Navigation

Drucken 08

Deutsch

Arabisch

الطباعة

 

Französisch

Imprimer

8. Marque le centre du t-shirt avec une bande de ruban adhésif. (Conseil: un mètre pilant / règle peut être utile.)

 

 

Englisch

How to print

8. Mark the center of the T-shirt with a strip of tape (Tip: A folding rule / ruler can be helpful).

Webf3y0bmaster (beatkqqe.nomvrdbrucr1h@uolvbmz.dejx7ue) (Stand: 07.11.2019)