Int_ak_1

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: INT Interviewer, AI1 Migrant

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

@ID: brms|int|AI1|52;|female|Informant||Migrant|higher||

*INT: peršý hod , navernâ , da ?

*AI1: ukrop ni peršý hod , a (.) luk peršý .

*INT: a jahâdy vy ložýcê tokâ ?

*INT: tožý úžé ni peršý ?

*AI1: o , jahâdy daúno .

*INT: i xvatajê da visny ?

*INT: ci da letâ dažý , da ?

*AI1: da .

*INT: mâlajcy !

*INT: i xazjajkâ dobrâjê , i kvetkê razvodzêc´ .

*INT: nu , persname persname , mâlajčynkâ !

*INT: a vos´ vy hâvarylê , što jezdzêlê (.) âddyxac´ sa svajoj sjam´joj , ci xadzilê .

*INT: što vy tam rabilê ?

*INT: tol´kê âddyxalê ?

*INT: ci , mo , jakuju vuxu kali varylê , ne ?

*AI1: šýšlyki žarýlê .

*AI1: vel´mê smačnâ šýžlyki z ryby .

*INT: oho !

*INT: tak ja ni +...

*INT: dužý ni čulâ ni +...

*INT: jak +...

*INT: tak rybu vy z domu bralê ?

*INT: ci tam lavilê ?

*AI1: my lavilê (.) na réčcý , patom damoj pryneslê .

*AI1: pačyscêlê , zâmârýnavalê tak , jak i mjasâ , ú mâjanézê , z lukâm , prypravâmê .

*AI1: a potym na kastry pjakli .

*INT: étâ užé išli jak na pryrodu , zâbiralê hatovâjê ?

*AI1: da , zâbiralê z domâ hatovâjê .

*AI1: i očên´ úkusny šašlyk iz ryby .

*INT: dak (.) a rybu vudziú xto ?

*INT: syn ci bac´@k +...

*INT: mužyk ?

*INT: dvajix jany ú vas xodzêc´ ci pa âdnamu ?

*AI1: údvajix .

*INT: a samê ni uúlikajêcês´ rýbaloústvâm ?

*AI1: rýbaloústvâm ne .

*AI1: na rybu ni xvatajê cirpenêjê , probâvâlâ .

*INT: idzecê na réčku i rybu úžé rubêcê , uxu .

*INT: a (.) ljubêcê li vy za hrybamê xadzic´ ?

*INT: étâ tak samâ oddyx , tol´kê úžé +/.

*AI1: +< jak osênnju , da , a šaz ne .

*AI1: šas tokâ lisičkê , ja ix i ni baču .

*AI1: a osênnju da .

*INT: +< zdaroúê ni pâzvaljajê , da ?

*INT: da j ni ljubicêl´ , navernâ ?

*AI1: ne , ni ljubicêlê .

*INT: a mužyk taksamâ ?

*AI1: takoj paroj lučý ú jahâdy , a jon tokâ pa hryby .

*AI1: jon jahâdy vabšé ni bjaré .

*INT: a , vy za jahâdâmê , mužyk , jeslê josc´ vazmožnâs´ , idze za hrybamê .

*INT: a vosênnju (.) xodzêcê za hrybamê , hatujêcês´ da zimy , ci ne ?

*AI1: xodzêm .

*INT: nu i jakijê hryby bjarécê ?

*AI1: oj , masljatâ i zjaljonkê , pâdzjaljonkê , bârâviki .

*INT: dak idzecê úžo tožý s´ sjam´joj ?

*AI1: da , taksamâ sjam´joj .

*INT: jedzêcê , ilê tut dze bli@k [_//] pablizu lis je ?

*AI1: pablizu , xodzêm .

*INT: úsë ú vas pâlučajêccý , vel´mê družnâjê sjam´ja .

*INT: úsë úmescê robêcê .

*AI1: starajêmsê .

*INT: a ni jezdzêcê âddyxac´ u jaki sânatorýj ?

*AI1: jezdzêlê adzin raz .

*INT: kudy ?

*INT: râskažycê .

*AI1: u padpolâck , u vušačý jezdzêlê .

*AI1: úsëj sjam´´joj jezdzêlê ú dom oddyxâ .

*AI1: âddyxalê .

*INT: nu , tam i pryhožýjê , vidnâ , mjasciny .

*INT: ot râskazycê , što +/.

*AI1: ozêrâ vočýn´ krasivâjê i očýn´ čystâjê .

*AI1: i v jej plyvëš na lodkê pa ozêru , i dno vidnâ .

*AI1: vidnâ , jak rybkê plavâjut .

*AI1: vada čystâjê očýn´ .

*AI1: les (.) krasivy i kljukvy očýn´ mnohâ bylâ .

*AI1: osên´ âddyxajê .

*INT: a vozdux u lesê jaki ?

*INT: pobâč , navernâ +...

*INT: étâ ú ljasu naxodzêccý ?

*AI1: ú ljasu , srédi lesâ .

*AI1: ad ušačýj , možý , kilametrâú šés´ , sem .

*AI1: pastrojên (.) tam mâhazin , čytyrý korpusâ , domâ oddyxâ .

