Int_ak_5

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: INT Interviewer, AI5 Town

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

@ID: brms|int|AI5|58;|female|Informant||Town|professional||

*INT: zdrastvujtê , persname persname !

*AI5: zdrasvujtê !

*INT: k vam možnâ ?

*AI5: možnâ , prâxadzicê , pažalustâ , sadzicês´ .

*INT: spasibâ .

*INT: kak my s vamê hâvarilê (.) ran´šý , v ramkâx našývâ issledâvânêjê (.) my intêresujêmsê , s adnoj stârany , jêzykamê , na katoryx gâvarjat v bêlarusê , a s drugoj , âtnašénêjêm graždân k svajej strane .

*INT: râskažytê , pažalustâ , a svajej žyznê .

*INT: (..) kada vy râdzilis´ , gde .

*AI5: ja râdzilas´ (.) ú dzjaréúnê prâtasy , homêl´skâj voblâscê , akcjabârskâvâ rajonâ .

*AI5: pjacidzesjatâvâ hodâ ja .

*AI5: dvojê dzjacej u mjane (.) bylâ .

*AI5: šas muž u mjane jes´ zâlatoj , pamošnêk moj .

*AI5: astalêsê užo údvajix , stâryki .

*AI5: nu što ž ?

*AI5: ljubêm svoj [_//] svaju bêlarusêju , svoj rodny jazyk ljubêm .

*AI5: usix ljubêm , uvažajêm .

*AI5: i prýzidzentâ , usix (.) ljubêm .

*INT: a vot vy hâvarilê , râdilis´ (.) v prâtasax .

*INT: vašý tam žyzn´ prašla , molâdâst´ ?

*INT: a (.) da kakovâ +/.

*AI5: +< da , u školu tam xadzilâ .

*AI5: školâ u nas byla tam srédnêjê .

*AI5: ú dzjaréúnê my nêkuda ni xadzilê , tol´kâ na mescê tam .

*INT: zakončêlê tam školu ?

*AI5: da , zakončýlâ školu , patom u svêtlahorskê vučylâs´ na povârâ ja .

*AI5: nu , a tady (.) pryjexâlâ u prâtasy u votpusk , i vot sudz´ba (.) našlasê vot .

*AI5: pryjexâlâ ú prâtasy , našlasê sudz´ba maja .

*AI5: vot , maja žyzn´ .

*INT: a rabotâlâ +...

*INT: a kak mužý zvat´ ?

*AI5: persname persname .

*INT: persname persname .

*INT: tak on rabotâl u prâtasax tožý , da ?

*AI5: jon ni rabotâú +...

*AI5: jon pryvozêú (.) na vybâry persname , u jaho rabotâú jon .

*AI5: vot , našla svaju sudz´bu .

*INT: i niploxâ našli svaju sudz´bu +/.

*AI5: da .

*INT: +, pâtamuštâ takoj parjadâk i va dvare , i v domê .

*INT: čjustvujêccý (.) ruka i xazjajkê , i xazjajênâ .

*INT: a étât dom takoj dabrénny .

*INT: vy jevo strojêlê , pâkupalê ?

*AI5: strojêlê samê .

*AI5: my tol´kâ kupilê pervy úzrub vot tam , a âstal´nojê úsë samê strojêlê .

*INT: persname persname ?

*AI5: da .

@New Episode

*INT: oj mâlaccy .

*AI5: strojêlê údvajix .

*AI5: i dzecê pâmahalê nam , synok pâmahaú tut , i dzecê .

*AI5: xto što rabilê : xto krasêú , xto (.) kamnê pâdavaú , lažylê , xto (.) broúnâ , xto što .

*AI5: svajimê silâmê strojêlê , bez nêkakoj pomâščý .

*INT: +< nu , pastrojêlê , vy znajêtê , xarošý .

*AI5: nam pomâščý nêkakoj ni bylo nêatkudâ , samê strojêlêsê .

*AI5: je hrošý , robêm , nima hrošýj , ni robêm .

*AI5: i vot žyvom užé sorâk hadoú z jim .

*AI5: u ijunê bylo nam (.) sorâk , u maji bylo .

*AI5: pervâhâ majê , sorâk hadoú , jak my z jim žyvëm .

*AI5: i úsë (.) prâdalžajêm strojêccý .

*AI5: adno pastrojêm , druhojê hnije , apjac´ strojêm .

*AI5: i budâm strojêc´ , paka i žyc´ budâm .

*AI5: daj boh ščé zdaroú´´ê jamu , kab ščé pražyt´ .

*AI5: bo i ú mine zdaroú´´ê nima .

*INT: da , daj boh .

*AI5: persname adna , i únukâm vučyccý nadâ pâmahac´ ščé .

*INT: a doč´kâ persname , hde ana rabotâjêt ?

*AI5: a jana u bal´nicý ú bufecê , u rajpo (.) prâdaúcom .

*AI5: u bal´nicý u bufecê rabotâjê .

*INT: kak-tâ slyšýlâ , ana v pêrêdâvikax i visit .

@New Episode

*INT: ot râskažytê da .

*INT: pašla ú raditêlêj ?

*INT: trudâljubivâjê ?

*AI5: da .

*AI5: von u hazetu ž jaje fâtâhrafirâvâlê (.) snačalâ .

*AI5: a patom užé (.) na sabran´nê pazvalê .

*AI5: tam užé hramâtu davalê , prémêjê .

*AI5: tady užé na dasku pačotâ pavesêlê .

*AI5: u homêl´ (.) vyzyvalê tuda , tožý nâhradzilê tam .

*AI5: i padarkâm cénnym , i dzenêžnâj prémêjêj nâhradzilê .

*AI5: nu , étâ jaje vydvênulê (.) ad râjspalkomâ , persname .

*AI5: i rajpo (.) úse tut užé +/.

*AI5: jana šas na daske pačotâ .

*INT: da , da , da .

*AI5: na daske pačotâ visic´ .

*INT: u persname (.) dva mal´čêkâ , da ?

*AI5: dva mal´čýkâ , da .

*AI5: adzin pâstupiú vot užé u (.) kolêdž u (.) žlobên .

*INT: kak zvac´ ?

*AI5: persname , persname persname .

*AI5: pâstupiú +...

@New Episode

*AI5: tut končýú , pâzdavaú na prava .

*AI5: i na ličnuju mašynu zdaú na prava .

*AI5: nu , a persname u adzinâccýty klas +/.

*INT: a v kakuju on školu xodêt ?

*AI5: u himnazêju .

*AI5: jany xadzilê u hemnazêju adzin i druhi .

*INT: +< užé vypusknik , da ?

*AI5: da , užé na sleduščý hod vypusknik .

*INT: a kuda persname meč´tajêt ?

*INT: kem byt´ ?

*AI5: nu , vyššýjê xočý pâstupac´ .

*AI5: a kuda jon pastupêc´ , a boh jaho znajê .

*AI5: jak sudz´ba , jak pâpadze .

*AI5: u vyššýjê , xočý u vyššýjê .

*AI5: ni znaju kuda .

*AI5: jany mne j hâvarylê , a ja zabylâ , kuda jon dumâjê .

*AI5: a box ix znajê .

*AI5: znajêcê ž , cjaper jak pâstupajuc´ .

*AI5: pastupêc´ , a tam balâ tohâ ne nâbjaré .

*AI5: a patom u druhojê +...

*AI5: kuda-tâ ú vyššýjê , tol´kê dlë vyššýjê .

*AI5: jon učýccý xârašo , u jaho âcjastat xarošý .

*AI5: nu , a kuda jaho (.) sudz´ba zakinê , boh jaho znajê .

*INT: unukê čjastâ k babuškê prixodêt ?

@New Episode

*AI5: jany ž try razâ u amerýku jezdzêlê .

*AI5: u nas , nu .

*AI5: jany u nas tut pačci i žyvuc´ .

*AI5: vot s dubrovy pryduc´ persname (.) persname s persname sjuda i persname .

