int_sm_1

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	SI1 Village, INT Interviewer
@ID:	brms|int|SI1|85;|female|Informant||Village|incomplete/primary||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*SI1:	xočýcê , u mjane sprasicê .
*INT:	nu , ja xacelâ râskazat´ nemnogâ ab is´ledâvânêjê tak , a prajektê .
*INT:	vot v ramkâx našývâ prajektâ my intêresuêmsê s adnoj stârany jêzykamê , na katoryx gâvarjat v bêlarusê +...
*INT:	kto-tâ ž gâvarit kak +...
*INT:	kto na ruskâm , kto na bêlaruskâm , a kto na smešýnâm .
*INT:	da ?
*INT:	a s drugoj stârany (.) my intêresuêmsê âtnašénêjêm ljudej k radnoj strane , nu , k bêlarusê .
*INT:	kak ljudê atnosêccý k bêlarusê .
*INT:	i dlja nač´alâ bylâ by očên´ inceresnâ , jes´lê b vy râskazalê prostâ a sebe , vot što vam zaxočêccý .
*INT:	možýt , što-tâ a svajej žyz´nê takojê +/.
*SI1:	u majej žyz´nê nêčevo xarošývâ ne bylâ i net .
*SI1:	ja kak sebja pomnju , s´ pelënâk , holâd , nêš´č´eta .
*SI1:	nač´ýlâs´ vajna , mne bylâ čityrnâccýc´ let .
*SI1:	tut užé pêrêdajut , u âsipovêč´âx , v parêč´ýx užé nemcy , v sorâk pervâm hadu .
*SI1:	atca zabralê , my s matêr´ju vdvajom .
*SI1:	nu što ?
*SI1:	prišli nemcy .
*SI1:	i pervâjê , što bylâ , jexâlê dva parnê na lâšadjax .
*SI1:	prostâ vadilê lâšadej na pas´bêščý , dnëm jexâlê .
*SI1:	jexâlê nemcy , njameckâjê raz´vedkâ , i jix tut ža râstraljalê .
*SI1:	at pârcizan jeduc´ iz lesâ .
@New Episode
*SI1:	iš´č´ë my ni znalê , što takojê pârtizany .
*SI1:	patom užé , zimoj sorâk vtarovâ hodâ pâjavilês´ pervyjê pârtizany .
*SI1:	te , katoryjê papalê v âkružénêjê , katoryx astavêlê s´pêcyal´nâ dlja ârhânizacýj pârtizanskêx atrjadâú .
*SI1:	ot ani úžé stalê xadit´ , prasit´ adeždu , prasit´ jes´cê , pomâš´čê .
*SI1:	i v kaneč´nâm sčëtê (.) u nas bylâ pârtizanskâjê zonâ .
*SI1:	k nam nemcy prýjezdžalê tol´kâ rastrélêvâc´ ljudzej .
*SI1:	o .
*SI1:	i v sorâk trécêm hadu , vesnoj sorâk trécêvâ +...
@New Episode
*SI1:	vot vjasnoj sorâk trécêvâ , vot za nedelju do (.) pasxê , nemcy pryslalê svai sâmalëty i bambilê sâmalëtâmê našu dereúnju , tak kak u nas bylê pârtizany .
*SI1:	paétâmu u nas iz našýj dereúnê ni adnoj dušy iz mâladëžý ne bylâ zabranâ (.) ú kanclahêr´ .
*INT:	a , v kanclagêr´ .
*SI1:	+< u kanclahêr´ .
*SI1:	nêkavo .
*SI1:	v armêju , nu , v armêju zabralê .
*SI1:	kak vajna nač´ýlâs´ , zabralê .
*SI1:	a âstal´najê mâladëž : padrostkê , ce , katoryjê pâpadalê v âkružénnê , prêxadilê iz plenâ , vsë , étâ vse uxadilê ú pârtizany .
*SI1:	vse , vse , vse .
*SI1:	no kada nemcy pryjezžâlê , ani ne smatrelê , dze pârtizanskêjê sem´jê , hdze kakijê .
*SI1:	xto byl u dereúnê , vsex ubivalê .
*SI1:	i užé (.) pos´lê pasxê , étâ bylâ nidelê tri četyrê +...
@New Episode
*SI1:	v s´vêtlahorsk .
*SI1:	ani vot , étâ , takim klinâm zanjalê (.) vsju pâlasu i (.) išli .
*SI1:	i vsex ubivalê padrjad , vsex padrjad .
*SI1:	i katoryjê byli stâréki nemâš´č´nyjê , katoryjê ne mahli ú les ubežyc´ .
*SI1:	dzecê , stâréki +...
*SI1:	rastrelêvâlê , u kalodzêž brasalê .
*SI1:	zapalêvâlê dama , katoryjê ucalelê ad bambëžkê , i brasalê ix tuda , tam palilê .
*SI1:	nu , tak pa merê tavo nas pârcezany prýduprédzilê , što nemcy buduc´ idci , budzêt idci karacêl´ny atrad .
*SI1:	+" spasajcês´ xto kak možý .
*SI1:	samê pârcezany s našývâ lesâ ušli v akcjabrskê rajon .
*INT:	tak dalëkâ .
*SI1:	a z´dzes´ astavêlê tol´kâ (.) vot na takix na pêrekrosnyx darohâx kârauly .
*SI1:	kak nemcy iduc´ , ani ix âbstraljajuc´ i ubehut .
*SI1:	nu , nemcy ž , raz ix âbstraljalê , značýccý jany úžé idut âstarožnâ , nu , medlênnâ .
*SI1:	to isc´ ani davalê (.) vremê âsnaúnoj silê pârcizan .
*SI1:	u nix žé nâselennê bylâ mnohâ .
*SI1:	štob jix , nu , kak [_/] kak hâvaryccý , šob ani us´pelê ujci s našývâ rajonâ , štob jix ni usix ni pêrêstraljalê .
*SI1:	vot [_/] vot takajê bylâ âbaronâ .
*SI1:	a my idzëm upêredzi nemcâm .
*SI1:	nemcy dze-tâ zzadzê straljajêc´ .
*SI1:	my ž les znajêm , behim .
*SI1:	i pratâlês´ bol´šuju čas´c´ u balotâ .
*SI1:	ani balotâ bajalês´ .
*SI1:	a my žé znajêm , hdze top , a hdze (.) zalezêš tak , što ne vylêzêš .
*SI1:	ot my v écêx balotâx sedzelê .
*SI1:	kak prixodzêc´ noč´ , ani sredi lesâ vybirajut paljanu , nemcy , âkružajuc´ , stavêc´ kâraul i na étâj paljanê nač´ujut .
*SI1:	my tada cixon´kâ vybirajêmsê i zaxodzêm jim u tyl , v to mestâ , hdze ani užé prašli .
*SI1:	ani na zavtrâ , vot ani zdzes´ nâčevalê , tak padnjalêsê i pašli .
*SI1:	a my prišli sjuda , hdze ani užé šli .
*SI1:	i tut užé âstanaúlêvâjêmsê , sedzim , a ani pašli dal´šý pračosyvâc´ les .
*SI1:	ot tak tol´kâ nâselennê spaslos´ , i to ni vse .
*SI1:	dak vot (.) kahda (.) nemcy užé bylê v našým rajonê i nâčevalê ú našým ljasu , v étu samuju noč´ dolžýn byl prýljacec´ sâmalët z maskvy , prývezci bojêprypasy , mêdzêkamenty i zabrac´ , uvez´ci ranênyx .
*SI1:	uslovny znak byl , na paljanê dalžno <bylâ zâžžéno>[_//] bylâ byc´ zâžžéno pjac´ kastrov .
*SI1:	a lëtčêk prýjazdzal [_//] prýljatal adzin i toj žé , katorý raz pabyl , vtaroj .
*SI1:	jaho úžo pâsylalê , pâtamu što on užé znajêt mesnâs´c´ , znajêc´ uslovnyjê znakê , vsë .
*SI1:	a ú nemcýú-tâ tožý bylê s´veznyjê , katoryjê u pârcizan (.) vrodzê vâjavalê , a nemcâm use s´vedzênnnê pêrêdavalê .
*SI1:	nemcâm skazalê , što v éêtu noč´ prêlicic´ sâmalët .
*SI1:	no na kakoj paljanê budzêt +...
*SI1:	to , što dalžno byc´ pjac´ kastroú , étâ da .
*SI1:	a kak écê kastry dalžny byc´ râspaložýnyjê , étât s´vezist ne znal .
*SI1:	kastry , kastry , nu i vsë .
*SI1:	i vot lecit sâmalët .
*SI1:	nemcy užé nâstarožýny .
*SI1:	+" o , užé i sâmalët zâberom , i pjatêjê , dzesjatâjê .
*SI1:	a on z´dzelâl âbarot .
*SI1:	smotrêc´ , pjac´ kastroú , no ni tak .
*SI1:	akazyvâjêccý , ani vot kak pêcêkaneč´nâjê z´vezda , na roúnâm (.) râstajan´jê .
*SI1:	hdze (.) ú z´vezdy écê , kancy , kak ani nâzyvalês´ , ot tak dolžýn byc´ zažžon každy kas´cër .
*SI1:	a u nix bylâ prostâ pjac´ kastroú tam .
*SI1:	nêizvesnâ kak ani ix zažhli , i vsë , sâmalët étât , značýt , prâljaceú .
*SI1:	letčýk z´dzelâl adzin âbarot , što-tô ni to .
*SI1:	a pârcezany ne zâžyhalê kastroú .
*SI1:	ani tožý na druhoj paljanê âbâsnavalês´ , vâružylês´ xârašo , što by ždac´ .
*SI1:	nu ne zâžyhalê kastry paka .
*SI1:	a sâmalët prýljaceú , kada on zdzelâl adzin âbarot , ani tada kastry zažhli .
*SI1:	on vidzic´ , aha , na druhoj paljanê xx zâžžény užé tak , kak paložýnâ .
*SI1:	on tada prýzemlilsê .
*SI1:	tut užé pa-bystrâmu ranênyjê byli pryvezêny , dzecê i bal´nyjê , katoryjê tam užé bylê stâryki , vsë .
*SI1:	bystrâ râzhruzilês´ , na celehê vsë étâ pâhruzilê vot , i sâmalët uljaceú .
*SI1:	nemcy ne z´dzelâlê ne jedzinâhâ vystrýlâ .
*SI1:	ani bajalês´ .
*SI1:	ani znalê , što raz ani ždut sâmalët , to ani užé tak vâružylêsê .
*SI1:	a les , cêmnata .
*SI1:	ani bajalês´ , ani ni âdnavo vystrýlâ ne z´dzelâlê .
*SI1:	i sâmalët uleceú ne abstréljêny .
*INT:	oho .
*SI1:	i pârcezany ujexâlê .
*SI1:	što ani tam , što jany pryvez´lê , a šo , nam étâ , nâselennju , nêizvesnâ , no bylâ takojê dzelâ .
*SI1:	oj , kak nâselennê radâvâlâs´ , kak use târžýstvavalê !
*SI1:	+" aj , mâladcy xlopcy , mâladcy !
*SI1:	nu što ?
*SI1:	any ljudzej pâubivalê , derevnê sažhli , skot zabralê .
*SI1:	usë étâ uhnalê , uvez´li .
*SI1:	nu , ljudzê tak astalêsê pa [_///] apjac´ žyc´ .
*SI1:	žylê my v âsnavnom v lesu , ni na pâpeliš´č´ýx , a ú lesu .
*SI1:	padzelâlê kureni , zemljankê i žyli .
*SI1:	i naš rajon rečêckê +...
*SI1:	ja sama z rečêcý .
*SI1:	naš rečêckê rajon âsvâbadzilê vâsimnaccýtâhâ nâjabrja (.) sorâk trecêvâ hodâ .
*SI1:	a z´dzes´ nemcý , u minskê , iš´č´ë byli do ijulê sorâk čec´vërtâvâ hodâ .
*SI1:	vot skol´kâ my užé (.) žyli na cêritorýjê našýx , krasnâj armêjê .
*SI1:	a skol´kâ tut iš´č´ë ljudzê +...
*SI1:	atsjudâ vo ješ´č´ë bralê ljudzej vot .
*SI1:	čerêz dom žyvët sasedkâ , jaje išč´ë u sorâk čec´vërtâm hadu , ú maji (.) ilê v aprelê , zabralê iš´č´ë ú kanclahêr´ , zahnalê .
*SI1:	ana ješ´č´ë tri mesêcý ú hermanêjê pâbyla .
*SI1:	ana š´čitajêccý uz´nêkâm .
*SI1:	a my užé žyli (.) svabodnâ .
*SI1:	nu , u nas byla prýfrântavajê pâlasa , ani âbâsnavalêsê .
*SI1:	i polhodâ ješ´č´ë my (.) tak +...
*SI1:	nu nemcý užé k nam u dzereúnju ne prêxadzilê .
*SI1:	my užo pry krasnâj žylê , nu , kaje kak žylê .
*SI1:	nu , vse balelê cifâm .
*SI1:	zâbalelê cifâm , lečen´´´ê nêkakohâ .
*SI1:	narodu očên´ mnohâ umêrlâ .
*SI1:	umeralê ú âsnavnom stâreki (.) i vzroslyjê takijê , ne adzin rebënâk ne umêr .
*SI1:	dzecê úse vyžýlê , vse astalês´ sirotâmê .
*SI1:	acec na fron´cê , a mac´ umerla .
*SI1:	u réčêcu úsix vazilê .
*SI1:	kuda ix râspraúljalê , dze ?
*SI1:	tak ani pâceralês´ .
*SI1:	kto najšoúsê , kto net .
*SI1:	da six por ne znajêm , hdze kto žyvoj , nêžyvoj .
*SI1:	vo tak žylê .
*SI1:	takajê žyz´n´ u nas byla .
*INT:	a kak vy v smargon´ papalê ?
*SI1:	u mjane ú smarhonê žyl syn .
*SI1:	syn (.) akončêl ins´citut (.) mâšýnâstraicêl´ny mâhilëvskê .
*SI1:	dalê zajavku .
*SI1:	nu , zavody dajut zajaúku , hdze nužny spêcýalisty .
