Int_ak_1

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: INT Interviewer, AI1 Migrant @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| @ID: brms|int|AI1|52;|female|Informant||Migrant|higher|| *INT: peršý hod , navernâ , da ? *AI1: ukrop ni peršý hod , a (.) luk peršý . *INT: a jahâdy vy ložýcê tokâ ? *INT: tožý úžé ni peršý ? *AI1: o , jahâdy daúno . *INT: i xvatajê da visny ? *INT: ci da letâ dažý , da ? *AI1: da . *INT: mâlajcy ! *INT: i xazjajkâ dobrâjê , i kvetkê razvodzêc´ . *INT: nu , persname persname , mâlajčynkâ ! *INT: a vos´ vy hâvarylê , što jezdzêlê (.) âddyxac´ sa svajoj sjam´joj , ci xadzilê . *INT: što vy tam rabilê ? *INT: tol´kê âddyxalê ? *INT: ci , mo , jakuju vuxu kali varylê , ne ? *AI1: šýšlyki žarýlê . *AI1: vel´mê smačnâ šýžlyki z ryby . *INT: oho ! *INT: tak ja ni +... *INT: dužý ni čulâ ni +... *INT: jak +... *INT: tak rybu vy z domu bralê ? *INT: ci tam lavilê ? *AI1: my lavilê (.) na réčcý , patom damoj pryneslê . *AI1: pačyscêlê , zâmârýnavalê tak , jak i mjasâ , ú mâjanézê , z lukâm , prypravâmê . *AI1: a potym na kastry pjakli . *INT: étâ užé išli jak na pryrodu , zâbiralê hatovâjê ? *AI1: da , zâbiralê z domâ hatovâjê . *AI1: i očên´ úkusny šašlyk iz ryby . *INT: dak (.) a rybu vudziú xto ? *INT: syn ci bac´@k +... *INT: mužyk ? *INT: dvajix jany ú vas xodzêc´ ci pa âdnamu ? *AI1: údvajix . *INT: a samê ni uúlikajêcês´ rýbaloústvâm ? *AI1: rýbaloústvâm ne . *AI1: na rybu ni xvatajê cirpenêjê , probâvâlâ . *INT: idzecê na réčku i rybu úžé rubêcê , uxu . *INT: a (.) ljubêcê li vy za hrybamê xadzic´ ? *INT: étâ tak samâ oddyx , tol´kê úžé +/. *AI1: +< jak osênnju , da , a šaz ne . *AI1: šas tokâ lisičkê , ja ix i ni baču . *AI1: a osênnju da . *INT: +< zdaroúê ni pâzvaljajê , da ? *INT: da j ni ljubicêl´ , navernâ ? *AI1: ne , ni ljubicêlê . *INT: a mužyk taksamâ ? *AI1: takoj paroj lučý ú jahâdy , a jon tokâ pa hryby . *AI1: jon jahâdy vabšé ni bjaré . *INT: a , vy za jahâdâmê , mužyk , jeslê josc´ vazmožnâs´ , idze za hrybamê . *INT: a vosênnju (.) xodzêcê za hrybamê , hatujêcês´ da zimy , ci ne ? *AI1: xodzêm . *INT: nu i jakijê hryby bjarécê ? *AI1: oj , masljatâ i zjaljonkê , pâdzjaljonkê , bârâviki . *INT: dak idzecê úžo tožý s´ sjam´joj ? *AI1: da , taksamâ sjam´joj . *INT: jedzêcê , ilê tut dze bli@k [_//] pablizu lis je ? *AI1: pablizu , xodzêm . *INT: úsë ú vas pâlučajêccý , vel´mê družnâjê sjam´ja . *INT: úsë úmescê robêcê . *AI1: starajêmsê . *INT: a ni jezdzêcê âddyxac´ u jaki sânatorýj ? *AI1: jezdzêlê adzin raz . *INT: kudy ? *INT: râskažycê . *AI1: u padpolâck , u vušačý jezdzêlê . *AI1: úsëj sjam´´joj jezdzêlê ú dom oddyxâ . *AI1: âddyxalê . *INT: nu , tam i pryhožýjê , vidnâ , mjasciny . *INT: ot râskazycê , što +/. *AI1: ozêrâ vočýn´ krasivâjê i očýn´ čystâjê . *AI1: i v jej plyvëš na lodkê pa ozêru , i dno vidnâ . *AI1: vidnâ , jak rybkê plavâjut . *AI1: vada čystâjê očýn´ . *AI1: les (.) krasivy i kljukvy očýn´ mnohâ bylâ . *AI1: osên´ âddyxajê . *INT: a vozdux u lesê jaki ? *INT: pobâč , navernâ +... *INT: étâ ú ljasu naxodzêccý ? *AI1: ú ljasu , srédi lesâ . *AI1: ad ušačýj , možý , kilametrâú šés´ , sem . *AI1: pastrojên (.) tam mâhazin , čytyrý korpusâ , domâ oddyxâ . *INT: vy jezdzêlê , kada úžé pačaúsê âtapicêl´ny sezon ? *AI1: jišé net , jišé ne bylâ . *INT: nu j xolâdnâ ni bylo ? *INT: ja tak pânimaju , tam časnyjê takijê domêkê , da ? *INT: ilê zimoj tožý (.) možnâ jexâc´ âtpâčyvac´ ? *AI1: zimoj tožý tam âddyxajut . *AI1: nu my tua jezdzêlê osên´nju , ú kancé sêncebra , jiščé bylâ cjaplo . *AI1: ni kancy , srédzinê sêntebra . *INT: a jak tak dobrâ spâdabalâsê , čamu tol´kê adzin raz (.) pâbyvalê ? *AI1: ni vyxodzêccý . *INT: što [_/] što času nima jilê +/. *AI1: i hrošýj njama , i času njama . *INT: hrošýj da , hrošý trébâ ú adnu storânu +/. *AI1: i hrošý druhuju , i za pucëúku tožý hrošý . *AI1: i s saboj tožý nadâ hrošý . *AI1: v vrémê oddyxâ maja pabylâ i ú polâckê . *INT: nu što tam ot u polâckê vy zapomnêlê ? *AI1: sabor samâ krasivâ , mânastyr´ interesny . *AI1: ú mânâstyry jak bylê , abšalês´ s manaškâmê . *INT: tak a mânastyr žanočý ci muž@k +/. *AI1: žanočý (.) mânastyr . *INT: mâladyjê manaškê ? *INT: ci úsjakêjê ? *AI1: úsjakêjê , no i mâladyx mnohâ . *INT: nu što jany vam raskazyvâlê ? *INT: čamu jany tuda pajšli , ni hâvarylê ? *AI1: u každâvâ svaja pryčynâ byla . *AI1: no samâjê incirésnâjê , ú ix ú každâhâ râsprýdzêlino svaje abjazânâscê . *AI1: i ta družnâ +... *AI1: i úsë spraúljajuccý . *AI1: i sad bal´šy ú jix , pârniki ú ix bal´šyjê tam ú mânâstyre . *AI1: nu šo i hâvaryc´ . *INT: nu , a išë što bačêlê ? *AI1: sabor (.) polâckê . *INT: +< a tam što vam zapomnêlâs´ ? *AI1: my tam sluxâlê arhannuju muzyku . *INT: +< êfrasinê polâckâjê , da ? *INT: tam budzê , navernâ , i jikonâ úžé ? *INT: ja joj +/. *AI1: i muš u jaje (.) tam ža . *INT: i arhan u saborý , da ? *AI1: u saborý arhan . *INT: o , arhan dziúny , bjaré za dušu . *AI1: aha . *AI1: intirésnâ to , što bylâ +... *AI1: syn maly byú , úsju darohu da polâckâ jon plakâú . *AI1: ú mânâstyry jon karpyznêčýú vabšé . *AI1: no kada my pryšli ú sabor , načýlâs´ ihrac´ muzykâ , jon tak zasnuú , i sokâ muzykâ išla , jon spaú cixonêčkâ . *INT: daú vam pabyc´ u cêšyni , mâladec maly . *INT: astalâs´ +... *INT: bačýcê , vos´ vam i myasciny pryhožýjê bêlarusê . *INT: jak vy ščytajêcê , u bêlarusê ispol´zujuccý raznyjê jêzyki ? *INT: bêlaruskê , ruskê , zmešýny bêlaruskâ-ruskê v raznyx sêtuacýjêx ? *INT: vezde hâvarjat na adnom jêzyke ? *INT: ilê ú sim´´je (.) na takom , a na rabocê úže na druhim ? *INT: i jak jedzêcê ú vësku , tak râzmaúljajêcê , tut ? *INT: ilê sušéstvujêt jakijê-tâ različêjê ? *INT: i jak vy dumâjêcê , čamu ? *AI1: u každâj mesnâscê svoj jazyk , svoj akcént . *AI1: u nas jazyk mešýny ruskâ-bêlaruskê , no vjazdze pâhâvary , možnâ râzabraccý , hde xto . *INT: nut u vas vot domâ +... *INT: ot jakijê tam slovy takijê , što takix u nas u akcjabrskêm njama ? *AI1: vot šas ja ix dažý ni mahu skazac´ , pâtamu šta úžé jak-tâ pryvuklâ i smjašalâs´ . *AI1: no pervâ vrémê (.) vabšé , bylê takijê slava , što ja zdes´ ni mahla dažý panjac´ . *AI1: xacja radyškâm akcjabârskê i losk . *AI1: a (.) prýajažaju damoj , jak-tâ (.) svoj akcént . *INT: a vot vy ž na âdpačynâk taksamâ jezdzêcê dadomu ? *INT: tam