int_sm_5

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: INT Interviewer, SI5 Migrant

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

@ID: brms|int|SI5|51;|male|Informant||Migrant|secondary||

*INT: gde vy râdilis´ ?

*INT: gde učilês´ ?

*SI5: radziúsê ú dzeréúnê v smarhonskâm rajonê .

*SI5: učilsê v kréúskâj školê v srédnêj .

*SI5: akončýú (.) vosêm klass .

*SI5: patom pâstupil v učylêščý , vorânâúskâjê éspâtéu (.) čytyrnâccýc´ , mêxânizatârâ .

*SI5: prârabotâl tam parâ let mêxânizatârâm .

*SI5: ušol v armêju .

*SI5: pos´lê armêjê , nu , mâladym šafërâm byú .

*SI5: pos´lê armêjê pa sën´nêšnê dzen´ rabotâju .

*SI5: tryccýc´ try godâ bylâ .

@New Episode

*SI5: pajedzêm pa rasijê , za hranicâj +/.

*INT: nu , vot râskažycê .

*SI5: +, pajez´dzêú .

*SI5: v pol´ščý byl , v germanêjê služyl .

*SI5: v hermanêju jez´dzêl .

*SI5: nu , pa rasijê , čyljabêsk , nabêrýžnyjê čalny +...

*SI5: vot tam byl , nêdâliko .

*SI5: nu , étâ darohâ .

*SI5: v slučýjê mnohâ bylâ tak .

*SI5: in´cerésnâ (.) pajez´dzêc´ pa hâradax , pâsmatréc´ .

@New Episode

*SI5: nu , a što tut in´cerésnâhâ ?

*SI5: v ârénburhê byl .

*SI5: da vot (.) puxovyjê platki étyjê vidzâú , jak prâdajuc´ , bo tam rynâk .

*SI5: dyk in´cerésnâ tam .

*SI5: adny platki prâdajut .

*SI5: rynâk taki bal´šy .

*SI5: macê kupljaú jak raz vo héty platok .

*SI5: nu tak , bolêj dze ?

*SI5: v maskve byl prajezdâm .

*SI5: tak , bylê tam .

*SI5: asobâ ni xadzil nidze pa horâdzê tak , nu , prajezdâm tam .

*SI5: v pol´ščý byl , éty , vazil na ékskursêju dzjacej .

*SI5: tyk tožý in´cerésnâ ot pâsmatréc´ hârady bylâ .

*SI5: gdan´skâ , varšavâ (.) byl .

*SI5: nu , kak étâ , na kalësâx .

*SI5: tut , možý , in´cjarésnâvâ +...

*SI5: prajezd , prajexâú i pajexâú dal´šý .

*INT: a platkov prêvezli žyne ?

*SI5: ne , hétâ +/.

*INT: ârinburskêx .

*SI5: +, davno bylâ .

*SI5: étâ ja iščo (.) nêžanaty byú .

*SI5: macê tam pryvëzšý byú .

*SI5: vsë .

*SI5: i takajê vot istorýjê .

*INT: a dzecê jes´c´ u vas ?

*SI5: jes´c´ syn , dačka .

@New Episode

*SI5: syn rabotâjê na sêlikatnym zavodzê .

*SI5: dačka akončýlâ (.) minskê kolêdž žýlêzâdarožny .

*SI5: šas pâstupajê u unêsicet@k u smalensku xx zaočnâ .

*SI5: nu [_/] nu , dumâju , pastupê .

*SI5: nu , jedžýjê , prâvadnicýj rabotâjê .

*SI5: v adlêr jezdžýjê vot .

*SI5: paka , nu +...

*SI5: a tam budzê vidac´ užo , kuda (.) dal´šý , vyšý .

*INT: a pâčimu v smalensk , a ni v bêlarus´ ?

*SI5: nu , tuda úse strymjaccý .

*SI5: u nas takohâ +...

*SI5: možý , i jes´c´ .

*SI5: ci jes´c´ takoj (.) unêvêrsicet ?

*SI5: vot takajê .

*SI5: tak i žyvëm vot .

@New Episode

*INT: kada vas´pityvâlê dzicej , kakijê-nibud´ (.) in´ceresnyjê mamenty bylê ?

*SI5: nu jakijê tut mamenty ?

