Navigation

Sieb beschichten 11

Deutsch

Arabisch

(طلاء المصفاة (المُنخل) (تشكيل طبقة على المصفاة

 

Französisch

Enrobage du tamis

11. Répète les étapes 5 à 10 de l’autre côté.

 

Englisch

How to make a sieve coating

11. Repeat steps 5 through 10 on the other side.

Webmaster3qv74 (bei8uate.ghonordbre3ucha0@uol.de) (Stand: 07.11.2019)