Int_ak_5

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	INT Interviewer, AI5 Town
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
@ID:	brms|int|AI5|58;|female|Informant||Town|professional||
*INT:	zdrastvujtê , persname persname !
*AI5:	zdrasvujtê !
*INT:	k vam možnâ ?
*AI5:	možnâ , prâxadzicê , pažalustâ , sadzicês´ .
*INT:	spasibâ .
*INT:	kak my s vamê hâvarilê (.) ran´šý , v ramkâx našývâ issledâvânêjê (.) my intêresujêmsê , s adnoj stârany , jêzykamê , na katoryx gâvarjat v bêlarusê , a s drugoj , âtnašénêjêm graždân k svajej strane .
*INT:	râskažytê , pažalustâ , a svajej žyznê .
*INT:	(..) kada vy râdzilis´ , gde .
*AI5:	ja râdzilas´ (.) ú dzjaréúnê prâtasy , homêl´skâj voblâscê , akcjabârskâvâ rajonâ .
*AI5:	pjacidzesjatâvâ hodâ ja .
*AI5:	dvojê dzjacej u mjane (.) bylâ .
*AI5:	šas muž u mjane jes´ zâlatoj , pamošnêk moj .
*AI5:	astalêsê užo údvajix , stâryki .
*AI5:	nu što ž ?
*AI5:	ljubêm svoj [_//] svaju bêlarusêju , svoj rodny jazyk ljubêm .
*AI5:	usix ljubêm , uvažajêm .
*AI5:	i prýzidzentâ , usix (.) ljubêm .
*INT:	a vot vy hâvarilê , râdilis´ (.) v prâtasax .
*INT:	vašý tam žyzn´ prašla , molâdâst´ ?
*INT:	a (.) da kakovâ +/.
*AI5:	+< da , u školu tam xadzilâ .
*AI5:	školâ u nas byla tam srédnêjê .
*AI5:	ú dzjaréúnê my nêkuda ni xadzilê , tol´kâ na mescê tam .
*INT:	zakončêlê tam školu ?
*AI5:	da , zakončýlâ školu , patom u svêtlahorskê vučylâs´ na povârâ ja .
*AI5:	nu , a tady (.) pryjexâlâ u prâtasy u votpusk , i vot sudz´ba (.) našlasê vot .
*AI5:	pryjexâlâ ú prâtasy , našlasê sudz´ba maja .
*AI5:	vot , maja žyzn´ .
*INT:	a rabotâlâ +...
*INT:	a kak mužý zvat´ ?
*AI5:	persname persname .
*INT:	persname persname .
*INT:	tak on rabotâl u prâtasax tožý , da ?
*AI5:	jon ni rabotâú +...
*AI5:	jon pryvozêú (.) na vybâry persname , u jaho rabotâú jon .
*AI5:	vot , našla svaju sudz´bu .
*INT:	i niploxâ našli svaju sudz´bu +/.
*AI5:	da .
*INT:	+, pâtamuštâ takoj parjadâk i va dvare , i v domê .
*INT:	čjustvujêccý (.) ruka i xazjajkê , i xazjajênâ .
*INT:	a étât dom takoj dabrénny .
*INT:	vy jevo strojêlê , pâkupalê ?
*AI5:	strojêlê samê .
*AI5:	my tol´kâ kupilê pervy úzrub vot tam , a âstal´nojê úsë samê strojêlê .
*INT:	persname persname ?
*AI5:	da .
@New Episode
*INT:	oj mâlaccy .
*AI5:	strojêlê údvajix .
*AI5:	i dzecê pâmahalê nam , synok pâmahaú tut , i dzecê .
*AI5:	xto što rabilê : xto krasêú , xto (.) kamnê pâdavaú , lažylê , xto (.) broúnâ , xto što .
*AI5:	svajimê silâmê strojêlê , bez nêkakoj pomâščý .
*INT:	+< nu , pastrojêlê , vy znajêtê , xarošý .
*AI5:	nam pomâščý nêkakoj ni bylo nêatkudâ , samê strojêlêsê .
*AI5:	je hrošý , robêm , nima hrošýj , ni robêm .
*AI5:	i vot žyvom užé sorâk hadoú z jim .
*AI5:	u ijunê bylo nam (.) sorâk , u maji bylo .
*AI5:	pervâhâ majê , sorâk hadoú , jak my z jim žyvëm .
*AI5:	i úsë (.) prâdalžajêm strojêccý .
*AI5:	adno pastrojêm , druhojê hnije , apjac´ strojêm .
*AI5:	i budâm strojêc´ , paka i žyc´ budâm .
*AI5:	daj boh ščé zdaroú´´ê jamu , kab ščé pražyt´ .
*AI5:	bo i ú mine zdaroú´´ê nima .
*INT:	da , daj boh .
*AI5:	persname adna , i únukâm vučyccý nadâ pâmahac´ ščé .
*INT:	a doč´kâ persname , hde ana rabotâjêt ?
*AI5:	a jana u bal´nicý ú bufecê , u rajpo (.) prâdaúcom .
*AI5:	u bal´nicý u bufecê rabotâjê .
*INT:	kak-tâ slyšýlâ , ana v pêrêdâvikax i visit .
@New Episode
*INT:	ot râskažytê da .
*INT:	pašla ú raditêlêj ?
*INT:	trudâljubivâjê ?
*AI5:	da .
*AI5:	von u hazetu ž jaje fâtâhrafirâvâlê (.) snačalâ .
*AI5:	a patom užé (.) na sabran´nê pazvalê .
*AI5:	tam užé hramâtu davalê , prémêjê .
*AI5:	tady užé na dasku pačotâ pavesêlê .
*AI5:	u homêl´ (.) vyzyvalê tuda , tožý nâhradzilê tam .
*AI5:	i padarkâm cénnym , i dzenêžnâj prémêjêj nâhradzilê .
*AI5:	nu , étâ jaje vydvênulê (.) ad râjspalkomâ , persname .
*AI5:	i rajpo (.) úse tut užé +/.
*AI5:	jana šas na daske pačotâ .
*INT:	da , da , da .
*AI5:	na daske pačotâ visic´ .
*INT:	u persname (.) dva mal´čêkâ , da ?
*AI5:	dva mal´čýkâ , da .
*AI5:	adzin pâstupiú vot užé u (.) kolêdž u (.) žlobên .
*INT:	kak zvac´ ?
*AI5:	persname , persname persname .
*AI5:	pâstupiú +...
@New Episode
*AI5:	tut končýú , pâzdavaú na prava .
*AI5:	i na ličnuju mašynu zdaú na prava .
*AI5:	nu , a persname u adzinâccýty klas +/.
*INT:	a v kakuju on školu xodêt ?
*AI5:	u himnazêju .
*AI5:	jany xadzilê u hemnazêju adzin i druhi .
*INT:	+< užé vypusknik , da ?
*AI5:	da , užé na sleduščý hod vypusknik .
*INT:	a kuda persname meč´tajêt ?
*INT:	kem byt´ ?
*AI5:	nu , vyššýjê xočý pâstupac´ .
*AI5:	a kuda jon pastupêc´ , a boh jaho znajê .
*AI5:	jak sudz´ba , jak pâpadze .
*AI5:	u vyššýjê , xočý u vyššýjê .
*AI5:	ni znaju kuda .
*AI5:	jany mne j hâvarylê , a ja zabylâ , kuda jon dumâjê .
*AI5:	a box ix znajê .
*AI5:	znajêcê ž , cjaper jak pâstupajuc´ .
*AI5:	pastupêc´ , a tam balâ tohâ ne nâbjaré .
*AI5:	a patom u druhojê +...
*AI5:	kuda-tâ ú vyššýjê , tol´kê dlë vyššýjê .
*AI5:	jon učýccý xârašo , u jaho âcjastat xarošý .
*AI5:	nu , a kuda jaho (.) sudz´ba zakinê , boh jaho znajê .
*INT:	unukê čjastâ k babuškê prixodêt ?
@New Episode
*AI5:	jany ž try razâ u amerýku jezdzêlê .
*AI5:	u nas , nu .
*AI5:	jany u nas tut pačci i žyvuc´ .
*AI5:	vot s dubrovy pryduc´ persname (.) persname s persname sjuda i persname .