*AI5: jany pa njadzelê tut žyvuc´ u nas .

*AI5: i persname tyjê razy +...

*AI5: cjaper užé persname bol´šý , užé dze na dzêskaceku idze .

*AI5: tak toj užé cjaper domâ , a étyjê tut vot .

*AI5: vot ža bylê tuju njadzelju usju tut .

*AI5: babê , stoj babâ , hatoú , pasudu myj .

*AI5: nu , rabotâc´ jany mâlaccy .

*AI5: što ni skažu , jany bêzadkaznyjê .

*INT: pâmahajut babuškê ?

*AI5: i drovy kaloc´ , i vazic´ .

*AI5: jesê nadâ vazic´ , šas persname u dubrovu zvonêc´ , jany tut kak tut .

*AI5: i drovy nam pâmahajuc´ vazic´ i kaloc´ .

*AI5: i što b +...

*AI5: i kartošku vo pâmahalê nam kapac´ , i na balocê , i domâ ú âharodzê .

*AI5: i panosêc´ i senâ vot , bylo u prošlâm hadu .

*AI5: pâmahajuc´ .

*AI5: i cjuki kačajuc´ , i (.) ú stoh pâdavalê , značýc´ , pâmahajuc´ .

*AI5: étâ ro@k +...

*AI5: sloú net .

*AI5: étâ úžé hréx babê skazac´ z dzedâm na únukâú .

*AI5: pâmahajuc´ .

*AI5: a što my âstalisê užé z adny , bjaspomâšnyjê , u nas užé nima kamu pâmahac´ , kromê únukâú .

*INT: a vot persname z persname , ani v kakoj klas xodêt ?

*AI5: persname u âdzinaccýty .

*INT: o , tožý užé vzrosly .

*AI5: da , jany z persname [_///] (.) u jix na dva mesêcy raznêcâ .

*AI5: persname radziúsê dvaccýc´ šastohâ majê , a persname radziúsê dzêvjatnassâtâhâ , oj , <tryccatâhâ ijulê>[_//] tryccýc´ pervâvâ ijulê .

*AI5: na dva mesêcy raznêcâ u nix .

*INT: a persname ?

*AI5: a persname u trécê klas .

*INT: malên´kê u vas samy .

*AI5: da , étâ samy naš (.) malen´kê .

*AI5: jon tak ix ljubiú , tak žaleú .

*AI5: hâvaru +"/.

*AI5: +" únučkê , papâ pryvet vam pêrýdavaú .

@New Episode

*AI5: duša balic´ .

*AI5: ne mahu bez jaho .

*AI5: dze idu , jon u majoj hâlave .

*INT: a skažytê , a vy v sim´´je (.) adna byli ?

*INT: ilê u vas ješčë +/.

*AI5: +< net , nas šést´ .

*AI5: ja samâ staršý .

*INT: a xto vašý raditêlê ?

*INT: kak ix zvalê ?

*INT: davajtê +/.

*AI5: maje radzicêlê , persname persname persname , jon byú invalid (.) vtaroj hrupy .

*AI5: i úžo dvaccýc´ hadoú , jak pamër .

*AI5: a mamâ žyve u babrujsku , ú sjastry .

*INT: o , a mamâ vašý babrujskâjê .

*AI5: jana žyla zdes´ .

*INT: a mamu kak zvat´ ?

*AI5: persname persname persname .

*INT: (..) u vas balšajê sjam´´ja byla v detstvê , da ?

*AI5: da , šéscêrâ dzjacej u nas bylo .

*AI5: xadzilê tožý na sjabe zârabljalê .

*AI5: u les xadzilê za dzevêc´ kilomêtrâú , pad vozêmlju xadzilê my ú jahâdy .

*AI5: nâbjarom , na babrujsk tady pjac´ kilomêtrâú da pojêzdâ njasom .

*AI5: prâdadzim u babrujsku , pryjedâm da j dal´šý ú jahâdy .

*AI5: rabilê úsju rabotu macêrý , što i nadâ bylo .

*AI5: tady ž +...

*AI5: cjaper ža svinej ne pasuc´ , a ran´šý svinej pastêlê .

*AI5: pryxodzêm sa školy +...

*AI5: i svinej pastêlê , i travu rvalê dze ú kukuruzê .

*AI5: karovê i senâ sušylê takojê .

*AI5: úsjaho xvatalâ , ox .

*AI5: i oúcý pastêlê , i karoú pastêlê .

*AI5: i oúcý dzjaržalê , úsë .

*INT: a râskažytê vot pra svajix (.) radnyx .

*INT: u vas v sim´´je (.) devâč´kê , nu , u (.) mamy bylê ?

*AI5: sjastra ú babrujsku ú mjane žyve .

*AI5: vot u jaje cjaper mac´ .

*INT: a kak sestru zvat´ ?

*AI5: persname , persname persname .

*INT: +< persname jejo ?

*AI5: brat u mjane (.) tut žyve , persname persname .

*AI5: vot jon žyve za persname , tut u étym vo domêku , tam dze +...

*AI5: s étâj stârany vot ozêrâ .

*AI5: na jetu@w storânu ozêrâ , jak persname .

*AI5: tam vot finskê domêk pa dzjaržynkê stajic´ .

*AI5: a jak persname žyú , tam ja târhavalâ ú jix , tam korâby jakijê .

*AI5: a z étâj stârany brat moj žyve .

*AI5: étâ moj brat .

*AI5: persname , sjastra maja , na jankê kupalâ žyve .

*INT: v školê rabotâjêt va vtaroj , da ?

*AI5: da , da .

*AI5: užé vot v étâm hadu na pen´sêju idze .

*AI5: nu , i dvajnjaty u nas , katoryx ja hâdavalâ .

*AI5: mne xvacilâ z jimê .

*AI5: brat žyve u krâsnadarskêm krajê , na azoúskêm morý .

*AI5: horâd prymorskâ-axtarsk .

*INT: étâ letâ ani prýježžalê ilê net ?

*AI5: ne , jany dalžny , mo , u sêncjabry pryjexâc´ sjuda .

*AI5: jany xočuc´ sjuda pêrýjažžac´ , u minskê kvarciru kupljac´ .

*INT: tam ža persname .

*INT: i malaj jiščë , i persname užé +/.

*AI5: +< dak persname [_//] persname žyve ú krâsnadarý , zamuž vyšlâ .

*INT: zamužým užé persname ?

*AI5: +< da , vyšlâ zamuž , žyve u krâsnadarý jana .

*INT: s´ nimê , de raditêlê ?

*AI5: jany xočuc´ tožý jaje sjuda zabrac´ , na minsk , jana ni xočý tam âstavaccý .

*AI5: nu , a sjastra ščé +...

*AI5: nu , užé ž dvajnjat , étâ (.) persname (.) i persname .

*AI5: i vo dvajnjaty .

*AI5: na sâxalinê žyve .

*AI5: u jaje tut kvarcirâ u prymorskâ-axtarskê , a patom jany +...

*AI5: tam jaho radzicêlê , jany tuda vyjêxâlê paka .

*AI5: no mo , tožý vernuccý sjuda , u prymorskâ-axtarsk , nja znaju .

*AI5: vot našý sjam´´ja úsja , ja samâ staršýjê .

@New Episode

*AI5: úse ú mjane pêražylê , pêrývučylêsê .

*INT: ja vspâminaju dom na deržynkê (.) vašývâ bratâ , dak étaž skazkâ .

*AI5: da , étâ moj brat .

*AI5: tožý paslê školy ú mjane try hady žyú , u pétéu vyčyúsê tut .

*AI5: patom toj žyú , vučyúsê u mjane .

*AI5: persname (.) rabotâlâ únêvermahê prâdaúcom , vot dze stary unêvermah .

*AI5: i s persname , tady ú kulênaryjê .

*AI5: tožý u mjane žyla .

*AI5: i učylâsê u homêlê tady ú cexnêkumê , jezdzêlâ .

*AI5: úse ú mjane pêrabylê .

