int_sm_4

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: SI4 Town, INT Interviewer

@ID: brms|int|SI4|58;|female|Informant||Town|professional||

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

*SI4: nu , vot tak i ja (.) takžý hâvaru .

*SI4: ne mahu čystâ na bêlaruskêm râzmaúljac´ .

*SI4: hâvaru na smešýnâm , bo z dzjacinstvâ tak havorým .

*SI4: i nixto ú nas ne havorâ čystâ na bêlaruskâj movê .

*INT: nu vy xârašo k étâmu , da , kak-tâ atnosêcês´ ?

*SI4: nu da .

*SI4: što [_/] što tut kak ?

*SI4: kak étâ ž (.) xx xx nadâ byc´ , štoby vy suhubâ na svajom jêzyke +...

*SI4: (...) tak vse gâvarjat .

*INT: a što vy dumâjêcê a buduš´č´êm bêlaruskâvâ jêzyka ?

*SI4: nu , bêlaruskê i dolžýn byc´ bêlaruskê .

*INT: nu , vot on isčeznêt ilê net ?

*SI4: +< i ruskê +...

*SI4: jak isčéz´nê (.) sam bêlarus , tak isčéznê i jazyk .

*SI4: a tak čamu ž jon isčéz´nê ?

*SI4: ni isčéz´nê .

*INT: a vy , možýt , râskažycê mne kakuju-nibud´ vot istorêju , svjazânnuju s dic´mi .

@New Episode

*SI4: vot samâ bylâ takojê vot , što skladâvâlê my den´gê na svad´bu bratu .

*SI4: brat +/.

*INT: aha .

*SI4: +, u menja žyl .

*SI4: i vot (.) skladâvâlê den´gê .

*SI4: nu , xto prydzët , tam sasedkâ , addolžým tam na [_/] na dzenëk , na dva .

*SI4: a persname moj (.) étâ usëk , što my âddalžajêm dzen´gê .

*SI4: i znal , što my kak by ne prjatâlê nêkagda .

*SI4: vot u radzicêlêj nêkagda ni prjatâlês´ dzen´gê .

*SI4: nu tam nêbal´šyjê summy .

*SI4: vot prydzët s mâgazinâ , i kâšylëk svabodnâ ležal na stale .

*SI4: i my k étâmu +...

*SI4: nu , bylê sprjatâny (.) v sekcýjê , u šufljadcý , ale ne nastol´kâ tak užo hlubako .

*SI4: vot .

*SI4: on vidzêl .

*SI4: i my kak-tâ ni [_/] ni prýdavalê étâ značenê .

*SI4: vdruh (.) brat hâvaryt , što +...

*SI4: +" pajdu úžo kol´cý kupljac´ .

*SI4: ale hrošý nema .

*SI4: +" možý , ty bralâ ?

*SI4: ja haru +"/.

*SI4: +" ne , ja ne bralâ hrošý .

*SI4: i tak pêrýpuhalêsê .

*SI4: nu , hljan´ , hétâ ž sâbiranyjê hrošý i +/.

*INT: aha .

*SI4: dze +...

*SI4: +" persname , možý , ty braú hrošý ?

*SI4: +" braú .

*SI4: +" a kudy ty ix dzeú ?

*SI4: +" a ja âddalžyú xlopčýku na vêlâsiped .

*SI4: +" jon budzê kupljac´ .

*SI4: +" a jon budzê karoú pas´cic´ i sâbjaré hrošý za letâ , i addas´ .

*SI4: a hény xlopčýk +...

*SI4: naš u pervy klas dolžýn byú is´ci , a hény úžo try klasy zakončêú .

*SI4: užo to jes´c´ jamu dzevêc´ let (.) bylâ .

*SI4: on ža úžo sâbražaú .

*SI4: i étâ , my tut žé da hétâhâ xlopčýkâ .

*SI4: havorým +...

