Int_ak_2

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: INT Interviewer, AI2 Migrant @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| @ID: brms|int|AI2|50;|female|Informant||Migrant|professional|| *INT: vezëš´ ? *INT: vozêcê ? *INT: ilê ljudzê domâ berut ? *AI2: nu , ljudê , byvajut , damoj pryxodzêt berut . *INT: znajut užé , da ? *AI2: da . *AI2: s novâhâ hodâ mnohâ xto prýxadzil , prasilê pradac´ . *AI2: prâdavalê . *AI2: nu , a v étâm hadu vot ljudzê , katoryjê prâdajut +... *AI2: včera nas +... *AI2: vot v tom gadu (.) cecâ +... *AI2: čëč´u prasilê tam adnu , šob prâdavalâ . *AI2: nu v étâm gâdu tozý planirujêm pâprasic´ , sob prâdavalâ . *INT: nu , sam užé budzêš druhoj rabotâj zanjac´ , prâdavac´ sam ne xočêš . *AI2: nu , étâ ž prostâ nadâ âtsidzec´ , a mne svajej raboty xvatajêt . *AI2: nadâ bac´ku pamoč´ , jemu va dvary mnogâ raboty . *AI2: cem bolêjê š´č´as zima skorâ nač´neccý . *AI2: nadâ drovy kaloc´ . *AI2: to jes´ vsë étâ nadâ vrémê . *INT: a vot skažy , pažalustâ , a hdze tvaja mamâ rabotâjê ? *AI2: mamâ [_/] mamâ š´č´as , étâ , nigdze ne rabotâjêt . *AI2: na biržý stajit pakudâ . *INT: a ran´šý rabotâlâ ? *AI2: ran´sý rabotâlâ v mâgazinê nomêr sedz´mom , nu , uborš´čêcâj rabotâlâ . *AI2: kak raz , nu , tut radyškâm , cerêz darožku , narmal´nâ . *INT: a papâ ? *AI2: papâ rabotâjêt +/. *INT: a papu kak zvac´ ? *AI2: <papu mâjevo zva@k>[_////] bac´ku mâjevo zvac´ , étâ , persname persname . *INT: hdze rabotâjêt papâ ? *AI2: rabotâjêt +... *AI2: dom bytâ , fatogrâfâm . *AI2: užé očên´ davno rabotâjêt . *INT: xârašo . *AI2: pacči kak sjuda pêrajexâú on , srazu (.) i načýl rabotâc´ . *INT: nu , tvaji@w radzicêlê , skol´kâ jim let ? *INT: ješ´čë mâladyjê , navernâ , da ? *AI2: nu , bac´ku sko@k [_///] v étâm gadu (.) v sêncjabre budzê sorâk let . *INT: kanešnâ mâladyjê ! *AI2: a mamê trycâc´ vosêm´ . *INT: jasnâ . *INT: a sestrič´kâ persname , skol´kâ užé jej ? *AI2: persname majej užé vosêm let . *INT: v školu xodzê ? *AI2: da , v trécê klas pojdzê . *INT: ne pomnêš učicêl´nêcu jejo ? *AI2: vot kak raz učicêl´nêcâ , katorâjê menja učilâ . *INT: nu i kak ? *AI2: a vot ja dažý , nu , v školê byvaju , zâxažu , no ja učêceljamê tada ne incêresujus´ . *AI2: nu , pâdajdu +/. *INT: što-tâ vâspâminanêjê ne očên´ , navernâ , ab učêceljax , što ne incêresujêšsê . *AI2: da tak . *INT: a vot vstreč´ý s vypusknikamê , byl v étâm hadu ? *AI2: nu , moj ješ´čë +... *AI2: moj klas tol´kâ ješ´čë dzêsjaci klas tokâ zakončêlê . *INT: a , étâ ty što pašol s pétéu ? *AI2: da , ja pašol s dzevjatâvâ , a my v adzinâccýty . *INT: nu ne vstreč´alês´ , ne xadzil ty na vstreč´u . *INT: vypuskniki ž abyč´nâ xodzêt . *INT: vot adzinâccýtyj klas užé byl na vstrečê . *AI2: nu da , tam maji@w druz´ja bylê . *AI2: ja tam byú , no ja tam s nimê pâabsjaúsê +... *AI2: use bylê ne ú xarošým sâstajanêjê . *AI2: ny , pryšoú +"/. *AI2: +" privet , zdaroú , kak dzela ? *AI2: da i vsë . *AI2: vot , bo pol´zy +... *AI2: râzgavorâ nu nijak nêkakovâ ne pâlučêccý . *AI2: patom kakijê-tâ ješ´čë prablemy bylê , ja (.) i pašoú tada guljac´ . *INT: nu , ja smatrju , rebjatâ kurjat , ty tožý ne kurêš . *INT: étâ tut ? *INT: ci žé u cebja xarošýjê takajê privyč´kâ ? *AI2: nu , étâ tak pâlučilâs´ . *AI2: moj bac´kâ tožý ran´šý kuriú , š´č´as brosêú . *INT: dak ty užé hljadzê na papu , vidnâ , tožý , da ? *AI2: +< da , gljadzê na bac´ku , da . *AI2: ja užé dažý ne kuru . *INT: mâladzec , pravêl´nâ . *INT: ne nadâ zdarov´ju procêv žyznê . *INT: a vot zakončêš učilêš´čê , dal´šý tvaji@w plany ? *AI2: nu , dal´šý maji@w plany pajci +... *AI2: vot posê xbétéu pajdu , navernâ , étâ , v armêju . *AI2: skokâ +... *AI2: v armêju ja očên´ xač´u . *AI2: brat moj tožý , nedavnâ majvo bratâ zabralê v armêju . *AI2: persname , tokâ persname . *AI2: on , étâ , žyve ú xojnêkâx , zabralê (.) v