Int_ak_4

@Begin

@Languages:brms, nan

@Participants:AI4 Migrant, INT Interviewer

@ID:brms|int|AI4|55;|female|Informant||Migrant|professional||

@ID:nan|int|INT|||||Interviewer|||

*AI4:pêrejexâlâ , rabotâlâ ú sêl´hastexnêkê , tožý ú skladzê .

*AI4:a muž rabotâú srazu ú sêl´hastexnêkê , a užé vot hod rabotâjêt u kžup akcjabârskâm .

*AI4:nu , u mine trojê [_/] trojê dočýr .

*AI4:úse dočýrý zamužým , každâjê imejê svajix detej .

*INT:vot pervâjê u vas devâčkâ persname .

*AI4:+< pervâjê ú mine persname , jana zamužým , u jaje dvojê dzjacej : persname i persname .

*AI4:persname užé pêrašla ú vas´moj klas , persname u pjaty klas .

*INT:a hde persname rabotâjêt ?

*AI4:persname rabotâjêt na zomê@k [_//] somê (.) uborščêcâj .

@New Episode

*AI4:vtarajê dočkâ ú mine persname , rabotâjê +...

*AI4:nu jak ?

*AI4:dom dasuhâ .

*AI4:ilê rdk .

*AI4:jak jano nâzyvajêccý ?

*AI4:tam jana rabotâjê .

*INT:+< ú domê kul´tury ?

*AI4:ú domê kul´tury jana rabotâjê tožý uborščêcâj .

*AI4:imejê dvux mal´čêkâú .

*AI4:mal´čêk adin va vtari klas pêrajšoú , a vtaromu čityrê hodzêkâ .

*AI4:i trécê dočkâ rabotâjê ú sêl´hastexnêkê , slesârâm pa sborkê cépej .

*AI4:tožý imejêt mal´čêkâ .

*AI4:mal´čêku čityrê hodzêkâ .

*AI4:(..) a ja cjaper na pensêjê , z martâ mesêcý ja na pensêjê .

*AI4:no úsë žé xažu na prâjizvodstvâ , pâmahaju dočkê (.) rabic´ cépê .

*AI4:nu tak , vot jakajê maja (.) žyzn´ .

*INT:+< a , pâlučajêcý , u vas +/.

*AI4:i ú mjane jaščé jes´ pryjomnâjê devâč´kâ .

*INT:da , vot ja smatrju , ješë devâč´kâ .

*AI4:da , u mjane josc´ pryjomnâjê doč , užé jana ú mine žyvët čytyrnâccýc´ let .

*AI4:zavut +...

*AI4:persname my na jaje kažým .

*AI4:bo u mjane staršýjê persname , dak my persname .

*AI4:vot .

*AI4:jana vot tut končýlâ adinâccýc´ klasâú , pâstupilâ u homêl´skê kolêdž kulênaryjê na povârâ .

*INT:užé , navernâ , sâbirajêccý k at´´jezdu ?

*AI4:da , úsë .

*AI4:my užé čýmadany hatovêm .

*AI4:ú vâskrésen´jê pâvizu ja jaje na pojêzdzê užé .

*AI4:pâvjazu , ú pânjadzel´nêk nadâ úžé +...

*AI4:nadâ nam na étât , tuda [_///] sabran´nê budzê u nas .

*AI4:i (.) užé na âbšéžycêjê jej , i úsë .

*AI4:tak .

*AI4:nu , tak vot .

*INT:+< u vas (.) malên´kê unuk , čityrê hodêkâ +/.

*AI4:dva .

*AI4:dva u mjane dažý : u persname i ú persname .

*AI4:u mjane úžé dva únučkâ .

*AI4:u mjane +/.

*INT:a vo samy mlačšý , skol´kâ jemu ?

*AI4:aj ne , raznêcý mesêc u jix .

*INT:čityrê hodzêkâ , da ?

*AI4:i toj čytyrê , i toj , no ú jix raznêcâ mesêc tol´kâ .

*INT:i staršý vnučêč´kâ vas´moj klas ?

*AI4:da , únučkâ vas´moj klas , da .

*INT:a kak staršuju vnučêč´ku zvat´ ?

*AI4:persname .

*INT:u babuškê , navernâ , čjastâ byvajêt ?

*AI4:čjastâ .

*AI4:da , jany úse ú babuškê , jany bez babuškê ne mohuc´ .

*INT:a vot smatrju , vy zacejêlê remont .

*AI4:da , zatejêlê my remont .

*AI4:oj , dom u nas taki +...

*AI4:nu , troškê syrâst´ pâlučajêccý .

*AI4:vot my réšylê (.) ulažyc´ svaje den´hê , ce , katoryjê zârabilâ na jahâdâx .

*AI4:i ulažyc´ na rémont , što b u nas zimoj bylo cëplên´kâ .

*AI4:vot i voknâ my pastavêm [_//] pastavêlê , stêklâpakety .

*AI4:cjaper u zalê my pastavêm stêklâpaket .

*AI4:i pusc´ što b cjaplo bylâ u nas .

*INT:a kak vot étu stenku vy delâlê ?

*INT:kak vy ucjapljalê ?

*AI4:+< plemjanêk prýjažžaú .

*INT:tak a kak ucjapljajêlê ?

*AI4:my bralê (.) pênaplast , jon klejêm .

*AI4:a patom klejêm abmazyvâú , úsju jaje ucjapljaú , nu .

*INT:tak on i rabotâjêt , vidnâ , v étâj otrâslê , da ?

*AI4:+< da , jon rabotâjêt u firmê tam , ú homêlê .

*AI4:i jon ofisy , i úsë jon +...

*AI4:i naružnuju , i únutrýnjuju .

*AI4:vot étâ jon mne pâsavetâvâú .

*AI4:pryjexâú , skazal +"/.

*AI4:+" cëcê persname , nadâ vam rémont , pâtamuštâ (.) prâpaduc´ i veščy .

*AI4:nu i , kâročý , syrâst´ idzët , da .

*INT:a vy v sem´´je +...

*INT:skol´kâ u vas detej ?

*AI4:dvojê : ja i sjastra .

*AI4:sjastra žyvët u homêlê .

*AI4:u sjastry tožý trojê dzjatej .

*INT:a kak zvat´ sjastru ?

*AI4:persname .

*AI4:rabotâjê jana ú homêlê , pry jixnym inscitucê .

*AI4:jana na pensêjê užé (.) dva hodâ , no joj pradlilê ščé kantrakt .

*AI4:pâprasilâ , što b jana pârabotâlâ .

*AI4:muž u jaje (.) hod nazad (.) umêr .

*AI4:i jana úžé , nu , žyvët i z dočkâj i zjacêm , z dvumja únukâmê .

*AI4:žyve ú kvarcirê .

*AI4:a (.) zjac´ +...

*AI4:syn žyvët adzel´nâ u tëščý , a dočkâ adna žyvët sa svikroú´´ju .

*INT:a vašý mamâ žyva jiščë ?

*AI4:+< mamâ (.) da .

*AI4:mamâ ú mine .

*AI4:pêrêavezlê my s kalinkâvêčskâvâ rajonâ , pêravezlê jaje sjuda , žyvët u mjane .

*AI4:mamâ +...

*AI4:u mamy naha zlomânâ , ana ni xodzêt .

*AI4:nu , byú papâ , dak papâ vot polhodâ kak umêr , a mamâ u mjane vot .

*INT:a kak mamu zvat´ ?

*AI4:persname persname .

*INT:i s kakovâ hodâ mamâ ?

*AI4:u mamy bylo vo vosêmsêt hadoú , z dvaccýc´ dzevjatâvâ hodâ .

*AI4:bylo joj vosêmsêt hadoú , âtmjačalê .

*AI4:úse prýjažalê únukê , úse my âtmjačalê jej vosêmsêt let .

*INT:datâ xarošýjê .

*AI4:datâ xarošýjê , no što jana ?

*AI4:vot slabâsc´ úsë jaje +/.

*INT:a vot kak vaš muž ?

*INT:vot šas on +/.

*AI4:narmal´nâ , rabotâjê ú kžup akcjabrskêm slesârâm .

*AI4:na try kâčaharkê jon .

*AI4:nu , narmal´nâ .

*AI4:rabotâjê narmal´nâ .

*INT:išë na pensêju persname persname ne sâbirajêccý ?

*AI4:+< net .

*AI4:nadâ šukat´ nam +...

*AI4:nadâ adna spravâčkâ .

*AI4:jon ža +...

*AI4:jon taki kak ja .

*AI4:i vot tjaper ža ukaz lukašénkâ .

*AI4:nadâ , jeslê vy žyli tam ú (.) zonê , nadâ spravâč´ku .

*AI4:dak vot nadâ mne pâzvanic´ tuda , uznac´ spraúku tam .

*AI4:štob jamu prâdastavêlê spraúku .

*AI4:i mahno jaho tožý budzê âfarmljat´ na pensêju , jeslê [_/] jeslê dadut takuju spraúku .

