Int_ak_3

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: AI3 Migrant, INT Interviewer

@ID: brms|int|AI3|53;|female|Informant||Migrant|secondary||

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

*AI3: étâ ž nadâ adno_zâ_adnym hâvaryc´ ?

*INT: +< persname persname , skažycê , pažalustâ +...

*INT: vot my , v ramkâx našývâ issledâvânêjê , intêrisujêmsê s adnoj stârany jêzykamê , na katoryx gâvarjat v bêlarusê , a s drugoj âtnašénêjêm graždân k svajej strane .

*INT: râskažytê , pažalustâ , kak prâtikalâ vašý žyzn´ .

@New Episode

*INT: gde vy radilês´ ?

*AI3: vy znajêcê , ja ne mahu neštâ .

@New Episode

*INT: a gde vy radilês´ ?

*AI3: ja radzilâs´ v dziréúnê .

*INT: kakovâ rajonâ ?

*AI3: dziréúnê (.) malyjê hâradzjačýcý , minskâj oblâstê , ivânskâvâ rajonâ .

*INT: tak , v školu +/.

*AI3: školu srédnêjê .

*INT: tam zakončêlê , da ?

*AI3: da .

*INT: a zatem što delâlê ?

*INT: zakončêlê +/.

*AI3: kahda zakončýlâ školu , ja pajexâlâ +...

*AI3: ne , oj +...

*AI3: znajêcê što ?

*AI3: nadâ étâ , što +...

*AI3: rabotâlâ , karočý , u pémka .

*INT: tam ža ?

*AI3: na drênažé , da .

*AI3: karočý , incerésnâ bylâ .

*INT: nu , vot râskažycê , kak vy rabotâlê .

*AI3: nu , kalja trubku lažylê , ja trubâukladčýcýj byla .

*AI3: a patom pajexâlâ +...

*AI3: pâčytalê ú hazecê , što nâbirajêccý nabor tkačyx ú (.) kalinênskuju oblâst´ .

*AI3: za maskvoju xx .

*AI3: ja nêčyvo mamê +...

*AI3: s krosâ pryšla , padruhâ havorýt +"/.

*AI3: +" pajexâlê .

*AI3: ja hâvaru +"/.

*AI3: +" nu , kudy pajedâm my ?

*AI3: ana havorýc´ +"/.

*AI3: +" pajexâlê .

*AI3: ja sumku slažylâ tam , usë takojê , pazlažvâlâ svaju adzežu .

*AI3: a denêh ni bylo , mamâ pašla âddalžylâ u sjastry , i my pajexâlê .

*AI3: ja ni râščytalâsê , ničohâ .

*AI3: karočý , pajexâlâ , i úsë .

*AI3: na bilet nam den´hê dalžny dat´ bylê , nu , jetâ samâjê , za prajezd , tam aplačýn .

*AI3: nu , zajexâlê dzêrévenskêjê devâčkê (.) na vakzal , karočý , jelê našli .

*AI3: ni +...

*AI3: étâ samâjê , nu , ú maskvu , karočý , zajexâlê .

*AI3: tam nadâ jiščé da kalinênâ dâbiraccý âljaktryčkâju .

*AI3: úzjalê bilet (.) i , nu , dajexâlê .

*AI3: zajexâlê tudy , jescê zâxacelê .

*AI3: selê ú parku , atkrylê sumku , salâ jesc´ , jadzim .

*AI3: ni âbraščalê na kovâ únimanêjê .

*AI3: nu , dabralêsê my tudy , do tohâ âbšažycêjê .

*AI3: nas ustrojêlê .

*AI3: nu , karočý , ja tam dva hady (.) žylâ , rabotâlâ , vučylâs´ .

*AI3: nu , karočý , sud´ba tak slažylâs´ , vjarnulâsê nazad ja ú bêlarusjuju .

*AI3: vyšlâ zamuž .

*AI3: nadâ bylo tam astaccý , tak sud´ba .

*INT: zamuž tam vyšlê ?

*AI3: ne , ne , zdes´ .

*AI3: ja pryjexâlâ i vyšlâ zamuž domâ .

*AI3: svad´bâ byla de-tâ sjamnaccýtâ@k ijulê .

*INT: v gâradeckâm rajonê , da ?

*AI3: da , u al´bênsk .

*AI3: s al´bênskâ jon sam xx .

*INT: al´bênsk , étâ užo naš .

*AI3: a to .

*AI3: vaš , homêl´škâ oblâsc´ .

*AI3: jon s homêl´skâj , ja tam radâm .

*INT: a on užé hde-tâ rabotâú , možý ?

*AI3: persname rabotâú zdes´ , u tabëazê (.) sjamnëaccýc´ .

@New Episode

*INT: nu , i vy zamuž tam +...

