Int_ak_1

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	INT Interviewer, AI1 Migrant
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
@ID:	brms|int|AI1|52;|female|Informant||Migrant|higher||
*INT:	peršý hod , navernâ , da ?
*AI1:	ukrop ni peršý hod , a (.) luk peršý .
*INT:	a jahâdy vy ložýcê tokâ ?
*INT:	tožý úžé ni peršý ?
*AI1:	o , jahâdy daúno .
*INT:	i xvatajê da visny ?
*INT:	ci da letâ dažý , da ?
*AI1:	da .
*INT:	mâlajcy !
*INT:	i xazjajkâ dobrâjê , i kvetkê razvodzêc´ .
*INT:	nu , persname persname , mâlajčynkâ !
*INT:	a vos´ vy hâvarylê , što jezdzêlê (.) âddyxac´ sa svajoj sjam´joj , ci xadzilê .
*INT:	što vy tam rabilê ?
*INT:	tol´kê âddyxalê ?
*INT:	ci , mo , jakuju vuxu kali varylê , ne ?
*AI1:	šýšlyki žarýlê .
*AI1:	vel´mê smačnâ šýžlyki z ryby .
*INT:	oho !
*INT:	tak ja ni +...
*INT:	dužý ni čulâ ni +...
*INT:	jak +...
*INT:	tak rybu vy z domu bralê ?
*INT:	ci tam lavilê ?
*AI1:	my lavilê (.) na réčcý , patom damoj pryneslê .
*AI1:	pačyscêlê , zâmârýnavalê tak , jak i mjasâ , ú mâjanézê , z lukâm , prypravâmê .
*AI1:	a potym na kastry pjakli .
*INT:	étâ užé išli jak na pryrodu , zâbiralê hatovâjê ?
*AI1:	da , zâbiralê z domâ hatovâjê .
*AI1:	i očên´ úkusny šašlyk iz ryby .
*INT:	dak (.) a rybu vudziú xto ?
*INT:	syn ci bac´@k +...
*INT:	mužyk ?
*INT:	dvajix jany ú vas xodzêc´ ci pa âdnamu ?
*AI1:	údvajix .
*INT:	a samê ni uúlikajêcês´ rýbaloústvâm ?
*AI1:	rýbaloústvâm ne .
*AI1:	na rybu ni xvatajê cirpenêjê , probâvâlâ .
*INT:	idzecê na réčku i rybu úžé rubêcê , uxu .
*INT:	a (.) ljubêcê li vy za hrybamê xadzic´ ?
*INT:	étâ tak samâ oddyx , tol´kê úžé +/.
*AI1:	+< jak osênnju , da , a šaz ne .
*AI1:	šas tokâ lisičkê , ja ix i ni baču .
*AI1:	a osênnju da .
*INT:	+< zdaroúê ni pâzvaljajê , da ?
*INT:	da j ni ljubicêl´ , navernâ ?
*AI1:	ne , ni ljubicêlê .
*INT:	a mužyk taksamâ ?
*AI1:	takoj paroj lučý ú jahâdy , a jon tokâ pa hryby .
*AI1:	jon jahâdy vabšé ni bjaré .
*INT:	a , vy za jahâdâmê , mužyk , jeslê josc´ vazmožnâs´ , idze za hrybamê .
*INT:	a vosênnju (.) xodzêcê za hrybamê , hatujêcês´ da zimy , ci ne ?
*AI1:	xodzêm .
*INT:	nu i jakijê hryby bjarécê ?
*AI1:	oj , masljatâ i zjaljonkê , pâdzjaljonkê , bârâviki .
*INT:	dak idzecê úžo tožý s´ sjam´joj ?
*AI1:	da , taksamâ sjam´joj .
*INT:	jedzêcê , ilê tut dze bli@k [_//] pablizu lis je ?
*AI1:	pablizu , xodzêm .
*INT:	úsë ú vas pâlučajêccý , vel´mê družnâjê sjam´ja .
*INT:	úsë úmescê robêcê .
*AI1:	starajêmsê .
*INT:	a ni jezdzêcê âddyxac´ u jaki sânatorýj ?
*AI1:	jezdzêlê adzin raz .
*INT:	kudy ?
*INT:	râskažycê .
*AI1:	u padpolâck , u vušačý jezdzêlê .
*AI1:	úsëj sjam´´joj jezdzêlê ú dom oddyxâ .
*AI1:	âddyxalê .
*INT:	nu , tam i pryhožýjê , vidnâ , mjasciny .
*INT:	ot râskazycê , što +/.
*AI1:	ozêrâ vočýn´ krasivâjê i očýn´ čystâjê .
*AI1:	i v jej plyvëš na lodkê pa ozêru , i dno vidnâ .
*AI1:	vidnâ , jak rybkê plavâjut .
*AI1:	vada čystâjê očýn´ .
*AI1:	les (.) krasivy i kljukvy očýn´ mnohâ bylâ .
*AI1:	osên´ âddyxajê .
*INT:	a vozdux u lesê jaki ?
*INT:	pobâč , navernâ +...
*INT:	étâ ú ljasu naxodzêccý ?
*AI1:	ú ljasu , srédi lesâ .
*AI1:	ad ušačýj , možý , kilametrâú šés´ , sem .
