int_sm_5

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: INT Interviewer, SI5 Migrant @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| @ID: brms|int|SI5|51;|male|Informant||Migrant|secondary|| *INT: gde vy râdilis´ ? *INT: gde učilês´ ? *SI5: radziúsê ú dzeréúnê v smarhonskâm rajonê . *SI5: učilsê v kréúskâj školê v srédnêj . *SI5: akončýú (.) vosêm klass . *SI5: patom pâstupil v učylêščý , vorânâúskâjê éspâtéu (.) čytyrnâccýc´ , mêxânizatârâ . *SI5: prârabotâl tam parâ let mêxânizatârâm . *SI5: ušol v armêju . *SI5: pos´lê armêjê , nu , mâladym šafërâm byú . *SI5: pos´lê armêjê pa sën´nêšnê dzen´ rabotâju . *SI5: tryccýc´ try godâ bylâ . @New Episode *SI5: pajedzêm pa rasijê , za hranicâj +/. *INT: nu , vot râskažycê . *SI5: +, pajez´dzêú . *SI5: v pol´ščý byl , v germanêjê služyl . *SI5: v hermanêju jez´dzêl . *SI5: nu , pa rasijê , čyljabêsk , nabêrýžnyjê čalny +... *SI5: vot tam byl , nêdâliko . *SI5: nu , étâ darohâ . *SI5: v slučýjê mnohâ bylâ tak . *SI5: in´cerésnâ (.) pajez´dzêc´ pa hâradax , pâsmatréc´ . @New Episode *SI5: nu , a što tut in´cerésnâhâ ? *SI5: v ârénburhê byl . *SI5: da vot (.) puxovyjê platki étyjê vidzâú , jak prâdajuc´ , bo tam rynâk . *SI5: dyk in´cerésnâ tam . *SI5: adny platki prâdajut . *SI5: rynâk taki bal´šy . *SI5: macê kupljaú jak raz vo héty platok . *SI5: nu tak , bolêj dze ? *SI5: v maskve byl prajezdâm . *SI5: tak , bylê tam . *SI5: asobâ ni xadzil nidze pa horâdzê tak , nu , prajezdâm tam . *SI5: v pol´ščý byl , éty , vazil na ékskursêju dzjacej . *SI5: tyk tožý in´cerésnâ ot pâsmatréc´ hârady bylâ . *SI5: gdan´skâ , varšavâ (.) byl . *SI5: nu , kak étâ , na kalësâx . *SI5: tut , možý , in´cjarésnâvâ +... *SI5: prajezd , prajexâú i pajexâú dal´šý . *INT: a platkov prêvezli žyne ? *SI5: ne , hétâ +/. *INT: ârinburskêx . *SI5: +, davno bylâ . *SI5: étâ ja iščo (.) nêžanaty byú . *SI5: macê tam pryvëzšý byú . *SI5: vsë . *SI5: i takajê vot istorýjê . *INT: a dzecê jes´c´ u vas ? *SI5: jes´c´ syn , dačka . @New Episode *SI5: syn rabotâjê na sêlikatnym zavodzê . *SI5: dačka akončýlâ (.) minskê kolêdž žýlêzâdarožny . *SI5: šas pâstupajê u unêsicet@k u smalensku xx zaočnâ . *SI5: nu [_/] nu , dumâju , pastupê . *SI5: nu , jedžýjê , prâvadnicýj rabotâjê . *SI5: v adlêr jezdžýjê vot . *SI5: paka , nu +... *SI5: a tam budzê vidac´ užo , kuda (.) dal´šý , vyšý . *INT: a pâčimu v smalensk , a ni v bêlarus´ ? *SI5: nu , tuda úse strymjaccý . *SI5: u nas takohâ +... *SI5: možý , i jes´c´ . *SI5: ci jes´c´ takoj (.) unêvêrsicet ? *SI5: vot takajê . *SI5: tak i žyvëm vot . @New Episode *INT: kada vas´pityvâlê dzicej , kakijê-nibud´ (.) in´ceresnyjê mamenty bylê ? *SI5: nu jakijê tut mamenty ? *SI5: ja i ni zamecêú , jak any vyrâslê , étyjê dzecê . @New Episode *SI5: žyna bol´šý zânimalâsê dzec´mi , a ni +... *SI5: nu , ja , jak šaferâm vot , pryjexâú , pajexâú . *SI5: pryjexâú i pajexâú . *SI5: kâmân´dziroúkê , kâmân´dziroúkê . *INT: (..) a šas čem zânimajêcês´ ? @New Episode *SI5: šafërâm na traktârným zavodzê . *SI5: vot takijê +/. @New Episode *INT: jeslê by inastranêc pâpârasil vas râskazac´ a bêlarusê , što by vy jemu râskazalê ? *SI5: pra što ú bêlarusê ? *SI5: krasivy kraj , lesnoj , bahaty . *SI5: azër mnohâ , réčýk mnohâ , lesoú . *SI5: vot ja ú rasijê byl , tam ne tak . *SI5: tam bol´š zapuščýny lesa , čym u nas . *SI5: nu i , kanešnâ ž , darohê tam (.) âtvracicêl´nyjê , pa sravnenêju , jak u nas v bêlarusê . *SI5: smotrât vot étâ žé darožnêkê za darohâmê tam . *SI5: nu , hârada vot u nas čystyjê . *SI5: pa sravnenêju s rasijêj , étâ , hâvarat , nebâ i zemlja . *SI5: byú ja ú čéljabênsku . *SI5: étâ vabščé hrazny horâd xx . *SI5: nu , u nas tut , xacja b vzjac´ smarhonê , vaščé čysty horâd . @New Episode *SI5: tam ne-â . *SI5: tam zapuščýnâ tak ot . *SI5: dzirévnê tam vabščé bur´´janom pâzârastaúšý , gâvarylê . *SI5: u nas ot âhrâhâradki . *SI5: dyk , étâ , katédžý strojêt nejkêjê i zabory mjanjajêc´ . *SI5: a tam ža ž ne . *SI5: tam strašnâ , što robêccý , vo što . *SI5: nu , ot dze-tâ takijê âblasnyjê hârada , i to (.) nêdahledžýny tam . *SI5: vrodzê hétâ ja daúno i byú tam užo , u étâj rasijê . *SI5: no pa sraúnenju z bêlarus´ju étâ +/. *INT: a ljudzê tam xužý žyvut xx ? *SI5: nu jak ? *SI5: ja ž tak ni abčaúsê . *SI5: nu , pâlučajêc´ jany , možý , i bol´šý , no [_/] no smatra xto i dze , kak robê . *SI5: u dzêryúnjax jak by tam tožý +... *SI5: a horâd-tâ +... *SI5: hdze-tâ , možý , i darožý . *SI5: xacja i u nas tožý vsë darožý : i žyl´jo tam , i (.) pradukty . *SI5: nu bol´šý tam holâd , u rasijê étâ . *SI5: asobênnâ pa dzêryvnjax dze-tâ . *SI5: jez´dzêú u čéljabênsk . *SI5: vazilê vot +... *SI5: s saboj kartošku bralê tam , nu , i tušonku , kêlbasu , dyk prâdavalê tam iščé . *SI5: kupljalê +/. *INT: bralê ? *SI5: +, tam . *SI5: da . *SI5: znalê , što z bêlarusê pryjexâlê . *SI5: srazu tuda , da mašyny . *SI5: nu tak . @New Episode *SI5: nu ščas +... *SI5: étâ (.) hadoú +... *SI5: skokâ étâ ? *SI5: let dvaccýc´ nazad , jak jez´dzêl tada . *SI5: no ščas ja tam ne byú užo . *SI5: bâl´šynstvo tut , pa mes´cê , tak skazac´ , pa bêlarusê . *SI5: dal´šý ni vyjazžal . *INT: a v bêlarusê âtlič´ajuccý