Int_ak_4

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: AI4 Migrant, INT Interviewer @ID: brms|int|AI4|55;|female|Informant||Migrant|professional|| @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| *AI4: pêrejexâlâ , rabotâlâ ú sêl´hastexnêkê , tožý ú skladzê . *AI4: a muž rabotâú srazu ú sêl´hastexnêkê , a užé vot hod rabotâjêt u kžup akcjabârskâm . *AI4: nu , u mine trojê [_/] trojê dočýr . *AI4: úse dočýrý zamužým , každâjê imejê svajix detej . *INT: vot pervâjê u vas devâčkâ persname . *AI4: +< pervâjê ú mine persname , jana zamužým , u jaje dvojê dzjacej : persname i persname . *AI4: persname užé pêrašla ú vas´moj klas , persname u pjaty klas . *INT: a hde persname rabotâjêt ? *AI4: persname rabotâjêt na zomê@k [_//] somê (.) uborščêcâj . @New Episode *AI4: vtarajê dočkâ ú mine persname , rabotâjê +... *AI4: nu jak ? *AI4: dom dasuhâ . *AI4: ilê rdk . *AI4: jak jano nâzyvajêccý ? *AI4: tam jana rabotâjê . *INT: +< ú domê kul´tury ? *AI4: ú domê kul´tury jana rabotâjê tožý uborščêcâj . *AI4: imejê dvux mal´čêkâú . *AI4: mal´čêk adin va vtari klas pêrajšoú , a vtaromu čityrê hodzêkâ . *AI4: i trécê dočkâ rabotâjê ú sêl´hastexnêkê , slesârâm pa sborkê cépej . *AI4: tožý imejêt mal´čêkâ . *AI4: mal´čêku čityrê hodzêkâ . *AI4: (..) a ja cjaper na pensêjê , z martâ mesêcý ja na pensêjê . *AI4: no úsë žé xažu na prâjizvodstvâ , pâmahaju dočkê (.) rabic´ cépê . *AI4: nu tak , vot jakajê maja (.) žyzn´ . *INT: +< a , pâlučajêcý , u vas +/. *AI4: i ú mjane jaščé jes´ pryjomnâjê devâč´kâ . *INT: da , vot ja smatrju , ješë devâč´kâ . *AI4: da , u mjane josc´ pryjomnâjê doč , užé jana ú mine žyvët čytyrnâccýc´ let . *AI4: zavut +... *AI4: persname my na jaje kažým . *AI4: bo u mjane staršýjê persname , dak my persname . *AI4: vot . *AI4: jana vot tut končýlâ adinâccýc´ klasâú , pâstupilâ u homêl´skê kolêdž kulênaryjê na povârâ . *INT: užé , navernâ , sâbirajêccý k at´´jezdu ? *AI4: da , úsë . *AI4: my užé čýmadany hatovêm . *AI4: ú vâskrésen´jê pâvizu ja jaje na pojêzdzê užé . *AI4: pâvjazu , ú pânjadzel´nêk nadâ úžé +... *AI4: nadâ nam na étât , tuda [_///] sabran´nê budzê u nas . *AI4: i (.) užé na âbšéžycêjê jej , i úsë . *AI4: tak . *AI4: nu , tak vot . *INT: +< u vas (.) malên´kê unuk , čityrê hodêkâ +/. *AI4: dva . *AI4: dva u mjane dažý : u persname i ú persname . *AI4: u mjane úžé dva únučkâ . *AI4: u mjane +/. *INT: a vo samy mlačšý , skol´kâ jemu ? *AI4: aj ne , raznêcý mesêc u jix . *INT: čityrê hodzêkâ , da ? *AI4: i toj čytyrê , i toj , no ú jix raznêcâ mesêc tol´kâ . *INT: i staršý vnučêč´kâ vas´moj klas ? *AI4: da , únučkâ vas´moj klas , da . *INT: a kak staršuju vnučêč´ku zvat´ ? *AI4: persname . *INT: u babuškê , navernâ , čjastâ byvajêt ? *AI4: čjastâ . *AI4: da , jany úse ú babuškê , jany bez babuškê ne mohuc´ . *INT: a vot smatrju , vy zacejêlê remont . *AI4: da , zatejêlê my remont . *AI4: oj , dom u nas taki +... *AI4: nu , troškê syrâst´ pâlučajêccý . *AI4: vot my réšylê (.) ulažyc´ svaje den´hê , ce , katoryjê zârabilâ na jahâdâx . *AI4: i ulažyc´ na rémont , što b u nas zimoj bylo cëplên´kâ . *AI4: vot i voknâ my pastavêm [_//] pastavêlê , stêklâpakety . *AI4: cjaper u zalê my pastavêm stêklâpaket . *AI4: i pusc´ što b cjaplo bylâ u nas . *INT: a kak vot étu stenku vy delâlê ? *INT: kak vy ucjapljalê ? *AI4: +< plemjanêk prýjažžaú . *INT: tak a kak ucjapljajêlê ? *AI4: my bralê (.) pênaplast , jon klejêm . *AI4: a patom klejêm abmazyvâú , úsju jaje ucjapljaú , nu . *INT: tak on i rabotâjêt , vidnâ , v étâj otrâslê , da ? *AI4: +< da , jon rabotâjêt u firmê tam , ú homêlê . *AI4: i jon ofisy , i úsë jon +... *AI4: i naružnuju , i únutrýnjuju . *AI4: vot étâ jon mne pâsavetâvâú . *AI4: pryjexâú , skazal +"/. *AI4: +" cëcê persname , nadâ vam rémont , pâtamuštâ (.) prâpaduc´ i veščy . *AI4: nu i , kâročý , syrâst´ idzët , da . *INT: a vy v sem´´je +... *INT: skol´kâ u vas detej ? *AI4: dvojê : ja i sjastra . *AI4: sjastra žyvët u homêlê . *AI4: u sjastry tožý trojê dzjatej . *INT: a kak zvat´ sjastru ? *AI4: persname . *AI4: rabotâjê jana ú homêlê , pry jixnym inscitucê . *AI4: jana na pensêjê užé (.) dva hodâ , no joj pradlilê ščé kantrakt . *AI4: pâprasilâ , što b jana pârabotâlâ . *AI4: muž u jaje (.) hod nazad (.) umêr . *AI4: i jana úžé , nu , žyvët i z dočkâj i zjacêm , z dvumja únukâmê . *AI4: žyve ú kvarcirê . *AI4: a (.) zjac´ +... *AI4: syn žyvët adzel´nâ u tëščý , a dočkâ adna žyvët sa svikroú´´ju . *INT: a vašý mamâ žyva jiščë ? *AI4: +< mamâ (.) da . *AI4: mamâ ú mine . *AI4: pêrêavezlê my s kalinkâvêčskâvâ rajonâ , pêravezlê jaje sjuda , žyvët u mjane . *AI4: mamâ +... *AI4: u mamy naha zlomânâ , ana ni xodzêt . *AI4: nu , byú papâ , dak papâ vot polhodâ kak umêr , a mamâ u mjane vot . *INT: a kak mamu zvat´ ? *AI4: persname persname . *INT: i s kakovâ hodâ mamâ ? *AI4: u mamy bylo vo vosêmsêt hadoú , z dvaccýc´ dzevjatâvâ hodâ . *AI4: bylo joj vosêmsêt hadoú , âtmjačalê . *AI4: úse prýjažalê únukê , úse my âtmjačalê jej vosêmsêt let . *INT: datâ xarošýjê . *AI4: datâ xarošýjê , no što jana ? *AI4: vot slabâsc´ úsë jaje +/. *INT: a vot kak vaš muž ? *INT: vot šas on +/. *AI4: narmal´nâ , rabotâjê ú kžup akcjabrskêm slesârâm . *AI4: na try kâčaharkê jon . *AI4: nu , narmal´nâ . *AI4: rabotâjê narmal´nâ . *INT: išë na pensêju persname persname ne sâbirajêccý ? *AI4: +< net . *AI4: nadâ šukat´ nam +... *AI4: nadâ adna spravâčkâ . *AI4: jon ža +... *AI4: jon taki kak ja . *AI4: i vot tjaper ža ukaz lukašénkâ . *AI4: nadâ , jeslê vy žyli tam ú (.) zonê , nadâ spravâč´ku . *AI4: dak vot nadâ mne pâzvanic´ tuda , uznac´ spraúku tam . *AI4: štob jamu prâdastavêlê spraúku . *AI4: i mahno