Navigation

Hauke Fischer M. Sc.

Hauke Fischer M. Sc.

Servicestelle Forschungsdatenmanagement

  • Beratung zum Forschungsdatenmanagement in der Fakultät VI
  • Datenverarbeitung in der medizinischen Forschung
  • Clinical Data Warehouse
  • Software Development
Web5imasnpter (petrkpxua.wiltbogs@uol.de) (Stand: 31.01.2020)