*INT: svëad´bâ bylâ u vas ?

*AI3: u nas svad´bâ byla .

*AI3: patom my +...

*AI3: u svjakruxê ja mesêc pâbyla , kupilê dom .

*AI3: da načýlês´ pêravozêc´ , étât vot dom .

*INT: vot étâ vaš dom ?

*AI3: da , dzêravjany .

*AI3: i pervâhâ [_//] devjatâvâ majê my jaho načýlê pêravozêc´ .

*AI3: a pervâhâ ja radzilâ (.) persname , pervâhâ synâ .

*AI3: ú hétât dzen´ +...

*AI3: karočý , da devjatâvâ slažylê .

*AI3: ja ú bal´nicý , jany mne pêravozêlê .

*AI3: tut jiščé vady bylo ujmâ , ja užé +/.

*INT: a étâ v kakom hadu ?

*AI3: semêsêt sjad´mom .

*AI3: semsêt sjad´movâ hodâ persname .

*AI3: žyla ja na prâljatarskâj , u jaho bratâ .

*AI3: tady jaščé tut , dze strojkâ bylâ .

*AI3: ú kvarcirý .

*AI3: na prâljatarskâj , dze cyrk .

*AI3: nu , pastrojêlê +/.

*INT: mâlaccy , takoj dom vystrâjêlê bal´šoj .

*AI3: +< da jaki tut dom bal´šy ?

*INT: bal´šoj .

*AI3: de-tâ radzicêlê pâmahli tut troxê .

*AI3: persname radziúsê , tut , pryjšla , ničohâ ščé ni bylo .

*AI3: tokâ adny steny .

*AI3: i hrubkâ byla xx .

*AI3: karočý , úsë klejêlâ .

*INT: mâlaccy !

*INT: vot xârašo , što u vas zdes´ vynêsênâ .

*INT: étâ peč´ rabočêjê , da ?

*AI3: a jana užé desêc´ hadoú , étâ peč .

*AI3: xlopêc dzelâú , što éty staršý .

*AI3: nu i što ?

*AI3: tady vtarojê dzicja , persname .

*AI3: semsêt vas´mohâ persname .

*INT: tak u vas čerêz hod dzecê , da ?

*AI3: da , čérâz hod .

*AI3: karočý , muž moj zâbaleú byú , jiščé da étâhâ .

*AI3: jon ú sânatorýj jezdzêú , ja adna byla .

*AI3: usjakâjê +/.

*INT: detej pâdnimalê samê ?

*AI3: pâdnimalâ , da .

*AI3: a patom radziúsê ščé adzin syn , étât , persname .

*INT: +< étâ užé men´šý ?

*INT: persname men´šý ?

*AI3: persname , da .

*AI3: nu , karočý , persname , jon +...

@New Episode

*AI3: ú sadzêk vadzilâ .

*AI3: oj , ustrojêlâsê ja ú školu užé ž tady .

*AI3: oj , ja ščé rabotâlâ u étym , pâsudamojkê , jaščé da dzikrétâ tady .

*INT: tožý v školê ?

*AI3: ne , ne .

*AI3: tam , ú âbšapitê .

*AI3: tady pašla ú školu úžé , jak persname râdzila .

*AI3: semêsêt +/.

*INT: semsêt vas´movâ hodâ .

*AI3: semsêt vas´my , ja +...

*AI3: semêsêt vas´my +...

*AI3: ja u semsêt dzevjatym pašla ú školu (.) rabotâc´ .

*AI3: i rabotâju ja pa sënêšnê dzen´ , da .

*AI3: pryvyklâ k kâljakcivu , k rabočým .

*AI3: jak padumâjêš , što na pensêju pajdu , ja ni znaju .

*AI3: jaščé hod astaúsê da pensêjê , karočý .

*INT: ni xacicê na pensêju , da ?

*INT: xarošý kâlekciú ?

*AI3: +< a ne .

*AI3: xarošý , nu .

*AI3: dziréktâr zâmjanjajê , to úžé budzê persname persname +/.

*INT: étâ maja âdnaklasnêcâ .

*INT: xarošýjê jana ?

*AI3: +< nu što , jana xarošýjê , nu .

*AI3: tak vot tokâ dvaccýc´ pjatâhâ +/.

*INT: a vaš étât novy , étât , persname ujexâú ?

*AI3: da , ujexâú .

*AI3: nu što jon +/.

*INT: a s kem vy tut ?

*AI3: karočý , syn .

*AI3: šas tožý jon rabotâú vot u persname vosêm hadoú , staršý .

*AI3: s armêjê (.) pryšoú .

*AI3: jon ú dzjaréunê byú , tady pryjexâú sjuda , ustrojêúsê .

*AI3: služyú u milicýjê u minsku .

