Int_ak_3

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	AI3 Migrant, INT Interviewer
@ID:	brms|int|AI3|53;|female|Informant||Migrant|secondary||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*AI3:	étâ ž nadâ adno_zâ_adnym hâvaryc´ ?
*INT:	+< persname persname , skažycê , pažalustâ +...
*INT:	vot my , v ramkâx našývâ issledâvânêjê , intêrisujêmsê s adnoj stârany jêzykamê , na katoryx gâvarjat v bêlarusê , a s drugoj âtnašénêjêm graždân k svajej strane .
*INT:	râskažytê , pažalustâ , kak prâtikalâ vašý žyzn´ .
@New Episode
*INT:	gde vy radilês´ ?
*AI3:	vy znajêcê , ja ne mahu neštâ .
@New Episode
*INT:	a gde vy radilês´ ?
*AI3:	ja radzilâs´ v dziréúnê .
*INT:	kakovâ rajonâ ?
*AI3:	dziréúnê (.) malyjê hâradzjačýcý , minskâj oblâstê , ivânskâvâ rajonâ .
*INT:	tak , v školu +/.
*AI3:	školu srédnêjê .
*INT:	tam zakončêlê , da ?
*AI3:	da .
*INT:	a zatem što delâlê ?
*INT:	zakončêlê +/.
*AI3:	kahda zakončýlâ školu , ja pajexâlâ +...
*AI3:	ne , oj +...
*AI3:	znajêcê što ?
*AI3:	nadâ étâ , što +...
*AI3:	rabotâlâ , karočý , u pémka .
*INT:	tam ža ?
*AI3:	na drênažé , da .
*AI3:	karočý , incerésnâ bylâ .
*INT:	nu , vot râskažycê , kak vy rabotâlê .
*AI3:	nu , kalja trubku lažylê , ja trubâukladčýcýj byla .
*AI3:	a patom pajexâlâ +...
*AI3:	pâčytalê ú hazecê , što nâbirajêccý nabor tkačyx ú (.) kalinênskuju oblâst´ .
*AI3:	za maskvoju xx .
*AI3:	ja nêčyvo mamê +...
*AI3:	s krosâ pryšla , padruhâ havorýt +"/.
*AI3:	+" pajexâlê .
*AI3:	ja hâvaru +"/.
*AI3:	+" nu , kudy pajedâm my ?
*AI3:	ana havorýc´ +"/.
*AI3:	+" pajexâlê .
*AI3:	ja sumku slažylâ tam , usë takojê , pazlažvâlâ svaju adzežu .
*AI3:	a denêh ni bylo , mamâ pašla âddalžylâ u sjastry , i my pajexâlê .
*AI3:	ja ni râščytalâsê , ničohâ .
*AI3:	karočý , pajexâlâ , i úsë .
*AI3:	na bilet nam den´hê dalžny dat´ bylê , nu , jetâ samâjê , za prajezd , tam aplačýn .
*AI3:	nu , zajexâlê dzêrévenskêjê devâčkê (.) na vakzal , karočý , jelê našli .
*AI3:	ni +...
*AI3:	étâ samâjê , nu , ú maskvu , karočý , zajexâlê .
*AI3:	tam nadâ jiščé da kalinênâ dâbiraccý âljaktryčkâju .
*AI3:	úzjalê bilet (.) i , nu , dajexâlê .
*AI3:	zajexâlê tudy , jescê zâxacelê .
*AI3:	selê ú parku , atkrylê sumku , salâ jesc´ , jadzim .
*AI3:	ni âbraščalê na kovâ únimanêjê .
*AI3:	nu , dabralêsê my tudy , do tohâ âbšažycêjê .
*AI3:	nas ustrojêlê .
*AI3:	nu , karočý , ja tam dva hady (.) žylâ , rabotâlâ , vučylâs´ .
*AI3:	nu , karočý , sud´ba tak slažylâs´ , vjarnulâsê nazad ja ú bêlarusjuju .
*AI3:	vyšlâ zamuž .
*AI3:	nadâ bylo tam astaccý , tak sud´ba .
*INT:	zamuž tam vyšlê ?
*AI3:	ne , ne , zdes´ .
*AI3:	ja pryjexâlâ i vyšlâ zamuž domâ .
*AI3:	svad´bâ byla de-tâ sjamnaccýtâ@k ijulê .
*INT:	v gâradeckâm rajonê , da ?
*AI3:	da , u al´bênsk .
*AI3:	s al´bênskâ jon sam xx .
*INT:	al´bênsk , étâ užo naš .
*AI3:	a to .
*AI3:	vaš , homêl´škâ oblâsc´ .
*AI3:	jon s homêl´skâj , ja tam radâm .
*INT:	a on užé hde-tâ rabotâú , možý ?
*AI3:	persname rabotâú zdes´ , u tabëazê (.) sjamnëaccýc´ .
@New Episode
*INT:	nu , i vy zamuž tam +...
