Int_ak_7

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: INT Interviewer, AI7 Migrant

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

@ID: brms|int|AI7|52;|female|Informant||Migrant|secondary||

*INT: zdrastvujtê .

*AI7: zdrastvujcê .

*AI7: praxodzcê , kali laskâ .

*INT: spasibâ , persname persname .

*AI7: prysažývâjcês´ .

*INT: skažytê , pažalustâ , kak prâtikalâ vašý žyzn´ (.) da nâstajašývâ vremênê ?

*AI7: nu , radzilâs´ ja ú pesjat šastom hodzê , kali užo bylo ne vel´mê tjažkâ žyc´ .

*AI7: u pâraúnan´nê s tymê hadamê (.) dâvajennymê i srazu poslêvajennymê .

*AI7: to , nu , tak ne bjady užo žyli .

*AI7: u vëscý budâ radzilâs´ .

*AI7: u nas pjacêrâ ú sjam´ji (.) dzecej .

*AI7: amal´ što úse zâstalisê žyc´ tut , na mescê , u svajix mjascinâx .

*AI7: adna tol´kê sjastra pajexâlâ žyc´ u mâhilëú , zamuž tuda vyšlâ .

*AI7: nu , bac´ki úsju žyz´ prâcavalê ú saúxozê .

*AI7: ran´šý bylo saúxoz paréččý ["] , a patom užé bnëú ["] , mêžkalxoznâ prâdpryjaccê .

*AI7: a cjaper <krasnâjê slâbada>["] (.) saúxoz .

*AI7: macê daúnym daúno na pen´sêjê , bac´kâ užo pamër .

*AI7: dâúhažycêl´ , možnâ skazac´ .

*AI7: bac´kâ pražyú dzêvjanostâ dva s pâlavinâj hady .

*AI7: mamê zarâz dzêvjanostâ šosty hod .

*AI7: vos´ hétym letâm (.) prâvili joj imjaniny , dzêvjanostâ pjac´ hadoú .

*AI7: hascej šmat sabralâsê , s lêninhradâ pryjexâlâ radnja .

*AI7: sil´nâ bahatâ u nas tam radni , šés čýlavek pryjexâlê .

*AI7: nu , i svaje úse dzecê sabralês´ .

*AI7: a tak vabšé žyvëm my u (.) pasëlku akcjabrskê .

*AI7: mamâ sa mnoj tut žyve (.) na prâcjažénêjê úsjaho hodâ .

*AI7: a na letâ my jedzêm k joj dadomu , u budu .

*AI7: letâm zânimajêmsê tam sel´skêm xazjajstvâm .

*AI7: sadzêm âharod , u les xodzêm (.) pa jahâdy , pa hryby .

*AI7: réčkâ radâm .

*AI7: vel´mê pryhožýjê mjasciny u nas u budzê .

*AI7: s usix kancoú bêlarusê prýjazžajuc´ âddyxac´ tuda .

*AI7: navât i z minskâ , i z homêlê jezdzêc´ âddyxac´ .

*AI7: na réčku ú akcjabrskê úse prýjazžajuc´ .

*AI7: pryhožý , čystâjê vada tam u nas , pavetrâ čystâjê .

*INT: a vy hâvarylê , u vas vjalikâjê sjam´ja , sjascër šmat .

*INT: râskažytê pra svaju sjam´ju .

*AI7: +< da , u nas čytyrý sjastry i adzin brat .

*AI7: brat žyve v âkcjabry tut , žanaty .

*AI7: sëstry dzve ú budze žyvuc´ , u vëscý .

*INT: a jak ix zvac´ ?

*AI7: persname , samâjê staréjšýjê sjastra , jana s tryccýc´ šastohâ hodu .

*AI7: persname s sorâk sedz´mohâ , žyve u mâhilëvê .

*AI7: persname s sorâk dzevjatâhâ , ú budzê .

*AI7: persname s pejsjat trécêhâ , v âkcjabré .

*AI7: nu i ja s pesjat šostâhâ hodâ , tožý v âkcjabré žyvu .

*AI7: vot .

*AI7: va úsix u nas dzjacej tožý ni malâ .

*AI7: u mjane čac´vërâ dzjacej : try dočkê i syn .

*AI7: dočkê zamužým try .

*AI7: men´šý vot nidaúnâ vyšlâ zamuž , u aprélê mesêcý .

*AI7: u minsku cjaper jana žyve .

*AI7: muž jaje , prapârščýk .

*INT: a jana kim pracujê ?

*AI7: a jana nastaúnêcý [_//] vykladčýcâ bêlaruskâj movy i lêtâratury .

*AI7: ale jaščé paka ni trudâustrojêlâs´ jana .

*AI7: i pâstupajê u unêvêrsicet (.) tankâ , maksimâ tankâ .

*AI7: zdala ékzamêny .

*AI7: jak užé palučýccý u jaje pâstupic´ , na platnâjê ilê na bjasplatnâjê , budzê vot vedâmâ bukval´nâ na dnjax .

*INT: étâ persname ?

*AI7: da , persname , mladšýn´kâjê .

*INT: nu , a jaščé xto u vas ?

*AI7: persname pêrajšoú u âdzinaccýty klas (.) akcjabrskâj rajonnâj himnazêjê .

*INT: jakijê u jaho plany ?

*INT: pojdzê v armêju ?

*AI7: u [_////] v armêju +...

*AI7: nu xx , zrazu zakončýc´ što-nebuc´ , jakuju nâvučal´nuju ustanovu .

*AI7: a v armêju âbjazacêl´nâ .

*INT: xočý ?

*AI7: +< xočý , da .

*AI7: u jaho žadan´nê ú armêju ici .

*INT: nu , jaščé u vas (.) dočkê , da ?

*AI7: nu , dočkâ persname rabotâjê (.) u hortopê u rabkorý (.) haloúnym ékânamistâm .

*AI7: persname , kandzitêr .

*AI7: vot u jaje trojê dzetâk .

*AI7: nidaúnâ radziúsê xlopčýk malen´kê , persname .

*AI7: muž jaje rabotâjê u minskê na zavodê strojmâcer´´jaly .

*AI7: prýjažžajê na kožny vyxadny .

*AI7: mašynâ u jix svaja , kvatérâ (.) dvuxkomnâtnâjê [_////] dvuxpâkajovâjê .