*INT: vy jezdzêlê , kada úžé pačaúsê âtapicêl´ny sezon ?

*AI1: jišé net , jišé ne bylâ .

*INT: nu j xolâdnâ ni bylo ?

*INT: ja tak pânimaju , tam časnyjê takijê domêkê , da ?

*INT: ilê zimoj tožý (.) možnâ jexâc´ âtpâčyvac´ ?

*AI1: zimoj tožý tam âddyxajut .

*AI1: nu my tua jezdzêlê osên´nju , ú kancé sêncebra , jiščé bylâ cjaplo .

*AI1: ni kancy , srédzinê sêntebra .

*INT: a jak tak dobrâ spâdabalâsê , čamu tol´kê adzin raz (.) pâbyvalê ?

*AI1: ni vyxodzêccý .

*INT: što [_/] što času nima jilê +/.

*AI1: i hrošýj njama , i času njama .

*INT: hrošýj da , hrošý trébâ ú adnu storânu +/.

*AI1: i hrošý druhuju , i za pucëúku tožý hrošý .

*AI1: i s saboj tožý nadâ hrošý .

*AI1: v vrémê oddyxâ maja pabylâ i ú polâckê .

*INT: nu što tam ot u polâckê vy zapomnêlê ?

*AI1: sabor samâ krasivâ , mânastyr´ interesny .

*AI1: ú mânâstyry jak bylê , abšalês´ s manaškâmê .

*INT: tak a mânastyr žanočý ci muž@k +/.

*AI1: žanočý (.) mânastyr .

*INT: mâladyjê manaškê ?

*INT: ci úsjakêjê ?

*AI1: úsjakêjê , no i mâladyx mnohâ .

*INT: nu što jany vam raskazyvâlê ?

*INT: čamu jany tuda pajšli , ni hâvarylê ?

*AI1: u každâvâ svaja pryčynâ byla .

*AI1: no samâjê incirésnâjê , ú ix ú každâhâ râsprýdzêlino svaje abjazânâscê .

*AI1: i ta družnâ +...

*AI1: i úsë spraúljajuccý .

*AI1: i sad bal´šy ú jix , pârniki ú ix bal´šyjê tam ú mânâstyre .

*AI1: nu šo i hâvaryc´ .

*INT: nu , a išë što bačêlê ?

*AI1: sabor (.) polâckê .

*INT: +< a tam što vam zapomnêlâs´ ?

*AI1: my tam sluxâlê arhannuju muzyku .

*INT: +< êfrasinê polâckâjê , da ?

*INT: tam budzê , navernâ , i jikonâ úžé ?

*INT: ja joj +/.

*AI1: i muš u jaje (.) tam ža .

*INT: i arhan u saborý , da ?

*AI1: u saborý arhan .

*INT: o , arhan dziúny , bjaré za dušu .

*AI1: aha .

*AI1: intirésnâ to , što bylâ +...

*AI1: syn maly byú , úsju darohu da polâckâ jon plakâú .

*AI1: ú mânâstyry jon karpyznêčýú vabšé .

*AI1: no kada my pryšli ú sabor , načýlâs´ ihrac´ muzykâ , jon tak zasnuú , i sokâ muzykâ išla , jon spaú cixonêčkâ .

*INT: daú vam pabyc´ u cêšyni , mâladec maly .

*INT: astalâs´ +...

*INT: bačýcê , vos´ vam i myasciny pryhožýjê bêlarusê .

*INT: jak vy ščytajêcê , u bêlarusê ispol´zujuccý raznyjê jêzyki ?

*INT: bêlaruskê , ruskê , zmešýny bêlaruskâ-ruskê v raznyx sêtuacýjêx ?

*INT: vezde hâvarjat na adnom jêzyke ?

*INT: ilê ú sim´´je (.) na takom , a na rabocê úže na druhim ?

*INT: i jak jedzêcê ú vësku , tak râzmaúljajêcê , tut ?

*INT: ilê sušéstvujêt jakijê-tâ različêjê ?

*INT: i jak vy dumâjêcê , čamu ?

*AI1: u každâj mesnâscê svoj jazyk , svoj akcént .

*AI1: u nas jazyk mešýny ruskâ-bêlaruskê , no vjazdze pâhâvary , možnâ râzabraccý , hde xto .

*INT: nut u vas vot domâ +...

*INT: ot jakijê tam slovy takijê , što takix u nas u akcjabrskêm njama ?

*AI1: vot šas ja ix dažý ni mahu skazac´ , pâtamu šta úžé jak-tâ pryvuklâ i smjašalâs´ .

*AI1: no pervâ vrémê (.) vabšé , bylê takijê slava , što ja zdes´ ni mahla dažý panjac´ .

*AI1: xacja radyškâm akcjabârskê i losk .

*AI1: a (.) prýajažaju damoj , jak-tâ (.) svoj akcént .

*INT: a vot vy ž na âdpačynâk taksamâ jezdzêcê dadomu ?

*INT: tam pêrêključajêtês´ na ixnuju movu ?

*INT: ilê taksamâ râzmaúljajêcê , jak i tut ?

