Int_ak_4

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: AI4 Migrant, INT Interviewer

@ID: brms|int|AI4|55;|female|Informant||Migrant|professional||

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

*AI4: pêrejexâlâ , rabotâlâ ú sêl´hastexnêkê , tožý ú skladzê .

*AI4: a muž rabotâú srazu ú sêl´hastexnêkê , a užé vot hod rabotâjêt u kžup akcjabârskâm .

*AI4: nu , u mine trojê [_/] trojê dočýr .

*AI4: úse dočýrý zamužým , každâjê imejê svajix detej .

*INT: vot pervâjê u vas devâčkâ persname .

*AI4: +< pervâjê ú mine persname , jana zamužým , u jaje dvojê dzjacej : persname i persname .

*AI4: persname užé pêrašla ú vas´moj klas , persname u pjaty klas .

*INT: a hde persname rabotâjêt ?

*AI4: persname rabotâjêt na zomê@k [_//] somê (.) uborščêcâj .

@New Episode

*AI4: vtarajê dočkâ ú mine persname , rabotâjê +...

*AI4: nu jak ?

*AI4: dom dasuhâ .

*AI4: ilê rdk .

*AI4: jak jano nâzyvajêccý ?

*AI4: tam jana rabotâjê .

*INT: +< ú domê kul´tury ?

*AI4: ú domê kul´tury jana rabotâjê tožý uborščêcâj .

*AI4: imejê dvux mal´čêkâú .

*AI4: mal´čêk adin va vtari klas pêrajšoú , a vtaromu čityrê hodzêkâ .

*AI4: i trécê dočkâ rabotâjê ú sêl´hastexnêkê , slesârâm pa sborkê cépej .

*AI4: tožý imejêt mal´čêkâ .

*AI4: mal´čêku čityrê hodzêkâ .

*AI4: (..) a ja cjaper na pensêjê , z martâ mesêcý ja na pensêjê .

*AI4: no úsë žé xažu na prâjizvodstvâ , pâmahaju dočkê (.) rabic´ cépê .

*AI4: nu tak , vot jakajê maja (.) žyzn´ .

*INT: +< a , pâlučajêcý , u vas +/.

*AI4: i ú mjane jaščé jes´ pryjomnâjê devâč´kâ .

*INT: da , vot ja smatrju , ješë devâč´kâ .

*AI4: da , u mjane josc´ pryjomnâjê doč , užé jana ú mine žyvët čytyrnâccýc´ let .

*AI4: zavut +...

*AI4: persname my na jaje kažým .

*AI4: bo u mjane staršýjê persname , dak my persname .

*AI4: vot .

*AI4: jana vot tut končýlâ adinâccýc´ klasâú , pâstupilâ u homêl´skê kolêdž kulênaryjê na povârâ .

*INT: užé , navernâ , sâbirajêccý k at´´jezdu ?

*AI4: da , úsë .

*AI4: my užé čýmadany hatovêm .

*AI4: ú vâskrésen´jê pâvizu ja jaje na pojêzdzê užé .

*AI4: pâvjazu , ú pânjadzel´nêk nadâ úžé +...

*AI4: nadâ nam na étât , tuda [_///] sabran´nê budzê u nas .

*AI4: i (.) užé na âbšéžycêjê jej , i úsë .

*AI4: tak .

*AI4: nu , tak vot .

*INT: +< u vas (.) malên´kê unuk , čityrê hodêkâ +/.

*AI4: dva .

*AI4: dva u mjane dažý : u persname i ú persname .

*AI4: u mjane úžé dva únučkâ .

*AI4: u mjane +/.

*INT: a vo samy mlačšý , skol´kâ jemu ?

*AI4: aj ne , raznêcý mesêc u jix .

*INT: čityrê hodzêkâ , da ?

*AI4: i toj čytyrê , i toj , no ú jix raznêcâ mesêc tol´kâ .

*INT: i staršý vnučêč´kâ vas´moj klas ?

*AI4: da , únučkâ vas´moj klas , da .

*INT: a kak staršuju vnučêč´ku zvat´ ?

*AI4: persname .

*INT: u babuškê , navernâ , čjastâ byvajêt ?

*AI4: čjastâ .

*AI4: da , jany úse ú babuškê , jany bez babuškê ne mohuc´ .

*INT: a vot smatrju , vy zacejêlê remont .

*AI4: da , zatejêlê my remont .

*AI4: oj , dom u nas taki +...

*AI4: nu , troškê syrâst´ pâlučajêccý .

*AI4: vot my réšylê (.) ulažyc´ svaje den´hê , ce , katoryjê zârabilâ na jahâdâx .

*AI4: i ulažyc´ na rémont , što b u nas zimoj bylo cëplên´kâ .

*AI4: vot i voknâ my pastavêm [_//] pastavêlê , stêklâpakety .

*AI4: cjaper u zalê my pastavêm stêklâpaket .

*AI4: i pusc´ što b cjaplo bylâ u nas .

*INT: a kak vot étu stenku vy delâlê ?

*INT: kak vy ucjapljalê ?

*AI4: +< plemjanêk prýjažžaú .

*INT: tak a kak ucjapljajêlê ?

*AI4: my bralê (.) pênaplast , jon klejêm .

*AI4: a patom klejêm abmazyvâú , úsju jaje ucjapljaú , nu .

*INT: tak on i rabotâjêt , vidnâ , v étâj otrâslê , da ?

*AI4: +< da , jon rabotâjêt u firmê tam , ú homêlê .

*AI4: i jon ofisy , i úsë jon +...

*AI4: i naružnuju , i únutrýnjuju .

*AI4: vot étâ jon mne pâsavetâvâú .

*AI4: pryjexâú , skazal +"/.

*AI4: +" cëcê persname , nadâ vam rémont , pâtamuštâ (.) prâpaduc´ i veščy .

*AI4: nu i , kâročý , syrâst´ idzët , da .

*INT: a vy v sem´´je +...

*INT: skol´kâ u vas detej ?

*AI4: dvojê : ja i sjastra .

*AI4: sjastra žyvët u homêlê .

*AI4: u sjastry tožý trojê dzjatej .

*INT: a kak zvat´ sjastru ?

*AI4: persname .

*AI4: rabotâjê jana ú homêlê , pry jixnym inscitucê .

*AI4: jana na pensêjê užé (.) dva hodâ , no joj pradlilê ščé kantrakt .

*AI4: pâprasilâ , što b jana pârabotâlâ .

*AI4: muž u jaje (.) hod nazad (.) umêr .

*AI4: i jana úžé , nu , žyvët i z dočkâj i zjacêm , z dvumja únukâmê .

*AI4: žyve ú kvarcirê .

*AI4: a (.) zjac´ +...

*AI4: syn žyvët adzel´nâ u tëščý , a dočkâ adna žyvët sa svikroú´´ju .

*INT: a vašý mamâ žyva jiščë ?

*AI4: +< mamâ (.) da .

*AI4: mamâ ú mine .

*AI4: pêrêavezlê my s kalinkâvêčskâvâ rajonâ , pêravezlê jaje sjuda , žyvët u mjane .

*AI4: mamâ +...

*AI4: u mamy naha zlomânâ , ana ni xodzêt .

*AI4: nu , byú papâ , dak papâ vot polhodâ kak umêr , a mamâ u mjane vot .

*INT: a kak mamu zvat´ ?

*AI4: persname persname .

*INT: i s kakovâ hodâ mamâ ?

*AI4: u mamy bylo vo vosêmsêt hadoú , z dvaccýc´ dzevjatâvâ hodâ .

*AI4: bylo joj vosêmsêt hadoú , âtmjačalê .

*AI4: úse prýjažalê únukê , úse my âtmjačalê jej vosêmsêt let .

*INT: datâ xarošýjê .

*AI4: datâ xarošýjê , no što jana ?

*AI4: vot slabâsc´ úsë jaje +/.

*INT: a vot kak vaš muž ?

*INT: vot šas on +/.

*AI4: narmal´nâ , rabotâjê ú kžup akcjabrskêm slesârâm .

*AI4: na try kâčaharkê jon .

*AI4: nu , narmal´nâ .

*AI4: rabotâjê narmal´nâ .

*INT: išë na pensêju persname persname ne sâbirajêccý ?

*AI4: +< net .

*AI4: nadâ šukat´ nam +...

*AI4: nadâ adna spravâčkâ .

*AI4: jon ža +...

*AI4: jon taki kak ja .

*AI4: i vot tjaper ža ukaz lukašénkâ .

*AI4: nadâ , jeslê vy žyli tam ú (.) zonê , nadâ spravâč´ku .

*AI4: dak vot nadâ mne pâzvanic´ tuda , uznac´ spraúku tam .

*AI4: štob jamu prâdastavêlê spraúku .

*AI4: i mahno jaho tožý budzê âfarmljat´ na pensêju , jeslê [_/] jeslê dadut takuju spraúku .