*INT:	svëad´bâ bylâ u vas ?
*AI3:	u nas svad´bâ byla .
*AI3:	patom my +...
*AI3:	u svjakruxê ja mesêc pâbyla , kupilê dom .
*AI3:	da načýlês´ pêravozêc´ , étât vot dom .
*INT:	vot étâ vaš dom ?
*AI3:	da , dzêravjany .
*AI3:	i pervâhâ [_//] devjatâvâ majê my jaho načýlê pêravozêc´ .
*AI3:	a pervâhâ ja radzilâ (.) persname , pervâhâ synâ .
*AI3:	ú hétât dzen´ +...
*AI3:	karočý , da devjatâvâ slažylê .
*AI3:	ja ú bal´nicý , jany mne pêravozêlê .
*AI3:	tut jiščé vady bylo ujmâ , ja užé +/.
*INT:	a étâ v kakom hadu ?
*AI3:	semêsêt sjad´mom .
*AI3:	semsêt sjad´movâ hodâ persname .
*AI3:	žyla ja na prâljatarskâj , u jaho bratâ .
*AI3:	tady jaščé tut , dze strojkâ bylâ .
*AI3:	ú kvarcirý .
*AI3:	na prâljatarskâj , dze cyrk .
*AI3:	nu , pastrojêlê +/.
*INT:	mâlaccy , takoj dom vystrâjêlê bal´šoj .
*AI3:	+< da jaki tut dom bal´šy ?
*INT:	bal´šoj .
*AI3:	de-tâ radzicêlê pâmahli tut troxê .
*AI3:	persname radziúsê , tut , pryjšla , ničohâ ščé ni bylo .
*AI3:	tokâ adny steny .
*AI3:	i hrubkâ byla xx .
*AI3:	karočý , úsë klejêlâ .
*INT:	mâlaccy !
*INT:	vot xârašo , što u vas zdes´ vynêsênâ .
*INT:	étâ peč´ rabočêjê , da ?
*AI3:	a jana užé desêc´ hadoú , étâ peč .
*AI3:	xlopêc dzelâú , što éty staršý .
*AI3:	nu i što ?
*AI3:	tady vtarojê dzicja , persname .
*AI3:	semsêt vas´mohâ persname .
*INT:	tak u vas čerêz hod dzecê , da ?
*AI3:	da , čérâz hod .
*AI3:	karočý , muž moj zâbaleú byú , jiščé da étâhâ .
*AI3:	jon ú sânatorýj jezdzêú , ja adna byla .
*AI3:	usjakâjê +/.
*INT:	detej pâdnimalê samê ?
*AI3:	pâdnimalâ , da .
*AI3:	a patom radziúsê ščé adzin syn , étât , persname .
*INT:	+< étâ užé men´šý ?
*INT:	persname men´šý ?
*AI3:	persname , da .
*AI3:	nu , karočý , persname , jon +...
@New Episode
*AI3:	ú sadzêk vadzilâ .
*AI3:	oj , ustrojêlâsê ja ú školu užé ž tady .
*AI3:	oj , ja ščé rabotâlâ u étym , pâsudamojkê , jaščé da dzikrétâ tady .
*INT:	tožý v školê ?
*AI3:	ne , ne .
*AI3:	tam , ú âbšapitê .
*AI3:	tady pašla ú školu úžé , jak persname râdzila .
*AI3:	semêsêt +/.
*INT:	semsêt vas´movâ hodâ .
*AI3:	semsêt vas´my , ja +...
*AI3:	semêsêt vas´my +...
*AI3:	ja u semsêt dzevjatym pašla ú školu (.) rabotâc´ .
*AI3:	i rabotâju ja pa sënêšnê dzen´ , da .
*AI3:	pryvyklâ k kâljakcivu , k rabočým .
*AI3:	jak padumâjêš , što na pensêju pajdu , ja ni znaju .
*AI3:	jaščé hod astaúsê da pensêjê , karočý .
*INT:	ni xacicê na pensêju , da ?
*INT:	xarošý kâlekciú ?
*AI3:	+< a ne .
*AI3:	xarošý , nu .
*AI3:	dziréktâr zâmjanjajê , to úžé budzê persname persname +/.
*INT:	étâ maja âdnaklasnêcâ .
*INT:	xarošýjê jana ?
*AI3:	+< nu što , jana xarošýjê , nu .
*AI3:	tak vot tokâ dvaccýc´ pjatâhâ +/.
*INT:	a vaš étât novy , étât , persname ujexâú ?
*AI3:	da , ujexâú .
*AI3:	nu što jon +/.
*INT:	a s kem vy tut ?
*AI3:	karočý , syn .
*AI3:	šas tožý jon rabotâú vot u persname vosêm hadoú , staršý .
*AI3:	s armêjê (.) pryšoú .
*AI3:	jon ú dzjaréunê byú , tady pryjexâú sjuda , ustrojêúsê .
