Int_ak_4

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	AI4 Migrant, INT Interviewer
@ID:	brms|int|AI4|55;|female|Informant||Migrant|professional||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*AI4:	pêrejexâlâ , rabotâlâ ú sêl´hastexnêkê , tožý ú skladzê .
*AI4:	a muž rabotâú srazu ú sêl´hastexnêkê , a užé vot hod rabotâjêt u kžup akcjabârskâm .
*AI4:	nu , u mine trojê [_/] trojê dočýr .
*AI4:	úse dočýrý zamužým , každâjê imejê svajix detej .
*INT:	vot pervâjê u vas devâčkâ persname .
*AI4:	+< pervâjê ú mine persname , jana zamužým , u jaje dvojê dzjacej : persname i persname .
*AI4:	persname užé pêrašla ú vas´moj klas , persname u pjaty klas .
*INT:	a hde persname rabotâjêt ?
*AI4:	persname rabotâjêt na zomê@k [_//] somê (.) uborščêcâj .
@New Episode
*AI4:	vtarajê dočkâ ú mine persname , rabotâjê +...
*AI4:	nu jak ?
*AI4:	dom dasuhâ .
*AI4:	ilê rdk .
*AI4:	jak jano nâzyvajêccý ?
*AI4:	tam jana rabotâjê .
*INT:	+< ú domê kul´tury ?
*AI4:	ú domê kul´tury jana rabotâjê tožý uborščêcâj .
*AI4:	imejê dvux mal´čêkâú .
*AI4:	mal´čêk adin va vtari klas pêrajšoú , a vtaromu čityrê hodzêkâ .
*AI4:	i trécê dočkâ rabotâjê ú sêl´hastexnêkê , slesârâm pa sborkê cépej .
*AI4:	tožý imejêt mal´čêkâ .
*AI4:	mal´čêku čityrê hodzêkâ .
*AI4:	(..) a ja cjaper na pensêjê , z martâ mesêcý ja na pensêjê .
*AI4:	no úsë žé xažu na prâjizvodstvâ , pâmahaju dočkê (.) rabic´ cépê .
*AI4:	nu tak , vot jakajê maja (.) žyzn´ .
*INT:	+< a , pâlučajêcý , u vas +/.
*AI4:	i ú mjane jaščé jes´ pryjomnâjê devâč´kâ .
*INT:	da , vot ja smatrju , ješë devâč´kâ .
*AI4:	da , u mjane josc´ pryjomnâjê doč , užé jana ú mine žyvët čytyrnâccýc´ let .
*AI4:	zavut +...
*AI4:	persname my na jaje kažým .
*AI4:	bo u mjane staršýjê persname , dak my persname .
*AI4:	vot .
*AI4:	jana vot tut končýlâ adinâccýc´ klasâú , pâstupilâ u homêl´skê kolêdž kulênaryjê na povârâ .
*INT:	užé , navernâ , sâbirajêccý k at´´jezdu ?
*AI4:	da , úsë .
*AI4:	my užé čýmadany hatovêm .
*AI4:	ú vâskrésen´jê pâvizu ja jaje na pojêzdzê užé .
*AI4:	pâvjazu , ú pânjadzel´nêk nadâ úžé +...
*AI4:	nadâ nam na étât , tuda [_///] sabran´nê budzê u nas .
*AI4:	i (.) užé na âbšéžycêjê jej , i úsë .
*AI4:	tak .
*AI4:	nu , tak vot .
*INT:	+< u vas (.) malên´kê unuk , čityrê hodêkâ +/.
*AI4:	dva .
*AI4:	dva u mjane dažý : u persname i ú persname .
*AI4:	u mjane úžé dva únučkâ .
*AI4:	u mjane +/.
*INT:	a vo samy mlačšý , skol´kâ jemu ?
*AI4:	aj ne , raznêcý mesêc u jix .
*INT:	čityrê hodzêkâ , da ?
*AI4:	i toj čytyrê , i toj , no ú jix raznêcâ mesêc tol´kâ .
*INT:	i staršý vnučêč´kâ vas´moj klas ?
*AI4:	da , únučkâ vas´moj klas , da .
*INT:	a kak staršuju vnučêč´ku zvat´ ?
*AI4:	persname .
*INT:	u babuškê , navernâ , čjastâ byvajêt ?
*AI4:	čjastâ .
*AI4:	da , jany úse ú babuškê , jany bez babuškê ne mohuc´ .
*INT:	a vot smatrju , vy zacejêlê remont .
*AI4:	da , zatejêlê my remont .
*AI4:	oj , dom u nas taki +...
*AI4:	nu , troškê syrâst´ pâlučajêccý .
*AI4:	vot my réšylê (.) ulažyc´ svaje den´hê , ce , katoryjê zârabilâ na jahâdâx .
*AI4:	i ulažyc´ na rémont , što b u nas zimoj bylo cëplên´kâ .
*AI4:	vot i voknâ my pastavêm [_//] pastavêlê , stêklâpakety .
*AI4:	cjaper u zalê my pastavêm stêklâpaket .
*AI4:	i pusc´ što b cjaplo bylâ u nas .
*INT:	a kak vot étu stenku vy delâlê ?
*INT:	kak vy ucjapljalê ?
*AI4:	+< plemjanêk prýjažžaú .
*INT:	tak a kak ucjapljajêlê ?
*AI4:	my bralê (.) pênaplast , jon klejêm .
*AI4:	a patom klejêm abmazyvâú , úsju jaje ucjapljaú , nu .
*INT:	tak on i rabotâjêt , vidnâ , v étâj otrâslê , da ?
*AI4:	+< da , jon rabotâjêt u firmê tam , ú homêlê .
*AI4:	i jon ofisy , i úsë jon +...
*AI4:	i naružnuju , i únutrýnjuju .
*AI4:	vot étâ jon mne pâsavetâvâú .
*AI4:	pryjexâú , skazal +"/.
*AI4:	+" cëcê persname , nadâ vam rémont , pâtamuštâ (.) prâpaduc´ i veščy .
*AI4:	nu i , kâročý , syrâst´ idzët , da .
*INT:	a vy v sem´´je +...
*INT:	skol´kâ u vas detej ?
*AI4:	dvojê : ja i sjastra .
*AI4:	sjastra žyvët u homêlê .
*AI4:	u sjastry tožý trojê dzjatej .
*INT:	a kak zvat´ sjastru ?
*AI4:	persname .
*AI4:	rabotâjê jana ú homêlê , pry jixnym inscitucê .
*AI4:	jana na pensêjê užé (.) dva hodâ , no joj pradlilê ščé kantrakt .
*AI4:	pâprasilâ , što b jana pârabotâlâ .
*AI4:	muž u jaje (.) hod nazad (.) umêr .
*AI4:	i jana úžé , nu , žyvët i z dočkâj i zjacêm , z dvumja únukâmê .
*AI4:	žyve ú kvarcirê .
*AI4:	a (.) zjac´ +...
*AI4:	syn žyvët adzel´nâ u tëščý , a dočkâ adna žyvët sa svikroú´´ju .
*INT:	a vašý mamâ žyva jiščë ?
*AI4:	+< mamâ (.) da .
*AI4:	mamâ ú mine .
*AI4:	pêrêavezlê my s kalinkâvêčskâvâ rajonâ , pêravezlê jaje sjuda , žyvët u mjane .
*AI4:	mamâ +...
*AI4:	u mamy naha zlomânâ , ana ni xodzêt .
*AI4:	nu , byú papâ , dak papâ vot polhodâ kak umêr , a mamâ u mjane vot .
*INT:	a kak mamu zvat´ ?
*AI4:	persname persname .
*INT:	i s kakovâ hodâ mamâ ?
*AI4:	u mamy bylo vo vosêmsêt hadoú , z dvaccýc´ dzevjatâvâ hodâ .
*AI4:	bylo joj vosêmsêt hadoú , âtmjačalê .
*AI4:	úse prýjažalê únukê , úse my âtmjačalê jej vosêmsêt let .
*INT:	datâ xarošýjê .
*AI4:	datâ xarošýjê , no što jana ?
*AI4:	vot slabâsc´ úsë jaje +/.
*INT:	a vot kak vaš muž ?
*INT:	vot šas on +/.
*AI4:	narmal´nâ , rabotâjê ú kžup akcjabrskêm slesârâm .
*AI4:	na try kâčaharkê jon .
*AI4:	nu , narmal´nâ .
*AI4:	rabotâjê narmal´nâ .
*INT:	išë na pensêju persname persname ne sâbirajêccý ?
*AI4:	+< net .
*AI4:	nadâ šukat´ nam +...
*AI4:	nadâ adna spravâčkâ .
*AI4:	jon ža +...
*AI4:	jon taki kak ja .
*AI4:	i vot tjaper ža ukaz lukašénkâ .
*AI4:	nadâ , jeslê vy žyli tam ú (.) zonê , nadâ spravâč´ku .
*AI4:	dak vot nadâ mne pâzvanic´ tuda , uznac´ spraúku tam .
*AI4:	štob jamu prâdastavêlê spraúku .
*AI4:	i mahno jaho tožý budzê âfarmljat´ na pensêju , jeslê [_/] jeslê dadut takuju spraúku .