*INT: a vašý dzecê užé úse majuc´ kvatéry ?

*AI7: da , u persname kiz , nu , u persname kvatérâ .

*AI7: a u malyx jaščé paka nima , samyx mâladyx .

*INT: +< ci što z vamê ?

*AI7: da ne +/.

*INT: i u persname ?

*AI7: u persname paka nima kvarciry ú minskê .

*AI7: a u persname josc´ čýtyroxkomnâtnâ v âkcjabry .

*INT: da , étâ užé +/.

*AI7: nu , a kamu ž jana ?

*AI7: ja pajedu u budu žyc´ .

*AI7: usix cjanê dadomu .

*AI7: ja tam radzilâs´ , vyrâslâ .

*AI7: mne tam xorâšý , dobrâ .

*AI7: mjane tam use ljudzê ljubêc´ .

*AI7: ja s usimê abšajus´ dobrâ tak , družu .

*INT: +< persname persname , vy (.) hâvarylê , što mamâ vyrâšýlâ žyc´ s vamê .

*INT: a čamu ?

*AI7: nu , užé starén´kâjê sil´nâ .

*AI7: i adnoj âstavaccý domâ bojêznâ .

*INT: ne , dak šmat dzetâk , dzjacej , a žyve u vas ?

*AI7: use jaje ljubêc´ , use xorâšý jaje hljadzjac´ , usë .

*AI7: nu ja maločšýjê (.) u sjam´ji , zâxacelâ ka mne .

*AI7: kvarcirâ s udobstvâmê .

*AI7: myccý jedzê , usë dobrâ joj tut .

*INT: i kol´kê hod jana u vas užé ?

*AI7: pjaty hod užé .

*INT: zimu , a na letâ ?

*AI7: a na letâ my jedzêm na try mesêcý u vësku âbâvjazkovâ .

*INT: dak vy tam što z xazjajstvâ dzeržýcê , na letâ kupljajêcê ?

*AI7: xazjajstvâ ni dzeržým , tol´kê vot dva lety my dzjaržalê kuranjat .

*AI7: nu i pêtuškoú kupêm malen´kêx , vyhâdujêm tak vot za letâ .

*AI7: prostâ štob ni tak užo skučnâ joj bylo (.) tam .

*AI7: nu , a tak sadzêm tol´kê (.) âharod .

*AI7: kartošku , hrady sadzêm , na úsix štob bylo dzjacej .

*AI7: na úsix sadzêm .

*INT: âhurkoú xapilâ ?

*AI7: âhurkoú navalâm u étym hodzê , navalâm âhurkoú .

*AI7: kartoškâ xarošýjê sil´nâ .

*AI7: pâlivalê hrady .

*AI7: pâmidory (.) ščé , praúdâ , ni spejuc´ svaje .

*AI7: pâtamu šta na atkrytâm hruncê .

*AI7: ale mnohâ .

*AI7: úsë josc´ .

*AI7: kapusty mnohâ svajej .

*INT: nu , ja tak zrâzumeju , vy cjaper na zaslužýnym âdpačynku , da ?

*AI7: ne , na zaslužýny âdpačynâk ja pajdu s aprélê mesêcý (.) nastupnâhâ hodâ .

*AI7: a paka ja <pa uxodu>[_////] pa dohlêdu za mamâj , dak vot i domâ sjažu .

*INT: a dze vy prâcavalê ranej , ú svoj čas ?

*AI7: nu , ranej , daúno , ja prâcavalâ ú rêstartanê âfêcyantkâj , u kulênaryjêx (.) prâcavalâ .

*AI7: mnohâ ú hazetâx u mjane je takix , nu , pâaščrén´nêú .

*AI7: i ú trudavoj knižkê zapêsy .

*AI7: nu , a patom užé (.) dzecê malyjê +...

*AI7: mužyk pahinuú (.) dvjanaccýc´ hod nazad .

*AI7: persname jaščé bylo tol´kê čatyrý hodzêkâ .

*AI7: pryšlosê kinuc´ takuju rabotu , pâtamu što da pazna i da pazna .

*AI7: nu , ot to na biržu stalâ .

*AI7: a patom jaščé ustrajêvâlâs´ , u stalovâj kryxu pârabotâlâ , u sel´xoz texnêkê .

*AI7: nu , a cjaper vot mamu hljažu domâ .

*INT: a vy sa svajimê sjabroúkâmê pa pracý sustrakajêcês´ ?

*AI7: častâ .

*AI7: vot dažý sën´nê pryjdzê maja adna z sjabrovâk (.) navedâc´ nas tut .

*AI7: sustrakajêmsê .

*AI7: ú rêstartan , praúdâ , ja xažu ne sil´nâ častâ , xacja jany tam pracujuc´ .

*AI7: nu razy (.) sa dva u hod byvaju .

*INT: dzjakuj .

*INT: skažytê , kali laskâ , a vos´ kali jos´ u vas (.) čas , čym vy zajmajêcês´ , âkramja âharodu ?

*INT: kvetkê tam u budzê +...

*INT: ja ni baču .

*AI7: da , u nas tam pryhožý kvjatnik .

*AI7: u nas pačci va úsix +...

*AI7: ni to što , a va úsix amal´ (.) kvetâk mnohâ (.) ú âharodâx .

@New Episode

*AI7: pauz platy rastuc´ .

*AI7: [_//] u mjane ú âsnaúnom (.) staryjê kvetkê takijê .

*AI7: barxâtcý rastuc´ , xvojkâ , herhin , vot takijê kvetkê .

*AI7: nu , piony .

*AI7: piony u kožnym padvor´´jê josc´ .

*INT: mnâhaletnêkê , da ?

*AI7: da , étâ užé takijê kvetkê , što va úsix cjaper josc´ , nu .

*AI7: ramaškâ (.) âharodnjêjê .

*INT: vy na letâ tam +...

*INT: na zimu zakrylê xatu , i úsë ?

*INT: nixto +/.

*AI7: zakrylê xatu , ni zâbivajêm vokny nikolê .

*AI7: u nas takijê dobryjê susedzê .

*AI7: úse nahljadâjuc´ .

*AI7: ničohâ ni prapalâ nikolê u nas .

*INT: družnâjê vëskâ .

*AI7: +< úsë na mescê .

*AI7: vëskâ vel´mê xarošýjê , da .