*AI4: tam ú trýccaci zol´nâj (.) čarce što my prâžyli tryccýc´ let .

*AI4: oj , <try@k hod>[_//] tryccýc´ mesê@k +...

*AI4: oj , tryccýc´ dnej .

*AI4: mesêc , šcytajcê .

*INT: nu , vy pâpadajêcê v étâ , da ?

*AI4: nu , jon pâpadajê , no (.) dze tu ščé spraúku ?

*AI4: nadâ zvanic´ vot tuda vo (.) uznavac´ .

*AI4: a ne , dyk xaj užé dârabotâjê , užé čytyrê hody jak-nebudz´ dârabotâjê .

*INT: nu , pa sâstajanêju zdarov´jê možêt rabotât´ , da ?

*AI4: nu +...

*AI4: u jaho nohê balelê .

*AI4: jon častâ na bal´ničnym .

*AI4: u jaho nohê vabšé !

*AI4: naha adna ú jaho vabšé âpuxajê .

*AI4: z nahamê jon vabšé stradajê .

*AI4: jon u mjane +...

*AI4: jon častâ u bal´nicý ljažyc´ .

*AI4: i domâ na bal´ničnym jevo +...

*AI4: u jaho solê na naze vabšé .

*AI4: u jaho z nahamê vot što-tâ slabâ .

@New Episode

*AI4: nu , pâmalen´ku rabotâjê paka , ni žalujéccý .

*INT: žyvëcê družnâ , pâtamuštâ +/.

*AI4: narmal´nâ .

*INT: +, tak xârašo va dvare , v domê .

*AI4: +< narmal´nâ .

@New Episode

*AI4: jon mne zarplatu svaju âddajot .

*AI4: úsë , što xočýš , to j kupljaj , što nam nadâ .

*AI4: no na savecê my ryšajêm , što nam kupic´ .

*AI4: što-tâ tam na zimu , što-tâ na letâ .

*AI4: nu , úsë takojê .

*AI4: što nam +...

*AI4: nu , kak sjam´´ja .

*AI4: ja ni skažu , my +...

*AI4: u nas sjakrétâú <ad jaho>[_//] ni u jaho , ni ú mjane nima .

*AI4: što nam nadâ , té my pašli kupilê .

*AI4: xazjajstvu tam nadâ (.) kâmbikorm , pašli my , úvidzêlê , kâmbikorm kupilê .

*AI4: úsë .

*AI4: nadâ kartošku kapac´ , my hurtom .

*AI4: nadâ šo-tâ ubirac´ , my hurtom .

*AI4: u nas nima , <što b>[_/] što b ja rabilâ , a jon tam (.) ljažaú ji +/.

*INT: adzin âdmanu pâmahajêcê ?

*AI4: ne , ne , my naščot étâ +/.

*INT: a vot vy hâvarilê , xadilê v les .

*AI4: da , pa jahâdy , da .

*AI4: <bol´šý tysêčý>[_//] bol´šý mil´jonâ ja zârabilâ na jahâdâx .

*INT: peškom ?

*INT: ilê kak vy ?

*AI4: net , ja sama ježžu , ja sama .

*AI4: ja úžé z vosêmsêt sedz´movâ hodâ ja sama šafër .

*INT: o , dak u vas užé staž bal´šoj ?

*AI4: +< da , u mjane staž bal´šoj .

*AI4: ja ježžu sama .

*AI4: mne kuda nadâ , ja jedu .

*AI4: klijenty mne ni nadâ , nêkavo .

*AI4: ja sama sabe cixon´kâ pajexâlâ , nabralâ , pryjexâlâ , úsë .

*AI4: nu , jak paprosêc´ xto , dyk ja tak .

*AI4: nu ja +...

*AI4: žélacêl´nâ ja sama , pâtamu šta mne +...

*AI4: ja skol´kê nabralâ , ja stol´kê pajexâlâ .

*AI4: a kavo-tâ vaz´mi , ljudzê xočuc´ bol´šý nabrac´ .

*AI4: ilê úsë +...

*AI4: ja +...

*AI4: mine da abedâ , pâtamu šta na abedzê mne nadâ babušku karmic´ .

*AI4: ú mine âhraničýnâjêjê úrémê , ja ni mahu +...

*AI4: ja úžé ú pol pervâvâ dalžna byc´ domâ .

*AI4: pâtamu šta ja k času karmlju úsida na abedzê babušku .

*AI4: nu tak .

*INT: a doč´kê nixto mašynu ni vodêt ?

*INT: use ?

*AI4: +< úse , kromê (.) pryjomnâj .

*AI4: úse ú mjane jezdzêc´ dzeúkê na mašynâx , úse .

*INT: o mâlaccy !

*AI4: vos´ tokâ persname +...

*AI4: i dažý ú persname trâktarystâ prava josc´ .

*AI4: persname dažý na traktârý možý jezdzêc´ .

*INT: mâlaccy !

*AI4: +< a dzeúkê úse na mašynâx .

*AI4: u každâj mašynâ u jix mužéj , každyjê dzeúkê jezdzêc´ .

*INT: a vot ja smatrju , fâtagrafêjê .

*INT: étâ naš znakomy učeanik , étâ kat +...

*INT: nu +/.

*AI4: +< persname , étâ persname .

*AI4: moj , da .

*AI4: étâ persname , da .

*AI4: étâ u mjane zâlaty zjac´ .

*AI4: nu i úse ú mjane jany narmal´nyjê zjaci .

*AI4: no étât taki , bolêjê menêjê .

*AI4: on xazjajskê .

*AI4: oj , pcen´čýkâú svajix ljubêc´ , persname svaju ljubêc´ .

*AI4: što b u jaho domâ úsë bylâ , što b u jaho ú [_////] v âharodzê , što b jaho +...

*AI4: nu , ú âsnaúnom tam persname , pâtamu šta jon pajšoú utrâm u šésc´ i pryxodzêc´ u dzesêc´ .

*AI4: jon dažý njadzelêmê druhi raz dzjacej ni bačýc´ .

*AI4: rabotâjê trâktarystâm (.) ú saúxozê akcjabrskâm .

*AI4: a znajêcê , jakajê trâktarystâ rabotâ ?

*AI4: to na kambajênê byú , vosên´ voh na kambajênê byú .

*AI4: vyšýú tysêčnêkê , dva razy ú hazecê pjačatâlê .

*AI4: vo u mjane i hazety jaho xranju .

*AI4: i z hramâtâj stajit .

*AI4: dažý jamu dalê dva padarkâ .

*AI4: dalê pascel´ kamplektnâ i dalê pylesosâ jamu .

*AI4: jon mâladzec , mâladzec jon .

*AI4: ja takovâ zjacê pryvetstvuju .

*AI4: jon ú mjane ni p´je , ni kuryc´ , druzej ú jaho takix nima .

*AI4: u jaho vot (.) sjam´´ja , radnja vot ú jaho , takojê vot .

*AI4: jon mâladzec .

*INT: a on našý žé , akcjabrskêj ?

*INT: tam i žyvut raditêlê jevo ?

*AI4: +< akcjabrskê , da .

*AI4: u jaho i radzicêlê zâlatyjê .

*AI4: svaxâ s svatâm +...

*AI4: ja +...

*AI4: xarošýjê u mjanja , papalês´ vot .

*AI4: my vo , šcytajcê , pryjexâlê sjuda , u nas nêkavo ni bylâ .

*AI4: a cjaper u mjane užé svaxâ zâlatajê sa svatâm .

*AI4: vot užé ú persname ž tožý , étâhâ vo +...

*AI4: u persname +...

*AI4: tožý persname našý babuškâ žyve z dzeduškâm tut na pâsaveckâj , tožý radnja .

*AI4: nu , ú mjane žé úsja +...

*AI4: užo ú mjane radni v akcjabrskêm !

*AI4: ja užé akcjabrskê kak svoj +...

*AI4: ja užé , šcytajêccý , stol´kê hadoú prâžyla užé .

*AI4: ja užé pryvyklâ , ljudzej užé znaju .

@New Episode

*AI4: i ljudzê , ja dumâju , na mjane ni to i mjane ljudzê znajuc´ .

*INT: a vot zdes´ vot vas +...

*INT: užé žyvëtê vy svaji@w , da ?

*INT: pêrejexâlê vse s âdnavo mestâ .

*AI4: +< da , úse [_/] úse našý , úse , da .

*AI4: úse my ú sêl´hascexnêkê úse rabotâlê .

*AI4: úse pâpêrýjažžalê sjamejnâ .

*INT: i lehčê užé jetêm bylâ ?

*AI4: +< oj , vy što ?

*AI4: étâ ž svaje ljudzê .

*AI4: znaj , my srazu tada pryjexâlê .

*AI4: étâ , persname pêrajexâlê , my .

*AI4: a my pêrajexâlê , tol´kê dzivan s persname pêravezlê i kuxnju .

*AI4: i žyli .

