Int_ak_3

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: AI3 Migrant, INT Interviewer @ID: brms|int|AI3|53;|female|Informant||Migrant|secondary|| @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| *AI3: étâ ž nadâ adno_zâ_adnym hâvaryc´ ? *INT: +< persname persname , skažycê , pažalustâ +... *INT: vot my , v ramkâx našývâ issledâvânêjê , intêrisujêmsê s adnoj stârany jêzykamê , na katoryx gâvarjat v bêlarusê , a s drugoj âtnašénêjêm graždân k svajej strane . *INT: râskažytê , pažalustâ , kak prâtikalâ vašý žyzn´ . @New Episode *INT: gde vy radilês´ ? *AI3: vy znajêcê , ja ne mahu neštâ . @New Episode *INT: a gde vy radilês´ ? *AI3: ja radzilâs´ v dziréúnê . *INT: kakovâ rajonâ ? *AI3: dziréúnê (.) malyjê hâradzjačýcý , minskâj oblâstê , ivânskâvâ rajonâ . *INT: tak , v školu +/. *AI3: školu srédnêjê . *INT: tam zakončêlê , da ? *AI3: da . *INT: a zatem što delâlê ? *INT: zakončêlê +/. *AI3: kahda zakončýlâ školu , ja pajexâlâ +... *AI3: ne , oj +... *AI3: znajêcê što ? *AI3: nadâ étâ , što +... *AI3: rabotâlâ , karočý , u pémka . *INT: tam ža ? *AI3: na drênažé , da . *AI3: karočý , incerésnâ bylâ . *INT: nu , vot râskažycê , kak vy rabotâlê . *AI3: nu , kalja trubku lažylê , ja trubâukladčýcýj byla . *AI3: a patom pajexâlâ +... *AI3: pâčytalê ú hazecê , što nâbirajêccý nabor tkačyx ú (.) kalinênskuju oblâst´ . *AI3: za maskvoju xx . *AI3: ja nêčyvo mamê +... *AI3: s krosâ pryšla , padruhâ havorýt +"/. *AI3: +" pajexâlê . *AI3: ja hâvaru +"/. *AI3: +" nu , kudy pajedâm my ? *AI3: ana havorýc´ +"/. *AI3: +" pajexâlê . *AI3: ja sumku slažylâ tam , usë takojê , pazlažvâlâ svaju adzežu . *AI3: a denêh ni bylo , mamâ pašla âddalžylâ u sjastry , i my pajexâlê . *AI3: ja ni râščytalâsê , ničohâ . *AI3: karočý , pajexâlâ , i úsë . *AI3: na bilet nam den´hê dalžny dat´ bylê , nu , jetâ samâjê , za prajezd , tam aplačýn . *AI3: nu , zajexâlê dzêrévenskêjê devâčkê (.) na vakzal , karočý , jelê našli . *AI3: ni +... *AI3: étâ samâjê , nu , ú maskvu , karočý , zajexâlê . *AI3: tam nadâ jiščé da kalinênâ dâbiraccý âljaktryčkâju . *AI3: úzjalê bilet (.) i , nu , dajexâlê . *AI3: zajexâlê tudy , jescê zâxacelê . *AI3: selê ú parku , atkrylê sumku , salâ jesc´ , jadzim . *AI3: ni âbraščalê na kovâ únimanêjê . *AI3: nu , dabralêsê my tudy , do tohâ âbšažycêjê . *AI3: nas ustrojêlê . *AI3: nu , karočý , ja tam dva hady (.) žylâ , rabotâlâ , vučylâs´ . *AI3: nu , karočý , sud´ba tak slažylâs´ , vjarnulâsê nazad ja ú bêlarusjuju . *AI3: vyšlâ zamuž . *AI3: nadâ bylo tam astaccý , tak sud´ba . *INT: zamuž tam vyšlê ? *AI3: ne , ne , zdes´ . *AI3: ja pryjexâlâ i vyšlâ zamuž domâ . *AI3: svad´bâ byla de-tâ sjamnaccýtâ@k ijulê . *INT: v gâradeckâm rajonê , da ? *AI3: da , u al´bênsk . *AI3: s al´bênskâ jon sam xx . *INT: al´bênsk , étâ užo naš . *AI3: a to . *AI3: vaš , homêl´škâ oblâsc´ . *AI3: jon s homêl´skâj , ja tam radâm . *INT: a on užé hde-tâ rabotâú , možý ? *AI3: persname rabotâú zdes´ , u tabëazê (.) sjamnëaccýc´ . @New Episode *INT: nu , i vy zamuž tam +... *INT: svëad´bâ bylâ u vas ? *AI3: u nas svad´bâ byla . *AI3: patom my +... *AI3: u svjakruxê ja mesêc pâbyla , kupilê dom . *AI3: da načýlês´ pêravozêc´ , étât vot dom . *INT: vot étâ vaš dom ? *AI3: da , dzêravjany . *AI3: i pervâhâ [_//] devjatâvâ majê my jaho načýlê pêravozêc´ . *AI3: a pervâhâ ja radzilâ (.) persname , pervâhâ synâ . *AI3: ú hétât dzen´ +... *AI3: karočý , da devjatâvâ slažylê . *AI3: ja ú bal´nicý , jany mne pêravozêlê . *AI3: tut jiščé vady bylo ujmâ , ja užé +/. *INT: a étâ v kakom hadu ? *AI3: semêsêt sjad´mom . *AI3: semsêt sjad´movâ hodâ persname . *AI3: žyla ja na prâljatarskâj , u jaho bratâ . *AI3: tady jaščé tut , dze strojkâ bylâ . *AI3: ú kvarcirý . *AI3: na prâljatarskâj , dze cyrk . *AI3: nu , pastrojêlê +/. *INT: mâlaccy , takoj dom vystrâjêlê bal´šoj . *AI3: +< da jaki tut dom bal´šy ? *INT: bal´šoj . *AI3: de-tâ radzicêlê pâmahli tut troxê . *AI3: persname radziúsê , tut , pryjšla , ničohâ ščé ni bylo . *AI3: tokâ adny steny . *AI3: i hrubkâ byla xx . *AI3: karočý , úsë klejêlâ . *INT: mâlaccy ! *INT: vot xârašo , što u vas zdes´ vynêsênâ . *INT: étâ peč´ rabočêjê , da ? *AI3: a jana užé desêc´ hadoú , étâ peč . *AI3: xlopêc dzelâú , što éty staršý . *AI3: nu i što ? *AI3: tady vtarojê dzicja , persname . *AI3: semsêt vas´mohâ persname . *INT: tak u vas čerêz hod dzecê , da ? *AI3: da , čérâz hod . *AI3: karočý , muž moj zâbaleú byú , jiščé da étâhâ . *AI3: jon ú sânatorýj jezdzêú , ja adna byla . *AI3: usjakâjê +/. *INT: detej pâdnimalê samê ? *AI3: pâdnimalâ , da . *AI3: a patom radziúsê ščé adzin syn , étât , persname . *INT: +< étâ užé men´šý ? *INT: persname men´šý ? *AI3: persname , da . *AI3: nu , karočý , persname , jon +... @New Episode *AI3: ú sadzêk vadzilâ . *AI3: oj , ustrojêlâsê ja ú školu užé ž tady . *AI3: oj , ja ščé rabotâlâ u étym , pâsudamojkê , jaščé da dzikrétâ tady . *INT: tožý v školê ? *AI3: ne , ne . *AI3: tam , ú âbšapitê . *AI3: tady pašla ú školu úžé , jak persname râdzila . *AI3: semêsêt +/. *INT: semsêt vas´movâ hodâ . *AI3: semsêt vas´my , ja +... *AI3: semêsêt vas´my +... *AI3: ja u semsêt dzevjatym pašla ú školu (.) rabotâc´ . *AI3: i rabotâju ja pa sënêšnê dzen´ , da . *AI3: pryvyklâ k kâljakcivu , k rabočým . *AI3: jak padumâjêš , što na pensêju pajdu , ja ni znaju . *AI3: jaščé hod astaúsê da pensêjê , karočý . *INT: ni xacicê na pensêju , da ? *INT: xarošý kâlekciú ? *AI3: +< a ne . *AI3: xarošý , nu . *AI3: dziréktâr zâmjanjajê , to úžé budzê persname persname +/. *INT: étâ maja âdnaklasnêcâ . *INT: xarošýjê jana ? *AI3: +< nu što , jana xarošýjê , nu . *AI3: tak vot tokâ dvaccýc´ pjatâhâ +/. *INT: a vaš étât novy , étât , persname ujexâú ? *AI3: da , ujexâú . *AI3: nu što jon +/. *INT: a s kem vy tut ? *AI3: karočý , syn . *AI3: šas tožý jon rabotâú vot u persname vosêm hadoú , staršý . *AI3: s armêjê (.) pryšoú . *AI3: jon ú dzjaréunê byú , tady pryjexâú sjuda , ustrojêúsê . *AI3: služyú u milicýjê u minsku . *AI3: srédnê domâ byú , ni úzjalê , kâmêsavalê z-za radzinkê . *AI3: byú služy@k +... *AI3: ni služyú . *AI3: tak , persname užé u homêlê . *AI3: pâlučylê kvarciru , žyllë . *AI3: dvojê dzjacej u jaho , dva synâ . *INT: étâ únukê ú vas užé u persname ? *INT: úzroslyjê úžé únukê ? *AI3: +< unukê , da . *AI3: try i (.) s paúhodâ . *INT: o , xarošýjê dzetkê . *AI3: karočý , dočkê nima . *AI3: u samoj jak try synâ i try únukâ , pâlučajêccý . *AI3: a adzin jaščé xâlastoj . *INT: nu , doč´kê nima . *INT: a nevesty ž tožý xarošýjê ? *AI3: nu , njavestkê , nu , xarošýjê . *AI3: persname vot xadziú sa mnoj na rabotu . *AI3: i les xadziú , i na rybalku za papâm . @New Episode *INT: v školu užé persname sabraúsê ? *AI3: sabraúsê . @New Episode *INT: ni skučajê v školu ? *AI3: skučajê . *AI3: jon sa mnoj u školê vo , dak jamu jak školâ . *AI3: skučajê , kanešnâ . *AI3: što ja mahu ščé skazac´ ? *INT: a vot svabodnâjê +/. *AI3: karočý , i ú les +... *AI3: karočý , ja ljublju les , pâtamuštâ ja radzilâsê ú dzjaréúnê . *AI3: ja ljubilâ i rybu lavic´ , étâ maja byla +/. *INT: o mâlaccy ! *AI3: da , ja +... *AI3: dalê taki vot , taki +... *AI3: daúno vot troxu vol´nyjê tyjê . *AI3: étâ takajê +... *AI3: jak jana zaveccý ? *AI3: nu , cjahalê , nu +... *AI3: oj ! *INT: kryhu tuju , da ? *AI3: kryhu . *AI3: i ja zâxadzilâ ú školu , étâ , ja +... *AI3: nâčynajê ad masta , na kilametrâú try (.) pa kanavê cjahajê . *AI3: i adzin raz vyccênulê , ot takajê vot zdâravennâjê , vo . *AI3: paétâmu ja dumâlâ , hétâ som . *AI3: my ne znalê , što takojê . *AI3: pryneslê , a úžé nam skazalâ (.) tam +... *AI3: nu , radzicêlê , što étâ , havorâc´ , rybâ som nâzyvajêccý . *AI3: na udâčku +/. @New Episode *INT: nu , pašli b , navernâ , što b kampanêjê byla , ne ? *AI3: +< ne , ne pašli . @New Episode *INT: a kak v étâm hadu les , râskažycê . *AI3: ja les +... *AI3: jak ja cjaper ú les xadzilâ , ja +... *AI3: jahâd malâ bylo v étym hadu . *AI3: pjat litrâú , étâ +... *AI3: ja (.) ni bjaru étym , hrabaúkâj , ja bjaru rukamê , i úsë . *AI3: pakudâ da lesâ , da jahâdy , ja mahu nâsâbirac´ kilahram lisic . *AI3: vot tak , pa svajix mjastax . *AI3: ja znaju , dze pad jakim kuscêkâm jany rastuc´ . *INT: nu , vy v étâ mestâ i xodzêcê , dze xadzilê ? *AI3: nu , tam ljudzê xodzêc´ , ale xto za mnoj pojdzê , toj nâbjaré . *AI3: ja ž pašla pâcjaxon´ku i pašla , dalëkâ ne xažu . *AI3: vo prajdu , i úsë . *AI3: sjahonê pašla , nabralâ dva kilahramâ . *INT: lisičýk ? *INT: a , dak a jes´ lisič´kê ? @New Episode *AI3: nu . *AI3: što ja mahu skazac´ jiščé ? *INT: da raboty behâjêcê ? *INT: ilê +/. *AI3: ne , ja +... *AI3: znajêcê što ? *AI3: ja (.) v otpuskê bylâ ščas . *AI3: a tak prydu s raboty , na rabocê , prydu s raboty , bjahu ú les . *AI3: tady damoj , vot tak nâčynajê +... *AI3: praspissê i dalej . *INT: v obšým , rabotâjêtê ? *AI3: da , rabotâjêm my . *AI3: dzecêm xoču ž troxê pâmahci . *AI3: tym tožý nadâ ž , kvarciru pâlučylê . *AI3: mužyka ž njama ú mjanja , pjac´ hadoú užo nazad , jak ja +... *AI3: tut xočýccý pâmahci . *INT: zarplatâ malên´kâjê . *AI3: da , zarplatâ malâjê , tožý radzicêlê umerlê . @New Episode *INT: a u vas ješčë jes´ xto ? *INT: sjastra , brat ? *AI3: u mjane pjac´ sjascër i adzin brat . *AI3: pljamjanêkê mjane [_///] ka mne účara prýjažalê . *AI3: ja jak raz paslalâ +... *AI3: s raboty išla , dyk ni zastalâ jix . @New Episode *INT: tak vašý prýježžalê attudâvâ , s vašýj rodêny , da ? *AI3: da , jany ni zâbyvajuc´ , prýjažajuc´ . *AI3: i zvonêmsê , i úsë . *AI3: sjastra ú minsku adna . *AI3: to ja u dzjaréúnê . *AI3: i brat u dzjaréúnê žyve . *AI3: tokâ adna staršýjê , nja staršýjê , úštaršý mjane , učycêl´nêcýj rabotâlâ ú brésckâj voblâscê . *AI3: tam dzjaréúnê . *AI3: no jana úžé šas na pen´sêjê tožý , zvonêmsê . *AI3: tyjê razy ja čaščý jezdzêlâ , cjaper ot raz ú hod (.) na kladbêščý +/. *INT: na radâúnêcu , vidnâ , da ? *AI3: a jetym hadu što-tâ i ni z´jezdzêlâ . *AI3: tak pâlučylâsê xx , i ni pajexâlâ , ot i úsë . *AI3: tak zvanju . *AI3: nu što ja mahu skazac´ ? *AI3: karočý , vot tak žyzn´ i praxodzêc´ . *INT: a vot šjas šče kartošku , vaš âharodêk , ja smatru , ni kapajêtê ? *AI3: +< oj , na âharodzê ú étâm hadu ú mjane ni [_///] vabščé , vabšé nima . *AI3: u tym +/. *INT: tak , navernâ , va úsex tak ? *AI3: bylo ni adnoj travinkê , a jetâ jak pašlo zel´jê , tak užé ni mahu ja tudy dabraccý . *AI3: âhurki byli . *INT: âhurcy zâkryvalê ? *AI3: da , zakry@k +... *AI3: tak , pad étu , pad +/. *INT: a kak vy ložýtê ? *AI3: ja (.) bal´šy stakan na troxlitrovu banku . *AI3: try dni pâstajit , vylivaju i vadoju zâlivaju , i úsë . *INT: aha , a prypravu tožý ? *AI3: da nêčyvo , tokâ adzin uk@k +... *AI3: oj , ja neštâ tut astavêlsê +... *AI3: étâ samâ , ja tokâ adzin ukrop (.) lažú , i úsë . *INT: tak étâ vot vaš âharodzêk , da ? *INT: vy tokâ načêlê kapat´ ? *AI3: ja vot tokâ načýlâ kapac´ , tam vabščé malâ . @New Episode *INT: plaxajê v étâm hadu kartoškâ vizdze . *AI3: +< plaxajê vabščé . *AI3: âhurki troxê byli , pâmidory travilâ , úse pâčarnelê , karočý . *AI3: na toj hrušý , von poznêjê +... *AI3: tožý pâsadzilê tudy k sasedu , tak jana bol´š na âharod tudy +... *AI3: sliúkê byli , višnê , varén´nê nâvarylâ . *INT: a černiku zdavalê ? *INT: ilê što-tâ užé varilê ? *AI3: +< čarniku , varylâ varén´nê i zdavalâ . *AI3: a étâ vo sjavodnê byla +... *AI3: brusniku , havorýt , ne nadâ sâbirac´ . *INT: oj , nu dak xarošýjê ž jahâdkê . *INT: užé brusnikâ pas@k [_//] sazrélâ ? *AI3: nu , dak vot tokâ pryšla , dak lisicý sjadzelâ pêrýbiralâ . *AI3: nu , i što [_/] što ja mahu jaščé skazac´ ? *INT: skažytê , a kakajê šjas céna lisic ? *AI3: ja ne znaju . *AI3: možý , tam i pa dzesêc´ užé , ni znaju . *INT: o , nu tak xârašo . *INT: vot u patspor´´jê , tjažkâ , no što ž delât´ ? *AI3: što ja mahu ščé skazac´ ? *INT: a včera praznêk horâdâ byl , xadilê ? *AI3: a ja včara pašla , ja s