*AI3: srédnê domâ byú , ni úzjalê , kâmêsavalê z-za radzinkê .

*AI3: byú služy@k +...

*AI3: ni služyú .

*AI3: tak , persname užé u homêlê .

*AI3: pâlučylê kvarciru , žyllë .

*AI3: dvojê dzjacej u jaho , dva synâ .

*INT: étâ únukê ú vas užé u persname ?

*INT: úzroslyjê úžé únukê ?

*AI3: +< unukê , da .

*AI3: try i (.) s paúhodâ .

*INT: o , xarošýjê dzetkê .

*AI3: karočý , dočkê nima .

*AI3: u samoj jak try synâ i try únukâ , pâlučajêccý .

*AI3: a adzin jaščé xâlastoj .

*INT: nu , doč´kê nima .

*INT: a nevesty ž tožý xarošýjê ?

*AI3: nu , njavestkê , nu , xarošýjê .

*AI3: persname vot xadziú sa mnoj na rabotu .

*AI3: i les xadziú , i na rybalku za papâm .

@New Episode

*INT: v školu užé persname sabraúsê ?

*AI3: sabraúsê .

@New Episode

*INT: ni skučajê v školu ?

*AI3: skučajê .

*AI3: jon sa mnoj u školê vo , dak jamu jak školâ .

*AI3: skučajê , kanešnâ .

*AI3: što ja mahu ščé skazac´ ?

*INT: a vot svabodnâjê +/.

*AI3: karočý , i ú les +...

*AI3: karočý , ja ljublju les , pâtamuštâ ja radzilâsê ú dzjaréúnê .

*AI3: ja ljubilâ i rybu lavic´ , étâ maja byla +/.

*INT: o mâlaccy !

*AI3: da , ja +...

*AI3: dalê taki vot , taki +...

*AI3: daúno vot troxu vol´nyjê tyjê .

*AI3: étâ takajê +...

*AI3: jak jana zaveccý ?

*AI3: nu , cjahalê , nu +...

*AI3: oj !

*INT: kryhu tuju , da ?

*AI3: kryhu .

*AI3: i ja zâxadzilâ ú školu , étâ , ja +...

*AI3: nâčynajê ad masta , na kilametrâú try (.) pa kanavê cjahajê .

*AI3: i adzin raz vyccênulê , ot takajê vot zdâravennâjê , vo .

*AI3: paétâmu ja dumâlâ , hétâ som .

*AI3: my ne znalê , što takojê .

*AI3: pryneslê , a úžé nam skazalâ (.) tam +...

*AI3: nu , radzicêlê , što étâ , havorâc´ , rybâ som nâzyvajêccý .

*AI3: na udâčku +/.

@New Episode

*INT: nu , pašli b , navernâ , što b kampanêjê byla , ne ?

*AI3: +< ne , ne pašli .

@New Episode

*INT: a kak v étâm hadu les , râskažycê .

*AI3: ja les +...

*AI3: jak ja cjaper ú les xadzilâ , ja +...

*AI3: jahâd malâ bylo v étym hadu .

*AI3: pjat litrâú , étâ +...

*AI3: ja (.) ni bjaru étym , hrabaúkâj , ja bjaru rukamê , i úsë .

*AI3: pakudâ da lesâ , da jahâdy , ja mahu nâsâbirac´ kilahram lisic .

*AI3: vot tak , pa svajix mjastax .

*AI3: ja znaju , dze pad jakim kuscêkâm jany rastuc´ .

*INT: nu , vy v étâ mestâ i xodzêcê , dze xadzilê ?

*AI3: nu , tam ljudzê xodzêc´ , ale xto za mnoj pojdzê , toj nâbjaré .

*AI3: ja ž pašla pâcjaxon´ku i pašla , dalëkâ ne xažu .

*AI3: vo prajdu , i úsë .

*AI3: sjahonê pašla , nabralâ dva kilahramâ .

*INT: lisičýk ?

*INT: a , dak a jes´ lisič´kê ?

@New Episode

*AI3: nu .

*AI3: što ja mahu skazac´ jiščé ?

*INT: da raboty behâjêcê ?

*INT: ilê +/.

*AI3: ne , ja +...

*AI3: znajêcê što ?

*AI3: ja (.) v otpuskê bylâ ščas .

*AI3: a tak prydu s raboty , na rabocê , prydu s raboty , bjahu ú les .

*AI3: tady damoj , vot tak nâčynajê +...

*AI3: praspissê i dalej .

*INT: v obšým , rabotâjêtê ?

*AI3: da , rabotâjêm my .

*AI3: dzecêm xoču ž troxê pâmahci .

*AI3: tym tožý nadâ ž , kvarciru pâlučylê .