*AI1:	pastrojên (.) tam mâhazin , čytyrý korpusâ , domâ oddyxâ .
*INT:	vy jezdzêlê , kada úžé pačaúsê âtapicêl´ny sezon ?
*AI1:	jišé net , jišé ne bylâ .
*INT:	nu j xolâdnâ ni bylo ?
*INT:	ja tak pânimaju , tam časnyjê takijê domêkê , da ?
*INT:	ilê zimoj tožý (.) možnâ jexâc´ âtpâčyvac´ ?
*AI1:	zimoj tožý tam âddyxajut .
*AI1:	nu my tua jezdzêlê osên´nju , ú kancé sêncebra , jiščé bylâ cjaplo .
*AI1:	ni kancy , srédzinê sêntebra .
*INT:	a jak tak dobrâ spâdabalâsê , čamu tol´kê adzin raz (.) pâbyvalê ?
*AI1:	ni vyxodzêccý .
*INT:	što [_/] što času nima jilê +/.
*AI1:	i hrošýj njama , i času njama .
*INT:	hrošýj da , hrošý trébâ ú adnu storânu +/.
*AI1:	i hrošý druhuju , i za pucëúku tožý hrošý .
*AI1:	i s saboj tožý nadâ hrošý .
*AI1:	v vrémê oddyxâ maja pabylâ i ú polâckê .
*INT:	nu što tam ot u polâckê vy zapomnêlê ?
*AI1:	sabor samâ krasivâ , mânastyr´ interesny .
*AI1:	ú mânâstyry jak bylê , abšalês´ s manaškâmê .
*INT:	tak a mânastyr žanočý ci muž@k +/.
*AI1:	žanočý (.) mânastyr .
*INT:	mâladyjê manaškê ?
*INT:	ci úsjakêjê ?
*AI1:	úsjakêjê , no i mâladyx mnohâ .
*INT:	nu što jany vam raskazyvâlê ?
*INT:	čamu jany tuda pajšli , ni hâvarylê ?
*AI1:	u každâvâ svaja pryčynâ byla .
*AI1:	no samâjê incirésnâjê , ú ix ú každâhâ râsprýdzêlino svaje abjazânâscê .
*AI1:	i ta družnâ +...
*AI1:	i úsë spraúljajuccý .
*AI1:	i sad bal´šy ú jix , pârniki ú ix bal´šyjê tam ú mânâstyre .
*AI1:	nu šo i hâvaryc´ .
*INT:	nu , a išë što bačêlê ?
*AI1:	sabor (.) polâckê .
*INT:	+< a tam što vam zapomnêlâs´ ?
*AI1:	my tam sluxâlê arhannuju muzyku .
*INT:	+< êfrasinê polâckâjê , da ?
*INT:	tam budzê , navernâ , i jikonâ úžé ?
*INT:	ja joj +/.
*AI1:	i muš u jaje (.) tam ža .
*INT:	i arhan u saborý , da ?
*AI1:	u saborý arhan .
*INT:	o , arhan dziúny , bjaré za dušu .
*AI1:	aha .
*AI1:	intirésnâ to , što bylâ +...
*AI1:	syn maly byú , úsju darohu da polâckâ jon plakâú .
*AI1:	ú mânâstyry jon karpyznêčýú vabšé .
*AI1:	no kada my pryšli ú sabor , načýlâs´ ihrac´ muzykâ , jon tak zasnuú , i sokâ muzykâ išla , jon spaú cixonêčkâ .
*INT:	daú vam pabyc´ u cêšyni , mâladec maly .
*INT:	astalâs´ +...
*INT:	bačýcê , vos´ vam i myasciny pryhožýjê bêlarusê .
*INT:	jak vy ščytajêcê , u bêlarusê ispol´zujuccý raznyjê jêzyki ?
*INT:	bêlaruskê , ruskê , zmešýny bêlaruskâ-ruskê v raznyx sêtuacýjêx ?
*INT:	vezde hâvarjat na adnom jêzyke ?
*INT:	ilê ú sim´´je (.) na takom , a na rabocê úže na druhim ?
*INT:	i jak jedzêcê ú vësku , tak râzmaúljajêcê , tut ?
*INT:	ilê sušéstvujêt jakijê-tâ različêjê ?
*INT:	i jak vy dumâjêcê , čamu ?
*AI1:	u každâj mesnâscê svoj jazyk , svoj akcént .
*AI1:	u nas jazyk mešýny ruskâ-bêlaruskê , no vjazdze pâhâvary , možnâ râzabraccý , hde xto .
*INT:	nut u vas vot domâ +...
*INT:	ot jakijê tam slovy takijê , što takix u nas u akcjabrskêm njama ?
*AI1:	vot šas ja ix dažý ni mahu skazac´ , pâtamu šta úžé jak-tâ pryvuklâ i smjašalâs´ .
*AI1:	no pervâ vrémê (.) vabšé , bylê takijê slava , što ja zdes´ ni mahla dažý panjac´ .
*AI1:	xacja radyškâm akcjabârskê i losk .
*AI1:	a (.) prýajažaju damoj , jak-tâ (.) svoj akcént .
*INT:	a vot vy ž na âdpačynâk taksamâ jezdzêcê dadomu ?
*INT:	tam pêrêključajêtês´ na ixnuju movu ?
*INT:	ilê taksamâ râzmaúljajêcê , jak i tut ?
