int_sm_5

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	INT Interviewer, SI5 Migrant
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
@ID:	brms|int|SI5|51;|male|Informant||Migrant|secondary||
*INT:	gde vy râdilis´ ?
*INT:	gde učilês´ ?
*SI5:	radziúsê ú dzeréúnê v smarhonskâm rajonê .
*SI5:	učilsê v kréúskâj školê v srédnêj .
*SI5:	akončýú (.) vosêm klass .
*SI5:	patom pâstupil v učylêščý , vorânâúskâjê éspâtéu (.) čytyrnâccýc´ , mêxânizatârâ .
*SI5:	prârabotâl tam parâ let mêxânizatârâm .
*SI5:	ušol v armêju .
*SI5:	pos´lê armêjê , nu , mâladym šafërâm byú .
*SI5:	pos´lê armêjê pa sën´nêšnê dzen´ rabotâju .
*SI5:	tryccýc´ try godâ bylâ .
@New Episode
*SI5:	pajedzêm pa rasijê , za hranicâj +/.
*INT:	nu , vot râskažycê .
*SI5:	+, pajez´dzêú .
*SI5:	v pol´ščý byl , v germanêjê služyl .
*SI5:	v hermanêju jez´dzêl .
*SI5:	nu , pa rasijê , čyljabêsk , nabêrýžnyjê čalny +...
*SI5:	vot tam byl , nêdâliko .
*SI5:	nu , étâ darohâ .
*SI5:	v slučýjê mnohâ bylâ tak .
*SI5:	in´cerésnâ (.) pajez´dzêc´ pa hâradax , pâsmatréc´ .
@New Episode
*SI5:	nu , a što tut in´cerésnâhâ ?
*SI5:	v ârénburhê byl .
*SI5:	da vot (.) puxovyjê platki étyjê vidzâú , jak prâdajuc´ , bo tam rynâk .
*SI5:	dyk in´cerésnâ tam .
*SI5:	adny platki prâdajut .
*SI5:	rynâk taki bal´šy .
*SI5:	macê kupljaú jak raz vo héty platok .
*SI5:	nu tak , bolêj dze ?
*SI5:	v maskve byl prajezdâm .
*SI5:	tak , bylê tam .
*SI5:	asobâ ni xadzil nidze pa horâdzê tak , nu , prajezdâm tam .
*SI5:	v pol´ščý byl , éty , vazil na ékskursêju dzjacej .
*SI5:	tyk tožý in´cerésnâ ot pâsmatréc´ hârady bylâ .
*SI5:	gdan´skâ , varšavâ (.) byl .
*SI5:	nu , kak étâ , na kalësâx .
*SI5:	tut , možý , in´cjarésnâvâ +...
*SI5:	prajezd , prajexâú i pajexâú dal´šý .
*INT:	a platkov prêvezli žyne ?
*SI5:	ne , hétâ +/.
*INT:	ârinburskêx .
*SI5:	+, davno bylâ .
*SI5:	étâ ja iščo (.) nêžanaty byú .
*SI5:	macê tam pryvëzšý byú .
*SI5:	vsë .
*SI5:	i takajê vot istorýjê .
*INT:	a dzecê jes´c´ u vas ?
*SI5:	jes´c´ syn , dačka .
@New Episode
*SI5:	syn rabotâjê na sêlikatnym zavodzê .
*SI5:	dačka akončýlâ (.) minskê kolêdž žýlêzâdarožny .
*SI5:	šas pâstupajê u unêsicet@k u smalensku xx zaočnâ .
*SI5:	nu [_/] nu , dumâju , pastupê .
*SI5:	nu , jedžýjê , prâvadnicýj rabotâjê .
*SI5:	v adlêr jezdžýjê vot .
*SI5:	paka , nu +...
*SI5:	a tam budzê vidac´ užo , kuda (.) dal´šý , vyšý .
*INT:	a pâčimu v smalensk , a ni v bêlarus´ ?
*SI5:	nu , tuda úse strymjaccý .
*SI5:	u nas takohâ +...
*SI5:	možý , i jes´c´ .
*SI5:	ci jes´c´ takoj (.) unêvêrsicet ?
*SI5:	vot takajê .
*SI5:	tak i žyvëm vot .
@New Episode
*INT:	kada vas´pityvâlê dzicej , kakijê-nibud´ (.) in´ceresnyjê mamenty bylê ?
*SI5:	nu jakijê tut mamenty ?