vot kakijê-tâ drugijê (.) oblâs´cê xx at smargonskâvâ rajonâ ? *SI5: nu , kak by jos´ ot +... *SI5: nu tak , pa sraúnenju +... *SI5: ja by ne skazaú . *SI5: vez´dze čýstata , paradâk . *SI5: ljudzê pryjatnyjê takijê ot . *SI5: (..) bêlarus´ , étâ , kanešnâ , bêlarus´ . *INT: a jes´lê by xx prêdlažylê pêrejexâc´ v kakujê-tâ driguju stranu , sâglasilês´ by ? *SI5: nu , trébâ znac´ jazyk , va-pervyx . *SI5: nu , a što tut ? *SI5: usë raúno cjanê (.) tam +/. *INT: da ? *SI5: +, dze radziúsê . *SI5: byl u hermanêjê , vot služyl . *SI5: prýdlahalê astaccý . *SI5: no ni zâxacelâsê , sjudy pryjexâú xx , k radzicêlêm . *SI5: nu , tam pa kantrakcê možnâ bylâ zâključac´ nam (.) na try , na pjac´ let . *SI5: prýdlahalê . *SI5: nu , a rabotâc´ ja , kak vot v bazê u nas , nu , hraždanskêm šafërâm . *SI5: nu , nêkatoryjê âstalisê rybjatâ . *SI5: prýjazdžalê na volhâx ["] adtul´ . *SI5: nu , a ja (.) damoj pajexâú . *SI5: za hranicâj tam što ? *SI5: dyk hermanêjê ot +... *SI5: tam u nas , vot byvajê , darohê , a tam u nas (.) asiny , bjarozy rastuc´ . *SI5: a tam višnê , čéréšnê . *SI5: pažalustâ , na tabe , rvi . *SI5: no tol´kâ suki ni lami . *SI5: kanešnâ , kul´turâ tam , za hranicâj . *SI5: nam iščé dalëkâ da ix . *SI5: tam (.) s´pičkê ne nojdzêš na trâtuarý , ni to što +/. *INT: da ? *SI5: +, akurkâ . @New Episode *INT: š´č´as by ne pêrejexâlê v germanêju ? *SI5: ne . *INT: ne ? *SI5: nu kudy úžo (.) staromu čýlaveku ? @New Episode *INT: vot sčitajêcê sebja ilê net ? *SI5: no ja radziúsê ú bêlarusê . *SI5: nu , sčytaju . *SI5: no (.) jak na takom , čystâ bêlaruskâm jêzyke ni râzhavarývâjêm . *SI5: nixto ú nas +... *SI5: naš bolêj taki vot smešýny jazyk . *SI5: bêlaruskê , pol´skê dy , nu , ukrainskê . *SI5: slavjanskê cipâ takoj ot . *SI5: slovâ ruskâ , slovâ bêlaruskâ . *SI5: to vo tak ot . @New Episode *INT: pâšému tak ? *SI5: nu , srazu kak-tâ (..) xadzil tam u školu , navernâ , izučal bêlaruskê . *SI5: no kak-tâ ruskê (.) lehčý davalsê . *SI5: no ot tak i pryvyk da étâvâ . @New Episode *INT: a kak vy atnosêtês´ xx k tavarâm bêlaruskâvâ prâizvodstvâ ? *SI5: tožý smatrja kakijê tavary . *SI5: byvajê , tuflê kupêš . *SI5: njadzelju pânasiú , jany (.) rasklejêlêsê . *INT: da ? *SI5: nu , tady bolêj hétyjê , šýrpatréb . *SI5: takijê , što (.) dâstajuc´ , možý , dze , tady prâdajuc´ . *SI5: i vo tak . @New Episode *SI5: jos´ i xarošýjê , héty , kačystvênnâjê obuv , tam kas´cjumy , rubaškê . *SI5: nu jos´ i (.) padzelkâ xx . *SI5: nu , a tak-tô xvatajê pa mâhazinâx . *SI5: i tady liš by dzen´hê +... *SI5: a tak tâkavyx (.) nima . *SI5: kryzês