Int_ak_2

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: INT Interviewer, AI2 Migrant

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

@ID: brms|int|AI2|50;|female|Informant||Migrant|professional||

*INT: vezëš´ ?

*INT: vozêcê ?

*INT: ilê ljudzê domâ berut ?

*AI2: nu , ljudê , byvajut , damoj pryxodzêt berut .

*INT: znajut užé , da ?

*AI2: da .

*AI2: s novâhâ hodâ mnohâ xto prýxadzil , prasilê pradac´ .

*AI2: prâdavalê .

*AI2: nu , a v étâm hadu vot ljudzê , katoryjê prâdajut +...

*AI2: včera nas +...

*AI2: vot v tom gadu (.) cecâ +...

*AI2: čëč´u prasilê tam adnu , šob prâdavalâ .

*AI2: nu v étâm gâdu tozý planirujêm pâprasic´ , sob prâdavalâ .

*INT: nu , sam užé budzêš druhoj rabotâj zanjac´ , prâdavac´ sam ne xočêš .

*AI2: nu , étâ ž prostâ nadâ âtsidzec´ , a mne svajej raboty xvatajêt .

*AI2: nadâ bac´ku pamoč´ , jemu va dvary mnogâ raboty .

*AI2: cem bolêjê š´č´as zima skorâ nač´neccý .

*AI2: nadâ drovy kaloc´ .

*AI2: to jes´ vsë étâ nadâ vrémê .

*INT: a vot skažy , pažalustâ , a hdze tvaja mamâ rabotâjê ?

*AI2: mamâ [_/] mamâ š´č´as , étâ , nigdze ne rabotâjêt .

*AI2: na biržý stajit pakudâ .

*INT: a ran´šý rabotâlâ ?

*AI2: ran´sý rabotâlâ v mâgazinê nomêr sedz´mom , nu , uborš´čêcâj rabotâlâ .

*AI2: kak raz , nu , tut radyškâm , cerêz darožku , narmal´nâ .

*INT: a papâ ?

*AI2: papâ rabotâjêt +/.

*INT: a papu kak zvac´ ?

*AI2: <papu mâjevo zva@k>[_////] bac´ku mâjevo zvac´ , étâ , persname persname .

*INT: hdze rabotâjêt papâ ?

*AI2: rabotâjêt +...

*AI2: dom bytâ , fatogrâfâm .

*AI2: užé očên´ davno rabotâjêt .

*INT: xârašo .

*AI2: pacči kak sjuda pêrajexâú on , srazu (.) i načýl rabotâc´ .

*INT: nu , tvaji@w radzicêlê , skol´kâ jim let ?

*INT: ješ´čë mâladyjê , navernâ , da ?

*AI2: nu , bac´ku sko@k [_///] v étâm gadu (.) v sêncjabre budzê sorâk let .

*INT: kanešnâ mâladyjê !

*AI2: a mamê trycâc´ vosêm´ .

*INT: jasnâ .

*INT: a sestrič´kâ persname , skol´kâ užé jej ?

*AI2: persname majej užé vosêm let .

*INT: v školu xodzê ?

*AI2: da , v trécê klas pojdzê .

*INT: ne pomnêš učicêl´nêcu jejo ?

*AI2: vot kak raz učicêl´nêcâ , katorâjê menja učilâ .

*INT: nu i kak ?

*AI2: a vot ja dažý , nu , v školê byvaju , zâxažu , no ja učêceljamê tada ne incêresujus´ .

*AI2: nu , pâdajdu +/.

*INT: što-tâ vâspâminanêjê ne očên´ , navernâ , ab učêceljax , što ne incêresujêšsê .

*AI2: da tak .

*INT: a vot vstreč´ý s vypusknikamê , byl v étâm hadu ?

*AI2: nu , moj ješ´čë +...

*AI2: moj klas tol´kâ ješ´čë dzêsjaci klas tokâ zakončêlê .

*INT: a , étâ ty što pašol s pétéu ?

*AI2: da , ja pašol s dzevjatâvâ , a my v adzinâccýty .

*INT: nu ne vstreč´alês´ , ne xadzil ty na vstreč´u .

*INT: vypuskniki ž abyč´nâ xodzêt .

*INT: vot adzinâccýtyj klas užé byl na vstrečê .

*AI2: nu da , tam maji@w druz´ja bylê .

*AI2: ja tam byú , no ja tam s nimê pâabsjaúsê +...

*AI2: use bylê ne ú xarošým sâstajanêjê .

*AI2: ny , pryšoú +"/.

*AI2: +" privet , zdaroú , kak dzela ?

*AI2: da i vsë .

*AI2: vot , bo pol´zy +...

*AI2: râzgavorâ nu nijak nêkakovâ ne pâlučêccý .

*AI2: patom kakijê-tâ ješ´čë prablemy bylê , ja (.) i pašoú tada guljac´ .

*INT: nu , ja smatrju , rebjatâ kurjat , ty tožý ne kurêš .

*INT: étâ tut ?

*INT: ci žé u cebja xarošýjê takajê privyč´kâ ?

*AI2: nu , étâ tak pâlučilâs´ .

*AI2: moj bac´kâ tožý ran´šý kuriú , š´č´as brosêú .

*INT: dak ty užé hljadzê na papu , vidnâ , tožý , da ?

*AI2: +< da , gljadzê na bac´ku , da .

*AI2: ja užé dažý ne kuru .

*INT: mâladzec , pravêl´nâ .

*INT: ne nadâ zdarov´ju procêv žyznê .

*INT: a vot zakončêš učilêš´čê , dal´šý tvaji@w plany ?

*AI2: nu , dal´šý maji@w plany pajci +...

*AI2: vot posê xbétéu pajdu , navernâ , étâ , v armêju .

*AI2: skokâ +...

*AI2: v armêju ja očên´ xač´u .

*AI2: brat moj tožý , nedavnâ majvo bratâ zabralê v armêju .

*AI2: persname , tokâ persname .

*AI2: on , étâ , žyve ú xojnêkâx , zabralê (.) v armêju pad minsk kudy-tâ .

*AI2: a kudy , ja ne znaju .

*AI2: vot .

*AI2: skazalê , patom skažuc´ , kada pryjedzê .

