int_sm_4

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	SI4 Town, INT Interviewer
@ID:	brms|int|SI4|58;|female|Informant||Town|professional||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*SI4:	nu , vot tak i ja (.) takžý hâvaru .
*SI4:	ne mahu čystâ na bêlaruskêm râzmaúljac´ .
*SI4:	hâvaru na smešýnâm , bo z dzjacinstvâ tak havorým .
*SI4:	i nixto ú nas ne havorâ čystâ na bêlaruskâj movê .
*INT:	nu vy xârašo k étâmu , da , kak-tâ atnosêcês´ ?
*SI4:	nu da .
*SI4:	što [_/] što tut kak ?
*SI4:	kak étâ ž (.) xx xx nadâ byc´ , štoby vy suhubâ na svajom jêzyke +...
*SI4:	(...) tak vse gâvarjat .
*INT:	a što vy dumâjêcê a buduš´č´êm bêlaruskâvâ jêzyka ?
*SI4:	nu , bêlaruskê i dolžýn byc´ bêlaruskê .
*INT:	nu , vot on isčeznêt ilê net ?
*SI4:	+< i ruskê +...
*SI4:	jak isčéz´nê (.) sam bêlarus , tak isčéznê i jazyk .
*SI4:	a tak čamu ž jon isčéz´nê ?
*SI4:	ni isčéz´nê .
*INT:	a vy , možýt , râskažycê mne kakuju-nibud´ vot istorêju , svjazânnuju s dic´mi .
@New Episode
*SI4:	vot samâ bylâ takojê vot , što skladâvâlê my den´gê na svad´bu bratu .
*SI4:	brat +/.
*INT:	aha .
*SI4:	+, u menja žyl .
*SI4:	i vot (.) skladâvâlê den´gê .
*SI4:	nu , xto prydzët , tam sasedkâ , addolžým tam na [_/] na dzenëk , na dva .
*SI4:	a persname moj (.) étâ usëk , što my âddalžajêm dzen´gê .
*SI4:	i znal , što my kak by ne prjatâlê nêkagda .
*SI4:	vot u radzicêlêj nêkagda ni prjatâlês´ dzen´gê .
*SI4:	nu tam nêbal´šyjê summy .
*SI4:	vot prydzët s mâgazinâ , i kâšylëk svabodnâ ležal na stale .
*SI4:	i my k étâmu +...
*SI4:	nu , bylê sprjatâny (.) v sekcýjê , u šufljadcý , ale ne nastol´kâ tak užo hlubako .
*SI4:	vot .
*SI4:	on vidzêl .
*SI4:	i my kak-tâ ni [_/] ni prýdavalê étâ značenê .
*SI4:	vdruh (.) brat hâvaryt , što +...
*SI4:	+" pajdu úžo kol´cý kupljac´ .
*SI4:	ale hrošý nema .
*SI4:	+" možý , ty bralâ ?
*SI4:	ja haru +"/.
*SI4:	+" ne , ja ne bralâ hrošý .
*SI4:	i tak pêrýpuhalêsê .
*SI4:	nu , hljan´ , hétâ ž sâbiranyjê hrošý i +/.
*INT:	aha .
*SI4:	dze +...
*SI4:	+" persname , možý , ty braú hrošý ?
*SI4:	+" braú .
*SI4:	+" a kudy ty ix dzeú ?
*SI4:	+" a ja âddalžyú xlopčýku na vêlâsiped .
*SI4:	+" jon budzê kupljac´ .
*SI4:	+" a jon budzê karoú pas´cic´ i sâbjaré hrošý za letâ , i addas´ .
*SI4:	a hény xlopčýk +...
*SI4:	naš u pervy klas dolžýn byú is´ci , a hény úžo try klasy zakončêú .
*SI4:	užo to jes´c´ jamu dzevêc´ let (.) bylâ .
*SI4:	on ža úžo sâbražaú .
*SI4:	i étâ , my tut žé da hétâhâ xlopčýkâ .
*SI4:	havorým +...
*SI4:	pryšla k macêrý ivo , a jon staic´ .
*SI4:	i hâvaru , što +...
*SI4:	+" persname , vot tvoj +...
*SI4:	jak ža jaho ?
*SI4:	persname , pa-moimu , zvalê .
*SI4:	+" uzjaú hrošý , âddalžyl , ni úzjaú , âddalžyú hrošý .
*SI4:	+" kab vjarnuc´ , bo hétâ ž , nu [_/] nu , hétâ ž dzetstvâ , dzeckêjê šalâs´cê takijê .
*SI4:	jana havorâ +"/.
*SI4:	+" a u nas nima hrošý (.) čužyx .
*SI4:	ja tady dumâju +"/.
*SI4:	+" daj ja pajdu na xitrâs´c´ .
