Int_ak_6

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	AI6 Town, INT Interviewer
@ID:	brms|int|AI6|40;|female|Informant||Town|secondary||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*AI6:	vsë (.) pêrevernutâ bylo , atkrylâsê kryškâ .
*INT:	da , možý , ključ´ .
*AI6:	možýt byc´ , ploxâ zâkatalâ jevo .
*AI6:	nu a tak pakudâ stajit .
*INT:	a pâmidory (.) bylê ?
*AI6:	nu , pâmidory jes´ .
*AI6:	u nas pârničëk nêbal´šoj , my sdzelâlê sibe .
@New Episode
*AI6:	nu vsë ravno tožý , hližu , tožý nâčynajut padčérnêvâc´ .
*AI6:	dze-tâ kada-tâ my ne zakrylê jevo , tam troxê +/.
*INT:	dlja sebja ?
*AI6:	da .
*AI6:	nu , dlja sebja .
*AI6:	da , pajescê jesc´ .
*AI6:	nu i zakatvâlâ ž troxê .
*INT:	mâladcy .
*AI6:	pakudâ jesc´ .
*AI6:	vse ravno malâ , nadâ pâkupac´ , štob bylo .
*AI6:	pâmidory vse ljubêc´ u nas , tak što nadâ +/.
*INT:	pajdzëcê k âdnaklasnêcé ?
*INT:	tarhujê +/.
*AI6:	ana prâdaje ?
*INT:	parnik u nejo bal´šoj .
*AI6:	a +...
*AI6:	z´jezdzêm v dzerévnju , u persname +...
*AI6:	tam žé tožý prâdajot .
*INT:	i tam , možý , pâdzešévlê .
*AI6:	pa dve .
*INT:	a zdes´ , naérnâ , pjaccot , hâvarilê .
*AI6:	da , ja znaju .
*AI6:	vot sasedzê vot , persname , prâdajut , dve pjaccot .
*INT:	a u persname tožý parnik ?
*AI6:	da .
*AI6:	vot žé ž perêd namê , čerêz dve xaty za namê .
*AI6:	ves´ âharod parnik , u nix tam âhurcy , pâmidory .
*AI6:	ani prâdajut .
*AI6:	vot , bal´šoj parnik u nix .
*INT:	i pâluč´ajêccý , na intérnâcanal´nâj tožý persname , étâ što , adna sem´ja ?
*AI6:	da , étâ adni i ce žé samyjê .
*INT:	i tam tožý takoj bal´šoj parnik .
*AI6:	da , étâ ixnê .
*AI6:	tam i tut ixnê parnik .
*INT:	tam xarošýjê takijê pâmidory .
*AI6:	nu , tut jejo (.) baby dom , persname .
*AI6:	jany snačalâ žylê , patom im dalê kvarciru tam , dze-tâ za pucjamê , na intérnâcýanal´nâj .
*AI6:	nu , dak vot ani pašli tuda žyc´ .
*AI6:	i tam parnik sdzelâlê , i tut parnik astalsê .
*AI6:	značýc´ , adni pâmidory +...
*AI6:	ciper na pâlavinu s âhurcamê (.) sadzêt sibe .
*INT:	a kapustâ kak u vas ?
*AI6:	nu , kapustâ nêplaxajê , tokâ usên´ daje , krasivâ âb´´jadajê sa úsex staron , ne uspevajêš hrébcêsê at nejo .
*INT:	da , da , v étâm hadu tak i u nas .
*AI6:	stol´kâ usênê , užé i pââbryvalâ karovâm , i se raúno .
*AI6:	i pyrskâlâ , tolku nêkakovâ .
*INT:	da , da .
*INT:	što ta za hod ?
*AI6:	ni možnâ , kâčany nêplaxijê , vsë .
*AI6:	v étâm hadu , va-pervyx , kapusty očên´ malâ u ljudzej .
*AI6:	hâvarylê , što pâprâpadalâ .
*AI6:	dze xêlavatâjê stalâ , dze tak prapalâ .
*AI6:	nu , ne znaju .
*AI6:	ja hâvarvu , xoc´ ty jejo užé srézaj , štob jejo usên´ ne z´jeú .
*AI6:	kâčany-tâ užé bal´šyjê , xarošýjê , možnâ bylâ .
*INT:	saljanku ne dzelâjêcê ?
*AI6:	dzelâju .
*AI6:	prostâ xx ne daxodzêc´ iščé , ščé ni dašoú xx .
*AI6:	nadâ bylâ vot stânaviccý .
*AI6:	nadâ užé s kartoškâj râzabraccý , skapalê pâlavinu , nadâ pêrabrac´ jaje .
*INT:	vy srazu kapajêcê obš´čêjê vsë ?
*AI6:	obščuju , ja ne úmeju pêrêbirac´ srazu .
*AI6:	ja lučšý domâ pâsjažy dva časa , pêrýbjaru jejo .
*INT:	a xranicê hdze ?
*INT:	pohrêb ilê +/.
*AI6:	stopkâ xx , sdzelâlê bal´šuju stopku .
*INT:	užé samê dzelâlê s mužým , da ?
*AI6:	da .
*AI6:	nu , radzicêlê žylê , my dzelâlê užé s radzicêlêmê .
*AI6:	nu , stopkâ čyc´ na polxaty .
*AI6:	tak što u nas tak , tudy možnâ i spac´ ici .
*INT:	i banâk , i kartoškê nastavêš .
*AI6:	da , tam i zasekâ , usevo xvatajê , vot .
