Kontakt:

Telefon (49) 441-798 4581

Fax (49) 441-798 4596

E-mail

Raum A10 2-203

Sprechstunde
montags 10 - 11 Uhr
 

Drs. Hans Beelen

Lehrkraft für besondere Aufgaben

 

 

 

 

Publikationen der letzten 5 Jahre

Koordinierung digitaler Texteditionen

2023

 • Charles de Rochefort, Natuurlyke en Zedelyke Historie van d'Eylanden de Voor-Eylanden van Amerika (vertaling Heiman Dullaart). Rotterdam 1662
 • P. Nijlandt en J. van Hextor, Het schouw-toneel der aertsche schepselen. Afbeeldende allerhande menschen, beesten, vogelen, visschen, &c. Met een beschrijvende haer gestalte, hoedanigheden, natuur, krachten, eygenschappen, en genegentheden; met 160 figuren. Amsterdam 1672.
 • J.J. Saar, Volquardt Iversen en Albrecht Herport, Verhaal van drie voorname reizen naar Oostindien, te weten van Johan Jacobsz Saar, Volkert Evertsz, en Albrecht Herport (vert. J.H. Glazemaker). Amsterdam 1671.
 • Christophorus Schweitzer, Christoph Frick en Elias Hesse, Drie seer aenmercklijcke reysen nae en door veelerley gewesten in Oost-Indien; gedaen van Christophorus Frikius, chirurgijn: Elias Hesse, bergh-schrijver: Christophorus Schweitzer, boekhouder; yeder bysonder, van 't jaer 1675, tot 1686 (vert. Simon de Vries). Utrecht 1694

2022

 • Johannes Scheffer, Waarachtige en Aen-merkens-waardige Historie van Lapland en Finland. Met illustraties van Jan Luyken. Amsterdam 1682.
 • Johannes Scheffer, Het Vermaak der Tover-hekzen van Lap- en Fin-land, met haar Tover-trommelen, Wind-verkopen, enz. Als mede de generale historie van Lapland [...] Hier is by-gevoegt de beschryving van Ys- en Groen-land door Do. Dithmarus Blefkenius. Leeuwarden 1716
 • Willem Séwel, A Compendious Guide to the Low-Dutch language / Korte Wegwyzer der Nederduytsche Taal. Amsterdam 1706 (tweede druk).
 • Hans Poulsen Egede, Beschryving van Oud-Groenland, of eigentlyk van de zoogenaamde Straat Davis. Delft 1746.
 • Hans Staden, Uvaerachtige Historie ende beschrijuinge eens Landts in America gheleghen, wiens inwoonders Wilt, Naect, seer godtloos, ende wreede Menscheneeters zijn. Amsterdam 1595.
 • Maarten Luther, Vanden Slotelen. Magdeburch 1531.
 • Adriaen van der Donck, Beschryvinge van Nieuvv-Nederlant, (Ghelijck het tegenwoordigh in Staet is) Begrijpende de Nature, Aert, gelegentheyt en vruchtbaerheyt van het selve Lant. Amsterdam, 1655

2021

 • Willem Séwel, Nederduytsche spraakkonst. Amsterdam, 1708.
 • Willem Séwel, Nederduytsche spraakkonst. Amsterdam, 1712 (tweede druk)
 • Sprechen Sie Deutsch? of Hoogduitsch-Nederduitsche winkelgesprekken; benevens eene verzameling der meest gebruikelijke spreekwijzen en uitdrukkingen in den handel. Een handboek voor allen, die bij den in- en verkoop, juiste en gepaste bewoordingen willen bezigen. Amsterdam, 1850.
 • A.J. van der Aa: Handbuch der holländischen Umgangssprache. Zamenspraken in de Neder- en Hoogduitsche talen, voorafgegaan van eene verzameling der meest gebruikelijke woorden. Köln/Aachen/Rotterdam, 1840.
 • J.G.A. Kirchhoff, Holländisch-deutsches Handwörterbuch besonders für Unstudirte. Oldenburg, 1810.
 • Hulpboekje om de Russen en Kosakken goed te verstaan: in het Hollandsch en Russisch naar de Hollandsche uitspraak gesteld. Amsterdam, 1813.
 • De kleine Russische taalmeester. Een nood- en hulpboekje voor Hollanders, die zich met deze taal eenigzins willen bekend maken. Amsterdam, 1814.