*INT: vy samâ staršýjê ?

*AI5: ja samâ staršýjê .

*AI5: mne vot budzê šéjsêt let dvaccýc´ trécêvâ fêúralja .

*INT: a vyhlêdzêtê xârašo !

*AI5: oj , xârašo .

*AI5: mjane synok pâsadziú .

*AI5: vot étâ (.) vo zjac´ , a étâ užo syn .

*INT: ot [_//] vas radujut vašý únukê ?

*AI5: da .

*INT: pâmahajut , radujut , padderžývâjut .

*AI5: +< pâmahajut .

*AI5: što mne únukê +...

*AI5: što b my rabilê , my b pâdubnelê b z jim udvajix .

*AI5: a tak što nadâ , pazvonêt´ (.) persname [_/] persname , šas úse sjuda úse , iduc´ učýtyrox sjuda , jak husâčkê .

*AI5: pâmahajuc´ što trébâ .

*INT: a skažytê , a hde vy ran´šý rabotâlê ?

*AI5: u tarhoúlê rabotâlâ .

*AI5: tryccýc´ try hodâ ja âtrabotâlâ ja u tarhoúlê .

*AI5: vâsemnaccýc´ hadoú ja na bazê rabotâlâ zaúskladâm .

*AI5: u bal´nicý u bufecê ja rabotâlâ (.) dzesêc´ hadoú .

*AI5: troxu ú stalovâj , potym užo na kasê .

*AI5: persname maja rabotâlâ ú râjspalkomê , a patom pâdmjanilâ mne votpusk .

*AI5: ja hru +"/.

*AI5: +" âstavajsê tam , mjane baljat nohê .

*AI5: jak ja u stalovâj rabotâlâ na kasê .

*AI5: ja pašla na pen´sêju užé adsjul´ .

*AI5: i pjac´ hadoú užé vot na pen´sêjê .

*INT: na pen´sêjê xârašo ?

*INT: ilê lučšý na rabotê ?

*AI5: nu , znajêcê , jak cjaper užé (.) rabotâ tak žašla , tak nam starym užé (.) domâ lučšýj .

*AI5: ja zârabotâju sabe ščé i domâ kapejku jakuju .

*AI5: zdaroú´´ê vot , xoc´ i tabletkê vypêlâ +...

*AI5: oj , dualen´nê .

*AI5: tabletkê vypêlâ , na vêlâsiped , pajexâlâ ú les .

*AI5: jahâd vjadro nâbjaru , pajdu k fermêru pâmahu , ščé dze pryhlosêc´ xto .

*AI5: jezdzêlê i persname , i k persname jezdzêlê , i k persname , kruhom .

*INT: tak vy vmestê s persname persname ilê xx ?

*AI5: +< net , ja adna .

*AI5: jon domâ za xazjajênâ .

*AI5: a jak ža ja ?

*AI5: tut karovâ , svin´nja .

*AI5: nadâ ž domâ karovu zahnac´ .

*AI5: byvajê , druhi raz i poznâ pryjedzêš .

*AI5: vot ja +...

*AI5: k persname pajedâm na polê kartošku , na polê jon tam kapajê , dze sâbirac´ , tak my i ú dzesêc´ prýjažžajêm , i ú dzevêc´ .

*AI5: a jon užé (.) karovu zahonêc´ i padojêc´ , i jescê zvaryc´ .

*AI5: druhi raz tady pryxodzêc´ k persname , šukajê , što doúhâ nima .

*INT: valnujêccý , da ?

*AI5: da .

*AI5: ja pryxožu , jon kažý +"/.

*AI5: +" ja njadaúnâ vo tol´kê pryjšoú .

*AI5: +" dze-tâ vy tak doúhâ bylê ?

*AI5: nu , jon poznâ adsjudâ vyjažžajê , a patom (.) tam kapajuc´ da pazna .

*AI5: a paka pryjeduc´ , užé dzesêc´ časoú .

*AI5: étâ ž (.) pad halopênêčý , von tuda , dze zajcâú toj most , pad halopên´čývu fazéndu .

*INT: a vot (.) persname , on raščityvâlsê den´hamê ?

*INT: ilê +...

*AI5: den´hami .

*INT: den´hâmê daval ?

*INT: i každy raz , da ?

*INT: nu , tut ža v étât dzen´ ?

*AI5: da , da , jon dobrâ raščytyvâjêccý .

*INT: i vremê prajdët bystréj , i (.) kapejku zarobêtê .

*AI5: +< i úrémê projdzê .

*AI5: nu , vot pâkapalê my kartošku , nu .

*AI5: što ja cjaper ?

*AI5: nu , pravêl´nâ , ščas ja pâubiraju ú xacê úžé , pamyju paly , pâzâscilaju úsë , štory pavešu , nu .

*AI5: u mjane užé +...

*AI5: nu , tam vo ščé zalic´ nadâ , dze my vadu pravodzêlê .

*AI5: daj étâ my zrobêm , étu rabotu .

*AI5: vot načni kapac´ vo , ja pajšla užé .

*AI5: jon budzê svin´nej karmic´ užé , karoú zâhanjac´ , a ja pašla .

*INT: vy s detstvâ +/.

*AI5: u hryby ljublju jezdzêc´ [_//] xadzic´ , ne prâpuskaju .

@New Episode

*INT: mâlaccy !

*AI5: xoc´ i nohê baljac´ .

*AI5: u lesê sjadâm pâsjadzim sabe , pêrakusêm tam , troškê âddaxnëm i znoú pêraxodzêm .

*AI5: vêlâsipedy z mašyny svaje da j pajexâlê dal´šý .

*INT: mâlaccy !

*AI5: ja ljublju jahâd , les .

*AI5: my lja lesâ rasli , vyhâdâvâlêsê ú les , i les ljubêm úse .

*AI5: use : i persname , i persname , i ja .

*INT: +< nu , les padpitku nam daje , da ?

*INT: duxoúnâjê bahactvâ .

*AI5: +< da , da , da .

*INT: a vot persname persname hde rabotâl , muž vaš ?

*AI5: a jon vadzicêlêm rabotâú (.) úsë úrémê , a patom (.) u ximêhê rabotâú jon vadzicêlêm pémka tryccýc´ sem .

@New Episode

*AI5: a patom to jaho sâkracilê , pjac´ hadoú bylo da pen´sêjê .

@New Episode

*AI5: a patom užé sâkracilê jaho , dak u saúxozê rabotâú storâžým paslednêjê pjac´ hadoú .

*AI5: u étâm , u zâazerskâm , u smykovêčýx stârâžavaú skot na fermê .

*INT: da pensêjê užé ?

*AI5: da , patom užé tam râskidalê toj saúxoz , pêrývjali na saúxoz akcjabrskê , jak užé paslednêjê hody .

*AI5: nu úsë raúno u smykovêčýx jon byú pjac´ hadoú paslednêx , da j na pen´sêju pajšoú .

*AI5: da , jon užé na pen´sêjê vo dzevêc´ hadoú .

*INT: a da , užé +...

*INT: nu , persname persname za vas staršý , da ?

*AI5: da , jon s tryccýc´ dzevjavâ hodâ pišýccý .

*AI5: jon jaščé [_///] umâladzilê jaho , no úsë raúno pa dâkumentâx s tryccýc´ dzevjatâvâ jon pišýccý .

@New Episode

*INT: a , navernâ , vam i dajut sily vot étât les +...

*INT: što vy takajê dobrâjê , abščitêl´nâjê .

*AI5: +< ja pajedu u les , pryjedu k lesu , ja sjabe tak zdorâvâ čustvuju .

*AI5: i ja tady +...

*AI5: ni dualen´nê u mjanja , ni hâlava ni balic´ .

*AI5: vyjažžajêm z lesâ , tak jana ta užo nâbjaromsê jahâd i hryboú s persname , pakazvâjêmsê .

*AI5: a hru +"/.

*AI5: +" persname , ja štob ne bajalâsê , ja b u lesê b i nâčavalâ .