*INT:	i u vas <takoj bal´šoj>[_//] takajê bal´šajê verandâ .
*INT:	vot letâm ana kak komnâtâ žylajê ?
*AI6:	nu da .
*AI6:	my étâ sdzelâlê v étâm hadu , ran´šý u nas kâlidorčýk malên´kêj byl .
*AI6:	prostâ raskidâlê pêrêharodkê i sdzelâlê .
*INT:	užé persname pâmahal ?
*AI6:	da , persname s bac´kâm sdzelâlê dvajom .
*INT:	a vy nâbljudalê , žénš´čênâ .
*AI6:	da .
*AI6:	ja ljažalâ s persname na âperacýjê .
*AI6:	vot étâ vot pol pâlažyl v étâj xacê vot dva hodâ nazad , linolêum , tam vot étâ +...
*AI6:	vsë étâ persname s +...
*AI6:	persname , persname i (.) bac´kâ .
*AI6:	vsë ani dva@k [_//] vtrajom .
*AI6:	pesok cjahalê , vsë-vsë samê .
*INT:	menjalê pol , da ?
*AI6:	menjalê pol , dévépé lažylê , nahi tut menjalê .
*AI6:	vsë ani bez nas .
*AI6:	my z persname bylê na âperacýjê , a ani (.) vsë étâ sdzelâlê .
*AI6:	tut sdzelâlê pol .
*AI6:	vsë ani samê , vot vsë vtrajom .
*AI6:	nu , nedzê persname pašol v dzedâ bol´šu časc´ .
*AI6:	jon +/.
*INT:	u vašývâ ?
*AI6:	da , mâjeho atca .
*AI6:	on bol´šý ljubêt (.) što-tâ dzelâc´ .
*AI6:	on vyžyhajêt sibe , rysujêt (.) sibe .
*AI6:	vot , bol´šý sam sibe .
*INT:	krasavêc .
*AI6:	da , vyrâs bystrâ .
*INT:	vyrâs , jak ni toj persname .
*AI6:	bystrâ rastuc´ .
*AI6:	ni uhadajêš , kada [_///] skorâ užé i (.) pad dvaccýc´ budzê .
*AI6:	užé buduc´ vabščé vzroslyjê .
*INT:	persname užé možýt zâkamandâvâc´ ljubuju minutu , da , svadz´bâ .
*AI6:	da .
*AI6:	užé dzêvjatnaccýc´ hadoú na nasu , da .
*AI6:	užé (.) râskašélêvâjcês´ užé , radzicêlê , rabicê što-tâ .
*INT:	da , étâ užé zaboty xarošýjê .
*AI6:	da , tokâ cjažkêjê (.) na ciperêšnêjê vremê .
*INT:	oj , ceperêšnêjê vremê , da .
*INT:	skažycê , pažalustâ , a vot jeslê by (.) inastranêc pâprasil u vas (.) râskazac´ [_//] a našýj strane s vamê , što by vy jemu râskazalê ?
*AI6:	nu , što možnâ râskazac´ ?
*AI6:	nu , va-pervyx , bêlarus´ (.) lesamê bahatâ u nas .
*AI6:	u nas lesâ očên´ xarošýjê .
*AI6:	vot .
*AI6:	vâ-vtaryx , každâjê strana i (.) rajon pa-svojmu xaroš .
*AI6:	dlja každâvâ (.) pa-svojmu xaroš on .
*AI6:	ne znaju , što možnâ ješ´čë râskazac´ takojê , nu .
*AI6:	dažý ne znaju , što ješ´čë takohâ .
*INT:	a š´čitajêcê li vy sebja bêlarusâm ?
*AI6:	nu da .
*AI6:	ja radzilâs´ v bêlarusêjê , š´čitajus´ bêlaruskâj .
*INT:	a što dlja vas značêt byc´ bêlaruskâj ?
*AI6:	nu , ne znaju , kak-tâ +...
*AI6:	nu , nâcynal´nâsc´ maja takajê vot , bêlarusâ , vot .
*AI6:	nu , ne znaju , kak âb´´jesnic´ .
*INT:	a kak vy š´čitajêcê , kto , pa-vašýmu , nâstajaš´čê bêlarus ?
*AI6:	nu , xto jaho znajê , kak ano š´čitajêccý .
*AI6:	v obš´čêm , bêlarus (.) tot , katoryj bol´šý na bêlaruskâm râzhavarývâjêt , tot i bêlarus bol´šý .
*AI6:	no my (.) bol´šý (.) smešýnyj , na ruskâm i na bêlaruskâm .
*AI6:	u nas očên´ malâ xto na čistâm râzhavarývâjêt .
*AI6:	vot .
*INT:	a vot naš rêgion dlja vas cipič´nâ bêlaruskêj ?
*AI6:	neâ , u nas , mne kažýccý , ne očên´ .
*AI6:	nas nâpâlavinu ljudzê râzhavarývâjut .
*AI6:	vot .
*INT:	što dlja vas javljajêjêccý nêat´´jemlêmâj č´asc´ju bêlaruskâj kul´tury ?
*INT:	i što javljajêccý važnym v bêlaruskâj kul´tury ?
*AI6:	nu , ne znaju dažý , što važnym , panjacêjê ni +...
*AI6:	ni znaju , kak i pravêl´nâ atvecêc´ .
*AI6:	dažý ni znaju vot .
