Int_ak_2

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	INT Interviewer, AI2 Migrant
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
@ID:	brms|int|AI2|50;|female|Informant||Migrant|professional||
*INT:	vezëš´ ?
*INT:	vozêcê ?
*INT:	ilê ljudzê domâ berut ?
*AI2:	nu , ljudê , byvajut , damoj pryxodzêt berut .
*INT:	znajut užé , da ?
*AI2:	da .
*AI2:	s novâhâ hodâ mnohâ xto prýxadzil , prasilê pradac´ .
*AI2:	prâdavalê .
*AI2:	nu , a v étâm hadu vot ljudzê , katoryjê prâdajut +...
*AI2:	včera nas +...
*AI2:	vot v tom gadu (.) cecâ +...
*AI2:	čëč´u prasilê tam adnu , šob prâdavalâ .
*AI2:	nu v étâm gâdu tozý planirujêm pâprasic´ , sob prâdavalâ .
*INT:	nu , sam užé budzêš druhoj rabotâj zanjac´ , prâdavac´ sam ne xočêš .
*AI2:	nu , étâ ž prostâ nadâ âtsidzec´ , a mne svajej raboty xvatajêt .
*AI2:	nadâ bac´ku pamoč´ , jemu va dvary mnogâ raboty .
*AI2:	cem bolêjê š´č´as zima skorâ nač´neccý .
*AI2:	nadâ drovy kaloc´ .
*AI2:	to jes´ vsë étâ nadâ vrémê .
*INT:	a vot skažy , pažalustâ , a hdze tvaja mamâ rabotâjê ?
*AI2:	mamâ [_/] mamâ š´č´as , étâ , nigdze ne rabotâjêt .
*AI2:	na biržý stajit pakudâ .
*INT:	a ran´šý rabotâlâ ?
*AI2:	ran´sý rabotâlâ v mâgazinê nomêr sedz´mom , nu , uborš´čêcâj rabotâlâ .
*AI2:	kak raz , nu , tut radyškâm , cerêz darožku , narmal´nâ .
*INT:	a papâ ?
*AI2:	papâ rabotâjêt +/.
*INT:	a papu kak zvac´ ?
*AI2:	<papu mâjevo zva@k>[_////] bac´ku mâjevo zvac´ , étâ , persname persname .
*INT:	hdze rabotâjêt papâ ?
*AI2:	rabotâjêt +...
*AI2:	dom bytâ , fatogrâfâm .
*AI2:	užé očên´ davno rabotâjêt .
*INT:	xârašo .
*AI2:	pacči kak sjuda pêrajexâú on , srazu (.) i načýl rabotâc´ .
*INT:	nu , tvaji@w radzicêlê , skol´kâ jim let ?
*INT:	ješ´čë mâladyjê , navernâ , da ?
*AI2:	nu , bac´ku sko@k [_///] v étâm gadu (.) v sêncjabre budzê sorâk let .
*INT:	kanešnâ mâladyjê !
*AI2:	a mamê trycâc´ vosêm´ .
*INT:	jasnâ .
*INT:	a sestrič´kâ persname , skol´kâ užé jej ?
*AI2:	persname majej užé vosêm let .
*INT:	v školu xodzê ?
*AI2:	da , v trécê klas pojdzê .
*INT:	ne pomnêš učicêl´nêcu jejo ?
*AI2:	vot kak raz učicêl´nêcâ , katorâjê menja učilâ .
*INT:	nu i kak ?
*AI2:	a vot ja dažý , nu , v školê byvaju , zâxažu , no ja učêceljamê tada ne incêresujus´ .
*AI2:	nu , pâdajdu +/.
*INT:	što-tâ vâspâminanêjê ne očên´ , navernâ , ab učêceljax , što ne incêresujêšsê .
*AI2:	da tak .
*INT:	a vot vstreč´ý s vypusknikamê , byl v étâm hadu ?
*AI2:	nu , moj ješ´čë +...
*AI2:	moj klas tol´kâ ješ´čë dzêsjaci klas tokâ zakončêlê .
*INT:	a , étâ ty što pašol s pétéu ?
*AI2:	da , ja pašol s dzevjatâvâ , a my v adzinâccýty .
*INT:	nu ne vstreč´alês´ , ne xadzil ty na vstreč´u .
*INT:	vypuskniki ž abyč´nâ xodzêt .
*INT:	vot adzinâccýtyj klas užé byl na vstrečê .
*AI2:	nu da , tam maji@w druz´ja bylê .
*AI2:	ja tam byú , no ja tam s nimê pâabsjaúsê +...
*AI2:	use bylê ne ú xarošým sâstajanêjê .
*AI2:	ny , pryšoú +"/.
*AI2:	+" privet , zdaroú , kak dzela ?
*AI2:	da i vsë .
*AI2:	vot , bo pol´zy +...
*AI2:	râzgavorâ nu nijak nêkakovâ ne pâlučêccý .
*AI2:	patom kakijê-tâ ješ´čë prablemy bylê , ja (.) i pašoú tada guljac´ .
*INT:	nu , ja smatrju , rebjatâ kurjat , ty tožý ne kurêš .
*INT:	étâ tut ?
*INT:	ci žé u cebja xarošýjê takajê privyč´kâ ?
*AI2:	nu , étâ tak pâlučilâs´ .
*AI2:	moj bac´kâ tožý ran´šý kuriú , š´č´as brosêú .
*INT:	dak ty užé hljadzê na papu , vidnâ , tožý , da ?
*AI2:	+< da , gljadzê na bac´ku , da .
*AI2:	ja užé dažý ne kuru .
*INT:	mâladzec , pravêl´nâ .
*INT:	ne nadâ zdarov´ju procêv žyznê .
*INT:	a vot zakončêš učilêš´čê , dal´šý tvaji@w plany ?
*AI2:	nu , dal´šý maji@w plany pajci +...
*AI2:	vot posê xbétéu pajdu , navernâ , étâ , v armêju .
*AI2:	skokâ +...
*AI2:	v armêju ja očên´ xač´u .
*AI2:	brat moj tožý , nedavnâ majvo bratâ zabralê v armêju .
*AI2:	persname , tokâ persname .
*AI2:	on , étâ , žyve ú xojnêkâx , zabralê (.) v armêju pad minsk kudy-tâ .
*AI2:	a kudy , ja ne znaju .
*AI2:	vot .
*AI2:	skazalê , patom skažuc´ , kada pryjedzê .