*SI4:	+" nu jak ža hétâ ?
*SI4:	i héty xlopčýk jej u kalenê +...
*SI4:	na kalenê staú perâd jej i havorâ , što +...
*SI4:	+" mamâ , ja ne braú hrošý .
*SI4:	pânimajêš ?
*SI4:	ja tady dumâju +"/.
*SI4:	+" nu , raz hétâ dzicja tak užo havorâ , i moj ža ž ne pavinny manic´ .
*SI4:	bo (.) jon ža ž men´šý , jon ne dolžýn manic´ .
*SI4:	tady ja hâvaru +"/.
*SI4:	+" nu , znajêš , persname , jes´lê (.) ty ni vedâjêš , dze hrošý +...
*SI4:	+" i jon havorâ , što nima .
*SI4:	+" a moj havorâ , što (.) âddalžyú hétâmu .
*SI4:	+" dyk hâvaru ["-"] ja (.) pâsažu cjabe ú cjurmu .
*SI4:	héty xlapec jak kinêccý !
*SI4:	jaščé jon i +...
*SI4:	+" mamâčkâ +...
*INT:	vsë .
*SI4:	+" hrošý ú rybkâx .
*SI4:	+" rybkê +/.
*INT:	aha .
*SI4:	serviz taki byú čajny ilê vodâčny taki , nu , serviz .
*SI4:	jon u hârljački hétyjê zasunuú hétyjê hrošý .
*SI4:	vo .
*SI4:	a kab ne pašla na xitrâs´c´ , tak by i vsë , i prapalê by našý hrošý .
*SI4:	dâkažy ty hénâj persname .
*SI4:	i vo +...
*SI4:	vo tak .
*INT:	+< a mnohâ tam u vas byla ?
*SI4:	nu , ja ne pomnju .
*SI4:	jeslê kol´cý išoú kupljac´ , dyk , vidzêmâ ž , mnohâ .
*SI4:	ja úžo i ni pomnju , skol´kâ tam hényx hrošý bylo .
*SI4:	tady ž étyjê hrošý byli ni takijê , jak (.) cjaper .
*SI4:	hétâ ž byú +...
*SI4:	jaki hétâ hod ?
*SI4:	možý , vâs´mêdzisjaty hod byú .
*SI4:	vo .
*INT:	vo tak vo .
*SI4:	nu .
*SI4:	u hârljačku u rybkâx , oj .
*SI4:	kab ne pašla na xitrâs´c´ , i úsë b , tyja hrošý (.) prapalê .
*SI4:	hénâ uverýnâ , što jejny syn ni manic´ .
*SI4:	a ja uverýnâ tožý , što moj ne manic´ .
*SI4:	nu , jak ža +...
*SI4:	ot trébâ dzjacej hétyx kântralirâvâc´ .
*INT:	vy ni nakazâvâlê xx ?
*SI4:	ne , prostâ skazalâ , što dzen´hê , étâ (.) vzroslyjê dalžny ix +...
*SI4:	zârabatyvajut , žnačýc´ i âddalžajut .
*SI4:	znajut , kuda dzen´hê +...
*SI4:	a dzecêm nel´zja takimê dzelamê +...
*SI4:	nêkahda vot ne bralê ú maix radzicêlêj .
*SI4:	u dzedâ ž i baby vsehda byli jany letâm .
*SI4:	nikolê ni bralê hrošý , sa stala kab .
*SI4:	dažý vot nikolê ne hâvarylê , što +...
*SI4:	+" babâ , daj mne hrošý .
*SI4:	ci što +...
*SI4:	u nas takojê v sim´je ni +...
*SI4:	nu , kak by (.) iz´lišýk dzenêh tožý nêkahda ne bylo .
*SI4:	vse dzen´hê <na ščétu>[_//] na (.) padščot byli .
*SI4:	ale nikolê ni [_//] ne melê takoj mody , kab vot uzjac´ kupic´ tam šýkaladku bez prosâ tam ilê što .
*SI4:	takohâ u nas ne bylâ .
*SI4:	i ceper vot jany +...
*SI4:	nima , kab nejdzê tam hrošý hétyjê pâzyčajê .
*SI4:	to trébâ nejêk vykručývâccý samim .
*SI4:	raz (.) nejkuju pakupku , dyk , nu , vot srydzi radzicêlêj .
*SI4:	a štob pa ljudzêx âddalžac´ , u nas takohâ kak i ni zâvêdzeno .
*SI4:	nima , dyk trébâ skapic´ samim kak-nibudz´ .
*INT:	a vy étât dom samê strojêlê ?
*SI4:	kupilê tady , jak stalê žaniccý .
*SI4:	persname (.) straicêlêm rabotâú , užo âblicovščýkâm , i zârabljaú hrošý .
