Kontakt:

Telefon (49) 441-798 4581

Fax (49) 441-798 4596

E-mail

Raum A10 2-203

Sprechstunde
montags 10 - 11 Uhr
 

Drs. Hans Beelen

Lehrkraft für besondere Aufgaben

 

 

 

 

Zur Person

Kurzer Lebenslauf

 • Jahrgang 1960. Nach dem Abitur (1978) Studium der klassischen, ab 1979 der niederländischen Philologie an der Rijksuniversiteit Leiden. Kandidaatsexamen mit Prädikatsabschluß 1982. Doctoraal examen (drs.) mit Prädikatsabschluß 1985, Hauptfach: ältere niederländische Literatur, Nebenfächer: historische Sprachwissenschaft, lateinische Literatur. Thema der Examsarbeit: Eneas in Carthago, Untersuchungen über die inkorporierte Aeneis-Bearbeitung in Jacob van Maerlants Historie van Troyen.
 • 1985-1986 im Rahmen der Wehrpflicht Ausbildung und Tätigkeit als Übersetzer Russisch-Deutsch (verbindingsinlichtingenvertaler); Träger des Officierskruis.
 • 1986-1987: 1/2 Überlaststelle (toegevoegd docent) Taalbeheersing an der Vakgroep Nederlands der Rijksuniversiteit Leiden
 • 1987-1991: Lektor für Niederlandistik an der Universität Oldenburg
 • Sommer 1991: 1/2 Stelle als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fernstudienzentrum der Universität Oldenburg, Teilzeitdozent Niederländisch als Fremdsprache im Talencentrum der Rijksuniversiteit Groningen und bei Akzo Salz, Niederlassung Stade
 • 1991-1995: Lektor für Niederlandistik, ab 1995 Lehrkraft für besondere Aufgaben im Fach Niederlandistik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Was mich interessiert und womit ich mich beschäftige

 • Sprache und Sprachenlernen
 • Geschichte und Gegenwart der Niederlande und Flanderns
 • Literatur des 12.-19. Jahrhunderts, auch im deutsch-niederländischen Vergleich
 • Alte niederländische Drucke
 • Fachsprache und Terminologie, inbesondere Wirtschaft, Verwaltung und Technik
 • Übersetzen
 • Rhetorik
 • Etymologie und Wortgeschichte
 • Lehre in den Prüfungsgebieten Sprachpraxis und Landeswissenschaft

Weitere fachliche Tätigkeiten

 • 1982-1987: Sekretär der Redaktion der Fachzeitschrift Forum derLetteren
 • 1989-1994: Mitglied der Redaktion der Fachzeitschrift Nachbarsprache Niederländisch und Vorstandsmitglied der Fachvereinigung Niederländisch e.V.
 • 1997-2008: Mitglied im Beirat (stuurgroep) des Steunpunt Nederlands als Vreemde Taal (Universiteit van Amsterdam/Nederlandse Taalunie)
 • 2004-2010: 1. Vorsitzender der Bibliotheksgesellschaft Oldenburg e.V., 2010-2016 Vorstandsmitglied (www.lb-oldenburg.de/uberlbo/freund.htm)
 • 2006-2009: Mitglied der Arbeitsgruppe Grenzenüberschreitender Unterricht der Ems-Dollart-Regio
 • 2006-2016: stellv. Leiter der Arbeitsgruppe Bibliotheken der Oldenburgischen Landschaft
 • 2009-2016: Mitwirkung als Redakteur und Moderator beim Oldenburg Eins Lokalsender(www.oeins.de/)
 • ab 2009: Schatzmeister der Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (gegründet 2009) (easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:34380)
 • ab 2010: Vorsitzender des Deutschen Niederlandistenverbandes, wiedergewählt 2012,2014, 2016, 2018 und 2022 (www.niederlandistenverband.org)
 • 2013-2022: fester Mitarbeiter bei der Zeitschrift Onze Taal, Rubrik 'Woordsprong' (zusammen mit Nicoline van der Sijs) ( onzetaal.nl)
 • ab 2013: Mitglied des Willem Barentsz Poolinstituut ( wbpi.webhosting.rug.nl )
 • ab 2014: Mitglied der Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis (zeegeschiedenis.wordpress.com)
 • ab 2017: Mitglied im Vorstand der Kiliaan-Stichting ter bevordering van etymologisch onderzoek
 • ab 2018: Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Nachbarsprache Nederländisch
 •  

Publikationen

Koordinierung digitaler Texteditionen

2023

 • J.J. Saar, Volquardt Iversen en Albrecht Herport, Verhaal van drie voorname reizen naar Oostindien, te weten van Johan Jacobsz Saar, Volkert Evertsz, en Albrecht Herport (vert. J.H. Glazemaker). Amsterdam 1671.
 • Christophorus Schweitzer, Christoph Frick en Elias Hesse, Drie seer aenmercklijcke reysen nae en door veelerley gewesten in Oost-Indien; gedaen van Christophorus Frikius, chirurgijn: Elias Hesse, bergh-schrijver: Christophorus Schweitzer, boekhouder; yeder bysonder, van 't jaer 1675, tot 1686 (vert. Simon de Vries). Utrecht 1694

2022

 • Johannes Scheffer, Waarachtige en Aen-merkens-waardige Historie van Lapland en Finland. Met illustraties van Jan Luyken. Amsterdam 1682.
 • Johannes Scheffer, Het Vermaak der Tover-hekzen van Lap- en Fin-land, met haar Tover-trommelen, Wind-verkopen, enz. Als mede de generale historie van Lapland [...] Hier is by-gevoegt de beschryving van Ys- en Groen-land door Do. Dithmarus Blefkenius. Leeuwarden 1716
 • Willem Séwel, A Compendious Guide to the Low-Dutch language / Korte Wegwyzer der Nederduytsche Taal. Amsterdam 1706 (tweede druk).
 • Hans Poulsen Egede, Beschryving van Oud-Groenland, of eigentlyk van de zoogenaamde Straat Davis. Delft 1746.
 • Hans Staden, Uvaerachtige Historie ende beschrijuinge eens Landts in America gheleghen, wiens inwoonders Wilt, Naect, seer godtloos, ende wreede Menscheneeters zijn. Amsterdam 1595.
 • Maarten Luther, Vanden Slotelen. Magdeburch 1531.
 • Adriaen van der Donck, Beschryvinge van Nieuvv-Nederlant, (Ghelijck het tegenwoordigh in Staet is) Begrijpende de Nature, Aert, gelegentheyt en vruchtbaerheyt van het selve Lant. Amsterdam, 1655

2021

 • Willem Séwel, Nederduytsche spraakkonst. Amsterdam, 1708.
 • Willem Séwel, Nederduytsche spraakkonst. Amsterdam, 1712 (tweede druk)
 • Sprechen Sie Deutsch? of Hoogduitsch-Nederduitsche winkelgesprekken; benevens eene verzameling der meest gebruikelijke spreekwijzen en uitdrukkingen in den handel. Een handboek voor allen, die bij den in- en verkoop, juiste en gepaste bewoordingen willen bezigen. Amsterdam, 1850.
 • A.J. van der Aa: Handbuch der holländischen Umgangssprache. Zamenspraken in de Neder- en Hoogduitsche talen, voorafgegaan van eene verzameling der meest gebruikelijke woorden. Köln/Aachen/Rotterdam, 1840.
 • J.G.A. Kirchhoff, Holländisch-deutsches Handwörterbuch besonders für Unstudirte. Oldenburg, 1810.
 • Hulpboekje om de Russen en Kosakken goed te verstaan: in het Hollandsch en Russisch naar de Hollandsche uitspraak gesteld. Amsterdam, 1813.
 • De kleine Russische taalmeester. Een nood- en hulpboekje voor Hollanders, die zich met deze taal eenigzins willen bekend maken. Amsterdam, 1814.

2020

 • Matthias Kramer, Het koninglyk Neder-Hoog-Duitsch en Hoog-Neder-Duitsch dictionnaire. Nürnberg 1719.
 • Matthias Kramer, Grund-richtig-Volkommene, doch kurtz gefaßte Nider-Teutsch-, oder Holländische Grammatica. Frankfurt/Leipzig/Neurenberg 1716.
 • Matthias Kramer, Das Königliche Hoch-Nider-Teutsch-, und Nider-Hoch-Teutsche Dictionarium. [Nürnberg] 1719.
 • J.A.W. Schröder, Kleine holländische Sprachlehre, besonders zum Gebrauch für die deutschen Landschulen im Departement Ostfriesland nach Weilands nederduitsche Spraakkunst bearbeitet. Oldenburg 1811.
 • Jan Zwanenburg, Een Schoolmeester naar de IJszee. Vertelling van een oud-Zeeman. Den Helder [ca. 1850].
 • A.J. Hillebrands, Woordenboekje om het Engelsch te leeren spreken. Amsterdam [1865] (tweede druk).
 • D. Schoor, Zakboekje voor recepten van American Drinks. Den Haag 1916.
 • Harry Brown en Humphry Brown, American-Drinks, 400 recepten tot het bereiden van koude- en warme dranken; Maken van cocktails, bowls, coblers, limonades, punch, enz. in zomer en winter. Amsterdam 1917.
 • Jan Zwanenburg, Een Schoolmeester naar de IJszee. Vertelling van een oud-Zeeman. Den Helder [ca. 1850].
 • Hollandsch en Hoogduitsch woordenboekje, inhoudende alle dagelijks voorkomende Duitsche woorden, gesprekken enz. naar de Hollandsche spelling zamengesteld, om het Hoogduitsch te verstaan en zonder meester te leeren spreken. Amsterdam, z.j. [1814].
 • J. Uelenberg, Merkwaardige lotgevallen van vier Russische matrozen, die verlaten van hun schip zijn achtergebleven op een onbewoond eiland, genaamd: Spitsbergen te Nova Zembla, en daar zes jaren hun leven hebben doorgebragt. Rotterdam, ca. 1850.
 • Yvonne, Handleiding voor het maken van verschillende dranken en American Drinks. Derde druk. Baarn, 1922.
 • Wim Slagter, Hoe maakt men American Plain- en Fancy Drinks. Amsterdam 1922.
 • Jo van Wijngaarden, Jo's handig boekje voor Mixing Drinks. Rotterdam, [1924]
 • Wim Slagter, Cocktails, American- en Fancy Drinks, IJsrecepten en -Dranken. Amsterdam, 1926.
 • Jeanne Zelle, Cocktail Recepten. Schiedam, 1929.

2019

 • Daniel Souterius, Nvchteren Loth. Dat is, middel om op te staen, uyt de ziel-verderffelijcke sonde, van dronckenschap, tot een maetich, ende godtvruchtich leven. Haarlem 1623
 • Johann Andersonn en Niels Horrebow, Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. Waar by gevoegt zyn de verbeteringen door den heer Niels Horrebow, opgemaakt in zyn tweejarig verblyf op Ysland. Amsterdam 1756
 • P.L. le Roy, Kort, naauwkeurig en echt-relaas van het gebeurde aan vier Russische zeelieden, welke by ongeluk geraakt zyn op het onbewoond eiland Oost-Spitzbergen,waarop zy zes jaaren en drie maanden op een wonderbaarlyke wyze hebben doorgebracht. Amsterdam 1768

2018

 • Mathys Syvertsz, Een tractaet, seer dienstelijck voor alle zee-varende luyden, door het t'samen spreken van twee piloten. Laurens Jacobsz., Amsterdam / Gillis Rooman, Haarlem 1597
 • Jan Huyghen van Linschoten, Voyagie ofte schipvaert van by Noorden om langes Noorwegen. Met illustraties van Joannes en Baptista van Doetechum. Franeker 1601.
 • Reinier Hylkes, Merkwaardig verhaal van Reinier Hylkes, als matroos, met het schip de Hopende Visser commandeur Volkert Jansz, ten jare 1777, na Groenland uitgevaren op de walvisvangst, en aldaar met 9 andere schepen verongelukt. Amsterdam 1779.
 • Cornelis Struys, Cornelis Jansz. van Teylingen en Ary de Wit, Egt verhaal der wonderbaare bewaaring Gods, van de manschappen, gevaaren met het schip De Eendragt, gevoerd geweest by stuurman Cornelis Struys. K. Nykerk, Vlaardingen 1783.
 • Het zeemans-leven, inhoudende hoe men zich aan boord moet gedragen in de storm, de schafting en het gevecht. Amsterdam [ca. 1825] (vijfde druk)
 • Aernout van Overbeke, De psalmen Davids. Amsterdam 1663
 • Nette afbeelding der overstrooming buiten de Haarlemmer-Poort van Amsterdam langs den Spaarendamschen Dyk, en der Waterlandsche dorpen in 't verschiet. Amsterdam 1775
 • J.H. Campe, Reisbeschryvingen voor de jeugd. Eerste deel. Amsterdam 1786
 • Hans Egede Saabye: Fragmenten uit een dagboek, gehouden in Groenland, in de jaren 1770-1778. Uit het Deensch in het Hoogduitsch vertaald door G. Fries. Verrijkt met eene voorrede des Hoogduitschen vertalers. Volgens de Hoogduitsche vertaling in het Nederduitsch overgebragt. Groningen, 1818.
 • De Cagelot. Monstrum horrendum, informe, ingens. Brunswijk 1785.
 • Passchier de Fyne, Een kleyn monstertjen, met een warachtich verhael. Vande mishandelinghe die den remonstrantsche ghevangenen predicanten geschiet is. Z.p. 1625.
 • Erycius Puteanus, Comus dat is Bras-Godt ofte slemp-feeste der Cimmerianen, in ghedaente van eenen droom. Leuven, 1611.
 • Brief, van een Amsterdamsch heer, aan een heer te Rotterdam. Waar in naauwkeurige berichten worden medegedeeld wegens de jammerlyke gevolgen veroorzaakt door den algemeenen storm en de daar uit ontstane watervloed in Zuid en Noordholland, op den 14 en 15 november 1775. Dóll [e.a.], Amsterdam [e.a.] [1775]. Publiziert auf www.dbnl.org
 • Copye wt Hoorn. [Hoorn 1618]
 • Verhael int corten van t'ghene nv tot Wtrecht in Hollant is ghepasseert t'sedert den 25. Iulij 1618. Antwerpen 1618
 • Verhael van den oproer binnen Rotterdam in Hollant, hoe dat de Arminianen zijn vergaert geweest om te preken op de Visch-markt sondach lest leden den xxi. iuly. Antwerpen 1619
 • Sommier verhael van de wreede handelinghe der bloet-dorstighe calvinisten, ghepleeght teghen de remonstranten buyten Rotterdam, op sondagh voorleden den xx. October. 1619. [s.l.] 1619
 • Verhael van t'ghene nv in Hollant is ghepasseert, tot Rotterdam, Wtrecht en Dort, ende hoe dat de gommaristen hebben verboden aen de arminianen niet meer te mogen preken, op lijff-straffinghe als volcht 1619. Antwerpen 1619
 • Verhael hoe dat in Hollant binnen de stadt van Leyden, de arminianen zijn vergaert geweest in een huys om te preken, op den xxi. April 1619. Rotterdam 1619
 • Hollandsche nieuwe tijdinghen. Te weten, hoemen in Hollandt de strenghe placcaten, die teghen de arminianen ghemaeckt zijn, soeckt in't werck te stellen, ende te executeren, met hun het prediken te beletten ende de predicanten te vanghen. Antwerpen 1620
 • Rotterdamsche moort, begaen door den dijckgraef Duyn Claessen op de ghevanckenisse des eerw. ende godtsalighen Symon Lucas Bysterus op de kermisse des dyngsdaechs, den 24 augusti, anno 1621. [s.l.] 1621
 • Cort verhael uan al tghene binnen Utrecht gepasseert is. Zeder dat de E.H.M. Heeren Staten Generael met den doorluchtigen Prince van Orangien daer gekomen zyn. Amsterdam, 1618
 • De Noordsche Weereld; Vertoond  in twee nieuwe, aenmercklijcke, derwaerts gedaene Reysen: D'eene, van de Heer Martiniere, Door Noorweegen, Lapland, Boranday, Siberien, Samojessie, Ys-land, Groenland en Nova-Zembla: (...) D'andere, van de Hamburger Frederick Martens, Verright nae Spitsbergen, of Groenland, in 't Jaer 1671. Vertaeld, en doorgaens met Toe-doeningen verrijckt, door S. de Vries. Met een goed getal nae 't leven afgeteeckende Figueren. Amsterdam, 1685.
 • Frederik Martens, Nauwkeurige beschryvinge van Groenland of Spitsbergen, waer in de walvisch-vangst, gelegentheyd van 't ys, en haer wonderlijke kragt en figuren, duydelijk word aengewesen. Amsterdam, 1710
 • J.A.S., Lyk-zang, ter gedagtenisse van den aflyvigen méde-borger Joannes Henricus Matthey. Antwerpen, 1796
 • VVaerachtich verhael van den Oploop, twist ende tweedracht geschiedt tot Amsterdam in Hollant, hoe datse daer nv tegen malcanderen opstaen, de oude Geusen teghen de nieuwe Geusen, ende hebben malcanderen verjaecht, de Caluinisten teghen de Armenianen, gheschiet den xix. Februarij 1617. Abraham Verhoeven: Antwerpen, 1617.
 • Een cort verhael, hoe ende in wat maniere die Gommarissen van Hollant, Hemel en eerde willen innemen met eenen slach (...). Abraham Verhoeven: Antwerpen, 1619.
 • Stradavits reyse ter walvis-vangst gedaen en rymsgewys beschreven door J: A: S: Chirurgyn op het schip Zaandykker Hoop onder commandeur d’ heer S. Timmer in ’t jaer ons Heere M. D. CC. LXXIX. P.J. Parys: Antwerpen, 1779.
 • Willem Goeree, Het verbetert en vermeerdert natuurlyk toover-boek. Of 't nieuw speel-toneel der konsten. Onder pseudoniem Simon Witgeest. Amsterdam, 1698. Publiziert auf www.dbnl.org