*SI1:	on vybrâl sebe lêbedzjan´ .
*SI1:	i pos´lê âkanč´anêjê in´s´cetutâ pajexâl v lêbedzjan .
*SI1:	u nevo užé byla žéna , doč´kâ .
*SI1:	ani pajexâlê tuda , nu , i žyli tam .
*SI1:	a patom (.) s étâvâ smarhon´skâvâ zavodâ (.) dzerektâr , bylâ takajê žénš´č´ênâ +...
*SI1:	ja zabylâ , kak jaje užé familêjê .
*SI1:	persname +...
*SI1:	persname ilê persname šo-tâ .
*SI1:	persname vrodzê .
*SI1:	ana na planërkê hâvarit +"/.
*SI1:	+" nam sročnâ nužny (.) xacja by paru inžýneroú na zavod .
*SI1:	a z´dzes´ na zavodzê rabotâl synâ druh , s katorym ani úmes´cê ú cexnêkumê účilêsê .
*SI1:	i on pryjexâú sjuda na rabotu pos´lê âkančanêjê .
*SI1:	a moj syn u svêtlahorsk pajexâl .
*SI1:	nu , étât astalsê .
*SI1:	a majvo@w synâ s +...
*SI1:	on (.) v ijunê , ne , maj , aprelê +...
*SI1:	v kancé aprelê byl vypusk .
*SI1:	a petnaccýtâvâ [_//] sjamnaccýtâvâ majê jevo pryzvalê v armêju .
*SI1:	on ušol v armêju .
*SI1:	i pos´lê armêjê akončýú étât in´s´cetut mâšýnâstraicêl´ny i pajexâl tuda .
*SI1:	tam jamu pââbeščalê kvarciru dac´ , no +...
*SI1:	+" nanjalê haryt ["-"] kakuju-tâ tam vremjanku u étâvâ , u xazjajênâ .
*SI1:	za ijo@w placilê , vsë .
*SI1:	jon tam žyl , rabotâl inžynerâm na (.) zavodzê .
*SI1:	tam byl (.) kakoj-tâ licejny zavod , u lêbedzjanê .
*SI1:	jon tam rabotâú .
*SI1:	nu , tak on hâvarit +"/.
*SI1:	+" ja znaju âdnavo (.) mužčinu , xarošý , talkovy .
*SI1:	+" no on ne z´dzes´ , on tam i tam žyvët .
*SI1:	ana +"/.
*SI1:	+" astan´sê , nu , astan´sê .
*SI1:	zâcapilâs´ usë étâ , zâvezalâs´ .
*SI1:	i ana sâzvanilâsê s synâm pa cêlefonu , što +...
*SI1:	+" jes´lê ty pryjedzêš u smarhon´ , my cebe srazu dadzim kvarciru .
*SI1:	sjuda , na étât sêlekat-beton , na étât zavod .
*SI1:	i vyslâl hâran´cijnâjê pis´mo , šo po pryjezdu âbes´pečêvâju kvarcirâj .
*SI1:	nu , on risknul .
*SI1:	ja v rečêckâm rajonê , étâ bêlarusêjê .
*SI1:	cëščý ú sâlihorskê .
*SI1:	nu , vrodzê tavo , što vse rodstvênnêkê tut .
*SI1:	on résknul i pryjexâl sjuda .
*SI1:	pravdâ , jamu srazu po pryjezdu dalê dvuxkomnâtnuju kvarciru .
*SI1:	jon âbâsnavalsê .
*SI1:	i srazu on rabotâl nač´al´nêkâm céxâ (.) z´dzes´ u smarhonê .
*SI1:	a patom jaho pastavêlê hlaúnym mexanêkâm .
*SI1:	on rabotâl , on dvaccýc´ try hodâ prârabotâl na étâm zavodzê .
*SI1:	patom zâbaleú , pêrešoú na lecejny zavod .
*SI1:	tut pamen´šý ab´´jom raboty .
*SI1:	i va kaneč´nâm š´č´ëcê vot v âkcebré étâvâ hodâ budzêt dva hodâ , kak on umêr .
*SI1:	astalâs´ adna .
*SI1:	no tak kak z´dzes´ syn , a ú mene nêkakohâ rodstvâ net +...
*SI1:	u mjane nêkavo net .
*SI1:	vo vremê vajny kakijê tam bylê dzjadz´kê , cëtkê , xto umêr , kavo ubilê , xto pryšol nêdabity iz plenâ .
*SI1:	pâumiralê .
*SI1:	nêkavo u mjane , ni brac´jêú , ni sis´cër .
*SI1:	nu , dažý v trécêm pâkalennê nêkavo net .
*SI1:	adzin syn .
*SI1:	on haryt +"/.
*SI1:	+" mam , prýjazdžaj sjuda .
*SI1:	a u nas tam (.) rečêcâ (.) i babrujsk , étâ dva jevrejskêjê hârada na vsju bêlarus´ .
*SI1:	étâ bylâ očên´ mnohâ , pracéntâú vosêmdzêsêt , možý , dzêvinostâ , adny jevrejê .
*SI1:	ruskêx bylâ malâ .
*SI1:	kada v černobâlê (.) vot étâ pâlučilâs´ avarêjê , ani vse ujexâlê , kvarciry astalês´ .
*SI1:	patom byl mikrârajon nefcjanêkâv .
*SI1:	i ja tam žyla , u mikrârajonê nefcjanêkâú .
*SI1:	nefcjanêkê , nefc´ (.) končêlâs´ , pêrýbazirvâlês´ na sevêr .
*SI1:	to is´ i ce kvarciry , i druhijê nadâ bylâ prâdavac´ .
*SI1:	tak što ljudzê za bezcénâk nabralê stol´kâ kvarcir , što ni tokâ vnukâm , užo i praúnukâm pâastavalês´ .
*SI1:	i ja nekak ne mahla étu kvarciru pradac´ .
*SI1:	vdruh prâdala .
*SI1:	prêjezžaju sjuda , a z´dzes´ kvarciry harazdâ darožý .
*SI1:	a ú mene dâplacic´ nečêm i net za što kupic´ .
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" što búdzêm dzelâc´ ?
*SI1:	on haryt +"/.
*SI1:	+" nu , u krajnêm sluč´ýjê +...
*SI1:	+" prêjezžaj , v krajnêm sluč´ýjê pâžyvëš na dačê .
*SI1:	u nevâ dač´ý .
*SI1:	+" pâžyvëš na dačý , možýt , tam hdze xto budzêt prâdavac´ .
*SI1:	a patom ja najšla âb´´jeúlennê , što prâdavalsê étât dom .
*SI1:	starékê umerlê , doč´kâ ú vil´nusê .
*SI1:	i dom étât prâdavalê sasedzê , katoryjê rjadâm žyli .
*SI1:	a z´dzes´ žyla sem´´´ja .
*SI1:	nu , ne bylo dze žyc´ , ani (.) dâhâvarylês´ .
*SI1:	p´´janêcy žyli .
*SI1:	ja kak prišla v étât dom +...
*SI1:	tut bylâ strašnâ hljanuc´ .
*SI1:	sičas u mjane bêsparjadâk , a tut vot vabš´č´e ni skazac´ .
*SI1:	nu , my uznalê cêlifon , dâhâvarilês´ .
*SI1:	étâ žén´š´č´ênâ pryjexâlâ .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" vy prijedz´cê pâsmatricê , u kakom sâstajannê vaš dom .
*SI1:	ana prasilâ čityrê tysêčê dolârâú .
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" tri s pâlavinâj ja vam dam .
*SI1:	pâtamu što ja dâhâvarilâs´ svaju pradac´ za tri semsot .
*SI1:	+" nu dumâju ["-"] dves´cê dolârâv mne budzêt na pêrejezd , nanjac´ mašynu , a tri pec´sot ja mahu atdac´ za kvarciru .
*SI1:	nu i tak my dâhâvarylês´ .
*SI1:	ja kupilâ étât domêk i prijexâlâ .
*SI1:	vo tak ja âč´ucilâs´ z´dzes´ .
*SI1:	ja prijexâlâ , štob mene syn pâxâranil .
*SI1:	a pâlučilâs´ tak , što syn umêr , a ja astalâs´ .
*INT:	a vnukê jes´c´ u vas ?
*INT:	vnukê ?
*SI1:	ni slyšu .
*INT:	vnukê jes´c´ u vas ?
*SI1:	unukê jes´ , no unukê ú mene očên´ plaxijê .
*SI1:	paka mjane z´dzes´ ne bylo , ani z´dzes´ žyli .
*SI1:	kak ja pryjexâlâ , any z´dzes´ râz´bežalês´ , râz´bežalês´ atsjudâvâ .
*SI1:	ja šuču , što plaxijê .
*SI1:	vnuč´kâ akončêlâ minskê (.) pêdunêvêrsicet .
*SI1:	pâznakomêlâs´ s parnêm , minč´anâm .
*SI1:	on na nej žénilsê i pêrêtaš´č´il jejo tuda .
*SI1:	u nix z bratâm na pjac´ let raz´nêcâ .
*SI1:	étâ akončêlâ , a étât pâstupil , adzinâccýc´ klasâú akončêú , pâstupiú .
*SI1:	xacel u straicêl´ny ins´cetut .
*SI1:	no u minskê byl platny straicêl´ny ins´cetut .
*SI1:	on u maskvu .
*SI1:	a tak kak on inastranêc , tam pa sâbesedâvânnê z´dzelâlê i prynêlê jaho ú in´s´cetut , i dalê âbš´č´ažycêjê .
*SI1:	i stal on učiccý .
*SI1:	akončêl on (.) étât in´s´cetut .
*SI1:	pâstupal u in´s´cetut , a patom užé pêrêimênavalê , unêvêrsicet .
*SI1:	nu , i tak astalsê tam .
*SI1:	rabotâjêt š´č´as na strojkê prarabâm .
*SI1:	kupil sebe dvuxkomnâtnuju kvarciru u pâdmaskov´´jê .
*SI1:	i hâvarit +"/.
*SI1:	+" ja užé sjuda ni pajedu .
*SI1:	+" nu , tada dak što ?
*SI1:	ja harju +"/.
*SI1:	+" jes´lê b xx ni pryjexâlâ , možý by , ú smarhonê žylê .
*SI1:	+" jak ja pryjexâlâ , aj vas râzahnalâ .
*SI1:	ani prýjezžajut , nu prýjezžajut na vrémê otpuskâ .
*SI1:	nu tak što étâ ?
*SI1:	pomâš´č´ý nêkakoj .
*SI1:	to pazvonêm , pâhâvarim , i vsë , a bol´šý nêčevo .
*INT:	a vot u menja ješ´č´ë takoj vapros .
*INT:	vot vy radilês´ v rečêcý , da ?
*SI1:	net , ja radzilâs´ +/.
*INT:	v rečêckâm rajonê .
*SI1:	+, v dzireúnê rečêckâhâ rajonâ .
*SI1:	homêl´skâjê oblâs´c´ , rečêckê rajon , dzireúnê vâladarsk .
*SI1:	ja râdzilas´ tam i tam žyla .
*SI1:	i úsju vajnu tam byla , a už pos´lê vajny papalâ v rečêcu na rabotu .
*SI1:	tam žyla ú rečêcý .
*SI1:	a patom (.) apjac´ prijexâlâ ú dzereúnju , v dtereúnê žyla .
*SI1:	a patom v pêdzisjat dzevjatâm hadu ú peci kilomêtrâú at našýj dzireúnê (.) âbasnovyvâlâs´ vojênskâjê č´as´c´ .
*SI1:	i bralê na rabotu (.) mužčin , žénš´č´ên , nu , vol´nânajomnyx , katoryjê trudâspasobnyjê byli .
*SI1:	nu , i ja pašla rabotâc´ u vojênskuju č´as´c´ .
*SI1:	i vot +...
*SI1:	i s šýs´cêdzisjatâvâ hodâ [_///] z majê šýs´cêdzisjatâvâ pa tridcatâjê aprélê vosêmdzêsêt pjatâvâ hodâ ja žyla i rabotâlâ ú vojênskâj č´as´cê .
*SI1:	étâ bylê [_//] bylâ sekrétnâjê raketnâjê č´as´c´ .
*SI1:	u nas byla homêl´skâjê prapiskâ .
*SI1:	étâ š´čitalâsê homêl´ tryccýc´ .
*SI1:	vot ja tam rabotâlâ (.) i žyla .
*SI1:	i kada pašla na pen´sêju , mne dalê v rečêcý kvarciru .
*SI1:	pâhruzilê , zâvez´li , pâsadzilê , i žyvi , babâ .
*SI1:	i ja ješ´č´ë dvenaccýc´ let žyla v rečêcý .
*SI1:	a ú dzêvenostâ sedz´mom hadu pêrejexâlâ sjuda .
*SI1:	mne užé +...
*SI1:	semdêsêt let mne bylâ ú dzêvjanostâ sedz´mom hadu .
*SI1:	semdêsêt let , para užé na otdyx , na pakoj .
*SI1:	vot ja i pryjexâlâ na pakoj .
*INT:	a kak vam kažýccý , vot rečêckê , tač´nejê , smargonskê (.) rêgion , on [_/] on tepič´nâ bêlaruskê ilê on âtlič´ajêccý ad drugix ?
*SI1:	očên´ .
*INT:	očên´ âtlič´ajêccý ?
*SI1:	očên´ .
*INT:	da ?
*INT:	čem ?
*SI1:	va-pervyx xx , ljudzê samê pa sibe kakijê-tâ skloč´nyjê , zlyjê .
*SI1:	ot u nix net tavo , što vot jes´lê jany družýc´ z čýlavekâm , značýt ani družýt vsej dušoj .
*SI1:	net .
*SI1:	ot ja tokâ pryjexâlâ , s écêmê pâznakomêlâs´ , bo na ixny adrâs +...
*SI1:	s écêmê sasedzêmê .
*SI1:	na ixny adrâs bylâ âb´´jeúlennê , hdze prâdajoccý kvarcirâ .
*SI1:	ja k nim pryšla .
*SI1:	to jes´c´ ani užé , kak ja pryjexâlâ , na s´leduščý dzen´ ani užé pryšli ka mne .