*SI5:	ja i ni zamecêú , jak any vyrâslê , étyjê dzecê .
@New Episode
*SI5:	žyna bol´šý zânimalâsê dzec´mi , a ni +...
*SI5:	nu , ja , jak šaferâm vot , pryjexâú , pajexâú .
*SI5:	pryjexâú i pajexâú .
*SI5:	kâmân´dziroúkê , kâmân´dziroúkê .
*INT:	(..) a šas čem zânimajêcês´ ?
@New Episode
*SI5:	šafërâm na traktârným zavodzê .
*SI5:	vot takijê +/.
@New Episode
*INT:	jeslê by inastranêc pâpârasil vas râskazac´ a bêlarusê , što by vy jemu râskazalê ?
*SI5:	pra što ú bêlarusê ?
*SI5:	krasivy kraj , lesnoj , bahaty .
*SI5:	azër mnohâ , réčýk mnohâ , lesoú .
*SI5:	vot ja ú rasijê byl , tam ne tak .
*SI5:	tam bol´š zapuščýny lesa , čym u nas .
*SI5:	nu i , kanešnâ ž , darohê tam (.) âtvracicêl´nyjê , pa sravnenêju , jak u nas v bêlarusê .
*SI5:	smotrât vot étâ žé darožnêkê za darohâmê tam .
*SI5:	nu , hârada vot u nas čystyjê .
*SI5:	pa sravnenêju s rasijêj , étâ , hâvarat , nebâ i zemlja .
*SI5:	byú ja ú čéljabênsku .
*SI5:	étâ vabščé hrazny horâd xx .
*SI5:	nu , u nas tut , xacja b vzjac´ smarhonê , vaščé čysty horâd .
@New Episode
*SI5:	tam ne-â .
*SI5:	tam zapuščýnâ tak ot .
*SI5:	dzirévnê tam vabščé bur´´janom pâzârastaúšý , gâvarylê .
*SI5:	u nas ot âhrâhâradki .
*SI5:	dyk , étâ , katédžý strojêt nejkêjê i zabory mjanjajêc´ .
*SI5:	a tam ža ž ne .
*SI5:	tam strašnâ , što robêccý , vo što .
*SI5:	nu , ot dze-tâ takijê âblasnyjê hârada , i to (.) nêdahledžýny tam .
*SI5:	vrodzê hétâ ja daúno i byú tam užo , u étâj rasijê .
*SI5:	no pa sraúnenju z bêlarus´ju étâ +/.
*INT:	a ljudzê tam xužý žyvut xx ?
*SI5:	nu jak ?
*SI5:	ja ž tak ni abčaúsê .
*SI5:	nu , pâlučajêc´ jany , možý , i bol´šý , no [_/] no smatra xto i dze , kak robê .
*SI5:	u dzêryúnjax jak by tam tožý +...
*SI5:	a horâd-tâ +...
*SI5:	hdze-tâ , možý , i darožý .
*SI5:	xacja i u nas tožý vsë darožý : i žyl´jo tam , i (.) pradukty .
*SI5:	nu bol´šý tam holâd , u rasijê étâ .
*SI5:	asobênnâ pa dzêryvnjax dze-tâ .
*SI5:	jez´dzêú u čéljabênsk .
*SI5:	vazilê vot +...
*SI5:	s saboj kartošku bralê tam , nu , i tušonku , kêlbasu , dyk prâdavalê tam iščé .
*SI5:	kupljalê +/.
*INT:	bralê ?
*SI5:	+, tam .
*SI5:	da .
*SI5:	znalê , što z bêlarusê pryjexâlê .
*SI5:	srazu tuda , da mašyny .
*SI5:	nu tak .
@New Episode
*SI5:	nu ščas +...
*SI5:	étâ (.) hadoú +...
*SI5:	skokâ étâ ?
*SI5:	let dvaccýc´ nazad , jak jez´dzêl tada .
*SI5:	no ščas ja tam ne byú užo .
*SI5:	bâl´šynstvo tut , pa mes´cê , tak skazac´ , pa bêlarusê .
*SI5:	dal´šý ni vyjazžal .
*INT:	a v bêlarusê âtlič´ajuccý vot kakijê-tâ drugijê (.) oblâs´cê xx at smargonskâvâ rajonâ ?
*SI5:	nu , kak by jos´ ot +...
*SI5:	nu tak , pa sraúnenju +...
*SI5:	ja by ne skazaú .