*AI1:	ja úzé pryvyklâ k hétâj i (.) bol´š +...
*AI1:	tak , abšajus´ tak , jak úsë rémê hâvaru ta .
*AI1:	šo tut , šo domâ , šo na rabocê , âdzinakâvâ .
*AI1:	no prýjažaju damoj , tam svaje slava .
*AI1:	byvajê , pêrakidvâjuccý mamâ , papâ .
*AI1:	nu j (.) patxvatyvâjêš tožý ix .
*AI1:	prýjažaju sjuda +/.
*INT:	pêrêključjajus´ na étu .
*AI1:	+, pêrýključajus´ na étu .
*INT:	a skažycê , pažalustâ , a ú vas xto jišë s vašýj radni josc´ ?
*INT:	vy dadomu jezdzêcê , mo , tožý tam xto ú vas žyve , ci brat , ci sjastra ?
*AI1:	sëstry , u minja ješé dve sistry .
*AI1:	k adnoj , to jak jedu , pâstajannâ zâjažžaju pa puci .
*INT:	étâ vas staréjšý , mâladzejšý ?
*AI1:	staršý , ja samâ ranejšý u sjam´je .
*AI1:	maje dve sjastry staršýjê , vot .
*AI1:	a s druhoj vstréčajêmsê v âsnavnom u mamy , prýjažajê .
*INT:	a ta úžo adkul´ prýjažajê ?
*INT:	ci taksamâ žyve +/.
*AI1:	+< s minsku .
*INT:	u minsku žyve ?
*AI1:	staršý samâ ú minskê žyve , srédnê našý ú birozâúkê , pa puci k mamê .
*AI1:	jedu , zâjažaju úsjahda .
*INT:	nu vos´ vy try sjastry , da ?
*AI1:	try sestry .
*INT:	a vy sustrakajêcês´ , i (.) minsk , bjarozâúkâ , akcjabrskê +...
*INT:	što-tâ ú vas roznâjê ?
*INT:	úsë raúno josc´ slovy , da ?
*AI1:	jes .
*AI1:	i očýn´ mnohâ jesc´ raznâvâ (.) ú razhvorê .
*INT:	nu adzin_âdnavo +/.
*AI1:	pânimajêm xârašo .
*INT:	dzjakuj !
*INT:	a spâdabajuccý li vam , kali bêlaruskêjê ispalnicêlê (.) pol´zujucý smešýnym jêzykom ?
*INT:	i što vy ab étâm (.) dumâjêcê ?
*AI1:	oj , bêlaruskêjê ispalnicêlê +...
*AI1:	jany v âsnaúnom i ispalnjajuc´ (.) zmešýnâ .
*AI1:	je bêlaruskêjê čystâ pesnê , no je i takijê .
*INT:	a vos´ +/.
*AI1:	vušý ni réžuc´ sil´nâ .
*AI1:	možý , my samê pâprývykalê k étâmu .
*AI1:	fêsceval´ ?
*INT:	fêscival´ slavjanskê .
*INT:	skažycê , kali laskâ , vam byú čas pâhljadzec´ ?
*AI1:	ni hlidzelâ ni âdnaho dnja .
*INT:	ni bylo času ?
*INT:	i ni âtkryccë , ni zâkryccë ?
*AI1:	ni âtkryccë , ni zâkryccë .
@New Episode
*INT:	a vos´ kali (.) vystupajut bêlaruskêjê artysty , sjudy ž úv akcjabrskê taksamâ prýjažžajuc´ , vy xodzêcê ?
*INT:	vot nidaúnâ i prýjažžalâ +...
*INT:	nu , ni nidaúnâ , mo , polhodâ nazad irinâ âfanas´jêúnâ [_//] âfanas´jêvâ , ne +/.
*AI1:	xažu , no redkâ .
*INT:	a , taksamâ času nima ?
*INT:	ilê užé ž čym pâpaúnjajêcês´ ?
*INT:	tut užé télivizârâm , da ?
*AI1:	da .
*INT:	a užé ni bylâ +...
*INT:	slavjanskê bazar čamu , užo pâhljadzec´ +/.
@New Episode
*AI1:	to synâ ú dziréúnju atpravêlâ , bylâ skušnâ neštâ , tam ni hljadzelê .
*AI1:	a tam njamnožýčkâ úrodê by i pryvyklâ bjaz synâ , to +...
*AI1:	ni znaju , s raboty prydu (.) ustaúšýjê , dnëm tuda-sjuda .
*AI1:	a stalâ kakuju-tâ rabotu zrabic´ , da večêrâ .
*INT:	ot i ja vas sënê taksamâ at raboty âtryvaju .
*INT:	pryšla , hljadžu , i višnê stajac´ , i âhurki stajac´ .
*INT:	a što vy tam bujêcê rabic´ z jimê ?
*INT:	varén´nê , mo , jakojê ?
*AI1:	višnê kampot , âhurki tak zâkataju .
*INT:	a kampot zâkryvajêcê , kostâčkê ž ni vynimajêcê , da ?
*AI1:	ne .
*AI1:	ja v étâm hadu âbnahlelâ i varénê s kostâčkâmê zvarylâ .
*INT:	dak ji úžé i varénê zvarylê ?
*AI1:	da .
