Navigation

Anna Dierks

Anna Dierks (Doktorandin)

Email:  anna.dierks@usgdpol.dvhc0e

Raum: W3 2-277

Tel.-Nr.: +49 441-798 2504

  • Bachelorarbeit, Oldenburg 2015, "Untersuchungen zur Cer-katalysierten Synthese von Lactonen"
  • I. Geibel, A. Dierks, M. Schmidtmann, J. Christoffers, J. Org. Chem. 2016, 81, 7790-7798.
  • I. Geibel, A. Dierks, T. Müller, J. Christoffers, Chem. Eur. J. 2017, 23, 7245-7254.
  • Masterarbeit, Oldenburg 2017, "Untersuchungen zur C-H-Aktivierung von ß-Oxoestern"
  • M. Manßen, A. Dierks, S. de Graaff, M. Schmidtmann, R. Beckhaus, Angew. Chem. 2018, 130, 12238-12242.
  • A. Dierks, M. Schmidtmann, J. Christoffers, Chem. Eur. J. 2019, 25, 5451–5462.
  • A. Dierks, J. Tönjes, M. Schmidtmann, J. Christoffers, Chem. Eur. J. 2019, 25, 14912-14920.
Webozzemaster (dagmevnmear.kerstexe/een@uo2x9mol.de) (Stand: 21.08.2020)