*AI5:	jany pa njadzelê tut žyvuc´ u nas .
*AI5:	i persname tyjê razy +...
*AI5:	cjaper užé persname bol´šý , užé dze na dzêskaceku idze .
*AI5:	tak toj užé cjaper domâ , a étyjê tut vot .
*AI5:	vot ža bylê tuju njadzelju usju tut .
*AI5:	babê , stoj babâ , hatoú , pasudu myj .
*AI5:	nu , rabotâc´ jany mâlaccy .
*AI5:	što ni skažu , jany bêzadkaznyjê .
*INT:	pâmahajut babuškê ?
*AI5:	i drovy kaloc´ , i vazic´ .
*AI5:	jesê nadâ vazic´ , šas persname u dubrovu zvonêc´ , jany tut kak tut .
*AI5:	i drovy nam pâmahajuc´ vazic´ i kaloc´ .
*AI5:	i što b +...
*AI5:	i kartošku vo pâmahalê nam kapac´ , i na balocê , i domâ ú âharodzê .
*AI5:	i panosêc´ i senâ vot , bylo u prošlâm hadu .
*AI5:	pâmahajuc´ .
*AI5:	i cjuki kačajuc´ , i (.) ú stoh pâdavalê , značýc´ , pâmahajuc´ .
*AI5:	étâ ro@k +...
*AI5:	sloú net .
*AI5:	étâ úžé hréx babê skazac´ z dzedâm na únukâú .
*AI5:	pâmahajuc´ .
*AI5:	a što my âstalisê užé z adny , bjaspomâšnyjê , u nas užé nima kamu pâmahac´ , kromê únukâú .
*INT:	a vot persname z persname , ani v kakoj klas xodêt ?
*AI5:	persname u âdzinaccýty .
*INT:	o , tožý užé vzrosly .
*AI5:	da , jany z persname [_///] (.) u jix na dva mesêcy raznêcâ .
*AI5:	persname radziúsê dvaccýc´ šastohâ majê , a persname radziúsê dzêvjatnassâtâhâ , oj , <tryccatâhâ ijulê>[_//] tryccýc´ pervâvâ ijulê .
*AI5:	na dva mesêcy raznêcâ u nix .
*INT:	a persname ?
*AI5:	a persname u trécê klas .
*INT:	malên´kê u vas samy .
*AI5:	da , étâ samy naš (.) malen´kê .
*AI5:	jon tak ix ljubiú , tak žaleú .
*AI5:	hâvaru +"/.
*AI5:	+" únučkê , papâ pryvet vam pêrýdavaú .
@New Episode
*AI5:	duša balic´ .
*AI5:	ne mahu bez jaho .
*AI5:	dze idu , jon u majoj hâlave .
*INT:	a skažytê , a vy v sim´´je (.) adna byli ?
*INT:	ilê u vas ješčë +/.
*AI5:	+< net , nas šést´ .
*AI5:	ja samâ staršý .
*INT:	a xto vašý raditêlê ?
*INT:	kak ix zvalê ?
*INT:	davajtê +/.
*AI5:	maje radzicêlê , persname persname persname , jon byú invalid (.) vtaroj hrupy .
*AI5:	i úžo dvaccýc´ hadoú , jak pamër .
*AI5:	a mamâ žyve u babrujsku , ú sjastry .
*INT:	o , a mamâ vašý babrujskâjê .
*AI5:	jana žyla zdes´ .
*INT:	a mamu kak zvat´ ?
*AI5:	persname persname persname .
*INT:	(..) u vas balšajê sjam´´ja byla v detstvê , da ?
*AI5:	da , šéscêrâ dzjacej u nas bylo .
*AI5:	xadzilê tožý na sjabe zârabljalê .
*AI5:	u les xadzilê za dzevêc´ kilomêtrâú , pad vozêmlju xadzilê my ú jahâdy .
*AI5:	nâbjarom , na babrujsk tady pjac´ kilomêtrâú da pojêzdâ njasom .
*AI5:	prâdadzim u babrujsku , pryjedâm da j dal´šý ú jahâdy .
*AI5:	rabilê úsju rabotu macêrý , što i nadâ bylo .
*AI5:	tady ž +...
*AI5:	cjaper ža svinej ne pasuc´ , a ran´šý svinej pastêlê .
*AI5:	pryxodzêm sa školy +...
*AI5:	i svinej pastêlê , i travu rvalê dze ú kukuruzê .
*AI5:	karovê i senâ sušylê takojê .
*AI5:	úsjaho xvatalâ , ox .
*AI5:	i oúcý pastêlê , i karoú pastêlê .
*AI5:	i oúcý dzjaržalê , úsë .
*INT:	a râskažytê vot pra svajix (.) radnyx .
*INT:	u vas v sim´´je (.) devâč´kê , nu , u (.) mamy bylê ?
*AI5:	sjastra ú babrujsku ú mjane žyve .
*AI5:	vot u jaje cjaper mac´ .
*INT:	a kak sestru zvat´ ?
*AI5:	persname , persname persname .
*INT:	+< persname jejo ?
*AI5:	brat u mjane (.) tut žyve , persname persname .
*AI5:	vot jon žyve za persname , tut u étym vo domêku , tam dze +...
*AI5:	s étâj stârany vot ozêrâ .
*AI5:	na jetu@w storânu ozêrâ , jak persname .
*AI5:	tam vot finskê domêk pa dzjaržynkê stajic´ .
*AI5:	a jak persname žyú , tam ja târhavalâ ú jix , tam korâby jakijê .
*AI5:	a z étâj stârany brat moj žyve .
*AI5:	étâ moj brat .
*AI5:	persname , sjastra maja , na jankê kupalâ žyve .
*INT:	v školê rabotâjêt va vtaroj , da ?
*AI5:	da , da .
*AI5:	užé vot v étâm hadu na pen´sêju idze .
*AI5:	nu , i dvajnjaty u nas , katoryx ja hâdavalâ .
*AI5:	mne xvacilâ z jimê .
*AI5:	brat žyve u krâsnadarskêm krajê , na azoúskêm morý .
*AI5:	horâd prymorskâ-axtarsk .
*INT:	étâ letâ ani prýježžalê ilê net ?
*AI5:	ne , jany dalžny , mo , u sêncjabry pryjexâc´ sjuda .
*AI5:	jany xočuc´ sjuda pêrýjažžac´ , u minskê kvarciru kupljac´ .
*INT:	tam ža persname .
*INT:	i malaj jiščë , i persname užé +/.
*AI5:	+< dak persname [_//] persname žyve ú krâsnadarý , zamuž vyšlâ .
*INT:	zamužým užé persname ?
*AI5:	+< da , vyšlâ zamuž , žyve u krâsnadarý jana .
*INT:	s´ nimê , de raditêlê ?
*AI5:	jany xočuc´ tožý jaje sjuda zabrac´ , na minsk , jana ni xočý tam âstavaccý .
*AI5:	nu , a sjastra ščé +...
*AI5:	nu , užé ž dvajnjat , étâ (.) persname (.) i persname .
*AI5:	i vo dvajnjaty .
*AI5:	na sâxalinê žyve .
*AI5:	u jaje tut kvarcirâ u prymorskâ-axtarskê , a patom jany +...
*AI5:	tam jaho radzicêlê , jany tuda vyjêxâlê paka .
*AI5:	no mo , tožý vernuccý sjuda , u prymorskâ-axtarsk , nja znaju .
*AI5:	vot našý sjam´´ja úsja , ja samâ staršýjê .
@New Episode
*AI5:	úse ú mjane pêražylê , pêrývučylêsê .
*INT:	ja vspâminaju dom na deržynkê (.) vašývâ bratâ , dak étaž skazkâ .
*AI5:	da , étâ moj brat .
*AI5:	tožý paslê školy ú mjane try hady žyú , u pétéu vyčyúsê tut .
*AI5:	patom toj žyú , vučyúsê u mjane .
*AI5:	persname (.) rabotâlâ únêvermahê prâdaúcom , vot dze stary unêvermah .
*AI5:	i s persname , tady ú kulênaryjê .
*AI5:	tožý u mjane žyla .
*AI5:	i učylâsê u homêlê tady ú cexnêkumê , jezdzêlâ .
*AI5:	úse ú mjane pêrabylê .