*SI4:	skladâvâlê my hétyjê hrošý .
*SI4:	jamu kupilê âdnakomnâtnuju kvarciru .
*SI4:	jak raz vot hétâ +...
*SI4:	tol´kâ (.) kupilê hétu kvarciru , i staú , étâ , vot padâc´ [_///] étâ úsë , ékanomêkâ hétâ , usë .
*SI4:	tady , nu , čuc´ nam xvacilâ na hénu kvarciru âdnakomnâtnuju , u has´cinêcý kupilê .
*SI4:	a tady , nu , jaščé jon byú ni žanaty .
*SI4:	a tady žaniúsê i pâminjaú na dvuxkomnâtnuju .
*SI4:	a hétâ úžo tady , pâlučajêccý , my s persname astalês´ u trëxkomnâtnâj našýj kvarcirý .
*SI4:	nu , jany +...
*SI4:	žaniúsê persname .
*SI4:	tady havorâc´ , što +...
*SI4:	+" nu , budzêm strojêc´ kâpêraciv .
*SI4:	ja hâvaru , što +...
*SI4:	+" nu , kâpêraciv +...
*SI4:	+" i úse budzêm sjadzec´ na balkonê i jez´dzêc´ na tuju daču .
*SI4:	+" budzêm my kupljac´ , jakijê ú nas vot vašý svadzêbnyjê , tam našý +...
*SI4:	+" zložýmsê , možý , iščé bac´ki (.) njavestkê pamohuc´ .
*SI4:	+" zložýmsê i kupêm jakuju-nibudz´ xatku , takuju vot ni savsem +...
*SI4:	+" pryložým rukê i zrobêm užo (.) lepšuju , pâbudujêm .
*SI4:	nu , i vot tak i réšylê .
*SI4:	+" i budzêm vot mec´ âharod .
*SI4:	+" i ni trébâ budzê jez´dzêc´ nam na hénu daču .
*SI4:	vot .
*SI4:	dačý tožý byla u nas uparadkâvânâjê , zjamel´kâ uxožýnâjê .
*SI4:	cjažkâ bylo z jej râstavaccý , ale pradalê daču .
*SI4:	vot zlažylê úse hétâ i kupilê za dve tysêčý dolârâú .
*SI4:	u jakim my ?
*SI4:	vot dzesêc´ hadoú .
*SI4:	dyk hétâ dzêvinosty hod .
*SI4:	ne , dzêvinostâ , možý , sidz´moj hod byl xx .
*SI4:	vot tak i žyvëm cjaper .
*SI4:	i rady , što (.) ni pašli ú hényjê kâpêracivy .
*SI4:	pastrojêlêsê samê .
*SI4:	péúnê ž , cjažkâ svaim trudom usë .
*SI4:	nanjac´ , trébâ hrošý placic´ .
*SI4:	i nanjatyjê ni tak zrobêc´ , jak sam zrobêš .
*SI4:	vot pracý xvatajê .
*SI4:	pakul´ (.) čýlavek robê , datul´ jon žyve .
@New Episode
*SI4:	i ja réšylâ , paka rabotâju , ja žyvu .
*INT:	a tut u vas bal´šoj uč´astâk ?
*SI4:	dzesêc´ sotâk .
*SI4:	ale (.) úsë pasažýnâ tak vo , nidze (.) lišnêhâ nima mestâ takohâ .
*SI4:	dyk xvatajê , vpalne xvatajê na našý sem´´jê .
*SI4:	nu , iščé vjaskovyjê dzjaúčaty dyk bul´bâčku iščé , byvajê , dajuc´ .
*SI4:	a tak usju harodnênu z vjasny , jak nâčynajêccý +...
*SI4:	ranâ sažu hétâ , seju hétâ úsë , sažu .
*SI4:	dyk (.) ranâ úsë ja dzelâju .
*SI4:	dârahohâ takohâ ni kupljajêm na bazarý .
@New Episode
*SI4:	vsë svajo .
*SI4:	nu , vo tak i žyvëm .
*SI4:	dažý byvajê , što zânjasu i pradam , jes´lê lišnjâjê .
*INT:	da ?
*SI4:	nu .
@New Episode
*SI4:	nu , ot klubnikê prâdala troškê .
*SI4:	tady (.) letâs´ âhurki , cybulju prâdavalâ xx .
*INT:	zârâbatak .
*SI4:	nu , hâvaru , što xoc´ na saxâr .
*INT:	aha .
@New Episode
*INT:	u vas tut prirodâ , tak krasivâ .
*SI4:	nu , ulêcâ byla (.) xarošýjê .
*SI4:	dyk vot gaz pravodzêlê , asval´t héty uzburýlê .
*SI4:	vadu pravodzêlê .