2017

 • Gerard de Vivre, Dialogves Flamen-Françoys, traictants du fait de la Marchandise. T'samen-sprekinghen in Duytsch ende Fransoys, tracterende van den handel der Koopmanschappen. Delft, 1642.
 • Cornelis Boey, Het nieuwe werck der psalmen van den koningh David. Leiden, 1659.
 • Steven Blankaart, De Kartesiaanse academie ofte, institutie der medicyne. Amsterdam, 1683.
 • Steven Blankaart, Schou-burg der rupsen, wormen, maden, en vliegende dierkens daar uit voortkomende. Deel 2. Handschrift, 1688.
 • Jan Swammerdam, Historia insectorum generalis, ofte algemeene verhandeling van de bloedeloose dierkens. Utrecht, 1669.
 • Jan Swammerdam, Ephemeri vita of afbeeldingh van 's menschen leven. Amsterdam 1675.
 • Steven Blankaart, Schou-burg der rupsen, wormen, maden, en vliegende dierkens daar uit voortkomende. Amsterdam 1688. 
 • Lourens Feykes Haan, Beschryving van de Straat Davids, van de Zuydbay, tot om het Eyland Disko. Als meede van de Z.O. bogt tot door het Waygat. Gerard van Keulen, Amsterdam 1719. 
 • Lourens Feykes Haan, Beschryving van de Straat Davids, benévens des zelven inwooners, zede, gestalte, en gewoonte, mitsgaders hunne visvangst, en andere handelingen. Amsterdam 1720.
 • Gerard de Vivre: Dovze dialogves et colloqves, traitants de diverses matieres. Twaelf tsamen-sprekingen Tracterende van verscheyden Materie, seer bequame voor de nieu Leer-iongers der Fransoisscher Spraken. Antwerpen, 1574. Publiziert auf www.dbnl.org.
 • Hendrik Bruno: Davids psalmen. Amsterdam 1656.
 • Johannes Goedaert: Metamorphosis naturalis, ofte historische beschryvinghe vanden oirspronk, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderinghen der wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen, motten ende dierghelijcke dierkens meer. Middelburg [1660-1669]: Publiziert auf www.dbnl.org.
 • Maria Sybilla Merian, Metamorphosis insectorum Surinamensium. Ofte Verandering der Surinaamsche Insecten. Amsterdam [1705]. Publiziert auf www.dbnl.org.
 • Jacobus Elias Scott, Heele goeje remedien, en resepte om te koken te bakken en te confijten (handschrift, 1737), Publiziert auf www.dbnl.org.
 • Hendrik Ghijsen: Den hoonig-raat der psalm-dichten ofte Davids psalmen met d'andere lofsangen(1686), in der DBNL.
 • Heyman Jacobs, Den schat der armen oft een medecijn-boecxken. Antwerpen, 1626. Publiziert in der dbnl.
 • Simon de Vries, Historisch Verhael van 't Leven en Oorlogs-Bedryf van de Heer Christoph Bernhard van Galen. Amsterdam, 1679. Publiziert in der dbnl.
 • Maria Sibylla Merian: Maria Sibylla Merian, Der rupsen begin, voedzel en wonderbaare verandering. Amsterdam [1713-1717] (3 delen). Publiziert in der dbnl.
 • Het leven en bedryf van de wyze gek Klaas Nar. Amsterdam 1736. Publiziert in der dbnl.
 • Aanwijzingen tot het gebruik der medicynen voor zeevarenden. Rotterdam 1839. Publiziert in der dbnl.
 • E. Az. van Dooregeest en C.A. Posjager, Den Ryper zee-postil, bestaende in XXII. Predicatien toegepast op den zeevaert. Jacobus van Nieuweveen, Amsterdam 1699.
 • Jan Maartenz. Groen, Dagverhaal der merkwaardige Rampen en Wederwaardigheden. J. Krap / K. Nykerk, Rotterdam / Vlaardingen 1783.
 • Beknopt verhaal wegens het verongelukken van verscheide schepen in het jaar 1777. Erfgen. de Wed. C. Stichter, Amsterdam 1779.

 2016

 • Simon de Vries, Wonderen soo aen als in, en wonder-gevallen soo op als ontrent de zeeën, rivieren, meiren, poelen en fonteynen: historischer; ondersoeckender, en redenvoorstellender wijs verhandeld. Amsterdam 1687.
 • Der Fielen, Rabauwen, oft der Schalcken Vocabulaer. Antwerpen 1563. 
 • Haerlemsche eerlycke uren, bestaende in korte sin-spreucken, kloecke antwoorden, en vreemde bejegheninghen . Haarlem 1661-1663.
 • Carel Baten (Battus): Het secreet-boeck vol heerlijke konsten. Leeuwarden, 1694. 
 • Hippocrates, Aphorismen, of Kortbondige Spreuken. Vertaald door Steven Blankaart. Amsterdam, 1714.
 • De Arabische Alkoran (Hamburg 1641), publiziert auf www.dbnl.org
 • Hessel Gerritsz, Beschryvinghe vander Samoyeden landt in Tartarien. Amsterdam 1612. publiziert auf www.dbnl.org.
 • Dit boecxken leert hoemen mach voghelen vanghen (1509).
 • Sebastiaan Franck: Van den grouwelijcken laster der dronckenheyt (1621).
 • De klugtige tydverdryver (1653).
 • Pharmacopoea Roterodamensis Galeno-Chymica, of Rotterdamsche Galenische en Chymische Apotheek. (1709).
 • Marten Jansen, Kort, doch echt-verhaal van commandeur Marten Jansen (Uitgever Nicolaas Byl, Amsterdam), 1777.
 • Kort, doch echt-verhaal van Commandeur Marten Jansen (1778).
 • Echt historisch verhaal zo uit de mond als pen, van drie zeelieden (1778): Dirk Schuurman.
 • Echt omstandig verhaal, wegens het tot Curacao in de lugt gespronge Hollands schip van oorlog, Alphen. (1778).
 • Singulieren of byzonderen Historien, wegens het verongelukke van het Groenlands schip, De Jufffrouwen Anna Cornelia en Anna, waarop Commandeerde als Commandeur Dirk Cornelisse Hoogerduin, van de Helder. W.A. Leeuwendaal, Amsterdam, 1774.
 • t Leven en Bedryf van Clement Marot. Erven Vanderputte, Amsterdam [tussen 1768 en 1794].
 • Hessel Gerritsz, Histoire du pays nommé Spitsberghe. Hessel Gerritsz, Amsterdam 1613.  - Simon de Vries, Wonderen soo aen als in, en wonder-gevallen soo op als ontrent de zeeën, rivieren, meiren, poelen en fonteynen: historischer; ondersoeckender, en redenvoorstellender wijs verhandeld (1687).
 • Singulieren of byzonderen Historien, wegens het verongelukke van het Groenlands schip, De Jufffrouwen Anna Cornelia en Anna, waarop Commandeerde als Commandeur Dirk Cornelisse Hoogerduin, van de Helder. W.A. Leeuwendaal, Amsterdam, 1774: link.
 • Marten Jansen, Kort, doch echt-verhaal van commandeur Marten Jansen (Uitgever Nicolaas Byl, Amsterdam), 1777.
 • t Leven en Bedryf van Clement Marot. Erven Vanderputte, Amsterdam [tussen 1768 en 1794].
 • Joan de Grieck: De Droeve, ende Blyde Wereldt. Behelsende vele Treurighe Gheschiedenissen, Belacchelycke Kluchten, Heerlycke Leeringen, ende andere ongemeene Aerdigheden. Brussel, 1671.
 • Leeuwarder Apotheek, na de Galenisch-Chymiçe manier, door sorgvuldigen arbeid van ’t Collegie der Medicijns aldaar opgemaakt, en door des E. E. Agtbare Magistraats Authoriteit bevestigt. Jan ten Hoorn, Amsterdam 1702 (derde druk). Publiziert auf dbnl.
 • Leeuwarder Apotheek, volgens de Galenische en Chimische wyze; door den arbeit van ’t Genoodschap der Artzen dier stede opgemaakt en nagezien, en door d’achtbaarheid der Majestraat bevestigt. Naer den tweden Latynschen druk in’t Nederduitsch vertaalt. Nicolaas ten Hoorn, Amsterdam 1712 (vierde druk). Publiziert auf dbnl.

2015

 •  Isaac la Peyrère, Nauwkeurige Beschrijvingh van Groenland (vert. Simon de Vries). J.C. ten Hoorn, Amsterdam 1678. Publiziert auf dbnl.org.
 •  Guido de Columna: Historien van Troyen. Gheraert Leeu, Gouda 1479. Publiziert in der dbnl.
 •  Pharmacopaea Amstelredamensis, of d' Amsterdammer apotheek, in welke allerlei medicamenten, zijnde tot Amsterdam in 't gebruik, konstiglijk bereid worden. Jan ten Hoorn, Amsterdam 1683 (tweede druk). Publiziert in der dbnl.
 •  Pharmacopaea Amstelredamensis, of d' Amsterdammer apotheek, in welke allerlei medicamenten, zijnde tot Amsterdam in 't gebruik, konstiglijk bereid worden. Jan ten Hoorn, Amsterdam 1686 (derde druk). Publiziert in der dbnl.
 •  Pharmacopoea Amstelredamensis, of d' Amsterdammer apotheek, in welke allerlei medicamenten, zynde tot Amsterdam in ’t gebruik, konstiglyk bereid worden. Jan ten Hoorn, Amsterdam 1698 (vijfde druk). Publiziert in der dbnl.
 •  Janus Montanus: De kat gestuurt naar 't Vagevuur, haar wederkomst, en verhaal van ’t zelve. Z.n., z.p. ca. 1700. Publiziert in der dbnl.
 •  Pharmacopoea Amstelredamensis, of d' Amsterdammer apotheek, in welke allerlei medicamenten, tot Amsterdam in ’t gebruik zynde, konstiglyk bereyd worden. Jan ten Hoorn, Amsterdam 1714 (zevende druk). Publiziert in der dbnl.
 •  Janus Montanus, De wonderbare reystogt, of de kat in ambassade, gezonden aan het Hoff, in het Vaagevuur, En derzelver wederkomst by haar Meester, door welke zy was afgezonden, verhalende derzelver wedervaren in dat wonderbare Weerelds-deel. Z.n., z.p. ca. 1758-1761. Publiziert in der dbnl.
 •  Jac. Bontius, Oost- en West-Indische Warande. Vervattende aldaar de leef- en genees-konst. Met een verhaal van de speceryen, boom- en aard-gewassen, dieren &c. in Oost- en West Indien voorvallende (eds. George Marggrav en Willem Piso). Jan ten Hoorn, Amsterdam 1694. Publiziert auf dbnl.
 •  Gervais Ucay, Nieuwe Verhandeling van de Venus-Ziekten. In welke, na dat men getoont heeft, dat de gewoone wyze van genesen, zeer gevaarlyk, twyffelagtig en swaar is; een andere veel gemakkelyker en veel zekerder wert voorgestelt (ed. Steven Blankaart). Nicolaus ten Hoorn, Amsterdam 1700. Publiziert auf dbnl.
 •  Steven Blankaart, Een nette verhandeling van de leger-ziekten, als mede van de scheeps-ziekten. Jan ten Hoorn, Amsterdam 1703. Publiziert auf dbnl.
 •  Freerk Pieters, Aan-teekening, gehouden op het schip de Vrouw Maria. Jacobus van Egmont, Amsterdam na 1769 (tweede druk). Publiziert auf dbnl.
 •  J.H. Halbertsma, Woordenboekje van het Overijselsch, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren (1836). Publiziert in der elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) und als pdf.
 •  Fr. Woeste, Wörterbuch der westfälischen Mundart, Norden/Leipzig, 1882. Publiziert in der elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) und als pdf.
 •  H. Molema, H., Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, Hs. UB Groningen, 1889. Publiziert in der elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) und als pdf.
 •  H. Molema: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw, Hs. INL Leiden, 1895. Publiziert in der elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) und als pdf.
 •  A.A. Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema's Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985). Publiziert in der elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) und als pdf.
 •  C.H. Ebbinge Wubben, Staphorster Woordenlijst, in: Driemaandelijkse Bladen 6 (1907), 61-94. Publiziert in der elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) und als pdf.
 •  W.H. Bours, Limburgsche Spreekwoorden en Gezegden, Heerlen, 1933. Publiziert in der elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) und als pdf. 
 •  J. Meijer, Tolk van 't Olle Volk – Joods Supplement op het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan, Heemstede, 1984. Publiziert in der elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND).
 • Steven Blankaart: Den Neder-landschen herbarius ofte kruid-boek der voornaamste kruiden (1698). Publiziert auf www.dbnl.org.
 • Steven Blankaart: Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen (1684).
 • Een schone ende ghenoechelijcke historie van Ioncker Ian. Amsterdam, ca. 1590.
 • Johannes Verbrugge, Chirurgyns scheeps-Kist, Zijnde een catalogus oft lyste der medicamenten, die yder chirurgijn naar Oost- of West-Indien gemeenlick mede-voert. Amsterdan, 1723