*AI4:tam ú trýccaci zol´nâj (.) čarce što my prâžyli tryccýc´ let .

*AI4:oj , <try@k hod>[_//] tryccýc´ mesê@k +...

*AI4:oj , tryccýc´ dnej .

*AI4:mesêc , šcytajcê .

*INT:nu , vy pâpadajêcê v étâ , da ?

*AI4:nu , jon pâpadajê , no (.) dze tu ščé spraúku ?

*AI4:nadâ zvanic´ vot tuda vo (.) uznavac´ .

*AI4:a ne , dyk xaj užé dârabotâjê , užé čytyrê hody jak-nebudz´ dârabotâjê .

*INT:nu , pa sâstajanêju zdarov´jê možêt rabotât´ , da ?

*AI4:nu +...

*AI4:u jaho nohê balelê .

*AI4:jon častâ na bal´ničnym .

*AI4:u jaho nohê vabšé !

*AI4:naha adna ú jaho vabšé âpuxajê .

*AI4:z nahamê jon vabšé stradajê .

*AI4:jon u mjane +...

*AI4:jon častâ u bal´nicý ljažyc´ .

*AI4:i domâ na bal´ničnym jevo +...

*AI4:u jaho solê na naze vabšé .

*AI4:u jaho z nahamê vot što-tâ slabâ .

@New Episode

*AI4:nu , pâmalen´ku rabotâjê paka , ni žalujéccý .

*INT:žyvëcê družnâ , pâtamuštâ +/.

*AI4:narmal´nâ .

*INT:+, tak xârašo va dvare , v domê .

*AI4:+< narmal´nâ .

@New Episode

*AI4:jon mne zarplatu svaju âddajot .

*AI4:úsë , što xočýš , to j kupljaj , što nam nadâ .

*AI4:no na savecê my ryšajêm , što nam kupic´ .

*AI4:što-tâ tam na zimu , što-tâ na letâ .

*AI4:nu , úsë takojê .

*AI4:što nam +...

*AI4:nu , kak sjam´´ja .

*AI4:ja ni skažu , my +...

*AI4:u nas sjakrétâú <ad jaho>[_//] ni u jaho , ni ú mjane nima .

*AI4:što nam nadâ , té my pašli kupilê .

*AI4:xazjajstvu tam nadâ (.) kâmbikorm , pašli my , úvidzêlê , kâmbikorm kupilê .

*AI4:úsë .

*AI4:nadâ kartošku kapac´ , my hurtom .

*AI4:nadâ šo-tâ ubirac´ , my hurtom .

*AI4:u nas nima , <što b>[_/] što b ja rabilâ , a jon tam (.) ljažaú ji +/.

*INT:adzin âdmanu pâmahajêcê ?

*AI4:ne , ne , my naščot étâ +/.

*INT:a vot vy hâvarilê , xadilê v les .

*AI4:da , pa jahâdy , da .

*AI4:<bol´šý tysêčý>[_//] bol´šý mil´jonâ ja zârabilâ na jahâdâx .

*INT:peškom ?

*INT:ilê kak vy ?

*AI4:net , ja sama ježžu , ja sama .

*AI4:ja úžé z vosêmsêt sedz´movâ hodâ ja sama šafër .

*INT:o , dak u vas užé staž bal´šoj ?

*AI4:+< da , u mjane staž bal´šoj .

*AI4:ja ježžu sama .

*AI4:mne kuda nadâ , ja jedu .

*AI4:klijenty mne ni nadâ , nêkavo .

*AI4:ja sama sabe cixon´kâ pajexâlâ , nabralâ , pryjexâlâ , úsë .

*AI4:nu , jak paprosêc´ xto , dyk ja tak .

*AI4:nu ja +...

*AI4:žélacêl´nâ ja sama , pâtamu šta mne +...

*AI4:ja skol´kê nabralâ , ja stol´kê pajexâlâ .

*AI4:a kavo-tâ vaz´mi , ljudzê xočuc´ bol´šý nabrac´ .

*AI4:ilê úsë +...

*AI4:ja +...

*AI4:mine da abedâ , pâtamu šta na abedzê mne nadâ babušku karmic´ .

*AI4:ú mine âhraničýnâjêjê úrémê , ja ni mahu +...

*AI4:ja úžé ú pol pervâvâ dalžna byc´ domâ .

*AI4:pâtamu šta ja k času karmlju úsida na abedzê babušku .

*AI4:nu tak .

*INT:a doč´kê nixto mašynu ni vodêt ?

*INT:use ?

*AI4:+< úse , kromê (.) pryjomnâj .

*AI4:úse ú mjane jezdzêc´ dzeúkê na mašynâx , úse .

*INT:o mâlaccy !

*AI4:vos´ tokâ persname +...

*AI4:i dažý ú persname trâktarystâ prava josc´ .

*AI4:persname dažý na traktârý možý jezdzêc´ .

*INT:mâlaccy !

*AI4:+< a dzeúkê úse na mašynâx .

*AI4:u každâj mašynâ u jix mužéj , každyjê dzeúkê jezdzêc´ .

*INT:a vot ja smatrju , fâtagrafêjê .

*INT:étâ naš znakomy učeanik , étâ kat +...

*INT:nu +/.

*AI4:+< persname , étâ persname .

*AI4:moj , da .

*AI4:étâ persname , da .

*AI4:étâ u mjane zâlaty zjac´ .

*AI4:nu i úse ú mjane jany narmal´nyjê zjaci .

*AI4:no étât taki , bolêjê menêjê .

*AI4:on xazjajskê .

*AI4:oj , pcen´čýkâú svajix ljubêc´ , persname svaju ljubêc´ .

*AI4:što b u jaho domâ úsë bylâ , što b u jaho ú [_////] v âharodzê , što b jaho +...

*AI4:nu , ú âsnaúnom tam persname , pâtamu šta jon pajšoú utrâm u šésc´ i pryxodzêc´ u dzesêc´ .

*AI4:jon dažý njadzelêmê druhi raz dzjacej ni bačýc´ .

*AI4:rabotâjê trâktarystâm (.) ú saúxozê akcjabrskâm .

*AI4:a znajêcê , jakajê trâktarystâ rabotâ ?

*AI4:to na kambajênê byú , vosên´ voh na kambajênê byú .

*AI4:vyšýú tysêčnêkê , dva razy ú hazecê pjačatâlê .

*AI4:vo u mjane i hazety jaho xranju .

*AI4:i z hramâtâj stajit .

*AI4:dažý jamu dalê dva padarkâ .

*AI4:dalê pascel´ kamplektnâ i dalê pylesosâ jamu .

*AI4:jon mâladzec , mâladzec jon .

*AI4:ja takovâ zjacê pryvetstvuju .

*AI4:jon ú mjane ni p´je , ni kuryc´ , druzej ú jaho takix nima .

*AI4:u jaho vot (.) sjam´´ja , radnja vot ú jaho , takojê vot .

*AI4:jon mâladzec .

*INT:a on našý žé , akcjabrskêj ?

*INT:tam i žyvut raditêlê jevo ?

*AI4:+< akcjabrskê , da .

*AI4:u jaho i radzicêlê zâlatyjê .

*AI4:svaxâ s svatâm +...

*AI4:ja +...

*AI4:xarošýjê u mjanja , papalês´ vot .

*AI4:my vo , šcytajcê , pryjexâlê sjuda , u nas nêkavo ni bylâ .

*AI4:a cjaper u mjane užé svaxâ zâlatajê sa svatâm .

*AI4:vot užé ú persname ž tožý , étâhâ vo +...

*AI4:u persname +...

*AI4:tožý persname našý babuškâ žyve z dzeduškâm tut na pâsaveckâj , tožý radnja .

*AI4:nu , ú mjane žé úsja +...

*AI4:užo ú mjane radni v akcjabrskêm !

*AI4:ja užé akcjabrskê kak svoj +...

*AI4:ja užé , šcytajêccý , stol´kê hadoú prâžyla užé .

*AI4:ja užé pryvyklâ , ljudzej užé znaju .

@New Episode

*AI4:i ljudzê , ja dumâju , na mjane ni to i mjane ljudzê znajuc´ .

*INT:a vot zdes´ vot vas +...

*INT:užé žyvëtê vy svaji@w , da ?

*INT:pêrejexâlê vse s âdnavo mestâ .

*AI4:+< da , úse [_/] úse našý , úse , da .

*AI4:úse my ú sêl´hascexnêkê úse rabotâlê .

*AI4:úse pâpêrýjažžalê sjamejnâ .

*INT:i lehčê užé jetêm bylâ ?

*AI4:+< oj , vy što ?

*AI4:étâ ž svaje ljudzê .

*AI4:znaj , my srazu tada pryjexâlê .

*AI4:étâ , persname pêrajexâlê , my .

*AI4:a my pêrajexâlê , tol´kê dzivan s persname pêravezlê i kuxnju .