*SI5:	vez´dze čýstata , paradâk .
*SI5:	ljudzê pryjatnyjê takijê ot .
*SI5:	(..) bêlarus´ , étâ , kanešnâ , bêlarus´ .
*INT:	a jes´lê by xx prêdlažylê pêrejexâc´ v kakujê-tâ driguju stranu , sâglasilês´ by ?
*SI5:	nu , trébâ znac´ jazyk , va-pervyx .
*SI5:	nu , a što tut ?
*SI5:	usë raúno cjanê (.) tam +/.
*INT:	da ?
*SI5:	+, dze radziúsê .
*SI5:	byl u hermanêjê , vot služyl .
*SI5:	prýdlahalê astaccý .
*SI5:	no ni zâxacelâsê , sjudy pryjexâú xx , k radzicêlêm .
*SI5:	nu , tam pa kantrakcê možnâ bylâ zâključac´ nam (.) na try , na pjac´ let .
*SI5:	prýdlahalê .
*SI5:	nu , a rabotâc´ ja , kak vot v bazê u nas , nu , hraždanskêm šafërâm .
*SI5:	nu , nêkatoryjê âstalisê rybjatâ .
*SI5:	prýjazdžalê na volhâx ["] adtul´ .
*SI5:	nu , a ja (.) damoj pajexâú .
*SI5:	za hranicâj tam što ?
*SI5:	dyk hermanêjê ot +...
*SI5:	tam u nas , vot byvajê , darohê , a tam u nas (.) asiny , bjarozy rastuc´ .
*SI5:	a tam višnê , čéréšnê .
*SI5:	pažalustâ , na tabe , rvi .
*SI5:	no tol´kâ suki ni lami .
*SI5:	kanešnâ , kul´turâ tam , za hranicâj .
*SI5:	nam iščé dalëkâ da ix .
*SI5:	tam (.) s´pičkê ne nojdzêš na trâtuarý , ni to što +/.
*INT:	da ?
*SI5:	+, akurkâ .
@New Episode
*INT:	š´č´as by ne pêrejexâlê v germanêju ?
*SI5:	ne .
*INT:	ne ?
*SI5:	nu kudy úžo (.) staromu čýlaveku ?
@New Episode
*INT:	vot sčitajêcê sebja ilê net ?
*SI5:	no ja radziúsê ú bêlarusê .
*SI5:	nu , sčytaju .
*SI5:	no (.) jak na takom , čystâ bêlaruskâm jêzyke ni râzhavarývâjêm .
*SI5:	nixto ú nas +...
*SI5:	naš bolêj taki vot smešýny jazyk .
*SI5:	bêlaruskê , pol´skê dy , nu , ukrainskê .
*SI5:	slavjanskê cipâ takoj ot .
*SI5:	slovâ ruskâ , slovâ bêlaruskâ .
*SI5:	to vo tak ot .
@New Episode
*INT:	pâšému tak ?
*SI5:	nu , srazu kak-tâ (..) xadzil tam u školu , navernâ , izučal bêlaruskê .
*SI5:	no kak-tâ ruskê (.) lehčý davalsê .
*SI5:	no ot tak i pryvyk da étâvâ .
@New Episode
*INT:	a kak vy atnosêtês´ xx k tavarâm bêlaruskâvâ prâizvodstvâ ?
*SI5:	tožý smatrja kakijê tavary .
*SI5:	byvajê , tuflê kupêš .
*SI5:	njadzelju pânasiú , jany (.) rasklejêlêsê .
*INT:	da ?
*SI5:	nu , tady bolêj hétyjê , šýrpatréb .
*SI5:	takijê , što (.) dâstajuc´ , možý , dze , tady prâdajuc´ .
*SI5:	i vo tak .
@New Episode
*SI5:	jos´ i xarošýjê , héty , kačystvênnâjê obuv , tam kas´cjumy , rubaškê .
*SI5:	nu jos´ i (.) padzelkâ xx .
*SI5:	nu , a tak-tô xvatajê pa mâhazinâx .
*SI5:	i tady liš by dzen´hê +...
*SI5:	a tak tâkavyx (.) nima .
*SI5:	kryzês vsë z´jidajê .
@New Episode
*SI5:	try dni rabotâjêm , čatyrý vyxadnyjê .
*INT:	v âvtaparkê tak , da ?
*SI5:	ne , nu traktârny zavod .
*INT:	a , na traktârnym .