*INT:	vy samâ staršýjê ?
*AI5:	ja samâ staršýjê .
*AI5:	mne vot budzê šéjsêt let dvaccýc´ trécêvâ fêúralja .
*INT:	a vyhlêdzêtê xârašo !
*AI5:	oj , xârašo .
*AI5:	mjane synok pâsadziú .
*AI5:	vot étâ (.) vo zjac´ , a étâ užo syn .
*INT:	ot [_//] vas radujut vašý únukê ?
*AI5:	da .
*INT:	pâmahajut , radujut , padderžývâjut .
*AI5:	+< pâmahajut .
*AI5:	što mne únukê +...
*AI5:	što b my rabilê , my b pâdubnelê b z jim udvajix .
*AI5:	a tak što nadâ , pazvonêt´ (.) persname [_/] persname , šas úse sjuda úse , iduc´ učýtyrox sjuda , jak husâčkê .
*AI5:	pâmahajuc´ što trébâ .
*INT:	a skažytê , a hde vy ran´šý rabotâlê ?
*AI5:	u tarhoúlê rabotâlâ .
*AI5:	tryccýc´ try hodâ ja âtrabotâlâ ja u tarhoúlê .
*AI5:	vâsemnaccýc´ hadoú ja na bazê rabotâlâ zaúskladâm .
*AI5:	u bal´nicý u bufecê ja rabotâlâ (.) dzesêc´ hadoú .
*AI5:	troxu ú stalovâj , potym užo na kasê .
*AI5:	persname maja rabotâlâ ú râjspalkomê , a patom pâdmjanilâ mne votpusk .
*AI5:	ja hru +"/.
*AI5:	+" âstavajsê tam , mjane baljat nohê .
*AI5:	jak ja u stalovâj rabotâlâ na kasê .
*AI5:	ja pašla na pen´sêju užé adsjul´ .
*AI5:	i pjac´ hadoú užé vot na pen´sêjê .
*INT:	na pen´sêjê xârašo ?
*INT:	ilê lučšý na rabotê ?
*AI5:	nu , znajêcê , jak cjaper užé (.) rabotâ tak žašla , tak nam starym užé (.) domâ lučšýj .
*AI5:	ja zârabotâju sabe ščé i domâ kapejku jakuju .
*AI5:	zdaroú´´ê vot , xoc´ i tabletkê vypêlâ +...
*AI5:	oj , dualen´nê .
*AI5:	tabletkê vypêlâ , na vêlâsiped , pajexâlâ ú les .
*AI5:	jahâd vjadro nâbjaru , pajdu k fermêru pâmahu , ščé dze pryhlosêc´ xto .
*AI5:	jezdzêlê i persname , i k persname jezdzêlê , i k persname , kruhom .
*INT:	tak vy vmestê s persname persname ilê xx ?
*AI5:	+< net , ja adna .
*AI5:	jon domâ za xazjajênâ .
*AI5:	a jak ža ja ?
*AI5:	tut karovâ , svin´nja .
*AI5:	nadâ ž domâ karovu zahnac´ .
*AI5:	byvajê , druhi raz i poznâ pryjedzêš .
*AI5:	vot ja +...
*AI5:	k persname pajedâm na polê kartošku , na polê jon tam kapajê , dze sâbirac´ , tak my i ú dzesêc´ prýjažžajêm , i ú dzevêc´ .
*AI5:	a jon užé (.) karovu zahonêc´ i padojêc´ , i jescê zvaryc´ .
*AI5:	druhi raz tady pryxodzêc´ k persname , šukajê , što doúhâ nima .
*INT:	valnujêccý , da ?
*AI5:	da .
*AI5:	ja pryxožu , jon kažý +"/.
*AI5:	+" ja njadaúnâ vo tol´kê pryjšoú .
*AI5:	+" dze-tâ vy tak doúhâ bylê ?
*AI5:	nu , jon poznâ adsjudâ vyjažžajê , a patom (.) tam kapajuc´ da pazna .
*AI5:	a paka pryjeduc´ , užé dzesêc´ časoú .
*AI5:	étâ ž (.) pad halopênêčý , von tuda , dze zajcâú toj most , pad halopên´čývu fazéndu .
*INT:	a vot (.) persname , on raščityvâlsê den´hamê ?
*INT:	ilê +...
*AI5:	den´hami .
*INT:	den´hâmê daval ?
*INT:	i každy raz , da ?
*INT:	nu , tut ža v étât dzen´ ?
*AI5:	da , da , jon dobrâ raščytyvâjêccý .
*INT:	i vremê prajdët bystréj , i (.) kapejku zarobêtê .
*AI5:	+< i úrémê projdzê .
*AI5:	nu , vot pâkapalê my kartošku , nu .
*AI5:	što ja cjaper ?
*AI5:	nu , pravêl´nâ , ščas ja pâubiraju ú xacê úžé , pamyju paly , pâzâscilaju úsë , štory pavešu , nu .
*AI5:	u mjane užé +...
*AI5:	nu , tam vo ščé zalic´ nadâ , dze my vadu pravodzêlê .
*AI5:	daj étâ my zrobêm , étu rabotu .
*AI5:	vot načni kapac´ vo , ja pajšla užé .
*AI5:	jon budzê svin´nej karmic´ užé , karoú zâhanjac´ , a ja pašla .
*INT:	vy s detstvâ +/.
*AI5:	u hryby ljublju jezdzêc´ [_//] xadzic´ , ne prâpuskaju .
@New Episode
*INT:	mâlaccy !
*AI5:	xoc´ i nohê baljac´ .
*AI5:	u lesê sjadâm pâsjadzim sabe , pêrakusêm tam , troškê âddaxnëm i znoú pêraxodzêm .
*AI5:	vêlâsipedy z mašyny svaje da j pajexâlê dal´šý .
*INT:	mâlaccy !
*AI5:	ja ljublju jahâd , les .
*AI5:	my lja lesâ rasli , vyhâdâvâlêsê ú les , i les ljubêm úse .
*AI5:	use : i persname , i persname , i ja .
*INT:	+< nu , les padpitku nam daje , da ?
*INT:	duxoúnâjê bahactvâ .
*AI5:	+< da , da , da .
*INT:	a vot persname persname hde rabotâl , muž vaš ?
*AI5:	a jon vadzicêlêm rabotâú (.) úsë úrémê , a patom (.) u ximêhê rabotâú jon vadzicêlêm pémka tryccýc´ sem .
@New Episode
*AI5:	a patom to jaho sâkracilê , pjac´ hadoú bylo da pen´sêjê .
@New Episode
*AI5:	a patom užé sâkracilê jaho , dak u saúxozê rabotâú storâžým paslednêjê pjac´ hadoú .
*AI5:	u étâm , u zâazerskâm , u smykovêčýx stârâžavaú skot na fermê .
*INT:	da pensêjê užé ?
*AI5:	da , patom užé tam râskidalê toj saúxoz , pêrývjali na saúxoz akcjabrskê , jak užé paslednêjê hody .
*AI5:	nu úsë raúno u smykovêčýx jon byú pjac´ hadoú paslednêx , da j na pen´sêju pajšoú .
*AI5:	da , jon užé na pen´sêjê vo dzevêc´ hadoú .
*INT:	a da , užé +...
*INT:	nu , persname persname za vas staršý , da ?
*AI5:	da , jon s tryccýc´ dzevjavâ hodâ pišýccý .
*AI5:	jon jaščé [_///] umâladzilê jaho , no úsë raúno pa dâkumentâx s tryccýc´ dzevjatâvâ jon pišýccý .
@New Episode
*INT:	a , navernâ , vam i dajut sily vot étât les +...
*INT:	što vy takajê dobrâjê , abščitêl´nâjê .
*AI5:	+< ja pajedu u les , pryjedu k lesu , ja sjabe tak zdorâvâ čustvuju .
*AI5:	i ja tady +...
*AI5:	ni dualen´nê u mjanja , ni hâlava ni balic´ .
*AI5:	vyjažžajêm z lesâ , tak jana ta užo nâbjaromsê jahâd i hryboú s persname , pakazvâjêmsê .
*AI5:	a hru +"/.
*AI5:	+" persname , ja štob ne bajalâsê , ja b u lesê b i nâčavalâ .