*SI1:	čerêz dva dnja pâznakomêlâs´ s sasedkâj , katorâjê z´dzes´ .
*SI1:	tut ž zaborâv net .
*SI1:	ja vyšlâ v âharod i jana .
*SI1:	vot .
*SI1:	+" ja persname persname , a +...
*SI1:	+" vot budzêm znakomy .
*SI1:	vsë .
*SI1:	+" nu dobrê .
*SI1:	ana mne hâvarit +".
*SI1:	écê prýduprédzilê , štob ja s´ nej ne družylâ .
*SI1:	pâtamu što ana xodzêc´ v kakuju-tâ sektu .
*SI1:	babcisty ilê évânhalisty , što-tâ ja vo +...
*SI1:	+" kuda-tâ ana xodzêt , ot ana cebe tuda zacjanêt .
*SI1:	vot .
*SI1:	+" ne družy z jej , ana takajê-sjakajê .
*SI1:	kada ja s étâj stalâ râzhavarývâc´ , étâ hâvarit +"/.
*SI1:	+" ne družy s étâj , ana bezhramâtnâ , ana durnajê , ana spletnêcâ i kaldun´jê .
*SI1:	+" ot jana ot [_/] ot xodzêt , tam šo-tâ kaldujê , šo-tâ +...
*SI1:	v obščým , ja [_/] ja ú étâ ne [_/] ne verju , ne pânimaju , što étâ , što k čamu .
*SI1:	tak vot (.) sam pa sebe naprašývâjêccý vyvâd .
*SI1:	jes´lê xx pražylê sorâk led rjadâm (.) i vy druh hâvaricê takijê hadâs´cê čêlaveku , katorâvâ vy ni znajêcê +...
*SI1:	ja dumâju +"/.
*SI1:	+" nu , xârašo .
*SI1:	étâ pâluč´ajêccý , što ani mene kak prêdupredzilê , štob ja bylâ na stâražé .
*SI1:	étâ pridzët na étu boč´kê kacêc´ , ja vyslušýju .
*SI1:	+" a što jana vam hâvarylâ ?
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" a kakajê vam raz´nêcâ , što [_///] a čëm my hâvarilê ?
*SI1:	+" a čëm my s vamê havorêm .
*SI1:	+" kto što pâsadzil , što vyrâslâ , što jelê , skol´kâ dzenêh xvatajêt da paluč´kê ilê ni xvatajêt .
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" taja [_//] tot samy râzhavor i s étâj .
*SI1:	jes´lê b ja jim râskazalâ to , što ani hâvarylê druh xx , ani b , navernâ , âtkusilê nasy druh xx .
*SI1:	no ja étâvâ nêkada ni dzelâlâ .
*SI1:	dumâju +"/.
*SI1:	+" boh s vamê !
*SI1:	+" zato ja budu znac´ , kak s vamê râzhavarývâc´ i kak sebe ves´ci .
*SI1:	jes´lê ty pryšol k nim što-tâ âddalžyc´ +...
*SI1:	sol´ âddalžac´ nel´zja , pâtamo što jes´lê âddasi z domu sol´ , étâ užé nêš´č´eta budzêt .
*SI1:	spičkê âddalžac´ nel´zja .
*SI1:	u praz´nêčnyjê i vaskrésnyjê dni vabš´č´e sa dvara nêčevo davac´ nel´zja .
*SI1:	ani ne dajut , nu k cebe ani pryduc´ i budut prasic´ .
*SI1:	prixodzêt , ja im daju .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" nil´zja ž , sëdnê praz´nêk .
*SI1:	+" oj , nadâ , nêâbxadzimâ .
*SI1:	+" nu , na nêâbxadzimâs´c´ na .
*SI1:	nu sama úžo ja ni xadzilâ prasic´ .
*SI1:	vo tak i živu .
*SI1:	i vot ja prâžyla užé z´dzes´ trinaccýc´ let .
*SI1:	pervâhâ ijulê ispolnêlâs´ trynaccýc´ let , kak ja z´dzes´ .
*SI1:	nu ja z´dzes´ (.) ni pryvyklâ žyc´ .
*SI1:	ja ne mahu sibe najci čýlavekâ , s katorym by ja mahla [_///] paplakâccý ú nevo na pleče .
*SI1:	nu , net takix .
*SI1:	ot ne us´pel što-tâ skazac´ , kak tut ža dabavêlê , iz´venicê mene , dzerma , râz´veli pažyžý i vyplêsnulê (.) na vseobščýjê âbazrenêjê .
*SI1:	tak što étâ za ljudzê ?
*INT:	to is´c´ ljudzê imênnâ âtlič´ajuccý , da ?
*SI1:	očên´ , očên´ .
*SI1:	ja ne mahu s´ nimê ni [_//] nikak .
*SI1:	ja z jimê ni ruhajus´ , ni_s_kem (.) ne ruhajus´ i ne ruhalâs´ .
*SI1:	no jes´lê mjane zadzenuc´ , ja ix xârašén´kâ tak , étâ , čistâ pa-ruskê pašlju .
*SI1:	no čérýz dzen´ , dva jany apjac´ pryxodzêt .
*SI1:	ani , nu +...
*SI1:	vo kak-tâ ú jix i abidy net , jany ni âbižajuccý .
*SI1:	nu ja ž hâvaru , takoj družby , štob očên´ už družyc´ , kak umejut +...
*SI1:	nu , znajêcê , rabotâlê , bylê druz´ja pa rabocê .
*SI1:	sjuda ja pryjexâlâ , što ja úžo na rabotu ni pašla , bo ja starâjê .
*SI1:	no tak na ulicý vstrécês´sê +...
*SI1:	vstrécêúsê , xârašo , ni vstrécêúsê , i tožý ladnâ .
*INT:	a vot iš´č´ë takoj vapros .
*INT:	vy sebja š´čitajêcê bêlaruskâj ?
*SI1:	kanešnâ .
*INT:	a što značêt byc´ bêlarusâm ?
*INT:	kak vot vy dumâjêtê ?
*SI1:	ja dumâju , što étâ nadâ byc´ dobrym , pakladzêstym , trudâljubivym .
*SI1:	pâkazac´ sebja s xarošýj stârany , ni s kakoj-nibudz´ tam +...
*SI1:	ja i +...
*SI1:	ja ni znaju , kak vyrâzêccý .
*SI1:	paršyvâj .
*SI1:	ja , nâprymer , hardžus´ .
*SI1:	jes´lê ja b jez´dzêlâ ú sânatorýj , ja vsehda +"/.
*SI1:	+" ja bêlaruskâ , ja bêlaruskâ .
*INT:	gâvarilê , da , padčërkêvâlê ?
*SI1:	+< da , da .
*SI1:	ščitalâ sebe na vysace .
*SI1:	ja ne kakajê tam armjankâ , cyhankâ , ja bêlaruskâ .
*SI1:	vsë .
*SI1:	i étâ zvuč´alâ očên´ hordâ dlja mene , šo ja bêlaruskâ .
*INT:	i kak ljudê vâsprênimalê ?
*SI1:	nu , kto kak .
*SI1:	kanešnâ , my (.) hâvarim ne na bêlaruskâm jêzyke .
*SI1:	u nas smešýny jazyk , i bol´šý ruskâvâ , čem bêlaruskâvâ .
*SI1:	pâtamu što čistâ na bêlaruskâm nikto ne râzhavarývâjêt , nikto .
*SI1:	nu , vot (.) to bêlarus´ i étâ bêlarus´ , no nazvanêjê predmetâú očên´ raznyjê .
*INT:	vy pra rečêcu i smargon´ , da ?
*SI1:	pra réčýcu i smarhon´ .
*SI1:	ot ja pryjexâlâ sjuda .
*SI1:	syn u mene z´dzes´ sedzit .
*SI1:	k nemu pryjexâl kakoj-tâ znakomy čêlavek , nadâ im pâhâvaric´ .
*SI1:	i on šo-tâ tak , nâstâražé kakoj-tâ .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" što vy tak ?
*SI1:	+" a , da vy znajêcê , ja prijexâl na rovêrê , tak bajus´ , šob xto ni staš´č´iú .
*SI1:	a ja ni slyšýlâ étâvâ slovâ .
*SI1:	ani sedzjac´ , râzhavarývâjuc´ .
*SI1:	a ja dumâju +"/.
*SI1:	+" pajdu ja pâsmatrju , što étâ takojê .
*SI1:	ja pryšla , a na ulicý stait vêlâseped .
*SI1:	ja dumâju +"/.
*SI1:	+" a božý moj , kak étâ tak , rovêr ["] , i vêlâseped ?
*SI1:	ja ni šlyšýlâ étâvâ slovâ .
*SI1:	prevezlâ s saboj prjalku .
*SI1:	ot sâmapradkâ , katorâjê krucêš kâleso , i ano pradzëccý , nitkê , kudzelê .
*SI1:	ot ana ú mene tam stajic´ .
*SI1:	vot .
*SI1:	a vsë v akno vidnâ , on tam stait .
*SI1:	ja prývezla jaje s saboj .
*SI1:	hljadzjac´ +"/.
*SI1:	+" oj , u vas kâlavrot .
*SI1:	a ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" a što takojê <kolâ v rot>["] ?
*SI1:	<kol v rot>["] , étâ vrodzê tohâ +...
*SI1:	xaj tabe kol u horlâ !
*SI1:	štob ty xlebâ ne jeú , a kolâm pâdaviúsê .
*SI1:	étâ prakljacêjê kakojê-tâ , pa majmu panjac´ju .
*SI1:	a pa-ixnâmu , étâ sâmôpradkâ , étâ (.) ilê prjalkâ [_////] pralkâ , sâmapradkâ .
*SI1:	vot .
*SI1:	ot u nix takojê .
*SI1:	+" oj , xadzilâ na polê , hljadzelâ , hljadzelâ ništo ne abxodzêc´ .
*SI1:	to jes´ xx vsxodâú +...
*SI1:	tam pšénicâ pasejênâ ilê kukuruzâ , ilê šo-tâ , ni vsxodzêt .
*SI1:	što značêc´ abxodzêt ["] ?
*SI1:	kak ras´cennê možýc´ abxodzêc´ ?
*SI1:	ano dalžno vsxodzêc´ .
*SI1:	vsxody dajot ras´cenêjê , a ne abxody .
*SI1:	i vo tak , ja ž hâvaru , ot (.) slušýjêš +...
*SI1:	ani pa-svojêmu šo-tâ hâvarjat , a ja pa-svojêmu .
*SI1:	i ot dolhâjê vrémê ja ne pânimalâ , što k čému .
*SI1:	nu a ceper užo vrodzê tak abcërlâs´ , pryvyklâ .
@New Episode
*INT:	a rodênâ , dlja vas étâ šyrokâjê panjatêjê ?
*INT:	étâ vsja bêlarus´ ilê étâ (.) malâjê [_/] malâjê rodzênâ , tam , gde vy radilês´ , nâprimer ?
*SI1:	nu , kanešnâ , bol´šý cjanja tuda , dze radziúsê , dze dzetstvâ pravëú , molâdâs´c´ .
*SI1:	a tut što ja ?
*SI1:	prýljapilâsê úžé tak .
*SI1:	kak hâvariccý , i ne svoj , i ne č´užoj .
*SI1:	ja ž hâvarú , takoj asobâj družby ja tut ni zâvjala .
*SI1:	tut sekt očên´ mnohâ .
*SI1:	ja tam kâvyrjajus´ va dvare , prixodzêt ka mne dve devuškê mâladyjê .
*SI1:	ja vyxažu , sprašývâju +"/.
*SI1:	+" što vam nadâ ?
*SI1:	+" ot vy prijexâlê , da nêkavo ni nadâ +...
*SI1:	+" étâ , vy +...
*SI1:	ani +"/.
*SI1:	+" znajêcê , vam tut trudnâ .
*SI1:	+" ot u nas jes´c´ takojê obš´č´êstvâ , my sâberajêmsê tam , s´pevajêm , knihê čitajêm .
*SI1:	+" u nas prýpâdavacêlê jes´c´ , vsë takojê .
*SI1:	+" ot , možýt , vy k nam prydzëcê , paslušýjêcê , kak što ?
*SI1:	ja harju +"/.
*SI1:	+" i xto vy ?
*SI1:	+" kak vy nâzyvajêcês´ ?
*SI1:	+" kakajê étâ u vas obš´č´ênâ ?
*SI1:	+" my sëstry ijehovy .
*SI1:	+" a kto takoj ijehôvô ?
*SI1:	+" jehôvô , kto on takoj ?
*SI1:	+" étâ vot boh .
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" ja čitalâ da vajny iš´č´ë +...
*SI1:	+" radzicêlê nehramâtnyjê bylê , davalê mne jevanhêlêjê , ja čytalâ .
*SI1:	+" ja kak bohâ ijehovâ ne slyšýlâ .
*SI1:	+" boh jes´c´ , jes´c´ boh isus xrystos .
*SI1:	+" ot tot i tožý isus xrystos , i my molêmsê +...
*SI1:	i pjatâjê , dzesjatâjê .
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" no u bohâ net imênê .
*SI1:	+" kakoj ijehovâ , kto jaho prydumâl ?
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" xârašo , vy mne pâkažycê , kto on .
*SI1:	+" étâ asël , kazël ilê čêlavek , ilê nâsekomâjê kakojê-tâ ?
*SI1:	+" abličêjê jevo xoc´ pâkažycê .
*SI1:	+" u nas net ikon i u nas ni [_/] ni zâfâtâhrafirâvânâ .
*SI1:	+" tak što ž étâ za boh , katorâhâ nel´zja vidzêc´ , xoc´ na karcinkê , kakoj on ?
*SI1:	+" kak ja jamu dalžna maliccý , jes´lê ja jaho ne vidzêlâ i ni znaju ?
*SI1:	i vy znajêcê , tak kak ja prijezžýjê , nêkavo ne znaju , ani ka mne kak prývezalêsê .
*SI1:	ani xadzilê ka mne jes´lê ne každy dzen´ , to čerýz dzen´ , čerýz dva ani mene nâveščalê .
*SI1:	užé da takoj s´cepênê , što ja [_//] mene užé stalâ zlos´c´ râz´dzirac´ .
*SI1:	a užé brašury +...
*SI1:	kak âtkryvaju pač´tovy jaš´č´êk , tak ležac´ étyjê .
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" slušýjcê , vot vy mne brasajêcê écê žurnaly , ja ix čitaju .
*SI1:	tam , meždu pročêm , byvajut očên´ in´ceresnyjê stac´ji , očên´ in´ceresnyjê .
*SI1:	kak stresy s´njac´ , kak iz´bežac´ , štob ot ni papas´cê pad vlijannê druhovâ čêlavekâ .
*SI1:	kak ves´ci sibe , kada +...
*SI1:	ot u mene jes´č´ë , meždu pročêm , tam gdze-tâ ljažyc´ žurnal .
*SI1:	kahda umirajut blizkêjê , kak sebe ves´ci , što dzelâc´ .
*SI1:	no ljudzê daxodzêt da atčajên´nê i xodzêc´ i topêccý , i vešýjuccý , i tabletkê prýnimajuc´ , i vsë što uhodnâ .
*SI1:	možýt , mene étâ i spaslo , što ja astalâs´ adna .
*SI1:	nu , vyžýlâ , kak hâvariccý .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" znajêcê što , kto-tâ za vamê stait .
*SI1:	vypuskajêt écê (.) brašury , vypuskajêc´ écê žurnaly .
*SI1:	ani dorâhâstojêš´č´êjê , pâtamu šo tam takijê ilustracêjê .
*SI1:	tam tak usë čëtkâ , jasnâ apisânâ , vsë .
*SI1:	i vez´dze étât ijehovâ [_/] ijehovâ .
*SI1:	ja garju +"/.
*SI1:	+" kto (.) vas fênansirujê ?
*SI1:	a tam na paslednêj stranicý (.) âdrésa úsex +...
*SI1:	ne respublêk , a vsex (.) inastrannyx écêx +...
*SI1:	kak ani ú ix tam š´č´itajêccý ?
*SI1:	ilê firmy , ilê [_/] ilê kak ani , čërt ix znajê .
*SI1:	vot .
*SI1:	i âdrésa , kuda možýš nâpisac´ i âbraciccý , i cibe pomâšč pryšljuc´ , i úsë .
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" radzê čevo ani vsë étâ dzelâjut ?
*SI1:	+" radzê čévo ?
*SI1:	+" štob stalknuc´ adnu (.) rylihêju z druhoj ?
*SI1:	+" štob pasejêc´ smutu meždu ljudze ?
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" tak vot +...
*SI1:	prišli ani užé trojê , užé jakohâ-tâ prâpavednêkâ mužyka prývjali .
*SI1:	ja hâvaru na jevo +"/.
*SI1:	+" mužčinâ , u vas jes´ sem´´ja ?
*SI1:	+" bylâ .
*SI1:	+" no my (.) z žénoj raznymê vzhljadâmê i haryt ["-"] da .
*SI1:	+" jes´lê b ja vašýj žanoj byla , ja b vas davnym_davno vyhnâlâ .
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" étâ pazor , zdarovy mužyk , xadzic´ pa xatâm , âhicirâvâc´ staryx bab , kuda joj maliccý , u jakuju storânu .
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" ja xaču , maljus´ , xaču , ni maljus´ .
*SI1:	+" xač´u , idu v cérkâú , xaču , ni idu !
*SI1:	+" što vy xočýcê ?
*SI1:	+" kto xodzêc´ +...
*SI1:	+" jevrejê xodzêc´ âhecirujuc´ , štob k jim pryšli , ú ixnuju veru ?
*SI1:	+" mâsul´manê , prâvaslavnyjê , kto ?
*SI1:	kromê vas nixto pa xatâm ni xodzêc´ i ni navodzêc´ smutu na étyx staryx bab .
*SI1:	+" čévo vy xodzêcê ?
*SI1:	+" zdarovy mužčinâ , vy sebe zanjaccê ne najdzêcê ?
*SI1:	hâvaru +".
*SI1:	+" pazorýščý takojê !
*SI1:	bol´šý on ka mne ne razu ni pryšol .
*SI1:	a na nix hâvaru +"/.
*SI1:	+" slušýjcê , u jevanhêllê napisânâ +"/.
*SI1:	+" budz´cê bdzicêl´ny , pad imênêm (.) prâpavednêkâv božýx i apostâlâú buduc´ xadzic´ ižéprarokê .
*SI1:	+" ni pâpadzicês´ u ixnyjê secê .
*SI1:	+" vot vy mne dâkažycê , što vy pryšli ad bohâ , što vy ni ižéprarokê , a nâstajaščýjê prarokê , ja za vamê pajdu !
*SI1:	čém ani dakažuc´ , kto ani jes´c´ na samâm dzelê ?
*SI1:	patom prixodzêt +"/.
*SI1:	+" prixadzicê ka nam u kupalinku ["] , tajênstvô večerê .
*SI1:	+" a kada ano u vas budzêt ?
*SI1:	+" v subotu večêrâm .
*SI1:	+" i čem vy tam zânimajêcês´ ?
*SI1:	+" nu , p´´jom vino , zakusyvâjêm xlebâm .
*SI1:	raskazyvâjut propâvêdzê vsjakêjê tam , pra bohâ , pra isusâ , vsë takojê .
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" a pâčemu ú subotu ?
*SI1:	+" kada isusâ vzjalê na kaz´n´ ?
*SI1:	+" vy pomnêcê ilê net ?
*SI1:	+" u vas a ijehovâ tam napisânâ ilê net , kada jevo na kaz´n´ uzjalê ?
*SI1:	+" u čec´ver večêrâm , u čec´ver .
*SI1:	+" a pâč´amu vy p´´janstvujêcê ú subotu ?
*SI1:	+" na kakom âsnavan´jê ?
*SI1:	+" da vot u nas novâjê letâiš´č´is´lenê , a té , té , té +...
*SI1:	ani ne znajuc´ , što atvecêc´ .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" dak vot (.) idzicê i bol´šý ni prýxadzicê .
*SI1:	+" i nêkamu ni raskazyvâjêcê , šo tajênstvô večerý možnâ dzelâc´ u ljuboj dzen´ .
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" kada-tâ étâ ščitaúsê čisty čac´ver , perêd pasxâj .
*SI1:	+" use uhly vymjatalê , vymyvalê , vyskrébalê .
*SI1:	+" i k čistâmu čýc´vjarhu i k tajênstvu večerê úsjo dalžno do bleskâ byc´ .
*SI1:	+" i ljudzê postâvâlê , nâzyvaúsê <c´verhovy post>["] .
*SI1:	+" u čac´ver užýnâlê .
*SI1:	+" i râzhaúljalês´ tol´kâ ú vâskrasen´nê utrâm , kada užé bacjuškâ pâs´veciú pasxu .
*SI1:	+" tada užé étym svečënym râzhaúljalês´ , pâzvaljalê sebe rumku vina i pajes´cê .
*SI1:	+" a ú vas što étâ ?
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" tak , ni xadzicê , ne maročcê mne holâvu .
*SI1:	+" i ja k vam nêkahda ú žyz´nê ne pajdu .
*SI1:	any dzesêc´ let mene muryžýlê , a užé vot dva hodâ ni xodzêt .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" ne pajdu .
*SI1:	+" u kakoj verê ja radzilâs´ , kak mene âkrys´cilê , cem ja užé i pamru .
*SI1:	+" mjane úžo hâvaru ["-"] nikto nêkuda ni zamanêc´ .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" š´č´itaju , što jes´lê žén´š´č´ênâ vyšlâ zamuž , ana žyvët s mužým , étâ hrex , pâhledzec´ na čjužohâ mužčinu kak na mužčinu .
*SI1:	+" ne hâvarja , što zâves´ci s´ nim kakijê-tâ iš´č´e in´cimnyjê âtnašén´nê .
*SI1:	+" hrex !
*SI1:	+" a už bohâ pâmjanjac´ +...
*SI1:	ja ni znaju , kakim étâ hraxom dalžno byc´ , menjac´ bohâ .
*SI1:	ot ani at menja âtcépilêsê .
*SI1:	i k synu úsë prýstavalê .
*SI1:	on hâvaryt +"/.
*SI1:	+" nu , ja ni takoj , štob vy mene uhâvarylê .
*SI1:	+" tak što étâ naprasny trud .
*SI1:	no a mjane ani užé (.) userdnâ âbrabatâvâlê .
*SI1:	nu ubedzilêsê , što nič´ë ni palučêccý .
*SI1:	i š´č´as ja užé žyvu +...
*SI1:	užé brašury pêrastalê brasac´ .
*SI1:	ja hâvarú +"/.
*SI1:	+" vašý bumahâ dažý na rastopku ne hadziccý .
*SI1:	pâtamu što ana očên´ laš´č´ënâjê , ana ploxâ harit .
*SI1:	nu , vot .
*INT:	+< vot kak .
*INT:	interesnâ očên´ raskazyvâjêtê .
*INT:	a vot u menja ješ´č´ë takoj vapros , vot pra bêlarusâv .
*INT:	vot kak , pa-vešýmu +...
*INT:	kto vot takoj nâstajaš´č´êj bêlarus ?
*INT:	vot kakoj on ?
*SI1:	nu , jetâhâ ja ni znaju .
*SI1:	ja ni hramâtnâjê , takohâ ja +/.
*INT:	nu , tak prostâ kak vy dumâjêtê ?
*INT:	tut vašý mnenêjê +...
*INT:	tut žé net pravêl´nyx atvetâv .
*INT:	tokâ tak , kak vy š´č´itajêtê , kak vam kačýccý .
*SI1:	nu , ja ž hâvaru , ja vsehda š´č´italâ , što bêlarusy , étâ dalžny byc´ samyjê-samyjê .
*SI1:	samyjê luč´šýjê , samyjê trudoljubivyjê , samyjê sprâvedlivyjê .
*SI1:	i dažý [_/] dažý u vajnu bêlarusâú kak +...
*SI1:	takix užé znatnyx , znâmenityx prédacêlêj (.) srédzi bêlarusâv ni bylo .
*SI1:	byli ukraincy , byli ruskêjê , no vot bêlarusâv (.) ni bylo .
*SI1:	nu , možý , tam dze-tâ ú palicýju pašli , tam (.) tuda-sjuda .
*SI1:	no tak , štob užo takimê bal´šymê dzelamê varočýlê bêlarusy i prédâlê svaju stranu , ne-â , takohâ ja ni slyšýlâ .
*SI1:	ot mne kažýccý to , šo étâ samy nadzëžny narod , bêlarusy .
*SI1:	a úžé naščot trudaljubêjê , dyk dažý nima čaho i hâvaryc´ .
*INT:	trudâljubivy očên´ , da ?
*SI1:	kanešnâ .
*SI1:	padnjac´ stranu iz´ peplâ .
*SI1:	što bylâ ?
*SI1:	mne nady bylô pa rabocê jexâc´ ú kâmân´dzeroúku ú homêl´ .
*SI1:	božý moj , ja pryšla , v réčýcý vakzalâ nêkakohâ .
*SI1:	šol kakoj-tâ tâvarnak , jexâlê saldaty , i on prêâstânaviúsê .
*SI1:	nu , mâladajê dzeúškâ +...
*SI1:	+" oj , xlopcy , pâmahicê .
*SI1:	mene sxvacilê , u étât vahon zabrosêlê vmes´cê s saboj .
*SI1:	pryjexâlâ , étâ , u homêl´ .
*SI1:	što tam homêl´ byl ?
*SI1:	adni rujiny .
*SI1:	tam nêčevo ne bylâ : ni vakzalâ , ni dažý +...
*SI1:	kakajê-tâ budâč´kâ stajalâ , v katorâj prâdavalê bilety , z mestâ na mestâ prajexâc´ .
*SI1:	što bylâ ?
*SI1:	a što sič´as ?
*SI1:	tak jes´li b étâ bylê trutnê , raz´vê b jany za takoj prâmežutâk vrémênê tak usë padnjalê ?
*SI1:	i sel´skâjê xazjajstvâ , i pramyšlênnâs´c´ i vsë .
*SI1:	v sorâk sedz´mom hadu , da +...
*SI1:	u sorâk sedz´mom hadu užé âtmenilê kartâčkê .
*SI1:	to davalê pa kartâč´kâm .
*SI1:	rabočêm davalê kartâč´ku , služýš´č´êm .
*SI1:	i davalê krupu , muku tam , saxâr pa kartâč´kâm .
*SI1:	u sorâk sedz´mom hadu âtmenilê kartâč´kê .
*SI1:	étâ a čëm hâvarit ?
*SI1:	a tom , što narod trudziúsê , rabotâú , i užé što-tâ imelê .
*SI1:	paétâmu , ja ž hâvaru , ja š´č´itaju , što bêlaruskê narod samy , samy , samy .
*SI1:	možý , druhix ja ni znaju tak dâskanal´nâ , tak paétâmu ú menê takojê mnenêjê .
*SI1:	nu mne kažýccý , što ot majo mnenêjê ne abmančêvâjê .
*INT:	nu , spasibâ .
*INT:	a vot kak [_/] kak vam kažýccý , što javljajêccý samym važnym v bêlaruskâj kul´turê ?
*INT:	samâjê važnâjê .
*SI1:	ot +/.
*INT:	što [_/] što vam pervâjê v golâvu prixodêt ?
*SI1:	ni znaju .
*SI1:	mne kažýccý , očên´ bal´šojê dzelâ z´dzelâlê , što vernulês´ [_/] vernulês´ i apomnêlês´ , i nač´ýlê pâčitac´ bohâ , vâstanaúlêvâc´ cérkvê .
*SI1:	ot étâ samâjê , mne kažýccý , ú našýj žyz´nê samâjê hiavnâjê .
*SI1:	mne kažýccý , što tot čêlavek , katory xoc´ čuc´-č´uc´ , xoc´ raz v mesêc sxadzil v cérkâv , on ne pajdzët na ubijstvâ .
*SI1:	étâ u mene takojê mnenêjê .