*INT: vot š´č´as vot zabralê , da ?

*AI2: da , nedavnâ .

*AI2: na toj nedzelê v srédu .

*AI2: nu , ja jevo pravëú .

@New Episode

*INT: no on žélanêjêm tožý pašoú , tvoj brat ?

*AI2: nu jak s žélanêjêm ?

*AI2: v srédu (.) biúsê +"/.

*AI2: +" pajdu v armêju .

*AI2: v četverg utrâm ni padnjac´ .

*AI2: garit +"/.

*AI2: +" ja v armêju ne pajdu , pajdu papozzê .

*AI2: nu , kanešnâ , my jevo pad kalonku , pad vodu .

*AI2: nu , patom zâvezli v armêju , u étâ , vânkamat@k .

*AI2: dzevâč´kâ u nevo jesc´ , plakâlâ .

*AI2: nu , ja jevo tam uspakajêvâú troxê .

*AI2: nu , narmal´nâ vsë bylo .

*AI2: druz´ja u nevo tokâ (.) xarošýjê .

*AI2: ja s´ nim , nu jak , rédkâ tam byvaju .

*AI2: nu , s druz´jamê pâznakomêúsê , druz´ja mne tak panravêlês´ .

*AI2: ne to ša u menja (.) druz´ja .

*INT: u cea čivo ?

*INT: u cea tožý xarošýjê druz´ja .

*AI2: ne , jes´ xarošýjê druz´ja , ja s´ nimê dažý abš´č´ajus´ .

*AI2: no jes´ nekâtâryjê , katoryjê +/.

*INT: ty jix budzêš tožý učic´ , štoby ani ne upâtrebljalê .

*AI2: da , étâ (.) vis´ takajê .

*INT: nu , vot ty hâvariš´ +"/.

*INT: +" xač´u v armêju .

*INT: a v kakijê vajska ?

*AI2: nu , ne [_/] ne znaju , šob pâser´joznêj bylâ .

*AI2: a ne to šo sjas armêjê , pryšoú , pâguljaú i pašoú .

*AI2: a sjas´ , nu , tam prakcicêskê každyjê vyxadnyjê +...

*AI2: polgodâ (.) âtslužyú , i každyjê vyxadnyjê jemu nadâ damoj prýježjac´ .

*AI2: étâ razvê armêjê ?

*INT: nu étâ ni vizdze .

*AI2: nu , ni vizdze , nu ja xačju armêju takuju , šob pâser´joznêj .

*INT: nu ty kada budzêš sam , v vâjênkamacê i skažýš .

*AI2: ja znaju .

*INT: cibja v xarošýjê vajska i vaz´mut .

*INT: a vot v pétéu u cibja xto tvoj mascêr ?

*AI2: mascêr moj , persname persname persname .

*AI2: očên´ xarošýj mascêr , mne nravêccý .

*AI2: persname tožý moj mascêr , persname persname .

*AI2: tožý mâlady .

*AI2: god (.) s namê , pervy god s namê kak raz .

*AI2: my pervy god učilês´ , i on kak raz pervy god .

*AI2: to (.) mascêr prykol´ny , prykalyvâjêccý .

*AI2: a klasny moj , persname , étâ , persname persname persname .

*AI2: tožý nas +...

*AI2: vot menja s mâsceramê očên´ xârašo pâvezlo .

*AI2: nu , my jim pâmagajêm , nam pâmagajut .

@New Episode

*AI2: my prâguljalê , nu , tam klas , étâ , pakrasêlê , čisy spisalê .

*AI2: nu , očên´ xarošýjê .

*AI2: mne (.) dažý panravêlês´ .

*AI2: grupâ u menja tožý očên´ xarošýjê .

*INT: a učiccý lexčê v spétéu ilê v školê ?

*INT: vot kak-tâ ty +...

*INT: s kakoj stârany što skažýš ?

*AI2: nu , vy znajêcê , ú školê ucêcelja (.) um davalê , šob ucilês´ .

*INT: znanêjê .

*AI2: znanêjê , da .

*AI2: i vaspityvâlê nas , sot troxê (.) učilês´ .

*AI2: a zdzes´ jak ?

*AI2: knižýk netu praksičêskê , nu , damoj +...

*AI2: kanspekt nâpisalê +...

*AI2: vot vyzyvajut , kanspekt , prâčytaú kanspekt +...

*AI2: što tut napisânâ , vsë .

*AI2: +" sadzis´ , pjac´ trohâú .

*AI2: nu , tut um prostâ ne dajut , prostâ , nu +...

*AI2: tut ruskê jazyk nam +/.

*INT: tut bol´šý užé , navernâ , užé prakcičýskê , pa spêcêâlizacýjê pajdzëš .

*AI2: da , tut bol´šý pa spêcêâlizacýjê .

*AI2: tut svarkâ , tam važdzenêjê , étâ , prava .

*AI2: nam bol´šý v étâm dajut um .

*INT: znanêjê .

*AI2: da , znanêjê dajut bol´šý .

*AI2: a tak pa écêm prédmetâm +...

*AI2: ruskê jazyk , étâ vabščé !

*AI2: on nam +...

*AI2: ne očên´ dajut .

*AI2: pryšol , i étâmu radujuccý .

*INT: a , nu dzêsciplinâ jesc´ ?

*AI2: dzêsiplinâ da , jes´ , kak paložýnâ .

*INT: i na zanjacêjêx strohâ ?

*AI2: da , očên´ strogâ .

*AI2: nu , tam xx ne šumelê +...

*AI2: nu nam +...

*AI2: nekâtâryjê jes´ pâcany , katoryjê (.) šumjat , kanešnâ , sil´nâ .

*AI2: no ix âtcisljajut .

*AI2: paétâmu u nas , étâ , dolgâ ne râzgavarývâjut .

@New Episode

*INT: a vot s kakix (.) hâradov uč´âccý rebjatâ v tvajej hrupê ?

*AI2: v majej grupê uč´âccý (.) sa žlobênâ , s rabkorâ , s lastyk .

*AI2: nu tut prakcičêskê vse mesnyjê .

*INT: svêtlahorsk , navernâ , jes´ ?

*INT: netu ?

