int_sm_4

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: SI4 Town, INT Interviewer @ID: brms|int|SI4|58;|female|Informant||Town|professional|| @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| *SI4: nu , vot tak i ja (.) takžý hâvaru . *SI4: ne mahu čystâ na bêlaruskêm râzmaúljac´ . *SI4: hâvaru na smešýnâm , bo z dzjacinstvâ tak havorým . *SI4: i nixto ú nas ne havorâ čystâ na bêlaruskâj movê . *INT: nu vy xârašo k étâmu , da , kak-tâ atnosêcês´ ? *SI4: nu da . *SI4: što [_/] što tut kak ? *SI4: kak étâ ž (.) xx xx nadâ byc´ , štoby vy suhubâ na svajom jêzyke +... *SI4: (...) tak vse gâvarjat . *INT: a što vy dumâjêcê a buduš´č´êm bêlaruskâvâ jêzyka ? *SI4: nu , bêlaruskê i dolžýn byc´ bêlaruskê . *INT: nu , vot on isčeznêt ilê net ? *SI4: +< i ruskê +... *SI4: jak isčéz´nê (.) sam bêlarus , tak isčéznê i jazyk . *SI4: a tak čamu ž jon isčéz´nê ? *SI4: ni isčéz´nê . *INT: a vy , možýt , râskažycê mne kakuju-nibud´ vot istorêju , svjazânnuju s dic´mi . @New Episode *SI4: vot samâ bylâ takojê vot , što skladâvâlê my den´gê na svad´bu bratu . *SI4: brat +/. *INT: aha . *SI4: +, u menja žyl . *SI4: i vot (.) skladâvâlê den´gê . *SI4: nu , xto prydzët , tam sasedkâ , addolžým tam na [_/] na dzenëk , na dva . *SI4: a persname moj (.) étâ usëk , što my âddalžajêm dzen´gê . *SI4: i znal , što my kak by ne prjatâlê nêkagda . *SI4: vot u radzicêlêj nêkagda ni prjatâlês´ dzen´gê . *SI4: nu tam nêbal´šyjê summy . *SI4: vot prydzët s mâgazinâ , i kâšylëk svabodnâ ležal na stale . *SI4: i my k étâmu +... *SI4: nu , bylê sprjatâny (.) v sekcýjê , u šufljadcý , ale ne nastol´kâ tak užo hlubako . *SI4: vot . *SI4: on vidzêl . *SI4: i my kak-tâ ni [_/] ni prýdavalê étâ značenê . *SI4: vdruh (.) brat hâvaryt , što +... *SI4: +" pajdu úžo kol´cý kupljac´ . *SI4: ale hrošý nema . *SI4: +" možý , ty bralâ ? *SI4: ja haru +"/. *SI4: +" ne , ja ne bralâ hrošý . *SI4: i tak pêrýpuhalêsê . *SI4: nu , hljan´ , hétâ ž sâbiranyjê hrošý i +/. *INT: aha . *SI4: dze +... *SI4: +" persname , možý , ty braú hrošý ? *SI4: +" braú . *SI4: +" a kudy ty ix dzeú ? *SI4: +" a ja âddalžyú xlopčýku na vêlâsiped . *SI4: +" jon budzê kupljac´ . *SI4: +" a jon budzê karoú pas´cic´ i sâbjaré hrošý za letâ , i addas´ . *SI4: a hény xlopčýk +... *SI4: naš u pervy klas dolžýn byú is´ci , a hény úžo try klasy zakončêú . *SI4: užo to jes´c´ jamu dzevêc´ let (.) bylâ . *SI4: on ža úžo sâbražaú . *SI4: i étâ , my tut žé da hétâhâ xlopčýkâ . *SI4: havorým +... *SI4: pryšla k macêrý ivo , a jon staic´ . *SI4: i hâvaru , što +... *SI4: +" persname , vot tvoj +... *SI4: jak ža jaho ? *SI4: persname , pa-moimu , zvalê . *SI4: +" uzjaú hrošý , âddalžyl , ni úzjaú , âddalžyú hrošý . *SI4: +" kab vjarnuc´ , bo hétâ ž , nu [_/] nu , hétâ ž dzetstvâ , dzeckêjê šalâs´cê takijê . *SI4: jana