*AI5: +" jej bohu , praúdâ !

*AI5: hâvaru +".

*AI5: ja tak +...

*AI5: ni xočýccý pramâ (.) i damoj z lesâ jexâc´ .

*AI5: vot xodzêš (.) i xadzic´ xočýccý .

*INT: v lesu xârašo .

*AI5: a domâ užé , domâ +...

*AI5: nu što ?

*AI5: vyjdzê na âharod .

*AI5: pasadzêš , ljubujêssê , jak jano rasce .

*AI5: nâčynaj paloc´ .

*AI5: o , raboty xvatajê da samyx jahâd .

*AI5: a úžé ú les jak pajšoú , dak zabyú i pra âharod .

*AI5: uskočýš (.) u toj âharod +...

*INT: +< i tožý samâjê .

*AI5: trava .

*AI5: i pâmidory pâčarnelê .

*AI5: da j úsë .

*INT: da , pâmidory v étâm hadu pâčêrnelê .

*AI5: i pyrskâlê tyjê pâmidory , i âbrabatvâlâ , možý , sem raz ja .

*AI5: tady z joj jak pajexâlê na čatyrý dni ú les (.) padrad , dak zabylâ i pra pâmidory .

*AI5: pašla , jany úžo (.) hatovyjê , úžé (.) paspelê .

*INT: a vy v les vot xadilê za jahâdâmê dlja sebja ?

*INT: ilê zdavalê ?

*AI5: dy zdavalê .

*AI5: sabe ž palêvâ hétâ nadâ ?

@New Episode

*INT: nu , u vas svaji@w , vidnâ , mesta jest´ ?

*AI5: nu kanešnâ .

*AI5: pa lesu paxodzêš da j da domu nazad večýrâm .

*INT: a persname , doč´kâ , tožê ljubêt (.) v les jezdêt´ s vamê ?

*AI5: jana tožý ljubêc´ ú les .

*AI5: jezdzêlê ú pâzaprošlym i prošlym hadu , ana ni jezdzêlâ .

*AI5: zdaroúê njama .

*AI5: da j rabotâ , vodpuskâú <ni dava@k>[_//] ni dajut ža vo úrémê .

*AI5: étâ v étâm hadu +...

*AI5: ja ni znaju , jak ana papalâ v otpusk , cjaper vot u aúhuscê mesêcý .

*AI5: jana tady +...

*AI5: i z homêlê jexâlê , jak vazilê užé jaje , pêrýdâvikoú étyx , u homêl´ .

*AI5: tady +"/.

*AI5: +" mne dajcê ú aúhuscê mesêcý .

*AI5: ni âdnaho hodâ jana letâm ni byla v âtpusku .

*AI5: daduc´ perâd novym hodâm na dva dni .

@New Episode

*AI5: čérâz dva dni užé âdzyvajuc´ .

*AI5: skaréj užé nadâ sleduščýmu davac´ .

*AI5: ni dalê âdpuskoú .

*AI5: jana tol´kê dva dni byvalâ , a étâ v étâm hadu +...

*AI5: skazalê +"/.

*AI5: +" na njadzelju âdzavëm .

*AI5: ja hâvaru +"/.

*AI5: +" takohâ vo bol´š nikolê nja budzê .

*AI5: +" dâbyvaj poúnâscju otpusk .

*AI5: dak ni znaju , ščé [_/] ščé , navernâ , ni zvanilê .

*AI5: bo joj da adzinâccýtâhâ otpusk (.) sêntjabra .

*AI5: dak ščé ž pâvjaze , persname ú žlobên pâvjaze .

*AI5: tam ža ž âbšažycêjê jamu .

*INT: xârašo , što âbšéžytêjê .

*AI5: da , âbšažycêjê tam jamu .

*AI5: nu , tak havorýc´ +"/.

*AI5: +" nadâ ž pajexâc´ pâhljadzec´ .

*AI5: tam , mo , ščé ci što (.) pâmahci ú toj komnâcê , ci (.) paklejêc´ , ci što zrabic´ .

*AI5: havorýc´ +"/.

*AI5: +" možý , nadâ na prakat xâladzil´nêk jaki úzjac´ , pastavêc´ , štob pradukty ni porcêlês´ .

*AI5: jany ž ni buduc´ (.) u stalovâju behâc´ .

*AI5: étâ xlopcy takijê , što jany samê jescê hatovêc´ , úsë xx .

*AI5: dak vot étâ , navernâ , užé , mo , ú pânjadzel´nêk jany , ú vâskrésen´jê na pânjadzel´nêk pajeduc´ nočču .

*INT: pojêzdâm ?

*AI5: +< pojêzdâm tuda , u žlobên , da .

*INT: a persname adin pâstupil ?

*INT: ilê s nim jišë kakijê druz´ja ?

*INT: ne , ni hâvarylê ?

*AI5: ščé [_//] jaščé xto-tâ (.) atsjudâ , s âkcjabra .

*INT: ni adin ?

*INT: tak vêsilej užé budê úmestê .

*AI5: vêsjalejê .

*AI5: mo , try čýlavekê tuda pâstupilâ s âkcjabra .

*INT: xârašo .

*INT: a vot vy rabotâlê dolhâjê vremê (.) v rajpo .

*INT: astalês´ padruhê vašý , abšajêtês´ ?

*AI5: oj , xvatajê u mjane padruh .

*AI5: sa mnoj use dobryjê , ja s usimê družylâ .

*AI5: étâ vot étâ , jana ljudzej ni ljubêc´ , jana ú kâljakcivê ni ljubêc´ rabotâc´ .

*AI5: jana +...

*AI5: i ú mâhazinê jaje vyhnâlê .

*AI5: dze b jana ni rabilâ +...

*AI5: a ja +...

*AI5: sa mnoj úse ljubilê rabic .

*AI5: jany ščé pryjduc´ ka mne , u mjane sprašývâjuc´ +"/.

*AI5: +" persname , vot tojê da tojê +...

*AI5: da étyjê mâladyjê , katoryjê sjamejnyjê .

*AI5: užé ljudzej nima , dak jany pâčynajuc´ mjane pytac´ .

*AI5: ja jim úsim savety dobryjê davalâ , ja nêkamu plaxohâ savetâ +...

*AI5: a na bazê rabotâlê , ci dzen´ raždzenêjê , ci što , zastol´lê , prosêc´ +"/.

*AI5: +" persname , nâvary mne kvasu , nâvary nam kvasu i babkê .

*AI5: ja jim nâvaru kvasu , zâhrybu u babkê , perâd abedâm prýbjahu , zânjasu im .

*AI5: dzeúkê pâabedâlê , vedz´ jany ljubilê kvas i babku .

*INT: a vot s étâj stârany xto u vas žyvët ?

*AI5: a étâ žyve +...

*AI5: persname persname , učycêl´nêcý , persname , byla .

*AI5: étâ dočkâ jaje žyve cjaper , jana ž umêrlâ sama .

*AI5: da , da , da .

*AI5: nu , a étâ dočkâ , z zjacêm (.) i trojê dzjacej .

*INT: +< vy vsju žyz´n s nimê pražylê ?

*AI5: da , úsë úrémê .

*AI5: ja ni_s_kim ni ruhalâsê , paka vot étâ kalémuty ne pâdnjala .

*AI5: čo@w ja budu ruhaccý ?

*AI5: von z persname čarâz zabor i cjaper .

*AI5: i ci na vulêcý , ci čérâz zabor .

*AI5: ja âharo@k +...

*AI5: kapajêm , éty stanê , ščé bol´š havorýc´ što i za mjane .

*AI5: ja kapaju , a jon stanêc´ i pâhavorýc´ .

@New Episode

*INT: a vot kada u vas užé svabodnâjê minutâ , nêčevo , vsë sdelalê +/.

*AI5: +< u mjane svabodnâj minuty nima nêkada .

*INT: têlivizâr ljubêcê smartet´ ?

*AI5: ja ljublju smatréc´ , da úrémê nima .