*SI4: pryšla k macêrý ivo , a jon staic´ .

*SI4: i hâvaru , što +...

*SI4: +" persname , vot tvoj +...

*SI4: jak ža jaho ?

*SI4: persname , pa-moimu , zvalê .

*SI4: +" uzjaú hrošý , âddalžyl , ni úzjaú , âddalžyú hrošý .

*SI4: +" kab vjarnuc´ , bo hétâ ž , nu [_/] nu , hétâ ž dzetstvâ , dzeckêjê šalâs´cê takijê .

*SI4: jana havorâ +"/.

*SI4: +" a u nas nima hrošý (.) čužyx .

*SI4: ja tady dumâju +"/.

*SI4: +" daj ja pajdu na xitrâs´c´ .

*SI4: +" nu jak ža hétâ ?

*SI4: i héty xlopčýk jej u kalenê +...

*SI4: na kalenê staú perâd jej i havorâ , što +...

*SI4: +" mamâ , ja ne braú hrošý .

*SI4: pânimajêš ?

*SI4: ja tady dumâju +"/.

*SI4: +" nu , raz hétâ dzicja tak užo havorâ , i moj ža ž ne pavinny manic´ .

*SI4: bo (.) jon ža ž men´šý , jon ne dolžýn manic´ .

*SI4: tady ja hâvaru +"/.

*SI4: +" nu , znajêš , persname , jes´lê (.) ty ni vedâjêš , dze hrošý +...

*SI4: +" i jon havorâ , što nima .

*SI4: +" a moj havorâ , što (.) âddalžyú hétâmu .

*SI4: +" dyk hâvaru ["-"] ja (.) pâsažu cjabe ú cjurmu .

*SI4: héty xlapec jak kinêccý !

*SI4: jaščé jon i +...

*SI4: +" mamâčkâ +...

*INT: vsë .

*SI4: +" hrošý ú rybkâx .

*SI4: +" rybkê +/.

*INT: aha .

*SI4: serviz taki byú čajny ilê vodâčny taki , nu , serviz .

*SI4: jon u hârljački hétyjê zasunuú hétyjê hrošý .

*SI4: vo .

*SI4: a kab ne pašla na xitrâs´c´ , tak by i vsë , i prapalê by našý hrošý .

*SI4: dâkažy ty hénâj persname .

*SI4: i vo +...

*SI4: vo tak .

*INT: +< a mnohâ tam u vas byla ?

*SI4: nu , ja ne pomnju .

*SI4: jeslê kol´cý išoú kupljac´ , dyk , vidzêmâ ž , mnohâ .

*SI4: ja úžo i ni pomnju , skol´kâ tam hényx hrošý bylo .

*SI4: tady ž étyjê hrošý byli ni takijê , jak (.) cjaper .

*SI4: hétâ ž byú +...

*SI4: jaki hétâ hod ?

*SI4: možý , vâs´mêdzisjaty hod byú .

*SI4: vo .

*INT: vo tak vo .

*SI4: nu .

*SI4: u hârljačku u rybkâx , oj .

*SI4: kab ne pašla na xitrâs´c´ , i úsë b , tyja hrošý (.) prapalê .

*SI4: hénâ uverýnâ , što jejny syn ni manic´ .

*SI4: a ja uverýnâ tožý , što moj ne manic´ .

*SI4: nu , jak ža +...

*SI4: ot trébâ dzjacej hétyx kântralirâvâc´ .

*INT: vy ni nakazâvâlê xx ?

*SI4: ne , prostâ skazalâ , što dzen´hê , étâ (.) vzroslyjê dalžny ix +...

*SI4: zârabatyvajut , žnačýc´ i âddalžajut .

*SI4: znajut , kuda dzen´hê +...

*SI4: a dzecêm nel´zja takimê dzelamê +...

*SI4: nêkahda vot ne bralê ú maix radzicêlêj .

*SI4: u dzedâ ž i baby vsehda byli jany letâm .