*AI4: a varylê jescê u vannâj , na étâm +...

*AI4: nu , bralê takoj +...

*INT: plita .

*AI4: plita takajê vo .

*AI4: oj , dy tak incerésnâ .

*AI4: da , večýrâm vyjdâm na vulêcu , da tak incerésnâ úsë .

*AI4: cjaper niploxâ ustrojêlêsê , use pâpârýjažalê úžé .

@New Episode

*AI4: stol´kê +...

*AI4: sady ž na vulêcý , cvjaty ž u nas , krâsata užé .

*AI4: krâsata u nas .

*INT: +< u vas tak krasivâ .

*INT: cvitamê vy zânimajêtês´ ?

*INT: ilê , možý , i persname pâmahajê ?

*AI4: persname pâmahajê v âsnaúnom mne +...

*AI4: ja ú âsnaúnom sama , no âsnaúnom ú mjane dzeúkê pryxodzêc´ .

*AI4: jany bolêj +/.

*INT: ani v kvartirâx žyvut ?

*AI4: ú kvarcirâx žyvuc´ .

*AI4: jany bolêj +...

*AI4: nu , ú persname svoj dom , u jaje tožý tam cvjatoú , i úsë .

*AI4: nu ja +...

*AI4: vo pryxodzêc´ da mamy , jany mjane vazonâmê +...

*AI4: u mjane kakajê-tâ +...

@New Episode

*AI4: jany mjane i vazonâú nasadzêc´ .

@New Episode

*AI4: nu , dzjaúčaty mâlaccy !

*AI4: družnyjê , mine pâmaxajuc´ .

*AI4: vot skažu +"/.

*AI4: +" dzjaúčaty , kartošku kapac´ .

*AI4: úse kak adna (.) javêccý .

*INT: a kartošku vskapalê ?

*INT: net ješ´čë ?

*AI4: nu , tut úskapalê .

*AI4: ale ž zaútrâ pajedu , možý , z persname tuda (.) kapac´ .

*AI4: u saúxozê my tam sejêlê .

*INT: a tut kak kartoškâ ?

*AI4: aj , plaxajê byla u nas .

*INT: a dze vy jijo xranicê ?

*AI4: a u nas pohrâb ža tut .

*AI4: oj , u nas tam pohrâb , tam u mjane zakatkê .

*AI4: ja ž tam pânâzakatyvâlâ zakatâk , úsë .

*AI4: nu j bylo +...

*AI4: ž i pâmidory , i âhurcy ž byli .

*AI4: nu ú âsnaúnom pâmidory ja kupljalâ bylâ .

*AI4: a âhurcy svaje byli , pânâzakatyvâlâ .

*AI4: ja i varén´nê .

*AI4: u mjane ž i višnê bylo u étym hadu mnohâ , dak ja nâzakatyvâlâ .

*AI4: nu , úsë tak jak +...

*AI4: každy čêlavek žyvët , na zimu što-tâ starajêccý .

*AI4: +" zimoj budzêm <kažu na babu>["-"] sjadzec´ .

*AI4: +" hrubku zapalêm , budzêm s taboju úsë sjadzec´ da jescê to , što pânâzakatânâ .

*INT: +< vsë vkusnên´kâ .

*AI4: kanečnâ !

@New Episode

*AI4: cjaplicâ ž byla u nas , dak my +...

*AI4: âhurcy byli i pâmidorý .

*INT: teplicâ vot u vas samix ?

*AI4: +< da , da .

*AI4: sama ja , dlja sjabe tol´kê .

*AI4: u nas tam (.) tol´kê +/.

*INT: +< tak ran´nêjê bylê âhurcy ?

*AI4: da , dzesêc´ kalij u mjane bylâ âhurcoú i dzêvjatnaccýc´ kalij pâmidorâú , ličnâ dlja sjabe .

*AI4: i vy znajêcê što ?

*AI4: vot pâmidory narmal´nâ , my užé skol´kê (.) jimk@k jelê .

*AI4: nu , bralê specal´nyjê cjapličnyjê écê , pâmidory .

@New Episode

*INT: a teplicu užé xto , muž dzelâl ?

*INT: ilê zjaci ?

*AI4: muž , muž .

*AI4: my z mužým udvajix , nu .

*AI4: zjacjam nima kali , zjaci na rabocê .

*AI4: každâvâ svaja rabotâ .

*AI4: i každy svajo +...

@New Episode

*AI4: u persname tožý xazjajstvâ , u persname tožý âharod .

*AI4: adna persname , u persname dačý .

*AI4: my +...

*AI4: jany ú persname ž ran´šý ú dubrovê žyli .

*AI4: patom svjakruxâ jim dom [_//] kvarciru kupilâ .

*AI4: užé u dubrovê naš dom stajic´ , dvaccýc´ pjac´ sotâk .

*AI4: my žé vo i jačmen´ pâmalolê tam .

@New Episode

*AI4: tam ža i kury , i sabakê , i katy tam .

@New Episode

*AI4: jana užé kažny dzen´ utrâm i večýrâm jezdzêc´ tuda dâhljadac´ .

*AI4: i na rabotu xodzêc´ .

*AI4: to dzecê letâm , to ja .

*AI4: kali paprosêc´ +"/.

*AI4: +" mamkâ , ú mine ni pâlučajêccý .

*AI4: dak ja +...

*AI4: a jetâ letâ tožý (.) karotšku my sadzilê .

*AI4: u jaje i pâmidor ú étâm hadu mnohâ .

*AI4: i éty +...

*AI4: i buraki .

*AI4: a morkvâ xarošýjê ú jaje .

*AI4: i harox byú , tak ja i nâsadzilâ , u nas nâzakatyvâlâ .

*AI4: nu , vot úsë .

*AI4: âharod xarošý , bal´šy , nu .

*INT: nu , xârašo .

*AI4: tak ja užé i tut i tam joj pâmahaju .

*AI4: jany ž dnëm na rabocê .

*AI4: dak znajêcê ž , nadâ ž pâmahac´ , dzetkê .

@New Episode

*INT: a vot hde vašý zjat´ja rabotâjut ?

*INT: vot persname , vy skazalê , v savxozê .

*AI4: +< a , nu , persname u saúxozê .

*AI4: staršýj pajexâú ú zarâbâtkê .

*AI4: paka u maskve .

*AI4: ú zarýnâm , ú pâdmaskoú´´jê dze-tâ na zarâbâtkâx .

*AI4: a (.) men´šýj u rajpo rabotâjêt (.) énerhecêkâm , nu .

*INT: a ani našý (.) ilê pry +/.

*AI4: +< jon z čačérskâhâ , persname .

*AI4: a persname , jon toj nâradziúsê tut .

*AI4: no jany úsë úrémê žyli na sevêrý , a vot cjaper pêrajexâlê .

*AI4: radzicêlê ú mâhilëvê (.) žyvuc´ , a jany užé pêrajexâlê .

*INT: a persname +...

*INT: kak familêjê persname ?

*AI4: persname .

*AI4: da j vy persname znajêcê , <na našýj vulêcý>[_//] na vašýj vulêcý .

*AI4: étâ ž zjac´ moj .

*INT: i apjat´ moj učenik .

*AI4: nu , nu .

*AI4: a persname , jany žyvuc´ tam .

*AI4: oj , tožý (.) zâlata@k +/.

*INT: +< persname muž .

*AI4: zâlatajê persname , étâ ni râskazac´ .

*INT: svaty , da .

*INT: apjat´ pâvizlo vam sa svatamê .

*AI4: +< oj , ni râskazac´ .

*AI4: xarošýjê , ni râskazac´ étâ .

*AI4: étâ takix nadâ imec´ svakrojêú [_//] svëkr .

*INT: étâ u nix astalsê persname na sevêrê , da ?

*AI4: +< persname , nu .

*AI4: jany , navernâ , sjuda .

*AI4: no jon na sevêrý paka , jon tamâkâ .

*INT: ani pašli (.) kuda ?

*INT: na pen´sêju , navernâ , da ?

*AI4: ani pašli na pensêju .

*AI4: i jana +...

*AI4: užé ždalê , paka persname pojdzê , i pryjexâlê sjuda .

*AI4: jany ž pad mâhilëvâm kupilê troxétažny katédž i ú mâhilëvê u jix troxkomnâtnuju kvarciru .

*INT: vy tam byli u nix v hastjax ?

*AI4: ne , ni byla jaščé , ni pâlučalâsê .

*AI4: vot persname jezdzêlâ i mne ni +...

*AI4: iz-zâ babuškê ja nêkuda .

*AI4: vy znajêcê , nêkuda , da .

*INT: +< da , nil´zja astavêt´ .

*AI4: i užé persname skol´kê mjane prýhlašalâ .

*AI4: i úsë , ja vot , ja +...

*AI4: persname jexâlâ tady z persname , dyk ja +...

*AI4: persname pâdyšoú +"/.

*AI4: +" mamâ , jedym da mamy .