*AI4:	tam ú trýccaci zol´nâj (.) čarce što my prâžyli tryccýc´ let .
*AI4:	oj , <try@k hod>[_//] tryccýc´ mesê@k +...
*AI4:	oj , tryccýc´ dnej .
*AI4:	mesêc , šcytajcê .
*INT:	nu , vy pâpadajêcê v étâ , da ?
*AI4:	nu , jon pâpadajê , no (.) dze tu ščé spraúku ?
*AI4:	nadâ zvanic´ vot tuda vo (.) uznavac´ .
*AI4:	a ne , dyk xaj užé dârabotâjê , užé čytyrê hody jak-nebudz´ dârabotâjê .
*INT:	nu , pa sâstajanêju zdarov´jê možêt rabotât´ , da ?
*AI4:	nu +...
*AI4:	u jaho nohê balelê .
*AI4:	jon častâ na bal´ničnym .
*AI4:	u jaho nohê vabšé !
*AI4:	naha adna ú jaho vabšé âpuxajê .
*AI4:	z nahamê jon vabšé stradajê .
*AI4:	jon u mjane +...
*AI4:	jon častâ u bal´nicý ljažyc´ .
*AI4:	i domâ na bal´ničnym jevo +...
*AI4:	u jaho solê na naze vabšé .
*AI4:	u jaho z nahamê vot što-tâ slabâ .
@New Episode
*AI4:	nu , pâmalen´ku rabotâjê paka , ni žalujéccý .
*INT:	žyvëcê družnâ , pâtamuštâ +/.
*AI4:	narmal´nâ .
*INT:	+, tak xârašo va dvare , v domê .
*AI4:	+< narmal´nâ .
@New Episode
*AI4:	jon mne zarplatu svaju âddajot .
*AI4:	úsë , što xočýš , to j kupljaj , što nam nadâ .
*AI4:	no na savecê my ryšajêm , što nam kupic´ .
*AI4:	što-tâ tam na zimu , što-tâ na letâ .
*AI4:	nu , úsë takojê .
*AI4:	što nam +...
*AI4:	nu , kak sjam´´ja .
*AI4:	ja ni skažu , my +...
*AI4:	u nas sjakrétâú <ad jaho>[_//] ni u jaho , ni ú mjane nima .
*AI4:	što nam nadâ , té my pašli kupilê .
*AI4:	xazjajstvu tam nadâ (.) kâmbikorm , pašli my , úvidzêlê , kâmbikorm kupilê .
*AI4:	úsë .
*AI4:	nadâ kartošku kapac´ , my hurtom .
*AI4:	nadâ šo-tâ ubirac´ , my hurtom .
*AI4:	u nas nima , <što b>[_/] što b ja rabilâ , a jon tam (.) ljažaú ji +/.
*INT:	adzin âdmanu pâmahajêcê ?
*AI4:	ne , ne , my naščot étâ +/.
*INT:	a vot vy hâvarilê , xadilê v les .
*AI4:	da , pa jahâdy , da .
*AI4:	<bol´šý tysêčý>[_//] bol´šý mil´jonâ ja zârabilâ na jahâdâx .
*INT:	peškom ?
*INT:	ilê kak vy ?
*AI4:	net , ja sama ježžu , ja sama .
*AI4:	ja úžé z vosêmsêt sedz´movâ hodâ ja sama šafër .
*INT:	o , dak u vas užé staž bal´šoj ?
*AI4:	+< da , u mjane staž bal´šoj .
*AI4:	ja ježžu sama .
*AI4:	mne kuda nadâ , ja jedu .
*AI4:	klijenty mne ni nadâ , nêkavo .
*AI4:	ja sama sabe cixon´kâ pajexâlâ , nabralâ , pryjexâlâ , úsë .
*AI4:	nu , jak paprosêc´ xto , dyk ja tak .
*AI4:	nu ja +...
*AI4:	žélacêl´nâ ja sama , pâtamu šta mne +...
*AI4:	ja skol´kê nabralâ , ja stol´kê pajexâlâ .
*AI4:	a kavo-tâ vaz´mi , ljudzê xočuc´ bol´šý nabrac´ .
*AI4:	ilê úsë +...
*AI4:	ja +...
*AI4:	mine da abedâ , pâtamu šta na abedzê mne nadâ babušku karmic´ .
*AI4:	ú mine âhraničýnâjêjê úrémê , ja ni mahu +...
*AI4:	ja úžé ú pol pervâvâ dalžna byc´ domâ .
*AI4:	pâtamu šta ja k času karmlju úsida na abedzê babušku .
*AI4:	nu tak .
*INT:	a doč´kê nixto mašynu ni vodêt ?
*INT:	use ?
*AI4:	+< úse , kromê (.) pryjomnâj .
*AI4:	úse ú mjane jezdzêc´ dzeúkê na mašynâx , úse .
*INT:	o mâlaccy !
*AI4:	vos´ tokâ persname +...
*AI4:	i dažý ú persname trâktarystâ prava josc´ .
*AI4:	persname dažý na traktârý možý jezdzêc´ .
*INT:	mâlaccy !
*AI4:	+< a dzeúkê úse na mašynâx .
*AI4:	u každâj mašynâ u jix mužéj , každyjê dzeúkê jezdzêc´ .
*INT:	a vot ja smatrju , fâtagrafêjê .
*INT:	étâ naš znakomy učeanik , étâ kat +...
*INT:	nu +/.
*AI4:	+< persname , étâ persname .
*AI4:	moj , da .
*AI4:	étâ persname , da .
*AI4:	étâ u mjane zâlaty zjac´ .
*AI4:	nu i úse ú mjane jany narmal´nyjê zjaci .
*AI4:	no étât taki , bolêjê menêjê .
*AI4:	on xazjajskê .
*AI4:	oj , pcen´čýkâú svajix ljubêc´ , persname svaju ljubêc´ .
*AI4:	što b u jaho domâ úsë bylâ , što b u jaho ú [_////] v âharodzê , što b jaho +...
*AI4:	nu , ú âsnaúnom tam persname , pâtamu šta jon pajšoú utrâm u šésc´ i pryxodzêc´ u dzesêc´ .
*AI4:	jon dažý njadzelêmê druhi raz dzjacej ni bačýc´ .
*AI4:	rabotâjê trâktarystâm (.) ú saúxozê akcjabrskâm .
*AI4:	a znajêcê , jakajê trâktarystâ rabotâ ?
*AI4:	to na kambajênê byú , vosên´ voh na kambajênê byú .
*AI4:	vyšýú tysêčnêkê , dva razy ú hazecê pjačatâlê .
*AI4:	vo u mjane i hazety jaho xranju .
*AI4:	i z hramâtâj stajit .
*AI4:	dažý jamu dalê dva padarkâ .
*AI4:	dalê pascel´ kamplektnâ i dalê pylesosâ jamu .
*AI4:	jon mâladzec , mâladzec jon .
*AI4:	ja takovâ zjacê pryvetstvuju .
*AI4:	jon ú mjane ni p´je , ni kuryc´ , druzej ú jaho takix nima .
*AI4:	u jaho vot (.) sjam´´ja , radnja vot ú jaho , takojê vot .
*AI4:	jon mâladzec .
*INT:	a on našý žé , akcjabrskêj ?
*INT:	tam i žyvut raditêlê jevo ?
*AI4:	+< akcjabrskê , da .
*AI4:	u jaho i radzicêlê zâlatyjê .
*AI4:	svaxâ s svatâm +...
*AI4:	ja +...
*AI4:	xarošýjê u mjanja , papalês´ vot .
*AI4:	my vo , šcytajcê , pryjexâlê sjuda , u nas nêkavo ni bylâ .
*AI4:	a cjaper u mjane užé svaxâ zâlatajê sa svatâm .
*AI4:	vot užé ú persname ž tožý , étâhâ vo +...
*AI4:	u persname +...
*AI4:	tožý persname našý babuškâ žyve z dzeduškâm tut na pâsaveckâj , tožý radnja .
*AI4:	nu , ú mjane žé úsja +...
*AI4:	užo ú mjane radni v akcjabrskêm !
*AI4:	ja užé akcjabrskê kak svoj +...
*AI4:	ja užé , šcytajêccý , stol´kê hadoú prâžyla užé .
*AI4:	ja užé pryvyklâ , ljudzej užé znaju .
@New Episode
*AI4:	i ljudzê , ja dumâju , na mjane ni to i mjane ljudzê znajuc´ .
*INT:	a vot zdes´ vot vas +...
*INT:	užé žyvëtê vy svaji@w , da ?
*INT:	pêrejexâlê vse s âdnavo mestâ .
*AI4:	+< da , úse [_/] úse našý , úse , da .
*AI4:	úse my ú sêl´hascexnêkê úse rabotâlê .
*AI4:	úse pâpêrýjažžalê sjamejnâ .
*INT:	i lehčê užé jetêm bylâ ?
*AI4:	+< oj , vy što ?
*AI4:	étâ ž svaje ljudzê .
*AI4:	znaj , my srazu tada pryjexâlê .
*AI4:	étâ , persname pêrajexâlê , my .
*AI4:	a my pêrajexâlê , tol´kê dzivan s persname pêravezlê i kuxnju .
*AI4:	i žyli .