*SI5: ja i ni zamecêú , jak any vyrâslê , étyjê dzecê .

@New Episode

*SI5: žyna bol´šý zânimalâsê dzec´mi , a ni +...

*SI5: nu , ja , jak šaferâm vot , pryjexâú , pajexâú .

*SI5: pryjexâú i pajexâú .

*SI5: kâmân´dziroúkê , kâmân´dziroúkê .

*INT: (..) a šas čem zânimajêcês´ ?

@New Episode

*SI5: šafërâm na traktârným zavodzê .

*SI5: vot takijê +/.

@New Episode

*INT: jeslê by inastranêc pâpârasil vas râskazac´ a bêlarusê , što by vy jemu râskazalê ?

*SI5: pra što ú bêlarusê ?

*SI5: krasivy kraj , lesnoj , bahaty .

*SI5: azër mnohâ , réčýk mnohâ , lesoú .

*SI5: vot ja ú rasijê byl , tam ne tak .

*SI5: tam bol´š zapuščýny lesa , čym u nas .

*SI5: nu i , kanešnâ ž , darohê tam (.) âtvracicêl´nyjê , pa sravnenêju , jak u nas v bêlarusê .

*SI5: smotrât vot étâ žé darožnêkê za darohâmê tam .

*SI5: nu , hârada vot u nas čystyjê .

*SI5: pa sravnenêju s rasijêj , étâ , hâvarat , nebâ i zemlja .

*SI5: byú ja ú čéljabênsku .

*SI5: étâ vabščé hrazny horâd xx .

*SI5: nu , u nas tut , xacja b vzjac´ smarhonê , vaščé čysty horâd .

@New Episode

*SI5: tam ne-â .

*SI5: tam zapuščýnâ tak ot .

*SI5: dzirévnê tam vabščé bur´´janom pâzârastaúšý , gâvarylê .

*SI5: u nas ot âhrâhâradki .

*SI5: dyk , étâ , katédžý strojêt nejkêjê i zabory mjanjajêc´ .

*SI5: a tam ža ž ne .

*SI5: tam strašnâ , što robêccý , vo što .

*SI5: nu , ot dze-tâ takijê âblasnyjê hârada , i to (.) nêdahledžýny tam .

*SI5: vrodzê hétâ ja daúno i byú tam užo , u étâj rasijê .

*SI5: no pa sraúnenju z bêlarus´ju étâ +/.

*INT: a ljudzê tam xužý žyvut xx ?

*SI5: nu jak ?

*SI5: ja ž tak ni abčaúsê .

*SI5: nu , pâlučajêc´ jany , možý , i bol´šý , no [_/] no smatra xto i dze , kak robê .

*SI5: u dzêryúnjax jak by tam tožý +...

*SI5: a horâd-tâ +...

*SI5: hdze-tâ , možý , i darožý .

*SI5: xacja i u nas tožý vsë darožý : i žyl´jo tam , i (.) pradukty .

*SI5: nu bol´šý tam holâd , u rasijê étâ .

*SI5: asobênnâ pa dzêryvnjax dze-tâ .

*SI5: jez´dzêú u čéljabênsk .

*SI5: vazilê vot +...

*SI5: s saboj kartošku bralê tam , nu , i tušonku , kêlbasu , dyk prâdavalê tam iščé .

*SI5: kupljalê +/.

*INT: bralê ?

*SI5: +, tam .

*SI5: da .

*SI5: znalê , što z bêlarusê pryjexâlê .

*SI5: srazu tuda , da mašyny .

*SI5: nu tak .

@New Episode

*SI5: nu ščas +...

*SI5: étâ (.) hadoú +...

*SI5: skokâ étâ ?

*SI5: let dvaccýc´ nazad , jak jez´dzêl tada .

*SI5: no ščas ja tam ne byú užo .

*SI5: bâl´šynstvo tut , pa mes´cê , tak skazac´ , pa bêlarusê .

*SI5: dal´šý ni vyjazžal .

*INT: a v bêlarusê âtlič´ajuccý vot kakijê-tâ drugijê (.) oblâs´cê xx at smargonskâvâ rajonâ ?

*SI5: nu , kak by jos´ ot +...

*SI5: nu tak , pa sraúnenju +...

*SI5: ja by ne skazaú .

