Sieb beschichten 09

Sieb beschichten 09

Deutsch

Arabisch

(طلاء المصفاة (المُنخل) (تشكيل طبقة على المصفاة

 

Französisch

Enrobage du tamis

9. Le bac de revêtement est maintenant incliné vers l'arrière et est enlevé du tamis après une courte pause et éteint.

 

 

Englisch

How to make a sieve coating

9. The coating through is then tilted back and taken away from the screen after a short break and turned off.

(Stand: 09.06.2021)