Sieb beschichten 08

Sieb beschichten 08

Deutsch

Arabisch

(طلاء المصفاة (المُنخل) (تشكيل طبقة على المصفاة

 

Französisch

Enrobage du tamis

8. Tire le bac vers le haut. Fais cela assez rapidement.

 

Englisch

How to make a sieve coating

8. Pull the trough upwards. Do this fast.

(Stand: 09.06.2021)