jaho tožý budzê âfarmljat´ na pensêju , jeslê [_/] jeslê dadut takuju spraúku . *AI4: tam ú trýccaci zol´nâj (.) čarce što my prâžyli tryccýc´ let . *AI4: oj , <try@k hod>[_//] tryccýc´ mesê@k +... *AI4: oj , tryccýc´ dnej . *AI4: mesêc , šcytajcê . *INT: nu , vy pâpadajêcê v étâ , da ? *AI4: nu , jon pâpadajê , no (.) dze tu ščé spraúku ? *AI4: nadâ zvanic´ vot tuda vo (.) uznavac´ . *AI4: a ne , dyk xaj užé dârabotâjê , užé čytyrê hody jak-nebudz´ dârabotâjê . *INT: nu , pa sâstajanêju zdarov´jê možêt rabotât´ , da ? *AI4: nu +... *AI4: u jaho nohê balelê . *AI4: jon častâ na bal´ničnym . *AI4: u jaho nohê vabšé ! *AI4: naha adna ú jaho vabšé âpuxajê . *AI4: z nahamê jon vabšé stradajê . *AI4: jon u mjane +... *AI4: jon častâ u bal´nicý ljažyc´ . *AI4: i domâ na bal´ničnym jevo +... *AI4: u jaho solê na naze vabšé . *AI4: u jaho z nahamê vot što-tâ slabâ . @New Episode *AI4: nu , pâmalen´ku rabotâjê paka , ni žalujéccý . *INT: žyvëcê družnâ , pâtamuštâ +/. *AI4: narmal´nâ . *INT: +, tak xârašo va dvare , v domê . *AI4: +< narmal´nâ . @New Episode *AI4: jon mne zarplatu svaju âddajot . *AI4: úsë , što xočýš , to j kupljaj , što nam nadâ . *AI4: no na savecê my ryšajêm , što nam kupic´ . *AI4: što-tâ tam na zimu , što-tâ na letâ . *AI4: nu , úsë takojê . *AI4: što nam +... *AI4: nu , kak sjam´´ja . *AI4: ja ni skažu , my +... *AI4: u nas sjakrétâú <ad jaho>[_//] ni u jaho , ni ú mjane nima . *AI4: što nam nadâ , té my pašli kupilê . *AI4: xazjajstvu tam nadâ (.) kâmbikorm , pašli my , úvidzêlê , kâmbikorm kupilê . *AI4: úsë . *AI4: nadâ kartošku kapac´ , my hurtom . *AI4: nadâ šo-tâ ubirac´ , my hurtom . *AI4: u nas nima , <što b>[_/] što b ja rabilâ , a jon tam (.) ljažaú ji +/. *INT: adzin âdmanu pâmahajêcê ? *AI4: ne , ne , my naščot étâ +/. *INT: a vot vy hâvarilê , xadilê v les . *AI4: da , pa jahâdy , da . *AI4: <bol´šý tysêčý>[_//] bol´šý mil´jonâ ja zârabilâ na jahâdâx . *INT: peškom ? *INT: ilê kak vy ? *AI4: net , ja sama ježžu , ja sama . *AI4: ja úžé z vosêmsêt sedz´movâ hodâ ja sama šafër . *INT: o , dak u vas užé staž bal´šoj ? *AI4: +< da , u mjane staž bal´šoj . *AI4: ja ježžu sama . *AI4: mne kuda nadâ , ja jedu . *AI4: klijenty mne ni nadâ , nêkavo . *AI4: ja sama sabe cixon´kâ pajexâlâ , nabralâ , pryjexâlâ , úsë . *AI4: nu , jak paprosêc´ xto , dyk ja tak . *AI4: nu ja +... *AI4: žélacêl´nâ ja sama , pâtamu šta mne +... *AI4: ja skol´kê nabralâ , ja stol´kê pajexâlâ . *AI4: a kavo-tâ vaz´mi , ljudzê xočuc´ bol´šý nabrac´ . *AI4: ilê úsë +... *AI4: ja +... *AI4: mine da abedâ , pâtamu šta na abedzê mne nadâ babušku karmic´ . *AI4: ú mine âhraničýnâjêjê úrémê , ja ni mahu +... *AI4: ja úžé ú pol pervâvâ dalžna byc´ domâ . *AI4: pâtamu šta ja k času karmlju úsida na abedzê babušku . *AI4: nu tak . *INT: a doč´kê nixto mašynu ni vodêt ? *INT: use ? *AI4: +< úse , kromê (.) pryjomnâj . *AI4: úse ú mjane jezdzêc´ dzeúkê na mašynâx , úse . *INT: o mâlaccy ! *AI4: vos´ tokâ persname +... *AI4: i dažý ú persname trâktarystâ prava josc´ . *AI4: persname dažý na traktârý možý jezdzêc´ . *INT: mâlaccy ! *AI4: +< a dzeúkê úse na mašynâx . *AI4: u každâj mašynâ u jix mužéj , každyjê dzeúkê jezdzêc´ . *INT: a vot ja smatrju , fâtagrafêjê . *INT: étâ naš znakomy učeanik , étâ kat +... *INT: nu +/. *AI4: +< persname , étâ persname . *AI4: moj , da . *AI4: étâ persname , da . *AI4: étâ u mjane zâlaty zjac´ . *AI4: nu i úse ú mjane jany narmal´nyjê zjaci . *AI4: no étât taki , bolêjê menêjê . *AI4: on xazjajskê . *AI4: oj , pcen´čýkâú svajix ljubêc´ , persname svaju ljubêc´ . *AI4: što b u jaho domâ úsë bylâ , što b u jaho ú [_////] v âharodzê , što b jaho +... *AI4: nu , ú âsnaúnom tam persname , pâtamu šta jon pajšoú utrâm u šésc´ i pryxodzêc´ u dzesêc´ . *AI4: jon dažý njadzelêmê druhi raz dzjacej ni bačýc´ . *AI4: rabotâjê trâktarystâm (.) ú saúxozê akcjabrskâm . *AI4: a znajêcê , jakajê trâktarystâ rabotâ ? *AI4: to na kambajênê byú , vosên´ voh na kambajênê byú . *AI4: vyšýú tysêčnêkê , dva razy ú hazecê pjačatâlê . *AI4: vo u mjane i hazety jaho xranju . *AI4: i z hramâtâj stajit . *AI4: dažý jamu dalê dva padarkâ . *AI4: dalê pascel´ kamplektnâ i dalê pylesosâ jamu . *AI4: jon mâladzec , mâladzec jon . *AI4: ja takovâ zjacê pryvetstvuju . *AI4: jon ú mjane ni p´je , ni kuryc´ , druzej ú jaho takix nima . *AI4: u jaho vot (.) sjam´´ja , radnja vot ú jaho , takojê vot . *AI4: jon mâladzec . *INT: a on našý žé , akcjabrskêj ? *INT: tam i žyvut raditêlê jevo ? *AI4: +< akcjabrskê , da . *AI4: u jaho i radzicêlê zâlatyjê . *AI4: svaxâ s svatâm +... *AI4: ja +... *AI4: xarošýjê u mjanja , papalês´ vot . *AI4: my vo , šcytajcê , pryjexâlê sjuda , u nas nêkavo ni bylâ . *AI4: a cjaper u mjane užé svaxâ zâlatajê sa svatâm . *AI4: vot užé ú persname ž tožý , étâhâ vo +... *AI4: u persname +... *AI4: tožý persname našý babuškâ žyve z dzeduškâm tut na pâsaveckâj , tožý radnja . *AI4: nu , ú mjane žé úsja +... *AI4: užo ú mjane radni v akcjabrskêm ! *AI4: ja užé akcjabrskê kak svoj +... *AI4: ja užé , šcytajêccý , stol´kê hadoú prâžyla užé . *AI4: ja užé pryvyklâ , ljudzej užé znaju . @New Episode *AI4: i ljudzê , ja dumâju , na mjane ni to i mjane ljudzê znajuc´ . *INT: a vot zdes´ vot vas +... *INT: užé žyvëtê vy svaji@w , da ? *INT: pêrejexâlê vse s âdnavo mestâ . *AI4: +< da , úse [_/] úse našý , úse , da . *AI4: úse my ú sêl´hascexnêkê úse rabotâlê . *AI4: úse pâpêrýjažžalê sjamejnâ . *INT: i lehčê užé jetêm bylâ ? *AI4: +< oj , vy što ? *AI4: étâ ž svaje ljudzê . *AI4: znaj , my srazu tada pryjexâlê . *AI4: étâ , persname pêrajexâlê , my . *AI4: a my pêrajexâlê , tol´kê dzivan s persname pêravezlê i kuxnju . *AI4: i žyli . *AI4: a varylê jescê u vannâj , na étâm +... *AI4: nu , bralê takoj +... *INT: plita . *AI4: plita takajê vo . *AI4: oj , dy tak incerésnâ . *AI4: da , večýrâm vyjdâm na vulêcu , da tak incerésnâ úsë . *AI4: cjaper niploxâ ustrojêlêsê , use pâpârýjažalê úžé . @New Episode *AI4: stol´kê +... *AI4: sady ž na vulêcý , cvjaty ž u nas , krâsata užé . *AI4: krâsata u nas . *INT: +< u vas tak krasivâ . *INT: cvitamê vy zânimajêtês´ ? *INT: ilê , možý , i persname pâmahajê ? *AI4: persname pâmahajê v âsnaúnom mne +... *AI4: ja ú âsnaúnom sama , no âsnaúnom ú mjane dzeúkê pryxodzêc´ . *AI4: jany bolêj +/. *INT: ani v kvartirâx žyvut ? *AI4: ú kvarcirâx žyvuc´ . *AI4: jany bolêj +... *AI4: nu , ú persname svoj dom , u jaje tožý tam cvjatoú , i úsë . *AI4: nu ja +... *AI4: vo pryxodzêc´ da mamy , jany mjane vazonâmê +... *AI4: u mjane kakajê-tâ +... @New Episode *AI4: jany mjane i vazonâú nasadzêc´ . @New Episode *AI4: nu , dzjaúčaty mâlaccy ! *AI4: družnyjê , mine pâmaxajuc´ . *AI4: vot skažu +"/. *AI4: +" dzjaúčaty , kartošku kapac´ . *AI4: úse kak adna (.) javêccý . *INT: a kartošku vskapalê ? *INT: net ješ´čë ? *AI4: nu , tut úskapalê . *AI4: ale ž zaútrâ pajedu , možý , z persname tuda (.) kapac´ . *AI4: u saúxozê my tam sejêlê . *INT: a tut kak kartoškâ ? *AI4: aj , plaxajê byla u nas . *INT: a dze vy jijo xranicê ? *AI4: a u nas pohrâb ža tut . *AI4: oj , u nas tam pohrâb , tam u mjane zakatkê . *AI4: ja ž tam pânâzakatyvâlâ zakatâk , úsë . *AI4: nu j bylo +... *AI4: ž i pâmidory , i âhurcy ž byli . *AI4: nu ú âsnaúnom pâmidory ja kupljalâ bylâ . *AI4: a âhurcy svaje byli , pânâzakatyvâlâ . *AI4: ja i varén´nê . *AI4: u mjane ž i višnê bylo u étym hadu mnohâ , dak ja nâzakatyvâlâ . *AI4: nu , úsë tak jak +... *AI4: každy čêlavek žyvët , na zimu što-tâ starajêccý . *AI4: +" zimoj budzêm <kažu na babu>["-"] sjadzec´ . *AI4: +" hrubku zapalêm , budzêm s taboju úsë sjadzec´ da jescê to , što pânâzakatânâ . *INT: +< vsë vkusnên´kâ . *AI4: kanečnâ ! @New Episode *AI4: cjaplicâ ž byla u nas , dak my +... *AI4: âhurcy byli i pâmidorý . *INT: teplicâ vot u vas samix ? *AI4: +< da , da . *AI4: sama ja , dlja sjabe tol´kê . *AI4: u nas tam (.) tol´kê +/. *INT: +< tak ran´nêjê bylê âhurcy ? *AI4: da , dzesêc´ kalij u mjane bylâ âhurcoú i dzêvjatnaccýc´ kalij pâmidorâú , ličnâ dlja sjabe . *AI4: i vy znajêcê što ? *AI4: vot pâmidory narmal´nâ , my užé skol´kê (.) jimk@k jelê . *AI4: nu , bralê specal´nyjê cjapličnyjê écê , pâmidory . @New Episode *INT: a teplicu užé xto , muž dzelâl ? *INT: ilê zjaci ? *AI4: muž , muž . *AI4: my z mužým udvajix , nu . *AI4: zjacjam nima kali , zjaci na rabocê . *AI4: každâvâ svaja rabotâ . *AI4: i každy svajo +... @New Episode *AI4: u persname tožý xazjajstvâ , u persname tožý âharod . *AI4: adna persname , u persname dačý . *AI4: my +... *AI4: jany ú persname ž ran´šý ú dubrovê žyli . *AI4: patom svjakruxâ jim dom [_//] kvarciru kupilâ . *AI4: užé u dubrovê naš dom stajic´ , dvaccýc´ pjac´ sotâk . *AI4: my žé vo i jačmen´ pâmalolê tam . @New Episode *AI4: tam ža i kury , i sabakê , i katy tam . @New Episode *AI4: jana užé kažny dzen´ utrâm i večýrâm jezdzêc´ tuda dâhljadac´ . *AI4: i na rabotu xodzêc´ . *AI4: to dzecê letâm , to ja . *AI4: kali paprosêc´ +"/. *AI4: +" mamkâ , ú mine ni pâlučajêccý . *AI4: dak ja +... *AI4: a jetâ letâ tožý (.) karotšku my sadzilê . *AI4: u jaje i pâmidor ú étâm hadu mnohâ . *AI4: i éty +... *AI4: i buraki . *AI4: a morkvâ xarošýjê ú jaje . *AI4: i harox byú , tak ja i nâsadzilâ , u nas nâzakatyvâlâ . *AI4: nu , vot úsë . *AI4: âharod xarošý , bal´šy , nu . *INT: nu , xârašo . *AI4: tak ja užé i tut i tam joj pâmahaju . *AI4: jany ž dnëm na rabocê . *AI4: dak znajêcê ž , nadâ ž pâmahac´ , dzetkê . @New Episode *INT: a vot hde vašý zjat´ja rabotâjut ? *INT: vot persname , vy skazalê , v savxozê . *AI4: +< a , nu , persname u saúxozê . *AI4: staršýj pajexâú ú zarâbâtkê . *AI4: paka u maskve . *AI4: ú zarýnâm , ú pâdmaskoú´´jê dze-tâ na zarâbâtkâx . *AI4: a (.) men´šýj u rajpo rabotâjêt (.) énerhecêkâm , nu . *INT: a ani našý (.) ilê pry +/. *AI4: +< jon z čačérskâhâ , persname . *AI4: a persname , jon toj nâradziúsê tut . *AI4: no jany úsë úrémê žyli na sevêrý , a vot cjaper pêrajexâlê . *AI4: radzicêlê ú mâhilëvê (.) žyvuc´ , a jany užé pêrajexâlê . *INT: a persname +... *INT: kak familêjê persname ? *AI4: persname . *AI4: da j vy persname znajêcê , <na našýj vulêcý>[_//] na vašýj vulêcý . *AI4: étâ ž zjac´ moj . *INT: i apjat´ moj učenik . *AI4: nu , nu . *AI4: a persname , jany žyvuc´ tam . *AI4: oj , tožý (.) zâlata@k +/. *INT: +< persname muž . *AI4: zâlatajê persname , étâ ni râskazac´ . *INT: svaty , da . *INT: apjat´ pâvizlo vam sa svatamê . *AI4: +< oj , ni râskazac´ . *AI4: xarošýjê , ni râskazac´ étâ . *AI4: étâ takix nadâ imec´ svakrojêú [_//] svëkr . *INT: étâ u nix astalsê persname na sevêrê , da ? *AI4: +< persname , nu . *AI4: jany , navernâ , sjuda . *AI4: no jon na sevêrý paka , jon tamâkâ . *INT: ani pašli (.) kuda ? *INT: na pen´sêju , navernâ , da ? *AI4: ani pašli na pensêju . *AI4: i jana +... *AI4: užé ždalê , paka persname pojdzê , i pryjexâlê sjuda . *AI4: jany ž pad mâhilëvâm kupilê troxétažny katédž i ú mâhilëvê u jix troxkomnâtnuju kvarciru . *INT: vy tam byli u nix v hastjax ? *AI4: ne , ni byla jaščé , ni pâlučalâsê . *AI4: vot persname jezdzêlâ i mne ni +... *AI4: iz-zâ babuškê ja nêkuda . *AI4: vy znajêcê , nêkuda , da . *INT: +< da , nil´zja astavêt´ . *AI4: i užé persname skol´kê mjane prýhlašalâ . *AI4: i úsë , ja vot , ja +... *AI4: persname jexâlâ tady z persname , dyk ja +... *AI4: persname pâdyšoú +"/. *AI4: +" mamâ , jedym