*SI5: vez´dze čýstata , paradâk .

*SI5: ljudzê pryjatnyjê takijê ot .

*SI5: (..) bêlarus´ , étâ , kanešnâ , bêlarus´ .

*INT: a jes´lê by xx prêdlažylê pêrejexâc´ v kakujê-tâ driguju stranu , sâglasilês´ by ?

*SI5: nu , trébâ znac´ jazyk , va-pervyx .

*SI5: nu , a što tut ?

*SI5: usë raúno cjanê (.) tam +/.

*INT: da ?

*SI5: +, dze radziúsê .

*SI5: byl u hermanêjê , vot služyl .

*SI5: prýdlahalê astaccý .

*SI5: no ni zâxacelâsê , sjudy pryjexâú xx , k radzicêlêm .

*SI5: nu , tam pa kantrakcê možnâ bylâ zâključac´ nam (.) na try , na pjac´ let .

*SI5: prýdlahalê .

*SI5: nu , a rabotâc´ ja , kak vot v bazê u nas , nu , hraždanskêm šafërâm .

*SI5: nu , nêkatoryjê âstalisê rybjatâ .

*SI5: prýjazdžalê na volhâx ["] adtul´ .

*SI5: nu , a ja (.) damoj pajexâú .

*SI5: za hranicâj tam što ?

*SI5: dyk hermanêjê ot +...

*SI5: tam u nas , vot byvajê , darohê , a tam u nas (.) asiny , bjarozy rastuc´ .

*SI5: a tam višnê , čéréšnê .

*SI5: pažalustâ , na tabe , rvi .

*SI5: no tol´kâ suki ni lami .

*SI5: kanešnâ , kul´turâ tam , za hranicâj .

*SI5: nam iščé dalëkâ da ix .

*SI5: tam (.) s´pičkê ne nojdzêš na trâtuarý , ni to što +/.

*INT: da ?

*SI5: +, akurkâ .

@New Episode

*INT: š´č´as by ne pêrejexâlê v germanêju ?

*SI5: ne .

*INT: ne ?

*SI5: nu kudy úžo (.) staromu čýlaveku ?

@New Episode

*INT: vot sčitajêcê sebja ilê net ?

*SI5: no ja radziúsê ú bêlarusê .

*SI5: nu , sčytaju .

*SI5: no (.) jak na takom , čystâ bêlaruskâm jêzyke ni râzhavarývâjêm .

*SI5: nixto ú nas +...

*SI5: naš bolêj taki vot smešýny jazyk .

*SI5: bêlaruskê , pol´skê dy , nu , ukrainskê .

*SI5: slavjanskê cipâ takoj ot .

*SI5: slovâ ruskâ , slovâ bêlaruskâ .

*SI5: to vo tak ot .

@New Episode

*INT: pâšému tak ?

*SI5: nu , srazu kak-tâ (..) xadzil tam u školu , navernâ , izučal bêlaruskê .

*SI5: no kak-tâ ruskê (.) lehčý davalsê .

*SI5: no ot tak i pryvyk da étâvâ .

@New Episode

*INT: a kak vy atnosêtês´ xx k tavarâm bêlaruskâvâ prâizvodstvâ ?

*SI5: tožý smatrja kakijê tavary .

*SI5: byvajê , tuflê kupêš .

*SI5: njadzelju pânasiú , jany (.) rasklejêlêsê .

*INT: da ?

*SI5: nu , tady bolêj hétyjê , šýrpatréb .

*SI5: takijê , što (.) dâstajuc´ , možý , dze , tady prâdajuc´ .

*SI5: i vo tak .

@New Episode

*SI5: jos´ i xarošýjê , héty , kačystvênnâjê obuv , tam kas´cjumy , rubaškê .

*SI5: nu jos´ i (.) padzelkâ xx .

*SI5: nu , a tak-tô xvatajê pa mâhazinâx .

*SI5: i tady liš by dzen´hê +...

*SI5: a tak tâkavyx (.) nima .

*SI5: kryzês vsë z´jidajê .

@New Episode

*SI5: try dni rabotâjêm , čatyrý vyxadnyjê .

*INT: v âvtaparkê tak , da ?

*SI5: ne , nu traktârny zavod .

*INT: a , na traktârnym .