*AI3: mužyka ž njama ú mjanja , pjac´ hadoú užo nazad , jak ja +...

*AI3: tut xočýccý pâmahci .

*INT: zarplatâ malên´kâjê .

*AI3: da , zarplatâ malâjê , tožý radzicêlê umerlê .

@New Episode

*INT: a u vas ješčë jes´ xto ?

*INT: sjastra , brat ?

*AI3: u mjane pjac´ sjascër i adzin brat .

*AI3: pljamjanêkê mjane [_///] ka mne účara prýjažalê .

*AI3: ja jak raz paslalâ +...

*AI3: s raboty išla , dyk ni zastalâ jix .

@New Episode

*INT: tak vašý prýježžalê attudâvâ , s vašýj rodêny , da ?

*AI3: da , jany ni zâbyvajuc´ , prýjažajuc´ .

*AI3: i zvonêmsê , i úsë .

*AI3: sjastra ú minsku adna .

*AI3: to ja u dzjaréúnê .

*AI3: i brat u dzjaréúnê žyve .

*AI3: tokâ adna staršýjê , nja staršýjê , úštaršý mjane , učycêl´nêcýj rabotâlâ ú brésckâj voblâscê .

*AI3: tam dzjaréúnê .

*AI3: no jana úžé šas na pen´sêjê tožý , zvonêmsê .

*AI3: tyjê razy ja čaščý jezdzêlâ , cjaper ot raz ú hod (.) na kladbêščý +/.

*INT: na radâúnêcu , vidnâ , da ?

*AI3: a jetym hadu što-tâ i ni z´jezdzêlâ .

*AI3: tak pâlučylâsê xx , i ni pajexâlâ , ot i úsë .

*AI3: tak zvanju .

*AI3: nu što ja mahu skazac´ ?

*AI3: karočý , vot tak žyzn´ i praxodzêc´ .

*INT: a vot šjas šče kartošku , vaš âharodêk , ja smatru , ni kapajêtê ?

*AI3: +< oj , na âharodzê ú étâm hadu ú mjane ni [_///] vabščé , vabšé nima .

*AI3: u tym +/.

*INT: tak , navernâ , va úsex tak ?

*AI3: bylo ni adnoj travinkê , a jetâ jak pašlo zel´jê , tak užé ni mahu ja tudy dabraccý .

*AI3: âhurki byli .

*INT: âhurcy zâkryvalê ?

*AI3: da , zakry@k +...

*AI3: tak , pad étu , pad +/.

*INT: a kak vy ložýtê ?

*AI3: ja (.) bal´šy stakan na troxlitrovu banku .

*AI3: try dni pâstajit , vylivaju i vadoju zâlivaju , i úsë .

*INT: aha , a prypravu tožý ?

*AI3: da nêčyvo , tokâ adzin uk@k +...

*AI3: oj , ja neštâ tut astavêlsê +...

*AI3: étâ samâ , ja tokâ adzin ukrop (.) lažú , i úsë .

*INT: tak étâ vot vaš âharodzêk , da ?

*INT: vy tokâ načêlê kapat´ ?

*AI3: ja vot tokâ načýlâ kapac´ , tam vabščé malâ .

@New Episode

*INT: plaxajê v étâm hadu kartoškâ vizdze .

*AI3: +< plaxajê vabščé .

*AI3: âhurki troxê byli , pâmidory travilâ , úse pâčarnelê , karočý .

*AI3: na toj hrušý , von poznêjê +...

*AI3: tožý pâsadzilê tudy k sasedu , tak jana bol´š na âharod tudy +...

*AI3: sliúkê byli , višnê , varén´nê nâvarylâ .

*INT: a černiku zdavalê ?

*INT: ilê što-tâ užé varilê ?

*AI3: +< čarniku , varylâ varén´nê i zdavalâ .

*AI3: a étâ vo sjavodnê byla +...

*AI3: brusniku , havorýt , ne nadâ sâbirac´ .

*INT: oj , nu dak xarošýjê ž jahâdkê .

*INT: užé brusnikâ pas@k [_//] sazrélâ ?

*AI3: nu , dak vot tokâ pryšla , dak lisicý sjadzelâ pêrýbiralâ .

*AI3: nu , i što [_/] što ja mahu jaščé skazac´ ?

*INT: skažytê , a kakajê šjas céna lisic ?

*AI3: ja ne znaju .

*AI3: možý , tam i pa dzesêc´ užé , ni znaju .

*INT: o , nu tak xârašo .

*INT: vot u patspor´´jê , tjažkâ , no što ž delât´ ?

*AI3: što ja mahu ščé skazac´ ?

*INT: a včera praznêk horâdâ byl , xadilê ?

*AI3: a ja včara pašla , ja s étêm šla , zajšla .

*AI3: dumâju +"/.