étêm šla , zajšla . *AI3: dumâju +"/. *AI3: +" pâhljažu kancért . *AI3: tuda prâpuscilê , praverýlê sumku u mjane . *AI3: što u mjane tam bylo ? *AI3: maslâ kupilâ , muka stajalâ . *AI3: +" praxodz´ . *AI3: tady pesnê za pesnêj , tojê ž užé i scjamnelâ (.) a maje užé tut ždalê , hoscê pryjexâlê , pljamjanêkê . *AI3: i étyjê ne pašli , ždalê mjane , što ja prydu . *AI3: možý , pad´´jexâlê jany , jak (.) saljut byú . *AI3: persname s pâdyšoú i persname tuda . *AI3: dak tožý snimalê . *INT: tak vy účera da kanca bylê ? *AI3: ja saljut +... *AI3: i pašla damoj , ja zmerzlâ njamnožkâ . *INT: a na kancércê +... *INT: ni papalê na kancért ? *AI3: ja na kancércê byla i na saljut užé hljadzelâ . *AI3: hacelâ vyjcê tudoju pa parku , sjudoju ni puscilê . *AI3: +" stajac´ ! *AI3: pašla pa parku , vyšlâ . *AI3: zmerzlâ , ni mahu , rukê +... *AI3: sumkâ cjažkâ . *AI3: pâstajalâsê b na vetrý , kab sjadzeú +... *AI3: pašla pa parku , tam tožý stajic´ , ne prâpusciú . *AI3: a hru +"/. *AI3: +" nu , úžé budu +... *AI3: tady pâdyšla persname , vučycêl´nêcý našýj školy . *AI3: +" persname persname , idzicê sjuda . *AI3: ja hru +"/. *AI3: +" oj hâvaru ["-"] persname , tak hâvaru ["-"] rukê zâbalelê hâvaru ["-"] dzjaržac´ étu sumku . *AI3: hâvaru +"/. *AI3: +" i ni puskajuc´ s usix staron hru ["-"] atsjul´ . *AI3: mne hâvaryt +"/. *AI3: +" pâsjadzi . *AI3: ja pâsjadzelâ troškê z joju . *AI3: tady +"/. *AI3: +" mne xolâdnâ , pajdu svajix najdu . *AI3: a jany tut nalamyvâlê z domâ +/. @New Episode *INT: tak ani užé vas , možý , i nâčevalê , da ? *AI3: ne , ne , jany pajexâlê . *AI3: tut maja dvajurâdnâ sjastra ž žyve , jana učycêl´nêcý ú pervâj školê . *INT: xto ? *AI3: persname persname , étâ dvajurâdnâ sjastra . *INT: oj , kakajê xarošýjê učitêl´nêcý ! *AI3: +< no . *AI3: a jetâ , karočý , jaje , étâ , bac´kâ i maja mamâ byli rodnyjê , bac´kâ , rodnyjê braty . *AI3: étâ vo davjurâdnâ sjastra . *AI3: mamâ jaje u našýj dzjaréúnê , dze ja radzilâsê . *AI3: dak jetâ moj pljamjanêk pryjexâú s minskâ . *AI3: i pljamjanêk tam žyve radâm . *AI3: dak jany pryvezlê mašynâju , jana zabilâ kâbana tam , dak svêžyniny . *AI3: pryjexâlê . *AI3: jany xacelê nazad , dak pryjexâlê užé ka mne . *AI3: zajexâlê sjuda , patom tudy pajexâlê . @New Episode *INT: nu , tak abšajêtês´ ž s setsroj . *INT: vot u vas o tut užé kromê detej ješë ji sistra s vamê žyvët . *AI3: nu , ja ž s persname , jana ž +... *AI3: vot tak ustračajêssê . *AI3: vot brat jaje tady žyú , jak u persname , éty , men´šý . *AI3: dak u mjane ž troxê da ix +... *AI3: vučylêščý byú +... *AI3: u jaje ne zâxaceú , u nas byú . *AI3: pâtamu što xlopcy xadzilê ú vučylêščý , i jon s xlopcýmê . *INT: kampanêjê , úmestê ? *AI3: da , kampanêjê . *AI3: nu , što ja mahu ščé skazac´ ? *AI3: radicêlê mjane xroššýjê byli , vaspitâvâlê . *INT: pâtamuštâ vy xarošýjê , kanešnâ , i radzicêlê . *AI3: +< vêcjaran byú vajny , dažý ú muzejê jaho tam byli fâtahrafêjê , i úsë . *INT: a hde jon služyl , ni