vsë z´jidajê . @New Episode *SI5: try dni rabotâjêm , čatyrý vyxadnyjê . *INT: v âvtaparkê tak , da ? *SI5: ne , nu traktârny zavod . *INT: a , na traktârnym . *INT: oho . *SI5: pradukcýju ni bjaruc´ . *SI5: žnačýc´ , zarplat nima ludzjam . *SI5: vsë , vsja prablemâ . *SI5: ale ú minsku padoúhu stajac´ i maz , zavod , i naš hâlaúny traktârny tožý tak . *SI5: dy ni ú nas adnix . *SI5: pasluxâjêš , tam pa bêlarusê , tam pa [_///] i homêl´ , mâhilëú tam . *SI5: takijê , što +/. *INT: a vy vabš´če čitajêtê prâizvedzenêjê bêlaruskêx avtarâv ? *SI5: ščas ne . *INT: ne ? *SI5: nu , a tam zrénêjê , étâ , pâsadziúšý . *SI5: s ačkamê ot tokâ vot (.) prahramu pâčytac´ i (.) pucëúku zapolnêc´ . *SI5: nu , ran´šý knihâmê uvlikaúsê troxu , i to ruskêmê . *INT: a pâčimu ne bêlaruskâjê čitalê ? *SI5: nu , kak-tâ ruskâjê , jano lehčý (.) vâsprýnimajêccý . *SI5: nu , xacja ja i pâ-bêlaruskê umeju čytac´ . *SI5: čytac´ to mahu , no pisac´ (.) mahu s ašybkâmê . *INT: da ? *INT: a v školê kakoj u vas jezyk byl ? *SI5: ruskê . *INT: izuč´alê +/. *SI5: bêlaruskê tam , nemeckê . *SI5: kak-tâ bol´šý k ruskâmu (.) sklonnâs´c´ byla . @New Episode *INT: a dzetê zakančêvâlê kakuju školu , ruskuju , bêlaruskuju ? @New Episode *SI5: da vo z´dzes´ v kârynjax , vsju našu . @New Episode *SI5: jany ú ruskuju , navernâ , xadzilê tam . *SI5: tut vo klasy , tam čystâ bêlaruskê jazyk . *SI5: ja tady tak pânimaju . *SI5: a tut (.) ruskâjê . *INT: možýt , pomnêtê kakuju-nibudz´ bêlaruskuju skazku , paslovêcu ? @New Episode *INT: a sa škol´nâj pragramy što-nibudz´ ? *SI5: (...) tut razvê uspomnêš užé ? *SI5: stol´kê hadoú prašlo . *INT: vy znajêtê kakix-nibudz´ bêlaruskêx ispalnitêlêj ? *SI5: vy v kakom smys´lê +/. *INT: pivcov . *SI5: a , muljavênâ . *SI5: pês´njary ["] étâ . *INT: aha . *SI5: kak étâ samy +... *INT: nu i nravêccý vam ix tvorčêstvâ ? *SI5: nu , ničohâ . *SI5: (..) ispalnen´nê krasivâjê , i (.) samê +... @New Episode *SI5: sport ljublju smatréc´ . *SI5: aha . *SI5: a bêlarusâv paddzeržývâjêcê ? *SI5: nu , vo i ščas i smatrél . *INT: aha . *SI5: asobênnâ čýmpinat mirâ , jaki dze tam vot . *SI5: bêatlon +/. *INT: aha . *SI5: +, étâ majo . *SI5: nu , dyk o tut ana sabe cêlivizâr kupilâ . *INT: a . *SI5: nu , dyk jana bolêj sêrialy , ja tudy bolêj sport . *SI5: kanešnê , jes´lê bêlarusy vystupajêc´ , in´cerésnâ étâ , pêrêžyvajêš . *SI5: ščas vot v futbol ihralê . *SI5: sét (.) xarvacêjê , nu , prâihralê . *SI5: što zrobêš ? *SI5: adzin , try . *SI5: nu učyccý nadâ , behâc´ troxu . *INT: (...) a što iš´č´ë smotrêtê ? *SI5: nu , a ščas sêryal vot idze éty , <mentoúskêjê vojny>["] . *SI5: hluxar ["] vot (.) idze . *SI5: nu i tak (.) fil´my kakijê-nêdz´@w tam in´cerésnyjê . *SI5: no tokâ ne sêryaly . *SI5: ni ljublju , čésnâ vam hâvaru . *INT: ni ljubêtê ? *INT: a pâčimu ? *SI5: ni pa mne . *INT: možýt , raskažytê , kakijê tradicýjê sâbljudajuccý v vašýj sem´je ? *SI5: (...) nu , praz´nêkê , vot dzen´ raždzenê , novy hod tam . *SI5: use tradzicýjê . *SI5: nu jakijê ? *SI5: pasxâ . *INT: a vy katolêk ilê prâvaslavnyj ? *SI5: prâvaslavny . *INT: ux , kak gudzit . *SI5: za namê +/. *INT: gromčý , čem vy , šumit . @New Episode *SI5: dnja jamu ni bylo . *INT: a novy god vot kak praznujêtê xx ? *SI5: a vot svajej sem´joj , u svaim krugu . *INT: dzetê i vy , da ? *SI5: da . *INT: a detê +/. *SI5: nu , patom na jolâčku vot iščo xodzêm . *SI5: z znakomymê tam pâabščajêmsê i (.) damoj . *INT: i kak vam jolâč´kâ (.) tut , na mes´tê ? *SI5: +< ran´šý in´cerés´nêj bylo . *SI5: ščas neštâ ni to . *SI5: možý , staréjêm my tak užo ? *INT: a detê iš´č´ë sem´ju ni zavadzêt ? *SI5: ne . *SI5: iščé kudy ? *SI5: iščé trébâ zârabic´ na sjam´´ju . *INT: a pa skol´kâ let im ? @New Episode *SI5: dzêvitnaccýc´ i dvaccýc´ adzin . @New Episode *INT: a vot vy râzgavarêvâjêtê xx domâ , na rabotê , vot vsë vremê na adnom jêzyke xx ilê kak-tâ vot minjajêtê xx ? *SI5: ne . *INT: ne , vsë vrémê adin ? *SI5: pryvykšý tak hâvaryc´ , tak ot i hâvaru . *SI5: ruskê , bêlaruskê +... *SI5: samê pânimajêcê . *SI5: čystâ takohâ ruskâhâ , é , bêelaruskâhâ nima . *SI5: dze-nibudz´ tam +... *SI5: v licéê prýpâdajut tam užé (.) na čystâ bêlaruskâm . *SI5: no a tut +... *SI5: samê vo [_///] pa râzhavoru čustvujêccý , što (.) slovâ takojê , slovâ takojê . *SI5: pražyúšý , tak i gavorým . *SI5: i domâ tut vo , i ú dzeréúnê . *INT: a možýt , zâmič´alê , vot drugijê ljudzê , vašý znakomyjê , vot kak ani ? *INT: tožý vsë vremê adin jazyk ? *SI5: nu , vot u nas persname žyve vot . *SI5: vot ana čystâ pâ-bêlaruskâmu havorâ . *INT: a pâčimu ? *INT: što +... *SI5: nu , ni znaju . *INT: a ni zakan´čêvâlâ nêčivo tam ? *SI5: nu , ja ž ni znaju . *INT: nu , in´ceresnâ . *INT: a vot kak vy vabš´če atnosêcês´ k étâmu , što smešývâjut jêzyki : bêlaruskê , ruskê ? *SI5: nu , kak-tâ , nu +... *SI5: kanešnê , bêlarusy dalžny na čysâtâ bêlaruskâm râzgavarývâc´ . *SI5: jak u nas tak ot čystâ bêlarusâú netu , dyk +... *SI5: ukraincy i râsijanê , bêlarusy , tut i paljakê žyvuc´ . *SI5: i , nu , mnohâ narodâú žyve . *SI5: nu , i k každâmu ž ni padstrojêšsê (.) na bêlaruskêm . *SI5: âdnamu na ruskâm lehčý râzhavarývâc´ . *SI5: vtaromu trébâ na ukrainskâm . *SI5: vot u nas (.) čýlavek , nu , xaxol , jak my nâzyvajêm jaho . *SI5: jon na ukrainskêm , pâ-xaxljacku . *INT: i ni pêrexodêt +/. *SI5: ne . *INT: +, nu , na ruskê ? *SI5: nu , on čistâ na ukrainskêm havorâ , i vsë . *SI5: no my pânimajêm jevo . *INT: a vy by xacelê , vot pâ-bêlaruskê štob vse gâvarilê ? *SI5: nu , kanešnê . *SI5: no étâ tak ni palučýccý . *INT: a pâčimu ? *SI5: nu , tady (.) každâmu trébâ pêraučvâccý na éty jazyk . *SI5: a ni každâmu dascâ étât u pamêc´ . *SI5: tak što tut (.) trudnâ skazac´ . *SI5: čystâ bêlaruskê , tyk +... *SI5: dlja mjane i to b nadâ pêraučvâc´ tam (.) parâ let , štob ja na čystâ bêlaruskâm hâvaryú . *SI5: tyk étâ bêlarusy +... *SI5: kak-tâ užé vsë tak ot , nu , minjajêccý vsë étâ . *SI5: vrémê minjajêccý , i ljudzê minjajêccý . *SI5: i vozrâst užo . *SI5: staréjêš , ni mâladzejêš užo . *SI5: kak-tâ v étâ ni vnikajêš bol´šý . @New Episode *INT: a vot što vy dumâjêcê a buduš´čêm bêlaruskâvâ jêzyka ? *SI5: nu kak vam skazac´ ? *SI5: buduščýjê +... *SI5: étâ úžo (.) ne majo pâkalennê , éty vot . *SI5: jixny +... *SI5: možý , tut vâzraždac´ bêlaruskê jazyk . *SI5: našý to užé net . *SI5: adxodzê , nu . *SI5: dalžny ú školâx vot vučyc´ pâ-bêlarusku . *SI5: prývivac´ , hétât , dzecêm bolêj bêlaruskê . *SI5: radnoj jazyk ani tam +... *SI5: pâčymu tam inastrancy ? *SI5: inastranny učýccý , a bêlaruskê dyk +... *SI5: jêdzinicy étâjê klasy . *SI5: xacja jak âsnaúnoj jazyk , étâ bolêj bêlaruskê , a ne tam ruskê . *SI5: nu , bêlarusy dalžny pâ-bêlarusku (.) hâvaryc´ . *SI5: každy vun tam na svajom jêzyke havorâ . *SI5: my-tâ (.) dalžny âbučac´ hétym (.) s pervâvâ klasâ tyx dzicej , čystâ bêlaruskâmu . *SI5: nu , a tam užé (.) xto ú rasiju pâpadze , xto za hranicu , rabotâ , nu . *SI5: tam užé , buduc´ druhijê jêzyki izučaccý . *SI5: jak svoj tâkavoj jazyk , dolžýn byc´ bêlaruskê . *INT: a jezyk vabš´č´e budêt râzvivaccý ilê isčeznêt ? *INT: vot kak vy dumâjêcê ? *SI5: nu , étâ trudnâ skazac´ . *SI5: (...) étâ smatrja kak pavernêccý . *SI5: našý rukâvadzicêlê hétym +... *SI5: pa-moimu , raždajêmâs´c´ +... *SI5: s´mertnâs´ bol´šý , čém raždajêmâs´c´ . *SI5: tak što +... *SI5: možý , z hadamê u nas , možý , iščé i (..) prâpadze . *SI5: vrémê pakažý . *INT: možýt , vy +/. *SI5: na takoj étât vapros trudnâ atvecêc´ . *SI5: étâ [_/] étâ za hod vsë ni pêravernêš , i nadâ hody . *INT: možýt , vy mne iš´č´ë što xx raskažycê iz žyz´nê ? *INT: a-to vy tak (.) vkratcý vkratcý . *SI5: nu tak a što tut daúžéj ? *SI5: nu , vot žyz´n´ prašla , dažý ni zamecêú . *SI5: tryccýc´ try hady za rulëm . *SI5: nu , iščé paka rabotâju vo šafërâm . *SI5: nu , a što tut za žyz´n´ ? *SI5: z horâdâ ú dzjarévnju . *SI5: macê tam , acec umêr . *SI5: mac´ adna , užo (.) semsêt vosêm hadoú . *SI5: nadâ tam pâmahac´ . *SI5: na vyxadnyjê tam jez´dzêm v dziréúnju . *SI5: uvlekajus´ axotâj , rybalkâj . *INT: o , nu , gréx ni râskazac´ . *SI5: bol´šý s pryrodâj abščajêmsê . *SI5: tam u hryby , jahâdy +... *SI5: jahâdy-tô ne ljublju sâbirac´ , vot hryby da . *SI5: kažýccý , sâbiraú by dzen´ noč , liš by tol´kê rasli . *SI5: na axotu ljublju xadzic´ , na rybalku . *SI5: nu , étâ , tak skazac´ , étâ (.) pabočnâjê , otdyx . *INT: i ruž´´jo jes´c´ ? *SI5: jes´c´ . *INT: o . *SI5: nu jak ? *SI5: u axotnêkâ dyk ruž´´ja ni budzê ? *SI5: dalžno byc´ . *SI5: u mjane sabakê dva (.) ú dzirévnê tam . *SI5: nu i brat , tožý axotnêk . *SI5: trécê brat , rybak , čysty rybak . *SI5: vse vot my traix (.) šýferamê rabotâjêm . *SI5: adzin u minsku , adzin (.) u smarhonêx u résê rabotâjê , srédnê [_//] menšý brat . *SI5: a (.) srédnê ú minskê na aútobusê . *SI5: nu , ja z´dzes´ na zavodzê . *SI5: ot tak i žyz´ praxodzê . *INT: a kakimê trafejêmê paxvastâccý možýcê ? *SI5: vo . @New Episode *INT: nu , č´jo ? *SI5: a étâ (.) kazla dzikohâ +/. *INT: da ? *SI5: +, rožkê . *INT: tut dze-tâ vy , nu , pa smarhonskâmu rajonu ? *SI5: nu . *INT: a-a . *SI5: ot zastrélêlê . *INT: aha . *SI5: ot rožkê astalês´ . *INT: aha . *SI5: nu , kâbanoú (.) adstrélêvâlê (.) pa licenzêjêx , lisâú . *SI5: ni nadâ nêčyvo tam . *SI5: prostâ , jak bradzjačýx sabak . *SI5: ad ix +/. *INT: da ? *SI5: +, bešýnstvâ , ad ix tam +... *SI5: nu , hétâ dyk ne radzê tam škurý . *SI5: tam ran´šý dyk (.) vykidalê prostâ . *SI5: bešýnstvâ bylo . *SI5: možý , i samê slyšýlê . *SI5: pa hrodnênskâj oblâs´cê bylê slučýjê dažý sa smercel´nym isxodâm tagda . *SI5: tak . *SI5: na valka jez´dzêú . *INT: i ni strašnâ ? @New Episode *SI5: flažkamê abkladvâjuc´ , jon v zahonê . *SI5: a zajêc , byvajê , na nâmera vyjdzê , byvajê , ú zahonê . *SI5: nu , unêčtažajê , mol , héty +... *SI5: damašnê skot réžý , nu , i (.) dzič . *SI5: tam jes´lê snežnyjê zimy , tam éty , kasul´ vo , kâbanoú mâladyx . *SI5: sâkraščajê pâhaloúê mamentâm . *SI5: nu , stajê xodzêt tam , sem vosêm haloú . *SI5: a valku trébâ (.) ú sutkê étâ mjasâ +/. *INT: a pcicu , nu , streljajêcê ? *SI5: nu , ran´šý na utâk xadziú vot , na husja . *SI5: nu ščas (..) finansy ni pâzvaljajêc´ . *INT: a što , tam nadâ placic´ što-tâ , da ? *SI5: da . *SI5: vot za hâsudâstâverén´nê , hospošlênâ , borâúskê bilet , za ruž´´jo . *SI5: šečas skažu , ja ú stokâ-tâ . *SI5: dze-tâ (.) tysêč dves´cê pêdzisjat . *INT: užýs . *SI5: a iščé ž za licen´zêju . *SI5: étâ , jes´li vot ja vyšýú na axotu , ja ú dzen´ dolžýn sem tysêč addac´ . *SI5: xacja ja , možý , i ne vystrâlêú . *SI5: u dzen´ sem tysêč dolžýn addac´ . *SI5: ot (.) šcytajcê , skokâ étâ . *SI5: nu , za sezon étâ poúmil´jonâ , jes´lê ni bol´šý . *INT: kašmar ! @New Episode *SI5: zarplatâ , čytyrýstâ pisjat (.) rublej . *INT: a žyna gde rabotâjê ? *SI5: žénâ na xlêbâzavodzê , z´dzes´ (.) zavod . *SI5: tožý zarplatâ nêbal´šajê . *SI5: nu ščas , možý , ad pervâvâ sên´cibra (.) ú ix to dabavêt tut . *SI5: a ja ni znaju , ú nas kak tam . *SI5: vsë prablemy , vsë étâ (.) biz´dzenêž´´jê , kak hâvarac´ . *SI5: u minsku tam [_/] tam za pâltara mil´jonâ tam nixto úžé rabotâc´ ni xočý . *SI5: tam dva try davaj . *SI5: a tut i hétâmu rady , što xoc´ (.) dvaccýc´ . *SI5: za kvarciru jos´ što zâplacic´ . *INT: nu vy dumâjêcê , tam krizês ne kasnulsê minskâ , da ? *SI5: <nu pâčymu>[_/] nu pâčymu ni kasnuúsê ? *SI5: nu tam kak-tâ bolêj +... *SI5: nu , možý , rýgiony takijê , što ú nas vot +... *SI5: vot sêlikatny niblahâ pâlučajuc´ , vo rés vot niblahâ pâlučajê . *SI5: nu tak . *SI5: dyk u nas vot pradukcýjê mnohâ , a zbytâ netu . *SI5: atkudâ zarplatâ možý byc´ ? *SI5: bralê by tyjê traktâry , kanešnê , byla b i zarplatâ , i [_/] i ljudzê ni uval´njalêsê . *SI5: dyk cikučýs´c´ tožý idze kadrâú . *SI5: nu , xto-tâ šukajê lučšuju rabotu , xto-tâ +... *SI5: u kavo-tâ nima ú čaho ustrojêccý , idze sjudy za étyjê kapejkê . *SI5: vo tak vot . *SI5: žyz´ praxodzê . *SI5: a što dzelâc´ ? *SI5: sjadzec´ ža ž ni budzêš tak . *SI5: to v dalhi vlezêš v étâj kvarcirý . *SI5: tady (.) paprobuj vyplâcê éty (.) mil´jony . *SI5: vo tut jos´ u nas +/. *INT: i što tam ? *SI5: +, pa dva mil´jonâ ot dolhu . *INT: ni placêt za kvarciru xx ? *SI5: nu , ni majêc´ ljudzê čym placic´ . *INT: oho . *SI5: nu , vyselja@k [_//] vysêlêc´ , i úsë . *SI5: dze-nibudz´ u kalxoz , jaki daduc´ domêk . *SI5: dze ž +... *SI5: un u dzeréúnê pustyjê , pažalustâ . *SI5: zâvjazuc´ . *SI5: ni xočýš rabotâc´ , žyvi jak xočýš . *SI5: iščé dobrâ , dzecê , vot (.) dačka , étâ , zârabljajê , syn zârabljajê . *SI5: xoc´ nam užo lehčý tada . *SI5: paprobujcê , malyjê . *SI5: malyjê dzetkê , malyjê bedkê . *SI5: samê na sjabe (.) xaj xoc´ zârabljajêc´ . *SI5: nu , hdze-tâ pâltara mil´jonâ zârabotâjê [_////] zârabljajê . *SI5: nu , puskaj , da mil´jon trystâ . *SI5: nu , dačka ot (.) tysêč semsot pijsjat pâlučajê (.) prâvadnicýj paka . *SI5: nu , a ščas tam vot (.) dabavêc´ iščé . @End
(Stand: 20.04.2022)