Navigation

Kontakt

Hongrui Wang

Telefon: +49(0)441 798-4126

E-Mail: hongrui.wang@uol.bcsihdebu

Zahlen und Fakten

Dauer:  Bis zu 2 Semestern

Umfang12 Kreditpunkte

Ort:   Universität Oldenburg (wahlweise Teilnahme an Kurzprogrammen chinesischer Partneruniversitäten)

AbschlussZertifikat "China – Kompetenz" der Universität Oldenburg

Webmaster (stumid7cdekaa@u3krol.de) (Stand: 21.08.2020)