*INT:	kak vy š´čitajêcê , v bêlarusê ispol´zujuccý raznyjê jêzyki : bêlaruskêj , ruskêj , smešýnyj bêlaruskâ-ruskêj , v raznyx sêtuacýjêx ?
*INT:	to jes´ vezdze gâvarjat na adnom jêzyke ?
*INT:	ilê suš´čestvujut različêjê ?
*INT:	i kak vy š´čitajêcê , pâčemu ?
*AI6:	va-pervyx , u nas +...
*AI6:	kak-tâ s dzectvâ nas ne prýučalê čystâmu bêlaruskâmu jêzyku .
*AI6:	u nas bol´šý hâvarylê (.) xto na ruskâm , xto (.) na bêlaruskâm .
*AI6:	hdze-tâ s rasijê prijexâlê ljudzê , žylê zdes´ , ani (.) pa-ruskê .
@New Episode
*AI6:	pa-raznâmu ljudzê râzhavarývâjut .
*AI6:	xto bolêjê ruskê , bolêjê bêlaruskê , a hdze i ruskâjê , bêlaruskâjê slovâ (.) praskačêvâjêt u nas .
*AI6:	tudy-sjudy .
*INT:	a nravêccý li vam , kahda bêlaruskêjê ispalnicêlê pol´zujuccý smešýnym jêzykom ?
*AI6:	neâ , tam ne pajmëš tada , ni to (.) slava +...
*AI6:	va-pervyx , my ne vsex bêlaruskêx slov znajêm .
*AI6:	vot štoby my vse , možýt byc´ , vse bêlaruskêjê slava znalê , dak ano kak-tâ lehčý bylâ .
*AI6:	a tak my vsex bêlaruskêx slov ne pânimajêm dažý .
*AI6:	nêkatoryjê +/.
*INT:	što vy dumâjêcê a buduš´čêm bêlaruskâvâ jêzyka ?
*INT:	budzêt li on râzvivaccý ?
*INT:	ilê iš´čeznêt ?
*AI6:	ja dumâju , što on budzêt pâscepennâ râzvivaccý , pâtamu što stalê bol´šý râzhavarývâc´ .
*AI6:	va-pervyx , stalê v školê bol´šý prêpâdavac´ bêlaruskâvâ jêzyka , čem ru +...
*AI6:	nâpâlavinu ano idzët užé .
*AI6:	i s pervyx klasâú bêlaruskê pašol , a ran´šý žé šol tokâ s pjatâvâ klasâ dze-tâ bêlaruskê .
*AI6:	vot , nu .
*AI6:	dumâju , budzêt bol´šý užé bêlaruskê ici (.) vot u nas .
*INT:	spasibâ vam (.) za bisedu !
*INT:	možýt , vy ješ´čë što-tâ xacicê râskazac´ a svajej žyznê ?
*INT:	ilê ješ´čë vstrecêccý (.) na bisedu ?
*AI6:	nu , jeslê nužnâ , dak možnâ (.) vstrecêccý .
*AI6:	jeslê nužnâ tak vot .
*INT:	nu , vy , možý , što-tâ xacicê skazac´ ?
*INT:	jeslê ješ´čë xacicê , to ješ´čë pridu .
*AI6:	nu , ne znaju , što možnâ skazac´ takovâ .
*AI6:	bol´šý , pa-momu@w , nima ničo takovâ skazac´ .
*INT:	budzêm vstreč´accý , jeslê što , v školê užé , da ?
*AI6:	da , užé budzêm každyj dzen´ tam vidzêccý , bol´šuju časc´ v školê .
*AI6:	dzecê pajdut , užé vsë .
*INT:	spasibâ bal´šojê vam !
@New Episode
*AI6:	mamâ ž byla persname .
*AI6:	i jana +...
*AI6:	dzevêč´´ê familêjê persname .
*INT:	a vot persname persname ?
*AI6:	étâ moj dzjadz´kâ (.) pa mamênâj linêjê .
*AI6:	étâ pâlučylâsê , moj dzed i jevony atec rodnyjê byli .
*INT:	tak vy s mëdâm vsehda , navernâ ?
*AI6:	nu , kak kahda .
*INT:	v étâm hadu ni mëdny hod .
*AI6:	ja dažý ni znaju , ja jaho daúno i ne vidzêlâ .
*AI6:	dzjadz´kâ ú bal´nicý ljažyc´ , dak (.) rédkâ baču .
*INT:	nu , što-tâ on prýbalel .
*AI6:	nu .
*INT:	nu nêčevo strašnâvâ .
*INT:	persname persname vidêlê , hâvarilâ , nêčevo strašnâvâ .
*AI6:	hâvarylê , što jon u bal´nicý .
*INT:	užé , možý , dažý i pryjexâl .
@New Episode
*AI6:	dolžýn užé pa jidzejê , dak tožý njadelê prašla .
*INT:	a persname ni prêxadilâ k vam ?
*INT:	ne pryxodêt (.) persname +/.
*AI6:	ja jejo očên´ davno užé vidêlâ .
*AI6:	ana ž u svêtlahorskê , ú macêrý žyve .
*INT:	da , da , da .
*AI6:	ana jeslê prýjažžajê , dak pryjedzê tam k bac´ku da j nazad .
*AI6:	očýn´ rédkâ jaje vižu .
*INT:	a vot šjas vy ni rabotâjêtê , a da étâvâ hde vy rabotâlê ?
*AI6:	ja rabotâlâ ú kâbévo (.) švjajoj , ú placêl´nâm cexi .
