Int_ak_6

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: AI6 Town, INT Interviewer @ID: brms|int|AI6|40;|female|Informant||Town|secondary|| @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| *AI6: vsë (.) pêrevernutâ bylo , atkrylâsê kryškâ . *INT: da , možý , ključ´ . *AI6: možýt byc´ , ploxâ zâkatalâ jevo . *AI6: nu a tak pakudâ stajit . *INT: a pâmidory (.) bylê ? *AI6: nu , pâmidory jes´ . *AI6: u nas pârničëk nêbal´šoj , my sdzelâlê sibe . @New Episode *AI6: nu vsë ravno tožý , hližu , tožý nâčynajut padčérnêvâc´ . *AI6: dze-tâ kada-tâ my ne zakrylê jevo , tam troxê +/. *INT: dlja sebja ? *AI6: da . *AI6: nu , dlja sebja . *AI6: da , pajescê jesc´ . *AI6: nu i zakatvâlâ ž troxê . *INT: mâladcy . *AI6: pakudâ jesc´ . *AI6: vse ravno malâ , nadâ pâkupac´ , štob bylo . *AI6: pâmidory vse ljubêc´ u nas , tak što nadâ +/. *INT: pajdzëcê k âdnaklasnêcé ? *INT: tarhujê +/. *AI6: ana prâdaje ? *INT: parnik u nejo bal´šoj . *AI6: a +... *AI6: z´jezdzêm v dzerévnju , u persname +... *AI6: tam žé tožý prâdajot . *INT: i tam , možý , pâdzešévlê . *AI6: pa dve . *INT: a zdes´ , naérnâ , pjaccot , hâvarilê . *AI6: da , ja znaju . *AI6: vot sasedzê vot , persname , prâdajut , dve pjaccot . *INT: a u persname tožý parnik ? *AI6: da . *AI6: vot žé ž perêd namê , čerêz dve xaty za namê . *AI6: ves´ âharod parnik , u nix tam âhurcy , pâmidory . *AI6: ani prâdajut . *AI6: vot , bal´šoj parnik u nix . *INT: i pâluč´ajêccý , na intérnâcanal´nâj tožý persname , étâ što , adna sem´ja ? *AI6: da , étâ adni i ce žé samyjê . *INT: i tam tožý takoj bal´šoj parnik . *AI6: da , étâ ixnê . *AI6: tam i tut ixnê parnik . *INT: tam xarošýjê takijê pâmidory . *AI6: nu , tut jejo (.) baby dom , persname . *AI6: jany snačalâ žylê , patom im dalê kvarciru tam , dze-tâ za pucjamê , na intérnâcýanal´nâj . *AI6: nu , dak vot ani pašli tuda žyc´ . *AI6: i tam parnik sdzelâlê , i tut parnik astalsê . *AI6: značýc´ , adni pâmidory +... *AI6: ciper na pâlavinu s âhurcamê (.) sadzêt sibe . *INT: a kapustâ kak u vas ? *AI6: nu , kapustâ nêplaxajê , tokâ usên´ daje , krasivâ âb´´jadajê sa úsex staron , ne uspevajêš hrébcêsê at nejo . *INT: da , da , v étâm hadu tak i u nas . *AI6: stol´kâ usênê , užé i pââbryvalâ karovâm , i se raúno . *AI6: i pyrskâlâ , tolku nêkakovâ . *INT: da , da . *INT: što ta za hod ? *AI6: ni možnâ , kâčany nêplaxijê , vsë . *AI6: v étâm hadu , va-pervyx , kapusty očên´ malâ u ljudzej . *AI6: hâvarylê , što pâprâpadalâ . *AI6: dze xêlavatâjê stalâ , dze tak prapalâ . *AI6: nu , ne znaju . *AI6: ja hâvarvu , xoc´ ty jejo užé srézaj , štob jejo usên´ ne z´jeú . *AI6: kâčany-tâ užé bal´šyjê , xarošýjê , možnâ bylâ . *INT: saljanku ne dzelâjêcê ? *AI6: dzelâju . *AI6: prostâ xx ne daxodzêc´ iščé , ščé ni dašoú xx . *AI6: nadâ bylâ vot stânaviccý . *AI6: nadâ užé s kartoškâj râzabraccý , skapalê pâlavinu , nadâ pêrabrac´ jaje . *INT: vy srazu kapajêcê obš´čêjê vsë ? *AI6: obščuju , ja ne úmeju pêrêbirac´ srazu . *AI6: ja lučšý domâ pâsjažy dva časa , pêrýbjaru jejo . *INT: a xranicê hdze ? *INT: pohrêb ilê +/. *AI6: stopkâ xx , sdzelâlê bal´šuju stopku . *INT: užé samê dzelâlê s mužým , da ? *AI6: da . *AI6: nu , radzicêlê žylê , my dzelâlê užé s radzicêlêmê . *AI6: nu , stopkâ čyc´ na polxaty . *AI6: tak što u nas tak , tudy možnâ i