*INT:	a âhurki jak bujêcê@k , pat kryšku kapronâvu , ci zakatvâc´ ?
*AI1:	zakatvâc´ .
*INT:	nu , a svajim sikrétâm , jak vy +...
*INT:	rycéptâm , kali laskâ , pâdzjalicês´ .
*INT:	mo , i ja tak zrablju , bo vy sil´nâ dobrâ xazjajkâ .
*INT:	ú vas usë atrymlêvâjêccý .
*INT:	ot na troxlitrovu banku +...
*INT:	ci jak vy robêcê ?
*AI1:	ščé v étâm hadu pervy raz zakatyvâju , trébâ brac´ cjatradz´ i hljadzec´ +...
*AI1:	a tak (.) na troxlitrovuju banku (.) stakan stohramovy saxârâ .
*INT:	sto saxârâ , zâpišu .
*AI1:	hram sem´sêt solê (.) i hram sem´sêt uksusâ .
*INT:	i skažycê , kali laskâ , vy kol´kê razoú slivajêcê , nâlivajêcê ?
*AI1:	dva , trécêm razâm zakatyvâju .
*INT:	a vot étâ ot úsë ložýcê ú banku ?
*INT:	il´ [_////] ci robêcê (.) sirop ?
*AI1:	+< sirop .
*AI1:	paslednêm razâm zâlivaju , sirop varýccý .
*INT:	sirop .
*INT:	i na trécê raz zâkryvajêcê .
*INT:	stajat dobrâ , da ?
*AI1:	jak vy dumâjêcê ?
*AI1:	v âsnaúnom dobrâ , ale ž byvajê , što +/.
*INT:	+< josc´ takojê , što ji +/.
*AI1:	byvajê takojê , što j nja xočuc´ stajac´ .
*INT:	a pad karponâvu robêcê , ci ne ?
*AI1:	rablju .
*INT:	a pad karponâvu skol´kê čaho ložýcê ?
*AI1:	try solê , i úsë .
*AI1:	nu i zelên´ .
*AI1:	prypravy , zelên´ .
*INT:	+< nu prypravy , da ?
*AI1:	i xrenâ mnohâ .
*AI1:	xrénâ .
*INT:	xrénâ .
*AI1:	snizu , i xrén sverxu .
*INT:	dzjakuj , pâdzjalilêsê sa mnoj i svajimê récéptâmê , jak vy robêcê .
*INT:	a vot vy hâvarylê , varén´nê varylê .
*INT:	jaščé ž možnâ zvaryc´ .
*INT:	jak vy +...
*INT:	skokê tohâ saxâru ložýcê ?
*INT:	každy neštâ pa-svojmu .
*INT:	vy bolêj ložýcê ?
*INT:	ci kilahram na kilahram ?
*AI1:	kilahram dvescê saxârâ na kilahram jahâd .
*INT:	i úsë úzvešývâjêcê ?
*AI1:	pervy raz úzvešývâju , a patom ja úžé tak , na hlaz .
*AI1:	saxâr úzvešýn ú mâhazinê pa kilahramu .
*INT:	nu , a višnê jak užé +/.
*AI1:	+< a jahâdy užé prymecêš .
*INT:	nu , jiše , kromê čarnic , vot višnê , ješče ž étâ vot , smarodzênâ +...
*INT:	možý , što rabilê ?
*INT:	ci nima u vas smarodzêny ?
*AI1:	oj , smarodzênâ ščé stajit , nadâ pêrýkrucic´ na mêsarubku .
*AI1:	a paréčku ja zvarylâ .
*INT:	dak užé , smarodzênâ užé , pâlučajêcý , u nas sazrelâ , tak ?
*INT:	parečkâ sazrelâ .
*INT:	smarodênu na mêsarubku .
*INT:	s saxârâm ?
*AI1:	da , s saxârâm .
*AI1:	kilahram jaxâd na dva kilahramâ (.) saxârâ .
*INT:	a , étâ ž nužnâ , što b jany stajalê .
*INT:	tokâ pêrêkrucilê , i úsë ?
*AI1:	pêrýkrucilâ , na dno +...
*AI1:	suxuju [_/] suxuju banku , na dno saxârý , zverxu saxâr .
*INT:	a užé +...
*INT:	što vy šče rabilê ?
*AI1:	paréčku .
*INT:	a paréčku kampot ci varén´nê ?
*AI1:	i kampot , i varén´nê .
*INT:	a tut užé kilahram na kilahram idze , da ?
*AI1:	kilahram dvesê , na ljubuju jahâdu kilahram dvescê saxârâ .
*INT:	i na malinu tak ?
*AI1:	na malinu kilahram , jana sladkâjê .
*AI1:	i jes´ sladkêjê jablâkê , dažý možnâ troškê men´š , čym kilahram .
*INT:	a tak étâ , kîlahram na kîlahram ?
*INT:	nu , ja tožý rablju prýblizicêl´nâ tak , no ni úzvešývâju , jak vy havorýcê , úsë na hlaz xx .
*INT:	a ot jaščé robêcê ci žale ?
*INT:	ni rabilê ni_z_jakoj jahâdy ?
*INT:	ni robêcê , ni vyžymajêcê ?
*AI1:	u mjane jeslê ljubêt , tol´kê šob jahâdkê bylê .