*INT: oho .

*SI5: pradukcýju ni bjaruc´ .

*SI5: žnačýc´ , zarplat nima ludzjam .

*SI5: vsë , vsja prablemâ .

*SI5: ale ú minsku padoúhu stajac´ i maz , zavod , i naš hâlaúny traktârny tožý tak .

*SI5: dy ni ú nas adnix .

*SI5: pasluxâjêš , tam pa bêlarusê , tam pa [_///] i homêl´ , mâhilëú tam .

*SI5: takijê , što +/.

*INT: a vy vabš´če čitajêtê prâizvedzenêjê bêlaruskêx avtarâv ?

*SI5: ščas ne .

*INT: ne ?

*SI5: nu , a tam zrénêjê , étâ , pâsadziúšý .

*SI5: s ačkamê ot tokâ vot (.) prahramu pâčytac´ i (.) pucëúku zapolnêc´ .

*SI5: nu , ran´šý knihâmê uvlikaúsê troxu , i to ruskêmê .

*INT: a pâčimu ne bêlaruskâjê čitalê ?

*SI5: nu , kak-tâ ruskâjê , jano lehčý (.) vâsprýnimajêccý .

*SI5: nu , xacja ja i pâ-bêlaruskê umeju čytac´ .

*SI5: čytac´ to mahu , no pisac´ (.) mahu s ašybkâmê .

*INT: da ?

*INT: a v školê kakoj u vas jezyk byl ?

*SI5: ruskê .

*INT: izuč´alê +/.

*SI5: bêlaruskê tam , nemeckê .

*SI5: kak-tâ bol´šý k ruskâmu (.) sklonnâs´c´ byla .

@New Episode

*INT: a dzetê zakančêvâlê kakuju školu , ruskuju , bêlaruskuju ?

@New Episode

*SI5: da vo z´dzes´ v kârynjax , vsju našu .

@New Episode

*SI5: jany ú ruskuju , navernâ , xadzilê tam .

*SI5: tut vo klasy , tam čystâ bêlaruskê jazyk .

*SI5: ja tady tak pânimaju .

*SI5: a tut (.) ruskâjê .

*INT: možýt , pomnêtê kakuju-nibudz´ bêlaruskuju skazku , paslovêcu ?

@New Episode

*INT: a sa škol´nâj pragramy što-nibudz´ ?

*SI5: (...) tut razvê uspomnêš užé ?

*SI5: stol´kê hadoú prašlo .

*INT: vy znajêtê kakix-nibudz´ bêlaruskêx ispalnitêlêj ?

*SI5: vy v kakom smys´lê +/.

*INT: pivcov .

*SI5: a , muljavênâ .

*SI5: pês´njary ["] étâ .

*INT: aha .

*SI5: kak étâ samy +...

*INT: nu i nravêccý vam ix tvorčêstvâ ?

*SI5: nu , ničohâ .

*SI5: (..) ispalnen´nê krasivâjê , i (.) samê +...

@New Episode

*SI5: sport ljublju smatréc´ .

*SI5: aha .

*SI5: a bêlarusâv paddzeržývâjêcê ?

*SI5: nu , vo i ščas i smatrél .

*INT: aha .

*SI5: asobênnâ čýmpinat mirâ , jaki dze tam vot .

*SI5: bêatlon +/.

*INT: aha .

*SI5: +, étâ majo .

*SI5: nu , dyk o tut ana sabe cêlivizâr kupilâ .

*INT: a .

*SI5: nu , dyk jana bolêj sêrialy , ja tudy bolêj sport .

*SI5: kanešnê , jes´lê bêlarusy vystupajêc´ , in´cerésnâ étâ , pêrêžyvajêš .

*SI5: ščas vot v futbol ihralê .

*SI5: sét (.) xarvacêjê , nu , prâihralê .

*SI5: što zrobêš ?

*SI5: adzin , try .

*SI5: nu učyccý nadâ , behâc´ troxu .

*INT: (...) a što iš´č´ë smotrêtê ?

*SI5: nu , a ščas sêryal vot idze éty , <mentoúskêjê vojny>["] .

*SI5: hluxar ["] vot (.) idze .

*SI5: nu i tak (.) fil´my kakijê-nêdz´@w tam in´cerésnyjê .