*INT:	a patom vot , navernâ , kada sâkratilê , da ?
*AI6:	net , ja ušla ú dikrét na bol´šuju , na persname , patom na persname .
*AI6:	i uvolêlâs´ pa uxodu za rébënkâm do čétyrnâccýtê .
*AI6:	nu , patom ja úžé persname radilâ , ja nidze ni rabotâlâ .
*AI6:	pâlučajêccý , s nâjabra mesêcý dêvjatnaccýc´ let (.) nidze ni rabotâlâ .
*INT:	kak domâxazjajkâ , da ?
*AI6:	da .
*INT:	domâ xvatajêt raboty ?
*AI6:	da .
*AI6:	nu ja pa sâstajanêju-tâ zdaroú´´ê uvolêlâs´ .
*AI6:	možnâ bylo b i rabotât´ , nu (.) pa sâstajanêju zdaroú´´ê ja astalâs´ domâ .
*AI6:	muž adin rabotâjê u nas (.) pakudâ , tjanê .
*INT:	nu , xvatajêt ?
*AI6:	nu gde jano xvatajêt ?
*AI6:	da sêrédiny mesêcý xvatajêt , a patom +...
*AI6:	ničoâ ni xvatajêt .
*INT:	a vy deckêjê pâlučjajêtê ?
*AI6:	net , my ni pâlučajêm .
*AI6:	tak kak bol´šý užé ž dêvjatnaccýcê , my ni pâlučajêm .
*INT:	užé ni vyxodêt (.) bol´šý ?
*INT:	i (.) pâlučjajêtccý , što i persname na svajom xlebê ?
*AI6:	nu da , persname ž na svajom xlebê , dak užé úsë .
*INT:	persname s vamê žyvët ?
*AI6:	da , s namê žyvët .
*INT:	persname , vidnâ , vêčeramê užé huljajêt ?
*AI6:	dak ana da dêsjati rabotâjêt .
*INT:	nu , patom ?
*AI6:	u adzinâccýt´ tam .
*AI6:	kada huljajêt , kada damoj , kak kahda .
*AI6:	étâ ž , pâlučjajêccý , pakul´ zakryjê , pakul´ pryjdê , vot užé pačci k adinâccýcê padxodêc´ úrémê .
*AI6:	nu jak dêskacekâ (.) ú érdéka , dak tam ža ž da dvux , kak raz samâ dobrâ iti huljac´ .
*AI6:	nu , ot a ú kinâceatrý tam žé dvenaccý@k +...
*AI6:	tak étâ šas letâm da dvenaccýcê , a patom ža ž budê da adinâccýcê jana .
*AI6:	nu užé i to men´šý vrémênê prâpadajêt .
*INT:	a persname v derev´nê u babuškê , tam v pareččê , ni byla ?
*INT:	nu , u tetê byvajê , da ?
*AI6:	+ byvajêm , da .
*AI6:	jezdzêm my častâ .
*AI6:	tam i plemjannêk žyvët , újezdzêm tožý .
*AI6:	v babênâj xace žyvët .
*AI6:	jezdzêm , byvajêm v diréúnê pašci každy den´ .
*AI6:	nu , ni každy den´ , no vot sivodnê sâbirajêmsê jexât´ .
*INT:	tak vy jedêtê +...
*INT:	mašynâ u vas ?
*AI6:	da , u nas svaja mašynâ .
*INT:	+ svaja mašynâ ?
*INT:	možý ž +...
*INT:	a ne , persname ješë +...
*INT:	net [_//] netu +/.
*AI6:	net , jamu ž jaščé netu .
*AI6:	muž sam za rulëm .
*INT:	tak vy úžé tak v hoscê jezdzêtê ?
*AI6:	nu , kada ú hoscê , kada tak što nadâ , jezdzêm .
*INT:	tam , navernâ , plemjanêcy karoú deržýt da cëtkê , da ?
*AI6:	neâ .
*INT:	tožý ne ?
*AI6:	nixto ne dzeržýc´ .
*INT:	tak užé , pâlučjajêccý , čjaj p´´jotê ?
*INT:	ilê birëtê u kavo ?
*AI6:	my jezdzêm u dzjaréúnê tam (.) u cëtkê ú adnoj bjarom , u znakomyx , mâlako , jeslê zâxacim .
*INT:	a tak dzetê ni kidkêjê k mâlaku ?
*AI6:	mne persname očýn´ +...
*AI6:	ja tožý ne , persname ne .
*AI6:	u nas tokâ xazjajên s synâm , i úsë .
*INT:	mužčyny .
*AI6:	a bol´šý nixto mâlako (.) ne ljubêc´ .
*AI6:	i sil´nâ +...
*AI6:	nu , tam sup .
*AI6:	kašý , dak étâ da , a tak +...
*AI6:	u nas tut persname vyrâjs na adnom mâlake .
*AI6:	ni pânimaú , što takojê (.) vadu papic´ , jak malen´kê byú .
*AI6:	tak jamu tjaper têškavatâ bez mâlaka .
*AI6:	užé pryvyk , kanešnâ .
*AI6:	užé skokâ ú nas , hadoú šésc´ nima karovy , užé pryvyk k étâmu .
*INT:	a tut u sasedêj nehdê brat´ ?
*INT:	ilê tožý užé ni deržýt ?
*AI6:	nu , dzeržâc´ u nas von tudy dal´šý troxê .
*AI6:	da persname dzeržýt tut dve karovy .
*AI6:	tak i vot jeslê zâxacim , da pajdzëm kupêm banku .