*AI5:	+" jej bohu , praúdâ !
*AI5:	hâvaru +".
*AI5:	ja tak +...
*AI5:	ni xočýccý pramâ (.) i damoj z lesâ jexâc´ .
*AI5:	vot xodzêš (.) i xadzic´ xočýccý .
*INT:	v lesu xârašo .
*AI5:	a domâ užé , domâ +...
*AI5:	nu što ?
*AI5:	vyjdzê na âharod .
*AI5:	pasadzêš , ljubujêssê , jak jano rasce .
*AI5:	nâčynaj paloc´ .
*AI5:	o , raboty xvatajê da samyx jahâd .
*AI5:	a úžé ú les jak pajšoú , dak zabyú i pra âharod .
*AI5:	uskočýš (.) u toj âharod +...
*INT:	+< i tožý samâjê .
*AI5:	trava .
*AI5:	i pâmidory pâčarnelê .
*AI5:	da j úsë .
*INT:	da , pâmidory v étâm hadu pâčêrnelê .
*AI5:	i pyrskâlê tyjê pâmidory , i âbrabatvâlâ , možý , sem raz ja .
*AI5:	tady z joj jak pajexâlê na čatyrý dni ú les (.) padrad , dak zabylâ i pra pâmidory .
*AI5:	pašla , jany úžo (.) hatovyjê , úžé (.) paspelê .
*INT:	a vy v les vot xadilê za jahâdâmê dlja sebja ?
*INT:	ilê zdavalê ?
*AI5:	dy zdavalê .
*AI5:	sabe ž palêvâ hétâ nadâ ?
@New Episode
*INT:	nu , u vas svaji@w , vidnâ , mesta jest´ ?
*AI5:	nu kanešnâ .
*AI5:	pa lesu paxodzêš da j da domu nazad večýrâm .
*INT:	a persname , doč´kâ , tožê ljubêt (.) v les jezdêt´ s vamê ?
*AI5:	jana tožý ljubêc´ ú les .
*AI5:	jezdzêlê ú pâzaprošlym i prošlym hadu , ana ni jezdzêlâ .
*AI5:	zdaroúê njama .
*AI5:	da j rabotâ , vodpuskâú <ni dava@k>[_//] ni dajut ža vo úrémê .
*AI5:	étâ v étâm hadu +...
*AI5:	ja ni znaju , jak ana papalâ v otpusk , cjaper vot u aúhuscê mesêcý .
*AI5:	jana tady +...
*AI5:	i z homêlê jexâlê , jak vazilê užé jaje , pêrýdâvikoú étyx , u homêl´ .
*AI5:	tady +"/.
*AI5:	+" mne dajcê ú aúhuscê mesêcý .
*AI5:	ni âdnaho hodâ jana letâm ni byla v âtpusku .
*AI5:	daduc´ perâd novym hodâm na dva dni .
@New Episode
*AI5:	čérâz dva dni užé âdzyvajuc´ .
*AI5:	skaréj užé nadâ sleduščýmu davac´ .
*AI5:	ni dalê âdpuskoú .
*AI5:	jana tol´kê dva dni byvalâ , a étâ v étâm hadu +...
*AI5:	skazalê +"/.
*AI5:	+" na njadzelju âdzavëm .
*AI5:	ja hâvaru +"/.
*AI5:	+" takohâ vo bol´š nikolê nja budzê .
*AI5:	+" dâbyvaj poúnâscju otpusk .
*AI5:	dak ni znaju , ščé [_/] ščé , navernâ , ni zvanilê .
*AI5:	bo joj da adzinâccýtâhâ otpusk (.) sêntjabra .
*AI5:	dak ščé ž pâvjaze , persname ú žlobên pâvjaze .
*AI5:	tam ža ž âbšažycêjê jamu .
*INT:	xârašo , što âbšéžytêjê .
*AI5:	da , âbšažycêjê tam jamu .
*AI5:	nu , tak havorýc´ +"/.
*AI5:	+" nadâ ž pajexâc´ pâhljadzec´ .
*AI5:	tam , mo , ščé ci što (.) pâmahci ú toj komnâcê , ci (.) paklejêc´ , ci što zrabic´ .
*AI5:	havorýc´ +"/.
*AI5:	+" možý , nadâ na prakat xâladzil´nêk jaki úzjac´ , pastavêc´ , štob pradukty ni porcêlês´ .
*AI5:	jany ž ni buduc´ (.) u stalovâju behâc´ .
*AI5:	étâ xlopcy takijê , što jany samê jescê hatovêc´ , úsë xx .
*AI5:	dak vot étâ , navernâ , užé , mo , ú pânjadzel´nêk jany , ú vâskrésen´jê na pânjadzel´nêk pajeduc´ nočču .
*INT:	pojêzdâm ?
*AI5:	+< pojêzdâm tuda , u žlobên , da .
*INT:	a persname adin pâstupil ?
*INT:	ilê s nim jišë kakijê druz´ja ?
*INT:	ne , ni hâvarylê ?
*AI5:	ščé [_//] jaščé xto-tâ (.) atsjudâ , s âkcjabra .
*INT:	ni adin ?
*INT:	tak vêsilej užé budê úmestê .
*AI5:	vêsjalejê .
*AI5:	mo , try čýlavekê tuda pâstupilâ s âkcjabra .
*INT:	xârašo .
*INT:	a vot vy rabotâlê dolhâjê vremê (.) v rajpo .
*INT:	astalês´ padruhê vašý , abšajêtês´ ?
*AI5:	oj , xvatajê u mjane padruh .
*AI5:	sa mnoj use dobryjê , ja s usimê družylâ .
*AI5:	étâ vot étâ , jana ljudzej ni ljubêc´ , jana ú kâljakcivê ni ljubêc´ rabotâc´ .
*AI5:	jana +...
*AI5:	i ú mâhazinê jaje vyhnâlê .
*AI5:	dze b jana ni rabilâ +...
*AI5:	a ja +...
*AI5:	sa mnoj úse ljubilê rabic .
*AI5:	jany ščé pryjduc´ ka mne , u mjane sprašývâjuc´ +"/.
*AI5:	+" persname , vot tojê da tojê +...
*AI5:	da étyjê mâladyjê , katoryjê sjamejnyjê .
*AI5:	užé ljudzej nima , dak jany pâčynajuc´ mjane pytac´ .
*AI5:	ja jim úsim savety dobryjê davalâ , ja nêkamu plaxohâ savetâ +...
*AI5:	a na bazê rabotâlê , ci dzen´ raždzenêjê , ci što , zastol´lê , prosêc´ +"/.
*AI5:	+" persname , nâvary mne kvasu , nâvary nam kvasu i babkê .
*AI5:	ja jim nâvaru kvasu , zâhrybu u babkê , perâd abedâm prýbjahu , zânjasu im .
*AI5:	dzeúkê pâabedâlê , vedz´ jany ljubilê kvas i babku .
*INT:	a vot s étâj stârany xto u vas žyvët ?
*AI5:	a étâ žyve +...
*AI5:	persname persname , učycêl´nêcý , persname , byla .
*AI5:	étâ dočkâ jaje žyve cjaper , jana ž umêrlâ sama .
*AI5:	da , da , da .
*AI5:	nu , a étâ dočkâ , z zjacêm (.) i trojê dzjacej .
*INT:	+< vy vsju žyz´n s nimê pražylê ?
*AI5:	da , úsë úrémê .
*AI5:	ja ni_s_kim ni ruhalâsê , paka vot étâ kalémuty ne pâdnjala .
*AI5:	čo@w ja budu ruhaccý ?
*AI5:	von z persname čarâz zabor i cjaper .
*AI5:	i ci na vulêcý , ci čérâz zabor .
*AI5:	ja âharo@k +...
*AI5:	kapajêm , éty stanê , ščé bol´š havorýc´ što i za mjane .
*AI5:	ja kapaju , a jon stanêc´ i pâhavorýc´ .
@New Episode
*INT:	a vot kada u vas užé svabodnâjê minutâ , nêčevo , vsë sdelalê +/.
*AI5:	+< u mjane svabodnâj minuty nima nêkada .
*INT:	têlivizâr ljubêcê smartet´ ?
*AI5:	ja ljublju smatréc´ , da úrémê nima .