*SI4:	dyk a cjaper asval´t +...
*SI4:	ékânamičêskê kryzês .
*SI4:	cjaper asval´t héty ni paložýc´ .
*SI4:	i budzêm žyc´ u hétâj +...
@New Episode
*SI4:	xočýccý asval´tâ , xočýccý ulicý našý krasivyjê .
*SI4:	dama vun jakijê krasivyjê !
@New Episode
*SI4:	dyk xočýccý ž , kab i asval´t byú .
*SI4:	vot .
*SI4:	nu jak nima , dyk dze ž jaho úzjac´ ?
*SI4:	možý , našý bêlarus´ padymêccý , našý smarhonščýnâ , i (.) zrobêc´ asval´t .
*SI4:	budzêm verýc´ .
@New Episode
*INT:	âmfêceatr vun tam kakoj krasivyj pastrojêlê v parkê .
*SI4:	nu , pastrojêlê , ale ž pâhljadzi , jaki maly .
*SI4:	vot ljudzej sabraccý , i úsë , i ljudzê ž ni úlazêc´ u jaho .
*SI4:	ni vedâju , kak dumâlê .
*SI4:	i hrošý ž tožý ni malyjê úvalilê ú hénu .
*SI4:	neštâ ni padumâúšý +...
*SI4:	horâd ža ras´ce .
@New Episode
*INT:	a tak xodzêcê kuda-nibudz´ xx ?
*SI4:	nu , vot jak (.) s´vjatâ , dyk xodzêm âbizacêl´nâ .
*SI4:	pâtamu šta adzin syn (.) mâršyrujê ú kalonê , druhi ihrajê .
*INT:	aha .
*SI4:	nu dyk jak ža ni pâljubavaccý svaimê dzetkâmê ?
*INT:	aha .
*SI4:	vot tak i xodzêm (.) ad s´vjatâ da s´vjatâ .
*INT:	s vnukâmê , vse vmes´cê .
*SI4:	s unukâmê , vse úcmes´cê , da .
@New Episode
*INT:	a muž vaš na rabocê ?
*SI4:	na rabocê muž .
*SI4:	prýjazdžajê až u pâlavinu , nu , pjatnaccýc´ minut sidz´movâ .
*SI4:	nu , vo pažarýlâ katlet , cjaper pâjas´cë sa mnoj .
*INT:	ne , spasibâ , ja pajelâ .
*INT:	ja ž z domâ .
@New Episode
*INT:	ja ž ni znaju vabš´č´e gorâdâ .
*SI4:	da ?
*INT:	ploxâ znaju .
*SI4:	a što , malâ [_/] malâ žývicë ú hétym horâdzê ?
*INT:	ne , ja ni xažu nêkuda .
*SI4:	a , ni xodzêcê .
*INT:	kâryni , vsë .
*INT:	kâryni znaju , céntâr znaju .
*INT:	a ulêcâ senkevêč´ý +/.
*SI4:	a vabščé vy pryjexâlê ilê žylê z´dzes´ ?
*INT:	žyvu s raždzenêjê .
*SI4:	da ?
@New Episode
*INT:	mamâ , dze étâ ulêcâ ?
*INT:	+" mamâ , dze ta ?
*INT:	mamâ raskazyvâjê , ja jedu .
*SI4:	dyk u kvarciry žyvecê ?
*INT:	da-da , na pjatym étažy .
@New Episode
*SI4:	tyk vot i my paétâmu , što složnâ .
*SI4:	nu , i ciper vot gaz prâvjali , âtaplenêjê gazâvâjê .
*SI4:	étâ ž vabščé šykarnâ !
*SI4:	vadzičku prâvjali .
*SI4:	iščé tol´kâ učorâ prâvjali vadu .
*INT:	aha .
*SI4:	iščé bjarom z kalodcý , ale +/.
*INT:	a , nu vo krany , cénnêkê visjat .
*SI4:	+, úžo krany +...
*SI4:	nu .
@New Episode
*SI4:	tol´kâ účorâ pâdključylê , z bal´šym trudom .
*SI4:	jany tut (.) doúhâ .
*SI4:	vot i úves´ moj raskaz .
@New Episode
*INT:	družylê ani vdvajom , synav´ja ?
*SI4:	nu da .
*SI4:	nu , tak kak mal´čýkê , ni sil´nâ tam ani družny meždu saboj .
*SI4:	nu , ciper užo kak mužčyny +...
*INT:	a tak dralês´ râzhanjalê č´astâ ?
*SI4:	nu .
*SI4:	persname ne ljubiú mâlako pic´ vabščé .
*SI4:	a zâstavljalâ mâlako pic´ .
*INT:	aha .
*SI4:	pomnju xx , pastavlju kružku mâlaka , âdyxodzêčý na rabotu .