armêju pad minsk kudy-tâ . *AI2: a kudy , ja ne znaju . *AI2: vot . *AI2: skazalê , patom skažuc´ , kada pryjedzê . *INT: vot š´č´as vot zabralê , da ? *AI2: da , nedavnâ . *AI2: na toj nedzelê v srédu . *AI2: nu , ja jevo pravëú . @New Episode *INT: no on žélanêjêm tožý pašoú , tvoj brat ? *AI2: nu jak s žélanêjêm ? *AI2: v srédu (.) biúsê +"/. *AI2: +" pajdu v armêju . *AI2: v četverg utrâm ni padnjac´ . *AI2: garit +"/. *AI2: +" ja v armêju ne pajdu , pajdu papozzê . *AI2: nu , kanešnâ , my jevo pad kalonku , pad vodu . *AI2: nu , patom zâvezli v armêju , u étâ , vânkamat@k . *AI2: dzevâč´kâ u nevo jesc´ , plakâlâ . *AI2: nu , ja jevo tam uspakajêvâú troxê . *AI2: nu , narmal´nâ vsë bylo . *AI2: druz´ja u nevo tokâ (.) xarošýjê . *AI2: ja s´ nim , nu jak , rédkâ tam byvaju . *AI2: nu , s druz´jamê pâznakomêúsê , druz´ja mne tak panravêlês´ . *AI2: ne to ša u menja (.) druz´ja . *INT: u cea čivo ? *INT: u cea tožý xarošýjê druz´ja . *AI2: ne , jes´ xarošýjê druz´ja , ja s´ nimê dažý abš´č´ajus´ . *AI2: no jes´ nekâtâryjê , katoryjê +/. *INT: ty jix budzêš tožý učic´ , štoby ani ne upâtrebljalê . *AI2: da , étâ (.) vis´ takajê . *INT: nu , vot ty hâvariš´ +"/. *INT: +" xač´u v armêju . *INT: a v kakijê vajska ? *AI2: nu , ne [_/] ne znaju , šob pâser´joznêj bylâ . *AI2: a ne to šo sjas armêjê , pryšoú , pâguljaú i pašoú . *AI2: a sjas´ , nu , tam prakcicêskê každyjê vyxadnyjê +... *AI2: polgodâ (.) âtslužyú , i každyjê vyxadnyjê jemu nadâ damoj prýježjac´ . *AI2: étâ razvê armêjê ? *INT: nu étâ ni vizdze . *AI2: nu , ni vizdze , nu ja xačju armêju takuju , šob pâser´joznêj . *INT: nu ty kada budzêš sam , v vâjênkamacê i skažýš . *AI2: ja znaju . *INT: cibja v xarošýjê vajska i vaz´mut . *INT: a vot v pétéu u cibja xto tvoj mascêr ? *AI2: mascêr moj , persname persname persname . *AI2: očên´ xarošýj mascêr , mne nravêccý . *AI2: persname tožý moj mascêr , persname persname . *AI2: tožý mâlady . *AI2: god (.) s namê , pervy god s namê kak raz . *AI2: my pervy god učilês´ , i on kak raz pervy god . *AI2: to (.) mascêr prykol´ny , prykalyvâjêccý . *AI2: a klasny moj , persname , étâ , persname persname persname . *AI2: tožý nas +... *AI2: vot menja s mâsceramê očên´ xârašo pâvezlo . *AI2: nu , my jim pâmagajêm , nam pâmagajut . @New Episode *AI2: my prâguljalê , nu , tam klas , étâ , pakrasêlê , čisy spisalê . *AI2: nu , očên´ xarošýjê . *AI2: mne (.) dažý panravêlês´ . *AI2: grupâ u menja tožý očên´ xarošýjê . *INT: a učiccý lexčê v spétéu ilê v školê ? *INT: vot kak-tâ ty +... *INT: s kakoj stârany što skažýš ? *AI2: nu , vy znajêcê , ú školê ucêcelja (.) um davalê , šob ucilês´ . *INT: znanêjê . *AI2: znanêjê , da . *AI2: i vaspityvâlê nas , sot troxê (.) učilês´ . *AI2: a zdzes´ jak ? *AI2: knižýk netu praksičêskê , nu , damoj +... *AI2: kanspekt nâpisalê +... *AI2: vot vyzyvajut , kanspekt , prâčytaú kanspekt +... *AI2: što tut napisânâ , vsë . *AI2: +" sadzis´ , pjac´ trohâú . *AI2: nu , tut um prostâ ne dajut , prostâ , nu +... *AI2: tut ruskê jazyk nam +/. *INT: tut bol´šý užé , navernâ , užé prakcičýskê , pa spêcêâlizacýjê pajdzëš . *AI2: da , tut bol´šý pa spêcêâlizacýjê . *AI2: tut svarkâ , tam važdzenêjê , étâ , prava . *AI2: nam bol´šý v étâm dajut um . *INT: znanêjê . *AI2: da , znanêjê dajut bol´šý . *AI2: a tak pa écêm prédmetâm +... *AI2: ruskê jazyk , étâ vabščé ! *AI2: on nam +... *AI2: ne očên´ dajut . *AI2: pryšol , i étâmu radujuccý . *INT: a , nu dzêsciplinâ jesc´ ? *AI2: dzêsiplinâ da , jes´ , kak paložýnâ . *INT: i na zanjacêjêx strohâ ? *AI2: da , očên´ strogâ . *AI2: nu , tam xx ne šumelê +... *AI2: nu nam +... *AI2: nekâtâryjê jes´ pâcany , katoryjê (.) šumjat , kanešnâ , sil´nâ . *AI2: no ix âtcisljajut . *AI2: paétâmu u nas , étâ , dolgâ ne râzgavarývâjut . @New Episode *INT: a vot s kakix (.) hâradov uč´âccý rebjatâ v tvajej