*AI5: ja ljublju vot pâhljadzec´ , nu , kino , jakuju kali pêradaču .

*INT: a šjas vot kakuju smotrêtê ?

*AI5: dnëm [_/] dnëm vrémê nima (.) hljadzec´ .

*INT: a večêrâm ?

*AI5: étâ užé uvečýrâm , jak u dzevêc´ časoú scjamnejê da úvalêmsê ú xatu , dak uključu .

*AI5: prahramu úrémê ["] ja ljublju sluxâc´ .

*INT: o , xârašo , úse novâstê .

*AI5: úse novâscê pasluxâc´ .

*AI5: i (.) pahodu , jakajê budzê na zaútrâ pahodâ .

*AI5: kudy (.) dvihâc´ , kuda plany rýsavac´ .

*AI5: pahodu (.) ljublju .

*AI5: i što robêccý +...

*AI5: vot i pa bêlaruskâj , i pa rasijskâj , ja ljublju prahramu .

*AI5: vot moj pakojny papâ (.) ljubiú .

*AI5: jak prahramâ , jon šas sadziccý , jamu užé tady ne mjašajcê .

*AI5: tak i ja .

*INT: da , vse novâstê .

*AI5: xoc´ na kuxnê rabotu rablju , da ja úsë raúno sluxâju , šo havorâc´ .

*AI5: i hâlavoj tyknu u dvery , pâhljažu , jak što pakazyvâjuc´ incjarésnâ .

*AI5: a tak u mjane úrémê svabodnâhâ njama .

*AI5: ja vot +...

*AI5: tajê pryjexâlâ z bazarâ , da neštâ dualen´nê , navernâ , šýbanulâ troškê .

*AI5: ja kak raz vypêlâ tabletkê i prylehlâ .

*AI5: i têlefon zvonêc´ , vy pâzvanilê .

*AI5: a tak nima .

*AI5: von nadâ ici zimnê [_//] letnê časnok vykâpâc´ , papadâú užé .

*AI5: učorâ âhurcy pâvybiralâ , a sën´nê časnok nadâ vybrâc´ .

*AI5: pa âharodzê pâshadzic´ .

*AI5: što ú étâj xacê ?

*INT: étâ užé zimoj u xatê ?

*AI5: +< nadâ dvihâccý , da .

*AI5: persname von ljažyc´ , nohê .

*AI5: a hâvaru +"/.

*AI5: +" nadâ bylo ni ú mašynê kataccý , a nadâ bylo dvihâccý .

*AI5: +" sadis´ na vêlâsiped i jezdzê .

*AI5: +" mjane nohê baljac´ , ja ni xaču s vamê .

*AI5: +" baljac´ maje nohê , mjane von´ i veny jakijê strašnyjê .

*AI5: ana +...

*AI5: ja bez vêlâsipedâ prapalâ b .

*AI5: ja na vêlâsiped i pašla .

*AI5: i ú les , <kudy mne>[_/] kudy mne trébâ , ja +...

*AI5: u smykovêčýx kartošku sadzilê , na vêlâsiped , u smykovêčý .

*AI5: i kapajêm , i polêm tam .

*AI5: i senâ hréblê u smykovêčýx , úsë na vêlâsipedzê .

*INT: tak a senâ vy samê (.) zâhataúlêvâjêcê ?

*AI5: my tyjê hody zâhataúlê@k +...

*AI5: nu , jak zâhataúlêvâlê ?

*AI5: saúxoz davaú (.) senâ .

*AI5: my xadzilê hréblê i na rabkorê , i ú smykovêčý .

*AI5: dze davalê , tam i hréblê .

*AI5: vazilê .

*AI5: nu , na étâ užé vot dva hody my (.) hatovyjê pâkupalêsê .

*INT: užé na éty hod kupilê ?

*AI5: +< dva ilê try hodâ , da , my pâkupajêm .

*AI5: cjaper ža ž aby hrošý .

*AI5: prâdajuc´ .

*AI5: u persname u prošlâm hadu pâkupalê senâ .

*AI5: jon sam prývjaze , traktârâm (.) sam (.) vyhruzêc´ , zložýc´ (.) tabe âkuratnâ .

*AI5: prykryvaj plënkâj da i karmi karoú .

*INT: nu , u vas vot na ulicý vy karovy deržýtê .

*INT: tak ljudê ješčë deržýt ?

*AI5: nima ni_ú_kova .

*INT: užé kak-tâ karoú užé men´šý .

*AI5: u persname dve karovy i u nas , i úsë .

*INT: tak a kuda vy , v kakojê stadâ hanjajêtê ?

*AI5: nu , u nas ža stadâ , tut užé i karpilâúkâ , tut užé úsë .

*AI5: adno stadâ .

*AI5: tak vot tol´kê na sorâk karoú ú stadzê (.) zâstalosê .

*AI5: a étâ vot +...

*AI5: tam užé nixto nixto ni dzeržýc´ .

@New Episode

*AI5: dy tut mâladyjê , nixto cjaper ni xočuc´ .

*AI5: hâravat´ , ljanjaccý .

*AI5: vo pa trojê dzjacej , ni pârasjacê nima , ni kuréj , ni karoúki .

*AI5: hljadzjac´ , kab daú xto pajescê .

*AI5: i adzin rabotâjêt .

*AI5: i jana sjadzic´ , nidze ne rabotâjê , persname vo .

*AI5: i nidze ne rabotâjê .

*AI5: dak étâ vo (.) mys´lêmâ , cjaper mâladzëž takajê .

*AI5: macê paslja smercê zdalâ +...

*AI5: jany , jak pamerlâ macê , jaje +...

*AI5: jak zdalê karoúku , i úsë na tom .

*AI5: a ljubêc´ i mâlačka , ljubêc´ usjaho .

*AI5: a što , ja budu karmic´ jix údarmavuju cjaper ?

*AI5: darmâ nixto ni daje .

*AI5: ja i tak , xaj any spasibâ mne skažuc´ .

*AI5: ja jix i tak hljadzelâ i karmilâ úsë úrémê .

*INT: a vy svajo mâlako , mo , prâdajotê [_//] zdajotê ?

*INT: ilê tak na svaju sjam´´ju idët ?

*AI5: +< ne , úsë úrémê (.) zdavalê [_//] zdaju .

*AI5: i svajoj sjam´´ji , slavâ bohu , hvatalâ .

*AI5: ú étâm hadu u nas karovê pjarédâjkâ , to užé i starajê .

*AI5: užé , mo , stary xočý (.) zbic´ jaje .

*AI5: mo , druhuju +/.

*INT: mjanjac´ ?

*AI5: pâmjanjac´ .

*AI5: ja hru +"/.

*AI5: +" kuda užé nam tajê karovâ ?

*AI5: hâvaru +"/.

*AI5: +" zdaroúê nima .

*AI5: +" a jak ja budu bez karovy ?

*INT: o , vidzêtê .

*AI5: jak jon budzê bez karovy ?

*AI5: ja hâvaru +"/.

*AI5: +" vo žyvuc´ ljudzê , pa trojê dzjacej i žyvuc´ .

@New Episode

*AI5: bratâ majho (.) dočkâ pryjexâlâ z minskâ , radzilâ .

*AI5: užé čytyrý mesêcy dzevâčkâ malên´kâjê .

*AI5: prýjažžajê čérâz dzen´ , pa bankê mâlaka (.) bjaré .

*AI5: vot .

*AI5: xiba ja budu bratu prâdavac´ ?

*AI5: jon ža mne pâmahajê .

*AI5: vot kartošku kapac´ , jon svajoj mašynâj pêravëz nas .

*AI5: zavëz i pryvëz .

*AI5: i [_/] i ú jahâdy , i ú hryby , my cjaper z jim kruhom tožý .

*AI5: dze dalêj , mašynâ je tam , hde blizkâ , vêlâsipedâmê .

*INT: družýtê ?

*INT: kak v detstvê xârašo družylê sa svajimê , tak i v starâstê ?