*INT:	vot š´č´as vot zabralê , da ?
*AI2:	da , nedavnâ .
*AI2:	na toj nedzelê v srédu .
*AI2:	nu , ja jevo pravëú .
@New Episode
*INT:	no on žélanêjêm tožý pašoú , tvoj brat ?
*AI2:	nu jak s žélanêjêm ?
*AI2:	v srédu (.) biúsê +"/.
*AI2:	+" pajdu v armêju .
*AI2:	v četverg utrâm ni padnjac´ .
*AI2:	garit +"/.
*AI2:	+" ja v armêju ne pajdu , pajdu papozzê .
*AI2:	nu , kanešnâ , my jevo pad kalonku , pad vodu .
*AI2:	nu , patom zâvezli v armêju , u étâ , vânkamat@k .
*AI2:	dzevâč´kâ u nevo jesc´ , plakâlâ .
*AI2:	nu , ja jevo tam uspakajêvâú troxê .
*AI2:	nu , narmal´nâ vsë bylo .
*AI2:	druz´ja u nevo tokâ (.) xarošýjê .
*AI2:	ja s´ nim , nu jak , rédkâ tam byvaju .
*AI2:	nu , s druz´jamê pâznakomêúsê , druz´ja mne tak panravêlês´ .
*AI2:	ne to ša u menja (.) druz´ja .
*INT:	u cea čivo ?
*INT:	u cea tožý xarošýjê druz´ja .
*AI2:	ne , jes´ xarošýjê druz´ja , ja s´ nimê dažý abš´č´ajus´ .
*AI2:	no jes´ nekâtâryjê , katoryjê +/.
*INT:	ty jix budzêš tožý učic´ , štoby ani ne upâtrebljalê .
*AI2:	da , étâ (.) vis´ takajê .
*INT:	nu , vot ty hâvariš´ +"/.
*INT:	+" xač´u v armêju .
*INT:	a v kakijê vajska ?
*AI2:	nu , ne [_/] ne znaju , šob pâser´joznêj bylâ .
*AI2:	a ne to šo sjas armêjê , pryšoú , pâguljaú i pašoú .
*AI2:	a sjas´ , nu , tam prakcicêskê každyjê vyxadnyjê +...
*AI2:	polgodâ (.) âtslužyú , i každyjê vyxadnyjê jemu nadâ damoj prýježjac´ .
*AI2:	étâ razvê armêjê ?
*INT:	nu étâ ni vizdze .
*AI2:	nu , ni vizdze , nu ja xačju armêju takuju , šob pâser´joznêj .
*INT:	nu ty kada budzêš sam , v vâjênkamacê i skažýš .
*AI2:	ja znaju .
*INT:	cibja v xarošýjê vajska i vaz´mut .
*INT:	a vot v pétéu u cibja xto tvoj mascêr ?
*AI2:	mascêr moj , persname persname persname .
*AI2:	očên´ xarošýj mascêr , mne nravêccý .
*AI2:	persname tožý moj mascêr , persname persname .
*AI2:	tožý mâlady .
*AI2:	god (.) s namê , pervy god s namê kak raz .
*AI2:	my pervy god učilês´ , i on kak raz pervy god .
*AI2:	to (.) mascêr prykol´ny , prykalyvâjêccý .
*AI2:	a klasny moj , persname , étâ , persname persname persname .
*AI2:	tožý nas +...
*AI2:	vot menja s mâsceramê očên´ xârašo pâvezlo .
*AI2:	nu , my jim pâmagajêm , nam pâmagajut .
@New Episode
*AI2:	my prâguljalê , nu , tam klas , étâ , pakrasêlê , čisy spisalê .
*AI2:	nu , očên´ xarošýjê .
*AI2:	mne (.) dažý panravêlês´ .
*AI2:	grupâ u menja tožý očên´ xarošýjê .
*INT:	a učiccý lexčê v spétéu ilê v školê ?
*INT:	vot kak-tâ ty +...
*INT:	s kakoj stârany što skažýš ?
*AI2:	nu , vy znajêcê , ú školê ucêcelja (.) um davalê , šob ucilês´ .
*INT:	znanêjê .
*AI2:	znanêjê , da .
*AI2:	i vaspityvâlê nas , sot troxê (.) učilês´ .
*AI2:	a zdzes´ jak ?
*AI2:	knižýk netu praksičêskê , nu , damoj +...
*AI2:	kanspekt nâpisalê +...
*AI2:	vot vyzyvajut , kanspekt , prâčytaú kanspekt +...
*AI2:	što tut napisânâ , vsë .
*AI2:	+" sadzis´ , pjac´ trohâú .
*AI2:	nu , tut um prostâ ne dajut , prostâ , nu +...
*AI2:	tut ruskê jazyk nam +/.
*INT:	tut bol´šý užé , navernâ , užé prakcičýskê , pa spêcêâlizacýjê pajdzëš .
*AI2:	da , tut bol´šý pa spêcêâlizacýjê .
*AI2:	tut svarkâ , tam važdzenêjê , étâ , prava .
*AI2:	nam bol´šý v étâm dajut um .
*INT:	znanêjê .
*AI2:	da , znanêjê dajut bol´šý .
*AI2:	a tak pa écêm prédmetâm +...
*AI2:	ruskê jazyk , étâ vabščé !
*AI2:	on nam +...
*AI2:	ne očên´ dajut .
*AI2:	pryšol , i étâmu radujuccý .
*INT:	a , nu dzêsciplinâ jesc´ ?
*AI2:	dzêsiplinâ da , jes´ , kak paložýnâ .
*INT:	i na zanjacêjêx strohâ ?
*AI2:	da , očên´ strogâ .
*AI2:	nu , tam xx ne šumelê +...
*AI2:	nu nam +...
*AI2:	nekâtâryjê jes´ pâcany , katoryjê (.) šumjat , kanešnâ , sil´nâ .
*AI2:	no ix âtcisljajut .
*AI2:	paétâmu u nas , étâ , dolgâ ne râzgavarývâjut .
@New Episode
*INT:	a vot s kakix (.) hâradov uč´âccý rebjatâ v tvajej hrupê ?
*AI2:	v majej grupê uč´âccý (.) sa žlobênâ , s rabkorâ , s lastyk .
*AI2:	nu tut prakcičêskê vse mesnyjê .
*INT:	svêtlahorsk , navernâ , jes´ ?