*AI2: ne , svêtlagorsk +...

*AI2: a ne , <dva cêlavekâ>[_//] adzin cêlavek sa svêtlagorskâ .

*AI2: a tak prakcičêskê sa žlobênâ mnogâ , čêlavek šésc´ , s rabkorâ čêlavekâ četyrê , s lasty tam +/.

*INT: a s rabkorâ xto ?

*AI2: nu ja tak , kak jevo tam +...

*AI2: my vsë ravno pa klič´kâm abš´č´ajêmsê .

*AI2: persname s rabkorâ .

*AI2: nu , së ravno pa klič´kâm abš´č´ajêmsê , pa imenam ne očên´ .

*AI2: persname persname +...

*AI2: tam (.) tak mnogâ kto .

*AI2: a tak bolêjê menêjê +...

*AI2: nas (.) s akcjabrskâvâ +/.

*INT: a vot kak , hrupâ vašý družnâjê ?

*AI2: da , vot grupâ u nas +...

*AI2: nu , vse udzivljajuccý , xvalêt tak .

*AI2: nu , cêxaja grupâ , ne šumim .

*AI2: nu byvajê , tak (.) pâšumec´ xočýccý +...

*AI2: nu , na pêremenê vyjdzêm (.) na ulêcu .

*AI2: kak raz vse kurêt .

*AI2: a u nas tam prakcičêskê grupâ , pâlavinu nêkurjaš´čêjê .

*INT: xârašo .

*AI2: nu , pâstajim , pabalujêmsê , pâprykalyvêjêmsê .

*AI2: dzevuškê u nas tam jes´ .

*AI2: dvaccýc´ pjac´ dzevušýk (.) na prava uč´âccý .

*AI2: pâprykalyvâjêmsê nad dzevuškâmê troxê .

*INT: nu padruhu ne našol ješ´čë ?

*AI2: mia jes´ padrugâ .

*INT: ne , étâ ne s éspétéu .

*AI2: a ne , s gépétéu ne , ne našol .

*AI2: tam takijê dzevuškê , kanešnâ .

*AI2: u mia@w dzevuškâ jes´ , katoruju ja ljublju .

*INT: a dze étâ dzevâč´kâ ?

*INT: ta učiccý v školê ilê ješ´čë [_///] užé kuda-tâ ujexâlâ ?

*AI2: +< da , školu maju zakončêlâ .

*AI2: nu jak , dzevjaty klas tokâ zakončêlâ .

*AI2: sâbirajêccý jexâc´ v babrujsk (.) pâstupac´ .

*AI2: nu kuda , ana mne ješ´čë ni gâvarit .

*INT: a ni skažýš , što za dzevâč´kâ ?

*AI2: skažu , persname persname .

*INT: učilâs´ v pervâj školê , da ?

*AI2: da , učilâs´ v pervâj školê .

*AI2: nu , kanešnâ , tam jejo sestra +...

*AI2: vstreč´accý nam ne râzrešajut .

*AI2: nu my vstreč´ajêmsê tak , sob nixto ne znal .

*INT: nu , étâ , navernâ , i krepčê ljubov´ budzêt .

*AI2: nu , pa xodu druh_druhâ ljubêm .

*INT: pa cêlefonu râzhavarêvâjêcê bol´šý , da ?

*AI2: nu , pa cêlifonu râzgavarývâjêm , da .

*AI2: nu , byvajêt , vstréčajêmsê .

*AI2: ja vsë vrémê (.) sa školy jejo prâvažal .

*AI2: vstréčaju , inagda utrâm prâvažaju .

*AI2: kada utram očên´ ranâ vstanu , delâc´ nečêvâ .

*INT: mâladzec , v školu prâvažal užé .

*AI2: da .

*INT: mâladzec .

*INT: ljubêš , da ?

*INT: étâ tvaja pervâjê ljuboú ?

*AI2: a , pervâjê , ni pervâjê , nu , ljublju , kak nêkavo ne ljubiú .

*INT: xârašo .

*AI2: my s´ nej pâznakomêlês´ , étâ , god nazad pâznakomêlês´ .

*AI2: my užé s nej dze-tâ god užé vstreč´ajêmsê .

*AI2: pâznakomêlês´ zimoj , dažý pâltara godâ dze-tâ budzê .

*AI2: ilê god .

*AI2: nu , dze-tâ tak vo .

*AI2: nu ja tak rabotâú domâ .

*AI2: domâ ramontâm bac´kâ zanêúsê .

*AI2: nu , rabotâlê (.) domâ .

*AI2: ja , mo , mesêcy dva ne vyxadziú .

*AI2: rabotâú da i úsë .

*AI2: nu , dumâju +"/.

*AI2: +" vyjdu , xoc´ druzej nâveš´č´u .

*AI2: vyšýú , smatru , kak raz stajit .

*AI2: druz´ja stajat [_///] z dzeúkâmê .

*AI2: ny , pâdyjdu pâzdarovâjus´ .

*AI2: nu , pašoú pâzdarovâúsê .

*AI2: kak raz s nej , s nej kak raz pâznakomêúsê .

*AI2: očên´ tak sil´nâ panravêlâs´ .

*AI2: patom gâvarat +"/.

*AI2: +" što s taboj ?

@New Episode

*AI2: +" da nêčevo , prostâ tut kakijê-tâ novên´kêjê .

*AI2: nu , kak raz menja pâznakomêlê .

*AI2: nu , ja užé s´ nimê pâabsjaúsê troxê .

*AI2: v tot žé samyj večêr damoj privël .

*AI2: nomêr tada ne ja úzjaú u nejo , a ana u menja vzjalâ nomêr .

*AI2: kak raz tam pravëú .

*AI2: tam domâ +...

*AI2: damoj ušol , ana mne kak raz pâzvanilâ .

*AI2: nu , čerêz tri dnja užé nač´âlê vstreč´accý .

*AI2: nu i da six por tak vo i vstreč´ajêmsê .

*AI2: nu , sory byvalê .

*AI2: kanešnâ , iz-zâ menja sory byvalê .

*AI2: s druz´jamê zâguljaju , tak évé réúnujê .

*AI2: nu ja xoc´ jej ni razu ni izmenjal .

