Int_ak_7

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	INT Interviewer, AI7 Migrant
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
@ID:	brms|int|AI7|52;|female|Informant||Migrant|secondary||
*INT:	zdrastvujtê .
*AI7:	zdrastvujcê .
*AI7:	praxodzcê , kali laskâ .
*INT:	spasibâ , persname persname .
*AI7:	prysažývâjcês´ .
*INT:	skažytê , pažalustâ , kak prâtikalâ vašý žyzn´ (.) da nâstajašývâ vremênê ?
*AI7:	nu , radzilâs´ ja ú pesjat šastom hodzê , kali užo bylo ne vel´mê tjažkâ žyc´ .
*AI7:	u pâraúnan´nê s tymê hadamê (.) dâvajennymê i srazu poslêvajennymê .
*AI7:	to , nu , tak ne bjady užo žyli .
*AI7:	u vëscý budâ radzilâs´ .
*AI7:	u nas pjacêrâ ú sjam´ji (.) dzecej .
*AI7:	amal´ što úse zâstalisê žyc´ tut , na mescê , u svajix mjascinâx .
*AI7:	adna tol´kê sjastra pajexâlâ žyc´ u mâhilëú , zamuž tuda vyšlâ .
*AI7:	nu , bac´ki úsju žyz´ prâcavalê ú saúxozê .
*AI7:	ran´šý bylo saúxoz paréččý ["] , a patom užé bnëú ["] , mêžkalxoznâ prâdpryjaccê .
*AI7:	a cjaper <krasnâjê slâbada>["] (.) saúxoz .
*AI7:	macê daúnym daúno na pen´sêjê , bac´kâ užo pamër .
*AI7:	dâúhažycêl´ , možnâ skazac´ .
*AI7:	bac´kâ pražyú dzêvjanostâ dva s pâlavinâj hady .
*AI7:	mamê zarâz dzêvjanostâ šosty hod .
*AI7:	vos´ hétym letâm (.) prâvili joj imjaniny , dzêvjanostâ pjac´ hadoú .
*AI7:	hascej šmat sabralâsê , s lêninhradâ pryjexâlâ radnja .
*AI7:	sil´nâ bahatâ u nas tam radni , šés čýlavek pryjexâlê .
*AI7:	nu , i svaje úse dzecê sabralês´ .
*AI7:	a tak vabšé žyvëm my u (.) pasëlku akcjabrskê .
*AI7:	mamâ sa mnoj tut žyve (.) na prâcjažénêjê úsjaho hodâ .
*AI7:	a na letâ my jedzêm k joj dadomu , u budu .
*AI7:	letâm zânimajêmsê tam sel´skêm xazjajstvâm .
*AI7:	sadzêm âharod , u les xodzêm (.) pa jahâdy , pa hryby .
*AI7:	réčkâ radâm .
*AI7:	vel´mê pryhožýjê mjasciny u nas u budzê .
*AI7:	s usix kancoú bêlarusê prýjazžajuc´ âddyxac´ tuda .
*AI7:	navât i z minskâ , i z homêlê jezdzêc´ âddyxac´ .
*AI7:	na réčku ú akcjabrskê úse prýjazžajuc´ .
*AI7:	pryhožý , čystâjê vada tam u nas , pavetrâ čystâjê .
*INT:	a vy hâvarylê , u vas vjalikâjê sjam´ja , sjascër šmat .
*INT:	râskažytê pra svaju sjam´ju .
*AI7:	+< da , u nas čytyrý sjastry i adzin brat .
*AI7:	brat žyve v âkcjabry tut , žanaty .
*AI7:	sëstry dzve ú budze žyvuc´ , u vëscý .
*INT:	a jak ix zvac´ ?
*AI7:	persname , samâjê staréjšýjê sjastra , jana s tryccýc´ šastohâ hodu .
*AI7:	persname s sorâk sedz´mohâ , žyve u mâhilëvê .
*AI7:	persname s sorâk dzevjatâhâ , ú budzê .
*AI7:	persname s pejsjat trécêhâ , v âkcjabré .
*AI7:	nu i ja s pesjat šostâhâ hodâ , tožý v âkcjabré žyvu .
*AI7:	vot .
*AI7:	va úsix u nas dzjacej tožý ni malâ .
*AI7:	u mjane čac´vërâ dzjacej : try dočkê i syn .
*AI7:	dočkê zamužým try .
*AI7:	men´šý vot nidaúnâ vyšlâ zamuž , u aprélê mesêcý .
*AI7:	u minsku cjaper jana žyve .
*AI7:	muž jaje , prapârščýk .
*INT:	a jana kim pracujê ?
*AI7:	a jana nastaúnêcý [_//] vykladčýcâ bêlaruskâj movy i lêtâratury .
*AI7:	ale jaščé paka ni trudâustrojêlâs´ jana .
*AI7:	i pâstupajê u unêvêrsicet (.) tankâ , maksimâ tankâ .
*AI7:	zdala ékzamêny .
*AI7:	jak užé palučýccý u jaje pâstupic´ , na platnâjê ilê na bjasplatnâjê , budzê vot vedâmâ bukval´nâ na dnjax .
*INT:	étâ persname ?
*AI7:	da , persname , mladšýn´kâjê .
*INT:	nu , a jaščé xto u vas ?
*AI7:	persname pêrajšoú u âdzinaccýty klas (.) akcjabrskâj rajonnâj himnazêjê .
*INT:	jakijê u jaho plany ?
*INT:	pojdzê v armêju ?
*AI7:	u [_////] v armêju +...
*AI7:	nu xx , zrazu zakončýc´ što-nebuc´ , jakuju nâvučal´nuju ustanovu .
*AI7:	a v armêju âbjazacêl´nâ .
*INT:	xočý ?
*AI7:	+< xočý , da .
*AI7:	u jaho žadan´nê ú armêju ici .
*INT:	nu , jaščé u vas (.) dočkê , da ?
*AI7:	nu , dočkâ persname rabotâjê (.) u hortopê u rabkorý (.) haloúnym ékânamistâm .
*AI7:	persname , kandzitêr .
*AI7:	vot u jaje trojê dzetâk .
*AI7:	nidaúnâ radziúsê xlopčýk malen´kê , persname .
*AI7:	muž jaje rabotâjê u minskê na zavodê strojmâcer´´jaly .
*AI7:	prýjažžajê na kožny vyxadny .
*AI7:	mašynâ u jix svaja , kvatérâ (.) dvuxkomnâtnâjê [_////] dvuxpâkajovâjê .