2020

 • Matthias Kramer, Het koninglyk Neder-Hoog-Duitsch en Hoog-Neder-Duitsch dictionnaire. Nürnberg 1719.
 • Matthias Kramer, Grund-richtig-Volkommene, doch kurtz gefaßte Nider-Teutsch-, oder Holländische Grammatica. Frankfurt/Leipzig/Neurenberg 1716.
 • Matthias Kramer, Das Königliche Hoch-Nider-Teutsch-, und Nider-Hoch-Teutsche Dictionarium. [Nürnberg] 1719.
 • J.A.W. Schröder, Kleine holländische Sprachlehre, besonders zum Gebrauch für die deutschen Landschulen im Departement Ostfriesland nach Weilands nederduitsche Spraakkunst bearbeitet. Oldenburg 1811.
 • Jan Zwanenburg, Een Schoolmeester naar de IJszee. Vertelling van een oud-Zeeman. Den Helder [ca. 1850].
 • A.J. Hillebrands, Woordenboekje om het Engelsch te leeren spreken. Amsterdam [1865] (tweede druk).
 • D. Schoor, Zakboekje voor recepten van American Drinks. Den Haag 1916.
 • Harry Brown en Humphry Brown, American-Drinks, 400 recepten tot het bereiden van koude- en warme dranken; Maken van cocktails, bowls, coblers, limonades, punch, enz. in zomer en winter. Amsterdam 1917.
 • Jan Zwanenburg, Een Schoolmeester naar de IJszee. Vertelling van een oud-Zeeman. Den Helder [ca. 1850].
 • Hollandsch en Hoogduitsch woordenboekje, inhoudende alle dagelijks voorkomende Duitsche woorden, gesprekken enz. naar de Hollandsche spelling zamengesteld, om het Hoogduitsch te verstaan en zonder meester te leeren spreken. Amsterdam, z.j. [1814].
 • J. Uelenberg, Merkwaardige lotgevallen van vier Russische matrozen, die verlaten van hun schip zijn achtergebleven op een onbewoond eiland, genaamd: Spitsbergen te Nova Zembla, en daar zes jaren hun leven hebben doorgebragt. Rotterdam, ca. 1850.
 • Yvonne, Handleiding voor het maken van verschillende dranken en American Drinks. Derde druk. Baarn, 1922.
 • Wim Slagter, Hoe maakt men American Plain- en Fancy Drinks. Amsterdam 1922.
 • Jo van Wijngaarden, Jo's handig boekje voor Mixing Drinks. Rotterdam, [1924]
 • Wim Slagter, Cocktails, American- en Fancy Drinks, IJsrecepten en -Dranken. Amsterdam, 1926.
 • Jeanne Zelle, Cocktail Recepten. Schiedam, 1929.

2019

 • Daniel Souterius, Nvchteren Loth. Dat is, middel om op te staen, uyt de ziel-verderffelijcke sonde, van dronckenschap, tot een maetich, ende godtvruchtich leven. Haarlem 1623
 • Johann Andersonn en Niels Horrebow, Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. Waar by gevoegt zyn de verbeteringen door den heer Niels Horrebow, opgemaakt in zyn tweejarig verblyf op Ysland. Amsterdam 1756
 • P.L. le Roy, Kort, naauwkeurig en echt-relaas van het gebeurde aan vier Russische zeelieden, welke by ongeluk geraakt zyn op het onbewoond eiland Oost-Spitzbergen,waarop zy zes jaaren en drie maanden op een wonderbaarlyke wyze hebben doorgebracht. Amsterdam 1768