*AI4:	a varylê jescê u vannâj , na étâm +...
*AI4:	nu , bralê takoj +...
*INT:	plita .
*AI4:	plita takajê vo .
*AI4:	oj , dy tak incerésnâ .
*AI4:	da , večýrâm vyjdâm na vulêcu , da tak incerésnâ úsë .
*AI4:	cjaper niploxâ ustrojêlêsê , use pâpârýjažalê úžé .
@New Episode
*AI4:	stol´kê +...
*AI4:	sady ž na vulêcý , cvjaty ž u nas , krâsata užé .
*AI4:	krâsata u nas .
*INT:	+< u vas tak krasivâ .
*INT:	cvitamê vy zânimajêtês´ ?
*INT:	ilê , možý , i persname pâmahajê ?
*AI4:	persname pâmahajê v âsnaúnom mne +...
*AI4:	ja ú âsnaúnom sama , no âsnaúnom ú mjane dzeúkê pryxodzêc´ .
*AI4:	jany bolêj +/.
*INT:	ani v kvartirâx žyvut ?
*AI4:	ú kvarcirâx žyvuc´ .
*AI4:	jany bolêj +...
*AI4:	nu , ú persname svoj dom , u jaje tožý tam cvjatoú , i úsë .
*AI4:	nu ja +...
*AI4:	vo pryxodzêc´ da mamy , jany mjane vazonâmê +...
*AI4:	u mjane kakajê-tâ +...
@New Episode
*AI4:	jany mjane i vazonâú nasadzêc´ .
@New Episode
*AI4:	nu , dzjaúčaty mâlaccy !
*AI4:	družnyjê , mine pâmaxajuc´ .
*AI4:	vot skažu +"/.
*AI4:	+" dzjaúčaty , kartošku kapac´ .
*AI4:	úse kak adna (.) javêccý .
*INT:	a kartošku vskapalê ?
*INT:	net ješ´čë ?
*AI4:	nu , tut úskapalê .
*AI4:	ale ž zaútrâ pajedu , možý , z persname tuda (.) kapac´ .
*AI4:	u saúxozê my tam sejêlê .
*INT:	a tut kak kartoškâ ?
*AI4:	aj , plaxajê byla u nas .
*INT:	a dze vy jijo xranicê ?
*AI4:	a u nas pohrâb ža tut .
*AI4:	oj , u nas tam pohrâb , tam u mjane zakatkê .
*AI4:	ja ž tam pânâzakatyvâlâ zakatâk , úsë .
*AI4:	nu j bylo +...
*AI4:	ž i pâmidory , i âhurcy ž byli .
*AI4:	nu ú âsnaúnom pâmidory ja kupljalâ bylâ .
*AI4:	a âhurcy svaje byli , pânâzakatyvâlâ .
*AI4:	ja i varén´nê .
*AI4:	u mjane ž i višnê bylo u étym hadu mnohâ , dak ja nâzakatyvâlâ .
*AI4:	nu , úsë tak jak +...
*AI4:	každy čêlavek žyvët , na zimu što-tâ starajêccý .
*AI4:	+" zimoj budzêm <kažu na babu>["-"] sjadzec´ .
*AI4:	+" hrubku zapalêm , budzêm s taboju úsë sjadzec´ da jescê to , što pânâzakatânâ .
*INT:	+< vsë vkusnên´kâ .
*AI4:	kanečnâ !
@New Episode
*AI4:	cjaplicâ ž byla u nas , dak my +...
*AI4:	âhurcy byli i pâmidorý .
*INT:	teplicâ vot u vas samix ?
*AI4:	+< da , da .
*AI4:	sama ja , dlja sjabe tol´kê .
*AI4:	u nas tam (.) tol´kê +/.
*INT:	+< tak ran´nêjê bylê âhurcy ?
*AI4:	da , dzesêc´ kalij u mjane bylâ âhurcoú i dzêvjatnaccýc´ kalij pâmidorâú , ličnâ dlja sjabe .
*AI4:	i vy znajêcê što ?
*AI4:	vot pâmidory narmal´nâ , my užé skol´kê (.) jimk@k jelê .
*AI4:	nu , bralê specal´nyjê cjapličnyjê écê , pâmidory .
@New Episode
*INT:	a teplicu užé xto , muž dzelâl ?
*INT:	ilê zjaci ?
*AI4:	muž , muž .
*AI4:	my z mužým udvajix , nu .
*AI4:	zjacjam nima kali , zjaci na rabocê .
*AI4:	každâvâ svaja rabotâ .
*AI4:	i každy svajo +...
@New Episode
*AI4:	u persname tožý xazjajstvâ , u persname tožý âharod .
*AI4:	adna persname , u persname dačý .
*AI4:	my +...
*AI4:	jany ú persname ž ran´šý ú dubrovê žyli .
*AI4:	patom svjakruxâ jim dom [_//] kvarciru kupilâ .
*AI4:	užé u dubrovê naš dom stajic´ , dvaccýc´ pjac´ sotâk .
*AI4:	my žé vo i jačmen´ pâmalolê tam .
@New Episode
*AI4:	tam ža i kury , i sabakê , i katy tam .
@New Episode
*AI4:	jana užé kažny dzen´ utrâm i večýrâm jezdzêc´ tuda dâhljadac´ .
*AI4:	i na rabotu xodzêc´ .
*AI4:	to dzecê letâm , to ja .
*AI4:	kali paprosêc´ +"/.
*AI4:	+" mamkâ , ú mine ni pâlučajêccý .
*AI4:	dak ja +...
*AI4:	a jetâ letâ tožý (.) karotšku my sadzilê .
*AI4:	u jaje i pâmidor ú étâm hadu mnohâ .
*AI4:	i éty +...
*AI4:	i buraki .
*AI4:	a morkvâ xarošýjê ú jaje .
*AI4:	i harox byú , tak ja i nâsadzilâ , u nas nâzakatyvâlâ .
*AI4:	nu , vot úsë .
*AI4:	âharod xarošý , bal´šy , nu .
*INT:	nu , xârašo .
*AI4:	tak ja užé i tut i tam joj pâmahaju .
*AI4:	jany ž dnëm na rabocê .
*AI4:	dak znajêcê ž , nadâ ž pâmahac´ , dzetkê .
@New Episode
*INT:	a vot hde vašý zjat´ja rabotâjut ?
*INT:	vot persname , vy skazalê , v savxozê .
*AI4:	+< a , nu , persname u saúxozê .
*AI4:	staršýj pajexâú ú zarâbâtkê .
*AI4:	paka u maskve .
*AI4:	ú zarýnâm , ú pâdmaskoú´´jê dze-tâ na zarâbâtkâx .
*AI4:	a (.) men´šýj u rajpo rabotâjêt (.) énerhecêkâm , nu .
*INT:	a ani našý (.) ilê pry +/.
*AI4:	+< jon z čačérskâhâ , persname .
*AI4:	a persname , jon toj nâradziúsê tut .
*AI4:	no jany úsë úrémê žyli na sevêrý , a vot cjaper pêrajexâlê .
*AI4:	radzicêlê ú mâhilëvê (.) žyvuc´ , a jany užé pêrajexâlê .
*INT:	a persname +...
*INT:	kak familêjê persname ?
*AI4:	persname .
*AI4:	da j vy persname znajêcê , <na našýj vulêcý>[_//] na vašýj vulêcý .
*AI4:	étâ ž zjac´ moj .
*INT:	i apjat´ moj učenik .
*AI4:	nu , nu .
*AI4:	a persname , jany žyvuc´ tam .
*AI4:	oj , tožý (.) zâlata@k +/.
*INT:	+< persname muž .
*AI4:	zâlatajê persname , étâ ni râskazac´ .
*INT:	svaty , da .
*INT:	apjat´ pâvizlo vam sa svatamê .
*AI4:	+< oj , ni râskazac´ .
*AI4:	xarošýjê , ni râskazac´ étâ .
*AI4:	étâ takix nadâ imec´ svakrojêú [_//] svëkr .
*INT:	étâ u nix astalsê persname na sevêrê , da ?
*AI4:	+< persname , nu .
*AI4:	jany , navernâ , sjuda .
*AI4:	no jon na sevêrý paka , jon tamâkâ .
*INT:	ani pašli (.) kuda ?
*INT:	na pen´sêju , navernâ , da ?
*AI4:	ani pašli na pensêju .
*AI4:	i jana +...
*AI4:	užé ždalê , paka persname pojdzê , i pryjexâlê sjuda .
*AI4:	jany ž pad mâhilëvâm kupilê troxétažny katédž i ú mâhilëvê u jix troxkomnâtnuju kvarciru .
*INT:	vy tam byli u nix v hastjax ?
*AI4:	ne , ni byla jaščé , ni pâlučalâsê .
*AI4:	vot persname jezdzêlâ i mne ni +...
*AI4:	iz-zâ babuškê ja nêkuda .
*AI4:	vy znajêcê , nêkuda , da .
*INT:	+< da , nil´zja astavêt´ .
*AI4:	i užé persname skol´kê mjane prýhlašalâ .
*AI4:	i úsë , ja vot , ja +...
*AI4:	persname jexâlâ tady z persname , dyk ja +...
*AI4:	persname pâdyšoú +"/.