*INT:	oho .
*SI5:	pradukcýju ni bjaruc´ .
*SI5:	žnačýc´ , zarplat nima ludzjam .
*SI5:	vsë , vsja prablemâ .
*SI5:	ale ú minsku padoúhu stajac´ i maz , zavod , i naš hâlaúny traktârny tožý tak .
*SI5:	dy ni ú nas adnix .
*SI5:	pasluxâjêš , tam pa bêlarusê , tam pa [_///] i homêl´ , mâhilëú tam .
*SI5:	takijê , što +/.
*INT:	a vy vabš´če čitajêtê prâizvedzenêjê bêlaruskêx avtarâv ?
*SI5:	ščas ne .
*INT:	ne ?
*SI5:	nu , a tam zrénêjê , étâ , pâsadziúšý .
*SI5:	s ačkamê ot tokâ vot (.) prahramu pâčytac´ i (.) pucëúku zapolnêc´ .
*SI5:	nu , ran´šý knihâmê uvlikaúsê troxu , i to ruskêmê .
*INT:	a pâčimu ne bêlaruskâjê čitalê ?
*SI5:	nu , kak-tâ ruskâjê , jano lehčý (.) vâsprýnimajêccý .
*SI5:	nu , xacja ja i pâ-bêlaruskê umeju čytac´ .
*SI5:	čytac´ to mahu , no pisac´ (.) mahu s ašybkâmê .
*INT:	da ?
*INT:	a v školê kakoj u vas jezyk byl ?
*SI5:	ruskê .
*INT:	izuč´alê +/.
*SI5:	bêlaruskê tam , nemeckê .
*SI5:	kak-tâ bol´šý k ruskâmu (.) sklonnâs´c´ byla .
@New Episode
*INT:	a dzetê zakančêvâlê kakuju školu , ruskuju , bêlaruskuju ?
@New Episode
*SI5:	da vo z´dzes´ v kârynjax , vsju našu .
@New Episode
*SI5:	jany ú ruskuju , navernâ , xadzilê tam .
*SI5:	tut vo klasy , tam čystâ bêlaruskê jazyk .
*SI5:	ja tady tak pânimaju .
*SI5:	a tut (.) ruskâjê .
*INT:	možýt , pomnêtê kakuju-nibudz´ bêlaruskuju skazku , paslovêcu ?
@New Episode
*INT:	a sa škol´nâj pragramy što-nibudz´ ?
*SI5:	(...) tut razvê uspomnêš užé ?
*SI5:	stol´kê hadoú prašlo .
*INT:	vy znajêtê kakix-nibudz´ bêlaruskêx ispalnitêlêj ?
*SI5:	vy v kakom smys´lê +/.
*INT:	pivcov .
*SI5:	a , muljavênâ .
*SI5:	pês´njary ["] étâ .
*INT:	aha .
*SI5:	kak étâ samy +...
*INT:	nu i nravêccý vam ix tvorčêstvâ ?
*SI5:	nu , ničohâ .
*SI5:	(..) ispalnen´nê krasivâjê , i (.) samê +...
@New Episode
*SI5:	sport ljublju smatréc´ .
*SI5:	aha .
*SI5:	a bêlarusâv paddzeržývâjêcê ?
*SI5:	nu , vo i ščas i smatrél .
*INT:	aha .
*SI5:	asobênnâ čýmpinat mirâ , jaki dze tam vot .
*SI5:	bêatlon +/.
*INT:	aha .
*SI5:	+, étâ majo .
*SI5:	nu , dyk o tut ana sabe cêlivizâr kupilâ .
*INT:	a .
*SI5:	nu , dyk jana bolêj sêrialy , ja tudy bolêj sport .
*SI5:	kanešnê , jes´lê bêlarusy vystupajêc´ , in´cerésnâ étâ , pêrêžyvajêš .
*SI5:	ščas vot v futbol ihralê .
*SI5:	sét (.) xarvacêjê , nu , prâihralê .
*SI5:	što zrobêš ?
*SI5:	adzin , try .
*SI5:	nu učyccý nadâ , behâc´ troxu .
*INT:	(...) a što iš´č´ë smotrêtê ?
*SI5:	nu , a ščas sêryal vot idze éty , <mentoúskêjê vojny>["] .
*SI5:	hluxar ["] vot (.) idze .
*SI5:	nu i tak (.) fil´my kakijê-nêdz´@w tam in´cerésnyjê .