*SI4: nikolê ni bralê hrošý , sa stala kab .

*SI4: dažý vot nikolê ne hâvarylê , što +...

*SI4: +" babâ , daj mne hrošý .

*SI4: ci što +...

*SI4: u nas takojê v sim´je ni +...

*SI4: nu , kak by (.) iz´lišýk dzenêh tožý nêkahda ne bylo .

*SI4: vse dzen´hê <na ščétu>[_//] na (.) padščot byli .

*SI4: ale nikolê ni [_//] ne melê takoj mody , kab vot uzjac´ kupic´ tam šýkaladku bez prosâ tam ilê što .

*SI4: takohâ u nas ne bylâ .

*SI4: i ceper vot jany +...

*SI4: nima , kab nejdzê tam hrošý hétyjê pâzyčajê .

*SI4: to trébâ nejêk vykručývâccý samim .

*SI4: raz (.) nejkuju pakupku , dyk , nu , vot srydzi radzicêlêj .

*SI4: a štob pa ljudzêx âddalžac´ , u nas takohâ kak i ni zâvêdzeno .

*SI4: nima , dyk trébâ skapic´ samim kak-nibudz´ .

*INT: a vy étât dom samê strojêlê ?

*SI4: kupilê tady , jak stalê žaniccý .

*SI4: persname (.) straicêlêm rabotâú , užo âblicovščýkâm , i zârabljaú hrošý .

*SI4: skladâvâlê my hétyjê hrošý .

*SI4: jamu kupilê âdnakomnâtnuju kvarciru .

*SI4: jak raz vot hétâ +...

*SI4: tol´kâ (.) kupilê hétu kvarciru , i staú , étâ , vot padâc´ [_///] étâ úsë , ékanomêkâ hétâ , usë .

*SI4: tady , nu , čuc´ nam xvacilâ na hénu kvarciru âdnakomnâtnuju , u has´cinêcý kupilê .

*SI4: a tady , nu , jaščé jon byú ni žanaty .

*SI4: a tady žaniúsê i pâminjaú na dvuxkomnâtnuju .

*SI4: a hétâ úžo tady , pâlučajêccý , my s persname astalês´ u trëxkomnâtnâj našýj kvarcirý .

*SI4: nu , jany +...

*SI4: žaniúsê persname .

*SI4: tady havorâc´ , što +...

*SI4: +" nu , budzêm strojêc´ kâpêraciv .

*SI4: ja hâvaru , što +...

*SI4: +" nu , kâpêraciv +...

*SI4: +" i úse budzêm sjadzec´ na balkonê i jez´dzêc´ na tuju daču .

*SI4: +" budzêm my kupljac´ , jakijê ú nas vot vašý svadzêbnyjê , tam našý +...

*SI4: +" zložýmsê , možý , iščé bac´ki (.) njavestkê pamohuc´ .

*SI4: +" zložýmsê i kupêm jakuju-nibudz´ xatku , takuju vot ni savsem +...

*SI4: +" pryložým rukê i zrobêm užo (.) lepšuju , pâbudujêm .

*SI4: nu , i vot tak i réšylê .

*SI4: +" i budzêm vot mec´ âharod .

*SI4: +" i ni trébâ budzê jez´dzêc´ nam na hénu daču .

*SI4: vot .

*SI4: dačý tožý byla u nas uparadkâvânâjê , zjamel´kâ uxožýnâjê .

*SI4: cjažkâ bylo z jej râstavaccý , ale pradalê daču .

*SI4: vot zlažylê úse hétâ i kupilê za dve tysêčý dolârâú .

*SI4: u jakim my ?

*SI4: vot dzesêc´ hadoú .

*SI4: dyk hétâ dzêvinosty hod .

*SI4: ne , dzêvinostâ , možý , sidz´moj hod byl xx .

*SI4: vot tak i žyvëm cjaper .