*AI7: vëskâ xarošýjê , krasivâjê dažý .

*AI7: nu , takajê i prâcvjatajuščýjê , ja b skazalâ .

*AI7: jana žyve +...

*AI7: oj .

*AI7: jana râspaložýnâ pramâ , nu +/.

*INT: na trassê ?

*AI7: ni ú storâny , da , a na trasê .

*AI7: pêrspektyúnâjê vëskâ , pryhožýjê .

*AI7: šmat nastrojêlê novyx budynên .

*INT: a vos´ domâ (.) âharodêk u vas tožý josc´ , dze žyvetê ú kvatérý ?

*AI7: josc´ nêvjaličkê .

*AI7: nu tam tožý sažu ja (.) najbol´š kvetkê .

*INT: kvetkê ljubêtê ?

*INT: étâ pêradalâ ljuboú , navernâ , šče i matulê z malenstvâ .

*AI7: +< da , da .

*AI7: pomnju , kalis´ na voknâx stajalê âhan´ki vazony .

*AI7: a fikus tak pramâ pad pâtalok upiraúsê .

*AI7: vazony tady byli úsjakêjê tožý .

*INT: heranê ž , da ?

*AI7: heranêú tady u nas ne +...

*AI7: heranê najbol´š cjaper jak-tâ stalê sadzic´ .

*AI7: nu , xacja étâ jaščé s kupečýskêx časoú , heran´ c´vjaty .

*AI7: nu u nas ne bylo jix .

*INT: a sabe u kvatéru jakijê-nebudz´ kvetkê takijê (.) pâsadzilê dzjacinstvâ ?

*AI7: da , vot pryhožýjê kvetkâ u mjane âhanëk , cvice zaúsëdy .

*AI7: amal´ kruhly hod cvice âhanëk .

*AI7: zâvušnicý takijê , tut ix nâzyvajuc´ dzêkabryst ["] .

*AI7: a kolês´ nâzyvalê zâvušnicý ["] .

*INT: u peršý raz ad vas taksamâ čuju .

*AI7: +< da , da .

*AI7: nu vot .

*INT: a vos´ vy hâvarylê pra svaju matulju .

*INT: što tak sadzejnêčýlê +...

*INT: ja tak zrâzumeju , dobry , vidnâ , uxod , što jana prâcvitajê , dobrâ vyhljadajê .

*AI7: da , jana âptymist pa žycci u nas .

*AI7: jana ljubêc´ što-nebudz´ rabic´ , prâcavitâjê babulêčkâ našý .

*AI7: zaúsëdy čyscêc´ kartošku , étâ jaje rabotâ takajê .

*AI7: zaúsëdy zâscilajê svoj ložýk , ni ždžé , što b joj xto-tâ pâmahaú .

*AI7: sama starajêccý úsë .

*AI7: ljubêc´ , štoby k joj padruhê pryxodzêlê .

*AI7: tut užé , v akcjabrskâm .

*AI7: pryxodzêc´ inahda .

*AI7: josc´ u nas sasedkâ dobrâjê , persname .

*AI7: persname persname .

*AI7: pryxodzêc´ kožny dzen´ (.) huljac´ , ni tak skučnâ .

*INT: dzjakuju .

*INT: a vos´ (.) vašý +...

*INT: vy pra dočkê raskazvâlê .

*INT: mo , što-nebudz´ pâdrabjaznêj pra únukâú ?

*AI7: únučkâ u mjane persname (.) u himnazêjê taksamâ vučýccý , dobrâ vučýccý .

*INT: u jaki jana klas xodzêc´ ?

*AI7: pêrašla ú sëmy klas .

*AI7: xarošýjê , prýhažunê dzjaúčynkâ .

*AI7: nu , takajê pryjemnâjê , pryvetlêvâjê , xarošýjê .

*AI7: sil´nâ ljubêc´ babušýk i prababušýk usix .

*AI7: vot k babê persname ljubêc´ prýjažžac´ u budu .

*AI7: z mamâj mašynâj prýjažžajuc´ častâ jany .

*INT: a vos´ u vas (.) šmat dzjacej , vašý vjalikâjê sjam´ja .

*INT: cjaper vašý pamiž saboj dzecê sjabrujuc´ ?

*AI7: maje dzecê ?

*INT: i dvajurâdnyjê užé .

*AI7: vel´mê sjabrujuc´ úse u nas .

*INT: i sjascër +/.

*AI7: u nas vel´mê družnâjê radnja úsja .

*AI7: vot ja rabilâ svadz´bu svajej persname , tryccýc´ šésc´ čýlavek .

*AI7: my +...

*AI7: vjalikuju svadz´bu ni mahla zrabic´ , ja ž adna .

*AI7: tryccýc´ šésc´ čýlavek , âdnakroúnâjê radnja našý sabralâsê , samyjê rodnên´kêjê .

*INT: +< nu , navernâ , jaščé ni úse ?

*AI7: ni úse , ni úse , nu +...

*AI7: kak raz takojê ž vrémê bylo , aprél´ mesêc .

*AI7: u nas bâl´šynstvo učýcjalja , úse na rabocê .

*AI7: u mâhilëvê (.) pljamjanêk moj .

*AI7: ja dažý ni znaju , jon , navernâ , cjaper kândzidat navuk .

*AI7: rabotâjê u nêvêrsicecê mâšýnâstrajicêl´nâm .

*AI7: jon mâcjamacêk vjalikê .

*AI7: vaziú svajix učýnikoú jon kuda-tâ dažý na mêždunarodnyjê éty vo +...

*AI7: i zânjamalê tam mjasta .

*AI7: vtarojê i trécêjê mestâ zanêlê javo učýniki .

*AI7: ni moh pryjexâc´ , pâtamuštâ učébnâ úrémê .

*AI7: persname , pljamjanêcâ , tožý u mâhilëvê .

*AI7: prýpâdaje bêlaruskuju movu i lêtâraturu .

*AI7: tožý ni smahla pryjexâc´ .

*AI7: a jixnêjê bac´ki pryjexâlê .

*AI7: i synok ixnê pryjexâú adzin , staréjšý xlopčýk .

*INT: dvojê xlopčýkâú ?

*AI7: +< tam trojê užé dzjacej .

*AI7: nu dak adzin , samy staréjšý , pryjexâú na svadz´bu .