spac´ ici . *INT: i banâk , i kartoškê nastavêš . *AI6: da , tam i zasekâ , usevo xvatajê , vot . *INT: i u vas <takoj bal´šoj>[_//] takajê bal´šajê verandâ . *INT: vot letâm ana kak komnâtâ žylajê ? *AI6: nu da . *AI6: my étâ sdzelâlê v étâm hadu , ran´šý u nas kâlidorčýk malên´kêj byl . *AI6: prostâ raskidâlê pêrêharodkê i sdzelâlê . *INT: užé persname pâmahal ? *AI6: da , persname s bac´kâm sdzelâlê dvajom . *INT: a vy nâbljudalê , žénš´čênâ . *AI6: da . *AI6: ja ljažalâ s persname na âperacýjê . *AI6: vot étâ vot pol pâlažyl v étâj xacê vot dva hodâ nazad , linolêum , tam vot étâ +... *AI6: vsë étâ persname s +... *AI6: persname , persname i (.) bac´kâ . *AI6: vsë ani dva@k [_//] vtrajom . *AI6: pesok cjahalê , vsë-vsë samê . *INT: menjalê pol , da ? *AI6: menjalê pol , dévépé lažylê , nahi tut menjalê . *AI6: vsë ani bez nas . *AI6: my z persname bylê na âperacýjê , a ani (.) vsë étâ sdzelâlê . *AI6: tut sdzelâlê pol . *AI6: vsë ani samê , vot vsë vtrajom . *AI6: nu , nedzê persname pašol v dzedâ bol´šu časc´ . *AI6: jon +/. *INT: u vašývâ ? *AI6: da , mâjeho atca . *AI6: on bol´šý ljubêt (.) što-tâ dzelâc´ . *AI6: on vyžyhajêt sibe , rysujêt (.) sibe . *AI6: vot , bol´šý sam sibe . *INT: krasavêc . *AI6: da , vyrâs bystrâ . *INT: vyrâs , jak ni toj persname . *AI6: bystrâ rastuc´ . *AI6: ni uhadajêš , kada [_///] skorâ užé i (.) pad dvaccýc´ budzê . *AI6: užé buduc´ vabščé vzroslyjê . *INT: persname užé možýt zâkamandâvâc´ ljubuju minutu , da , svadz´bâ . *AI6: da . *AI6: užé dzêvjatnaccýc´ hadoú na nasu , da . *AI6: užé (.) râskašélêvâjcês´ užé , radzicêlê , rabicê što-tâ . *INT: da , étâ užé zaboty xarošýjê . *AI6: da , tokâ cjažkêjê (.) na ciperêšnêjê vremê . *INT: oj , ceperêšnêjê vremê , da . *INT: skažycê , pažalustâ , a vot jeslê by (.) inastranêc pâprasil u vas (.) râskazac´ [_//] a našýj strane s vamê , što by vy jemu râskazalê ? *AI6: nu , što možnâ râskazac´ ? *AI6: nu , va-pervyx , bêlarus´ (.) lesamê bahatâ u nas . *AI6: u nas lesâ očên´ xarošýjê . *AI6: vot . *AI6: vâ-vtaryx , každâjê strana i (.) rajon pa-svojmu xaroš . *AI6: dlja každâvâ (.) pa-svojmu xaroš on . *AI6: ne znaju , što možnâ ješ´čë râskazac´ takojê , nu . *AI6: dažý ne znaju , što ješ´čë takohâ . *INT: a š´čitajêcê li vy sebja bêlarusâm ? *AI6: nu da . *AI6: ja radzilâs´ v bêlarusêjê , š´čitajus´ bêlaruskâj . *INT: a što dlja vas značêt byc´ bêlaruskâj ? *AI6: nu , ne znaju , kak-tâ +... *AI6: nu , nâcynal´nâsc´ maja takajê vot , bêlarusâ , vot . *AI6: nu , ne znaju , kak âb´´jesnic´ . *INT: a kak vy š´čitajêcê , kto , pa-vašýmu , nâstajaš´čê bêlarus ? *AI6: nu , xto jaho znajê , kak ano š´čitajêccý . *AI6: v obš´čêm , bêlarus (.) tot , katoryj bol´šý na bêlaruskâm râzhavarývâjêt , tot i bêlarus bol´šý . *AI6: no my (.) bol´šý (.) smešýnyj , na ruskâm i na bêlaruskâm . *AI6: u nas očên´ malâ xto na čistâm râzhavarývâjêt . *AI6: vot . *INT: a vot naš rêgion dlja vas cipič´nâ bêlaruskêj ? *AI6: neâ , u nas , mne kažýccý , ne očên´ . *AI6: nas nâpâlavinu ljudzê râzhavarývâjut . *AI6: vot . *INT: što dlja vas javljajêjêccý nêat´´jemlêmâj č´asc´ju bêlaruskâj kul´tury ? *INT: i što javljajêccý važnym v bêlaruskâj kul´tury ? *AI6: nu , ne znaju dažý , što važnym , panjacêjê ni +... *AI6: ni znaju , kak i pravêl´nâ atvecêc´ . *AI6: dažý ni znaju