*SI4:	jon ža iščé s´pic´ letâm .
*SI4:	i , nu , tam jadu .
*SI4:	i pryxožu , mâlako hétâ úsë staic´ .
*SI4:	raz hâvaru , što +...
*SI4:	+" ni duêš@w pic´ mâlako , dyk tady vot kudy budzêm jexâc´ , cjabe ni budzêm brac´ .
*SI4:	nu , a jon sâbraziú , raz i vylêú mâlako .
*SI4:	a ja dumâju +"/.
*SI4:	+" nu , ni dzivâ , što úsju kružku mâlaka vypêú .
*SI4:	+" ni +/.
*INT:	aha .
*SI4:	+, možý byc´ .
*SI4:	ne piú , ne piú , a to raptâm vypêú .
*SI4:	hâvaru +"/.
*SI4:	+" persname !
*SI4:	a jon iščé ú školu ne xadziú , iščé maly byú .
*SI4:	hâvaru +"/.
*SI4:	+" persname , sasedkâ hâvarylâ , što (.) mâlako s kranâ cjačé .
*SI4:	a jon u rakâvênu .
*SI4:	+" ja bolêj ni budu .
*SI4:	+" mâlako hâvaru ["-"] sasedkâ hâvarylâ , s kranâ cjačé .
@New Episode
*SI4:	a ceper´ tol´kâ kêpičënâjê , akazyvâjêccý , mâlako p´´je .
*INT:	+< da ?
@New Episode
*SI4:	nu , što-tâ vot imu ni nravêlâs´ .
@New Episode
*SI4:	ja ž by mahla (.) kêpjacic´ , ale , nu , tož pâscêrezovânâjê mâlako .
*SI4:	nu , i at mamy prývazilê , ni piú mâlako .
*SI4:	a mne ž xacelâsê , kab vypêú mâlačka .
*SI4:	(...) nu , i prakaz´nêčýlê tak vot .
*SI4:	prydzêš s raboty , dzicej nima .
*SI4:	v armêju jak pašoú , tady (.) služyú na uralê , v učébkê .
*SI4:	a patom +...
*SI4:	a tam hatovêlê +...
*SI4:	v to vrémê hatovêlê tam (.) vadzicêlêj dlja kuby i dlja girmanêjê .
*INT:	oho !
*SI4:	a ja étâvâ ne znalâ .
*SI4:	a patom vot kak-tâ (.) rasslyšýlâ , što dlja kuby hatovêc´ .
*SI4:	oj , skol´kâ pêrýžyvalâ !
*SI4:	jez´dzêlâ na ural .
*SI4:	dumâju +"/.
*SI4:	+" xoc´ uvidzêc´ jaho !
*SI4:	+" tak jak zašljuc´ kudy +...
*SI4:	i jaho adpravêlê v germanêju .
*SI4:	v germanêjê služyú .
@New Episode
*SI4:	xârašo âdslužyú , pryšoú .
*SI4:	pryšoú v otpusk , byú zimoj .
*SI4:	o , jak zašoú +...
*SI4:	a jon byú s krasnymê pahonâmê pâčemu ta .
*SI4:	ni znaju .
*SI4:	vadzicêlê , ale byli s krasnymê pahonâmê .
*SI4:	o , jak [_/] jak jarkâ stalâ ú xacê , jak zajšoú .
*SI4:	jak vesêlâ stalâ .
*SI4:	kažýccý , soncý (.) pâjavilâs´ .
*SI4:	ne znaju , ci bylo tam soncâ , ci ne .
*SI4:	nu tak s´vetlâ ú xacê stalâ , što (.) pryšoú .
*SI4:	tady pajexâú .
*SI4:	nu , dobrâ âdslužyú , pryšoú .
@New Episode
*SI4:	nu , dva hodâ ž tady služylê .
*SI4:	polhodâ v učébkê , pâltara v germanêjê .
*SI4:	vo .
*SI4:	+" dzed byú uhnân v germanêju , a ty (.) služyl v germanêjê .
@New Episode
*INT:	a papâ nêčevo vam ne raskazyvâl pra hermanêju ?
*SI4:	što tam možnâ bylo hâvaryc´ ?
*SI4:	rabilê dy úsë .
@New Episode
*SI4:	abščénêjê tam +...
*SI4:	byvajê , z jakim nemcâm tam +...
*SI4:	nu jakojê tam abščénêjê ?
*SI4:	jêzyka ž tam +...
*SI4:	nu , troxê tam neštâ (.) mahli skazac´ .
*SI4:	tak asobyx (.) ne bylo slučýjêú .
@New Episode
*SI4:	zarâz budu bul´bâčku stavêc´ , bo ú pitnaccýc´ minut (.) sidz´mohâ prydzê muž .