pomnêtê ? *AI3: služyú jon [_/] jon tut i byú vjazdze . *AI3: étâ samâjê , dažý ú kurýnê byú . *AI3: tam u nas muzej , dak tam užo +... *AI3: jany ža ž jak pâmirajuc´ , dak snimajuc´ étyjê +... *AI3: vêtiran taki , pêrýdavik byú ú tryccýc´ hadoú . @New Episode *INT: rabočê ? *AI3: rabočý byú . *AI3: macê tožý (.) pêrýdavik byla . *AI3: tak i sëstry . *AI3: adna , karočý , ja +... *AI3: maja sjastra pastaršý učycêl´nêcâj . *AI3: nu , ja vot troxê +... *AI3: urokê ilê naukâ , nu . *AI3: ja ž +"/. *AI3: +" aj , ja budu kem rabotât´ +... *AI3: nu , jana +"/. *AI3: +" ja budu vučytêl´nêcâju . *AI3: nu , a ja von . *AI3: dak jana ž za knihâmê , a ja hot´ troškê (.) hot´ svaje dzevêčý hody hot´ úspomnêt´ . *AI3: i prâhuljalâ , i troxê , a jana sjadzelâ nad knihâmê . *INT: nu vam , možý , lehčê bylâ nimnožkâ ? *AI3: +< adna sjastra tožý poštu nasilâ , na pen´sêju pašla . *AI3: tožý ú zamuž ú vâsemnaccýc´ . *AI3: ta (.) tožý dajarkâj u dzjaréúnê , brat šafërâm . *AI3: use raznyjê . *AI3: ja von jak (.) uborščýcý j hârdzerobščýcâ , úsë umestê . *INT: o , étâ trud kakoj nužny ! *AI3: +< i tkačyxâ byla , i (.) pâsudamojkâ byla , i drénažnêcâ byla , i dze tokâ ne rabotâlâ . *AI3: jaščé ž paslja školy dak hod domâ byla ja . *AI3: tady drýnaža ni bylâ , dak +... *AI3: i senâ (.) z étymê žénščýnâmê xadzilâ umescê +... *AI3: âhurki ubiralâ , karočý . *AI3: pâstupalâ , xacelâ za prâvadnicu , ni prašla pa konkursu . @New Episode *INT: spasobnâstê bylê , vidnâ , da ni xatelê , da ? *AI3: ne to šta ne xacelâ +... *AI3: i ne znaju vot , cjaper ja kudy . *AI3: nu dak pajexâlâ ž , ú horâdzê ž byla , tam narmal´nâ ž pâzdavalâ na tkačyxu . *INT: sud´ba , pryjexâlê k nam . *INT: ni žélejêtê , što papalê v aktjabârskê ? *AI3: +< ja +... *AI3: skol´kâ tut užé žalec´ ? *AI3: ja tut ne žaleju , ale što žyzn´ ot tak vot šla +/. @New Episode *INT: da , žyt´ tak râspâlahajêt . *AI3: da . *AI3: ja cjaper úsë +... *AI3: svjakruxâ jakajê +... *AI3: sprasi , sokâ hadoú ja jaje ni bačylâ . *AI3: tokâ mne pljamjannêkê z minskâ prýjažalê , ja hâvaru , tak z xlopcýmê j pâhâvarylâ . *AI3: ana tut u starâj dubrovê žyve . *INT: a , dak svekrov´ žyvët vašý ? @New Episode *INT: ne abščjajêccý s vamê ? *INT: a únukê ne xodzêc´ ? *AI3: jakajê tam dubrovâ ? *AI3: persname , jon (.) xlopcâú kali bačýc´ , étâ samâjê , u mâhazinê , ci što-tâ havorýc´ , râzhavarvâjê . @New Episode *AI3: vot u našýj dziréúnê (.) adna sjastra i vtarajê sjastra , brat i brat , étâ čéc´vêrâ . *AI3: užé umêrlâ adna sjastra , karočý , maja mamâ užé umêrlâ , i brat . @New Episode *AI3: jaščé brat astaúsê s pesjat vtarovâ hodâ , i cëtkâ ščé persname . *AI3: nu , karočý , rod bal´šoj . *AI3: umêrlâ užé +/. *INT: a mamâ bylâ staršýjê , vidnâ , da ? *AI3: nu , mamâ staršýjê byla . *INT: a mamâ kem vašý rabotâlâ ? *AI3: nu , jana rabotâlâ na rabotâx +... *AI3: jakijê davalê , takijê i rabotâlâ . *INT: rabotâlâ , hâravalâ , vsju žyzn´ ? *AI3: hâravalâ , dy i úsë , vot jana . *AI3: tožý ž (.) adno_zâ_adnym dzecê byli . *AI3: bac´kâ tožý hâravaú . *AI3: na rabkorý tam sušylkâ ilê zjarno , dak jana užé rabotâjê utrâm . *AI3: iščé na večýr , dak užé my xadzilê . *AI3: ja tam persname , da +... *AI3: étâ , mjaški tožý cjahalê . @New Episode *AI3: pomnju , sa školy , pjaty klas , étâ , vo ja takajê vot malen´kâ byla . *AI3: vabšé ! *AI3: v školu pašla , u nas taki vo dzêravenskê stol (.) zdelân . *AI3: ja tak vot pâdymalâ ruku i ja ne dâstavalâ . *INT: rostâm malên´kê ? *AI3: da , malên´kâjê . *AI3: pašla u školu ja . *AI3: u nas školâ takajê byla , što dva klasâ . *AI3: dak v adnym klasê tam maja sjastra byla . *AI3: karočý , a tut my +... *AI3: vosêm : čatyrý xlopcâ , čytyrý dzevâčkê bylo . *AI3: i pjaty klas užé my pašli v +... *AI3: jetâ samâ , dzevêc´ kilomêtrâú nadâ . *AI3: dak mašynâj , a to pjaškom . *AI3: dak na mašynu jak lezlâ , dak mjane padsažvâlê , ja ni mahla (.) dastac´ étyjê +... *AI3: nu , a zimoj dak tožý xolâdnâ , pomnju . @New Episode *AI3: a što tam sâpahi rézinâvyjê adzenêš , nohê pâzâmjarzajuc´ . *AI3: pakul´ tožý zajedâm , âtahréjêmsê . *AI3: i pjaškom užé idzeš i ahljadvâjêšsê , traktâr jedzê , senâ vjaze . @New Episode *AI3: ú stohê , da pacépêmsê troxê , prajedâm i dalêjê . *AI3: pakudâ prydâm , dak i ú xakej pâhuljajêm , i na l´du , i vjazdze paúkačvâjêmsê . *AI3: i nejêk daúno i zdâravejšýjê byli , a cjaper vabšé , ja nja znaju . *AI3: a kartošku , dak +... *AI3: pomnju , prýbjahu , papku kinulâ i znaju , što étâ nadâ , hétâjê , mamê pâmahci . *AI3: kidajêš papku i bjahom užé sâbirajêš , štob kartoškê štob bol´š [_/] bol´š (.) nâsâbirac´ . *AI3: a bac´kâ tožý +... *AI3: karoúku tožý dzjaržalê , fermâ ž byla . @New Episode *INT: têžélo , étâ tožý pomnju . *INT: i my tak ješčë +/. *AI3: +< da , cjahalê , cjhalê , da . @New Episode *AI3: zakončýlê vučylêščý , tak ščé ni rabotâlê . *AI3: tak užé tady , tak kanikuly xoc´ u školê byli , xadzilê u školu ci ú vučylêščý jany . *AI3: jany domâ malâ , jany raz i pajexâlê . @New Episode *AI3: ne to šta jany pajexâlê huljat´ tuda , jany pâmahalê . @New Episode *INT: a hde vot vaš homêl´skê rabotâjê syn ? *AI3: jon rabotâú u cyrkê tam dze-tâ +... *AI3: nu , jany neštâ tam vot dzelâlê tam , nu , jak strajicêlê . *INT: strajicêlê . @New Episode *AI3: pašoú dze mebêl´nâ fabrykâ . @New Episode *INT: a jon čjastâ prýjažal damoj ? *AI3: jon jak byú (.) na radâúnêcu , dak i ni bylo . *INT: tožý ni pâlučajêccý ? @New Episode *AI3: a kak u vas +... *AI3: s xazjajstvâ što jes´ ? *AI3: oj , s xazjajstvâ u mjane +/. *INT: sabakâ ? @New Episode *AI3: karočý , prašlo bokâm . *AI3: karovâ vot ú mjane na dnjax +... *AI3: ja dumâlâ , što na [_//] ú mjane palučýccý . *AI3: pašla dajic´ , a jana upalâ i prapalâ . *AI3: vot i úsë . *AI3: vot dzve njadzelê nazad . *AI3: u mjane taki šok byú . @New Episode *AI3: astalâsê bez karoúki . *INT: nu , ničëhâ užé . *INT: straxoúku , mo , pâlučilê , da ? *AI3: vot imênâ , što ja jaščé ni zâstrâxavalâ . *AI3: nâraúlasê tut . *AI3: dumâlâ , dzecêm što pâmahčy +... @New Episode *AI3: kury byli , kurâčkê byli . *AI3: mjane byvalê i kury , i kozy , i kačkê , úsë . @New Episode *INT: skažytê , pažalustâ , jeslê by inastranêc pâprasil by vas râskazat´ a našýj strane , što by vy jamu skazalê ? *AI3: nu što [_/] što ja mahla skazac´ ? *INT: nu , a našýj bêlarusê ? *AI3: nu , xarošýjê belâjê rus´ . *AI3: ta jiščë , nu , što ? *INT: a ščitajêtê li vy sebja bêlarusâm ? *AI3: šytaju ja . *AI3: ja u rasijê byla , dak ja râzhavarývâlâ +... *AI3: vot katoryjê vot zajeduc´ u rasiju , pryjedzê , užo lamajê jazyk . *AI3: nu , hâvaryú pa-ruskê . *AI3: a ja pajexâlâ tuda , ja takaj pryjexâlâ . *AI3: jeslê s kem râzhavarvâjêš , užé (.) dumâjêš , jak-tâ sâbrazic´ slovâ ilê skaz , što b skazac´ pa-ruskê što . *AI3: sja raúno vyrazicêl´nâ ž nja skažýš . *AI3: ilê havorýc´ +"/. *AI3: +" jana ukrajinkâ . *AI3: ilê +"/. *AI3: +" jana mâldavankâ . *AI3: +" ni panjatnâ , ci jana bêlaruskâ . *INT: a kto , pa vašýmu , nâštajaščê bêlarus ? *INT: i što značêt byt´ bêlarusâm ? *AI3: nu , bêlarus , étâ našý +... *AI3: jak vam skazac´ ? *AI3: bêlarus´ , rodzênâ . *AI3: ci jak ža +... *AI3: dze radzilâsê +... @New Episode *AI3: bêlarus´ , étâ našý zjamlja zjamlja dze radziúsê , úsë +/. *INT: naš vot rajon dlja vas tipič´nâ bêlaruskê ? *INT: kak vy dumâjêtê ? *AI3: nu , hétâ ž , nu , bêlaruskê ž , ne rasijskê . *INT: a što javljajêtsê dlja vas nêat´´jemlêmâj čjast´ju bêlaruskâj kul´tury ? @New Episode *INT: i što javljajêtsê važnym v bêlaruskâj kul´turê ? *AI3: o , vaprosy , što ni mahu ja i âdkazac´ . *AI3: a možýc´ , jetâ samâjê , u mjane jščé paslja takohâ strésâ , dak ja ni mahu sââbrazic´ . *AI3: oj , ni voúrýmê . *INT: a kak vy ščitajêtê , v bêlarusê ispol´zujutsê raznyjê jêzyki : bêlaruskê , ruskê , v raznyx sêtuacýjêx ? *INT: to jest´ vezde gâvarjat na adnom jêzyke ? *INT: v sem´je , na rabotê , v gorâdê i v derevnê . *INT: ilê suščestvujut različêjê ? *INT: i kak vy ščitajêtê , pâčemu v raznyx sêtuacýýjêx ljudzê mohut râzhavarêvât´ na raznyx jêzykax ? *AI3: mne kažâccý +/. *INT: vot kak vy (.) srazu âtvičjalê v načjalê , da ? *INT: jest´ , katoryjê +/. *AI3: je , katoryjê žylê ú horâdzê . *AI3: mo , xto pâžyve <ú rasijê>[_/] u rasijê , dak budzê hâvaryc´ pa-ruskê , a tak +... *AI3: mne kažâccý , jeslê ja , dak ja ni smahla b tak . *INT: vy predâny +/. *AI3: predâny , da . *AI3: i úsë , ni lamaju jazyk . *INT: +, bêlaruskâj kul´turê ? *AI3: dze žyla , tokâ tam mahu troxê pâlamac´ . *AI3: bo nadâ ž . *AI3: tam ne râzbjaruccý , što j havorýš . *INT: a nravêccý li vam , kahda bêlaruskêjê ispalnitêlê pol´zujutsê smešýnym jêzykom ? *INT: i što by vy ab étâm +... *INT: kak [_//] što vy ab étâm dumâjêcê ? *INT: (...) a što vy dumâjêtê a buduščêm bêlaruskâvâ jêzyka ? *INT: budêt li on râzvivaccý ? *INT: ilê iščeznêt ? *AI3: mne kažâccý , xaj âstajeccý . *AI3: byú i budzê . *AI3: i úsjahda štob byú , vot i úsë . @End
(Stand: 20.04.2022)