*AI3:	služyú u milicýjê u minsku .
*AI3:	srédnê domâ byú , ni úzjalê , kâmêsavalê z-za radzinkê .
*AI3:	byú služy@k +...
*AI3:	ni služyú .
*AI3:	tak , persname užé u homêlê .
*AI3:	pâlučylê kvarciru , žyllë .
*AI3:	dvojê dzjacej u jaho , dva synâ .
*INT:	étâ únukê ú vas užé u persname ?
*INT:	úzroslyjê úžé únukê ?
*AI3:	+< unukê , da .
*AI3:	try i (.) s paúhodâ .
*INT:	o , xarošýjê dzetkê .
*AI3:	karočý , dočkê nima .
*AI3:	u samoj jak try synâ i try únukâ , pâlučajêccý .
*AI3:	a adzin jaščé xâlastoj .
*INT:	nu , doč´kê nima .
*INT:	a nevesty ž tožý xarošýjê ?
*AI3:	nu , njavestkê , nu , xarošýjê .
*AI3:	persname vot xadziú sa mnoj na rabotu .
*AI3:	i les xadziú , i na rybalku za papâm .
@New Episode
*INT:	v školu užé persname sabraúsê ?
*AI3:	sabraúsê .
@New Episode
*INT:	ni skučajê v školu ?
*AI3:	skučajê .
*AI3:	jon sa mnoj u školê vo , dak jamu jak školâ .
*AI3:	skučajê , kanešnâ .
*AI3:	što ja mahu ščé skazac´ ?
*INT:	a vot svabodnâjê +/.
*AI3:	karočý , i ú les +...
*AI3:	karočý , ja ljublju les , pâtamuštâ ja radzilâsê ú dzjaréúnê .
*AI3:	ja ljubilâ i rybu lavic´ , étâ maja byla +/.
*INT:	o mâlaccy !
*AI3:	da , ja +...
*AI3:	dalê taki vot , taki +...
*AI3:	daúno vot troxu vol´nyjê tyjê .
*AI3:	étâ takajê +...
*AI3:	jak jana zaveccý ?
*AI3:	nu , cjahalê , nu +...
*AI3:	oj !
*INT:	kryhu tuju , da ?
*AI3:	kryhu .
*AI3:	i ja zâxadzilâ ú školu , étâ , ja +...
*AI3:	nâčynajê ad masta , na kilametrâú try (.) pa kanavê cjahajê .
*AI3:	i adzin raz vyccênulê , ot takajê vot zdâravennâjê , vo .
*AI3:	paétâmu ja dumâlâ , hétâ som .
*AI3:	my ne znalê , što takojê .
*AI3:	pryneslê , a úžé nam skazalâ (.) tam +...
*AI3:	nu , radzicêlê , što étâ , havorâc´ , rybâ som nâzyvajêccý .
*AI3:	na udâčku +/.
@New Episode
*INT:	nu , pašli b , navernâ , što b kampanêjê byla , ne ?
*AI3:	+< ne , ne pašli .
@New Episode
*INT:	a kak v étâm hadu les , râskažycê .
*AI3:	ja les +...
*AI3:	jak ja cjaper ú les xadzilâ , ja +...
*AI3:	jahâd malâ bylo v étym hadu .
*AI3:	pjat litrâú , étâ +...
*AI3:	ja (.) ni bjaru étym , hrabaúkâj , ja bjaru rukamê , i úsë .
*AI3:	pakudâ da lesâ , da jahâdy , ja mahu nâsâbirac´ kilahram lisic .
*AI3:	vot tak , pa svajix mjastax .
*AI3:	ja znaju , dze pad jakim kuscêkâm jany rastuc´ .
*INT:	nu , vy v étâ mestâ i xodzêcê , dze xadzilê ?
*AI3:	nu , tam ljudzê xodzêc´ , ale xto za mnoj pojdzê , toj nâbjaré .
*AI3:	ja ž pašla pâcjaxon´ku i pašla , dalëkâ ne xažu .
*AI3:	vo prajdu , i úsë .
*AI3:	sjahonê pašla , nabralâ dva kilahramâ .
*INT:	lisičýk ?
*INT:	a , dak a jes´ lisič´kê ?
@New Episode
*AI3:	nu .
*AI3:	što ja mahu skazac´ jiščé ?
*INT:	da raboty behâjêcê ?
*INT:	ilê +/.
*AI3:	ne , ja +...
*AI3:	znajêcê što ?
*AI3:	ja (.) v otpuskê bylâ ščas .
*AI3:	a tak prydu s raboty , na rabocê , prydu s raboty , bjahu ú les .
*AI3:	tady damoj , vot tak nâčynajê +...
*AI3:	praspissê i dalej .
*INT:	v obšým , rabotâjêtê ?
*AI3:	da , rabotâjêm my .
*AI3:	dzecêm xoču ž troxê pâmahci .
*AI3:	tym tožý nadâ ž , kvarciru pâlučylê .