@New Episode
*SI4:	što iščé ?
@New Episode
*INT:	pra mužý što-nibudz´ .
@New Episode
*SI4:	tožý vot prasty čýlavek .
*SI4:	prasty čýlavek .
*SI4:	robêc´ da i vsë .
*SI4:	rabilê , dzjacej hâdavalê .
*SI4:	vot i žyvëm .
*SI4:	ciper´ žyvëm hétym (.) ščas´cêm , što vot dzetkê jos´ , unukê jos´ .
@New Episode
*INT:	možýt , pra rodstvênnêkâv što-nibudz´ xx raskažytê ?
*SI4:	ničohâ úžo nima i pra rodstvênnêkâú hâvaryc´ .
*SI4:	staréjšýjê úžo pâumiralê , a mâladyjê +...
*SI4:	vot u hétâhâ dzjadzê , katory s vajny pryšoú biz nahi , vnukê .
*SI4:	vnučkâ vyučýlâs´ na vrača , cêrapevt vrač .
*SI4:	pajexâlâ ú kâlênenhrad .
*SI4:	tam (.) rodstvênnêkê ú ix .
*SI4:	i tam ustrojêlâs´ na rabotu (.) i vyšla zamuž za vrača .
*SI4:	i úsë , i žyve ú kâlênenhradzê .
*SI4:	kâpêraciv pastrojêlâ , tak i žyve .
@New Episode
*SI4:	nu hâvaryc´ , što v bêlarusê lučšý .
*SI4:	i zdrâvâxranenêjê razvêtâ lučšý , čym tam .
@New Episode
*SI4:	nu da , rasijê .
*SI4:	ja by ni xacelâ žyc´ v rasijê .
@New Episode
*SI4:	možýt , pâtamu , što my bêlarusy .
*SI4:	my drugijê ljudê .
*SI4:	nas ne iz´menêš xx .
*SI4:	da zjamli pryvykšýjê .
*SI4:	a tam bur´´janom pâzârastaúšý úsë .
*SI4:	no jos´ i srédzi bêlarusâú takijê ljudzê , u katoryx tožý bur´´janom pâzârastaúšý .
*SI4:	ale (.) bol´šý trudzêccý bêlarusy .
@New Episode
*INT:	a u vas net znakomyx iz rasijê ?
@New Episode
*SI4:	nu , na branščýnê jes´ znakomyjê .
*SI4:	byvajê , prýjezžajut , dyk raskazvâjuc´ , jak tam u ix složnâ žyc´ .
*SI4:	u nas lepê .
@New Episode
*SI4:	i zarplaty hényjê nizkêjê .
*SI4:	xoc´ i ú nas nizkêjê , ale (.) nejêk [_/] nejêk my lepê vykručývâjêmsê .
*SI4:	u ix neštâ tam saúsim cjažkâ .
*SI4:	(...) no žyvuc´ ža .
*SI4:	i jany žyvuc´ , i my žyvëm .
*SI4:	u nas pry takix žé dzen´gax , nu , vot bol´šý dastatâk u ljudzej , čym (.) u ix .
*SI4:	nu , tamu što my , možý , ne tracêm na hétyjê frukty , ovâščý .
@New Episode
*SI4:	možý , vot za ščot hétâhâ .
*SI4:	za ščot lesâ iščé žyvëm .
*SI4:	my jahâdu i hrybok sâbirajêm .
@New Episode
*SI4:	jez´dzêm za černikâj dlja vnukâú .
*SI4:	sušu čérniku , ljubêc´ sušonuju .
@New Episode
*SI4:	i kljukvu , i brusniku sâbirajêm .
*SI4:	nu , i zêmljaniku , tak radzej , bo tut svaja i klubnikâ , i zêmljanikâ svaja .
*SI4:	a za čérnikâjê jez´dzêm .
*SI4:	nu , kljukvu dyk raz zjez´dzêú , tam i úsë .
*SI4:	nabraú skol´kâ , nam dastatâčnâ xx .
*SI4:	za čyrnikâj neskâl´kâ raz jez´dzêm .
*SI4:	jana +...
*SI4:	dol´šý (.) peryâd sâzrévanêjê .
*SI4:	(...) unukâm zrénêjê pâvyšajêm .
*INT:	a hriby ?
@New Episode
*SI4:	nu , kahda vot perijêd jahâdy , dyk , nu , inahda tam hrybok dze úvidzêš .
*SI4:	a tak užo (.) suhubâ jez´dzêm za hrybamê , značýccý za hrybamê , za jahâdâmê , to i za jahâdâmê .
*SI4:	nu jes´lê uvidzêš , padojmêš hrybok , dyk péúnê +...
@New Episode
*SI4:	persname služyl v germanêjê .