*AI2: ny , byvalâ , tam prýstajut , no (.) srazu gâvarju +"/.

*AI2: +" dzevuškâ jesc´ .

*AI2: +" ni_s_kem ni budu guljac´ , pakudâ dzevuškâ jesc´ .

*INT: prédânnyj takoj ty , da ?

*AI2: nu , tak pâluč´ajêccý .

*INT: xârašo , nadzejus´ , i tut u cebja pâvezët .

*AI2: nu , pakudâ vsë vezët , vsë pâluč´ajêccý .

*AI2: vot rybalku ljublju s samâvâ utra .

*INT: a kuda xodzêš na rybalku ?

*AI2: nu , vsë vrémê zdes´ vo u nas .

*AI2: za pucjamê kak raz ozêrâ jes´ , my tut s udâ@k +...

*AI2: étâ +/.

*INT: a hdze tam u vas ozêrâ ?

*INT: vot zdzes´ ?

*AI2: da , da .

*INT: i tam rybâ jesc´ ?

*AI2: jes´ rybâ .

*AI2: nu , kanešnâ , nêbal´šajê , na taranku možnâ .

*INT: nu , mâladzec .

*AI2: my vsë vrémê tam s mužykom , vsë vrémê tam dâgavarývâjêmsê , prydzêm s samâvâ utra , sjadzêm i sidzim .

*AI2: tak s šésci ilê čýtyrox , byvajêt .

*INT: a vot vada vot zdzes´ čistâjê ilê net ?

*INT: kupajuccý ljudzê .

*AI2: nu , s samâvâ utra graz´ vsja asjadzêt , takajê narmal´nâ .

*INT: +< narmal´nâ .

*AI2: no k večêru , kada mnogâ kupajêccý ljudzej , nemnogâ takajê mutnâjê .

*INT: pâtamu šta tam mnohâ mnohâ ljudzej .

*AI2: nu , ja vsë vrémê s druz´jamê kupajusê jak .

*AI2: kamêru s traktârâ nâkač´ajêm dobrâ i na sêredzinu tam , balujêmsê , prygâjêm .

*INT: nu âkuratnâ nadâ étâ vsë .

*AI2: nu tam dno tak sié , cistâjê , nu byvajêt , š´ceklo najdzëm ilê šo-tâ takojê .

*AI2: jes´ nekâtâryjê takijê , pânâpivajuccý i zakidyvâjut .

*AI2: nu , jesê nojdzêm , srazu na bereh , k stalbu vsë zakidyvâjêm .

*INT: a hlubokâjê ozêrâ ?

*AI2: nu jak ozêrâ ?

*AI2: mne vot , nâprymer , pa šéjku .

*AI2: dze-tâ metrâ [_//] metr semsêt dva , takojê .

*INT: hlubžý netu , da ?

*AI2: glubžý netu .

*INT: a , nu tak narmal´nâ .

*AI2: utapiccý tam budzê ocên´ cêžélo .

*AI2: nu jak cêžélo ?

*AI2: trézvâmu , musêc´ , cêžélo .

*AI2: jeslê čêlavek p´´jany , što ty zdzelâjêš ?

*AI2: vot nedavnâ (.) mascêr s našýj , étâ , xabzanju , nu , s gépétéu , umêr , utapiúsê , persname .

*AI2: kanesê , ja ne abš´č´aúsê , no jevo tak sil´nâ ne znaú .

*AI2: on kak raz (.) pravël svaju , svaju grupu pravël (.) na +/.

*INT: +< vypuscêl , da ?

*AI2: vypus´êl , da .

*AI2: i dol´´ýn byl nâbirac´ novuju , i ne pâlučilâs´ u nevo nabrac´ .

*INT: +< oj , hospâdzê !

*INT: kanešnâ , beda .

*AI2: nu , včera kak raz pâxâranilê .

*INT: xadzilê dzecê ?

*AI2: ja ne znaju , pa idejê dalžny bylê xadzic´ .

*INT: horê .

*INT: vot vidzêš , apjac´ hâvarim , écê privyč´kê vrednyjê , da .

*AI2: da , vot étâ vrédnyjê pryvyč´kê .

*INT: mâladzec , vot za cebja dažý ja i radâ , što u cebja ix netu .

*INT: i daj boh , štob ty i pa žyznê šol bez écêx privyčêk .

@New Episode

*AI2: nu , žys´ takajê , jak palučêccý .

*AI2: nu pakudâ u menja vsë pâluč´ajêccý atlič´nâ , ne kuru i ne p´´ju .

*AI2: i drugim ne očên´ ne savetuju .

*INT: vot ty hâvariš +"/.

*INT: +" pajdu v armêju .

*INT: a učiccý prâdalžat´ dal´šý ?

*INT: možýt , poslê armêjê ?

*AI2: nu , poslê armêjê vot , ja dumâju , pajci , naérnâ , na slesârâ .

*AI2: vot ja vot v mašynâx očên´ dažý râzbirajus´ , mne nravêccý étâ .

*AI2: vsë vrémâ bac´ku (.) druz´ja prygonêt , paprosêt +"/.

*AI2: +" pâmagi .

*AI2: nu , ja vsë vrémê pâmagaju , mne dažý étâ očên´ nravêccý .

*AI2: xoc´ mazutu vymazvajusê , no (.) mne étâ očên´ nravêccý .

*INT: étâ tvajo xobê .

*AI2: da , étym ja [_///] bez étâvâ ne magu .

*AI2: nu , dumâju pajci na slesârâ , patom , poslê [_///] kak âtuč´us´ , dumâju atkryc´ svaju firmu mâšýnâstrajicêl´nuju .

*INT: mâladzec .

*AI2: kanešnâ , étâ očên´ dorâgâ , kanešnâ , nu +/.

*INT: radzicêlê pamohut .

*AI2: da , bac´kâ skazal , pamožýt .

*AI2: bac´kâ moj v étâm očên´ dažý râzbirajêccý .

*AI2: i on dažý ran´šý učiúsê .

*AI2: kanešý , ne zdaú +...

*AI2: iz-zâ bratâ .

*AI2: nu , âpazdalê .

*AI2: mašynâ slamalâs´ , âpazdalê .