da mamy . *AI4: ja pjacilitrovâ vjadzërkâ jahâd pêradalâ . *AI4: jana mne i šýkaladku , jana mne užé tam (.) pâpêrýdavalâ vjaščéj , katoryjê ú joj jaščé našý . *INT: nu , da , pounâ že ješë . *AI4: tak jana užé mne . *AI4: úse novên´kêjê , s étiketkâmê užé . *AI4: +" xaj svaxâ nosêc´ . *AI4: nu . @New Episode *INT: étâ letâ ni prýjažalê , ne ? *AI4: prýjažalê častâ . *AI4: ani častâ . *AI4: vot jak i [_////] kak cëcê persname ž pamërlâ , jany ž prýjažalê . *AI4: i na sorâk dnej jany ž prýjažalê ž . *AI4: ani častâ prýjažajuc´ . *INT: a tëtê persname ? *INT: što-tâ jijo užé ni vidnâ . *AI4: u jije ž nohê dy saxârny [_/] saxârny dzêabet , dak jana užé i ni xodzêc´ . *AI4: tak jana užé tak bahatâ i ne xodzêc´ , tam (.) k persname +/. *INT: persname , da . *AI4: nu , toj ža užé vjazdze kamandujê . *AI4: da , vot étâ u mjane vot svaty maje . *INT: da , u persname sprašývâlâ +"/. *INT: +" kartošku vskapalê ? *INT: havorýt +"/. *INT: +" vskapalê . *AI4: úškapalê užé , tol´kê u dvary , nu . @New Episode *INT: vašýx svatoú znajut . *AI4: vot , ščytajêcý , da , nu . *AI4: a (.) persname , jon iz čačerksâhâ pêrajexâú . *AI4: jon žyú hod dze ú sjastré , patom (.) uže tut . *AI4: étâ tam jany dom kupilê . *INT: panjatnâ . *AI4: vot takijê maje zjaci . *INT: râskazalê svaju radnju . *INT: a (.) k sistre čjastâ jezdzêtê v gostê ? *INT: ilê ana k vam ? *AI4: ne , jana častâ [_////] ana , ja žé úžé ni mahu . *AI4: ana častâ častâ . *AI4: ana (.) čérýz nedzelju , šcytajcê , pêrýježajê . *AI4: jana úsida ú pjatnêcu večýrâm prýjažajê na pol dzesjatâvâ i ú vâskrésen´jê na čatyrý časa ujaždžajê . *INT: étêm pojêzdâm , da ? *AI4: ne , ana na aútobusê jezdzêt , ú sâlihorsk katory cjaper puscilê , sâlihorsk-homêl´ . *AI4: dak jana užé jezdzê , a večýrâm jana prýjažžajê akcjabârskêm . *AI4: prostâ homêl´-akcjabârskê , katory tut xodzêc´ , usë . *AI4: jaje ústryčajut tut . *AI4: <jana častâ>[_/] jana častâ prýjažžajê , užé ja tada (.) dva dnja , ščytajêccý , âddyxaju . *AI4: užé jana s babuškâj , užé úsë . @New Episode *AI4: a tojê bylâ jana ú votpuskê , dak dve njadzelê byla užé . *AI4: tut âddyxalâ z joj , nu , âddyxalê . *INT: jasnâ . *INT: u vas stokâ mnogâ lêtêratury , knix . *AI4: oj , knih prýstaúljajêcê skol´kê ! *AI4: ja ni znaju . *AI4: ja vot na persname kručy , ana u mjane knih ni čytajêt . *AI4: ja hâvaru +"/. *AI4: +" persname , ja ni prýstaúljaju , kak étâ ty žyvëš bez knih . *AI4: u mjane úse knihê , étâ maje nâraúljanskêjê , étyjê ž úse knižkê . *AI4: u mjane stol´kê dzeckêx , u mjane stol´kê +... *AI4: užé (.) jak usju lêtêraturu +... *AI4: vse prýjaža@k +... *AI4: xodzêc´ da babuškê . *AI4: +" babuškâ , možý , u cjabe takajê knihâ je ? *AI4: pâtamuštâ nadâ jim u školê . *AI4: u mjane úse škol´nyjê knižkê . *AI4: i melêžý je , i šamjakênâ je , i talstovâ . *AI4: usem už ja hâvaru . *AI4: i <vajna i mir>["] , úse . *AI4: i vot étâ vo , i <ljudzê na balocê>["] . *AI4: use (.) pryxodzêc´ . *AI4: ja hâvaru +"/. *AI4: +" pryhodzcê , bjarycê u mjane knižkê . *AI4: u mjane úse , katoryjê dzeúkê xadzilê ú mjane ú školê , kada jaščé ú naroúlê . *AI4: i patom my sjuda pêrajexâlê . *AI4: u mjane úse . *AI4: ja ran´šý byla u (.) zdanêjê , étâj , knêhaljubâú . *AI4: i úsjada nam +... *AI4: kamu-kamu , nam úsjada pa blatu knižkê . *AI4: nu , hoc´ za dzen´hê , my úsjahda placilê . *AI4: skol´kê u mjane bylo , skol´kê ja pârâzdavalâ +... *AI4: étâ ž tam dva rjadâ i tožý ž dva rjadâ . *AI4: ščé ž u persname zâvaljalês´ . *AI4: i ja ni prýstaúljaju , ja vot druhi raz +... *AI4: ja úžé nja znaju , jak ici pâpjaréc´ što , na druhi raz mne tak xočýcý pâčytac´ . *AI4: ja vot pajdu , tyjê samyjê , úžé znaju , no úsë raúno . *AI4: karoú pasu , ja úsjada knižku vaz´mu . *AI4: ja úsjada +... *AI4: nu užé ú mjane (.) zrénêjê slâbavatâ , dak ja úžé s ačkamê . *AI4: dak , byvajê , tam ci zahubêš , ci što jany dze-tâ , nu . *AI4: ja vot persname +... *AI4: na [_//] za persname ja ruhajus´ , za persname . *AI4: kažu +"/. *AI4: +" bjarycê knižkê , čytajcê . *AI4: +" ja ni prýstaúljaju , vot huljan´nê , kak ni pâčytac´ knižku , ni pâjêntêrýsavaccý . *AI4: ja ljublju knižkê . *AI4: ja ljublju hazety čytac´ , ja ljublju novâscê . *AI4: ja i vypisyvâju hazety , ja i žurnaly kupljaju . *AI4: ja i <saveckuju bêlarus´>["] každy čac´ver ja bjaru , što b ú mjane vsehda ana byla . *AI4: ja (.) pra arcistâú ljublju sluxâc´ , čytac´ usë . *AI4: vot dzeúkê kak-tâ u mjane , nu xx , niúdalêsê u mjane , što b vot tak čytac´ . *INT: u persname von i kamp´´jutâr stajit . *AI4: nu , <jany kamp´´jutâr>[_//] jana kamp´´jutâr . *AI4: a ja kâmp´´jutérâm , jak étâ , ja ni úmeju . *AI4: jany úžé mne +"/. *AI4: +" mamâ , my cjabe naučým . *AI4: ja hru +"/. *AI4: +" ni xaču . *AI4: jeslê ja užé úlezu ú toj kamp´´jutâr , to ja užé i ne vylêzu z jaho . *AI4: dak ja i ni xaču úžé , ja ni znaju , jak nâžyvajêccý jano . *AI4: ni xaču ja úžé úlazêc´ . *INT: a têlivizâr tožý ljubêtê inahda smatret´ ? *AI4: da . *AI4: a têlivizâr cjaper my pastavêlê kanal´ny , tryccýc´ šés´ kanavâú . *AI4: i ot têljavizâr ja ljublju , ja úsë ljublju pa têljavizârý . *AI4: asobênnâ ja ljublju užascêkê , fantascêku . *AI4: ja étâ strašénnâ +... *AI4: nixto ne hljadzic´ domâ . *AI4: ja úse pra tyx pâukoú , pra úsë étâ vo ja očýn´ ljublju . *AI4: étâ ú mjane , étâ vo , užé persname kazalâ , zâpisalâ dzisk jakoj [_////] kakoj-tâ . @New Episode *AI4: takojê úsë , takojê strašénnâjê , vot ja étâ ljublju . *AI4: ljublju ja bâjêviki . *AI4: ja vot étyjê mêladramy , vy prýstaúljajêcê +... *AI4: nu , ja vot , ljudzê raskazyvâjut , ja dumâju , ja vot +... *AI4: nu , vot étu vo , pa kino ljuboú vot étu , ja ne veru . *AI4: no ja lublju (.) bâjêviki , ja očýn´ ljublju . *AI4: vot éty specnazy , vot étâ vo , boj , étâ [_/] étâ [_/] étâ ni râskazac´ . *AI4: xaj vam i dzeúkê skažuc´ . *AI4: étâ užé jeslê u mjane úsë étâ idze , mne cêšyna , što b úsë vot étâ . *AI4: ja [_//] my kada-tâ jaščé u naroúlê žyli , i byli kinâ étyjê , i pra saldat , i úsë . *AI4: vot étâ ja užo +... @New Episode *AI4: nu , mêladramy étêjê (.) ne očên´ , ja ljublju takojê . *INT: a vot vy hâvaritê , u vas xazjajstvâ . *INT: a što u vas s xazjajstvâ ? *AI4: karovâ , čéc´vêrâ pârasjat , takix ladnyx , svin´nja bal´šajê , kury u mjane , kury . *AI4: u mjane (.) dva sabakê , sem katoú u mjane , u mjane xazjajstvâ xx . *AI4: tak što ja úsex ljublju , úsex hljažu . *INT: da , i vot étâ kotêk ležyt . *AI4: +< oj , a katoú u mjane (.) val´jêm . *AI4: éty kocêk jak sabačkâ . *INT: +< ryžýn´kêj . *AI4: jon za mnoj +... *AI4: i kartošku kapajê sa mnoj , ležyc´ lja mjane , nu . *INT: a čistên´kê . *INT: tak vymyvajêtê , navernâ ? *AI4: a ne , ani samê . *AI4: a jany ú mjane nidze , ni xočuc´ tak dâleko . *INT: mâlač´ko pap´´juc´ svežýn´kâjê ? *AI4: +< p´´juc´ , oj ! *AI4: úse karovy dojêc´ sa mnoj . *AI4: ja karoú daju , jany úse na skamejkê sjadzjac´ u mjane , žduc´ mâlačka . *INT: a jak xx klič´kâ vašýj karoúki ? *AI4: zor´kâ . *INT: dzevâč´kê , mo , dalê ? *INT: ci unukê ? *INT: samê ? *AI4: étâ (.) persname dalâ staršýjê . *AI4: étâ , nu , jaje [_/] jaje astalâs´ karoúkâ , dak jana užé mne . *AI4: jany pêrašli ú kvarciru , dak jana užé mne addalâ . *INT: a persname ni pâmahajêt daic´ ? *INT: ne úmejê ? *AI4: +< neâ . *AI4: dzeúkê úse dojêc´ , ne , a jana ne . *AI4: jana kazalâ , što jana jaje sënê čuc´ +... *AI4: +" badajêcâ . *AI4: jana u mjane bjazrohâjê ž karovâ , jana kažý +"/. *AI4: +" badajêcâ . *AI4: ja hâvaru , jana jaje vašé ni čapajê . *INT: jana bajiccý , vidnâ ? *AI4: bajiccý jana , tak . *AI4: a tak ničohâ . *INT: u vas stokâ mnohâ vênahradâ . *AI4: vênahradâ mnohâ . *INT: étâ kada (.) vabše prijexâlê , pâsadilê ? *AI4: my pêravezlê attudâvâ . *AI4: my +... *AI4: u nas domâ , ú naroúlê , sil´nâ bahaty vina +... *AI4: i my ves´ vênahrad pêravezlê sjuda , s karčamê . *AI4: i vot pâsadzilê , i jon +... *AI4: oj , ja , vy znajêcê , stol´kê +... *AI4: osênnju pryxodzcê na vênahrad , kali je . *INT: pasibâ ! *AI4: ilê na vino , vino ja rablju . *AI4: z jaho dobrâ i varénnê , no vot sil´nâ nadâ doúhâ varyc´ . *AI4: ukusny vênahrad , nu , taki jon , ne sil´nâ taki sladkê , no jon taki +/. *INT: +< tak on že krasivyj , bal´šoj . *AI4: nu , jaščé ž pabol´šý je . *AI4: nu , taki , jon taki +... *AI4: izabelâ ["] , tak jon bol´šý vinny taki , no úkusny . *AI4: ja , znajêcê što , ja javo ljublju tožý . *INT: i tenëk v žaru delâjêt . *AI4: i cjanë@k +... *AI4: tak ljubata , tut vot idzeš , kak pa tunélê , nu . *AI4: a úsë [_/] úsë nadâ što b u dvaré bylo , nadâ úsë . *AI4: žyvëš , nadâ radâvâccý úsjamu . *INT: i u vas xvatajêt vremênê ? *AI4: xvatajê . *AI4: énerhêjê i úrémênê . *INT: +< da , i ljubvi k dzetêm i únukâm . *AI4: +< ljubvi . *AI4: ja , vy znajêcê što , vot +... *AI4: nu , bez taho ne byvajêt . *AI4: druhi raz i pâruhajêšsê , druhi raz i (.) étâ vo , nu +/. *INT: i persname k vam atnosêccý tak . *AI4: persname mâladec . *AI4: ja užé sën´nê sjadzelâ i plakâlâ . *AI4: kažu +"/. *AI4: +" dočýn´kâ , a kak ža ja bez cjabe ž budu . *AI4: ana +"/. *AI4: +" pryvyklê ? *AI4: ja hâvaru +"/. *AI4: +" da , pryvyklê . *AI4: šcytajcê , jana ž nêkuda ad mjane . *AI4: nu , jana ú kanadu jezdzêlâ ž , jana čytyrý hodâ padrad jezdzêlâ ú kanadu . *AI4: nu , kažu +... *AI4: a tak i kažu +"/. *AI4: +" ni znaju kažu ["-"] dočý , kak ja s taboj budu kažny dzen´ s taboj pêrýhavarývâccý . *AI4: pryvyklâ , ja jaje ljublju . *AI4: jana u mjane dzeúkâ (.) laskâvâjê , jana xarošýjê dzeúkâ , krasa . *INT: +< krasivâjê , jana kak +... *INT: štob vy ni skazalê , i skazaú by , jana na vas paxožý . *AI4: +< nu , da na mjane úse +... *AI4: dak na jaje ž use kažuc´ persname ž . *AI4: na jaje kažuc´ , što jana persname , jej úse kažuc´ persname . @New Episode *INT: krasavêcâ ! *INT: kuda ana užé pajdët ? *AI4: na dzêskaceku sën´nê žeš . *INT: kakajê ? *INT: prašal´nâjê , kanešnâ . *AI4: +< da , nu . *AI4: nu jak ža ni puscic´ užé ? *INT: a s kakovâ vozrâstâ persname u vas žyvët ? *AI4: s čýtyrox hadoú , jaščé čatyrý hodâ ne bylâ . *AI4: malên´kâjê , vy prâstaúljajêcê , étâ ni râskazac´ . *AI4: kak jana tam u babuškê byla , ana (.) dažý ni znalâ , što étâ karovâ mâlaka daje . *AI4: što jana takojê +... *AI4: ana vot pryjdzê +"/. *AI4: +" dajcê mine xlebâ . *AI4: +" u vas xleb je ? *AI4: +" je . *AI4: +" saxâr je ? *AI4: +" je saxâr . *AI4: i vadoju +... *AI4: ja užé tada , kada ja z jej načýlâ vučyc´ , kažu +"/. *AI4: +" persname , pašli . *AI4: sjadzelâ u mjane pad karovâj . *AI4: ja hru +"/. @New Episode *AI4: +" persname , pâljadzi , étâ ž karoúkâ tabe belên´ku vadzičku tabe daje . *AI4: +" ne takuju , jak tuju s kranâ , a jetu@w . *AI4: +" pâljadzi , jakojê úkusnâjê . *AI4: tak my jaje na vêlâsipedzê vyčylê katac´ . *AI4: oj , étâ ni râskazac´ . *INT: +< takajê krasivâ devâč´kâ . @New Episode *AI4: nu , ana mâladec , ana vot takajê . *INT: bal´šojê u vas sercâ , takojê sercâ . *AI4: nu , jana mjane +... *AI4: ja ž hâvaru s neju . *AI4: oj , vy znajêcê što +... *AI4: nu jak vam râskazac´ ? *AI4: z zanjacêjêmê ja z jej pâpâsjadzelâs´ , nu , vo ana (.) slâbavatâ vučylâsê . *AI4: ja užé j pajdu na sabran´nê , any havorât +"/. *AI4: +" nu , hlaúnâjê , što b zdaroúê bylo . *AI4: dak što ž mne zdaroúê ? *AI4: mne ž tožý znanêjê +... *AI4: i +... *AI4: nu , slabâ jana u mjane , slabâ zânimalâs´ . *AI4: što