*AI1: ja úzé pryvyklâ k hétâj i (.) bol´š +...

*AI1: tak , abšajus´ tak , jak úsë rémê hâvaru ta .

*AI1: šo tut , šo domâ , šo na rabocê , âdzinakâvâ .

*AI1: no prýjažaju damoj , tam svaje slava .

*AI1: byvajê , pêrakidvâjuccý mamâ , papâ .

*AI1: nu j (.) patxvatyvâjêš tožý ix .

*AI1: prýjažaju sjuda +/.

*INT: pêrêključjajus´ na étu .

*AI1: +, pêrýključajus´ na étu .

*INT: a skažycê , pažalustâ , a ú vas xto jišë s vašýj radni josc´ ?

*INT: vy dadomu jezdzêcê , mo , tožý tam xto ú vas žyve , ci brat , ci sjastra ?

*AI1: sëstry , u minja ješé dve sistry .

*AI1: k adnoj , to jak jedu , pâstajannâ zâjažžaju pa puci .

*INT: étâ vas staréjšý , mâladzejšý ?

*AI1: staršý , ja samâ ranejšý u sjam´je .

*AI1: maje dve sjastry staršýjê , vot .

*AI1: a s druhoj vstréčajêmsê v âsnavnom u mamy , prýjažajê .

*INT: a ta úžo adkul´ prýjažajê ?

*INT: ci taksamâ žyve +/.

*AI1: +< s minsku .

*INT: u minsku žyve ?

*AI1: staršý samâ ú minskê žyve , srédnê našý ú birozâúkê , pa puci k mamê .

*AI1: jedu , zâjažaju úsjahda .

*INT: nu vos´ vy try sjastry , da ?

*AI1: try sestry .

*INT: a vy sustrakajêcês´ , i (.) minsk , bjarozâúkâ , akcjabrskê +...

*INT: što-tâ ú vas roznâjê ?

*INT: úsë raúno josc´ slovy , da ?

*AI1: jes .

*AI1: i očýn´ mnohâ jesc´ raznâvâ (.) ú razhvorê .

*INT: nu adzin_âdnavo +/.

*AI1: pânimajêm xârašo .

*INT: dzjakuj !

*INT: a spâdabajuccý li vam , kali bêlaruskêjê ispalnicêlê (.) pol´zujucý smešýnym jêzykom ?

*INT: i što vy ab étâm (.) dumâjêcê ?

*AI1: oj , bêlaruskêjê ispalnicêlê +...

*AI1: jany v âsnaúnom i ispalnjajuc´ (.) zmešýnâ .

*AI1: je bêlaruskêjê čystâ pesnê , no je i takijê .

*INT: a vos´ +/.

*AI1: vušý ni réžuc´ sil´nâ .

*AI1: možý , my samê pâprývykalê k étâmu .

*AI1: fêsceval´ ?

*INT: fêscival´ slavjanskê .

*INT: skažycê , kali laskâ , vam byú čas pâhljadzec´ ?

*AI1: ni hlidzelâ ni âdnaho dnja .

*INT: ni bylo času ?

*INT: i ni âtkryccë , ni zâkryccë ?

*AI1: ni âtkryccë , ni zâkryccë .

@New Episode

*INT: a vos´ kali (.) vystupajut bêlaruskêjê artysty , sjudy ž úv akcjabrskê taksamâ prýjažžajuc´ , vy xodzêcê ?

*INT: vot nidaúnâ i prýjažžalâ +...

*INT: nu , ni nidaúnâ , mo , polhodâ nazad irinâ âfanas´jêúnâ [_//] âfanas´jêvâ , ne +/.

*AI1: xažu , no redkâ .

*INT: a , taksamâ času nima ?

*INT: ilê užé ž čym pâpaúnjajêcês´ ?

*INT: tut užé télivizârâm , da ?

*AI1: da .

*INT: a užé ni bylâ +...

*INT: slavjanskê bazar čamu , užo pâhljadzec´ +/.

@New Episode

*AI1: to synâ ú dziréúnju atpravêlâ , bylâ skušnâ neštâ , tam ni hljadzelê .

*AI1: a tam njamnožýčkâ úrodê by i pryvyklâ bjaz synâ , to +...

*AI1: ni znaju , s raboty prydu (.) ustaúšýjê , dnëm tuda-sjuda .

*AI1: a stalâ kakuju-tâ rabotu zrabic´ , da večêrâ .

*INT: ot i ja vas sënê taksamâ at raboty âtryvaju .

*INT: pryšla , hljadžu , i višnê stajac´ , i âhurki stajac´ .

*INT: a što vy tam bujêcê rabic´ z jimê ?

*INT: varén´nê , mo , jakojê ?

*AI1: višnê kampot , âhurki tak zâkataju .

*INT: a kampot zâkryvajêcê , kostâčkê ž ni vynimajêcê , da ?

*AI1: ne .

*AI1: ja v étâm hadu âbnahlelâ i varénê s kostâčkâmê zvarylâ .

*INT: dak ji úžé i varénê zvarylê ?

*AI1: da .