2018

 • Mathys Syvertsz, Een tractaet, seer dienstelijck voor alle zee-varende luyden, door het t'samen spreken van twee piloten. Laurens Jacobsz., Amsterdam / Gillis Rooman, Haarlem 1597
 • Jan Huyghen van Linschoten, Voyagie ofte schipvaert van by Noorden om langes Noorwegen. Met illustraties van Joannes en Baptista van Doetechum. Franeker 1601.
 • Reinier Hylkes, Merkwaardig verhaal van Reinier Hylkes, als matroos, met het schip de Hopende Visser commandeur Volkert Jansz, ten jare 1777, na Groenland uitgevaren op de walvisvangst, en aldaar met 9 andere schepen verongelukt. Amsterdam 1779.
 • Cornelis Struys, Cornelis Jansz. van Teylingen en Ary de Wit, Egt verhaal der wonderbaare bewaaring Gods, van de manschappen, gevaaren met het schip De Eendragt, gevoerd geweest by stuurman Cornelis Struys. K. Nykerk, Vlaardingen 1783.
 • Het zeemans-leven, inhoudende hoe men zich aan boord moet gedragen in de storm, de schafting en het gevecht. Amsterdam [ca. 1825] (vijfde druk)
 • Aernout van Overbeke, De psalmen Davids. Amsterdam 1663
 • Nette afbeelding der overstrooming buiten de Haarlemmer-Poort van Amsterdam langs den Spaarendamschen Dyk, en der Waterlandsche dorpen in 't verschiet. Amsterdam 1775
 • J.H. Campe, Reisbeschryvingen voor de jeugd. Eerste deel. Amsterdam 1786
 • Hans Egede Saabye: Fragmenten uit een dagboek, gehouden in Groenland, in de jaren 1770-1778. Uit het Deensch in het Hoogduitsch vertaald door G. Fries. Verrijkt met eene voorrede des Hoogduitschen vertalers. Volgens de Hoogduitsche vertaling in het Nederduitsch overgebragt. Groningen, 1818.
 • De Cagelot. Monstrum horrendum, informe, ingens. Brunswijk 1785.
 • Passchier de Fyne, Een kleyn monstertjen, met een warachtich verhael. Vande mishandelinghe die den remonstrantsche ghevangenen predicanten geschiet is. Z.p. 1625.
 • Erycius Puteanus, Comus dat is Bras-Godt ofte slemp-feeste der Cimmerianen, in ghedaente van eenen droom. Leuven, 1611.
 • Brief, van een Amsterdamsch heer, aan een heer te Rotterdam. Waar in naauwkeurige berichten worden medegedeeld wegens de jammerlyke gevolgen veroorzaakt door den algemeenen storm en de daar uit ontstane watervloed in Zuid en Noordholland, op den 14 en 15 november 1775. Dóll [e.a.], Amsterdam [e.a.] [1775]. Publiziert auf www.dbnl.org
 • Copye wt Hoorn. [Hoorn 1618]
 • Verhael int corten van t'ghene nv tot Wtrecht in Hollant is ghepasseert t'sedert den 25. Iulij 1618. Antwerpen 1618
 • Verhael van den oproer binnen Rotterdam in Hollant, hoe dat de Arminianen zijn vergaert geweest om te preken op de Visch-markt sondach lest leden den xxi. iuly. Antwerpen 1619
 • Sommier verhael van de wreede handelinghe der bloet-dorstighe calvinisten, ghepleeght teghen de remonstranten buyten Rotterdam, op sondagh voorleden den xx. October. 1619. [s.l.] 1619
 • Verhael van t'ghene nv in Hollant is ghepasseert, tot Rotterdam, Wtrecht en Dort, ende hoe dat de gommaristen hebben verboden aen de arminianen niet meer te mogen preken, op lijff-straffinghe als volcht 1619. Antwerpen 1619
 • Verhael hoe dat in Hollant binnen de stadt van Leyden, de arminianen zijn vergaert geweest in een huys om te preken, op den xxi. April 1619. Rotterdam 1619
 • Hollandsche nieuwe tijdinghen. Te weten, hoemen in Hollandt de strenghe placcaten, die teghen de arminianen ghemaeckt zijn, soeckt in't werck te stellen, ende te executeren, met hun het prediken te beletten ende de predicanten te vanghen. Antwerpen 1620
 • Rotterdamsche moort, begaen door den dijckgraef Duyn Claessen op de ghevanckenisse des eerw. ende godtsalighen Symon Lucas Bysterus op de kermisse des dyngsdaechs, den 24 augusti, anno 1621. [s.l.] 1621
 • Cort verhael uan al tghene binnen Utrecht gepasseert is. Zeder dat de E.H.M. Heeren Staten Generael met den doorluchtigen Prince van Orangien daer gekomen zyn. Amsterdam, 1618
 • De Noordsche Weereld; Vertoond  in twee nieuwe, aenmercklijcke, derwaerts gedaene Reysen: D'eene, van de Heer Martiniere, Door Noorweegen, Lapland, Boranday, Siberien, Samojessie, Ys-land, Groenland en Nova-Zembla: (...) D'andere, van de Hamburger Frederick Martens, Verright nae Spitsbergen, of Groenland, in 't Jaer 1671. Vertaeld, en doorgaens met Toe-doeningen verrijckt, door S. de Vries. Met een goed getal nae 't leven afgeteeckende Figueren. Amsterdam, 1685.
 • Frederik Martens, Nauwkeurige beschryvinge van Groenland of Spitsbergen, waer in de walvisch-vangst, gelegentheyd van 't ys, en haer wonderlijke kragt en figuren, duydelijk word aengewesen. Amsterdam, 1710
 • J.A.S., Lyk-zang, ter gedagtenisse van den aflyvigen méde-borger Joannes Henricus Matthey. Antwerpen, 1796
 • VVaerachtich verhael van den Oploop, twist ende tweedracht geschiedt tot Amsterdam in Hollant, hoe datse daer nv tegen malcanderen opstaen, de oude Geusen teghen de nieuwe Geusen, ende hebben malcanderen verjaecht, de Caluinisten teghen de Armenianen, gheschiet den xix. Februarij 1617. Abraham Verhoeven: Antwerpen, 1617.
 • Een cort verhael, hoe ende in wat maniere die Gommarissen van Hollant, Hemel en eerde willen innemen met eenen slach (...). Abraham Verhoeven: Antwerpen, 1619.
 • Stradavits reyse ter walvis-vangst gedaen en rymsgewys beschreven door J: A: S: Chirurgyn op het schip Zaandykker Hoop onder commandeur d’ heer S. Timmer in ’t jaer ons Heere M. D. CC. LXXIX. P.J. Parys: Antwerpen, 1779.
 • Willem Goeree, Het verbetert en vermeerdert natuurlyk toover-boek. Of 't nieuw speel-toneel der konsten. Onder pseudoniem Simon Witgeest. Amsterdam, 1698. Publiziert auf www.dbnl.org

 

Bücher

2022

Eric Flipse, Paul W.J. de Groot, Ko de Korte, Piet Oosterveld: Een jaar bij de ijsberen, Het Logboek van de Nederlandse Spitsbergen-Expeditie 1968-1969. Bezorgd en ingeleid door Hans Beelen, Ko de Korte en Fineke te Raa met medewerking van Louwrens Hacquebord en Thor S. Larsen. Zutphen: Walburg Pers, 2022 (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging 122).

2021 Hans Beelen: Chinin Wundermittel gegen Malaria, Begleitheft zur Ausstellung in der Landesbibliothek Oldenburg 28. mai - 3. Juli 2021. Redaktion: Michaela Klinkow, Abbildungen: Frauke Proschek. Oldenburg: Isensee Verlag, 2021 (Schriften der Landesbibliothek Oldenburg hrsg. von Corinna Roeder 73).
2018

Walvissen groot en vet, Nederlanders op walvisvaart in het Hoge Noorden. Ingeleid en hertaald door Hans Beelen en Ingrid Biesheuvel. Amsterdam: Athenaeum, 2018. 280 S. ISBN 978-90-253-0946-0.

2018

Hans Beelen: Niderlandzkie rozmówki ilustrowane Słuchaj i mów.  Poznań: LektorKlett, 2018. ISBN 978-83-8063-610-1. 352 S.