2014

2013

 • Willem van Zuylen van Nyevelt, Souterliedekens (1540)
 • Olaus de Groot, De wonderlijcke historie van de Noordersche landen (1562)
 • anoniem, Walvisch van Berckhey (1598)
 • Lord Dufferin, Reis naar IJsland, Jan Mayen en Spitsbergen met den jagtschoener Foam, in het jaar 1856 Amsterdam, 1861
 • Olaus de Groot, Toonneel der noordsche Landen Amsterdam, 1652
 • Jacobus Revius, De CL Psalmen Davids, eerst in Nederlantschen dichte gebracht door Petrum Dathenum, ende nu in sin ende rijmen gebetert (1640).
 • Jens Munk, Martin Frobisher en Godske Lindenau, Drie Uoyagien Gedaen na Groenlandt, Om te ondersoecken of men door de Naeuwte Hudsons soude konnen Seylen; om alsoo een Doorvaert na Oost-Indien te vinden (166X).
 • Klaas Hoekstra, Dagverhaal van het verongelukken van het Galjootschip Harlingen, in Straat-Davids (1828).
 • Jacob Westerbaen: Davids Psalmen in Nederduytsche rijmen gestelt (1655), publiziert auf dbnl und DANS.
 • Willem Pietersze Poort: Het Journaal en Daghregister van Dirk Jacobsz. Tayses Avontuurelyke Reyse na Groenlandt, gedaen met het Schip Den Dam, in 't Jaar 1710 (1711), publiziert auf dbnl und DANS.
 • Herman Melville: De walvischvangst, tooneelen op zee und DANS.
 • Veelderhande gheestelicke liedekens. Gillis van der Erven, Emden 1558. Publiziert auf der Website des DANS (https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:52978) sowie der DBNL.
 • Jan Utenhove, LXIIII, Psalmen end ander ghesangen, diemen in de Duytsche Ghemeynte te Londen was ghebruyckende (1561): Publiziert auf der Website der DBNL.
 • Jan Utenhove, Hondert Psalmen Davids mitsgaders het ghesangk Marie, t'ghesangk Zacharie, t'ghesangk Simeons (1561). Publiziert auf der Website der DBNL.
 • Karel van Mander, Het Herder Pijpken. Gillis Rooman, Haarlem 1603 (derde druk). . Publiziert auf der Website des DANS sowie der DBNL.
 • Jacob Segersz van der Brugge, Journael, of dagh-register, gehouden by seven matroosen, in haer overwinteren op Spitsbergen in Maurits-bay, gelegen in Groenlandt (166X). Publiziert auf der Website der DBNL.
 • Twee Journalen, het eerste gehouden by de seven matroosen, op het eylandt Mauritius, in Groenlandt, in den iare 1633. en 1634. in haer overwinteren, doch sijn al t'samen gestorven (166X). Publiziert auf der Website der DBNL.
 • Journael van de ongeluckighe voyagie, gedaen bij den commandeur Dirck Albertsz. Raven, naer Groenlandt, in den iare 1639. t’Amsterdam, Gedruckt By Gillis Joosten Saeghman, In de Nieuwe-straet, Ordinaris Drucker van de Iournalen der Zee- en Landt-Reysen. [ca. 1665] Publiziert in der Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren und auf Data Archiving & Networked Services.
 • Beschryvinge van de Noordtsche landen, die gelegen zijn onder den kouden Noordt-Pool (166X). Publiziert auf der Website der DBNL.
 • De seldsaame en noit gehoorde wal-vis-vangst, voorgevallen by St. Anna-Land in't jaar 1682. den 7. October. Midsgaders een pertinente beschrijvinge, van de geheele Groen-Landse vaart. Verhandeld in prose, en versen (1684). Publiziert auf der Website der DBNL.
 • Cornelis Gijsbertsz Zorgdrager: Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery (1727). Editie Hans Beelen en medewerkers Stichting Vrijwilligerswerk Nederlandse Taal. Publiziert in der Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren und auf Data Archiving & Networked Services.
 • Maarten Mooy, Omstandig journaal van de reize naar Groenland, gedaan door commandeur Maarten Mooy, met het schip Frankendaal (1787). Publiziert auf der Website der DBNL.
 • Het Nieuwe Tulpje, Versierd met de allernieuwste Liederen, welke heeden gezongen worden S. en W. Koene, Amsterdam ca. 1800. Publiziert auf der Website des DANS sowie der DBNL.
 • Hidde Dirks Kat, Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst, gedaan in de jaren 1777 en 1778 door den kommandeur Hidde Dirks Kat, met eene kaart van Groenland (1818). Publiziert auf der Website der DBNL.

 2012

 • Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament met grooter naersticheyt naden Latijnschen text gecorrigeert, ende opten cant des boecks die alteratie die hebreeusche veranderinge, (Vorstermanbijbel 1528/1531). Publiziert auf der Website der dbnl 2012 und des Nederlands Bijbelgenootschap (website) des DANS (Data Archiving and Networked Services) sowie auf biblijanet.
 • HET Nievvve Testament, dat is, Het nieuwe Uerbond onzes Heeren Iesu Christi, Na der Grieckscher waerheyt in Nederlandsche sprake grondlick end trauwlick ouerghezett, te Embden by Gellium Ctematium. An. 1556. Nouemb.3. (Jan Utenhove: Nieuwe Testament, Emden 1556). Publiziert auf der Website des DANS (Data Archiving and Networked Services) und der DBNL.
 • Jan Utenhove, 25 Psalmen. Gellium Ctematium, Emden 1557. Publiziert auf der Website des DANS sowie der DBNL.
 • Jan Utenhove, 26 Psalmen. Gellium Ctematium, Emden 1558. Publiziert auf der Website des DANS sowie der DBNL.
 • De Psalmen Dauidis, in Nederlandischer sangs-ryme, door Ian VVtenhoue van Ghentt. [....] Ghedruckt to Londen by Ian Daye den 12. Septembris. 1566. Publiziert auf der Website des DANS sowie der DBNL.
 • Ware Verthooning Ende afbeeldinghe van eenen dooden ende meest half verrotten Vis, door die Zee aen der strande op gheworpen, den 20. der Maent September, Anno 1608. was lanck ontrent 20. voeten, ende lach tusschen Catwijck ende Schevelingen by den Hage in Hollandt, met die beduydenis daer van, hier ouer verclaert. Tot Middelbvrgh, Voor Adriaen vande Vivere, Boeck-vercooper 1608. Publiziert auf der Website des DANS.
 • Jan van Gijsen, Het vermaaklyk buitenleven, of de zingende en speelende boerenvreugd. Weduwe Hermanus van Hulkenroy, Haarlem 1716. Publiziert auf der Website des DANS sowie der DBNL.
 • Het Tweede Deel Van De Nieuwe Overtoompsze Markt-Schipper, Of Vermaakelyke Leidsze Kaag, Zynde Vercierd met de allernieuwste en aangenaamste Melodyen en Gezangen. Op Nieuws Verbeeterd. Gedrukt by de Erven de Weduwe JACOBUS VAN EGMONT: Op de Reguliers Breê-Straat, tot Amsterdam. [ca. 1760]. Publiziert auf der Website des DANS  sowie der DBNL.
 • Gekroond Batavia. Zynde Verciert met de Voornaemste Liederen, Die Hedendaegs Gezongen worden. Barent Koene, Amsterdam 1767 (vierde druk). Publiziert auf der Website des DANS sowie der DBNL.
 • De drie kemphaantjes. S. en W. Koene, Amsterdam 1784 (tweede druk). Publiziert auf der Website des DANS (https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:50563) sowie der DBNL.
 • De Amsterdamsze Gaare-Keuken, Met den Blyhertigen Op-Disser. Voorzien met de nieuwste en aangenaamste Liederen, zoo Herders als Minnaars Gezangen. Te Amsteldam, By S. en W. Koene, Boekdrukkers, Boek- en Papierverkoopers, op de Linde-Gragt, 1796. Publiziert auf der Website des DANS.
 • Het Nieuwe Tulpje, Versierd met de allernieuwste Liederen, welke heeden gezongen worden S. en W. Koene, Amsterdam ca. 1800. Publiziert auf der Website des DANS sowie der DBNL.
 • Aagje Deken en Klaas van der Horst, Christelijke gezangen en liederen. Walré, Bohn en Loosjes, Haarlem 1804. Publiziert auf der Website des DANS sowie der DBNL.

 2011

 • Den Bibel, Inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament (Biestkensbijbel, 1560). Publiziert auf den Websites der dbnl, des Nederlands Bijbelgenootschap , des DANS (Data Archiving and Networked Services, website) sowie auf biblija.net (website)
 • Seeman, Maritiem woordenboek van Wigardus a Winschooten (1681). Publiziert auf den Websites der DBNL und des DANS.

 2010

 • Den Bybel met groter neersticheyt ghecorrigeert (Liesveltbijbel 1542). Publiziert auf den Websites der dbnl ( website), des Nederlands Bijbelgenootschap ( website, des DANS (Data Archiving and Networked Services, website ) sowie auf biblija.net (website )

 2009

 • Biblia dat is, de gantsche Heylighe Schrift, grondelick ende trouvvelick verduydtschet, Met verklaringhe duysterer woorden, redenen ende spreuken [etc.] (Deux-Aesbijbel [1562]). Publiziert auf den Websites der Nederlands Bijbelgenootschap (website), des Instituut voor Nederlandse Lexicologie (website), der Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (website), des DANS (Data Archiving and Networked Services, website) sowie auf biblija.net (website)
 • Lutherse bijbelvertaling 1648. Publiziert auf den Websites Bijbelsdigitaal, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (website), Instituut voor Nederlandse Lexicologie ( website) sowie des DANS (Data Archiving and Networked Services), website) sowie biblija.net (website ).

Bücher

2022

Eric Flipse, Paul W.J. de Groot, Ko de Korte, Piet Oosterveld: Een jaar bij de ijsberen, Het Logboek van de Nederlandse Spitsbergen-Expeditie 1968-1969. Bezorgd en ingeleid door Hans Beelen, Ko de Korte en Fineke te Raa met medewerking van Louwrens Hacquebord en Thor S. Larsen. Zutphen: Walburg Pers, 2022 (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging 122).

2021 Hans Beelen: Chinin Wundermittel gegen Malaria, Begleitheft zur Ausstellung in der Landesbibliothek Oldenburg 28. mai - 3. Juli 2021. Redaktion: Michaela Klinkow, Abbildungen: Frauke Proschek. Oldenburg: Isensee Verlag, 2021 (Schriften der Landesbibliothek Oldenburg hrsg. von Corinna Roeder 73).
2018

Walvissen groot en vet, Nederlanders op walvisvaart in het Hoge Noorden. Ingeleid en hertaald door Hans Beelen en Ingrid Biesheuvel. Amsterdam: Athenaeum, 2018. 280 S. ISBN 978-90-253-0946-0.

2018

Hans Beelen: Niderlandzkie rozmówki ilustrowane Słuchaj i mów.  Poznań: LektorKlett, 2018. ISBN 978-83-8063-610-1. 352 S.

2018

Hans Beelen: Słownik obrazkowy na co dzień niderlandzki polski. Poznań: LektorKlett, 2018. ISBN 978-83-8063-627-9. 140 S.

2018 PONS Pocket-Sprachführer Niederländisch. Stuttgart, 2018
2017

Van Dale beeldwoordenboek op reis Nederlands. Redactionele en vertaalbijdragen: Hans de Groot, Hans Beelen. [Utrecht] Van Dale, 2017.

2017 Bildwörterbuch Niederländisch Deutsch Nederlands Duits, 1.500 nützliche Wörter für den Alltag. 1. Auflage. Bearbeitet von Hans Beelen. Stuttgart: Pons, 2017.
2017 Das kleine Wörterbuch Niederländisch. Neubearbeitung 2017. Bearbeitet von: Hans Beelen, Anette Dralle, Jan Reitsma. Stuttgart: Pons, 2017.
2016

Bildwörterbuch Niederländisch Deutsch. Stuttgart: PONS, 2016. Bearbeitet von Hans Beelen, Anette Dralle, Georgina Moore, Gregor Vetter, Christiane Wirth. 400 S. ISBN  978-3-12-517985-1.

2015 Reise-Sprachführer Niederländisch. Mit vertonten Beispielsätzen zum Anhören. 1. Auflage 2015. Bearbeitet von: Hans Beelen, Anette Dralle. Projektleitung: Gabriele Neumann. Redaktion: Barbara Pflüger.Stuttgart: Pons, 2015. 288 S. ISBN 978-3-12-518144-1.
2012

Hans Beelen und Michaela Klinkow: Schauplatz der kriechenden und fliegenden Gewürmer, Kulturgeschichte der Insekten, Katalog zur Ausstellung in der Landesbibliothek Oldenburg 16. Februar - 28. April 2012. Oldenburg: Isensee, 2012 (Schriften der Landesbibliothek Oldenburg 54)

2011

Seeman, Maritiem woordenboek van Wigardus a Winschooten. Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs. Ket een cd-rom met de zeemanswoordenboeken en -lijsten van Nicolaas Witsen (1690), Georgius van Zonhoven (1740), J.P. Sprenger van Eyk (1835-1836), Jacob van Lennep (1856) en T. Pan (1857). Zutphen: Walburg Pers, 2011. Die digitalen Texteditionen sind auch publiziert auf den Websites der DBNL und des DANS. Meer informatie is te vinden op www.seeman.nl

2011

Moby Dick, De Walvischvangst, Tooneelen op Zee. Naar het Fransch van E.D. Forgues. Uitgegeven met een nawoord door Hans Beelen. Noordwijk: Antiquariaat Moby Dick, 2011.

2010

Hans Beelen: Der mythische Kristall, Die Kulturgeschichte des Salzes in Drucken aus sieben Jahrhunderten, Katalog zur Ausstellung in der Landesbibliothek Oldenburg 22. April bis 3. Juli 2010. Oldenburg: Isensee 2010 (Schriften der Landesbibliothek 50).

2010

PONS Reisewörterbuch Niederländisch. Bearbeitet von Hans Beelen. 1. Auflage. Stuttgart: PONS GmbH 2010.

2009

Hans Beelen: Rozmówki ilustrowane niderlandzkie. Poznań: LektorKlett 2009. ISBN 9788376081908.

2009

Hans Beelen: PONS Last minute útiszótár Holland. Budapest: Klett Kiato 2009. ISBN 9789639641624

2009

Hans Beelen: Marco Polo Sprachführer Niederländisch. 1. Auflage. Ostfildern: Mairdumont 2009.

2008

Hans Beelen: PONS Rozmówki ze słowniczkiem niderlandzkie last minute. Poznań: LektorKlett 2008.

2006 Hans Beelen: Große, fette Wale, Die Geschichte des Walfangs in Drucken des 15.-21. Jahrhunderts, Katalog zur Ausstellung in der Landesbibliothek Oldenburg 22.11.2006 - 27.01.2006. Oldenburg: Isensee Verlag 2006 (Schriften der Landesbibliothek Oldenburg, Hrsg. von Corinna Roeder 43).
2006 PONS Last Minute Niederländisch. Auf der Basis von PONS Reisewörterbuch Niederländisch [2004]. 1. Auflage. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen 2006.
2005

Beelen, Hans: Pons Last Minute útiszótár - Holland. Budapest: Klett Kiato 2005. ISBN 963 9572 56 X.

2005

PONS Rozmówki niderlandzkie last minute. Projekt okładki: Erwin Poell, Jerzy Nawrot. Tłumaczenie i adaptacja: Raft i Agata Szubert. Redakcja serii: Robert Kuc. Redackja tomu: Joanna Roszak. Poznań: LektorKlett 2005. ISBN 83-8894-58-7. 256 S.

2004

Beelen, Hans (Hrsg.): Niederländisch im Europa der Regionen. Ausgewählte Beiträge des Oldenburger Kolloquiums zum Niederländischunterricht. Münster: agenda Verlag 2004 (nn plus 4). ISBN 3-89688-228-7. 76 S.

2004 Een Witte Kerst. Noordwijk: Moby Dick Antiquariaat/Baalbergen Boeken, Kerstmis 2004. Samenstelling en nawoord: Hans Beelen. Vormgeving: Paul Scheer. Druk: Mostert & Van Onderen!, Leiden.
2004 Cocktailstory, Tentoonstelling over de geschiedenis van mixdranken, 5
november 2004 t/m 31 maart 2005. Leeuwarden: Museum De Grutterswinkel
2004 PONS Reisewörterbuch Niederländisch neu 2004, Reisewörterbuch mit Sprachführer und interkulturellen Tipps. Bearbeitet von Hans Beelen. 1. neu bearbeitete Auflage. Stuttgart [etc.]: Ernst Klett Sprachen.
2004

Cocktails und ihre Geschichte. Oldenburg: Landesbibliothek Oldenburg 2004.

2003

PONS Rozmówki niderlandzkie last minute. Projekt okładki: Erwin Poell, Jerzy Nawrot. Tłumaczenie i adaptacja: Raft i Agata Szubert. Redakcja serii: Robert Kuc. Redackja tomu: Joanna Roszak. Poznań: LektorKlett 2003. ISBN 83-8894-58-7. 256 S.