*AI4:	+" mamâ , jedym da mamy .
*AI4:	ja pjacilitrovâ vjadzërkâ jahâd pêradalâ .
*AI4:	jana mne i šýkaladku , jana mne užé tam (.) pâpêrýdavalâ vjaščéj , katoryjê ú joj jaščé našý .
*INT:	nu , da , pounâ že ješë .
*AI4:	tak jana užé mne .
*AI4:	úse novên´kêjê , s étiketkâmê užé .
*AI4:	+" xaj svaxâ nosêc´ .
*AI4:	nu .
@New Episode
*INT:	étâ letâ ni prýjažalê , ne ?
*AI4:	prýjažalê častâ .
*AI4:	ani častâ .
*AI4:	vot jak i [_////] kak cëcê persname ž pamërlâ , jany ž prýjažalê .
*AI4:	i na sorâk dnej jany ž prýjažalê ž .
*AI4:	ani častâ prýjažajuc´ .
*INT:	a tëtê persname ?
*INT:	što-tâ jijo užé ni vidnâ .
*AI4:	u jije ž nohê dy saxârny [_/] saxârny dzêabet , dak jana užé i ni xodzêc´ .
*AI4:	tak jana užé tak bahatâ i ne xodzêc´ , tam (.) k persname +/.
*INT:	persname , da .
*AI4:	nu , toj ža užé vjazdze kamandujê .
*AI4:	da , vot étâ u mjane vot svaty maje .
*INT:	da , u persname sprašývâlâ +"/.
*INT:	+" kartošku vskapalê ?
*INT:	havorýt +"/.
*INT:	+" vskapalê .
*AI4:	úškapalê užé , tol´kê u dvary , nu .
@New Episode
*INT:	vašýx svatoú znajut .
*AI4:	vot , ščytajêcý , da , nu .
*AI4:	a (.) persname , jon iz čačerksâhâ pêrajexâú .
*AI4:	jon žyú hod dze ú sjastré , patom (.) uže tut .
*AI4:	étâ tam jany dom kupilê .
*INT:	panjatnâ .
*AI4:	vot takijê maje zjaci .
*INT:	râskazalê svaju radnju .
*INT:	a (.) k sistre čjastâ jezdzêtê v gostê ?
*INT:	ilê ana k vam ?
*AI4:	ne , jana častâ [_////] ana , ja žé úžé ni mahu .
*AI4:	ana častâ častâ .
*AI4:	ana (.) čérýz nedzelju , šcytajcê , pêrýježajê .
*AI4:	jana úsida ú pjatnêcu večýrâm prýjažajê na pol dzesjatâvâ i ú vâskrésen´jê na čatyrý časa ujaždžajê .
*INT:	étêm pojêzdâm , da ?
*AI4:	ne , ana na aútobusê jezdzêt , ú sâlihorsk katory cjaper puscilê , sâlihorsk-homêl´ .
*AI4:	dak jana užé jezdzê , a večýrâm jana prýjažžajê akcjabârskêm .
*AI4:	prostâ homêl´-akcjabârskê , katory tut xodzêc´ , usë .
*AI4:	jaje ústryčajut tut .
*AI4:	<jana častâ>[_/] jana častâ prýjažžajê , užé ja tada (.) dva dnja , ščytajêccý , âddyxaju .
*AI4:	užé jana s babuškâj , užé úsë .
@New Episode
*AI4:	a tojê bylâ jana ú votpuskê , dak dve njadzelê byla užé .
*AI4:	tut âddyxalâ z joj , nu , âddyxalê .
*INT:	jasnâ .
*INT:	u vas stokâ mnogâ lêtêratury , knix .
*AI4:	oj , knih prýstaúljajêcê skol´kê !
*AI4:	ja ni znaju .
*AI4:	ja vot na persname kručy , ana u mjane knih ni čytajêt .
*AI4:	ja hâvaru +"/.
*AI4:	+" persname , ja ni prýstaúljaju , kak étâ ty žyvëš bez knih .
*AI4:	u mjane úse knihê , étâ maje nâraúljanskêjê , étyjê ž úse knižkê .
*AI4:	u mjane stol´kê dzeckêx , u mjane stol´kê +...
*AI4:	užé (.) jak usju lêtêraturu +...
*AI4:	vse prýjaža@k +...
*AI4:	xodzêc´ da babuškê .
*AI4:	+" babuškâ , možý , u cjabe takajê knihâ je ?
*AI4:	pâtamuštâ nadâ jim u školê .
*AI4:	u mjane úse škol´nyjê knižkê .
*AI4:	i melêžý je , i šamjakênâ je , i talstovâ .
*AI4:	usem už ja hâvaru .
*AI4:	i <vajna i mir>["] , úse .
*AI4:	i vot étâ vo , i <ljudzê na balocê>["] .
*AI4:	use (.) pryxodzêc´ .
*AI4:	ja hâvaru +"/.
*AI4:	+" pryhodzcê , bjarycê u mjane knižkê .
*AI4:	u mjane úse , katoryjê dzeúkê xadzilê ú mjane ú školê , kada jaščé ú naroúlê .
*AI4:	i patom my sjuda pêrajexâlê .
*AI4:	u mjane úse .
*AI4:	ja ran´šý byla u (.) zdanêjê , étâj , knêhaljubâú .
*AI4:	i úsjada nam +...
*AI4:	kamu-kamu , nam úsjada pa blatu knižkê .
*AI4:	nu , hoc´ za dzen´hê , my úsjahda placilê .
*AI4:	skol´kê u mjane bylo , skol´kê ja pârâzdavalâ +...
*AI4:	étâ ž tam dva rjadâ i tožý ž dva rjadâ .
*AI4:	ščé ž u persname zâvaljalês´ .
*AI4:	i ja ni prýstaúljaju , ja vot druhi raz +...
*AI4:	ja úžé nja znaju , jak ici pâpjaréc´ što , na druhi raz mne tak xočýcý pâčytac´ .
*AI4:	ja vot pajdu , tyjê samyjê , úžé znaju , no úsë raúno .
*AI4:	karoú pasu , ja úsjada knižku vaz´mu .
*AI4:	ja úsjada +...
*AI4:	nu užé ú mjane (.) zrénêjê slâbavatâ , dak ja úžé s ačkamê .
*AI4:	dak , byvajê , tam ci zahubêš , ci što jany dze-tâ , nu .
*AI4:	ja vot persname +...
*AI4:	na [_//] za persname ja ruhajus´ , za persname .
*AI4:	kažu +"/.
*AI4:	+" bjarycê knižkê , čytajcê .
*AI4:	+" ja ni prýstaúljaju , vot huljan´nê , kak ni pâčytac´ knižku , ni pâjêntêrýsavaccý .
*AI4:	ja ljublju knižkê .
*AI4:	ja ljublju hazety čytac´ , ja ljublju novâscê .
*AI4:	ja i vypisyvâju hazety , ja i žurnaly kupljaju .
*AI4:	ja i <saveckuju bêlarus´>["] každy čac´ver ja bjaru , što b ú mjane vsehda ana byla .
*AI4:	ja (.) pra arcistâú ljublju sluxâc´ , čytac´ usë .
*AI4:	vot dzeúkê kak-tâ u mjane , nu xx , niúdalêsê u mjane , što b vot tak čytac´ .
*INT:	u persname von i kamp´´jutâr stajit .
*AI4:	nu , <jany kamp´´jutâr>[_//] jana kamp´´jutâr .
*AI4:	a ja kâmp´´jutérâm , jak étâ , ja ni úmeju .
*AI4:	jany úžé mne +"/.
*AI4:	+" mamâ , my cjabe naučým .
*AI4:	ja hru +"/.
*AI4:	+" ni xaču .
*AI4:	jeslê ja užé úlezu ú toj kamp´´jutâr , to ja užé i ne vylêzu z jaho .
*AI4:	dak ja i ni xaču úžé , ja ni znaju , jak nâžyvajêccý jano .
*AI4:	ni xaču ja úžé úlazêc´ .
*INT:	a têlivizâr tožý ljubêtê inahda smatret´ ?
*AI4:	da .
*AI4:	a têlivizâr cjaper my pastavêlê kanal´ny , tryccýc´ šés´ kanavâú .
*AI4:	i ot têljavizâr ja ljublju , ja úsë ljublju pa têljavizârý .
*AI4:	asobênnâ ja ljublju užascêkê , fantascêku .
*AI4:	ja étâ strašénnâ +...
*AI4:	nixto ne hljadzic´ domâ .
*AI4:	ja úse pra tyx pâukoú , pra úsë étâ vo ja očýn´ ljublju .
*AI4:	étâ ú mjane , étâ vo , užé persname kazalâ , zâpisalâ dzisk jakoj [_////] kakoj-tâ .
@New Episode
*AI4:	takojê úsë , takojê strašénnâjê , vot ja étâ ljublju .
*AI4:	ljublju ja bâjêviki .
*AI4:	ja vot étyjê mêladramy , vy prýstaúljajêcê +...
*AI4:	nu , ja vot , ljudzê raskazyvâjut , ja dumâju , ja vot +...
*AI4:	nu , vot étu vo , pa kino ljuboú vot étu , ja ne veru .
*AI4:	no ja lublju (.) bâjêviki , ja očýn´ ljublju .