*SI1:	tak vot pry majej pamêcê , užé (.) u nas u dzerevnê bylâ cérkâv , zvany s´njalê , vsë étâ ras´kidâlê .
*SI1:	z´dzelâlê klub , tancul´kê , piskul´kê , vsë .
*SI1:	a sič´as [_/] sičas vernulêsê .
*SI1:	to , što uhrobêlê , stalê vâstanaúlêvâc´ .
*SI1:	a začem étâ bylâ dzelâc´ , začem ?
*SI1:	ot byl žé ú pravicêl´stvê taki durak .
*SI1:	papoú +...
*SI1:	ty pop , značêc´ cebje nadâ saslac´ .
*SI1:	ty papoú syn ilê doč´kâ , značêt nil´zja cebe (.) učiccý , bo ty budzêš prâpavedyvâc´ rélihêju .
*SI1:	a š´č´as što rélihêjê ?
*SI1:	š´č´as rélihêjê , vsë .
*SI1:	v armêjê , cjurme +...
*SI1:	vez´dze rélihêjê , vez´dze (.) ljudzê [_/] ljudzê za um stalê braccý .
*SI1:	mne [_/] mne kažýccý , što étâ samâjê âsnaúnojê seč´as , splacic´ ljudzej .
*INT:	a (.) vy kem rabotâlê ?
*SI1:	oj , kem ja mahla rabotâc´ ?
*SI1:	u mene nêkakohâ âbrâzavanêjê .
*INT:	v školê učilês´ ?
*SI1:	da vajny pjac´ klasâv , i vsë .
*SI1:	vo vremê vajny nemcý bylê , my ú lesu žyli .
*SI1:	u sorâk čyc´vërtâm hadu , iščé byla vajna , ja úžo pašla ú ljas´ničýstvâ na rabotu .
*SI1:	tapor , pila , vsë .
*SI1:	dzerâvâ pâvalilâsê , jaho râzrabatyvâlê , rezâlê , zâhataúlêvâlê drava .
*SI1:	écê drava prâdavalê .
*SI1:	o takojê âbrabotâvâlê .
*SI1:	vot [_/] vot s étâvâ i nâčinalâ .
*INT:	a v rečêcý kem vy rabotâlê ?
*SI1:	nu , byla [_//] bylê ž kartâč´kê , uveli kartâč´kê , pa kartâč´kâm davalê .
*SI1:	les´ničê mne i hâvarit +"/.
*SI1:	+" slušýj , ty xoc´ da dzêsici ščitac´ umejêš ?
*SI1:	hâvarju +"/.
*SI1:	+" nu , da dzêseci umeju .
*SI1:	ot daduc´ kartâč´kê rabočêm +...
*SI1:	ix ža prývezuc´ , étyjê pradukty , ix žé nadâ tut raz´vešývâc´ , râzdavac´ .
*SI1:	+" davaj vot ja adkryju tut larok užé , u les´ničýstvê , tak ty vot +...
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" znajêcê što , jes´lê vy mjane čamu-nibudz´ naučýcê .
*SI1:	+" nu , davajcê paprobujêm .
*SI1:	+" nu davaj .
*SI1:	pâlučiú kartâč´kê , razdaú rabočêm .
*SI1:	nu , tam na kartâč´kê napisânâ +"/.
*SI1:	+" krupy , kilo dzves´cê , muki tam , kilo četyrêstâ , saxâru , četyrêstâ hram .
*SI1:	nu , vjasy takijê , <ni kak>[_/] ni kak ceper cýferblatnyjê , hirê .
*SI1:	pastavêú , tuda-sjuda .
*SI1:	nu i vot tak ja užé stalâ v étâm lar´ke prâdavac´ rabočêm pa kartâč´kê écê pradukty .
*SI1:	nu i prârabotâlâ dva hodâ .
*SI1:	on menja nâučil , kak ščitac´ na ščëtâx .
*SI1:	šob ni na bumažkê skladyvâc´ to-së , a na ščëtâx .
*SI1:	nu , ja prékrasnâ ščitalâ na ščëtâx .
*SI1:	umnâžalâ , prýbaúljalâ , âtnimalâ .
*SI1:	tokâ dzelennê ot u mene ne pâlučalâs´ .
*SI1:	ja ne umelâ dzelic´ .
*SI1:	v étâm ja +...
*SI1:	šlo očên´ xârašo .
*SI1:	nu , rabotâju , vrodzê (.) xârašo , úsë narmal´nâ .
*SI1:	vdruh prêjezžajêt dzirektâr z lesxozâ i hâvarit +"/.
*SI1:	+" ot našý prâdaúščycâ iz lesxozâ , z mâhazinâ céntral´nâhâ , idzët u dzikretny otpusk , nam nadâ (.) čêlavek .
*SI1:	a ljas´ničý havorýc´ +"/.
*SI1:	+" oj , ne dumâjcê tokâ u nas persname zabrac´ .
*SI1:	+" ana u nas cénny čýlavek , my vam ni âddadzim .
*SI1:	+" a vot ja i pryjexâú jaje âhecirâvâc´ , štob ana pašla k nam .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" oj , nu što vy ?
*SI1:	+" tam ža stol´kê narodu , usë .
*SI1:	on +"/.
*SI1:	+" nu tut ža ty rabotâjêš .
*SI1:	+" nu a tam što , kakajê raz´nêcâ ?
*SI1:	nu , uhâvarilê mjane i tak .
*SI1:	i mene pêrêcenulê ú lesxoz u mâhazin .
*SI1:	pajexâlâ ja tuda , rabotâlâ tam .
*SI1:	v sorâk (.) dzevjatâm , da , v sorâk dzevjatâm hadu (.) bylâ (.) lêkvidacýjê orsâú .
*SI1:	tady byli orsy [_/] orsy .
*SI1:	my rabotâlê ad homêl´skâhâ orsâ .
*SI1:	bylâ lêkvidacýjê orsâú .
*SI1:	to is´c´ užé écê mâhaziny zakrylê , orsy zakrylê .
*SI1:	užé pašla obščýjê tarhoúlê , i ja v âkurat užé (.) dalžna byla uxadzic´ v dzekretny otpusk .
*SI1:	nu , vot tak ja sdalâ mâhazin .
*SI1:	pašla ú otpusk , râdzila synâ .
*SI1:	a patom užé , pos´lê raždzenêjê synâ +...
*SI1:	jaho astavêlâ ú dzereúnê s macêr´ju .
*SI1:	apjac´ pašla ú rečêcu i apjac´ rabotâlâ ú bufecê , patom u mâhazinê .
*SI1:	vo tak užo u mene pašla tarhoúlê .
*SI1:	bez âbrâzavannê , bez nêčévo .
*INT:	no nâučilês´ vy tam , da , na mes´cê ?
*SI1:	da .
*SI1:	nâučilâs´ da dzêsici š´č´itac´ , i vsë .
*SI1:	a patom , kada pryjexâlâ vojênskâjê č´as´c´ , ja rabotâlâ tada +...
*SI1:	užé ú les´ničêstvê rabotâlâ .
*SI1:	patom u mêliracýju pêrešla .
*SI1:	prijexâlâ vojênskâjê č´as´c´ .
*SI1:	u nas na kvarcirê +...
*SI1:	âficéry žyli ú dzereúnê pa kvarcirâm .
*SI1:	k nam na kvarciru pryšol hlavny inžéner straicêl´stv .
*SI1:	stâričëk takoj byl užo važny .
*SI1:	nu , pâsmatrel +...
*SI1:	prêxažu ja s étâj mêliracýjê , u rezinâvyx sâpahax , u hrjazi sama , u ržaúčênê .
*SI1:	on hâvarit +"/.
*SI1:	+" idzëm k nam u vojênskuju č´as´c´ rabotâc´ .
*SI1:	+" vot ljudzej nâbirajut , nadâ .
*SI1:	nu , a tam žé zâankečêvâlê , prâvjaralê , štob za hranicâj nihdze nêkavo +...
*SI1:	nu kak , za hranicâj u mene ni brac´jêú , ni sëstrâú .
*SI1:	acec s macêr´´ju žyvuc´ u dzereúnê úsju žyz´n´ .
*SI1:	što tam bylâ prâvjarac´ ?
*SI1:	nu , dalê mne propusk , zabralê mene tuda .
*SI1:	nu , pâbyla ja tam nemnohâ .
*SI1:	a , pašla ja (.) ú štab i hâvarju +"/.
*SI1:	+" što vy menja pus´cilê na cêritorêju ?
*SI1:	+" davajcê rabotu .
*SI1:	tam adzin mâhazin byl .
*SI1:	a patom unêvermah bal´šoj ani strojêlê užé .
*SI1:	+" ot pastrojêccý mâhazin , pajdzëš u mâhazin .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" mne sëdnê xleb nadâ .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" davajcê lapatu , ja u vas pad aknom budu jamu kapac´ , a vy mne placicê .
*SI1:	+" mne nadâ žyc´ .
*SI1:	+" u mene syn , mne nadâ karmic´ .
*SI1:	nu , jany mene pastavêlê .
*SI1:	tam (.) bylê ani zâkupilê takijê barakê , atkudâ-tâ pâpryvozêlê , finskêjê , što li .
*SI1:	finskêjê domêkê , barakê écê .
*SI1:	tam žyla mâladzëž v âsnavnom .
*SI1:	+" pojdzêš uborščýcâj ?
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" pajdu .
*SI1:	ja pašla uborščýcâj .
*SI1:	unêvermah étât i z´dzelâlê .
*SI1:	tuda nabralê novyx .
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" ja ne pajdu , dze skopâm ljudzê .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" mne cjurma ni nadâ .
*SI1:	nu , ja pašla , prynêlâ saldackê mâhazin , tam rabotâlê druhiêjê .
*SI1:	i ja rabotâlâ ú saldackâm mâhazinê dva hodâ .
*SI1:	patom (.) narod prýbyvajê , ljudzê nadâ .
*SI1:	mne hâvarjat +"/.
*SI1:	+" vot nadâ , štob u mâhazinê bylê +...
*SI1:	+" bo ty budzêš zaveduščýj , dacim cebe ješ´č´ë prâdaúca .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" ja ni_s_kem rabotâc´ ni budu .
*SI1:	+" dzen´hê , étâ takojê dzelâ , katorâjê (.) dzelic´ nêvazmožnâ .
*SI1:	+" ja rabotâc´ ni budu ni_s_kem .
*SI1:	i ja uvolêlâs´ .
*SI1:	a pašla +...
*SI1:	šo-tâ prýbalelâ , pašla ú lâzaret .
*SI1:	a nač´al´nêk lâzaretâ mne hâvarit +"/.
*SI1:	+" slušýj , nam nadâ povâr u lâzaret .
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" mene muž vyhnâl za to , što ja varyc´ ne umeju .
*SI1:	on hâvarit +"/.
*SI1:	+" naučêm .
*SI1:	jany mene pêrýmanilê ú lâzaret .
*SI1:	nu , tam što ?
*SI1:	tam v âsnaúnom bal´nyjê ljudzê , tam nadâ (.) bylâ umec´ prêhataúlêvâc´ dzijetu pa každâmu zâbâlevanêju .
*SI1:	ani mne dalê lêcêraturu , ja pâčitalâ , pâdhatovêlâs´ .
*SI1:	sazdalê kamisêju , i ja zdavalâ ékstérnâm .
*SI1:	tak kak ja rabotâlâ ú mâhazinê , i ni adzin hod , ja znalâ , kak âprýdzelic´ , pradukt kačýstvênny ilê porčýny , kak pêrevozkâ praduktâú , što sâúmeš´č´ajêccý druh_z_druhâm , što ne .
*SI1:	étâ vsë ja znalâ .
*SI1:	vot ja tokâ (.) ni znalâ , kak (.) prêhâtaúlennê piš´č´ê +...
*SI1:	ani mne dalê lêcêraturu , ja pâučilâ , pâhledzelâ , nâučilâsê i zdala .
*SI1:	i mne dalê dziplom .
*SI1:	i ja iz [_/] iz lâzaretâ +...
*SI1:	patom pastrojêlê hospêtâl´ i mene pêrevodâm pêrêvjali ú hospêtâl´ .
*SI1:	i ja dvaccýc´ dva hodâ prârabotâlâ ú vajennâm hospêtâlê povârâm .
*INT:	ogo !
*INT:	zdorâvâ .
*INT:	muž užé ni vyhanjaú ?
*INT:	muž užé ni vyhanjaú ?
*SI1:	a ja s mužým prâžyla vsevo pjac´ let .
*SI1:	ja jevo brosêlâ , ušla .
*SI1:	synâ ras´cilâ sama , vas´pityvâlâ .
*SI1:	a on hdze , što , ja tak i ne znaju .
*SI1:	ja nêkada na élimenty ni pâdavalâ , nêčevo .
*INT:	jasnâ .
*INT:	a ješ´č´ë takoj vot vapros , vot pra kul´turu ješ´č´ë bêlaruskuju .
*INT:	kak vam kažýccý , što javljajêccý nêat´´jemlêmâj č´as´t´ju bêleruskâj kul´tury ?
*INT:	nu , bez čevo vot ana ne âbajdëccý ?
*INT:	jesli što-tâ ubrac´ , to vsë , užé ne budêt étâ kul´turâ bêlaruskâjê .
*SI1:	nu , mne kažýccý , bez âbrâzavanêjê , bez znanêjê ljudzej .
*SI1:	kakajê možý byc´ kul´turâ , jes´lê čýlavek ni znajêt , kuda on idzët i što on dzelâjêt ?
*SI1:	samâjê bol´šýjê kul´turâ , étâ âbrâzavanêjê ljudzej , šob jany hramâtnymê bylê .
*INT:	to jes´t´ bez âbrâzavanêjê tožý ne budêt bêlaruskâj kul´tury , da ?
*SI1:	net .
*INT:	panjatnâ .
*INT:	a vot iš´č´ë takoj vapros .
*INT:	kak vam kažýccý , vot bêlaruskê jazyk , kakojê u nevo buduš´č´êjê ?
*INT:	on budêt râzvivaccý ilê iš´č´ez´nêt ?
*SI1:	a mne kažýccý , što iš´č´ez´nêt .