*AI3: +" pâhljažu kancért .

*AI3: tuda prâpuscilê , praverýlê sumku u mjane .

*AI3: što u mjane tam bylo ?

*AI3: maslâ kupilâ , muka stajalâ .

*AI3: +" praxodz´ .

*AI3: tady pesnê za pesnêj , tojê ž užé i scjamnelâ (.) a maje užé tut ždalê , hoscê pryjexâlê , pljamjanêkê .

*AI3: i étyjê ne pašli , ždalê mjane , što ja prydu .

*AI3: možý , pad´´jexâlê jany , jak (.) saljut byú .

*AI3: persname s pâdyšoú i persname tuda .

*AI3: dak tožý snimalê .

*INT: tak vy účera da kanca bylê ?

*AI3: ja saljut +...

*AI3: i pašla damoj , ja zmerzlâ njamnožkâ .

*INT: a na kancércê +...

*INT: ni papalê na kancért ?

*AI3: ja na kancércê byla i na saljut užé hljadzelâ .

*AI3: hacelâ vyjcê tudoju pa parku , sjudoju ni puscilê .

*AI3: +" stajac´ !

*AI3: pašla pa parku , vyšlâ .

*AI3: zmerzlâ , ni mahu , rukê +...

*AI3: sumkâ cjažkâ .

*AI3: pâstajalâsê b na vetrý , kab sjadzeú +...

*AI3: pašla pa parku , tam tožý stajic´ , ne prâpusciú .

*AI3: a hru +"/.

*AI3: +" nu , úžé budu +...

*AI3: tady pâdyšla persname , vučycêl´nêcý našýj školy .

*AI3: +" persname persname , idzicê sjuda .

*AI3: ja hru +"/.

*AI3: +" oj hâvaru ["-"] persname , tak hâvaru ["-"] rukê zâbalelê hâvaru ["-"] dzjaržac´ étu sumku .

*AI3: hâvaru +"/.

*AI3: +" i ni puskajuc´ s usix staron hru ["-"] atsjul´ .

*AI3: mne hâvaryt +"/.

*AI3: +" pâsjadzi .

*AI3: ja pâsjadzelâ troškê z joju .

*AI3: tady +"/.

*AI3: +" mne xolâdnâ , pajdu svajix najdu .

*AI3: a jany tut nalamyvâlê z domâ +/.

@New Episode

*INT: tak ani užé vas , možý , i nâčevalê , da ?

*AI3: ne , ne , jany pajexâlê .

*AI3: tut maja dvajurâdnâ sjastra ž žyve , jana učycêl´nêcý ú pervâj školê .

*INT: xto ?

*AI3: persname persname , étâ dvajurâdnâ sjastra .

*INT: oj , kakajê xarošýjê učitêl´nêcý !

*AI3: +< no .

*AI3: a jetâ , karočý , jaje , étâ , bac´kâ i maja mamâ byli rodnyjê , bac´kâ , rodnyjê braty .

*AI3: étâ vo davjurâdnâ sjastra .

*AI3: mamâ jaje u našýj dzjaréúnê , dze ja radzilâsê .

*AI3: dak jetâ moj pljamjanêk pryjexâú s minskâ .

*AI3: i pljamjanêk tam žyve radâm .

*AI3: dak jany pryvezlê mašynâju , jana zabilâ kâbana tam , dak svêžyniny .

*AI3: pryjexâlê .

*AI3: jany xacelê nazad , dak pryjexâlê užé ka mne .

*AI3: zajexâlê sjuda , patom tudy pajexâlê .

@New Episode

*INT: nu , tak abšajêtês´ ž s setsroj .

*INT: vot u vas o tut užé kromê detej ješë ji sistra s vamê žyvët .

*AI3: nu , ja ž s persname , jana ž +...

*AI3: vot tak ustračajêssê .

*AI3: vot brat jaje tady žyú , jak u persname , éty , men´šý .

*AI3: dak u mjane ž troxê da ix +...

*AI3: vučylêščý byú +...

*AI3: u jaje ne zâxaceú , u nas byú .

*AI3: pâtamu što xlopcy xadzilê ú vučylêščý , i jon s xlopcýmê .

*INT: kampanêjê , úmestê ?

*AI3: da , kampanêjê .

*AI3: nu , što ja mahu ščé skazac´ ?

*AI3: radicêlê mjane xroššýjê byli , vaspitâvâlê .

*INT: pâtamuštâ vy xarošýjê , kanešnâ , i radzicêlê .

*AI3: +< vêcjaran byú vajny , dažý ú muzejê jaho tam byli fâtahrafêjê , i úsë .

*INT: a hde jon služyl , ni pomnêtê ?

*AI3: služyú jon [_/] jon tut i byú vjazdze .