2018

Hans Beelen: Słownik obrazkowy na co dzień niderlandzki polski. Poznań: LektorKlett, 2018. ISBN 978-83-8063-627-9. 140 S.

2018 PONS Pocket-Sprachführer Niederländisch. Stuttgart, 2018

 

 

Aufsätze

2023

Hans Beelen: Digitale bibliotheek geschiedenis Arctische walvisvaart, in: IMAKA nieuwsbrief 103 (maart 2023), 5

2022

Hans Beelen &Julia Sommer: In dialoog! Bijeenkomst voor universitair electoren en docenten NVT uit Europa, Wenen, 22-24 september 2022, in: nachbarsprache niederländisch 37 (2022), 110-111

2022

Hans Beelen: Ehrungen, in: nachbarsprache niederländisch 37 (2022), 111-112

2022

Hans Beelen: Die niederländische Statenvertaling (1637). Übersetzungsmethode und sprachliche Wirkung im Vergleich mit der Lutherbibel, in: Werner Greiling, Uwe Schirmer, Elke Ann Werner (Hg.): Luther auf der Wartburg 1521/22, Bibelübersetzung - Bibeldruck - Wirkungsgeschichte. Wien/Köln: Böhlau verlag, 2022 (Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation 13), 89-100.

2022

Hans Beelen: Biografische portretten van de vier overwinterende expeditiedeelnemers: Eric Flipse, Paul W.J. de Groot, Ko de Korte, Piet Oosterveld. In: Eric Flipse, Paul W.J. de Groot, Ko de Korte, Piet Oosterveld: Een jaar bij de ijsberen, Het Logboek van de Nederlandse Spitsbergen-Expeditie 1968-1969. Bezorgd en ingeleid door Hans Beelen, Ko de Korte en Fineke te Raa met medewerking van Louwrens Hacquebord en Thor S. Larsen. Zutphen: Walburg Pers, 2022 (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging 122), 39-48.

2022 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: 'Injurieuse expressien', Scheldwoorden in Amsterdamse notarisakten 1583-1796, in: Maarten Hell (red.), Alle Amsterdamse akten, Ruzie, rouw en roddels bij de notaris 1578-1915 (Amstelodamum 4-2022)Amsterdam: Genootschap Amstelodamum, 2022, pp. 162-177, 203-204.
2022

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: vintage, in: Onze taal 91 (2022), 5 (mei), 30

2022

Hans Beelen: Inhuman humans and very good Greenlanders. Images of Inuit people in Dutch whaling reports of the 18th century, in: Borm, Jan, Joanna Kodzik, Axel E. Walter (reds.): Representations of the West Nordic Isles, Greenland  ̶  Iceland  ̶  Faroe Islands. 2022 (Ezutiner Forschungen 17), S. ??-??.

2022

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: tolken en taalmannen, in: Onze taal 91 (2022), 4 (april), 30

2022

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: vaccinatie, in: Onze taal 91 (2022), 2/3 (februari/maart), 30

2022 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: vlegeljaren, in: Onze taal 91 (2022), 1 (januari), 30
2022 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: koper, in: Onze taal 90 (2021), 12 (december), 30
2022 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: tarp en palliatief, in: Onze taal 90 (2021), 11 (november), 30
2021

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Topinamboer, in: Onze taal 90 (2021), 10 (oktober), 30

2021

Hans Beelen: Veel-woorden-drachtig: het koppelteken en de samenstelling, in: Wat gebeurt er in het Nederlands?! Over taal, frequentie en variatie. Redactie: Nicoline van der Sijs, Lauren Fonteyn en Marten van der Meulen. Gorredijk: Sterck & De Vreese, 2021, 145-152

2021

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: De vier seizoenen, in: Onze taal 90 (2021), 9 (september), 30
2021

Hans Beelen: Colloquium voor promovendi en habilitandi: DigiDoha 2021, 26-27 augustus 2021, digitaal vanuit Berlijn, in: Nachbarsprache Niederländisch (2021), 125

2021

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: de reuzenkoeskoes , in: Onze taal 90 (2021), 7/8 (juli/augustus), 30
2021 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: otaksa en ginkgo, in: Onze taal 90 (2021), 6 (juni), 26
2021 Hans Beelen: Etymologica: maak je borst maar nat, in neerlandistiek.nl, 24 mei 2021, neerlandistiek.nl/2021/05/etymologica-maak-je-borst-maar-nat/
2021 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Groenlands, in Onze Taal 90 (2021), afl. 4 (april), 30.
2021 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Elften en finten, in Onze Taal (90) 2021), afl. 5 (april), 30.
2021 Hans Beelen &Nicoline van der Sijs: In cohort, in: Onze Taal 90 (2021), 2/3 (februari/maart), 30
2021 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Krambamboeli, in: Onze Taal 90 (2021), 1(januari), 30
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: complotdenken, in: Onze Taal 89 (2020) 12 (deember), 30.
2020 Hans Beelen: The Wondrous Northern World of Dutch Bookseller and Polygraph Simon de Vries, in: Géographie et Imaginaires, La construction de l’espace en Europe du Nord,  Themanummer Deshima, Revue d’histoire globale des pays du Nord 14 (2020), 37-49.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: taser, in: Onze Taal 89 (2020), 11 (november) 30.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs:  Wie is toch die berisper van een Nederlandse spelling, in: www.neerlandistiek.nl 26 oktober 2020, https://www.neerlandistiek.nl/2020/10/wie-is-toch-die-berisper-van-een-nederlandse-spelling/
2020 Hans Beelen: Bezet in het ijs, De Nederlandse literaire verwerking van onfortuinlijke reizen ter walvisvangst in het rampjaar 1777/1778, in: Lotte Jensen (red.), Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw. Themanummer De Moderne Tijd 4 (2020) 3-4, 337-357
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Mondkapje, in: Onze Taal 89 (2020), 10 (oktober), 30.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Sprinkhaan, in: Onze Taal 89 (2020), 9 (september), 30.