*SI4:	i vot +...
*SI4:	a persname účyúsê v muzykal´nâm učylêščý +/.
*INT:	aha .
*SI4:	+, v mâladzečnê .
*SI4:	i vot my pajexâlê ú mâladzečnâ (.) zâbirac´ persname .
*SI4:	užo kab zâadno pryvezcê jaho .
*SI4:	vdruh persname tam raz u pačtovy jaščýk .
*SI4:	i dumâju +"/.
*SI4:	+" navernâ , pis´mo ad persname .
*SI4:	i tak na xadu jon prâčitaú i raz , i spratâú hétâ pis´mo .
*SI4:	dumâju +"/.
*SI4:	+" nu jak ža mne ad cjabe hétâ uznac´ ?
*SI4:	+" što ž tam jon pišý ?
*SI4:	nu , pryjexâlê daxaty .
*SI4:	jon skaréj tam , užo svaje muzykê tam jon +...
*SI4:	a ja héty [_//] hétym časâm raz u karmančýk i pis´mo hétâ (.) vykrâlâ i prâčytalâ .
*SI4:	akazyvâjêccý , pišý +"/.
*SI4:	+" prýjezžaju (.) tam v otpusk , vot čysla , možý , dvaccatâvâ tam .
*SI4:	+" dzêvitnaccýtâvâ dvaccatâvâ , vot v écêx čyslâx dolžýn pryjexâc´ .
*SI4:	+" tol´kâ mamê ni hâvary .
*SI4:	+" i prývezu cibe pléjêr .
*SI4:	i jon užo za sčët étâvâ pléjêrâ dyk dumâjê , tajnu ž ni nadâ râskryvac´ .
*SI4:	a tady prýjezdžajê , nu , étâ prašlo úžo nidzelê dve .
*SI4:	prýjezdžajê (.) i ulybajêccý .
*SI4:	rad , što skorâ persname pryjedzê .
*SI4:	a ja hâvaru , što +...
*SI4:	+" trébâ ž , étâ , nejkêjê pâčastunkê kupic´ persname .
*SI4:	+" a čamu persname ?
*SI4:	ja hâvaru +"/.
*SI4:	+" nu , možý , v otpusk prydzê .
*SI4:	ja úžo vedâju , što prâčytaúšý .
*SI4:	a jon +"/.
*SI4:	+" ty , musê , pis´mo prâčytalâ ?
*SI4:	ja haru +"/.
*SI4:	+" prâčytalâ .
@New Episode
*SI4:	nu , ale ničohâ .
*SI4:	persname pryjexâú .
*SI4:	hétâ vrodzê kak tajnâ byla .
@New Episode
*SI4:	pléjêr pryvëz .
*SI4:	radâs´cê bylo oho !
*SI4:	a mne +/.
*INT:	aha .
*SI4:	+, xustâčku +/.
*INT:	aha .
*SI4:	+, pryvëz .
*SI4:	tožý xoc´ z babâj na dvaix , ale [_/] ale ž padarâk .
*SI4:	za svaje ž hrošýkê kupiú .
*SI4:	ni dâjadaú tam prysmakâú , a sâbiral .
*SI4:	i bac´ku neštâ tam , âtkryvačku ci što , neštâ pryvëz .
*SI4:	usim takijê +...
*SI4:	kamu , étâ , pamadu , kamu (.) cenê .
*SI4:	étâ ž tady modnâ , étyjê +/.
*INT:	aha .
*SI4:	+, cenê byli .
*SI4:	mjalki hényjê .
*SI4:	i úse ž tak (.) xacelê .
*SI4:	usim nejkêjê takijê pryzén´cêkê (..) zrabiúšý byú .
*SI4:	vo jaki moj persname xarošý !
@New Episode
*SI4:	druhi by xx prajeú by i ničohâ b ni pryvëz , a héty (.) pryvëz .
@New Episode
*INT:	a kagda étâ on služyl ?
*SI4:	vosêmsêt dzevêc´ , dzêvinostâ adzin .
*SI4:	<vosêmsêt dzevjaty>[_//] u vosêmsêt dzevjatym v âkcjabré my mašynu (.) kupilê , hétâ (.) žýhuli .
*SI4:	hétâ ž tady vabščé , jak rubâl´ héty úžo cerjaú svaju silu +...
*SI4:	i jak raz (.) na ârhânizacýjê davalê mašyny .
*SI4:	tak ž nêvazmožnâ bylo kupic´ mašyny .
*SI4:	i majmu mužu (.) dalê mašynu .
*SI4:	jon byú +...
*SI4:	lepšýjê bryhadâ âblicoúščýkâú byla xx .
*SI4:	i vot jamu vydzêlêlê mašynu .
*SI4:	a ú nas grošý ni bylo (.) na úsju mašynu .