*AI2: nu , on ú étâm očên´ râzbirajêccý .

*AI2: on mine kak raz étâmu dažý i nâučiú .

*AI2: ja bac´ku blâgadarên .

*INT: +< o , vidzêš , primer , da ?

*AI2: da , on menja étâmu nâučiú .

*AI2: kanešnâ , ja sam únikaú (.) pervâjê +...

*AI2: nu ja skokâ (.) écêm +...

*AI2: nu , mne nravêccý .

@New Episode

*AI2: vot kak pryjexâú sjuda v akcjabrskê , kak raz dzesêc´ let .

*AI2: my +...

*AI2: mnogâ tut-vo ljudzej bylo , nu , druzej .

*AI2: u nas garaž , jamâ , vsë atlič´nâ .

*AI2: prêjež´ajêt , jamâ nadâ prostâ .

*AI2: nu , ljudzê gâvarat +"/.

*AI2: +" pâmahi (.) tam , patom râzbjaromsê .

*AI2: +" nu dobrâ tak .

*AI2: tam maslâ zâmenic´ , vsë drugojê , ilê dvigâcêl´ snjac´ .

*AI2: nu , étâ mne dažý očên´ nravêccý .

*INT: to jesc´ umejêš .

*AI2: umeju , da , tak .

*INT: i ljudzêm pâmahajêš , étâ tožý xârašo .

*AI2: pâmagaju .

*AI2: pâcixon´ku , kanešnâ , no pâmagaju .

*AI2: ni každâmu , kanešnâ , no jak vrémê jesc´ , paprosêt , pâmagu .

*AI2: byvajut , prosêt , tak ja gâvaru +"/.

*AI2: +" papož´žý magu .

*AI2: pâdajudu , pâmagu .

*INT: a vot čitat´ ljubêš ty ?

*AI2: nu , čitâc´ +...

*AI2: nu tak , byvajêt .

*AI2: vot jesê knižku najdu inceresnuju .

*AI2: fantasêku ljublju očên´ .

*AI2: u menja byvajêt +...

*AI2: ljublju očên´ dažý écê , dêtekciv .

*AI2: byvajêt , sjadu +/.

*INT: i začitvâjêšsê , da .

*AI2: da .

*AI2: byvajêt , tak vo dzen´ mahu sidzec´ .

*AI2: dažý (.) maci budzê zvac´ jesê , ja hâvaru +"/.

*AI2: +" šas prydu .

*AI2: i vsë .

*AI2: zacitvâjusê , i úsë .

*INT: a vot cêlivizâr , muzyku slušýc´ , étâ jesc´ u cebja tožý takojê žélanêjê ?

*AI2: vot muzyku ja ljublju očên´ slušýc´ .

*INT: a kakuju ty slušýjêš ?

*AI2: nu , ja ljublju takuju slušýc´ , papsu .

*AI2: ne to ša slušýjut , étâ , élektronnuju .

*AI2: ja ljublu , čoby možnâ bylâ v pesnê râzabraccý .

*INT: a , vot takuju .

*AI2: da .

*INT: a vot dzêskacekê , xodzêš vêčeramê na dzêskacekê ?

*AI2: nu jak ?

*AI2: ja dzêskaceku ne očên´ ljublju , no byvalâ neskâl´kâ raz .

*INT: tak prostâ , jeslê z persname huljajêcê , i vsë ?

*AI2: nu da .

*AI2: persname pâprasilâ tam , nadâ bylâ tam (.) zabrac´ âdnavo čêlaékâ , jejo padružku .

*INT: kavo ?

*AI2: a , persname persname .

*INT: da ?

*INT: persname , navernâ , persname ?

*AI2: âha .

*AI2: tak xadzilê .

*AI2: tak , byvjajêt , projdzêmsê .

*AI2: nu , ja s persname tožý abš´č´ajus´ persname .

*AI2: vsë vremê kupajemsê zdes´ vo na ozêrê vmescê .

*INT: i vy hde-tâ , navernâ , možýt , blizkâ tam i žyvëcê , net ?

*AI2: da , na adnoj ulicý i žyvëm , tam metrâú dvescê at drug_drugâ .

*AI2: tak vo , byvajêt , menja zavut kupaccý , byvajêt , ja ix zavu (.) kupaccý .

*INT: nu , družycê .

*INT: étâ očên´ xârašo , što vy družýcê .

*AI2: nu da , družým xârašo .

*INT: a vot (.) tvaju takuju +...

*INT: vot žélanêjê ilê pâžélanêjê svajim druz´jam , kak ty hâvaril , écê vrednyjê privyč´kê , štob ix ne bylâ +...

*INT: vot što by ty jim , jeslê by prišlos´ , što by ty jim skazal ?

*AI2: nu , <ja by>[_/] ja b im ne skazaú , ja im zâpréciú by , kanešnâ .

*AI2: im gâvaryc´ , étâ , net tolku .

*INT: a dzevâč´kê , tvaja persname , ne kurjat , écêx netu ?

*AI2: +< net , vot persname maja ne kurýt , ne p´´jot .

*INT: a persname ?

*AI2: persname tožý ne kurýt , ne p´´jot .

*INT: a , nu , dat étâ xârašo .

*AI2: étâ xârašo , da .

*AI2: nu ran´šý , kada na dzêskaceku xadzil , dak bylê takijê pryvyč´kê vsjakêjê .

*AI2: my s druz´jamê ix , étâ , srazu skazalê +"/.

*AI2: +" budzêcê kuryc´ , ne buém@w družyc´ .

*INT: o , mâladcy .

*AI2: ne kurêt .

*AI2: vot tam jesc´ persname persname , to (.) mâladzec , tožý ne kurêt i ne p´´jot .

*AI2: srazu s majim âdnagrupnêkâm guljajêt .

*AI2: skokâ užé guljajêt ?

*AI2: dze-tâ mesêc guljajêt užé , možýt , čuc´ bol´šý .

*AI2: guljajut vmescê .

*AI2: nu tak , byvajut sory u nix , ka mne prêbegajêt , prosêt +"/.

*AI2: +" daj jemu pâzvanic´ .

*AI2: nu , šob ja jemu pâzvaniú , râzuznaú , dze on xodzêt .

