int_sm_1

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: SI1 Village, INT Interviewer @ID: brms|int|SI1|85;|female|Informant||Village|incomplete/primary|| @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| *SI1: xočýcê , u mjane sprasicê . *INT: nu , ja xacelâ râskazat´ nemnogâ ab is´ledâvânêjê tak , a prajektê . *INT: vot v ramkâx našývâ prajektâ my intêresuêmsê s adnoj stârany jêzykamê , na katoryx gâvarjat v bêlarusê +... *INT: kto-tâ ž gâvarit kak +... *INT: kto na ruskâm , kto na bêlaruskâm , a kto na smešýnâm . *INT: da ? *INT: a s drugoj stârany (.) my intêresuêmsê âtnašénêjêm ljudej k radnoj strane , nu , k bêlarusê . *INT: kak ljudê atnosêccý k bêlarusê . *INT: i dlja nač´alâ bylâ by očên´ inceresnâ , jes´lê b vy râskazalê prostâ a sebe , vot što vam zaxočêccý . *INT: možýt , što-tâ a svajej žyz´nê takojê +/. *SI1: u majej žyz´nê nêčevo xarošývâ ne bylâ i net . *SI1: ja kak sebja pomnju , s´ pelënâk , holâd , nêš´č´eta . *SI1: nač´ýlâs´ vajna , mne bylâ čityrnâccýc´ let . *SI1: tut užé pêrêdajut , u âsipovêč´âx , v parêč´ýx užé nemcy , v sorâk pervâm hadu . *SI1: atca zabralê , my s matêr´ju vdvajom . *SI1: nu što ? *SI1: prišli nemcy . *SI1: i pervâjê , što bylâ , jexâlê dva parnê na lâšadjax . *SI1: prostâ vadilê lâšadej na pas´bêščý , dnëm jexâlê . *SI1: jexâlê nemcy , njameckâjê raz´vedkâ , i jix tut ža râstraljalê . *SI1: at pârcizan jeduc´ iz lesâ . @New Episode *SI1: iš´č´ë my ni znalê , što takojê pârtizany . *SI1: patom užé , zimoj sorâk vtarovâ hodâ pâjavilês´ pervyjê pârtizany . *SI1: te , katoryjê papalê v âkružénêjê , katoryx astavêlê s´pêcyal´nâ dlja ârhânizacýj pârtizanskêx atrjadâú . *SI1: ot ani úžé stalê xadit´ , prasit´ adeždu , prasit´ jes´cê , pomâš´čê . *SI1: i v kaneč´nâm sčëtê (.) u nas bylâ pârtizanskâjê zonâ . *SI1: k nam nemcy prýjezdžalê tol´kâ rastrélêvâc´ ljudzej . *SI1: o . *SI1: i v sorâk trécêm hadu , vesnoj sorâk trécêvâ +... @New Episode *SI1: vot vjasnoj sorâk trécêvâ , vot za nedelju do (.) pasxê , nemcy pryslalê svai sâmalëty i bambilê sâmalëtâmê našu dereúnju , tak kak u nas bylê pârtizany . *SI1: paétâmu u nas iz našýj dereúnê ni adnoj dušy iz mâladëžý ne bylâ zabranâ (.) ú kanclahêr´ . *INT: a , v kanclagêr´ . *SI1: +< u kanclahêr´ . *SI1: nêkavo . *SI1: v armêju , nu , v armêju zabralê . *SI1: kak vajna nač´ýlâs´ , zabralê . *SI1: a âstal´najê mâladëž : padrostkê , ce , katoryjê pâpadalê v âkružénnê , prêxadilê iz plenâ , vsë , étâ vse uxadilê ú pârtizany . *SI1: vse , vse , vse . *SI1: no kada nemcy pryjezžâlê , ani ne smatrelê , dze pârtizanskêjê sem´jê , hdze kakijê . *SI1: xto byl u dereúnê , vsex ubivalê . *SI1: i užé (.) pos´lê pasxê , étâ bylâ nidelê tri četyrê +... @New Episode *SI1: v s´vêtlahorsk . *SI1: ani vot , étâ , takim klinâm zanjalê (.) vsju pâlasu i (.) išli . *SI1: i vsex ubivalê padrjad , vsex padrjad . *SI1: i katoryjê byli stâréki nemâš´č´nyjê , katoryjê ne mahli ú les ubežyc´ . *SI1: dzecê , stâréki +... *SI1: rastrelêvâlê , u kalodzêž brasalê . *SI1: zapalêvâlê dama , katoryjê ucalelê ad bambëžkê , i brasalê ix tuda , tam palilê . *SI1: nu , tak pa merê tavo nas pârcezany prýduprédzilê , što nemcy buduc´ idci , budzêt idci karacêl´ny atrad . *SI1: +" spasajcês´ xto kak možý . *SI1: samê pârcezany s našývâ lesâ ušli v akcjabrskê rajon . *INT: tak dalëkâ . *SI1: a z´dzes´ astavêlê tol´kâ (.) vot na takix na pêrekrosnyx darohâx kârauly . *SI1: kak nemcy iduc´ , ani ix âbstraljajuc´ i ubehut . *SI1: nu , nemcy ž , raz ix âbstraljalê , značýccý jany úžé idut âstarožnâ , nu , medlênnâ . *SI1: to isc´ ani davalê (.) vremê âsnaúnoj silê pârcizan . *SI1: u nix žé nâselennê bylâ mnohâ . *SI1: štob jix , nu , kak [_/] kak hâvaryccý , šob ani us´pelê ujci s našývâ rajonâ , štob jix ni usix ni pêrêstraljalê . *SI1: vot [_/] vot takajê bylâ âbaronâ . *SI1: a my idzëm upêredzi nemcâm . *SI1: nemcy dze-tâ zzadzê straljajêc´ . *SI1: my ž les znajêm , behim . *SI1: i pratâlês´ bol´šuju čas´c´ u balotâ . *SI1: ani balotâ bajalês´ . *SI1: a my žé znajêm , hdze top , a hdze (.) zalezêš tak , što ne vylêzêš . *SI1: ot my v écêx balotâx sedzelê . *SI1: kak prixodzêc´ noč´ , ani sredi lesâ vybirajut paljanu , nemcy , âkružajuc´ , stavêc´ kâraul i na étâj paljanê nač´ujut . *SI1: my tada cixon´kâ vybirajêmsê i zaxodzêm jim u tyl , v to mestâ , hdze ani užé prašli . *SI1: ani na zavtrâ , vot ani zdzes´ nâčevalê , tak padnjalêsê i pašli . *SI1: a my prišli sjuda , hdze ani užé šli . *SI1: i tut užé âstanaúlêvâjêmsê , sedzim , a ani pašli dal´šý pračosyvâc´ les . *SI1: ot tak tol´kâ nâselennê spaslos´ , i to ni vse . *SI1: dak vot (.) kahda (.) nemcy užé bylê v našým rajonê i nâčevalê ú našým ljasu , v étu samuju noč´ dolžýn byl prýljacec´ sâmalët z maskvy , prývezci bojêprypasy , mêdzêkamenty i zabrac´ , uvez´ci ranênyx . *SI1: uslovny znak byl , na paljanê dalžno <bylâ zâžžéno>[_//] bylâ byc´ zâžžéno pjac´ kastrov . *SI1: a lëtčêk prýjazdzal [_//] prýljatal adzin i toj žé , katorý raz pabyl , vtaroj . *SI1: jaho úžo pâsylalê , pâtamu što on užé znajêt mesnâs´c´ , znajêc´ uslovnyjê znakê , vsë . *SI1: a ú nemcýú-tâ tožý bylê s´veznyjê , katoryjê u pârcizan (.) vrodzê vâjavalê , a nemcâm use s´vedzênnnê pêrêdavalê . *SI1: nemcâm skazalê , što v éêtu noč´ prêlicic´ sâmalët . *SI1: no na kakoj paljanê budzêt +... *SI1: to , što dalžno byc´ pjac´ kastroú , étâ da . *SI1: a kak écê kastry dalžny byc´ râspaložýnyjê , étât s´vezist ne znal . *SI1: kastry , kastry , nu i vsë . *SI1: i vot lecit sâmalët . *SI1: nemcy užé nâstarožýny . *SI1: +" o , užé i sâmalët zâberom , i pjatêjê , dzesjatâjê . *SI1: a on z´dzelâl âbarot . *SI1: smotrêc´ , pjac´ kastroú , no ni tak . *SI1: akazyvâjêccý , ani vot kak pêcêkaneč´nâjê z´vezda , na roúnâm (.) râstajan´jê . *SI1: hdze (.) ú z´vezdy écê , kancy , kak ani nâzyvalês´ , ot tak dolžýn byc´ zažžon každy kas´cër . *SI1: a u nix bylâ prostâ pjac´ kastroú tam . *SI1: nêizvesnâ kak ani ix zažhli , i vsë , sâmalët étât , značýt , prâljaceú . *SI1: letčýk z´dzelâl adzin âbarot , što-tô ni to . *SI1: a pârcezany ne zâžyhalê kastroú . *SI1: ani tožý na druhoj paljanê âbâsnavalês´ , vâružylês´ xârašo , što by ždac´ . *SI1: nu ne zâžyhalê kastry paka . *SI1: a sâmalët prýljaceú , kada on zdzelâl adzin âbarot , ani tada kastry zažhli . *SI1: on vidzic´ , aha , na druhoj paljanê xx zâžžény užé tak , kak paložýnâ . *SI1: on tada prýzemlilsê . *SI1: tut užé pa-bystrâmu ranênyjê byli pryvezêny , dzecê i bal´nyjê , katoryjê tam užé bylê stâryki , vsë . *SI1: bystrâ râzhruzilês´ , na celehê vsë étâ pâhruzilê vot , i sâmalët uljaceú . *SI1: nemcy ne z´dzelâlê ne jedzinâhâ vystrýlâ . *SI1: ani bajalês´ . *SI1: ani znalê , što raz ani ždut sâmalët , to ani užé tak vâružylêsê . *SI1: a les , cêmnata . *SI1: ani bajalês´ , ani ni âdnavo vystrýlâ ne z´dzelâlê . *SI1: i sâmalët uleceú ne abstréljêny . *INT: oho . *SI1: i pârcezany ujexâlê . *SI1: što ani tam , što jany pryvez´lê , a šo , nam étâ , nâselennju , nêizvesnâ , no bylâ takojê dzelâ . *SI1: oj , kak nâselennê radâvâlâs´ , kak use târžýstvavalê ! *SI1: +" aj , mâladcy xlopcy , mâladcy ! *SI1: nu što ? *SI1: any ljudzej pâubivalê , derevnê sažhli , skot zabralê . *SI1: usë étâ uhnalê , uvez´li . *SI1: nu , ljudzê tak astalêsê pa [_///] apjac´ žyc´ . *SI1: žylê my v âsnavnom v lesu , ni na pâpeliš´č´ýx , a ú lesu . *SI1: padzelâlê kureni , zemljankê i žyli . *SI1: i naš rajon rečêckê +... *SI1: ja sama z rečêcý . *SI1: naš rečêckê rajon âsvâbadzilê vâsimnaccýtâhâ nâjabrja (.) sorâk trecêvâ hodâ . *SI1: a z´dzes´ nemcý , u minskê , iš´č´ë byli do ijulê sorâk čec´vërtâvâ hodâ . *SI1: vot skol´kâ my užé (.) žyli na cêritorýjê našýx , krasnâj armêjê . *SI1: a skol´kâ tut iš´č´ë ljudzê +... *SI1: atsjudâ vo ješ´č´ë bralê ljudzej vot . *SI1: čerêz dom žyvët sasedkâ , jaje išč´ë u sorâk čec´vërtâm hadu , ú maji (.) ilê v aprelê , zabralê iš´č´ë ú kanclahêr´ , zahnalê . *SI1: ana ješ´č´ë tri mesêcý ú hermanêjê pâbyla . *SI1: ana š´čitajêccý uz´nêkâm . *SI1: a my užé žyli (.) svabodnâ . *SI1: nu , u nas byla prýfrântavajê pâlasa , ani âbâsnavalêsê . *SI1: i polhodâ ješ´č´ë my (.) tak +... *SI1: nu nemcý užé k nam u dzereúnju ne prêxadzilê . *SI1: my užo pry krasnâj žylê , nu , kaje kak žylê . *SI1: nu , vse balelê cifâm . *SI1: zâbalelê cifâm , lečen´´´ê nêkakohâ . *SI1: narodu očên´ mnohâ umêrlâ . *SI1: umeralê ú âsnavnom stâreki (.) i vzroslyjê takijê , ne adzin rebënâk ne umêr . *SI1: dzecê úse vyžýlê , vse astalês´ sirotâmê . *SI1: acec na fron´cê , a mac´ umerla . *SI1: u réčêcu úsix vazilê . *SI1: kuda ix râspraúljalê , dze ? *SI1: tak ani pâceralês´ . *SI1: kto najšoúsê , kto net . *SI1: da six por ne znajêm , hdze kto žyvoj , nêžyvoj . *SI1: vo tak žylê . *SI1: takajê žyz´n´ u nas byla . *INT: a kak vy v smargon´ papalê ? *SI1: u mjane ú smarhonê žyl syn . *SI1: syn (.) akončêl ins´citut (.) mâšýnâstraicêl´ny mâhilëvskê . *SI1: dalê zajavku . *SI1: nu , zavody dajut zajaúku , hdze nužny spêcýalisty . *SI1: on vybrâl sebe lêbedzjan´ . *SI1: i pos´lê âkanč´anêjê in´s´cetutâ pajexâl v lêbedzjan . *SI1: u nevo užé byla žéna , doč´kâ . *SI1: ani pajexâlê tuda , nu , i žyli tam . *SI1: a patom (.) s étâvâ smarhon´skâvâ zavodâ (.) dzerektâr , bylâ takajê žénš´č´ênâ +... *SI1: ja zabylâ , kak jaje užé familêjê . *SI1: persname +... *SI1: persname ilê persname šo-tâ . *SI1: persname vrodzê . *SI1: ana na planërkê hâvarit +"/. *SI1: +" nam sročnâ nužny (.) xacja by paru inžýneroú na zavod . *SI1: a z´dzes´ na zavodzê rabotâl synâ druh , s katorym ani úmes´cê ú cexnêkumê účilêsê . *SI1: i on pryjexâú sjuda na rabotu pos´lê âkančanêjê . *SI1: a moj syn u svêtlahorsk pajexâl . *SI1: nu , étât astalsê . *SI1: a majvo@w synâ s +... *SI1: on (.) v