*SI5:	no tokâ ne sêryaly .
*SI5:	ni ljublju , čésnâ vam hâvaru .
*INT:	ni ljubêtê ?
*INT:	a pâčimu ?
*SI5:	ni pa mne .
*INT:	možýt , raskažytê , kakijê tradicýjê sâbljudajuccý v vašýj sem´je ?
*SI5:	(...) nu , praz´nêkê , vot dzen´ raždzenê , novy hod tam .
*SI5:	use tradzicýjê .
*SI5:	nu jakijê ?
*SI5:	pasxâ .
*INT:	a vy katolêk ilê prâvaslavnyj ?
*SI5:	prâvaslavny .
*INT:	ux , kak gudzit .
*SI5:	za namê +/.
*INT:	gromčý , čem vy , šumit .
@New Episode
*SI5:	dnja jamu ni bylo .
*INT:	a novy god vot kak praznujêtê xx ?
*SI5:	a vot svajej sem´joj , u svaim krugu .
*INT:	dzetê i vy , da ?
*SI5:	da .
*INT:	a detê +/.
*SI5:	nu , patom na jolâčku vot iščo xodzêm .
*SI5:	z znakomymê tam pâabščajêmsê i (.) damoj .
*INT:	i kak vam jolâč´kâ (.) tut , na mes´tê ?
*SI5:	+< ran´šý in´cerés´nêj bylo .
*SI5:	ščas neštâ ni to .
*SI5:	možý , staréjêm my tak užo ?
*INT:	a detê iš´č´ë sem´ju ni zavadzêt ?
*SI5:	ne .
*SI5:	iščé kudy ?
*SI5:	iščé trébâ zârabic´ na sjam´´ju .
*INT:	a pa skol´kâ let im ?
@New Episode
*SI5:	dzêvitnaccýc´ i dvaccýc´ adzin .
@New Episode
*INT:	a vot vy râzgavarêvâjêtê xx domâ , na rabotê , vot vsë vremê na adnom jêzyke xx ilê kak-tâ vot minjajêtê xx ?
*SI5:	ne .
*INT:	ne , vsë vrémê adin ?
*SI5:	pryvykšý tak hâvaryc´ , tak ot i hâvaru .
*SI5:	ruskê , bêlaruskê +...
*SI5:	samê pânimajêcê .
*SI5:	čystâ takohâ ruskâhâ , é , bêelaruskâhâ nima .
*SI5:	dze-nibudz´ tam +...
*SI5:	v licéê prýpâdajut tam užé (.) na čystâ bêlaruskâm .
*SI5:	no a tut +...
*SI5:	samê vo [_///] pa râzhavoru čustvujêccý , što (.) slovâ takojê , slovâ takojê .
*SI5:	pražyúšý , tak i gavorým .
*SI5:	i domâ tut vo , i ú dzeréúnê .
*INT:	a možýt , zâmič´alê , vot drugijê ljudzê , vašý znakomyjê , vot kak ani ?
*INT:	tožý vsë vremê adin jazyk ?
*SI5:	nu , vot u nas persname žyve vot .
*SI5:	vot ana čystâ pâ-bêlaruskâmu havorâ .
*INT:	a pâčimu ?
*INT:	što +...
*SI5:	nu , ni znaju .
*INT:	a ni zakan´čêvâlâ nêčivo tam ?
*SI5:	nu , ja ž ni znaju .
*INT:	nu , in´ceresnâ .
*INT:	a vot kak vy vabš´če atnosêcês´ k étâmu , što smešývâjut jêzyki : bêlaruskê , ruskê ?
*SI5:	nu , kak-tâ , nu +...
*SI5:	kanešnê , bêlarusy dalžny na čysâtâ bêlaruskâm râzgavarývâc´ .
*SI5:	jak u nas tak ot čystâ bêlarusâú netu , dyk +...
*SI5:	ukraincy i râsijanê , bêlarusy , tut i paljakê žyvuc´ .
*SI5:	i , nu , mnohâ narodâú žyve .
*SI5:	nu , i k každâmu ž ni padstrojêšsê (.) na bêlaruskêm .
*SI5:	âdnamu na ruskâm lehčý râzhavarývâc´ .
*SI5:	vtaromu trébâ na ukrainskâm .
*SI5:	vot u nas (.) čýlavek , nu , xaxol , jak my nâzyvajêm jaho .
*SI5:	jon na ukrainskêm , pâ-xaxljacku .