*INT:	to jest´ žélanêjê (.) jest´ , možnâ kupit´ .
*AI6:	+ da , da , možnâ pâkupat´ .
*AI6:	vot jeslê ni jexât´ ni ú dziréúnju tožý , étâ ž benzin , dak tut pâkupajêm .
*INT:	jasnâ .
*INT:	a vot vy hâvarilê , zakončêlê vtaruju školu .
*INT:	vašý âdnaklasnêkê , ni vstrečjajêtês´ s´ nimê ?
*INT:	vot xto tut v âktebre , možýt , xto žyvët .
*AI6:	+ nu pâčimu ?
*AI6:	persname , persname persname , hétâ (.) âdnaklasnêcâ .
*AI6:	vot , persname persname .
*INT:	persname persname tožý pašla v dikret ?
*AI6:	da ?
*INT:	unukâ hljadzec´ .
*AI6:	ja dumâlâ , možý , sabe užé ryšylâ jaščé adno .
*AI6:	jaščé mal´čýkâ , dumâlâ , sabe zâxacelâ .
*AI6:	ja baču , što-tâ jaje daúno ni vidnâ .
*INT:	nu , vot , značêt , étâ vy s persname (.) učilês´ ?
*AI6:	da , v adnom klasê .
*INT:	+ a vstrečê kada ârhânizovyvâjêt školâ , xodêtê ?
*AI6:	net , paslednê raz byla , ja ni jezdzêlâ .
*AI6:	my jezdzêlê (.) na âperacýju s men´šýj .
*AI6:	dak u mjane +...
*AI6:	ja j ni xadzilâ .
*INT:	+ ne da vstrečê ?
*AI6:	da .
*AI6:	nu , ni pâlučalâsê .
*AI6:	a možý , tak jezdêlâ , vot kak-tâ any vstréčalêsê .
*AI6:	u dziréúnju jezdêlâ , étâ ú tom hadu ilê ú pâzatom .
*AI6:	jezdêlâ na vstréčju .
*AI6:	my s´ nim âdnahodkê .
*INT:	a s kakovâ vy hodâ ?
*AI6:	šéjsêt vas´mohâ .
*AI6:	i muž tak s šéjsjat vas´mohâ , umestê kančalê školu .
*INT:	mâladyjê .
*AI6:	ú mjanja úžo pêrývalilâ za sorâk .
*INT:	nu , za sorâk +...
*INT:	vsja žys´ vpêredi .
*AI6:	ne uspejêš âhljanuccý , tak skorâ užé i pen´sêjê (.) budzê .
*INT:	a ni pomnêtê li svaju pervuju učitêl´nêcu ?
*AI6:	tožý étâ persname persname byla .
*INT:	ana i učitêl´nêcý pervâjê , i klasnâjê ?
*AI6:	+ da , pervâjê , patom i nas uzjalâ , da .
*AI6:	vyšlâ z dzikrétâ i úzjalâ nas abratnâ s saboju sjabe .
@New Episode
*AI6:	my s´ nej desêc´ let prâvučylêsê .
*INT:	da , kak vzjalâ , tak i vypustêlâ .
*AI6:	da , nu jana pervy klas prâvučylâ nas , a patom +...
*AI6:	ran´šý ž try klasâ bylâ načal´nâjê vot .
*AI6:	byla ana dikrétê , a patom nas abratnâ úzjalâ k sibe .
*AI6:	my prâvučylêsê +/.
*INT:	a vot šjas vstrečjajêtês´ s´ nej , uznajotê adna_adnu ?
*AI6:	nu jestestvênê .
*AI6:	no ja užé daúno jaje ne vidêlâ .
*AI6:	va-pervyx , ja nêkuda ni xažu .
*AI6:	ja malâ , očýn´ rédkâ kuda xažu .
*AI6:	étâ (.) byvajêt , raz ú mesêc kuda-tâ ja vybirajusê .
*AI6:	jeslê jakijê-tâ kioskê , prajdu , dak (.) ni vsehda ž vsex uvidêš .
*AI6:	tak ja rédkâ byvaju , na bazar ja ni xažu .
*AI6:	jeslê nadâ , dak mne úžé bol´šýjê prýnjasuc´ , kupêc´ što-tâ .
*AI6:	tak ja užé rédkâ očýn´ byvaju .
*AI6:	jeslê užé bal´šyjê pakupkê , dak +/.
*INT:	to jeslê užé v školu persname pajdët , užé kahda-nibud´ i pridëtê , da ?
*AI6:	o , dak tady +...
*AI6:	ja tady užé každy den´ pašci byvaju tam , v tom rajonê , jak gâvaryccý .
*INT:	a persname , navernâ , na pradlënku xadit´ tožý ne budêt , da ?
*AI6:	net , ni budzêt .
*AI6:	jana ni xočý .
*INT:	ana tožý dâmased ?
*AI6:	da , ana bol´šuju čas´ u mjane domâ , ana nêkuda +...
*AI6:	što b kuda-tâ pajti , neâ .
*AI6:	ana bol´šuju čast´ domâ sjadit , nêkuda ni xodêt .
*AI6:	vot z dec´mê vot s persname , s persname huljajut tut .
*AI6:	a tak bol´šý nêkuda .
*INT:	a kak tam persname (.) persname ?
*AI6:	narmal´nâ .
*INT:	persname ?
*INT:	tožý xârašo ?
*AI6:	da .
*INT:	ani vse domâ ani , da ?