*AI2: nu , kanešý , ja jevo vsë vremê prykryju .

*AI2: ja jemu vsë vrémê raskazyvâju , dze i što .

*AI2: nu , tam adzin raz bylâ takajê sêtuacýjê .

*AI2: my pasli na novâjê ozêrâ , vozlê masta katorâvâ .

@New Episode

*AI2: nu , ano +...

*AI2: tam guljalê , kupalês´ .

*AI2: nu , ja kak raz , vrémê mne bylâ , uxadziú xx .

*AI2: dumâju +"/.

*AI2: +" prajdus´ .

*AI2: kak raz zub baleú , dumâú , uspakojêccý , mo , zub .

*AI2: nu , prašoúsê , zub kak raz uspakojêúsê .

*AI2: zvanju persname .

*AI2: +" persname sprašvâju ["-"] ty gdze ?

*AI2: +" a ot na ozêrý kupajusê .

*AI2: gâvarju +"/.

*AI2: +" kupajês´ , tak kupajêcês´ .

*AI2: ja gâvarju +"/.

*AI2: +" š´č´as pâdajdu .

*AI2: pâdašol , tam pârâzgavarývâlê .

*AI2: persname +...

*AI2: a my kak raz pâprasilê prajcis´ , nu , damoj jejo pravescê .

*AI2: a kak raz s nim râzgavarývâlâ persname persname .

*AI2: nu , râzgavarývâlâ , šo-tâ raz , sprašývâjêt , gdze on .

*AI2: gâvaru +"/.

*AI2: +" domâ .

*AI2: a tam muzykâ igrajêt , ana jemu ne verýt .

*AI2: ana dumâjêt , što on jej izmenjajêt .

*AI2: nu , pâgâvarylê što-tâ (.) na druguju +...

*AI2: psêxanulê .

*AI2: ana prosêt +"/.

*AI2: +" pâzvani sprasi , kak u nevo dzela , étâ së .

*AI2: tokâ ne gâvary , cipâ , ana pad bokâm .

*AI2: nu dobrâ .

*AI2: zvanju , sprašývâju +"/.

*AI2: +" ty gdze ?

*AI2: on gâvaryt , s pâcanamê guljajêt .

*AI2: ja hâvaru +"/.

*AI2: +" ty cipâ ["-"] gâvary cišéj .

*AI2: gâvaryt +"/.

*AI2: a , vsë ponêú .

*AI2: +" étâ gâvaru ["-"] a dze ty guljajêssê ?

*AI2: +" a tam (.) pajexâlê , k druz´jam tam .

*AI2: +" daúno ne bačêlêsê , tak pašli pivâ papic´ xacja by .

*AI2: +" a , panjatnên´kâ .

*AI2: ja gâvaru +"/.

*AI2: +" xoc´ dzevâk netu ?

*AI2: +" netu .

*AI2: +" panjatnâ , tada davaj .

*AI2: ana sprašývâjêt +"/.

*AI2: +" nu što ?

*AI2: ja hâvaru +"/.

*AI2: +" a vot (.) domâ s pâcanamê sidzjat (.) râzgavarývâjut , daúno ne bačêlês´ .

*AI2: hâvaryt +"/.

*AI2: +" a ciper ty mne pâzvani ž@k s mâjevo nomêrâ .

*AI2: ja hâvaru +"/.

*AI2: +" to xoš´@k , štob mne pad dyxlâ daú na sleduš´čêj dzen´ ?

*AI2: vsë ravno vzjalâ pâzvanilâ .

*AI2: nu vsë narmal´nâ u nix .

*AI2: +" aj dumâju ["-"] rad , persname pacan narmal´nyj .

*AI2: my s´ nim dažý , byvajêt , ne tokâ , kada v gépétéu , abš´č´ajêmsê .

*AI2: i byvajêt , domâ (.) tam sazvonêmsê , pâgâvarym , prâguljajêmsê .

*AI2: narmal´nâ vsë .

*INT: a persname persname zdzes´ , domâ ?

*INT: nêkuda ne pajexâl , persname ?

*AI2: a , persname étâ malên´kêj ?

*AI2: da , jon zdzes´ .

*AI2: tožý pacan malên´kêj , no prykol´nên´kêj .

*AI2: vsë vrémê guljajêm +...

*AI2: nu jak guljajêm ?

*AI2: my s pâcanamê pojdzê , pâgâvarym .

*INT: i na ozêrâ berëcê , vidnâ , jevo s saboj tožý kupaccý .

*AI2: +< da , persname jevo vsë vrémê berët s saboj na ozêrâ kupaccý .

*AI2: nu , ja vsë vrémja tožý maluju svaju sestru beru kupaccý .

*AI2: on vsë vrémê kupajêccý .

*AI2: persname vsë vrémê prosêt , padbros´ jevo .

*AI2: tak , možýt , spana jevo padbrosêt , tak skaét@w +"/.

*AI2: +" net , vsë , xvacit .

*INT: da , mâladcy .

*INT: žyvëcê družnâ , vremê pravodzêcê tožý xârašo .

*AI2: da , vrémê pravodzêm incerésnâ i paleznâ .

*AI2: byvajêt , da , s pâcanamê (.) i s samavâ utra , kada (.) delât´ nečêvâ , nu , na rybalku .

*AI2: ljanotâ ici , tak utrâm prabežku ustrojêm samê sabe .

*INT: pâdhatoúkâ k armêjê .

*AI2: nu , byvajê i tak .

*AI2: na turnike vsë vremê (.) zânimajusê , tam kuvyrki , étâ vsë .

*AI2: narmal´nâ .

*AI2: pervy raz ničë ne pâluč´alâs´ , a š´č´as (.) nadâ perêd devkâmê , daé@w monâ i pâvydzelyvâccý .

*INT: pâkazac´ , što umeju .

*INT: vot ty prijexâl s trecêvâ klasâ i žyvëš takoj užé atrezâk vremênê .

*INT: nravêccý cibe zdes´ žyc´ , v pasëlkê akcjabr´skâm ?

*AI2: +< da , ocên´ daé@w nravêccý .

*AI2: i ne žyleju ab étâm , što ja sjudy pryjexâú .