*AI3: étâ samâjê , dažý ú kurýnê byú .

*AI3: tam u nas muzej , dak tam užo +...

*AI3: jany ža ž jak pâmirajuc´ , dak snimajuc´ étyjê +...

*AI3: vêtiran taki , pêrýdavik byú ú tryccýc´ hadoú .

@New Episode

*INT: rabočê ?

*AI3: rabočý byú .

*AI3: macê tožý (.) pêrýdavik byla .

*AI3: tak i sëstry .

*AI3: adna , karočý , ja +...

*AI3: maja sjastra pastaršý učycêl´nêcâj .

*AI3: nu , ja vot troxê +...

*AI3: urokê ilê naukâ , nu .

*AI3: ja ž +"/.

*AI3: +" aj , ja budu kem rabotât´ +...

*AI3: nu , jana +"/.

*AI3: +" ja budu vučytêl´nêcâju .

*AI3: nu , a ja von .

*AI3: dak jana ž za knihâmê , a ja hot´ troškê (.) hot´ svaje dzevêčý hody hot´ úspomnêt´ .

*AI3: i prâhuljalâ , i troxê , a jana sjadzelâ nad knihâmê .

*INT: nu vam , možý , lehčê bylâ nimnožkâ ?

*AI3: +< adna sjastra tožý poštu nasilâ , na pen´sêju pašla .

*AI3: tožý ú zamuž ú vâsemnaccýc´ .

*AI3: ta (.) tožý dajarkâj u dzjaréúnê , brat šafërâm .

*AI3: use raznyjê .

*AI3: ja von jak (.) uborščýcý j hârdzerobščýcâ , úsë umestê .

*INT: o , étâ trud kakoj nužny !

*AI3: +< i tkačyxâ byla , i (.) pâsudamojkâ byla , i drénažnêcâ byla , i dze tokâ ne rabotâlâ .

*AI3: jaščé ž paslja školy dak hod domâ byla ja .

*AI3: tady drýnaža ni bylâ , dak +...

*AI3: i senâ (.) z étymê žénščýnâmê xadzilâ umescê +...

*AI3: âhurki ubiralâ , karočý .

*AI3: pâstupalâ , xacelâ za prâvadnicu , ni prašla pa konkursu .

@New Episode

*INT: spasobnâstê bylê , vidnâ , da ni xatelê , da ?

*AI3: ne to šta ne xacelâ +...

*AI3: i ne znaju vot , cjaper ja kudy .

*AI3: nu dak pajexâlâ ž , ú horâdzê ž byla , tam narmal´nâ ž pâzdavalâ na tkačyxu .

*INT: sud´ba , pryjexâlê k nam .

*INT: ni žélejêtê , što papalê v aktjabârskê ?

*AI3: +< ja +...

*AI3: skol´kâ tut užé žalec´ ?

*AI3: ja tut ne žaleju , ale što žyzn´ ot tak vot šla +/.

@New Episode

*INT: da , žyt´ tak râspâlahajêt .

*AI3: da .

*AI3: ja cjaper úsë +...

*AI3: svjakruxâ jakajê +...

*AI3: sprasi , sokâ hadoú ja jaje ni bačylâ .

*AI3: tokâ mne pljamjannêkê z minskâ prýjažalê , ja hâvaru , tak z xlopcýmê j pâhâvarylâ .

*AI3: ana tut u starâj dubrovê žyve .

*INT: a , dak svekrov´ žyvët vašý ?

@New Episode

*INT: ne abščjajêccý s vamê ?

*INT: a únukê ne xodzêc´ ?

*AI3: jakajê tam dubrovâ ?

*AI3: persname , jon (.) xlopcâú kali bačýc´ , étâ samâjê , u mâhazinê , ci što-tâ havorýc´ , râzhavarvâjê .

@New Episode

*AI3: vot u našýj dziréúnê (.) adna sjastra i vtarajê sjastra , brat i brat , étâ čéc´vêrâ .

*AI3: užé umêrlâ adna sjastra , karočý , maja mamâ užé umêrlâ , i brat .

@New Episode

*AI3: jaščé brat astaúsê s pesjat vtarovâ hodâ , i cëtkâ ščé persname .

*AI3: nu , karočý , rod bal´šoj .

*AI3: umêrlâ užé +/.

*INT: a mamâ bylâ staršýjê , vidnâ , da ?

*AI3: nu , mamâ staršýjê byla .

*INT: a mamâ kem vašý rabotâlâ ?

*AI3: nu , jana rabotâlâ na rabotâx +...

*AI3: jakijê davalê , takijê i rabotâlâ .

*INT: rabotâlâ , hâravalâ , vsju žyzn´ ?

*AI3: hâravalâ , dy i úsë , vot jana .