*SI5: no tokâ ne sêryaly .

*SI5: ni ljublju , čésnâ vam hâvaru .

*INT: ni ljubêtê ?

*INT: a pâčimu ?

*SI5: ni pa mne .

*INT: možýt , raskažytê , kakijê tradicýjê sâbljudajuccý v vašýj sem´je ?

*SI5: (...) nu , praz´nêkê , vot dzen´ raždzenê , novy hod tam .

*SI5: use tradzicýjê .

*SI5: nu jakijê ?

*SI5: pasxâ .

*INT: a vy katolêk ilê prâvaslavnyj ?

*SI5: prâvaslavny .

*INT: ux , kak gudzit .

*SI5: za namê +/.

*INT: gromčý , čem vy , šumit .

@New Episode

*SI5: dnja jamu ni bylo .

*INT: a novy god vot kak praznujêtê xx ?

*SI5: a vot svajej sem´joj , u svaim krugu .

*INT: dzetê i vy , da ?

*SI5: da .

*INT: a detê +/.

*SI5: nu , patom na jolâčku vot iščo xodzêm .

*SI5: z znakomymê tam pâabščajêmsê i (.) damoj .

*INT: i kak vam jolâč´kâ (.) tut , na mes´tê ?

*SI5: +< ran´šý in´cerés´nêj bylo .

*SI5: ščas neštâ ni to .

*SI5: možý , staréjêm my tak užo ?

*INT: a detê iš´č´ë sem´ju ni zavadzêt ?

*SI5: ne .

*SI5: iščé kudy ?

*SI5: iščé trébâ zârabic´ na sjam´´ju .

*INT: a pa skol´kâ let im ?

@New Episode

*SI5: dzêvitnaccýc´ i dvaccýc´ adzin .

@New Episode

*INT: a vot vy râzgavarêvâjêtê xx domâ , na rabotê , vot vsë vremê na adnom jêzyke xx ilê kak-tâ vot minjajêtê xx ?

*SI5: ne .

*INT: ne , vsë vrémê adin ?

*SI5: pryvykšý tak hâvaryc´ , tak ot i hâvaru .

*SI5: ruskê , bêlaruskê +...

*SI5: samê pânimajêcê .

*SI5: čystâ takohâ ruskâhâ , é , bêelaruskâhâ nima .

*SI5: dze-nibudz´ tam +...

*SI5: v licéê prýpâdajut tam užé (.) na čystâ bêlaruskâm .

*SI5: no a tut +...

*SI5: samê vo [_///] pa râzhavoru čustvujêccý , što (.) slovâ takojê , slovâ takojê .

*SI5: pražyúšý , tak i gavorým .

*SI5: i domâ tut vo , i ú dzeréúnê .

*INT: a možýt , zâmič´alê , vot drugijê ljudzê , vašý znakomyjê , vot kak ani ?

*INT: tožý vsë vremê adin jazyk ?

*SI5: nu , vot u nas persname žyve vot .

*SI5: vot ana čystâ pâ-bêlaruskâmu havorâ .

*INT: a pâčimu ?

*INT: što +...

*SI5: nu , ni znaju .

*INT: a ni zakan´čêvâlâ nêčivo tam ?

*SI5: nu , ja ž ni znaju .

*INT: nu , in´ceresnâ .

*INT: a vot kak vy vabš´če atnosêcês´ k étâmu , što smešývâjut jêzyki : bêlaruskê , ruskê ?

*SI5: nu , kak-tâ , nu +...

*SI5: kanešnê , bêlarusy dalžny na čysâtâ bêlaruskâm râzgavarývâc´ .

*SI5: jak u nas tak ot čystâ bêlarusâú netu , dyk +...

*SI5: ukraincy i râsijanê , bêlarusy , tut i paljakê žyvuc´ .

*SI5: i , nu , mnohâ narodâú žyve .

*SI5: nu , i k každâmu ž ni padstrojêšsê (.) na bêlaruskêm .

*SI5: âdnamu na ruskâm lehčý râzhavarývâc´ .

*SI5: vtaromu trébâ na ukrainskâm .

*SI5: vot u nas (.) čýlavek , nu , xaxol , jak my nâzyvajêm jaho .

*SI5: jon na ukrainskêm , pâ-xaxljacku .