havorâ +"/. *SI4: +" a u nas nima hrošý (.) čužyx . *SI4: ja tady dumâju +"/. *SI4: +" daj ja pajdu na xitrâs´c´ . *SI4: +" nu jak ža hétâ ? *SI4: i héty xlopčýk jej u kalenê +... *SI4: na kalenê staú perâd jej i havorâ , što +... *SI4: +" mamâ , ja ne braú hrošý . *SI4: pânimajêš ? *SI4: ja tady dumâju +"/. *SI4: +" nu , raz hétâ dzicja tak užo havorâ , i moj ža ž ne pavinny manic´ . *SI4: bo (.) jon ža ž men´šý , jon ne dolžýn manic´ . *SI4: tady ja hâvaru +"/. *SI4: +" nu , znajêš , persname , jes´lê (.) ty ni vedâjêš , dze hrošý +... *SI4: +" i jon havorâ , što nima . *SI4: +" a moj havorâ , što (.) âddalžyú hétâmu . *SI4: +" dyk hâvaru ["-"] ja (.) pâsažu cjabe ú cjurmu . *SI4: héty xlapec jak kinêccý ! *SI4: jaščé jon i +... *SI4: +" mamâčkâ +... *INT: vsë . *SI4: +" hrošý ú rybkâx . *SI4: +" rybkê +/. *INT: aha . *SI4: serviz taki byú čajny ilê vodâčny taki , nu , serviz . *SI4: jon u hârljački hétyjê zasunuú hétyjê hrošý . *SI4: vo . *SI4: a kab ne pašla na xitrâs´c´ , tak by i vsë , i prapalê by našý hrošý . *SI4: dâkažy ty hénâj persname . *SI4: i vo +... *SI4: vo tak . *INT: +< a mnohâ tam u vas byla ? *SI4: nu , ja ne pomnju . *SI4: jeslê kol´cý išoú kupljac´ , dyk , vidzêmâ ž , mnohâ . *SI4: ja úžo i ni pomnju , skol´kâ tam hényx hrošý bylo . *SI4: tady ž étyjê hrošý byli ni takijê , jak (.) cjaper . *SI4: hétâ ž byú +... *SI4: jaki hétâ hod ? *SI4: možý , vâs´mêdzisjaty hod byú . *SI4: vo . *INT: vo tak vo . *SI4: nu . *SI4: u hârljačku u rybkâx , oj . *SI4: kab ne pašla na xitrâs´c´ , i úsë b , tyja hrošý (.) prapalê . *SI4: hénâ uverýnâ , što jejny syn ni manic´ . *SI4: a ja uverýnâ tožý , što moj ne manic´ . *SI4: nu , jak ža +... *SI4: ot trébâ dzjacej hétyx kântralirâvâc´ . *INT: vy ni nakazâvâlê xx ? *SI4: ne , prostâ skazalâ , što dzen´hê , étâ (.) vzroslyjê dalžny ix +... *SI4: zârabatyvajut , žnačýc´ i âddalžajut . *SI4: znajut , kuda dzen´hê +... *SI4: a dzecêm nel´zja takimê dzelamê +... *SI4: nêkahda vot ne bralê ú maix radzicêlêj . *SI4: u dzedâ ž i baby vsehda byli jany letâm . *SI4: nikolê ni bralê hrošý , sa stala kab . *SI4: dažý vot nikolê ne hâvarylê , što +... *SI4: +" babâ , daj mne hrošý . *SI4: ci što +... *SI4: u nas takojê v sim´je ni +... *SI4: nu , kak by (.) iz´lišýk dzenêh tožý nêkahda ne bylo . *SI4: vse dzen´hê <na ščétu>[_//] na (.) padščot byli . *SI4: ale nikolê ni [_//] ne melê takoj mody , kab vot uzjac´ kupic´ tam šýkaladku bez prosâ tam ilê što . *SI4: takohâ u nas ne bylâ . *SI4: i ceper vot jany +... *SI4: nima , kab nejdzê tam hrošý hétyjê pâzyčajê . *SI4: to trébâ nejêk vykručývâccý samim . *SI4: raz (.) nejkuju pakupku , dyk , nu , vot srydzi radzicêlêj . *SI4: a štob pa ljudzêx âddalžac´ , u nas takohâ kak i ni zâvêdzeno . *SI4: nima , dyk trébâ skapic´ samim kak-nibudz´ . *INT: a vy