*AI3:	mužyka ž njama ú mjanja , pjac´ hadoú užo nazad , jak ja +...
*AI3:	tut xočýccý pâmahci .
*INT:	zarplatâ malên´kâjê .
*AI3:	da , zarplatâ malâjê , tožý radzicêlê umerlê .
@New Episode
*INT:	a u vas ješčë jes´ xto ?
*INT:	sjastra , brat ?
*AI3:	u mjane pjac´ sjascër i adzin brat .
*AI3:	pljamjanêkê mjane [_///] ka mne účara prýjažalê .
*AI3:	ja jak raz paslalâ +...
*AI3:	s raboty išla , dyk ni zastalâ jix .
@New Episode
*INT:	tak vašý prýježžalê attudâvâ , s vašýj rodêny , da ?
*AI3:	da , jany ni zâbyvajuc´ , prýjažajuc´ .
*AI3:	i zvonêmsê , i úsë .
*AI3:	sjastra ú minsku adna .
*AI3:	to ja u dzjaréúnê .
*AI3:	i brat u dzjaréúnê žyve .
*AI3:	tokâ adna staršýjê , nja staršýjê , úštaršý mjane , učycêl´nêcýj rabotâlâ ú brésckâj voblâscê .
*AI3:	tam dzjaréúnê .
*AI3:	no jana úžé šas na pen´sêjê tožý , zvonêmsê .
*AI3:	tyjê razy ja čaščý jezdzêlâ , cjaper ot raz ú hod (.) na kladbêščý +/.
*INT:	na radâúnêcu , vidnâ , da ?
*AI3:	a jetym hadu što-tâ i ni z´jezdzêlâ .
*AI3:	tak pâlučylâsê xx , i ni pajexâlâ , ot i úsë .
*AI3:	tak zvanju .
*AI3:	nu što ja mahu skazac´ ?
*AI3:	karočý , vot tak žyzn´ i praxodzêc´ .
*INT:	a vot šjas šče kartošku , vaš âharodêk , ja smatru , ni kapajêtê ?
*AI3:	+< oj , na âharodzê ú étâm hadu ú mjane ni [_///] vabščé , vabšé nima .
*AI3:	u tym +/.
*INT:	tak , navernâ , va úsex tak ?
*AI3:	bylo ni adnoj travinkê , a jetâ jak pašlo zel´jê , tak užé ni mahu ja tudy dabraccý .
*AI3:	âhurki byli .
*INT:	âhurcy zâkryvalê ?
*AI3:	da , zakry@k +...
*AI3:	tak , pad étu , pad +/.
*INT:	a kak vy ložýtê ?
*AI3:	ja (.) bal´šy stakan na troxlitrovu banku .
*AI3:	try dni pâstajit , vylivaju i vadoju zâlivaju , i úsë .
*INT:	aha , a prypravu tožý ?
*AI3:	da nêčyvo , tokâ adzin uk@k +...
*AI3:	oj , ja neštâ tut astavêlsê +...
*AI3:	étâ samâ , ja tokâ adzin ukrop (.) lažú , i úsë .
*INT:	tak étâ vot vaš âharodzêk , da ?
*INT:	vy tokâ načêlê kapat´ ?
*AI3:	ja vot tokâ načýlâ kapac´ , tam vabščé malâ .
@New Episode
*INT:	plaxajê v étâm hadu kartoškâ vizdze .
*AI3:	+< plaxajê vabščé .
*AI3:	âhurki troxê byli , pâmidory travilâ , úse pâčarnelê , karočý .
*AI3:	na toj hrušý , von poznêjê +...
*AI3:	tožý pâsadzilê tudy k sasedu , tak jana bol´š na âharod tudy +...
*AI3:	sliúkê byli , višnê , varén´nê nâvarylâ .
*INT:	a černiku zdavalê ?
*INT:	ilê što-tâ užé varilê ?
*AI3:	+< čarniku , varylâ varén´nê i zdavalâ .
*AI3:	a étâ vo sjavodnê byla +...
*AI3:	brusniku , havorýt , ne nadâ sâbirac´ .
*INT:	oj , nu dak xarošýjê ž jahâdkê .
*INT:	užé brusnikâ pas@k [_//] sazrélâ ?
*AI3:	nu , dak vot tokâ pryšla , dak lisicý sjadzelâ pêrýbiralâ .
*AI3:	nu , i što [_/] što ja mahu jaščé skazac´ ?
*INT:	skažytê , a kakajê šjas céna lisic ?
*AI3:	ja ne znaju .
*AI3:	možý , tam i pa dzesêc´ užé , ni znaju .
*INT:	o , nu tak xârašo .
*INT:	vot u patspor´´jê , tjažkâ , no što ž delât´ ?
*AI3:	što ja mahu ščé skazac´ ?
*INT:	a včera praznêk horâdâ byl , xadilê ?
*AI3:	a ja včara pašla , ja s étêm šla , zajšla .