2020

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Huidhonger, in: Onze Taal 89 (2020), 7/8 (juli-augustus), 30.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Dinosauriērs, in: Onze Taal 89 (2020), 6 (juni), 30.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Kwakzalvers, in: Onze Taal 89 (2020), 5 (mei), 30.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Kinine, in: Onze Taal 89 (2020), 4 (april), 30.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: stikstof, in: Onze Taal 89 (2020), 2/3 (februari/maart), 30.
2020 Hans Beelen: Van American Drink tot Cocktail, Vroegtwintigste-eeuwse Nederlandstalige mixologische receptverzamelingen. Gepubliceerd in maart 2020 in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: https://www.dbnl.org/tekst/zell008cock02_01/zell008cock02_01_0001.php
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymolgie: feestvarken, in: Onze Taal 89 (2020),aflevering 1  (januari), 30.
2019 Hans Beelen: Samen op weg naar de digitale uitgave vanMatthias Kramers Neder-Hoog-Duitsch en Hoog-Neder-Duitsch Woorden-boek, in: Nachbarsprache Niederländisch 34 (2019), 151-154.
2019 Hans Beelen & Julia Sommer: Docentenbijeenkomst van de universitaire neerlandici uit de Duitstalige landen in Wenen, in: Nachbarsprache Niederländisch 34 (2019), 179-180.
2019 Hans Beelen & Caroline Jacobs-Henkel: Lectorenbijeenkomst te Germersheim, in: Nachbarsprache Niederländisch 34 (2019), 183-184.
2019 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Hondsdolheid, in Onze Taal 88 (2019) 12 (december), 26.
2019

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Lekkerbekjes, in: Onze taal 88 (2019), 11 (november), 30

2019

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Mug, in: Onze taal 88 (2019), 10 (oktober), 12

2019 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Kransje, in: Onze taal 88 (2019), 9 (september), 23.
2019

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Sabotage, in: Onze taal 88 (2019), 7/8 (juli/augustus), 26.

2019

Hans Beelen: "sehr viel in diesem Stücke von den Holländern erlernen". Ulrich Jasper Seetzen und die Niederlande, in: Detlef Haberland (Hg.) Der Orientreisende Ulrich Jasper Seetzen und die Wissenschaften. Oldenburg: Isensee, 2019 (Schriften der Landesbibliothek Oldenburg 69; Oldenburger Forschungen Neue Folge Band 35), 411-426.

2019 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Spaans benauwd, in: Onze Taal 82 (2019) 6 (juni), 25.
2019 Hans Beelen (Text) & Ben Bekooy (Fotos): Im arktischen Herbst unterwegs auf Spitzbergen mit der "Noorderlicht, in: Fluke, Wal-Magazin für Historiker und Sammler 34/1 (April 2019), 47-49.
2019 Hans Beelen & Jos Wilmots: Speuren naar spreekwoorden, Het beroemde taalschilderij van Pieter Bruegel de Oude, in: Onze Taal 88 (2019) 4 (april), 14-16
2019 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: IJsbeer, in: Onze Taal 88 (2019) 4 (april), 26
2019

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Lelijk, in: Onze Taal 88 (2019), 1( januari), 24.

2019 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Gele hesjes, in: Onze Taal 88 (2019; 2/3 (februari/maart), 30
2018 Hans Beelen: Docentenbijeenkomst van de universitaire neerlandici uit de Duitstalige landen, Frankfurt, 21-23 oktober 2016, in: Nachbarsprache Niederländisch (2016/2017), 106-108.
2018

Hans Beelen & Nicolkine van der Sijs: Waterwolf, landleeuw, geldgier, in: Onze Taal 87 (2019), nr. 11

2018

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Van Sinterklaas naar Nikkelen Nelis, in: Onze Taal 87 (2019), nr. 12, 10.

2018

Hans Beelen: Spek op staart! De taal van de walvisvaarders, in: Onze Taal 87(2018), nr. 10 (oktober), 26-27.

2018

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Nanny, in: Onze taal 87 (2018), afl. 9, 31

2018 Hans Beelen: Wetenschap, wonderen, walvisvaart: De transformaties van Friedrich Martens‘ Spitzbergische oder Groenlandische Reisebeschreibung (1675) in de Lage Landen. In: Ute Boonen (Hrsg.), Zwischen Sprachen en culturen, Wechselbeziehungen im niederländischen, deutschen und afrikaansen Sprachgebiet. Münster/New York: Waxmann, 2018 (Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas 29), 149-164.
2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Monster, in: Onze taal 87 (2018), afl. 6, 29.
2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Natneus, molenaar, hypocriet, Insectennamen uit de zeventiende eeuw, in: Onze taal 87 (2018), afl. 7/8, 26-27.
2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Burgerwetenschap in dienst van de neerlandistiek: de SVNT, in: VakTaal, Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek 31 (2018), nr. 3, 16-17.
2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Super, in: Onze taal 87 (2018), afl. 5, 26.
2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: De taalmythe rond de Statenvertaling, in: Met andere woorden, Vakblad Bijbel en vertalen 37 (2018), aflevering 1, 32-35, tevens verschenen in Friesch Dagblad, 28 juli 2018
2018 Hans Beelen & Nicoline va der Sijs: Indianenverhalen, in Onze Taal 87 (2018) nummer 4 (april).
2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Zelfkant, in Onze Taal 87 (2018) nummer 2/3 (februari/maart), p. 7.
2018

Hans Beelen: Zeer zeldzame lotgevallen. De meerstemmigheid van het dagboek van commandeur Hidde Dirks Kat, in: Het dagboek van de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat, De meest vergeten schipbreuk uit de vaderlandse geschiedenis 1777-1778. Leeuwarden, 2018, S. 77-87.