*INT: a âhurki jak bujêcê@k , pat kryšku kapronâvu , ci zakatvâc´ ?

*AI1: zakatvâc´ .

*INT: nu , a svajim sikrétâm , jak vy +...

*INT: rycéptâm , kali laskâ , pâdzjalicês´ .

*INT: mo , i ja tak zrablju , bo vy sil´nâ dobrâ xazjajkâ .

*INT: ú vas usë atrymlêvâjêccý .

*INT: ot na troxlitrovu banku +...

*INT: ci jak vy robêcê ?

*AI1: ščé v étâm hadu pervy raz zakatyvâju , trébâ brac´ cjatradz´ i hljadzec´ +...

*AI1: a tak (.) na troxlitrovuju banku (.) stakan stohramovy saxârâ .

*INT: sto saxârâ , zâpišu .

*AI1: hram sem´sêt solê (.) i hram sem´sêt uksusâ .

*INT: i skažycê , kali laskâ , vy kol´kê razoú slivajêcê , nâlivajêcê ?

*AI1: dva , trécêm razâm zakatyvâju .

*INT: a vot étâ ot úsë ložýcê ú banku ?

*INT: il´ [_////] ci robêcê (.) sirop ?

*AI1: +< sirop .

*AI1: paslednêm razâm zâlivaju , sirop varýccý .

*INT: sirop .

*INT: i na trécê raz zâkryvajêcê .

*INT: stajat dobrâ , da ?

*AI1: jak vy dumâjêcê ?

*AI1: v âsnaúnom dobrâ , ale ž byvajê , što +/.

*INT: +< josc´ takojê , što ji +/.

*AI1: byvajê takojê , što j nja xočuc´ stajac´ .

*INT: a pad karponâvu robêcê , ci ne ?

*AI1: rablju .

*INT: a pad karponâvu skol´kê čaho ložýcê ?

*AI1: try solê , i úsë .

*AI1: nu i zelên´ .

*AI1: prypravy , zelên´ .

*INT: +< nu prypravy , da ?

*AI1: i xrenâ mnohâ .

*AI1: xrénâ .

*INT: xrénâ .

*AI1: snizu , i xrén sverxu .

*INT: dzjakuj , pâdzjalilêsê sa mnoj i svajimê récéptâmê , jak vy robêcê .

*INT: a vot vy hâvarylê , varén´nê varylê .

*INT: jaščé ž možnâ zvaryc´ .

*INT: jak vy +...

*INT: skokê tohâ saxâru ložýcê ?

*INT: každy neštâ pa-svojmu .

*INT: vy bolêj ložýcê ?

*INT: ci kilahram na kilahram ?

*AI1: kilahram dvescê saxârâ na kilahram jahâd .

*INT: i úsë úzvešývâjêcê ?

*AI1: pervy raz úzvešývâju , a patom ja úžé tak , na hlaz .

*AI1: saxâr úzvešýn ú mâhazinê pa kilahramu .

*INT: nu , a višnê jak užé +/.

*AI1: +< a jahâdy užé prymecêš .

*INT: nu , jiše , kromê čarnic , vot višnê , ješče ž étâ vot , smarodzênâ +...

*INT: možý , što rabilê ?

*INT: ci nima u vas smarodzêny ?

*AI1: oj , smarodzênâ ščé stajit , nadâ pêrýkrucic´ na mêsarubku .

*AI1: a paréčku ja zvarylâ .

*INT: dak užé , smarodzênâ užé , pâlučajêcý , u nas sazrelâ , tak ?

*INT: parečkâ sazrelâ .

*INT: smarodênu na mêsarubku .

*INT: s saxârâm ?

*AI1: da , s saxârâm .

*AI1: kilahram jaxâd na dva kilahramâ (.) saxârâ .

*INT: a , étâ ž nužnâ , što b jany stajalê .

*INT: tokâ pêrêkrucilê , i úsë ?

*AI1: pêrýkrucilâ , na dno +...

*AI1: suxuju [_/] suxuju banku , na dno saxârý , zverxu saxâr .

*INT: a užé +...

*INT: što vy šče rabilê ?

*AI1: paréčku .

*INT: a paréčku kampot ci varén´nê ?

*AI1: i kampot , i varén´nê .

*INT: a tut užé kilahram na kilahram idze , da ?

*AI1: kilahram dvesê , na ljubuju jahâdu kilahram dvescê saxârâ .

*INT: i na malinu tak ?

*AI1: na malinu kilahram , jana sladkâjê .

*AI1: i jes´ sladkêjê jablâkê , dažý možnâ troškê men´š , čym kilahram .

*INT: a tak étâ , kîlahram na kîlahram ?

*INT: nu , ja tožý rablju prýblizicêl´nâ tak , no ni úzvešývâju , jak vy havorýcê , úsë na hlaz xx .

*INT: a ot jaščé robêcê ci žale ?

*INT: ni rabilê ni_z_jakoj jahâdy ?

*INT: ni robêcê , ni vyžymajêcê ?

*AI1: u mjane jeslê ljubêt , tol´kê šob jahâdkê bylê .

*AI1: a jak užé jahâd netu , to jany kryčac´ cipâ +"/.