*INT:	a vašý dzecê užé úse majuc´ kvatéry ?
*AI7:	da , u persname kiz , nu , u persname kvatérâ .
*AI7:	a u malyx jaščé paka nima , samyx mâladyx .
*INT:	+< ci što z vamê ?
*AI7:	da ne +/.
*INT:	i u persname ?
*AI7:	u persname paka nima kvarciry ú minskê .
*AI7:	a u persname josc´ čýtyroxkomnâtnâ v âkcjabry .
*INT:	da , étâ užé +/.
*AI7:	nu , a kamu ž jana ?
*AI7:	ja pajedu u budu žyc´ .
*AI7:	usix cjanê dadomu .
*AI7:	ja tam radzilâs´ , vyrâslâ .
*AI7:	mne tam xorâšý , dobrâ .
*AI7:	mjane tam use ljudzê ljubêc´ .
*AI7:	ja s usimê abšajus´ dobrâ tak , družu .
*INT:	+< persname persname , vy (.) hâvarylê , što mamâ vyrâšýlâ žyc´ s vamê .
*INT:	a čamu ?
*AI7:	nu , užé starén´kâjê sil´nâ .
*AI7:	i adnoj âstavaccý domâ bojêznâ .
*INT:	ne , dak šmat dzetâk , dzjacej , a žyve u vas ?
*AI7:	use jaje ljubêc´ , use xorâšý jaje hljadzjac´ , usë .
*AI7:	nu ja maločšýjê (.) u sjam´ji , zâxacelâ ka mne .
*AI7:	kvarcirâ s udobstvâmê .
*AI7:	myccý jedzê , usë dobrâ joj tut .
*INT:	i kol´kê hod jana u vas užé ?
*AI7:	pjaty hod užé .
*INT:	zimu , a na letâ ?
*AI7:	a na letâ my jedzêm na try mesêcý u vësku âbâvjazkovâ .
*INT:	dak vy tam što z xazjajstvâ dzeržýcê , na letâ kupljajêcê ?
*AI7:	xazjajstvâ ni dzeržým , tol´kê vot dva lety my dzjaržalê kuranjat .
*AI7:	nu i pêtuškoú kupêm malen´kêx , vyhâdujêm tak vot za letâ .
*AI7:	prostâ štob ni tak užo skučnâ joj bylo (.) tam .
*AI7:	nu , a tak sadzêm tol´kê (.) âharod .
*AI7:	kartošku , hrady sadzêm , na úsix štob bylo dzjacej .
*AI7:	na úsix sadzêm .
*INT:	âhurkoú xapilâ ?
*AI7:	âhurkoú navalâm u étym hodzê , navalâm âhurkoú .
*AI7:	kartoškâ xarošýjê sil´nâ .
*AI7:	pâlivalê hrady .
*AI7:	pâmidory (.) ščé , praúdâ , ni spejuc´ svaje .
*AI7:	pâtamu šta na atkrytâm hruncê .
*AI7:	ale mnohâ .
*AI7:	úsë josc´ .
*AI7:	kapusty mnohâ svajej .
*INT:	nu , ja tak zrâzumeju , vy cjaper na zaslužýnym âdpačynku , da ?
*AI7:	ne , na zaslužýny âdpačynâk ja pajdu s aprélê mesêcý (.) nastupnâhâ hodâ .
*AI7:	a paka ja <pa uxodu>[_////] pa dohlêdu za mamâj , dak vot i domâ sjažu .
*INT:	a dze vy prâcavalê ranej , ú svoj čas ?
*AI7:	nu , ranej , daúno , ja prâcavalâ ú rêstartanê âfêcyantkâj , u kulênaryjêx (.) prâcavalâ .
*AI7:	mnohâ ú hazetâx u mjane je takix , nu , pâaščrén´nêú .
*AI7:	i ú trudavoj knižkê zapêsy .
*AI7:	nu , a patom užé (.) dzecê malyjê +...
*AI7:	mužyk pahinuú (.) dvjanaccýc´ hod nazad .
*AI7:	persname jaščé bylo tol´kê čatyrý hodzêkâ .
*AI7:	pryšlosê kinuc´ takuju rabotu , pâtamu što da pazna i da pazna .
*AI7:	nu , ot to na biržu stalâ .
*AI7:	a patom jaščé ustrajêvâlâs´ , u stalovâj kryxu pârabotâlâ , u sel´xoz texnêkê .
*AI7:	nu , a cjaper vot mamu hljažu domâ .
*INT:	a vy sa svajimê sjabroúkâmê pa pracý sustrakajêcês´ ?
*AI7:	častâ .
*AI7:	vot dažý sën´nê pryjdzê maja adna z sjabrovâk (.) navedâc´ nas tut .
*AI7:	sustrakajêmsê .
*AI7:	ú rêstartan , praúdâ , ja xažu ne sil´nâ častâ , xacja jany tam pracujuc´ .
*AI7:	nu razy (.) sa dva u hod byvaju .
*INT:	dzjakuj .
*INT:	skažytê , kali laskâ , a vos´ kali jos´ u vas (.) čas , čym vy zajmajêcês´ , âkramja âharodu ?
*INT:	kvetkê tam u budzê +...
*INT:	ja ni baču .
*AI7:	da , u nas tam pryhožý kvjatnik .
*AI7:	u nas pačci va úsix +...
*AI7:	ni to što , a va úsix amal´ (.) kvetâk mnohâ (.) ú âharodâx .
@New Episode
*AI7:	pauz platy rastuc´ .
*AI7:	[_//] u mjane ú âsnaúnom (.) staryjê kvetkê takijê .
*AI7:	barxâtcý rastuc´ , xvojkâ , herhin , vot takijê kvetkê .
*AI7:	nu , piony .
*AI7:	piony u kožnym padvor´´jê josc´ .
*INT:	mnâhaletnêkê , da ?
*AI7:	da , étâ užé takijê kvetkê , što va úsix cjaper josc´ , nu .
*AI7:	ramaškâ (.) âharodnjêjê .
*INT:	vy na letâ tam +...
*INT:	na zimu zakrylê xatu , i úsë ?
*INT:	nixto +/.
*AI7:	zakrylê xatu , ni zâbivajêm vokny nikolê .
*AI7:	u nas takijê dobryjê susedzê .
*AI7:	úse nahljadâjuc´ .
*AI7:	ničohâ ni prapalâ nikolê u nas .
*INT:	družnâjê vëskâ .
*AI7:	+< úsë na mescê .
*AI7:	vëskâ vel´mê xarošýjê , da .