étât dom samê strojêlê ? *SI4: kupilê tady , jak stalê žaniccý . *SI4: persname (.) straicêlêm rabotâú , užo âblicovščýkâm , i zârabljaú hrošý . *SI4: skladâvâlê my hétyjê hrošý . *SI4: jamu kupilê âdnakomnâtnuju kvarciru . *SI4: jak raz vot hétâ +... *SI4: tol´kâ (.) kupilê hétu kvarciru , i staú , étâ , vot padâc´ [_///] étâ úsë , ékanomêkâ hétâ , usë . *SI4: tady , nu , čuc´ nam xvacilâ na hénu kvarciru âdnakomnâtnuju , u has´cinêcý kupilê . *SI4: a tady , nu , jaščé jon byú ni žanaty . *SI4: a tady žaniúsê i pâminjaú na dvuxkomnâtnuju . *SI4: a hétâ úžo tady , pâlučajêccý , my s persname astalês´ u trëxkomnâtnâj našýj kvarcirý . *SI4: nu , jany +... *SI4: žaniúsê persname . *SI4: tady havorâc´ , što +... *SI4: +" nu , budzêm strojêc´ kâpêraciv . *SI4: ja hâvaru , što +... *SI4: +" nu , kâpêraciv +... *SI4: +" i úse budzêm sjadzec´ na balkonê i jez´dzêc´ na tuju daču . *SI4: +" budzêm my kupljac´ , jakijê ú nas vot vašý svadzêbnyjê , tam našý +... *SI4: +" zložýmsê , možý , iščé bac´ki (.) njavestkê pamohuc´ . *SI4: +" zložýmsê i kupêm jakuju-nibudz´ xatku , takuju vot ni savsem +... *SI4: +" pryložým rukê i zrobêm užo (.) lepšuju , pâbudujêm . *SI4: nu , i vot tak i réšylê . *SI4: +" i budzêm vot mec´ âharod . *SI4: +" i ni trébâ budzê jez´dzêc´ nam na hénu daču . *SI4: vot . *SI4: dačý tožý byla u nas uparadkâvânâjê , zjamel´kâ uxožýnâjê . *SI4: cjažkâ bylo z jej râstavaccý , ale pradalê daču . *SI4: vot zlažylê úse hétâ i kupilê za dve tysêčý dolârâú . *SI4: u jakim my ? *SI4: vot dzesêc´ hadoú . *SI4: dyk hétâ dzêvinosty hod . *SI4: ne , dzêvinostâ , možý , sidz´moj hod byl xx . *SI4: vot tak i žyvëm cjaper . *SI4: i rady , što (.) ni pašli ú hényjê kâpêracivy . *SI4: pastrojêlêsê samê . *SI4: péúnê ž , cjažkâ svaim trudom usë . *SI4: nanjac´ , trébâ hrošý placic´ . *SI4: i nanjatyjê ni tak zrobêc´ , jak sam zrobêš . *SI4: vot pracý xvatajê . *SI4: pakul´ (.) čýlavek robê , datul´ jon žyve . @New Episode *SI4: i ja réšylâ , paka rabotâju , ja žyvu . *INT: a tut u vas bal´šoj uč´astâk ? *SI4: dzesêc´ sotâk . *SI4: ale (.) úsë pasažýnâ tak vo , nidze (.) lišnêhâ nima mestâ takohâ . *SI4: dyk xvatajê , vpalne xvatajê na našý sem´´jê . *SI4: nu , iščé vjaskovyjê dzjaúčaty dyk bul´bâčku iščé , byvajê , dajuc´ . *SI4: a tak usju harodnênu z vjasny , jak nâčynajêccý +... *SI4: ranâ sažu hétâ , seju hétâ úsë , sažu . *SI4: dyk (.) ranâ úsë ja dzelâju . *SI4: dârahohâ takohâ ni kupljajêm na bazarý . @New Episode *SI4: vsë svajo . *SI4: nu , vo tak i žyvëm . *SI4: dažý byvajê , što zânjasu i pradam , jes´lê lišnjâjê . *INT: da ? *SI4: nu . @New Episode *SI4: nu , ot klubnikê prâdala troškê . *SI4: tady (.) letâs´ âhurki , cybulju prâdavalâ xx . *INT: zârâbatak . *SI4: nu , hâvaru , što xoc´ na saxâr . *INT: aha . @New Episode *INT: u vas tut prirodâ , tak krasivâ . *SI4: nu , ulêcâ byla (.) xarošýjê . *SI4: dyk vot gaz pravodzêlê , asval´t héty uzburýlê . *SI4: vadu pravodzêlê . *SI4: dyk a cjaper asval´t +... *SI4: ékânamičêskê kryzês . *SI4: cjaper asval´t héty ni paložýc´ . *SI4: i budzêm žyc´ u hétâj +... @New Episode *SI4: xočýccý asval´tâ , xočýccý ulicý našý krasivyjê . *SI4: dama vun jakijê krasivyjê ! @New Episode *SI4: dyk xočýccý ž , kab i asval´t byú . *SI4: vot . *SI4: nu jak nima , dyk dze ž jaho úzjac´ ? *SI4: možý , našý bêlarus´ padymêccý , našý smarhonščýnâ , i (.) zrobêc´ asval´t . *SI4: budzêm verýc´ . @New Episode *INT: âmfêceatr vun tam kakoj krasivyj pastrojêlê v parkê . *SI4: nu , pastrojêlê , ale ž pâhljadzi , jaki maly . *SI4: vot ljudzej sabraccý , i úsë , i ljudzê ž ni úlazêc´ u jaho . *SI4: ni vedâju , kak dumâlê . *SI4: i hrošý ž tožý ni malyjê úvalilê ú hénu . *SI4: neštâ ni padumâúšý +... *SI4: horâd ža ras´ce . @New Episode *INT: a tak xodzêcê kuda-nibudz´ xx ? *SI4: nu , vot jak (.) s´vjatâ , dyk xodzêm âbizacêl´nâ . *SI4: pâtamu šta adzin syn (.) mâršyrujê ú kalonê , druhi ihrajê . *INT: aha . *SI4: nu dyk jak ža ni pâljubavaccý svaimê dzetkâmê ? *INT: aha . *SI4: vot tak i xodzêm (.) ad s´vjatâ da s´vjatâ . *INT: s vnukâmê , vse vmes´cê . *SI4: s unukâmê , vse úcmes´cê , da . @New Episode *INT: a muž vaš na rabocê ? *SI4: na rabocê muž . *SI4: prýjazdžajê až u pâlavinu , nu , pjatnaccýc´ minut sidz´movâ . *SI4: nu , vo pažarýlâ katlet , cjaper pâjas´cë sa mnoj . *INT: ne , spasibâ , ja pajelâ . *INT: ja ž z domâ . @New Episode *INT: ja ž ni znaju vabš´č´e gorâdâ . *SI4: da ? *INT: ploxâ znaju . *SI4: a što , malâ [_/] malâ žývicë ú hétym horâdzê ? *INT: ne , ja ni xažu nêkuda . *SI4: a , ni xodzêcê . *INT: kâryni , vsë . *INT: kâryni znaju , céntâr znaju . *INT: a ulêcâ senkevêč´ý +/. *SI4: a vabščé vy pryjexâlê ilê žylê z´dzes´ ? *INT: žyvu s raždzenêjê . *SI4: da ? @New Episode *INT: mamâ , dze étâ ulêcâ ? *INT: +" mamâ , dze ta ? *INT: mamâ raskazyvâjê , ja jedu . *SI4: dyk u kvarciry žyvecê ? *INT: da-da , na pjatym étažy . @New Episode *SI4: tyk vot i my paétâmu , što složnâ . *SI4: nu , i ciper vot gaz prâvjali , âtaplenêjê gazâvâjê . *SI4: étâ ž vabščé šykarnâ ! *SI4: vadzičku prâvjali . *SI4: iščé tol´kâ učorâ prâvjali vadu . *INT: aha . *SI4: iščé bjarom z kalodcý , ale +/. *INT: a , nu vo krany , cénnêkê visjat . *SI4: +, úžo krany +... *SI4: nu . @New Episode *SI4: tol´kâ účorâ pâdključylê , z bal´šym trudom . *SI4: jany tut (.) doúhâ . *SI4: vot i úves´ moj raskaz . @New Episode *INT: družylê ani vdvajom , synav´ja ? *SI4: nu da . *SI4: nu , tak kak mal´čýkê , ni sil´nâ tam ani družny meždu saboj . *SI4: nu , ciper užo kak mužčyny +... *INT: a tak dralês´ râzhanjalê č´astâ ? *SI4: nu . *SI4: persname ne ljubiú mâlako pic´ vabščé . *SI4: a