*AI6:	da , jany úse domâ .
*INT:	persname ž abyč´nâ jezdêt v mâhilëv , užé ne pajexâlâ ?
*AI6:	neâ , nêkuda .
*AI6:	ja ni +/.
*INT:	+ k tëtkê ž ú mâhilëú jezdêlâ ?
*AI6:	jana ž zimoj jezdêlâ .
*AI6:	a étâ any ú homêl´ jezdêlê .
*AI6:	jana nêkuda ni pajexâlâ .
*AI6:	kuda jej užé jexât´ ?
*INT:	jasnâ .
*AI6:	joj domâ nadâ sjadet´ .
*INT:	a persname ?
*INT:	mo , papravêlâs´ za letâ , ne ?
*INT:	takajê xudên´kâ j cjaper ?
*AI6:	jany xudyjê .
*AI6:	kuda jim pâpraúljaccý ?
*AI6:	kali jany uspjavajuc´ ?
*INT:	nu .
*AI6:	bjahom úsë , bjahom , bjahom .
*AI6:	ja hru , nam vot tut asfal´t zrabilê , dak dzen´ pryhâjut ú tuju skakalku .
*AI6:	hâvaru +"/.
*AI6:	+" što b ne asval´t hâvaru ["-"] tak vy užo b i jamu prabilê .
*AI6:	dak dze-tâ jany papravêccý , behâúšý dnjamê ?
*AI6:	vot .
*AI6:	ilê maja tut pojdzê , dak poldnja domâ nima , ilê tajê pryjdzê , dak tut poldnja taúkuccý .
*AI6:	i nima jak pâpraúljaccý úžé .
*INT:	a vot kak vy s sasedêmê ?
*INT:	družnâ žyvëtê ?
*AI6:	nu , narmal´nâ .
*AI6:	mne kažâccý , narmal´nâ .
*INT:	xto vašý sasedê ?
*INT:	tožý kârennyjê ?
*INT:	ilê , možý , xto užé novyjê ?
*AI6:	étyjê kupilê dom (.) sasedê , úsë strojêccý .
*AI6:	ja ni znaju , tut mâladyjê , navernâ , budut žyt´ v étâm domê , persname .
*AI6:	a tojê úse úžé (.) sasedê staryjê , gâvaryccý .
*AI6:	úmestê vyrâslê sa úsemê .
*INT:	vaš vozrâst ilê staršý ?
*AI6:	aj , nu vot i persname nimnožkâ staršý , pâlučajêccý .
*AI6:	persname persname tožý nimnohâ staršý nas .
*AI6:	persname persname tožý staršý .
*AI6:	vot persname mlačšý , persname .
*INT:	a žyvut persname úmestê ?
*AI6:	neâ , jany razvodêccý .
*INT:	étâ persname žyl , da ?
*AI6:	da , persname .
*INT:	étâ dom ani úmestê strojêlê , persname ?
*INT:	ilê kak étâ ?
*AI6:	net .
*AI6:	vot tu ani žyvut , da .
*AI6:	dom jej ad baby dastalsê .
*AI6:	nu , tut any padstrajêvâlê užé úmestê kuxnju .
*AI6:	a tak dom astalsê jej ad baby .
*INT:	a užé skol´kâ ixnêj devâč´kê ?
*AI6:	desêt´ , tak jak i persname .
*AI6:	jana tokâ nimnožkâ staršý , na paúhodâ .
*AI6:	ana ú âkcebré , pa-mojmu , a maja u maji .
*AI6:	pâlučylâsê , maja (.) dêvjanostâ devjaty , ana dêvjanostâ vas´my .
*INT:	ja smatrju , persname v majej stârane , tam v nâraúljanskâm pasëlkê jezdêt .
*AI6:	jon tam žyve .
*INT:	vot persname !
*AI6:	jon tam cjaper žyve .
*INT:	panjatnâ , s sasedêmê družnâ , v damu družnâ .
*AI6:	da , starajêmsê (.) družnâ žyt´ pakudâ .
*INT:	a vot kada u vas svabodnâjê vremê , čem vy ljubêtê zânimaccý ?
*INT:	ilê prostâ adnoj pabyt´ ?
*AI6:	zimoj dak ja vjažu što-nebud´ .
*INT:	o , hobê vašý , da ?
*AI6:	da .
*AI6:	to naski svjazat´ , to tojê .
*AI6:	a tak +...
*AI6:	ja lučý ljahu pâljažu minutu .
*INT:	no ja očýn´ ustaju , dak ja užé +...
*INT:	no vjazat´ žé tožý hlaza nâprêžény ?
*AI6:	nu da , nu , nâprjažénêjê idët .
*INT:	u vas tak tiplo v domê .
*INT:	vy što , što-tâ (.) sušýtê , navernâ ?
*AI6:	da , jablâkê sušu , hrušý .
*INT:	uražaj xarošý ?
*AI6:	net , malâ jix .
*AI6:	sladkêjê jablâkê byli ran´nêjê .
*AI6:	a étâ sasedê dalê , dak paznejšýjê , dak ja vot (.) zâpalilâ plitu , prâsušylê .
*INT:	étât hod na slivy u nas , da , bahat ?
*INT:	u kavo slivy .
*AI6:	+ da , v étâm hadu da .
*INT:	u vas jest´ ?
*AI6:	net , u nas tokâ vot adna na ulicý .
*AI6:	i úsë , u nas bol´šý netu (.) sliú .
