Navigation

Drucken 08

Drucken 08

Deutsch

Arabisch

الطباعة

 

Französisch

Imprimer

8. Marque également le centre du t-shirt avec une bande de ruban adhésif. (Conseil: un mètre pilant / règle peut être utile.)

 

 

Englisch

How to print

8. Also mark the center of the T-shirt with a strip of tape. (Tip: A folding rule / ruler can be helpful)

Webmasftoxter1xz5 (beasv9at9wjw1e.nofkzd2rdb3pq7zrucbah@uol.dexlkf) (Stand: 21.08.2020)