2002 Handel mit neuen Welten, Die Vereinigte Ostindische Compagnie der Niederlande 1602-1798, Eine Ausstellung der Landesbibliothek Oldenburg. Oldenburg: Isensee 2002 (Schriften der Landesbibliothek 37).
2002 Marco Polo Niederländisch Sprachführer mit Insider Tipps. 2. aktualisierte Auflage. Ostfildern: Mairs Geographischer Verlag 2002.
2001 Last Minute Sprachführer Niederländisch. Auf der Basis von PONS Reisewörterbuch Niederländisch bearbeitet von Hans Beelen. Stuttgart-Düsseldorf-Leipzig: Ernst Klett Verlag, 2001.
1999 PONS Reisewörterbuch Niederländisch, 1999 neu bearbeitet von Hans Beelen. Grammatik neu bearbeitet von Hans Beelen. Redaktion: Barbara Pflüger, Regina Reinboth-Kampf. Stuttgart-Düsseldorf-Leipzig: Ernst Klett Verlag 1999. ISBN 3-12-518142-9.
1998 Hans Beelen, Barbara Pflüger: Niederländisch Sprachführer mit Insider-Tips. Ostfildern: Mairs Geographischer Verlag,
1998 Hans Beelen /Egbert Koolman: 40 Drucke zum Friede von Münster (1648), Eine Ausstellung der Landesbibliothek Oldenburg. Oldenburg 1998 (Schriften der Landesbibliothek Oldenburg).
1995 Hans Beelen, Ute Langner, Elrud Ibsch (red.): Bulhof-nummer Forum der Letteren 36 (1995).
1994 Ans van Berkel und Christoph Sauer: Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Niederländisch, Neubearbeitung. Unter Mitarbeit von Hajo Hülsdünker, Margrit Meinen, Marijke Garen und Hans Beelen. Berlin (usw.):
Langenscheidt
1994 Hans Beelen und Ute Langner (Hrsg.): Europa 1993 - Grenzenlose Gegensätze?, Beiträge des Oldenburger Kolloquiums zum Niederländischunterricht in Deutschland Oldenburg, 21./22. Februar 1991. Oldenburg 1994.
1994 Ulrich Bernath und Hans Beelen (Hrsg.): Integration von fremdsprachigen Fernstudien in das Präsenzstudium, Dokumentation des Erprobungsmodells `Europäisch studieren´ im Studiengang Niederlandistik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg im Wintersemester 1992/93. Oldenburg 1994.
1992 Phonetische Umschrift des Pons Reisewörterbuch Niederländisch. Bearbeitet von Sjoerd E. Arts und Renske
Arts-Zonneveld, neu bearbeitet von Irmtraud Mecke-Leijen. Stuttgart-München-Düsseldorf-Leipzig: Ernst Klett Verlag, 1992
1991 Hans Beelen/Egbert Koolman: 50 niederländische Drucke des 15.-18. Jahrhunderts, Eine Ausstellung der Landesbibliothek Oldenburg. Oldenburg 1991 (Schriften der Landesbibliothek Oldenburg 24).

 

 

Aufsätze

2023

Hans Beelen: Digitale bibliotheek geschiedenis Arctische walvisvaart, in: IMAKA nieuwsbrief 103 (maart 2023), 5

2022

Hans Beelen &Julia Sommer: In dialoog! Bijeenkomst voor universitair electoren en docenten NVT uit Europa, Wenen, 22-24 september 2022, in: nachbarsprache niederländisch 37 (2022), 110-111

2022

Hans Beelen: Ehrungen, in: nachbarsprache niederländisch 37 (2022), 111-112

2022

Hans Beelen: Die niederländische Statenvertaling (1637). Übersetzungsmethode und sprachliche Wirkung im Vergleich mit der Lutherbibel, in: Werner Greiling, Uwe Schirmer, Elke Ann Werner (Hg.): Luther auf der Wartburg 1521/22, Bibelübersetzung - Bibeldruck - Wirkungsgeschichte. Wien/Köln: Böhlau verlag, 2022 (Quellen und Forschungen zu Thüringen im Zeitalter der Reformation 13), 89-100.

2022

Hans Beelen: Biografische portretten van de vier overwinterende expeditiedeelnemers: Eric Flipse, Paul W.J. de Groot, Ko de Korte, Piet Oosterveld. In: Eric Flipse, Paul W.J. de Groot, Ko de Korte, Piet Oosterveld: Een jaar bij de ijsberen, Het Logboek van de Nederlandse Spitsbergen-Expeditie 1968-1969. Bezorgd en ingeleid door Hans Beelen, Ko de Korte en Fineke te Raa met medewerking van Louwrens Hacquebord en Thor S. Larsen. Zutphen: Walburg Pers, 2022 (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging 122), 39-48.

2022 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: 'Injurieuse expressien', Scheldwoorden in Amsterdamse notarisakten 1583-1796, in: Maarten Hell (red.), Alle Amsterdamse akten, Ruzie, rouw en roddels bij de notaris 1578-1915 (Amstelodamum 4-2022)Amsterdam: Genootschap Amstelodamum, 2022, pp. 162-177, 203-204.
2022

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: vintage, in: Onze taal 91 (2022), 5 (mei), 30

2022

Hans Beelen: Inhuman humans and very good Greenlanders. Images of Inuit people in Dutch whaling reports of the 18th century, in: Borm, Jan, Joanna Kodzik, Axel E. Walter (reds.): Representations of the West Nordic Isles, Greenland  ̶  Iceland  ̶  Faroe Islands. 2022 (Ezutiner Forschungen 17), S. ??-??.

2022

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: tolken en taalmannen, in: Onze taal 91 (2022), 4 (april), 30

2022

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: vaccinatie, in: Onze taal 91 (2022), 2/3 (februari/maart), 30

2022 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: vlegeljaren, in: Onze taal 91 (2022), 1 (januari), 30
2022 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: koper, in: Onze taal 90 (2021), 12 (december), 30
2022 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: tarp en palliatief, in: Onze taal 90 (2021), 11 (november), 30
2021

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Topinamboer, in: Onze taal 90 (2021), 10 (oktober), 30

2021

Hans Beelen: Veel-woorden-drachtig: het koppelteken en de samenstelling, in: Wat gebeurt er in het Nederlands?! Over taal, frequentie en variatie. Redactie: Nicoline van der Sijs, Lauren Fonteyn en Marten van der Meulen. Gorredijk: Sterck & De Vreese, 2021, 145-152

2021

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: De vier seizoenen, in: Onze taal 90 (2021), 9 (september), 30
2021

Hans Beelen: Colloquium voor promovendi en habilitandi: DigiDoha 2021, 26-27 augustus 2021, digitaal vanuit Berlijn, in: Nachbarsprache Niederländisch (2021), 125

2021

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: de reuzenkoeskoes , in: Onze taal 90 (2021), 7/8 (juli/augustus), 30
2021 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: otaksa en ginkgo, in: Onze taal 90 (2021), 6 (juni), 26
2021 Hans Beelen: Etymologica: maak je borst maar nat, in neerlandistiek.nl, 24 mei 2021, neerlandistiek.nl/2021/05/etymologica-maak-je-borst-maar-nat/
2021 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Groenlands, in Onze Taal 90 (2021), afl. 4 (april), 30.
2021 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Elften en finten, in Onze Taal (90) 2021), afl. 5 (april), 30.
2021 Hans Beelen &Nicoline van der Sijs: In cohort, in: Onze Taal 90 (2021), 2/3 (februari/maart), 30
2021 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Krambamboeli, in: Onze Taal 90 (2021), 1(januari), 30
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: complotdenken, in: Onze Taal 89 (2020) 12 (deember), 30.
2020 Hans Beelen: The Wondrous Northern World of Dutch Bookseller and Polygraph Simon de Vries, in: Géographie et Imaginaires, La construction de l’espace en Europe du Nord,  Themanummer Deshima, Revue d’histoire globale des pays du Nord 14 (2020), 37-49.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: taser, in: Onze Taal 89 (2020), 11 (november) 30.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs:  Wie is toch die berisper van een Nederlandse spelling, in: www.neerlandistiek.nl 26 oktober 2020, https://www.neerlandistiek.nl/2020/10/wie-is-toch-die-berisper-van-een-nederlandse-spelling/
2020 Hans Beelen: Bezet in het ijs, De Nederlandse literaire verwerking van onfortuinlijke reizen ter walvisvangst in het rampjaar 1777/1778, in: Lotte Jensen (red.), Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw. Themanummer De Moderne Tijd 4 (2020) 3-4, 337-357
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Mondkapje, in: Onze Taal 89 (2020), 10 (oktober), 30.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Sprinkhaan, in: Onze Taal 89 (2020), 9 (september), 30.

2020

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Huidhonger, in: Onze Taal 89 (2020), 7/8 (juli-augustus), 30.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Dinosauriērs, in: Onze Taal 89 (2020), 6 (juni), 30.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Kwakzalvers, in: Onze Taal 89 (2020), 5 (mei), 30.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: Kinine, in: Onze Taal 89 (2020), 4 (april), 30.
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymologie: stikstof, in: Onze Taal 89 (2020), 2/3 (februari/maart), 30.
2020 Hans Beelen: Van American Drink tot Cocktail, Vroegtwintigste-eeuwse Nederlandstalige mixologische receptverzamelingen. Gepubliceerd in maart 2020 in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: https://www.dbnl.org/tekst/zell008cock02_01/zell008cock02_01_0001.php
2020 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Etymolgie: feestvarken, in: Onze Taal 89 (2020),aflevering 1  (januari), 30.
2019 Hans Beelen: Samen op weg naar de digitale uitgave vanMatthias Kramers Neder-Hoog-Duitsch en Hoog-Neder-Duitsch Woorden-boek, in: Nachbarsprache Niederländisch 34 (2019), 151-154.
2019 Hans Beelen & Julia Sommer: Docentenbijeenkomst van de universitaire neerlandici uit de Duitstalige landen in Wenen, in: Nachbarsprache Niederländisch 34 (2019), 179-180.
2019 Hans Beelen & Caroline Jacobs-Henkel: Lectorenbijeenkomst te Germersheim, in: Nachbarsprache Niederländisch 34 (2019), 183-184.
2019 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Hondsdolheid, in Onze Taal 88 (2019) 12 (december), 26.
2019

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Lekkerbekjes, in: Onze taal 88 (2019), 11 (november), 30

2019

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Mug, in: Onze taal 88 (2019), 10 (oktober), 12

2019 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Kransje, in: Onze taal 88 (2019), 9 (september), 23.
2019

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Sabotage, in: Onze taal 88 (2019), 7/8 (juli/augustus), 26.

2019

Hans Beelen: "sehr viel in diesem Stücke von den Holländern erlernen". Ulrich Jasper Seetzen und die Niederlande, in: Detlef Haberland (Hg.) Der Orientreisende Ulrich Jasper Seetzen und die Wissenschaften. Oldenburg: Isensee, 2019 (Schriften der Landesbibliothek Oldenburg 69; Oldenburger Forschungen Neue Folge Band 35), 411-426.

2019 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Spaans benauwd, in: Onze Taal 82 (2019) 6 (juni), 25.
2019 Hans Beelen (Text) & Ben Bekooy (Fotos): Im arktischen Herbst unterwegs auf Spitzbergen mit der "Noorderlicht, in: Fluke, Wal-Magazin für Historiker und Sammler 34/1 (April 2019), 47-49.
2019 Hans Beelen & Jos Wilmots: Speuren naar spreekwoorden, Het beroemde taalschilderij van Pieter Bruegel de Oude, in: Onze Taal 88 (2019) 4 (april), 14-16
2019 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: IJsbeer, in: Onze Taal 88 (2019) 4 (april), 26
2019

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Lelijk, in: Onze Taal 88 (2019), 1( januari), 24.

2019 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Gele hesjes, in: Onze Taal 88 (2019; 2/3 (februari/maart), 30
2018 Hans Beelen: Docentenbijeenkomst van de universitaire neerlandici uit de Duitstalige landen, Frankfurt, 21-23 oktober 2016, in: Nachbarsprache Niederländisch (2016/2017), 106-108.
2018

Hans Beelen & Nicolkine van der Sijs: Waterwolf, landleeuw, geldgier, in: Onze Taal 87 (2019), nr. 11

2018

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Van Sinterklaas naar Nikkelen Nelis, in: Onze Taal 87 (2019), nr. 12, 10.

2018

Hans Beelen: Spek op staart! De taal van de walvisvaarders, in: Onze Taal 87(2018), nr. 10 (oktober), 26-27.

2018

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Nanny, in: Onze taal 87 (2018), afl. 9, 31

2018 Hans Beelen: Wetenschap, wonderen, walvisvaart: De transformaties van Friedrich Martens‘ Spitzbergische oder Groenlandische Reisebeschreibung (1675) in de Lage Landen. In: Ute Boonen (Hrsg.), Zwischen Sprachen en culturen, Wechselbeziehungen im niederländischen, deutschen und afrikaansen Sprachgebiet. Münster/New York: Waxmann, 2018 (Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas 29), 149-164.
2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Monster, in: Onze taal 87 (2018), afl. 6, 29.
2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Natneus, molenaar, hypocriet, Insectennamen uit de zeventiende eeuw, in: Onze taal 87 (2018), afl. 7/8, 26-27.
2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Burgerwetenschap in dienst van de neerlandistiek: de SVNT, in: VakTaal, Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek 31 (2018), nr. 3, 16-17.
2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Super, in: Onze taal 87 (2018), afl. 5, 26.
2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: De taalmythe rond de Statenvertaling, in: Met andere woorden, Vakblad Bijbel en vertalen 37 (2018), aflevering 1, 32-35, tevens verschenen in Friesch Dagblad, 28 juli 2018
2018 Hans Beelen & Nicoline va der Sijs: Indianenverhalen, in Onze Taal 87 (2018) nummer 4 (april).
2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Zelfkant, in Onze Taal 87 (2018) nummer 2/3 (februari/maart), p. 7.
2018

Hans Beelen: Zeer zeldzame lotgevallen. De meerstemmigheid van het dagboek van commandeur Hidde Dirks Kat, in: Het dagboek van de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat, De meest vergeten schipbreuk uit de vaderlandse geschiedenis 1777-1778. Leeuwarden, 2018, S. 77-87.

2018 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Kleurenwaaier van emoties. In: Onze Taal 87 (2018), nr. 1 (januari), p. 19.
2017 Hans Beelen: Docentenbijeenkomst van de universitaire neerlandici uit de Duitstalige landen, Frankfurt, 21-23 oktober 2016, in: Nachbarsprache Niederländisch (2016/2017), 106-108.
2017

Hans Beelen: Presentatie door integratie. In: VakTaal, Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek 30 (2017), nr. 4, pp. 8-9.

2017

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs. Kat-woorden. In: Onze Taal 86 (2017), aflevering 10, p. 23.

2017

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Uitroepteken. In: Onze Taal 86 (2017), aflevering 11, p. 25.

2017 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Zwavel. In: Onze Taal 86 (2017), aflevering 12, p. 27.
2017

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Onderwijs en brasserie, in Onze Taal 86 (2017), aflevering 7/8, p. 25

2017

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Architectuur, bouwkunde en bouwkunst. In: Onze Taal 86 (2017), aflevering 9 (september), S. 24.

2017 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs, Coach, in Onze Taal 86 (2017), aflevering 6 (juni), p. 223.
2017

Hans Beelen, De Welvarende Stichtse Keuken-Heer De recepten van Jacobus Elias Scott (1737), publiziert Juli 2017 in der Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Literatuur: www.dbnl.org/tekst/scot010heel02_01/scot010heel02_01_0001.php

2017 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Vlooien, in: Onze Taal 86 (2017), 5 (mei), S. 19.
2017 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs, Spaarvarken, in Onze Taal 86 (2017), aflevering 4 (april), p. 19.
2017 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs, Potlood, in Onze Taal 86 (2017), aflevering 2/3 (februari/maart), p. 27.
2017 Hans Beelen, "Und was sie sang - ich hörte, dass es Psalmen waren." Psalmendichtung und Psalmgesang in den Niederlanden und in der niederländischen Literatur, in: Auf dem Fahrrad mit Gott, Eine Tour durch die religiöse Literaturlandschaft der Niederlande. Theologisch-literarischer Studientag der Evangelischen Akademie Frankfurt, der Evangelischen Akademie Hofgeismar und des Hans-von-Soden-Instituts der Universität Marburg am 25. Juni 2016 in Frankfurt am Main. epd-Dokumentation 13 (Frankfurt am Main, 28. März 2017), S. 22-30.
2017 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Punthoofden en talenknobbels, in Onze Taal 86 (2017), aflevering 1 (januari), p. 19.
2016 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Granaten, in: Onze Taal 85 (2016), 11 (november), S. 25.
2016 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Pluto en andere planeten, in: Onze Taal 85 (2016), 12 (december), S. 14.
2016 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Crowdsourcing Nederlandstalig gedrukt erfgoed, in: Neerlandia 120/4 (2016), S. 38-41.
2016

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: '18de-eeuwse krantentaal', in: Onze Taal 85 (2016), 10 (oktober), S. 34.