*AI1:	a jak užé jahâd netu , to jany kryčac´ cipâ +"/.
*AI1:	+" sama ješ !
*INT:	a étê ni zâmaražývâlê ?
*INT:	smarodzênu ?
*INT:	ci smarodzênâ ni zâmaražývâjêccý ?
*INT:	ne ?
*AI1:	smarodzênu ja adzin hod zâmarozêlâ , očên´ kislâjê xx .
*AI1:	i ni pašla .
*INT:	ni pašla .
*INT:	a o klubnicý bylê , ni zâmaražývâlê ?
*AI1:	+< ni bylo ú étym hadu klubnikê , u étâm hadu tokâ pêrýsadzilâ .
@New Episode
*INT:	a , mâladajê , da ?
*INT:	jasnâ .
*INT:	tut u nas na bazar xadzilâ , dak (.) prâdavalê mnohâ klubnikê .
*INT:	kupljalê ljudzê .
*INT:	xoc´ i žyvem u vëskê (.) jakâby , a úsë kupljajêm .
*AI1:	oj , xvatajê jahâd i druhix .
*AI1:	nima klubnikê , da druhijê jahâdy je .
*INT:	a u vas jablykê jakijê josc´ ?
*AI1:	u mjane nima .
*AI1:	josc´ u svjakrovê , josc´ u mamy .
*INT:	aha .
*INT:	bely naliú ža užo skorâ budzê .
*INT:	josc´ u svjakrovê ?
*AI1:	nima .
*INT:	a jišë kaki-tâ rannêjê (.) étyâjê jablykê ?
*INT:	jak jany nâzyvajucâ , ja sama zabylâ .
*AI1:	taki nimnožkâ rýzkavaty .
@New Episode
*INT:	nu , bely naliú josc´ , da ?
*AI1:	ú dzjaréúnê jesc´ .
*INT:	a što z belym nalivâm robêcê ?
*AI1:	kampot očên´ úkusny .
*INT:	kampot , da .
*AI1:	a varén´nê ni úkusnâjê , mne ni nravêccý z jaho .
*AI1:	jaho nâčynajêš varyc´ , jano râspaúzajêccý , jak kašý robêccý .
*INT:	nu , pâlučajêccý džém .
*AI1:	da , džém .
*AI1:	a mne nadâ , šob pavidlâ .
*INT:	pavidlâ , kusočkê .
*AI1:	a mne nadâ , šo b bylê dol´kê , kusočkê .
*INT:	vašý ljubêc´ úsë , sto b bylâ vidnâ , što jadzjac´ .
*AI1:	z belâhâ nalivâ tol´kâ jeslê kampot .
*AI1:	ilê tak pajesc´ .
*INT:	idučy k vam , sustréú mjane (.) malen´kê (.) sabačkâ .
*INT:	étâ , navernâ , vaš ?
*AI1:	bely naš .
*INT:	be@k +...
*INT:	nu , bely .
*AI1:	bely , kašlaty naš .
*INT:	a jak jaho zvac´ ?
*AI1:	snjažok .
*AI1:	tak jak jon sam bely , my ryšylê nazvac´ jaho snjažok .
*INT:	+< nu , taki pryhožý , belên´kê , pušysty .
*INT:	a dze vy jaho úzjalê ?
*INT:	mo , dze syn prynës adkul´ ?
*INT:	z dzirévnê pryvezlê .
*INT:	ú tom hadu pajexâlê ú otpusk , kak raz u mamy âščynjalâ sabačkâ .
*INT:	nu , i dzecê pâdzjalilê , kamu jaki .
*INT:	srazu úrodzê by i ni xacelê zâbirac´ , ale +...
*INT:	kol´ ni dal´nêč , kudy jaho dzec´ ?
*INT:	pryšlos´ zâbirac´ (.) s saboj .
*INT:	a dzecê +...
*INT:	jakijê dzecê ?
*INT:	xto jašče tam byú ?
*AI1:	moj maly i sjastryn (.) syn , plemjanêk moj .
*INT:	tak vy hâvarylê , u vas tam dve sjastry .
*INT:	jakoj sjastry ?
*AI1:	samâj staršýj .
*AI1:	no tak kak jon ú minskê žyve , ni zabraú .
*AI1:	zabralâ vtarajê sjastra , srédnêjê , tovâ sâbačonkâ .
*AI1:	no jaho ukralê (.) u tu ža njadzelju .
*INT:	+< a vaš taki uxožýny , čysty .
*INT:	vy , vidnâ , jaho tam i ú šampunêmê myjêcê , čym xočýcê .
*AI1:	ne , šampunêmê nja myjêm , no každy den´ myjêm .
*INT:	nu , uxožýny sabač´kâ , xarošý .
*AI1:	jeslê ne na ozêrâ , to pad kalonkâj myju .
*AI1:	a myccý ljubêc´ ljubêc´ .
*AI1:	druhi dak ucjakajê , a éty +...
*AI1:	tak pastaúlju na ruku , jon sam .
*AI1:	druhoj rukoj myju , i taki davol´ny .
*INT:	a vy jaho vyhul´vâjêcê ci ot tak vot na noč puskajêcê ?
*INT:	tol´kê cjaper vybrâú , a nočču na pryvêzê tam .
*INT:	ot ja bačýlâ , što pryvjazân .