*AI7: šasnacâc´ hadoú jamu .

*INT: vy bačýcê +...

*INT: a tut u âkcjabry što pâdrabjaznêj pra svajix (.) pljamjanêkâú ?

*AI7: +< nu , a tut u âkcjabry tožý u mjane pljamjanêcâ , samâ staréjšý pljamjanêcâ , persname persname persname .

*AI7: tožý nastaúnêcý pa spêcyjal´nâscê jana .

*AI7: nu rabotâjê pa dzjalam nêsâvêršýnnaletnêx .

*AI7: a ran´šý +...

*AI7: jana nâčynalâ svaju trudavuju (.) dzejêcêl´nâsc´ u pervâj školê , nastaúnêcâj bêlaruskâj movy i lêtâratury .

*AI7: persname , pljamjanêcâ , u homêlê žyve .

*AI7: persname +...

*AI7: nu , persname vučylâsê pa sel´skâmu xazjajstvu .

*AI7: jana zakončýlâ kalinkâvêckê saúxoz-texnêkum .

*AI7: persname (.) zakončýlâ ú homêlê na âbrabotku almazâú .

*AI7: tam učylâsê na +...

*AI7: nu tožý ni zâxacelâ , pryjexâlâ sjuda žyc´ , pabližý k domu .

*AI7: nu , vot takijê +...

*AI7: persname , ixnê brat , étâ samy mladšý , rabotâjê ú sêl´xozcexnêkê .

*AI7: slesâr +...

*AI7: nu , slesâr +/.

*INT: pa mašynâm ?

*AI7: +, sancexnêk .

*AI7: net , slesâr-sancexnêk .

*AI7: tožý dobrâ zârabatyvâjê , dobrâ rabotâjê .

*AI7: taki trudâljubivy , xarošý .

*AI7: kupiú sabe mašynu vot nidaúnâ .

*AI7: dom zdâravenny pastrojêú , xarošý .

*AI7: úse pracujuc´ , starajuccý , žyvuc´ .

*AI7: nu , a u sjastry srédnêj , što ú budzê žyve , u persname , tožý try dočkê .

*AI7: malodšýjê vučýccý na nastaúnêcu ú mozyrý (.) unêvêrsicecê .

*AI7: a vot srédnêjê , juryst , a staršýjê buhaltérâm rabotâjê .

*AI7: nu , tak što úse dzecê ustrojênyjê , ni bjady .

*INT: úsim dalê dzecêm âbrâzavanêjê ?

*AI7: da .

*AI7: kamu ni samâjêjê nâjvyšéjšýjê , xaj cjaper pâlučajuc´ .

*AI7: hlaúnâ , što bac´ki dalê pucëúku ú žyccë .

*AI7: srédnêjê âbrâzavan´nê , srédnêspêcyjal´nâjê , nu , a dalej xaj stârajuccý samê .

*INT: a u vas užo , mo , u kaho +...

*INT: josc´ užé u vašýx u pljamjanêkâú (..) únukê ?

*AI7: da , u majoj samâj staréjšýj pljamjanêcý persname radzilâsê unučkâ .

*AI7: u homêlê žuvyc´ jany .

*AI7: nu , jimê takojê pryhožýjê joj dalê , persname .

*INT: ni jezdzêlê ú atvetkê , ne jaščé ?

*AI7: ne , ni jezdzêlê jiščé .

*AI7: nu , svoj ža únučýk tut radziúsê , sjuda nadâ bylo pryjexâc´ .

*AI7: nu , pajedzêm .

*AI7: sâbjaromsê úsëj svajoj družnâj radnëj i pajedzêm , z´jezdzêm u homêl´ .

*INT: vy sënê tožý kaho-tâ čakajêcê ?

*INT: tut pryhožý u vas .

*AI7: da .

*AI7: nu , u nas ža únuk radziúsê .

*AI7: dak , možý , xto-nedudz´ u advedzêny zajdzê .

*AI7: vot i vy dobrâ što zašli .

*INT: papalâ kak raz , damovêlêsê u taki čas .

*AI7: da , da .

*INT: skažycê , vot vy +...

*INT: ljubimâjê vašý , možý , zanjacêjê jesc´ ?

*INT: ci knihê , ci vjazan´nêjê vot u uzimku ?

*AI7: <vel´mê ljublju čytac´>[_/] vel´mê ljublju čytac´ .

*AI7: i z dzjacinstvâ tak ljubilâ čytac´ .

*AI7: i cjaper u mjane takix staryx knih šmat .

*AI7: takix staryx , što jaščé , možý , maje padručnêkê dažý âstalisê .

*AI7: i vot ja jix ljublju čytac´ , stiški tyjê staryjê , daúnêjê .

*AI7: vot takojê vot usë .

*INT: i pamêc´ , vidnâ , dobrâjê .

*INT: úsë tojê pomnêcê , da , dzetstvâ [_////] dzjacinstvâ ?

*AI7: +< nu tak , jaščé da +/.

*INT: dak jaščé j mâladyjê .

*AI7: +< jaščé da , jaščé maja mamâ pomnêc´ dzjacinstvâ .

*AI7: jaščé maja mamâ pomnêc´ scixi , jak ja vučylâ (.) u školê .

*AI7: vot tak .

*AI7: i kali josc´ čas , ja xoču râskazac´ taki maljusên´kê stišočýčýk .

*AI7: jana nam jaho [_///] nâvučylâ nas , my jaho úse znajêm .

*AI7: dažý persname u školê kali-tâ jaho raskazvâú .

*AI7: +" smol´nâ na kaminê smol´ny korč pylajê .

*AI7: +" matkâ na kalodcý +...

*AI7: +" bac´kâ na kalodcý lapcê vypljatajê .

*AI7: +" latâjê xalacêk na zaslonê matkâ .

*AI7: +" zautrâ pojdzê ú školu naš synok persname .

*AI7: vo jakijê časy byli , kali maja mamâ râdzilasê , u pjatnaccýtâm hodzê (.) râdzilas´ .

*AI7: bac´kâ z dzjavjatâhâ .

*INT: +< nu , taki jaščé ni čulâ .

*AI7: da , vot taki stišočýk malen´kê .

*AI7: nu , jana šmat stixoú nam , vjalikêx takix +...