*SI4: i rady , što (.) ni pašli ú hényjê kâpêracivy .

*SI4: pastrojêlêsê samê .

*SI4: péúnê ž , cjažkâ svaim trudom usë .

*SI4: nanjac´ , trébâ hrošý placic´ .

*SI4: i nanjatyjê ni tak zrobêc´ , jak sam zrobêš .

*SI4: vot pracý xvatajê .

*SI4: pakul´ (.) čýlavek robê , datul´ jon žyve .

@New Episode

*SI4: i ja réšylâ , paka rabotâju , ja žyvu .

*INT: a tut u vas bal´šoj uč´astâk ?

*SI4: dzesêc´ sotâk .

*SI4: ale (.) úsë pasažýnâ tak vo , nidze (.) lišnêhâ nima mestâ takohâ .

*SI4: dyk xvatajê , vpalne xvatajê na našý sem´´jê .

*SI4: nu , iščé vjaskovyjê dzjaúčaty dyk bul´bâčku iščé , byvajê , dajuc´ .

*SI4: a tak usju harodnênu z vjasny , jak nâčynajêccý +...

*SI4: ranâ sažu hétâ , seju hétâ úsë , sažu .

*SI4: dyk (.) ranâ úsë ja dzelâju .

*SI4: dârahohâ takohâ ni kupljajêm na bazarý .

@New Episode

*SI4: vsë svajo .

*SI4: nu , vo tak i žyvëm .

*SI4: dažý byvajê , što zânjasu i pradam , jes´lê lišnjâjê .

*INT: da ?

*SI4: nu .

@New Episode

*SI4: nu , ot klubnikê prâdala troškê .

*SI4: tady (.) letâs´ âhurki , cybulju prâdavalâ xx .

*INT: zârâbatak .

*SI4: nu , hâvaru , što xoc´ na saxâr .

*INT: aha .

@New Episode

*INT: u vas tut prirodâ , tak krasivâ .

*SI4: nu , ulêcâ byla (.) xarošýjê .

*SI4: dyk vot gaz pravodzêlê , asval´t héty uzburýlê .

*SI4: vadu pravodzêlê .

*SI4: dyk a cjaper asval´t +...

*SI4: ékânamičêskê kryzês .

*SI4: cjaper asval´t héty ni paložýc´ .

*SI4: i budzêm žyc´ u hétâj +...

@New Episode

*SI4: xočýccý asval´tâ , xočýccý ulicý našý krasivyjê .

*SI4: dama vun jakijê krasivyjê !

@New Episode

*SI4: dyk xočýccý ž , kab i asval´t byú .

*SI4: vot .

*SI4: nu jak nima , dyk dze ž jaho úzjac´ ?

*SI4: možý , našý bêlarus´ padymêccý , našý smarhonščýnâ , i (.) zrobêc´ asval´t .

*SI4: budzêm verýc´ .

@New Episode

*INT: âmfêceatr vun tam kakoj krasivyj pastrojêlê v parkê .

*SI4: nu , pastrojêlê , ale ž pâhljadzi , jaki maly .

*SI4: vot ljudzej sabraccý , i úsë , i ljudzê ž ni úlazêc´ u jaho .

*SI4: ni vedâju , kak dumâlê .

*SI4: i hrošý ž tožý ni malyjê úvalilê ú hénu .

*SI4: neštâ ni padumâúšý +...

*SI4: horâd ža ras´ce .

@New Episode

*INT: a tak xodzêcê kuda-nibudz´ xx ?

*SI4: nu , vot jak (.) s´vjatâ , dyk xodzêm âbizacêl´nâ .

*SI4: pâtamu šta adzin syn (.) mâršyrujê ú kalonê , druhi ihrajê .

*INT: aha .

*SI4: nu dyk jak ža ni pâljubavaccý svaimê dzetkâmê ?

*INT: aha .

*SI4: vot tak i xodzêm (.) ad s´vjatâ da s´vjatâ .