pêrêključajêtês´ na ixnuju movu ? *INT: ilê taksamâ râzmaúljajêcê , jak i tut ? *AI1: ja úzé pryvyklâ k hétâj i (.) bol´š +... *AI1: tak , abšajus´ tak , jak úsë rémê hâvaru ta . *AI1: šo tut , šo domâ , šo na rabocê , âdzinakâvâ . *AI1: no prýjažaju damoj , tam svaje slava . *AI1: byvajê , pêrakidvâjuccý mamâ , papâ . *AI1: nu j (.) patxvatyvâjêš tožý ix . *AI1: prýjažaju sjuda +/. *INT: pêrêključjajus´ na étu . *AI1: +, pêrýključajus´ na étu . *INT: a skažycê , pažalustâ , a ú vas xto jišë s vašýj radni josc´ ? *INT: vy dadomu jezdzêcê , mo , tožý tam xto ú vas žyve , ci brat , ci sjastra ? *AI1: sëstry , u minja ješé dve sistry . *AI1: k adnoj , to jak jedu , pâstajannâ zâjažžaju pa puci . *INT: étâ vas staréjšý , mâladzejšý ? *AI1: staršý , ja samâ ranejšý u sjam´je . *AI1: maje dve sjastry staršýjê , vot . *AI1: a s druhoj vstréčajêmsê v âsnavnom u mamy , prýjažajê . *INT: a ta úžo adkul´ prýjažajê ? *INT: ci taksamâ žyve +/. *AI1: +< s minsku . *INT: u minsku žyve ? *AI1: staršý samâ ú minskê žyve , srédnê našý ú birozâúkê , pa puci k mamê . *AI1: jedu , zâjažaju úsjahda . *INT: nu vos´ vy try sjastry , da ? *AI1: try sestry . *INT: a vy sustrakajêcês´ , i (.) minsk , bjarozâúkâ , akcjabrskê +... *INT: što-tâ ú vas roznâjê ? *INT: úsë raúno josc´ slovy , da ? *AI1: jes . *AI1: i očýn´ mnohâ jesc´ raznâvâ (.) ú razhvorê . *INT: nu adzin_âdnavo +/. *AI1: pânimajêm xârašo . *INT: dzjakuj ! *INT: a spâdabajuccý li vam , kali bêlaruskêjê ispalnicêlê (.) pol´zujucý smešýnym jêzykom ? *INT: i što vy ab étâm (.) dumâjêcê ? *AI1: oj , bêlaruskêjê ispalnicêlê +... *AI1: jany v âsnaúnom i ispalnjajuc´ (.) zmešýnâ . *AI1: je bêlaruskêjê čystâ pesnê , no je i takijê . *INT: a vos´ +/. *AI1: vušý ni réžuc´ sil´nâ . *AI1: možý , my samê pâprývykalê k étâmu . *AI1: fêsceval´ ? *INT: fêscival´ slavjanskê . *INT: skažycê , kali laskâ , vam byú čas pâhljadzec´ ? *AI1: ni hlidzelâ ni âdnaho dnja . *INT: ni bylo času ? *INT: i ni âtkryccë , ni zâkryccë ? *AI1: ni âtkryccë , ni zâkryccë . @New Episode *INT: a vos´ kali (.) vystupajut bêlaruskêjê artysty , sjudy ž úv akcjabrskê taksamâ prýjažžajuc´ , vy xodzêcê ? *INT: vot nidaúnâ i prýjažžalâ +... *INT: nu , ni nidaúnâ , mo , polhodâ nazad irinâ âfanas´jêúnâ [_//] âfanas´jêvâ , ne +/. *AI1: xažu , no redkâ . *INT: a , taksamâ času nima ? *INT: ilê užé ž čym pâpaúnjajêcês´ ? *INT: tut užé télivizârâm , da ? *AI1: da . *INT: a užé ni bylâ +... *INT: slavjanskê bazar čamu , užo pâhljadzec´ +/. @New Episode *AI1: to synâ ú dziréúnju atpravêlâ , bylâ skušnâ neštâ , tam ni hljadzelê . *AI1: a tam njamnožýčkâ úrodê by i pryvyklâ bjaz synâ , to +... *AI1: ni znaju , s raboty prydu (.) ustaúšýjê , dnëm tuda-sjuda . *AI1: a stalâ kakuju-tâ rabotu zrabic´ , da večêrâ . *INT: ot i ja vas sënê taksamâ at raboty âtryvaju . *INT: pryšla , hljadžu , i višnê stajac´ , i âhurki stajac´ . *INT: a što vy tam bujêcê rabic´ z jimê ? *INT: varén´nê , mo , jakojê ? *AI1: višnê kampot , âhurki tak zâkataju . *INT: a kampot zâkryvajêcê , kostâčkê ž ni vynimajêcê , da ? *AI1: ne . *AI1: ja v étâm hadu âbnahlelâ i varénê s kostâčkâmê zvarylâ . *INT: dak ji úžé i