*AI6:	v étâm hadu da , u kavo (.) slivy , dak osên´nju mnohâ dažý .
*INT:	da , u kavo jes´ , delêccý , dajut .
*AI6:	i vam dadut , u kavo jes´ s sasedêj .
*AI6:	oj , dak mne jes´ , mne dalâ užé , dalâ mne sasedkâ .
*AI6:	persname vot .
*INT:	z dziréúnê , jany jezdzêlê ú ljaskâvêčý , dak pryvezlâ tožý .
*AI6:	tak ja úžé svarylâ .
*AI6:	jezdêlê u réčýcu , k sistré majej dvajurâdnâj , dak tam nabralê .
*INT:	v horâdê žyvut ?
*AI6:	da .
*INT:	u čjasnâm sektâry ?
*AI6:	u nix svoj +...
*AI6:	da , časny sektâr u nix .
*AI6:	my kupilê sibe dom tam , dak +...
*AI6:	jon tam slivy skréščýnyjê jetê@w , dak ani očên´ úkusnyjê .
*INT:	na âbrykosy što-tâ paxožý ?
*AI6:	da , ana zjalënâjê , takijê bal´šuščýjê slivy .
*INT:	vy varén´jê ilê kampoty tožý zâkryvajêtê ?
*AI6:	i varén´nê , i kampot , úsivo pânimnožku .
*INT:	i úsë zima xârašo pâdbirajêt ?
*AI6:	da , zima úsë pâdbirajêt .
*AI6:	i tokâ što v étâm hadu ni nadâ sumkê davat´ .
*AI6:	a tak ú tom hadu sumkê , dak úsë padbrylâ , úsë pašlo ú hod .
*INT:	da , persname (.) jezdêlâ tuda-sjuda .
*AI6:	da , každuju njadelju nužnâ bylâ dat´ što-tâ .
*INT:	i dat´ , i pâlažyt´ ?
*AI6:	da , sumku dobruju nadâ , što b bylâ na njadelju što-tâ pajestê .
*AI6:	ilê bol´šý denêh daj , ilê bol´šý jedy .
*AI6:	adno iz dvux što-tâ vybirat´ nadâ .
*INT:	a mâter´jal´nâ tokâ muž , da ?
*INT:	ilê , možý , rodstvênêkê xto pâmahaú ?
*AI6:	tokâ muž u nas (.) adin rabotâjêt .
*AI6:	xto nam pamožýt , my s´ jima pâlučjajêmsê sirâtâmê užé .
*AI6:	ni v âdnavo raditêlêj netu .
*INT:	+ a mo , to jaho tam (.) sëstry , mo , jakijê sâstajatêl´nyjê ?
*AI6:	+ u sjastry ú svajej dzecê , tožý nužnâ .
*AI6:	ni sil´nâ u nas u bal´nicý pâlučajut zarplatu , jana rabotâjêt mêdsistroj (.) u paréččý .
*AI6:	a muž rabotâjêt na fermê , sliškâm tam mnohâ zarplaty ne palučýš .
*AI6:	a svoj student tožý u nijo , tak što +/.
*INT:	na sibja ?
*AI6:	da , to na xazjajstvâ , to na sibja .
*INT:	a vot v les , v jahâdy , za hribamê , ne xadilê ?
*AI6:	xodêm , jeslê jes´ vazmonžnâst´ .
*INT:	v étâm hadu bylê ?
*AI6:	da .
*AI6:	prýjažajêt s raboty muž , i my srazu jedêm .
*INT:	i bralê jahâdy , da ?
*AI6:	da .
*AI6:	ú jahâdy , dak my na vyxadnyjê , a pa hryby , vot s raboty i pajexâlê srazu ú les .
*INT:	tak vy hriby dlja sibja ilê dlja zdačê ?
*AI6:	dlja sebja beru .
*INT:	a lisič´kê ne [_/] ne pâpadajuccý ?
*AI6:	nu , vot my kahda bylê v vâskrésen´nê , da , bralê lisičkê .
*AI6:	âstanaúlêvâlês´ .
*AI6:	jexâlê s kartoškê , âstanaúlêvâlêsê .
*AI6:	nu , ja hru , na sup nabralê .
*AI6:	to što my dvaccýc´ minut pâxadilê tam .
*INT:	nu , raz na sup , značêt jest´ .
*AI6:	nu , kanešnâ .
*AI6:	nu šuxâ ú lesu .
*AI6:	štob nimnožkâ doždêk prašol , dak (.) bylâ b xârašo .
*AI6:	i hryby b pašli : pâdasinâvêkê pašli , belyjê užé pašli .
*AI6:	v vâskrésen´jê pâdasinâvêkâv vzjalê nimnožkâ .
*AI6:	nu [_/] nu , hryby užé pašli pânimnohu , nu tokâ što suxâ .
*INT:	i persname s vamê <v herby>[_//] za hribamê jezdêt ?
*AI6:	da , vsehda .
*INT:	i naxodêt , da ?
*AI6:	da , vsehda .
*AI6:	persname étâ pervâjê jedêt .
*AI6:	vot ú les pa hryby , ú jahâdy ni sil´nâ xočýt .
*AI6:	raz z´jezdê +...
*AI6:	a , pjaškom ja xadilâ , skazalâ +"/.
*AI6:	+" úsë , xvatêt , ja úžé sxadilâ .
*AI6:	+" mašynâj pajedu , bol´šý pjaškom ni pajdu .
*INT:	a vot za pêrejezd i pašli , da ?