*AI7:	vëskâ xarošýjê , krasivâjê dažý .
*AI7:	nu , takajê i prâcvjatajuščýjê , ja b skazalâ .
*AI7:	jana žyve +...
*AI7:	oj .
*AI7:	jana râspaložýnâ pramâ , nu +/.
*INT:	na trassê ?
*AI7:	ni ú storâny , da , a na trasê .
*AI7:	pêrspektyúnâjê vëskâ , pryhožýjê .
*AI7:	šmat nastrojêlê novyx budynên .
*INT:	a vos´ domâ (.) âharodêk u vas tožý josc´ , dze žyvetê ú kvatérý ?
*AI7:	josc´ nêvjaličkê .
*AI7:	nu tam tožý sažu ja (.) najbol´š kvetkê .
*INT:	kvetkê ljubêtê ?
*INT:	étâ pêradalâ ljuboú , navernâ , šče i matulê z malenstvâ .
*AI7:	+< da , da .
*AI7:	pomnju , kalis´ na voknâx stajalê âhan´ki vazony .
*AI7:	a fikus tak pramâ pad pâtalok upiraúsê .
*AI7:	vazony tady byli úsjakêjê tožý .
*INT:	heranê ž , da ?
*AI7:	heranêú tady u nas ne +...
*AI7:	heranê najbol´š cjaper jak-tâ stalê sadzic´ .
*AI7:	nu , xacja étâ jaščé s kupečýskêx časoú , heran´ c´vjaty .
*AI7:	nu u nas ne bylo jix .
*INT:	a sabe u kvatéru jakijê-nebudz´ kvetkê takijê (.) pâsadzilê dzjacinstvâ ?
*AI7:	da , vot pryhožýjê kvetkâ u mjane âhanëk , cvice zaúsëdy .
*AI7:	amal´ kruhly hod cvice âhanëk .
*AI7:	zâvušnicý takijê , tut ix nâzyvajuc´ dzêkabryst ["] .
*AI7:	a kolês´ nâzyvalê zâvušnicý ["] .
*INT:	u peršý raz ad vas taksamâ čuju .
*AI7:	+< da , da .
*AI7:	nu vot .
*INT:	a vos´ vy hâvarylê pra svaju matulju .
*INT:	što tak sadzejnêčýlê +...
*INT:	ja tak zrâzumeju , dobry , vidnâ , uxod , što jana prâcvitajê , dobrâ vyhljadajê .
*AI7:	da , jana âptymist pa žycci u nas .
*AI7:	jana ljubêc´ što-nebudz´ rabic´ , prâcavitâjê babulêčkâ našý .
*AI7:	zaúsëdy čyscêc´ kartošku , étâ jaje rabotâ takajê .
*AI7:	zaúsëdy zâscilajê svoj ložýk , ni ždžé , što b joj xto-tâ pâmahaú .
*AI7:	sama starajêccý úsë .
*AI7:	ljubêc´ , štoby k joj padruhê pryxodzêlê .
*AI7:	tut užé , v akcjabrskâm .
*AI7:	pryxodzêc´ inahda .
*AI7:	josc´ u nas sasedkâ dobrâjê , persname .
*AI7:	persname persname .
*AI7:	pryxodzêc´ kožny dzen´ (.) huljac´ , ni tak skučnâ .
*INT:	dzjakuju .
*INT:	a vos´ (.) vašý +...
*INT:	vy pra dočkê raskazvâlê .
*INT:	mo , što-nebudz´ pâdrabjaznêj pra únukâú ?
*AI7:	únučkâ u mjane persname (.) u himnazêjê taksamâ vučýccý , dobrâ vučýccý .
*INT:	u jaki jana klas xodzêc´ ?
*AI7:	pêrašla ú sëmy klas .
*AI7:	xarošýjê , prýhažunê dzjaúčynkâ .
*AI7:	nu , takajê pryjemnâjê , pryvetlêvâjê , xarošýjê .
*AI7:	sil´nâ ljubêc´ babušýk i prababušýk usix .
*AI7:	vot k babê persname ljubêc´ prýjažžac´ u budu .
*AI7:	z mamâj mašynâj prýjažžajuc´ častâ jany .
*INT:	a vos´ u vas (.) šmat dzjacej , vašý vjalikâjê sjam´ja .
*INT:	cjaper vašý pamiž saboj dzecê sjabrujuc´ ?
*AI7:	maje dzecê ?
*INT:	i dvajurâdnyjê užé .
*AI7:	vel´mê sjabrujuc´ úse u nas .
*INT:	i sjascër +/.
*AI7:	u nas vel´mê družnâjê radnja úsja .
*AI7:	vot ja rabilâ svadz´bu svajej persname , tryccýc´ šésc´ čýlavek .
*AI7:	my +...
*AI7:	vjalikuju svadz´bu ni mahla zrabic´ , ja ž adna .
*AI7:	tryccýc´ šésc´ čýlavek , âdnakroúnâjê radnja našý sabralâsê , samyjê rodnên´kêjê .
*INT:	+< nu , navernâ , jaščé ni úse ?
*AI7:	ni úse , ni úse , nu +...
*AI7:	kak raz takojê ž vrémê bylo , aprél´ mesêc .
*AI7:	u nas bâl´šynstvo učýcjalja , úse na rabocê .
*AI7:	u mâhilëvê (.) pljamjanêk moj .
*AI7:	ja dažý ni znaju , jon , navernâ , cjaper kândzidat navuk .
*AI7:	rabotâjê u nêvêrsicecê mâšýnâstrajicêl´nâm .
*AI7:	jon mâcjamacêk vjalikê .
*AI7:	vaziú svajix učýnikoú jon kuda-tâ dažý na mêždunarodnyjê éty vo +...
*AI7:	i zânjamalê tam mjasta .
*AI7:	vtarojê i trécêjê mestâ zanêlê javo učýniki .
*AI7:	ni moh pryjexâc´ , pâtamuštâ učébnâ úrémê .
*AI7:	persname , pljamjanêcâ , tožý u mâhilëvê .
*AI7:	prýpâdaje bêlaruskuju movu i lêtâraturu .
*AI7:	tožý ni smahla pryjexâc´ .
*AI7:	a jixnêjê bac´ki pryjexâlê .
*AI7:	i synok ixnê pryjexâú adzin , staréjšý xlopčýk .
*INT:	dvojê xlopčýkâú ?
*AI7:	+< tam trojê užé dzjacej .
*AI7:	nu dak adzin , samy staréjšý , pryjexâú na svadz´bu .