varénê zvarylê ? *AI1: da . *INT: a âhurki jak bujêcê@k , pat kryšku kapronâvu , ci zakatvâc´ ? *AI1: zakatvâc´ . *INT: nu , a svajim sikrétâm , jak vy +... *INT: rycéptâm , kali laskâ , pâdzjalicês´ . *INT: mo , i ja tak zrablju , bo vy sil´nâ dobrâ xazjajkâ . *INT: ú vas usë atrymlêvâjêccý . *INT: ot na troxlitrovu banku +... *INT: ci jak vy robêcê ? *AI1: ščé v étâm hadu pervy raz zakatyvâju , trébâ brac´ cjatradz´ i hljadzec´ +... *AI1: a tak (.) na troxlitrovuju banku (.) stakan stohramovy saxârâ . *INT: sto saxârâ , zâpišu . *AI1: hram sem´sêt solê (.) i hram sem´sêt uksusâ . *INT: i skažycê , kali laskâ , vy kol´kê razoú slivajêcê , nâlivajêcê ? *AI1: dva , trécêm razâm zakatyvâju . *INT: a vot étâ ot úsë ložýcê ú banku ? *INT: il´ [_////] ci robêcê (.) sirop ? *AI1: +< sirop . *AI1: paslednêm razâm zâlivaju , sirop varýccý . *INT: sirop . *INT: i na trécê raz zâkryvajêcê . *INT: stajat dobrâ , da ? *AI1: jak vy dumâjêcê ? *AI1: v âsnaúnom dobrâ , ale ž byvajê , što +/. *INT: +< josc´ takojê , što ji +/. *AI1: byvajê takojê , što j nja xočuc´ stajac´ . *INT: a pad karponâvu robêcê , ci ne ? *AI1: rablju . *INT: a pad karponâvu skol´kê čaho ložýcê ? *AI1: try solê , i úsë . *AI1: nu i zelên´ . *AI1: prypravy , zelên´ . *INT: +< nu prypravy , da ? *AI1: i xrenâ mnohâ . *AI1: xrénâ . *INT: xrénâ . *AI1: snizu , i xrén sverxu . *INT: dzjakuj , pâdzjalilêsê sa mnoj i svajimê récéptâmê , jak vy robêcê . *INT: a vot vy hâvarylê , varén´nê varylê . *INT: jaščé ž možnâ zvaryc´ . *INT: jak vy +... *INT: skokê tohâ saxâru ložýcê ? *INT: každy neštâ pa-svojmu . *INT: vy bolêj ložýcê ? *INT: ci kilahram na kilahram ? *AI1: kilahram dvescê saxârâ na kilahram jahâd . *INT: i úsë úzvešývâjêcê ? *AI1: pervy raz úzvešývâju , a patom ja úžé tak , na hlaz . *AI1: saxâr úzvešýn ú mâhazinê pa kilahramu . *INT: nu , a višnê jak užé +/. *AI1: +< a jahâdy užé prymecêš . *INT: nu , jiše , kromê čarnic , vot višnê , ješče ž étâ vot , smarodzênâ +... *INT: možý , što rabilê ? *INT: ci nima u vas smarodzêny ? *AI1: oj , smarodzênâ ščé stajit , nadâ pêrýkrucic´ na mêsarubku . *AI1: a paréčku ja zvarylâ . *INT: dak užé , smarodzênâ užé , pâlučajêcý , u nas sazrelâ , tak ? *INT: parečkâ sazrelâ . *INT: smarodênu na mêsarubku . *INT: s saxârâm ? *AI1: da , s saxârâm . *AI1: kilahram jaxâd na dva kilahramâ (.) saxârâ . *INT: a , étâ ž nužnâ , što b jany stajalê . *INT: tokâ pêrêkrucilê , i úsë ? *AI1: pêrýkrucilâ , na dno +... *AI1: suxuju [_/] suxuju banku , na dno saxârý , zverxu saxâr . *INT: a užé +... *INT: što vy šče rabilê ? *AI1: paréčku . *INT: a paréčku kampot ci varén´nê ? *AI1: i kampot , i varén´nê . *INT: a tut užé kilahram na kilahram idze , da ? *AI1: kilahram dvesê , na ljubuju jahâdu kilahram dvescê saxârâ . *INT: i na malinu tak ? *AI1: na malinu kilahram , jana sladkâjê . *AI1: i jes´ sladkêjê jablâkê , dažý možnâ troškê men´š , čym kilahram . *INT: a tak étâ , kîlahram na kîlahram ? *INT: nu , ja tožý rablju prýblizicêl´nâ tak , no ni úzvešývâju , jak vy havorýcê , úsë na hlaz xx . *INT: a ot jaščé robêcê ci žale ? *INT: ni rabilê ni_z_jakoj jahâdy ? *INT: ni robêcê , ni vyžymajêcê ? *AI1: u mjane jeslê ljubêt , tol´kê šob jahâdkê bylê . *AI1: a jak užé jahâd netu , to jany kryčac´ cipâ +"/. *AI1: +" sama ješ ! *INT: a étê ni zâmaražývâlê ? *INT: smarodzênu ? *INT: ci smarodzênâ ni zâmaražývâjêccý ? *INT: ne ? *AI1: smarodzênu ja adzin hod zâmarozêlâ , očên´ kislâjê xx . *AI1: i ni pašla . *INT: ni pašla . *INT: a o klubnicý bylê , ni zâmaražývâlê ? *AI1: +< ni bylo ú étym hadu klubnikê , u étâm hadu tokâ pêrýsadzilâ . @New Episode *INT: a , mâladajê , da ? *INT: jasnâ . *INT: tut u nas na bazar xadzilâ , dak (.) prâdavalê mnohâ klubnikê . *INT: kupljalê ljudzê . *INT: xoc´ i žyvem u vëskê (.) jakâby , a úsë kupljajêm . *AI1: oj , xvatajê jahâd i druhix . *AI1: nima klubnikê , da druhijê jahâdy je . *INT: a u vas jablykê jakijê josc´ ? *AI1: u mjane nima . *AI1: josc´ u svjakrovê , josc´ u mamy . *INT: aha . *INT: bely naliú ža užo skorâ budzê . *INT: josc´ u svjakrovê ? *AI1: nima . *INT: a jišë kaki-tâ rannêjê (.) étyâjê jablykê ? *INT: jak jany nâzyvajucâ , ja sama zabylâ . *AI1: taki nimnožkâ rýzkavaty . @New Episode *INT: nu , bely naliú josc´ , da ? *AI1: ú dzjaréúnê jesc´ . *INT: a što z belym nalivâm robêcê ? *AI1: kampot očên´ úkusny . *INT: kampot , da . *AI1: a varén´nê ni úkusnâjê , mne ni nravêccý z jaho . *AI1: jaho nâčynajêš varyc´ , jano râspaúzajêccý , jak kašý robêccý . *INT: nu , pâlučajêccý džém . *AI1: da , džém . *AI1: a mne nadâ , šob pavidlâ . *INT: pavidlâ , kusočkê . *AI1: a mne nadâ , šo b bylê dol´kê , kusočkê . *INT: vašý ljubêc´ úsë , sto b bylâ vidnâ , što jadzjac´ . *AI1: z belâhâ nalivâ tol´kâ jeslê kampot . *AI1: ilê tak pajesc´ . *INT: idučy k vam , sustréú mjane (.) malen´kê (.) sabačkâ . *INT: étâ , navernâ , vaš ? *AI1: bely naš . *INT: be@k +... *INT: nu , bely . *AI1: bely , kašlaty naš . *INT: a jak jaho zvac´ ? *AI1: snjažok . *AI1: tak jak jon sam bely , my ryšylê nazvac´ jaho snjažok . *INT: +< nu , taki pryhožý , belên´kê , pušysty . *INT: a dze vy jaho úzjalê ? *INT: mo , dze syn prynës adkul´ ? *INT: z dzirévnê pryvezlê . *INT: ú tom hadu pajexâlê ú otpusk , kak raz u mamy âščynjalâ sabačkâ . *INT: nu , i dzecê pâdzjalilê , kamu jaki . *INT: srazu úrodzê by i ni xacelê zâbirac´ , ale +... *INT: kol´ ni dal´nêč , kudy jaho dzec´ ? *INT: pryšlos´ zâbirac´ (.) s saboj . *INT: a dzecê +... *INT: jakijê dzecê ? *INT: xto jašče tam byú ? *AI1: moj maly i sjastryn (.) syn , plemjanêk moj . *INT: tak vy hâvarylê , u vas tam dve sjastry . *INT: jakoj sjastry ? *AI1: samâj staršýj . *AI1: no tak kak jon ú minskê žyve , ni zabraú . *AI1: zabralâ vtarajê sjastra , srédnêjê , tovâ sâbačonkâ . *AI1: no jaho ukralê (.) u tu ža njadzelju . *INT: +< a vaš taki uxožýny , čysty . *INT: vy , vidnâ , jaho tam i ú šampunêmê myjêcê , čym xočýcê . *AI1: ne , šampunêmê nja myjêm , no každy den´ myjêm . *INT: nu , uxožýny sabač´kâ , xarošý . *AI1: jeslê ne na ozêrâ , to pad kalonkâj myju . *AI1: a myccý ljubêc´ ljubêc´ . *AI1: druhi dak ucjakajê , a éty +... *AI1: tak pastaúlju na ruku , jon sam . *AI1: druhoj rukoj myju , i taki davol´ny . *INT: a vy jaho vyhul´vâjêcê ci ot tak vot na noč puskajêcê ? *INT: tol´kê cjaper vybrâú , a nočču na pryvêzê tam . *INT: ot ja bačýlâ , što pryvjazân . *AI1: ne , na dzen´ my na pryvêz stavêm , ale ž neštâ účérâ jon +... *AI1: hrazy bajiccý . *AI1: dak va vrémê hrazy zalez na bud@k , kak načýú vyc´ , što pânjavolê pryšlos´ jaho âdpuscic´ . *AI1: i zakryc´ u sarajê , štob hrazu nja bačýú . *INT: tak cjaper ot-tâ i bjaz pryvêzê xadziú , da ? *AI1: da , utrâm ni bylo času . *INT: a jak jedzêcê ú vësku , zâbirajêcê z saboj ? *AI1: net , âstaúljajêm zdes´ . *INT: dak a xto ža tady kormê ? *AI1: sasedzê . *INT: a , nu mâlaccy , družnâ žyvecê (.) s sasedzêmê . *INT: a vy úžé bylê ú âdpačynku ? *INT: xadzilê v otpusk ? *AI1: ne , jaščé pojdu . *AI1: užo úpêradzi , čérâz dve ne +... *AI1: čééz dve s pâlavinâj njadzelê . *INT: nu , i jak vy úža planirujêcê âdpačynâk svoj pastrojêc´ ? *AI1: spačatku otpuskâ pajedu v dziréúnju . *INT: pajedzêm +... *INT: étâ vy úžo xto pajedzê ? *AI1: ja s synâm . *INT: a muž rabotâjê , navernâ ? *AI1: rabotâjê . *AI1: a potym nimnožkâ domâ pabudzêm . *AI1: s´´jezdêm ú minsk , âdpačnëm , pryjedzêm damoú , i otpusk zakončýccý . *INT: a ú minsk vy , navernâ , jak (.) otpusk , tak i jedzêcê ú minsk ? *INT: a što tam ? *INT: dze vy ot bylê ú minskê ? *INT: ci što vam zapomnêlâs´ ? *INT: taksamâ kudy vy xadzilê ? *AI1: ú minsk pašci každy hod my jezdzêm . *INT: nu i dze vy tam byvajêcê ? *AI1: i v parkê , v maxdonâl´s xodzêm . *AI1: i prostâ pa horâdu ljubêm pâhuljac´ . *INT: a ú parkê što vy tam robêcê ? *AI1: na kâruselê raznyjê dzjacej vodzêm . *INT: a bâtaničêskê zad@k [_//] sad tožý xadzilê ? *AI1: xadzilê . *INT: nu i što tam ? *AI1: cvety ved´ krasivyjê . *INT: ljubavalêsê , da ? *INT: doúhâ adtul´ (.) ni vyxodzêlê ? *AI1: +< ljubavalês´ , da . *AI1: ú zapark xadzilê (.) ú minskê . *AI1: tam josc´ zapark ? *AI1: ilê étâ pryježžý ? *INT: svoj zapark . *INT: svoj ? *INT: jakijê tam zvery ? *INT: ja úžo ni byla ú minsku ú zaparku . *AI1: slany jest´ , i tihry , i l´vy . *AI1: oj , tam ix mnohâ . *INT: oho ! *INT: nu uxožýnyjê zvery ? *AI1: uxožýnyjê zverê . @New Episode *AI1: bol´šý panravêúsê , dze zmejê . *AI1: tam jakix tokâ zmej netu ! *INT: o , tak strašnâ ! *AI1: net , ani ú nas ú takix akvarýumâx cipâ , očýn´ krasivâ . *AI1: što na pryrodzê uvidzêc´ , spuhajêssê , a tak krasivâ . *INT: vy každy [_////] kožny hod jedzêcê ú minsk ? *AI1: pačci každy hod . *INT: na jakuju njadzel´ku , da ? *AI1: da . *INT: i (.) otpusk vaš i zakančývâjêccý . *INT: a (.) vos´ (.) da sjabrovâk (.) ljubêcê xadzic´ ? *INT: ilê vy dâmased bolêj ? *AI1: bolêj dâmased . *AI1: lučý pusc´ ka mne pryxodzêc´ . *INT: nu , i užé jak da vas xx sjabroúkê , vy , navernâ , vučýcê taksamâ pakazvâc´ im svajo vjazan´nê . *INT: josc´ takijê , što ljubêc´ vjazac´ ? *INT: navernâ , prosêt , šob pâdarylê , da ? *INT: a skažycê , persname persname , vy vjazan´nêm daúno vabšé zânimajêtês´ ? *INT: šče v školê ? *INT: ot ja vot (.) i ni spytalâsê . *AI1: sa školy . *INT: nu , ni babulê , ni macê , nixto ni úmejê ? *AI1: mamâ ni úmejê vjazac´ , sëstry ni adna ni vtarajê ni umejut . *AI1: no umelâ vjazac´ , tokâ ni pučkom , a spicâmê , mamênâ sjastra staršýjê . *INT: čëcê vašý ? *AI1: tëtê . *AI1: kada prýxadzilâ , ana úsë úrémê vjazalâ , mne pakazyvâlâ , no mne nikak ni dâxadzilâ . *AI1: patom étâ +... *AI1: da , načýlâ ja vjazac´ , pašla u internat . *AI1: u nas vâs´miletkâ , a patom ja zakančývâlâ školu , dvinaccýc´ kilametrâú ad dziréúnê (.) susednêj . *INT: +< dak i vy uže damoj ni vâzrašalês´ ? *AI1: ne , my vesnu i osên´ dâbiralês´ , a zimu žylê ú internacê . *AI1: tam vêčéramê nečym bylâ zanêcý . *AI1: u nas kak-tâ têlivizâr pa vrémênê , urokê zrabic´ pa úrémênê , a tak sidec´ ú komâtê bylâ očýn´ skučnâ . *AI1: ja kupilâ knižku (.) i vot prostâ +/. *INT: i vot tady pâčali ? *AI1: +, radzê interésâ paprobâvâc´ [_/] paprobâvâc´ . *AI1: ne , ne . *INT: +< nu ni úmelê da tyx šasnacê@k hadoú , ni úmelê vjazac´ ? *INT: i tak nâvučylêsê ! *INT: ušju žysn´ vjazalê z detstvâ . *AI1: nu , ja j šas vjažu , tokâ pa uzorâm . *INT: +< i ú vas roznyjê (.) vidy ? *AI1: pa uzoru . *AI1: i spicâmê , i pučkom ja vjažu , tokâ pa uzoru . *AI1: ja tak nahljadnâ ničoâ ni zapomnju i sama âréncirâ ne dzjaržu . *INT: pamêc´ , vidzêcê , pamêc´ zrycêl´nâjê , da ? *AI1: a vot pa uzoru , bjaru knižku i idu . *INT: vot étâ u vas nêabyč´nâjê . *AI1: +< vjazalâ i kascjumy . *INT: takajê nêabyč´nâjê . *INT: étâ , mo , u (.) kaho ubačêlê da zâxacelê takuju zvjazac´ ? *AI1: net , ú knižkê . *INT: ci samê ? *INT: ú knižkê , da ? @New Episode *INT: a jaki +... *INT: ja vas pêrýbivaju , jaki kascjum vjazalê ? *AI1: nu , ja sabe vjazalâ kascjum , vučyúšýs´ ú účylêščý ú babrujskê , at nečýhâ delâc´ . *INT: i nasilê ? *AI1: da , nasilâ . *INT: +< nu , dak dobrâ ž zvjazalê ! *INT: jak salfetkê , takijê pryhožýjê . *AI1: u mjane v danny mament s kascjumâ koftu svjakruxâ šas nosêc´ . *INT: o mâlaccy ! *AI1: i mne koftâ je , sama našu . *INT: i na dzivan râzlažylê . *INT: étâ stol´kê svjazac´ ! *INT: a ot na dzivan vjazalê (.) nidaúnâ ci úžo dâúnavatâ ? *AI1: daúno . *AI1: i pljamjanêkâm vjazalâ kascjumy . *INT: plemnjanêkâm étâ (.) jakim ? *AI1: srédnêj sjastry devâčkê . *INT: dzevâčkâ malen´kâjê ščé ci úžé vjalikâjê ? *AI1: úžo zamuž vyšlâ , ale byla malen´kâjê . *INT: a , dak užé +... *INT: mâlajcy ! *INT: dak užo skorâ budzêcê únučkâm vjazac´ ? *AI1: budu . *INT: mâlaccy ! *INT: vjažýcê dobrâ . *INT: a vos´ u vas étyx šmat , cacâk vjazdze stajic´ . *INT: étâ tak syn (.) sâbirajê , da ? *AI1: sâbiraú , užé vyrâs z étâhâ rostâ [_//] vozrâstâ . *AI1: da jon šas sâbirajê , jon šas na mašynkâx +/. *INT: a kindâry (.) taksamâ kupljajê ? *AI1: da . *INT: a tak nêkamu +... *INT: i úžé , mo , xto staréjšý , jej daryc´ jakijê mašynkê , ne ? *AI1: darým , nu i sibe ž âstaúljajêm nimnozkâ . *INT: nu tak tut ža ni nimnožkâ , tut vel´mê mnohâ . *INT: i hljažu , sil´nâ šmat knih . *INT: i dzeckêjê knihê . *INT: étâ syn čytaú ? @New Episode *AI1: da , knižkê synu pâkupalê . *INT: +< âkuranyjê@w knihê , vidnâ , âkuratny xlopčýk . *INT: i tam al´bomâú stol´kê . *INT: étâ úsë ú vas , dze ni byvajêcê +/. *AI1: naš syn , skazkê ni ljubicêl´ , skazkê razkazy bol´š . *INT: kankrétnâ ? *AI1: da . *AI1: i fantascêkâ (.) šas pašla . *INT: skazkê +... *INT: užé vyrâs sa skazâk , da ? *AI1: jon skazâk nêkada