*INT: s vnukâmê , vse vmes´cê .

*SI4: s unukâmê , vse úcmes´cê , da .

@New Episode

*INT: a muž vaš na rabocê ?

*SI4: na rabocê muž .

*SI4: prýjazdžajê až u pâlavinu , nu , pjatnaccýc´ minut sidz´movâ .

*SI4: nu , vo pažarýlâ katlet , cjaper pâjas´cë sa mnoj .

*INT: ne , spasibâ , ja pajelâ .

*INT: ja ž z domâ .

@New Episode

*INT: ja ž ni znaju vabš´č´e gorâdâ .

*SI4: da ?

*INT: ploxâ znaju .

*SI4: a što , malâ [_/] malâ žývicë ú hétym horâdzê ?

*INT: ne , ja ni xažu nêkuda .

*SI4: a , ni xodzêcê .

*INT: kâryni , vsë .

*INT: kâryni znaju , céntâr znaju .

*INT: a ulêcâ senkevêč´ý +/.

*SI4: a vabščé vy pryjexâlê ilê žylê z´dzes´ ?

*INT: žyvu s raždzenêjê .

*SI4: da ?

@New Episode

*INT: mamâ , dze étâ ulêcâ ?

*INT: +" mamâ , dze ta ?

*INT: mamâ raskazyvâjê , ja jedu .

*SI4: dyk u kvarciry žyvecê ?

*INT: da-da , na pjatym étažy .

@New Episode

*SI4: tyk vot i my paétâmu , što složnâ .

*SI4: nu , i ciper vot gaz prâvjali , âtaplenêjê gazâvâjê .

*SI4: étâ ž vabščé šykarnâ !

*SI4: vadzičku prâvjali .

*SI4: iščé tol´kâ učorâ prâvjali vadu .

*INT: aha .

*SI4: iščé bjarom z kalodcý , ale +/.

*INT: a , nu vo krany , cénnêkê visjat .

*SI4: +, úžo krany +...

*SI4: nu .

@New Episode

*SI4: tol´kâ účorâ pâdključylê , z bal´šym trudom .

*SI4: jany tut (.) doúhâ .

*SI4: vot i úves´ moj raskaz .

@New Episode

*INT: družylê ani vdvajom , synav´ja ?

*SI4: nu da .

*SI4: nu , tak kak mal´čýkê , ni sil´nâ tam ani družny meždu saboj .

*SI4: nu , ciper užo kak mužčyny +...

*INT: a tak dralês´ râzhanjalê č´astâ ?

*SI4: nu .

*SI4: persname ne ljubiú mâlako pic´ vabščé .

*SI4: a zâstavljalâ mâlako pic´ .

*INT: aha .

*SI4: pomnju xx , pastavlju kružku mâlaka , âdyxodzêčý na rabotu .

*SI4: jon ža iščé s´pic´ letâm .

*SI4: i , nu , tam jadu .

*SI4: i pryxožu , mâlako hétâ úsë staic´ .

*SI4: raz hâvaru , što +...

*SI4: +" ni duêš@w pic´ mâlako , dyk tady vot kudy budzêm jexâc´ , cjabe ni budzêm brac´ .

*SI4: nu , a jon sâbraziú , raz i vylêú mâlako .

*SI4: a ja dumâju +"/.

*SI4: +" nu , ni dzivâ , što úsju kružku mâlaka vypêú .

*SI4: +" ni +/.

*INT: aha .

*SI4: +, možý byc´ .

*SI4: ne piú , ne piú , a to raptâm vypêú .

*SI4: hâvaru +"/.

*SI4: +" persname !

*SI4: a jon iščé ú školu ne xadziú , iščé maly byú .

*SI4: hâvaru +"/.

*SI4: +" persname , sasedkâ hâvarylâ , što (.) mâlako s kranâ cjačé .

*SI4: a jon u rakâvênu .