*AI4:	vot éty specnazy , vot étâ vo , boj , étâ [_/] étâ [_/] étâ ni râskazac´ .
*AI4:	xaj vam i dzeúkê skažuc´ .
*AI4:	étâ užé jeslê u mjane úsë étâ idze , mne cêšyna , što b úsë vot étâ .
*AI4:	ja [_//] my kada-tâ jaščé u naroúlê žyli , i byli kinâ étyjê , i pra saldat , i úsë .
*AI4:	vot étâ ja užo +...
@New Episode
*AI4:	nu , mêladramy étêjê (.) ne očên´ , ja ljublju takojê .
*INT:	a vot vy hâvaritê , u vas xazjajstvâ .
*INT:	a što u vas s xazjajstvâ ?
*AI4:	karovâ , čéc´vêrâ pârasjat , takix ladnyx , svin´nja bal´šajê , kury u mjane , kury .
*AI4:	u mjane (.) dva sabakê , sem katoú u mjane , u mjane xazjajstvâ xx .
*AI4:	tak što ja úsex ljublju , úsex hljažu .
*INT:	da , i vot étâ kotêk ležyt .
*AI4:	+< oj , a katoú u mjane (.) val´jêm .
*AI4:	éty kocêk jak sabačkâ .
*INT:	+< ryžýn´kêj .
*AI4:	jon za mnoj +...
*AI4:	i kartošku kapajê sa mnoj , ležyc´ lja mjane , nu .
*INT:	a čistên´kê .
*INT:	tak vymyvajêtê , navernâ ?
*AI4:	a ne , ani samê .
*AI4:	a jany ú mjane nidze , ni xočuc´ tak dâleko .
*INT:	mâlač´ko pap´´juc´ svežýn´kâjê ?
*AI4:	+< p´´juc´ , oj !
*AI4:	úse karovy dojêc´ sa mnoj .
*AI4:	ja karoú daju , jany úse na skamejkê sjadzjac´ u mjane , žduc´ mâlačka .
*INT:	a jak xx klič´kâ vašýj karoúki ?
*AI4:	zor´kâ .
*INT:	dzevâč´kê , mo , dalê ?
*INT:	ci unukê ?
*INT:	samê ?
*AI4:	étâ (.) persname dalâ staršýjê .
*AI4:	étâ , nu , jaje [_/] jaje astalâs´ karoúkâ , dak jana užé mne .
*AI4:	jany pêrašli ú kvarciru , dak jana užé mne addalâ .
*INT:	a persname ni pâmahajêt daic´ ?
*INT:	ne úmejê ?
*AI4:	+< neâ .
*AI4:	dzeúkê úse dojêc´ , ne , a jana ne .
*AI4:	jana kazalâ , što jana jaje sënê čuc´ +...
*AI4:	+" badajêcâ .
*AI4:	jana u mjane bjazrohâjê ž karovâ , jana kažý +"/.
*AI4:	+" badajêcâ .
*AI4:	ja hâvaru , jana jaje vašé ni čapajê .
*INT:	jana bajiccý , vidnâ ?
*AI4:	bajiccý jana , tak .
*AI4:	a tak ničohâ .
*INT:	u vas stokâ mnohâ vênahradâ .
*AI4:	vênahradâ mnohâ .
*INT:	étâ kada (.) vabše prijexâlê , pâsadilê ?
*AI4:	my pêravezlê attudâvâ .
*AI4:	my +...
*AI4:	u nas domâ , ú naroúlê , sil´nâ bahaty vina +...
*AI4:	i my ves´ vênahrad pêravezlê sjuda , s karčamê .
*AI4:	i vot pâsadzilê , i jon +...
*AI4:	oj , ja , vy znajêcê , stol´kê +...
*AI4:	osênnju pryxodzcê na vênahrad , kali je .
*INT:	pasibâ !
*AI4:	ilê na vino , vino ja rablju .
*AI4:	z jaho dobrâ i varénnê , no vot sil´nâ nadâ doúhâ varyc´ .
*AI4:	ukusny vênahrad , nu , taki jon , ne sil´nâ taki sladkê , no jon taki +/.
*INT:	+< tak on že krasivyj , bal´šoj .
*AI4:	nu , jaščé ž pabol´šý je .
*AI4:	nu , taki , jon taki +...
*AI4:	izabelâ ["] , tak jon bol´šý vinny taki , no úkusny .
*AI4:	ja , znajêcê što , ja javo ljublju tožý .
*INT:	i tenëk v žaru delâjêt .
*AI4:	i cjanë@k +...
*AI4:	tak ljubata , tut vot idzeš , kak pa tunélê , nu .
*AI4:	a úsë [_/] úsë nadâ što b u dvaré bylo , nadâ úsë .
*AI4:	žyvëš , nadâ radâvâccý úsjamu .
*INT:	i u vas xvatajêt vremênê ?
*AI4:	xvatajê .
*AI4:	énerhêjê i úrémênê .
*INT:	+< da , i ljubvi k dzetêm i únukâm .
*AI4:	+< ljubvi .
*AI4:	ja , vy znajêcê što , vot +...
*AI4:	nu , bez taho ne byvajêt .
*AI4:	druhi raz i pâruhajêšsê , druhi raz i (.) étâ vo , nu +/.
*INT:	i persname k vam atnosêccý tak .
*AI4:	persname mâladec .
*AI4:	ja užé sën´nê sjadzelâ i plakâlâ .
*AI4:	kažu +"/.
*AI4:	+" dočýn´kâ , a kak ža ja bez cjabe ž budu .
*AI4:	ana +"/.
*AI4:	+" pryvyklê ?
*AI4:	ja hâvaru +"/.
*AI4:	+" da , pryvyklê .
*AI4:	šcytajcê , jana ž nêkuda ad mjane .
*AI4:	nu , jana ú kanadu jezdzêlâ ž , jana čytyrý hodâ padrad jezdzêlâ ú kanadu .
*AI4:	nu , kažu +...
*AI4:	a tak i kažu +"/.
*AI4:	+" ni znaju kažu ["-"] dočý , kak ja s taboj budu kažny dzen´ s taboj pêrýhavarývâccý .
*AI4:	pryvyklâ , ja jaje ljublju .
*AI4:	jana u mjane dzeúkâ (.) laskâvâjê , jana xarošýjê dzeúkâ , krasa .
*INT:	+< krasivâjê , jana kak +...
*INT:	štob vy ni skazalê , i skazaú by , jana na vas paxožý .
*AI4:	+< nu , da na mjane úse +...
*AI4:	dak na jaje ž use kažuc´ persname ž .
*AI4:	na jaje kažuc´ , što jana persname , jej úse kažuc´ persname .
@New Episode
*INT:	krasavêcâ !
*INT:	kuda ana užé pajdët ?
*AI4:	na dzêskaceku sën´nê žeš .
*INT:	kakajê ?
*INT:	prašal´nâjê , kanešnâ .
*AI4:	+< da , nu .
*AI4:	nu jak ža ni puscic´ užé ?
*INT:	a s kakovâ vozrâstâ persname u vas žyvët ?
*AI4:	s čýtyrox hadoú , jaščé čatyrý hodâ ne bylâ .
*AI4:	malên´kâjê , vy prâstaúljajêcê , étâ ni râskazac´ .
*AI4:	kak jana tam u babuškê byla , ana (.) dažý ni znalâ , što étâ karovâ mâlaka daje .
*AI4:	što jana takojê +...
*AI4:	ana vot pryjdzê +"/.
*AI4:	+" dajcê mine xlebâ .
*AI4:	+" u vas xleb je ?
*AI4:	+" je .
*AI4:	+" saxâr je ?
*AI4:	+" je saxâr .
*AI4:	i vadoju +...
*AI4:	ja užé tada , kada ja z jej načýlâ vučyc´ , kažu +"/.
*AI4:	+" persname , pašli .
*AI4:	sjadzelâ u mjane pad karovâj .
*AI4:	ja hru +"/.
@New Episode
*AI4:	+" persname , pâljadzi , étâ ž karoúkâ tabe belên´ku vadzičku tabe daje .
*AI4:	+" ne takuju , jak tuju s kranâ , a jetu@w .
*AI4:	+" pâljadzi , jakojê úkusnâjê .
*AI4:	tak my jaje na vêlâsipedzê vyčylê katac´ .
*AI4:	oj , étâ ni râskazac´ .
*INT:	+< takajê krasivâ devâč´kâ .
@New Episode
*AI4:	nu , ana mâladec , ana vot takajê .
*INT:	bal´šojê u vas sercâ , takojê sercâ .
*AI4:	nu , jana mjane +...
*AI4:	ja ž hâvaru s neju .
*AI4:	oj , vy znajêcê što +...
*AI4:	nu jak vam râskazac´ ?
*AI4:	z zanjacêjêmê ja z jej pâpâsjadzelâs´ , nu , vo ana (.) slâbavatâ vučylâsê .
*AI4:	ja užé j pajdu na sabran´nê , any havorât +"/.
*AI4:	+" nu , hlaúnâjê , što b zdaroúê bylo .
*AI4:	dak što ž mne zdaroúê ?
*AI4:	mne ž tožý znanêjê +...
*AI4:	i +...
*AI4:	nu , slabâ jana u mjane , slabâ zânimalâs´ .
*AI4:	što b jana u mjane ščé (.) troškê , nu +/.
*INT:	a v kakoj školê persname učilâs´ ?
*AI4:	u himnazêjê .
*AI4:	srazu ž i školâ byla , patom himnazêjê byla .
*INT:	ščeslivâ persname .
*AI4:	nu , nu .
*AI4:	vo cjaper ja +...
*AI4:	vy znajêcê što , u himnazêjê prahramâ cjažolâjê byla .
*AI4:	a jana ž išla jak ?
*AI4:	jany ž išli pa starâj prahramê .
*AI4:	u jaje , nu , étâ tol´kê paslednê klas , katory byú užé +...
*AI4:	pa rajonu paslednê klas , katory pa starâj prahramê adzinâccýc´ klasâú byú .
*AI4:	vo .
*AI4:	nu ničohâ .
*INT:	vypusknoj v školê byl interesny , da ?
*AI4:	+< bylo [_//] byú , da .
*AI4:	byla jana u mjane krasavêcâ .
*AI4:	persname joj pryčosku zrabilâ .
*AI4:	i ja krasivâjê byla .
*INT:	a u vas fâtahrafêj netu s vypusknovâ ?
*AI4:	netu .
*AI4:	a nas šéš nima , ja ž dumâlâ +...
*AI4:	u nas ža disk dolžýn byc´ .
*AI4:	tam ža úsë na dziskê budzê .
*INT:	i ješčë netu ?
*AI4:	zrabilê tol´kâ âdnamu klasu , a vtaromu +...
*AI4:	s klasâ persname vidzêlâ , jon skazaú , što +...
*AI4:	+" zrobêm .
*AI4:	i na dzisk my addalê +...
*AI4:	nu , jaščé dzen´hê my ni âddavalê .
*AI4:	skazalê , kada , nu , zrobêc´ dziskê , i úsë .
*AI4:	byli my .
*AI4:	i papâ naš byú , i my .
*AI4:	i oj , pâpâtâncavalâ ja .
*AI4:	j jana tâncyvalâ , úsë .
*AI4:	xarošý .
*AI4:	prostâ što ú nas (.) dož tada pašoú , i na céntrý ni bylâ +...
*AI4:	i ú tom , u klubê , tam (.) skaplen´nê bylo .
*AI4:	i my dažý pašci ploxâ jijo vidzêlê .
*AI4:	my stajalê u dvirax , ni možnâ byla dažý úlezc´ .
*AI4:	tam ža pâzalazêlê ljudzê , katoryjê +...
*AI4:	nixto nima ú jix , prostâ sasedzê pâzaxodzêlê , úsë , pâzânimalê mestâ .
*AI4:	a my +...
*AI4:	pryšlo nas +...
*AI4:	dažý radzicêlêj ni bylo dažý dze pâsadzic´ .
*AI4:	tak i da .
*INT:	kak-tâ tak možnâ bylo ?
*AI4:	+< vot tak i zrabilê .
*AI4:	i my dažý stajalê užé +...
*AI4:	stajalê na nahax stol´kê úrémênê , što b xacja b pabačýc´ , jakajê vo , da +...
*AI4:	nu ú školê očýn´ xârašo , ârhânizovânâ .
*AI4:	takojê taržéstvênâ bylâ , kada užé nam uručalê dziplomy i jim užé étyjê +...
*INT:	âtestaty ?
*AI4:	âcistaty to jesc´ .
*AI4:	i u nas užé ž radzicêlêj tuda prýhlašalê , každâvâ .
*AI4:	oj , vy znajêcê , ú kancé každy (.) klasny spjavaú úžé perâd klasâm .
*AI4:	oj , vabšé .
*AI4:	vot my u persname byli na vypusknom , nu , bylo tožý xârašo , ja ni skažu .
*AI4:	no tam prostâ taržéstvênnâ bylo , nas prostâ úručalê , i úsë , i my pašli .
*AI4:	a tut , štob +...
*AI4:	nu ni râskazac´ !
*AI4:	i dzetkê tâncavalê , étyjê , s sadzê@k +...
*AI4:	ni s sadzêkâ , étâ , iz domâ +...
*AI4:	ni z domâ , domâ tvorčýstvâ tam vot .
*AI4:	dzetkê tâncavalê , kakoj tam ansambl´ byú .
*AI4:	i každy vot klas +...
*AI4:	prâdzêktavalê vot étâ pra dzjacej usë , i (.) klasnyjê rukâvadzicêlê užé (.) spjavalê tam .
*AI4:	nu , ni râskazac´ .
*AI4:	on [_/] on tak mne panravêlsê , nu vabšé .
*AI4:	my sjadzelê užé ú zalê , u sportzalê , tam skamejkê pastavêlê , i úsë .
*AI4:	oj , nu , prostâ dzetkê našý úse sjadzelê , try vypusknyjê klasy , i my užé úse radzicêlê sjadzelê , vabšé .
*AI4:	ni râskazac´ , kakajê krâsata .
*AI4:	vabšé !
*AI4:	ja vot blâhadarnâ , što vot tak vot zrabilê .
*AI4:	vabšé .
*AI4:	i dzerektâr nas +...
*AI4:	úsim , nu +...
*AI4:	i na mjane , ja užé pâdyšla +...
*AI4:	nu , my užé s persname pâdyšli , i jana užé mjane abnjalâ i hâvaryt +"/.
*AI4:	+" oj , kak my blâhadarny vy , sto vot vy persname vot vâspitalê takuju .
*AI4:	nu , persname , jana u mjane spakojnâjê .
*AI4:	jana ú mjane i klas ne prâpuskalâ , ana ú mjane zanjacêjê +...
*AI4:	ana xoc´ , jak tajê klasnâjê kažý +"/.
*AI4:	+" xoc´ naša persname (.) slâbavatâ vučylâs´ , no za to jana i ú suboty zanjacêjê +...
*AI4:	u jaje nêkahda propuskâú ni bylâ .
*AI4:	i jeslê úžé ja pâprašu +"/.
*AI4:	+" persname +...
*AI4:	hru +"/.
*AI4:	+" persname persname , persname na bazarý tam nadâ što-tâ kupic´ .
*AI4:	+" tam na čas .
*AI4:	ja jaje mašynâj pryjedu zâbjaru i patom prývažu .
*AI4:	ana +"/.
*AI4:	+" persname , kavo kavo , persname ja nêkahda ni mahu ni âdpuscic´ , pâtamuštâ jana u nas pâsjaščajê +...
*AI4:	jana nêkada ni +...
*AI4:	što b jaje +...
*AI4:	oj , štob jana prâpuscilâ urok , étâ +...
@New Episode
*AI4:	nu , jak-tâ +...
*AI4:	pajšla ú školu , značýc´ pašla .
*AI4:	+" kak ty vučýšsê ?
*AI4:	+" kakijê spasobnâscê ?
*AI4:	što-tâ u jaje +...
*AI4:	ú lêcêraturý ú jaje dzjavjatkâ išla .
*AI4:	mâcemacêkâ ú jaje trojkâ , jana +"/.
*AI4:	+" ja ni raždzëny mâcemacêk .
*AI4:	a vot jana dze vot étyjê sciški , ana mâmental´nâ .
*AI4:	prâčytajê , jana mâmental´nâ zâpâminalâ .
*AI4:	nu , ni +...
*AI4:	ú každâvâ svajo .
*INT:	nu , pašla tak , krasivâ s vamê pâprašalâs´ , umnicâ .
*AI4:	+< aj , jana mâladec .
*AI4:	nu ja , šo-tâ ja +...
*AI4:	vy znajêcê što , ja kak-tâ uverânâ ú jej .
*AI4:	ja (.) za jaje jak-tâ ne pêrýžyvaju , što jana takajê .
*AI4:	mal´čýkâú u jaje takix nima , štob jana (.) s kem-tâ (.) sir´´joznâ ústréčalâs´ .
*AI4:	u jaje úse druz´ja .
*AI4:	ja načnu , jana +"/.
*AI4:	+" mamâ , étâ ú mjane druz´ja .
*INT:	de-tâ s padruškâmê pašla ?
*AI4:	pašla s padruškâj , z persname jana ú étâ xodzêc´ .
*INT:	mâladec , krasivâjê devâč´kâ , kak artistkâ .
*AI4:	narmal´nâ .
*INT:	oj , vam +...
*INT:	ja ni znaju , kakojê u vas sercâ , takojê bal´šojê i dobrâjê .
*INT:	étâ râzdelit´ svaju ljubov´ s (.) persname .
*INT:	úse doč´kê (.) ne rêvnavalê ?
*AI4:	net , nâbarot .
*AI4:	tol´kê kažuc´ (.) cjaper +"/.
*AI4:	+" pravêl´no , ty nas tak ne prýbiralâ , ja ty persname prýbirajêš .
*AI4:	dak ja hru +"/.
*AI4:	+" jana ž men´šý vas ža .
*AI4:	i dzeúkê úsjada tožý joj +...
*AI4:	oj , persname asobênâ joj nimnohâ pâmahajê .
*AI4:	nu , vot jana , persname , jak jedzê ú xmjal´nickê što-tâ ot kupljac´ úsë , ana (.) kamu kamu , ana joj i majêk , jana joj úsë .