*AI3:	dumâju +"/.
*AI3:	+" pâhljažu kancért .
*AI3:	tuda prâpuscilê , praverýlê sumku u mjane .
*AI3:	što u mjane tam bylo ?
*AI3:	maslâ kupilâ , muka stajalâ .
*AI3:	+" praxodz´ .
*AI3:	tady pesnê za pesnêj , tojê ž užé i scjamnelâ (.) a maje užé tut ždalê , hoscê pryjexâlê , pljamjanêkê .
*AI3:	i étyjê ne pašli , ždalê mjane , što ja prydu .
*AI3:	možý , pad´´jexâlê jany , jak (.) saljut byú .
*AI3:	persname s pâdyšoú i persname tuda .
*AI3:	dak tožý snimalê .
*INT:	tak vy účera da kanca bylê ?
*AI3:	ja saljut +...
*AI3:	i pašla damoj , ja zmerzlâ njamnožkâ .
*INT:	a na kancércê +...
*INT:	ni papalê na kancért ?
*AI3:	ja na kancércê byla i na saljut užé hljadzelâ .
*AI3:	hacelâ vyjcê tudoju pa parku , sjudoju ni puscilê .
*AI3:	+" stajac´ !
*AI3:	pašla pa parku , vyšlâ .
*AI3:	zmerzlâ , ni mahu , rukê +...
*AI3:	sumkâ cjažkâ .
*AI3:	pâstajalâsê b na vetrý , kab sjadzeú +...
*AI3:	pašla pa parku , tam tožý stajic´ , ne prâpusciú .
*AI3:	a hru +"/.
*AI3:	+" nu , úžé budu +...
*AI3:	tady pâdyšla persname , vučycêl´nêcý našýj školy .
*AI3:	+" persname persname , idzicê sjuda .
*AI3:	ja hru +"/.
*AI3:	+" oj hâvaru ["-"] persname , tak hâvaru ["-"] rukê zâbalelê hâvaru ["-"] dzjaržac´ étu sumku .
*AI3:	hâvaru +"/.
*AI3:	+" i ni puskajuc´ s usix staron hru ["-"] atsjul´ .
*AI3:	mne hâvaryt +"/.
*AI3:	+" pâsjadzi .
*AI3:	ja pâsjadzelâ troškê z joju .
*AI3:	tady +"/.
*AI3:	+" mne xolâdnâ , pajdu svajix najdu .
*AI3:	a jany tut nalamyvâlê z domâ +/.
@New Episode
*INT:	tak ani užé vas , možý , i nâčevalê , da ?
*AI3:	ne , ne , jany pajexâlê .
*AI3:	tut maja dvajurâdnâ sjastra ž žyve , jana učycêl´nêcý ú pervâj školê .
*INT:	xto ?
*AI3:	persname persname , étâ dvajurâdnâ sjastra .
*INT:	oj , kakajê xarošýjê učitêl´nêcý !
*AI3:	+< no .
*AI3:	a jetâ , karočý , jaje , étâ , bac´kâ i maja mamâ byli rodnyjê , bac´kâ , rodnyjê braty .
*AI3:	étâ vo davjurâdnâ sjastra .
*AI3:	mamâ jaje u našýj dzjaréúnê , dze ja radzilâsê .
*AI3:	dak jetâ moj pljamjanêk pryjexâú s minskâ .
*AI3:	i pljamjanêk tam žyve radâm .
*AI3:	dak jany pryvezlê mašynâju , jana zabilâ kâbana tam , dak svêžyniny .
*AI3:	pryjexâlê .
*AI3:	jany xacelê nazad , dak pryjexâlê užé ka mne .
*AI3:	zajexâlê sjuda , patom tudy pajexâlê .
@New Episode
*INT:	nu , tak abšajêtês´ ž s setsroj .
*INT:	vot u vas o tut užé kromê detej ješë ji sistra s vamê žyvët .
*AI3:	nu , ja ž s persname , jana ž +...
*AI3:	vot tak ustračajêssê .
*AI3:	vot brat jaje tady žyú , jak u persname , éty , men´šý .
*AI3:	dak u mjane ž troxê da ix +...
*AI3:	vučylêščý byú +...
*AI3:	u jaje ne zâxaceú , u nas byú .
*AI3:	pâtamu što xlopcy xadzilê ú vučylêščý , i jon s xlopcýmê .
*INT:	kampanêjê , úmestê ?
*AI3:	da , kampanêjê .
*AI3:	nu , što ja mahu ščé skazac´ ?
*AI3:	radicêlê mjane xroššýjê byli , vaspitâvâlê .
*INT:	pâtamuštâ vy xarošýjê , kanešnâ , i radzicêlê .
*AI3:	+< vêcjaran byú vajny , dažý ú muzejê jaho tam byli fâtahrafêjê , i úsë .
*INT:	a hde jon služyl , ni pomnêtê ?
*AI3:	služyú jon [_/] jon tut i byú vjazdze .
