Navigation

Meeresphysik

Meeresphysik

Doppler lidar for wind turbines

Wind-Lidar: Beschreibung und Daten

 

Environmental Physics

Optical Oceanography

Contact
PD Dr. Rainer Reuter
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Fakultät V - Institut für Physik
Meeresphysik
D-26111 Oldenburg

Phone: +49-(0)441-798-3522
Fax: +49-(0)441-798-3340
E-Mail: wwwadm@egzxlas.phyavsik.unfphari-olffh5denbefurtcg.de
 
Webmasteu1r (rainerba.reu15bnter/mnkr@uol.db+cte) (Stand: 07.11.2019)