*AI4:	+" étâ persname , étâ persname .
*AI4:	+" jana havorýt ["-"] mâladec .
@New Episode
*AI4:	jana joj úsë .
*AI4:	ana joj vot i (.) pryčosku , vot joj ú jaki večýr ilê što , jana nêkada joj ni adkažý .
@New Episode
*AI4:	nu tak , dzeúkê ljubêc´ jaje .
*AI4:	dzeúkê nêkada +...
*AI4:	persname vot (.) xrosnâjê xx staršýjê , čryscilâ ž jaje .
*AI4:	persname tožý joj úsjada (.) što nadâ +...
*AI4:	nu , xaj žyvët .
*AI4:	nadâ dzicjacê ščascê štob bylo .
*AI4:	ne pâvjazlo tak , chaj pâvjazët u nas .
*AI4:	a što ž zdelâc´ ?
*AI4:	rybënku nadâ ščascê dac´ .
*AI4:	da , štob jana jaje znalâ , što ú jaje (.) usjada +...
*AI4:	ana ran´šý úsë bajalâsê .
*AI4:	+" mamkô , vot ja pajedu vyčyccý , i mne ad cjabe nêkakoj pomâščý ni budzêt .
*AI4:	ja hru +"/.
*AI4:	+" a čo@w ty tak kažu ["-"] uverânâ ?
*AI4:	+" sumkê budzêš , pradukty brac´ .
*AI4:	+" čaho ty ?
*AI4:	kažu +".
*AI4:	+" vot što-tâ mne +...
*AI4:	+" dumâju , možý , ty mne ne budzêš pâmahac´ .
*AI4:	ja hru +"/.
*AI4:	+" nu !
*AI4:	prâžyla kažu ["-"] stol´kê hadoú , u cjabe kažu ["-"] ščé takijê myslê (.) ú hâlave .
*AI4:	+" nu jak ja tabe ni budu pâmahac´ ?
*AI4:	+" jeslê , va-pervyx , étâ užé úsë tvajo , šcytaj .
*AI4:	+" komnâtâ étâ tvaja (.) pâstajannâ .
*AI4:	étâ vo , dažý tada kamisêjê ž prýjažalâ z râjspalkomâ ž , u mjane úse +...
*AI4:	i prýjažalê , ja im pakazyvâlâ komnâtu .
*AI4:	ja hru , persname ž poúnâscju komnâtâ .
*AI4:	šcytajcê ž , ji kamp´´jutâr , užé ž úsë ž étâ ot jijo .
*AI4:	dak jany +"/.
*AI4:	+" persname persname +...
*AI4:	havorâc´ +"/.
*AI4:	+" persname , persname , tabe ž nadâ (.) bohâ malic´ i vyčyccý .
*AI4:	+" ty prystaú , tabe komnâtâ adzel´nâ .
*AI4:	nixto nêkuda nêkada ni zaxožýú , liš by paradâk .
*AI4:	adkryju , paradâk štob , paradâk u jaje byú .
*AI4:	hru +"/.
*AI4:	+" ú cjabe úsë jesc´ .
*AI4:	nu , što tam ?
*AI4:	ja ni xvaljusê , nu ú jaje ž svajo úsë .
*AI4:	u jaje ja nêkada +/.
*INT:	u jejo ujutnên´kâ , čyscên´kâ .
*AI4:	+< i ja joj hâvaru , što ja nêkada ni prýkažu , štob nêkavo veščy lišnê , čužyjê ni bralâ , nêčévo .
*AI4:	lučý nima čyvo ú cjabe , mamâ ["] skažy , pojdzêm my kupêm .
*AI4:	ja ni ljblju .
*AI4:	mine dzeúkê tozâ nêkada ni_ú_kohâ veščy +...
*AI4:	ja vot dažý +...
*AI4:	étâ jedzinstvênnâ , što mne sjastra kada adast .
*AI4:	što tam malojê joj , jana mne adâ@k +...
*AI4:	ja nêkada nikohâ čužyx vjaščéj ni +...
*AI4:	i ni pol´zujus´ .
*AI4:	usë étâ vo dalžno u cjabe byc´ svajo .
*AI4:	kakojê étâ janojê , no étâ svajo .
*AI4:	ja ne tojê što tam +...
*AI4:	mo , ljudzê i (.) ne žalejuc´ , no étâ nadâ , štob u cjabe bylo svajo .
*AI4:	lučý úsjao , što b bylo u cjabe svajo .
*INT:	da , mâlaccy .
*INT:	prostâ ot râzhavarývâjêš s vamê i prýklanjajêšsê , što (.) smahli (.) vot takuju dzevâč´ku vâspitat´ .
*INT:	i vaspitânuju , i trudâljubivâju .
*INT:	mâlaccy , daj boh vam zdaroúê !
*AI4:	pasibâ .
*INT:	štob vam ješčë xvatilâ sil na persname unučêk , unukâú .
*AI4:	+< da , ja dumâju +...
*AI4:	o , ja užé starajusê , dumâju +...
*AI4:	jaščé ž , ja dumâju , j prâžyvu trošýčkê .
*INT:	ne , vy ž mâladajê , kanešnâ .
*AI4:	nu , ja mâladajê .
*AI4:	užé ž na pensêjê , užé ž pênsêjanerkâ .
*INT:	vyhlêdzêcê vêlêkalepnâ !
*INT:	pâtamuštâ takajê harjačêjê , da ?
*AI4:	+< da , da .
*AI4:	u čýlaveku u dvižénêjê i žyzn´ idzët .
*AI4:	a jak sjadziš i tak , dak jano j ni [_/] ni incerésnâ .
*INT:	a kakajê markâ u vas mašyny ?
*AI4:	žýhuli ["] , dvaccýc´ adzin , nol´ , pjac´ , pjacërkâ .
*INT:	o , xârašo petërkâ !
*AI4:	+< aj , prastajê .
*AI4:	u nas ža ščé maskvič ["] stajic´ , u nas dve mašyny .
*AI4:	nu , tam nada troškê pâdrýmancirâvâc´ .
*AI4:	i maskvič u nas jes´ , i žýhuli .
*INT:	i muž tožý jezdêt , da ?
*AI4:	da , jon z vosêmsêt sedz´mohâ , s aprélê , a ja sêncebra .
*AI4:	my ú adzin hod .
*AI4:	srazu on âtvučyúsê , mašynu kupilê , vo j patom ja úžé vučylâs´ .
*INT:	tak vy užé attudâ pryjexâlê s mašynâj ?
*AI4:	+< da , da , da .
*INT:	i ta vašý mašynâ , da ?
*AI4:	da .
*AI4:	i ta vot našý mašynâ , katorâjê maskvič ["] , étâ našý mašynâ pervâjê .
*AI4:	jana u nas .
*AI4:	i ú nas jana úsë úrémê , jana josc´ +/.
*INT:	udač´nâjê .
*INT:	o , vidêtê , spit ?
*INT:	xazjajên .
*AI4:	nu , narmal´nâ .
*AI4:	a jak ža ?
*AI4:	šas xazjajkâ kino budzê hljadzec´ , jon mjane sydzec´ .
*INT:	a vy ješë tak budêtê fil´m smatret´ , da ?
*AI4:	+< da , a jaščé ž urémê , pasmotrým i kino jaščé .
*INT:	oj , jasnâ , spasibâ .
*AI4:	vy znajêcê što , vaš raskaz tak menja tronuú .
*INT:	prýklanjaccý prostâ perâd takimê ljudzmi nadâ .
*AI4:	xârašo , što vy prijexâlê k nam v pasëlâk .
*AI4:	očýn´ .
*INT:	ja , vy znajêcê što , ja , s adnoj stârany , ja j blâhadarnâ , što +...
*AI4:	u nas vot +...
*INT:	ja [_//] my pêrajexâlê sjuda , v akcjabrskê , ja vam skažu +...
*AI4:	vot my pêrajexâlê i na novy hod my tada +...
*AI4:	my pêrajexâlê dvaccatâvâ dzêkabra i (.) tryccýc´ pervâvâ my úžé xadzilê na jolku tuda von .
*AI4:	kakojê u mine úpêčetlen´nê ?
*AI4:	vot u nas +...
*INT:	my huljalê , no my kak-tâ ne tak .
*AI4:	a tut my pryjexâlê , a ljudzê vse takijê , a muzykâ , a kruhom (.) jolkê , da úse (.) z harmoškâmê .
*AI4:	my pašli tady s persname , ja pomnju , kažu +"/.
*AI4:	+" persname , božý , kak ljudzê huljajuc´ , kak ljudzê éty vo +...
@New Episode
*AI4:	use tak u céntrý âtmičajuc´ , patom i (.) ú parkê úsë .
*AI4:	oj kažu ["-"] persname , kakajê +...
*AI4:	kažu +"/.
*AI4:	+" a u nas hâvaru ["-"] my jak-tâ tak (.) sâbiralêsê kampanêjêmê , svaje .
*AI4:	kak-tâ to ot nas ot ni bylo takojê (.) huljan´nê .
*AI4:	a tut use praznêkê , use jak-tâ (.) na céntrý huljajuc´ .