*AI7:	šasnacâc´ hadoú jamu .
*INT:	vy bačýcê +...
*INT:	a tut u âkcjabry što pâdrabjaznêj pra svajix (.) pljamjanêkâú ?
*AI7:	+< nu , a tut u âkcjabry tožý u mjane pljamjanêcâ , samâ staréjšý pljamjanêcâ , persname persname persname .
*AI7:	tožý nastaúnêcý pa spêcyjal´nâscê jana .
*AI7:	nu rabotâjê pa dzjalam nêsâvêršýnnaletnêx .
*AI7:	a ran´šý +...
*AI7:	jana nâčynalâ svaju trudavuju (.) dzejêcêl´nâsc´ u pervâj školê , nastaúnêcâj bêlaruskâj movy i lêtâratury .
*AI7:	persname , pljamjanêcâ , u homêlê žyve .
*AI7:	persname +...
*AI7:	nu , persname vučylâsê pa sel´skâmu xazjajstvu .
*AI7:	jana zakončýlâ kalinkâvêckê saúxoz-texnêkum .
*AI7:	persname (.) zakončýlâ ú homêlê na âbrabotku almazâú .
*AI7:	tam učylâsê na +...
*AI7:	nu tožý ni zâxacelâ , pryjexâlâ sjuda žyc´ , pabližý k domu .
*AI7:	nu , vot takijê +...
*AI7:	persname , ixnê brat , étâ samy mladšý , rabotâjê ú sêl´xozcexnêkê .
*AI7:	slesâr +...
*AI7:	nu , slesâr +/.
*INT:	pa mašynâm ?
*AI7:	+, sancexnêk .
*AI7:	net , slesâr-sancexnêk .
*AI7:	tožý dobrâ zârabatyvâjê , dobrâ rabotâjê .
*AI7:	taki trudâljubivy , xarošý .
*AI7:	kupiú sabe mašynu vot nidaúnâ .
*AI7:	dom zdâravenny pastrojêú , xarošý .
*AI7:	úse pracujuc´ , starajuccý , žyvuc´ .
*AI7:	nu , a u sjastry srédnêj , što ú budzê žyve , u persname , tožý try dočkê .
*AI7:	malodšýjê vučýccý na nastaúnêcu ú mozyrý (.) unêvêrsicecê .
*AI7:	a vot srédnêjê , juryst , a staršýjê buhaltérâm rabotâjê .
*AI7:	nu , tak što úse dzecê ustrojênyjê , ni bjady .
*INT:	úsim dalê dzecêm âbrâzavanêjê ?
*AI7:	da .
*AI7:	kamu ni samâjêjê nâjvyšéjšýjê , xaj cjaper pâlučajuc´ .
*AI7:	hlaúnâ , što bac´ki dalê pucëúku ú žyccë .
*AI7:	srédnêjê âbrâzavan´nê , srédnêspêcyjal´nâjê , nu , a dalej xaj stârajuccý samê .
*INT:	a u vas užo , mo , u kaho +...
*INT:	josc´ užé u vašýx u pljamjanêkâú (..) únukê ?
*AI7:	da , u majoj samâj staréjšýj pljamjanêcý persname radzilâsê unučkâ .
*AI7:	u homêlê žuvyc´ jany .
*AI7:	nu , jimê takojê pryhožýjê joj dalê , persname .
*INT:	ni jezdzêlê ú atvetkê , ne jaščé ?
*AI7:	ne , ni jezdzêlê jiščé .
*AI7:	nu , svoj ža únučýk tut radziúsê , sjuda nadâ bylo pryjexâc´ .
*AI7:	nu , pajedzêm .
*AI7:	sâbjaromsê úsëj svajoj družnâj radnëj i pajedzêm , z´jezdzêm u homêl´ .
*INT:	vy sënê tožý kaho-tâ čakajêcê ?
*INT:	tut pryhožý u vas .
*AI7:	da .
*AI7:	nu , u nas ža únuk radziúsê .
*AI7:	dak , možý , xto-nedudz´ u advedzêny zajdzê .
*AI7:	vot i vy dobrâ što zašli .
*INT:	papalâ kak raz , damovêlêsê u taki čas .
*AI7:	da , da .
*INT:	skažycê , vot vy +...
*INT:	ljubimâjê vašý , možý , zanjacêjê jesc´ ?
*INT:	ci knihê , ci vjazan´nêjê vot u uzimku ?
*AI7:	<vel´mê ljublju čytac´>[_/] vel´mê ljublju čytac´ .
*AI7:	i z dzjacinstvâ tak ljubilâ čytac´ .
*AI7:	i cjaper u mjane takix staryx knih šmat .
*AI7:	takix staryx , što jaščé , možý , maje padručnêkê dažý âstalisê .
*AI7:	i vot ja jix ljublju čytac´ , stiški tyjê staryjê , daúnêjê .
*AI7:	vot takojê vot usë .
*INT:	i pamêc´ , vidnâ , dobrâjê .
*INT:	úsë tojê pomnêcê , da , dzetstvâ [_////] dzjacinstvâ ?
*AI7:	+< nu tak , jaščé da +/.
*INT:	dak jaščé j mâladyjê .
*AI7:	+< jaščé da , jaščé maja mamâ pomnêc´ dzjacinstvâ .
*AI7:	jaščé maja mamâ pomnêc´ scixi , jak ja vučylâ (.) u školê .
*AI7:	vot tak .
*AI7:	i kali josc´ čas , ja xoču râskazac´ taki maljusên´kê stišočýčýk .
*AI7:	jana nam jaho [_///] nâvučylâ nas , my jaho úse znajêm .
*AI7:	dažý persname u školê kali-tâ jaho raskazvâú .
*AI7:	+" smol´nâ na kaminê smol´ny korč pylajê .
*AI7:	+" matkâ na kalodcý +...
*AI7:	+" bac´kâ na kalodcý lapcê vypljatajê .
*AI7:	+" latâjê xalacêk na zaslonê matkâ .
*AI7:	+" zautrâ pojdzê ú školu naš synok persname .
*AI7:	vo jakijê časy byli , kali maja mamâ râdzilasê , u pjatnaccýtâm hodzê (.) râdzilas´ .
*AI7:	bac´kâ z dzjavjatâhâ .
*INT:	+< nu , taki jaščé ni čulâ .
*AI7:	da , vot taki stišočýk malen´kê .
*AI7:	nu , jana šmat stixoú nam , vjalikêx takix +...
*AI7:	kali-nebudz´ na dasuhê možnâ budzê i pêrýpisac´ , xaj dzecê u školê pâčytajuc´ .