2016 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Spinnen, in Onze Taal 85 (2016), 9 (september), S. 21
2016 Hans Beelen: Alte Walfangbücher aus den Niederlanden in digitalem Gewand, in: Fluke, Wal-Magazin für Historiker und Sammler Heft 30 (September 2016), S. 30-37
2016 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Lieveheersbeestjes, in Onze Taal 85 (2016), 7/8 (juli/augustus), S. 25
2016

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Julianadorp, Klazienaveen, in: Onze Taal 85.5 (2016), S. 25

2016

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Egyptisch, in: Onze Taal 85.6 (juni 2016), S. 24

2016

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Bril, in: Onze Taal 85 (2016), S. 23.

2016

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Geitenwollen sok, in : Onze Taal 85 (2016), S. 29.

2016

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Zwitserlands, in: Onze Taal 85 (2016), S. 23.

2015 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Paradijs, in: Onze Taal 84 (2015), S. 321
2015 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Amazone, in: Onze Taal 84 (2015), S. 354
2015

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Voor aap staan, in: Onze Taal 84 (2015), S. 286.

2015
Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Miljoenennota, in: Onze Taal 84 (2015), S. 253.
2015
Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: 52 Kurzbeiträge zum Thema Woordovereenstemmingen, in: Onze Taal-Taalkalender 2016. Amersfoort: Bekking & Blitz, 2015.
2015 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Venetiës van de Lage Landen. In: Onze Taal 84( 2015), S. 208. Online.

2015

Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: Van mama tot plee, Franse leenwoorden in het Nederlands. In: Onze Taal 84 (2015), 154-156. Online.

2015

Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: Gekke henkie, malle pietje. In: Onze Taal 84 (2015), 135. Online.

2015

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Sallemanders! In: Onze Taal 84 (2015), S.  94. Online: pure.knaw.nl/portal/files/1001918/2015_Beelen_Sijs_Sallemanders_Onze_Taal_4.pdf 

2015 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Pikorde, in: Onze Taal 84 (2015), S. 65. Online: pure.knaw.nl/portal/files/895580/2015_Beelen_Sijs_Pikorde_Onze_Taal_2_3.pdf
2015

Hans Beelenn & Nicoline van der Sijs: Onze delta, in: Onze Taal 84 (2015), 27. Online: pure.knaw.nl/portal/files/767379/2015_Beelen_Sijs_Onze_Delta_Onze_Taal_1.pdf

2014 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: 'Wie zoet is...', in: Onze Taal 83 (2014), S. 347.
2014 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: ‚Winkelen en shoppen‘, in: Onze Taal 83 (2014), S. 322
2014 Hans Beelen & Nicole Krebs: Auf Spurensuche, Niederlandisten besuchen Schloss Oranienbaum, in: GartenreichBrief Kulturstiftung DessauWörlitz 4/2014 (Oktober-Dezember), S. 16.
2014 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Het eerste glimlachje, in: Onze Taal 83 (2014), S. 284.
2014

Sybe Bakker & Hans Beelen: Verantwoording van de digitale uitgave van Dirk Rafaelsz. Camphuysen en Joachim Oudaen, Schriftuerlyke gesangen Amsterdam: Wed. P. Arentsz. en C. van der Sys, ca. 1705. Publiziert auf www.dbnl.org/tekst/camp001schr01_01/ camp001schr01_01_0001.php

2014

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: 52 Kurzbeiträge zum Thema 'Unerwartete Verwandte'. In: De Taalkalender 2015. Den Haag. Genootschap Onze Taal, 2014.

2014 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Koffiepraat. In: Onze Taal 83 (2014), S. 240. Online: depot.knaw.nl/15239/
2014 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs:  'Vlindervangerij'. In: Onze Taal 83 (2014), 213-213. Online: depot.knaw.nl/15068. Auch erschienen in: De Zeeuwse Prikkebeen 22/3 (Dezember 2014), S. 12-14.
2014 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: Crowdsourcing de bijbel. In: Neerlandia/Nederlands van nu 118/2 (2014), S. 8-10.
2014 Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: IIzige eilanden. In: Onze Taal 83 (2014), S. 173. Online: depot.knaw.nl/15025/1/2014_Beelen-Sijs_IJzige_eilanden_Onze_Taal_6.pdf
2014 Hans Beelen: 'Van de maniere van drincken‘, Zuid- en Noordnederlandse uitgaven van Olaus Magnus' Historia de gentibus septentrionalibus in de spiegel van de cultuur der Nederlanden. In: Liesbeth Degand [e.a.] (red.): In het teken van identiteit, Taal en cultuur van de Nederlanden, Huldeboek aangeboden aan Prof. dr. Ludo Beheydt. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, 2014, 22-27.
2014 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs:  Verkorte woorden. In: Onze Taal 83 (2014), S. 135. Online: depot.knaw.nl/15003
2014 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: Kind aan huis. In: Onze Taal 83 (2014), S. 100. Online: depot.knaw.nl/14951
2014

Hans Beelen: Verantwoording van de digitale uitgave van J.M. Calisch en N.S. Calisch: Beknopt kunstwoordenboek (...). 8e Duizend. Tiel: H.C.A. Campagne en zoon [1882]. Publiziert auf www.dbnl.org: www.dbnl.org/tekst/cali003bekn03_01/ cali003bekn03_01_0001.php

2014 Hans Beelen: Speuren naar de oertaal, De fascinatie van de oorsprong. In: Onze Taal 83 (2014), S. 42-44.
2014 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: Theedoek, fietspad. In: Onze Taal 83 (2014), S. 62. Online: depot.knaw.nl/14890
2014 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: 'Jarig', in: Onze Taal 83 (2014), S. 12. Online
2014 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: 'Verantwoording van de digitale uitgave van de Statenvertaling 1657', publiziert in der Digitale Bibliotheeek voor de Nederlandse letteren: www.dbnl.org/tekst/_sta001stat02_01/ _sta001stat02_01_0001.php
2014 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: 'Vuurwerk'. In: Onze Taal 82 (2013), S.351.
2013 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: 'Kanjer', in: Onze Taal 82 (2013), S. 307.
2013 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: 'De naam van het spel', in: Onze Taal 82 (2013), S. 280. Online
2013 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: 52 Kurzbeiträge zum Thema 'Modern klassiek'. In: Onze Taal de Taalkalender 2014. Amersfoort 2013.
2013 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: 'Fruit', in: Onze Taal 82 (2013), p.239. Online: depot.knaw.nl/13824/
2013 Hans Beelen: 'Het kleine broertje van Van Dale: het Beknopt Kunstwoordenboek van J.M. Calisch en N.S. Calisch (1864-1882)', in: Trefwoord, Tijdschrift voor Lexicografie 2013. pdf-datei
2013 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: 'Demonische ziekten', in: Onze Taal 82 (2013) p. 208. Online: depot.knaw.nl/13585
2013

Hans Beelen: 'Ten geleide, Moby Dick, De Walvischvangst, Tooneelen op Zee: de oudste Nederlandstalige versie van Melvilles meesterwerk', Online: www.dbnl.org/tekst/melv004walv01_01/ melv004walv01_01_0001.php

2013 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: 'Föhn, geiser, hoogtezon'. In: Onze Taal 82 (2013), pp. 157. Online: depot.knaw.nl/13543
2013

2013: Hans Beelen en Nicoline van der Sijs:  'Zout'. In: Onze Taal 82 (2013), p. 130. Online: depot.knaw.nl/13464

2013 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: Allemaal beestjes. In: Onze taal 82 (2013), p. 98. Online: depot.knaw.nl/13301
2013 Hans Beelen und Eckhard Grunewald: 'Winkelmanns Ammergauische Frülingslust zwischen Theologie und Naturwissenschaft.' In: Hans Just Winkelmann: Ammergauische Frülingslust. Nachdruck der Ausgabe Oldenburg 1656. Herausgegeben von Eckhard Grunewald. Mit Beiträgen von Hans Beelen, Ralph Hennings, Klaus-Peter Müller, Matthias Nistal, Paul Raabe, Michael Reinbold und Michaela Völkel. Münster: Aschendorff 2013, S. 83-90.
2013 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: Bahco en andere gereedschappen. In: Onze Taal 82 (2013), S. 49. depot.knaw.nl/13186
2013 Hans Beelen: Het Nievvve Testament van Jan Utenhove (Emden 1556) gedigitaliseerd. In: Met Andere Woorden, Kwartaalblad over bijbelvertalen 31/4 (Dezember 2012), 16-26. Online
2012

Hans Beelen: Verantwoording van de digitale uitgave van het Nieuwe Testament van Jan Utenhove (1556). Publiziert auf der Website der DBNL.

2012

Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: Verantwoording van de digitale uitgave van het zeemanswoordenboek van Wigardus à Winschooten (1681), de bewerking door Jacob van Lennep (1856) en de aanvullingen van T. Pan (1857). Publiziert auf der Website der dbnl.

2012

Hans Beelen: Verantwoording van de digitale uitgave van de Vorstermanbijbel (1528/1531). Publiziert auf der Website der dbnl und des Nederlands Bijbelgenootschap (pdf).

2012

Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: 'Het allereerste Nederlandse zeemanswoordenboek, Seeman van Wigardus à Winschooten opnieuw uitgebracht'. In: Onze taal 80 (2011), S. 320-321. depot.knaw.nl/12402

2011

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs (2011), 'Moedertaal. Verwantschapswoorden aan de wieg van Nederlandse uitdrukkingen', in: Van je familie moet je het hebben. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2011, Band 65, 143-159. depot.knaw.nl/12503

2011

Hans Beelen & Nicoline van der Sijs: 52 Kurzbeiträge zum Thema 'Das Gedächtnis der Wörter' in: Onze Taal Taalkalender 2012. Den Haag: Sdu.

2011

Hans Beelen: Verantwoording van de digitale uitgave van de Biestkensbijbel (1560). Publiziert auf den Websites der dbnl und des Nederlands Bijbelgenootschap

2011

(Du bist Petrus (Matteüs 16:18). In: Besondere Bilder, besondere Geschichten... Bijzondere beelden, bijzondere verhalen... Groningen 2011, S. 25-26.

2011 Hans Beelen: Standards und Kompetenzen: der Anfang oder das Ende? 7. Kolloquium der Fachvereinigung Niederländisch (Oldenburg, 7.-8. September 2009). In: nachbarsprache niederländisch 25/1 (2010), 62-64.
2010

Hans Beelen/Nicoline van der Sijs: "Het is begonnen met de Statenvertaling." Het Bijbeldigitaliseringsproject: stand van zaken en perspectieven (I). In: Nachbarsprache Niederländisch 25/1 (2010), S. 3-33. depot.knaw.nl/10242

2010 Hans Beelen en Nicoline van der Sijs: Van sprake Canaans tot taal van Kanaän
De herzieningen van de Statenvertaling door de eeuwen heen. In: Met andere
woorden, Kwartaalblad over bijbelvertalen
29/4 (2010), S. 20-29. Online-Fassung
2010

Hans Beelen: Het ontstaan van extramurale neerlandistiek in de grensstreek: Noordwest-Duitsland. In: Matthias Hüning, Jan Konst & Tanja Holzhey (red.) in samenwerking met Guy Janssens, Stefan Kiedron & Roel Vismans: Neerlandistiek in Europa, Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, 2010 (Niederlande-Studien 49), S. 33-44.

2010

Hans Beelen, Nicoline van der Sijs en Herman Wiltink: Ten geleide. In: Sybe Bakker: ''Van u komt, Heer, het loflied dat ik zing", Vier eeuwen psalmen zingen in de Lage Landen gespiegeld in vijf liedbundels [...] Groningen: Uitgevershuis H.N. Werkman, 2010, S. 7-8

2010

Hans Beelen Verantwoording van de digitale uitgave van de Liesveltbijbel (editie 1542). Publiziert auf den Websites der dbnl (website) und des NBG (pdf-Datei)

2010

Nicoline van der Sijs & Hans Beelen: [52 Kurzbeiträge zum Thema Bibelsprache]. In: Onze Taal Taalkalender 2011. [Den Haag:] Sdu 2010.

2010

Hans Beelen: Kommt du gut klar mit ihm? Valse vrienden tussen Duits en Nederlands. In: Onze Taal 78 (2009), S. 316-317.

2009

Hans Beelen: Duits voor en na 'de val', De talige resten van de Muur. In: Onze Taal 78 (2009), S. 318-319.

2009 Hans Beelen: Verantwoording van de digitale uitgave van de Deux-Aesbijbel 1562. Publiziert auf den Websites der Nederlandse Bijbelgenootschap (website), des Instituut voor Nederlandse Lexicografie und der Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (website).
2009

Hans Beelen: Verantwoording van de digitale uitgave van de Lutherse bijbelvertaling 1648. Publiziert auf den Websites Bijbelsdigitaal, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (website) und Instituut voor Nederlandse Lexicografie (pdf-Datei)

2009

Nicoline van der Sijs & Hans Beelen: [52 Kurzbeiträge zum Thema Bibelsprache]. In: Onze Taal Taalkalender 2009. [Den Haag:] Sdu 2008

2008

Hans Beelen: Von "Schönster Herr Jesu" bis "Eeuwen geleden". Die Pilgerfahrt einer schlesischen Melodie durch Dänemark und Schweden in die Niederlande. In: Berichte und Forschungen, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 15 (2007). München 2008, S. 11-25. >>Download<<

Erweiterte Fassung erschienen als Weihnachtsgabe des Musikantiquariats Frits Ham (Loosdrecht, NL) in deutscher, englischer und niederländischer Sprache.

2008

Hans Beelen: Openingswoord bij de presentatie van de digitale Statenvertaling. Als Internetpublikation: www.bijbelgenootschap.nl/uploads/media/ Openingswoord.pdf

2008

Beelen, Hans: Deftigh singen. De receptie van de Geneefse psalmen in Nederland gedurende de zestiende tot en met de achttiende eeuw. In: J. Stegeman (red.): Neerlandici aan het woord, Handelingen van de bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied, Zürich, 17-19 maart 2006. Münster: agenda 2007, S. 136-152

2007

Beelen, Hans: Vorwort des Herausgebers. In: Beelen, Hans (Hrsg.): Niederländisch im Europa der Regionen. Ausgewählte Beiträge des Oldenburger Kolloquiums zum Niederländischunterricht. Münster: agenda Verlag 2004 (nn plus 4), S. 5-6.

2004 "Als een kindt des lichts in een nyeuwigheyt des leuens", Die eigenwilligen Psalmen Jan Utenhoves. In: Eckard Grunewald, Henning Jürgens, Jan Luth (Hrsg.): Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden 16.-18. Jahrhundert. Tübingen: Max Niemeyer 2004 (Frühe Neuzeit 97), 411-420.
2004 "Braeve lieflijckheidt", "helderheidt van snaeren", "deftig singhen", Pieter Corneliszoon Hooft als Psalmendichter. In: Eckard Grunewald, Henning Jürgens, Jan Luth (Hrsg.): Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden 16.-18. Jahrhundert. Tübingen: Max Niemeyer 2004 (Frühe Neuzeit 97), 461-470.
                    2004 
Eröffnungsrede zu der Ausstellung "Cocktails und ihre Geschichte" in der Landesbibliothek Oldenburg am 2. September 2004. Online
2004 Hans Beelen: "Einigkeit macht stark - Mehrsprachigkeit verbindet" - [Bericht über den] FMF-Bundeskongress 2003 mit Partnersprache Niederländisch. In: nachbarsprache niederländisch 18 (2003), 54-55.
2004 Hans Beelen: "Gefeliciteerd met uw plutonium bruiloft", Benamingen voor huwelijksverjaardagen. In: Onze taal 73 (2004), 88-89.
2004

Hans Beelen: Tolerantie tegenover vreemdelingen, Een nationale deugd in historisch perspectief. In: Neerlandica extra muros 42 (2004), nummer 1 (februari), 18-32.