*INT: i ni pêrexodêt +/.

*SI5: ne .

*INT: +, nu , na ruskê ?

*SI5: nu , on čistâ na ukrainskêm havorâ , i vsë .

*SI5: no my pânimajêm jevo .

*INT: a vy by xacelê , vot pâ-bêlaruskê štob vse gâvarilê ?

*SI5: nu , kanešnê .

*SI5: no étâ tak ni palučýccý .

*INT: a pâčimu ?

*SI5: nu , tady (.) každâmu trébâ pêraučvâccý na éty jazyk .

*SI5: a ni každâmu dascâ étât u pamêc´ .

*SI5: tak što tut (.) trudnâ skazac´ .

*SI5: čystâ bêlaruskê , tyk +...

*SI5: dlja mjane i to b nadâ pêraučvâc´ tam (.) parâ let , štob ja na čystâ bêlaruskâm hâvaryú .

*SI5: tyk étâ bêlarusy +...

*SI5: kak-tâ užé vsë tak ot , nu , minjajêccý vsë étâ .

*SI5: vrémê minjajêccý , i ljudzê minjajêccý .

*SI5: i vozrâst užo .

*SI5: staréjêš , ni mâladzejêš užo .

*SI5: kak-tâ v étâ ni vnikajêš bol´šý .

@New Episode

*INT: a vot što vy dumâjêcê a buduš´čêm bêlaruskâvâ jêzyka ?

*SI5: nu kak vam skazac´ ?

*SI5: buduščýjê +...

*SI5: étâ úžo (.) ne majo pâkalennê , éty vot .

*SI5: jixny +...

*SI5: možý , tut vâzraždac´ bêlaruskê jazyk .

*SI5: našý to užé net .

*SI5: adxodzê , nu .

*SI5: dalžny ú školâx vot vučyc´ pâ-bêlarusku .

*SI5: prývivac´ , hétât , dzecêm bolêj bêlaruskê .

*SI5: radnoj jazyk ani tam +...

*SI5: pâčymu tam inastrancy ?

*SI5: inastranny učýccý , a bêlaruskê dyk +...

*SI5: jêdzinicy étâjê klasy .

*SI5: xacja jak âsnaúnoj jazyk , étâ bolêj bêlaruskê , a ne tam ruskê .

*SI5: nu , bêlarusy dalžny pâ-bêlarusku (.) hâvaryc´ .

*SI5: každy vun tam na svajom jêzyke havorâ .

*SI5: my-tâ (.) dalžny âbučac´ hétym (.) s pervâvâ klasâ tyx dzicej , čystâ bêlaruskâmu .

*SI5: nu , a tam užé (.) xto ú rasiju pâpadze , xto za hranicu , rabotâ , nu .

*SI5: tam užé , buduc´ druhijê jêzyki izučaccý .

*SI5: jak svoj tâkavoj jazyk , dolžýn byc´ bêlaruskê .

*INT: a jezyk vabš´č´e budêt râzvivaccý ilê isčeznêt ?

*INT: vot kak vy dumâjêcê ?

*SI5: nu , étâ trudnâ skazac´ .

*SI5: (...) étâ smatrja kak pavernêccý .

*SI5: našý rukâvadzicêlê hétym +...

*SI5: pa-moimu , raždajêmâs´c´ +...

*SI5: s´mertnâs´ bol´šý , čém raždajêmâs´c´ .

*SI5: tak što +...

*SI5: možý , z hadamê u nas , možý , iščé i (..) prâpadze .

*SI5: vrémê pakažý .

*INT: možýt , vy +/.

*SI5: na takoj étât vapros trudnâ atvecêc´ .

*SI5: étâ [_/] étâ za hod vsë ni pêravernêš , i nadâ hody .

*INT: možýt , vy mne iš´č´ë što xx raskažycê iz žyz´nê ?

*INT: a-to vy tak (.) vkratcý vkratcý .

*SI5: nu tak a što tut daúžéj ?

*SI5: nu , vot žyz´n´ prašla , dažý ni zamecêú .

*SI5: tryccýc´ try hady za rulëm .

*SI5: nu , iščé paka rabotâju vo šafërâm .

*SI5: nu , a što tut za žyz´n´ ?

*SI5: z horâdâ ú dzjarévnju .