*AI4: ja pjacilitrovâ vjadzërkâ jahâd pêradalâ .

*AI4: jana mne i šýkaladku , jana mne užé tam (.) pâpêrýdavalâ vjaščéj , katoryjê ú joj jaščé našý .

*INT: nu , da , pounâ že ješë .

*AI4: tak jana užé mne .

*AI4: úse novên´kêjê , s étiketkâmê užé .

*AI4: +" xaj svaxâ nosêc´ .

*AI4: nu .

@New Episode

*INT: étâ letâ ni prýjažalê , ne ?

*AI4: prýjažalê častâ .

*AI4: ani častâ .

*AI4: vot jak i [_////] kak cëcê persname ž pamërlâ , jany ž prýjažalê .

*AI4: i na sorâk dnej jany ž prýjažalê ž .

*AI4: ani častâ prýjažajuc´ .

*INT: a tëtê persname ?

*INT: što-tâ jijo užé ni vidnâ .

*AI4: u jije ž nohê dy saxârny [_/] saxârny dzêabet , dak jana užé i ni xodzêc´ .

*AI4: tak jana užé tak bahatâ i ne xodzêc´ , tam (.) k persname +/.

*INT: persname , da .

*AI4: nu , toj ža užé vjazdze kamandujê .

*AI4: da , vot étâ u mjane vot svaty maje .

*INT: da , u persname sprašývâlâ +"/.

*INT: +" kartošku vskapalê ?

*INT: havorýt +"/.

*INT: +" vskapalê .

*AI4: úškapalê užé , tol´kê u dvary , nu .

@New Episode

*INT: vašýx svatoú znajut .

*AI4: vot , ščytajêcý , da , nu .

*AI4: a (.) persname , jon iz čačerksâhâ pêrajexâú .

*AI4: jon žyú hod dze ú sjastré , patom (.) uže tut .

*AI4: étâ tam jany dom kupilê .

*INT: panjatnâ .

*AI4: vot takijê maje zjaci .

*INT: râskazalê svaju radnju .

*INT: a (.) k sistre čjastâ jezdzêtê v gostê ?

*INT: ilê ana k vam ?

*AI4: ne , jana častâ [_////] ana , ja žé úžé ni mahu .

*AI4: ana častâ častâ .

*AI4: ana (.) čérýz nedzelju , šcytajcê , pêrýježajê .

*AI4: jana úsida ú pjatnêcu večýrâm prýjažajê na pol dzesjatâvâ i ú vâskrésen´jê na čatyrý časa ujaždžajê .

*INT: étêm pojêzdâm , da ?

*AI4: ne , ana na aútobusê jezdzêt , ú sâlihorsk katory cjaper puscilê , sâlihorsk-homêl´ .

*AI4: dak jana užé jezdzê , a večýrâm jana prýjažžajê akcjabârskêm .

*AI4: prostâ homêl´-akcjabârskê , katory tut xodzêc´ , usë .

*AI4: jaje ústryčajut tut .

*AI4: <jana častâ>[_/] jana častâ prýjažžajê , užé ja tada (.) dva dnja , ščytajêccý , âddyxaju .

*AI4: užé jana s babuškâj , užé úsë .

@New Episode

*AI4: a tojê bylâ jana ú votpuskê , dak dve njadzelê byla užé .

*AI4: tut âddyxalâ z joj , nu , âddyxalê .

*INT: jasnâ .

*INT: u vas stokâ mnogâ lêtêratury , knix .

*AI4: oj , knih prýstaúljajêcê skol´kê !

*AI4: ja ni znaju .

*AI4: ja vot na persname kručy , ana u mjane knih ni čytajêt .

*AI4: ja hâvaru +"/.

*AI4: +" persname , ja ni prýstaúljaju , kak étâ ty žyvëš bez knih .

*AI4: u mjane úse knihê , étâ maje nâraúljanskêjê , étyjê ž úse knižkê .

*AI4: u mjane stol´kê dzeckêx , u mjane stol´kê +...

*AI4: užé (.) jak usju lêtêraturu +...

*AI4: vse prýjaža@k +...

*AI4: xodzêc´ da babuškê .

*AI4: +" babuškâ , možý , u cjabe takajê knihâ je ?

*AI4: pâtamuštâ nadâ jim u školê .

*AI4: u mjane úse škol´nyjê knižkê .

*AI4: i melêžý je , i šamjakênâ je , i talstovâ .

*AI4: usem už ja hâvaru .

*AI4: i <vajna i mir>["] , úse .

*AI4: i vot étâ vo , i <ljudzê na balocê>["] .

*AI4: use (.) pryxodzêc´ .

*AI4: ja hâvaru +"/.

*AI4: +" pryhodzcê , bjarycê u mjane knižkê .

*AI4: u mjane úse , katoryjê dzeúkê xadzilê ú mjane ú školê , kada jaščé ú naroúlê .

*AI4: i patom my sjuda pêrajexâlê .

*AI4: u mjane úse .

*AI4: ja ran´šý byla u (.) zdanêjê , étâj , knêhaljubâú .

*AI4: i úsjada nam +...

*AI4: kamu-kamu , nam úsjada pa blatu knižkê .

*AI4: nu , hoc´ za dzen´hê , my úsjahda placilê .

*AI4: skol´kê u mjane bylo , skol´kê ja pârâzdavalâ +...

*AI4: étâ ž tam dva rjadâ i tožý ž dva rjadâ .

*AI4: ščé ž u persname zâvaljalês´ .

*AI4: i ja ni prýstaúljaju , ja vot druhi raz +...

*AI4: ja úžé nja znaju , jak ici pâpjaréc´ što , na druhi raz mne tak xočýcý pâčytac´ .

*AI4: ja vot pajdu , tyjê samyjê , úžé znaju , no úsë raúno .

*AI4: karoú pasu , ja úsjada knižku vaz´mu .

*AI4: ja úsjada +...

*AI4: nu užé ú mjane (.) zrénêjê slâbavatâ , dak ja úžé s ačkamê .

*AI4: dak , byvajê , tam ci zahubêš , ci što jany dze-tâ , nu .

*AI4: ja vot persname +...

*AI4: na [_//] za persname ja ruhajus´ , za persname .

*AI4: kažu +"/.

*AI4: +" bjarycê knižkê , čytajcê .

*AI4: +" ja ni prýstaúljaju , vot huljan´nê , kak ni pâčytac´ knižku , ni pâjêntêrýsavaccý .

*AI4: ja ljublju knižkê .

*AI4: ja ljublju hazety čytac´ , ja ljublju novâscê .

*AI4: ja i vypisyvâju hazety , ja i žurnaly kupljaju .

*AI4: ja i <saveckuju bêlarus´>["] každy čac´ver ja bjaru , što b ú mjane vsehda ana byla .

*AI4: ja (.) pra arcistâú ljublju sluxâc´ , čytac´ usë .

*AI4: vot dzeúkê kak-tâ u mjane , nu xx , niúdalêsê u mjane , što b vot tak čytac´ .

*INT: u persname von i kamp´´jutâr stajit .

*AI4: nu , <jany kamp´´jutâr>[_//] jana kamp´´jutâr .

*AI4: a ja kâmp´´jutérâm , jak étâ , ja ni úmeju .

*AI4: jany úžé mne +"/.

*AI4: +" mamâ , my cjabe naučým .

*AI4: ja hru +"/.

*AI4: +" ni xaču .

*AI4: jeslê ja užé úlezu ú toj kamp´´jutâr , to ja užé i ne vylêzu z jaho .

*AI4: dak ja i ni xaču úžé , ja ni znaju , jak nâžyvajêccý jano .

*AI4: ni xaču ja úžé úlazêc´ .

*INT: a têlivizâr tožý ljubêtê inahda smatret´ ?

*AI4: da .

*AI4: a têlivizâr cjaper my pastavêlê kanal´ny , tryccýc´ šés´ kanavâú .

*AI4: i ot têljavizâr ja ljublju , ja úsë ljublju pa têljavizârý .

*AI4: asobênnâ ja ljublju užascêkê , fantascêku .

*AI4: ja étâ strašénnâ +...

*AI4: nixto ne hljadzic´ domâ .

*AI4: ja úse pra tyx pâukoú , pra úsë étâ vo ja očýn´ ljublju .

*AI4: étâ ú mjane , étâ vo , užé persname kazalâ , zâpisalâ dzisk jakoj [_////] kakoj-tâ .

@New Episode

*AI4: takojê úsë , takojê strašénnâjê , vot ja étâ ljublju .

*AI4: ljublju ja bâjêviki .

*AI4: ja vot étyjê mêladramy , vy prýstaúljajêcê +...

*AI4: nu , ja vot , ljudzê raskazyvâjut , ja dumâju , ja vot +...

*AI4: nu , vot étu vo , pa kino ljuboú vot étu , ja ne veru .

*AI4: no ja lublju (.) bâjêviki , ja očýn´ ljublju .