*INT: sjam´´ja družnâjê .

*AI5: +< tak a što jany ?

*AI5: ja ú jix vtarajê macê .

*INT: vsex pâdnimalê ?

*AI5: da .

*AI5: macê radzilâ , a ja jix úsix pâhâdavalâ .

*INT: a vot +/.

*AI5: prydu sa školy , knihu ú rukê , a jix ú kalysku , kataju .

*AI5: macê utomêccý nočču , étyjê dvajnjaty byli malyjê .

*AI5: čuju , plačuc´ .

*AI5: jana +...

*AI5: ja prasnusê , jana sjadzic´ .

*AI5: kalyskê +...

*AI5: jakijê ž cjaper [_//] tady +...

*AI5: cjaper , étâ ž cjaper užé étyjê (.) kravatkê da étyjê kaljaskê .

*AI5: a tady (.) na vjaroúkê pavesêc´ étu kalysku .

*AI5: ja pâdnimajusê , hâvaru +"/.

*AI5: +" mamâ , ljaž paspi , ja pâkalyšu .

*AI5: užé ja sažusê (.) na smenu .

*AI5: vot tak i (.) hâdavalê , tak i žylê .

*INT: pâmahalê , vsju žys´ pâmahalê .

*AI5: +< da .

*INT: a vot vy k mamê v babrujsk +/.

*AI5: jezdzêlê .

*INT: +, jezdêtê ?

*INT: vy vmestê úžé , mo , z bratâm , mašynâj , da ?

*AI5: da , na mašynê z bratâm .

*AI5: vo to na toj njadzelê persname maja jezdzêlâ s persname tuda , tam i pêrýnâčavalâ .

@New Episode

*AI5: va útornêk jana pryjexâlâ , vâsemnaccýtâvâ dzêvjatnaccýtâ pryjexâlâ tam .

*AI5: sjastronâj unučkê zdzelâlê âperacýju , âpêndzicyt , da nêudačnâ .

*AI5: astavêlê nitkê u sradzinê , da pajšlo zâhnajen´nê .

*AI5: tak étyjê dni úžé ja (.) persname ni zvanilâ , nadâ sëdnê pâzvanic´ .

*AI5: dve njadzelê prâljažalâ , vot étâ trécêju njadzelju ljažyc´ u bal´nicý dzicja .

*AI5: vtaryčnâ rézâlê pad narkozâm .

*AI5: tak persname jezdzêlâ .

*AI5: nu , jezdzêm .

*AI5: i jana ú prošlâm hadu +...

*AI5: ja jaje +...

*AI5: sjuda pryvezlê .

*AI5: sjastra ú bal´nicu papalâ .

*INT: u vas byla ?

*AI5: na âperacýju , dak jana u mjane tut try njadzelê byla .

*AI5: jana ž ni bačýc´ u nas .

*INT: a , vot v čëm delâ .

*AI5: +< vabščé zrénêjê .

*AI5: nu , hlaza atkrytyjê , a ni bačýc´ ničohâ , asleplâ poúnâscju .

*AI5: užé sem hadoú , jana užé invalid pervâj hrupy .

*AI5: xadzic´ jana +...

*AI5: tam u jaje (.) tak paú scenu ú tualet , u vannu zajdzê , užé i padmyccý tam , úsë .

*AI5: a u mjane tut +...

*AI5: ja try njadzelê pâpâjihralâ , što u mjane tut ža ni vanny nima , ničohâ .

*AI5: ščé vady ú xacê ni bylo .

*AI5: étâ ž my vo cjaper vot u maji mesêcý +...

*AI5: ja úžé na bratâ , na persname , da na únukâú +...

*AI5: persname +"/.

*AI5: +" mamâ , nadâ bylo pravescê .

*AI5: +" oj , persname , dorâhâ placic´ , da úsë .

*AI5: i sjastra étâ stalâ z babuškâj ruhaccý .

*AI5: havorýc +"/.

*AI5: +" pabačýš , jak tabe budzê ljahčéj .

*AI5: ana +...

*AI5: rabilê novy vâdâpravod , a kalonku zrabilê tuda dalej .

*AI5: njasom +...

*AI5: jon njase tyjê vëdrâ , da zjamli hneccý .

*AI5: ja njasu , âbryvajêccý úsë .

*AI5: ja tady na jix bystrâ ârhânêzavalâ , jany pâpryxodzêlê .

*AI5: my kupilê [_//] zâkupilê z bratâm usë , što nadâ .

*AI5: i von pâdkapali čarâz [_//] paúzâ âharod , čarâz âharod , persname râzrašén´nê dalâ .

*AI5: na uhâl tak vo i vyvêlê paú zabor .

*AI5: nam pâdsâjêdzinilê tam tol´kê +...

*AI5: nu pajezdzêlâ ja ú toj kâmunxoz , njadzelju jezdzêlâ .

*AI5: každy dzen´ utrâm k planërkê .

*AI5: tak mne bystrâ vadu zrabilê .

*AI5: a pa vulêcý jaščé j cjaper (.) ne pârabilê .

*INT: nu , užé xârašo budêt .

*INT: i na zimu lexčê s xazjajstvâm .

*AI5: da , von ža ž (.) kuxnju kupilê , dačka zastavêlâ .

*AI5: +" jak ty budzêš ?

*INT: u vas sâvremenny dom .

*AI5: sâúrémenny dom .

*INT: da , vsë u vas sâvremennâjê .

*AI5: oknâ pâmenjalê [_//] prâvjali , užé +"/.

*AI5: +" mamâ , nadâ kuxnju (.) kupic´ .

*AI5: kupilê étu kuxnju , nu ni poúnâscju , mne tut asobâ vešýc´ nima dze .

*AI5: von škafčýk adzin u mjane byú , tam pavesêlê .

*AI5: hâvaru +"/.

*AI5: +" dlja banâčýk mne xârašo .

*INT: xârašo kak !

*AI5: tak .

*AI5: i za jetu@w addalê mêlijon .

*AI5: plitkâj nadâ âblažyt´ .

*AI5: pajexâlê z bratâm u babrujsk , nabralê étâj plitkê .

*AI5: nanêlê čýlavekâ , âblažyú .

*AI5: kupilê abojê .

*AI5: pašla , pa dzêvjatnaccýc´ tysêč .

*INT: krasivyjê abojê .

*AI5: +" vo jaščé , mamâ .

*AI5: +" nu xaj tak užé .

*AI5: pânâbiralê pašli étâ vot +...

*AI5: jaščé vot svjacil´nêkê nadâ pâkupljac´ , sjuda pavesêc´ .

*AI5: tyjê užo pâvykidalê .

*AI5: i vot +/.

*INT: a étâ peč´kâ vašý , da ?

*AI5: a étâ našý pečkâ , da .

*INT: +< ruskâjê peč´kâ .

*AI5: pečkâ s plitoju .

*AI5: hryby sušým , kâbana b´jom , tol´kê palêm .

*AI5: a tak nêpanjatnâ .

*AI5: plitu palêm , kab cëplâ bylo .

*INT: i tut pâtalok , étâ v étâm hadu tožý delâlê ?

*AI5: cjaper [_/] cjaper úsë persname dzelâlâ .

*INT: i smatrju , tam akno pâmenjalê .

*INT: étâ tožý vot šjas , da ?

*AI5: tam akno pâmjanjalê i tam pâmjanjalê u spal´nê akno .

*AI5: i vo dva [_//] čytyrý akna pâmjanjalê .

*INT: i mašynâ .

*AI5: +< i mašynu kupilê .

*AI5: étâ kada vadu prâvjali , étâ užé i mašynu , da .

*AI5: nu , vot my ú étâm mesêcý mašynu úzjalê .

*INT: nu , mâlaccy !

*AI5: étâ ž jana tak nâstajalâ .

*AI5: xiba b ja jaje kupljalâ ?

*INT: doč´kâ .

*INT: što b mamê lehčê bylâ .

*AI5: ja ža na jej dobrâ i scirac´ bajusê , ja ni , étâ samâjê +/.