2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Kleurenwaaier van emoties. In: Onze Taal 87 (2018), nr. 1 (januari), p. 19.

Rezensionen / Ankündigungen

2022

Hoe God aanwezig is in het werk van Maarten 't Hart, Recensie-artikel van Christina Bickel, Religion im Werk von Maarten ’t Hart, Eine narratologische Untersuchung in praktisch-theologischer Perspektive, Evangelische Verlagsanstalt, 2022 (Hermeneutik und Ästhetik 5), in: Neerlandica Wratislawiensia 33 (2022), 183-186, tevens afgedrukt in nachbarsprache niederländisch 37 (2022), 124-126.

2022

‘De Lage Landen’: een transnationaal geschiiedverhaal, Marnix Beyen, Judith Pollmann & Henk te Velden: De Lage Landen. Een geschiedenis voor vandaag. Rekkem/Den Haag, 2021, in: Internationale Neerlandistiek 60 (2022), 1 (april), 106-108. Open access: https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/IN2022.1.009.BEEL

2021

Johan Snel: De zeven levens van Abraham Kuyper, Portret van een ongrijpbaar staatsman. (Amsterdam 2020) / Hans-Georg Ulrich: Abraham Kuyper als Ideologe des Calvinismus - neu gelesen (Bielefeld 2019), in Nachbarsprache Niederländisch (2021), 139-141

2019

Koock Boeck voor Juffer Anna ter Braeck van Opgandt Anno 1656: Den 27 Julius. Uitgegeven door R.N. Ferro. Deventer 2018, in: Nachbarsprache Niederländisch 34 (2019), 192-194.

2019 Jos Arts/Ruud Filarski/Hans Jeekel et al. (Eds.), Builders and Planners. A History of Land-Use and Infrastructure Planning in the Netherlands, Delft, Eburon, 2016, XII, 521 S., in: Historische Zeitschrift 308/2 (2019), 577-578.
2019 Nick Pyenson: Spying on Whales, The Past, Present and Future of the World’s Largest Animals. London. William Collins, 2018. ISBN 978-0-00-824447-7. Paperback, 322 S. £ 14,90; François Sarano: Le rétour de Moby Dick, Ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes. Arles cedex: Actes Sud, 2017. ISBN 978-2-330-08024-2. Paperback, 240 S. € 23,-, in: Fluke, Wal-Magazin für Historiker und Sammler 34/1 (April 2019), 33-37.
2018

Peter Romijn, Der lange Krieg der Niederlande. Besatzung, Gewalt und Neuorientierung in den vierziger Jahren. (Jena Center. Geschichte des 20. Jahrhunderts, Vorträge und Kolloquien, Bd. 19.) Göttingen, Wallstein 2017. 294 S., € 15,–. In: Historische Zeitschrift 307/3 (Dezember 2018), 889-890.

Wissenschaftliche, literarische und technische Übersetzungen

2022

Ik beloof je. Vertaald uit het Duits door Hans Beelen. Eclubens: Little Yeti 2022 (vgl. https://www.little-yeti.com/de/order-promise?book=promise)

2022

Thor. S. Larsen: IJsberen  ̶ verleden, heden en toekomst. Onderzoek en waarnemingen gedurende meer dan 50 jaar. Vertaald uit het Engels door Hans Beelen. In: Eric Flipse, Paul W.J. de Groot, Ko de Korte, Piet Oosterveld: Een jaar bij de ijsberen, Het Logboek van de Nederlandse Spitsbergen-Expeditie 1968-1969. Bezorgd en ingeleid door Hans Beelen, Ko de Korte en Fineke te Raa met medewerking van Louwrens Hacquebord en Thor S. Larsen. Zutphen: Walburg Pers, 2022 (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging 122), 20-27

2020

(aus dem Deutschen) Duitse besluitvormingsprocedure. in: Van projectidee tot vergunning: besluitvormingsprocedures in Nederland en Duitsland, verschillen - overeenkomsten. Den Haag: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020, 26-59.

2019 J. Balensiefer en A. Fiore: Mijn allereerste dag. Vertaald door Hans Beelen. Vormgegeven in Carouge, Zwitserland. Lausanne: Little Yeti, 2019. www.little-yeti.com
2019

Johan Haringsma: Wonderlijcke Veranderinghen. De wereld van de insecten door de ogen van de 17de-eeuwse ontdekker van de gedaanteverwisseling en de lenzen van huidige topfotografen. Soest, 2019. Hertalingen: Hans Beelen en Johan Haringsma.

Ausstellungen

 • Chinin Wundermitttel gegen Malaria. Landesbibliothek Oldenburg, 2021.