*AI1: +" sama ješ !

*INT: a étê ni zâmaražývâlê ?

*INT: smarodzênu ?

*INT: ci smarodzênâ ni zâmaražývâjêccý ?

*INT: ne ?

*AI1: smarodzênu ja adzin hod zâmarozêlâ , očên´ kislâjê xx .

*AI1: i ni pašla .

*INT: ni pašla .

*INT: a o klubnicý bylê , ni zâmaražývâlê ?

*AI1: +< ni bylo ú étym hadu klubnikê , u étâm hadu tokâ pêrýsadzilâ .

@New Episode

*INT: a , mâladajê , da ?

*INT: jasnâ .

*INT: tut u nas na bazar xadzilâ , dak (.) prâdavalê mnohâ klubnikê .

*INT: kupljalê ljudzê .

*INT: xoc´ i žyvem u vëskê (.) jakâby , a úsë kupljajêm .

*AI1: oj , xvatajê jahâd i druhix .

*AI1: nima klubnikê , da druhijê jahâdy je .

*INT: a u vas jablykê jakijê josc´ ?

*AI1: u mjane nima .

*AI1: josc´ u svjakrovê , josc´ u mamy .

*INT: aha .

*INT: bely naliú ža užo skorâ budzê .

*INT: josc´ u svjakrovê ?

*AI1: nima .

*INT: a jišë kaki-tâ rannêjê (.) étyâjê jablykê ?

*INT: jak jany nâzyvajucâ , ja sama zabylâ .

*AI1: taki nimnožkâ rýzkavaty .

@New Episode

*INT: nu , bely naliú josc´ , da ?

*AI1: ú dzjaréúnê jesc´ .

*INT: a što z belym nalivâm robêcê ?

*AI1: kampot očên´ úkusny .

*INT: kampot , da .

*AI1: a varén´nê ni úkusnâjê , mne ni nravêccý z jaho .

*AI1: jaho nâčynajêš varyc´ , jano râspaúzajêccý , jak kašý robêccý .

*INT: nu , pâlučajêccý džém .

*AI1: da , džém .

*AI1: a mne nadâ , šob pavidlâ .

*INT: pavidlâ , kusočkê .

*AI1: a mne nadâ , šo b bylê dol´kê , kusočkê .

*INT: vašý ljubêc´ úsë , sto b bylâ vidnâ , što jadzjac´ .

*AI1: z belâhâ nalivâ tol´kâ jeslê kampot .

*AI1: ilê tak pajesc´ .

*INT: idučy k vam , sustréú mjane (.) malen´kê (.) sabačkâ .

*INT: étâ , navernâ , vaš ?

*AI1: bely naš .

*INT: be@k +...

*INT: nu , bely .

*AI1: bely , kašlaty naš .

*INT: a jak jaho zvac´ ?

*AI1: snjažok .

*AI1: tak jak jon sam bely , my ryšylê nazvac´ jaho snjažok .

*INT: +< nu , taki pryhožý , belên´kê , pušysty .

*INT: a dze vy jaho úzjalê ?

*INT: mo , dze syn prynës adkul´ ?

*INT: z dzirévnê pryvezlê .

*INT: ú tom hadu pajexâlê ú otpusk , kak raz u mamy âščynjalâ sabačkâ .

*INT: nu , i dzecê pâdzjalilê , kamu jaki .

*INT: srazu úrodzê by i ni xacelê zâbirac´ , ale +...

*INT: kol´ ni dal´nêč , kudy jaho dzec´ ?

*INT: pryšlos´ zâbirac´ (.) s saboj .

*INT: a dzecê +...

*INT: jakijê dzecê ?

*INT: xto jašče tam byú ?

*AI1: moj maly i sjastryn (.) syn , plemjanêk moj .

*INT: tak vy hâvarylê , u vas tam dve sjastry .

*INT: jakoj sjastry ?

*AI1: samâj staršýj .

*AI1: no tak kak jon ú minskê žyve , ni zabraú .

*AI1: zabralâ vtarajê sjastra , srédnêjê , tovâ sâbačonkâ .

*AI1: no jaho ukralê (.) u tu ža njadzelju .

*INT: +< a vaš taki uxožýny , čysty .

*INT: vy , vidnâ , jaho tam i ú šampunêmê myjêcê , čym xočýcê .

*AI1: ne , šampunêmê nja myjêm , no každy den´ myjêm .

*INT: nu , uxožýny sabač´kâ , xarošý .

*AI1: jeslê ne na ozêrâ , to pad kalonkâj myju .

*AI1: a myccý ljubêc´ ljubêc´ .

*AI1: druhi dak ucjakajê , a éty +...

*AI1: tak pastaúlju na ruku , jon sam .

*AI1: druhoj rukoj myju , i taki davol´ny .

*INT: a vy jaho vyhul´vâjêcê ci ot tak vot na noč puskajêcê ?

*INT: tol´kê cjaper vybrâú , a nočču na pryvêzê tam .

*INT: ot ja bačýlâ , što pryvjazân .

*AI1: ne , na dzen´ my na pryvêz stavêm , ale ž neštâ účérâ jon +...