*INT:	i ni pêrexodêt +/.
*SI5:	ne .
*INT:	+, nu , na ruskê ?
*SI5:	nu , on čistâ na ukrainskêm havorâ , i vsë .
*SI5:	no my pânimajêm jevo .
*INT:	a vy by xacelê , vot pâ-bêlaruskê štob vse gâvarilê ?
*SI5:	nu , kanešnê .
*SI5:	no étâ tak ni palučýccý .
*INT:	a pâčimu ?
*SI5:	nu , tady (.) každâmu trébâ pêraučvâccý na éty jazyk .
*SI5:	a ni každâmu dascâ étât u pamêc´ .
*SI5:	tak što tut (.) trudnâ skazac´ .
*SI5:	čystâ bêlaruskê , tyk +...
*SI5:	dlja mjane i to b nadâ pêraučvâc´ tam (.) parâ let , štob ja na čystâ bêlaruskâm hâvaryú .
*SI5:	tyk étâ bêlarusy +...
*SI5:	kak-tâ užé vsë tak ot , nu , minjajêccý vsë étâ .
*SI5:	vrémê minjajêccý , i ljudzê minjajêccý .
*SI5:	i vozrâst užo .
*SI5:	staréjêš , ni mâladzejêš užo .
*SI5:	kak-tâ v étâ ni vnikajêš bol´šý .
@New Episode
*INT:	a vot što vy dumâjêcê a buduš´čêm bêlaruskâvâ jêzyka ?
*SI5:	nu kak vam skazac´ ?
*SI5:	buduščýjê +...
*SI5:	étâ úžo (.) ne majo pâkalennê , éty vot .
*SI5:	jixny +...
*SI5:	možý , tut vâzraždac´ bêlaruskê jazyk .
*SI5:	našý to užé net .
*SI5:	adxodzê , nu .
*SI5:	dalžny ú školâx vot vučyc´ pâ-bêlarusku .
*SI5:	prývivac´ , hétât , dzecêm bolêj bêlaruskê .
*SI5:	radnoj jazyk ani tam +...
*SI5:	pâčymu tam inastrancy ?
*SI5:	inastranny učýccý , a bêlaruskê dyk +...
*SI5:	jêdzinicy étâjê klasy .
*SI5:	xacja jak âsnaúnoj jazyk , étâ bolêj bêlaruskê , a ne tam ruskê .
*SI5:	nu , bêlarusy dalžny pâ-bêlarusku (.) hâvaryc´ .
*SI5:	každy vun tam na svajom jêzyke havorâ .
*SI5:	my-tâ (.) dalžny âbučac´ hétym (.) s pervâvâ klasâ tyx dzicej , čystâ bêlaruskâmu .
*SI5:	nu , a tam užé (.) xto ú rasiju pâpadze , xto za hranicu , rabotâ , nu .
*SI5:	tam užé , buduc´ druhijê jêzyki izučaccý .
*SI5:	jak svoj tâkavoj jazyk , dolžýn byc´ bêlaruskê .
*INT:	a jezyk vabš´č´e budêt râzvivaccý ilê isčeznêt ?
*INT:	vot kak vy dumâjêcê ?
*SI5:	nu , étâ trudnâ skazac´ .
*SI5:	(...) étâ smatrja kak pavernêccý .
*SI5:	našý rukâvadzicêlê hétym +...
*SI5:	pa-moimu , raždajêmâs´c´ +...
*SI5:	s´mertnâs´ bol´šý , čém raždajêmâs´c´ .
*SI5:	tak što +...
*SI5:	možý , z hadamê u nas , možý , iščé i (..) prâpadze .
*SI5:	vrémê pakažý .
*INT:	možýt , vy +/.
*SI5:	na takoj étât vapros trudnâ atvecêc´ .
*SI5:	étâ [_/] étâ za hod vsë ni pêravernêš , i nadâ hody .
*INT:	možýt , vy mne iš´č´ë što xx raskažycê iz žyz´nê ?
*INT:	a-to vy tak (.) vkratcý vkratcý .
*SI5:	nu tak a što tut daúžéj ?
*SI5:	nu , vot žyz´n´ prašla , dažý ni zamecêú .
*SI5:	tryccýc´ try hady za rulëm .
*SI5:	nu , iščé paka rabotâju vo šafërâm .
*SI5:	nu , a što tut za žyz´n´ ?
*SI5:	z horâdâ ú dzjarévnju .