Präsentationen

2023

 • 15 juni, Essen, Kolloquium zur Geschichte, Sprache und Kultur der Rhein-Maas-Region, lezing: Ein Jahr mit Eisbären, Das Logbuch der Niederländishcen Spitzbergen-Expedition 1968-1969.
 • 24 mei, Tromsø, 2023 Schefferus Conference UiT Norges arktiske universitet, lezing: Shaping the Northern World: Adaptations of Schefferus' Lapponia in the Dutch Republic as knots of textual and intellectual networks.
 • 14 april, Utrecht, Neerlandistiekdagen 2023, lezing: Taalverandering in ijzig isolement. De groepstaal van de Nederlandse Spitsbergen-Expeditie 1968-1969.
 • 15 maart, Wyk auf Föhr, Ferring Stiftung, lezing: „Zu meiner Freude ein Friese, und zwar aus dem gleichen Ort, wo ich gewohnt hatte“ -  arktischer Walfang des 17.-19. Jahrhunderts in authentischen (friesischen) Zeugnissen
 • 15 maart, Wyk auf Föhr, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) , Föhr Workshop The story of whaling, trading and climatic change in West Greenland 1700-1900 CE seen through a Frisian perspective, presentatie: Frisian whalers in Greenland and their contacts with local people
 • 11 maart, Museum Volkenkunde, Leiden, Lezingendag Pool tot Pool (16e editie): opening door de dagvoorzitter.
 • 9 maart, Jan Verwey Natuurcentrum, Noordwijk (met Fineke te Raa en Ko de Korte), Lezing/boekpresentatie: Een jaar bij de ijsberen, Het logboek van de Nederlandse Spitsbergen-expeditie 1969-1969
 • 21 januari 2023, Universität Duisburg-Essen, Kolloquium zur Geschichte, Sprache und Kultur der Rhein-Maas-Region, voordracht: Das ost-indische Abenteuer doppelt gespiegelt. Reisebeschreibungen von Deutschen in Diensten der VOC und ihre zeitgenössischen niederländischen Übersetzungen

2022

 • 26 november, Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, boekpresentatie Eric Flipse, Paul W.J. de Groot, Ko de Korte, Piet Oosterveld: Een jaar bij de ijsberen, Het logboek van de Nederlandse Spitsbergen-expeditie 1968-1969. Bezorgd en ingeleid door Hans Beelen, Ko de Korte en Fineke te Raa met medewerking van Louwrens Hacquebor den Thor S. Larsen. Zutphen: Walburg Pers, 2022 (Werken uitgegeven door de Linschooten-Vereeniging 122)
 • 18 november, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, Gent, Taal en Tongval Colloquium Micro- and macrovariation, Diverse approaches in research on language variation and change:lezing 'Van a met twee puntjes tot Zwarte Zeekoetenrots. De groepstaal van de Nederlandse Spitsbergen-Expeditie 1968-1969'
 • 27 oktober, Jubileusz Prof. dr. hab. Norbert Morciniec, Universiteit Wrocław, toespraak van de voorzitter van het Niederlandstenverband
 • 22 oktober 2022, Landesbibliothek Oldenburg: 'Boeken vertellen verhalen'. Presentatie Nederlandse oude en zeldzame drukken voor de Ordre van den Prince, afdeling Eems-Dollart.
 • 13 oktober 2022, SVNT-dag van de DBNL in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag: lezing: 'Van a met twee puntjes tot Zwarte Zeekoetenrots. De groepstaal van de Nederlandse Spitsbergen-Expeditie 1968-1969'
 • 22 september 2022, In Dialoog! Bijeenkomst voor universitaire lectoren en docenten NVT uit Europa, 22-24 september in Wenen: openingswoord van de voorzitter van het NLV.
 • 23 augustus 2022, IVN-colloquium te Nijmegen, sectie taalkunde: voordracht Toponiemen
  in de groepstaal van de Nederlandse Spitsbergen Expeditie 1968-1968
 • 22 juli 2022, symposium na afloop van de SEES, Longyearbyen, UNIS (University Centre in
  Svalbard): pitchpresentatie: Toponyms in the Group Language of the Dutch Spitsbergen
  Expedition 1968-1969
 • 15 juli 2022, SEES-expeditie a/b Ortelius, tussen Kapp Lee en Negribreen, 78°12,1’ N /
  021°07,2’ E, lecture: Toponyms in the Group Language of the Dutch Spitsbergen Expedition
  1968-1969
 • Die Gruppensprache der Nederlandse Spitsbergen-Expeditie  1968-1969, Gastvorlesung im Seminar Seefahrer (Universitäten von Duisburg-Essen und Göttingen). Überseemseum Bremen, 2 juli 2022.
 • Toespraak bij de uitreiking van de versierselen van Officier van de Kroonorde aan Laurette Artois, Berlijn, Ambassade van het Koninkrijk België, 20 mei 2022.
 • Het Koninglyke Hoog-Neder-Duitsch en Neder-Hoog-Duitsch Dictionaire van Matthias Kramer (1719) en de beginfase van het leren van Nederlands als vreemde taal in Duitsland gedurende de achttiende en negentiende eeuw. Voordracht op bijeenkomst Ordre van den Prince, afdeling Eems-Dollart, Winschoten, 9 april 2022
 • Opening door de dagvoorzitter, Lezingendag Pool tot Pool (15e editie), Zaandijk, St. Michaël College, 12 maart 2022