*SI4:	pajexâú da bac´koú xx , troxê dalê .
*SI4:	maje troxê dalê , u nas bylo .
*SI4:	i vot zlažylê i kupilê žýhuli .
*SI4:	cjaper jany ú nas vo úžo-užo , vo vâsemnaccýc´ hadoú .
*INT:	vot étâ vo stajat ?
*SI4:	da , nu .
*SI4:	bežývyjê maje žýhuli .
*SI4:	stol´kâ nas vyručalê jany úsë .
*SI4:	da bac´koú jez´dzêlê .
*SI4:	dy úsjakêjê sêtuacýjê takijê , što +...
*SI4:	dobrâ , mašynâ jos´ .
@New Episode
*SI4:	a hétâ ž byla z mâhazinâ , novâjê , s étâ@k , z zavodâ .
*SI4:	nu da , étâ bal´šojê dzelâ bylo xx .
*SI4:	ni každâmu b tak mahli tožý dac´ .
*SI4:	neštâ zâžyhalkâ sporcêlâs´ .
*SI4:	vyručajuc´ s´pičkê .
@New Episode
*INT:	a pra vnukâv što-nibud´ , možýt , râskažycê .
@New Episode
*SI4:	oj , mnohâ étyx sluč´ýjêú , a (.) nejêk tak vo i ni zâpâminajêš .
*SI4:	slava ž vsjakêjê havorâc´ .
@New Episode
*SI4:	persname iščé xodzê v sadzêk , ljubê xadzic´ v sadzêk .
*SI4:	v otpuskê dyk prosêccý +"/.
*SI4:	+" zâvjadzicê mjane ú sadzêk .
@New Episode
*SI4:	pâtamu što , nu , domâ s radzicêlêmê +/.
*INT:	aha .
*SI4:	no ne každy ž dzen´ tam kudy pajeduc´ jany ci pojduc´ .
*SI4:	a domâ sjadzec´ ni xočýccý .
*SI4:	a ú sadzêkê kak-tâ tam s padružkâmê +...
*SI4:	u jejnâj hrupê dzevâčku vot mamâ vezlâ z vjalikâj skorâs´cju na mašynê i razbilâs´ .
*SI4:	étâ dzevâčkâ , karočý , čérýz (.) lâbavojê s´ceklo vyskâčýlâ .
*SI4:	a mamâ žyvajê , a dzevâčkâ nas´mêrc´ .
@New Episode
*SI4:	persname .
@New Episode
*SI4:	nu , persname sâbirajêccý úžo ú školu .
*SI4:	užo sâbirajêccý .
*SI4:	na sleduščý hod užo pojdzê .
*SI4:	a hétâ iščé zimu domâ pabudzê .
*SI4:	jana dzekabr´skâjê .
*SI4:	a tak by úžo pašla +/.
*INT:	nu da .
*SI4:	+, jeslê by vot sen´cjabr´skâjê byla .
*SI4:	užo ispolnêlâs´ by šés´ hadoú .
*SI4:	a tak dzekadr´skâjê , značýccý iš´č´ë adnu zimu budzê xadzic´ .
*SI4:	nu , ničohâ , râzumnejšýjê budzê .
@New Episode
*SI4:	mamâ čytajê .
*INT:	aha .
*SI4:	i ja , jak byvaju z jej , dak čytaju .
*SI4:	éncýklapedzêjê kupljajêm .
*SI4:	ljubê jana hétâ .
*INT:	da ?
*SI4:	da .
*SI4:	s éncýklapedzêjê hétyjê raznyjê , pra žyvotnyx tam i pra +/.
*INT:	aha .
*SI4:	+, pra úsë tam .
*SI4:	éncýklapedzêjê kupljajêc´ .
*SI4:	cjaper ža dlja dzjacej usjaho xvatajê .
*INT:	a što tam za éncýklapedzêjê ?
*SI4:	pra žyvotny +/.
*INT:	aha .
*SI4:	mir žyvotny .
*SI4:	i [_/] i pra babâčýk tam , nu .
*SI4:	i pra étâ vot , pra dzênazavrâú .
*SI4:	nu , raznâjê , istaričýskâjê takojê vot .
@New Episode
*SI4:	i skazkê tam vsjakêjê , nu , bal´šyjê écê knihê .
*SI4:	ja hâvaru , éncýklapedzêjê tam , zbornêk hétyx skazâk .
@New Episode
*SI4:	a možý , dzecêm usim hétâ nravêccý , žyvotny mir .
*SI4:	ni znaju .
@New Episode
*SI4:	u nas jos´ kocêk , i úsë .
*SI4:	a domâ ni zavodzêc´ .
*SI4:	havorâc´ , nima hrošý .
@End
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page