*AI3:	étâ samâjê , dažý ú kurýnê byú .
*AI3:	tam u nas muzej , dak tam užo +...
*AI3:	jany ža ž jak pâmirajuc´ , dak snimajuc´ étyjê +...
*AI3:	vêtiran taki , pêrýdavik byú ú tryccýc´ hadoú .
@New Episode
*INT:	rabočê ?
*AI3:	rabočý byú .
*AI3:	macê tožý (.) pêrýdavik byla .
*AI3:	tak i sëstry .
*AI3:	adna , karočý , ja +...
*AI3:	maja sjastra pastaršý učycêl´nêcâj .
*AI3:	nu , ja vot troxê +...
*AI3:	urokê ilê naukâ , nu .
*AI3:	ja ž +"/.
*AI3:	+" aj , ja budu kem rabotât´ +...
*AI3:	nu , jana +"/.
*AI3:	+" ja budu vučytêl´nêcâju .
*AI3:	nu , a ja von .
*AI3:	dak jana ž za knihâmê , a ja hot´ troškê (.) hot´ svaje dzevêčý hody hot´ úspomnêt´ .
*AI3:	i prâhuljalâ , i troxê , a jana sjadzelâ nad knihâmê .
*INT:	nu vam , možý , lehčê bylâ nimnožkâ ?
*AI3:	+< adna sjastra tožý poštu nasilâ , na pen´sêju pašla .
*AI3:	tožý ú zamuž ú vâsemnaccýc´ .
*AI3:	ta (.) tožý dajarkâj u dzjaréúnê , brat šafërâm .
*AI3:	use raznyjê .
*AI3:	ja von jak (.) uborščýcý j hârdzerobščýcâ , úsë umestê .
*INT:	o , étâ trud kakoj nužny !
*AI3:	+< i tkačyxâ byla , i (.) pâsudamojkâ byla , i drénažnêcâ byla , i dze tokâ ne rabotâlâ .
*AI3:	jaščé ž paslja školy dak hod domâ byla ja .
*AI3:	tady drýnaža ni bylâ , dak +...
*AI3:	i senâ (.) z étymê žénščýnâmê xadzilâ umescê +...
*AI3:	âhurki ubiralâ , karočý .
*AI3:	pâstupalâ , xacelâ za prâvadnicu , ni prašla pa konkursu .
@New Episode
*INT:	spasobnâstê bylê , vidnâ , da ni xatelê , da ?
*AI3:	ne to šta ne xacelâ +...
*AI3:	i ne znaju vot , cjaper ja kudy .
*AI3:	nu dak pajexâlâ ž , ú horâdzê ž byla , tam narmal´nâ ž pâzdavalâ na tkačyxu .
*INT:	sud´ba , pryjexâlê k nam .
*INT:	ni žélejêtê , što papalê v aktjabârskê ?
*AI3:	+< ja +...
*AI3:	skol´kâ tut užé žalec´ ?
*AI3:	ja tut ne žaleju , ale što žyzn´ ot tak vot šla +/.
@New Episode
*INT:	da , žyt´ tak râspâlahajêt .
*AI3:	da .
*AI3:	ja cjaper úsë +...
*AI3:	svjakruxâ jakajê +...
*AI3:	sprasi , sokâ hadoú ja jaje ni bačylâ .
*AI3:	tokâ mne pljamjannêkê z minskâ prýjažalê , ja hâvaru , tak z xlopcýmê j pâhâvarylâ .
*AI3:	ana tut u starâj dubrovê žyve .
*INT:	a , dak svekrov´ žyvët vašý ?
@New Episode
*INT:	ne abščjajêccý s vamê ?
*INT:	a únukê ne xodzêc´ ?
*AI3:	jakajê tam dubrovâ ?
*AI3:	persname , jon (.) xlopcâú kali bačýc´ , étâ samâjê , u mâhazinê , ci što-tâ havorýc´ , râzhavarvâjê .
@New Episode
*AI3:	vot u našýj dziréúnê (.) adna sjastra i vtarajê sjastra , brat i brat , étâ čéc´vêrâ .
*AI3:	užé umêrlâ adna sjastra , karočý , maja mamâ užé umêrlâ , i brat .
@New Episode
*AI3:	jaščé brat astaúsê s pesjat vtarovâ hodâ , i cëtkâ ščé persname .
*AI3:	nu , karočý , rod bal´šoj .
*AI3:	umêrlâ užé +/.
*INT:	a mamâ bylâ staršýjê , vidnâ , da ?
*AI3:	nu , mamâ staršýjê byla .
*INT:	a mamâ kem vašý rabotâlâ ?
*AI3:	nu , jana rabotâlâ na rabotâx +...
*AI3:	jakijê davalê , takijê i rabotâlâ .
*INT:	rabotâlâ , hâravalâ , vsju žyzn´ ?
*AI3:	hâravalâ , dy i úsë , vot jana .