*AI4:i žyli .

*AI4:a varylê jescê u vannâj , na étâm +...

*AI4:nu , bralê takoj +...

*INT:plita .

*AI4:plita takajê vo .

*AI4:oj , dy tak incerésnâ .

*AI4:da , večýrâm vyjdâm na vulêcu , da tak incerésnâ úsë .

*AI4:cjaper niploxâ ustrojêlêsê , use pâpârýjažalê úžé .

@New Episode

*AI4:stol´kê +...

*AI4:sady ž na vulêcý , cvjaty ž u nas , krâsata užé .

*AI4:krâsata u nas .

*INT:+< u vas tak krasivâ .

*INT:cvitamê vy zânimajêtês´ ?

*INT:ilê , možý , i persname pâmahajê ?

*AI4:persname pâmahajê v âsnaúnom mne +...

*AI4:ja ú âsnaúnom sama , no âsnaúnom ú mjane dzeúkê pryxodzêc´ .

*AI4:jany bolêj +/.

*INT:ani v kvartirâx žyvut ?

*AI4:ú kvarcirâx žyvuc´ .

*AI4:jany bolêj +...

*AI4:nu , ú persname svoj dom , u jaje tožý tam cvjatoú , i úsë .

*AI4:nu ja +...

*AI4:vo pryxodzêc´ da mamy , jany mjane vazonâmê +...

*AI4:u mjane kakajê-tâ +...

@New Episode

*AI4:jany mjane i vazonâú nasadzêc´ .

@New Episode

*AI4:nu , dzjaúčaty mâlaccy !

*AI4:družnyjê , mine pâmaxajuc´ .

*AI4:vot skažu +"/.

*AI4:+" dzjaúčaty , kartošku kapac´ .

*AI4:úse kak adna (.) javêccý .

*INT:a kartošku vskapalê ?

*INT:net ješ´čë ?

*AI4:nu , tut úskapalê .

*AI4:ale ž zaútrâ pajedu , možý , z persname tuda (.) kapac´ .

*AI4:u saúxozê my tam sejêlê .

*INT:a tut kak kartoškâ ?

*AI4:aj , plaxajê byla u nas .

*INT:a dze vy jijo xranicê ?

*AI4:a u nas pohrâb ža tut .

*AI4:oj , u nas tam pohrâb , tam u mjane zakatkê .

*AI4:ja ž tam pânâzakatyvâlâ zakatâk , úsë .

*AI4:nu j bylo +...

*AI4:ž i pâmidory , i âhurcy ž byli .

*AI4:nu ú âsnaúnom pâmidory ja kupljalâ bylâ .

*AI4:a âhurcy svaje byli , pânâzakatyvâlâ .

*AI4:ja i varén´nê .

*AI4:u mjane ž i višnê bylo u étym hadu mnohâ , dak ja nâzakatyvâlâ .

*AI4:nu , úsë tak jak +...

*AI4:každy čêlavek žyvët , na zimu što-tâ starajêccý .

*AI4:+" zimoj budzêm <kažu na babu>["-"] sjadzec´ .

*AI4:+" hrubku zapalêm , budzêm s taboju úsë sjadzec´ da jescê to , što pânâzakatânâ .

*INT:+< vsë vkusnên´kâ .

*AI4:kanečnâ !

@New Episode

*AI4:cjaplicâ ž byla u nas , dak my +...

*AI4:âhurcy byli i pâmidorý .

*INT:teplicâ vot u vas samix ?

*AI4:+< da , da .

*AI4:sama ja , dlja sjabe tol´kê .

*AI4:u nas tam (.) tol´kê +/.

*INT:+< tak ran´nêjê bylê âhurcy ?

*AI4:da , dzesêc´ kalij u mjane bylâ âhurcoú i dzêvjatnaccýc´ kalij pâmidorâú , ličnâ dlja sjabe .

*AI4:i vy znajêcê što ?

*AI4:vot pâmidory narmal´nâ , my užé skol´kê (.) jimk@k jelê .

*AI4:nu , bralê specal´nyjê cjapličnyjê écê , pâmidory .

@New Episode

*INT:a teplicu užé xto , muž dzelâl ?

*INT:ilê zjaci ?

*AI4:muž , muž .

*AI4:my z mužým udvajix , nu .

*AI4:zjacjam nima kali , zjaci na rabocê .

*AI4:každâvâ svaja rabotâ .

*AI4:i každy svajo +...

@New Episode

*AI4:u persname tožý xazjajstvâ , u persname tožý âharod .

*AI4:adna persname , u persname dačý .

*AI4:my +...

*AI4:jany ú persname ž ran´šý ú dubrovê žyli .

*AI4:patom svjakruxâ jim dom [_//] kvarciru kupilâ .

*AI4:užé u dubrovê naš dom stajic´ , dvaccýc´ pjac´ sotâk .

*AI4:my žé vo i jačmen´ pâmalolê tam .

@New Episode

*AI4:tam ža i kury , i sabakê , i katy tam .

@New Episode

*AI4:jana užé kažny dzen´ utrâm i večýrâm jezdzêc´ tuda dâhljadac´ .

*AI4:i na rabotu xodzêc´ .

*AI4:to dzecê letâm , to ja .

*AI4:kali paprosêc´ +"/.

*AI4:+" mamkâ , ú mine ni pâlučajêccý .

*AI4:dak ja +...

*AI4:a jetâ letâ tožý (.) karotšku my sadzilê .

*AI4:u jaje i pâmidor ú étâm hadu mnohâ .

*AI4:i éty +...

*AI4:i buraki .

*AI4:a morkvâ xarošýjê ú jaje .

*AI4:i harox byú , tak ja i nâsadzilâ , u nas nâzakatyvâlâ .

*AI4:nu , vot úsë .

*AI4:âharod xarošý , bal´šy , nu .

*INT:nu , xârašo .

*AI4:tak ja užé i tut i tam joj pâmahaju .

*AI4:jany ž dnëm na rabocê .

*AI4:dak znajêcê ž , nadâ ž pâmahac´ , dzetkê .

@New Episode

*INT:a vot hde vašý zjat´ja rabotâjut ?

*INT:vot persname , vy skazalê , v savxozê .

*AI4:+< a , nu , persname u saúxozê .

*AI4:staršýj pajexâú ú zarâbâtkê .

*AI4:paka u maskve .

*AI4:ú zarýnâm , ú pâdmaskoú´´jê dze-tâ na zarâbâtkâx .

*AI4:a (.) men´šýj u rajpo rabotâjêt (.) énerhecêkâm , nu .

*INT:a ani našý (.) ilê pry +/.

*AI4:+< jon z čačérskâhâ , persname .

*AI4:a persname , jon toj nâradziúsê tut .

*AI4:no jany úsë úrémê žyli na sevêrý , a vot cjaper pêrajexâlê .

*AI4:radzicêlê ú mâhilëvê (.) žyvuc´ , a jany užé pêrajexâlê .

*INT:a persname +...

*INT:kak familêjê persname ?

*AI4:persname .

*AI4:da j vy persname znajêcê , <na našýj vulêcý>[_//] na vašýj vulêcý .

*AI4:étâ ž zjac´ moj .

*INT:i apjat´ moj učenik .

*AI4:nu , nu .

*AI4:a persname , jany žyvuc´ tam .

*AI4:oj , tožý (.) zâlata@k +/.

*INT:+< persname muž .

*AI4:zâlatajê persname , étâ ni râskazac´ .

*INT:svaty , da .

*INT:apjat´ pâvizlo vam sa svatamê .

*AI4:+< oj , ni râskazac´ .

*AI4:xarošýjê , ni râskazac´ étâ .

*AI4:étâ takix nadâ imec´ svakrojêú [_//] svëkr .

*INT:étâ u nix astalsê persname na sevêrê , da ?

*AI4:+< persname , nu .

*AI4:jany , navernâ , sjuda .

*AI4:no jon na sevêrý paka , jon tamâkâ .

*INT:ani pašli (.) kuda ?

*INT:na pen´sêju , navernâ , da ?

*AI4:ani pašli na pensêju .

*AI4:i jana +...

*AI4:užé ždalê , paka persname pojdzê , i pryjexâlê sjuda .

*AI4:jany ž pad mâhilëvâm kupilê troxétažny katédž i ú mâhilëvê u jix troxkomnâtnuju kvarciru .

*INT:vy tam byli u nix v hastjax ?

*AI4:ne , ni byla jaščé , ni pâlučalâsê .

*AI4:vot persname jezdzêlâ i mne ni +...

*AI4:iz-zâ babuškê ja nêkuda .

*AI4:vy znajêcê , nêkuda , da .

*INT:+< da , nil´zja astavêt´ .

*AI4:i užé persname skol´kê mjane prýhlašalâ .

*AI4:i úsë , ja vot , ja +...

*AI4:persname jexâlâ tady z persname , dyk ja +...

*AI4:persname pâdyšoú +"/.