b jana u mjane ščé (.) troškê , nu +/. *INT: a v kakoj školê persname učilâs´ ? *AI4: u himnazêjê . *AI4: srazu ž i školâ byla , patom himnazêjê byla . *INT: ščeslivâ persname . *AI4: nu , nu . *AI4: vo cjaper ja +... *AI4: vy znajêcê što , u himnazêjê prahramâ cjažolâjê byla . *AI4: a jana ž išla jak ? *AI4: jany ž išli pa starâj prahramê . *AI4: u jaje , nu , étâ tol´kê paslednê klas , katory byú užé +... *AI4: pa rajonu paslednê klas , katory pa starâj prahramê adzinâccýc´ klasâú byú . *AI4: vo . *AI4: nu ničohâ . *INT: vypusknoj v školê byl interesny , da ? *AI4: +< bylo [_//] byú , da . *AI4: byla jana u mjane krasavêcâ . *AI4: persname joj pryčosku zrabilâ . *AI4: i ja krasivâjê byla . *INT: a u vas fâtahrafêj netu s vypusknovâ ? *AI4: netu . *AI4: a nas šéš nima , ja ž dumâlâ +... *AI4: u nas ža disk dolžýn byc´ . *AI4: tam ža úsë na dziskê budzê . *INT: i ješčë netu ? *AI4: zrabilê tol´kâ âdnamu klasu , a vtaromu +... *AI4: s klasâ persname vidzêlâ , jon skazaú , što +... *AI4: +" zrobêm . *AI4: i na dzisk my addalê +... *AI4: nu , jaščé dzen´hê my ni âddavalê . *AI4: skazalê , kada , nu , zrobêc´ dziskê , i úsë . *AI4: byli my . *AI4: i papâ naš byú , i my . *AI4: i oj , pâpâtâncavalâ ja . *AI4: j jana tâncyvalâ , úsë . *AI4: xarošý . *AI4: prostâ što ú nas (.) dož tada pašoú , i na céntrý ni bylâ +... *AI4: i ú tom , u klubê , tam (.) skaplen´nê bylo . *AI4: i my dažý pašci ploxâ jijo vidzêlê . *AI4: my stajalê u dvirax , ni možnâ byla dažý úlezc´ . *AI4: tam ža pâzalazêlê ljudzê , katoryjê +... *AI4: nixto nima ú jix , prostâ sasedzê pâzaxodzêlê , úsë , pâzânimalê mestâ . *AI4: a my +... *AI4: pryšlo nas +... *AI4: dažý radzicêlêj ni bylo dažý dze pâsadzic´ . *AI4: tak i da . *INT: kak-tâ tak možnâ bylo ? *AI4: +< vot tak i zrabilê . *AI4: i my dažý stajalê užé +... *AI4: stajalê na nahax stol´kê úrémênê , što b xacja b pabačýc´ , jakajê vo , da +... *AI4: nu ú školê očýn´ xârašo , ârhânizovânâ . *AI4: takojê taržéstvênâ bylâ , kada užé nam uručalê dziplomy i jim užé étyjê +... *INT: âtestaty ? *AI4: âcistaty to jesc´ . *AI4: i u nas užé ž radzicêlêj tuda prýhlašalê , každâvâ . *AI4: oj , vy znajêcê , ú kancé každy (.) klasny spjavaú úžé perâd klasâm . *AI4: oj , vabšé . *AI4: vot my u persname byli na vypusknom , nu , bylo tožý xârašo , ja ni skažu . *AI4: no tam prostâ taržéstvênnâ bylo , nas prostâ úručalê , i úsë , i my pašli . *AI4: a tut , štob +... *AI4: nu ni râskazac´ ! *AI4: i dzetkê tâncavalê , étyjê , s sadzê@k +... *AI4: ni s sadzêkâ , étâ , iz domâ +... *AI4: ni z domâ , domâ tvorčýstvâ tam vot . *AI4: dzetkê tâncavalê , kakoj tam ansambl´ byú . *AI4: i každy vot klas +... *AI4: prâdzêktavalê vot étâ pra dzjacej usë , i (.) klasnyjê rukâvadzicêlê užé (.) spjavalê tam . *AI4: nu , ni râskazac´ . *AI4: on [_/] on tak mne panravêlsê , nu vabšé . *AI4: my sjadzelê užé ú zalê , u sportzalê , tam skamejkê pastavêlê , i úsë . *AI4: oj , nu , prostâ dzetkê našý úse sjadzelê , try vypusknyjê klasy , i my užé úse radzicêlê sjadzelê , vabšé . *AI4: ni râskazac´ , kakajê krâsata . *AI4: vabšé ! *AI4: ja vot blâhadarnâ , što vot tak vot zrabilê . *AI4: vabšé . *AI4: i dzerektâr nas +... *AI4: úsim , nu +... *AI4: i na mjane , ja užé pâdyšla +... *AI4: nu , my užé s persname pâdyšli , i jana užé mjane abnjalâ i hâvaryt +"/. *AI4: +" oj , kak my blâhadarny vy , sto vot vy persname vot vâspitalê takuju . *AI4: nu , persname , jana u mjane spakojnâjê . *AI4: jana ú mjane i klas ne prâpuskalâ , ana ú mjane zanjacêjê +... *AI4: ana xoc´ , jak tajê klasnâjê kažý +"/. *AI4: +" xoc´ naša persname (.) slâbavatâ vučylâs´ , no za to jana i ú suboty zanjacêjê +... *AI4: u jaje nêkahda propuskâú ni bylâ . *AI4: i jeslê úžé ja pâprašu +"/. *AI4: +" persname +... *AI4: hru +"/. *AI4: +" persname persname , persname na bazarý tam nadâ što-tâ kupic´ . *AI4: +" tam na čas . *AI4: ja jaje mašynâj pryjedu zâbjaru i patom prývažu . *AI4: ana +"/. *AI4: +" persname , kavo kavo , persname ja nêkahda ni mahu ni âdpuscic´ , pâtamuštâ jana u nas pâsjaščajê +... *AI4: jana nêkada ni +... *AI4: što b jaje +... *AI4: oj , štob jana prâpuscilâ urok , étâ +... @New Episode *AI4: nu , jak-tâ +... *AI4: pajšla ú školu , značýc´ pašla . *AI4: +" kak ty vučýšsê ? *AI4: +" kakijê spasobnâscê ? *AI4: što-tâ u jaje +... *AI4: ú lêcêraturý ú jaje dzjavjatkâ išla . *AI4: mâcemacêkâ ú jaje trojkâ , jana +"/. *AI4: +" ja ni raždzëny mâcemacêk . *AI4: a vot jana dze vot étyjê sciški , ana mâmental´nâ . *AI4: prâčytajê , jana mâmental´nâ zâpâminalâ . *AI4: nu , ni +... *AI4: ú každâvâ svajo . *INT: nu , pašla tak , krasivâ s vamê pâprašalâs´ , umnicâ . *AI4: +< aj , jana mâladec . *AI4: nu ja , šo-tâ ja +... *AI4: vy znajêcê što , ja kak-tâ uverânâ ú jej . *AI4: ja (.) za jaje jak-tâ ne pêrýžyvaju , što jana takajê . *AI4: mal´čýkâú u jaje takix nima , štob jana (.) s kem-tâ (.) sir´´joznâ ústréčalâs´ . *AI4: u jaje úse druz´ja . *AI4: ja načnu , jana +"/. *AI4: +" mamâ , étâ ú mjane druz´ja . *INT: de-tâ s padruškâmê pašla ? *AI4: pašla s padruškâj , z persname jana ú étâ xodzêc´ . *INT: mâladec , krasivâjê devâč´kâ , kak artistkâ . *AI4: narmal´nâ . *INT: oj , vam +... *INT: ja ni znaju , kakojê u vas sercâ , takojê bal´šojê i dobrâjê . *INT: étâ râzdelit´ svaju ljubov´ s (.) persname . *INT: úse doč´kê (.) ne rêvnavalê ? *AI4: net , nâbarot . *AI4: tol´kê kažuc´ (.) cjaper +"/. *AI4: +" pravêl´no , ty nas tak ne prýbiralâ , ja ty persname prýbirajêš . *AI4: dak ja hru +"/. *AI4: +" jana ž men´šý vas ža . *AI4: i dzeúkê úsjada tožý joj +... *AI4: oj , persname asobênâ joj nimnohâ pâmahajê . *AI4: nu , vot jana , persname , jak jedzê ú xmjal´nickê