*INT:	netu ?
*AI2:	ne , svêtlagorsk +...
*AI2:	a ne , <dva cêlavekâ>[_//] adzin cêlavek sa svêtlagorskâ .
*AI2:	a tak prakcičêskê sa žlobênâ mnogâ , čêlavek šésc´ , s rabkorâ čêlavekâ četyrê , s lasty tam +/.
*INT:	a s rabkorâ xto ?
*AI2:	nu ja tak , kak jevo tam +...
*AI2:	my vsë ravno pa klič´kâm abš´č´ajêmsê .
*AI2:	persname s rabkorâ .
*AI2:	nu , së ravno pa klič´kâm abš´č´ajêmsê , pa imenam ne očên´ .
*AI2:	persname persname +...
*AI2:	tam (.) tak mnogâ kto .
*AI2:	a tak bolêjê menêjê +...
*AI2:	nas (.) s akcjabrskâvâ +/.
*INT:	a vot kak , hrupâ vašý družnâjê ?
*AI2:	da , vot grupâ u nas +...
*AI2:	nu , vse udzivljajuccý , xvalêt tak .
*AI2:	nu , cêxaja grupâ , ne šumim .
*AI2:	nu byvajê , tak (.) pâšumec´ xočýccý +...
*AI2:	nu , na pêremenê vyjdzêm (.) na ulêcu .
*AI2:	kak raz vse kurêt .
*AI2:	a u nas tam prakcičêskê grupâ , pâlavinu nêkurjaš´čêjê .
*INT:	xârašo .
*AI2:	nu , pâstajim , pabalujêmsê , pâprykalyvêjêmsê .
*AI2:	dzevuškê u nas tam jes´ .
*AI2:	dvaccýc´ pjac´ dzevušýk (.) na prava uč´âccý .
*AI2:	pâprykalyvâjêmsê nad dzevuškâmê troxê .
*INT:	nu padruhu ne našol ješ´čë ?
*AI2:	mia jes´ padrugâ .
*INT:	ne , étâ ne s éspétéu .
*AI2:	a ne , s gépétéu ne , ne našol .
*AI2:	tam takijê dzevuškê , kanešnâ .
*AI2:	u mia@w dzevuškâ jes´ , katoruju ja ljublju .
*INT:	a dze étâ dzevâč´kâ ?
*INT:	ta učiccý v školê ilê ješ´čë [_///] užé kuda-tâ ujexâlâ ?
*AI2:	+< da , školu maju zakončêlâ .
*AI2:	nu jak , dzevjaty klas tokâ zakončêlâ .
*AI2:	sâbirajêccý jexâc´ v babrujsk (.) pâstupac´ .
*AI2:	nu kuda , ana mne ješ´čë ni gâvarit .
*INT:	a ni skažýš , što za dzevâč´kâ ?
*AI2:	skažu , persname persname .
*INT:	učilâs´ v pervâj školê , da ?
*AI2:	da , učilâs´ v pervâj školê .
*AI2:	nu , kanešnâ , tam jejo sestra +...
*AI2:	vstreč´accý nam ne râzrešajut .
*AI2:	nu my vstreč´ajêmsê tak , sob nixto ne znal .
*INT:	nu , étâ , navernâ , i krepčê ljubov´ budzêt .
*AI2:	nu , pa xodu druh_druhâ ljubêm .
*INT:	pa cêlefonu râzhavarêvâjêcê bol´šý , da ?
*AI2:	nu , pa cêlifonu râzgavarývâjêm , da .
*AI2:	nu , byvajêt , vstréčajêmsê .
*AI2:	ja vsë vrémê (.) sa školy jejo prâvažal .
*AI2:	vstréčaju , inagda utrâm prâvažaju .
*AI2:	kada utram očên´ ranâ vstanu , delâc´ nečêvâ .
*INT:	mâladzec , v školu prâvažal užé .
*AI2:	da .
*INT:	mâladzec .
*INT:	ljubêš , da ?
*INT:	étâ tvaja pervâjê ljuboú ?
*AI2:	a , pervâjê , ni pervâjê , nu , ljublju , kak nêkavo ne ljubiú .
*INT:	xârašo .
*AI2:	my s´ nej pâznakomêlês´ , étâ , god nazad pâznakomêlês´ .
*AI2:	my užé s nej dze-tâ god užé vstreč´ajêmsê .
*AI2:	pâznakomêlês´ zimoj , dažý pâltara godâ dze-tâ budzê .
*AI2:	ilê god .
*AI2:	nu , dze-tâ tak vo .
*AI2:	nu ja tak rabotâú domâ .
*AI2:	domâ ramontâm bac´kâ zanêúsê .
*AI2:	nu , rabotâlê (.) domâ .
*AI2:	ja , mo , mesêcy dva ne vyxadziú .
*AI2:	rabotâú da i úsë .
*AI2:	nu , dumâju +"/.
*AI2:	+" vyjdu , xoc´ druzej nâveš´č´u .
*AI2:	vyšýú , smatru , kak raz stajit .
*AI2:	druz´ja stajat [_///] z dzeúkâmê .
*AI2:	ny , pâdyjdu pâzdarovâjus´ .
*AI2:	nu , pašoú pâzdarovâúsê .
*AI2:	kak raz s nej , s nej kak raz pâznakomêúsê .
*AI2:	očên´ tak sil´nâ panravêlâs´ .
*AI2:	patom gâvarat +"/.
*AI2:	+" što s taboj ?
@New Episode
*AI2:	+" da nêčevo , prostâ tut kakijê-tâ novên´kêjê .
*AI2:	nu , kak raz menja pâznakomêlê .
*AI2:	nu , ja užé s´ nimê pâabsjaúsê troxê .
*AI2:	v tot žé samyj večêr damoj privël .
*AI2:	nomêr tada ne ja úzjaú u nejo , a ana u menja vzjalâ nomêr .
*AI2:	kak raz tam pravëú .
*AI2:	tam domâ +...
*AI2:	damoj ušol , ana mne kak raz pâzvanilâ .
*AI2:	nu , čerêz tri dnja užé nač´âlê vstreč´accý .
*AI2:	nu i da six por tak vo i vstreč´ajêmsê .
*AI2:	nu , sory byvalê .
*AI2:	kanešnâ , iz-zâ menja sory byvalê .
*AI2:	s druz´jamê zâguljaju , tak évé réúnujê .
*AI2:	nu ja xoc´ jej ni razu ni izmenjal .