*AI4:+" mamâ , jedym da mamy .

*AI4:ja pjacilitrovâ vjadzërkâ jahâd pêradalâ .

*AI4:jana mne i šýkaladku , jana mne užé tam (.) pâpêrýdavalâ vjaščéj , katoryjê ú joj jaščé našý .

*INT:nu , da , pounâ že ješë .

*AI4:tak jana užé mne .

*AI4:úse novên´kêjê , s étiketkâmê užé .

*AI4:+" xaj svaxâ nosêc´ .

*AI4:nu .

@New Episode

*INT:étâ letâ ni prýjažalê , ne ?

*AI4:prýjažalê častâ .

*AI4:ani častâ .

*AI4:vot jak i [_////] kak cëcê persname ž pamërlâ , jany ž prýjažalê .

*AI4:i na sorâk dnej jany ž prýjažalê ž .

*AI4:ani častâ prýjažajuc´ .

*INT:a tëtê persname ?

*INT:što-tâ jijo užé ni vidnâ .

*AI4:u jije ž nohê dy saxârny [_/] saxârny dzêabet , dak jana užé i ni xodzêc´ .

*AI4:tak jana užé tak bahatâ i ne xodzêc´ , tam (.) k persname +/.

*INT:persname , da .

*AI4:nu , toj ža užé vjazdze kamandujê .

*AI4:da , vot étâ u mjane vot svaty maje .

*INT:da , u persname sprašývâlâ +"/.

*INT:+" kartošku vskapalê ?

*INT:havorýt +"/.

*INT:+" vskapalê .

*AI4:úškapalê užé , tol´kê u dvary , nu .

@New Episode

*INT:vašýx svatoú znajut .

*AI4:vot , ščytajêcý , da , nu .

*AI4:a (.) persname , jon iz čačerksâhâ pêrajexâú .

*AI4:jon žyú hod dze ú sjastré , patom (.) uže tut .

*AI4:étâ tam jany dom kupilê .

*INT:panjatnâ .

*AI4:vot takijê maje zjaci .

*INT:râskazalê svaju radnju .

*INT:a (.) k sistre čjastâ jezdzêtê v gostê ?

*INT:ilê ana k vam ?

*AI4:ne , jana častâ [_////] ana , ja žé úžé ni mahu .

*AI4:ana častâ častâ .

*AI4:ana (.) čérýz nedzelju , šcytajcê , pêrýježajê .

*AI4:jana úsida ú pjatnêcu večýrâm prýjažajê na pol dzesjatâvâ i ú vâskrésen´jê na čatyrý časa ujaždžajê .

*INT:étêm pojêzdâm , da ?

*AI4:ne , ana na aútobusê jezdzêt , ú sâlihorsk katory cjaper puscilê , sâlihorsk-homêl´ .

*AI4:dak jana užé jezdzê , a večýrâm jana prýjažžajê akcjabârskêm .

*AI4:prostâ homêl´-akcjabârskê , katory tut xodzêc´ , usë .

*AI4:jaje ústryčajut tut .

*AI4:<jana častâ>[_/] jana častâ prýjažžajê , užé ja tada (.) dva dnja , ščytajêccý , âddyxaju .

*AI4:užé jana s babuškâj , užé úsë .

@New Episode

*AI4:a tojê bylâ jana ú votpuskê , dak dve njadzelê byla užé .

*AI4:tut âddyxalâ z joj , nu , âddyxalê .

*INT:jasnâ .

*INT:u vas stokâ mnogâ lêtêratury , knix .

*AI4:oj , knih prýstaúljajêcê skol´kê !

*AI4:ja ni znaju .

*AI4:ja vot na persname kručy , ana u mjane knih ni čytajêt .

*AI4:ja hâvaru +"/.

*AI4:+" persname , ja ni prýstaúljaju , kak étâ ty žyvëš bez knih .

*AI4:u mjane úse knihê , étâ maje nâraúljanskêjê , étyjê ž úse knižkê .

*AI4:u mjane stol´kê dzeckêx , u mjane stol´kê +...

*AI4:užé (.) jak usju lêtêraturu +...

*AI4:vse prýjaža@k +...

*AI4:xodzêc´ da babuškê .

*AI4:+" babuškâ , možý , u cjabe takajê knihâ je ?

*AI4:pâtamuštâ nadâ jim u školê .

*AI4:u mjane úse škol´nyjê knižkê .

*AI4:i melêžý je , i šamjakênâ je , i talstovâ .

*AI4:usem už ja hâvaru .

*AI4:i <vajna i mir>["] , úse .

*AI4:i vot étâ vo , i <ljudzê na balocê>["] .

*AI4:use (.) pryxodzêc´ .

*AI4:ja hâvaru +"/.

*AI4:+" pryhodzcê , bjarycê u mjane knižkê .

*AI4:u mjane úse , katoryjê dzeúkê xadzilê ú mjane ú školê , kada jaščé ú naroúlê .

*AI4:i patom my sjuda pêrajexâlê .

*AI4:u mjane úse .

*AI4:ja ran´šý byla u (.) zdanêjê , étâj , knêhaljubâú .

*AI4:i úsjada nam +...

*AI4:kamu-kamu , nam úsjada pa blatu knižkê .

*AI4:nu , hoc´ za dzen´hê , my úsjahda placilê .

*AI4:skol´kê u mjane bylo , skol´kê ja pârâzdavalâ +...

*AI4:étâ ž tam dva rjadâ i tožý ž dva rjadâ .

*AI4:ščé ž u persname zâvaljalês´ .

*AI4:i ja ni prýstaúljaju , ja vot druhi raz +...

*AI4:ja úžé nja znaju , jak ici pâpjaréc´ što , na druhi raz mne tak xočýcý pâčytac´ .

*AI4:ja vot pajdu , tyjê samyjê , úžé znaju , no úsë raúno .

*AI4:karoú pasu , ja úsjada knižku vaz´mu .

*AI4:ja úsjada +...

*AI4:nu užé ú mjane (.) zrénêjê slâbavatâ , dak ja úžé s ačkamê .

*AI4:dak , byvajê , tam ci zahubêš , ci što jany dze-tâ , nu .

*AI4:ja vot persname +...

*AI4:na [_//] za persname ja ruhajus´ , za persname .

*AI4:kažu +"/.

*AI4:+" bjarycê knižkê , čytajcê .

*AI4:+" ja ni prýstaúljaju , vot huljan´nê , kak ni pâčytac´ knižku , ni pâjêntêrýsavaccý .

*AI4:ja ljublju knižkê .

*AI4:ja ljublju hazety čytac´ , ja ljublju novâscê .

*AI4:ja i vypisyvâju hazety , ja i žurnaly kupljaju .

*AI4:ja i <saveckuju bêlarus´>["] každy čac´ver ja bjaru , što b ú mjane vsehda ana byla .

*AI4:ja (.) pra arcistâú ljublju sluxâc´ , čytac´ usë .

*AI4:vot dzeúkê kak-tâ u mjane , nu xx , niúdalêsê u mjane , što b vot tak čytac´ .

*INT:u persname von i kamp´´jutâr stajit .

*AI4:nu , <jany kamp´´jutâr>[_//] jana kamp´´jutâr .

*AI4:a ja kâmp´´jutérâm , jak étâ , ja ni úmeju .

*AI4:jany úžé mne +"/.

*AI4:+" mamâ , my cjabe naučým .

*AI4:ja hru +"/.

*AI4:+" ni xaču .

*AI4:jeslê ja užé úlezu ú toj kamp´´jutâr , to ja užé i ne vylêzu z jaho .

*AI4:dak ja i ni xaču úžé , ja ni znaju , jak nâžyvajêccý jano .

*AI4:ni xaču ja úžé úlazêc´ .

*INT:a têlivizâr tožý ljubêtê inahda smatret´ ?

*AI4:da .

*AI4:a têlivizâr cjaper my pastavêlê kanal´ny , tryccýc´ šés´ kanavâú .

*AI4:i ot têljavizâr ja ljublju , ja úsë ljublju pa têljavizârý .

*AI4:asobênnâ ja ljublju užascêkê , fantascêku .

*AI4:ja étâ strašénnâ +...

*AI4:nixto ne hljadzic´ domâ .

*AI4:ja úse pra tyx pâukoú , pra úsë étâ vo ja očýn´ ljublju .

*AI4:étâ ú mjane , étâ vo , užé persname kazalâ , zâpisalâ dzisk jakoj [_////] kakoj-tâ .

@New Episode

*AI4:takojê úsë , takojê strašénnâjê , vot ja étâ ljublju .

*AI4:ljublju ja bâjêviki .

*AI4:ja vot étyjê mêladramy , vy prýstaúljajêcê +...

*AI4:nu , ja vot , ljudzê raskazyvâjut , ja dumâju , ja vot +...

*AI4:nu , vot étu vo , pa kino ljuboú vot étu , ja ne veru .