*AI4: vot éty specnazy , vot étâ vo , boj , étâ [_/] étâ [_/] étâ ni râskazac´ .

*AI4: xaj vam i dzeúkê skažuc´ .

*AI4: étâ užé jeslê u mjane úsë étâ idze , mne cêšyna , što b úsë vot étâ .

*AI4: ja [_//] my kada-tâ jaščé u naroúlê žyli , i byli kinâ étyjê , i pra saldat , i úsë .

*AI4: vot étâ ja užo +...

@New Episode

*AI4: nu , mêladramy étêjê (.) ne očên´ , ja ljublju takojê .

*INT: a vot vy hâvaritê , u vas xazjajstvâ .

*INT: a što u vas s xazjajstvâ ?

*AI4: karovâ , čéc´vêrâ pârasjat , takix ladnyx , svin´nja bal´šajê , kury u mjane , kury .

*AI4: u mjane (.) dva sabakê , sem katoú u mjane , u mjane xazjajstvâ xx .

*AI4: tak što ja úsex ljublju , úsex hljažu .

*INT: da , i vot étâ kotêk ležyt .

*AI4: +< oj , a katoú u mjane (.) val´jêm .

*AI4: éty kocêk jak sabačkâ .

*INT: +< ryžýn´kêj .

*AI4: jon za mnoj +...

*AI4: i kartošku kapajê sa mnoj , ležyc´ lja mjane , nu .

*INT: a čistên´kê .

*INT: tak vymyvajêtê , navernâ ?

*AI4: a ne , ani samê .

*AI4: a jany ú mjane nidze , ni xočuc´ tak dâleko .

*INT: mâlač´ko pap´´juc´ svežýn´kâjê ?

*AI4: +< p´´juc´ , oj !

*AI4: úse karovy dojêc´ sa mnoj .

*AI4: ja karoú daju , jany úse na skamejkê sjadzjac´ u mjane , žduc´ mâlačka .

*INT: a jak xx klič´kâ vašýj karoúki ?

*AI4: zor´kâ .

*INT: dzevâč´kê , mo , dalê ?

*INT: ci unukê ?

*INT: samê ?

*AI4: étâ (.) persname dalâ staršýjê .

*AI4: étâ , nu , jaje [_/] jaje astalâs´ karoúkâ , dak jana užé mne .

*AI4: jany pêrašli ú kvarciru , dak jana užé mne addalâ .

*INT: a persname ni pâmahajêt daic´ ?

*INT: ne úmejê ?

*AI4: +< neâ .

*AI4: dzeúkê úse dojêc´ , ne , a jana ne .

*AI4: jana kazalâ , što jana jaje sënê čuc´ +...

*AI4: +" badajêcâ .

*AI4: jana u mjane bjazrohâjê ž karovâ , jana kažý +"/.

*AI4: +" badajêcâ .

*AI4: ja hâvaru , jana jaje vašé ni čapajê .

*INT: jana bajiccý , vidnâ ?

*AI4: bajiccý jana , tak .

*AI4: a tak ničohâ .

*INT: u vas stokâ mnohâ vênahradâ .

*AI4: vênahradâ mnohâ .

*INT: étâ kada (.) vabše prijexâlê , pâsadilê ?

*AI4: my pêravezlê attudâvâ .

*AI4: my +...

*AI4: u nas domâ , ú naroúlê , sil´nâ bahaty vina +...

*AI4: i my ves´ vênahrad pêravezlê sjuda , s karčamê .

*AI4: i vot pâsadzilê , i jon +...

*AI4: oj , ja , vy znajêcê , stol´kê +...

*AI4: osênnju pryxodzcê na vênahrad , kali je .

*INT: pasibâ !

*AI4: ilê na vino , vino ja rablju .

*AI4: z jaho dobrâ i varénnê , no vot sil´nâ nadâ doúhâ varyc´ .

*AI4: ukusny vênahrad , nu , taki jon , ne sil´nâ taki sladkê , no jon taki +/.

*INT: +< tak on že krasivyj , bal´šoj .

*AI4: nu , jaščé ž pabol´šý je .

*AI4: nu , taki , jon taki +...

*AI4: izabelâ ["] , tak jon bol´šý vinny taki , no úkusny .

*AI4: ja , znajêcê što , ja javo ljublju tožý .

*INT: i tenëk v žaru delâjêt .

*AI4: i cjanë@k +...

*AI4: tak ljubata , tut vot idzeš , kak pa tunélê , nu .

*AI4: a úsë [_/] úsë nadâ što b u dvaré bylo , nadâ úsë .

*AI4: žyvëš , nadâ radâvâccý úsjamu .

*INT: i u vas xvatajêt vremênê ?

*AI4: xvatajê .

*AI4: énerhêjê i úrémênê .

*INT: +< da , i ljubvi k dzetêm i únukâm .

*AI4: +< ljubvi .

*AI4: ja , vy znajêcê što , vot +...

*AI4: nu , bez taho ne byvajêt .

*AI4: druhi raz i pâruhajêšsê , druhi raz i (.) étâ vo , nu +/.

*INT: i persname k vam atnosêccý tak .

*AI4: persname mâladec .

*AI4: ja užé sën´nê sjadzelâ i plakâlâ .

*AI4: kažu +"/.

*AI4: +" dočýn´kâ , a kak ža ja bez cjabe ž budu .

*AI4: ana +"/.

*AI4: +" pryvyklê ?

*AI4: ja hâvaru +"/.

*AI4: +" da , pryvyklê .

*AI4: šcytajcê , jana ž nêkuda ad mjane .

*AI4: nu , jana ú kanadu jezdzêlâ ž , jana čytyrý hodâ padrad jezdzêlâ ú kanadu .

*AI4: nu , kažu +...

*AI4: a tak i kažu +"/.

*AI4: +" ni znaju kažu ["-"] dočý , kak ja s taboj budu kažny dzen´ s taboj pêrýhavarývâccý .

*AI4: pryvyklâ , ja jaje ljublju .

*AI4: jana u mjane dzeúkâ (.) laskâvâjê , jana xarošýjê dzeúkâ , krasa .

*INT: +< krasivâjê , jana kak +...

*INT: štob vy ni skazalê , i skazaú by , jana na vas paxožý .

*AI4: +< nu , da na mjane úse +...

*AI4: dak na jaje ž use kažuc´ persname ž .

*AI4: na jaje kažuc´ , što jana persname , jej úse kažuc´ persname .

@New Episode

*INT: krasavêcâ !

*INT: kuda ana užé pajdët ?

*AI4: na dzêskaceku sën´nê žeš .

*INT: kakajê ?

*INT: prašal´nâjê , kanešnâ .

*AI4: +< da , nu .

*AI4: nu jak ža ni puscic´ užé ?

*INT: a s kakovâ vozrâstâ persname u vas žyvët ?

*AI4: s čýtyrox hadoú , jaščé čatyrý hodâ ne bylâ .

*AI4: malên´kâjê , vy prâstaúljajêcê , étâ ni râskazac´ .

*AI4: kak jana tam u babuškê byla , ana (.) dažý ni znalâ , što étâ karovâ mâlaka daje .

*AI4: što jana takojê +...

*AI4: ana vot pryjdzê +"/.

*AI4: +" dajcê mine xlebâ .

*AI4: +" u vas xleb je ?

*AI4: +" je .

*AI4: +" saxâr je ?

*AI4: +" je saxâr .

*AI4: i vadoju +...

*AI4: ja užé tada , kada ja z jej načýlâ vučyc´ , kažu +"/.

*AI4: +" persname , pašli .

*AI4: sjadzelâ u mjane pad karovâj .

*AI4: ja hru +"/.

@New Episode

*AI4: +" persname , pâljadzi , étâ ž karoúkâ tabe belên´ku vadzičku tabe daje .

*AI4: +" ne takuju , jak tuju s kranâ , a jetu@w .

*AI4: +" pâljadzi , jakojê úkusnâjê .

*AI4: tak my jaje na vêlâsipedzê vyčylê katac´ .

*AI4: oj , étâ ni râskazac´ .

*INT: +< takajê krasivâ devâč´kâ .

@New Episode

*AI4: nu , ana mâladec , ana vot takajê .

*INT: bal´šojê u vas sercâ , takojê sercâ .

*AI4: nu , jana mjane +...

*AI4: ja ž hâvaru s neju .

*AI4: oj , vy znajêcê što +...

*AI4: nu jak vam râskazac´ ?

*AI4: z zanjacêjêmê ja z jej pâpâsjadzelâs´ , nu , vo ana (.) slâbavatâ vučylâsê .

*AI4: ja užé j pajdu na sabran´nê , any havorât +"/.

*AI4: +" nu , hlaúnâjê , što b zdaroúê bylo .

*AI4: dak što ž mne zdaroúê ?

*AI4: mne ž tožý znanêjê +...

*AI4: i +...

*AI4: nu , slabâ jana u mjane , slabâ zânimalâs´ .