2004

Hans Beelen: Van leenwoord tot inheemse nieuwvorming, De herkomst van neoklassieke composita op -cratie. In: Neerlandistiek.nl 4 (2004), Heft 2, 1-21, online-Fassung

2004

Toleranz gegenüber Fremden. Eine Diskussion vor dem Hintergrund der niederländischen Migrationsgeschichte. In: Dita Vogel (Hrsg.) Einwanderungsland Niederlande - Politik und Kultur. Frankfurt/London. IKO Verlag 2003, 59-81.

2003 Niederländisch als Fremdsprache in der Grenzregion. In: Das Land Oldenburg, Mitteilungsblatt der Oldenburgischen Landschaft, Nr. 113/114, III/IV. Quartal 2002.
2002

Heiße Luft - die wirbelnde Geschichte des Wortes Föhn. In: D-Blatt, Magazin für DeutschlehrerInnen in den Niederlanden Nr. 19 (November 2002). Download

2002 In het huwelijksbootje stappen, De oorsprong van een populaire zegswijze. In: Taaltumult, De mooiste observaties, hartenkreten en boze brieven uit Onze Taal. Samengesteld door Ewoud Sanders. Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep 2002, S. 278-280.
2002 Niederländisch im Europa der internationalen Regionen. 4. Kolloquium zum Niederländischunterricht in Deutschland, Oldenburg, 28.-29. September 2000. In: Nachbarsprache Niederländisch 16 (2001), 45-47.
2001 Heine, Holland en Bismarck. De speurtocht naar een apocrief citaat. In: Nachbarsprache Niederländisch 16 (2001), 41-43.
2001 Geschichten im Gepäck, Kinder auf der Flucht in der niederländischen Kinder- und Jugendliteratur. In: Michael Fritsche (Hrsg.) Kinder auf der Flucht, Kinder- und Jugendliteratur zu einem globalen Thema im 20. Jahrhundert, Katalog zur Sonderausstellung im Rahmen der 27. Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse aus den Beständen der Universitätsbibliothek Oldenburg und anderer Bibliotheken im Stadtmuseum Oldenburg. Oldenburg: BIS, 2001, 137-155. Online Fassung
2001 Hans Beelen: Stereotypen, Traditionen, Begegnungen und Spiegelungen: das Niederlande-Bild der Deutschen. In: Gebhard Moldenhauer/Jan Vis (Hrsg.): Die Niederlande und Deutschland, Einander kennen und verstehen. New York/München/Berlin: Waxmann, 2001 (Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas herausgegeben von Horst Lademacher 2), 263-270.
2001 Heine, Holland und Bismarck, Die Suche nach einem aprokryphen Zitat. In: D-Blatt, Das Magazin für DeutschlehrerInnen in den Niederlanden Nr. 16 (April 2001).
2001 In het huwelijksbootje stappen, De oorsprong van een populaire zegswijze. In: Onze taal 69 (2000), 344-5.
2000 Het Duitse beeld van Nederland: stereotypen, tradities, `begegnungen´ en spiegelingen. In: Nederland en Duitsland, Elkaar kennen en begrijpen. Jan Vis, Gebhard Moldenhauer (red.). Assen: Van Gorcum, 2000, 282-289.
2000 Erprobungsmodell "Europäisch Studieren" durch Einbeziehung von Fernstudienelementen in das Präsenzstudium an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. In: Europäisierung der Hochschulbildung. Das Fernstudium und die offenen europäischen Universitäten. Oldenburg 1994, 49-56
1994 Erweiterung des Studienangebots durch europäische Kooperation: Erprobungsmodell "Europäisch Studieren". In: Herbert Asselmeyer (Hrsg.) Fernstudium - neue Initiativen in Ost und West. Hildesheim, 1993, 196-204.
1993 Wort und Wortschatz im Niederländisch-Unterricht. In: Nachbarsprache niederländisch 8 (1993)
1993 Hans Beelen & Ulrich Bernath: Studying with a European Dimension. In: EADTU-News. Newsletter of the European Association of Distance Teaching Universities 12 (1993), 70-73.
1993 Extramuraal studeren op afstand. In: Neerlandica extra muros 31 (1993), 71-72.
1993 Hans Beelen und Matthias Mitzschke: Das Niederlande-Bild in deutschen Niederländischlehrbüchern. In: Nachbarsprache Niederländisch 7 (1992).
1992 Moet je het van je familie hebben? Nederlands voor Duitstaligen. In: Neerlandica extra muros 31 (1993), 21-27.
1992 Spielend am Rande des Abgrunds, Intertextuelle Verführungen in Conrad Busken Huets Lidewyde (1868). In: Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien 2 (1991), 147-163.
1991 De positie van het Nederlands in Duitsland. In: Neerlandia 95 (1991), 136-138.
1991 Waar komt het woord cocktail vandaan?, Over de taalkunde van het shaken. In: Onze taal 60 (1991), 16-17
1991 Op weg van exotisme naar institutie: Nederlands in de Bondsrepubliek Duitsland. In: Levende talen Nr. 450 (April 1990), 175-178.
1990 Niederländischlehrwerke für Hochschule und Selbststudium. In: Fremdsprachen lernen und lehren 18 (1989), 222-229.
1989 Is het Nederlands een beklemde taal?, De tangconstructie internationaal. In: Onze taal 58 (1989), 206-207.
1989 Überhaupt niet im Frage?, Germanismen en Duitse woorden in het Nederlands. In: nachbarsprache niederländisch 4 (1989), 22-34.
1989 Achates es i dier steen, Over een vermeende vertaalfout in Maerlants Historie van Troyen. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 104 (1988), 249-268.Online
1988 Hans Beelen en Jaap de Jong: Mijne heren - een briefconventie in ontwikkeling. In: Onze taal 56 (1987), 80-81.
1987 Jaap de Jong en Hans Beelen: Leren corresponderen, Een overzicht van boeken met briefadviezen en een kritische bespreking van zes recente uitgaven. In: Levende talen Nr. 422 (Juni 1987), 402-416.
1987 Hans Beelen en Paul Vriesema: Het Weeuwtje van Ephese, De doorwerking van een Milesische vertelling in de Middeleeuwen. In: Meta 16 (1981), 45-52.

Rezensionen / Ankündigungen

2022

Hoe God aanwezig is in het werk van Maarten 't Hart, Recensie-artikel van Christina Bickel, Religion im Werk von Maarten ’t Hart, Eine narratologische Untersuchung in praktisch-theologischer Perspektive, Evangelische Verlagsanstalt, 2022 (Hermeneutik und Ästhetik 5), in: Neerlandica Wratislawiensia 33 (2022), 183-186, tevens afgedrukt in nachbarsprache niederländisch 37 (2022), 124-126.

2022

‘De Lage Landen’: een transnationaal geschiiedverhaal, Marnix Beyen, Judith Pollmann & Henk te Velden: De Lage Landen. Een geschiedenis voor vandaag. Rekkem/Den Haag, 2021, in: Internationale Neerlandistiek 60 (2022), 1 (april), 106-108. Open access: https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/IN2022.1.009.BEEL

2021

Johan Snel: De zeven levens van Abraham Kuyper, Portret van een ongrijpbaar staatsman. (Amsterdam 2020) / Hans-Georg Ulrich: Abraham Kuyper als Ideologe des Calvinismus - neu gelesen (Bielefeld 2019), in Nachbarsprache Niederländisch (2021), 139-141

2019

Koock Boeck voor Juffer Anna ter Braeck van Opgandt Anno 1656: Den 27 Julius. Uitgegeven door R.N. Ferro. Deventer 2018, in: Nachbarsprache Niederländisch 34 (2019), 192-194.

2019 Jos Arts/Ruud Filarski/Hans Jeekel et al. (Eds.), Builders and Planners. A History of Land-Use and Infrastructure Planning in the Netherlands, Delft, Eburon, 2016, XII, 521 S., in: Historische Zeitschrift 308/2 (2019), 577-578.
2019 Nick Pyenson: Spying on Whales, The Past, Present and Future of the World’s Largest Animals. London. William Collins, 2018. ISBN 978-0-00-824447-7. Paperback, 322 S. £ 14,90; François Sarano: Le rétour de Moby Dick, Ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes. Arles cedex: Actes Sud, 2017. ISBN 978-2-330-08024-2. Paperback, 240 S. € 23,-, in: Fluke, Wal-Magazin für Historiker und Sammler 34/1 (April 2019), 33-37.
2018

Peter Romijn, Der lange Krieg der Niederlande. Besatzung, Gewalt und Neuorientierung in den vierziger Jahren. (Jena Center. Geschichte des 20. Jahrhunderts, Vorträge und Kolloquien, Bd. 19.) Göttingen, Wallstein 2017. 294 S., € 15,–. In: Historische Zeitschrift 307/3 (Dezember 2018), 889-890.

2015

Desiree Dibra: Wat leuk! B! Der Niederländischkurs. Ismaning,  2014. In: Nachbarsprache Niederländisch 30 (2015), S. 139-141.

2015

Veronika Wenzel (Hg.): Fachdidaktik Niederländisch. Münster, 2014. In: Nachbarsprache Niederländisch 30 (2015), S. 141-143.

2014 Barbara Beuys: Leben mit dem Feind. Amsterdam unter deutscher Besatzung Mai 1940 bis Mai 1945.München: Hanser, 2012, in: Historische Zeitschrift 299/2 (2014), S. 548-549.
2014 Karl-Heinz Hennen: Zwangsarbeit in Monheim, Bamberg und Hitdorf. Monheim am Rhein 2012. In: Nachbarsprache Niederländisch 27/28 (2012/2013), S. 142-143.
2014 Friso Wielenga: Geschichte der Niederlande. Stuttgart: Reclam, 2012. In: Historische Zeitschrift 298 (2014), S. 417-418.
2014 Frederik Dhondt: Op Zoek naar Glorie in Vlaanderen. De Zonnekoning en de Spaanse Successie (1707–1708), Kortrijk-Heule, Uitgeverij UGA, 2011, 518 S. In: Historische Zeitschrift 296/3, S. 800-803. Online: ­www.oldenbourg-link.com/doi/­pdf/10.1524/­hzhz.2013.0260
2013 Philip Ball:  Curiosity. How Science Became Interested in Everything. London: The Bodley Head, 2012. Online: ­­www.lb-oldenburg.de/­uberlbo/­bibliotheksgesellschaft/­buch_des_monats_archiv/­2012/­buch_des_monats2012_07.htm
2012

Overeind in Babel. Talen in Europa. Rekkem 2007; Jacomine Mortier: Nederland meertalenland. Feiten, perspectieven en meningen over meertaligheid. Amsterdam 2009. In: nachbarsprache niederländisch 24 (2009), S. 103-105.

2009

Dieter Meiners: Die Grafschaft Oldenburg und die Republik der Vereinigten Niederlande im 17. Jahrhundert. Ein Strukturvergleich. Oldenburg 2009. In: nachbarsprache niederländisch 24 (2009), S. 112-113.

2009

Rezension Olf Praamstra, Busken Huet. Een biografie. Amsterdam 2007. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 124 (2008), 70-71.

2008 Theo Meder & Cor Hendriks: Vertelcultuur in Nederland, Volksverhalen uit de Collectie Boekenoogen (ca. 1900). Amsterdam: Aksant 2005. In: TNTL 122 (2006), S. 274-275.
2006 O´Neil V. Som: Niederländisch Wort für Wort. Bielefeld 2002 (Kauderwelsch
66; Elfi H.M. Gilissen: Flämisch Wort für Wort. Bielefeld 2002
(Kauderwelsch 156; Elfi H.M. Gilissen: Niederländisch Slang - die Sprache der Käskoppen. Bielefeld 2002 (Kauderwelsch 159). In: Nachbarsprache Niederländisch 19 (2004), S. 57-59.
2004 2003 Berna de Boer & Birgit Lijmbach: De spijker op de kop, Nederlandse uitdrukkingen voor anderstaligen. Bussum 2002; Jenny van den Toorn-Schutte: Beeldtaal, 500 Nederlandse woorden en uitdrukkingen met oefeningen en antwoorden. Amsterdam 2002; Ghislaine Giezelaar en Edit Schouten m.m.v. Liesbeth Korebrits: Wijze woorden, Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen. Amsterdam/Antwerpen 2002; Dick Pak: Goed gebekt deel 1-3. 2e druk. Den Haag 2002. In: nachbarsprache niederländisch 18 (2003), 63-66.
2003 Spuren der Niederländer in Norddeutschland. Ein Wegweiser. Berlin: Deutsch-Niederländische Gesellschaft e.V. 2001. In: Nachbarsprache Niederländisch 17 (2002), S. 131.
2002 O.C.F. Hoffham: Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy (1788). Ed. Francis Bulhof. Internetedition (www.dbnl.org). In: Nachbarsprache Niederländisch 17 (2002), S. 130.
2002 Jacob van Maerlants ´Der naturen bloeme´ und das Umfeld, Vorläufer - Redaktionen - Rezeption. Münster [usw.] 2001 (Niederlande-Studien 23). In:
Neerlandica extra muros 40 (2002), S. 79.
2002 Aad Struijs: Het toppunt van Nederland. Reisgids naar de dikste boom, de scheefste toren, het kleinste museum en 1563 andere records en rariteiten. In: Nachbarsprache Niederländisch 16 (2001), S. 79.
2001 Vic van de Reijt´s Top-100 van Nederlandstalige singles. Amsterdam 2000 und De Nederlandstalige cover top-100 van Vic van de Reijt. Amsterdam 2001. In: Nachbarsprache Niederländisch 16 (2001), S. 79.
2001 Folkert Rickers, Dirk Chr. Siedler (Hg.): Interreligiöses Lernen in den Niederlanden. Ein Beitrag zur vergleichenden Religionspädagogik. Berlin 2001. In: Nachbarsprache Niederländisch 16 (2001), S. 73.
2001 Ludo Beheydt, René Dirven en Ulrike A. Kaunzner: Uitspraak Nederlands, tekst- en oefenboek. Leuven/Amersfoort: Acco, 1999. 160 pp. ISBN 90-334-4284-1. 795 fr. 6 cd´s. ISBN 90-334-4298-1. 2500 fr. In: Nachbarsprache Niederländisch 16 (2001), 64-66.
2001 M.C. van den Toorn: De Tweede Wereldoorlog en het Nederlands van nu. Nijmegen 1992. In: Nachbarsprache niederländisch 7 (1992), 81.
1992 L. Beheydt: Een zinnig woord, Werkboek elementaire woordenschat, Internationale versie. Lier/Brussel: Van IN 1989/ Kris van de Poel: Woordwijs, Elementaire woordenschat Nederlands als vreemde taal. Wilrijk-Antwerpen: UIA 1991. In: Nachbarsprache niederländisch 7 (1992), 78-81.
1992 Marijke Huizinga, Alice van Kalsbeek, Folkert Kuiken: Code Nederlands, Basisleergang Nederlands voor volwassen anderstaligen. Amsterdam: Meulenhoff Educatief 1991. In: Jahrbuch Zentrum für Niederlande-Studien 2 (1991), 261-263.
1991 Paul van Hauwermeiren, Femke Simonis: Waar Nederlands de voertaal is, Nederland- en Vlaanderenkunde. Lier-Brussel: Van In 1990/G. Janssens, H.J. Vannisselrooy: Retour Brussel-Amsterdam. Groningen: Wolters-Noordhoff 1990. In: Nachbarsprache niederländisch 6 (1991), 140-142.
1991 E. Boesten/W. Weyers (Hg.): Niederlande, Ein Reisebuch. Hamburg: VSA 1990. In: Nachbarsprache niederländisch 6 (1991), 48-49.
1991 Ludo Beheydt en Frank Jansen: Een normatief-pedagogische grammatica voor volwassenen. ´s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica 1989 (Nederlandse Taalunie Voorzetten 21). In: Nachbarsprache niederländisch 5 (1990), 148-150.
1990 Dina Bouman-Noordermeer e.a.: Beter Nederlands, Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. Muiderberg: Coutinho 1990. In: Nachbarsprache niederländisch 5 (1990), 146-148.
1990 J. Schilling/R. Täubrich: Niederlande/H.-J. Moritz (Hg.): Niederlande. In: Nachbarsprache niederländisch 5 (1990), 75-78
1990 J. Blokker (e.a).: Ha, Hollands? Nee, Nederlands! In: Nachbarsprache niederländisch 5 (1990), 74-75

Wissenschaftliche, literarische und technische Übersetzungen

2022

Ik beloof je. Vertaald uit het Duits door Hans Beelen. Eclubens: Little Yeti 2022 (vgl. https://www.little-yeti.com/de/order-promise?book=promise)

2022

Thor. S. Larsen: IJsberen  ̶ verleden, heden en toekomst. Onderzoek en waarnemingen gedurende meer dan 50 jaar. Vertaald uit het Engels door Hans Beelen. In: Eric Flipse, Paul W.J. de Groot, Ko de Korte, Piet Oosterveld: Een jaar bij de ijsberen, Het Logboek van de Nederlandse Spitsbergen-Expeditie 1968-1969. Bezorgd en ingeleid door Hans Beelen, Ko de Korte en Fineke te Raa met medewerking van Louwrens Hacquebord en Thor S. Larsen. Zutphen: Walburg Pers, 2022 (Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging 122), 20-27

2020

(aus dem Deutschen) Duitse besluitvormingsprocedure. in: Van projectidee tot vergunning: besluitvormingsprocedures in Nederland en Duitsland, verschillen - overeenkomsten. Den Haag: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020, 26-59.