*AI7: kali-nebudz´ na dasuhê možnâ budzê i pêrýpisac´ , xaj dzecê u školê pâčytajuc´ .

*INT: da , historýjê .

*AI7: +< znajuc´ takijê stjaški , što nixto z našýx dzjacej vot takix sučasnyx i ni čuú takix stiškoú .

@New Episode

*INT: a vot vaš (.) bac´kâ pa (.) vozrâstu vâjavaú ?

*AI7: da , vâjavaú , jon z dzevjatâhâ hodâ .

*AI7: nu , vâjavaú , byú kâmandzirâm mênamëtnâhâ arudzêjê .

*AI7: dašoú da bjarlinâ .

*INT: a jak zvat´ ?

*INT: nâzavitê .

*AI7: persname persname persname , dzevjatâhâ hodâ raždenêjê .

*AI7: tožý uražénêc vëskê budâ .

*AI7: nu , ran´šý byli ni dzjaréúnê , a xutara okâlâ budy .

*AI7: nu , a patom užé u dzjaréúnju âb´jêdzjanilêsê .

*AI7: adzin s pervyx pastrojêú jon sabe tam xatu .

*AI7: dažý ni adzin s pervyx , a pervy .

*AI7: i vot <pa abedzvê>[_//] pa abodvâ baki ad nas pâčali strojêccý , strojêccý .

*AI7: i my pâlučylês´ , što ú samâm céntrý žyvëm (.) budy .

*INT: nu , dak a dze jon vâjavaú , pamêtâjêcê ?

*AI7: nu , jon byú tut , u pârtyzanskêm atradzê .

*AI7: a patom užé u rýhuljarnyjê vajska +...

*AI7: jak užé krasnyjê pryšli , u rýhuljarnyjê vajska , i dajšoú da bjarlinâ .

*AI7: byú na vislê , byú na vodârý .

*AI7: s âmêrykancâm časamê mjanjaúsê na vodârý .

*AI7: i tyjê časy jon xraniú i (.) amal´ što da hétyx časoú .

*AI7: tady užo pâdaryú svajmu synu , majmu bratu persname .

*AI7: jany užo , praúdâ , ni jišli , ale ž prostâ pamêc´ byla .

*INT: da , rélikvêjê .

*AI7: da .

*INT: da , xvatilâ našým bac´kam .

*INT: a (.) družnâ prâžyli vašý bac´ki žyccë ?

*AI7: vel´mê družnâ .

*AI7: možý , jany kali-nebudz´ i svarylêsê , ale my hétâhâ nikolê ni čulê .

*AI7: družnâ , xorâšý žyli , staralêsê , prâcavalê .

*INT: a ú mirny čas dze bac´kâ prâcavaú ?

*AI7: a ú mirny čas bac´kâ prâcavaú adno úrémê prýdsedacêlêm kalxozâ .

*AI7: a patom užé , u staréjšým uzroscê , brýhadzirâm troxê pâprâcavaú .

*AI7: a patom užé , kali byú na pen´sêjê , mâlâkazborščýkâm .

*AI7: i užo , možý , da vas´midzêsêcê hadoú jon rabotâú mâlâkazborščýkâm .

*AI7: ne kidâl rabotu .

*INT: +< oj , jaki prâcavity !

*AI7: da .

*AI7: nu mamâ , praúdâ , srazu , jak tol´kê pašla na pen´sêju +...

*AI7: jana dajarkâj rabotâlâ .

*AI7: pašla na pen´sêju i srazu pašla na pen´sêju .

*AI7: tamu što fermâ , na joj sil´nâ doúhâ ne pracjanêš .

*AI7: cjažkâ rabotâc´ bylo , ručnajê dojkâ .

*INT: da j sjam´ja domâ takajê .

*AI7: da j sjam´ja domâ bal´šajê .

*AI7: cjaper ža dojêc´ âparatâmê dajil´nymê .

*AI7: lehčý rabotâc´ namnohâ .

*AI7: tady bylo cjažkâ , biton +/.

*INT: ú dzjacinstvâ vy , mo , behâlê dâpâmahac´ ?

*AI7: xadzilê , xadzilê , staralêsê .

*AI7: nu staréjšýjê sëstry najbol´š .

*AI7: a mne tožý sil´nâ xacelâsê nâvučyccý karoú dajic´ .

*AI7: tak mamâ pašla užé na pen´sêju i ni rabotâlâ .

*AI7: dak ja xadzilâ , sasedkê pâmahalâ na fermê dajic´ .

*AI7: u nas tam takajê persname persname byla .

*AI7: vot ja xadzilâ , joj pâmahalâ dajic´ karoú .

*AI7: a to ž use iduc´ .

*AI7: padruhê maji@w jiduc´ , jixnêjê macê tam rabotâjuc´ , i mne ž xočýccý tuda .

*INT: vo mâlaccy !

*INT: ljuboú j da +/.

*AI7: nu dak zato vyšlâ zamuž , i svjakruxâ byla dajarkâj u smaloúkê .

*AI7: i joj pâmahalâ dajic´ karoú .

*AI7: tak što (.) prýhadzilâsê .

*INT: a cjaper svjakruxâ jaščé žyvec´ ?

*AI7: pamerlâ .

*AI7: svjakruxâ i svëkr pamerlê užo .

*INT: a tak sa stârany [_///] mužykovyjê svjazê josc´ , dzeržýtê ?

*AI7: nu tak , abščajêmsê .

*AI7: ni tak užé , kanešnâ , jak ranej .

*AI7: nu , ad slučýjê k slučýju tak vot abščajêmsê .

*AI7: ale kali maja persname papalâ ú roddom , dak mne persname persname , étâ (.) mužývâhâ bratâ žonkâ , srazu pâzvanilâ mne na mabil´nêk .

*AI7: skazalâ , što +...

*AI7: +" úsë xârašo , ni valnujsê .

*AI7: joj kesârâvâ dzelâlê , paétâmu úse bajalêsê , vâlnavalês´ .

*AI7: skazalâ , što úsë dobrâ .

*AI7: xodzêc´ , nâvjaščajê jaje , úsë .

*AI7: tak što úsë raúno svaje josc´ svaje , da .

*INT: +< nu dak padderžývâjêcê .

*INT: a vy svaju kvarciru jak âtrymalê ?

*INT: žyvecê u takoj dobrâj kvatérý .