hrupê ? *AI2: v majej grupê uč´âccý (.) sa žlobênâ , s rabkorâ , s lastyk . *AI2: nu tut prakcičêskê vse mesnyjê . *INT: svêtlahorsk , navernâ , jes´ ? *INT: netu ? *AI2: ne , svêtlagorsk +... *AI2: a ne , <dva cêlavekâ>[_//] adzin cêlavek sa svêtlagorskâ . *AI2: a tak prakcičêskê sa žlobênâ mnogâ , čêlavek šésc´ , s rabkorâ čêlavekâ četyrê , s lasty tam +/. *INT: a s rabkorâ xto ? *AI2: nu ja tak , kak jevo tam +... *AI2: my vsë ravno pa klič´kâm abš´č´ajêmsê . *AI2: persname s rabkorâ . *AI2: nu , së ravno pa klič´kâm abš´č´ajêmsê , pa imenam ne očên´ . *AI2: persname persname +... *AI2: tam (.) tak mnogâ kto . *AI2: a tak bolêjê menêjê +... *AI2: nas (.) s akcjabrskâvâ +/. *INT: a vot kak , hrupâ vašý družnâjê ? *AI2: da , vot grupâ u nas +... *AI2: nu , vse udzivljajuccý , xvalêt tak . *AI2: nu , cêxaja grupâ , ne šumim . *AI2: nu byvajê , tak (.) pâšumec´ xočýccý +... *AI2: nu , na pêremenê vyjdzêm (.) na ulêcu . *AI2: kak raz vse kurêt . *AI2: a u nas tam prakcičêskê grupâ , pâlavinu nêkurjaš´čêjê . *INT: xârašo . *AI2: nu , pâstajim , pabalujêmsê , pâprykalyvêjêmsê . *AI2: dzevuškê u nas tam jes´ . *AI2: dvaccýc´ pjac´ dzevušýk (.) na prava uč´âccý . *AI2: pâprykalyvâjêmsê nad dzevuškâmê troxê . *INT: nu padruhu ne našol ješ´čë ? *AI2: mia jes´ padrugâ . *INT: ne , étâ ne s éspétéu . *AI2: a ne , s gépétéu ne , ne našol . *AI2: tam takijê dzevuškê , kanešnâ . *AI2: u mia@w dzevuškâ jes´ , katoruju ja ljublju . *INT: a dze étâ dzevâč´kâ ? *INT: ta učiccý v školê ilê ješ´čë [_///] užé kuda-tâ ujexâlâ ? *AI2: +< da , školu maju zakončêlâ . *AI2: nu jak , dzevjaty klas tokâ zakončêlâ . *AI2: sâbirajêccý jexâc´ v babrujsk (.) pâstupac´ . *AI2: nu kuda , ana mne ješ´čë ni gâvarit . *INT: a ni skažýš , što za dzevâč´kâ ? *AI2: skažu , persname persname . *INT: učilâs´ v pervâj školê , da ? *AI2: da , učilâs´ v pervâj školê . *AI2: nu , kanešnâ , tam jejo sestra +... *AI2: vstreč´accý nam ne râzrešajut . *AI2: nu my vstreč´ajêmsê tak , sob nixto ne znal . *INT: nu , étâ , navernâ , i krepčê ljubov´ budzêt . *AI2: nu , pa xodu druh_druhâ ljubêm . *INT: pa cêlefonu râzhavarêvâjêcê bol´šý , da ? *AI2: nu , pa cêlifonu râzgavarývâjêm , da . *AI2: nu , byvajêt , vstréčajêmsê . *AI2: ja vsë vrémê (.) sa školy jejo prâvažal . *AI2: vstréčaju , inagda utrâm prâvažaju . *AI2: kada utram očên´ ranâ vstanu , delâc´ nečêvâ . *INT: mâladzec , v školu prâvažal užé . *AI2: da . *INT: mâladzec . *INT: ljubêš , da ? *INT: étâ tvaja pervâjê ljuboú ? *AI2: a , pervâjê , ni pervâjê , nu , ljublju , kak nêkavo ne ljubiú . *INT: xârašo . *AI2: my s´ nej pâznakomêlês´ , étâ , god nazad pâznakomêlês´ . *AI2: my užé s nej dze-tâ god užé vstreč´ajêmsê . *AI2: pâznakomêlês´ zimoj , dažý pâltara godâ dze-tâ budzê . *AI2: ilê god . *AI2: nu , dze-tâ tak vo . *AI2: nu ja tak rabotâú domâ . *AI2: domâ ramontâm bac´kâ zanêúsê . *AI2: nu , rabotâlê (.) domâ . *AI2: ja , mo , mesêcy dva ne vyxadziú . *AI2: rabotâú da i úsë . *AI2: nu , dumâju +"/. *AI2: +" vyjdu , xoc´ druzej nâveš´č´u . *AI2: vyšýú , smatru , kak raz stajit . *AI2: druz´ja stajat [_///] z dzeúkâmê . *AI2: ny , pâdyjdu pâzdarovâjus´ . *AI2: nu , pašoú pâzdarovâúsê . *AI2: kak raz s nej , s nej kak raz pâznakomêúsê . *AI2: očên´ tak sil´nâ panravêlâs´ . *AI2: patom gâvarat +"/. *AI2: +" što s taboj ? @New Episode *AI2: +" da nêčevo , prostâ tut kakijê-tâ novên´kêjê . *AI2: nu , kak raz menja pâznakomêlê . *AI2: nu , ja užé s´ nimê pâabsjaúsê troxê . *AI2: v tot žé samyj večêr damoj privël . *AI2: nomêr tada ne ja úzjaú u nejo , a ana u menja vzjalâ nomêr . *AI2: kak raz tam pravëú . *AI2: tam domâ +... *AI2: damoj ušol , ana mne kak raz pâzvanilâ . *AI2: nu , čerêz tri dnja užé nač´âlê vstreč´accý . *AI2: nu i da six por tak vo i vstreč´ajêmsê . *AI2: nu , sory byvalê . *AI2: kanešnâ , iz-zâ menja sory byvalê . *AI2: s druz´jamê zâguljaju , tak évé réúnujê . *AI2: nu ja xoc´ jej ni razu ni izmenjal . *AI2: ny , byvalâ , tam prýstajut , no (.) srazu gâvarju +"/. *AI2: +" dzevuškâ jesc´ . *AI2: +" ni_s_kem ni budu guljac´ , pakudâ dzevuškâ jesc´ . *INT: prédânnyj takoj ty , da ? *AI2: nu , tak pâluč´ajêccý . *INT: xârašo , nadzejus´ , i tut u cebja pâvezët . *AI2: nu , pakudâ vsë vezët , vsë pâluč´ajêccý . *AI2: vot rybalku ljublju s samâvâ utra . *INT: a kuda xodzêš na rybalku ? *AI2: nu , vsë vrémê zdes´ vo u nas . *AI2: za pucjamê kak raz ozêrâ jes´ , my tut s udâ@k +... *AI2: étâ +/. *INT: a hdze tam u vas ozêrâ ? *INT: vot zdzes´ ? *AI2: da , da . *INT: i tam rybâ jesc´ ? *AI2: jes´ rybâ . *AI2: nu , kanešnâ , nêbal´šajê , na taranku možnâ . *INT: nu , mâladzec . *AI2: my vsë vrémê tam s mužykom , vsë vrémê tam dâgavarývâjêmsê , prydzêm s samâvâ utra , sjadzêm i sidzim . *AI2: tak s šésci ilê čýtyrox , byvajêt . *INT: a vot vada vot zdzes´ čistâjê ilê net ? *INT: kupajuccý ljudzê . *AI2: nu , s samâvâ utra graz´ vsja asjadzêt , takajê narmal´nâ . *INT: +< narmal´nâ . *AI2: no k večêru , kada mnogâ kupajêccý ljudzej , nemnogâ takajê mutnâjê . *INT: pâtamu šta tam mnohâ mnohâ ljudzej . *AI2: nu , ja vsë vrémê s druz´jamê kupajusê jak . *AI2: kamêru s traktârâ nâkač´ajêm dobrâ i na sêredzinu tam , balujêmsê , prygâjêm . *INT: nu âkuratnâ nadâ étâ vsë . *AI2: nu tam dno tak sié , cistâjê , nu byvajêt , š´ceklo najdzëm ilê šo-tâ takojê . *AI2: jes´ nekâtâryjê takijê , pânâpivajuccý i zakidyvâjut . *AI2: nu , jesê nojdzêm , srazu na bereh , k stalbu vsë zakidyvâjêm . *INT: a hlubokâjê ozêrâ ? *AI2: nu jak ozêrâ ? *AI2: mne vot , nâprymer , pa šéjku . *AI2: dze-tâ metrâ [_//] metr semsêt dva , takojê . *INT: hlubžý netu , da ? *AI2: glubžý netu . *INT: a , nu tak narmal´nâ . *AI2: utapiccý tam budzê ocên´ cêžélo . *AI2: nu jak cêžélo ? *AI2: trézvâmu , musêc´ , cêžélo . *AI2: jeslê čêlavek p´´jany , što ty zdzelâjêš ? *AI2: vot nedavnâ (.) mascêr s našýj , étâ , xabzanju , nu , s gépétéu , umêr , utapiúsê , persname . *AI2: kanesê , ja ne abš´č´aúsê , no jevo tak sil´nâ ne znaú . *AI2: on kak raz (.) pravël svaju , svaju grupu pravël (.) na +/. *INT: +< vypuscêl , da ? *AI2: vypus´êl , da . *AI2: i dol´´ýn byl nâbirac´ novuju , i ne pâlučilâs´ u nevo nabrac´ . *INT: +< oj , hospâdzê ! *INT: kanešnâ , beda . *AI2: nu , včera kak raz pâxâranilê . *INT: xadzilê dzecê ? *AI2: ja ne znaju , pa idejê dalžny bylê xadzic´ . *INT: horê . *INT: vot vidzêš , apjac´ hâvarim , écê privyč´kê vrednyjê , da . *AI2: da , vot étâ vrédnyjê pryvyč´kê . *INT: mâladzec , vot za cebja dažý ja i radâ , što u cebja ix netu . *INT: i daj boh , štob ty i pa žyznê šol bez écêx privyčêk . @New Episode *AI2: nu , žys´ takajê , jak palučêccý . *AI2: nu pakudâ u menja vsë pâluč´ajêccý atlič´nâ , ne kuru i ne p´´ju . *AI2: i drugim ne očên´ ne savetuju . *INT: vot ty hâvariš +"/. *INT: +" pajdu v armêju . *INT: a učiccý prâdalžat´ dal´šý ? *INT: možýt , poslê armêjê ? *AI2: nu , poslê armêjê vot , ja dumâju , pajci , naérnâ , na slesârâ . *AI2: vot ja vot v mašynâx očên´ dažý râzbirajus´ , mne nravêccý étâ . *AI2: vsë vrémâ bac´ku (.) druz´ja prygonêt , paprosêt +"/. *AI2: +" pâmagi . *AI2: nu , ja vsë vrémê pâmagaju , mne dažý étâ očên´ nravêccý . *AI2: xoc´ mazutu vymazvajusê , no (.) mne étâ očên´ nravêccý . *INT: étâ tvajo xobê . *AI2: da , étym ja [_///] bez étâvâ ne magu . *AI2: nu , dumâju pajci na slesârâ , patom , poslê [_///] kak âtuč´us´ , dumâju atkryc´ svaju firmu mâšýnâstrajicêl´nuju . *INT: mâladzec . *AI2: kanešnâ , étâ očên´ dorâgâ , kanešnâ , nu +/. *INT: radzicêlê pamohut . *AI2: da , bac´kâ skazal , pamožýt . *AI2: bac´kâ moj v étâm očên´ dažý râzbirajêccý . *AI2: i on dažý ran´šý učiúsê . *AI2: kanešý , ne zdaú +... *AI2: iz-zâ bratâ . *AI2: nu , âpazdalê . *AI2: mašynâ slamalâs´ , âpazdalê . *AI2: nu , on ú étâm očên´ râzbirajêccý . *AI2: on mine kak raz étâmu dažý i nâučiú . *AI2: ja bac´ku blâgadarên . *INT: +< o , vidzêš , primer , da ? *AI2: da , on menja étâmu nâučiú . *AI2: kanešnâ , ja sam únikaú (.) pervâjê +... *AI2: nu ja skokâ (.) écêm +... *AI2: nu , mne nravêccý . @New Episode *AI2: vot kak pryjexâú sjuda v akcjabrskê , kak raz dzesêc´ let . *AI2: my +... *AI2: mnogâ tut-vo ljudzej bylo , nu , druzej . *AI2: u nas garaž , jamâ , vsë atlič´nâ . *AI2: prêjež´ajêt , jamâ nadâ prostâ . *AI2: nu , ljudzê gâvarat +"/. *AI2: +" pâmahi (.) tam , patom râzbjaromsê . *AI2: +" nu dobrâ tak . *AI2: tam maslâ zâmenic´ , vsë drugojê , ilê dvigâcêl´ snjac´ . *AI2: nu , étâ mne dažý očên´ nravêccý . *INT: to jesc´ umejêš . *AI2: umeju , da , tak . *INT: i ljudzêm pâmahajêš , étâ tožý xârašo . *AI2: pâmagaju . *AI2: pâcixon´ku , kanešnâ , no pâmagaju . *AI2: ni každâmu , kanešnâ , no jak vrémê jesc´ , paprosêt , pâmagu . *AI2: byvajut , prosêt , tak ja gâvaru +"/. *AI2: +" papož´žý magu . *AI2: pâdajudu , pâmagu . *INT: a vot čitat´ ljubêš ty ? *AI2: nu , čitâc´ +... *AI2: nu tak , byvajêt . *AI2: vot jesê knižku najdu inceresnuju . *AI2: fantasêku ljublju očên´ . *AI2: u menja byvajêt +... *AI2: ljublju očên´ dažý écê , dêtekciv . *AI2: byvajêt , sjadu +/. *INT: i začitvâjêšsê , da . *AI2: da . *AI2: byvajêt , tak vo dzen´ mahu sidzec´ . *AI2: dažý (.) maci budzê zvac´ jesê , ja hâvaru +"/. *AI2: +" šas prydu . *AI2: i vsë . *AI2: zacitvâjusê , i úsë . *INT: a vot cêlivizâr , muzyku slušýc´ , étâ jesc´ u cebja tožý takojê žélanêjê ? *AI2: vot muzyku ja ljublju očên´ slušýc´ . *INT: a kakuju ty slušýjêš ? *AI2: nu , ja ljublju takuju slušýc´ , papsu . *AI2: ne to ša slušýjut , étâ , élektronnuju . *AI2: ja ljublu , čoby možnâ bylâ v pesnê râzabraccý . *INT: a , vot takuju . *AI2: da . *INT: a vot dzêskacekê , xodzêš vêčeramê na dzêskacekê ? *AI2: nu jak ? *AI2: ja dzêskaceku ne očên´ ljublju , no byvalâ neskâl´kâ raz . *INT: tak prostâ , jeslê z persname huljajêcê , i vsë ? *AI2: nu da . *AI2: persname pâprasilâ tam , nadâ bylâ tam (.) zabrac´ âdnavo čêlaékâ , jejo padružku . *INT: kavo ? *AI2: a , persname persname . *INT: da ? *INT: persname , navernâ , persname ? *AI2: âha . *AI2: tak xadzilê . *AI2: tak , byvjajêt , projdzêmsê . *AI2: nu , ja s persname tožý abš´č´ajus´ persname . *AI2: vsë vremê kupajemsê zdes´ vo na ozêrê vmescê . *INT: i vy hde-tâ , navernâ , možýt , blizkâ tam i žyvëcê , net ? *AI2: da , na adnoj ulicý i žyvëm , tam metrâú dvescê at drug_drugâ . *AI2: tak vo , byvajêt , menja zavut kupaccý , byvajêt , ja ix zavu (.) kupaccý . *INT: nu , družycê . *INT: étâ očên´ xârašo , što vy družýcê . *AI2: nu da , družým xârašo . *INT: a vot (.) tvaju takuju +... *INT: vot žélanêjê ilê pâžélanêjê svajim druz´jam , kak ty hâvaril , écê vrednyjê privyč´kê , štob ix ne bylâ +... *INT: vot što by ty jim , jeslê by prišlos´ , što by ty jim skazal ? *AI2: nu , <ja by>[_/] ja b im ne skazaú , ja im zâpréciú by , kanešnâ . *AI2: im gâvaryc´ , étâ , net tolku . *INT: a dzevâč´kê , tvaja persname , ne kurjat , écêx netu ? *AI2: +< net , vot persname maja ne kurýt , ne p´´jot . *INT: a persname ? *AI2: persname tožý ne kurýt , ne p´´jot . *INT: a , nu , dat étâ xârašo . *AI2: étâ xârašo , da . *AI2: nu ran´šý , kada na dzêskaceku xadzil , dak bylê takijê pryvyč´kê vsjakêjê . *AI2: my s druz´jamê ix , étâ , srazu skazalê +"/. *AI2: +" budzêcê kuryc´ , ne buém@w družyc´ . *INT: o , mâladcy . *AI2: ne kurêt . *AI2: vot tam jesc´ persname persname , to (.) mâladzec , tožý ne kurêt i ne p´´jot . *AI2: srazu s majim âdnagrupnêkâm guljajêt . *AI2: skokâ užé guljajêt ? *AI2: dze-tâ mesêc guljajêt užé , možýt , čuc´ bol´šý . *AI2: guljajut vmescê . *AI2: nu tak , byvajut sory u nix , ka mne prêbegajêt , prosêt +"/. *AI2: +" daj jemu