*AI1: hrazy bajiccý .

*AI1: dak va vrémê hrazy zalez na bud@k , kak načýú vyc´ , što pânjavolê pryšlos´ jaho âdpuscic´ .

*AI1: i zakryc´ u sarajê , štob hrazu nja bačýú .

*INT: tak cjaper ot-tâ i bjaz pryvêzê xadziú , da ?

*AI1: da , utrâm ni bylo času .

*INT: a jak jedzêcê ú vësku , zâbirajêcê z saboj ?

*AI1: net , âstaúljajêm zdes´ .

*INT: dak a xto ža tady kormê ?

*AI1: sasedzê .

*INT: a , nu mâlaccy , družnâ žyvecê (.) s sasedzêmê .

*INT: a vy úžé bylê ú âdpačynku ?

*INT: xadzilê v otpusk ?

*AI1: ne , jaščé pojdu .

*AI1: užo úpêradzi , čérâz dve ne +...

*AI1: čééz dve s pâlavinâj njadzelê .

*INT: nu , i jak vy úža planirujêcê âdpačynâk svoj pastrojêc´ ?

*AI1: spačatku otpuskâ pajedu v dziréúnju .

*INT: pajedzêm +...

*INT: étâ vy úžo xto pajedzê ?

*AI1: ja s synâm .

*INT: a muž rabotâjê , navernâ ?

*AI1: rabotâjê .

*AI1: a potym nimnožkâ domâ pabudzêm .

*AI1: s´´jezdêm ú minsk , âdpačnëm , pryjedzêm damoú , i otpusk zakončýccý .

*INT: a ú minsk vy , navernâ , jak (.) otpusk , tak i jedzêcê ú minsk ?

*INT: a što tam ?

*INT: dze vy ot bylê ú minskê ?

*INT: ci što vam zapomnêlâs´ ?

*INT: taksamâ kudy vy xadzilê ?

*AI1: ú minsk pašci každy hod my jezdzêm .

*INT: nu i dze vy tam byvajêcê ?

*AI1: i v parkê , v maxdonâl´s xodzêm .

*AI1: i prostâ pa horâdu ljubêm pâhuljac´ .

*INT: a ú parkê što vy tam robêcê ?

*AI1: na kâruselê raznyjê dzjacej vodzêm .

*INT: a bâtaničêskê zad@k [_//] sad tožý xadzilê ?

*AI1: xadzilê .

*INT: nu i što tam ?

*AI1: cvety ved´ krasivyjê .

*INT: ljubavalêsê , da ?

*INT: doúhâ adtul´ (.) ni vyxodzêlê ?

*AI1: +< ljubavalês´ , da .

*AI1: ú zapark xadzilê (.) ú minskê .

*AI1: tam josc´ zapark ?

*AI1: ilê étâ pryježžý ?

*INT: svoj zapark .

*INT: svoj ?

*INT: jakijê tam zvery ?

*INT: ja úžo ni byla ú minsku ú zaparku .

*AI1: slany jest´ , i tihry , i l´vy .

*AI1: oj , tam ix mnohâ .

*INT: oho !

*INT: nu uxožýnyjê zvery ?

*AI1: uxožýnyjê zverê .

@New Episode

*AI1: bol´šý panravêúsê , dze zmejê .

*AI1: tam jakix tokâ zmej netu !

*INT: o , tak strašnâ !

*AI1: net , ani ú nas ú takix akvarýumâx cipâ , očýn´ krasivâ .

*AI1: što na pryrodzê uvidzêc´ , spuhajêssê , a tak krasivâ .

*INT: vy každy [_////] kožny hod jedzêcê ú minsk ?

*AI1: pačci každy hod .

*INT: na jakuju njadzel´ku , da ?

*AI1: da .

*INT: i (.) otpusk vaš i zakančývâjêccý .

*INT: a (.) vos´ (.) da sjabrovâk (.) ljubêcê xadzic´ ?

*INT: ilê vy dâmased bolêj ?

*AI1: bolêj dâmased .

*AI1: lučý pusc´ ka mne pryxodzêc´ .

*INT: nu , i užé jak da vas xx sjabroúkê , vy , navernâ , vučýcê taksamâ pakazvâc´ im svajo vjazan´nê .

*INT: josc´ takijê , što ljubêc´ vjazac´ ?

*INT: navernâ , prosêt , šob pâdarylê , da ?

*INT: a skažycê , persname persname , vy vjazan´nêm daúno vabšé zânimajêtês´ ?

*INT: šče v školê ?

*INT: ot ja vot (.) i ni spytalâsê .

*AI1: sa školy .

*INT: nu , ni babulê , ni macê , nixto ni úmejê ?

*AI1: mamâ ni úmejê vjazac´ , sëstry ni adna ni vtarajê ni umejut .

*AI1: no umelâ vjazac´ , tokâ ni pučkom , a spicâmê , mamênâ sjastra staršýjê .

*INT: čëcê vašý ?

*AI1: tëtê .

*AI1: kada prýxadzilâ , ana úsë úrémê vjazalâ , mne pakazyvâlâ , no mne nikak ni dâxadzilâ .