*AI4:no ja lublju (.) bâjêviki , ja očýn´ ljublju .

*AI4:vot éty specnazy , vot étâ vo , boj , étâ [_/] étâ [_/] étâ ni râskazac´ .

*AI4:xaj vam i dzeúkê skažuc´ .

*AI4:étâ užé jeslê u mjane úsë étâ idze , mne cêšyna , što b úsë vot étâ .

*AI4:ja [_//] my kada-tâ jaščé u naroúlê žyli , i byli kinâ étyjê , i pra saldat , i úsë .

*AI4:vot étâ ja užo +...

@New Episode

*AI4:nu , mêladramy étêjê (.) ne očên´ , ja ljublju takojê .

*INT:a vot vy hâvaritê , u vas xazjajstvâ .

*INT:a što u vas s xazjajstvâ ?

*AI4:karovâ , čéc´vêrâ pârasjat , takix ladnyx , svin´nja bal´šajê , kury u mjane , kury .

*AI4:u mjane (.) dva sabakê , sem katoú u mjane , u mjane xazjajstvâ xx .

*AI4:tak što ja úsex ljublju , úsex hljažu .

*INT:da , i vot étâ kotêk ležyt .

*AI4:+< oj , a katoú u mjane (.) val´jêm .

*AI4:éty kocêk jak sabačkâ .

*INT:+< ryžýn´kêj .

*AI4:jon za mnoj +...

*AI4:i kartošku kapajê sa mnoj , ležyc´ lja mjane , nu .

*INT:a čistên´kê .

*INT:tak vymyvajêtê , navernâ ?

*AI4:a ne , ani samê .

*AI4:a jany ú mjane nidze , ni xočuc´ tak dâleko .

*INT:mâlač´ko pap´´juc´ svežýn´kâjê ?

*AI4:+< p´´juc´ , oj !

*AI4:úse karovy dojêc´ sa mnoj .

*AI4:ja karoú daju , jany úse na skamejkê sjadzjac´ u mjane , žduc´ mâlačka .

*INT:a jak xx klič´kâ vašýj karoúki ?

*AI4:zor´kâ .

*INT:dzevâč´kê , mo , dalê ?

*INT:ci unukê ?

*INT:samê ?

*AI4:étâ (.) persname dalâ staršýjê .

*AI4:étâ , nu , jaje [_/] jaje astalâs´ karoúkâ , dak jana užé mne .

*AI4:jany pêrašli ú kvarciru , dak jana užé mne addalâ .

*INT:a persname ni pâmahajêt daic´ ?

*INT:ne úmejê ?

*AI4:+< neâ .

*AI4:dzeúkê úse dojêc´ , ne , a jana ne .

*AI4:jana kazalâ , što jana jaje sënê čuc´ +...

*AI4:+" badajêcâ .

*AI4:jana u mjane bjazrohâjê ž karovâ , jana kažý +"/.

*AI4:+" badajêcâ .

*AI4:ja hâvaru , jana jaje vašé ni čapajê .

*INT:jana bajiccý , vidnâ ?

*AI4:bajiccý jana , tak .

*AI4:a tak ničohâ .

*INT:u vas stokâ mnohâ vênahradâ .

*AI4:vênahradâ mnohâ .

*INT:étâ kada (.) vabše prijexâlê , pâsadilê ?

*AI4:my pêravezlê attudâvâ .

*AI4:my +...

*AI4:u nas domâ , ú naroúlê , sil´nâ bahaty vina +...

*AI4:i my ves´ vênahrad pêravezlê sjuda , s karčamê .

*AI4:i vot pâsadzilê , i jon +...

*AI4:oj , ja , vy znajêcê , stol´kê +...

*AI4:osênnju pryxodzcê na vênahrad , kali je .

*INT:pasibâ !

*AI4:ilê na vino , vino ja rablju .

*AI4:z jaho dobrâ i varénnê , no vot sil´nâ nadâ doúhâ varyc´ .

*AI4:ukusny vênahrad , nu , taki jon , ne sil´nâ taki sladkê , no jon taki +/.

*INT:+< tak on že krasivyj , bal´šoj .

*AI4:nu , jaščé ž pabol´šý je .

*AI4:nu , taki , jon taki +...

*AI4:izabelâ ["] , tak jon bol´šý vinny taki , no úkusny .

*AI4:ja , znajêcê što , ja javo ljublju tožý .

*INT:i tenëk v žaru delâjêt .

*AI4:i cjanë@k +...

*AI4:tak ljubata , tut vot idzeš , kak pa tunélê , nu .

*AI4:a úsë [_/] úsë nadâ što b u dvaré bylo , nadâ úsë .

*AI4:žyvëš , nadâ radâvâccý úsjamu .

*INT:i u vas xvatajêt vremênê ?

*AI4:xvatajê .

*AI4:énerhêjê i úrémênê .

*INT:+< da , i ljubvi k dzetêm i únukâm .

*AI4:+< ljubvi .

*AI4:ja , vy znajêcê što , vot +...

*AI4:nu , bez taho ne byvajêt .

*AI4:druhi raz i pâruhajêšsê , druhi raz i (.) étâ vo , nu +/.

*INT:i persname k vam atnosêccý tak .

*AI4:persname mâladec .

*AI4:ja užé sën´nê sjadzelâ i plakâlâ .

*AI4:kažu +"/.

*AI4:+" dočýn´kâ , a kak ža ja bez cjabe ž budu .

*AI4:ana +"/.

*AI4:+" pryvyklê ?

*AI4:ja hâvaru +"/.

*AI4:+" da , pryvyklê .

*AI4:šcytajcê , jana ž nêkuda ad mjane .

*AI4:nu , jana ú kanadu jezdzêlâ ž , jana čytyrý hodâ padrad jezdzêlâ ú kanadu .

*AI4:nu , kažu +...

*AI4:a tak i kažu +"/.

*AI4:+" ni znaju kažu ["-"] dočý , kak ja s taboj budu kažny dzen´ s taboj pêrýhavarývâccý .

*AI4:pryvyklâ , ja jaje ljublju .

*AI4:jana u mjane dzeúkâ (.) laskâvâjê , jana xarošýjê dzeúkâ , krasa .

*INT:+< krasivâjê , jana kak +...

*INT:štob vy ni skazalê , i skazaú by , jana na vas paxožý .

*AI4:+< nu , da na mjane úse +...

*AI4:dak na jaje ž use kažuc´ persname ž .

*AI4:na jaje kažuc´ , što jana persname , jej úse kažuc´ persname .

@New Episode

*INT:krasavêcâ !

*INT:kuda ana užé pajdët ?

*AI4:na dzêskaceku sën´nê žeš .

*INT:kakajê ?

*INT:prašal´nâjê , kanešnâ .

*AI4:+< da , nu .

*AI4:nu jak ža ni puscic´ užé ?

*INT:a s kakovâ vozrâstâ persname u vas žyvët ?

*AI4:s čýtyrox hadoú , jaščé čatyrý hodâ ne bylâ .

*AI4:malên´kâjê , vy prâstaúljajêcê , étâ ni râskazac´ .

*AI4:kak jana tam u babuškê byla , ana (.) dažý ni znalâ , što étâ karovâ mâlaka daje .

*AI4:što jana takojê +...

*AI4:ana vot pryjdzê +"/.

*AI4:+" dajcê mine xlebâ .

*AI4:+" u vas xleb je ?

*AI4:+" je .

*AI4:+" saxâr je ?

*AI4:+" je saxâr .

*AI4:i vadoju +...

*AI4:ja užé tada , kada ja z jej načýlâ vučyc´ , kažu +"/.

*AI4:+" persname , pašli .

*AI4:sjadzelâ u mjane pad karovâj .

*AI4:ja hru +"/.

@New Episode

*AI4:+" persname , pâljadzi , étâ ž karoúkâ tabe belên´ku vadzičku tabe daje .

*AI4:+" ne takuju , jak tuju s kranâ , a jetu@w .

*AI4:+" pâljadzi , jakojê úkusnâjê .

*AI4:tak my jaje na vêlâsipedzê vyčylê katac´ .

*AI4:oj , étâ ni râskazac´ .

*INT:+< takajê krasivâ devâč´kâ .

@New Episode

*AI4:nu , ana mâladec , ana vot takajê .

*INT:bal´šojê u vas sercâ , takojê sercâ .

*AI4:nu , jana mjane +...

*AI4:ja ž hâvaru s neju .

*AI4:oj , vy znajêcê što +...

*AI4:nu jak vam râskazac´ ?

*AI4:z zanjacêjêmê ja z jej pâpâsjadzelâs´ , nu , vo ana (.) slâbavatâ vučylâsê .

*AI4:ja užé j pajdu na sabran´nê , any havorât +"/.

*AI4:+" nu , hlaúnâjê , što b zdaroúê bylo .

*AI4:dak što ž mne zdaroúê ?

*AI4:mne ž tožý znanêjê +...

*AI4:i +...