*AI1:	ne , na dzen´ my na pryvêz stavêm , ale ž neštâ účérâ jon +...
*AI1:	hrazy bajiccý .
*AI1:	dak va vrémê hrazy zalez na bud@k , kak načýú vyc´ , što pânjavolê pryšlos´ jaho âdpuscic´ .
*AI1:	i zakryc´ u sarajê , štob hrazu nja bačýú .
*INT:	tak cjaper ot-tâ i bjaz pryvêzê xadziú , da ?
*AI1:	da , utrâm ni bylo času .
*INT:	a jak jedzêcê ú vësku , zâbirajêcê z saboj ?
*AI1:	net , âstaúljajêm zdes´ .
*INT:	dak a xto ža tady kormê ?
*AI1:	sasedzê .
*INT:	a , nu mâlaccy , družnâ žyvecê (.) s sasedzêmê .
*INT:	a vy úžé bylê ú âdpačynku ?
*INT:	xadzilê v otpusk ?
*AI1:	ne , jaščé pojdu .
*AI1:	užo úpêradzi , čérâz dve ne +...
*AI1:	čééz dve s pâlavinâj njadzelê .
*INT:	nu , i jak vy úža planirujêcê âdpačynâk svoj pastrojêc´ ?
*AI1:	spačatku otpuskâ pajedu v dziréúnju .
*INT:	pajedzêm +...
*INT:	étâ vy úžo xto pajedzê ?
*AI1:	ja s synâm .
*INT:	a muž rabotâjê , navernâ ?
*AI1:	rabotâjê .
*AI1:	a potym nimnožkâ domâ pabudzêm .
*AI1:	s´´jezdêm ú minsk , âdpačnëm , pryjedzêm damoú , i otpusk zakončýccý .
*INT:	a ú minsk vy , navernâ , jak (.) otpusk , tak i jedzêcê ú minsk ?
*INT:	a što tam ?
*INT:	dze vy ot bylê ú minskê ?
*INT:	ci što vam zapomnêlâs´ ?
*INT:	taksamâ kudy vy xadzilê ?
*AI1:	ú minsk pašci každy hod my jezdzêm .
*INT:	nu i dze vy tam byvajêcê ?
*AI1:	i v parkê , v maxdonâl´s xodzêm .
*AI1:	i prostâ pa horâdu ljubêm pâhuljac´ .
*INT:	a ú parkê što vy tam robêcê ?
*AI1:	na kâruselê raznyjê dzjacej vodzêm .
*INT:	a bâtaničêskê zad@k [_//] sad tožý xadzilê ?
*AI1:	xadzilê .
*INT:	nu i što tam ?
*AI1:	cvety ved´ krasivyjê .
*INT:	ljubavalêsê , da ?
*INT:	doúhâ adtul´ (.) ni vyxodzêlê ?
*AI1:	+< ljubavalês´ , da .
*AI1:	ú zapark xadzilê (.) ú minskê .
*AI1:	tam josc´ zapark ?
*AI1:	ilê étâ pryježžý ?
*INT:	svoj zapark .
*INT:	svoj ?
*INT:	jakijê tam zvery ?
*INT:	ja úžo ni byla ú minsku ú zaparku .
*AI1:	slany jest´ , i tihry , i l´vy .
*AI1:	oj , tam ix mnohâ .
*INT:	oho !
*INT:	nu uxožýnyjê zvery ?
*AI1:	uxožýnyjê zverê .
@New Episode
*AI1:	bol´šý panravêúsê , dze zmejê .
*AI1:	tam jakix tokâ zmej netu !
*INT:	o , tak strašnâ !
*AI1:	net , ani ú nas ú takix akvarýumâx cipâ , očýn´ krasivâ .
*AI1:	što na pryrodzê uvidzêc´ , spuhajêssê , a tak krasivâ .
*INT:	vy každy [_////] kožny hod jedzêcê ú minsk ?
*AI1:	pačci každy hod .
*INT:	na jakuju njadzel´ku , da ?
*AI1:	da .
*INT:	i (.) otpusk vaš i zakančývâjêccý .
*INT:	a (.) vos´ (.) da sjabrovâk (.) ljubêcê xadzic´ ?
*INT:	ilê vy dâmased bolêj ?
*AI1:	bolêj dâmased .
*AI1:	lučý pusc´ ka mne pryxodzêc´ .
*INT:	nu , i užé jak da vas xx sjabroúkê , vy , navernâ , vučýcê taksamâ pakazvâc´ im svajo vjazan´nê .
*INT:	josc´ takijê , što ljubêc´ vjazac´ ?
*INT:	navernâ , prosêt , šob pâdarylê , da ?
*INT:	a skažycê , persname persname , vy vjazan´nêm daúno vabšé zânimajêtês´ ?
*INT:	šče v školê ?
*INT:	ot ja vot (.) i ni spytalâsê .
*AI1:	sa školy .
*INT:	nu , ni babulê , ni macê , nixto ni úmejê ?
*AI1:	mamâ ni úmejê vjazac´ , sëstry ni adna ni vtarajê ni umejut .
*AI1:	no umelâ vjazac´ , tokâ ni pučkom , a spicâmê , mamênâ sjastra staršýjê .
*INT:	čëcê vašý ?
*AI1:	tëtê .