vot . *INT: kak vy š´čitajêcê , v bêlarusê ispol´zujuccý raznyjê jêzyki : bêlaruskêj , ruskêj , smešýnyj bêlaruskâ-ruskêj , v raznyx sêtuacýjêx ? *INT: to jes´ vezdze gâvarjat na adnom jêzyke ? *INT: ilê suš´čestvujut različêjê ? *INT: i kak vy š´čitajêcê , pâčemu ? *AI6: va-pervyx , u nas +... *AI6: kak-tâ s dzectvâ nas ne prýučalê čystâmu bêlaruskâmu jêzyku . *AI6: u nas bol´šý hâvarylê (.) xto na ruskâm , xto (.) na bêlaruskâm . *AI6: hdze-tâ s rasijê prijexâlê ljudzê , žylê zdes´ , ani (.) pa-ruskê . @New Episode *AI6: pa-raznâmu ljudzê râzhavarývâjut . *AI6: xto bolêjê ruskê , bolêjê bêlaruskê , a hdze i ruskâjê , bêlaruskâjê slovâ (.) praskačêvâjêt u nas . *AI6: tudy-sjudy . *INT: a nravêccý li vam , kahda bêlaruskêjê ispalnicêlê pol´zujuccý smešýnym jêzykom ? *AI6: neâ , tam ne pajmëš tada , ni to (.) slava +... *AI6: va-pervyx , my ne vsex bêlaruskêx slov znajêm . *AI6: vot štoby my vse , možýt byc´ , vse bêlaruskêjê slava znalê , dak ano kak-tâ lehčý bylâ . *AI6: a tak my vsex bêlaruskêx slov ne pânimajêm dažý . *AI6: nêkatoryjê +/. *INT: što vy dumâjêcê a buduš´čêm bêlaruskâvâ jêzyka ? *INT: budzêt li on râzvivaccý ? *INT: ilê iš´čeznêt ? *AI6: ja dumâju , što on budzêt pâscepennâ râzvivaccý , pâtamu što stalê bol´šý râzhavarývâc´ . *AI6: va-pervyx , stalê v školê bol´šý prêpâdavac´ bêlaruskâvâ jêzyka , čem ru +... *AI6: nâpâlavinu ano idzët užé . *AI6: i s pervyx klasâú bêlaruskê pašol , a ran´šý žé šol tokâ s pjatâvâ klasâ dze-tâ bêlaruskê . *AI6: vot , nu . *AI6: dumâju , budzêt bol´šý užé bêlaruskê ici (.) vot u nas . *INT: spasibâ vam (.) za bisedu ! *INT: možýt , vy ješ´čë što-tâ xacicê râskazac´ a svajej žyznê ? *INT: ilê ješ´čë vstrecêccý (.) na bisedu ? *AI6: nu , jeslê nužnâ , dak možnâ (.) vstrecêccý . *AI6: jeslê nužnâ tak vot . *INT: nu , vy , možý , što-tâ xacicê skazac´ ? *INT: jeslê ješ´čë xacicê , to ješ´čë pridu . *AI6: nu , ne znaju , što možnâ skazac´ takovâ . *AI6: bol´šý , pa-momu@w , nima ničo takovâ skazac´ . *INT: budzêm vstreč´accý , jeslê što , v školê užé , da ? *AI6: da , užé budzêm každyj dzen´ tam vidzêccý , bol´šuju časc´ v školê . *AI6: dzecê pajdut , užé vsë . *INT: spasibâ bal´šojê vam ! @New Episode *AI6: mamâ ž byla persname . *AI6: i jana +... *AI6: dzevêč´´ê familêjê persname . *INT: a vot persname persname ? *AI6: étâ moj dzjadz´kâ (.) pa mamênâj linêjê . *AI6: étâ pâlučylâsê , moj dzed i jevony atec rodnyjê byli . *INT: tak vy s mëdâm vsehda , navernâ ? *AI6: nu , kak kahda . *INT: v étâm hadu ni mëdny hod . *AI6: ja dažý ni znaju , ja jaho daúno i ne vidzêlâ . *AI6: dzjadz´kâ ú bal´nicý ljažyc´ , dak (.) rédkâ baču . *INT: nu , što-tâ on prýbalel . *AI6: nu . *INT: nu nêčevo strašnâvâ . *INT: persname persname vidêlê , hâvarilâ , nêčevo strašnâvâ . *AI6: hâvarylê , što jon u bal´nicý . *INT: užé , možý , dažý i pryjexâl . @New Episode *AI6: dolžýn užé pa jidzejê , dak tožý njadelê prašla . *INT: a persname ni prêxadilâ k vam ? *INT: ne pryxodêt (.) persname +/. *AI6: ja jejo očên´ davno užé vidêlâ . *AI6: ana ž u svêtlahorskê , ú macêrý žyve . *INT: da , da , da . *AI6: ana jeslê prýjažžajê , dak pryjedzê tam k bac´ku da j nazad . *AI6: očýn´ rédkâ jaje vižu . *INT: a vot šjas vy ni rabotâjêtê , a da étâvâ hde vy rabotâlê ? *AI6: ja rabotâlâ ú kâbévo (.) švjajoj , ú placêl´nâm