*INT:	da , historýjê .
*AI7:	+< znajuc´ takijê stjaški , što nixto z našýx dzjacej vot takix sučasnyx i ni čuú takix stiškoú .
@New Episode
*INT:	a vot vaš (.) bac´kâ pa (.) vozrâstu vâjavaú ?
*AI7:	da , vâjavaú , jon z dzevjatâhâ hodâ .
*AI7:	nu , vâjavaú , byú kâmandzirâm mênamëtnâhâ arudzêjê .
*AI7:	dašoú da bjarlinâ .
*INT:	a jak zvat´ ?
*INT:	nâzavitê .
*AI7:	persname persname persname , dzevjatâhâ hodâ raždenêjê .
*AI7:	tožý uražénêc vëskê budâ .
*AI7:	nu , ran´šý byli ni dzjaréúnê , a xutara okâlâ budy .
*AI7:	nu , a patom užé u dzjaréúnju âb´jêdzjanilêsê .
*AI7:	adzin s pervyx pastrojêú jon sabe tam xatu .
*AI7:	dažý ni adzin s pervyx , a pervy .
*AI7:	i vot <pa abedzvê>[_//] pa abodvâ baki ad nas pâčali strojêccý , strojêccý .
*AI7:	i my pâlučylês´ , što ú samâm céntrý žyvëm (.) budy .
*INT:	nu , dak a dze jon vâjavaú , pamêtâjêcê ?
*AI7:	nu , jon byú tut , u pârtyzanskêm atradzê .
*AI7:	a patom užé u rýhuljarnyjê vajska +...
*AI7:	jak užé krasnyjê pryšli , u rýhuljarnyjê vajska , i dajšoú da bjarlinâ .
*AI7:	byú na vislê , byú na vodârý .
*AI7:	s âmêrykancâm časamê mjanjaúsê na vodârý .
*AI7:	i tyjê časy jon xraniú i (.) amal´ što da hétyx časoú .
*AI7:	tady užo pâdaryú svajmu synu , majmu bratu persname .
*AI7:	jany užo , praúdâ , ni jišli , ale ž prostâ pamêc´ byla .
*INT:	da , rélikvêjê .
*AI7:	da .
*INT:	da , xvatilâ našým bac´kam .
*INT:	a (.) družnâ prâžyli vašý bac´ki žyccë ?
*AI7:	vel´mê družnâ .
*AI7:	možý , jany kali-nebudz´ i svarylêsê , ale my hétâhâ nikolê ni čulê .
*AI7:	družnâ , xorâšý žyli , staralêsê , prâcavalê .
*INT:	a ú mirny čas dze bac´kâ prâcavaú ?
*AI7:	a ú mirny čas bac´kâ prâcavaú adno úrémê prýdsedacêlêm kalxozâ .
*AI7:	a patom užé , u staréjšým uzroscê , brýhadzirâm troxê pâprâcavaú .
*AI7:	a patom užé , kali byú na pen´sêjê , mâlâkazborščýkâm .
*AI7:	i užo , možý , da vas´midzêsêcê hadoú jon rabotâú mâlâkazborščýkâm .
*AI7:	ne kidâl rabotu .
*INT:	+< oj , jaki prâcavity !
*AI7:	da .
*AI7:	nu mamâ , praúdâ , srazu , jak tol´kê pašla na pen´sêju +...
*AI7:	jana dajarkâj rabotâlâ .
*AI7:	pašla na pen´sêju i srazu pašla na pen´sêju .
*AI7:	tamu što fermâ , na joj sil´nâ doúhâ ne pracjanêš .
*AI7:	cjažkâ rabotâc´ bylo , ručnajê dojkâ .
*INT:	da j sjam´ja domâ takajê .
*AI7:	da j sjam´ja domâ bal´šajê .
*AI7:	cjaper ža dojêc´ âparatâmê dajil´nymê .
*AI7:	lehčý rabotâc´ namnohâ .
*AI7:	tady bylo cjažkâ , biton +/.
*INT:	ú dzjacinstvâ vy , mo , behâlê dâpâmahac´ ?
*AI7:	xadzilê , xadzilê , staralêsê .
*AI7:	nu staréjšýjê sëstry najbol´š .
*AI7:	a mne tožý sil´nâ xacelâsê nâvučyccý karoú dajic´ .
*AI7:	tak mamâ pašla užé na pen´sêju i ni rabotâlâ .
*AI7:	dak ja xadzilâ , sasedkê pâmahalâ na fermê dajic´ .
*AI7:	u nas tam takajê persname persname byla .
*AI7:	vot ja xadzilâ , joj pâmahalâ dajic´ karoú .
*AI7:	a to ž use iduc´ .
*AI7:	padruhê maji@w jiduc´ , jixnêjê macê tam rabotâjuc´ , i mne ž xočýccý tuda .
*INT:	vo mâlaccy !
*INT:	ljuboú j da +/.
*AI7:	nu dak zato vyšlâ zamuž , i svjakruxâ byla dajarkâj u smaloúkê .
*AI7:	i joj pâmahalâ dajic´ karoú .
*AI7:	tak što (.) prýhadzilâsê .
*INT:	a cjaper svjakruxâ jaščé žyvec´ ?
*AI7:	pamerlâ .
*AI7:	svjakruxâ i svëkr pamerlê užo .
*INT:	a tak sa stârany [_///] mužykovyjê svjazê josc´ , dzeržýtê ?
*AI7:	nu tak , abščajêmsê .
*AI7:	ni tak užé , kanešnâ , jak ranej .
*AI7:	nu , ad slučýjê k slučýju tak vot abščajêmsê .
*AI7:	ale kali maja persname papalâ ú roddom , dak mne persname persname , étâ (.) mužývâhâ bratâ žonkâ , srazu pâzvanilâ mne na mabil´nêk .
*AI7:	skazalâ , što +...
*AI7:	+" úsë xârašo , ni valnujsê .
*AI7:	joj kesârâvâ dzelâlê , paétâmu úse bajalêsê , vâlnavalês´ .
*AI7:	skazalâ , što úsë dobrâ .
*AI7:	xodzêc´ , nâvjaščajê jaje , úsë .
*AI7:	tak što úsë raúno svaje josc´ svaje , da .
*INT:	+< nu dak padderžývâjêcê .
*INT:	a vy svaju kvarciru jak âtrymalê ?
*INT:	žyvecê u takoj dobrâj kvatérý .
*AI7:	nu , my žyli u dvuxkomnâtnâj kvarcirý , u nas bylo tady trojê dzjacej .