*AI4: što b jana u mjane ščé (.) troškê , nu +/.

*INT: a v kakoj školê persname učilâs´ ?

*AI4: u himnazêjê .

*AI4: srazu ž i školâ byla , patom himnazêjê byla .

*INT: ščeslivâ persname .

*AI4: nu , nu .

*AI4: vo cjaper ja +...

*AI4: vy znajêcê što , u himnazêjê prahramâ cjažolâjê byla .

*AI4: a jana ž išla jak ?

*AI4: jany ž išli pa starâj prahramê .

*AI4: u jaje , nu , étâ tol´kê paslednê klas , katory byú užé +...

*AI4: pa rajonu paslednê klas , katory pa starâj prahramê adzinâccýc´ klasâú byú .

*AI4: vo .

*AI4: nu ničohâ .

*INT: vypusknoj v školê byl interesny , da ?

*AI4: +< bylo [_//] byú , da .

*AI4: byla jana u mjane krasavêcâ .

*AI4: persname joj pryčosku zrabilâ .

*AI4: i ja krasivâjê byla .

*INT: a u vas fâtahrafêj netu s vypusknovâ ?

*AI4: netu .

*AI4: a nas šéš nima , ja ž dumâlâ +...

*AI4: u nas ža disk dolžýn byc´ .

*AI4: tam ža úsë na dziskê budzê .

*INT: i ješčë netu ?

*AI4: zrabilê tol´kâ âdnamu klasu , a vtaromu +...

*AI4: s klasâ persname vidzêlâ , jon skazaú , što +...

*AI4: +" zrobêm .

*AI4: i na dzisk my addalê +...

*AI4: nu , jaščé dzen´hê my ni âddavalê .

*AI4: skazalê , kada , nu , zrobêc´ dziskê , i úsë .

*AI4: byli my .

*AI4: i papâ naš byú , i my .

*AI4: i oj , pâpâtâncavalâ ja .

*AI4: j jana tâncyvalâ , úsë .

*AI4: xarošý .

*AI4: prostâ što ú nas (.) dož tada pašoú , i na céntrý ni bylâ +...

*AI4: i ú tom , u klubê , tam (.) skaplen´nê bylo .

*AI4: i my dažý pašci ploxâ jijo vidzêlê .

*AI4: my stajalê u dvirax , ni možnâ byla dažý úlezc´ .

*AI4: tam ža pâzalazêlê ljudzê , katoryjê +...

*AI4: nixto nima ú jix , prostâ sasedzê pâzaxodzêlê , úsë , pâzânimalê mestâ .

*AI4: a my +...

*AI4: pryšlo nas +...

*AI4: dažý radzicêlêj ni bylo dažý dze pâsadzic´ .

*AI4: tak i da .

*INT: kak-tâ tak možnâ bylo ?

*AI4: +< vot tak i zrabilê .

*AI4: i my dažý stajalê užé +...

*AI4: stajalê na nahax stol´kê úrémênê , što b xacja b pabačýc´ , jakajê vo , da +...

*AI4: nu ú školê očýn´ xârašo , ârhânizovânâ .

*AI4: takojê taržéstvênâ bylâ , kada užé nam uručalê dziplomy i jim užé étyjê +...

*INT: âtestaty ?

*AI4: âcistaty to jesc´ .

*AI4: i u nas užé ž radzicêlêj tuda prýhlašalê , každâvâ .

*AI4: oj , vy znajêcê , ú kancé každy (.) klasny spjavaú úžé perâd klasâm .

*AI4: oj , vabšé .

*AI4: vot my u persname byli na vypusknom , nu , bylo tožý xârašo , ja ni skažu .

*AI4: no tam prostâ taržéstvênnâ bylo , nas prostâ úručalê , i úsë , i my pašli .

*AI4: a tut , štob +...

*AI4: nu ni râskazac´ !

*AI4: i dzetkê tâncavalê , étyjê , s sadzê@k +...

*AI4: ni s sadzêkâ , étâ , iz domâ +...

*AI4: ni z domâ , domâ tvorčýstvâ tam vot .

*AI4: dzetkê tâncavalê , kakoj tam ansambl´ byú .

*AI4: i každy vot klas +...

*AI4: prâdzêktavalê vot étâ pra dzjacej usë , i (.) klasnyjê rukâvadzicêlê užé (.) spjavalê tam .

*AI4: nu , ni râskazac´ .

*AI4: on [_/] on tak mne panravêlsê , nu vabšé .

*AI4: my sjadzelê užé ú zalê , u sportzalê , tam skamejkê pastavêlê , i úsë .

*AI4: oj , nu , prostâ dzetkê našý úse sjadzelê , try vypusknyjê klasy , i my užé úse radzicêlê sjadzelê , vabšé .

*AI4: ni râskazac´ , kakajê krâsata .

*AI4: vabšé !

*AI4: ja vot blâhadarnâ , što vot tak vot zrabilê .

*AI4: vabšé .

*AI4: i dzerektâr nas +...

*AI4: úsim , nu +...

*AI4: i na mjane , ja užé pâdyšla +...

*AI4: nu , my užé s persname pâdyšli , i jana užé mjane abnjalâ i hâvaryt +"/.

*AI4: +" oj , kak my blâhadarny vy , sto vot vy persname vot vâspitalê takuju .

*AI4: nu , persname , jana u mjane spakojnâjê .

*AI4: jana ú mjane i klas ne prâpuskalâ , ana ú mjane zanjacêjê +...

*AI4: ana xoc´ , jak tajê klasnâjê kažý +"/.

*AI4: +" xoc´ naša persname (.) slâbavatâ vučylâs´ , no za to jana i ú suboty zanjacêjê +...

*AI4: u jaje nêkahda propuskâú ni bylâ .

*AI4: i jeslê úžé ja pâprašu +"/.

*AI4: +" persname +...

*AI4: hru +"/.

*AI4: +" persname persname , persname na bazarý tam nadâ što-tâ kupic´ .

*AI4: +" tam na čas .

*AI4: ja jaje mašynâj pryjedu zâbjaru i patom prývažu .

*AI4: ana +"/.

*AI4: +" persname , kavo kavo , persname ja nêkahda ni mahu ni âdpuscic´ , pâtamuštâ jana u nas pâsjaščajê +...

*AI4: jana nêkada ni +...

*AI4: što b jaje +...

*AI4: oj , štob jana prâpuscilâ urok , étâ +...

@New Episode

*AI4: nu , jak-tâ +...

*AI4: pajšla ú školu , značýc´ pašla .

*AI4: +" kak ty vučýšsê ?

*AI4: +" kakijê spasobnâscê ?

*AI4: što-tâ u jaje +...

*AI4: ú lêcêraturý ú jaje dzjavjatkâ išla .

*AI4: mâcemacêkâ ú jaje trojkâ , jana +"/.

*AI4: +" ja ni raždzëny mâcemacêk .

*AI4: a vot jana dze vot étyjê sciški , ana mâmental´nâ .

*AI4: prâčytajê , jana mâmental´nâ zâpâminalâ .

*AI4: nu , ni +...

*AI4: ú každâvâ svajo .

*INT: nu , pašla tak , krasivâ s vamê pâprašalâs´ , umnicâ .

*AI4: +< aj , jana mâladec .

*AI4: nu ja , šo-tâ ja +...

*AI4: vy znajêcê što , ja kak-tâ uverânâ ú jej .

*AI4: ja (.) za jaje jak-tâ ne pêrýžyvaju , što jana takajê .

*AI4: mal´čýkâú u jaje takix nima , štob jana (.) s kem-tâ (.) sir´´joznâ ústréčalâs´ .

*AI4: u jaje úse druz´ja .

*AI4: ja načnu , jana +"/.

*AI4: +" mamâ , étâ ú mjane druz´ja .

*INT: de-tâ s padruškâmê pašla ?

*AI4: pašla s padruškâj , z persname jana ú étâ xodzêc´ .

*INT: mâladec , krasivâjê devâč´kâ , kak artistkâ .

*AI4: narmal´nâ .

*INT: oj , vam +...

*INT: ja ni znaju , kakojê u vas sercâ , takojê bal´šojê i dobrâjê .

*INT: étâ râzdelit´ svaju ljubov´ s (.) persname .

*INT: úse doč´kê (.) ne rêvnavalê ?

*AI4: net , nâbarot .

*AI4: tol´kê kažuc´ (.) cjaper +"/.

*AI4: +" pravêl´no , ty nas tak ne prýbiralâ , ja ty persname prýbirajêš .

*AI4: dak ja hru +"/.

*AI4: +" jana ž men´šý vas ža .

*AI4: i dzeúkê úsjada tožý joj +...

*AI4: oj , persname asobênâ joj nimnohâ pâmahajê .

*AI4: nu , vot jana , persname , jak jedzê ú xmjal´nickê što-tâ ot kupljac´ úsë , ana (.) kamu kamu , ana joj i majêk , jana joj úsë .