*AI5:	ja ljublju vot pâhljadzec´ , nu , kino , jakuju kali pêradaču .
*INT:	a šjas vot kakuju smotrêtê ?
*AI5:	dnëm [_/] dnëm vrémê nima (.) hljadzec´ .
*INT:	a večêrâm ?
*AI5:	étâ užé uvečýrâm , jak u dzevêc´ časoú scjamnejê da úvalêmsê ú xatu , dak uključu .
*AI5:	prahramu úrémê ["] ja ljublju sluxâc´ .
*INT:	o , xârašo , úse novâstê .
*AI5:	úse novâscê pasluxâc´ .
*AI5:	i (.) pahodu , jakajê budzê na zaútrâ pahodâ .
*AI5:	kudy (.) dvihâc´ , kuda plany rýsavac´ .
*AI5:	pahodu (.) ljublju .
*AI5:	i što robêccý +...
*AI5:	vot i pa bêlaruskâj , i pa rasijskâj , ja ljublju prahramu .
*AI5:	vot moj pakojny papâ (.) ljubiú .
*AI5:	jak prahramâ , jon šas sadziccý , jamu užé tady ne mjašajcê .
*AI5:	tak i ja .
*INT:	da , vse novâstê .
*AI5:	xoc´ na kuxnê rabotu rablju , da ja úsë raúno sluxâju , šo havorâc´ .
*AI5:	i hâlavoj tyknu u dvery , pâhljažu , jak što pakazyvâjuc´ incjarésnâ .
*AI5:	a tak u mjane úrémê svabodnâhâ njama .
*AI5:	ja vot +...
*AI5:	tajê pryjexâlâ z bazarâ , da neštâ dualen´nê , navernâ , šýbanulâ troškê .
*AI5:	ja kak raz vypêlâ tabletkê i prylehlâ .
*AI5:	i têlefon zvonêc´ , vy pâzvanilê .
*AI5:	a tak nima .
*AI5:	von nadâ ici zimnê [_//] letnê časnok vykâpâc´ , papadâú užé .
*AI5:	učorâ âhurcy pâvybiralâ , a sën´nê časnok nadâ vybrâc´ .
*AI5:	pa âharodzê pâshadzic´ .
*AI5:	što ú étâj xacê ?
*INT:	étâ užé zimoj u xatê ?
*AI5:	+< nadâ dvihâccý , da .
*AI5:	persname von ljažyc´ , nohê .
*AI5:	a hâvaru +"/.
*AI5:	+" nadâ bylo ni ú mašynê kataccý , a nadâ bylo dvihâccý .
*AI5:	+" sadis´ na vêlâsiped i jezdzê .
*AI5:	+" mjane nohê baljac´ , ja ni xaču s vamê .
*AI5:	+" baljac´ maje nohê , mjane von´ i veny jakijê strašnyjê .
*AI5:	ana +...
*AI5:	ja bez vêlâsipedâ prapalâ b .
*AI5:	ja na vêlâsiped i pašla .
*AI5:	i ú les , <kudy mne>[_/] kudy mne trébâ , ja +...
*AI5:	u smykovêčýx kartošku sadzilê , na vêlâsiped , u smykovêčý .
*AI5:	i kapajêm , i polêm tam .
*AI5:	i senâ hréblê u smykovêčýx , úsë na vêlâsipedzê .
*INT:	tak a senâ vy samê (.) zâhataúlêvâjêcê ?
*AI5:	my tyjê hody zâhataúlê@k +...
*AI5:	nu , jak zâhataúlêvâlê ?
*AI5:	saúxoz davaú (.) senâ .
*AI5:	my xadzilê hréblê i na rabkorê , i ú smykovêčý .
*AI5:	dze davalê , tam i hréblê .
*AI5:	vazilê .
*AI5:	nu , na étâ užé vot dva hody my (.) hatovyjê pâkupalêsê .
*INT:	užé na éty hod kupilê ?
*AI5:	+< dva ilê try hodâ , da , my pâkupajêm .
*AI5:	cjaper ža ž aby hrošý .
*AI5:	prâdajuc´ .
*AI5:	u persname u prošlâm hadu pâkupalê senâ .
*AI5:	jon sam prývjaze , traktârâm (.) sam (.) vyhruzêc´ , zložýc´ (.) tabe âkuratnâ .
*AI5:	prykryvaj plënkâj da i karmi karoú .
*INT:	nu , u vas vot na ulicý vy karovy deržýtê .
*INT:	tak ljudê ješčë deržýt ?
*AI5:	nima ni_ú_kova .
*INT:	užé kak-tâ karoú užé men´šý .
*AI5:	u persname dve karovy i u nas , i úsë .
*INT:	tak a kuda vy , v kakojê stadâ hanjajêtê ?
*AI5:	nu , u nas ža stadâ , tut užé i karpilâúkâ , tut užé úsë .
*AI5:	adno stadâ .
*AI5:	tak vot tol´kê na sorâk karoú ú stadzê (.) zâstalosê .
*AI5:	a étâ vot +...
*AI5:	tam užé nixto nixto ni dzeržýc´ .
@New Episode
*AI5:	dy tut mâladyjê , nixto cjaper ni xočuc´ .
*AI5:	hâravat´ , ljanjaccý .
*AI5:	vo pa trojê dzjacej , ni pârasjacê nima , ni kuréj , ni karoúki .
*AI5:	hljadzjac´ , kab daú xto pajescê .
*AI5:	i adzin rabotâjêt .
*AI5:	i jana sjadzic´ , nidze ne rabotâjê , persname vo .
*AI5:	i nidze ne rabotâjê .
*AI5:	dak étâ vo (.) mys´lêmâ , cjaper mâladzëž takajê .
*AI5:	macê paslja smercê zdalâ +...
*AI5:	jany , jak pamerlâ macê , jaje +...
*AI5:	jak zdalê karoúku , i úsë na tom .
*AI5:	a ljubêc´ i mâlačka , ljubêc´ usjaho .
*AI5:	a što , ja budu karmic´ jix údarmavuju cjaper ?
*AI5:	darmâ nixto ni daje .
*AI5:	ja i tak , xaj any spasibâ mne skažuc´ .
*AI5:	ja jix i tak hljadzelâ i karmilâ úsë úrémê .
*INT:	a vy svajo mâlako , mo , prâdajotê [_//] zdajotê ?
*INT:	ilê tak na svaju sjam´´ju idët ?
*AI5:	+< ne , úsë úrémê (.) zdavalê [_//] zdaju .
*AI5:	i svajoj sjam´´ji , slavâ bohu , hvatalâ .
*AI5:	ú étâm hadu u nas karovê pjarédâjkâ , to užé i starajê .
*AI5:	užé , mo , stary xočý (.) zbic´ jaje .
*AI5:	mo , druhuju +/.
*INT:	mjanjac´ ?
*AI5:	pâmjanjac´ .
*AI5:	ja hru +"/.
*AI5:	+" kuda užé nam tajê karovâ ?
*AI5:	hâvaru +"/.
*AI5:	+" zdaroúê nima .
*AI5:	+" a jak ja budu bez karovy ?
*INT:	o , vidzêtê .
*AI5:	jak jon budzê bez karovy ?
*AI5:	ja hâvaru +"/.
*AI5:	+" vo žyvuc´ ljudzê , pa trojê dzjacej i žyvuc´ .
@New Episode
*AI5:	bratâ majho (.) dočkâ pryjexâlâ z minskâ , radzilâ .
*AI5:	užé čytyrý mesêcy dzevâčkâ malên´kâjê .
*AI5:	prýjažžajê čérâz dzen´ , pa bankê mâlaka (.) bjaré .
*AI5:	vot .
*AI5:	xiba ja budu bratu prâdavac´ ?
*AI5:	jon ža mne pâmahajê .
*AI5:	vot kartošku kapac´ , jon svajoj mašynâj pêravëz nas .
*AI5:	zavëz i pryvëz .
*AI5:	i [_/] i ú jahâdy , i ú hryby , my cjaper z jim kruhom tožý .
*AI5:	dze dalêj , mašynâ je tam , hde blizkâ , vêlâsipedâmê .
*INT:	družýtê ?
*INT:	kak v detstvê xârašo družylê sa svajimê , tak i v starâstê ?