*AI2:	ny , byvalâ , tam prýstajut , no (.) srazu gâvarju +"/.
*AI2:	+" dzevuškâ jesc´ .
*AI2:	+" ni_s_kem ni budu guljac´ , pakudâ dzevuškâ jesc´ .
*INT:	prédânnyj takoj ty , da ?
*AI2:	nu , tak pâluč´ajêccý .
*INT:	xârašo , nadzejus´ , i tut u cebja pâvezët .
*AI2:	nu , pakudâ vsë vezët , vsë pâluč´ajêccý .
*AI2:	vot rybalku ljublju s samâvâ utra .
*INT:	a kuda xodzêš na rybalku ?
*AI2:	nu , vsë vrémê zdes´ vo u nas .
*AI2:	za pucjamê kak raz ozêrâ jes´ , my tut s udâ@k +...
*AI2:	étâ +/.
*INT:	a hdze tam u vas ozêrâ ?
*INT:	vot zdzes´ ?
*AI2:	da , da .
*INT:	i tam rybâ jesc´ ?
*AI2:	jes´ rybâ .
*AI2:	nu , kanešnâ , nêbal´šajê , na taranku možnâ .
*INT:	nu , mâladzec .
*AI2:	my vsë vrémê tam s mužykom , vsë vrémê tam dâgavarývâjêmsê , prydzêm s samâvâ utra , sjadzêm i sidzim .
*AI2:	tak s šésci ilê čýtyrox , byvajêt .
*INT:	a vot vada vot zdzes´ čistâjê ilê net ?
*INT:	kupajuccý ljudzê .
*AI2:	nu , s samâvâ utra graz´ vsja asjadzêt , takajê narmal´nâ .
*INT:	+< narmal´nâ .
*AI2:	no k večêru , kada mnogâ kupajêccý ljudzej , nemnogâ takajê mutnâjê .
*INT:	pâtamu šta tam mnohâ mnohâ ljudzej .
*AI2:	nu , ja vsë vrémê s druz´jamê kupajusê jak .
*AI2:	kamêru s traktârâ nâkač´ajêm dobrâ i na sêredzinu tam , balujêmsê , prygâjêm .
*INT:	nu âkuratnâ nadâ étâ vsë .
*AI2:	nu tam dno tak sié , cistâjê , nu byvajêt , š´ceklo najdzëm ilê šo-tâ takojê .
*AI2:	jes´ nekâtâryjê takijê , pânâpivajuccý i zakidyvâjut .
*AI2:	nu , jesê nojdzêm , srazu na bereh , k stalbu vsë zakidyvâjêm .
*INT:	a hlubokâjê ozêrâ ?
*AI2:	nu jak ozêrâ ?
*AI2:	mne vot , nâprymer , pa šéjku .
*AI2:	dze-tâ metrâ [_//] metr semsêt dva , takojê .
*INT:	hlubžý netu , da ?
*AI2:	glubžý netu .
*INT:	a , nu tak narmal´nâ .
*AI2:	utapiccý tam budzê ocên´ cêžélo .
*AI2:	nu jak cêžélo ?
*AI2:	trézvâmu , musêc´ , cêžélo .
*AI2:	jeslê čêlavek p´´jany , što ty zdzelâjêš ?
*AI2:	vot nedavnâ (.) mascêr s našýj , étâ , xabzanju , nu , s gépétéu , umêr , utapiúsê , persname .
*AI2:	kanesê , ja ne abš´č´aúsê , no jevo tak sil´nâ ne znaú .
*AI2:	on kak raz (.) pravël svaju , svaju grupu pravël (.) na +/.
*INT:	+< vypuscêl , da ?
*AI2:	vypus´êl , da .
*AI2:	i dol´´ýn byl nâbirac´ novuju , i ne pâlučilâs´ u nevo nabrac´ .
*INT:	+< oj , hospâdzê !
*INT:	kanešnâ , beda .
*AI2:	nu , včera kak raz pâxâranilê .
*INT:	xadzilê dzecê ?
*AI2:	ja ne znaju , pa idejê dalžny bylê xadzic´ .
*INT:	horê .
*INT:	vot vidzêš , apjac´ hâvarim , écê privyč´kê vrednyjê , da .
*AI2:	da , vot étâ vrédnyjê pryvyč´kê .
*INT:	mâladzec , vot za cebja dažý ja i radâ , što u cebja ix netu .
*INT:	i daj boh , štob ty i pa žyznê šol bez écêx privyčêk .
@New Episode
*AI2:	nu , žys´ takajê , jak palučêccý .
*AI2:	nu pakudâ u menja vsë pâluč´ajêccý atlič´nâ , ne kuru i ne p´´ju .
*AI2:	i drugim ne očên´ ne savetuju .
*INT:	vot ty hâvariš +"/.
*INT:	+" pajdu v armêju .
*INT:	a učiccý prâdalžat´ dal´šý ?
*INT:	možýt , poslê armêjê ?
*AI2:	nu , poslê armêjê vot , ja dumâju , pajci , naérnâ , na slesârâ .
*AI2:	vot ja vot v mašynâx očên´ dažý râzbirajus´ , mne nravêccý étâ .
*AI2:	vsë vrémâ bac´ku (.) druz´ja prygonêt , paprosêt +"/.
*AI2:	+" pâmagi .
*AI2:	nu , ja vsë vrémê pâmagaju , mne dažý étâ očên´ nravêccý .
*AI2:	xoc´ mazutu vymazvajusê , no (.) mne étâ očên´ nravêccý .
*INT:	étâ tvajo xobê .
*AI2:	da , étym ja [_///] bez étâvâ ne magu .
*AI2:	nu , dumâju pajci na slesârâ , patom , poslê [_///] kak âtuč´us´ , dumâju atkryc´ svaju firmu mâšýnâstrajicêl´nuju .
*INT:	mâladzec .
*AI2:	kanešnâ , étâ očên´ dorâgâ , kanešnâ , nu +/.
*INT:	radzicêlê pamohut .
*AI2:	da , bac´kâ skazal , pamožýt .
*AI2:	bac´kâ moj v étâm očên´ dažý râzbirajêccý .
*AI2:	i on dažý ran´šý učiúsê .
*AI2:	kanešý , ne zdaú +...
*AI2:	iz-zâ bratâ .
*AI2:	nu , âpazdalê .
*AI2:	mašynâ slamalâs´ , âpazdalê .
*AI2:	nu , on ú étâm očên´ râzbirajêccý .
*AI2:	on mine kak raz étâmu dažý i nâučiú .
*AI2:	ja bac´ku blâgadarên .
*INT:	+< o , vidzêš , primer , da ?
*AI2:	da , on menja étâmu nâučiú .
*AI2:	kanešnâ , ja sam únikaú (.) pervâjê +...
*AI2:	nu ja skokâ (.) écêm +...
*AI2:	nu , mne nravêccý .
@New Episode
*AI2:	vot kak pryjexâú sjuda v akcjabrskê , kak raz dzesêc´ let .
*AI2:	my +...
*AI2:	mnogâ tut-vo ljudzej bylo , nu , druzej .
*AI2:	u nas garaž , jamâ , vsë atlič´nâ .
*AI2:	prêjež´ajêt , jamâ nadâ prostâ .
*AI2:	nu , ljudzê gâvarat +"/.
*AI2:	+" pâmahi (.) tam , patom râzbjaromsê .
*AI2:	+" nu dobrâ tak .
*AI2:	tam maslâ zâmenic´ , vsë drugojê , ilê dvigâcêl´ snjac´ .
*AI2:	nu , étâ mne dažý očên´ nravêccý .
*INT:	to jesc´ umejêš .
*AI2:	umeju , da , tak .
*INT:	i ljudzêm pâmahajêš , étâ tožý xârašo .
*AI2:	pâmagaju .
*AI2:	pâcixon´ku , kanešnâ , no pâmagaju .
*AI2:	ni každâmu , kanešnâ , no jak vrémê jesc´ , paprosêt , pâmagu .
*AI2:	byvajut , prosêt , tak ja gâvaru +"/.
*AI2:	+" papož´žý magu .
*AI2:	pâdajudu , pâmagu .
*INT:	a vot čitat´ ljubêš ty ?
*AI2:	nu , čitâc´ +...
*AI2:	nu tak , byvajêt .
*AI2:	vot jesê knižku najdu inceresnuju .
*AI2:	fantasêku ljublju očên´ .
*AI2:	u menja byvajêt +...
*AI2:	ljublju očên´ dažý écê , dêtekciv .
*AI2:	byvajêt , sjadu +/.
*INT:	i začitvâjêšsê , da .
*AI2:	da .
*AI2:	byvajêt , tak vo dzen´ mahu sidzec´ .
*AI2:	dažý (.) maci budzê zvac´ jesê , ja hâvaru +"/.
*AI2:	+" šas prydu .
*AI2:	i vsë .
*AI2:	zacitvâjusê , i úsë .
*INT:	a vot cêlivizâr , muzyku slušýc´ , étâ jesc´ u cebja tožý takojê žélanêjê ?
*AI2:	vot muzyku ja ljublju očên´ slušýc´ .
*INT:	a kakuju ty slušýjêš ?
*AI2:	nu , ja ljublju takuju slušýc´ , papsu .
*AI2:	ne to ša slušýjut , étâ , élektronnuju .
*AI2:	ja ljublu , čoby možnâ bylâ v pesnê râzabraccý .
*INT:	a , vot takuju .
*AI2:	da .
*INT:	a vot dzêskacekê , xodzêš vêčeramê na dzêskacekê ?
*AI2:	nu jak ?
*AI2:	ja dzêskaceku ne očên´ ljublju , no byvalâ neskâl´kâ raz .
*INT:	tak prostâ , jeslê z persname huljajêcê , i vsë ?
*AI2:	nu da .
*AI2:	persname pâprasilâ tam , nadâ bylâ tam (.) zabrac´ âdnavo čêlaékâ , jejo padružku .
*INT:	kavo ?
*AI2:	a , persname persname .
*INT:	da ?
*INT:	persname , navernâ , persname ?
*AI2:	âha .
*AI2:	tak xadzilê .
*AI2:	tak , byvjajêt , projdzêmsê .
*AI2:	nu , ja s persname tožý abš´č´ajus´ persname .
*AI2:	vsë vremê kupajemsê zdes´ vo na ozêrê vmescê .
*INT:	i vy hde-tâ , navernâ , možýt , blizkâ tam i žyvëcê , net ?
*AI2:	da , na adnoj ulicý i žyvëm , tam metrâú dvescê at drug_drugâ .
*AI2:	tak vo , byvajêt , menja zavut kupaccý , byvajêt , ja ix zavu (.) kupaccý .
*INT:	nu , družycê .
*INT:	étâ očên´ xârašo , što vy družýcê .
*AI2:	nu da , družým xârašo .
*INT:	a vot (.) tvaju takuju +...
*INT:	vot žélanêjê ilê pâžélanêjê svajim druz´jam , kak ty hâvaril , écê vrednyjê privyč´kê , štob ix ne bylâ +...
*INT:	vot što by ty jim , jeslê by prišlos´ , što by ty jim skazal ?
*AI2:	nu , <ja by>[_/] ja b im ne skazaú , ja im zâpréciú by , kanešnâ .
*AI2:	im gâvaryc´ , étâ , net tolku .
*INT:	a dzevâč´kê , tvaja persname , ne kurjat , écêx netu ?
*AI2:	+< net , vot persname maja ne kurýt , ne p´´jot .
*INT:	a persname ?
*AI2:	persname tožý ne kurýt , ne p´´jot .
*INT:	a , nu , dat étâ xârašo .
*AI2:	étâ xârašo , da .
*AI2:	nu ran´šý , kada na dzêskaceku xadzil , dak bylê takijê pryvyč´kê vsjakêjê .
*AI2:	my s druz´jamê ix , étâ , srazu skazalê +"/.
*AI2:	+" budzêcê kuryc´ , ne buém@w družyc´ .
*INT:	o , mâladcy .
*AI2:	ne kurêt .
*AI2:	vot tam jesc´ persname persname , to (.) mâladzec , tožý ne kurêt i ne p´´jot .
*AI2:	srazu s majim âdnagrupnêkâm guljajêt .
*AI2:	skokâ užé guljajêt ?
*AI2:	dze-tâ mesêc guljajêt užé , možýt , čuc´ bol´šý .
*AI2:	guljajut vmescê .
*AI2:	nu tak , byvajut sory u nix , ka mne prêbegajêt , prosêt +"/.
*AI2:	+" daj jemu pâzvanic´ .
*AI2:	nu , šob ja jemu pâzvaniú , râzuznaú , dze on xodzêt .