*INT: dak užé probvâlê , stiralê ?

*AI5: da , u subotu .

*AI5: pajexâlâ ja ú mâhazin , šlanh kupilâ .

*AI5: kupilê šlanh , a vada prâcjakalâ .

*AI5: u kračý úzjalê , a jon svabodny .

*AI5: úključylê vadu , vada attudâ pabehlâ .

*AI5: a patom jana , havorýc´ , u pjatnêcu zaxodzêlâ ú mâhazin i úbačýlâ , pryvezlê étyjê šlanhê .

*AI5: vot specal´nâ pad mašynu , z étym nâkanečnêkâm .

*AI5: dak havorýt +"/.

*AI5: +" dalëkâ ici .

*AI5: dak ja hâvaru +"/.

*AI5: +" ja na vêlâsipedzê šas z´ježžu .

*AI5: ja pajexâlâ tuda , úzjalâ try s pâlavinâj metry .

*AI5: i jety (.) pâdključylê tam , brat pâdsâjêdzjaniú , úsë zrabilê .

*AI5: nu , ja užé troxê sciralâ pad jaje nahljadâm u subotu .

*AI5: adna bajusê úključac´ .

*AI5: oj , uključu , da ni tak , da jaščé što (.) zrobêccý , dak +...

*AI5: tak ja účorâ pêrýscjaralâ .

*AI5: von na dvaré zrabilê sabe kalonku , vyvêlê z xaty vadu .

*INT: o , j va dvare vada .

*AI5: u nas tam kalodêc syp +...

*AI5: nu , taki , nu vada ni +...

*AI5: tol´kê dlja xazjajstvâ .

*AI5: tak mne tam von i zrabilê z bratâm .

*INT: vse uslovêjê , tokâ žyt´ .

*AI5: cjaper žyvi , babâ , i ni xaču .

*AI5: žyvê , zârabljaj pen´sêju , pâdrabatvâj .

*AI5: unučkam nadâ pâmahac´ , bo (.) čatyrý siraty .

*AI5: i tyjê pryduc´ , xoču dac´ .

*AI5: +" pa skol´kê vyxodzêccý úsim ?

*AI5: +" pa dvaccýc´ .

*AI5: sto tysêč vynimaju +"/.

*AI5: +" nacê vo , dzjalicê .

*AI5: pa bol´š nima .

*AI5: kab byú adzin , dak daú by sto .

*AI5: a tak +...

*AI5: da pryduc´ na adnoj njadzelê , tady na druhoj njadzelê ščé pa djasjatkê dasi .

*INT: idut , značêt xârašo .

*AI5: +< boh z jim .

*AI5: ja ni škaduju ni hrošýj +...

*AI5: i dzed éty jim ničohâ ni škadujê .

*AI5: +" vot pâzvani , <xaj pryjduc´>[_/] xaj pryduc´ dzecê , taho nâbjaruc´ , da taho nâbjaruc´ .

*AI5: nu , pryduc´ , užé (.) pa pjacërkê da pa dzesjatkê , úžé dasi hascincâ .

*INT: +< za to , šta pryšli ?

*AI5: da .

*AI5: jany užé abnimuc´ , pâžalejuc´ , pâcalujuc´ užé .

*AI5: +" babuškâ , da svidan´nê .

*AI5: +" dzeduškâ , da svidan´nê .

*AI5: i pašli .

*AI5: xaj [_/] xaj xlopcy maje +/.

*INT: nu , i vam nadâ pamoč detêm .

*AI5: +< užé njadzelju pabuduc´ tut , užé vot prývykajêš , jak-tâ užé ú hurce úsë .

*AI5: jak pašli , užé čaho-tâ ni xvatajê , užé vot skučnavatâ robêccý , užé čahotâ ni xvatajê .

*AI5: tak-tâ i žyvom , tak i harujêm .

*AI5: ta kab ščé zjac´ byú s synâm , tak saúsim bylo b pa druhomu .

*AI5: horâ nas (.) zascihlâ , bal´šojê horâ .

@New Episode

*INT: skažytê , a vot kahda (.) v školê vy ž učilês´ +...

*INT: u vas netu vstreč´ ?

*INT: ni vstrečjalês´ sa svajimê âdnaklasnêkâmê za takojê vremê ?

*AI5: neâ , <ni raz>[_/] ni raz nixto ni +/.

*INT: i âdnaklasnêkê tut ni žyvut u rajonê ?

*INT: ni_s_kem ni +/.

*AI5: majix âdnaklasnêkâú netu .

*AI5: a , persname (.) persname +...

@New Episode

*AI5: dumâlê , tak jak vstréču dzelâc´ , i nixto ni hâvaryú ničohâ .

*INT: ni ârhânêzavalê ?

*AI5: ne ârhânêzavalê , navernâ .

*AI5: persname persname s našýj dzjaréúnê tožý , dak jana +...

*AI5: pamojmu , vot jana z persname s našýj .

*AI5: âdnaklasnêcâ byla s´ sjastroj z majej .

@New Episode

*AI5: ú ximêjê ž rabotâjê buhalcêrâm .

*AI5: a tak neâ .

*INT: a vot praznêkê u nas v pasëlkê praxodêt , pâseščjajêtê ?

*AI5: da , da jetâhâ ja pâsjaščalâ praznêkê , xadzilê my .

*AI5: nu , xadzilê na praznêkê j na úse .

*AI5: a úžo poslê smercê synâ ja úžé nêkuda ni xažu .

*AI5: mne jano úžé ni +/.

*INT: u les ?

*INT: bol´šý v les idetê ?

*AI5: ja lučý i sâbjarajusê i pajexâlâ ú les .

*AI5: ja tabe i ú lesê naplačusê , tam z jim pâhâvarusê .

*AI5: a tut jak muzyku pačuju , ja ni mahu .

*INT: no v les vy s setroj starajêtês´ , tak , vmestê ?

*AI5: +< s´ sjastroj údvajix [_/] udvajix .

*AI5: nu , dzevâčkâ jaje tak ilê njavestkâ jaje .

*AI5: ilê vot (.) tyjê hody jezdzêlê únukê maje u les , persname .

*AI5: my jezdzêlê svajej kučýju .

*AI5: vot užé ú prošlâm hadu jedâm z bratâm .

*AI5: to ú jahâdy jedâm mašynâj , i jon bjaré z namê .

*AI5: jon dobrâ bjaré jahâdy .

*AI5: i my (.) bjarom .

*AI5: ci ú hryby tožý jedzê , jak svabodny .

*AI5: tožý ú jahâdy , ú hryby .

*AI5: my svaje .

*AI5: a užé étâ dva hady užé xlopcy maje ni xodzêc´ .

*AI5: jany užo u persname ú hacê (.) pâdzârabljalê sabe .

*AI5: u tom hadu persname adzin rabotâú tam u jaho .

@New Episode

*AI5: a v étâm hadu vot mesêc byli údvajix .

*INT: sibe vot i zârabotâlê .

*AI5: zârabotâlê sabe kapejku .

*INT: i mamê pomâšč´ .

*AI5: da , byli .

*AI5: nu troxê abidzêú jon jix .

*AI5: persname ni puscilâ užé jix , s pervâhâ čysla (.) aúhustâ jana jix ne puscilâ .

*AI5: ja hâvaru +"/.

*AI5: +" zârabotâlê , xvacêc´ , âddaxnicê .

*AI5: persname (.) zdavaú ža ž na prava na trâktarystâ , zdaú .

*AI5: patom na hruzavuju mašynu zdaú pétéu .

*AI5: kančaú ža vo vjasnoj .

*AI5: a patom pajexâú užé , mo , ú kancy ijulê , u mozyr , zdaú na lêhkavuju .

*AI5: užé nadâ únuku mašynu kupljac´ .

*INT: +< nadâ !

*AI5: ja hâvaru +"/.

*AI5: +" ty (.) tam pavučýšsê troxê , a to užé râžbalujêšsê , tady mašynu kupêš .