*AI4:nu , slabâ jana u mjane , slabâ zânimalâs´ .

*AI4:što b jana u mjane ščé (.) troškê , nu +/.

*INT:a v kakoj školê persname učilâs´ ?

*AI4:u himnazêjê .

*AI4:srazu ž i školâ byla , patom himnazêjê byla .

*INT:ščeslivâ persname .

*AI4:nu , nu .

*AI4:vo cjaper ja +...

*AI4:vy znajêcê što , u himnazêjê prahramâ cjažolâjê byla .

*AI4:a jana ž išla jak ?

*AI4:jany ž išli pa starâj prahramê .

*AI4:u jaje , nu , étâ tol´kê paslednê klas , katory byú užé +...

*AI4:pa rajonu paslednê klas , katory pa starâj prahramê adzinâccýc´ klasâú byú .

*AI4:vo .

*AI4:nu ničohâ .

*INT:vypusknoj v školê byl interesny , da ?

*AI4:+< bylo [_//] byú , da .

*AI4:byla jana u mjane krasavêcâ .

*AI4:persname joj pryčosku zrabilâ .

*AI4:i ja krasivâjê byla .

*INT:a u vas fâtahrafêj netu s vypusknovâ ?

*AI4:netu .

*AI4:a nas šéš nima , ja ž dumâlâ +...

*AI4:u nas ža disk dolžýn byc´ .

*AI4:tam ža úsë na dziskê budzê .

*INT:i ješčë netu ?

*AI4:zrabilê tol´kâ âdnamu klasu , a vtaromu +...

*AI4:s klasâ persname vidzêlâ , jon skazaú , što +...

*AI4:+" zrobêm .

*AI4:i na dzisk my addalê +...

*AI4:nu , jaščé dzen´hê my ni âddavalê .

*AI4:skazalê , kada , nu , zrobêc´ dziskê , i úsë .

*AI4:byli my .

*AI4:i papâ naš byú , i my .

*AI4:i oj , pâpâtâncavalâ ja .

*AI4:j jana tâncyvalâ , úsë .

*AI4:xarošý .

*AI4:prostâ što ú nas (.) dož tada pašoú , i na céntrý ni bylâ +...

*AI4:i ú tom , u klubê , tam (.) skaplen´nê bylo .

*AI4:i my dažý pašci ploxâ jijo vidzêlê .

*AI4:my stajalê u dvirax , ni možnâ byla dažý úlezc´ .

*AI4:tam ža pâzalazêlê ljudzê , katoryjê +...

*AI4:nixto nima ú jix , prostâ sasedzê pâzaxodzêlê , úsë , pâzânimalê mestâ .

*AI4:a my +...

*AI4:pryšlo nas +...

*AI4:dažý radzicêlêj ni bylo dažý dze pâsadzic´ .

*AI4:tak i da .

*INT:kak-tâ tak možnâ bylo ?

*AI4:+< vot tak i zrabilê .

*AI4:i my dažý stajalê užé +...

*AI4:stajalê na nahax stol´kê úrémênê , što b xacja b pabačýc´ , jakajê vo , da +...

*AI4:nu ú školê očýn´ xârašo , ârhânizovânâ .

*AI4:takojê taržéstvênâ bylâ , kada užé nam uručalê dziplomy i jim užé étyjê +...

*INT:âtestaty ?

*AI4:âcistaty to jesc´ .

*AI4:i u nas užé ž radzicêlêj tuda prýhlašalê , každâvâ .

*AI4:oj , vy znajêcê , ú kancé každy (.) klasny spjavaú úžé perâd klasâm .

*AI4:oj , vabšé .

*AI4:vot my u persname byli na vypusknom , nu , bylo tožý xârašo , ja ni skažu .

*AI4:no tam prostâ taržéstvênnâ bylo , nas prostâ úručalê , i úsë , i my pašli .

*AI4:a tut , štob +...

*AI4:nu ni râskazac´ !

*AI4:i dzetkê tâncavalê , étyjê , s sadzê@k +...

*AI4:ni s sadzêkâ , étâ , iz domâ +...

*AI4:ni z domâ , domâ tvorčýstvâ tam vot .

*AI4:dzetkê tâncavalê , kakoj tam ansambl´ byú .

*AI4:i každy vot klas +...

*AI4:prâdzêktavalê vot étâ pra dzjacej usë , i (.) klasnyjê rukâvadzicêlê užé (.) spjavalê tam .

*AI4:nu , ni râskazac´ .

*AI4:on [_/] on tak mne panravêlsê , nu vabšé .

*AI4:my sjadzelê užé ú zalê , u sportzalê , tam skamejkê pastavêlê , i úsë .

*AI4:oj , nu , prostâ dzetkê našý úse sjadzelê , try vypusknyjê klasy , i my užé úse radzicêlê sjadzelê , vabšé .

*AI4:ni râskazac´ , kakajê krâsata .

*AI4:vabšé !

*AI4:ja vot blâhadarnâ , što vot tak vot zrabilê .

*AI4:vabšé .

*AI4:i dzerektâr nas +...

*AI4:úsim , nu +...

*AI4:i na mjane , ja užé pâdyšla +...

*AI4:nu , my užé s persname pâdyšli , i jana užé mjane abnjalâ i hâvaryt +"/.

*AI4:+" oj , kak my blâhadarny vy , sto vot vy persname vot vâspitalê takuju .

*AI4:nu , persname , jana u mjane spakojnâjê .

*AI4:jana ú mjane i klas ne prâpuskalâ , ana ú mjane zanjacêjê +...

*AI4:ana xoc´ , jak tajê klasnâjê kažý +"/.

*AI4:+" xoc´ naša persname (.) slâbavatâ vučylâs´ , no za to jana i ú suboty zanjacêjê +...

*AI4:u jaje nêkahda propuskâú ni bylâ .

*AI4:i jeslê úžé ja pâprašu +"/.

*AI4:+" persname +...

*AI4:hru +"/.

*AI4:+" persname persname , persname na bazarý tam nadâ što-tâ kupic´ .

*AI4:+" tam na čas .

*AI4:ja jaje mašynâj pryjedu zâbjaru i patom prývažu .

*AI4:ana +"/.

*AI4:+" persname , kavo kavo , persname ja nêkahda ni mahu ni âdpuscic´ , pâtamuštâ jana u nas pâsjaščajê +...

*AI4:jana nêkada ni +...

*AI4:što b jaje +...

*AI4:oj , štob jana prâpuscilâ urok , étâ +...

@New Episode

*AI4:nu , jak-tâ +...

*AI4:pajšla ú školu , značýc´ pašla .

*AI4:+" kak ty vučýšsê ?

*AI4:+" kakijê spasobnâscê ?

*AI4:što-tâ u jaje +...

*AI4:ú lêcêraturý ú jaje dzjavjatkâ išla .

*AI4:mâcemacêkâ ú jaje trojkâ , jana +"/.

*AI4:+" ja ni raždzëny mâcemacêk .

*AI4:a vot jana dze vot étyjê sciški , ana mâmental´nâ .

*AI4:prâčytajê , jana mâmental´nâ zâpâminalâ .

*AI4:nu , ni +...

*AI4:ú každâvâ svajo .

*INT:nu , pašla tak , krasivâ s vamê pâprašalâs´ , umnicâ .

*AI4:+< aj , jana mâladec .

*AI4:nu ja , šo-tâ ja +...

*AI4:vy znajêcê što , ja kak-tâ uverânâ ú jej .

*AI4:ja (.) za jaje jak-tâ ne pêrýžyvaju , što jana takajê .

*AI4:mal´čýkâú u jaje takix nima , štob jana (.) s kem-tâ (.) sir´´joznâ ústréčalâs´ .

*AI4:u jaje úse druz´ja .

*AI4:ja načnu , jana +"/.

*AI4:+" mamâ , étâ ú mjane druz´ja .

*INT:de-tâ s padruškâmê pašla ?

*AI4:pašla s padruškâj , z persname jana ú étâ xodzêc´ .

*INT:mâladec , krasivâjê devâč´kâ , kak artistkâ .

*AI4:narmal´nâ .

*INT:oj , vam +...

*INT:ja ni znaju , kakojê u vas sercâ , takojê bal´šojê i dobrâjê .

*INT:étâ râzdelit´ svaju ljubov´ s (.) persname .

*INT:úse doč´kê (.) ne rêvnavalê ?

*AI4:net , nâbarot .

*AI4:tol´kê kažuc´ (.) cjaper +"/.

*AI4:+" pravêl´no , ty nas tak ne prýbiralâ , ja ty persname prýbirajêš .

*AI4:dak ja hru +"/.

*AI4:+" jana ž men´šý vas ža .

*AI4:i dzeúkê úsjada tožý joj +...

*AI4:oj , persname asobênâ joj nimnohâ pâmahajê .

*AI4:nu , vot jana , persname , jak jedzê ú xmjal´nickê što-tâ ot kupljac´ úsë , ana (.) kamu kamu , ana joj i majêk , jana joj úsë .

*AI4:+" étâ persname , étâ persname .

*AI4:+" jana havorýt ["-"] mâladec .

@New Episode

*AI4:jana joj úsë .

*AI4:ana joj vot i (.) pryčosku , vot joj ú jaki večýr ilê što , jana nêkada joj ni adkažý .

@New Episode

*AI4:nu tak , dzeúkê ljubêc´ jaje .

*AI4:dzeúkê nêkada +...

*AI4:persname vot (.) xrosnâjê xx staršýjê , čryscilâ ž jaje .

*AI4:persname tožý joj úsjada (.) što nadâ +...

*AI4:nu , xaj žyvët .

*AI4:nadâ dzicjacê ščascê štob bylo .

*AI4:ne pâvjazlo tak , chaj pâvjazët u nas .

*AI4:a što ž zdelâc´ ?

*AI4:rybënku nadâ ščascê dac´ .

*AI4:da , štob jana jaje znalâ , što ú jaje (.) usjada +...

*AI4:ana ran´šý úsë bajalâsê .

*AI4:+" mamkô , vot ja pajedu vyčyccý , i mne ad cjabe nêkakoj pomâščý ni budzêt .

*AI4:ja hru +"/.

*AI4:+" a čo@w ty tak kažu ["-"] uverânâ ?

*AI4:+" sumkê budzêš , pradukty brac´ .

*AI4:+" čaho ty ?

*AI4:kažu +".

*AI4:+" vot što-tâ mne +...

*AI4:+" dumâju , možý , ty mne ne budzêš pâmahac´ .

*AI4:ja hru +"/.

*AI4:+" nu !

*AI4:prâžyla kažu ["-"] stol´kê hadoú , u cjabe kažu ["-"] ščé takijê myslê (.) ú hâlave .

*AI4:+" nu jak ja tabe ni budu pâmahac´ ?

*AI4:+" jeslê , va-pervyx , étâ užé úsë tvajo , šcytaj .

*AI4:+" komnâtâ étâ tvaja (.) pâstajannâ .

*AI4:étâ vo , dažý tada kamisêjê ž prýjažalâ z râjspalkomâ ž , u mjane úse +...

*AI4:i prýjažalê , ja im pakazyvâlâ komnâtu .

*AI4:ja hru , persname ž poúnâscju komnâtâ .

*AI4:šcytajcê ž , ji kamp´´jutâr , užé ž úsë ž étâ ot jijo .

*AI4:dak jany +"/.

*AI4:+" persname persname +...

*AI4:havorâc´ +"/.

*AI4:+" persname , persname , tabe ž nadâ (.) bohâ malic´ i vyčyccý .

*AI4:+" ty prystaú , tabe komnâtâ adzel´nâ .

*AI4:nixto nêkuda nêkada ni zaxožýú , liš by paradâk .

*AI4:adkryju , paradâk štob , paradâk u jaje byú .

*AI4:hru +"/.

*AI4:+" ú cjabe úsë jesc´ .

*AI4:nu , što tam ?

*AI4:ja ni xvaljusê , nu ú jaje ž svajo úsë .

*AI4:u jaje ja nêkada +/.

*INT:u jejo ujutnên´kâ , čyscên´kâ .

*AI4:+< i ja joj hâvaru , što ja nêkada ni prýkažu , štob nêkavo veščy lišnê , čužyjê ni bralâ , nêčévo .

*AI4:lučý nima čyvo ú cjabe , mamâ ["] skažy , pojdzêm my kupêm .

*AI4:ja ni ljblju .

*AI4:mine dzeúkê tozâ nêkada ni_ú_kohâ veščy +...

*AI4:ja vot dažý +...

*AI4:étâ jedzinstvênnâ , što mne sjastra kada adast .

*AI4:što tam malojê joj , jana mne adâ@k +...

*AI4:ja nêkada nikohâ čužyx vjaščéj ni +...

*AI4:i ni pol´zujus´ .

*AI4:usë étâ vo dalžno u cjabe byc´ svajo .

*AI4:kakojê étâ janojê , no étâ svajo .

*AI4:ja ne tojê što tam +...

*AI4:mo , ljudzê i (.) ne žalejuc´ , no étâ nadâ , štob u cjabe bylo svajo .

*AI4:lučý úsjao , što b bylo u cjabe svajo .

*INT:da , mâlaccy .

*INT:prostâ ot râzhavarývâjêš s vamê i prýklanjajêšsê , što (.) smahli (.) vot takuju dzevâč´ku vâspitat´ .

*INT:i vaspitânuju , i trudâljubivâju .

*INT:mâlaccy , daj boh vam zdaroúê !

*AI4:pasibâ .

*INT:štob vam ješčë xvatilâ sil na persname unučêk , unukâú .

*AI4:+< da , ja dumâju +...

*AI4:o , ja užé starajusê , dumâju +...

*AI4:jaščé ž , ja dumâju , j prâžyvu trošýčkê .

*INT:ne , vy ž mâladajê , kanešnâ .

*AI4:nu , ja mâladajê .

*AI4:užé ž na pensêjê , užé ž pênsêjanerkâ .

*INT:vyhlêdzêcê vêlêkalepnâ !

*INT:pâtamuštâ takajê harjačêjê , da ?

*AI4:+< da , da .

*AI4:u čýlaveku u dvižénêjê i žyzn´ idzët .

*AI4:a jak sjadziš i tak , dak jano j ni [_/] ni incerésnâ .

*INT:a kakajê markâ u vas mašyny ?

*AI4:žýhuli ["] , dvaccýc´ adzin , nol´ , pjac´ , pjacërkâ .

*INT:o , xârašo petërkâ !

*AI4:+< aj , prastajê .

*AI4:u nas ža ščé maskvič ["] stajic´ , u nas dve mašyny .

*AI4:nu , tam nada troškê pâdrýmancirâvâc´ .

*AI4:i maskvič u nas jes´ , i žýhuli .

*INT:i muž tožý jezdêt , da ?

*AI4:da , jon z vosêmsêt sedz´mohâ , s aprélê , a ja sêncebra .

*AI4:my ú adzin hod .

*AI4:srazu on âtvučyúsê , mašynu kupilê , vo j patom ja úžé vučylâs´ .

*INT:tak vy užé attudâ pryjexâlê s mašynâj ?

*AI4:+< da , da , da .

*INT:i ta vašý mašynâ , da ?

*AI4:da .

*AI4:i ta vot našý mašynâ , katorâjê maskvič ["] , étâ našý mašynâ pervâjê .

*AI4:jana u nas .

*AI4:i ú nas jana úsë úrémê , jana josc´ +/.

*INT:udač´nâjê .

*INT:o , vidêtê , spit ?

*INT:xazjajên .

*AI4:nu , narmal´nâ .

*AI4:a jak ža ?

*AI4:šas xazjajkâ kino budzê hljadzec´ , jon mjane sydzec´ .

*INT:a vy ješë tak budêtê fil´m smatret´ , da ?

*AI4:+< da , a jaščé ž urémê , pasmotrým i kino jaščé .

*INT:oj , jasnâ , spasibâ .

*AI4:vy znajêcê što , vaš raskaz tak menja tronuú .

*INT:prýklanjaccý prostâ perâd takimê ljudzmi nadâ .

*AI4:xârašo , što vy prijexâlê k nam v pasëlâk .

*AI4:očýn´ .

*INT:ja , vy znajêcê što , ja , s adnoj stârany , ja j blâhadarnâ , što +...

*AI4:u nas vot +...

*INT:ja [_//] my pêrajexâlê sjuda , v akcjabrskê , ja vam skažu +...

*AI4:vot my pêrajexâlê i na novy hod my tada +...

*AI4:my pêrajexâlê dvaccatâvâ dzêkabra i (.) tryccýc´ pervâvâ my úžé xadzilê na jolku tuda von .

*AI4:kakojê u mine úpêčetlen´nê ?

*AI4:vot u nas +...

*INT:my huljalê , no my kak-tâ ne tak .

*AI4:a tut my pryjexâlê , a ljudzê vse takijê , a muzykâ , a kruhom (.) jolkê , da úse (.) z harmoškâmê .

*AI4:my pašli tady s persname , ja pomnju , kažu +"/.

*AI4:+" persname , božý , kak ljudzê huljajuc´ , kak ljudzê éty vo +...

@New Episode

*AI4:use tak u céntrý âtmičajuc´ , patom i (.) ú parkê úsë .

*AI4:oj kažu ["-"] persname , kakajê +...

*AI4:kažu +"/.

*AI4:+" a u nas hâvaru ["-"] my jak-tâ tak (.) sâbiralêsê kampanêjêmê , svaje .

*AI4:kak-tâ to ot nas ot ni bylo takojê (.) huljan´nê .

*AI4:a tut use praznêkê , use jak-tâ (.) na céntrý huljajuc´ .

*AI4:kažu +"/.