*AI7: nu , my žyli u dvuxkomnâtnâj kvarcirý , u nas bylo tady trojê dzjacej .

*AI7: a tady vot strojêlâ ščé péémka étyjê domêkê , razâm z pêrýsjalencâmê z naroúlê .

*AI7: i adzin pad´´jezd planirâvâúsê dlja péémka tryccýc´ sem´ .

*AI7: a tak jak u mjane užé (.) planirâvâúsê čac´vërty dzicënâk , tak na pâšyrén´nê (.) dalê nam kvarciru .

*INT: nu , dobrâ , kanešnâ .

*AI7: nu ,

[_/] a persname užé âstalasê étâ kvarcirâ .

*AI7: tak jak jana tady kak raz vyxodzêlâ zamuž .

*AI7: my pêrýsjaljalêsê u čýtyroxkomnâtnuju kvarciru .

*AI7: a jana vyxodzêlâ zamuž i jana malâ pravâ ni žyc´ z bac´kamê .

*AI7: nâpisalâ zajavu , i vot joj kvarcirâ .

*INT: nu , dobrâ kvatérâ .

*INT: mâlajcy !

*INT: a vos´ vy hâvarylê , što prâcavalê úsë žyccë u sferý âbšapitâ .

*INT: a što vy zakančývâlê ?

*AI7: ničohâ , sa školy .

*AI7: sa školy pašla , zakončýlâ kursy prâdaúca .

*AI7: tut u âkcjabry bylê takijê školy prâdaúcoú .

*AI7: paúhodâ , i úsë , j pašla rabotâc´ .

*AI7: pašla rabotâc´ srazu zaveduščýj u bdzenskê mâhazin .

*AI7: pârabotâlâ .

*AI7: ščé vâsemnaccýcê hadoú ni bylo .

*AI7: tamu što školu ja zakončýlâ ú sjamnaccýc´ hadoú roúnâ .

*AI7: vot u aprélê mne sjamnaccýc´ hadoú , a ú maji zakončýlâ školu .

*AI7: paúhodâ pâvučylâs´ i pašla rabotâc´ .

*AI7: nu j zamuž vyšlâ .

*INT: srazu ž i zamuž pašli ?

*AI7: skorâ i zamuž .

*AI7: u vâsemnaccýc´ hadoú zamuž pašla , troškê bol´š .

*INT: a dze vy pâznajomêlêsê (.) sa svajim +/.

*AI7: +< u budzê ú klubê .

*AI7: sa smaloúkê xlopcy xadzilê huljac´ u budu , u klub k nam .

*AI7: tamu što u nas sjalo xarošýjê , klub xarošý byú .

*AI7: krasivâ ú sradzinê ú klubê úsë , úsja da +...

*AI7: krasivyjê štory viselê .

*AI7: nu , krasivâ úsë .

*AI7: muzykâ xarošýjê byla , hârmanist svoj byú ú sjale , persname persname .

*AI7: na adzin hod staréjšý za mjane .

*AI7: tak i pâznajomêlêsê .

*AI7: xlopcy úsjada xadzilê huljac´ .

*AI7: u budzê dzevâk sil´nâ mnohâ bylo (.) krasivyx .

*AI7: xlopcy pryxodzêlê (.) sa slâbady , sa smaloúkê , akcjabrskêjê jezdzêlê tuda huljac´ .

*AI7: vot tak pâznajomêlêsê .

@New Episode

*AI7: peršýjê ljuboú (.) i paslednêjê , na úsë žyccë .

*INT: a toj klub cjaper u vas stajic´ ?

*INT: ci užo novy ?

*AI7: ne , pastrojêlê novy .

*AI7: klub i na druhoj stârane klubâ bêblêjatékâ i fab .

*AI7: fab , praúdâ , ni rabotâjê (.) u nas .

*AI7: nu je takojê zdanêjê .

*INT: a mâhazin tožý josc´ ?

*AI7: mâhazin xarošý , vjalikê u nas , smešýnyjê tavary .

*AI7: mâhazin xarošý , jon ža i zâhâtavicêl´ny .

*AI7: xarošý mâhazin , prâdaúščycâ sil´nâ xarošýjê takajê .

*AI7: zaúsëdy možnâ vot pâsavetâvâccý z joj , što úzjac´ , što ni úzjac´ , što +...

*AI7: xarošýjê vel´mê takajê .

*INT: a u vas , ja tak râzumeju , navernâ , školy cjaper nima u vašýj vëskê , da ?

*AI7: nima , vozêc´ u krasnuju slâbadu dzjacej u školu i ú sadzêk .

*INT: jos´ dzecê , da ?

*AI7: josc´ dzecê , vozêc´ .

*AI7: nu , dobrâ vozêc´ .

*AI7: zavozêc´ , kalja xat zâbirajuc´ i pryvozêc´ .

*AI7: ni jakix prablem z étym nima .

*INT: dak étâ užé svaji@w ljudzê ?

*INT: ci pêrýsjalency u vas užé tak ?

*INT: malyjê dzecê +/.

*AI7: +< dzetâk +...

*AI7: u nas âstalosê mnohâ svajix xlopcâú .

*AI7: u nas sil´nâ mnohâ âstalosê svajix .

*AI7: mâladyjê sem´jê vot u načalê sjala , jak ujaždžajêš , navernâ , dzesêc´ ci dvjanaccýc´ xat .

*AI7: svaje xlopcy i dzjaúčaty pâastavalês´ .

*AI7: mâladyjê sem´jê , vot u jix +...

*AI7: u jix dzjastvicêl´nâ pryhožýjê padvor´´jê , takijê , što vabščé .

*AI7: cjaplicý pânastrajvâlê .

*AI7: mnohêjê majuc´ trâktary .

*AI7: konêj dzjaržac´ nêkatoryjê .

*INT: tak harujuc´ .

*AI7: harujuc´ +...

*AI7: mnohâ sadzêc´ , mnohâ majuc´ .

*AI7: úsë svajo ú jix josc´ .

*INT: i je , dze âdpačnuc´ .

*INT: vo klub je , da ?

*AI7: +< da , da .

*AI7: klub je xarošý .

*INT: vidnâ , jakijê svjaty praxodzêc´ tam ?

*INT: ci svadz´by ?

*AI7: nu , svadz´by ja ni znaju +...