*AI1: patom étâ +...

*AI1: da , načýlâ ja vjazac´ , pašla u internat .

*AI1: u nas vâs´miletkâ , a patom ja zakančývâlâ školu , dvinaccýc´ kilametrâú ad dziréúnê (.) susednêj .

*INT: +< dak i vy uže damoj ni vâzrašalês´ ?

*AI1: ne , my vesnu i osên´ dâbiralês´ , a zimu žylê ú internacê .

*AI1: tam vêčéramê nečym bylâ zanêcý .

*AI1: u nas kak-tâ têlivizâr pa vrémênê , urokê zrabic´ pa úrémênê , a tak sidec´ ú komâtê bylâ očýn´ skučnâ .

*AI1: ja kupilâ knižku (.) i vot prostâ +/.

*INT: i vot tady pâčali ?

*AI1: +, radzê interésâ paprobâvâc´ [_/] paprobâvâc´ .

*AI1: ne , ne .

*INT: +< nu ni úmelê da tyx šasnacê@k hadoú , ni úmelê vjazac´ ?

*INT: i tak nâvučylêsê !

*INT: ušju žysn´ vjazalê z detstvâ .

*AI1: nu , ja j šas vjažu , tokâ pa uzorâm .

*INT: +< i ú vas roznyjê (.) vidy ?

*AI1: pa uzoru .

*AI1: i spicâmê , i pučkom ja vjažu , tokâ pa uzoru .

*AI1: ja tak nahljadnâ ničoâ ni zapomnju i sama âréncirâ ne dzjaržu .

*INT: pamêc´ , vidzêcê , pamêc´ zrycêl´nâjê , da ?

*AI1: a vot pa uzoru , bjaru knižku i idu .

*INT: vot étâ u vas nêabyč´nâjê .

*AI1: +< vjazalâ i kascjumy .

*INT: takajê nêabyč´nâjê .

*INT: étâ , mo , u (.) kaho ubačêlê da zâxacelê takuju zvjazac´ ?

*AI1: net , ú knižkê .

*INT: ci samê ?

*INT: ú knižkê , da ?

@New Episode

*INT: a jaki +...

*INT: ja vas pêrýbivaju , jaki kascjum vjazalê ?

*AI1: nu , ja sabe vjazalâ kascjum , vučyúšýs´ ú účylêščý ú babrujskê , at nečýhâ delâc´ .

*INT: i nasilê ?

*AI1: da , nasilâ .

*INT: +< nu , dak dobrâ ž zvjazalê !

*INT: jak salfetkê , takijê pryhožýjê .

*AI1: u mjane v danny mament s kascjumâ koftu svjakruxâ šas nosêc´ .

*INT: o mâlaccy !

*AI1: i mne koftâ je , sama našu .

*INT: i na dzivan râzlažylê .

*INT: étâ stol´kê svjazac´ !

*INT: a ot na dzivan vjazalê (.) nidaúnâ ci úžo dâúnavatâ ?

*AI1: daúno .

*AI1: i pljamjanêkâm vjazalâ kascjumy .

*INT: plemnjanêkâm étâ (.) jakim ?

*AI1: srédnêj sjastry devâčkê .

*INT: dzevâčkâ malen´kâjê ščé ci úžé vjalikâjê ?

*AI1: úžo zamuž vyšlâ , ale byla malen´kâjê .

*INT: a , dak užé +...

*INT: mâlajcy !

*INT: dak užo skorâ budzêcê únučkâm vjazac´ ?

*AI1: budu .

*INT: mâlaccy !

*INT: vjažýcê dobrâ .

*INT: a vos´ u vas étyx šmat , cacâk vjazdze stajic´ .

*INT: étâ tak syn (.) sâbirajê , da ?

*AI1: sâbiraú , užé vyrâs z étâhâ rostâ [_//] vozrâstâ .

*AI1: da jon šas sâbirajê , jon šas na mašynkâx +/.

*INT: a kindâry (.) taksamâ kupljajê ?

*AI1: da .

*INT: a tak nêkamu +...

*INT: i úžé , mo , xto staréjšý , jej daryc´ jakijê mašynkê , ne ?

*AI1: darým , nu i sibe ž âstaúljajêm nimnozkâ .

*INT: nu tak tut ža ni nimnožkâ , tut vel´mê mnohâ .

*INT: i hljažu , sil´nâ šmat knih .

*INT: i dzeckêjê knihê .

*INT: étâ syn čytaú ?

@New Episode

*AI1: da , knižkê synu pâkupalê .

*INT: +< âkuranyjê@w knihê , vidnâ , âkuratny xlopčýk .

*INT: i tam al´bomâú stol´kê .

*INT: étâ úsë ú vas , dze ni byvajêcê +/.

*AI1: naš syn , skazkê ni ljubicêl´ , skazkê razkazy bol´š .

*INT: kankrétnâ ?

*AI1: da .

*AI1: i fantascêkâ (.) šas pašla .

*INT: skazkê +...

*INT: užé vyrâs sa skazâk , da ?