sil´nâ ni ljubiú . *INT: i malen´kê ni ljubiú ? *AI1: jon maly bol´š ljubiú stêxâtvarénnê , jon ix sam zavučývâú . *AI1: asobênâ bardo , ahnêju barto . *AI1: u nas očýn´ mnohâ bylâ , u mne i šas (.) jesc´ knižkê jaje . *INT: a jon (.) ljubêc´ (.) kan@k +... *INT: vot kanstruktâr staic´ . *INT: kanstruktâr , vidnâ , sâbiraú ranej , da ? *AI1: oj , ran´šý sâbiralê , u nas mnohâ bylo ix . *AI1: za to šas (.) dzêvidzi dy prystaúkâ . *INT: úse dzecê vyxodêt +... *INT: a kamp´´jutâr jaščé ni prosêc´ ? *AI1: a probâvâú prasic´ , da toúku , što prosêc´ . *AI1: zrénêjê netu , pâkupac´ paka ni xaču . *INT: da , mo , trébâ užé budzê , dak tady . *AI1: da , ja úžo kazalâ jamu , s klasâ vos´mâhâ , dzevjatâhâ , ni ran´shý . *INT: što vy dumâjêcê , bêlaruss@k [_///] a buduščêjê bêlaruskâvâ jêzyka ? *INT: budêt li on râzvivaccý ? *INT: ilê , možý , i zhinê ? *AI1: to jak u nas šjas , jon užé vabšé shinuú . *INT: a čë@w šas tak užé vy ščytajêcê ? *AI1: +< a u nas jak-tâ bol´š ruskê jazyk . *INT: ščjas ža užé naš ryhor [_//] âljaksandr xx tak pâdnimajê našu bêlarus´ . *INT: úsë na bêlaruskâj movê . *INT: i kramâ ["] napisânâ , i cyrul´nê ["] . *INT: ot jak u minsk jezdzêlê , bačêlê ? *AI1: no së raúno jak-tâ my bol´š râzhavarvâjêm mešýnym jêzykom . *AI1: i na čystâ bêlaruskê očýn´ têžalo pêrajci . *AI1: étâ ščé prajdzët (.) nêizvesnâ sokâ vrémênê , štoby pêréjci na čystâ bêlaruskê . *INT: vy dumâjêcê , što (.) mo , j iščéznê , da ? *AI1: u nas bêlaruskêjê takijê slava , što my dažý ni znajêm , što jany âbâznačajuc´ . *AI1: paroj prâčytajêš i ne znajêš , što étâ takojê . *AI1: xoc´ my vyrâslê ú dziréunê . *INT: tak a xto vênavat , vot jak vy dumâjêcê ? *INT: čamu my bêlarusy , a naš [_//] našý movâ +... *INT: ukrajêncy na svajoj movê , râsijanê na svajoj . *INT: a my čamu takijê stalê ? *INT: dze-tâ , navernâ , byú taki čas , što saromêlêsê ? *AI1: skaréj usjaho , da . *AI1: ci saromêlêsê , ilê prostâ +/. *INT: a vos´ vašý minčankâ sjastra prýjažajê , jana na jakoj užo movê ? *AI1: bol´š ruskâj . *INT: nu , a bac´kê ž na svajoj ? *INT: jak byli , jak vyrâslê , na takoj i râzmaúljajuc´ , tak ? *AI1: u nas i (.) ú bac´koú bol´š ruskê jazyk . *AI1: u nas bêlaruskêx sloú malâ . *INT: a ot što by vy xacelê , što b vaš syn (.) râzmaúljaú na svajoj movê ilê na jakoj-tâ čužoj ? *AI1: nu , žélacêl´nâ b na svajoj movê , no tada očýn´ têžélo dajci da étâvâ . *AI1: štoby vyučýc´ našu movu . *INT: žélanêjê , i úsë . *AI1: štoby úse abšalês´ , úse râzhavarvâlê , to da . *AI1: no jeslê adzin , dva , to úsë jano pêremešývâjêcý . *AI1: abšajêšsê s ljudzmi takimê , i pâlučajêcý , što (.) jazyk mešýny . *AI1: očýn´ têžélo tak râzhavarvâc´ . *INT: a vy samê ne padstrajvâjêcês´ , jeslê vy ú druhoj sêtuacýjê ? *AI1: na bêlaruskâm ? *AI1: mahu . *INT: +< da , vot pajexâlê ú minsk +/. *AI1: i papalê ú kampanêju čystâ bêlaruskuju ? *INT: da . *AI1: možnâ pâstaraccý , pâtamu što (.) bêlaruskê mnohâ znajêš slovâú , pânimaješ . *AI1: padstrojêccý možnâ . *AI1: nu byvajê , úsë raúno budêš stavêc´ slava (.) ruskêjê . *AI1: no možnâ bol´š i na bêlaruskâm . *INT: nu , a vot čamu padstrajêvâjêcês´ ? @End
(Stand: 20.04.2022)