*AI7: jak-tâ užé prynêtâ , što ú akcjabr úse jeduc´ .

*AI7: svad´by ú rýstartanâx robêc´ .

*AI7: kafé , rêstartany .

@New Episode

*AI7: da .

*AI7: nu , a cjaper prýjažžajuc´ na sabran´nê .

*AI7: vot jakajê-tâ prýjažžalâ +...

*AI7: nu , ja vot ni znaju , infârmâcyonnâjê hruppâ .

*AI7: ljudzej mnohâ sabralâs´ tam .

*AI7: nu , râzhavarvâlê , bjasedâvâlê tak vot , nu .

*AI7: bêbljacekâ xarošýjê u nas .

*INT: tak vos´ i cjaper vy , vidnâ , xodzêcê , bjarécê knihê , da ?

*AI7: da , xodzêm , xodzêm .

*AI7: usjo sjalo xodzêc´ , mnohêjê .

*AI7: nu , jak na cêlivizâr ni xočýccý hljadzec´ i hljadzec´ , xočýccý i pâčytac´ što-nibudz´ .

*INT: da letâm têlivizâr , ci zimoj kali , da ?

*AI7: da-da , nu .

*INT: a ú jahâdy xadzilê ?

*AI7: âbâvjazkovâ , kožny dzen´ .

*AI7: nu žaryščý takajê , tak ranêcâj .

*AI7: ranêcâj u jahâdy , paka ni sil´nâ horâčý .

*AI7: a tady xto čym zânimajêccý .

*AI7: xto na âharodzê +...

*AI7: večýrâm use pâlivajuc´ âharod .

*INT: a dak a što vy z jahâdâmê rabilê ?

*INT: úsë (.) sabe ci što j kapejku zârabljalê ?

*AI7: nu , kryxu dzecêm .

*AI7: kryxu zâmarozêc´ , varén´nê zvaryc´ , a to kapejku .

*INT: a vot jakajê cana paslednêjê ?

*AI7: sem´ pjaccot .

*INT: o , jak dobrâ !

*AI7: jahâdy dobrâ .

*INT: aj , dak užé , navernâ , jahâd nima ?

*AI7: nu , ljudzê , xto dalej xodzêc´ , nâbirajuc´ ščé pa poúnâmu vjadru .

*AI7: je jahâdy .

*AI7: nu , a xto bližý +...

*AI7: ja blizkâ xažu .

*AI7: nu , try kilahramy zdam , i tožý dobrâ .

*AI7: za ranêcu try kilahramy nâbjaru , zdam , dvaccýc´ tysêč pâluču .

*AI7: úsë , xârašo .

*INT: vot i pomâšč dzecêm budzê .

*AI7: +< i pen´sêjê našý célyjê , dzecêm pomâšč , da .

*AI7: persname trébâ pâmahac´ .

*INT: i tut unučýk radziúsê , trébâ .

*AI7: +< i étyâj troškê .

*AI7: nu étyjê troškê žyvuc´ ladnej tak vot dzecê .

*INT: dobrâ žyvut !

*AI7: a tajê ž ščé , nu , studzentkâ .

*AI7: vot , mo , daj ž boh pastupêc´ , nu .

*INT: a tam jany kvarciru s´´jimajuc´ ?

*AI7: da , snimajuc´ kvarciru .

*INT: čjastâ prýjažžajê persname ilê ne ?

*AI7: prýjažajê častâ , xočý jaščé čascej prýjaždžac´ .

*AI7: xočýccý jaščé čascej , skučajê .

*AI7: nu , persname na rabocê .

*AI7: jana jaščé paka ni ustrojêlâs´ na rabotu , joj xočýccý k mamê .

*AI7: a hru +"/.

*AI7: +" vot ty ustrojêssê na rabotu , tabe nekâhdâ budzê skučac´ .

*INT: da , dak jana tožý u vësku jedzê ?

*AI7: cjaper (.) da .

*INT: +< nu , letâm .

*AI7: da , jedzê .

*AI7: i sjudy xočý ú vësku , ka mne , i k tym bac´kam , u zâvaloččýcý hluskâhâ rajonâ .

*AI7: tuda jezdzêc´ .

*INT: a dze persname vot pâznakomêlâs´ sa svajim étym vajennym ?

*AI7: a jaje [_/] jaje padruhâ , âdnakursnêcâ , prýhlasilâ u babrujsk na svadz´bu (.) svidzecêl´nêcâj .

*AI7: i jon tam byú svidzecêlêm .

*AI7: vot jany pâznakomêlêsê .

*AI7: i (.) tak malâ byli znakomy , i pâžanilês´ .

*AI7: ljuboú s´ pervâhâ úzhljadâ .

*INT: nu , persname , krasavêcâ .

*AI7: krasavêcâ .

*AI7: i persname , tožý prýhažun .

*AI7: tožý xlopêc taki .

*INT: a da svatoú jezdzêlê užé ?

*AI7: ne , svaty k nam prýjažžalê , a ja tam ni byla ni razu u jix .

*INT: a svata vot staréj za vas ci mâladzejšýjê ?

*AI7: nu , pašči ravesnêkê .

*AI7: mne vot pejsjat čatyrý hady , jim pa pejsjat abodvym : i bac´ku , i macêrý .

@New Episode

*INT: a sjam´ja tam vjalikâjê ?

*AI7: adna dočkâ staršýjê jiščé .

*AI7: staréjšýjê za persname sjastra .

*AI7: i úsë , tožý u minskê žyve , tožý za prapârščýkâm .

*AI7: nu , družýc´ jany sem´jêmê , persname (.) s persname .

*AI7: jany paka žyvuc´ u adnoj kvatérý dvuxkomnâtnâj tam .

*INT: nu , étâ , kanešnâ , družýc´ užo , raz dve sjam´ji úmestê .

*AI7: +< da , družýc´ , da .

*AI7: nu , družýc´ , nu úsë raúno xočuc´ užé adzel´nuju snimac´ kvarciru .

*AI7: jana jak-tâ lučý , adzel´nâjê .

*AI7: dobrâ razâm , dobrâ , nu +...

*AI7: dlja taho , štob sil´nâ dobrâ družyc´ , nadâ žyc´ adzel´nâ .

*AI7: <jaščé lučý byc´>[_//] jaščé lučýj buduc´ +/.