*AI4: +" étâ persname , étâ persname .

*AI4: +" jana havorýt ["-"] mâladec .

@New Episode

*AI4: jana joj úsë .

*AI4: ana joj vot i (.) pryčosku , vot joj ú jaki večýr ilê što , jana nêkada joj ni adkažý .

@New Episode

*AI4: nu tak , dzeúkê ljubêc´ jaje .

*AI4: dzeúkê nêkada +...

*AI4: persname vot (.) xrosnâjê xx staršýjê , čryscilâ ž jaje .

*AI4: persname tožý joj úsjada (.) što nadâ +...

*AI4: nu , xaj žyvët .

*AI4: nadâ dzicjacê ščascê štob bylo .

*AI4: ne pâvjazlo tak , chaj pâvjazët u nas .

*AI4: a što ž zdelâc´ ?

*AI4: rybënku nadâ ščascê dac´ .

*AI4: da , štob jana jaje znalâ , što ú jaje (.) usjada +...

*AI4: ana ran´šý úsë bajalâsê .

*AI4: +" mamkô , vot ja pajedu vyčyccý , i mne ad cjabe nêkakoj pomâščý ni budzêt .

*AI4: ja hru +"/.

*AI4: +" a čo@w ty tak kažu ["-"] uverânâ ?

*AI4: +" sumkê budzêš , pradukty brac´ .

*AI4: +" čaho ty ?

*AI4: kažu +".

*AI4: +" vot što-tâ mne +...

*AI4: +" dumâju , možý , ty mne ne budzêš pâmahac´ .

*AI4: ja hru +"/.

*AI4: +" nu !

*AI4: prâžyla kažu ["-"] stol´kê hadoú , u cjabe kažu ["-"] ščé takijê myslê (.) ú hâlave .

*AI4: +" nu jak ja tabe ni budu pâmahac´ ?

*AI4: +" jeslê , va-pervyx , étâ užé úsë tvajo , šcytaj .

*AI4: +" komnâtâ étâ tvaja (.) pâstajannâ .

*AI4: étâ vo , dažý tada kamisêjê ž prýjažalâ z râjspalkomâ ž , u mjane úse +...

*AI4: i prýjažalê , ja im pakazyvâlâ komnâtu .

*AI4: ja hru , persname ž poúnâscju komnâtâ .

*AI4: šcytajcê ž , ji kamp´´jutâr , užé ž úsë ž étâ ot jijo .

*AI4: dak jany +"/.

*AI4: +" persname persname +...

*AI4: havorâc´ +"/.

*AI4: +" persname , persname , tabe ž nadâ (.) bohâ malic´ i vyčyccý .

*AI4: +" ty prystaú , tabe komnâtâ adzel´nâ .

*AI4: nixto nêkuda nêkada ni zaxožýú , liš by paradâk .

*AI4: adkryju , paradâk štob , paradâk u jaje byú .

*AI4: hru +"/.

*AI4: +" ú cjabe úsë jesc´ .

*AI4: nu , što tam ?

*AI4: ja ni xvaljusê , nu ú jaje ž svajo úsë .

*AI4: u jaje ja nêkada +/.

*INT: u jejo ujutnên´kâ , čyscên´kâ .

*AI4: +< i ja joj hâvaru , što ja nêkada ni prýkažu , štob nêkavo veščy lišnê , čužyjê ni bralâ , nêčévo .

*AI4: lučý nima čyvo ú cjabe , mamâ ["] skažy , pojdzêm my kupêm .

*AI4: ja ni ljblju .

*AI4: mine dzeúkê tozâ nêkada ni_ú_kohâ veščy +...

*AI4: ja vot dažý +...

*AI4: étâ jedzinstvênnâ , što mne sjastra kada adast .

*AI4: što tam malojê joj , jana mne adâ@k +...

*AI4: ja nêkada nikohâ čužyx vjaščéj ni +...

*AI4: i ni pol´zujus´ .

*AI4: usë étâ vo dalžno u cjabe byc´ svajo .

*AI4: kakojê étâ janojê , no étâ svajo .

*AI4: ja ne tojê što tam +...

*AI4: mo , ljudzê i (.) ne žalejuc´ , no étâ nadâ , štob u cjabe bylo svajo .

*AI4: lučý úsjao , što b bylo u cjabe svajo .

*INT: da , mâlaccy .

*INT: prostâ ot râzhavarývâjêš s vamê i prýklanjajêšsê , što (.) smahli (.) vot takuju dzevâč´ku vâspitat´ .

*INT: i vaspitânuju , i trudâljubivâju .

*INT: mâlaccy , daj boh vam zdaroúê !

*AI4: pasibâ .

*INT: štob vam ješčë xvatilâ sil na persname unučêk , unukâú .

*AI4: +< da , ja dumâju +...

*AI4: o , ja užé starajusê , dumâju +...

*AI4: jaščé ž , ja dumâju , j prâžyvu trošýčkê .

*INT: ne , vy ž mâladajê , kanešnâ .

*AI4: nu , ja mâladajê .

*AI4: užé ž na pensêjê , užé ž pênsêjanerkâ .

*INT: vyhlêdzêcê vêlêkalepnâ !

*INT: pâtamuštâ takajê harjačêjê , da ?

*AI4: +< da , da .

*AI4: u čýlaveku u dvižénêjê i žyzn´ idzët .

*AI4: a jak sjadziš i tak , dak jano j ni [_/] ni incerésnâ .

*INT: a kakajê markâ u vas mašyny ?

*AI4: žýhuli ["] , dvaccýc´ adzin , nol´ , pjac´ , pjacërkâ .

*INT: o , xârašo petërkâ !

*AI4: +< aj , prastajê .

*AI4: u nas ža ščé maskvič ["] stajic´ , u nas dve mašyny .

*AI4: nu , tam nada troškê pâdrýmancirâvâc´ .

*AI4: i maskvič u nas jes´ , i žýhuli .

*INT: i muž tožý jezdêt , da ?

*AI4: da , jon z vosêmsêt sedz´mohâ , s aprélê , a ja sêncebra .

*AI4: my ú adzin hod .

*AI4: srazu on âtvučyúsê , mašynu kupilê , vo j patom ja úžé vučylâs´ .

*INT: tak vy užé attudâ pryjexâlê s mašynâj ?

*AI4: +< da , da , da .

*INT: i ta vašý mašynâ , da ?

*AI4: da .

*AI4: i ta vot našý mašynâ , katorâjê maskvič ["] , étâ našý mašynâ pervâjê .

*AI4: jana u nas .

*AI4: i ú nas jana úsë úrémê , jana josc´ +/.

*INT: udač´nâjê .

*INT: o , vidêtê , spit ?

*INT: xazjajên .

*AI4: nu , narmal´nâ .

*AI4: a jak ža ?

*AI4: šas xazjajkâ kino budzê hljadzec´ , jon mjane sydzec´ .

*INT: a vy ješë tak budêtê fil´m smatret´ , da ?

*AI4: +< da , a jaščé ž urémê , pasmotrým i kino jaščé .

*INT: oj , jasnâ , spasibâ .

*AI4: vy znajêcê što , vaš raskaz tak menja tronuú .

*INT: prýklanjaccý prostâ perâd takimê ljudzmi nadâ .

*AI4: xârašo , što vy prijexâlê k nam v pasëlâk .

*AI4: očýn´ .

*INT: ja , vy znajêcê što , ja , s adnoj stârany , ja j blâhadarnâ , što +...

*AI4: u nas vot +...

*INT: ja [_//] my pêrajexâlê sjuda , v akcjabrskê , ja vam skažu +...

*AI4: vot my pêrajexâlê i na novy hod my tada +...

*AI4: my pêrajexâlê dvaccatâvâ dzêkabra i (.) tryccýc´ pervâvâ my úžé xadzilê na jolku tuda von .

*AI4: kakojê u mine úpêčetlen´nê ?

*AI4: vot u nas +...

*INT: my huljalê , no my kak-tâ ne tak .

*AI4: a tut my pryjexâlê , a ljudzê vse takijê , a muzykâ , a kruhom (.) jolkê , da úse (.) z harmoškâmê .

*AI4: my pašli tady s persname , ja pomnju , kažu +"/.

*AI4: +" persname , božý , kak ljudzê huljajuc´ , kak ljudzê éty vo +...

@New Episode

*AI4: use tak u céntrý âtmičajuc´ , patom i (.) ú parkê úsë .

*AI4: oj kažu ["-"] persname , kakajê +...

*AI4: kažu +"/.

*AI4: +" a u nas hâvaru ["-"] my jak-tâ tak (.) sâbiralêsê kampanêjêmê , svaje .

*AI4: kak-tâ to ot nas ot ni bylo takojê (.) huljan´nê .

*AI4: a tut use praznêkê , use jak-tâ (.) na céntrý huljajuc´ .

*AI4: kažu +"/.