*SI1:	jaho zatopč´ý ruskê jezyk .
*INT:	da ?
*SI1:	da .
*INT:	a kak ?
*SI1:	očên´ prostâ , očên´ prostâ .
*SI1:	vot kada ú mene syn (.) učilsê ú dzereúnê , v dzêrevenskâj školê , use učebnêkê bylê na bêlaruskâm jêzyke .
*SI1:	ruskê jezyk prýpâdavalê dva raza v nedzelju .
*SI1:	dva raza ú nidzelju prýpâdavaúsê ruskê jazak .
*SI1:	use učebnêkê na bêlaruskâm jêzyke .
*SI1:	pašla ja rabotâc´ u vojênskuju č´as´c´ .
*SI1:	tam školâ , dzecê uč´accý , vse učebnêkê na ruskâm jêzyke .
*SI1:	i jes´lê ú dzereúnê tridcâc´ , dvaccýc´ vosêm , dvaccýc´ dzevêc´ čêlavek u klasê , to tam dzesêc´ , dvenaccýc´ .
*SI1:	pâtamu što (.) ce ljudzê , katoryjê pryjexâlê tuda služyc´ , ani prývez´li svaix dzecej .
*SI1:	a étâ nâselennê , katorâjê vol´nânajomnâjê , rabotâjêt .
*SI1:	ani v dzerevnê žyvuc´ , ixnyjê dzecê tam i učýccý .
*SI1:	vot ja stalâ kljavac´ na to , štoby synâ pêrêvesci v étu školu .
*SI1:	any z dzêreven´ dzecej ne berut .
*SI1:	z našýj dzerevnê žyla tam žénš´č´ênâ .
*SI1:	jej u barakê dalê komnâtu .
*SI1:	ja pryšla k joj i hâvaru +"/.
*SI1:	+" pus´ci mene nâčavac´ u sebe .
*SI1:	+" ja xač´u , štob moj syn +...
*SI1:	persname jaho zvalê .
*SI1:	+" štob persname xadzil v étu školu .
*SI1:	ana hâvaryt +"/.
*SI1:	+" nu ladnâ , nač´uj .
*SI1:	a tak kak étât (.) hlaúny inžéner byú u nas na kvarcirý +...
*SI1:	on pâlučil kvarciru , nu k nam vsi raúno prýjezžal .
*SI1:	on byl iz tysêčý dzêvec´sot vtarovâ hodâ raždzennê .
*SI1:	maja mac´ , iz tysêčý dzêvec´sot pervâhâ hodâ .
*SI1:	a acec , tysêčý vâsimsot dzêvenostâ šastovâ hodâ .
*SI1:	u nix na kakijê-tâ pjac´-šés´c´ šés´c´ let raz´nêcâ .
*SI1:	acec moj vse vojny vâjaval .
*SI1:	bralê zimnê dvarec , s´nimalê pahony s âficérâú , on vsë étâ vidzêl sam .
*SI1:	i s écêm dzedâm on +...
*SI1:	sjadut za butylkâj , étât pâ-nauč´nâmu raskazyvâjê , étât pa-svojêmu .
*SI1:	+" ty vot havorýš tak , a ja vot bačêú , bylâ vot tak .
*SI1:	i vot ani kak scépilêsê .
*SI1:	i on skol´kâ služyl , stol´kâ k nam prýjezžal .
*SI1:	on mne hâvariú +"/.
*SI1:	+" ty tokâ ustrojsê na rabotu i adnoj nahoj tuda zalez´ , kvarcirâ cebe budzêt .
*SI1:	nu ja tak prýlepilâsê , vsë .
*SI1:	patom prixodzêt saldat i hâvarit +"/.
*SI1:	+" vas vyzyvajêt pâlîtatdzel .
*SI1:	+" kto ?
*SI1:	+" načal´nêk pâlîtazdzelâ .
*SI1:	prêxažu .
*SI1:	major takoj byl .
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" v čëm dzelâ , v čëm prâvinilâs´ ?
*SI1:	+" vaš syn (.) xodzêt z´dzes´ u školu .
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" da , xodzêt .
*SI1:	+" ot zavtrâ štob jon užo ú školê ne byl .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" pâčému ?
*SI1:	+" kakojê on prýstuplen´nê z´dzelâl ?
*SI1:	+" vy žyvëcê ú dzerevnê ?
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" da .
*SI1:	+" ja žyvu v dzereúnê , pâtamu što mne nehdzê žyc´ .
*SI1:	+" dajcê mne kvarciru , ja budu žyc´ z´dzes´ .
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" ja nač´uju u persname persname , tak kak on k vas´mi čésam ne možýt prydci ú školu (.) z dzereúnê , pjac´ kilomêtrâú .
*SI1:	ot on +...
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" tak , syn u školu pajdzët .
*SI1:	+" i jes´lê vy dzerektâru školy skažycê , štob ana jaho vyhnâlâ , maskoúskâjê úpraúlen´nê budzêt znac´ a vašýx pastupkâx .
*SI1:	+" u mene net žyl´ja ni tam , ni z´dzes´ .
*SI1:	+" ja mac´-âdzinoč´kâ .
*SI1:	+" i ja xač´u , štob moj syn tožý pâlučiú âbrâzavanêjê .
*SI1:	+" ja bezhramâtnâjê , ja xač´u , štob syn byl hramâtny .
*SI1:	+" a z´dzes´ dajut xarošýjê znanêjê .
*SI1:	+" ot vy jaho vyhânêcê , i pasmotrêm , čem étâ úsë končêccý .
*SI1:	on tak na mene pâsmatrél .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" on (.) tam xodzêc´ pa ulicý bez prysmotrâ , pâtamu što ja célymê dnjamê z´dzes´ na rabocê .
*SI1:	+" što on dzelâjê , ja ni znaju .
*SI1:	+" i štoby jon ni zdzelâl , vy budzêcê sprašývâc´ iz´ menja +"/.
*SI1:	+" a hdze ty byla ?
*SI1:	+" a [_/] a kak ty vas´pityvâlâ , pâčemu ne vidzêlâ ?
*SI1:	+" a kak ja mahu vas´pityvâc´ , jes´lê ja jevo ne vižu vabš´če ?
*SI1:	+" ja uxožu , on s´pic´ , i pryxožu , on s´pit .
*SI1:	+" a što dal´šý ?
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" pâmahicê .
*SI1:	pâsedzel , padumâl +...
*SI1:	+" nu ladnâ , idzicê .
*SI1:	i ja pašla .
*SI1:	i (.) zubny vrač , žénš´č´ênâ , žyla ú barakê , u malên´kâj komnâtkê .
*SI1:	vâs´mêmetrovâjê byla komnâtkâ , malên´kâjê , jana tam žyla .
*SI1:	i joj dalê ú âbš´č´ažycêjê (.) komnâtu .
*SI1:	âbš´č´ažycêjê pastrojêlê , i jeje@w tuda .
*SI1:	ana prišla na rabotu i hâvarit +"/.
*SI1:	+" persname persname , vy bedstvujêcê , u vas net kvarciry .
*SI1:	+" ja zaútrâ pêrêxažu ú âbš´č´ežycêjê .
*SI1:	+" ja vam prýnjasu na rabotu ključ´ .
*SI1:	+" ja ujdu , a vy zâseljajcês´ .
*SI1:	vsë .
*SI1:	tak i z´dzelâlê , ana ušla , ja pâselilâs´ .
*SI1:	prišoú kâmendant +"/.
*SI1:	+" na kakom âsnavanêjê ?
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" na takom , šo mne nehdzê nâčévac´ .
*SI1:	+" u mene syn škol´nâhâ vozrâstâ .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" idzi ú štab i dâlažy , što ja sâmavol´nâ zanêlâ kvarciru .
*SI1:	a nač´al´nêk (.) étâvâ hârnizonâ úšol u otpusk .
*SI1:	a zâmeščaú jaho étât (.) čýlavek , katory žyú u nas na kvarcirý , persname persname persname .
*SI1:	i on tuda tknuúsê .
*SI1:	on hâvarit +"/.
*SI1:	+" zatknis´ i malči .
*SI1:	+" zânjala , dobrâ z´dzelâlâ .
*SI1:	+" pas´mej tol´kê skazac´ xoc´ slovâ .
*SI1:	vsë .
*SI1:	i tak ja astalâs´ .
*SI1:	na vas´mi metrâx my žylê úmes´cê s synâm .
*SI1:	adna kojkâ stait tak , druhajê tak .
*SI1:	jon mne knihu pêrêdaje , ja jamu .
*SI1:	ni nadâ ne pâdnimaccý , nêčévo .
*SI1:	ot v takom pâlažénêjê žyli .
*SI1:	v étât barak (.) pâseliúsê major , nač´al´nêk straicêl´nâhâ atrjadâ .
*SI1:	zânimaú komnâtu , katorâjê byla vâsemnaccýc´ metrâú .
*SI1:	nu , naprocê žyli , dver´ u dver´ .
*SI1:	prydzê , to daj ucjuha , to daj skâvarodku , to daj naža , to daj ješ´č´ë što .
*SI1:	ot xadzil , xadzil , patom prixodzêc´ i hâvaric´ +"/.
*SI1:	+" ja pâlučiú kvarciru , jedu za sem´´joj .
*SI1:	+" vot ključi at majoj kvarciry , âddasi zaútrâ (.) v žék .
*SI1:	vot .
*SI1:	+" pâtamu što ja užé pêrêsjaljus´ .
*SI1:	novy dom pastrojêlê , jamu dalê kvarciru .
*SI1:	ja hâvarju +"/.
*SI1:	+" očên´ xârašo , pêredam .
*SI1:	+" pêredaš im ?
*SI1:	+" âbezacêl´nâ .
*SI1:	i on mne astavêú ključi , sam ušoú .
*SI1:	ja na synâ hâvaru +"/.
*SI1:	+" usë , hrejêm vodu , idzëm myjêm kvarciru .
*SI1:	pašli vymylê étu komnâtu .
*SI1:	u nevo tam stajalê dzve saldackêjê kravacê , škaf , stol (.) s kazarmy prývalok .
*SI1:	my úsë étâ pamylê , pastavêlê , ubralê i za noč pêrebralês´ sjuda .
*SI1:	ja nazaútrâ idu ú dom upraúlennêjê i hâvaru +"/.
*SI1:	+" vot , persname ujexâú za sem´´joj .
*SI1:	+" vot kljči at majej komnâty , a ja zanêlâ persname , vâsêmnâccýcêmezrovuju .
*SI1:	druh_na_druhâ pâsmatrelê .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" na dvaix čêlavek , mne kažýccý , što lišnêx [_//] lišnêhâ mêtraža net [_/] net .
*SI1:	nu i úsë .
*SI1:	i tak my s synâm astalês´ žyc´ v étâj kvarcirý .
*SI1:	a patom užé straicêlê užé strojêlê , strojêlê , nastrojêlê bol´šý .
*SI1:	ja pašla k hêneralu na pryjom i hâvaru +"/.
*SI1:	+" nâdajelâ mne žyc´ u barakê , dajcê mne kvarciru .
*SI1:	a on hâvarit +"/.
*SI1:	+" a kakoj u vas sastaú sjam´´ji ?
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" syn , no on akončêú vosêm klasâú i pajedzê pâstupac´ .
*SI1:	+" jes´lê pastupêt u cexnêkum , značêt (.) ja budu adna .
*SI1:	+" a jes´lê ne pastupêc´ , budzêm udvajom .
*SI1:	on hâvarit +"/.
*SI1:	+" dobrê .
*SI1:	zâpisaú , usë .
*SI1:	i dalê mne âdnakomnâtnu kvarciru .
*SI1:	syn pâstupiú , nu mne dalê užé âdnakomnâtnu kvarciru v blâhâustrojênâm domê .
*SI1:	užé bylâ vsë : i vada , haračýjê i xalodnâjê , âtaplen´nê , úsë .
*SI1:	i tak ja užé (.) âbâsnavalâsê .
*SI1:	syn končêú cexnêkum .
*SI1:	dva mesêcý +...
*SI1:	dažý dva ni pârabotâú , zabralê ú armêju .
*SI1:	s armêjê pryšoú , ja jaho uhâvarilê , štob jon ne jexâú na [_///] tuda na zavod , dze byú .
*SI1:	u s´vêtlahorskê jon byú na zavodzê .
*SI1:	ja hâvaru +"/.
*SI1:	+" âstavajsê tut .
*SI1:	jon astaúsê ú vojênskâj č´as´cê .
*SI1:	ja nâpisalâ zâjaúlen´nê , što syn +...
*SI1:	a , i pâstupiú jon zaoč´nâ vučiccý .
*SI1:	što syn studzent .
*SI1:	ja rabotâju , u mene rabotâ (.) takajê , što ja xažu pas´mennâ na rabotu .
*SI1:	my druh_druhu mešajêm .
*SI1:	štob dalê dvuxkomnâtnuju , i nam dalê dvuxkomnâtnuju .
*INT:	v tom žé domê ?
*SI1:	net , [_/] u druhom domê .
*SI1:	u tom my ne astalês´ .
*SI1:	toj dom byú kakoj-tâ syry , u kakom-tâ mes´cê takom +...
*SI1:	i tak my astalês´ i žylê .
*SI1:	vsë .
*SI1:	v obščým , naxal´stvâ , étâ vtarojê ščas´cê v žyz´nê .
*INT:	jasnâ .
@New Episode
*INT:	a vot iš´č´ë takoj vaprosêk .
*INT:	vot kak vam kažýccý , v bêlarusê (.) vse gâvarjat na adnom jêzyke , ilê adzin i tot žé čêlavek v raznyx sêtuacýjêx gâvarit na raznyx jêzykax ?
*INT:	gdze-tâ na ruskâm , gdze-tâ na bêlaruskâm , gdze-tâ na smešýnâm .
*INT:	kak vam kažýccý ?
*SI1:	na s´mešýnâm hâvarit on poúsedneúnâ [_////] pâúsednevnâ .
*SI1:	no jes´lê on hdze-tâ vystupajêt perêd publêkâj , to on užé ne budzêt hâvaric´ na s´mešýnâm .