*SI5:	macê tam , acec umêr .
*SI5:	mac´ adna , užo (.) semsêt vosêm hadoú .
*SI5:	nadâ tam pâmahac´ .
*SI5:	na vyxadnyjê tam jez´dzêm v dziréúnju .
*SI5:	uvlekajus´ axotâj , rybalkâj .
*INT:	o , nu , gréx ni râskazac´ .
*SI5:	bol´šý s pryrodâj abščajêmsê .
*SI5:	tam u hryby , jahâdy +...
*SI5:	jahâdy-tô ne ljublju sâbirac´ , vot hryby da .
*SI5:	kažýccý , sâbiraú by dzen´ noč , liš by tol´kê rasli .
*SI5:	na axotu ljublju xadzic´ , na rybalku .
*SI5:	nu , étâ , tak skazac´ , étâ (.) pabočnâjê , otdyx .
*INT:	i ruž´´jo jes´c´ ?
*SI5:	jes´c´ .
*INT:	o .
*SI5:	nu jak ?
*SI5:	u axotnêkâ dyk ruž´´ja ni budzê ?
*SI5:	dalžno byc´ .
*SI5:	u mjane sabakê dva (.) ú dzirévnê tam .
*SI5:	nu i brat , tožý axotnêk .
*SI5:	trécê brat , rybak , čysty rybak .
*SI5:	vse vot my traix (.) šýferamê rabotâjêm .
*SI5:	adzin u minsku , adzin (.) u smarhonêx u résê rabotâjê , srédnê [_//] menšý brat .
*SI5:	a (.) srédnê ú minskê na aútobusê .
*SI5:	nu , ja z´dzes´ na zavodzê .
*SI5:	ot tak i žyz´ praxodzê .
*INT:	a kakimê trafejêmê paxvastâccý možýcê ?
*SI5:	vo .
@New Episode
*INT:	nu , č´jo ?
*SI5:	a étâ (.) kazla dzikohâ +/.
*INT:	da ?
*SI5:	+, rožkê .
*INT:	tut dze-tâ vy , nu , pa smarhonskâmu rajonu ?
*SI5:	nu .
*INT:	a-a .
*SI5:	ot zastrélêlê .
*INT:	aha .
*SI5:	ot rožkê astalês´ .
*INT:	aha .
*SI5:	nu , kâbanoú (.) adstrélêvâlê (.) pa licenzêjêx , lisâú .
*SI5:	ni nadâ nêčyvo tam .
*SI5:	prostâ , jak bradzjačýx sabak .
*SI5:	ad ix +/.
*INT:	da ?
*SI5:	+, bešýnstvâ , ad ix tam +...
*SI5:	nu , hétâ dyk ne radzê tam škurý .
*SI5:	tam ran´šý dyk (.) vykidalê prostâ .
*SI5:	bešýnstvâ bylo .
*SI5:	možý , i samê slyšýlê .
*SI5:	pa hrodnênskâj oblâs´cê bylê slučýjê dažý sa smercel´nym isxodâm tagda .
*SI5:	tak .
*SI5:	na valka jez´dzêú .
*INT:	i ni strašnâ ?
@New Episode
*SI5:	flažkamê abkladvâjuc´ , jon v zahonê .
*SI5:	a zajêc , byvajê , na nâmera vyjdzê , byvajê , ú zahonê .
*SI5:	nu , unêčtažajê , mol , héty +...
*SI5:	damašnê skot réžý , nu , i (.) dzič .
*SI5:	tam jes´lê snežnyjê zimy , tam éty , kasul´ vo , kâbanoú mâladyx .
*SI5:	sâkraščajê pâhaloúê mamentâm .
*SI5:	nu , stajê xodzêt tam , sem vosêm haloú .
*SI5:	a valku trébâ (.) ú sutkê étâ mjasâ +/.
*INT:	a pcicu , nu , streljajêcê ?
*SI5:	nu , ran´šý na utâk xadziú vot , na husja .
*SI5:	nu ščas (..) finansy ni pâzvaljajêc´ .
*INT:	a što , tam nadâ placic´ što-tâ , da ?
*SI5:	da .
*SI5:	vot za hâsudâstâverén´nê , hospošlênâ , borâúskê bilet , za ruž´´jo .
*SI5:	šečas skažu , ja ú stokâ-tâ .
*SI5:	dze-tâ (.) tysêč dves´cê pêdzisjat .
*INT:	užýs .