*AI2:	nu , kanešý , ja jevo vsë vremê prykryju .
*AI2:	ja jemu vsë vrémê raskazyvâju , dze i što .
*AI2:	nu , tam adzin raz bylâ takajê sêtuacýjê .
*AI2:	my pasli na novâjê ozêrâ , vozlê masta katorâvâ .
@New Episode
*AI2:	nu , ano +...
*AI2:	tam guljalê , kupalês´ .
*AI2:	nu , ja kak raz , vrémê mne bylâ , uxadziú xx .
*AI2:	dumâju +"/.
*AI2:	+" prajdus´ .
*AI2:	kak raz zub baleú , dumâú , uspakojêccý , mo , zub .
*AI2:	nu , prašoúsê , zub kak raz uspakojêúsê .
*AI2:	zvanju persname .
*AI2:	+" persname sprašvâju ["-"] ty gdze ?
*AI2:	+" a ot na ozêrý kupajusê .
*AI2:	gâvarju +"/.
*AI2:	+" kupajês´ , tak kupajêcês´ .
*AI2:	ja gâvarju +"/.
*AI2:	+" š´č´as pâdajdu .
*AI2:	pâdašol , tam pârâzgavarývâlê .
*AI2:	persname +...
*AI2:	a my kak raz pâprasilê prajcis´ , nu , damoj jejo pravescê .
*AI2:	a kak raz s nim râzgavarývâlâ persname persname .
*AI2:	nu , râzgavarývâlâ , šo-tâ raz , sprašývâjêt , gdze on .
*AI2:	gâvaru +"/.
*AI2:	+" domâ .
*AI2:	a tam muzykâ igrajêt , ana jemu ne verýt .
*AI2:	ana dumâjêt , što on jej izmenjajêt .
*AI2:	nu , pâgâvarylê što-tâ (.) na druguju +...
*AI2:	psêxanulê .
*AI2:	ana prosêt +"/.
*AI2:	+" pâzvani sprasi , kak u nevo dzela , étâ së .
*AI2:	tokâ ne gâvary , cipâ , ana pad bokâm .
*AI2:	nu dobrâ .
*AI2:	zvanju , sprašývâju +"/.
*AI2:	+" ty gdze ?
*AI2:	on gâvaryt , s pâcanamê guljajêt .
*AI2:	ja hâvaru +"/.
*AI2:	+" ty cipâ ["-"] gâvary cišéj .
*AI2:	gâvaryt +"/.
*AI2:	a , vsë ponêú .
*AI2:	+" étâ gâvaru ["-"] a dze ty guljajêssê ?
*AI2:	+" a tam (.) pajexâlê , k druz´jam tam .
*AI2:	+" daúno ne bačêlêsê , tak pašli pivâ papic´ xacja by .
*AI2:	+" a , panjatnên´kâ .
*AI2:	ja gâvaru +"/.
*AI2:	+" xoc´ dzevâk netu ?
*AI2:	+" netu .
*AI2:	+" panjatnâ , tada davaj .
*AI2:	ana sprašývâjêt +"/.
*AI2:	+" nu što ?
*AI2:	ja hâvaru +"/.
*AI2:	+" a vot (.) domâ s pâcanamê sidzjat (.) râzgavarývâjut , daúno ne bačêlês´ .
*AI2:	hâvaryt +"/.
*AI2:	+" a ciper ty mne pâzvani ž@k s mâjevo nomêrâ .
*AI2:	ja hâvaru +"/.
*AI2:	+" to xoš´@k , štob mne pad dyxlâ daú na sleduš´čêj dzen´ ?
*AI2:	vsë ravno vzjalâ pâzvanilâ .
*AI2:	nu vsë narmal´nâ u nix .
*AI2:	+" aj dumâju ["-"] rad , persname pacan narmal´nyj .
*AI2:	my s´ nim dažý , byvajêt , ne tokâ , kada v gépétéu , abš´č´ajêmsê .
*AI2:	i byvajêt , domâ (.) tam sazvonêmsê , pâgâvarym , prâguljajêmsê .
*AI2:	narmal´nâ vsë .
*INT:	a persname persname zdzes´ , domâ ?
*INT:	nêkuda ne pajexâl , persname ?
*AI2:	a , persname étâ malên´kêj ?
*AI2:	da , jon zdzes´ .
*AI2:	tožý pacan malên´kêj , no prykol´nên´kêj .
*AI2:	vsë vrémê guljajêm +...
*AI2:	nu jak guljajêm ?
*AI2:	my s pâcanamê pojdzê , pâgâvarym .
*INT:	i na ozêrâ berëcê , vidnâ , jevo s saboj tožý kupaccý .
*AI2:	+< da , persname jevo vsë vrémê berët s saboj na ozêrâ kupaccý .
*AI2:	nu , ja vsë vrémja tožý maluju svaju sestru beru kupaccý .
*AI2:	on vsë vrémê kupajêccý .
*AI2:	persname vsë vrémê prosêt , padbros´ jevo .
*AI2:	tak , možýt , spana jevo padbrosêt , tak skaét@w +"/.
*AI2:	+" net , vsë , xvacit .
*INT:	da , mâladcy .
*INT:	žyvëcê družnâ , vremê pravodzêcê tožý xârašo .
*AI2:	da , vrémê pravodzêm incerésnâ i paleznâ .
*AI2:	byvajêt , da , s pâcanamê (.) i s samavâ utra , kada (.) delât´ nečêvâ , nu , na rybalku .
*AI2:	ljanotâ ici , tak utrâm prabežku ustrojêm samê sabe .
*INT:	pâdhatoúkâ k armêjê .
*AI2:	nu , byvajê i tak .
*AI2:	na turnike vsë vremê (.) zânimajusê , tam kuvyrki , étâ vsë .
*AI2:	narmal´nâ .
*AI2:	pervy raz ničë ne pâluč´alâs´ , a š´č´as (.) nadâ perêd devkâmê , daé@w monâ i pâvydzelyvâccý .
*INT:	pâkazac´ , što umeju .
*INT:	vot ty prijexâl s trecêvâ klasâ i žyvëš takoj užé atrezâk vremênê .
*INT:	nravêccý cibe zdes´ žyc´ , v pasëlkê akcjabr´skâm ?
*AI2:	+< da , ocên´ daé@w nravêccý .
*AI2:	i ne žyleju ab étâm , što ja sjudy pryjexâú .