*AI6:	nu , ja pa hloskâj trasê étâj idu .
*INT:	adna ci s kem xadilê ?
*AI6:	ran´šý ja úsë úrémê adna xadilâ .
*AI6:	selâ na vêlâsiped i pajexâlâ , bez nêkavo .
*AI6:	nu , cjaper to (.) persname idët , to ú tyjê hody s persname xadilê .
*INT:	to jest´ z djat´mi .
*AI6:	da , ja úsjada na ulicý samâjê pervâjê bralâ jahâdy , pâlučalâs´ .
*AI6:	my z dzec´mê pajdëm pjaškom , vjadërkâ pâtêlitrovâjê úsjada nâbjarom .
*AI6:	pajestê , na varénêkê (.) sibe úsjada nâbirajêm .
*AI6:	nu , étâ cjaper užé (.) pa sâstajanêju zdaroú´´ê ja úžé sil´nâ ni mahu dâleko xadic´ .
*AI6:	a ran´šý xadilâ .
*INT:	tak persname , možýt , užé na povârâ , dak užé što-tâ i hatovêt , net ?
*AI6:	nu , jaščé [_//] šče pakul´ da +/.
*INT:	nêčivo , jiščë nêkakovâ bljudâ sam ni hatovêt , da ?
*AI6:	nu kak ?
*AI6:	kartošku žarýt on , jajco .
*AI6:	vot étâ jon možý zdelâc´ .
*INT:	o , dak tožý mâladec !
*INT:	a pačistêt sam ?
*AI6:	nu j čystêt , tokâ ljanujêccý .
*AI6:	jon jak pačystêt , dak poúkartoškê , dak +...
*AI6:	+" lučý hâvaru ["-"] davajtê ja sama .
*AI6:	ja tonkâ čyšču , dak (.) lučý ja sama .
*AI6:	u mjane men´š adxodâú pâlučajêccý .
*INT:	a atxody vybrasyvâjêtê ilê kamu âddajotê ?
*AI6:	net , sjastré vozêm (.) pârasjatâm , nu , vozêm sjastré .
*AI6:	vot sabralê paúnuju , vot zâvjazëm joj (.) pakudâ .
*INT:	i jej padspor´jê , i vam jest´ kuda det´ , da ?
*AI6:	nadâ ža +...
*AI6:	vot šas ža sil´nâ nima čém karmit´ .
*AI6:	nu , to kartoškâ pašla , no úsë raúno .
*AI6:	dze jakojê jablâkâ sâbjarom , dze što .
*INT:	da , da , i jej xârašo .
*AI6:	i vozêm , da .
*AI6:	kusočýk xlebâ i tojê kidajêm , dak +...
*AI6:	na ulêcu ž ni vybrâsêš .
*AI6:	a tam brosêm , pârasënâk z´´jest , pol´zâ (.) vot pâlučajêccý .
*INT:	u vas bal´šajê sem´´ja , pêrahi pečëtê zimoj kada ?
*INT:	ilê tožý ni pâlučjajêccý , vremê net ?
*AI6:	ran´šý ja častâ pjakla i pêrahi , i bulâčkê , i úsë .
*INT:	tada byla karovâ , navernâ , da ?
*AI6:	nu i šas , nu +...
*AI6:	a cjaper užo troxê (.) ljanujusê .
*AI6:	cjaper možnâ užo ú mâhazinê pajci i kupic´ .
*INT:	ješčë deševlê budêt ?
*AI6:	nu da , faktičýskê +...
*AI6:	úkin´ jajco , maslâ daj , nu , dak pâlučajêccý (.) inahda i nakladnâ .
*AI6:	nu jak persname vučylâs´ , dak každuju subotu pjakla (.) što-tâ .
*INT:	da , s saboj nadâ .
*AI6:	da .
*AI6:	nu a cjaper užo troxê ljanujusê .
*INT:	a vy âhurcy zâkryvalê ?
*INT:	xarošý uražaj âhurcoú byú ?
*AI6:	nêplaxoj v étâm hadu .
*INT:	zâkryvalê ci pad kryšku ?
*AI6:	zakatku dzelâju , ja pad kryšku ni úmeju .
*INT:	a kakoj u vas récépt ?
*INT:	kak vy +...
*INT:	opytnâjê užé mamâ .
*AI6:	âbyknavennâ , kak úse .
*INT:	nu , kak vse ?
*AI6:	âhurcy v banku .
*INT:	ne , nu skokâ čivo ložytê ?
*AI6:	solê , saxârâ , uksusâ , i úsë .
*INT:	ni pomnêtê , skokâ čivo ?
*AI6:	nu , solê pâlstakanâ , saxâru čjut´ bol´šý , čem pâlstakanâ +/.
*INT:	o , vidêtê .
*AI6:	+, hram semsêt .
*AI6:	nu , uksusâ pašci sto hram .
*INT:	v étâm hadu kak-tâ vsë vzryvalê , u vas narmal´nâ ?
*AI6:	nu , narmal´nâ stajat .
*AI6:	jany i šas narmal´nâ stajat .
*AI6:	bely rasol , úsë kak paložýnâ , pakudâ +/.
*INT:	nu , kavo ni paslušýlâ , vzryvalê i vzryvalê .
*AI6:	no pervâjê vrémê da .
*AI6:	mo , bankâ úzarvalâsê , byla .
*AI6:	prostâ jana +...
*AI6:	ilê ja ploxâ zakrylâ jejo , ilê što .
@End</v>
(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page