2021

2019

 • Antoon Kuijpers (Geological Survey of Denmark and Greenland, Kopenhagen) en Hans Beelen (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg): ‘Door het ijs bezet. Onfortuinlijke reizen ter walvisvaart in de achttiende en negentiende eeuw: oorzaken en literaire verwerking’, Jaarcongres Interdisciplinaire werkgroep De Moderen Tijd: Rampzalig Nederland. De omgang met rampen in Nederland en Vlaanderen, 1780-1940. Amsterdam, 20 december 2019
 • Walvissen groot en vet, de Nederlands-Duitse geschiedenis van de arctische walvisvangst. Freitagskonferenz  der Master-Konferenzdolmetscher-Studiengänge des  FB 06 Translations- Kultur- und Sprachwissenschaft der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Germersheim, 29 november 2019. 
 • Openingswoord van de voorzitter. Lectorenbijeeenkomst Niederlandistenverband, georganiseerd door het Arbeitsbereich Niederländisch, Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft, Johannes Gutenberg Universität Mainz. Germersheim, 19 september.
 • Images of Inuit people in Dutch 18th century whaling travelogues. International Conference: Representations of the West Nordic Isles: Greenland – Iceland – Faroe Islands, Eutiner Landesbibliothek, Forschungsstelle für historische Reiseliteratur, 20-21 september 2019. Eutin, 21 september.
 • Erlebnis- und Überwinterungsberichte niederländischer und deutscher Walfänger des 17.-18. Jahrhunderts. Vortragsreihe Uni am Markt, Geistige Nahrung aus wissenschaftlichem Anbau. Exerzierhalle am Pferdemarkt, Oldenburg, 1 juni
 • "...sehr viel in diesem Stücke von den Holländern erlernen". Ulrich Jasper Seetzen und Dietrich Heinemeyer op reis door de Bataafse Republiek. Regionaal Colloquium Neerlandicum: Bruggen slaan. Bratislawa, 30 mei.
 • The wondrous Northern World of Dutch bookseller and polygraph Simon de Vries (1628-1708). Journée d’études: Géographies et Imaginaires, La construction de l’espace dans l’Europe du Nord. Université de Strasbourg/Bibliothèque Nationale et Universitaire, Straatsburg, 23 maart
 • ‘Sonderlinge namen.’ Johannes Goedaert en Steven Blankaart als naamgevers van insecten. Interdisciplinaire conferentie: Johannes Goedaert: leven, werk en inspiratie. Middelburg, 15 maart
 • opening door de dagvoorzitter, Lezingendag Pool tot Pool (13e editie), Leiden, Museum voor Volkenkunde, 9 maart 2019
 • (met Ingrid Biesheuvel) Moby Dick-lezing op uitnodiging van boekhandel Van der Meer en antiquariaat Moby Dick, Noordwijk, Cultuurcafé, 8 maart 2019
 • "Het Hoge Noorden in de (literaire) belevenis van Nederlandse walvisvaarders". Gastcollege/boekpresentatie, gegeven op het Institut für deutsche und niederländische Philologie, FU Berlin, 28 januari; voor de Katedra Filologii Niderlandskiej, Universytet Wroclawski, 29 januari; op het Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik, Abt. Niederländisch der Goethe-Universität Frankfurt, 6 februari; op de Zeezoogdierdagen 2019 van de Werkgroep Zeezoogdieren, Den Burg (Texel), 24 februari

2018

 • Walvissen groot en vet, 17 november, Amsterdam, Scheepvaartmuseum, Najaarsbijeenkomst Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis
 • Like a dark cloud, full of white streaks”, Spitsbergen as seen by 17th-century whalers. 19 september, Gipsvika, Spitsbergen, 78° 25'8 N, 016° 33'6 O, voordracht op de s/v Noorderlicht.
 • “Legen Sie Ihren Robinson Crusoe eine halbe Stunde bey Seite”, Der katastrophale grönlandische Winter 1777/1778 in der deutschen, niederländischen und dänischen Literatur. 25 september, Oldenburg, voordracht in de Duits-Nederlandse collegereeks “Grenzkontakte” van de universiteiten van Groningen en Oldenburg.
 • Beweging in het ijs: de rampzalige Groenlandse winter van 1777/1778 in de Nederlandse, Duitse en Deense literatuur. 30 augustus, Leuven. Lezing op het 20ste IVN-Colloquium neerlandicum: Nederlands in beweging
 • Hidde Dirks Kat, een Amelander walvisvaarder van zijn tijd. 26 mei, Nes (Ameland), Natuurcentrum, HDK-festival Expeditie Ameland
 • Het dagboek van Hidde Dirks Kat literair en internationaal bekeken. 28 mei, Groningen, Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, lezing voor de studievereniging Imaka
 • Networking the Crowd, How to build up and maintain a good relationship with the collaborating public, 4 april, Leiden, Lorentz Center Workshop ‘Citizen Science Lab – Sampling Language and Culture
 • Het auteurschap van het Dagboek ter walvisch- en robbenvangst van de Amelandse walvisvaarder Hidde Dirks Kat (1818), 10 maart, Leiden, Volkenkundig Museum, 12e editie Pool tot Pool
 • voordracht van oude teksten rond walvisvaart. 9 februari, M.S. Anda, Groningen, Zeezoogdierdagen 2018
 • posterpresentatie bloemlezing walvisvaart, 10 februari, Biotoop Haren, Zeezoogdierdagen 2018
(Stand: 06.07.2023)  |