*SI5: macê tam , acec umêr .

*SI5: mac´ adna , užo (.) semsêt vosêm hadoú .

*SI5: nadâ tam pâmahac´ .

*SI5: na vyxadnyjê tam jez´dzêm v dziréúnju .

*SI5: uvlekajus´ axotâj , rybalkâj .

*INT: o , nu , gréx ni râskazac´ .

*SI5: bol´šý s pryrodâj abščajêmsê .

*SI5: tam u hryby , jahâdy +...

*SI5: jahâdy-tô ne ljublju sâbirac´ , vot hryby da .

*SI5: kažýccý , sâbiraú by dzen´ noč , liš by tol´kê rasli .

*SI5: na axotu ljublju xadzic´ , na rybalku .

*SI5: nu , étâ , tak skazac´ , étâ (.) pabočnâjê , otdyx .

*INT: i ruž´´jo jes´c´ ?

*SI5: jes´c´ .

*INT: o .

*SI5: nu jak ?

*SI5: u axotnêkâ dyk ruž´´ja ni budzê ?

*SI5: dalžno byc´ .

*SI5: u mjane sabakê dva (.) ú dzirévnê tam .

*SI5: nu i brat , tožý axotnêk .

*SI5: trécê brat , rybak , čysty rybak .

*SI5: vse vot my traix (.) šýferamê rabotâjêm .

*SI5: adzin u minsku , adzin (.) u smarhonêx u résê rabotâjê , srédnê [_//] menšý brat .

*SI5: a (.) srédnê ú minskê na aútobusê .

*SI5: nu , ja z´dzes´ na zavodzê .

*SI5: ot tak i žyz´ praxodzê .

*INT: a kakimê trafejêmê paxvastâccý možýcê ?

*SI5: vo .

@New Episode

*INT: nu , č´jo ?

*SI5: a étâ (.) kazla dzikohâ +/.

*INT: da ?

*SI5: +, rožkê .

*INT: tut dze-tâ vy , nu , pa smarhonskâmu rajonu ?

*SI5: nu .

*INT: a-a .

*SI5: ot zastrélêlê .

*INT: aha .

*SI5: ot rožkê astalês´ .

*INT: aha .

*SI5: nu , kâbanoú (.) adstrélêvâlê (.) pa licenzêjêx , lisâú .

*SI5: ni nadâ nêčyvo tam .

*SI5: prostâ , jak bradzjačýx sabak .

*SI5: ad ix +/.

*INT: da ?

*SI5: +, bešýnstvâ , ad ix tam +...

*SI5: nu , hétâ dyk ne radzê tam škurý .

*SI5: tam ran´šý dyk (.) vykidalê prostâ .

*SI5: bešýnstvâ bylo .

*SI5: možý , i samê slyšýlê .

*SI5: pa hrodnênskâj oblâs´cê bylê slučýjê dažý sa smercel´nym isxodâm tagda .

*SI5: tak .

*SI5: na valka jez´dzêú .

*INT: i ni strašnâ ?

@New Episode

*SI5: flažkamê abkladvâjuc´ , jon v zahonê .

*SI5: a zajêc , byvajê , na nâmera vyjdzê , byvajê , ú zahonê .

*SI5: nu , unêčtažajê , mol , héty +...

*SI5: damašnê skot réžý , nu , i (.) dzič .

*SI5: tam jes´lê snežnyjê zimy , tam éty , kasul´ vo , kâbanoú mâladyx .

*SI5: sâkraščajê pâhaloúê mamentâm .

*SI5: nu , stajê xodzêt tam , sem vosêm haloú .

*SI5: a valku trébâ (.) ú sutkê étâ mjasâ +/.

*INT: a pcicu , nu , streljajêcê ?

*SI5: nu , ran´šý na utâk xadziú vot , na husja .

*SI5: nu ščas (..) finansy ni pâzvaljajêc´ .

*INT: a što , tam nadâ placic´ što-tâ , da ?

*SI5: da .

*SI5: vot za hâsudâstâverén´nê , hospošlênâ , borâúskê bilet , za ruž´´jo .

*SI5: šečas skažu , ja ú stokâ-tâ .

*SI5: dze-tâ (.) tysêč dves´cê pêdzisjat .

*INT: užýs .