*INT: no radzicêlê pêrejexâlê samê , cibja , da +/.

*AI2: nu jak pryjecâlê ?

*AI2: bac´kâ , musêc´ , daúno žyve .

*AI2: on jak ?

*AI2: žyú ran´šý u xojnêkâx .

*AI2: sjudy pryjexâú , mine dažý ješ´čë ne bylâ .

*AI2: patom macê (.) z bac´kâm žénilês´ .

*INT: tak papâ s xojnêk , a mamâ našý , akcjabr´skâjê ?

*AI2: net , tožý s xojnêk .

*INT: a , ani pêrejexâlê .

*AI2: étâ prostâ tožý sjudy pryjexâlê , dom kupilê .

*AI2: mne tut +...

*AI2: tut starâstâ ja , bac´kâ sam svoj sdzelâú dom , pad sebja , dlja sebja sdzelâú dom .

*AI2: vsë , vot kak +...

*AI2: pol s fundamêntâ i da +/.

*INT: vsë svajimê rukamê .

*AI2: da , vsë svajimê rukamê .

*INT: ty užé tam što-tâ i pâmahal , ne ?

*INT: a ?

*INT: ilê ž ješ´čë malên´kêj byl ?

*AI2: nu , mužyki , étâ , raskazyvâlê , malên´kêj byú .

*AI2: skokâ mne tam letâ bylâ ?

*AI2: nu , dze-tak tak bylâ let +...

*AI2: dažý ješ´čë vosêm´ byla , dze-tâ tak vo .

*AI2: paka ja tokâ prêjež´aú , u domê rémont byú .

*AI2: prasiú dac´ xoc´ mâlatka , hvozdz´ xoc´ zabic´ .

*AI2: ilê tam +/.

*INT: tožý svoj vklad vnesci .

*AI2: da .

*AI2: nu , kanešnâ , my tut rémont ne srazu zdzelâlê .

*AI2: ran´šý u nas na ulicý vâdâpravodâ ne bylâ .

*AI2: neaúnâ svajimê rukamê , s bac´kâm vdvajom , zaliv , étâ , vannu .

*AI2: vdvajom polnâsc´´ju (.) ramont .

*INT: nu , smatrju , u vas tut tak vsë blâhâustrojênâ , xârašo vsë zdzelânâ .

*INT: svajimê rukamê , mâladzec .

*INT: dak , v obš´čêm , davolên , da ?

*INT: i nravêccý zdzes´ ?

*AI2: +< da , ocên´ davolên .

*INT: a s cemê druz´jamê tožý padderžývâjêš ?

*AI2: nu , paddzeržývâju .

*AI2: tak sazvanêvâjêmsê , étâ vsë .

*INT: jasnâ .

*INT: vot , skažy , pažalustâ , vot jeslê by inastranêc pâprasil cibja râskazac´ a našýj strane , što by ty jemu râskazal ?

*AI2: nu , ja jemu râskazaú by úsë .

*INT: sčitajêš li ty sebja bêlarusâm ?

*INT: što étâ dlja cebja značêt ?

*AI2: bêlarusâm ja sia vseda š´čitaju .

*AI2: ja dažý étâmu rad , što ja bêlarus .

*AI2: nu , bêlarusâm , étâ +...

*AI2: očên´ dažý étâ , nu , xârašo bêlarusâm byc´ .

*AI2: kak by tak by âb´´jasnic´ by ?

@New Episode

*AI2: nu tožý v drugoj strane žyc´ , étâ +...

*AI2: ja byvaú , v germanêjê byvaú .

*AI2: mne , étâ , ne ocên´ tam , ni pan@k +/.

*INT: nu , luč´šý , ty hâvariš , v bêlarusê , da ?

*AI2: da , lučšý byc´ v bêlarusê , da .

*AI2: ja , étâ , rodzênu svaju ni na što ne prâmenjaju .

*INT: a kto , pa-tvojumu , nâstajaš´čê bêlarus ?

*AI2: vse my , katoryjê tut , v bêlarusê katoryjê .

*INT: i što značêt byc´ bêlarusâm ?

*AI2: (...) nu , âb´jasnic´ ja ne smagu , kanešnâ , nu +/.

*INT: nu , što značêt byc´ bêlarusâm ?

*INT: vot kak ty pânimajêš ?

*INT: ty žé vzrosly .

*AI2: nu ne znaju , nu +/.

*INT: ty hâvariš +"/.

*INT: +" pajdu v armêju .

*INT: pravdâ ?

*AI2: nu , armêju , étâ nadâ .

*INT: nu , budzêš zaš´čitnêkâm .

*AI2: nu , svaju rodzênu nadâ vseda zâš´čiš´č´ac´ , bo étâ +...

*AI2: (...) svaju tradzicýjê nadâ xranic´ pâ-ljubomu , étâ +/.

*INT: da , pravêl´nâ ty vot tak hâvariš , xranic´ svaji@w tradzicýjê .

*INT: a vot naš rêgion (.) cipič´nâ bêlarukê ?

*AI2: da , da .

*INT: da ?

*INT: pâčemu ?

*INT: vot kak ty š´čitajêš ?

*INT: (...) nu , râzhavarêvâjêm , da ?

*AI2: da , vot s kakim cêlavekâm râzgavarêvâjêš , vsë vrémê , nu , znajêš´ , a čëm râzgavarêvâjêš .

*AI2: kak sa svajim râzgavarývâjêš čêlavekâm vsë vrémê .

*AI2: vot dažý byvajêt , sidzjat +...

@New Episode

*AI2: da , babuškê sidzjat , dažý pryjatnâ ses´ s nimê pârâzgavarývâc´ .

*AI2: ana a žyznê stokâ raskažýt inceresnâvâ .

*INT: o , xârašo !

*INT: vidzêš , ljubaznacêl´nyj i tut .

*AI2: nu , byvajê , tak (.) sjadzêš , tak pâsidziš pârâzgavarývâjêš .

*INT: a što javljajêccý dlja cebja nêat´´jemlêmâj č´asc´ju bêlaruskâj kul´tury ?

*INT: i što javljajêtsê važnym v bêlaruskâj kul´tury ?

*INT: (...) nu , što javljajêccý važnym ?