*INT:	sjam´´ja družnâjê .
*AI5:	+< tak a što jany ?
*AI5:	ja ú jix vtarajê macê .
*INT:	vsex pâdnimalê ?
*AI5:	da .
*AI5:	macê radzilâ , a ja jix úsix pâhâdavalâ .
*INT:	a vot +/.
*AI5:	prydu sa školy , knihu ú rukê , a jix ú kalysku , kataju .
*AI5:	macê utomêccý nočču , étyjê dvajnjaty byli malyjê .
*AI5:	čuju , plačuc´ .
*AI5:	jana +...
*AI5:	ja prasnusê , jana sjadzic´ .
*AI5:	kalyskê +...
*AI5:	jakijê ž cjaper [_//] tady +...
*AI5:	cjaper , étâ ž cjaper užé étyjê (.) kravatkê da étyjê kaljaskê .
*AI5:	a tady (.) na vjaroúkê pavesêc´ étu kalysku .
*AI5:	ja pâdnimajusê , hâvaru +"/.
*AI5:	+" mamâ , ljaž paspi , ja pâkalyšu .
*AI5:	užé ja sažusê (.) na smenu .
*AI5:	vot tak i (.) hâdavalê , tak i žylê .
*INT:	pâmahalê , vsju žys´ pâmahalê .
*AI5:	+< da .
*INT:	a vot vy k mamê v babrujsk +/.
*AI5:	jezdzêlê .
*INT:	+, jezdêtê ?
*INT:	vy vmestê úžé , mo , z bratâm , mašynâj , da ?
*AI5:	da , na mašynê z bratâm .
*AI5:	vo to na toj njadzelê persname maja jezdzêlâ s persname tuda , tam i pêrýnâčavalâ .
@New Episode
*AI5:	va útornêk jana pryjexâlâ , vâsemnaccýtâvâ dzêvjatnaccýtâ pryjexâlâ tam .
*AI5:	sjastronâj unučkê zdzelâlê âperacýju , âpêndzicyt , da nêudačnâ .
*AI5:	astavêlê nitkê u sradzinê , da pajšlo zâhnajen´nê .
*AI5:	tak étyjê dni úžé ja (.) persname ni zvanilâ , nadâ sëdnê pâzvanic´ .
*AI5:	dve njadzelê prâljažalâ , vot étâ trécêju njadzelju ljažyc´ u bal´nicý dzicja .
*AI5:	vtaryčnâ rézâlê pad narkozâm .
*AI5:	tak persname jezdzêlâ .
*AI5:	nu , jezdzêm .
*AI5:	i jana ú prošlâm hadu +...
*AI5:	ja jaje +...
*AI5:	sjuda pryvezlê .
*AI5:	sjastra ú bal´nicu papalâ .
*INT:	u vas byla ?
*AI5:	na âperacýju , dak jana u mjane tut try njadzelê byla .
*AI5:	jana ž ni bačýc´ u nas .
*INT:	a , vot v čëm delâ .
*AI5:	+< vabščé zrénêjê .
*AI5:	nu , hlaza atkrytyjê , a ni bačýc´ ničohâ , asleplâ poúnâscju .
*AI5:	užé sem hadoú , jana užé invalid pervâj hrupy .
*AI5:	xadzic´ jana +...
*AI5:	tam u jaje (.) tak paú scenu ú tualet , u vannu zajdzê , užé i padmyccý tam , úsë .
*AI5:	a u mjane tut +...
*AI5:	ja try njadzelê pâpâjihralâ , što u mjane tut ža ni vanny nima , ničohâ .
*AI5:	ščé vady ú xacê ni bylo .
*AI5:	étâ ž my vo cjaper vot u maji mesêcý +...
*AI5:	ja úžé na bratâ , na persname , da na únukâú +...
*AI5:	persname +"/.
*AI5:	+" mamâ , nadâ bylo pravescê .
*AI5:	+" oj , persname , dorâhâ placic´ , da úsë .
*AI5:	i sjastra étâ stalâ z babuškâj ruhaccý .
*AI5:	havorýc +"/.
*AI5:	+" pabačýš , jak tabe budzê ljahčéj .
*AI5:	ana +...
*AI5:	rabilê novy vâdâpravod , a kalonku zrabilê tuda dalej .
*AI5:	njasom +...
*AI5:	jon njase tyjê vëdrâ , da zjamli hneccý .
*AI5:	ja njasu , âbryvajêccý úsë .
*AI5:	ja tady na jix bystrâ ârhânêzavalâ , jany pâpryxodzêlê .
*AI5:	my kupilê [_//] zâkupilê z bratâm usë , što nadâ .
*AI5:	i von pâdkapali čarâz [_//] paúzâ âharod , čarâz âharod , persname râzrašén´nê dalâ .
*AI5:	na uhâl tak vo i vyvêlê paú zabor .
*AI5:	nam pâdsâjêdzinilê tam tol´kê +...
*AI5:	nu pajezdzêlâ ja ú toj kâmunxoz , njadzelju jezdzêlâ .
*AI5:	každy dzen´ utrâm k planërkê .
*AI5:	tak mne bystrâ vadu zrabilê .
*AI5:	a pa vulêcý jaščé j cjaper (.) ne pârabilê .
*INT:	nu , užé xârašo budêt .
*INT:	i na zimu lexčê s xazjajstvâm .
*AI5:	da , von ža ž (.) kuxnju kupilê , dačka zastavêlâ .
*AI5:	+" jak ty budzêš ?
*INT:	u vas sâvremenny dom .
*AI5:	sâúrémenny dom .
*INT:	da , vsë u vas sâvremennâjê .
*AI5:	oknâ pâmenjalê [_//] prâvjali , užé +"/.
*AI5:	+" mamâ , nadâ kuxnju (.) kupic´ .
*AI5:	kupilê étu kuxnju , nu ni poúnâscju , mne tut asobâ vešýc´ nima dze .
*AI5:	von škafčýk adzin u mjane byú , tam pavesêlê .
*AI5:	hâvaru +"/.
*AI5:	+" dlja banâčýk mne xârašo .
*INT:	xârašo kak !
*AI5:	tak .
*AI5:	i za jetu@w addalê mêlijon .
*AI5:	plitkâj nadâ âblažyt´ .
*AI5:	pajexâlê z bratâm u babrujsk , nabralê étâj plitkê .
*AI5:	nanêlê čýlavekâ , âblažyú .
*AI5:	kupilê abojê .
*AI5:	pašla , pa dzêvjatnaccýc´ tysêč .
*INT:	krasivyjê abojê .
*AI5:	+" vo jaščé , mamâ .
*AI5:	+" nu xaj tak užé .
*AI5:	pânâbiralê pašli étâ vot +...
*AI5:	jaščé vot svjacil´nêkê nadâ pâkupljac´ , sjuda pavesêc´ .
*AI5:	tyjê užo pâvykidalê .
*AI5:	i vot +/.
*INT:	a étâ peč´kâ vašý , da ?
*AI5:	a étâ našý pečkâ , da .
*INT:	+< ruskâjê peč´kâ .
*AI5:	pečkâ s plitoju .
*AI5:	hryby sušým , kâbana b´jom , tol´kê palêm .
*AI5:	a tak nêpanjatnâ .
*AI5:	plitu palêm , kab cëplâ bylo .
*INT:	i tut pâtalok , étâ v étâm hadu tožý delâlê ?
*AI5:	cjaper [_/] cjaper úsë persname dzelâlâ .
*INT:	i smatrju , tam akno pâmenjalê .
*INT:	étâ tožý vot šjas , da ?
*AI5:	tam akno pâmjanjalê i tam pâmjanjalê u spal´nê akno .
*AI5:	i vo dva [_//] čytyrý akna pâmjanjalê .
*INT:	i mašynâ .
*AI5:	+< i mašynu kupilê .
*AI5:	étâ kada vadu prâvjali , étâ užé i mašynu , da .
*AI5:	nu , vot my ú étâm mesêcý mašynu úzjalê .
*INT:	nu , mâlaccy !
*AI5:	étâ ž jana tak nâstajalâ .
*AI5:	xiba b ja jaje kupljalâ ?
*INT:	doč´kâ .
*INT:	što b mamê lehčê bylâ .