*AI3:	tožý ž (.) adno_zâ_adnym dzecê byli .
*AI3:	bac´kâ tožý hâravaú .
*AI3:	na rabkorý tam sušylkâ ilê zjarno , dak jana užé rabotâjê utrâm .
*AI3:	iščé na večýr , dak užé my xadzilê .
*AI3:	ja tam persname , da +...
*AI3:	étâ , mjaški tožý cjahalê .
@New Episode
*AI3:	pomnju , sa školy , pjaty klas , étâ , vo ja takajê vot malen´kâ byla .
*AI3:	vabšé !
*AI3:	v školu pašla , u nas taki vo dzêravenskê stol (.) zdelân .
*AI3:	ja tak vot pâdymalâ ruku i ja ne dâstavalâ .
*INT:	rostâm malên´kê ?
*AI3:	da , malên´kâjê .
*AI3:	pašla u školu ja .
*AI3:	u nas školâ takajê byla , što dva klasâ .
*AI3:	dak v adnym klasê tam maja sjastra byla .
*AI3:	karočý , a tut my +...
*AI3:	vosêm : čatyrý xlopcâ , čytyrý dzevâčkê bylo .
*AI3:	i pjaty klas užé my pašli v +...
*AI3:	jetâ samâ , dzevêc´ kilomêtrâú nadâ .
*AI3:	dak mašynâj , a to pjaškom .
*AI3:	dak na mašynu jak lezlâ , dak mjane padsažvâlê , ja ni mahla (.) dastac´ étyjê +...
*AI3:	nu , a zimoj dak tožý xolâdnâ , pomnju .
@New Episode
*AI3:	a što tam sâpahi rézinâvyjê adzenêš , nohê pâzâmjarzajuc´ .
*AI3:	pakul´ tožý zajedâm , âtahréjêmsê .
*AI3:	i pjaškom užé idzeš i ahljadvâjêšsê , traktâr jedzê , senâ vjaze .
@New Episode
*AI3:	ú stohê , da pacépêmsê troxê , prajedâm i dalêjê .
*AI3:	pakudâ prydâm , dak i ú xakej pâhuljajêm , i na l´du , i vjazdze paúkačvâjêmsê .
*AI3:	i nejêk daúno i zdâravejšýjê byli , a cjaper vabšé , ja nja znaju .
*AI3:	a kartošku , dak +...
*AI3:	pomnju , prýbjahu , papku kinulâ i znaju , što étâ nadâ , hétâjê , mamê pâmahci .
*AI3:	kidajêš papku i bjahom užé sâbirajêš , štob kartoškê štob bol´š [_/] bol´š (.) nâsâbirac´ .
*AI3:	a bac´kâ tožý +...
*AI3:	karoúku tožý dzjaržalê , fermâ ž byla .
@New Episode
*INT:	têžélo , étâ tožý pomnju .
*INT:	i my tak ješčë +/.
*AI3:	+< da , cjahalê , cjhalê , da .
@New Episode
*AI3:	zakončýlê vučylêščý , tak ščé ni rabotâlê .
*AI3:	tak užé tady , tak kanikuly xoc´ u školê byli , xadzilê u školu ci ú vučylêščý jany .
*AI3:	jany domâ malâ , jany raz i pajexâlê .
@New Episode
*AI3:	ne to šta jany pajexâlê huljat´ tuda , jany pâmahalê .
@New Episode
*INT:	a hde vot vaš homêl´skê rabotâjê syn ?
*AI3:	jon rabotâú u cyrkê tam dze-tâ +...
*AI3:	nu , jany neštâ tam vot dzelâlê tam , nu , jak strajicêlê .
*INT:	strajicêlê .
@New Episode
*AI3:	pašoú dze mebêl´nâ fabrykâ .
@New Episode
*INT:	a jon čjastâ prýjažal damoj ?
*AI3:	jon jak byú (.) na radâúnêcu , dak i ni bylo .
*INT:	tožý ni pâlučajêccý ?
@New Episode
*AI3:	a kak u vas +...
*AI3:	s xazjajstvâ što jes´ ?
*AI3:	oj , s xazjajstvâ u mjane +/.
*INT:	sabakâ ?
@New Episode
*AI3:	karočý , prašlo bokâm .
*AI3:	karovâ vot ú mjane na dnjax +...
*AI3:	ja dumâlâ , što na [_//] ú mjane palučýccý .
*AI3:	pašla dajic´ , a jana upalâ i prapalâ .
*AI3:	vot i úsë .
*AI3:	vot dzve njadzelê nazad .
*AI3:	u mjane taki šok byú .
@New Episode
*AI3:	astalâsê bez karoúki .
*INT:	nu , ničëhâ užé .
*INT:	straxoúku , mo , pâlučilê , da ?
*AI3:	vot imênâ , što ja jaščé ni zâstrâxavalâ .
*AI3:	nâraúlasê tut .
*AI3:	dumâlâ , dzecêm što pâmahčy +...