*AI4:+" oj , persname , jak u nas +...

*AI4:kažu +".

*AI4:a patom užé ot svaty užé u mjane , dak my užé [_//] k svatam u hoscê , da .

*AI4:+" oj kažu ["-"] persname , jak tut kažu ["-"] xârašo u nas tut .

*AI4:kažu +".

*AI4:oj , da svoj dom , da pryjdzêš u svoj dom .

*AI4:oj , kak +...

*AI4:vabšé .

*AI4:da i rabotâ u nas ža , šcytajcê , byla .

*INT:i rabotâ , i dom , i úsë .

*AI4:tol´kê ne ljanisê , rabi , i budzê úsë .

*INT:hlaúnâ , što vam panravêlsâs´ .

*AI4:panravêlâs´ , ja ni skažu , mne na akcjabârskêm .

*AI4:a cjaper vabšé krâsata .

*AI4:oj , a cjaper vabšé .

*AI4:idzeš i âddyxajêš , jej bohu , hljadziš na étyjê cvety vjazdze .

*AI4:takajê užé u nas čýstata užé .

*AI4:étâ ni raskazyvâlâ .

*AI4:úse vulêcy , nima nidze ni +...

*AI4:oj , vabšé (.) xârašo , ja vabšé .

*AI4:narmal´nâ .

*AI4:xočýš žyc´ , možnâ prystrojêccý .

*AI4:jeslê , kažý , ty xarošý k ljudzjam , ljudzê k tabe nêkahda ni buduc´ ploxâ .

*AI4:liš by ty (.) dušoju k čýlaveku atnosêšsê .

*INT:spasibâ , persname persname , za svoj raskaz .

*INT:a vot skažytê , pažalustâ , jeslê by (.) inastranêc pâprasil by vas (.) râskazat´ a našýj strane +/.

@New Episode

*AI4:o , ja b jamu skazalâ +"/.

*AI4:+" jak xočýccý úsë uznac´ , dak nadâ pažyc´ u bêlarusêjê .

*AI4:vot tahda užé dobrâ .

*AI4:a što u nas ú bêlarusê ?

*AI4:u nas , kažuc´ , niščýjê bêlarus´ +...

*AI4:u nas usë je .

*AI4:u nas , jak toj kazaú , i bul´bâ je , i mjasô je , i jahâdy , i hryby , úsë je .

*AI4:tak by ja b jim j skazalâ , što (.) bêlarus´ našý (.) ni prâpadze .

*AI4:jeslê hoc´ by jana j adna byla , úsë u nas je .

*INT:a šcitajêtê xx xx vy sebja bêlarusâm ?

*AI4:o , kanešnê .

*AI4:tak ja ž radzilâsê ú bêlarusê .

*AI4:u nas (.) dažý , ja xadzilâ ú školu , u nas +...

*AI4:vosêm klasâú my kada kančalê , u nas knižkê úse na bêlaruskêm jêzyke byli .

*AI4:i historýju , i fizêkâ , use .

*AI4:kromê ruskâvâ , liceratury i jêzyka .

*AI4:a kada ja užé pašla u dzevjaty dzesjaty klas , u nas užé tam užé ž školâ byla usja na ruskom jêzyke .

*AI4:oj , vy znajêcê , jak mne bylo cjažkâ prývykac´ k tamu .

*AI4:užé nâčynajêccô +...

*AI4:to historýju my vučylê , zdavalê pâ-bêlaruskê , a tut pašli pa-ruskê .

*AI4:ne , ja ščytaju , bêlaruskâ , kanešnâ .

*AI4:bêlaruskê jazyk , jon i ljahčéjšý .

*AI4:vot mjane persname pryxodzêc´ , ja hâvaru +"/.

*AI4:+" persname , únučkâ .

*AI4:kažu +"/.

*AI4:+" bêlaruskê jazyk , što ty čujêš , té j ty pišýš .

*AI4:+" tol´kê vydzeljaj znak vot .

*AI4:+" dze znak vydzêlêlâ , znažýc´ , bukvâ ja pervâjê pišýccý .

*AI4:+" nu jak kažu ["-"] tabe ne panjac´ ?

*AI4:nu , ja užo stol´kê vo .

*AI4:+" i dze té +...

*AI4:kažu +"/.

*AI4:+" dze mjakkâ , dé-zé , dze c´vërdyjê , dé .

*AI4:ja vot jim âb´´jasnjaju .

*AI4:jeslê bêlaruskê jazyk , persname âdpraúljajê +"/.

*AI4:+" idzi z babâju rabi .

*AI4:my užé sjadzim z jeju robêm .

@New Episode

*AI4:nu , ja tožý ne pâ-bêlaruskê hâvaru hiba .

*AI4:u nas zmešýny , <nas ža>[_//] my ž +...

*AI4:i úkrajinâ radâm , u nas i mešýny jazyk .

*AI4:no úsë raúno dlja mjane bêlaruskê jazyk lepšý .

*AI4:vot jak i pisac´ , i úsë , dlja mjane lepšý , čym ruskê .

*INT:a kto pa vašýmu nâstajaščê bêlarus ?

*INT:i što značêt byt´ bêlarusâm ?

*AI4:nu , mne kažýccý , nâstajaščý , étâ (.) katory radziúsê ú bêlarusê .

*AI4:a byc´ ?

*AI4:nu , byc´ možýc´ i každy u (.) bêlarusê byc´ .

*AI4:nu úsi raúno +...

*AI4:no mne kažâccý , bêlarus , étâ (.) bêlarus , katory radziúsê ú bêlarusê .

*AI4:vot éty znajê , što svaju rodzinu ljubêc´ .

*AI4:i (.) budzê večnâ jon , jak toj kazaú , nu , blâhadarny svajoj bêlarusêjê .

*AI4:nu , nu , radziúsê ú bêlarusê , značýc´ nâstajaščý ty bêlarus .

*INT:a vot naš rêgion dlja vas tepêč´nâ bêlaruskê ?

*AI4:nu , mne kažâccý , nu , na pâlavinu , navernâ .

*AI4:mne kažâccý , tut i ruskê , i bêlaruskê .

*AI4:ja tak dumâju .

*INT:što javljajêtsâ dlja vas nêat´´jemlêmâj čjast´ju bêlaruskâj kul´tury ?

*INT:i što javljajêtsê važnym v bêlaruskâj kul´tury ?

*AI4:mne kažâccý , ú bêlaruskâj čýstata , patom +...

*AI4:nu , ni znaju , mne kažâccý , mo , les jaki-tâ , možý +...

*AI4:nu , ni znaju ja .

*INT:(..) kak vy ščitajêtê , v bêlarusê xx raznyjê jêzyki : bêlaruskê , ruskê , smešýny bêlaruskâ-ruskê ?

*AI4:nu , navernâ , jon i byú i budzê .

*AI4:čystâ , navernâ , nu +/.

*INT:i ljudê vezde li hâvarjat na adnom jêzyke ?

*INT:ilê suščestvujut kakijê-tâ različêjê ?

*AI4:+< ne , mne kažâcâ , suščéstvujut različêjê , pâtamu što i ú rasijê , navernâ , smešýny taki jazyk pâlučajêcý , bêlaruskê j ruskê .

*AI4:a u nas tožý +...

*AI4:tam ruskê , bêlaruskê , druhijê slava u nas tožý +/.

*INT:+< a vot vy kak hâvaritê ?

*INT:i v hastjax , i domâ , i na rabotê âdinakâvâ ?

*AI4:+< a tožý smešýnâ .

*AI4:âdzinakâvâ , no smešýnâ se raúno .

*INT:a jezdêtê v homêl k sistre ?

*AI4:tožý , ja svoj jazyk +...

*AI4:net +/.

*INT:+< to jest´ ne krivljajêtê svoj +/.

*AI4:u mjane svoj jazyk .

*AI4:i ne nêkada ú žyznê ja ne vydzjaljaju (.) imênâ vot takijê slava , dze što takijê vo .

*AI4:ja +...

*AI4:jak ja hâvaru , tak i ja .

*INT:a nravêccý li vam , kagda bêlaruskêjê ispalnitêlê pol´zujutsê smešýnym jêzykom ?

*AI4:nu , smatra jaki .

*AI4:nu v âsnaúnom kada bêlaruskê , bêlaruskê mne bolêj , lučý nravêccý .

*INT:i što vy dumâjêtê a buduščêm bêlaruskâvâ jêzyka ?

*INT:budêt li on râzvivaccý ?

*INT:ilê iščeznêt ?

*AI4:+< a mne kažâccý , budzê .

*AI4:net , mne@w kažâccý , budzê .

*AI4:mne kažâccý , vot mâladzëš (.) padumâjê nad jetym , što bêlaruskê jazyk .

*AI4:(..) ne .

*AI4:ja dak ja za bêlaruskê , štob našý bêlaruskê kraj prâcvitaú i bêlarusukê jazyk byú .

@End

(Stand: 09.06.2021)