što-tâ ot kupljac´ úsë , ana (.) kamu kamu , ana joj i majêk , jana joj úsë . *AI4: +" étâ persname , étâ persname . *AI4: +" jana havorýt ["-"] mâladec . @New Episode *AI4: jana joj úsë . *AI4: ana joj vot i (.) pryčosku , vot joj ú jaki večýr ilê što , jana nêkada joj ni adkažý . @New Episode *AI4: nu tak , dzeúkê ljubêc´ jaje . *AI4: dzeúkê nêkada +... *AI4: persname vot (.) xrosnâjê xx staršýjê , čryscilâ ž jaje . *AI4: persname tožý joj úsjada (.) što nadâ +... *AI4: nu , xaj žyvët . *AI4: nadâ dzicjacê ščascê štob bylo . *AI4: ne pâvjazlo tak , chaj pâvjazët u nas . *AI4: a što ž zdelâc´ ? *AI4: rybënku nadâ ščascê dac´ . *AI4: da , štob jana jaje znalâ , što ú jaje (.) usjada +... *AI4: ana ran´šý úsë bajalâsê . *AI4: +" mamkô , vot ja pajedu vyčyccý , i mne ad cjabe nêkakoj pomâščý ni budzêt . *AI4: ja hru +"/. *AI4: +" a čo@w ty tak kažu ["-"] uverânâ ? *AI4: +" sumkê budzêš , pradukty brac´ . *AI4: +" čaho ty ? *AI4: kažu +". *AI4: +" vot što-tâ mne +... *AI4: +" dumâju , možý , ty mne ne budzêš pâmahac´ . *AI4: ja hru +"/. *AI4: +" nu ! *AI4: prâžyla kažu ["-"] stol´kê hadoú , u cjabe kažu ["-"] ščé takijê myslê (.) ú hâlave . *AI4: +" nu jak ja tabe ni budu pâmahac´ ? *AI4: +" jeslê , va-pervyx , étâ užé úsë tvajo , šcytaj . *AI4: +" komnâtâ étâ tvaja (.) pâstajannâ . *AI4: étâ vo , dažý tada kamisêjê ž prýjažalâ z râjspalkomâ ž , u mjane úse +... *AI4: i prýjažalê , ja im pakazyvâlâ komnâtu . *AI4: ja hru , persname ž poúnâscju komnâtâ . *AI4: šcytajcê ž , ji kamp´´jutâr , užé ž úsë ž étâ ot jijo . *AI4: dak jany +"/. *AI4: +" persname persname +... *AI4: havorâc´ +"/. *AI4: +" persname , persname , tabe ž nadâ (.) bohâ malic´ i vyčyccý . *AI4: +" ty prystaú , tabe komnâtâ adzel´nâ . *AI4: nixto nêkuda nêkada ni zaxožýú , liš by paradâk . *AI4: adkryju , paradâk štob , paradâk u jaje byú . *AI4: hru +"/. *AI4: +" ú cjabe úsë jesc´ . *AI4: nu , što tam ? *AI4: ja ni xvaljusê , nu ú jaje ž svajo úsë . *AI4: u jaje ja nêkada +/. *INT: u jejo ujutnên´kâ , čyscên´kâ . *AI4: +< i ja joj hâvaru , što ja nêkada ni prýkažu , štob nêkavo veščy lišnê , čužyjê ni bralâ , nêčévo . *AI4: lučý nima čyvo ú cjabe , mamâ ["] skažy , pojdzêm my kupêm . *AI4: ja ni ljblju . *AI4: mine dzeúkê tozâ nêkada ni_ú_kohâ veščy +... *AI4: ja vot dažý +... *AI4: étâ jedzinstvênnâ , što mne sjastra kada adast . *AI4: što tam malojê joj , jana mne adâ@k +... *AI4: ja nêkada nikohâ čužyx vjaščéj ni +... *AI4: i ni pol´zujus´ . *AI4: usë étâ vo dalžno u cjabe byc´ svajo . *AI4: kakojê étâ janojê , no étâ svajo . *AI4: ja ne tojê što tam +... *AI4: mo , ljudzê i (.) ne žalejuc´ , no étâ nadâ , štob u cjabe bylo svajo . *AI4: lučý úsjao , što b bylo u cjabe svajo . *INT: da , mâlaccy . *INT: prostâ ot râzhavarývâjêš s vamê i prýklanjajêšsê , što (.) smahli (.) vot takuju dzevâč´ku vâspitat´ . *INT: i vaspitânuju , i trudâljubivâju . *INT: mâlaccy , daj boh vam zdaroúê ! *AI4: pasibâ . *INT: štob vam ješčë xvatilâ sil na persname unučêk , unukâú . *AI4: +< da , ja dumâju +... *AI4: o , ja užé starajusê , dumâju +... *AI4: jaščé ž , ja dumâju , j prâžyvu trošýčkê . *INT: ne , vy ž mâladajê , kanešnâ . *AI4: nu , ja mâladajê . *AI4: užé ž na pensêjê , užé ž pênsêjanerkâ . *INT: vyhlêdzêcê vêlêkalepnâ ! *INT: pâtamuštâ takajê harjačêjê , da ? *AI4: +< da , da . *AI4: u čýlaveku u dvižénêjê i žyzn´ idzët . *AI4: a jak sjadziš i tak , dak jano j ni [_/] ni incerésnâ . *INT: a kakajê markâ u vas mašyny ? *AI4: žýhuli ["] , dvaccýc´ adzin , nol´ , pjac´ , pjacërkâ . *INT: o , xârašo petërkâ ! *AI4: +< aj , prastajê . *AI4: u nas ža ščé maskvič ["] stajic´ , u nas dve mašyny . *AI4: nu , tam nada troškê pâdrýmancirâvâc´ . *AI4: i maskvič u nas jes´ , i žýhuli . *INT: i muž tožý jezdêt , da ? *AI4: da , jon z vosêmsêt sedz´mohâ , s aprélê , a ja sêncebra . *AI4: my ú adzin hod . *AI4: srazu on âtvučyúsê , mašynu kupilê , vo j patom ja úžé vučylâs´ . *INT: tak vy užé attudâ pryjexâlê s mašynâj ? *AI4: +< da , da , da . *INT: i ta vašý mašynâ , da ? *AI4: da . *AI4: i ta vot našý mašynâ , katorâjê maskvič ["] , étâ našý mašynâ pervâjê . *AI4: jana u nas . *AI4: i ú nas jana úsë úrémê , jana josc´ +/. *INT: udač´nâjê . *INT: o , vidêtê , spit ? *INT: xazjajên . *AI4: nu , narmal´nâ . *AI4: a jak ža ? *AI4: šas xazjajkâ kino budzê hljadzec´ , jon mjane sydzec´ . *INT: a vy ješë tak budêtê fil´m smatret´ , da ? *AI4: +< da , a jaščé ž urémê , pasmotrým i kino jaščé . *INT: oj , jasnâ , spasibâ . *AI4: vy znajêcê što , vaš raskaz tak menja tronuú . *INT: prýklanjaccý prostâ perâd takimê ljudzmi nadâ . *AI4: xârašo , što vy prijexâlê k nam v pasëlâk . *AI4: očýn´ . *INT: ja , vy znajêcê što , ja , s adnoj stârany , ja j blâhadarnâ , što +... *AI4: u nas vot +... *INT: ja [_//] my pêrajexâlê sjuda , v akcjabrskê , ja vam skažu +... *AI4: vot my pêrajexâlê i na novy hod my tada +... *AI4: my pêrajexâlê dvaccatâvâ dzêkabra i (.) tryccýc´ pervâvâ my úžé xadzilê na jolku tuda von . *AI4: kakojê u mine úpêčetlen´nê ? *AI4: vot u nas +... *INT: my huljalê , no my kak-tâ ne tak . *AI4: a tut my pryjexâlê , a ljudzê vse takijê , a muzykâ , a kruhom (.) jolkê , da úse (.) z harmoškâmê . *AI4: my pašli tady s persname , ja pomnju , kažu +"/. *AI4: +" persname , božý , kak ljudzê huljajuc´ , kak ljudzê éty vo +... @New Episode *AI4: use tak u céntrý âtmičajuc´ , patom i (.) ú parkê úsë . *AI4: oj kažu ["-"] persname , kakajê +... *AI4: kažu +"/. *AI4: +" a u nas hâvaru ["-"] my jak-tâ tak (.) sâbiralêsê kampanêjêmê , svaje . *AI4: kak-tâ to ot nas ot ni bylo takojê (.) huljan´nê . *AI4: a tut use praznêkê , use jak-tâ (.) na céntrý huljajuc´ . *AI4: kažu +"/. *AI4: +" oj , persname , jak u nas +... *AI4: kažu +". *AI4: a patom užé ot svaty užé u mjane , dak my užé [_//] k svatam u hoscê , da . *AI4: +" oj kažu ["-"] persname , jak tut kažu ["-"] xârašo u nas tut . *AI4: kažu +". *AI4: oj , da svoj dom , da pryjdzêš u svoj dom . *AI4: oj , kak +... *AI4: vabšé . *AI4: da i rabotâ u nas ža , šcytajcê , byla . *INT: i rabotâ , i dom , i úsë . *AI4: tol´kê ne ljanisê , rabi , i budzê úsë . *INT: hlaúnâ , što vam panravêlsâs´ . *AI4: panravêlâs´ , ja ni skažu , mne na akcjabârskêm . *AI4: a cjaper vabšé krâsata . *AI4: oj , a cjaper vabšé . *AI4: idzeš i âddyxajêš , jej bohu , hljadziš na étyjê cvety vjazdze . *AI4: takajê užé u nas čýstata užé . *AI4: étâ ni raskazyvâlâ . *AI4: úse vulêcy , nima nidze ni +... *AI4: oj , vabšé (.) xârašo , ja vabšé . *AI4: narmal´nâ . *AI4: xočýš žyc´ , možnâ prystrojêccý . *AI4: jeslê , kažý , ty xarošý k ljudzjam , ljudzê k tabe nêkahda ni buduc´ ploxâ . *AI4: liš by ty (.) dušoju k čýlaveku atnosêšsê . *INT: spasibâ , persname persname , za svoj raskaz . *INT: a vot skažytê , pažalustâ , jeslê by (.) inastranêc pâprasil by vas (.) râskazat´ a našýj strane +/. @New Episode *AI4: o , ja b jamu skazalâ +"/. *AI4: +" jak xočýccý úsë uznac´ , dak nadâ pažyc´ u bêlarusêjê . *AI4: vot tahda užé dobrâ . *AI4: a što u nas ú bêlarusê ? *AI4: u nas , kažuc´ , niščýjê bêlarus´ +... *AI4: u nas usë je . *AI4: u nas , jak toj kazaú , i bul´bâ je , i mjasô je , i jahâdy , i hryby , úsë je . *AI4: tak by ja b jim j skazalâ , što (.) bêlarus´ našý (.) ni prâpadze . *AI4: jeslê hoc´ by jana j adna byla , úsë u nas je . *INT: a šcitajêtê xx xx vy sebja bêlarusâm ? *AI4: o , kanešnê . *AI4: tak ja ž radzilâsê ú bêlarusê . *AI4: u nas (.) dažý , ja xadzilâ ú školu , u nas +... *AI4: vosêm klasâú my kada kančalê , u nas knižkê úse na bêlaruskêm jêzyke byli . *AI4: i historýju , i fizêkâ , use . *AI4: kromê ruskâvâ , liceratury i jêzyka . *AI4: a kada ja užé pašla u dzevjaty dzesjaty klas , u nas užé tam užé ž školâ byla usja na ruskom jêzyke . *AI4: oj , vy znajêcê , jak mne bylo cjažkâ prývykac´ k tamu . *AI4: užé nâčynajêccô +... *AI4: to historýju my vučylê , zdavalê pâ-bêlaruskê , a tut pašli pa-ruskê . *AI4: ne , ja ščytaju , bêlaruskâ , kanešnâ . *AI4: bêlaruskê jazyk , jon i ljahčéjšý . *AI4: vot mjane persname pryxodzêc´ , ja hâvaru +"/. *AI4: +" persname , únučkâ . *AI4: kažu +"/. *AI4: +" bêlaruskê jazyk , što ty čujêš , té j ty pišýš . *AI4: +" tol´kê vydzeljaj znak vot . *AI4: +" dze znak vydzêlêlâ , znažýc´ , bukvâ ja pervâjê pišýccý . *AI4: +" nu jak kažu ["-"] tabe ne panjac´ ? *AI4: nu , ja užo stol´kê vo . *AI4: +" i dze té +... *AI4: kažu +"/. *AI4: +" dze mjakkâ , dé-zé , dze c´vërdyjê , dé . *AI4: ja vot jim âb´´jasnjaju . *AI4: jeslê bêlaruskê jazyk , persname âdpraúljajê +"/. *AI4: +" idzi z babâju rabi . *AI4: my užé sjadzim z jeju robêm . @New Episode *AI4: nu , ja tožý ne pâ-bêlaruskê hâvaru hiba . *AI4: u nas zmešýny , <nas ža>[_//] my ž +... *AI4: i úkrajinâ radâm , u nas i mešýny jazyk . *AI4: no úsë raúno dlja mjane bêlaruskê jazyk lepšý . *AI4: vot jak i pisac´ , i úsë , dlja mjane lepšý , čym ruskê . *INT: a kto pa vašýmu nâstajaščê bêlarus ? *INT: i što značêt byt´ bêlarusâm ? *AI4: nu , mne kažýccý , nâstajaščý , étâ (.) katory radziúsê ú bêlarusê . *AI4: a byc´ ? *AI4: nu , byc´ možýc´ i každy u (.) bêlarusê byc´ . *AI4: nu úsi raúno +... *AI4: no mne kažâccý , bêlarus , étâ (.) bêlarus , katory radziúsê ú bêlarusê . *AI4: vot éty znajê , što svaju rodzinu ljubêc´ . *AI4: i (.) budzê večnâ jon , jak toj kazaú , nu , blâhadarny svajoj bêlarusêjê . *AI4: nu , nu , radziúsê ú bêlarusê , značýc´ nâstajaščý ty bêlarus . *INT: a vot naš rêgion dlja vas tepêč´nâ bêlaruskê ? *AI4: nu , mne kažâccý , nu , na pâlavinu , navernâ . *AI4: mne kažâccý , tut i ruskê , i bêlaruskê . *AI4: ja tak dumâju . *INT: što javljajêtsâ dlja vas nêat´´jemlêmâj čjast´ju bêlaruskâj kul´tury ? *INT: i što javljajêtsê važnym v bêlaruskâj kul´tury ? *AI4: mne kažâccý , ú bêlaruskâj čýstata , patom +... *AI4: nu , ni znaju , mne kažâccý , mo , les jaki-tâ , možý +... *AI4: nu , ni znaju ja . *INT: (..) kak vy ščitajêtê , v bêlarusê xx raznyjê jêzyki : bêlaruskê , ruskê , smešýny bêlaruskâ-ruskê ? *AI4: nu , navernâ , jon i byú i budzê . *AI4: čystâ , navernâ , nu +/. *INT: i ljudê vezde li hâvarjat na adnom jêzyke ? *INT: ilê suščestvujut kakijê-tâ različêjê ? *AI4: +< ne , mne kažâcâ , suščéstvujut različêjê , pâtamu što i ú rasijê , navernâ , smešýny taki jazyk pâlučajêcý , bêlaruskê j ruskê . *AI4: a u nas tožý +... *AI4: tam ruskê , bêlaruskê , druhijê slava u nas tožý +/. *INT: +< a vot vy kak hâvaritê ? *INT: i v hastjax , i domâ , i na rabotê âdinakâvâ ? *AI4: +< a tožý smešýnâ . *AI4: âdzinakâvâ , no smešýnâ se raúno . *INT: a jezdêtê v homêl k sistre ? *AI4: tožý , ja svoj jazyk +... *AI4: net +/. *INT: +< to jest´ ne krivljajêtê svoj +/. *AI4: u mjane svoj jazyk . *AI4: i ne nêkada ú žyznê ja ne vydzjaljaju (.) imênâ vot takijê slava , dze što takijê vo . *AI4: ja +... *AI4: jak ja hâvaru , tak i ja . *INT: a nravêccý li vam , kagda bêlaruskêjê ispalnitêlê pol´zujutsê smešýnym jêzykom ? *AI4: nu , smatra jaki . *AI4: nu v âsnaúnom kada bêlaruskê , bêlaruskê mne bolêj , lučý nravêccý . *INT: i što vy dumâjêtê a buduščêm bêlaruskâvâ jêzyka ? *INT: budêt li on râzvivaccý ? *INT: ilê iščeznêt ? *AI4: +< a mne kažâccý , budzê . *AI4: net , mne@w kažâccý , budzê . *AI4: mne kažâccý , vot mâladzëš (.) padumâjê nad jetym , što bêlaruskê jazyk . *AI4: (..) ne . *AI4: ja dak ja za bêlaruskê , štob našý bêlaruskê kraj prâcvitaú i bêlarusukê jazyk byú . @End
(Stand: 20.04.2022)