*INT: ja s vamê sahlasnâ .

*INT: a vy vot sënê pryjexâlê sjudy (.) mašynâj ci aútobusâm ?

*AI7: aútobusâm .

*AI7: u nas tak dobrâ âutobus xodzêc´ .

*AI7: selâ kalja samâj svajoj xaty , ždëm na céntrý , âstanoúkâ u nas tam , i sjuda pryjexâlâ k samâmu domu .

*INT: i nazad vot kol´kê mjarkujêcê užé pajexâc´ ?

*AI7: nu , vot u dva časy xx maršrutkâ i ú pjac´ aútobus .

*AI7: jak užo mne pâdabajêccý huljac´ .

*AI7: možý , râzhuljajus´ , dak da pjaci budu .

*AI7:

[_/] a ne , dak +... *AI7: ne , mamâ tam . *AI7: nadâ domâ byc´ âbjazacêl´nâ . *AI7: vot pryvezlâ únuku dve paduškê . @New Episode *AI7: zrabilâ tam u budzê , krasivyjê , da . *AI7: nasypâčkê cjaper takijê krasivyjê kupiljajuc´ na zamočkâx . *AI7: zrabilâ dve paduškê , pryvezlâ (.) unučku malen´kâmu . *INT: da , takojê dzicjatkâ zâlatojê ! *INT: babuškâ +... *INT: skokâ u vas , pâlučajêccý , užé únukâú ? *AI7: čéc´vêrâ : dva únukê i dve únučýčkê . *AI7: tut u persname trojê +/. @New Episode *INT: dva xlopčýkâ ? *AI7: dva xlopčýkâ i dzevâčkâ . *AI7: i ú persname dzevâčkâ adna . *INT: ščjaslivâjê babuškâ i mâladajê . *INT: to što ranej zamuž pašla , dobrâ pražylâ . *INT: i dzecêm daj boh ščascê (.) da zdaroú´´ê . *INT: skažytê , pažalustâ , persname persname , jeslê by inastranêc (.) pâprasil vas râskazat´ a (.) našýj strane , što by vy jemu râskazalê ? *AI7: nu jesê b jon pryjexâú sjuda , ja b ni tol´kê jamu râskazalâ , ja b j pâkazalâ , jakajê prýhažost´ usjudy u nas . *INT: a ščitajêtê li vy sebja bêlarusâm ? *INT: i što étâ dlja vas žnačêt ? *AI7: ščytaju , nu , j étym hânarus´ . *AI7: i ljublju movu svaju , i ljublju bêlarus´ svaju ! *AI7: j (.) jak u toj pesnê spjavajêccý +"/. *AI7: +" dze b za morâm ni byú ja , bêlarus´ maja snilâsê mne . *AI7: úsë raúno xočýccý damoj . *INT: vy , navernâ , dobrâ spjavajêcê , da ? *INT: ne ? *AI7: nu tak , ni vel´mê . *AI7: sëstry maje vel´mê peúčýjê . *AI7: dočkê spjavajuc´ krasivâ . *AI7: vot dočkâ maja persname krasivâ spjavajê , úse dzecê krasivâ xx . *AI7: persname , sil´nâ spjavun . *INT: étâ synok ? *AI7: da . *INT: kto , pa vašýmu , nâstajaščê bêlarus ? *INT: i što značêt byt´ bêlarusâm ? *AI7: nu , ja dumâju , nâstajaščý bêlarus , nu , va-pervyx , xto tut radziúsê . *AI7: to jon užé nâstajaščý bêlarus . *AI7: a što žnačýc´ byc´ bêlarusâm ? *AI7: bêlarus , nu , ni budzê žé âfišyrâvâc´ , što ja bêlarus , ja nâstajaščý bêlarus . *AI7: prostâ čýlaveku étâ ú dušy (.) dano , znac´ , što jon bêlarus . *AI7: vot <dze b>[_//] kudy ni pajedzê +... *AI7: vot ljudzê žyli , mnohâ hadoú dze-tâ žyli , a úsë raúno jim xočýccý dadomu vjarnuccý . *AI7: vot moj pljamjanêk vučyúsê u maskve , zakončýú unêvêrsicet patrý sâlamoúdy . *AI7: jamu prâdlahalâs´ byc´ hid-pêravodčýkâm . *AI7: zâhranicu prýdlahalê , pâtamu što jon na vydatnâ tam zakončýú . *AI7: a úsë raúno zâxaceú dadomu , ú bêlarus´ . *AI7: i rabotâú ú mâhilëvê . *AI7: vot dze b ni byú , xočýccý damoju úsë raúno . *AI7: vot étâ , ja ščytaju , nâstajaščý bêlarus . *INT: a naš rêgion dlja vas tipič´nâ bêlaruskê ? *INT: i pâčému ? *AI7: nu da , navernâ , tipičnâ bêlaruskê . *AI7: nu , nêsmatra_nâ to , što u nas mnohânâcýjanal´nâ nâsjalen´nê . *AI7: nu úsë raúno . *AI7: jany tožý +... *AI7: navernâ ž , jany tožý ljubêc´ bêlarus´ našu , raz jany tut (.) žyvuc´ . *INT: persname persname , skažytê , pažalustâ , što jaúljajêccý dlja vas nêat´´jemlêmâj čjastju bêlaruskâj kul´tury ? *INT: što javljajêccý važnym v bêlaruskâj kul´tury ? *AI7: nu , vot u bêlaruskâj kul´tury nêat´´jemlêmâj čascju našý movâ , navernâ , jaúljajêccý . *AI7: pesnê našý bêlaruskêjê , stixi . *AI7: našý bêlaruskâ hâscêpryjimstvâ , étâ tožý nêat´´jemlêmâjê časc´ . *AI7: kudy b ty +... *AI7: vot xto b ni jexâú i ni šoú pa sjale +... *AI7: vot maja mamâ starénêčkâ , i sasedkê u nas takijê staryjê . *AI7: nu prýdlahajut ljudzêm +"/. *AI7: +" mo , ty jablâčkâ z´´jasi , mo , vady pap´´ješ ? *AI7: jeslê čýlavek u darozê . *AI7: nu , vot étâ tožý sil´nâ tak vot +... *AI7: pryjemnâ étâ . @End<div></div></dze>
(Stand: 09.06.2021)