*AI7:	a tady vot strojêlâ ščé péémka étyjê domêkê , razâm z pêrýsjalencâmê z naroúlê .
*AI7:	i adzin pad´´jezd planirâvâúsê dlja péémka tryccýc´ sem´ .
*AI7:	a tak jak u mjane užé (.) planirâvâúsê čac´vërty dzicënâk , tak na pâšyrén´nê (.) dalê nam kvarciru .
*INT:	nu , dobrâ , kanešnâ .
*AI7:	nu , [_/] a persname užé âstalasê étâ kvarcirâ .
*AI7:	tak jak jana tady kak raz vyxodzêlâ zamuž .
*AI7:	my pêrýsjaljalêsê u čýtyroxkomnâtnuju kvarciru .
*AI7:	a jana vyxodzêlâ zamuž i jana malâ pravâ ni žyc´ z bac´kamê .
*AI7:	nâpisalâ zajavu , i vot joj kvarcirâ .
*INT:	nu , dobrâ kvatérâ .
*INT:	mâlajcy !
*INT:	a vos´ vy hâvarylê , što prâcavalê úsë žyccë u sferý âbšapitâ .
*INT:	a što vy zakančývâlê ?
*AI7:	ničohâ , sa školy .
*AI7:	sa školy pašla , zakončýlâ kursy prâdaúca .
*AI7:	tut u âkcjabry bylê takijê školy prâdaúcoú .
*AI7:	paúhodâ , i úsë , j pašla rabotâc´ .
*AI7:	pašla rabotâc´ srazu zaveduščýj u bdzenskê mâhazin .
*AI7:	pârabotâlâ .
*AI7:	ščé vâsemnaccýcê hadoú ni bylo .
*AI7:	tamu što školu ja zakončýlâ ú sjamnaccýc´ hadoú roúnâ .
*AI7:	vot u aprélê mne sjamnaccýc´ hadoú , a ú maji zakončýlâ školu .
*AI7:	paúhodâ pâvučylâs´ i pašla rabotâc´ .
*AI7:	nu j zamuž vyšlâ .
*INT:	srazu ž i zamuž pašli ?
*AI7:	skorâ i zamuž .
*AI7:	u vâsemnaccýc´ hadoú zamuž pašla , troškê bol´š .
*INT:	a dze vy pâznajomêlêsê (.) sa svajim +/.
*AI7:	+< u budzê ú klubê .
*AI7:	sa smaloúkê xlopcy xadzilê huljac´ u budu , u klub k nam .
*AI7:	tamu što u nas sjalo xarošýjê , klub xarošý byú .
*AI7:	krasivâ ú sradzinê ú klubê úsë , úsja da +...
*AI7:	krasivyjê štory viselê .
*AI7:	nu , krasivâ úsë .
*AI7:	muzykâ xarošýjê byla , hârmanist svoj byú ú sjale , persname persname .
*AI7:	na adzin hod staréjšý za mjane .
*AI7:	tak i pâznajomêlêsê .
*AI7:	xlopcy úsjada xadzilê huljac´ .
*AI7:	u budzê dzevâk sil´nâ mnohâ bylo (.) krasivyx .
*AI7:	xlopcy pryxodzêlê (.) sa slâbady , sa smaloúkê , akcjabrskêjê jezdzêlê tuda huljac´ .
*AI7:	vot tak pâznajomêlêsê .
@New Episode
*AI7:	peršýjê ljuboú (.) i paslednêjê , na úsë žyccë .
*INT:	a toj klub cjaper u vas stajic´ ?
*INT:	ci užo novy ?
*AI7:	ne , pastrojêlê novy .
*AI7:	klub i na druhoj stârane klubâ bêblêjatékâ i fab .
*AI7:	fab , praúdâ , ni rabotâjê (.) u nas .
*AI7:	nu je takojê zdanêjê .
*INT:	a mâhazin tožý josc´ ?
*AI7:	mâhazin xarošý , vjalikê u nas , smešýnyjê tavary .
*AI7:	mâhazin xarošý , jon ža i zâhâtavicêl´ny .
*AI7:	xarošý mâhazin , prâdaúščycâ sil´nâ xarošýjê takajê .
*AI7:	zaúsëdy možnâ vot pâsavetâvâccý z joj , što úzjac´ , što ni úzjac´ , što +...
*AI7:	xarošýjê vel´mê takajê .
*INT:	a u vas , ja tak râzumeju , navernâ , školy cjaper nima u vašýj vëskê , da ?
*AI7:	nima , vozêc´ u krasnuju slâbadu dzjacej u školu i ú sadzêk .
*INT:	jos´ dzecê , da ?
*AI7:	josc´ dzecê , vozêc´ .
*AI7:	nu , dobrâ vozêc´ .
*AI7:	zavozêc´ , kalja xat zâbirajuc´ i pryvozêc´ .
*AI7:	ni jakix prablem z étym nima .
*INT:	dak étâ užé svaji@w ljudzê ?
*INT:	ci pêrýsjalency u vas užé tak ?
*INT:	malyjê dzecê +/.
*AI7:	+< dzetâk +...
*AI7:	u nas âstalosê mnohâ svajix xlopcâú .
*AI7:	u nas sil´nâ mnohâ âstalosê svajix .
*AI7:	mâladyjê sem´jê vot u načalê sjala , jak ujaždžajêš , navernâ , dzesêc´ ci dvjanaccýc´ xat .
*AI7:	svaje xlopcy i dzjaúčaty pâastavalês´ .
*AI7:	mâladyjê sem´jê , vot u jix +...
*AI7:	u jix dzjastvicêl´nâ pryhožýjê padvor´´jê , takijê , što vabščé .
*AI7:	cjaplicý pânastrajvâlê .
*AI7:	mnohêjê majuc´ trâktary .
*AI7:	konêj dzjaržac´ nêkatoryjê .
*INT:	tak harujuc´ .
*AI7:	harujuc´ +...
*AI7:	mnohâ sadzêc´ , mnohâ majuc´ .
*AI7:	úsë svajo ú jix josc´ .
*INT:	i je , dze âdpačnuc´ .
*INT:	vo klub je , da ?
*AI7:	+< da , da .
*AI7:	klub je xarošý .
*INT:	vidnâ , jakijê svjaty praxodzêc´ tam ?
*INT:	ci svadz´by ?
*AI7:	nu , svadz´by ja ni znaju +...
*AI7:	jak-tâ užé prynêtâ , što ú akcjabr úse jeduc´ .
