Dr. Ulrich Rößler (1997–2000)

  • Diplomarbeit, Berlin 1997, "Elektronentransfer-induzierte Synthese von Canthin-Alkaloiden", bei Prof. Dr. S. Blechert.
  • Dissertation, Berlin 2000, "Stereoselektive, übergangsmetallkatalysierte Michael-Reaktionen"
  • U. Rößler, S. Blechert, E. Steckhan, Tetrahedron Lett. 1999, 40, 7075–7078.
  • J. Christoffers, U. Rößler, Tetrahedron: Asymmetry 1998, 9, 2349–2357.
  • J. Christoffers, U. Rößler, Tetrahedron: Asymmetry 1999, 10, 1207–1215.
  • J. Christoffers, U. Rößler, T. Werner, Eur. J. Org. Chem. 2000, 701–705.
  • J. Christoffers, U. Rößler, J. Prakt. Chem. 2000, 342, 654–658.
  • J. Christoffers, U. Rößler, Tetrahedron 2001, 57, 1779–1783.
  • U. Rößler, Nachrichten aus der Chemie 2012, 60, 140-142.
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page