*AI5:	ja ža na jej dobrâ i scirac´ bajusê , ja ni , étâ samâjê +/.
*INT:	dak užé probvâlê , stiralê ?
*AI5:	da , u subotu .
*AI5:	pajexâlâ ja ú mâhazin , šlanh kupilâ .
*AI5:	kupilê šlanh , a vada prâcjakalâ .
*AI5:	u kračý úzjalê , a jon svabodny .
*AI5:	úključylê vadu , vada attudâ pabehlâ .
*AI5:	a patom jana , havorýc´ , u pjatnêcu zaxodzêlâ ú mâhazin i úbačýlâ , pryvezlê étyjê šlanhê .
*AI5:	vot specal´nâ pad mašynu , z étym nâkanečnêkâm .
*AI5:	dak havorýt +"/.
*AI5:	+" dalëkâ ici .
*AI5:	dak ja hâvaru +"/.
*AI5:	+" ja na vêlâsipedzê šas z´ježžu .
*AI5:	ja pajexâlâ tuda , úzjalâ try s pâlavinâj metry .
*AI5:	i jety (.) pâdključylê tam , brat pâdsâjêdzjaniú , úsë zrabilê .
*AI5:	nu , ja užé troxê sciralâ pad jaje nahljadâm u subotu .
*AI5:	adna bajusê úključac´ .
*AI5:	oj , uključu , da ni tak , da jaščé što (.) zrobêccý , dak +...
*AI5:	tak ja účorâ pêrýscjaralâ .
*AI5:	von na dvaré zrabilê sabe kalonku , vyvêlê z xaty vadu .
*INT:	o , j va dvare vada .
*AI5:	u nas tam kalodêc syp +...
*AI5:	nu , taki , nu vada ni +...
*AI5:	tol´kê dlja xazjajstvâ .
*AI5:	tak mne tam von i zrabilê z bratâm .
*INT:	vse uslovêjê , tokâ žyt´ .
*AI5:	cjaper žyvi , babâ , i ni xaču .
*AI5:	žyvê , zârabljaj pen´sêju , pâdrabatvâj .
*AI5:	unučkam nadâ pâmahac´ , bo (.) čatyrý siraty .
*AI5:	i tyjê pryduc´ , xoču dac´ .
*AI5:	+" pa skol´kê vyxodzêccý úsim ?
*AI5:	+" pa dvaccýc´ .
*AI5:	sto tysêč vynimaju +"/.
*AI5:	+" nacê vo , dzjalicê .
*AI5:	pa bol´š nima .
*AI5:	kab byú adzin , dak daú by sto .
*AI5:	a tak +...
*AI5:	da pryduc´ na adnoj njadzelê , tady na druhoj njadzelê ščé pa djasjatkê dasi .
*INT:	idut , značêt xârašo .
*AI5:	+< boh z jim .
*AI5:	ja ni škaduju ni hrošýj +...
*AI5:	i dzed éty jim ničohâ ni škadujê .
*AI5:	+" vot pâzvani , <xaj pryjduc´>[_/] xaj pryduc´ dzecê , taho nâbjaruc´ , da taho nâbjaruc´ .
*AI5:	nu , pryduc´ , užé (.) pa pjacërkê da pa dzesjatkê , úžé dasi hascincâ .
*INT:	+< za to , šta pryšli ?
*AI5:	da .
*AI5:	jany užé abnimuc´ , pâžalejuc´ , pâcalujuc´ užé .
*AI5:	+" babuškâ , da svidan´nê .
*AI5:	+" dzeduškâ , da svidan´nê .
*AI5:	i pašli .
*AI5:	xaj [_/] xaj xlopcy maje +/.
*INT:	nu , i vam nadâ pamoč detêm .
*AI5:	+< užé njadzelju pabuduc´ tut , užé vot prývykajêš , jak-tâ užé ú hurce úsë .
*AI5:	jak pašli , užé čaho-tâ ni xvatajê , užé vot skučnavatâ robêccý , užé čahotâ ni xvatajê .
*AI5:	tak-tâ i žyvom , tak i harujêm .
*AI5:	ta kab ščé zjac´ byú s synâm , tak saúsim bylo b pa druhomu .
*AI5:	horâ nas (.) zascihlâ , bal´šojê horâ .
@New Episode
*INT:	skažytê , a vot kahda (.) v školê vy ž učilês´ +...
*INT:	u vas netu vstreč´ ?
*INT:	ni vstrečjalês´ sa svajimê âdnaklasnêkâmê za takojê vremê ?
*AI5:	neâ , <ni raz>[_/] ni raz nixto ni +/.
*INT:	i âdnaklasnêkê tut ni žyvut u rajonê ?
*INT:	ni_s_kem ni +/.
*AI5:	majix âdnaklasnêkâú netu .
*AI5:	a , persname (.) persname +...
@New Episode
*AI5:	dumâlê , tak jak vstréču dzelâc´ , i nixto ni hâvaryú ničohâ .
*INT:	ni ârhânêzavalê ?
*AI5:	ne ârhânêzavalê , navernâ .
*AI5:	persname persname s našýj dzjaréúnê tožý , dak jana +...
*AI5:	pamojmu , vot jana z persname s našýj .
*AI5:	âdnaklasnêcâ byla s´ sjastroj z majej .
@New Episode
*AI5:	ú ximêjê ž rabotâjê buhalcêrâm .
*AI5:	a tak neâ .
*INT:	a vot praznêkê u nas v pasëlkê praxodêt , pâseščjajêtê ?
*AI5:	da , da jetâhâ ja pâsjaščalâ praznêkê , xadzilê my .
*AI5:	nu , xadzilê na praznêkê j na úse .
*AI5:	a úžo poslê smercê synâ ja úžé nêkuda ni xažu .
*AI5:	mne jano úžé ni +/.
*INT:	u les ?
*INT:	bol´šý v les idetê ?
*AI5:	ja lučý i sâbjarajusê i pajexâlâ ú les .
*AI5:	ja tabe i ú lesê naplačusê , tam z jim pâhâvarusê .
*AI5:	a tut jak muzyku pačuju , ja ni mahu .
*INT:	no v les vy s setroj starajêtês´ , tak , vmestê ?
*AI5:	+< s´ sjastroj údvajix [_/] udvajix .
*AI5:	nu , dzevâčkâ jaje tak ilê njavestkâ jaje .
*AI5:	ilê vot (.) tyjê hody jezdzêlê únukê maje u les , persname .
*AI5:	my jezdzêlê svajej kučýju .
*AI5:	vot užé ú prošlâm hadu jedâm z bratâm .
*AI5:	to ú jahâdy jedâm mašynâj , i jon bjaré z namê .
*AI5:	jon dobrâ bjaré jahâdy .
*AI5:	i my (.) bjarom .
*AI5:	ci ú hryby tožý jedzê , jak svabodny .
*AI5:	tožý ú jahâdy , ú hryby .
*AI5:	my svaje .
*AI5:	a užé étâ dva hady užé xlopcy maje ni xodzêc´ .
*AI5:	jany užo u persname ú hacê (.) pâdzârabljalê sabe .
*AI5:	u tom hadu persname adzin rabotâú tam u jaho .
@New Episode
*AI5:	a v étâm hadu vot mesêc byli údvajix .
*INT:	sibe vot i zârabotâlê .
*AI5:	zârabotâlê sabe kapejku .
*INT:	i mamê pomâšč´ .
*AI5:	da , byli .
*AI5:	nu troxê abidzêú jon jix .
*AI5:	persname ni puscilâ užé jix , s pervâhâ čysla (.) aúhustâ jana jix ne puscilâ .
*AI5:	ja hâvaru +"/.
*AI5:	+" zârabotâlê , xvacêc´ , âddaxnicê .
*AI5:	persname (.) zdavaú ža ž na prava na trâktarystâ , zdaú .
*AI5:	patom na hruzavuju mašynu zdaú pétéu .
*AI5:	kančaú ža vo vjasnoj .
*AI5:	a patom pajexâú užé , mo , ú kancy ijulê , u mozyr , zdaú na lêhkavuju .
*AI5:	užé nadâ únuku mašynu kupljac´ .
*INT:	+< nadâ !
*AI5:	ja hâvaru +"/.