*AI7:	svad´by ú rýstartanâx robêc´ .
*AI7:	kafé , rêstartany .
@New Episode
*AI7:	da .
*AI7:	nu , a cjaper prýjažžajuc´ na sabran´nê .
*AI7:	vot jakajê-tâ prýjažžalâ +...
*AI7:	nu , ja vot ni znaju , infârmâcyonnâjê hruppâ .
*AI7:	ljudzej mnohâ sabralâs´ tam .
*AI7:	nu , râzhavarvâlê , bjasedâvâlê tak vot , nu .
*AI7:	bêbljacekâ xarošýjê u nas .
*INT:	tak vos´ i cjaper vy , vidnâ , xodzêcê , bjarécê knihê , da ?
*AI7:	da , xodzêm , xodzêm .
*AI7:	usjo sjalo xodzêc´ , mnohêjê .
*AI7:	nu , jak na cêlivizâr ni xočýccý hljadzec´ i hljadzec´ , xočýccý i pâčytac´ što-nibudz´ .
*INT:	da letâm têlivizâr , ci zimoj kali , da ?
*AI7:	da-da , nu .
*INT:	a ú jahâdy xadzilê ?
*AI7:	âbâvjazkovâ , kožny dzen´ .
*AI7:	nu žaryščý takajê , tak ranêcâj .
*AI7:	ranêcâj u jahâdy , paka ni sil´nâ horâčý .
*AI7:	a tady xto čym zânimajêccý .
*AI7:	xto na âharodzê +...
*AI7:	večýrâm use pâlivajuc´ âharod .
*INT:	a dak a što vy z jahâdâmê rabilê ?
*INT:	úsë (.) sabe ci što j kapejku zârabljalê ?
*AI7:	nu , kryxu dzecêm .
*AI7:	kryxu zâmarozêc´ , varén´nê zvaryc´ , a to kapejku .
*INT:	a vot jakajê cana paslednêjê ?
*AI7:	sem´ pjaccot .
*INT:	o , jak dobrâ !
*AI7:	jahâdy dobrâ .
*INT:	aj , dak užé , navernâ , jahâd nima ?
*AI7:	nu , ljudzê , xto dalej xodzêc´ , nâbirajuc´ ščé pa poúnâmu vjadru .
*AI7:	je jahâdy .
*AI7:	nu , a xto bližý +...
*AI7:	ja blizkâ xažu .
*AI7:	nu , try kilahramy zdam , i tožý dobrâ .
*AI7:	za ranêcu try kilahramy nâbjaru , zdam , dvaccýc´ tysêč pâluču .
*AI7:	úsë , xârašo .
*INT:	vot i pomâšč dzecêm budzê .
*AI7:	+< i pen´sêjê našý célyjê , dzecêm pomâšč , da .
*AI7:	persname trébâ pâmahac´ .
*INT:	i tut unučýk radziúsê , trébâ .
*AI7:	+< i étyâj troškê .
*AI7:	nu étyjê troškê žyvuc´ ladnej tak vot dzecê .
*INT:	dobrâ žyvut !
*AI7:	a tajê ž ščé , nu , studzentkâ .
*AI7:	vot , mo , daj ž boh pastupêc´ , nu .
*INT:	a tam jany kvarciru s´´jimajuc´ ?
*AI7:	da , snimajuc´ kvarciru .
*INT:	čjastâ prýjažžajê persname ilê ne ?
*AI7:	prýjažajê častâ , xočý jaščé čascej prýjaždžac´ .
*AI7:	xočýccý jaščé čascej , skučajê .
*AI7:	nu , persname na rabocê .
*AI7:	jana jaščé paka ni ustrojêlâs´ na rabotu , joj xočýccý k mamê .
*AI7:	a hru +"/.
*AI7:	+" vot ty ustrojêssê na rabotu , tabe nekâhdâ budzê skučac´ .
*INT:	da , dak jana tožý u vësku jedzê ?
*AI7:	cjaper (.) da .
*INT:	+< nu , letâm .
*AI7:	da , jedzê .
*AI7:	i sjudy xočý ú vësku , ka mne , i k tym bac´kam , u zâvaloččýcý hluskâhâ rajonâ .
*AI7:	tuda jezdzêc´ .
*INT:	a dze persname vot pâznakomêlâs´ sa svajim étym vajennym ?
*AI7:	a jaje [_/] jaje padruhâ , âdnakursnêcâ , prýhlasilâ u babrujsk na svadz´bu (.) svidzecêl´nêcâj .
*AI7:	i jon tam byú svidzecêlêm .
*AI7:	vot jany pâznakomêlêsê .
*AI7:	i (.) tak malâ byli znakomy , i pâžanilês´ .
*AI7:	ljuboú s´ pervâhâ úzhljadâ .
*INT:	nu , persname , krasavêcâ .
*AI7:	krasavêcâ .
*AI7:	i persname , tožý prýhažun .
*AI7:	tožý xlopêc taki .
*INT:	a da svatoú jezdzêlê užé ?
*AI7:	ne , svaty k nam prýjažžalê , a ja tam ni byla ni razu u jix .
*INT:	a svata vot staréj za vas ci mâladzejšýjê ?
*AI7:	nu , pašči ravesnêkê .
*AI7:	mne vot pejsjat čatyrý hady , jim pa pejsjat abodvym : i bac´ku , i macêrý .
@New Episode
*INT:	a sjam´ja tam vjalikâjê ?
*AI7:	adna dočkâ staršýjê jiščé .
*AI7:	staréjšýjê za persname sjastra .
*AI7:	i úsë , tožý u minskê žyve , tožý za prapârščýkâm .
*AI7:	nu , družýc´ jany sem´jêmê , persname (.) s persname .
*AI7:	jany paka žyvuc´ u adnoj kvatérý dvuxkomnâtnâj tam .
*INT:	nu , étâ , kanešnâ , družýc´ užo , raz dve sjam´ji úmestê .
*AI7:	+< da , družýc´ , da .
*AI7:	nu , družýc´ , nu úsë raúno xočuc´ užé adzel´nuju snimac´ kvarciru .
*AI7:	jana jak-tâ lučý , adzel´nâjê .
*AI7:	dobrâ razâm , dobrâ , nu +...
*AI7:	dlja taho , štob sil´nâ dobrâ družyc´ , nadâ žyc´ adzel´nâ .
*AI7:	<jaščé lučý byc´>[_//] jaščé lučýj buduc´ +/.
*INT:	ja s vamê sahlasnâ .