*SI5:	a iščé ž za licen´zêju .
*SI5:	étâ , jes´li vot ja vyšýú na axotu , ja ú dzen´ dolžýn sem tysêč addac´ .
*SI5:	xacja ja , možý , i ne vystrâlêú .
*SI5:	u dzen´ sem tysêč dolžýn addac´ .
*SI5:	ot (.) šcytajcê , skokâ étâ .
*SI5:	nu , za sezon étâ poúmil´jonâ , jes´lê ni bol´šý .
*INT:	kašmar !
@New Episode
*SI5:	zarplatâ , čytyrýstâ pisjat (.) rublej .
*INT:	a žyna gde rabotâjê ?
*SI5:	žénâ na xlêbâzavodzê , z´dzes´ (.) zavod .
*SI5:	tožý zarplatâ nêbal´šajê .
*SI5:	nu ščas , možý , ad pervâvâ sên´cibra (.) ú ix to dabavêt tut .
*SI5:	a ja ni znaju , ú nas kak tam .
*SI5:	vsë prablemy , vsë étâ (.) biz´dzenêž´´jê , kak hâvarac´ .
*SI5:	u minsku tam [_/] tam za pâltara mil´jonâ tam nixto úžé rabotâc´ ni xočý .
*SI5:	tam dva try davaj .
*SI5:	a tut i hétâmu rady , što xoc´ (.) dvaccýc´ .
*SI5:	za kvarciru jos´ što zâplacic´ .
*INT:	nu vy dumâjêcê , tam krizês ne kasnulsê minskâ , da ?
*SI5:	<nu pâčymu>[_/] nu pâčymu ni kasnuúsê ?
*SI5:	nu tam kak-tâ bolêj +...
*SI5:	nu , možý , rýgiony takijê , što ú nas vot +...
*SI5:	vot sêlikatny niblahâ pâlučajuc´ , vo rés vot niblahâ pâlučajê .
*SI5:	nu tak .
*SI5:	dyk u nas vot pradukcýjê mnohâ , a zbytâ netu .
*SI5:	atkudâ zarplatâ možý byc´ ?
*SI5:	bralê by tyjê traktâry , kanešnê , byla b i zarplatâ , i [_/] i ljudzê ni uval´njalêsê .
*SI5:	dyk cikučýs´c´ tožý idze kadrâú .
*SI5:	nu , xto-tâ šukajê lučšuju rabotu , xto-tâ +...
*SI5:	u kavo-tâ nima ú čaho ustrojêccý , idze sjudy za étyjê kapejkê .
*SI5:	vo tak vot .
*SI5:	žyz´ praxodzê .
*SI5:	a što dzelâc´ ?
*SI5:	sjadzec´ ža ž ni budzêš tak .
*SI5:	to v dalhi vlezêš v étâj kvarcirý .
*SI5:	tady (.) paprobuj vyplâcê éty (.) mil´jony .
*SI5:	vo tut jos´ u nas +/.
*INT:	i što tam ?
*SI5:	+, pa dva mil´jonâ ot dolhu .
*INT:	ni placêt za kvarciru xx ?
*SI5:	nu , ni majêc´ ljudzê čym placic´ .
*INT:	oho .
*SI5:	nu , vyselja@k [_//] vysêlêc´ , i úsë .
*SI5:	dze-nibudz´ u kalxoz , jaki daduc´ domêk .
*SI5:	dze ž +...
*SI5:	un u dzeréúnê pustyjê , pažalustâ .
*SI5:	zâvjazuc´ .
*SI5:	ni xočýš rabotâc´ , žyvi jak xočýš .
*SI5:	iščé dobrâ , dzecê , vot (.) dačka , étâ , zârabljajê , syn zârabljajê .
*SI5:	xoc´ nam užo lehčý tada .
*SI5:	paprobujcê , malyjê .
*SI5:	malyjê dzetkê , malyjê bedkê .
*SI5:	samê na sjabe (.) xaj xoc´ zârabljajêc´ .
*SI5:	nu , hdze-tâ pâltara mil´jonâ zârabotâjê [_////] zârabljajê .
*SI5:	nu , puskaj , da mil´jon trystâ .
*SI5:	nu , dačka ot (.) tysêč semsot pijsjat pâlučajê (.) prâvadnicýj paka .
*SI5:	nu , a ščas tam vot (.) dabavêc´ iščé .
@End
(Stand: 16.03.2023)  |