*AI3: tožý ž (.) adno_zâ_adnym dzecê byli .

*AI3: bac´kâ tožý hâravaú .

*AI3: na rabkorý tam sušylkâ ilê zjarno , dak jana užé rabotâjê utrâm .

*AI3: iščé na večýr , dak užé my xadzilê .

*AI3: ja tam persname , da +...

*AI3: étâ , mjaški tožý cjahalê .

@New Episode

*AI3: pomnju , sa školy , pjaty klas , étâ , vo ja takajê vot malen´kâ byla .

*AI3: vabšé !

*AI3: v školu pašla , u nas taki vo dzêravenskê stol (.) zdelân .

*AI3: ja tak vot pâdymalâ ruku i ja ne dâstavalâ .

*INT: rostâm malên´kê ?

*AI3: da , malên´kâjê .

*AI3: pašla u školu ja .

*AI3: u nas školâ takajê byla , što dva klasâ .

*AI3: dak v adnym klasê tam maja sjastra byla .

*AI3: karočý , a tut my +...

*AI3: vosêm : čatyrý xlopcâ , čytyrý dzevâčkê bylo .

*AI3: i pjaty klas užé my pašli v +...

*AI3: jetâ samâ , dzevêc´ kilomêtrâú nadâ .

*AI3: dak mašynâj , a to pjaškom .

*AI3: dak na mašynu jak lezlâ , dak mjane padsažvâlê , ja ni mahla (.) dastac´ étyjê +...

*AI3: nu , a zimoj dak tožý xolâdnâ , pomnju .

@New Episode

*AI3: a što tam sâpahi rézinâvyjê adzenêš , nohê pâzâmjarzajuc´ .

*AI3: pakul´ tožý zajedâm , âtahréjêmsê .

*AI3: i pjaškom užé idzeš i ahljadvâjêšsê , traktâr jedzê , senâ vjaze .

@New Episode

*AI3: ú stohê , da pacépêmsê troxê , prajedâm i dalêjê .

*AI3: pakudâ prydâm , dak i ú xakej pâhuljajêm , i na l´du , i vjazdze paúkačvâjêmsê .

*AI3: i nejêk daúno i zdâravejšýjê byli , a cjaper vabšé , ja nja znaju .

*AI3: a kartošku , dak +...

*AI3: pomnju , prýbjahu , papku kinulâ i znaju , što étâ nadâ , hétâjê , mamê pâmahci .

*AI3: kidajêš papku i bjahom užé sâbirajêš , štob kartoškê štob bol´š [_/] bol´š (.) nâsâbirac´ .

*AI3: a bac´kâ tožý +...

*AI3: karoúku tožý dzjaržalê , fermâ ž byla .

@New Episode

*INT: têžélo , étâ tožý pomnju .

*INT: i my tak ješčë +/.

*AI3: +< da , cjahalê , cjhalê , da .

@New Episode

*AI3: zakončýlê vučylêščý , tak ščé ni rabotâlê .

*AI3: tak užé tady , tak kanikuly xoc´ u školê byli , xadzilê u školu ci ú vučylêščý jany .

*AI3: jany domâ malâ , jany raz i pajexâlê .

@New Episode

*AI3: ne to šta jany pajexâlê huljat´ tuda , jany pâmahalê .

@New Episode

*INT: a hde vot vaš homêl´skê rabotâjê syn ?

*AI3: jon rabotâú u cyrkê tam dze-tâ +...

*AI3: nu , jany neštâ tam vot dzelâlê tam , nu , jak strajicêlê .

*INT: strajicêlê .

@New Episode

*AI3: pašoú dze mebêl´nâ fabrykâ .

@New Episode

*INT: a jon čjastâ prýjažal damoj ?

*AI3: jon jak byú (.) na radâúnêcu , dak i ni bylo .

*INT: tožý ni pâlučajêccý ?

@New Episode

*AI3: a kak u vas +...

*AI3: s xazjajstvâ što jes´ ?

*AI3: oj , s xazjajstvâ u mjane +/.

*INT: sabakâ ?

@New Episode

*AI3: karočý , prašlo bokâm .

*AI3: karovâ vot ú mjane na dnjax +...

*AI3: ja dumâlâ , što na [_//] ú mjane palučýccý .

*AI3: pašla dajic´ , a jana upalâ i prapalâ .

*AI3: vot i úsë .

*AI3: vot dzve njadzelê nazad .

*AI3: u mjane taki šok byú .

@New Episode

*AI3: astalâsê bez karoúki .

*INT: nu , ničëhâ užé .

*INT: straxoúku , mo , pâlučilê , da ?

*AI3: vot imênâ , što ja jaščé ni zâstrâxavalâ .

*AI3: nâraúlasê tut .

*AI3: dumâlâ , dzecêm što pâmahčy +...