2019 J. Balensiefer en A. Fiore: Mijn allereerste dag. Vertaald door Hans Beelen. Vormgegeven in Carouge, Zwitserland. Lausanne: Little Yeti, 2019. www.little-yeti.com
2019

Johan Haringsma: Wonderlijcke Veranderinghen. De wereld van de insecten door de ogen van de 17de-eeuwse ontdekker van de gedaanteverwisseling en de lenzen van huidige topfotografen. Soest, 2019. Hertalingen: Hans Beelen en Johan Haringsma.

2017 (aus dem Niederländischen ins Deutsche): Notarielle Urkunde vom 17. April 1809 des königlichen Notars Huybert van Varick für Wilhelm Gustaaf Fredrik Graf von Bentinck, Herr von Varel und Kniphausen, Doornwaard, Rhoon, und Pendrecht.
2014 
Maria-Theresia Leuker, ‘Eén “verhaal” – twee “teksten”. Hugo Claus’ roman Omtrent Deedee en zijn film Het sacrament’ (Ursprüngliche deutsche Fassung erschienen in: nachbarsprache niederländisch 15 (2000) 1, 16-32). In: Jan Oosterholt (red.). Reader Bewerkte boeken. Verfilmingen van literaire teksten . Heerlen: Open Universiteit 2014, p. 79-90.
2011

Ingrid Biesheuvel: Jacob van Maerlant: Leben, Werk, Wirkung und Bedeutung. Übersetzung aus dem Niederländischen: Hans Beelen, Anja Bludau, Tanja Dahlheimer, Dorthe Eßer, Katrin Harsche, Imke Havekost und Caroline Müller. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 130 (2011), Sonderheft: Dialog mit den Nachbarn. Mittelniederländische Literatur zwischen dem 12. und dem 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Bernd Bastert, Helmut Tervooren und Frank Willaert, S. 205-218.

2007

De kring rond Kirchner, Expressionismus aus den Bergen. Samenstelling: Beat Stutzer, Samuel Vitali, Han Steenbruggen en Matthias Frehner. Vertaling: Johanna Roodzant, Groningen en Hans Beelen, Oldenburg. Redactie vertaling: Doeke Seijns en Jan Hovy, Groningen. Bern/Groningen/Chur/Zürich 2007.

2006 (aus dem Deutschen) Übersetzung der Homepage eines Kampfmittelbergungsunternehmens (www.kmb-gmbh.com/KMB-Holland/­KMB-GmbH-Zentrale-NL.html)
2005 (mit Michael Urban, aus dem Deutschen): Examen "Chauffeursopleiding"
voor het transport van gevaarlijke goederen over de weg volgens ADR;
Basiscursus BK-07, BK-08; Herhalingscursus FB-06, FB-07;
Specialisatiecursus tank AK-T-05, AK-T-06.
2004

Frank Schmidt und Hans Beelen (Übersetzung aus dem Niederländischen): Ton van der Wouden: Niederländisch in Belgien: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In: Beelen, Hans (Hrsg.): Niederländisch im Europa der Regionen. Ausgewählte Beiträge des Oldenburger Kolloquiums zum Niederländischunterricht. Münster: agenda Verlag 2004 (nn plus 4), S. 22-33. Online-Fassung

2004

Frank Schmidt und Hans Beelen (Übersetzung aus dem Englischen): Jan Stroop: Wie sich junge Niederländerinnen von der Standardsprache verabschieden. In: Beelen, Hans (Hrsg.): Niederländisch im Europa der Regionen. Ausgewählte Beiträge des Oldenburger Kolloquiums zum Niederländischunterricht. Münster: agenda Verlag 2004 (nn plus 4), S. 34-43. Online-Fassung

2004

Hans Beelen und Ute Schürings (Übersetzung aus dem Niederländischen): Jaap Goedegebuure: Die Provinz als Universum - Regionalismus in der niederländischsprachigen Literatur. In: Beelen, Hans (Hrsg.): Niederländisch im Europa der Regionen. Ausgewählte Beiträge des Oldenburger Kolloquiums zum Niederländischunterricht. Münster: agenda Verlag 2004 (nn plus 4), S. 44-51.

2004 (mit Sabina Fennen, aus dem Niederländischen): Wissensforum,
Wissenschaftler beantworten knifflige Kinderfragen, Serie Kinderuni
Oldenburg. In: Nordwest-Zeitung, 21-2, 28-2, 10-4, 24-4, 22-5, 26-6, 17-7,
31-7, 21-8, 16-10, 6-11, 20-11-2004
2004 (mit Michael Urban, aus dem Deutschen): Gefahrguttransport, Examen
"Opleiding van bestuurders", Specialisatiecursus tank, AK-T-03 und
AK-T-04, Basiscursus BK 04, BK-05 und BK 06, Nascholingscursus FB-04 und
FB-05.
2003

EG-VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - BRUSHWELLMAN nr.: 1/NL volgens EG-Richtlijn 91/155/EEG en 2001/58/EG (veiligheidsinformatieblad), EG-Richtlijn 1999/45/EG (gevaarlijke preparaten), TRGS 220 veiligheidsinformatieblad volgens paragraaf 14 Duitse Verordening gevaarlijke stoffen/GefStoffV)KOPER-BERYLLIUM-LEGERINGEN (ZEER GOED GELEIDEND) Datum: 11-03-1994. Herzien op: 05-05-2003. Nederlandse vertaling: Hans Beelen/Michael Urban.

2002 Herman Melville: Vroolijk Kerstfeest. Uit het Engelsch door Dr. Snodhead. Noordwijk: Antiquariaat Moby Dick, december 2002.
2002 Redaktionelle Mitarbeit an einem mehrsprachigen Wörterbuch der kulinarischen Terminologie (im Auftrag des Langenscheidt-Verlags)
2001 Herman Melville: Vroolijk Kerstfeest (1851). Uit het Engelsch door Dr. Snodhead, Hoogleeraar in het Nederduitsch en het Hoogduitsch (College of Santa Claus and St. Pott´s). Smeerenberg 2001.
2000 Rüdiger Meyenberg: Vooroordelen over de Duitsers: werk voor de Nederlanders zelf. In: Nederland en Duitsland, Elkaar kennen en begrijpen. Jan Vis, Gebhard Moldenhauer (red.). Assen: Van Gorcum 2000, 340-344.
2000 Rainer Fabian: Duits zelfbeeld: dimensies van Duitse identiteit. In: Nederland en Duitsland, Elkaar kennen en begrijpen. Jan Vis, Gebhard Moldenhauer (red.). Assen: Van Gorcum 2000, 313-327.
2000 (unter Mitarbeit von Julia Antufjew, Gisela German, Jacqueline Blok und Johanneke Werner): Anabella Weismann: Religieuze wortels van het verschil in mentaliteit tussen Nederlanders en Duitsers. In: Nederland en Duitsland, Elkaar kennen en begrijpen. Jan Vis, Gebhard Moldenhauer (red.). Assen: Van Gorcum 2000, 257-281.
2000 (unter Mitarbeit von Ida Falkena, Lonneke Gelling, Carla van der Heide und Joke Haitsma): Klaus Winter: Een kennismaking met het Duitse schoolsysteem. In: Nederland en Duitsland, Elkaar kennen en begrijpen. Jan Vis, Gebhard Moldenhauer (red.). Assen: Van Gorcum, 2000, 192-206.
2000 Heinz-Dieter Loeber: De sociale structuur van Duitsland. In: Nederland en Duitsland, Elkaar kennen en begrijpen. Jan Vis, Gebhard Moldenhauer (red.). Assen: Van Gorcum 2000, 167-191.
2000 Dietrich Hagen: Fysische geografie van Nedersaksen: een overzicht. In: Nederland en Duitsland, Elkaar kennen en begrijpen. Jan Vis, Gebhard Moldenhauer (red.). Assen: Van Gorcum 2000, 148-154.
2000 Gert Janssen: Geografie van Nedersaksen in kort bestek. In: Nederland en Duitsland, Elkaar kennen en begrijpen. Jan Vis, Gebhard Moldenhauer (red.). Assen: Van Gorcum 2000, 141-147.
1999 Gesetz vom 9. April 1998 über die Eingliederung von Neuankömmlingen in die niederländische Gesellschaft.
1996 EU-veiligheidsinformatiebladen:
 • Koper-nikkel-beryllium-legeringen Brush Wellman Leg. nr. 3 en Protherm®
 • Koper-kobalt-beryllium-legeringen Brush Wellman Leg. nr. 10 en nr. 174
 • Koper-beryllium-kobalt-legeringen Brush Wellman Leg. nr. 25, 190, 290, 165
 • Koper-beryllium-kobalt-nikkel-legeringen Brush Wellman Moldmax®
  Koper-beryllium-lood-kobalt legering Brush Wellman Leg. nr. M 25 (automatenkwaliteit)
1995 Manfred Dierks: De tijd van Spengler. Thomas Mann en het tijdconcept van Oswald Spengler, met een uitstapje naar Heidegger. In: Forum der Letteren 36 (1995), 212-225.
1993 Inez van Dullemen: Labyrinth. Bremen: LITAG Theaterverlag, 1993
1993 Lodewijk de Boer: Ingeblikt, In der Dose. Bremen: LITAG Theaterverlag, 1993
1993 Gerold Anrich: De vertaling - gezien door de uitgever. In: Deutsch-Niederländische Begegnung, Dokumentation. Lingen: Friedrich-Bödecker-Kreis Hannover e.V. 1993, 63-68.
1993 Rolf Erdorf: Geweld. In: Deutsch-Niederländische Begegnung, Dokumentation. Lingen: Friedrich-Bödecker-Kreis Hannover e.V. 1993, 53-62.
1993 Mirjam Pressler: Een kijkgaatje in de muur -Overpeinzingen bij het vertalen van kinder- en jeugdboeken. In: Deutsch-Niederländische Begegnung, Dokumentation. Lingen: Friedrich-Bödecker-Kreis Hannover e.V. 1993, 11-28.
1992 Übersetzung des Begleitheft zur Cassette/Compact-Disc PONS Reisewörterbuch Niederländisch. Stuttgart: Ernst Klett, 1992
1989 Jacob Geel: Gespräch auf dem Drachenfels (1835). Übersetzt von Hans Beelen, Francis Bulhof u.a. Oldenburg 1989.
1983 Nietzsche als Erzieher, Friedrich Nietzsche over Arthur Schopenhauer. In Wildgroei 1 (1983), 27-32.
1983 E.D. Hirsch jr: Twee tradities in de literaire waardering. In: Forum der Letteren 24 (1983), 1-12. Nederlandse vertaling door --- en Peter Schmitz.

Ausstellungen

 • Chinin Wundermitttel gegen Malaria. Landesbibliothek Oldenburg, 2021.
 • Schauplatz der kriechenden und fliegenden Gewürmer, Kulturgeschichte der Insekten. Landesbibiothek Oldenburg, 2012.
 • Der mythische Kristall, die Kulturgeschichte des Salzes in Drucken aus sieben Jahrhunderten, Landesbibliothek Oldenburg 2010
 • Große, fette Wale, Die Geschichte des Walfangs in Drucken des 15.-21. Jahrhunderts: Landesbibliothek Oldenburg, 2006-2007, Deutsches Meeresmuseum Stralsund, 2008, Detlefsen-Museum in Glückstadt an der Elbe 2008, Burg zu Hagen im Bremischen 2009
 • Cocktails - vroeger en nu: Museum de Grutterswinkel Leeuwarden, 2004-2005.
 • Cocktails und ihre Geschichte: Landesbibliothek Oldenburg, 2004; Spielbank Bad Zwischenahn, 2005
 • Handel mit neuen Welten, Die Vereinigte Ostindische Compagnie der Niederlande 1602-1798: Landesbibliothek Oldenburg, 2002.
 • Eeuwige vrede, Ewiger Friede 1648, 40 Drucke zum Friedensschluß der Niederlande und Spaniens in Münster 1648: Landesbibliothek Oldenburg,1998.
 • 50 niederländische Drucke des 15.-18. Jahrhunderts: Landesbibliothek Oldenburg, 1991.