*AI1:	kada prýxadzilâ , ana úsë úrémê vjazalâ , mne pakazyvâlâ , no mne nikak ni dâxadzilâ .
*AI1:	patom étâ +...
*AI1:	da , načýlâ ja vjazac´ , pašla u internat .
*AI1:	u nas vâs´miletkâ , a patom ja zakančývâlâ školu , dvinaccýc´ kilametrâú ad dziréúnê (.) susednêj .
*INT:	+< dak i vy uže damoj ni vâzrašalês´ ?
*AI1:	ne , my vesnu i osên´ dâbiralês´ , a zimu žylê ú internacê .
*AI1:	tam vêčéramê nečym bylâ zanêcý .
*AI1:	u nas kak-tâ têlivizâr pa vrémênê , urokê zrabic´ pa úrémênê , a tak sidec´ ú komâtê bylâ očýn´ skučnâ .
*AI1:	ja kupilâ knižku (.) i vot prostâ +/.
*INT:	i vot tady pâčali ?
*AI1:	+, radzê interésâ paprobâvâc´ [_/] paprobâvâc´ .
*AI1:	ne , ne .
*INT:	+< nu ni úmelê da tyx šasnacê@k hadoú , ni úmelê vjazac´ ?
*INT:	i tak nâvučylêsê !
*INT:	ušju žysn´ vjazalê z detstvâ .
*AI1:	nu , ja j šas vjažu , tokâ pa uzorâm .
*INT:	+< i ú vas roznyjê (.) vidy ?
*AI1:	pa uzoru .
*AI1:	i spicâmê , i pučkom ja vjažu , tokâ pa uzoru .
*AI1:	ja tak nahljadnâ ničoâ ni zapomnju i sama âréncirâ ne dzjaržu .
*INT:	pamêc´ , vidzêcê , pamêc´ zrycêl´nâjê , da ?
*AI1:	a vot pa uzoru , bjaru knižku i idu .
*INT:	vot étâ u vas nêabyč´nâjê .
*AI1:	+< vjazalâ i kascjumy .
*INT:	takajê nêabyč´nâjê .
*INT:	étâ , mo , u (.) kaho ubačêlê da zâxacelê takuju zvjazac´ ?
*AI1:	net , ú knižkê .
*INT:	ci samê ?
*INT:	ú knižkê , da ?
@New Episode
*INT:	a jaki +...
*INT:	ja vas pêrýbivaju , jaki kascjum vjazalê ?
*AI1:	nu , ja sabe vjazalâ kascjum , vučyúšýs´ ú účylêščý ú babrujskê , at nečýhâ delâc´ .
*INT:	i nasilê ?
*AI1:	da , nasilâ .
*INT:	+< nu , dak dobrâ ž zvjazalê !
*INT:	jak salfetkê , takijê pryhožýjê .
*AI1:	u mjane v danny mament s kascjumâ koftu svjakruxâ šas nosêc´ .
*INT:	o mâlaccy !
*AI1:	i mne koftâ je , sama našu .
*INT:	i na dzivan râzlažylê .
*INT:	étâ stol´kê svjazac´ !
*INT:	a ot na dzivan vjazalê (.) nidaúnâ ci úžo dâúnavatâ ?
*AI1:	daúno .
*AI1:	i pljamjanêkâm vjazalâ kascjumy .
*INT:	plemnjanêkâm étâ (.) jakim ?
*AI1:	srédnêj sjastry devâčkê .
*INT:	dzevâčkâ malen´kâjê ščé ci úžé vjalikâjê ?
*AI1:	úžo zamuž vyšlâ , ale byla malen´kâjê .
*INT:	a , dak užé +...
*INT:	mâlajcy !
*INT:	dak užo skorâ budzêcê únučkâm vjazac´ ?
*AI1:	budu .
*INT:	mâlaccy !
*INT:	vjažýcê dobrâ .
*INT:	a vos´ u vas étyx šmat , cacâk vjazdze stajic´ .
*INT:	étâ tak syn (.) sâbirajê , da ?
*AI1:	sâbiraú , užé vyrâs z étâhâ rostâ [_//] vozrâstâ .
*AI1:	da jon šas sâbirajê , jon šas na mašynkâx +/.
*INT:	a kindâry (.) taksamâ kupljajê ?
*AI1:	da .
*INT:	a tak nêkamu +...
*INT:	i úžé , mo , xto staréjšý , jej daryc´ jakijê mašynkê , ne ?
*AI1:	darým , nu i sibe ž âstaúljajêm nimnozkâ .
*INT:	nu tak tut ža ni nimnožkâ , tut vel´mê mnohâ .
*INT:	i hljažu , sil´nâ šmat knih .
*INT:	i dzeckêjê knihê .
*INT:	étâ syn čytaú ?
@New Episode
*AI1:	da , knižkê synu pâkupalê .
*INT:	+< âkuranyjê@w knihê , vidnâ , âkuratny xlopčýk .
*INT:	i tam al´bomâú stol´kê .
*INT:	étâ úsë ú vas , dze ni byvajêcê +/.
*AI1:	naš syn , skazkê ni ljubicêl´ , skazkê razkazy bol´š .
*INT:	kankrétnâ ?
*AI1:	da .
*AI1:	i fantascêkâ (.) šas pašla .
*INT:	skazkê +...
*INT:	užé vyrâs sa skazâk , da ?