*INT:	no radzicêlê pêrejexâlê samê , cibja , da +/.
*AI2:	nu jak pryjecâlê ?
*AI2:	bac´kâ , musêc´ , daúno žyve .
*AI2:	on jak ?
*AI2:	žyú ran´šý u xojnêkâx .
*AI2:	sjudy pryjexâú , mine dažý ješ´čë ne bylâ .
*AI2:	patom macê (.) z bac´kâm žénilês´ .
*INT:	tak papâ s xojnêk , a mamâ našý , akcjabr´skâjê ?
*AI2:	net , tožý s xojnêk .
*INT:	a , ani pêrejexâlê .
*AI2:	étâ prostâ tožý sjudy pryjexâlê , dom kupilê .
*AI2:	mne tut +...
*AI2:	tut starâstâ ja , bac´kâ sam svoj sdzelâú dom , pad sebja , dlja sebja sdzelâú dom .
*AI2:	vsë , vot kak +...
*AI2:	pol s fundamêntâ i da +/.
*INT:	vsë svajimê rukamê .
*AI2:	da , vsë svajimê rukamê .
*INT:	ty užé tam što-tâ i pâmahal , ne ?
*INT:	a ?
*INT:	ilê ž ješ´čë malên´kêj byl ?
*AI2:	nu , mužyki , étâ , raskazyvâlê , malên´kêj byú .
*AI2:	skokâ mne tam letâ bylâ ?
*AI2:	nu , dze-tak tak bylâ let +...
*AI2:	dažý ješ´čë vosêm´ byla , dze-tâ tak vo .
*AI2:	paka ja tokâ prêjež´aú , u domê rémont byú .
*AI2:	prasiú dac´ xoc´ mâlatka , hvozdz´ xoc´ zabic´ .
*AI2:	ilê tam +/.
*INT:	tožý svoj vklad vnesci .
*AI2:	da .
*AI2:	nu , kanešnâ , my tut rémont ne srazu zdzelâlê .
*AI2:	ran´šý u nas na ulicý vâdâpravodâ ne bylâ .
*AI2:	neaúnâ svajimê rukamê , s bac´kâm vdvajom , zaliv , étâ , vannu .
*AI2:	vdvajom polnâsc´´ju (.) ramont .
*INT:	nu , smatrju , u vas tut tak vsë blâhâustrojênâ , xârašo vsë zdzelânâ .
*INT:	svajimê rukamê , mâladzec .
*INT:	dak , v obš´čêm , davolên , da ?
*INT:	i nravêccý zdzes´ ?
*AI2:	+< da , ocên´ davolên .
*INT:	a s cemê druz´jamê tožý padderžývâjêš ?
*AI2:	nu , paddzeržývâju .
*AI2:	tak sazvanêvâjêmsê , étâ vsë .
*INT:	jasnâ .
*INT:	vot , skažy , pažalustâ , vot jeslê by inastranêc pâprasil cibja râskazac´ a našýj strane , što by ty jemu râskazal ?
*AI2:	nu , ja jemu râskazaú by úsë .
*INT:	sčitajêš li ty sebja bêlarusâm ?
*INT:	što étâ dlja cebja značêt ?
*AI2:	bêlarusâm ja sia vseda š´čitaju .
*AI2:	ja dažý étâmu rad , što ja bêlarus .
*AI2:	nu , bêlarusâm , étâ +...
*AI2:	očên´ dažý étâ , nu , xârašo bêlarusâm byc´ .
*AI2:	kak by tak by âb´´jasnic´ by ?
@New Episode
*AI2:	nu tožý v drugoj strane žyc´ , étâ +...
*AI2:	ja byvaú , v germanêjê byvaú .
*AI2:	mne , étâ , ne ocên´ tam , ni pan@k +/.
*INT:	nu , luč´šý , ty hâvariš , v bêlarusê , da ?
*AI2:	da , lučšý byc´ v bêlarusê , da .
*AI2:	ja , étâ , rodzênu svaju ni na što ne prâmenjaju .
*INT:	a kto , pa-tvojumu , nâstajaš´čê bêlarus ?
*AI2:	vse my , katoryjê tut , v bêlarusê katoryjê .
*INT:	i što značêt byc´ bêlarusâm ?
*AI2:	(...) nu , âb´jasnic´ ja ne smagu , kanešnâ , nu +/.
*INT:	nu , što značêt byc´ bêlarusâm ?
*INT:	vot kak ty pânimajêš ?
*INT:	ty žé vzrosly .
*AI2:	nu ne znaju , nu +/.
*INT:	ty hâvariš +"/.
*INT:	+" pajdu v armêju .
*INT:	pravdâ ?
*AI2:	nu , armêju , étâ nadâ .
*INT:	nu , budzêš zaš´čitnêkâm .
*AI2:	nu , svaju rodzênu nadâ vseda zâš´čiš´č´ac´ , bo étâ +...
*AI2:	(...) svaju tradzicýjê nadâ xranic´ pâ-ljubomu , étâ +/.
*INT:	da , pravêl´nâ ty vot tak hâvariš , xranic´ svaji@w tradzicýjê .
*INT:	a vot naš rêgion (.) cipič´nâ bêlarukê ?
*AI2:	da , da .
*INT:	da ?
*INT:	pâčemu ?
*INT:	vot kak ty š´čitajêš ?
*INT:	(...) nu , râzhavarêvâjêm , da ?
*AI2:	da , vot s kakim cêlavekâm râzgavarêvâjêš , vsë vrémê , nu , znajêš´ , a čëm râzgavarêvâjêš .
*AI2:	kak sa svajim râzgavarývâjêš čêlavekâm vsë vrémê .
*AI2:	vot dažý byvajêt , sidzjat +...
@New Episode
*AI2:	da , babuškê sidzjat , dažý pryjatnâ ses´ s nimê pârâzgavarývâc´ .
*AI2:	ana a žyznê stokâ raskažýt inceresnâvâ .
*INT:	o , xârašo !
*INT:	vidzêš , ljubaznacêl´nyj i tut .
*AI2:	nu , byvajê , tak (.) sjadzêš , tak pâsidziš pârâzgavarývâjêš .
*INT:	a što javljajêccý dlja cebja nêat´´jemlêmâj č´asc´ju bêlaruskâj kul´tury ?
*INT:	i što javljajêtsê važnym v bêlaruskâj kul´tury ?