Präsentationen

2023

 

 • 15 maart, Wyk auf Föhr, Ferring Stiftung, lezing: „Zu meiner Freude ein Friese, und zwar aus dem gleichen Ort, wo ich gewohnt hatte“ -  arktischer Walfang des 17.-19. Jahrhunderts in authentischen (friesischen) Zeugnissen
 • 15 maart, Wyk auf Föhr, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) , Föhr Workshop The story of whaling, trading and climatic change in West Greenland 1700-1900 CE seen through a Frisian perspective, presentatie: Frisian whalers in Greenland and their contacts with local people
 • 11 maart, Museum Volkenkunde, Leiden, Lezingendag Pool tot Pool (16e editie): opening door de dagvoorzitter.
 • 9 maart, Jan Verwey Natuurcentrum, Noordwijk (met Fineke te Raa en Ko de Korte), Lezing/boekpresentatie: Een jaar bij de ijsberen, Het logboek van de Nederlandse Spitsbergen-expeditie 1969-1969
 • 21 januari 2023, Universität Duisburg-Essen, Kolloquium zur Geschichte, Sprache und Kultur der Rhein-Maas-Region, voordracht: Das ost-indische Abenteuer doppelt gespiegelt. Reisebeschreibungen von Deutschen in Diensten der VOC und ihre zeitgenössischen niederländischen Übersetzungen

2022

 • 26 november, Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, boekpresentatie Eric Flipse, Paul W.J. de Groot, Ko de Korte, Piet Oosterveld: Een jaar bij de ijsberen, Het logboek van de Nederlandse Spitsbergen-expeditie 1968-1969. Bezorgd en ingeleid door Hans Beelen, Ko de Korte en Fineke te Raa met medewerking van Louwrens Hacquebor den Thor S. Larsen. Zutphen: Walburg Pers, 2022 (Werken uitgegeven door de Linschooten-Vereeniging 122)
 • 18 november, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, Gent, Taal en Tongval Colloquium Micro- and macrovariation, Diverse approaches in research on language variation and change:lezing 'Van a met twee puntjes tot Zwarte Zeekoetenrots. De groepstaal van de Nederlandse Spitsbergen-Expeditie 1968-1969'
 • 27 oktober, Jubileusz Prof. dr. hab. Norbert Morciniec, Universiteit Wrocław, toespraak van de voorzitter van het Niederlandstenverband
 • 22 oktober 2022, Landesbibliothek Oldenburg: 'Boeken vertellen verhalen'. Presentatie Nederlandse oude en zeldzame drukken voor de Ordre van den Prince, afdeling Eems-Dollart.
 • 13 oktober 2022, SVNT-dag van de DBNL in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag: lezing: 'Van a met twee puntjes tot Zwarte Zeekoetenrots. De groepstaal van de Nederlandse Spitsbergen-Expeditie 1968-1969'
 • 22 september 2022, In Dialoog! Bijeenkomst voor universitaire lectoren en docenten NVT uit Europa, 22-24 september in Wenen: openingswoord van de voorzitter van het NLV.
 • 23 augustus 2022, IVN-colloquium te Nijmegen, sectie taalkunde: voordracht Toponiemen
  in de groepstaal van de Nederlandse Spitsbergen Expeditie 1968-1968
 • 22 juli 2022, symposium na afloop van de SEES, Longyearbyen, UNIS (University Centre in
  Svalbard): pitchpresentatie: Toponyms in the Group Language of the Dutch Spitsbergen
  Expedition 1968-1969
 • 15 juli 2022, SEES-expeditie a/b Ortelius, tussen Kapp Lee en Negribreen, 78°12,1’ N /
  021°07,2’ E, lecture: Toponyms in the Group Language of the Dutch Spitsbergen Expedition
  1968-1969
 • Die Gruppensprache der Nederlandse Spitsbergen-Expeditie  1968-1969, Gastvorlesung im Seminar Seefahrer (Universitäten von Duisburg-Essen und Göttingen). Überseemseum Bremen, 2 juli 2022.
 • Toespraak bij de uitreiking van de versierselen van Officier van de Kroonorde aan Laurette Artois, Berlijn, Ambassade van het Koninkrijk België, 20 mei 2022.
 • Het Koninglyke Hoog-Neder-Duitsch en Neder-Hoog-Duitsch Dictionaire van Matthias Kramer (1719) en de beginfase van het leren van Nederlands als vreemde taal in Duitsland gedurende de achttiende en negentiende eeuw. Voordracht op bijeenkomst Ordre van den Prince, afdeling Eems-Dollart, Winschoten, 9 april 2022
 • Opening door de dagvoorzitter, Lezingendag Pool tot Pool (15e editie), Zaandijk, St. Michaël College, 12 maart 2022

2021

2019

 • Antoon Kuijpers (Geological Survey of Denmark and Greenland, Kopenhagen) en Hans Beelen (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg): ‘Door het ijs bezet. Onfortuinlijke reizen ter walvisvaart in de achttiende en negentiende eeuw: oorzaken en literaire verwerking’, Jaarcongres Interdisciplinaire werkgroep De Moderen Tijd: Rampzalig Nederland. De omgang met rampen in Nederland en Vlaanderen, 1780-1940. Amsterdam, 20 december 2019
 • Walvissen groot en vet, de Nederlands-Duitse geschiedenis van de arctische walvisvangst. Freitagskonferenz  der Master-Konferenzdolmetscher-Studiengänge des  FB 06 Translations- Kultur- und Sprachwissenschaft der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Germersheim, 29 november 2019. 
 • Openingswoord van de voorzitter. Lectorenbijeeenkomst Niederlandistenverband, georganiseerd door het Arbeitsbereich Niederländisch, Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft, Johannes Gutenberg Universität Mainz. Germersheim, 19 september.
 • Images of Inuit people in Dutch 18th century whaling travelogues. International Conference: Representations of the West Nordic Isles: Greenland – Iceland – Faroe Islands, Eutiner Landesbibliothek, Forschungsstelle für historische Reiseliteratur, 20-21 september 2019. Eutin, 21 september.
 • Erlebnis- und Überwinterungsberichte niederländischer und deutscher Walfänger des 17.-18. Jahrhunderts. Vortragsreihe Uni am Markt, Geistige Nahrung aus wissenschaftlichem Anbau. Exerzierhalle am Pferdemarkt, Oldenburg, 1 juni
 • "...sehr viel in diesem Stücke von den Holländern erlernen". Ulrich Jasper Seetzen und Dietrich Heinemeyer op reis door de Bataafse Republiek. Regionaal Colloquium Neerlandicum: Bruggen slaan. Bratislawa, 30 mei.
 • The wondrous Northern World of Dutch bookseller and polygraph Simon de Vries (1628-1708). Journée d’études: Géographies et Imaginaires, La construction de l’espace dans l’Europe du Nord. Université de Strasbourg/Bibliothèque Nationale et Universitaire, Straatsburg, 23 maart
 • ‘Sonderlinge namen.’ Johannes Goedaert en Steven Blankaart als naamgevers van insecten. Interdisciplinaire conferentie: Johannes Goedaert: leven, werk en inspiratie. Middelburg, 15 maart
 • opening door de dagvoorzitter, Lezingendag Pool tot Pool (13e editie), Leiden, Museum voor Volkenkunde, 9 maart 2019
 • (met Ingrid Biesheuvel) Moby Dick-lezing op uitnodiging van boekhandel Van der Meer en antiquariaat Moby Dick, Noordwijk, Cultuurcafé, 8 maart 2019
 • "Het Hoge Noorden in de (literaire) belevenis van Nederlandse walvisvaarders". Gastcollege/boekpresentatie, gegeven op het Institut für deutsche und niederländische Philologie, FU Berlin, 28 januari; voor de Katedra Filologii Niderlandskiej, Universytet Wroclawski, 29 januari; op het Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik, Abt. Niederländisch der Goethe-Universität Frankfurt, 6 februari; op de Zeezoogdierdagen 2019 van de Werkgroep Zeezoogdieren, Den Burg (Texel), 24 februari

2018

 • Walvissen groot en vet, 17 november, Amsterdam, Scheepvaartmuseum, Najaarsbijeenkomst Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis
 • “Like a dark cloud, full of white streaks”, Spitsbergen as seen by 17th-century whalers. 19 september, Gipsvika, Spitsbergen, 78° 25'8 N, 016° 33'6 O, voordracht op de s/v Noorderlicht.
 • “Legen Sie Ihren Robinson Crusoe eine halbe Stunde bey Seite”, Der katastrophale grönlandische Winter 1777/1778 in der deutschen, niederländischen und dänischen Literatur. 25 september, Oldenburg, voordracht in de Duits-Nederlandse collegereeks “Grenzkontakte” van de universiteiten van Groningen en Oldenburg.
 • Beweging in het ijs: de rampzalige Groenlandse winter van 1777/1778 in de Nederlandse, Duitse en Deense literatuur. 30 augustus, Leuven. Lezing op het 20ste IVN-Colloquium neerlandicum: Nederlands in beweging
 • Hidde Dirks Kat, een Amelander walvisvaarder van zijn tijd. 26 mei, Nes (Ameland), Natuurcentrum, HDK-festival Expeditie Ameland
 • Het dagboek van Hidde Dirks Kat literair en internationaal bekeken. 28 mei, Groningen, Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, lezing voor de studievereniging Imaka
 • Networking the Crowd, How to build up and maintain a good relationship with the collaborating public, 4 april, Leiden, Lorentz Center Workshop ‘Citizen Science Lab – Sampling Language and Culture‘
 • Het auteurschap van het Dagboek ter walvisch- en robbenvangst van de Amelandse walvisvaarder Hidde Dirks Kat (1818), 10 maart, Leiden, Volkenkundig Museum, 12e editie Pool tot Pool
 • voordracht van oude teksten rond walvisvaart. 9 februari, M.S. Anda, Groningen, Zeezoogdierdagen 2018
 • posterpresentatie bloemlezing walvisvaart, 10 februari, Biotoop Haren, Zeezoogdierdagen 2018

2017

 • 21 september 2017, Essen, Colloquium voor promovendi en habilitandi van de Duitstalige neerlandistiek: slot woord van de voorzitter
 • 19 september 2017, Landesbibliothek Oldenburg, Internationale wissenschaftliche Tagung: Ulrich Jasper Seetzen 1767-1811, voordracht:  "... sehr viel in diesem Stücke von den Holländern erlernen", Ulrich Jasper Seetzen und die Niederlande

 

2016

 • 22 oktober 2016, Frankfurt/M/, Buchmesse/Docentenbijeenkomst van de Neerlandistiek in de Duitstalige landen: presentatie van Literatur und Wissenschaft, Hochschulniederlandisten präsentieren persönliche Highlights.
 • 24 september 2016, Lingen, Niederlande-Seminar der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD, workshop/presentatie: Populismus und anti-europäische Haltungen als Herausforderungen für sozialdemokratische Parteien in den Niederlanden und Deutschland.
 • 25 juni 2016, Frankfurt/M, studiedag van de Evangelische Akademie Frankfurt "Auf dem Fahhrad mit Gott, Eine Tour durch die religiöse Literaturlandschaft der Niederlande", voordracht: "Und was sie sang - ich hörte, dass es Psalmen waren..." Psalmdichtung und Psalmgesnag in der niederländischen Literatur.

2015

 • 10 september 2015, Université Catholique de Louvain, conferentie "TRANSLAuThORS. Questions de traduction à l'écriture. Regards croisés sur la littérature et les échanges culturels entre le XVIème et le XXIème siècles", voordracht: A high degree of rewriting, Dutch editions of Friderich Martens' Spitzbergische oder Groenlandische Reise (1675).

 • 19 maart 2015, Landesbibliothek Oldenburg, voordracht: Friederich Martens' Spitzbergische Reisebeschreibung (1675): Wissensnetzwerke und Überlieferungswege der Polarforschung um 1700
 • 14 maart 2015, Leiden, Museum Volkskunde, 9e editie Pool tot pool, voordracht: Een hoogbegaafde Hamburgse scheepsbarbier, een Zaanse houtkoopman met literaire aspiraties en een commandeur die alles weet van walvisvaart, maar niet zo kan schrijven....: Kennisnetwerken van het poolonderzoek en de walvisvaart rond 1700.

   

2014

 • 31 oktober 2014, Groningen, Het Kasteel, Symposium: Regionale ontwikkelingen door Nederlandse walvisvaart, voordracht: Van lokale kennisoverdracht tot internationale vermaardheid, Regionale roots van gedrukte bronnen over arctische walvisvaart rond 1700

 • 1 oktober 2014, Groningen, NHL, gastcollege voor de eerstegraads lerarenopleiding Duits: Nahsprachen Niederländisch und Deutsch. Linguistische Nähe als Herausforderung für die Sprachwissenschaft und die Fremdsprachendidaktik
 • 23 september 2014, Berlijn, Belgische Botschaft, docentenbijeenkomst van universitaire docenten neerlandistiek in de Duitstalige landen: opening van de voorzitter
 • 20 juni 2014, Oldenburg, Liebfrauenschule: Workshop Sprachen, in het kader van de uitwisseling tussen de Liebfrauenschule Oldenburg en het Pieter Jelles Gymnasium Leeuwarden

2013

 • 12 december, Landesbibliothek Oldenburg, voordracht: Zur Herkunft und internationalen Verbreitung der Lieder von ‘Hoch soll er leben’ und 'Lang zal ze leven'
 • 16 november 2013, Breda, Onze Taal-congres: De wortels van het Nederlands, lezing: De fascinatie van de oorsprong, Grondslagen van de etymologie
 • 31 mei 2013, Oldenburg, Liebfrauenschule: Workshop Sprachen, in het kader van de uitwisseling tussen de Liebfrauenschule Oldenburg en het Pieter Jelles Gymnasium Leeuwarden
 • 24 april 2013, Leeuwarden, Noordelijke Hogeschool, afscheidssymposium voor Henk Bloemhoff, lezing: Gekaapte brieven, bijbels en dialectvragenlijsten: Crowdsourcing in de Nederlandse taalkunde
 • 14 maart 2013, Oldenburg, Landesbibliothek, Jubiläumsveranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum der Bibliotheksgesellschaft Oldenburg mit Buchpräsentation von Hans Just Winkelmann: Ammergauische Frülingslust. Nachdruck der Ausgabe Oldenburg 1656. (Münster: Aschendorff 2013), voordracht: Hans Just Winkelmann als Naturwissenschaftler
 • 27 februari 2013, Münster, Haus der Niederlande, Doktoranden- und Habilitandenkolloquium van het Niederlandistenverband: openingswoord van de voorzitter
 • 18 februari 2013, Amsterdam, Theater De Balie, programma Kenniscafé over ‘amateurwetenschap’: presentatie vrijwilligersprojecten van de Stichting Vrijwilligerswerk Nederlandse Taal (Link)
 • 26 januari 2013, Oudeschild (Texel), Eerste walvissen- en walvisvaartdag, lezing: Digitaele Verthooning van walvisch-boecken

2012

 • 14 december 2012, Emden, Johannes a Lasco-Bibliothek, Tagung: 450 Jahre Deux-Aes-Bibel, Der Emder Buchdruck im 16. Jahrhundert: Das Bibeldigitalisierungsprojekt: Stand und Perspektiven
 • 7 december 2012, Leer, Studienseminar, Nederlands-Duitse studiedag over meertaligheid, lezing: Meertaligheid en taalbiografie
 • 4 december 2012, Rotterdam, Erasmus Universiteit, 3rd Expertmeeting Fault Line 1700. Early Modern Conversations on Religion and the State: The digitalisation of Koerbagh’s dictionaries
 • 20 oktober 2012, Oldenburg, Galerie Kunstueck, Ausstellung Landschaften 2012: Eröffnungsrede
 • 19 september 2012, Groningen, Noordelijke Hogeschool, gastcollege voor de eerstegraads lerarenopleiding Duits: Nahsprachen Niederländisch und Deutsch. Linguistische Nähe als Herausforderung für die Sprachwissenschaft und die Fremdsprachendidaktik
 • 8 juni 2012, Oldenburg, Liebfrauenschule: Workshop Sprachen, in het kader van de uitwisseling tussen de Liebfrauenschule Oldenburg en het Pieter Jelles Gymnasium Leeuwarden
 • 24 mei 2012, Oldenburg, Landesbibliothek, Maritimhistorischer Abend zu den ‘sailing letters’, Vortrag: Wie kommt man an die Beute heran? Erschließung der gekaperten Briefe mit Hilfe von Crowd Sourcing
 • 10 maart 2012, Oldenburg, Carl von Ossietzky Universität, Bijeenkomst universitaire docenten Neerlandistiek uit het Duitse taalgebied: openingswoord van de voorzitter van het Niederlandistenverband
 • 15 februari 2012, Oldenburg, Landesbibliothek, Eröffnungsvortrag der Ausstellung Schauplatz der kriechenden und fliegenden Gewürmer. Kulturgeschichte der Insekten. Landesbibliothek Oldenburg

2011

 • 23 november 2011, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, boekpresentatie ‘Sailing Letters’: presentatie Seeman, Maritiem woordenboek van Wigardus a Winschooten. Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs. Zutphen: Walburg 2011
 • 18 november 2011, Amsterdam, Arena, Docentencongres Na Klar!: Keynote-lezing Valse vrienden tussen Nederlands en Duits
 • 1 april 2011, Amsterdam, Allard-Pierson-Museum, deelname aan forumdiscussie: Crowddsourcing: van Wiki naar Wetenschap, georganiseerd door UvA ErfgoedLab

2010

 • 15 september 2010, Groningen, Noordelijke Hogeschool, gastcollege voor de eerstegraads lerarenopleiding Duits: Nahsprachen Niederländisch und Deutsch. Linguistische Nähe als Herausforderung für die Sprachwissenschaft und die Fremdsprachendidaktik
 • 1 juli 2010, Universität Duisburg-Essen, Fach Niederlandistik, Vortrag: 'grondelick ende trouvvelick verduydtschet' De invloed van het Duits op het Nederlands via vroegmoderne bijbelvertalingen
 • 22 april 2010, Oldenburg, Landesbibliothek, Eröffnungsvortrag der Ausstellung Der mythische Kristall, die Kulturgeschichte des Salzes in Drucken aus sieben Jahrhunderten
 • 12 maart 2010: Oldenburg, Liebfrauenschule: Workshop Sprachen, in het kader van de uitwisseling tussen de Liebfrauenschule Oldenburg en het Pieter Jelles Gymnasium Leeuwarden
(Stand: 23.03.2023)  |