*AI1: jon skazâk nêkada sil´nâ ni ljubiú .

*INT: i malen´kê ni ljubiú ?

*AI1: jon maly bol´š ljubiú stêxâtvarénnê , jon ix sam zavučývâú .

*AI1: asobênâ bardo , ahnêju barto .

*AI1: u nas očýn´ mnohâ bylâ , u mne i šas (.) jesc´ knižkê jaje .

*INT: a jon (.) ljubêc´ (.) kan@k +...

*INT: vot kanstruktâr staic´ .

*INT: kanstruktâr , vidnâ , sâbiraú ranej , da ?

*AI1: oj , ran´šý sâbiralê , u nas mnohâ bylo ix .

*AI1: za to šas (.) dzêvidzi dy prystaúkâ .

*INT: úse dzecê vyxodêt +...

*INT: a kamp´´jutâr jaščé ni prosêc´ ?

*AI1: a probâvâú prasic´ , da toúku , što prosêc´ .

*AI1: zrénêjê netu , pâkupac´ paka ni xaču .

*INT: da , mo , trébâ užé budzê , dak tady .

*AI1: da , ja úžo kazalâ jamu , s klasâ vos´mâhâ , dzevjatâhâ , ni ran´shý .

*INT: što vy dumâjêcê , bêlaruss@k [_///] a buduščêjê bêlaruskâvâ jêzyka ?

*INT: budêt li on râzvivaccý ?

*INT: ilê , možý , i zhinê ?

*AI1: to jak u nas šjas , jon užé vabšé shinuú .

*INT: a čë@w šas tak užé vy ščytajêcê ?

*AI1: +< a u nas jak-tâ bol´š ruskê jazyk .

*INT: ščjas ža užé naš ryhor [_//] âljaksandr xx tak pâdnimajê našu bêlarus´ .

*INT: úsë na bêlaruskâj movê .

*INT: i kramâ ["] napisânâ , i cyrul´nê ["] .

*INT: ot jak u minsk jezdzêlê , bačêlê ?

*AI1: no së raúno jak-tâ my bol´š râzhavarvâjêm mešýnym jêzykom .

*AI1: i na čystâ bêlaruskê očýn´ têžalo pêrajci .

*AI1: étâ ščé prajdzët (.) nêizvesnâ sokâ vrémênê , štoby pêréjci na čystâ bêlaruskê .

*INT: vy dumâjêcê , što (.) mo , j iščéznê , da ?

*AI1: u nas bêlaruskêjê takijê slava , što my dažý ni znajêm , što jany âbâznačajuc´ .

*AI1: paroj prâčytajêš i ne znajêš , što étâ takojê .

*AI1: xoc´ my vyrâslê ú dziréunê .

*INT: tak a xto vênavat , vot jak vy dumâjêcê ?

*INT: čamu my bêlarusy , a naš [_//] našý movâ +...

*INT: ukrajêncy na svajoj movê , râsijanê na svajoj .

*INT: a my čamu takijê stalê ?

*INT: dze-tâ , navernâ , byú taki čas , što saromêlêsê ?

*AI1: skaréj usjaho , da .

*AI1: ci saromêlêsê , ilê prostâ +/.

*INT: a vos´ vašý minčankâ sjastra prýjažajê , jana na jakoj užo movê ?

*AI1: bol´š ruskâj .

*INT: nu , a bac´kê ž na svajoj ?

*INT: jak byli , jak vyrâslê , na takoj i râzmaúljajuc´ , tak ?

*AI1: u nas i (.) ú bac´koú bol´š ruskê jazyk .

*AI1: u nas bêlaruskêx sloú malâ .

*INT: a ot što by vy xacelê , što b vaš syn (.) râzmaúljaú na svajoj movê ilê na jakoj-tâ čužoj ?

*AI1: nu , žélacêl´nâ b na svajoj movê , no tada očýn´ têžélo dajci da étâvâ .

*AI1: štoby vyučýc´ našu movu .

*INT: žélanêjê , i úsë .

*AI1: štoby úse abšalês´ , úse râzhavarvâlê , to da .

*AI1: no jeslê adzin , dva , to úsë jano pêremešývâjêcý .

*AI1: abšajêšsê s ljudzmi takimê , i pâlučajêcý , što (.) jazyk mešýny .

*AI1: očýn´ têžélo tak râzhavarvâc´ .

*INT: a vy samê ne padstrajvâjêcês´ , jeslê vy ú druhoj sêtuacýjê ?

*AI1: na bêlaruskâm ?

*AI1: mahu .

*INT: +< da , vot pajexâlê ú minsk +/.

*AI1: i papalê ú kampanêju čystâ bêlaruskuju ?

*INT: da .

*AI1: možnâ pâstaraccý , pâtamu što (.) bêlaruskê mnohâ znajêš slovâú , pânimaješ .

*AI1: padstrojêccý možnâ .

*AI1: nu byvajê , úsë raúno budêš stavêc´ slava (.) ruskêjê .

*AI1: no možnâ bol´š i na bêlaruskâm .

*INT: nu , a vot čamu padstrajêvâjêcês´ ?

@End

(Stand: 09.06.2021)