@New Episode
*AI3:	kury byli , kurâčkê byli .
*AI3:	mjane byvalê i kury , i kozy , i kačkê , úsë .
@New Episode
*INT:	skažytê , pažalustâ , jeslê by inastranêc pâprasil by vas râskazat´ a našýj strane , što by vy jamu skazalê ?
*AI3:	nu što [_/] što ja mahla skazac´ ?
*INT:	nu , a našýj bêlarusê ?
*AI3:	nu , xarošýjê belâjê rus´ .
*AI3:	ta jiščë , nu , što ?
*INT:	a ščitajêtê li vy sebja bêlarusâm ?
*AI3:	šytaju ja .
*AI3:	ja u rasijê byla , dak ja râzhavarývâlâ +...
*AI3:	vot katoryjê vot zajeduc´ u rasiju , pryjedzê , užo lamajê jazyk .
*AI3:	nu , hâvaryú pa-ruskê .
*AI3:	a ja pajexâlâ tuda , ja takaj pryjexâlâ .
*AI3:	jeslê s kem râzhavarvâjêš , užé (.) dumâjêš , jak-tâ sâbrazic´ slovâ ilê skaz , što b skazac´ pa-ruskê što .
*AI3:	sja raúno vyrazicêl´nâ ž nja skažýš .
*AI3:	ilê havorýc´ +"/.
*AI3:	+" jana ukrajinkâ .
*AI3:	ilê +"/.
*AI3:	+" jana mâldavankâ .
*AI3:	+" ni panjatnâ , ci jana bêlaruskâ .
*INT:	a kto , pa vašýmu , nâštajaščê bêlarus ?
*INT:	i što značêt byt´ bêlarusâm ?
*AI3:	nu , bêlarus , étâ našý +...
*AI3:	jak vam skazac´ ?
*AI3:	bêlarus´ , rodzênâ .
*AI3:	ci jak ža +...
*AI3:	dze radzilâsê +...
@New Episode
*AI3:	bêlarus´ , étâ našý zjamlja zjamlja dze radziúsê , úsë +/.
*INT:	naš vot rajon dlja vas tipič´nâ bêlaruskê ?
*INT:	kak vy dumâjêtê ?
*AI3:	nu , hétâ ž , nu , bêlaruskê ž , ne rasijskê .
*INT:	a što javljajêtsê dlja vas nêat´´jemlêmâj čjast´ju bêlaruskâj kul´tury ?
@New Episode
*INT:	i što javljajêtsê važnym v bêlaruskâj kul´turê ?
*AI3:	o , vaprosy , što ni mahu ja i âdkazac´ .
*AI3:	a možýc´ , jetâ samâjê , u mjane jščé paslja takohâ strésâ , dak ja ni mahu sââbrazic´ .
*AI3:	oj , ni voúrýmê .
*INT:	a kak vy ščitajêtê , v bêlarusê ispol´zujutsê raznyjê jêzyki : bêlaruskê , ruskê , v raznyx sêtuacýjêx ?
*INT:	to jest´ vezde gâvarjat na adnom jêzyke ?
*INT:	v sem´je , na rabotê , v gorâdê i v derevnê .
*INT:	ilê suščestvujut različêjê ?
*INT:	i kak vy ščitajêtê , pâčemu v raznyx sêtuacýýjêx ljudzê mohut râzhavarêvât´ na raznyx jêzykax ?
*AI3:	mne kažâccý +/.
*INT:	vot kak vy (.) srazu âtvičjalê v načjalê , da ?
*INT:	jest´ , katoryjê +/.
*AI3:	je , katoryjê žylê ú horâdzê .
*AI3:	mo , xto pâžyve <ú rasijê>[_/] u rasijê , dak budzê hâvaryc´ pa-ruskê , a tak +...
*AI3:	mne kažâccý , jeslê ja , dak ja ni smahla b tak .
*INT:	vy predâny +/.
*AI3:	predâny , da .
*AI3:	i úsë , ni lamaju jazyk .
*INT:	+, bêlaruskâj kul´turê ?
*AI3:	dze žyla , tokâ tam mahu troxê pâlamac´ .
*AI3:	bo nadâ ž .
*AI3:	tam ne râzbjaruccý , što j havorýš .
*INT:	a nravêccý li vam , kahda bêlaruskêjê ispalnitêlê pol´zujutsê smešýnym jêzykom ?
*INT:	i što by vy ab étâm +...
*INT:	kak [_//] što vy ab étâm dumâjêcê ?
*INT:	(...) a što vy dumâjêtê a buduščêm bêlaruskâvâ jêzyka ?
*INT:	budêt li on râzvivaccý ?
*INT:	ilê iščeznêt ?
*AI3:	mne kažâccý , xaj âstajeccý .
*AI3:	byú i budzê .
*AI3:	i úsjahda štob byú , vot i úsë .
@End
(Stand: 16.03.2023)  |