@New Episode

*AI3: kury byli , kurâčkê byli .

*AI3: mjane byvalê i kury , i kozy , i kačkê , úsë .

@New Episode

*INT: skažytê , pažalustâ , jeslê by inastranêc pâprasil by vas râskazat´ a našýj strane , što by vy jamu skazalê ?

*AI3: nu što [_/] što ja mahla skazac´ ?

*INT: nu , a našýj bêlarusê ?

*AI3: nu , xarošýjê belâjê rus´ .

*AI3: ta jiščë , nu , što ?

*INT: a ščitajêtê li vy sebja bêlarusâm ?

*AI3: šytaju ja .

*AI3: ja u rasijê byla , dak ja râzhavarývâlâ +...

*AI3: vot katoryjê vot zajeduc´ u rasiju , pryjedzê , užo lamajê jazyk .

*AI3: nu , hâvaryú pa-ruskê .

*AI3: a ja pajexâlâ tuda , ja takaj pryjexâlâ .

*AI3: jeslê s kem râzhavarvâjêš , užé (.) dumâjêš , jak-tâ sâbrazic´ slovâ ilê skaz , što b skazac´ pa-ruskê što .

*AI3: sja raúno vyrazicêl´nâ ž nja skažýš .

*AI3: ilê havorýc´ +"/.

*AI3: +" jana ukrajinkâ .

*AI3: ilê +"/.

*AI3: +" jana mâldavankâ .

*AI3: +" ni panjatnâ , ci jana bêlaruskâ .

*INT: a kto , pa vašýmu , nâštajaščê bêlarus ?

*INT: i što značêt byt´ bêlarusâm ?

*AI3: nu , bêlarus , étâ našý +...

*AI3: jak vam skazac´ ?

*AI3: bêlarus´ , rodzênâ .

*AI3: ci jak ža +...

*AI3: dze radzilâsê +...

@New Episode

*AI3: bêlarus´ , étâ našý zjamlja zjamlja dze radziúsê , úsë +/.

*INT: naš vot rajon dlja vas tipič´nâ bêlaruskê ?

*INT: kak vy dumâjêtê ?

*AI3: nu , hétâ ž , nu , bêlaruskê ž , ne rasijskê .

*INT: a što javljajêtsê dlja vas nêat´´jemlêmâj čjast´ju bêlaruskâj kul´tury ?

@New Episode

*INT: i što javljajêtsê važnym v bêlaruskâj kul´turê ?

*AI3: o , vaprosy , što ni mahu ja i âdkazac´ .

*AI3: a možýc´ , jetâ samâjê , u mjane jščé paslja takohâ strésâ , dak ja ni mahu sââbrazic´ .

*AI3: oj , ni voúrýmê .

*INT: a kak vy ščitajêtê , v bêlarusê ispol´zujutsê raznyjê jêzyki : bêlaruskê , ruskê , v raznyx sêtuacýjêx ?

*INT: to jest´ vezde gâvarjat na adnom jêzyke ?

*INT: v sem´je , na rabotê , v gorâdê i v derevnê .

*INT: ilê suščestvujut različêjê ?

*INT: i kak vy ščitajêtê , pâčemu v raznyx sêtuacýýjêx ljudzê mohut râzhavarêvât´ na raznyx jêzykax ?

*AI3: mne kažâccý +/.

*INT: vot kak vy (.) srazu âtvičjalê v načjalê , da ?

*INT: jest´ , katoryjê +/.

*AI3: je , katoryjê žylê ú horâdzê .

*AI3: mo , xto pâžyve <ú rasijê>[_/] u rasijê , dak budzê hâvaryc´ pa-ruskê , a tak +...

*AI3: mne kažâccý , jeslê ja , dak ja ni smahla b tak .

*INT: vy predâny +/.

*AI3: predâny , da .

*AI3: i úsë , ni lamaju jazyk .

*INT: +, bêlaruskâj kul´turê ?

*AI3: dze žyla , tokâ tam mahu troxê pâlamac´ .

*AI3: bo nadâ ž .

*AI3: tam ne râzbjaruccý , što j havorýš .

*INT: a nravêccý li vam , kahda bêlaruskêjê ispalnitêlê pol´zujutsê smešýnym jêzykom ?

*INT: i što by vy ab étâm +...

*INT: kak [_//] što vy ab étâm dumâjêcê ?

*INT: (...) a što vy dumâjêtê a buduščêm bêlaruskâvâ jêzyka ?

*INT: budêt li on râzvivaccý ?

*INT: ilê iščeznêt ?

*AI3: mne kažâccý , xaj âstajeccý .

*AI3: byú i budzê .

*AI3: i úsjahda štob byú , vot i úsë .

@End

(Stand: 09.06.2021)