*AI4:	kažu +"/.
*AI4:	+" oj , persname , jak u nas +...
*AI4:	kažu +".
*AI4:	a patom užé ot svaty užé u mjane , dak my užé [_//] k svatam u hoscê , da .
*AI4:	+" oj kažu ["-"] persname , jak tut kažu ["-"] xârašo u nas tut .
*AI4:	kažu +".
*AI4:	oj , da svoj dom , da pryjdzêš u svoj dom .
*AI4:	oj , kak +...
*AI4:	vabšé .
*AI4:	da i rabotâ u nas ža , šcytajcê , byla .
*INT:	i rabotâ , i dom , i úsë .
*AI4:	tol´kê ne ljanisê , rabi , i budzê úsë .
*INT:	hlaúnâ , što vam panravêlsâs´ .
*AI4:	panravêlâs´ , ja ni skažu , mne na akcjabârskêm .
*AI4:	a cjaper vabšé krâsata .
*AI4:	oj , a cjaper vabšé .
*AI4:	idzeš i âddyxajêš , jej bohu , hljadziš na étyjê cvety vjazdze .
*AI4:	takajê užé u nas čýstata užé .
*AI4:	étâ ni raskazyvâlâ .
*AI4:	úse vulêcy , nima nidze ni +...
*AI4:	oj , vabšé (.) xârašo , ja vabšé .
*AI4:	narmal´nâ .
*AI4:	xočýš žyc´ , možnâ prystrojêccý .
*AI4:	jeslê , kažý , ty xarošý k ljudzjam , ljudzê k tabe nêkahda ni buduc´ ploxâ .
*AI4:	liš by ty (.) dušoju k čýlaveku atnosêšsê .
*INT:	spasibâ , persname persname , za svoj raskaz .
*INT:	a vot skažytê , pažalustâ , jeslê by (.) inastranêc pâprasil by vas (.) râskazat´ a našýj strane +/.
@New Episode
*AI4:	o , ja b jamu skazalâ +"/.
*AI4:	+" jak xočýccý úsë uznac´ , dak nadâ pažyc´ u bêlarusêjê .
*AI4:	vot tahda užé dobrâ .
*AI4:	a što u nas ú bêlarusê ?
*AI4:	u nas , kažuc´ , niščýjê bêlarus´ +...
*AI4:	u nas usë je .
*AI4:	u nas , jak toj kazaú , i bul´bâ je , i mjasô je , i jahâdy , i hryby , úsë je .
*AI4:	tak by ja b jim j skazalâ , što (.) bêlarus´ našý (.) ni prâpadze .
*AI4:	jeslê hoc´ by jana j adna byla , úsë u nas je .
*INT:	a šcitajêtê xx xx vy sebja bêlarusâm ?
*AI4:	o , kanešnê .
*AI4:	tak ja ž radzilâsê ú bêlarusê .
*AI4:	u nas (.) dažý , ja xadzilâ ú školu , u nas +...
*AI4:	vosêm klasâú my kada kančalê , u nas knižkê úse na bêlaruskêm jêzyke byli .
*AI4:	i historýju , i fizêkâ , use .
*AI4:	kromê ruskâvâ , liceratury i jêzyka .
*AI4:	a kada ja užé pašla u dzevjaty dzesjaty klas , u nas užé tam užé ž školâ byla usja na ruskom jêzyke .
*AI4:	oj , vy znajêcê , jak mne bylo cjažkâ prývykac´ k tamu .
*AI4:	užé nâčynajêccô +...
*AI4:	to historýju my vučylê , zdavalê pâ-bêlaruskê , a tut pašli pa-ruskê .
*AI4:	ne , ja ščytaju , bêlaruskâ , kanešnâ .
*AI4:	bêlaruskê jazyk , jon i ljahčéjšý .
*AI4:	vot mjane persname pryxodzêc´ , ja hâvaru +"/.
*AI4:	+" persname , únučkâ .
*AI4:	kažu +"/.
*AI4:	+" bêlaruskê jazyk , što ty čujêš , té j ty pišýš .
*AI4:	+" tol´kê vydzeljaj znak vot .
*AI4:	+" dze znak vydzêlêlâ , znažýc´ , bukvâ ja pervâjê pišýccý .
*AI4:	+" nu jak kažu ["-"] tabe ne panjac´ ?
*AI4:	nu , ja užo stol´kê vo .
*AI4:	+" i dze té +...
*AI4:	kažu +"/.
*AI4:	+" dze mjakkâ , dé-zé , dze c´vërdyjê , dé .
*AI4:	ja vot jim âb´´jasnjaju .
*AI4:	jeslê bêlaruskê jazyk , persname âdpraúljajê +"/.
*AI4:	+" idzi z babâju rabi .
*AI4:	my užé sjadzim z jeju robêm .
@New Episode
*AI4:	nu , ja tožý ne pâ-bêlaruskê hâvaru hiba .
*AI4:	u nas zmešýny , <nas ža>[_//] my ž +...
*AI4:	i úkrajinâ radâm , u nas i mešýny jazyk .
*AI4:	no úsë raúno dlja mjane bêlaruskê jazyk lepšý .
*AI4:	vot jak i pisac´ , i úsë , dlja mjane lepšý , čym ruskê .
*INT:	a kto pa vašýmu nâstajaščê bêlarus ?
*INT:	i što značêt byt´ bêlarusâm ?
*AI4:	nu , mne kažýccý , nâstajaščý , étâ (.) katory radziúsê ú bêlarusê .
*AI4:	a byc´ ?
*AI4:	nu , byc´ možýc´ i každy u (.) bêlarusê byc´ .
*AI4:	nu úsi raúno +...
*AI4:	no mne kažâccý , bêlarus , étâ (.) bêlarus , katory radziúsê ú bêlarusê .
*AI4:	vot éty znajê , što svaju rodzinu ljubêc´ .
*AI4:	i (.) budzê večnâ jon , jak toj kazaú , nu , blâhadarny svajoj bêlarusêjê .
*AI4:	nu , nu , radziúsê ú bêlarusê , značýc´ nâstajaščý ty bêlarus .
*INT:	a vot naš rêgion dlja vas tepêč´nâ bêlaruskê ?
*AI4:	nu , mne kažâccý , nu , na pâlavinu , navernâ .
*AI4:	mne kažâccý , tut i ruskê , i bêlaruskê .
*AI4:	ja tak dumâju .
*INT:	što javljajêtsâ dlja vas nêat´´jemlêmâj čjast´ju bêlaruskâj kul´tury ?
*INT:	i što javljajêtsê važnym v bêlaruskâj kul´tury ?
*AI4:	mne kažâccý , ú bêlaruskâj čýstata , patom +...
*AI4:	nu , ni znaju , mne kažâccý , mo , les jaki-tâ , možý +...
*AI4:	nu , ni znaju ja .
*INT:	(..) kak vy ščitajêtê , v bêlarusê xx raznyjê jêzyki : bêlaruskê , ruskê , smešýny bêlaruskâ-ruskê ?
*AI4:	nu , navernâ , jon i byú i budzê .
*AI4:	čystâ , navernâ , nu +/.
*INT:	i ljudê vezde li hâvarjat na adnom jêzyke ?
*INT:	ilê suščestvujut kakijê-tâ različêjê ?
*AI4:	+< ne , mne kažâcâ , suščéstvujut različêjê , pâtamu što i ú rasijê , navernâ , smešýny taki jazyk pâlučajêcý , bêlaruskê j ruskê .
*AI4:	a u nas tožý +...
*AI4:	tam ruskê , bêlaruskê , druhijê slava u nas tožý +/.
*INT:	+< a vot vy kak hâvaritê ?
*INT:	i v hastjax , i domâ , i na rabotê âdinakâvâ ?
*AI4:	+< a tožý smešýnâ .
*AI4:	âdzinakâvâ , no smešýnâ se raúno .
*INT:	a jezdêtê v homêl k sistre ?
*AI4:	tožý , ja svoj jazyk +...
*AI4:	net +/.
*INT:	+< to jest´ ne krivljajêtê svoj +/.
*AI4:	u mjane svoj jazyk .
*AI4:	i ne nêkada ú žyznê ja ne vydzjaljaju (.) imênâ vot takijê slava , dze što takijê vo .
*AI4:	ja +...
*AI4:	jak ja hâvaru , tak i ja .
*INT:	a nravêccý li vam , kagda bêlaruskêjê ispalnitêlê pol´zujutsê smešýnym jêzykom ?
*AI4:	nu , smatra jaki .
*AI4:	nu v âsnaúnom kada bêlaruskê , bêlaruskê mne bolêj , lučý nravêccý .
*INT:	i što vy dumâjêtê a buduščêm bêlaruskâvâ jêzyka ?
*INT:	budêt li on râzvivaccý ?
*INT:	ilê iščeznêt ?
*AI4:	+< a mne kažâccý , budzê .
*AI4:	net , mne@w kažâccý , budzê .
*AI4:	mne kažâccý , vot mâladzëš (.) padumâjê nad jetym , što bêlaruskê jazyk .
*AI4:	(..) ne .
*AI4:	ja dak ja za bêlaruskê , štob našý bêlaruskê kraj prâcvitaú i bêlarusukê jazyk byú .
@End

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page