zâstavljalâ mâlako pic´ . *INT: aha . *SI4: pomnju xx , pastavlju kružku mâlaka , âdyxodzêčý na rabotu . *SI4: jon ža iščé s´pic´ letâm . *SI4: i , nu , tam jadu . *SI4: i pryxožu , mâlako hétâ úsë staic´ . *SI4: raz hâvaru , što +... *SI4: +" ni duêš@w pic´ mâlako , dyk tady vot kudy budzêm jexâc´ , cjabe ni budzêm brac´ . *SI4: nu , a jon sâbraziú , raz i vylêú mâlako . *SI4: a ja dumâju +"/. *SI4: +" nu , ni dzivâ , što úsju kružku mâlaka vypêú . *SI4: +" ni +/. *INT: aha . *SI4: +, možý byc´ . *SI4: ne piú , ne piú , a to raptâm vypêú . *SI4: hâvaru +"/. *SI4: +" persname ! *SI4: a jon iščé ú školu ne xadziú , iščé maly byú . *SI4: hâvaru +"/. *SI4: +" persname , sasedkâ hâvarylâ , što (.) mâlako s kranâ cjačé . *SI4: a jon u rakâvênu . *SI4: +" ja bolêj ni budu . *SI4: +" mâlako hâvaru ["-"] sasedkâ hâvarylâ , s kranâ cjačé . @New Episode *SI4: a ceper´ tol´kâ kêpičënâjê , akazyvâjêccý , mâlako p´´je . *INT: +< da ? @New Episode *SI4: nu , što-tâ vot imu ni nravêlâs´ . @New Episode *SI4: ja ž by mahla (.) kêpjacic´ , ale , nu , tož pâscêrezovânâjê mâlako . *SI4: nu , i at mamy prývazilê , ni piú mâlako . *SI4: a mne ž xacelâsê , kab vypêú mâlačka . *SI4: (...) nu , i prakaz´nêčýlê tak vot . *SI4: prydzêš s raboty , dzicej nima . *SI4: v armêju jak pašoú , tady (.) služyú na uralê , v učébkê . *SI4: a patom +... *SI4: a tam hatovêlê +... *SI4: v to vrémê hatovêlê tam (.) vadzicêlêj dlja kuby i dlja girmanêjê . *INT: oho ! *SI4: a ja étâvâ ne znalâ . *SI4: a patom vot kak-tâ (.) rasslyšýlâ , što dlja kuby hatovêc´ . *SI4: oj , skol´kâ pêrýžyvalâ ! *SI4: jez´dzêlâ na ural . *SI4: dumâju +"/. *SI4: +" xoc´ uvidzêc´ jaho ! *SI4: +" tak jak zašljuc´ kudy +... *SI4: i jaho adpravêlê v germanêju . *SI4: v germanêjê služyú . @New Episode *SI4: xârašo âdslužyú , pryšoú . *SI4: pryšoú v otpusk , byú zimoj . *SI4: o , jak zašoú +... *SI4: a jon byú s krasnymê pahonâmê pâčemu ta . *SI4: ni znaju . *SI4: vadzicêlê , ale byli s krasnymê pahonâmê . *SI4: o , jak [_/] jak jarkâ stalâ ú xacê , jak zajšoú . *SI4: jak vesêlâ stalâ . *SI4: kažýccý , soncý (.) pâjavilâs´ . *SI4: ne znaju , ci bylo tam soncâ , ci ne . *SI4: nu tak s´vetlâ ú xacê stalâ , što (.) pryšoú . *SI4: tady pajexâú . *SI4: nu , dobrâ âdslužyú , pryšoú . @New Episode *SI4: nu , dva hodâ ž tady služylê . *SI4: polhodâ v učébkê , pâltara v germanêjê . *SI4: vo . *SI4: +" dzed byú uhnân v germanêju , a ty (.) služyl v germanêjê . @New Episode *INT: a papâ nêčevo vam ne raskazyvâl pra hermanêju ? *SI4: što tam možnâ bylo hâvaryc´ ? *SI4: rabilê dy úsë . @New Episode *SI4: abščénêjê tam +... *SI4: byvajê , z jakim nemcâm tam +... *SI4: nu jakojê tam abščénêjê ? *SI4: jêzyka ž tam +... *SI4: nu , troxê tam neštâ (.) mahli skazac´ . *SI4: tak asobyx (.) ne bylo slučýjêú . @New Episode *SI4: zarâz