*AI5:	+" ty (.) tam pavučýšsê troxê , a to užé râžbalujêšsê , tady mašynu kupêš .
*AI5:	nu , jon cjaper pajexâú , pâstupiú tuda .
*AI5:	i pâstupaú u vyššýjê .
*AI5:	étâ , persname (.) javo tuda ni puscilâ , jon tam prajšoú .
@New Episode
*INT:	ni zâxacelâ , da ?
*AI5:	ni ljubêc´ jana , navernâjê , étâjê (.) prafesêjê , âdhâvarylâ .
*AI5:	nu , pajexâú u žlobên da pâstupiú .
@New Episode
*AI5:	ja hâvaru +"/.
*AI5:	+" vučysê , únučýk .
*AI5:	a jon +"/.
*AI5:	+" ja úsë raúno , babuškâ , ščé budu pâstupac´ zavočnâ vučyccý , budu tady rabotâc´ .
*AI5:	+" jesê ú armêju ne zâbjaruc´ , budu (.) zavočnâ vučyccý .
*AI5:	ja hâvaru +"/.
*AI5:	+" vučycêsê , dzecê , paka babâ z dzedâm žyvyjê .
*AI5:	jak ne budzê baby z dzedâm , tady vam budzê (.) tuhâ , i nixto vam ne pamožý .
*AI5:	a cjaper +...
*AI5:	rabotâc´ cjaper nadâ , štob byú (.) dakumênt na rukax .
*AI5:	a nima (.) kâraškoú , cjažkâ j rabotâc´ .
*AI5:	buduc´ (.) zâtykac´ vuhly .
*INT:	da , takojê vremê .
@New Episode
*AI5:	persname u nas tojê vučýccý , zubryc´ .
*AI5:	anhlijskê jon dajot , fizêku .
*AI5:	ú vyššýjê sâbirajêccý , jamu vučobâ na pervâm mescê .
*AI5:	jon jeslê vučýccý , jon užé tady (.) možý i ni pryci pâmahci .
@New Episode
*AI5:	jamu vučobâ +...
*AI5:	my užé jaho tady ni dzërhâjêm .
*AI5:	persname , tak toj sam .
*AI5:	toj užé bjažyc´ sam +"/.
*AI5:	+" što , babuškâ , pâmahci ?
*AI5:	+" što +...
*AI5:	a cjaper havorýc +"/.
*AI5:	+" užé vada u cjabja , babuškâ , ú xacê +...
*AI5:	é , užé budâm jak-nebudz´ žyc´ .
*INT:	skažytê , persname persname , vot jeslê by inastranêc pâprasil vas râskazat´ a našýj strane , što by jemu râskazalê ?
*AI5:	što b ja skazalâ ?
*AI5:	što ja b skazalâ dobrâjê .
*AI5:	što ja budu hâvaryc´ (.) plaxojê , jeslê , nu , a ljublju svaju stranu ?
*AI5:	u nas cixâ , pen´sêju pâlučajêm .
*AI5:	malâ , pâdzârabotâju .
*AI5:	ni xvatajê svajho , kupi i jež .
*AI5:	nu što [_/] što možnâ hâvaryc´ pra našu stranu ?
*AI5:	xarošý našý strana , da j úsë .
*INT:	ščitajêtê xx xx vy sebja (.) bêlarusâm ?
*AI5:	kanešnâ bêlarusâm !
*AI5:	ja radzilâsê (.) u bêlarusêjê , ja i je bêlarus .
*AI5:	ja nêkuda ni jezdzêlâ za hranicu i ni ujexâlâ b nêkuda .
*INT:	a kto , pa-vašýmu , nâstajaščê bêlarus ?
*INT:	i što žnačêt byt´ bêlarusâm ?
@New Episode
*AI5:	nâstajaščý bêlarus ?
*AI5:	nu , a ja što , ne nâstajaščý bêlarus ?
*AI5:	ja ž ú bêlarusê uradzilâsê , a ja nâstajaščý bêlarus .
*INT:	a vot naš rêgion dlja vas tepêč´nâ bêlaruskê ?
*INT:	jeslê da , to pâčemu ?
@New Episode
*INT:	nu , naš rajon bêlaruskê ilê kakoj-tâ smešýny ?
*AI5:	nu , ja ne znaju , što tut .
*AI5:	navernâ , ja tak sil´nâ ničulâ , što b užé tut sil´nâ pâ-bêlaruskê hâvarylê .
*AI5:	smešýny .
*AI5:	tut i pa-ruskê , pâ-bêlaruskê havorâc´ .
*AI5:	tut pâ-bêlaruskê +...
*AI5:	vot jak pačujêš , jak dze xto čystâ pâ-bêlaruskê havorýc´ , dak (.) jak-tâ užé vot i (.) saúsim pâ-druhomu .
*AI5:	jak-tâ užé prýšluxoúvâjêšsê (.) k tamu bêlaruskâmu jêzyku .
*AI5:	jak užé čystâ bêlaruskê jazyk .
*AI5:	a tak ú âsnaúnom úse na smešýnâm havorâc´ .
*AI5:	nu j bêlaruskê jazyk (.) xorâšý pasluxâc´ .
*INT:	a što javljajêtsâ dlja vas nêat´´jemlêmâj čjast´ju bêlaruskâj kul´tury ?
*INT:	i što javljajêtsê važnym v kul´turê ?
@New Episode
*AI5:	takijê vaprosy , ja ni znaju .
*INT:	a kak vy ščitajêtê , v bêlarusê ispol´zujutjsâ raznyjê jêzyki : bêlaruskêj , ruskêj , v raznyx sêtuacýjêx ?
*INT:	to jes´ vjazde li ljudê gâvarjat na adnom jazykê ?
*INT:	v sem´je , na rabotê , v gastjax , v gorâdê , v direvnê ?
*INT:	ilê suščestvujut kakijê-tâ različêjê ?
*AI5:	u dzjaréúnê hâvarac´ pâ-dzêraven´skê .
*AI5:	jak pryjedzê z horâdu , dak vo užo havorýc´ pa hâradskomu .
*AI5:	užé ú horâdzê +...
*AI5:	z dzjaréúnê pabyú ú horâdzê jon , užé pâ-hâradski u jaho jazyk , užé jazyk pâvaračvâjêccý .
*AI5:	ci pryjedzê z druhoj strany , jon pâ-druhomu havorýc´ .
*AI5:	a ú dzjaréúnê havorâc´ +...
*AI5:	ja prâžyla sorâk hadoú ú âkcjabry .
*AI5:	to ú prâtasax žyla , u dzjaréúnê tady .
*AI5:	ja ú horâdzê pâbyla , tam pâvučylâsê dva hody , ja pa hâradskomu ni nâvučylâsê j hâvaryc´ .
*AI5:	a ú âkcjabry žyvom , my pa-svojmu havorým .
*AI5:	jak ljudzê , tak i my .
*AI5:	smešýny .
*AI5:	nu , ja [_//] ja na ruskâm jêzyku ni úmeju čystâ hâvaryc´ .
*INT:	a nravêccý li vam , kahda bêlaruskêjê ispalnitêlê pol´zujutjsâ smešýnym jêzykom ?
*AI5:	nu , nravêccý .
*AI5:	nravêccý , nravêccý .
*INT:	a što vy , persname persname , dumâjêtê a buduščêm bêlaruskâvâ jêzyka ?
*INT:	budêt li on râzvivaccý ?
*INT:	ilê iščeznêt ?
*AI5:	mne kažâccý , pra našým (.) rukâvadzicêlê budzê râzvivaccý .
*AI5:	jak-tâ možý naš bêlaruskê jazyk iščéznuc´ ?
*AI5:	nêkahda !
*AI5:	bêlarusêjê jesc´ bêlarusêjê !
*AI5:	i kruhom bêlarusêjê .
*AI5:	use našuju bêlarusêju xvalêc´ .
*AI5:	budzê bêlaruskê jazyk u nas .
*AI5:	tam i svaje (.) bêlarusy , svoj jazyk , dze jana .
*INT:	spasibâ vam !
*INT:	možýt , vy ješë što-tâ xatelê râskazat´ ?
*INT:	što-tâ upustilê my v našýj besedê ?
*AI5:	aj , ja užé nâhâvarylâsê i tak .
@End
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page