*INT:	a vy vot sënê pryjexâlê sjudy (.) mašynâj ci aútobusâm ?
*AI7:	aútobusâm .
*AI7:	u nas tak dobrâ âutobus xodzêc´ .
*AI7:	selâ kalja samâj svajoj xaty , ždëm na céntrý , âstanoúkâ u nas tam , i sjuda pryjexâlâ k samâmu domu .
*INT:	i nazad vot kol´kê mjarkujêcê užé pajexâc´ ?
*AI7:	nu , vot u dva časy xx maršrutkâ i ú pjac´ aútobus .
*AI7:	jak užo mne pâdabajêccý huljac´ .
*AI7:	možý , râzhuljajus´ , dak da pjaci budu .
*AI7:	[_/] a ne , dak +...
*AI7:	ne , mamâ tam .
*AI7:	nadâ domâ byc´ âbjazacêl´nâ .
*AI7:	vot pryvezlâ únuku dve paduškê .
@New Episode
*AI7:	zrabilâ tam u budzê , krasivyjê , da .
*AI7:	nasypâčkê cjaper takijê krasivyjê kupiljajuc´ na zamočkâx .
*AI7:	zrabilâ dve paduškê , pryvezlâ (.) unučku malen´kâmu .
*INT:	da , takojê dzicjatkâ zâlatojê !
*INT:	babuškâ +...
*INT:	skokâ u vas , pâlučajêccý , užé únukâú ?
*AI7:	čéc´vêrâ : dva únukê i dve únučýčkê .
*AI7:	tut u persname trojê +/.
@New Episode
*INT:	dva xlopčýkâ ?
*AI7:	dva xlopčýkâ i dzevâčkâ .
*AI7:	i ú persname dzevâčkâ adna .
*INT:	ščjaslivâjê babuškâ i mâladajê .
*INT:	to što ranej zamuž pašla , dobrâ pražylâ .
*INT:	i dzecêm daj boh ščascê (.) da zdaroú´´ê .
*INT:	skažytê , pažalustâ , persname persname , jeslê by inastranêc (.) pâprasil vas râskazat´ a (.) našýj strane , što by vy jemu râskazalê ?
*AI7:	nu jesê b jon pryjexâú sjuda , ja b ni tol´kê jamu râskazalâ , ja b j pâkazalâ , jakajê prýhažost´ usjudy u nas .
*INT:	a ščitajêtê li vy sebja bêlarusâm ?
*INT:	i što étâ dlja vas žnačêt ?
*AI7:	ščytaju , nu , j étym hânarus´ .
*AI7:	i ljublju movu svaju , i ljublju bêlarus´ svaju !
*AI7:	j (.) jak u toj pesnê spjavajêccý +"/.
*AI7:	+" dze b za morâm ni byú ja , bêlarus´ maja snilâsê mne .
*AI7:	úsë raúno xočýccý damoj .
*INT:	vy , navernâ , dobrâ spjavajêcê , da ?
*INT:	ne ?
*AI7:	nu tak , ni vel´mê .
*AI7:	sëstry maje vel´mê peúčýjê .
*AI7:	dočkê spjavajuc´ krasivâ .
*AI7:	vot dočkâ maja persname krasivâ spjavajê , úse dzecê krasivâ xx .
*AI7:	persname , sil´nâ spjavun .
*INT:	étâ synok ?
*AI7:	da .
*INT:	kto , pa vašýmu , nâstajaščê bêlarus ?
*INT:	i što značêt byt´ bêlarusâm ?
*AI7:	nu , ja dumâju , nâstajaščý bêlarus , nu , va-pervyx , xto tut radziúsê .
*AI7:	to jon užé nâstajaščý bêlarus .
*AI7:	a što žnačýc´ byc´ bêlarusâm ?
*AI7:	bêlarus , nu , ni budzê žé âfišyrâvâc´ , što ja bêlarus , ja nâstajaščý bêlarus .
*AI7:	prostâ čýlaveku étâ ú dušy (.) dano , znac´ , što jon bêlarus .
*AI7:	vot <dze b>[_//] kudy ni pajedzê +...
*AI7:	vot ljudzê žyli , mnohâ hadoú dze-tâ žyli , a úsë raúno jim xočýccý dadomu vjarnuccý .
*AI7:	vot moj pljamjanêk vučyúsê u maskve , zakončýú unêvêrsicet patrý sâlamoúdy .
*AI7:	jamu prâdlahalâs´ byc´ hid-pêravodčýkâm .
*AI7:	zâhranicu prýdlahalê , pâtamu što jon na vydatnâ tam zakončýú .
*AI7:	a úsë raúno zâxaceú dadomu , ú bêlarus´ .
*AI7:	i rabotâú ú mâhilëvê .
*AI7:	vot dze b ni byú , xočýccý damoju úsë raúno .
*AI7:	vot étâ , ja ščytaju , nâstajaščý bêlarus .
*INT:	a naš rêgion dlja vas tipič´nâ bêlaruskê ?
*INT:	i pâčému ?
*AI7:	nu da , navernâ , tipičnâ bêlaruskê .
*AI7:	nu , nêsmatra_nâ to , što u nas mnohânâcýjanal´nâ nâsjalen´nê .
*AI7:	nu úsë raúno .
*AI7:	jany tožý +...
*AI7:	navernâ ž , jany tožý ljubêc´ bêlarus´ našu , raz jany tut (.) žyvuc´ .
*INT:	persname persname , skažytê , pažalustâ , što jaúljajêccý dlja vas nêat´´jemlêmâj čjastju bêlaruskâj kul´tury ?
*INT:	što javljajêccý važnym v bêlaruskâj kul´tury ?
*AI7:	nu , vot u bêlaruskâj kul´tury nêat´´jemlêmâj čascju našý movâ , navernâ , jaúljajêccý .
*AI7:	pesnê našý bêlaruskêjê , stixi .
*AI7:	našý bêlaruskâ hâscêpryjimstvâ , étâ tožý nêat´´jemlêmâjê časc´ .
*AI7:	kudy b ty +...
*AI7:	vot xto b ni jexâú i ni šoú pa sjale +...
*AI7:	vot maja mamâ starénêčkâ , i sasedkê u nas takijê staryjê .
*AI7:	nu prýdlahajut ljudzêm +"/.
*AI7:	+" mo , ty jablâčkâ z´´jasi , mo , vady pap´´ješ ?
*AI7:	jeslê čýlavek u darozê .
*AI7:	nu , vot étâ tožý sil´nâ tak vot +...
*AI7:	pryjemnâ étâ .
@End</dze>
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page