*AI5: nu , jon cjaper pajexâú , pâstupiú tuda .

*AI5: i pâstupaú u vyššýjê .

*AI5: étâ , persname (.) javo tuda ni puscilâ , jon tam prajšoú .

@New Episode

*INT: ni zâxacelâ , da ?

*AI5: ni ljubêc´ jana , navernâjê , étâjê (.) prafesêjê , âdhâvarylâ .

*AI5: nu , pajexâú u žlobên da pâstupiú .

@New Episode

*AI5: ja hâvaru +"/.

*AI5: +" vučysê , únučýk .

*AI5: a jon +"/.

*AI5: +" ja úsë raúno , babuškâ , ščé budu pâstupac´ zavočnâ vučyccý , budu tady rabotâc´ .

*AI5: +" jesê ú armêju ne zâbjaruc´ , budu (.) zavočnâ vučyccý .

*AI5: ja hâvaru +"/.

*AI5: +" vučycêsê , dzecê , paka babâ z dzedâm žyvyjê .

*AI5: jak ne budzê baby z dzedâm , tady vam budzê (.) tuhâ , i nixto vam ne pamožý .

*AI5: a cjaper +...

*AI5: rabotâc´ cjaper nadâ , štob byú (.) dakumênt na rukax .

*AI5: a nima (.) kâraškoú , cjažkâ j rabotâc´ .

*AI5: buduc´ (.) zâtykac´ vuhly .

*INT: da , takojê vremê .

@New Episode

*AI5: persname u nas tojê vučýccý , zubryc´ .

*AI5: anhlijskê jon dajot , fizêku .

*AI5: ú vyššýjê sâbirajêccý , jamu vučobâ na pervâm mescê .

*AI5: jon jeslê vučýccý , jon užé tady (.) možý i ni pryci pâmahci .

@New Episode

*AI5: jamu vučobâ +...

*AI5: my užé jaho tady ni dzërhâjêm .

*AI5: persname , tak toj sam .

*AI5: toj užé bjažyc´ sam +"/.

*AI5: +" što , babuškâ , pâmahci ?

*AI5: +" što +...

*AI5: a cjaper havorýc +"/.

*AI5: +" užé vada u cjabja , babuškâ , ú xacê +...

*AI5: é , užé budâm jak-nebudz´ žyc´ .

*INT: skažytê , persname persname , vot jeslê by inastranêc pâprasil vas râskazat´ a našýj strane , što by jemu râskazalê ?

*AI5: što b ja skazalâ ?

*AI5: što ja b skazalâ dobrâjê .

*AI5: što ja budu hâvaryc´ (.) plaxojê , jeslê , nu , a ljublju svaju stranu ?

*AI5: u nas cixâ , pen´sêju pâlučajêm .

*AI5: malâ , pâdzârabotâju .

*AI5: ni xvatajê svajho , kupi i jež .

*AI5: nu što [_/] što možnâ hâvaryc´ pra našu stranu ?

*AI5: xarošý našý strana , da j úsë .

*INT: ščitajêtê xx xx vy sebja (.) bêlarusâm ?

*AI5: kanešnâ bêlarusâm !

*AI5: ja radzilâsê (.) u bêlarusêjê , ja i je bêlarus .

*AI5: ja nêkuda ni jezdzêlâ za hranicu i ni ujexâlâ b nêkuda .

*INT: a kto , pa-vašýmu , nâstajaščê bêlarus ?

*INT: i što žnačêt byt´ bêlarusâm ?

@New Episode

*AI5: nâstajaščý bêlarus ?

*AI5: nu , a ja što , ne nâstajaščý bêlarus ?

*AI5: ja ž ú bêlarusê uradzilâsê , a ja nâstajaščý bêlarus .

*INT: a vot naš rêgion dlja vas tepêč´nâ bêlaruskê ?

*INT: jeslê da , to pâčemu ?

@New Episode

*INT: nu , naš rajon bêlaruskê ilê kakoj-tâ smešýny ?

*AI5: nu , ja ne znaju , što tut .

*AI5: navernâ , ja tak sil´nâ ničulâ , što b užé tut sil´nâ pâ-bêlaruskê hâvarylê .

*AI5: smešýny .

*AI5: tut i pa-ruskê , pâ-bêlaruskê havorâc´ .

*AI5: tut pâ-bêlaruskê +...

*AI5: vot jak pačujêš , jak dze xto čystâ pâ-bêlaruskê havorýc´ , dak (.) jak-tâ užé vot i (.) saúsim pâ-druhomu .

*AI5: jak-tâ užé prýšluxoúvâjêšsê (.) k tamu bêlaruskâmu jêzyku .

*AI5: jak užé čystâ bêlaruskê jazyk .

*AI5: a tak ú âsnaúnom úse na smešýnâm havorâc´ .

*AI5: nu j bêlaruskê jazyk (.) xorâšý pasluxâc´ .

*INT: a što javljajêtsâ dlja vas nêat´´jemlêmâj čjast´ju bêlaruskâj kul´tury ?

*INT: i što javljajêtsê važnym v kul´turê ?

@New Episode

*AI5: takijê vaprosy , ja ni znaju .

*INT: a kak vy ščitajêtê , v bêlarusê ispol´zujutjsâ raznyjê jêzyki : bêlaruskêj , ruskêj , v raznyx sêtuacýjêx ?

*INT: to jes´ vjazde li ljudê gâvarjat na adnom jazykê ?

*INT: v sem´je , na rabotê , v gastjax , v gorâdê , v direvnê ?

*INT: ilê suščestvujut kakijê-tâ različêjê ?

*AI5: u dzjaréúnê hâvarac´ pâ-dzêraven´skê .

*AI5: jak pryjedzê z horâdu , dak vo užo havorýc´ pa hâradskomu .

*AI5: užé ú horâdzê +...

*AI5: z dzjaréúnê pabyú ú horâdzê jon , užé pâ-hâradski u jaho jazyk , užé jazyk pâvaračvâjêccý .

*AI5: ci pryjedzê z druhoj strany , jon pâ-druhomu havorýc´ .

*AI5: a ú dzjaréúnê havorâc´ +...

*AI5: ja prâžyla sorâk hadoú ú âkcjabry .

*AI5: to ú prâtasax žyla , u dzjaréúnê tady .

*AI5: ja ú horâdzê pâbyla , tam pâvučylâsê dva hody , ja pa hâradskomu ni nâvučylâsê j hâvaryc´ .

*AI5: a ú âkcjabry žyvom , my pa-svojmu havorým .

*AI5: jak ljudzê , tak i my .

*AI5: smešýny .

*AI5: nu , ja [_//] ja na ruskâm jêzyku ni úmeju čystâ hâvaryc´ .

*INT: a nravêccý li vam , kahda bêlaruskêjê ispalnitêlê pol´zujutjsâ smešýnym jêzykom ?

*AI5: nu , nravêccý .

*AI5: nravêccý , nravêccý .

*INT: a što vy , persname persname , dumâjêtê a buduščêm bêlaruskâvâ jêzyka ?

*INT: budêt li on râzvivaccý ?

*INT: ilê iščeznêt ?

*AI5: mne kažâccý , pra našým (.) rukâvadzicêlê budzê râzvivaccý .

*AI5: jak-tâ možý naš bêlaruskê jazyk iščéznuc´ ?

*AI5: nêkahda !

*AI5: bêlarusêjê jesc´ bêlarusêjê !

*AI5: i kruhom bêlarusêjê .

*AI5: use našuju bêlarusêju xvalêc´ .

*AI5: budzê bêlaruskê jazyk u nas .

*AI5: tam i svaje (.) bêlarusy , svoj jazyk , dze jana .

*INT: spasibâ vam !

*INT: možýt , vy ješë što-tâ xatelê râskazat´ ?

*INT: što-tâ upustilê my v našýj besedê ?

*AI5: aj , ja užé nâhâvarylâsê i tak .

@End

(Stand: 09.06.2021)