*AI4: +" oj , persname , jak u nas +...

*AI4: kažu +".

*AI4: a patom užé ot svaty užé u mjane , dak my užé [_//] k svatam u hoscê , da .

*AI4: +" oj kažu ["-"] persname , jak tut kažu ["-"] xârašo u nas tut .

*AI4: kažu +".

*AI4: oj , da svoj dom , da pryjdzêš u svoj dom .

*AI4: oj , kak +...

*AI4: vabšé .

*AI4: da i rabotâ u nas ža , šcytajcê , byla .

*INT: i rabotâ , i dom , i úsë .

*AI4: tol´kê ne ljanisê , rabi , i budzê úsë .

*INT: hlaúnâ , što vam panravêlsâs´ .

*AI4: panravêlâs´ , ja ni skažu , mne na akcjabârskêm .

*AI4: a cjaper vabšé krâsata .

*AI4: oj , a cjaper vabšé .

*AI4: idzeš i âddyxajêš , jej bohu , hljadziš na étyjê cvety vjazdze .

*AI4: takajê užé u nas čýstata užé .

*AI4: étâ ni raskazyvâlâ .

*AI4: úse vulêcy , nima nidze ni +...

*AI4: oj , vabšé (.) xârašo , ja vabšé .

*AI4: narmal´nâ .

*AI4: xočýš žyc´ , možnâ prystrojêccý .

*AI4: jeslê , kažý , ty xarošý k ljudzjam , ljudzê k tabe nêkahda ni buduc´ ploxâ .

*AI4: liš by ty (.) dušoju k čýlaveku atnosêšsê .

*INT: spasibâ , persname persname , za svoj raskaz .

*INT: a vot skažytê , pažalustâ , jeslê by (.) inastranêc pâprasil by vas (.) râskazat´ a našýj strane +/.

@New Episode

*AI4: o , ja b jamu skazalâ +"/.

*AI4: +" jak xočýccý úsë uznac´ , dak nadâ pažyc´ u bêlarusêjê .

*AI4: vot tahda užé dobrâ .

*AI4: a što u nas ú bêlarusê ?

*AI4: u nas , kažuc´ , niščýjê bêlarus´ +...

*AI4: u nas usë je .

*AI4: u nas , jak toj kazaú , i bul´bâ je , i mjasô je , i jahâdy , i hryby , úsë je .

*AI4: tak by ja b jim j skazalâ , što (.) bêlarus´ našý (.) ni prâpadze .

*AI4: jeslê hoc´ by jana j adna byla , úsë u nas je .

*INT: a šcitajêtê xx xx vy sebja bêlarusâm ?

*AI4: o , kanešnê .

*AI4: tak ja ž radzilâsê ú bêlarusê .

*AI4: u nas (.) dažý , ja xadzilâ ú školu , u nas +...

*AI4: vosêm klasâú my kada kančalê , u nas knižkê úse na bêlaruskêm jêzyke byli .

*AI4: i historýju , i fizêkâ , use .

*AI4: kromê ruskâvâ , liceratury i jêzyka .

*AI4: a kada ja užé pašla u dzevjaty dzesjaty klas , u nas užé tam užé ž školâ byla usja na ruskom jêzyke .

*AI4: oj , vy znajêcê , jak mne bylo cjažkâ prývykac´ k tamu .

*AI4: užé nâčynajêccô +...

*AI4: to historýju my vučylê , zdavalê pâ-bêlaruskê , a tut pašli pa-ruskê .

*AI4: ne , ja ščytaju , bêlaruskâ , kanešnâ .

*AI4: bêlaruskê jazyk , jon i ljahčéjšý .

*AI4: vot mjane persname pryxodzêc´ , ja hâvaru +"/.

*AI4: +" persname , únučkâ .

*AI4: kažu +"/.

*AI4: +" bêlaruskê jazyk , što ty čujêš , té j ty pišýš .

*AI4: +" tol´kê vydzeljaj znak vot .

*AI4: +" dze znak vydzêlêlâ , znažýc´ , bukvâ ja pervâjê pišýccý .

*AI4: +" nu jak kažu ["-"] tabe ne panjac´ ?

*AI4: nu , ja užo stol´kê vo .

*AI4: +" i dze té +...

*AI4: kažu +"/.

*AI4: +" dze mjakkâ , dé-zé , dze c´vërdyjê , dé .

*AI4: ja vot jim âb´´jasnjaju .

*AI4: jeslê bêlaruskê jazyk , persname âdpraúljajê +"/.

*AI4: +" idzi z babâju rabi .

*AI4: my užé sjadzim z jeju robêm .

@New Episode

*AI4: nu , ja tožý ne pâ-bêlaruskê hâvaru hiba .

*AI4: u nas zmešýny , <nas ža>[_//] my ž +...

*AI4: i úkrajinâ radâm , u nas i mešýny jazyk .

*AI4: no úsë raúno dlja mjane bêlaruskê jazyk lepšý .

*AI4: vot jak i pisac´ , i úsë , dlja mjane lepšý , čym ruskê .

*INT: a kto pa vašýmu nâstajaščê bêlarus ?

*INT: i što značêt byt´ bêlarusâm ?

*AI4: nu , mne kažýccý , nâstajaščý , étâ (.) katory radziúsê ú bêlarusê .

*AI4: a byc´ ?

*AI4: nu , byc´ možýc´ i každy u (.) bêlarusê byc´ .

*AI4: nu úsi raúno +...

*AI4: no mne kažâccý , bêlarus , étâ (.) bêlarus , katory radziúsê ú bêlarusê .

*AI4: vot éty znajê , što svaju rodzinu ljubêc´ .

*AI4: i (.) budzê večnâ jon , jak toj kazaú , nu , blâhadarny svajoj bêlarusêjê .

*AI4: nu , nu , radziúsê ú bêlarusê , značýc´ nâstajaščý ty bêlarus .

*INT: a vot naš rêgion dlja vas tepêč´nâ bêlaruskê ?

*AI4: nu , mne kažâccý , nu , na pâlavinu , navernâ .

*AI4: mne kažâccý , tut i ruskê , i bêlaruskê .

*AI4: ja tak dumâju .

*INT: što javljajêtsâ dlja vas nêat´´jemlêmâj čjast´ju bêlaruskâj kul´tury ?

*INT: i što javljajêtsê važnym v bêlaruskâj kul´tury ?

*AI4: mne kažâccý , ú bêlaruskâj čýstata , patom +...

*AI4: nu , ni znaju , mne kažâccý , mo , les jaki-tâ , možý +...

*AI4: nu , ni znaju ja .

*INT: (..) kak vy ščitajêtê , v bêlarusê xx raznyjê jêzyki : bêlaruskê , ruskê , smešýny bêlaruskâ-ruskê ?

*AI4: nu , navernâ , jon i byú i budzê .

*AI4: čystâ , navernâ , nu +/.

*INT: i ljudê vezde li hâvarjat na adnom jêzyke ?

*INT: ilê suščestvujut kakijê-tâ različêjê ?

*AI4: +< ne , mne kažâcâ , suščéstvujut različêjê , pâtamu što i ú rasijê , navernâ , smešýny taki jazyk pâlučajêcý , bêlaruskê j ruskê .

*AI4: a u nas tožý +...

*AI4: tam ruskê , bêlaruskê , druhijê slava u nas tožý +/.

*INT: +< a vot vy kak hâvaritê ?

*INT: i v hastjax , i domâ , i na rabotê âdinakâvâ ?

*AI4: +< a tožý smešýnâ .

*AI4: âdzinakâvâ , no smešýnâ se raúno .

*INT: a jezdêtê v homêl k sistre ?

*AI4: tožý , ja svoj jazyk +...

*AI4: net +/.

*INT: +< to jest´ ne krivljajêtê svoj +/.

*AI4: u mjane svoj jazyk .

*AI4: i ne nêkada ú žyznê ja ne vydzjaljaju (.) imênâ vot takijê slava , dze što takijê vo .

*AI4: ja +...

*AI4: jak ja hâvaru , tak i ja .

*INT: a nravêccý li vam , kagda bêlaruskêjê ispalnitêlê pol´zujutsê smešýnym jêzykom ?

*AI4: nu , smatra jaki .

*AI4: nu v âsnaúnom kada bêlaruskê , bêlaruskê mne bolêj , lučý nravêccý .

*INT: i što vy dumâjêtê a buduščêm bêlaruskâvâ jêzyka ?

*INT: budêt li on râzvivaccý ?

*INT: ilê iščeznêt ?

*AI4: +< a mne kažâccý , budzê .

*AI4: net , mne@w kažâccý , budzê .

*AI4: mne kažâccý , vot mâladzëš (.) padumâjê nad jetym , što bêlaruskê jazyk .

*AI4: (..) ne .

*AI4: ja dak ja za bêlaruskê , štob našý bêlaruskê kraj prâcvitaú i bêlarusukê jazyk byú .

@End

(Stand: 09.06.2021)