budu bul´bâčku stavêc´ , bo ú pitnaccýc´ minut (.) sidz´mohâ prydzê muž . @New Episode *SI4: što iščé ? @New Episode *INT: pra mužý što-nibudz´ . @New Episode *SI4: tožý vot prasty čýlavek . *SI4: prasty čýlavek . *SI4: robêc´ da i vsë . *SI4: rabilê , dzjacej hâdavalê . *SI4: vot i žyvëm . *SI4: ciper´ žyvëm hétym (.) ščas´cêm , što vot dzetkê jos´ , unukê jos´ . @New Episode *INT: možýt , pra rodstvênnêkâv što-nibudz´ xx raskažytê ? *SI4: ničohâ úžo nima i pra rodstvênnêkâú hâvaryc´ . *SI4: staréjšýjê úžo pâumiralê , a mâladyjê +... *SI4: vot u hétâhâ dzjadzê , katory s vajny pryšoú biz nahi , vnukê . *SI4: vnučkâ vyučýlâs´ na vrača , cêrapevt vrač . *SI4: pajexâlâ ú kâlênenhrad . *SI4: tam (.) rodstvênnêkê ú ix . *SI4: i tam ustrojêlâs´ na rabotu (.) i vyšla zamuž za vrača . *SI4: i úsë , i žyve ú kâlênenhradzê . *SI4: kâpêraciv pastrojêlâ , tak i žyve . @New Episode *SI4: nu hâvaryc´ , što v bêlarusê lučšý . *SI4: i zdrâvâxranenêjê razvêtâ lučšý , čym tam . @New Episode *SI4: nu da , rasijê . *SI4: ja by ni xacelâ žyc´ v rasijê . @New Episode *SI4: možýt , pâtamu , što my bêlarusy . *SI4: my drugijê ljudê . *SI4: nas ne iz´menêš xx . *SI4: da zjamli pryvykšýjê . *SI4: a tam bur´´janom pâzârastaúšý úsë . *SI4: no jos´ i srédzi bêlarusâú takijê ljudzê , u katoryx tožý bur´´janom pâzârastaúšý . *SI4: ale (.) bol´šý trudzêccý bêlarusy . @New Episode *INT: a u vas net znakomyx iz rasijê ? @New Episode *SI4: nu , na branščýnê jes´ znakomyjê . *SI4: byvajê , prýjezžajut , dyk raskazvâjuc´ , jak tam u ix složnâ žyc´ . *SI4: u nas lepê . @New Episode *SI4: i zarplaty hényjê nizkêjê . *SI4: xoc´ i ú nas nizkêjê , ale (.) nejêk [_/] nejêk my lepê vykručývâjêmsê . *SI4: u ix neštâ tam saúsim cjažkâ . *SI4: (...) no žyvuc´ ža . *SI4: i jany žyvuc´ , i my žyvëm . *SI4: u nas pry takix žé dzen´gax , nu , vot bol´šý dastatâk u ljudzej , čym (.) u ix . *SI4: nu , tamu što my , možý , ne tracêm na hétyjê frukty , ovâščý . @New Episode *SI4: možý , vot za ščot hétâhâ . *SI4: za ščot lesâ iščé žyvëm . *SI4: my jahâdu i hrybok sâbirajêm . @New Episode *SI4: jez´dzêm za černikâj dlja vnukâú . *SI4: sušu čérniku , ljubêc´ sušonuju . @New Episode *SI4: i kljukvu , i brusniku sâbirajêm . *SI4: nu , i zêmljaniku , tak radzej , bo tut svaja i klubnikâ , i zêmljanikâ svaja . *SI4: a za čérnikâjê jez´dzêm . *SI4: nu , kljukvu dyk raz zjez´dzêú , tam i úsë . *SI4: nabraú skol´kâ , nam dastatâčnâ xx . *SI4: za čyrnikâj neskâl´kâ raz jez´dzêm . *SI4: jana +... *SI4: dol´šý (.) peryâd sâzrévanêjê . *SI4: (...) unukâm zrénêjê pâvyšajêm . *INT: a hriby ? @New Episode *SI4: nu , kahda vot perijêd jahâdy , dyk , nu , inahda tam hrybok dze úvidzêš . *SI4: a tak užo (.) suhubâ jez´dzêm za hrybamê , značýccý za hrybamê , za jahâdâmê , to i za jahâdâmê . *SI4: nu jes´lê uvidzêš , padojmêš hrybok , dyk péúnê +... @New Episode *SI4: persname služyl v germanêjê . *SI4: i vot +... *SI4: a persname účyúsê v muzykal´nâm učylêščý +/. *INT: aha . *SI4: +, v mâladzečnê . *SI4: i vot my pajexâlê ú mâladzečnâ (.) zâbirac´ persname . *SI4: užo kab zâadno pryvezcê jaho . *SI4: vdruh persname tam raz u pačtovy jaščýk . *SI4: i dumâju +"/. *SI4: +" navernâ , pis´mo ad persname . *SI4: i tak na xadu jon prâčitaú i raz , i spratâú hétâ pis´mo . *SI4: dumâju +"/. *SI4: +" nu jak ža mne ad cjabe hétâ uznac´ ? *SI4: +" što ž tam jon pišý ? *SI4: nu , pryjexâlê daxaty . *SI4: jon skaréj tam , užo svaje muzykê tam jon +... *SI4: a ja héty [_//] hétym časâm raz u karmančýk i pis´mo hétâ (.) vykrâlâ i prâčytalâ . *SI4: akazyvâjêccý , pišý +"/. *SI4: +" prýjezžaju (.) tam v otpusk , vot čysla , možý , dvaccatâvâ tam . *SI4: +" dzêvitnaccýtâvâ dvaccatâvâ , vot v écêx čyslâx dolžýn pryjexâc´ . *SI4: +" tol´kâ mamê ni hâvary . *SI4: +" i prývezu cibe pléjêr . *SI4: i jon užo za sčët étâvâ pléjêrâ dyk dumâjê , tajnu ž ni nadâ râskryvac´ . *SI4: a tady prýjezdžajê , nu , étâ prašlo úžo nidzelê dve . *SI4: prýjezdžajê (.) i ulybajêccý . *SI4: rad , što skorâ persname pryjedzê . *SI4: a ja hâvaru , što +... *SI4: +" trébâ ž , étâ , nejkêjê pâčastunkê kupic´ persname . *SI4: +" a čamu persname ? *SI4: ja hâvaru +"/. *SI4: +" nu , možý , v otpusk prydzê . *SI4: ja úžo vedâju , što prâčytaúšý . *SI4: a jon +"/. *SI4: +" ty , musê , pis´mo prâčytalâ ? *SI4: ja haru +"/. *SI4: +" prâčytalâ . @New Episode *SI4: nu , ale ničohâ . *SI4: persname pryjexâú . *SI4: hétâ vrodzê kak tajnâ byla . @New Episode *SI4: pléjêr pryvëz . *SI4: radâs´cê bylo oho ! *SI4: a mne +/. *INT: aha . *SI4: +, xustâčku +/. *INT: aha . *SI4: +, pryvëz . *SI4: tožý xoc´ z babâj na dvaix , ale [_/] ale ž padarâk . *SI4: za svaje ž hrošýkê kupiú . *SI4: ni dâjadaú tam prysmakâú , a sâbiral . *SI4: i bac´ku neštâ tam , âtkryvačku ci što , neštâ pryvëz . *SI4: usim takijê +... *SI4: kamu , étâ , pamadu , kamu (.) cenê . *SI4: étâ ž tady modnâ , étyjê +/. *INT: aha . *SI4: +, cenê byli . *SI4: mjalki hényjê . *SI4: i úse ž tak (.) xacelê . *SI4: usim nejkêjê takijê pryzén´cêkê (..) zrabiúšý byú . *SI4: vo jaki moj persname xarošý ! @New Episode *SI4: druhi by xx prajeú by i ničohâ b ni pryvëz , a héty (.) pryvëz . @New Episode *INT: a kagda étâ on služyl ? *SI4: vosêmsêt dzevêc´ , dzêvinostâ adzin . *SI4: <vosêmsêt dzevjaty>[_//] u vosêmsêt dzevjatym v âkcjabré my mašynu (.) kupilê , hétâ (.) žýhuli . *SI4: hétâ ž tady vabščé , jak rubâl´ héty úžo cerjaú svaju silu +... *SI4: i jak raz (.) na ârhânizacýjê davalê mašyny . *SI4: tak ž nêvazmožnâ bylo kupic´ mašyny . *SI4: i majmu mužu (.) dalê mašynu . *SI4: jon byú +... *SI4: lepšýjê bryhadâ âblicoúščýkâú byla xx . *SI4: i vot jamu