*INT:	(...) nu , što javljajêccý važnym ?
*AI2:	(...) možý , nâbjarusê u sumo pa sêtuacýju .
*INT:	(...) nu , skažy , pažalustâ , a vot jeslê (...) prišlos´ cibe pakinuc´ rodzênu , ty by étâ dzelâl ?
*INT:	ilê byl predân vot našýj bêlarusêjê ?
*INT:	prêhlasilê cibja ujexâc´ v kakuju-tâ druhuju stranu .
*AI2:	ne , ja b ne ujexâú , ja b astaúsê zdzes´ by .
*INT:	vot [_/] vot cibe i predân bêlarusêjê , to jes´ predân rodzênê , da ?
*AI2:	da , nêkuda ne ujexâú by .
*INT:	a vot kak ty sčitajêš , v bêlarusê ispol´zujuccý raznyjê jazykê : bêlaruskêjê , ruskêjê , smešýnyjê , v raznyx sêtuacýjêx ?
*INT:	to jesc´ vezde li (.) ljudzê gâvarjat na adnom jêzyke : i na rabocê , i v sem´´je , i v hascjax ?
*INT:	ilê kakijê-tâ vot izmenenêjê možýt prâjêsxadzic´ s čêlavekâm ?
*AI2:	nu , ja znaju takix ljudzej , katoryjê (.) vseda râzgavarývâjut na ruskâm , nu , jes´ +...
*AI2:	nu , ja vot râzgavarývâju na ruskâm .
*AI2:	a jes´ nêkatoryjê , katoryjê râzgavarývâjut na čistâm bêlaruskâm .
*AI2:	mne daé@w nravêccý pâsidzec´ s´ nimê pârâzgavarývâc´ , kada râzgavarývâjut na bêlaruskâm .
*INT:	no takix net u cia@w druzej , katoryjê mâlêpulirujêt ?
*INT:	vot tam tak hâvarjat , nu , vot étâ +/.
*AI2:	a , jes´ [_/] jes´ takojê .
*AI2:	nu kak ?
*AI2:	da +/.
*INT:	dzevâč´kê skarej vsevo , da ?
*AI2:	ne .
*AI2:	nu da , jes´ .
*AI2:	persname tak vsë vrémê tak ljubêt râzgavarývâc´ .
*AI2:	nu jes´ u menja adzin drug tožý , persname persname .
*AI2:	vsë rémê +...
*AI2:	buém@w sidzec´ , mâtacykly krucic´ , jemu šo-tâ ne nravêccý .
*AI2:	matâmê on nâčynajê ruskêmê râzgavarývâc´ , a patom nâčinajê užé čistâ na +...
*AI2:	vot my vot +...
*AI2:	č´as râzgavarývjâjê čistâ na bêlaruskâm jêzyke .
*AI2:	kak prâryvajêt , vsë , čistâ na bêlaruskâm .
*INT:	a vot jeslê ty pajedzêš v horâd , ty starajêšsê padstrajêvâccý pad užé +/.
*AI2:	da , v gorâdzê ja pytajus´ padstrajêvâccý pad jix .
*INT:	da , nu , to jesc´ v raznyx sêtuacýjêx pa-raznâmu i hâvariš .
*INT:	a vot pâčemu ?
*INT:	pâčemu vot tak vy dzelâjêcê ?
*AI2:	da .
*AI2:	nu , ne znaju , ne xač´u byc´ , étâ , adzin at nix , xač´u byc´ vmesê s nimê .
*INT:	tak a my ž bêlarusy predâny , da ?
*AI2:	nu , byvajê , étâ , raznyjê byvajut ljudzê .
*AI2:	prostâ vot , nu , ne znakom ty s ljudzmi , ne znakom +...
*AI2:	any vot tam , nâprymer +...
*AI2:	tam neskâl´kâ ljudzej s saboj znakomy .
*AI2:	nu , i menja drug privël pâznakomêccý .
*AI2:	nadâ ž byc´ xacja by vmescê s´ nimê , xacja by +...
*AI2:	ne âdzelja´ccý , a xacja by byc´ +...
*AI2:	vot čem tada ?
*AI2:	byc´ âdzinakâvymê .
*INT:	jasnâ .
*INT:	a nravêccý li cibe , kahda bêlaruskêjê ispalnicêlê (.) pol´zujuccý smešýnym jêzykom ?
*INT:	i što by ty ab étâm dumâjêš ?
*AI2:	nu , ne znaju , vabščé-tâ .
*AI2:	vse my absjajêmsê tak , pa-raznâmu .
*AI2:	tak i jany tak .
*AI2:	(...) nu , vabščé-tâ , ne nravêccý .
*AI2:	vabščé-tâ , dalžny râzhavarývâc´ na adnom jêzyke .
*AI2:	ne vpêrémešku , a xacja b na adnom .
*AI2:	(...) jany , nu , nesut našu kul´turu .
*INT:	a vot , persname , što ty dumâjêš a buduš´čêm bêlaruskâvâ jêzyka ?
*INT:	budzêt li on râzvivaccý ilê iš´čeznêt ?
@New Episode
*AI2:	nu , ja dumâju , budzê râzvivaccý .
*AI2:	étâ naš jazyk , ja dumâju , on ne ucerajêccý , budzêt (.) našým jêzykom .
*INT:	vot (.) tvaji@w dzecê , ty by xacel , na kakom jêzyke râzhavarêvâlê : na ruskâm ilê vsë-taki na bêlaruskâm ?
*AI2:	nu , ja , kanešnâ , xaceú , sob sa mnoj râzgavarývâlê +...
*AI2:	znalê svoj jazyk .
*AI2:	i na ruskâm .
*INT:	xârašo , spasibâ bal´šojê , persname , za sâdzeržacêl´nyj raskaz , za inceresnuju (.) bisedu .
*INT:	udačê cibe !
*INT:	štoby vse tvaji@w meč´ty , vse tvaji@w žylanêjê sbylês´ !
*INT:	vstreč´alsê sa svajej dzevâč´kâj , pâmagal radzicêlêm .
*INT:	i uspexâv cibe va vsëm !
*INT:	va vsex tvajix (.) dzelax i va vsej tvajoj dal´nejšýj žyznê !
*INT:	+< spasibâ bal´šojê !
*INT:	vot cibe nêbal´šoj suvenir , da svidanêjê .
*AI2:	spasibâ , da svidanêjê .
@End
(Stand: 16.03.2023)  |