cexi . *INT: a patom vot , navernâ , kada sâkratilê , da ? *AI6: net , ja ušla ú dikrét na bol´šuju , na persname , patom na persname . *AI6: i uvolêlâs´ pa uxodu za rébënkâm do čétyrnâccýtê . *AI6: nu , patom ja úžé persname radilâ , ja nidze ni rabotâlâ . *AI6: pâlučajêccý , s nâjabra mesêcý dêvjatnaccýc´ let (.) nidze ni rabotâlâ . *INT: kak domâxazjajkâ , da ? *AI6: da . *INT: domâ xvatajêt raboty ? *AI6: da . *AI6: nu ja pa sâstajanêju-tâ zdaroú´´ê uvolêlâs´ . *AI6: možnâ bylo b i rabotât´ , nu (.) pa sâstajanêju zdaroú´´ê ja astalâs´ domâ . *AI6: muž adin rabotâjê u nas (.) pakudâ , tjanê . *INT: nu , xvatajêt ? *AI6: nu gde jano xvatajêt ? *AI6: da sêrédiny mesêcý xvatajêt , a patom +... *AI6: ničoâ ni xvatajêt . *INT: a vy deckêjê pâlučjajêtê ? *AI6: net , my ni pâlučajêm . *AI6: tak kak bol´šý užé ž dêvjatnaccýcê , my ni pâlučajêm . *INT: užé ni vyxodêt (.) bol´šý ? *INT: i (.) pâlučjajêtccý , što i persname na svajom xlebê ? *AI6: nu da , persname ž na svajom xlebê , dak užé úsë . *INT: persname s vamê žyvët ? *AI6: da , s namê žyvët . *INT: persname , vidnâ , vêčeramê užé huljajêt ? *AI6: dak ana da dêsjati rabotâjêt . *INT: nu , patom ? *AI6: u adzinâccýt´ tam . *AI6: kada huljajêt , kada damoj , kak kahda . *AI6: étâ ž , pâlučjajêccý , pakul´ zakryjê , pakul´ pryjdê , vot užé pačci k adinâccýcê padxodêc´ úrémê . *AI6: nu jak dêskacekâ (.) ú érdéka , dak tam ža ž da dvux , kak raz samâ dobrâ iti huljac´ . *AI6: nu , ot a ú kinâceatrý tam žé dvenaccý@k +... *AI6: tak étâ šas letâm da dvenaccýcê , a patom ža ž budê da adinâccýcê jana . *AI6: nu užé i to men´šý vrémênê prâpadajêt . *INT: a persname v derev´nê u babuškê , tam v pareččê , ni byla ? *INT: nu , u tetê byvajê , da ? *AI6: + byvajêm , da . *AI6: jezdzêm my častâ . *AI6: tam i plemjannêk žyvët , újezdzêm tožý . *AI6: v babênâj xace žyvët . *AI6: jezdzêm , byvajêm v diréúnê pašci každy den´ . *AI6: nu , ni každy den´ , no vot sivodnê sâbirajêmsê jexât´ . *INT: tak vy jedêtê +... *INT: mašynâ u vas ? *AI6: da , u nas svaja mašynâ . *INT: + svaja mašynâ ? *INT: možý ž +... *INT: a ne , persname ješë +... *INT: net [_//] netu +/. *AI6: net , jamu ž jaščé netu . *AI6: muž sam za rulëm . *INT: tak vy úžé tak v hoscê jezdzêtê ? *AI6: nu , kada ú hoscê , kada tak što nadâ , jezdzêm . *INT: tam , navernâ , plemjanêcy karoú deržýt da cëtkê , da ? *AI6: neâ . *INT: tožý ne ? *AI6: nixto ne dzeržýc´ . *INT: tak užé , pâlučjajêccý , čjaj p´´jotê ? *INT: ilê birëtê u kavo ? *AI6: my jezdzêm u dzjaréúnê tam (.) u cëtkê ú adnoj bjarom , u znakomyx , mâlako , jeslê zâxacim . *INT: a tak dzetê ni kidkêjê k mâlaku ? *AI6: mne persname očýn´ +... *AI6: ja tožý ne , persname ne . *AI6: u nas tokâ xazjajên s synâm , i úsë . *INT: mužčyny . *AI6: a bol´šý nixto mâlako (.) ne ljubêc´ . *AI6: i sil´nâ +... *AI6: nu , tam sup . *AI6: kašý , dak étâ da , a tak +... *AI6: u nas tut persname vyrâjs na adnom mâlake . *AI6: ni pânimaú , što takojê (.) vadu papic´ , jak malen´kê byú . *AI6: tak jamu tjaper têškavatâ bez mâlaka . *AI6: užé pryvyk , kanešnâ . *AI6: užé skokâ ú nas , hadoú šésc´ nima karovy , užé pryvyk k étâmu . *INT: a tut u sasedêj nehdê brat´ ? *INT: ilê tožý užé ni deržýt ? *AI6: nu , dzeržâc´ u nas von tudy dal´šý troxê . *AI6: da persname dzeržýt tut dve karovy . *AI6: tak i vot jeslê zâxacim , da pajdzëm kupêm banku . *INT: to jest´ žélanêjê (.) jest´ , možnâ kupit´ . *AI6: + da , da , možnâ pâkupat´ . *AI6: vot jeslê ni jexât´ ni ú dziréúnju tožý , étâ ž benzin , dak tut pâkupajêm . *INT: jasnâ . *INT: a vot vy hâvarilê , zakončêlê vtaruju školu . *INT: vašý âdnaklasnêkê , ni vstrečjajêtês´ s´ nimê ? *INT: vot xto tut v âktebre , možýt , xto žyvët . *AI6: + nu pâčimu ? *AI6: persname , persname persname , hétâ (.) âdnaklasnêcâ . *AI6: vot , persname persname . *INT: persname persname tožý pašla v dikret ? *AI6: da ? *INT: unukâ hljadzec´ . *AI6: ja dumâlâ , možý , sabe užé ryšylâ jaščé adno . *AI6: jaščé mal´čýkâ , dumâlâ , sabe zâxacelâ . *AI6: ja baču , što-tâ jaje daúno ni vidnâ . *INT: nu , vot , značêt , étâ vy s persname (.) učilês´ ? *AI6: da , v adnom klasê . *INT: + a vstrečê kada ârhânizovyvâjêt školâ , xodêtê ? *AI6: net , paslednê raz byla , ja ni jezdzêlâ . *AI6: my jezdzêlê (.) na âperacýju s men´šýj . *AI6: dak u mjane +... *AI6: ja j ni xadzilâ . *INT: + ne da vstrečê ? *AI6: da . *AI6: nu , ni pâlučalâsê . *AI6: a možý , tak jezdêlâ , vot kak-tâ any vstréčalêsê . *AI6: u dziréúnju jezdêlâ , étâ ú tom hadu ilê ú pâzatom . *AI6: jezdêlâ na vstréčju . *AI6: my s´ nim âdnahodkê . *INT: a s kakovâ vy hodâ ? *AI6: šéjsêt vas´mohâ . *AI6: i muž tak s šéjsjat vas´mohâ , umestê kančalê školu . *INT: mâladyjê . *AI6: ú mjanja úžo pêrývalilâ za sorâk . *INT: nu , za sorâk +... *INT: vsja žys´ vpêredi . *AI6: ne uspejêš âhljanuccý , tak skorâ užé i pen´sêjê (.) budzê . *INT: a ni pomnêtê li svaju pervuju učitêl´nêcu ? *AI6: tožý étâ persname persname byla . *INT: ana i učitêl´nêcý pervâjê , i klasnâjê ? *AI6: + da , pervâjê , patom i nas uzjalâ , da . *AI6: vyšlâ z dzikrétâ i úzjalâ nas abratnâ s saboju sjabe . @New Episode *AI6: my s´ nej desêc´ let prâvučylêsê . *INT: da , kak vzjalâ , tak i vypustêlâ . *AI6: da , nu jana pervy klas prâvučylâ nas , a patom +... *AI6: ran´šý ž try klasâ bylâ načal´nâjê vot . *AI6: byla ana dikrétê , a patom nas abratnâ úzjalâ k sibe . *AI6: my prâvučylêsê +/. *INT: a vot šjas vstrečjajêtês´ s´ nej , uznajotê adna_adnu ? *AI6: nu jestestvênê . *AI6: no ja užé daúno jaje ne vidêlâ . *AI6: va-pervyx , ja nêkuda ni xažu . *AI6: ja malâ , očýn´ rédkâ kuda xažu . *AI6: étâ (.) byvajêt , raz ú mesêc kuda-tâ ja vybirajusê . *AI6: jeslê jakijê-tâ kioskê , prajdu , dak (.) ni vsehda ž vsex uvidêš . *AI6: tak ja rédkâ byvaju , na bazar ja ni xažu . *AI6: jeslê nadâ , dak mne úžé bol´šýjê prýnjasuc´ , kupêc´ što-tâ . *AI6: tak ja užé rédkâ očýn´ byvaju . *AI6: jeslê užé bal´šyjê pakupkê , dak +/. *INT: to jeslê užé v školu persname pajdët , užé kahda-nibud´ i pridëtê , da ? *AI6: o , dak tady +... *AI6: ja tady užé každy den´ pašci byvaju tam , v tom rajonê , jak gâvaryccý . *INT: a persname , navernâ , na pradlënku xadit´ tožý ne budêt , da ? *AI6: net , ni budzêt . *AI6: jana ni xočý . *INT: ana tožý dâmased ? *AI6: da , ana bol´šuju čas´ u mjane domâ , ana nêkuda +... *AI6: što b kuda-tâ pajti , neâ . *AI6: ana bol´šuju čast´ domâ sjadit , nêkuda ni xodêt . *AI6: vot z dec´mê vot s persname , s persname huljajut tut . *AI6: a tak bol´šý nêkuda . *INT: a kak tam persname (.) persname ? *AI6: narmal´nâ . *INT: persname ? *INT: tožý xârašo ? *AI6: da . *INT: ani vse domâ ani , da ? *AI6: da , jany úse domâ . *INT: persname ž abyč´nâ jezdêt v mâhilëv , užé ne pajexâlâ ? *AI6: neâ , nêkuda . *AI6: ja ni +/. *INT: + k tëtkê ž ú mâhilëú jezdêlâ ? *AI6: jana ž zimoj jezdêlâ . *AI6: a étâ any ú homêl´ jezdêlê . *AI6: jana nêkuda ni pajexâlâ . *AI6: kuda jej užé jexât´ ? *INT: jasnâ . *AI6: joj domâ nadâ sjadet´ . *INT: a persname ? *INT: mo , papravêlâs´ za letâ , ne ? *INT: takajê xudên´kâ j cjaper ? *AI6: jany xudyjê . *AI6: kuda jim pâpraúljaccý ? *AI6: kali jany uspjavajuc´ ? *INT: nu . *AI6: bjahom úsë , bjahom , bjahom . *AI6: ja hru , nam vot tut asfal´t zrabilê , dak dzen´ pryhâjut ú tuju skakalku . *AI6: hâvaru +"/. *AI6: +" što b ne asval´t hâvaru ["-"] tak vy užo b i jamu prabilê . *AI6: dak dze-tâ jany papravêccý , behâúšý dnjamê ? *AI6: vot . *AI6: ilê maja tut pojdzê , dak poldnja domâ nima , ilê tajê pryjdzê , dak tut poldnja taúkuccý . *AI6: i nima jak pâpraúljaccý úžé . *INT: a vot kak vy s sasedêmê ? *INT: družnâ žyvëtê ? *AI6: nu , narmal´nâ . *AI6: mne kažâccý , narmal´nâ . *INT: xto vašý sasedê ? *INT: tožý kârennyjê ? *INT: ilê , možý , xto užé novyjê ? *AI6: étyjê kupilê dom (.) sasedê , úsë strojêccý . *AI6: ja ni znaju , tut mâladyjê , navernâ , budut žyt´ v étâm domê , persname . *AI6: a tojê úse úžé (.) sasedê staryjê , gâvaryccý . *AI6: úmestê vyrâslê sa úsemê . *INT: vaš vozrâst ilê staršý ? *AI6: aj , nu vot i persname nimnožkâ staršý , pâlučajêccý . *AI6: persname persname tožý nimnohâ staršý nas . *AI6: persname persname tožý staršý . *AI6: vot persname mlačšý , persname . *INT: a žyvut persname úmestê ? *AI6: neâ , jany razvodêccý . *INT: étâ persname žyl , da ? *AI6: da , persname . *INT: étâ dom ani úmestê strojêlê , persname ? *INT: ilê kak étâ ? *AI6: net . *AI6: vot tu ani žyvut , da . *AI6: dom jej ad baby dastalsê . *AI6: nu , tut any padstrajêvâlê užé úmestê kuxnju . *AI6: a tak dom astalsê jej ad baby . *INT: a užé skol´kâ ixnêj devâč´kê ? *AI6: desêt´ , tak jak i persname . *AI6: jana tokâ nimnožkâ staršý , na paúhodâ . *AI6: ana ú âkcebré , pa-mojmu , a maja u maji . *AI6: pâlučylâsê , maja (.) dêvjanostâ devjaty , ana dêvjanostâ vas´my . *INT: ja smatrju , persname v majej stârane , tam v nâraúljanskâm pasëlkê jezdêt . *AI6: jon tam žyve . *INT: vot persname ! *AI6: jon tam cjaper žyve . *INT: panjatnâ , s sasedêmê družnâ , v damu družnâ . *AI6: da , starajêmsê (.) družnâ žyt´ pakudâ . *INT: a vot kada u vas svabodnâjê vremê , čem vy ljubêtê zânimaccý ? *INT: ilê prostâ adnoj pabyt´ ? *AI6: zimoj dak ja vjažu što-nebud´ . *INT: o , hobê vašý , da ? *AI6: da . *AI6: to naski svjazat´ , to tojê . *AI6: a tak +... *AI6: ja lučý ljahu pâljažu minutu . *INT: no ja očýn´ ustaju , dak ja užé +... *INT: no vjazat´ žé tožý hlaza nâprêžény ? *AI6: nu da , nu , nâprjažénêjê idët . *INT: u vas tak tiplo v domê . *INT: vy što , što-tâ (.) sušýtê , navernâ ? *AI6: da , jablâkê sušu , hrušý . *INT: uražaj xarošý ? *AI6: net , malâ jix . *AI6: sladkêjê jablâkê byli ran´nêjê . *AI6: a étâ sasedê dalê , dak paznejšýjê , dak ja vot (.) zâpalilâ plitu , prâsušylê . *INT: étât hod na slivy u nas , da , bahat ? *INT: u kavo slivy . *AI6: + da , v étâm hadu da . *INT: u vas jest´ ? *AI6: net , u nas tokâ vot adna na ulicý . *AI6: i úsë , u nas bol´šý netu (.) sliú . *AI6: v étâm hadu da , u kavo (.) slivy , dak osên´nju mnohâ dažý . *INT: da , u kavo jes´ , delêccý , dajut . *AI6: i vam dadut , u kavo jes´ s sasedêj . *AI6: oj , dak mne jes´ , mne dalâ užé , dalâ mne sasedkâ . *AI6: persname vot . *INT: z dziréúnê , jany jezdzêlê ú ljaskâvêčý , dak pryvezlâ tožý . *AI6: tak ja úžé svarylâ . *AI6: jezdêlê u réčýcu , k sistré majej dvajurâdnâj , dak tam nabralê . *INT: v horâdê žyvut ? *AI6: da . *INT: u čjasnâm sektâry ? *AI6: u nix svoj +... *AI6: da , časny sektâr u nix . *AI6: my kupilê sibe dom tam , dak +... *AI6: jon tam slivy skréščýnyjê jetê@w , dak ani očên´ úkusnyjê . *INT: na âbrykosy što-tâ paxožý ? *AI6: da , ana zjalënâjê , takijê bal´šuščýjê slivy . *INT: vy varén´jê ilê kampoty tožý zâkryvajêtê ? *AI6: i varén´nê , i kampot , úsivo pânimnožku . *INT: i úsë zima xârašo pâdbirajêt ? *AI6: da , zima úsë pâdbirajêt . *AI6: i tokâ što v étâm hadu ni nadâ sumkê davat´ . *AI6: a tak ú tom hadu sumkê , dak úsë padbrylâ , úsë pašlo ú hod . *INT: da , persname (.) jezdêlâ tuda-sjuda . *AI6: da , každuju njadelju nužnâ bylâ dat´ što-tâ . *INT: i dat´ , i pâlažyt´ ? *AI6: da , sumku dobruju nadâ , što b bylâ na njadelju što-tâ pajestê . *AI6: ilê bol´šý denêh daj , ilê bol´šý jedy . *AI6: adno iz dvux što-tâ vybirat´ nadâ . *INT: a mâter´jal´nâ tokâ muž , da ? *INT: ilê , možý , rodstvênêkê xto pâmahaú ? *AI6: tokâ muž u nas (.) adin rabotâjêt . *AI6: xto nam pamožýt , my s´ jima pâlučjajêmsê sirâtâmê užé . *AI6: ni v âdnavo raditêlêj netu . *INT: + a mo , to jaho tam (.) sëstry , mo , jakijê sâstajatêl´nyjê ? *AI6: + u sjastry ú svajej dzecê , tožý nužnâ . *AI6: ni sil´nâ u nas u bal´nicý pâlučajut zarplatu , jana rabotâjêt mêdsistroj (.) u paréččý . *AI6: a muž rabotâjêt na fermê , sliškâm tam mnohâ zarplaty ne palučýš . *AI6: a svoj student tožý u nijo , tak što +/. *INT: na sibja ? *AI6: da , to na xazjajstvâ , to na sibja . *INT: a vot v les , v jahâdy , za hribamê , ne xadilê ? *AI6: xodêm , jeslê jes´ vazmonžnâst´ . *INT: v étâm hadu bylê ? *AI6: da . *AI6: prýjažajêt s raboty muž , i my srazu jedêm . *INT: i bralê jahâdy , da ? *AI6: da . *AI6: ú jahâdy , dak my na vyxadnyjê , a pa hryby , vot s raboty i pajexâlê srazu ú les . *INT: tak vy hriby dlja sibja ilê dlja zdačê ? *AI6: dlja sebja beru . *INT: a lisič´kê ne [_/] ne pâpadajuccý ? *AI6: nu , vot my kahda bylê v vâskrésen´nê , da , bralê lisičkê . *AI6: âstanaúlêvâlês´ . *AI6: jexâlê s kartoškê , âstanaúlêvâlêsê . *AI6: nu , ja hru , na sup nabralê . *AI6: to što my dvaccýc´ minut pâxadilê tam . *INT: nu , raz na sup , značêt jest´ . *AI6: nu , kanešnâ . *AI6: nu šuxâ ú lesu . *AI6: štob nimnožkâ doždêk prašol , dak (.) bylâ b xârašo . *AI6: i hryby b pašli : pâdasinâvêkê pašli , belyjê užé pašli . *AI6: v vâskrésen´jê pâdasinâvêkâv vzjalê nimnožkâ . *AI6: nu [_/] nu , hryby užé pašli pânimnohu , nu tokâ što suxâ . *INT: i persname s vamê <v herby>[_//] za hribamê jezdêt ? *AI6: da , vsehda . *INT: i naxodêt , da ? *AI6: da , vsehda . *AI6: persname étâ pervâjê jedêt . *AI6: vot ú les pa hryby , ú jahâdy ni sil´nâ xočýt . *AI6: raz z´jezdê +... *AI6: a , pjaškom ja xadilâ , skazalâ +"/. *AI6: +" úsë , xvatêt , ja úžé sxadilâ . *AI6: +" mašynâj pajedu , bol´šý pjaškom ni pajdu . *INT: a vot za pêrejezd i pašli , da ? *AI6: nu , ja pa hloskâj trasê étâj idu . *INT: adna ci s kem xadilê ? *AI6: ran´šý ja úsë úrémê adna xadilâ . *AI6: selâ na vêlâsiped i pajexâlâ , bez nêkavo . *AI6: nu , cjaper to (.) persname idët , to ú tyjê hody s persname xadilê . *INT: to jest´ z djat´mi . *AI6: da , ja úsjada na ulicý samâjê pervâjê bralâ jahâdy , pâlučalâs´ . *AI6: my z dzec´mê pajdëm pjaškom , vjadërkâ pâtêlitrovâjê úsjada nâbjarom . *AI6: pajestê , na varénêkê (.) sibe úsjada nâbirajêm . *AI6: nu , étâ cjaper užé (.) pa sâstajanêju zdaroú´´ê ja úžé sil´nâ ni mahu dâleko xadic´ . *AI6: a ran´šý xadilâ . *INT: tak persname , možýt , užé na povârâ , dak užé što-tâ i hatovêt , net ? *AI6: nu , jaščé [_//] šče pakul´ da +/. *INT: nêčivo , jiščë nêkakovâ bljudâ sam ni hatovêt , da ? *AI6: nu kak ? *AI6: kartošku žarýt on , jajco . *AI6: vot étâ jon možý zdelâc´ . *INT: o , dak tožý mâladec ! *INT: a pačistêt sam ? *AI6: nu j čystêt , tokâ ljanujêccý . *AI6: jon jak pačystêt , dak poúkartoškê , dak +... *AI6: +" lučý hâvaru ["-"] davajtê ja sama . *AI6: ja tonkâ čyšču , dak (.) lučý ja sama . *AI6: u mjane men´š adxodâú pâlučajêccý . *INT: a atxody vybrasyvâjêtê ilê kamu âddajotê ? *AI6: net , sjastré vozêm (.) pârasjatâm , nu , vozêm sjastré . *AI6: vot sabralê paúnuju , vot zâvjazëm joj (.) pakudâ . *INT: i jej padspor´jê , i vam jest´ kuda det´ , da ? *AI6: nadâ ža +... *AI6: vot šas ža sil´nâ nima čém karmit´ . *AI6: nu , to kartoškâ pašla , no úsë raúno . *AI6: dze jakojê jablâkâ sâbjarom , dze što . *INT: da , da , i jej xârašo . *AI6: i vozêm , da . *AI6: kusočýk xlebâ i tojê kidajêm , dak +... *AI6: na ulêcu ž ni vybrâsêš . *AI6: a tam brosêm , pârasënâk z´´jest , pol´zâ (.) vot pâlučajêccý . *INT: u vas bal´šajê sem´´ja , pêrahi pečëtê zimoj kada ? *INT: ilê tožý ni pâlučjajêccý , vremê net ? *AI6: ran´šý ja častâ pjakla i pêrahi , i bulâčkê , i úsë . *INT: tada byla karovâ , navernâ , da ? *AI6: nu i šas , nu +... *AI6: a cjaper užo troxê (.) ljanujusê . *AI6: cjaper možnâ užo ú mâhazinê pajci i kupic´ . *INT: ješčë deševlê budêt ? *AI6: nu da , faktičýskê +... *AI6: úkin´ jajco , maslâ daj , nu , dak pâlučajêccý (.) inahda i nakladnâ . *AI6: nu jak persname vučylâs´ , dak každuju subotu pjakla (.) što-tâ . *INT: da , s saboj nadâ . *AI6: da . *AI6: nu a cjaper užo troxê ljanujusê . *INT: a vy âhurcy zâkryvalê ? *INT: xarošý uražaj âhurcoú byú ? *AI6: nêplaxoj v étâm hadu . *INT: zâkryvalê ci pad kryšku ? *AI6: zakatku dzelâju , ja pad kryšku ni úmeju . *INT: a kakoj u vas récépt ? *INT: kak vy +... *INT: opytnâjê užé mamâ . *AI6: âbyknavennâ , kak úse . *INT: nu , kak vse ? *AI6: âhurcy v banku . *INT: ne , nu skokâ čivo ložytê ? *AI6: solê , saxârâ , uksusâ , i úsë . *INT: ni pomnêtê , skokâ čivo ? *AI6: nu , solê pâlstakanâ , saxâru čjut´ bol´šý , čem pâlstakanâ +/. *INT: o , vidêtê . *AI6: +, hram semsêt . *AI6: nu , uksusâ pašci sto hram . *INT: v étâm hadu kak-tâ vsë vzryvalê , u vas narmal´nâ ? *AI6: nu , narmal´nâ stajat . *AI6: jany i šas narmal´nâ stajat . *AI6: bely rasol , úsë kak paložýnâ , pakudâ +/. *INT: nu , kavo ni paslušýlâ , vzryvalê i vzryvalê . *AI6: no pervâjê vrémê da . *AI6: mo , bankâ úzarvalâsê , byla . *AI6: prostâ jana +... *AI6: ilê ja ploxâ zakrylâ jejo , ilê što . @End <div></div></v>
(Stand: 20.04.2022)