vydzêlêlê mašynu . *SI4: a ú nas grošý ni bylo (.) na úsju mašynu . *SI4: pajexâú da bac´koú xx , troxê dalê . *SI4: maje troxê dalê , u nas bylo . *SI4: i vot zlažylê i kupilê žýhuli . *SI4: cjaper jany ú nas vo úžo-užo , vo vâsemnaccýc´ hadoú . *INT: vot étâ vo stajat ? *SI4: da , nu . *SI4: bežývyjê maje žýhuli . *SI4: stol´kâ nas vyručalê jany úsë . *SI4: da bac´koú jez´dzêlê . *SI4: dy úsjakêjê sêtuacýjê takijê , što +... *SI4: dobrâ , mašynâ jos´ . @New Episode *SI4: a hétâ ž byla z mâhazinâ , novâjê , s étâ@k , z zavodâ . *SI4: nu da , étâ bal´šojê dzelâ bylo xx . *SI4: ni každâmu b tak mahli tožý dac´ . *SI4: neštâ zâžyhalkâ sporcêlâs´ . *SI4: vyručajuc´ s´pičkê . @New Episode *INT: a pra vnukâv što-nibud´ , možýt , râskažycê . @New Episode *SI4: oj , mnohâ étyx sluč´ýjêú , a (.) nejêk tak vo i ni zâpâminajêš . *SI4: slava ž vsjakêjê havorâc´ . @New Episode *SI4: persname iščé xodzê v sadzêk , ljubê xadzic´ v sadzêk . *SI4: v otpuskê dyk prosêccý +"/. *SI4: +" zâvjadzicê mjane ú sadzêk . @New Episode *SI4: pâtamu što , nu , domâ s radzicêlêmê +/. *INT: aha . *SI4: no ne každy ž dzen´ tam kudy pajeduc´ jany ci pojduc´ . *SI4: a domâ sjadzec´ ni xočýccý . *SI4: a ú sadzêkê kak-tâ tam s padružkâmê +... *SI4: u jejnâj hrupê dzevâčku vot mamâ vezlâ z vjalikâj skorâs´cju na mašynê i razbilâs´ . *SI4: étâ dzevâčkâ , karočý , čérýz (.) lâbavojê s´ceklo vyskâčýlâ . *SI4: a mamâ žyvajê , a dzevâčkâ nas´mêrc´ . @New Episode *SI4: persname . @New Episode *SI4: nu , persname sâbirajêccý úžo ú školu . *SI4: užo sâbirajêccý . *SI4: na sleduščý hod užo pojdzê . *SI4: a hétâ iščé zimu domâ pabudzê . *SI4: jana dzekabr´skâjê . *SI4: a tak by úžo pašla +/. *INT: nu da . *SI4: +, jeslê by vot sen´cjabr´skâjê byla . *SI4: užo ispolnêlâs´ by šés´ hadoú . *SI4: a tak dzekadr´skâjê , značýccý iš´č´ë adnu zimu budzê xadzic´ . *SI4: nu , ničohâ , râzumnejšýjê budzê . @New Episode *SI4: mamâ čytajê . *INT: aha . *SI4: i ja , jak byvaju z jej , dak čytaju . *SI4: éncýklapedzêjê kupljajêm . *SI4: ljubê jana hétâ . *INT: da ? *SI4: da . *SI4: s éncýklapedzêjê hétyjê raznyjê , pra žyvotnyx tam i pra +/. *INT: aha . *SI4: +, pra úsë tam . *SI4: éncýklapedzêjê kupljajêc´ . *SI4: cjaper ža dlja dzjacej usjaho xvatajê . *INT: a što tam za éncýklapedzêjê ? *SI4: pra žyvotny +/. *INT: aha . *SI4: mir žyvotny . *SI4: i [_/] i pra babâčýk tam , nu . *SI4: i pra étâ vot , pra dzênazavrâú . *SI4: nu , raznâjê , istaričýskâjê takojê vot . @New Episode *SI4: i skazkê tam vsjakêjê , nu , bal´šyjê écê knihê . *SI4: ja hâvaru , éncýklapedzêjê tam , zbornêk hétyx skazâk . @New Episode *SI4: a možý , dzecêm usim hétâ nravêccý , žyvotny mir . *SI4: ni znaju . @New Episode *SI4: u nas jos´ kocêk , i úsë . *SI4: a domâ ni zavodzêc´ . *SI4: havorâc´ , nima hrošý . @End
(Stand: 20.04.2022)