*SI1:	on užé hâvarit +...
*SI1:	jes´lê on znajêt bêlaruskê jezyk dâskanal´nâ , to on užé kak vot lektâry tam raznyjê +...
*SI1:	ani užé hâvarjat na čistâ bêlaruskâm jêzyke .
*SI1:	on pakazyvâjê , što on bêlarus , što on znajêt étât jezyk dâskanal´nâ .
*SI1:	a jes´lê on jaho ni znajê , to on užé hâvarit na ruskâm .
*SI1:	i kak by on na ruskâm ne hâvaryú , u jaho gdze-tâ praskal´zâvâjut bêlaruskêjê slava .
*SI1:	kada ne znajêš bêlaruskâvâ jêzyka , dumâjêš , tak i nadâ .
*SI1:	a kada sedziš i vnimacêl´nâ slušýjêš , u nevo ani prasačêvâjuccý .
*INT:	a v derevnê i v gorâdê adin i tot žé čêlavek âdinakâvâ gâvarit ilê pa-raznâmu ?
*SI1:	pa-raznâmu .
*INT:	tožý pa-raznâmu ?
*SI1:	pa-raznâmu .
*INT:	a kak ?
*SI1:	nu , vo tak .
*SI1:	pa-raznâmu hâvarat , no bol´šý hâvarat na z´mešýnâm jêzyke .
*SI1:	pâtamu što dâskanal´nâhâ bêelaruskâhâ jêzyka , kak pravêlâ , znajut tokâ učënyjê .
*SI1:	ot u mjane ú dzereúnê (.) v dzetstvê bylê dz´ve babkê : mac´ (.) atca i mac´ macêrê .
*SI1:	étâ bylê takijê dz´ve procêvâpaložnyjê žénš´č´êny .
*SI1:	ja č´astâ ix uspâminaju i dumâju +"/.
*SI1:	+" nu nadâ ž tak .
*SI1:	macêrê mac´ byla očên´ nabâžnâjê , očên´ .
*SI1:	i vot ana z namê râzhavarývâjê .
*SI1:	skazâk ana ni znalâ .
*SI1:	ani obê bezhramâtnyjê bylê , i ta , i ta , ne adnoj bukvy ne znalê .
*SI1:	nu ta nam hâvarit +"/.
*SI1:	+" vnuč´kê , vy žyvicê tak , štob vy nêkagda nêkamu ne astalês´ v dalhu .
*SI1:	+" ot jes´lê vy pâprasilê u kavo-tâ što-tâ vzajmy , vy starajcês´ atdac´ bol´šý .
@New Episode
*INT:	kak vam kažýccý , pâčimu ljudê gâvarjat na raznyx jêzykax v raznyx sêtuacýjêx ?
*SI1:	nu , možýt byt´ , pryvyklê ani tak , lehčê tak .
*SI1:	ne nadâ zadumvâccý , kak što .
*SI1:	kak ano nâzyvalâs´ , tak i ladnâ .
*SI1:	any ne dumâjut , pravêl´nâ étâ , lêtêraturny , ilê nepravêl´nâ .
*SI1:	jevo pânimajut , on tak i (.) prâdalžajêt dal´šý .
*SI1:	mne [_/] mne kažýccý , étâ takajê sêtuacýjê .
*INT:	a domâ i na rabotê gâvarjat tožý âdinakâvâ ilê pa-raznâmu ?
*SI1:	kanešnâ pa-raznâmu .
*INT:	pa-raznâmu , da ?
*SI1:	da .
*INT:	a kak ?
*INT:	nu , gde na kakom jêzyke ?
*SI1:	nu , ja [_/] ja vsehda prydzeržývâjus´ taho , što hâvarac´ na s´mašýnâm jêzyke .
*SI1:	no na rabocê užé kak-tâ každy starajêccý sebe pâkazac´ , što jon kul´turnêj , âbrazovênnêj , bol´šý čevo znajêt .
*SI1:	on užé kak-tâ (.) âtšlifoúvâjê sebe pânemnožku .
*SI1:	raz´vê možnâ sraúnic´ čýlavekâ , katory rabotâjêt i katorý pâúsjadneúnâ domâ ?
*SI1:	nu , étâ ž nêkakojê sraúnenêjê .
*INT:	raznâjê , da ?
*SI1:	da .
*SI1:	na rabotu idëš kak ?
*SI1:	pamyjêšsê , nada ž pad nosâm xoc´ âdzêkalonâ jakohâ-nibudz´ tam linuc´ .
*SI1:	hljadziš , bolêj aprjatny .
*SI1:	a domâ što ?
*SI1:	kak jes´ , tak i ladnâ .
*SI1:	zač´uxâny , hrjazny , a xto tam vidzê ?
*SI1:	takojê panjaccjê .
*SI1:	a xto tam vidzêc´ ?
*SI1:	hrjazny ni hrjazny , kakajê raz´nêcâ ?
*INT:	dyk na rabotê na kakom jêzykre (.) bol´šý ?
*SI1:	ja čuju , na z´mešýnâm , mne kažýccý .
*INT:	na rabocê na zmešýmân tožý , da ?
*SI1:	bol´šý si ravno na z´mešýnâm .
*SI1:	pâtamu šta lêtêraturnâhâ , ja ž hâvaru , kak tâkavohâ , bêelaruskâhâ znajut tol´kâ (.) jêdzinicy .
*SI1:	ot u mjane dva praúnukê .
*INT:	praúnukê užo ?
*SI1:	da .
*INT:	da ?
*SI1:	âdnamu ú nâjabré budêt adinâccýc´ let , a druhomu ú kancy aúhustâ šés´c´ .
*SI1:	ot ani sjuda prýjezžajut .
*SI1:	ani bylê i v étâm (.) hadu .
@New Episode
*SI1:	ljažyc´ usë ni to , što nadâ .
*INT:	a što vy iščécê ?
*SI1:	o .
*SI1:	vo tožý inahda tak sedzim râzhavarývâjêm .
*SI1:	syn iščé byl žyv .
*SI1:	i étât staršý +...
*SI1:	sedzim na ulycý tam .
*SI1:	syn što-tâ sprašývâjê , ja jamu raskazyvâju .
*SI1:	étât behâjê , vrodzê nas ni slušýjê .
*SI1:	ja na synâ hâvarju +"/.
*SI1:	+" nu ty takajê balda !
*SI1:	on uslyšýú .
*SI1:	xto-tâ râs´mjajaúsê .
*SI1:	hâvaryt +"/.
*SI1:	+" nu ladnâ .
*SI1:	syn ušol .
*SI1:	on ka mne padxodzêc´ i harit +"/.
*SI1:	+" babuškâ , a ty pâčému ruhajêšsê ?
*SI1:	+" ja ni ruhalâs´ .
*SI1:	a ty na dzedušku skazalâ macêrnym slovâm .
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" kakim ?
*SI1:	ja zabylâ .
*SI1:	ja znaju , što ja pry dzecêx nêkada +...
*SI1:	ja dobrâjê mâcerinščýcâ , dvaccýc´ pjac´ let srédzi saldat .
*SI1:	ja znaju vse maty : i daúnêšnêjê , i ceperâšnêjê .
*SI1:	ja ni ruhalâs´ .
*SI1:	+" a možnâ skazac´ , kak ty skazalâ ?
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" âbezacêl´nâ .
*SI1:	+" ty na dzedušku skazalâ balda ["] .
*SI1:	a ja haru +"/.
*SI1:	+" étâ ni ruhacêl´nâjê .
*SI1:	+" kak ?
*SI1:	ja harju +"/.
*SI1:	+" étâ jes´c´ skazkâ (.) puškênâ .
*SI1:	+" mamâ cibe čytajêt puškênâ ?
*SI1:	on +"/.
*SI1:	+" da .
*SI1:	+" znajêš jeho skazkê ?
*SI1:	+" znaju .
*SI1:	["] haru .
*SI1:	+" vot .
*SI1:	+" a étâ skazkâ pra baldu , (.) pra papâ i rabotnêkâ jeho baldu .
*SI1:	+" žyl byl pop , tâlakonny lob .
*SI1:	+" pašol pop pa bazaru , pâsmatréc´ kojê-kakohâ tavaru .
*SI1:	+" a navstreč´u jemu balda .
*SI1:	+" idze , sam ne znajê kuda .
*SI1:	nu , stalâ ja jemu raskazvâc´ .
*SI1:	ja ž znaju , što da kanca ja cebe raskazyvâc´ ne budu .
*SI1:	kanec takoj , zhâvarilêsê , što balda idzët k papu (.) v rabotnêkê .
*SI1:	placic´ (.) on jamu ne budzêt .
*SI1:	ani na ščélčki budut .
*SI1:	haru +"/.
*SI1:	+" tak vot , jes´lê pop (.) astanêccý baldoj davolên , balda jamu das´ ščélčka ú lob .
*SI1:	+" no tak kak balda úse vypalnjal jeho (.) pâručen´jê , to papu pryšlos´ lob pâdstaúljac´ .
*SI1:	+" tyk vot at pervâhâ ščélčka (.) adskočýú pop da pâtalka .
*SI1:	+" ad vtarohâ ščylčka lišyúsê pop jêzyka .
*SI1:	+" a trécê ščélčok +...
*SI1:	+" xaj cebe mamâ das´ knihu , ty sjadz´ i pâčytaj .
*SI1:	ja dumâlâ , na étâm vsë končêlâs´ .
*SI1:	ani pryšli damoj .
*SI1:	u nix tam bal´šajê bêblêacekâ .
*SI1:	nu , nevestkâ , synâ persname , z´dzes´ žyvët na saveckâj ulicý , tam synâvyjê knihê .
*SI1:	patom užé (.) unukê pâjavilêsê , pravnukê , use .
*SI1:	usë , usë tam .
*SI1:	on pryšoú +"/.
*SI1:	+" mamâ , u nas jes´c´ skazkâ pra (.) papâ i rabotnêkâ baldu ?
*SI1:	ana haryc´ +"/.
*SI1:	+" jes´c´ .
*SI1:	+" a pâčemu ty mne nêkada ne pâčitalâ ?
*SI1:	+" a xto cebe skazaú ?
*SI1:	+" babuškâ skazalâ , što takajê skazkâ jes´c´ .
*SI1:	ukladyvâjê persname spac´ .
*SI1:	+" a ja spac´ ne budu lažyccý , paka ty mne ne pâčitajêš , bo ja ne znaju , što bylo at trécêvâ ščélčka .
*SI1:	ta musêlâ +...
*SI1:	ulažylâ taho spac´ , selâ jamu čitac´ .
*SI1:	nazaútrâ pryxodzêc´ ana , havorýc´ +"/.
*SI1:	+" nu nadâ žé !
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" ja ne znalâ , što on étâvâ ne znajêt .
*SI1:	+" ja prostâ na persname skazalâ balda ["] .
*SI1:	+" ja jemu âb´´jes´njaju , a da nevo nikak ne daxodzêt .
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" on uslyšýl .
*SI1:	ana haryt +"/.
*SI1:	+" on menja zastavêú .
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" pravêl´nâ .
*SI1:	+" a pačému ty jamu ne pâčytalâ ?
*SI1:	+" prostâ ne pridalâ značenêjê .
*SI1:	nu , vsë .
*SI1:	apjac´ ihrajêccý ceper maly éty .
*SI1:	u nas na ulicý vystaúljajêm musâr u meškax , u kaduškâx .
*SI1:	prýjezžajuc´ écê musârščýkê i sâbirajuc´ musâr .
*SI1:	maly haryt +"/.
*SI1:	+" babuškâ , a pâčému écê dzjadzê musâr sâbirajut ?
*SI1:	ja harju +"/.
*SI1:	+" pâtamu (.) kada ani xadzilê ú sad , to ani byli takijê , kak ty .
*SI1:	+" ty vot u sadu .
*SI1:	+" tebe dadut s´cêxâtvarénê , šob ty vyúčýú k praz´nêku , a ty haryš +"/.
*SI1:	+" ni xaču , ni budu .
*SI1:	+" vot any +"/.
*SI1:	+" ni xaču , ni budu .
*SI1:	ne učylê .
*SI1:	pašli v školu +"/.
*SI1:	+" ne budu pisat´ , ne budu čitac´ , ni xaču .
*SI1:	+" prâučilêsê (.) šés´c´ ilê sem let .
*SI1:	+" im dalê spraúku , što jany sem hadoú u školu xadzilê .
*SI1:	+" ani tak nêčamu i ni nâučylês´ .
*SI1:	+" any nehramâtnyjê .
*SI1:	+" dak ot toj dzjadzê , katory pisaú mâcemacêku xoc´ na dvojkê , na trojkê , tak vot on vyvučýúsê za trâktarystâ ilê za šafërâ .
*SI1:	+" jon jix vozêc´ .
*SI1:	+" a jany musâr sâbirajuc´ , pâtamu što (.) bol´šý any ne umejuc´ ničohâ dzelâc´ .
*SI1:	+" im nel´zja daverýc´ nêjakoj raboty .
*SI1:	+" jany znajêc´ , dze pravâ , dze levâ .
*SI1:	+" što napisânâ , kak napisânâ , any čitac´ ne umejuc´ , ničo ni umejuc´ .
*SI1:	+" dak ot znajêš , xto jany ?
*SI1:	on havorýc´ +"/.
*SI1:	+" kto ?
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" âkadzemêkê .
*SI1:	+" jix zavuc´ âkadzemêkê ["] .
*SI1:	tak ani pryjexâlê +...
*SI1:	étâ bylâ pâzaprošly hod .
*SI1:	pryjexâlê tuda , u minsk , huljajut na vulêcý .
*SI1:	nu jana ž tam za jimê nâbljudajê .
*SI1:	a éty maly i hâvaryt +"/.
*SI1:	+" a vot hdze našý babuškâ žyvët , u smarhonê , tam ékadzemêkê musâr sâbirajut .
*SI1:	nu ot , a dočkâ +...
*SI1:	v étâm hadu pryjexâlê , dyk ana hâvaryt +...
*SI1:	a , vynosê musâr , apjac´ +"/.
*SI1:	+" što , âkadzemêkâm , babuškâ , vystaúljajêš ?