*SI5: a iščé ž za licen´zêju .

*SI5: étâ , jes´li vot ja vyšýú na axotu , ja ú dzen´ dolžýn sem tysêč addac´ .

*SI5: xacja ja , možý , i ne vystrâlêú .

*SI5: u dzen´ sem tysêč dolžýn addac´ .

*SI5: ot (.) šcytajcê , skokâ étâ .

*SI5: nu , za sezon étâ poúmil´jonâ , jes´lê ni bol´šý .

*INT: kašmar !

@New Episode

*SI5: zarplatâ , čytyrýstâ pisjat (.) rublej .

*INT: a žyna gde rabotâjê ?

*SI5: žénâ na xlêbâzavodzê , z´dzes´ (.) zavod .

*SI5: tožý zarplatâ nêbal´šajê .

*SI5: nu ščas , možý , ad pervâvâ sên´cibra (.) ú ix to dabavêt tut .

*SI5: a ja ni znaju , ú nas kak tam .

*SI5: vsë prablemy , vsë étâ (.) biz´dzenêž´´jê , kak hâvarac´ .

*SI5: u minsku tam [_/] tam za pâltara mil´jonâ tam nixto úžé rabotâc´ ni xočý .

*SI5: tam dva try davaj .

*SI5: a tut i hétâmu rady , što xoc´ (.) dvaccýc´ .

*SI5: za kvarciru jos´ što zâplacic´ .

*INT: nu vy dumâjêcê , tam krizês ne kasnulsê minskâ , da ?

*SI5: <nu pâčymu>[_/] nu pâčymu ni kasnuúsê ?

*SI5: nu tam kak-tâ bolêj +...

*SI5: nu , možý , rýgiony takijê , što ú nas vot +...

*SI5: vot sêlikatny niblahâ pâlučajuc´ , vo rés vot niblahâ pâlučajê .

*SI5: nu tak .

*SI5: dyk u nas vot pradukcýjê mnohâ , a zbytâ netu .

*SI5: atkudâ zarplatâ možý byc´ ?

*SI5: bralê by tyjê traktâry , kanešnê , byla b i zarplatâ , i [_/] i ljudzê ni uval´njalêsê .

*SI5: dyk cikučýs´c´ tožý idze kadrâú .

*SI5: nu , xto-tâ šukajê lučšuju rabotu , xto-tâ +...

*SI5: u kavo-tâ nima ú čaho ustrojêccý , idze sjudy za étyjê kapejkê .

*SI5: vo tak vot .

*SI5: žyz´ praxodzê .

*SI5: a što dzelâc´ ?

*SI5: sjadzec´ ža ž ni budzêš tak .

*SI5: to v dalhi vlezêš v étâj kvarcirý .

*SI5: tady (.) paprobuj vyplâcê éty (.) mil´jony .

*SI5: vo tut jos´ u nas +/.

*INT: i što tam ?

*SI5: +, pa dva mil´jonâ ot dolhu .

*INT: ni placêt za kvarciru xx ?

*SI5: nu , ni majêc´ ljudzê čym placic´ .

*INT: oho .

*SI5: nu , vyselja@k [_//] vysêlêc´ , i úsë .

*SI5: dze-nibudz´ u kalxoz , jaki daduc´ domêk .

*SI5: dze ž +...

*SI5: un u dzeréúnê pustyjê , pažalustâ .

*SI5: zâvjazuc´ .

*SI5: ni xočýš rabotâc´ , žyvi jak xočýš .

*SI5: iščé dobrâ , dzecê , vot (.) dačka , étâ , zârabljajê , syn zârabljajê .

*SI5: xoc´ nam užo lehčý tada .

*SI5: paprobujcê , malyjê .

*SI5: malyjê dzetkê , malyjê bedkê .

*SI5: samê na sjabe (.) xaj xoc´ zârabljajêc´ .

*SI5: nu , hdze-tâ pâltara mil´jonâ zârabotâjê [_////] zârabljajê .

*SI5: nu , puskaj , da mil´jon trystâ .

*SI5: nu , dačka ot (.) tysêč semsot pijsjat pâlučajê (.) prâvadnicýj paka .

*SI5: nu , a ščas tam vot (.) dabavêc´ iščé .

@End

(Stand: 09.06.2021)