*AI2: (...) možý , nâbjarusê u sumo pa sêtuacýju .

*INT: (...) nu , skažy , pažalustâ , a vot jeslê (...) prišlos´ cibe pakinuc´ rodzênu , ty by étâ dzelâl ?

*INT: ilê byl predân vot našýj bêlarusêjê ?

*INT: prêhlasilê cibja ujexâc´ v kakuju-tâ druhuju stranu .

*AI2: ne , ja b ne ujexâú , ja b astaúsê zdzes´ by .

*INT: vot [_/] vot cibe i predân bêlarusêjê , to jes´ predân rodzênê , da ?

*AI2: da , nêkuda ne ujexâú by .

*INT: a vot kak ty sčitajêš , v bêlarusê ispol´zujuccý raznyjê jazykê : bêlaruskêjê , ruskêjê , smešýnyjê , v raznyx sêtuacýjêx ?

*INT: to jesc´ vezde li (.) ljudzê gâvarjat na adnom jêzyke : i na rabocê , i v sem´´je , i v hascjax ?

*INT: ilê kakijê-tâ vot izmenenêjê možýt prâjêsxadzic´ s čêlavekâm ?

*AI2: nu , ja znaju takix ljudzej , katoryjê (.) vseda râzgavarývâjut na ruskâm , nu , jes´ +...

*AI2: nu , ja vot râzgavarývâju na ruskâm .

*AI2: a jes´ nêkatoryjê , katoryjê râzgavarývâjut na čistâm bêlaruskâm .

*AI2: mne daé@w nravêccý pâsidzec´ s´ nimê pârâzgavarývâc´ , kada râzgavarývâjut na bêlaruskâm .

*INT: no takix net u cia@w druzej , katoryjê mâlêpulirujêt ?

*INT: vot tam tak hâvarjat , nu , vot étâ +/.

*AI2: a , jes´ [_/] jes´ takojê .

*AI2: nu kak ?

*AI2: da +/.

*INT: dzevâč´kê skarej vsevo , da ?

*AI2: ne .

*AI2: nu da , jes´ .

*AI2: persname tak vsë vrémê tak ljubêt râzgavarývâc´ .

*AI2: nu jes´ u menja adzin drug tožý , persname persname .

*AI2: vsë rémê +...

*AI2: buém@w sidzec´ , mâtacykly krucic´ , jemu šo-tâ ne nravêccý .

*AI2: matâmê on nâčynajê ruskêmê râzgavarývâc´ , a patom nâčinajê užé čistâ na +...

*AI2: vot my vot +...

*AI2: č´as râzgavarývjâjê čistâ na bêlaruskâm jêzyke .

*AI2: kak prâryvajêt , vsë , čistâ na bêlaruskâm .

*INT: a vot jeslê ty pajedzêš v horâd , ty starajêšsê padstrajêvâccý pad užé +/.

*AI2: da , v gorâdzê ja pytajus´ padstrajêvâccý pad jix .

*INT: da , nu , to jesc´ v raznyx sêtuacýjêx pa-raznâmu i hâvariš .

*INT: a vot pâčemu ?

*INT: pâčemu vot tak vy dzelâjêcê ?

*AI2: da .

*AI2: nu , ne znaju , ne xač´u byc´ , étâ , adzin at nix , xač´u byc´ vmesê s nimê .

*INT: tak a my ž bêlarusy predâny , da ?

*AI2: nu , byvajê , étâ , raznyjê byvajut ljudzê .

*AI2: prostâ vot , nu , ne znakom ty s ljudzmi , ne znakom +...

*AI2: any vot tam , nâprymer +...

*AI2: tam neskâl´kâ ljudzej s saboj znakomy .

*AI2: nu , i menja drug privël pâznakomêccý .

*AI2: nadâ ž byc´ xacja by vmescê s´ nimê , xacja by +...

*AI2: ne âdzelja´ccý , a xacja by byc´ +...

*AI2: vot čem tada ?

*AI2: byc´ âdzinakâvymê .

*INT: jasnâ .

*INT: a nravêccý li cibe , kahda bêlaruskêjê ispalnicêlê (.) pol´zujuccý smešýnym jêzykom ?

*INT: i što by ty ab étâm dumâjêš ?

*AI2: nu , ne znaju , vabščé-tâ .

*AI2: vse my absjajêmsê tak , pa-raznâmu .

*AI2: tak i jany tak .

*AI2: (...) nu , vabščé-tâ , ne nravêccý .

*AI2: vabščé-tâ , dalžny râzhavarývâc´ na adnom jêzyke .

*AI2: ne vpêrémešku , a xacja b na adnom .

*AI2: (...) jany , nu , nesut našu kul´turu .

*INT: a vot , persname , što ty dumâjêš a buduš´čêm bêlaruskâvâ jêzyka ?

*INT: budzêt li on râzvivaccý ilê iš´čeznêt ?

@New Episode

*AI2: nu , ja dumâju , budzê râzvivaccý .

*AI2: étâ naš jazyk , ja dumâju , on ne ucerajêccý , budzêt (.) našým jêzykom .

*INT: vot (.) tvaji@w dzecê , ty by xacel , na kakom jêzyke râzhavarêvâlê : na ruskâm ilê vsë-taki na bêlaruskâm ?

*AI2: nu , ja , kanešnâ , xaceú , sob sa mnoj râzgavarývâlê +...

*AI2: znalê svoj jazyk .

*AI2: i na ruskâm .

*INT: xârašo , spasibâ bal´šojê , persname , za sâdzeržacêl´nyj raskaz , za inceresnuju (.) bisedu .

*INT: udačê cibe !

*INT: štoby vse tvaji@w meč´ty , vse tvaji@w žylanêjê sbylês´ !

*INT: vstreč´alsê sa svajej dzevâč´kâj , pâmagal radzicêlêm .

*INT: i uspexâv cibe va vsëm !

*INT: va vsex tvajix (.) dzelax i va vsej tvajoj dal´nejšýj žyznê !

*INT: +< spasibâ bal´šojê !

*INT: vot cibe nêbal´šoj suvenir , da svidanêjê .

*AI2: spasibâ , da svidanêjê .

@End

(Stand: 09.06.2021)