ijunê , ne , maj , aprelê +... *SI1: v kancé aprelê byl vypusk . *SI1: a petnaccýtâvâ [_//] sjamnaccýtâvâ majê jevo pryzvalê v armêju . *SI1: on ušol v armêju . *SI1: i pos´lê armêjê akončýú étât in´s´cetut mâšýnâstraicêl´ny i pajexâl tuda . *SI1: tam jamu pââbeščalê kvarciru dac´ , no +... *SI1: +" nanjalê haryt ["-"] kakuju-tâ tam vremjanku u étâvâ , u xazjajênâ . *SI1: za ijo@w placilê , vsë . *SI1: jon tam žyl , rabotâl inžynerâm na (.) zavodzê . *SI1: tam byl (.) kakoj-tâ licejny zavod , u lêbedzjanê . *SI1: jon tam rabotâú . *SI1: nu , tak on hâvarit +"/. *SI1: +" ja znaju âdnavo (.) mužčinu , xarošý , talkovy . *SI1: +" no on ne z´dzes´ , on tam i tam žyvët . *SI1: ana +"/. *SI1: +" astan´sê , nu , astan´sê . *SI1: zâcapilâs´ usë étâ , zâvezalâs´ . *SI1: i ana sâzvanilâsê s synâm pa cêlefonu , što +... *SI1: +" jes´lê ty pryjedzêš u smarhon´ , my cebe srazu dadzim kvarciru . *SI1: sjuda , na étât sêlekat-beton , na étât zavod . *SI1: i vyslâl hâran´cijnâjê pis´mo , šo po pryjezdu âbes´pečêvâju kvarcirâj . *SI1: nu , on risknul . *SI1: ja v rečêckâm rajonê , étâ bêlarusêjê . *SI1: cëščý ú sâlihorskê . *SI1: nu , vrodzê tavo , što vse rodstvênnêkê tut . *SI1: on résknul i pryjexâl sjuda . *SI1: pravdâ , jamu srazu po pryjezdu dalê dvuxkomnâtnuju kvarciru . *SI1: jon âbâsnavalsê . *SI1: i srazu on rabotâl nač´al´nêkâm céxâ (.) z´dzes´ u smarhonê . *SI1: a patom jaho pastavêlê hlaúnym mexanêkâm . *SI1: on rabotâl , on dvaccýc´ try hodâ prârabotâl na étâm zavodzê . *SI1: patom zâbaleú , pêrešoú na lecejny zavod . *SI1: tut pamen´šý ab´´jom raboty . *SI1: i va kaneč´nâm š´č´ëcê vot v âkcebré étâvâ hodâ budzêt dva hodâ , kak on umêr . *SI1: astalâs´ adna . *SI1: no tak kak z´dzes´ syn , a ú mene nêkakohâ rodstvâ net +... *SI1: u mjane nêkavo net . *SI1: vo vremê vajny kakijê tam bylê dzjadz´kê , cëtkê , xto umêr , kavo ubilê , xto pryšol nêdabity iz plenâ . *SI1: pâumiralê . *SI1: nêkavo u mjane , ni brac´jêú , ni sis´cër . *SI1: nu , dažý v trécêm pâkalennê nêkavo net . *SI1: adzin syn . *SI1: on haryt +"/. *SI1: +" mam , prýjazdžaj sjuda . *SI1: a u nas tam (.) rečêcâ (.) i babrujsk , étâ dva jevrejskêjê hârada na vsju bêlarus´ . *SI1: étâ bylâ očên´ mnohâ , pracéntâú vosêmdzêsêt , možý , dzêvinostâ , adny jevrejê . *SI1: ruskêx bylâ malâ . *SI1: kada v černobâlê (.) vot étâ pâlučilâs´ avarêjê , ani vse ujexâlê , kvarciry astalês´ . *SI1: patom byl mikrârajon nefcjanêkâv . *SI1: i ja tam žyla , u mikrârajonê nefcjanêkâú . *SI1: nefcjanêkê , nefc´ (.) končêlâs´ , pêrýbazirvâlês´ na sevêr . *SI1: to is´ i ce kvarciry , i druhijê nadâ bylâ prâdavac´ . *SI1: tak što ljudzê za bezcénâk nabralê stol´kâ kvarcir , što ni tokâ vnukâm , užo i praúnukâm pâastavalês´ . *SI1: i ja nekak ne mahla étu kvarciru pradac´ . *SI1: vdruh prâdala . *SI1: prêjezžaju sjuda , a z´dzes´ kvarciry harazdâ darožý . *SI1: a ú mene dâplacic´ nečêm i net za što kupic´ . *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" što búdzêm dzelâc´ ? *SI1: on haryt +"/. *SI1: +" nu , u krajnêm sluč´ýjê +... *SI1: +" prêjezžaj , v krajnêm sluč´ýjê pâžyvëš na dačê . *SI1: u nevâ dač´ý . *SI1: +" pâžyvëš na dačý , možýt , tam hdze xto budzêt prâdavac´ . *SI1: a patom ja najšla âb´´jeúlennê , što prâdavalsê étât dom . *SI1: starékê umerlê , doč´kâ ú vil´nusê . *SI1: i dom étât prâdavalê sasedzê , katoryjê rjadâm žyli . *SI1: a z´dzes´ žyla sem´´´ja . *SI1: nu , ne bylo dze žyc´ , ani (.) dâhâvarylês´ . *SI1: p´´janêcy žyli . *SI1: ja kak prišla v étât dom +... *SI1: tut bylâ strašnâ hljanuc´ . *SI1: sičas u mjane bêsparjadâk , a tut vot vabš´č´e ni skazac´ . *SI1: nu , my uznalê cêlifon , dâhâvarilês´ . *SI1: étâ žén´š´č´ênâ pryjexâlâ . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" vy prijedz´cê pâsmatricê , u kakom sâstajannê vaš dom . *SI1: ana prasilâ čityrê tysêčê dolârâú . *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" tri s pâlavinâj ja vam dam . *SI1: pâtamu što ja dâhâvarilâs´ svaju pradac´ za tri semsot . *SI1: +" nu dumâju ["-"] dves´cê dolârâv mne budzêt na pêrejezd , nanjac´ mašynu , a tri pec´sot ja mahu atdac´ za kvarciru . *SI1: nu i tak my dâhâvarylês´ . *SI1: ja kupilâ étât domêk i prijexâlâ . *SI1: vo tak ja âč´ucilâs´ z´dzes´ . *SI1: ja prijexâlâ , štob mene syn pâxâranil . *SI1: a pâlučilâs´ tak , što syn umêr , a ja astalâs´ . *INT: a vnukê jes´c´ u vas ? *INT: vnukê ? *SI1: ni slyšu . *INT: vnukê jes´c´ u vas ? *SI1: unukê jes´ , no unukê ú mene očên´ plaxijê . *SI1: paka mjane z´dzes´ ne bylo , ani z´dzes´ žyli . *SI1: kak ja pryjexâlâ , any z´dzes´ râz´bežalês´ , râz´bežalês´ atsjudâvâ . *SI1: ja šuču , što plaxijê . *SI1: vnuč´kâ akončêlâ minskê (.) pêdunêvêrsicet . *SI1: pâznakomêlâs´ s parnêm , minč´anâm . *SI1: on na nej žénilsê i pêrêtaš´č´il jejo tuda . *SI1: u nix z bratâm na pjac´ let raz´nêcâ . *SI1: étâ akončêlâ , a étât pâstupil , adzinâccýc´ klasâú akončêú , pâstupiú . *SI1: xacel u straicêl´ny ins´cetut . *SI1: no u minskê byl platny straicêl´ny ins´cetut . *SI1: on u maskvu . *SI1: a tak kak on inastranêc , tam pa sâbesedâvânnê z´dzelâlê i prynêlê jaho ú in´s´cetut , i dalê âbš´č´ažycêjê . *SI1: i stal on učiccý . *SI1: akončêl on (.) étât in´s´cetut . *SI1: pâstupal u in´s´cetut , a patom užé pêrêimênavalê , unêvêrsicet . *SI1: nu , i tak astalsê tam . *SI1: rabotâjêt š´č´as na strojkê prarabâm . *SI1: kupil sebe dvuxkomnâtnuju kvarciru u pâdmaskov´´jê . *SI1: i hâvarit +"/. *SI1: +" ja užé sjuda ni pajedu . *SI1: +" nu , tada dak što ? *SI1: ja harju +"/. *SI1: +" jes´lê b xx ni pryjexâlâ , možý by , ú smarhonê žylê . *SI1: +" jak ja pryjexâlâ , aj vas râzahnalâ . *SI1: ani prýjezžajut , nu prýjezžajut na vrémê otpuskâ . *SI1: nu tak što étâ ? *SI1: pomâš´č´ý nêkakoj . *SI1: to pazvonêm , pâhâvarim , i vsë , a bol´šý nêčevo . *INT: a vot u menja ješ´č´ë takoj vapros . *INT: vot vy radilês´ v rečêcý , da ? *SI1: net , ja radzilâs´ +/. *INT: v rečêckâm rajonê . *SI1: +, v dzireúnê rečêckâhâ rajonâ . *SI1: homêl´skâjê oblâs´c´ , rečêckê rajon , dzireúnê vâladarsk . *SI1: ja râdzilas´ tam i tam žyla . *SI1: i úsju vajnu tam byla , a už pos´lê vajny papalâ v rečêcu na rabotu . *SI1: tam žyla ú rečêcý . *SI1: a patom (.) apjac´ prijexâlâ ú dzereúnju , v dtereúnê žyla . *SI1: a patom v pêdzisjat dzevjatâm hadu ú peci kilomêtrâú at našýj dzireúnê (.) âbasnovyvâlâs´ vojênskâjê č´as´c´ . *SI1: i bralê na rabotu (.) mužčin , žénš´č´ên , nu , vol´nânajomnyx , katoryjê trudâspasobnyjê byli . *SI1: nu , i ja pašla rabotâc´ u vojênskuju č´as´c´ . *SI1: i vot +... *SI1: i s šýs´cêdzisjatâvâ hodâ [_///] z majê šýs´cêdzisjatâvâ pa tridcatâjê aprélê vosêmdzêsêt pjatâvâ hodâ ja žyla i rabotâlâ ú vojênskâj č´as´cê . *SI1: étâ bylê [_//] bylâ sekrétnâjê raketnâjê č´as´c´ . *SI1: u nas byla homêl´skâjê prapiskâ . *SI1: étâ š´čitalâsê homêl´ tryccýc´ . *SI1: vot ja tam rabotâlâ (.) i žyla . *SI1: i kada pašla na pen´sêju , mne dalê v rečêcý kvarciru . *SI1: pâhruzilê , zâvez´li , pâsadzilê , i žyvi , babâ . *SI1: i ja ješ´č´ë dvenaccýc´ let žyla v rečêcý . *SI1: a ú dzêvenostâ sedz´mom hadu pêrejexâlâ sjuda . *SI1: mne užé +... *SI1: semdêsêt let mne bylâ ú dzêvjanostâ sedz´mom hadu . *SI1: semdêsêt let , para užé na otdyx , na pakoj . *SI1: vot ja i pryjexâlâ na pakoj . *INT: a kak vam kažýccý , vot rečêckê , tač´nejê , smargonskê (.) rêgion , on [_/] on tepič´nâ bêlaruskê ilê on âtlič´ajêccý ad drugix ? *SI1: očên´ . *INT: očên´ âtlič´ajêccý ? *SI1: očên´ . *INT: da ? *INT: čem ? *SI1: va-pervyx xx , ljudzê samê pa sibe kakijê-tâ skloč´nyjê , zlyjê . *SI1: ot u nix net tavo , što vot jes´lê jany družýc´ z čýlavekâm , značýt ani družýt vsej dušoj . *SI1: net . *SI1: ot ja tokâ pryjexâlâ , s écêmê pâznakomêlâs´ , bo na ixny adrâs +... *SI1: s écêmê sasedzêmê . *SI1: na ixny adrâs bylâ âb´´jeúlennê , hdze prâdajoccý kvarcirâ . *SI1: ja k nim pryšla . *SI1: to jes´c´ ani užé , kak ja pryjexâlâ , na s´leduščý dzen´ ani užé pryšli ka mne . *SI1: čerêz dva dnja pâznakomêlâs´ s sasedkâj , katorâjê z´dzes´ . *SI1: tut ž zaborâv net . *SI1: ja vyšlâ v âharod i jana . *SI1: vot . *SI1: +" ja persname persname , a +... *SI1: +" vot budzêm znakomy . *SI1: vsë . *SI1: +" nu dobrê . *SI1: ana mne hâvarit +". *SI1: écê prýduprédzilê , štob ja s´ nej ne družylâ . *SI1: pâtamu što ana xodzêc´ v kakuju-tâ sektu . *SI1: babcisty ilê évânhalisty , što-tâ ja vo +... *SI1: +" kuda-tâ ana xodzêt , ot ana cebe tuda zacjanêt . *SI1: vot . *SI1: +" ne družy z jej , ana takajê-sjakajê . *SI1: kada ja s étâj stalâ râzhavarývâc´ , étâ hâvarit +"/. *SI1: +" ne družy s étâj , ana bezhramâtnâ , ana durnajê , ana spletnêcâ i kaldun´jê . *SI1: +" ot jana ot [_/] ot xodzêt , tam šo-tâ kaldujê , šo-tâ +... *SI1: v obščým , ja [_/] ja ú étâ ne [_/] ne verju , ne pânimaju , što étâ , što k čamu . *SI1: tak vot (.) sam pa sebe naprašývâjêccý vyvâd . *SI1: jes´lê xx pražylê sorâk led rjadâm (.) i vy druh hâvaricê takijê hadâs´cê čêlaveku , katorâvâ vy ni znajêcê +... *SI1: ja dumâju +"/. *SI1: +" nu , xârašo . *SI1: étâ pâluč´ajêccý , što ani mene kak prêdupredzilê , štob ja bylâ na stâražé . *SI1: étâ pridzët na étu boč´kê kacêc´ , ja vyslušýju . *SI1: +" a što jana vam hâvarylâ ? *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" a kakajê vam raz´nêcâ , što [_///] a čëm my hâvarilê ? *SI1: +" a čëm my s vamê havorêm . *SI1: +" kto što pâsadzil , što vyrâslâ , što jelê , skol´kâ dzenêh xvatajêt da paluč´kê ilê ni xvatajêt . *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" taja [_//] tot samy râzhavor i s étâj . *SI1: jes´lê b ja jim râskazalâ to , što ani hâvarylê druh xx , ani b , navernâ , âtkusilê nasy druh xx . *SI1: no ja étâvâ nêkada ni dzelâlâ . *SI1: dumâju +"/. *SI1: +" boh s vamê ! *SI1: +" zato ja budu znac´ , kak s vamê râzhavarývâc´ i kak sebe ves´ci . *SI1: jes´lê ty pryšol k nim što-tâ âddalžyc´ +... *SI1: sol´ âddalžac´ nel´zja , pâtamo što jes´lê âddasi z domu sol´ , étâ užé nêš´č´eta budzêt . *SI1: spičkê âddalžac´ nel´zja . *SI1: u praz´nêčnyjê i vaskrésnyjê dni vabš´č´e sa dvara nêčevo davac´ nel´zja . *SI1: ani ne dajut , nu k cebe ani pryduc´ i budut prasic´ . *SI1: prixodzêt , ja im daju . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" nil´zja ž , sëdnê praz´nêk . *SI1: +" oj , nadâ , nêâbxadzimâ . *SI1: +" nu , na nêâbxadzimâs´c´ na . *SI1: nu sama úžo ja ni xadzilâ prasic´ . *SI1: vo tak i živu . *SI1: i vot ja prâžyla užé z´dzes´ trinaccýc´ let . *SI1: pervâhâ ijulê ispolnêlâs´ trynaccýc´ let , kak ja z´dzes´ . *SI1: nu ja z´dzes´ (.) ni pryvyklâ žyc´ . *SI1: ja ne mahu sibe najci čýlavekâ , s katorym by ja mahla [_///] paplakâccý ú nevo na pleče . *SI1: nu , net takix . *SI1: ot ne us´pel što-tâ skazac´ , kak tut ža dabavêlê , iz´venicê mene , dzerma , râz´veli pažyžý i vyplêsnulê (.) na vseobščýjê âbazrenêjê . *SI1: tak što étâ za ljudzê ? *INT: to is´c´ ljudzê imênnâ âtlič´ajuccý , da ? *SI1: očên´ , očên´ . *SI1: ja ne mahu s´ nimê ni [_//] nikak . *SI1: ja z jimê ni ruhajus´ , ni_s_kem (.) ne ruhajus´ i ne ruhalâs´ . *SI1: no jes´lê mjane zadzenuc´ , ja ix xârašén´kâ tak , étâ , čistâ pa-ruskê pašlju . *SI1: no čérýz dzen´ , dva jany apjac´ pryxodzêt . *SI1: ani , nu +... *SI1: vo kak-tâ ú jix i abidy net , jany ni âbižajuccý . *SI1: nu ja ž hâvaru , takoj družby , štob očên´ už družyc´ , kak umejut +... *SI1: nu , znajêcê , rabotâlê , bylê druz´ja pa rabocê . *SI1: sjuda ja pryjexâlâ , što ja úžo na rabotu ni pašla , bo ja starâjê . *SI1: no tak na ulicý vstrécês´sê +... *SI1: vstrécêúsê , xârašo , ni vstrécêúsê , i tožý ladnâ . *INT: a vot iš´č´ë takoj vapros . *INT: vy sebja š´čitajêcê bêlaruskâj ? *SI1: kanešnâ . *INT: a što značêt byc´ bêlarusâm ? *INT: kak vot vy dumâjêtê ? *SI1: ja dumâju , što étâ nadâ byc´ dobrym , pakladzêstym , trudâljubivym . *SI1: pâkazac´ sebja s xarošýj stârany , ni s kakoj-nibudz´ tam +... *SI1: ja i +... *SI1: ja ni znaju , kak vyrâzêccý . *SI1: paršyvâj . *SI1: ja , nâprymer , hardžus´ . *SI1: jes´lê ja b jez´dzêlâ ú sânatorýj , ja vsehda +"/. *SI1: +" ja bêlaruskâ , ja bêlaruskâ . *INT: gâvarilê , da , padčërkêvâlê ? *SI1: +< da , da . *SI1: ščitalâ sebe na vysace . *SI1: ja ne kakajê tam armjankâ , cyhankâ , ja bêlaruskâ . *SI1: vsë . *SI1: i étâ zvuč´alâ očên´ hordâ dlja mene , šo ja bêlaruskâ . *INT: i kak ljudê vâsprênimalê ? *SI1: nu , kto kak . *SI1: kanešnâ , my (.) hâvarim ne na bêlaruskâm jêzyke . *SI1: u nas smešýny jazyk , i bol´šý ruskâvâ , čem bêlaruskâvâ . *SI1: pâtamu što čistâ na bêlaruskâm nikto ne râzhavarývâjêt , nikto . *SI1: nu , vot (.) to bêlarus´ i étâ bêlarus´ , no nazvanêjê predmetâú očên´ raznyjê . *INT: vy pra rečêcu i smargon´ , da ? *SI1: pra réčýcu i smarhon´ . *SI1: ot ja pryjexâlâ sjuda . *SI1: syn u mene z´dzes´ sedzit . *SI1: k nemu pryjexâl kakoj-tâ znakomy čêlavek , nadâ im pâhâvaric´ . *SI1: i on šo-tâ tak , nâstâražé kakoj-tâ . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" što vy tak ? *SI1: +" a , da vy znajêcê , ja prijexâl na rovêrê , tak bajus´ , šob xto ni staš´č´iú . *SI1: a ja ni slyšýlâ étâvâ slovâ . *SI1: ani sedzjac´ , râzhavarývâjuc´ . *SI1: a ja dumâju +"/. *SI1: +" pajdu ja pâsmatrju , što étâ takojê . *SI1: ja pryšla , a na ulicý stait vêlâseped . *SI1: ja dumâju +"/. *SI1: +" a božý moj , kak étâ tak , rovêr ["] , i vêlâseped ? *SI1: ja ni šlyšýlâ étâvâ slovâ . *SI1: prevezlâ s saboj prjalku . *SI1: ot sâmapradkâ , katorâjê krucêš kâleso , i ano pradzëccý , nitkê , kudzelê . *SI1: ot ana ú mene tam stajic´ . *SI1: vot . *SI1: a vsë v akno vidnâ , on tam stait . *SI1: ja prývezla jaje s saboj . *SI1: hljadzjac´ +"/. *SI1: +" oj , u vas kâlavrot . *SI1: a ja hâvaru +"/. *SI1: +" a što takojê <kolâ v rot>["] ? *SI1: <kol v rot>["] , étâ vrodzê tohâ +... *SI1: xaj tabe kol u horlâ ! *SI1: štob ty xlebâ ne jeú , a kolâm pâdaviúsê . *SI1: étâ prakljacêjê kakojê-tâ , pa majmu panjac´ju . *SI1: a pa-ixnâmu , étâ sâmôpradkâ , étâ (.) ilê prjalkâ [_////] pralkâ , sâmapradkâ . *SI1: vot . *SI1: ot u nix takojê . *SI1: +" oj , xadzilâ na polê , hljadzelâ , hljadzelâ ništo ne abxodzêc´ . *SI1: to jes´ xx vsxodâú +... *SI1: tam pšénicâ pasejênâ ilê kukuruzâ , ilê šo-tâ , ni vsxodzêt . *SI1: što značêc´ abxodzêt ["] ? *SI1: kak ras´cennê možýc´ abxodzêc´ ? *SI1: ano dalžno vsxodzêc´ . *SI1: vsxody dajot ras´cenêjê , a ne abxody . *SI1: i vo tak , ja ž hâvaru , ot (.) slušýjêš +... *SI1: ani pa-svojêmu šo-tâ hâvarjat , a ja pa-svojêmu . *SI1: i ot dolhâjê vrémê ja ne pânimalâ , što k čému . *SI1: nu a ceper užo vrodzê tak abcërlâs´ , pryvyklâ . @New Episode *INT: a rodênâ , dlja vas étâ šyrokâjê panjatêjê ? *INT: étâ vsja bêlarus´ ilê étâ (.) malâjê [_/] malâjê rodzênâ , tam , gde vy radilês´ , nâprimer ? *SI1: nu , kanešnâ , bol´šý cjanja tuda , dze radziúsê , dze dzetstvâ pravëú , molâdâs´c´ . *SI1: a tut što ja ? *SI1: prýljapilâsê úžé tak . *SI1: kak hâvariccý , i ne svoj , i ne č´užoj . *SI1: ja ž hâvarú , takoj asobâj družby ja tut ni zâvjala . *SI1: tut sekt očên´ mnohâ . *SI1: ja tam kâvyrjajus´ va dvare , prixodzêt ka mne dve devuškê mâladyjê . *SI1: ja vyxažu , sprašývâju +"/. *SI1: +" što vam nadâ ? *SI1: +" ot vy prijexâlê , da nêkavo ni nadâ +... *SI1: +" étâ , vy +... *SI1: ani +"/. *SI1: +" znajêcê , vam tut trudnâ . *SI1: +" ot u nas jes´c´ takojê obš´č´êstvâ , my sâberajêmsê tam , s´pevajêm , knihê čitajêm . *SI1: +" u nas prýpâdavacêlê jes´c´ , vsë takojê . *SI1: +" ot , možýt , vy k nam prydzëcê , paslušýjêcê , kak što ? *SI1: ja harju +"/. *SI1: +" i xto vy ? *SI1: +" kak vy nâzyvajêcês´ ? *SI1: +" kakajê étâ u vas obš´č´ênâ ? *SI1: +" my sëstry ijehovy . *SI1: +" a kto takoj ijehôvô ? *SI1: +" jehôvô , kto on takoj ? *SI1: +" étâ vot boh . *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" ja čitalâ da vajny iš´č´ë +... *SI1: +" radzicêlê nehramâtnyjê bylê , davalê mne jevanhêlêjê , ja čytalâ . *SI1: +" ja kak bohâ ijehovâ ne slyšýlâ . *SI1: +" boh jes´c´ , jes´c´ boh isus xrystos . *SI1: +" ot tot i tožý isus xrystos , i my molêmsê +... *SI1: i pjatâjê , dzesjatâjê . *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" no u bohâ net imênê . *SI1: +" kakoj ijehovâ , kto jaho prydumâl ? *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" xârašo , vy mne pâkažycê , kto on . *SI1: +" étâ asël , kazël ilê čêlavek , ilê nâsekomâjê kakojê-tâ ? *SI1: +" abličêjê jevo xoc´ pâkažycê . *SI1: +" u nas net ikon i u nas ni [_/] ni zâfâtâhrafirâvânâ . *SI1: +" tak što ž étâ za boh , katorâhâ nel´zja vidzêc´ , xoc´ na karcinkê , kakoj on ? *SI1: +" kak ja jamu dalžna maliccý , jes´lê ja jaho ne vidzêlâ i ni znaju ? *SI1: i vy znajêcê , tak kak ja prijezžýjê , nêkavo ne znaju , ani ka mne kak prývezalêsê . *SI1: ani xadzilê ka mne jes´lê ne každy dzen´ , to čerýz dzen´ , čerýz dva ani mene nâveščalê . *SI1: užé da takoj s´cepênê , što ja [_//] mene užé stalâ zlos´c´ râz´dzirac´ . *SI1: a užé brašury +... *SI1: kak âtkryvaju pač´tovy jaš´č´êk , tak ležac´ étyjê . *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" slušýjcê , vot vy mne brasajêcê écê žurnaly , ja ix čitaju . *SI1: tam , meždu pročêm , byvajut očên´ in´ceresnyjê stac´ji , očên´ in´ceresnyjê . *SI1: kak stresy s´njac´ , kak iz´bežac´ , štob ot ni papas´cê pad vlijannê druhovâ čêlavekâ . *SI1: kak ves´ci sibe , kada +... *SI1: ot u mene jes´č´ë , meždu pročêm , tam gdze-tâ ljažyc´ žurnal . *SI1: kahda umirajut blizkêjê , kak sebe ves´ci , što dzelâc´ . *SI1: no ljudzê daxodzêt da atčajên´nê i xodzêc´ i topêccý , i vešýjuccý , i tabletkê prýnimajuc´ , i vsë što uhodnâ . *SI1: možýt , mene étâ i spaslo , što ja astalâs´ adna . *SI1: nu , vyžýlâ , kak hâvariccý . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" znajêcê što , kto-tâ za vamê stait . *SI1: vypuskajêt écê (.) brašury , vypuskajêc´ écê žurnaly . *SI1: ani dorâhâstojêš´č´êjê , pâtamu šo tam takijê ilustracêjê . *SI1: tam tak usë čëtkâ , jasnâ apisânâ , vsë . *SI1: i vez´dze étât ijehovâ [_/] ijehovâ . *SI1: ja garju +"/. *SI1: +" kto (.) vas fênansirujê ? *SI1: a tam na paslednêj stranicý (.) âdrésa úsex +... *SI1: ne respublêk , a vsex (.) inastrannyx écêx +... *SI1: kak ani ú ix tam š´č´itajêccý ? *SI1: ilê firmy , ilê [_/] ilê kak ani , čërt ix znajê . *SI1: vot . *SI1: i âdrésa , kuda možýš nâpisac´ i âbraciccý , i cibe pomâšč pryšljuc´ , i úsë . *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" radzê čevo ani vsë étâ dzelâjut ? *SI1: +" radzê čévo ? *SI1: +" štob stalknuc´ adnu (.) rylihêju z druhoj ? *SI1: +" štob pasejêc´ smutu meždu ljudze ? *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" tak vot +... *SI1: prišli ani užé trojê , užé jakohâ-tâ prâpavednêkâ mužyka prývjali . *SI1: ja hâvaru na jevo +"/. *SI1: +" mužčinâ , u vas jes´ sem´´ja ? *SI1: +" bylâ . *SI1: +" no my (.) z žénoj raznymê vzhljadâmê i haryt ["-"] da . *SI1: +" jes´lê b ja vašýj žanoj byla , ja b vas davnym_davno vyhnâlâ . *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" étâ pazor , zdarovy mužyk , xadzic´ pa xatâm , âhicirâvâc´ staryx bab , kuda joj maliccý , u jakuju storânu . *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" ja xaču , maljus´ , xaču , ni maljus´ . *SI1: +" xač´u , idu v cérkâú , xaču , ni idu ! *SI1: +" što vy xočýcê ? *SI1: +" kto xodzêc´ +... *SI1: +" jevrejê xodzêc´ âhecirujuc´ , štob k jim pryšli , ú ixnuju veru ? *SI1: +" mâsul´manê , prâvaslavnyjê , kto ? *SI1: kromê vas nixto pa xatâm ni xodzêc´ i ni navodzêc´ smutu na étyx staryx bab . *SI1: +" čévo vy xodzêcê ? *SI1: +" zdarovy mužčinâ , vy sebe zanjaccê ne najdzêcê ? *SI1: hâvaru +". *SI1: +" pazorýščý takojê ! *SI1: bol´šý on ka mne ne razu ni pryšol . *SI1: a na nix hâvaru +"/. *SI1: +" slušýjcê , u jevanhêllê napisânâ +"/. *SI1: +" budz´cê bdzicêl´ny , pad imênêm (.) prâpavednêkâv božýx i apostâlâú buduc´ xadzic´ ižéprarokê . *SI1: +" ni pâpadzicês´ u ixnyjê secê . *SI1: +" vot vy mne dâkažycê , što vy pryšli ad bohâ , što vy ni ižéprarokê , a nâstajaščýjê prarokê , ja za vamê pajdu ! *SI1: čém ani dakažuc´ , kto ani jes´c´ na samâm dzelê ? *SI1: patom prixodzêt +"/. *SI1: +" prixadzicê ka nam u kupalinku ["] , tajênstvô večerê . *SI1: +" a kada ano u vas budzêt ? *SI1: +" v subotu večêrâm . *SI1: +" i čem vy tam zânimajêcês´ ? *SI1: +" nu , p´´jom vino , zakusyvâjêm xlebâm . *SI1: raskazyvâjut propâvêdzê vsjakêjê tam , pra bohâ , pra isusâ , vsë takojê . *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" a pâčemu ú subotu ? *SI1: +" kada isusâ vzjalê na kaz´n´ ? *SI1: +" vy pomnêcê ilê net ? *SI1: +" u vas a ijehovâ tam napisânâ ilê net , kada jevo na kaz´n´ uzjalê ? *SI1: +" u čec´ver večêrâm , u čec´ver . *SI1: +" a pâč´amu vy p´´janstvujêcê ú subotu ? *SI1: +" na kakom âsnavan´jê ? *SI1: +" da vot u nas novâjê letâiš´č´is´lenê , a té , té , té +... *SI1: ani ne znajuc´ , što atvecêc´ . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" dak vot (.) idzicê i bol´šý ni prýxadzicê . *SI1: +" i nêkamu ni raskazyvâjêcê , šo tajênstvô večerý možnâ dzelâc´ u ljuboj dzen´ . *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" kada-tâ étâ ščitaúsê čisty čac´ver , perêd pasxâj . *SI1: +" use uhly vymjatalê , vymyvalê , vyskrébalê . *SI1: +" i k čistâmu čýc´vjarhu i k tajênstvu večerê úsjo dalžno do bleskâ byc´ . *SI1: +" i ljudzê postâvâlê , nâzyvaúsê <c´verhovy post>["] . *SI1: +" u čac´ver užýnâlê . *SI1: +" i râzhaúljalês´ tol´kâ ú vâskrasen´nê utrâm , kada užé bacjuškâ pâs´veciú pasxu . *SI1: +" tada užé étym svečënym râzhaúljalês´ , pâzvaljalê sebe rumku vina i pajes´cê . *SI1: +" a ú vas što étâ ? *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" tak , ni xadzicê , ne maročcê mne holâvu . *SI1: +" i ja k vam nêkahda ú žyz´nê ne pajdu . *SI1: any dzesêc´ let mene muryžýlê , a užé vot dva hodâ ni xodzêt . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" ne pajdu . *SI1: +" u kakoj verê ja radzilâs´ , kak mene âkrys´cilê , cem ja užé i pamru . *SI1: +" mjane úžo hâvaru ["-"] nikto nêkuda ni zamanêc´ . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" š´č´itaju , što jes´lê žén´š´č´ênâ vyšlâ zamuž , ana žyvët s mužým , étâ hrex , pâhledzec´ na čjužohâ mužčinu kak na mužčinu . *SI1: +" ne hâvarja , što zâves´ci s´ nim kakijê-tâ iš´č´e in´cimnyjê âtnašén´nê . *SI1: +" hrex ! *SI1: +" a už bohâ pâmjanjac´ +... *SI1: ja ni znaju , kakim étâ hraxom dalžno byc´ , menjac´ bohâ . *SI1: ot ani at menja âtcépilêsê . *SI1: i k synu úsë prýstavalê . *SI1: on hâvaryt +"/. *SI1: +" nu , ja ni takoj , štob vy mene uhâvarylê . *SI1: +" tak što étâ naprasny trud . *SI1: no a mjane ani užé (.) userdnâ âbrabatâvâlê . *SI1: nu ubedzilêsê , što nič´ë ni palučêccý . *SI1: i š´č´as ja užé žyvu +... *SI1: užé brašury pêrastalê brasac´ . *SI1: ja hâvarú +"/. *SI1: +" vašý bumahâ dažý na rastopku ne hadziccý . *SI1: pâtamu što ana očên´ laš´č´ënâjê , ana ploxâ harit . *SI1: nu , vot . *INT: +< vot kak . *INT: interesnâ očên´ raskazyvâjêtê . *INT: a vot u menja ješ´č´ë takoj vapros , vot pra bêlarusâv . *INT: vot kak , pa-vešýmu +... *INT: kto vot takoj nâstajaš´č´êj bêlarus ? *INT: vot kakoj on ? *SI1: nu , jetâhâ ja ni znaju . *SI1: ja ni hramâtnâjê , takohâ ja +/. *INT: nu , tak prostâ kak vy dumâjêtê ? *INT: tut vašý mnenêjê +... *INT: tut žé net pravêl´nyx atvetâv . *INT: tokâ tak , kak vy š´č´itajêtê , kak vam kačýccý . *SI1: nu , ja ž hâvaru , ja vsehda š´č´italâ , što bêlarusy , étâ dalžny byc´ samyjê-samyjê . *SI1: samyjê luč´šýjê , samyjê trudoljubivyjê , samyjê sprâvedlivyjê . *SI1: i dažý [_/] dažý u vajnu bêlarusâú kak +... *SI1: takix užé znatnyx , znâmenityx prédacêlêj (.) srédzi bêlarusâv ni bylo . *SI1: byli ukraincy , byli ruskêjê , no vot bêlarusâv (.) ni bylo . *SI1: nu , možý , tam dze-tâ ú palicýju pašli , tam (.) tuda-sjuda . *SI1: no tak , štob užo takimê bal´šymê dzelamê varočýlê bêlarusy i prédâlê svaju stranu , ne-â , takohâ ja ni slyšýlâ . *SI1: ot mne kažýccý to , šo étâ samy nadzëžny narod , bêlarusy . *SI1: a úžé naščot trudaljubêjê , dyk dažý nima čaho i hâvaryc´ . *INT: trudâljubivy očên´ , da ? *SI1: kanešnâ . *SI1: padnjac´ stranu iz´ peplâ . *SI1: što bylâ ? *SI1: mne nady bylô pa rabocê jexâc´ ú kâmân´dzeroúku ú homêl´ . *SI1: božý moj , ja pryšla , v réčýcý vakzalâ nêkakohâ . *SI1: šol kakoj-tâ tâvarnak , jexâlê saldaty , i on prêâstânaviúsê . *SI1: nu , mâladajê dzeúškâ +... *SI1: +" oj , xlopcy , pâmahicê . *SI1: mene sxvacilê , u étât vahon zabrosêlê vmes´cê s saboj . *SI1: pryjexâlâ , étâ , u homêl´ . *SI1: što tam homêl´ byl ? *SI1: adni rujiny . *SI1: tam nêčevo ne bylâ : ni vakzalâ , ni dažý +... *SI1: kakajê-tâ budâč´kâ stajalâ , v katorâj prâdavalê bilety , z mestâ na mestâ prajexâc´ . *SI1: što bylâ ? *SI1: a što sič´as ? *SI1: tak jes´li b étâ bylê trutnê , raz´vê b jany za takoj prâmežutâk vrémênê tak usë padnjalê ? *SI1: i sel´skâjê xazjajstvâ , i pramyšlênnâs´c´ i vsë . *SI1: v sorâk sedz´mom hadu , da +... *SI1: u sorâk sedz´mom hadu užé âtmenilê kartâčkê . *SI1: to davalê pa kartâč´kâm . *SI1: rabočêm davalê kartâč´ku , služýš´č´êm . *SI1: i davalê krupu , muku tam , saxâr pa kartâč´kâm . *SI1: u sorâk sedz´mom hadu âtmenilê kartâč´kê . *SI1: étâ a čëm hâvarit ? *SI1: a tom , što narod trudziúsê , rabotâú , i užé što-tâ imelê . *SI1: paétâmu , ja ž hâvaru , ja š´č´itaju , što bêlaruskê narod samy , samy , samy . *SI1: možý , druhix ja ni znaju tak dâskanal´nâ , tak paétâmu ú menê takojê mnenêjê . *SI1: nu mne kažýccý , što ot majo mnenêjê ne abmančêvâjê . *INT: nu , spasibâ . *INT: a vot kak [_/] kak vam kažýccý , što javljajêccý samym važnym v bêlaruskâj kul´turê ? *INT: samâjê važnâjê . *SI1: ot +/. *INT: što [_/] što vam pervâjê v golâvu prixodêt ? *SI1: ni znaju . *SI1: mne kažýccý , očên´ bal´šojê dzelâ z´dzelâlê , što vernulês´ [_/] vernulês´ i apomnêlês´ , i nač´ýlê pâčitac´ bohâ , vâstanaúlêvâc´ cérkvê . *SI1: ot étâ samâjê , mne kažýccý , ú našýj žyz´nê samâjê hiavnâjê . *SI1: mne kažýccý , što tot čêlavek , katory xoc´ čuc´-č´uc´ , xoc´ raz v mesêc sxadzil v cérkâv , on ne pajdzët na ubijstvâ . *SI1: étâ u mene takojê mnenêjê . *SI1: tak vot pry majej pamêcê , užé (.) u nas u dzerevnê bylâ cérkâv , zvany s´njalê , vsë étâ ras´kidâlê . *SI1: z´dzelâlê klub , tancul´kê , piskul´kê , vsë . *SI1: a sič´as [_/] sičas vernulêsê . *SI1: to , što uhrobêlê , stalê vâstanaúlêvâc´ . *SI1: a začem étâ bylâ dzelâc´ , začem ? *SI1: ot byl žé ú pravicêl´stvê taki durak . *SI1: papoú +... *SI1: ty pop , značêc´ cebje nadâ saslac´ . *SI1: ty papoú syn ilê doč´kâ , značêt nil´zja cebe (.) učiccý , bo ty budzêš prâpavedyvâc´ rélihêju . *SI1: a š´č´as što rélihêjê ? *SI1: š´č´as rélihêjê , vsë . *SI1: v armêjê , cjurme +... *SI1: vez´dze rélihêjê , vez´dze (.) ljudzê [_/] ljudzê za um stalê braccý . *SI1: mne [_/] mne kažýccý , što étâ samâjê âsnaúnojê seč´as , splacic´ ljudzej . *INT: a (.) vy kem rabotâlê ? *SI1: oj , kem ja mahla rabotâc´ ? *SI1: u mene nêkakohâ âbrâzavanêjê . *INT: v školê učilês´ ? *SI1: da vajny pjac´ klasâv , i vsë . *SI1: vo vremê vajny nemcý bylê , my ú lesu žyli . *SI1: u sorâk čyc´vërtâm hadu , iščé byla vajna , ja úžo pašla ú ljas´ničýstvâ na rabotu . *SI1: tapor , pila , vsë . *SI1: dzerâvâ pâvalilâsê , jaho râzrabatyvâlê , rezâlê , zâhataúlêvâlê drava . *SI1: écê drava prâdavalê . *SI1: o takojê âbrabotâvâlê . *SI1: vot [_/] vot s étâvâ i nâčinalâ . *INT: a v rečêcý kem vy rabotâlê ? *SI1: nu , byla [_//] bylê ž kartâč´kê , uveli kartâč´kê , pa kartâč´kâm davalê . *SI1: les´ničê mne i hâvarit +"/. *SI1: +" slušýj , ty xoc´ da dzêsici ščitac´ umejêš ? *SI1: hâvarju +"/. *SI1: +" nu , da dzêseci umeju . *SI1: ot daduc´ kartâč´kê rabočêm +... *SI1: ix ža prývezuc´ , étyjê pradukty , ix žé nadâ tut raz´vešývâc´ , râzdavac´ . *SI1: +" davaj vot ja adkryju tut larok užé , u les´ničýstvê , tak ty vot +... *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" znajêcê što , jes´lê vy mjane čamu-nibudz´ naučýcê . *SI1: +" nu , davajcê paprobujêm . *SI1: +" nu davaj . *SI1: pâlučiú kartâč´kê , razdaú rabočêm . *SI1: nu , tam na kartâč´kê napisânâ +"/. *SI1: +" krupy , kilo dzves´cê , muki tam , kilo četyrêstâ , saxâru , četyrêstâ hram . *SI1: nu , vjasy takijê , <ni kak>[_/] ni kak ceper cýferblatnyjê , hirê . *SI1: pastavêú , tuda-sjuda . *SI1: nu i vot tak ja užé stalâ v étâm lar´ke prâdavac´ rabočêm pa kartâč´kê écê pradukty . *SI1: nu i prârabotâlâ dva hodâ . *SI1: on menja nâučil , kak ščitac´ na ščëtâx . *SI1: šob ni na bumažkê skladyvâc´ to-së , a na ščëtâx . *SI1: nu , ja prékrasnâ ščitalâ na ščëtâx . *SI1: umnâžalâ , prýbaúljalâ , âtnimalâ . *SI1: tokâ dzelennê ot u mene ne pâlučalâs´ . *SI1: ja ne umelâ dzelic´ . *SI1: v étâm ja +... *SI1: šlo očên´ xârašo . *SI1: nu , rabotâju , vrodzê (.) xârašo , úsë narmal´nâ . *SI1: vdruh prêjezžajêt dzirektâr z lesxozâ i hâvarit +"/. *SI1: +" ot našý prâdaúščycâ iz lesxozâ , z mâhazinâ céntral´nâhâ , idzët u dzikretny otpusk , nam nadâ (.) čêlavek . *SI1: a ljas´ničý havorýc´ +"/. *SI1: +" oj , ne dumâjcê tokâ u nas persname zabrac´ . *SI1: +" ana u nas cénny čýlavek , my vam ni âddadzim . *SI1: +" a vot ja i pryjexâú jaje âhecirâvâc´ , štob ana pašla k nam . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" oj , nu što vy ? *SI1: +" tam ža stol´kê narodu , usë . *SI1: on +"/. *SI1: +" nu tut ža ty rabotâjêš . *SI1: +" nu a tam što , kakajê raz´nêcâ ? *SI1: nu , uhâvarilê mjane i tak . *SI1: i mene pêrêcenulê ú lesxoz u mâhazin . *SI1: pajexâlâ ja tuda , rabotâlâ tam . *SI1: v sorâk (.) dzevjatâm , da , v sorâk dzevjatâm hadu (.) bylâ (.) lêkvidacýjê orsâú . *SI1: tady byli orsy [_/] orsy . *SI1: my rabotâlê ad homêl´skâhâ orsâ . *SI1: bylâ lêkvidacýjê orsâú . *SI1: to is´c´ užé écê mâhaziny zakrylê , orsy zakrylê . *SI1: užé pašla obščýjê tarhoúlê , i ja v âkurat užé (.) dalžna byla uxadzic´ v dzekretny otpusk . *SI1: nu , vot tak ja sdalâ mâhazin . *SI1: pašla ú otpusk , râdzila synâ . *SI1: a patom užé , pos´lê raždzenêjê synâ +... *SI1: jaho astavêlâ ú dzereúnê s macêr´ju . *SI1: apjac´ pašla ú rečêcu i apjac´ rabotâlâ ú bufecê , patom u mâhazinê . *SI1: vo tak užo u mene pašla tarhoúlê . *SI1: bez âbrâzavannê , bez nêčévo . *INT: no nâučilês´ vy tam , da , na mes´cê ? *SI1: da . *SI1: nâučilâs´ da dzêsici š´č´itac´ , i vsë . *SI1: a patom , kada pryjexâlâ vojênskâjê č´as´c´ , ja rabotâlâ tada +... *SI1: užé ú les´ničêstvê rabotâlâ . *SI1: patom u mêliracýju pêrešla . *SI1: prijexâlâ vojênskâjê č´as´c´ . *SI1: u nas na kvarcirê +... *SI1: âficéry žyli ú dzereúnê pa kvarcirâm . *SI1: k nam na kvarciru pryšol hlavny inžéner straicêl´stv . *SI1: stâričëk takoj byl užo važny . *SI1: nu , pâsmatrel +... *SI1: prêxažu ja s étâj mêliracýjê , u rezinâvyx sâpahax , u hrjazi sama , u ržaúčênê . *SI1: on hâvarit +"/. *SI1: +" idzëm k nam u vojênskuju č´as´c´ rabotâc´ . *SI1: +" vot ljudzej nâbirajut , nadâ . *SI1: nu , a tam žé zâankečêvâlê , prâvjaralê , štob za hranicâj nihdze nêkavo +... *SI1: nu kak , za hranicâj u mene ni brac´jêú , ni sëstrâú . *SI1: acec s macêr´´ju žyvuc´ u dzereúnê úsju žyz´n´ . *SI1: što tam bylâ prâvjarac´ ? *SI1: nu , dalê mne propusk , zabralê mene tuda . *SI1: nu , pâbyla ja tam nemnohâ . *SI1: a , pašla ja (.) ú štab i hâvarju +"/. *SI1: +" što vy menja pus´cilê na cêritorêju ? *SI1: +" davajcê rabotu . *SI1: tam adzin mâhazin byl . *SI1: a patom unêvermah bal´šoj ani strojêlê užé . *SI1: +" ot pastrojêccý mâhazin , pajdzëš u mâhazin . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" mne sëdnê xleb nadâ . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" davajcê lapatu , ja u vas pad aknom budu jamu kapac´ , a vy mne placicê . *SI1: +" mne nadâ žyc´ . *SI1: +" u mene syn , mne nadâ karmic´ . *SI1: nu , jany mene pastavêlê . *SI1: tam (.) bylê ani zâkupilê takijê barakê , atkudâ-tâ pâpryvozêlê , finskêjê , što li . *SI1: finskêjê domêkê , barakê écê . *SI1: tam žyla mâladzëž v âsnavnom . *SI1: +" pojdzêš uborščýcâj ? *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" pajdu . *SI1: ja pašla uborščýcâj . *SI1: unêvermah étât i z´dzelâlê . *SI1: tuda nabralê novyx . *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" ja ne pajdu , dze skopâm ljudzê . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" mne cjurma ni nadâ . *SI1: nu , ja pašla , prynêlâ saldackê mâhazin , tam rabotâlê druhiêjê . *SI1: i ja rabotâlâ ú saldackâm mâhazinê dva hodâ . *SI1: patom (.) narod prýbyvajê , ljudzê nadâ . *SI1: mne hâvarjat +"/. *SI1: +" vot nadâ , štob u mâhazinê bylê +... *SI1: +" bo ty budzêš zaveduščýj , dacim cebe ješ´č´ë prâdaúca . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" ja ni_s_kem rabotâc´ ni budu . *SI1: +" dzen´hê , étâ takojê dzelâ , katorâjê (.) dzelic´ nêvazmožnâ . *SI1: +" ja rabotâc´ ni budu ni_s_kem . *SI1: i ja uvolêlâs´ . *SI1: a pašla +... *SI1: šo-tâ prýbalelâ , pašla ú lâzaret . *SI1: a nač´al´nêk lâzaretâ mne hâvarit +"/. *SI1: +" slušýj , nam nadâ povâr u lâzaret . *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" mene muž vyhnâl za to , što ja varyc´ ne umeju . *SI1: on hâvarit +"/. *SI1: +" naučêm . *SI1: jany mene pêrýmanilê ú lâzaret . *SI1: nu , tam što ? *SI1: tam v âsnaúnom bal´nyjê ljudzê , tam nadâ (.) bylâ umec´ prêhataúlêvâc´ dzijetu pa každâmu zâbâlevanêju . *SI1: ani mne dalê lêcêraturu , ja pâčitalâ , pâdhatovêlâs´ . *SI1: sazdalê kamisêju , i ja zdavalâ ékstérnâm . *SI1: tak kak ja rabotâlâ ú mâhazinê , i ni adzin hod , ja znalâ , kak âprýdzelic´ , pradukt kačýstvênny ilê porčýny , kak pêrevozkâ praduktâú , što sâúmeš´č´ajêccý druh_z_druhâm , što ne . *SI1: étâ vsë ja znalâ . *SI1: vot ja tokâ (.) ni znalâ , kak (.) prêhâtaúlennê piš´č´ê +... *SI1: ani mne dalê lêcêraturu , ja pâučilâ , pâhledzelâ , nâučilâsê i zdala . *SI1: i mne dalê dziplom . *SI1: i ja iz [_/] iz lâzaretâ +... *SI1: patom pastrojêlê hospêtâl´ i mene pêrevodâm pêrêvjali ú hospêtâl´ . *SI1: i ja dvaccýc´ dva hodâ prârabotâlâ ú vajennâm hospêtâlê povârâm . *INT: ogo ! *INT: zdorâvâ . *INT: muž užé ni vyhanjaú ? *INT: muž užé ni vyhanjaú ? *SI1: a ja s mužým prâžyla vsevo pjac´ let . *SI1: ja jevo brosêlâ , ušla . *SI1: synâ ras´cilâ sama , vas´pityvâlâ . *SI1: a on hdze , što , ja tak i ne znaju . *SI1: ja nêkada na élimenty ni pâdavalâ , nêčevo . *INT: jasnâ . *INT: a ješ´č´ë takoj vot vapros , vot pra kul´turu ješ´č´ë bêlaruskuju . *INT: kak vam kažýccý , što javljajêccý nêat´´jemlêmâj č´as´t´ju bêleruskâj kul´tury ? *INT: nu , bez čevo vot ana ne âbajdëccý ? *INT: jesli što-tâ ubrac´ , to vsë , užé ne budêt étâ kul´turâ bêlaruskâjê . *SI1: nu , mne kažýccý , bez âbrâzavanêjê , bez znanêjê ljudzej . *SI1: kakajê možý byc´ kul´turâ , jes´lê čýlavek ni znajêt , kuda on idzët i što on dzelâjêt ? *SI1: samâjê bol´šýjê kul´turâ , étâ âbrâzavanêjê ljudzej , šob jany hramâtnymê bylê . *INT: to jes´t´ bez âbrâzavanêjê tožý ne budêt bêlaruskâj kul´tury , da ? *SI1: net . *INT: panjatnâ . *INT: a vot iš´č´ë takoj vapros . *INT: kak vam kažýccý , vot bêlaruskê jazyk , kakojê u nevo buduš´č´êjê ? *INT: on budêt râzvivaccý ilê iš´č´ez´nêt ? *SI1: a mne kažýccý , što iš´č´ez´nêt . *SI1: jaho zatopč´ý ruskê jezyk . *INT: da ? *SI1: da . *INT: a kak ? *SI1: očên´ prostâ , očên´ prostâ . *SI1: vot kada ú mene syn (.) učilsê ú dzereúnê , v dzêrevenskâj školê , use učebnêkê bylê na bêlaruskâm jêzyke . *SI1: ruskê jezyk prýpâdavalê dva raza v nedzelju . *SI1: dva raza ú nidzelju prýpâdavaúsê ruskê jazak . *SI1: use učebnêkê na bêlaruskâm jêzyke . *SI1: pašla ja rabotâc´ u vojênskuju č´as´c´ . *SI1: tam školâ , dzecê uč´accý , vse učebnêkê na ruskâm jêzyke . *SI1: i jes´lê ú dzereúnê tridcâc´ , dvaccýc´ vosêm , dvaccýc´ dzevêc´ čêlavek u klasê , to tam dzesêc´ , dvenaccýc´ . *SI1: pâtamu što (.) ce ljudzê , katoryjê pryjexâlê tuda služyc´ , ani prývez´li svaix dzecej . *SI1: a étâ nâselennê , katorâjê vol´nânajomnâjê , rabotâjêt . *SI1: ani v dzerevnê žyvuc´ , ixnyjê dzecê tam i učýccý . *SI1: vot ja stalâ kljavac´ na to , štoby synâ pêrêvesci v étu školu . *SI1: any z dzêreven´ dzecej ne berut . *SI1: z našýj dzerevnê žyla tam žénš´č´ênâ . *SI1: jej u barakê dalê komnâtu . *SI1: ja pryšla k joj i hâvaru +"/. *SI1: +" pus´ci mene nâčavac´ u sebe . *SI1: +" ja xač´u , štob moj syn +... *SI1: persname jaho zvalê . *SI1: +" štob persname xadzil v étu školu . *SI1: ana hâvaryt +"/. *SI1: +" nu ladnâ , nač´uj . *SI1: a tak kak étât (.) hlaúny inžéner byú u nas na kvarcirý +... *SI1: on pâlučil kvarciru , nu k nam vsi raúno prýjezžal . *SI1: on byl iz tysêčý dzêvec´sot vtarovâ hodâ raždzennê . *SI1: maja mac´ , iz tysêčý dzêvec´sot pervâhâ hodâ . *SI1: a acec , tysêčý vâsimsot dzêvenostâ šastovâ hodâ . *SI1: u nix na kakijê-tâ pjac´-šés´c´ šés´c´ let raz´nêcâ . *SI1: acec moj vse vojny vâjaval . *SI1: bralê zimnê dvarec , s´nimalê pahony s âficérâú , on vsë étâ vidzêl sam . *SI1: i s écêm dzedâm on +... *SI1: sjadut za butylkâj , étât pâ-nauč´nâmu raskazyvâjê , étât pa-svojêmu . *SI1: +" ty vot havorýš tak , a ja vot bačêú , bylâ vot tak . *SI1: i vot ani kak scépilêsê . *SI1: i on skol´kâ služyl , stol´kâ k nam prýjezžal . *SI1: on mne hâvariú +"/. *SI1: +" ty tokâ ustrojsê na rabotu i adnoj nahoj tuda zalez´ , kvarcirâ cebe budzêt . *SI1: nu ja tak prýlepilâsê , vsë . *SI1: patom prixodzêt saldat i hâvarit +"/. *SI1: +" vas vyzyvajêt pâlîtatdzel . *SI1: +" kto ? *SI1: +" načal´nêk pâlîtazdzelâ . *SI1: prêxažu . *SI1: major takoj byl . *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" v čëm dzelâ , v čëm prâvinilâs´ ? *SI1: +" vaš syn (.) xodzêt z´dzes´ u školu . *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" da , xodzêt . *SI1: +" ot zavtrâ štob jon užo ú školê ne byl . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" pâčému ? *SI1: +" kakojê on prýstuplen´nê z´dzelâl ? *SI1: +" vy žyvëcê ú dzerevnê ? *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" da . *SI1: +" ja žyvu v dzereúnê , pâtamu što mne nehdzê žyc´ . *SI1: +" dajcê mne kvarciru , ja budu žyc´ z´dzes´ . *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" ja nač´uju u persname persname , tak kak on k vas´mi čésam ne možýt prydci ú školu (.) z dzereúnê , pjac´ kilomêtrâú . *SI1: ot on +... *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" tak , syn u školu pajdzët . *SI1: +" i jes´lê vy dzerektâru školy skažycê , štob ana jaho vyhnâlâ , maskoúskâjê úpraúlen´nê budzêt znac´ a vašýx pastupkâx . *SI1: +" u mene net žyl´ja ni tam , ni z´dzes´ . *SI1: +" ja mac´-âdzinoč´kâ . *SI1: +" i ja xač´u , štob moj syn tožý pâlučiú âbrâzavanêjê . *SI1: +" ja bezhramâtnâjê , ja xač´u , štob syn byl hramâtny . *SI1: +" a z´dzes´ dajut xarošýjê znanêjê . *SI1: +" ot vy jaho vyhânêcê , i pasmotrêm , čem étâ úsë končêccý . *SI1: on tak na mene pâsmatrél . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" on (.) tam xodzêc´ pa ulicý bez prysmotrâ , pâtamu što ja célymê dnjamê z´dzes´ na rabocê . *SI1: +" što on dzelâjê , ja ni znaju . *SI1: +" i štoby jon ni zdzelâl , vy budzêcê sprašývâc´ iz´ menja +"/. *SI1: +" a hdze ty byla ? *SI1: +" a [_/] a kak ty vas´pityvâlâ , pâčemu ne vidzêlâ ? *SI1: +" a kak ja mahu vas´pityvâc´ , jes´lê ja jevo ne vižu vabš´če ? *SI1: +" ja uxožu , on s´pic´ , i pryxožu , on s´pit . *SI1: +" a što dal´šý ? *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" pâmahicê . *SI1: pâsedzel , padumâl +... *SI1: +" nu ladnâ , idzicê . *SI1: i ja pašla . *SI1: i (.) zubny vrač , žénš´č´ênâ , žyla ú barakê , u malên´kâj komnâtkê . *SI1: vâs´mêmetrovâjê byla komnâtkâ , malên´kâjê , jana tam žyla . *SI1: i joj dalê ú âbš´č´ažycêjê (.) komnâtu . *SI1: âbš´č´ažycêjê pastrojêlê , i jeje@w tuda . *SI1: ana prišla na rabotu i hâvarit +"/. *SI1: +" persname persname , vy bedstvujêcê , u vas net kvarciry . *SI1: +" ja zaútrâ pêrêxažu ú âbš´č´ežycêjê . *SI1: +" ja vam prýnjasu na rabotu ključ´ . *SI1: +" ja ujdu , a vy zâseljajcês´ . *SI1: vsë . *SI1: tak i z´dzelâlê , ana ušla , ja pâselilâs´ . *SI1: prišoú kâmendant +"/. *SI1: +" na kakom âsnavanêjê ? *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" na takom , šo mne nehdzê nâčévac´ . *SI1: +" u mene syn škol´nâhâ vozrâstâ . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" idzi ú štab i dâlažy , što ja sâmavol´nâ zanêlâ kvarciru . *SI1: a nač´al´nêk (.) étâvâ hârnizonâ úšol u otpusk . *SI1: a zâmeščaú jaho étât (.) čýlavek , katory žyú u nas na kvarcirý , persname persname persname . *SI1: i on tuda tknuúsê . *SI1: on hâvarit +"/. *SI1: +" zatknis´ i malči . *SI1: +" zânjala , dobrâ z´dzelâlâ . *SI1: +" pas´mej tol´kê skazac´ xoc´ slovâ . *SI1: vsë . *SI1: i tak ja astalâs´ . *SI1: na vas´mi metrâx my žylê úmes´cê s synâm . *SI1: adna kojkâ stait tak , druhajê tak . *SI1: jon mne knihu pêrêdaje , ja jamu . *SI1: ni nadâ ne pâdnimaccý , nêčévo . *SI1: ot v takom pâlažénêjê žyli . *SI1: v étât barak (.) pâseliúsê major , nač´al´nêk straicêl´nâhâ atrjadâ . *SI1: zânimaú komnâtu , katorâjê byla vâsemnaccýc´ metrâú . *SI1: nu , naprocê žyli , dver´ u dver´ . *SI1: prydzê , to daj ucjuha , to daj skâvarodku , to daj naža , to daj ješ´č´ë što . *SI1: ot xadzil , xadzil , patom prixodzêc´ i hâvaric´ +"/. *SI1: +" ja pâlučiú kvarciru , jedu za sem´´joj . *SI1: +" vot ključi at majoj kvarciry , âddasi zaútrâ (.) v žék . *SI1: vot . *SI1: +" pâtamu što ja užé pêrêsjaljus´ . *SI1: novy dom pastrojêlê , jamu dalê kvarciru . *SI1: ja hâvarju +"/. *SI1: +" očên´ xârašo , pêredam . *SI1: +" pêredaš im ? *SI1: +" âbezacêl´nâ . *SI1: i on mne astavêú ključi , sam ušoú . *SI1: ja na synâ hâvaru +"/. *SI1: +" usë , hrejêm vodu , idzëm myjêm kvarciru . *SI1: pašli vymylê étu komnâtu . *SI1: u nevo tam stajalê dzve saldackêjê kravacê , škaf , stol (.) s kazarmy prývalok . *SI1: my úsë étâ pamylê , pastavêlê , ubralê i za noč pêrebralês´ sjuda . *SI1: ja nazaútrâ idu ú dom upraúlennêjê i hâvaru +"/. *SI1: +" vot , persname ujexâú za sem´´joj . *SI1: +" vot kljči at majej komnâty , a ja zanêlâ persname , vâsêmnâccýcêmezrovuju . *SI1: druh_na_druhâ pâsmatrelê . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" na dvaix čêlavek , mne kažýccý , što lišnêx [_//] lišnêhâ mêtraža net [_/] net . *SI1: nu i úsë . *SI1: i tak my s synâm astalês´ žyc´ v étâj kvarcirý . *SI1: a patom užé straicêlê užé strojêlê , strojêlê , nastrojêlê bol´šý . *SI1: ja pašla k hêneralu na pryjom i hâvaru +"/. *SI1: +" nâdajelâ mne žyc´ u barakê , dajcê mne kvarciru . *SI1: a on hâvarit +"/. *SI1: +" a kakoj u vas sastaú sjam´´ji ? *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" syn , no on akončêú vosêm klasâú i pajedzê pâstupac´ . *SI1: +" jes´lê pastupêt u cexnêkum , značêt (.) ja budu adna . *SI1: +" a jes´lê ne pastupêc´ , budzêm udvajom . *SI1: on hâvarit +"/. *SI1: +" dobrê . *SI1: zâpisaú , usë . *SI1: i dalê mne âdnakomnâtnu kvarciru . *SI1: syn pâstupiú , nu mne dalê užé âdnakomnâtnu kvarciru v blâhâustrojênâm domê . *SI1: užé bylâ vsë : i vada , haračýjê i xalodnâjê , âtaplen´nê , úsë . *SI1: i tak ja užé (.) âbâsnavalâsê . *SI1: syn končêú cexnêkum . *SI1: dva mesêcý +... *SI1: dažý dva ni pârabotâú , zabralê ú armêju . *SI1: s armêjê pryšoú , ja jaho uhâvarilê , štob jon ne jexâú na [_///] tuda na zavod , dze byú . *SI1: u s´vêtlahorskê jon byú na zavodzê . *SI1: ja hâvaru +"/. *SI1: +" âstavajsê tut . *SI1: jon astaúsê ú vojênskâj č´as´cê . *SI1: ja nâpisalâ zâjaúlen´nê , što syn +... *SI1: a , i pâstupiú jon zaoč´nâ vučiccý . *SI1: što syn studzent . *SI1: ja rabotâju , u mene rabotâ (.) takajê , što ja xažu pas´mennâ na rabotu . *SI1: my druh_druhu mešajêm . *SI1: štob dalê dvuxkomnâtnuju , i nam dalê dvuxkomnâtnuju . *INT: v tom žé domê ? *SI1: net , [_/] u druhom domê . *SI1: u tom my ne astalês´ . *SI1: toj dom byú kakoj-tâ syry , u kakom-tâ mes´cê takom +... *SI1: i tak my astalês´ i žylê . *SI1: vsë . *SI1: v obščým , naxal´stvâ , étâ vtarojê ščas´cê v žyz´nê . *INT: jasnâ . @New Episode *INT: a vot iš´č´ë takoj vaprosêk . *INT: vot kak vam kažýccý , v bêlarusê (.) vse gâvarjat na adnom jêzyke , ilê adzin i tot žé čêlavek v raznyx sêtuacýjêx gâvarit na raznyx jêzykax ? *INT: gdze-tâ na ruskâm , gdze-tâ na bêlaruskâm , gdze-tâ na smešýnâm . *INT: kak vam kažýccý ? *SI1: na s´mešýnâm hâvarit on poúsedneúnâ [_////] pâúsednevnâ . *SI1: no jes´lê on hdze-tâ vystupajêt perêd publêkâj , to on užé ne budzêt hâvaric´ na s´mešýnâm . *SI1: on užé hâvarit +... *SI1: jes´lê on znajêt bêlaruskê jezyk dâskanal´nâ , to on užé kak vot lektâry tam raznyjê +... *SI1: ani užé hâvarjat na čistâ bêlaruskâm jêzyke . *SI1: on pakazyvâjê , što on bêlarus , što on znajêt étât jezyk dâskanal´nâ . *SI1: a jes´lê on jaho ni znajê , to on užé hâvarit na ruskâm . *SI1: i kak by on na ruskâm ne hâvaryú , u jaho gdze-tâ praskal´zâvâjut bêlaruskêjê slava . *SI1: kada ne znajêš bêlaruskâvâ jêzyka , dumâjêš , tak i nadâ . *SI1: a kada sedziš i vnimacêl´nâ slušýjêš , u nevo ani prasačêvâjuccý . *INT: a v derevnê i v gorâdê adin i tot žé čêlavek âdinakâvâ gâvarit ilê pa-raznâmu ? *SI1: pa-raznâmu . *INT: tožý pa-raznâmu ? *SI1: pa-raznâmu . *INT: a kak ? *SI1: nu , vo tak . *SI1: pa-raznâmu hâvarat , no bol´šý hâvarat na z´mešýnâm jêzyke . *SI1: pâtamu što dâskanal´nâhâ bêelaruskâhâ jêzyka , kak pravêlâ , znajut tokâ učënyjê . *SI1: ot u mjane ú dzereúnê (.) v dzetstvê bylê dz´ve babkê : mac´ (.) atca i mac´ macêrê . *SI1: étâ bylê takijê dz´ve procêvâpaložnyjê žénš´č´êny . *SI1: ja č´astâ ix uspâminaju i dumâju +"/. *SI1: +" nu nadâ ž tak . *SI1: macêrê mac´ byla očên´ nabâžnâjê , očên´ . *SI1: i vot ana z namê râzhavarývâjê . *SI1: skazâk ana ni znalâ . *SI1: ani obê bezhramâtnyjê bylê , i ta , i ta , ne adnoj bukvy ne znalê . *SI1: nu ta nam hâvarit +"/. *SI1: +" vnuč´kê , vy žyvicê tak , štob vy nêkagda nêkamu ne astalês´ v dalhu . *SI1: +" ot jes´lê vy pâprasilê u kavo-tâ što-tâ vzajmy , vy starajcês´ atdac´ bol´šý . @New Episode *INT: kak vam kažýccý , pâčimu ljudê gâvarjat na raznyx jêzykax v raznyx sêtuacýjêx ? *SI1: nu , možýt byt´ , pryvyklê ani tak , lehčê tak . *SI1: ne nadâ zadumvâccý , kak što . *SI1: kak ano nâzyvalâs´ , tak i ladnâ . *SI1: any ne dumâjut , pravêl´nâ étâ , lêtêraturny , ilê nepravêl´nâ . *SI1: jevo pânimajut , on tak i (.) prâdalžajêt dal´šý . *SI1: mne [_/] mne kažýccý , étâ takajê sêtuacýjê . *INT: a domâ i na rabotê gâvarjat tožý âdinakâvâ ilê pa-raznâmu ? *SI1: kanešnâ pa-raznâmu . *INT: pa-raznâmu , da ? *SI1: da . *INT: a kak ? *INT: nu , gde na kakom jêzyke ? *SI1: nu , ja [_/] ja vsehda prydzeržývâjus´ taho , što hâvarac´ na s´mašýnâm jêzyke . *SI1: no na rabocê užé kak-tâ každy starajêccý sebe pâkazac´ , što jon kul´turnêj , âbrazovênnêj , bol´šý čevo znajêt . *SI1: on užé kak-tâ (.) âtšlifoúvâjê sebe pânemnožku . *SI1: raz´vê možnâ sraúnic´ čýlavekâ , katory rabotâjêt i katorý pâúsjadneúnâ domâ ? *SI1: nu , étâ ž nêkakojê sraúnenêjê . *INT: raznâjê , da ? *SI1: da . *SI1: na rabotu idëš kak ? *SI1: pamyjêšsê , nada ž pad nosâm xoc´ âdzêkalonâ jakohâ-nibudz´ tam linuc´ . *SI1: hljadziš , bolêj aprjatny . *SI1: a domâ što ? *SI1: kak jes´ , tak i ladnâ . *SI1: zač´uxâny , hrjazny , a xto tam vidzê ? *SI1: takojê panjaccjê . *SI1: a xto tam vidzêc´ ? *SI1: hrjazny ni hrjazny , kakajê raz´nêcâ ? *INT: dyk na rabotê na kakom jêzykre (.) bol´šý ? *SI1: ja čuju , na z´mešýnâm , mne kažýccý . *INT: na rabocê na zmešýmân tožý , da ? *SI1: bol´šý si ravno na z´mešýnâm . *SI1: pâtamu šta lêtêraturnâhâ , ja ž hâvaru , kak tâkavohâ , bêelaruskâhâ znajut tol´kâ (.) jêdzinicy . *SI1: ot u mjane dva praúnukê . *INT: praúnukê užo ? *SI1: da . *INT: da ? *SI1: âdnamu ú nâjabré budêt adinâccýc´ let , a druhomu ú kancy aúhustâ šés´c´ . *SI1: ot ani sjuda prýjezžajut . *SI1: ani bylê i v étâm (.) hadu . @New Episode *SI1: ljažyc´ usë ni to , što nadâ . *INT: a što vy iščécê ? *SI1: o . *SI1: vo tožý inahda tak sedzim râzhavarývâjêm . *SI1: syn iščé byl žyv . *SI1: i étât staršý +... *SI1: sedzim na ulycý tam . *SI1: syn što-tâ sprašývâjê , ja jamu raskazyvâju . *SI1: étât behâjê , vrodzê nas ni slušýjê . *SI1: ja na synâ hâvarju +"/. *SI1: +" nu ty takajê balda ! *SI1: on uslyšýú . *SI1: xto-tâ râs´mjajaúsê . *SI1: hâvaryt +"/. *SI1: +" nu ladnâ . *SI1: syn ušol . *SI1: on ka mne padxodzêc´ i harit +"/. *SI1: +" babuškâ , a ty pâčému ruhajêšsê ? *SI1: +" ja ni ruhalâs´ . *SI1: a ty na dzedušku skazalâ macêrnym slovâm . *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" kakim ? *SI1: ja zabylâ . *SI1: ja znaju , što ja pry dzecêx nêkada +... *SI1: ja dobrâjê mâcerinščýcâ , dvaccýc´ pjac´ let srédzi saldat . *SI1: ja znaju vse maty : i daúnêšnêjê , i ceperâšnêjê . *SI1: ja ni ruhalâs´ . *SI1: +" a možnâ skazac´ , kak ty skazalâ ? *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" âbezacêl´nâ . *SI1: +" ty na dzedušku skazalâ balda ["] . *SI1: a ja haru +"/. *SI1: +" étâ ni ruhacêl´nâjê . *SI1: +" kak ? *SI1: ja harju +"/. *SI1: +" étâ jes´c´ skazkâ (.) puškênâ . *SI1: +" mamâ cibe čytajêt puškênâ ? *SI1: on +"/. *SI1: +" da . *SI1: +" znajêš jeho skazkê ? *SI1: +" znaju . *SI1: ["] haru . *SI1: +" vot . *SI1: +" a étâ skazkâ pra baldu , (.) pra papâ i rabotnêkâ jeho baldu . *SI1: +" žyl byl pop , tâlakonny lob . *SI1: +" pašol pop pa bazaru , pâsmatréc´ kojê-kakohâ tavaru . *SI1: +" a navstreč´u jemu balda . *SI1: +" idze , sam ne znajê kuda . *SI1: nu , stalâ ja jemu raskazvâc´ . *SI1: ja ž znaju , što da kanca ja cebe raskazyvâc´ ne budu . *SI1: kanec takoj , zhâvarilêsê , što balda idzët k papu (.) v rabotnêkê . *SI1: placic´ (.) on jamu ne budzêt . *SI1: ani na ščélčki budut . *SI1: haru +"/. *SI1: +" tak vot , jes´lê pop (.) astanêccý baldoj davolên , balda jamu das´ ščélčka ú lob . *SI1: +" no tak kak balda úse vypalnjal jeho (.) pâručen´jê , to papu pryšlos´ lob pâdstaúljac´ . *SI1: +" tyk vot at pervâhâ ščélčka (.) adskočýú pop da pâtalka . *SI1: +" ad vtarohâ ščylčka lišyúsê pop jêzyka . *SI1: +" a trécê ščélčok +... *SI1: +" xaj cebe mamâ das´ knihu , ty sjadz´ i pâčytaj . *SI1: ja dumâlâ , na étâm vsë končêlâs´ . *SI1: ani pryšli damoj . *SI1: u nix tam bal´šajê bêblêacekâ . *SI1: nu , nevestkâ , synâ persname , z´dzes´ žyvët na saveckâj ulicý , tam synâvyjê knihê . *SI1: patom užé (.) unukê pâjavilêsê , pravnukê , use . *SI1: usë , usë tam . *SI1: on pryšoú +"/. *SI1: +" mamâ , u nas jes´c´ skazkâ pra (.) papâ i rabotnêkâ baldu ? *SI1: ana haryc´ +"/. *SI1: +" jes´c´ . *SI1: +" a pâčemu ty mne nêkada ne pâčitalâ ? *SI1: +" a xto cebe skazaú ? *SI1: +" babuškâ skazalâ , što takajê skazkâ jes´c´ . *SI1: ukladyvâjê persname spac´ . *SI1: +" a ja spac´ ne budu lažyccý , paka ty mne ne pâčitajêš , bo ja ne znaju , što bylo at trécêvâ ščélčka . *SI1: ta musêlâ +... *SI1: ulažylâ taho spac´ , selâ jamu čitac´ . *SI1: nazaútrâ pryxodzêc´ ana , havorýc´ +"/. *SI1: +" nu nadâ žé ! *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" ja ne znalâ , što on étâvâ ne znajêt . *SI1: +" ja prostâ na persname skazalâ balda ["] . *SI1: +" ja jemu âb´´jes´njaju , a da nevo nikak ne daxodzêt . *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" on uslyšýl . *SI1: ana haryt +"/. *SI1: +" on menja zastavêú . *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" pravêl´nâ . *SI1: +" a pačému ty jamu ne pâčytalâ ? *SI1: +" prostâ ne pridalâ značenêjê . *SI1: nu , vsë . *SI1: apjac´ ihrajêccý ceper maly éty . *SI1: u nas na ulicý vystaúljajêm musâr u meškax , u kaduškâx . *SI1: prýjezžajuc´ écê musârščýkê i sâbirajuc´ musâr . *SI1: maly haryt +"/. *SI1: +" babuškâ , a pâčému écê dzjadzê musâr sâbirajut ? *SI1: ja harju +"/. *SI1: +" pâtamu (.) kada ani xadzilê ú sad , to ani byli takijê , kak ty . *SI1: +" ty vot u sadu . *SI1: +" tebe dadut s´cêxâtvarénê , šob ty vyúčýú k praz´nêku , a ty haryš +"/. *SI1: +" ni xaču , ni budu . *SI1: +" vot any +"/. *SI1: +" ni xaču , ni budu . *SI1: ne učylê . *SI1: pašli v školu +"/. *SI1: +" ne budu pisat´ , ne budu čitac´ , ni xaču . *SI1: +" prâučilêsê (.) šés´c´ ilê sem let . *SI1: +" im dalê spraúku , što jany sem hadoú u školu xadzilê . *SI1: +" ani tak nêčamu i ni nâučylês´ . *SI1: +" any nehramâtnyjê . *SI1: +" dak ot toj dzjadzê , katory pisaú mâcemacêku xoc´ na dvojkê , na trojkê , tak vot on vyvučýúsê za trâktarystâ ilê za šafërâ . *SI1: +" jon jix vozêc´ . *SI1: +" a jany musâr sâbirajuc´ , pâtamu što (.) bol´šý any ne umejuc´ ničohâ dzelâc´ . *SI1: +" im nel´zja daverýc´ nêjakoj raboty . *SI1: +" jany znajêc´ , dze pravâ , dze levâ . *SI1: +" što napisânâ , kak napisânâ , any čitac´ ne umejuc´ , ničo ni umejuc´ . *SI1: +" dak ot znajêš , xto jany ? *SI1: on havorýc´ +"/. *SI1: +" kto ? *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" âkadzemêkê . *SI1: +" jix zavuc´ âkadzemêkê ["] . *SI1: tak ani pryjexâlê +... *SI1: étâ bylâ pâzaprošly hod . *SI1: pryjexâlê tuda , u minsk , huljajut na vulêcý . *SI1: nu jana ž tam za jimê nâbljudajê . *SI1: a éty maly i hâvaryt +"/. *SI1: +" a vot hdze našý babuškâ žyvët , u smarhonê , tam ékadzemêkê musâr sâbirajut . *SI1: nu ot , a dočkâ +... *SI1: v étâm hadu pryjexâlê , dyk ana hâvaryt +... *SI1: a , vynosê musâr , apjac´ +"/. *SI1: +" što , âkadzemêkâm , babuškâ , vystaúljajêš ? *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" da , skorâ padjeduc´ . *SI1: ana havorýt +"/. *SI1: +" užé úves´ naš rajon znajê , što ú smarhonê âkadzemêkê musâr sâbirajuc´ . *INT: nâvučilê ix tak ? *INT: babulê pâžýrtavalâ , a dzecê i pâútarilê . *SI1: da . *SI1: nu kak im râskazac´ , kak im utâlkavac´ ? *SI1: nu , ot nahljadnâjê pasobêjê . *SI1: hrjaznyjê , zač´uxânyjê (.) vanjučê éty musâr sâbirajuc´ , skladyvâjuc´ , vjazuc´ . *SI1: haru +"/. *SI1: +" étâ za taho , što +... *SI1: +" a ne budu , ne xač´u , ne budu . *SI1: +" ot i ne budu . *SI1: tak vot étâmu nadâ v étâm hadu v školu idci , malomu . *SI1: a takojê , što božý moj , kožý da kos´cê . *SI1: ja harju +"/. *SI1: +" nu ne âdpraúljajcê vy jaho , astaúcê vy domâ . *SI1: tak pajexâlê radzê tavo . *SI1: mahli dol´šý z´dzes´ pabyc´ . *SI1: vsë nadâ vnov (.) âfarmljac´ dlja tavo , štob jevo (.) astavêlê v sadu . *SI1: nadâ zâjevlennê at radzicêlêj , at vračej spraúkâ , pa kakoj pričinê na hod +... *SI1: možnâ (.) v sem let âtdavac´ rebënkâ ú školu na usmatrenêjê radzicêlêj . *SI1: no étâ ž vsë âb´´jes´nennê nadâ pisac´ . *SI1: nadâ úse analêzy zdavac´ , vsex vračej âbxadzic´ . *SI1: vsë vnoú , kak budtâ by on vnoú pâstupajuš´č´ê (.) u sad . *SI1: mestâ za nim âstaúljajut , no vse dâkumenty nužny novyjê . *SI1: tyk vot pajexâlê varočýc´ holâvu . *INT: jasnâ . *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" ničo , budzeš âkadzemêkâm . *SI1: +" ni xaču âkadzemêkâm . *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" budzêš . *SI1: nu , tak vot . *SI1: nada jamu budzê ú školu , no ani užé âstaúljajuc´ jaho . *SI1: no ana sama učicêl´nêcâ . *INT: a što ana prêpâdajot ? *SI1: ana prêpâdaje anhliskê jazyk . *SI1: tak ana ix domâ nataskêvâjêt , i tavo i druhovâ . *INT: v smarhonê prýpâdajot ? *INT: v smarhonê tut pâracujê ? *SI1: u minskê ž ani žyvut . *INT: a , étâ vot , da . *SI1: ani ú minskê žyvut . *SI1: ana ú minskê rabotâjêt , u minskê . @New Episode *SI1: kada v armêjê byú , tak on tam na sârêvnâvanêjê xadil , pervyjê mesta tam zânimal , vsë takojê . *SI1: nu , a tak ot domâ maly . *SI1: ja jamú nâkupljalâ , étyx knih pa šaxmâtâm . *SI1: patom u les´ničýstvâ kakoj-tâ tam prýjazdžaú prâvjarajuščý . *SI1: ne bylâ dze nâčavac´ . *SI1: v dzereúnê ž nima étâhâ , has´cinêcý . *SI1: ja jaho prêhlasilâ k sebe . *SI1: haru +"/. *SI1: +" idëmtê k nam , pêrênač´ujêtê . *SI1: i večêrâm sedelê , on hâvarit +"/. *SI1: +" mal´čêk , a ty v šaxmâty umejêš ihrac´ ? *SI1: on hâvaryt +"/. *SI1: +" net . *SI1: +" ot ja tada i tada ješ´č´ë prijedu . *SI1: +" pus´ mamâ te@w kupêt šaxmâty . *SI1: +" ja k vam prydu , ja cije@w xady pâkažu . *SI1: ja kupilâ (.) dosku šaxmâtnuju . *SI1: on pâkazal , on étêm uvlëksê . *SI1: i sam at sebe pa knihê . *SI1: nu i neploxâ on (.) ihraú u šaxmâty . *INT: syn vaš , da ? *SI1: da . *SI1: prijexâlê sjuda . *SI1: maly éty sjadzic´ , nima čym zanjaccý . *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" slušýj , u tebe šýxmâtnaja daska , nu , pâkažy ty jemu xady . *SI1: dze-tâ hodâ čytyrý jamu bylâ . *SI1: +" persname , pâihrajêm u šaxmâty ? *SI1: +" a ty umejêš ? *SI1: +" da . *SI1: +" nu davaj . *SI1: jon jamu pâkazaú . *SI1: paka ani z´des´ letâm byli , on tak uvlëksê . *SI1: kuda tam ? *SI1: i každâ letâ , kada prêjezžajêt , ot on užé k dzedu +"/. *SI1: +" dzed , davaj budzêm ihrac´ , davaj budzêm ihrac´ . *SI1: kada pašoú u školu +... *SI1: a (.) ani ústupilê ú kâpêraciv v straicêl´ny i pastrojêlê (.) u novâm mikrârajonê ú minskê , suxârêúskê +... *SI1: vot . *SI1: a ani pastrojêlê sebe troxkomnâtnuju kvarciru . *SI1: vstupilê ú kâpêraciú , uzjalê krédzit , pastrojêlê , tak žyvut . *SI1: i u nix , tak vot čérýz darohu pêrejci , atkrylê šaxmâtny klub , platny . *SI1: on haryt +"/. *SI1: +" mamâ , a što , jes´lê ja budu xadzic´ ? *SI1: ana havorýc´ +"/. *SI1: +" pažalustâ , budzêm placic´ . *SI1: jon xodzêc´ , zânimajêccý . *SI1: užé vot on pêrešol u pjaty klas . *SI1: a načýl xadzic´ s pervâvâ klasâ . *SI1: tak ot ani tam (.) meždu saboj ihrajuc´ . *SI1: patom tam prývlekajuc´ iz druhix škol , ihrajut . *SI1: patom jez´dzêc´ na sârývnavanê , âlêmpiady ustrajêvâjêt . *SI1: zvonê +"/. *SI1: +" babuškâ , ja pajedu na âlêmpeadu pa šaxmâtâm . *SI1: ja haru +"/. *SI1: +" jedz´ , taka učci , što pervâjê mestâ ty ni zajmêš . *SI1: +" rastrajvâccý ni nadâ , pâtamu što pervâjê mestâ adno . *SI1: +" a vas budzê sorâk ilê pêdzisjat čýlavek . *SI1: +" vy ž ni sjadzêcê druh_druhu na holâvy , štob bylê vse na pervâm mes´cê . *SI1: +" kto-tâ budêt pervy , kto-tâ budêt pas´lednê . *SI1: +" hlaúnâ , uč´as´têjê . *INT: +" što cebe (.) paslalê , étâ užé xârašo . *SI1: pervy raz pajexâú . *SI1: pjac´ parcêj ani dalžny syhrac´ . *SI1: nu , ani ž pa kâcehorýjêm tam . *SI1: pjac´ parcêj syhralê . *SI1: dz´ve vyhrâú , dzve prâihraú , i adna nič´ja . *SI1: <na vtaroj raz>[_/] na vtaroj raz kak bylâ ? *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>a , na vtaroj raz tri vyjhrâl (.) i dz´ve nič´jix . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>na trécê raz četyrê vyjhrâl . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja haru +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" vidzêš , ty (.) byvajêš na âlêmpiadzê , ty vidzêš , hdze u cebja slabyjê mestâ , čivo ty ni znajêš . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" vot tam ty dolžýn pâdučiccý , znac´ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>patom , žnačêc´ , pa ruskâm jêzyku byla âlêmpiadâ (.) v školê . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>i on pa školê zanêú pervâjê mestâ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>a jevo paslalê +... *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>hdze-tâ (.) u druhuju školu pâvez´li ix . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>on tam +... *INT:<span style="white-space:pre"> </span>bylâ pêdzisjat čýlavek , jon zanêl trynaccýtâjê mestâ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja haru +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" nu , ni pas´lednêjê , a trinaccýtâjê , étâ tožý éčên´ xârašo . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja haru +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" vsë , kada prijedzêš , ja tebe dam bal´šuju denjužku ne za to , što ty tam vyjhrâl ilê prâihral , za to , što ty uč´astvujêš . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" u ce@w budut svaje dzen´hê . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" pajedzêš na âlêmpijadu , kupêš sebe pêražok , vadzičkê , marožýnâ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" u mamy ne budêš prasic´ , a voz´mêš svai dzen´hê . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>on havorýt +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" a ty vyšlê . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja haru +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" net , vysylac´ ne budu . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" ty ž ni pojdzêš na počtu pâlučac´ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" palučýc´ mamâ i zâberët sebe . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" a kady ty prydzêš , ja cebe dam . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>pryjexâlê , ja jemu ucêxarja dalâ sto tysêč . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja haru +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" étâ tvai . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>nu , behâjut , tak ihrajuccý . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja haru +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" xlopcy , skorâ (.) mne cëcê-pâčtal´jon prýnesët dzenêžku . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" vot ja kada pâluču , ja tada vam dam . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" pa skol´kâ vam dzenêh dac´ ? *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>a maly hâvarit +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" bal´šyx ilê malên´kêx ? *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja haru +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" nu tak , srédnêx . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" mne sem . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja haru +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" xârašo . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>staršý malčic´ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>a jaho užé nâučilê , što prasic´ stydnâ , ni nadâ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>malčyc´ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>prišla pâštal´jon . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ani , kak raz doždz´ žé šol , ani v étâj komnâtê ihrajêc´ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ana mne dzen´gê +... *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" a dajcê mne pa pecërkê . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ana mne dalâ pa pecërkê . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja sem âdščytalâ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja haru +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" persname , idzi sjuda . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>pryxodzêc´ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja ščytaju , sem nâščytalâ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>haru +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" vsë , ty prasiú sem , vot cebe sem . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>no a tamu dalâ (.) pa dvaccatkê . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja haru +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" étâ cebe . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>jon pabehâú , pabehâú i hâvarit +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" a cebe cëcê mnohâ dzenêh dala ? *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja haru +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" da , mnohâ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" tak daj mne ješ´č´ë . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja haru +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" kak dâhâvarilês´ ? *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" ty prasil sem , ja cebe sem dalâ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" vsë , bol´šý ni prasi . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" kak ty pâprasil , tak ja z´dzelâlâ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" to , što čêlavek hâvarit , on dalžén dzelâc´ , to , što on skazal . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" nêkakix âtstuplenêj . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>pašol , ni zvukâ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>unuč´kâ hâvaryc´ +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" xârašo , tak i nadâ , ni nadâ , a to jon budzê prasic´ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" étâ zavtrâ iš´č´ë , a patom iš´č´ë . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>nu , vo tak . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ot ani prýjazdžajêc´ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>on sraúnêvâjê . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ceper on užé (.) cyfry znajê , š´čitac´ umejê . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>a ranšý on hljadzeú +"/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" a pâčamu mne sinên´kâjê , a jamu belâjê ? *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>+" davaj ilê (.) sinên´kêjê úsim , ilê belên´kêjê úsim . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>štob u nevo bylê âdzinakâvyjê , jak u persname . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>nu vot , tak i žyvëm . *INT:<span style="white-space:pre"> </span>a vot u menja ješ´č´ë pas´lednêj takoj vapros . *INT:<span style="white-space:pre"> </span>vot nekâtâryjê ispalnitêlê , da , pevcy jes´t´ takijê , ani pol´zujuccý na éstradzê smešýnym jêzykom . *INT:<span style="white-space:pre"> </span>takijê tam <sa šý i sirožâ>["] jes´t´ , krâmbambulê ["] . *INT:<span style="white-space:pre"> </span>vot kak vy k étâmu atnosêcês´ ? *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ni pânjala +... *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>što ? *INT:<span style="white-space:pre"> </span>pajut ani na smešýnâm jêzyke . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>a , nu , étâ pes´nê , ja [_/] ja v étâm (.) ni kâmpicentnâjê . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>mne kažýccý , samy lučšý jazyk , étâ svoj radnoj . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>štob ty peú , i cjabe znalê , pra što ty pajoš . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>vot any pajut +... *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>xto jaho znajê , što jany tam havorâc´ ? *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>možý , što-tâ xarošýjê , a možý , plaxojê . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>sjadziš , nu , slyšýš zvuk , melodzêju , a što k čamu , ne râz´birajêšsê . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>mne kažýccý , xto kakoj jazyk pânimajê , toj na tom dolžýn i râzhavarývâc´ , i pec´ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>ja staronnêk étâhâ . *INT:<span style="white-space:pre"> </span>nu smešýny ž pânimajut ? *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>nu s´mešýny da . *INT:<span style="white-space:pre"> </span>tyk a vot ani pajut na smešýnâm na éstradzê , pa cêlivizâru vystupajut . *INT:<span style="white-space:pre"> </span>kak vy dumâjêcê , étâ +/. *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>nu , kak im nravêccý , tak puskaj i dzelâjut . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>étâ užé +... *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>étâ ix lič´nâjê dzelâ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>tut užé kamandy ni možýt byc´ nêkakoj . *INT:<span style="white-space:pre"> </span>a vašý âtnašénêjê prostâ kakojê ? *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>nu kakojê majo âtnašénê ? *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>xarošýjê melodzêjê , nravêccý , dak slušýju , a plaxajê , dak vyključu . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>vot i vsë . *INT:<span style="white-space:pre"> </span>to jes´ jes´lê nravêccý , to narmal´nâ , da ? *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>da . *INT:<span style="white-space:pre"> </span>xârašo , spasibâ bal´šojê . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>étâ vam spasibâ . *SI1:<span style="white-space:pre"> </span>vrémê prâvjali . *INT:<span style="white-space:pre"> </span>étâ vy sa mnoj prâvili . *INT:<span style="white-space:pre"> </span>mne bylâ prijatnâ očên´ . @End <div><span id="1391515116908S" style="display: none;">&nbsp;</span></div></sa></na>
(Stand: 20.04.2022)