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" da , skorâ padjeduc´ .
*SI1:	ana havorýt +"/.
*SI1:	+" užé úves´ naš rajon znajê , što ú smarhonê âkadzemêkê musâr sâbirajuc´ .
*INT:	nâvučilê ix tak ?
*INT:	babulê pâžýrtavalâ , a dzecê i pâútarilê .
*SI1:	da .
*SI1:	nu kak im râskazac´ , kak im utâlkavac´ ?
*SI1:	nu , ot nahljadnâjê pasobêjê .
*SI1:	hrjaznyjê , zač´uxânyjê (.) vanjučê éty musâr sâbirajuc´ , skladyvâjuc´ , vjazuc´ .
*SI1:	haru +"/.
*SI1:	+" étâ za taho , što +...
*SI1:	+" a ne budu , ne xač´u , ne budu .
*SI1:	+" ot i ne budu .
*SI1:	tak vot étâmu nadâ v étâm hadu v školu idci , malomu .
*SI1:	a takojê , što božý moj , kožý da kos´cê .
*SI1:	ja harju +"/.
*SI1:	+" nu ne âdpraúljajcê vy jaho , astaúcê vy domâ .
*SI1:	tak pajexâlê radzê tavo .
*SI1:	mahli dol´šý z´dzes´ pabyc´ .
*SI1:	vsë nadâ vnov (.) âfarmljac´ dlja tavo , štob jevo (.) astavêlê v sadu .
*SI1:	nadâ zâjevlennê at radzicêlêj , at vračej spraúkâ , pa kakoj pričinê na hod +...
*SI1:	možnâ (.) v sem let âtdavac´ rebënkâ ú školu na usmatrenêjê radzicêlêj .
*SI1:	no étâ ž vsë âb´´jes´nennê nadâ pisac´ .
*SI1:	nadâ úse analêzy zdavac´ , vsex vračej âbxadzic´ .
*SI1:	vsë vnoú , kak budtâ by on vnoú pâstupajuš´č´ê (.) u sad .
*SI1:	mestâ za nim âstaúljajut , no vse dâkumenty nužny novyjê .
*SI1:	tyk vot pajexâlê varočýc´ holâvu .
*INT:	jasnâ .
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" ničo , budzeš âkadzemêkâm .
*SI1:	+" ni xaču âkadzemêkâm .
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" budzêš .
*SI1:	nu , tak vot .
*SI1:	nada jamu budzê ú školu , no ani užé âstaúljajuc´ jaho .
*SI1:	no ana sama učicêl´nêcâ .
*INT:	a što ana prêpâdajot ?
*SI1:	ana prêpâdaje anhliskê jazyk .
*SI1:	tak ana ix domâ nataskêvâjêt , i tavo i druhovâ .
*INT:	v smarhonê prýpâdajot ?
*INT:	v smarhonê tut pâracujê ?
*SI1:	u minskê ž ani žyvut .
*INT:	a , étâ vot , da .
*SI1:	ani ú minskê žyvut .
*SI1:	ana ú minskê rabotâjêt , u minskê .
@New Episode
*SI1:	kada v armêjê byú , tak on tam na sârêvnâvanêjê xadil , pervyjê mesta tam zânimal , vsë takojê .
*SI1:	nu , a tak ot domâ maly .
*SI1:	ja jamú nâkupljalâ , étyx knih pa šaxmâtâm .
*SI1:	patom u les´ničýstvâ kakoj-tâ tam prýjazdžaú prâvjarajuščý .
*SI1:	ne bylâ dze nâčavac´ .
*SI1:	v dzereúnê ž nima étâhâ , has´cinêcý .
*SI1:	ja jaho prêhlasilâ k sebe .
*SI1:	haru +"/.
*SI1:	+" idëmtê k nam , pêrênač´ujêtê .
*SI1:	i večêrâm sedelê , on hâvarit +"/.
*SI1:	+" mal´čêk , a ty v šaxmâty umejêš ihrac´ ?
*SI1:	on hâvaryt +"/.
*SI1:	+" net .
*SI1:	+" ot ja tada i tada ješ´č´ë prijedu .
*SI1:	+" pus´ mamâ te@w kupêt šaxmâty .
*SI1:	+" ja k vam prydu , ja cije@w xady pâkažu .
*SI1:	ja kupilâ (.) dosku šaxmâtnuju .
*SI1:	on pâkazal , on étêm uvlëksê .
*SI1:	i sam at sebe pa knihê .
*SI1:	nu i neploxâ on (.) ihraú u šaxmâty .
*INT:	syn vaš , da ?
*SI1:	da .
*SI1:	prijexâlê sjuda .
*SI1:	maly éty sjadzic´ , nima čym zanjaccý .
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" slušýj , u tebe šýxmâtnaja daska , nu , pâkažy ty jemu xady .
*SI1:	dze-tâ hodâ čytyrý jamu bylâ .
*SI1:	+" persname , pâihrajêm u šaxmâty ?
*SI1:	+" a ty umejêš ?
*SI1:	+" da .
*SI1:	+" nu davaj .
*SI1:	jon jamu pâkazaú .
*SI1:	paka ani z´des´ letâm byli , on tak uvlëksê .
*SI1:	kuda tam ?
*SI1:	i každâ letâ , kada prêjezžajêt , ot on užé k dzedu +"/.
*SI1:	+" dzed , davaj budzêm ihrac´ , davaj budzêm ihrac´ .
*SI1:	kada pašoú u školu +...
*SI1:	a (.) ani ústupilê ú kâpêraciv v straicêl´ny i pastrojêlê (.) u novâm mikrârajonê ú minskê , suxârêúskê +...
*SI1:	vot .
*SI1:	a ani pastrojêlê sebe troxkomnâtnuju kvarciru .
*SI1:	vstupilê ú kâpêraciú , uzjalê krédzit , pastrojêlê , tak žyvut .
*SI1:	i u nix , tak vot čérýz darohu pêrejci , atkrylê šaxmâtny klub , platny .
*SI1:	on haryt +"/.
*SI1:	+" mamâ , a što , jes´lê ja budu xadzic´ ?
*SI1:	ana havorýc´ +"/.
*SI1:	+" pažalustâ , budzêm placic´ .
*SI1:	jon xodzêc´ , zânimajêccý .
*SI1:	užé vot on pêrešol u pjaty klas .
*SI1:	a načýl xadzic´ s pervâvâ klasâ .
*SI1:	tak ot ani tam (.) meždu saboj ihrajuc´ .
*SI1:	patom tam prývlekajuc´ iz druhix škol , ihrajut .
*SI1:	patom jez´dzêc´ na sârývnavanê , âlêmpiady ustrajêvâjêt .
*SI1:	zvonê +"/.
*SI1:	+" babuškâ , ja pajedu na âlêmpeadu pa šaxmâtâm .
*SI1:	ja haru +"/.
*SI1:	+" jedz´ , taka učci , što pervâjê mestâ ty ni zajmêš .
*SI1:	+" rastrajvâccý ni nadâ , pâtamu što pervâjê mestâ adno .
*SI1:	+" a vas budzê sorâk ilê pêdzisjat čýlavek .
*SI1:	+" vy ž ni sjadzêcê druh_druhu na holâvy , štob bylê vse na pervâm mes´cê .
*SI1:	+" kto-tâ budêt pervy , kto-tâ budêt pas´lednê .
*SI1:	+" hlaúnâ , uč´as´têjê .
*INT:	+" što cebe (.) paslalê , étâ užé xârašo .
*SI1:	pervy raz pajexâú .
*SI1:	pjac´ parcêj ani dalžny syhrac´ .
*SI1:	nu , ani ž pa kâcehorýjêm tam .
*SI1:	pjac´ parcêj syhralê .
*SI1:	dz´ve vyhrâú , dzve prâihraú , i adna nič´ja .
*SI1:	<na vtaroj raz>[_/] na vtaroj raz kak bylâ ?
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>a , na vtaroj raz tri vyjhrâl (.) i dz´ve nič´jix .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>na trécê raz četyrê vyjhrâl .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja haru +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" vidzêš , ty (.) byvajêš na âlêmpiadzê , ty vidzêš , hdze u cebja slabyjê mestâ , čivo ty ni znajêš .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" vot tam ty dolžýn pâdučiccý , znac´ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>patom , žnačêc´ , pa ruskâm jêzyku byla âlêmpiadâ (.) v školê .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>i on pa školê zanêú pervâjê mestâ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>a jevo paslalê +...
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>hdze-tâ (.) u druhuju školu pâvez´li ix .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>on tam +...
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>bylâ pêdzisjat čýlavek , jon zanêl trynaccýtâjê mestâ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja haru +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" nu , ni pas´lednêjê , a trinaccýtâjê , étâ tožý éčên´ xârašo .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja haru +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" vsë , kada prijedzêš , ja tebe dam bal´šuju denjužku ne za to , što ty tam vyjhrâl ilê prâihral , za to , što ty uč´astvujêš .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" u ce@w budut svaje dzen´hê .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" pajedzêš na âlêmpijadu , kupêš sebe pêražok , vadzičkê , marožýnâ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" u mamy ne budêš prasic´ , a voz´mêš svai dzen´hê .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>on havorýt +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" a ty vyšlê .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja haru +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" net , vysylac´ ne budu .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" ty ž ni pojdzêš na počtu pâlučac´ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" palučýc´ mamâ i zâberët sebe .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" a kady ty prydzêš , ja cebe dam .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>pryjexâlê , ja jemu ucêxarja dalâ sto tysêč .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja haru +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" étâ tvai .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>nu , behâjut , tak ihrajuccý .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja haru +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" xlopcy , skorâ (.) mne cëcê-pâčtal´jon prýnesët dzenêžku .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" vot ja kada pâluču , ja tada vam dam .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" pa skol´kâ vam dzenêh dac´ ?
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>a maly hâvarit +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" bal´šyx ilê malên´kêx ?
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja haru +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" nu tak , srédnêx .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" mne sem .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja haru +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" xârašo .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>staršý malčic´ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>a jaho užé nâučilê , što prasic´ stydnâ , ni nadâ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>malčyc´ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>prišla pâštal´jon .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ani , kak raz doždz´ žé šol , ani v étâj komnâtê ihrajêc´ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ana mne dzen´gê +...
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" a dajcê mne pa pecërkê .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ana mne dalâ pa pecërkê .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja sem âdščytalâ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja haru +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" persname , idzi sjuda .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>pryxodzêc´ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja ščytaju , sem nâščytalâ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>haru +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" vsë , ty prasiú sem , vot cebe sem .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>no a tamu dalâ (.) pa dvaccatkê .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja haru +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" étâ cebe .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>jon pabehâú , pabehâú i hâvarit +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" a cebe cëcê mnohâ dzenêh dala ?
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja haru +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" da , mnohâ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" tak daj mne ješ´č´ë .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja haru +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" kak dâhâvarilês´ ?
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" ty prasil sem , ja cebe sem dalâ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" vsë , bol´šý ni prasi .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" kak ty pâprasil , tak ja z´dzelâlâ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" to , što čêlavek hâvarit , on dalžén dzelâc´ , to , što on skazal .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" nêkakix âtstuplenêj .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>pašol , ni zvukâ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>unuč´kâ hâvaryc´ +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" xârašo , tak i nadâ , ni nadâ , a to jon budzê prasic´ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" étâ zavtrâ iš´č´ë , a patom iš´č´ë .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>nu , vo tak .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ot ani prýjazdžajêc´ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>on sraúnêvâjê .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ceper on užé (.) cyfry znajê , š´čitac´ umejê .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>a ranšý on hljadzeú +"/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" a pâčamu mne sinên´kâjê , a jamu belâjê ?
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>+" davaj ilê (.) sinên´kêjê úsim , ilê belên´kêjê úsim .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>štob u nevo bylê âdzinakâvyjê , jak u persname .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>nu vot , tak i žyvëm .
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>a vot u menja ješ´č´ë pas´lednêj takoj vapros .
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>vot nekâtâryjê ispalnitêlê , da , pevcy jes´t´ takijê , ani pol´zujuccý na éstradzê smešýnym jêzykom .
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>takijê tam <sa šý i sirožâ>["] jes´t´ , krâmbambulê ["] .
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>vot kak vy k étâmu atnosêcês´ ?
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ni pânjala +...
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>što ?
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>pajut ani na smešýnâm jêzyke .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>a , nu , étâ pes´nê , ja [_/] ja v étâm (.) ni kâmpicentnâjê .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>mne kažýccý , samy lučšý jazyk , étâ svoj radnoj .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>štob ty peú , i cjabe znalê , pra što ty pajoš .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>vot any pajut +...
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>xto jaho znajê , što jany tam havorâc´ ?
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>možý , što-tâ xarošýjê , a možý , plaxojê .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>sjadziš , nu , slyšýš zvuk , melodzêju , a što k čamu , ne râz´birajêšsê .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>mne kažýccý , xto kakoj jazyk pânimajê , toj na tom dolžýn i râzhavarývâc´ , i pec´ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>ja staronnêk étâhâ .
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>nu smešýny ž pânimajut ?
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>nu s´mešýny da .
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>tyk a vot ani pajut na smešýnâm na éstradzê , pa cêlivizâru vystupajut .
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>kak vy dumâjêcê , étâ +/.
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>nu , kak im nravêccý , tak puskaj i dzelâjut .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>étâ užé +...
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>étâ ix lič´nâjê dzelâ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>tut užé kamandy ni možýt byc´ nêkakoj .
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>a vašý âtnašénêjê prostâ kakojê ?
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>nu kakojê majo âtnašénê ?
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>xarošýjê melodzêjê , nravêccý , dak slušýju , a plaxajê , dak vyključu .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>vot i vsë .
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>to jes´ jes´lê nravêccý , to narmal´nâ , da ?
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>da .
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>xârašo , spasibâ bal´šojê .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>étâ vam spasibâ .
*SI1:<span style="white-space:pre">	</span>vrémê prâvjali .
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>étâ vy sa mnoj prâvili .
*INT:<span style="white-space:pre">	</span>mne bylâ prijatnâ očên´ .
@End</sa></na>

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page