*AI1:	jon skazâk nêkada sil´nâ ni ljubiú .
*INT:	i malen´kê ni ljubiú ?
*AI1:	jon maly bol´š ljubiú stêxâtvarénnê , jon ix sam zavučývâú .
*AI1:	asobênâ bardo , ahnêju barto .
*AI1:	u nas očýn´ mnohâ bylâ , u mne i šas (.) jesc´ knižkê jaje .
*INT:	a jon (.) ljubêc´ (.) kan@k +...
*INT:	vot kanstruktâr staic´ .
*INT:	kanstruktâr , vidnâ , sâbiraú ranej , da ?
*AI1:	oj , ran´šý sâbiralê , u nas mnohâ bylo ix .
*AI1:	za to šas (.) dzêvidzi dy prystaúkâ .
*INT:	úse dzecê vyxodêt +...
*INT:	a kamp´´jutâr jaščé ni prosêc´ ?
*AI1:	a probâvâú prasic´ , da toúku , što prosêc´ .
*AI1:	zrénêjê netu , pâkupac´ paka ni xaču .
*INT:	da , mo , trébâ užé budzê , dak tady .
*AI1:	da , ja úžo kazalâ jamu , s klasâ vos´mâhâ , dzevjatâhâ , ni ran´shý .
*INT:	što vy dumâjêcê , bêlaruss@k [_///] a buduščêjê bêlaruskâvâ jêzyka ?
*INT:	budêt li on râzvivaccý ?
*INT:	ilê , možý , i zhinê ?
*AI1:	to jak u nas šjas , jon užé vabšé shinuú .
*INT:	a čë@w šas tak užé vy ščytajêcê ?
*AI1:	+< a u nas jak-tâ bol´š ruskê jazyk .
*INT:	ščjas ža užé naš ryhor [_//] âljaksandr xx tak pâdnimajê našu bêlarus´ .
*INT:	úsë na bêlaruskâj movê .
*INT:	i kramâ ["] napisânâ , i cyrul´nê ["] .
*INT:	ot jak u minsk jezdzêlê , bačêlê ?
*AI1:	no së raúno jak-tâ my bol´š râzhavarvâjêm mešýnym jêzykom .
*AI1:	i na čystâ bêlaruskê očýn´ têžalo pêrajci .
*AI1:	étâ ščé prajdzët (.) nêizvesnâ sokâ vrémênê , štoby pêréjci na čystâ bêlaruskê .
*INT:	vy dumâjêcê , što (.) mo , j iščéznê , da ?
*AI1:	u nas bêlaruskêjê takijê slava , što my dažý ni znajêm , što jany âbâznačajuc´ .
*AI1:	paroj prâčytajêš i ne znajêš , što étâ takojê .
*AI1:	xoc´ my vyrâslê ú dziréunê .
*INT:	tak a xto vênavat , vot jak vy dumâjêcê ?
*INT:	čamu my bêlarusy , a naš [_//] našý movâ +...
*INT:	ukrajêncy na svajoj movê , râsijanê na svajoj .
*INT:	a my čamu takijê stalê ?
*INT:	dze-tâ , navernâ , byú taki čas , što saromêlêsê ?
*AI1:	skaréj usjaho , da .
*AI1:	ci saromêlêsê , ilê prostâ +/.
*INT:	a vos´ vašý minčankâ sjastra prýjažajê , jana na jakoj užo movê ?
*AI1:	bol´š ruskâj .
*INT:	nu , a bac´kê ž na svajoj ?
*INT:	jak byli , jak vyrâslê , na takoj i râzmaúljajuc´ , tak ?
*AI1:	u nas i (.) ú bac´koú bol´š ruskê jazyk .
*AI1:	u nas bêlaruskêx sloú malâ .
*INT:	a ot što by vy xacelê , što b vaš syn (.) râzmaúljaú na svajoj movê ilê na jakoj-tâ čužoj ?
*AI1:	nu , žélacêl´nâ b na svajoj movê , no tada očýn´ têžélo dajci da étâvâ .
*AI1:	štoby vyučýc´ našu movu .
*INT:	žélanêjê , i úsë .
*AI1:	štoby úse abšalês´ , úse râzhavarvâlê , to da .
*AI1:	no jeslê adzin , dva , to úsë jano pêremešývâjêcý .
*AI1:	abšajêšsê s ljudzmi takimê , i pâlučajêcý , što (.) jazyk mešýny .
*AI1:	očýn´ têžélo tak râzhavarvâc´ .
*INT:	a vy samê ne padstrajvâjêcês´ , jeslê vy ú druhoj sêtuacýjê ?
*AI1:	na bêlaruskâm ?
*AI1:	mahu .
*INT:	+< da , vot pajexâlê ú minsk +/.
*AI1:	i papalê ú kampanêju čystâ bêlaruskuju ?
*INT:	da .
*AI1:	možnâ pâstaraccý , pâtamu što (.) bêlaruskê mnohâ znajêš slovâú , pânimaješ .
*AI1:	padstrojêccý možnâ .
*AI1:	nu byvajê , úsë raúno budêš stavêc´ slava (.) ruskêjê .
*AI1:	no možnâ bol´š i na bêlaruskâm .
*INT:	nu , a vot čamu padstrajêvâjêcês´ ?
@End
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page