pâzvanic´ . *AI2: nu , šob ja jemu pâzvaniú , râzuznaú , dze on xodzêt . *AI2: nu , kanešý , ja jevo vsë vremê prykryju . *AI2: ja jemu vsë vrémê raskazyvâju , dze i što . *AI2: nu , tam adzin raz bylâ takajê sêtuacýjê . *AI2: my pasli na novâjê ozêrâ , vozlê masta katorâvâ . @New Episode *AI2: nu , ano +... *AI2: tam guljalê , kupalês´ . *AI2: nu , ja kak raz , vrémê mne bylâ , uxadziú xx . *AI2: dumâju +"/. *AI2: +" prajdus´ . *AI2: kak raz zub baleú , dumâú , uspakojêccý , mo , zub . *AI2: nu , prašoúsê , zub kak raz uspakojêúsê . *AI2: zvanju persname . *AI2: +" persname sprašvâju ["-"] ty gdze ? *AI2: +" a ot na ozêrý kupajusê . *AI2: gâvarju +"/. *AI2: +" kupajês´ , tak kupajêcês´ . *AI2: ja gâvarju +"/. *AI2: +" š´č´as pâdajdu . *AI2: pâdašol , tam pârâzgavarývâlê . *AI2: persname +... *AI2: a my kak raz pâprasilê prajcis´ , nu , damoj jejo pravescê . *AI2: a kak raz s nim râzgavarývâlâ persname persname . *AI2: nu , râzgavarývâlâ , šo-tâ raz , sprašývâjêt , gdze on . *AI2: gâvaru +"/. *AI2: +" domâ . *AI2: a tam muzykâ igrajêt , ana jemu ne verýt . *AI2: ana dumâjêt , što on jej izmenjajêt . *AI2: nu , pâgâvarylê što-tâ (.) na druguju +... *AI2: psêxanulê . *AI2: ana prosêt +"/. *AI2: +" pâzvani sprasi , kak u nevo dzela , étâ së . *AI2: tokâ ne gâvary , cipâ , ana pad bokâm . *AI2: nu dobrâ . *AI2: zvanju , sprašývâju +"/. *AI2: +" ty gdze ? *AI2: on gâvaryt , s pâcanamê guljajêt . *AI2: ja hâvaru +"/. *AI2: +" ty cipâ ["-"] gâvary cišéj . *AI2: gâvaryt +"/. *AI2: a , vsë ponêú . *AI2: +" étâ gâvaru ["-"] a dze ty guljajêssê ? *AI2: +" a tam (.) pajexâlê , k druz´jam tam . *AI2: +" daúno ne bačêlêsê , tak pašli pivâ papic´ xacja by . *AI2: +" a , panjatnên´kâ . *AI2: ja gâvaru +"/. *AI2: +" xoc´ dzevâk netu ? *AI2: +" netu . *AI2: +" panjatnâ , tada davaj . *AI2: ana sprašývâjêt +"/. *AI2: +" nu što ? *AI2: ja hâvaru +"/. *AI2: +" a vot (.) domâ s pâcanamê sidzjat (.) râzgavarývâjut , daúno ne bačêlês´ . *AI2: hâvaryt +"/. *AI2: +" a ciper ty mne pâzvani ž@k s mâjevo nomêrâ . *AI2: ja hâvaru +"/. *AI2: +" to xoš´@k , štob mne pad dyxlâ daú na sleduš´čêj dzen´ ? *AI2: vsë ravno vzjalâ pâzvanilâ . *AI2: nu vsë narmal´nâ u nix . *AI2: +" aj dumâju ["-"] rad , persname pacan narmal´nyj . *AI2: my s´ nim dažý , byvajêt , ne tokâ , kada v gépétéu , abš´č´ajêmsê . *AI2: i byvajêt , domâ (.) tam sazvonêmsê , pâgâvarym , prâguljajêmsê . *AI2: narmal´nâ vsë . *INT: a persname persname zdzes´ , domâ ? *INT: nêkuda ne pajexâl , persname ? *AI2: a , persname étâ malên´kêj ? *AI2: da , jon zdzes´ . *AI2: tožý pacan malên´kêj , no prykol´nên´kêj . *AI2: vsë vrémê guljajêm +... *AI2: nu jak guljajêm ? *AI2: my s pâcanamê pojdzê , pâgâvarym . *INT: i na ozêrâ berëcê , vidnâ , jevo s saboj tožý kupaccý . *AI2: +< da , persname jevo vsë vrémê berët s saboj na ozêrâ kupaccý . *AI2: nu , ja vsë vrémja tožý maluju svaju sestru beru kupaccý . *AI2: on vsë vrémê kupajêccý . *AI2: persname vsë vrémê prosêt , padbros´ jevo . *AI2: tak , možýt , spana jevo padbrosêt , tak skaét@w +"/. *AI2: +" net , vsë , xvacit . *INT: da , mâladcy . *INT: žyvëcê družnâ , vremê pravodzêcê tožý xârašo . *AI2: da , vrémê pravodzêm incerésnâ i paleznâ . *AI2: byvajêt , da , s pâcanamê (.) i s samavâ utra , kada (.) delât´ nečêvâ , nu , na rybalku . *AI2: ljanotâ ici , tak utrâm prabežku ustrojêm samê sabe . *INT: pâdhatoúkâ k armêjê . *AI2: nu , byvajê i tak . *AI2: na turnike vsë vremê (.) zânimajusê , tam kuvyrki , étâ vsë . *AI2: narmal´nâ . *AI2: pervy raz ničë ne pâluč´alâs´ , a š´č´as (.) nadâ perêd devkâmê , daé@w monâ i pâvydzelyvâccý . *INT: pâkazac´ , što umeju . *INT: vot ty prijexâl s trecêvâ klasâ i žyvëš takoj užé atrezâk vremênê . *INT: nravêccý cibe zdes´ žyc´ , v pasëlkê akcjabr´skâm ? *AI2: +< da , ocên´ daé@w nravêccý . *AI2: i ne žyleju ab étâm , što ja sjudy pryjexâú . *INT: no radzicêlê pêrejexâlê samê , cibja , da +/. *AI2: nu jak pryjecâlê ? *AI2: bac´kâ , musêc´ , daúno žyve . *AI2: on jak ? *AI2: žyú ran´šý u xojnêkâx . *AI2: sjudy pryjexâú , mine dažý ješ´čë ne bylâ . *AI2: patom macê (.) z bac´kâm žénilês´ . *INT: tak papâ s xojnêk , a mamâ našý , akcjabr´skâjê ? *AI2: net , tožý s xojnêk . *INT: a , ani pêrejexâlê . *AI2: étâ prostâ tožý sjudy pryjexâlê , dom kupilê . *AI2: mne tut +... *AI2: tut starâstâ ja , bac´kâ sam svoj sdzelâú dom , pad sebja , dlja sebja sdzelâú dom . *AI2: vsë , vot kak +... *AI2: pol s fundamêntâ i da +/. *INT: vsë svajimê rukamê . *AI2: da , vsë svajimê rukamê . *INT: ty užé tam što-tâ i pâmahal , ne ? *INT: a ? *INT: ilê ž ješ´čë malên´kêj byl ? *AI2: nu , mužyki , étâ , raskazyvâlê , malên´kêj byú . *AI2: skokâ mne tam letâ bylâ ? *AI2: nu , dze-tak tak bylâ let +... *AI2: dažý ješ´čë vosêm´ byla , dze-tâ tak vo . *AI2: paka ja tokâ prêjež´aú , u domê rémont byú . *AI2: prasiú dac´ xoc´ mâlatka , hvozdz´ xoc´ zabic´ . *AI2: ilê tam +/. *INT: tožý svoj vklad vnesci . *AI2: da . *AI2: nu , kanešnâ , my tut rémont ne srazu zdzelâlê . *AI2: ran´šý u nas na ulicý vâdâpravodâ ne bylâ . *AI2: neaúnâ svajimê rukamê , s bac´kâm vdvajom , zaliv , étâ , vannu . *AI2: vdvajom polnâsc´´ju (.) ramont . *INT: nu , smatrju , u vas tut tak vsë blâhâustrojênâ , xârašo vsë zdzelânâ . *INT: svajimê rukamê , mâladzec . *INT: dak , v obš´čêm , davolên , da ? *INT: i nravêccý zdzes´ ? *AI2: +< da , ocên´ davolên . *INT: a s cemê druz´jamê tožý padderžývâjêš ? *AI2: nu , paddzeržývâju . *AI2: tak sazvanêvâjêmsê , étâ vsë . *INT: jasnâ . *INT: vot , skažy , pažalustâ , vot jeslê by inastranêc pâprasil cibja râskazac´ a našýj strane , što by ty jemu râskazal ? *AI2: nu , ja jemu râskazaú by úsë . *INT: sčitajêš li ty sebja bêlarusâm ? *INT: što étâ dlja cebja značêt ? *AI2: bêlarusâm ja sia vseda š´čitaju . *AI2: ja dažý étâmu rad , što ja bêlarus . *AI2: nu , bêlarusâm , étâ +... *AI2: očên´ dažý étâ , nu , xârašo bêlarusâm byc´ . *AI2: kak by tak by âb´´jasnic´ by ? @New Episode *AI2: nu tožý v drugoj strane žyc´ , étâ +... *AI2: ja byvaú , v germanêjê byvaú . *AI2: mne , étâ , ne ocên´ tam , ni pan@k +/. *INT: nu , luč´šý , ty hâvariš , v bêlarusê , da ? *AI2: da , lučšý byc´ v bêlarusê , da . *AI2: ja , étâ , rodzênu svaju ni na što ne prâmenjaju . *INT: a kto , pa-tvojumu , nâstajaš´čê bêlarus ? *AI2: vse my , katoryjê tut , v bêlarusê katoryjê . *INT: i što značêt byc´ bêlarusâm ? *AI2: (...) nu , âb´jasnic´ ja ne smagu , kanešnâ , nu +/. *INT: nu , što značêt byc´ bêlarusâm ? *INT: vot kak ty pânimajêš ? *INT: ty žé vzrosly . *AI2: nu ne znaju , nu +/. *INT: ty hâvariš +"/. *INT: +" pajdu v armêju . *INT: pravdâ ? *AI2: nu , armêju , étâ nadâ . *INT: nu , budzêš zaš´čitnêkâm . *AI2: nu , svaju rodzênu nadâ vseda zâš´čiš´č´ac´ , bo étâ +... *AI2: (...) svaju tradzicýjê nadâ xranic´ pâ-ljubomu , étâ +/. *INT: da , pravêl´nâ ty vot tak hâvariš , xranic´ svaji@w tradzicýjê . *INT: a vot naš rêgion (.) cipič´nâ bêlarukê ? *AI2: da , da . *INT: da ? *INT: pâčemu ? *INT: vot kak ty š´čitajêš ? *INT: (...) nu , râzhavarêvâjêm , da ? *AI2: da , vot s kakim cêlavekâm râzgavarêvâjêš , vsë vrémê , nu , znajêš´ , a čëm râzgavarêvâjêš . *AI2: kak sa svajim râzgavarývâjêš čêlavekâm vsë vrémê . *AI2: vot dažý byvajêt , sidzjat +... @New Episode *AI2: da , babuškê sidzjat , dažý pryjatnâ ses´ s nimê pârâzgavarývâc´ . *AI2: ana a žyznê stokâ raskažýt inceresnâvâ . *INT: o , xârašo ! *INT: vidzêš , ljubaznacêl´nyj i tut . *AI2: nu , byvajê , tak (.) sjadzêš , tak pâsidziš pârâzgavarývâjêš . *INT: a što javljajêccý dlja cebja nêat´´jemlêmâj č´asc´ju bêlaruskâj kul´tury ? *INT: i što javljajêtsê važnym v bêlaruskâj kul´tury ? *INT: (...) nu , što javljajêccý važnym ? *AI2: (...) možý , nâbjarusê u sumo pa sêtuacýju . *INT: (...) nu , skažy , pažalustâ , a vot jeslê (...) prišlos´ cibe pakinuc´ rodzênu , ty by étâ dzelâl ? *INT: ilê byl predân vot našýj bêlarusêjê ? *INT: prêhlasilê cibja ujexâc´ v kakuju-tâ druhuju stranu . *AI2: ne , ja b ne ujexâú , ja b astaúsê zdzes´ by . *INT: vot [_/] vot cibe i predân bêlarusêjê , to jes´ predân rodzênê , da ? *AI2: da , nêkuda ne ujexâú by . *INT: a vot kak ty sčitajêš , v bêlarusê ispol´zujuccý raznyjê jazykê : bêlaruskêjê , ruskêjê , smešýnyjê , v raznyx sêtuacýjêx ? *INT: to jesc´ vezde li (.) ljudzê gâvarjat na adnom jêzyke : i na rabocê , i v sem´´je , i v hascjax ? *INT: ilê kakijê-tâ vot izmenenêjê možýt prâjêsxadzic´ s čêlavekâm ? *AI2: nu , ja znaju takix ljudzej , katoryjê (.) vseda râzgavarývâjut na ruskâm , nu , jes´ +... *AI2: nu , ja vot râzgavarývâju na ruskâm . *AI2: a jes´ nêkatoryjê , katoryjê râzgavarývâjut na čistâm bêlaruskâm . *AI2: mne daé@w nravêccý pâsidzec´ s´ nimê pârâzgavarývâc´ , kada râzgavarývâjut na bêlaruskâm . *INT: no takix net u cia@w druzej , katoryjê mâlêpulirujêt ? *INT: vot tam tak hâvarjat , nu , vot étâ +/. *AI2: a , jes´ [_/] jes´ takojê . *AI2: nu kak ? *AI2: da +/. *INT: dzevâč´kê skarej vsevo , da ? *AI2: ne . *AI2: nu da , jes´ . *AI2: persname tak vsë vrémê tak ljubêt râzgavarývâc´ . *AI2: nu jes´ u menja adzin drug tožý , persname persname . *AI2: vsë rémê +... *AI2: buém@w sidzec´ , mâtacykly krucic´ , jemu šo-tâ ne nravêccý . *AI2: matâmê on nâčynajê ruskêmê râzgavarývâc´ , a patom nâčinajê užé čistâ na +... *AI2: vot my vot +... *AI2: č´as râzgavarývjâjê čistâ na bêlaruskâm jêzyke . *AI2: kak prâryvajêt , vsë , čistâ na bêlaruskâm . *INT: a vot jeslê ty pajedzêš v horâd , ty starajêšsê padstrajêvâccý pad užé +/. *AI2: da , v gorâdzê ja pytajus´ padstrajêvâccý pad jix . *INT: da , nu , to jesc´ v raznyx sêtuacýjêx pa-raznâmu i hâvariš . *INT: a vot pâčemu ? *INT: pâčemu vot tak vy dzelâjêcê ? *AI2: da . *AI2: nu , ne znaju , ne xač´u byc´ , étâ , adzin at nix , xač´u byc´ vmesê s nimê . *INT: tak a my ž bêlarusy predâny , da ? *AI2: nu , byvajê , étâ , raznyjê byvajut ljudzê . *AI2: prostâ vot , nu , ne znakom ty s ljudzmi , ne znakom +... *AI2: any vot tam , nâprymer +... *AI2: tam neskâl´kâ ljudzej s saboj znakomy . *AI2: nu , i menja drug privël pâznakomêccý . *AI2: nadâ ž byc´ xacja by vmescê s´ nimê , xacja by +... *AI2: ne âdzelja´ccý , a xacja by byc´ +... *AI2: vot čem tada ? *AI2: byc´ âdzinakâvymê . *INT: jasnâ . *INT: a nravêccý li cibe , kahda bêlaruskêjê ispalnicêlê (.) pol´zujuccý smešýnym jêzykom ? *INT: i što by ty ab étâm dumâjêš ? *AI2: nu , ne znaju , vabščé-tâ . *AI2: vse my absjajêmsê tak , pa-raznâmu . *AI2: tak i jany tak . *AI2: (...) nu , vabščé-tâ , ne nravêccý . *AI2: vabščé-tâ , dalžny râzhavarývâc´ na adnom jêzyke . *AI2: ne vpêrémešku , a xacja b na adnom . *AI2: (...) jany , nu , nesut našu kul´turu . *INT: a vot , persname , što ty dumâjêš a buduš´čêm bêlaruskâvâ jêzyka ? *INT: budzêt li on râzvivaccý ilê iš´čeznêt ? @New Episode *AI2: nu , ja dumâju , budzê râzvivaccý . *AI2: étâ naš jazyk , ja dumâju , on ne ucerajêccý , budzêt (.) našým jêzykom . *INT: vot (.) tvaji@w dzecê , ty by xacel , na kakom jêzyke râzhavarêvâlê : na ruskâm ilê vsë-taki na bêlaruskâm ? *AI2: nu , ja , kanešnâ , xaceú , sob sa mnoj râzgavarývâlê +... *AI2: znalê svoj jazyk . *AI2: i na ruskâm . *INT: xârašo , spasibâ bal´šojê , persname , za sâdzeržacêl´nyj raskaz , za inceresnuju (.) bisedu . *INT: udačê cibe ! *INT: štoby vse tvaji@w meč´ty , vse tvaji@w žylanêjê sbylês´ ! *INT: vstreč´alsê sa svajej dzevâč´kâj , pâmagal radzicêlêm . *INT: i uspexâv cibe va vsëm ! *INT: va vsex tvajix (.) dzelax i va vsej tvajoj dal´nejšýj žyznê ! *INT: +< spasibâ bal´šojê ! *INT: vot cibe nêbal´šoj suvenir , da svidanêjê . *AI2: spasibâ , da svidanêjê . @End
(Stand: 20.04.2022)