*SI4: +" ja bolêj ni budu .

*SI4: +" mâlako hâvaru ["-"] sasedkâ hâvarylâ , s kranâ cjačé .

@New Episode

*SI4: a ceper´ tol´kâ kêpičënâjê , akazyvâjêccý , mâlako p´´je .

*INT: +< da ?

@New Episode

*SI4: nu , što-tâ vot imu ni nravêlâs´ .

@New Episode

*SI4: ja ž by mahla (.) kêpjacic´ , ale , nu , tož pâscêrezovânâjê mâlako .

*SI4: nu , i at mamy prývazilê , ni piú mâlako .

*SI4: a mne ž xacelâsê , kab vypêú mâlačka .

*SI4: (...) nu , i prakaz´nêčýlê tak vot .

*SI4: prydzêš s raboty , dzicej nima .

*SI4: v armêju jak pašoú , tady (.) služyú na uralê , v učébkê .

*SI4: a patom +...

*SI4: a tam hatovêlê +...

*SI4: v to vrémê hatovêlê tam (.) vadzicêlêj dlja kuby i dlja girmanêjê .

*INT: oho !

*SI4: a ja étâvâ ne znalâ .

*SI4: a patom vot kak-tâ (.) rasslyšýlâ , što dlja kuby hatovêc´ .

*SI4: oj , skol´kâ pêrýžyvalâ !

*SI4: jez´dzêlâ na ural .

*SI4: dumâju +"/.

*SI4: +" xoc´ uvidzêc´ jaho !

*SI4: +" tak jak zašljuc´ kudy +...

*SI4: i jaho adpravêlê v germanêju .

*SI4: v germanêjê služyú .

@New Episode

*SI4: xârašo âdslužyú , pryšoú .

*SI4: pryšoú v otpusk , byú zimoj .

*SI4: o , jak zašoú +...

*SI4: a jon byú s krasnymê pahonâmê pâčemu ta .

*SI4: ni znaju .

*SI4: vadzicêlê , ale byli s krasnymê pahonâmê .

*SI4: o , jak [_/] jak jarkâ stalâ ú xacê , jak zajšoú .

*SI4: jak vesêlâ stalâ .

*SI4: kažýccý , soncý (.) pâjavilâs´ .

*SI4: ne znaju , ci bylo tam soncâ , ci ne .

*SI4: nu tak s´vetlâ ú xacê stalâ , što (.) pryšoú .

*SI4: tady pajexâú .

*SI4: nu , dobrâ âdslužyú , pryšoú .

@New Episode

*SI4: nu , dva hodâ ž tady služylê .

*SI4: polhodâ v učébkê , pâltara v germanêjê .

*SI4: vo .

*SI4: +" dzed byú uhnân v germanêju , a ty (.) služyl v germanêjê .

@New Episode

*INT: a papâ nêčevo vam ne raskazyvâl pra hermanêju ?

*SI4: što tam možnâ bylo hâvaryc´ ?

*SI4: rabilê dy úsë .

@New Episode

*SI4: abščénêjê tam +...

*SI4: byvajê , z jakim nemcâm tam +...

*SI4: nu jakojê tam abščénêjê ?

*SI4: jêzyka ž tam +...

*SI4: nu , troxê tam neštâ (.) mahli skazac´ .

*SI4: tak asobyx (.) ne bylo slučýjêú .

@New Episode

*SI4: zarâz budu bul´bâčku stavêc´ , bo ú pitnaccýc´ minut (.) sidz´mohâ prydzê muž .

@New Episode

*SI4: što iščé ?

@New Episode

*INT: pra mužý što-nibudz´ .

@New Episode

*SI4: tožý vot prasty čýlavek .

*SI4: prasty čýlavek .

*SI4: robêc´ da i vsë .

*SI4: rabilê , dzjacej hâdavalê .

*SI4: vot i žyvëm .

*SI4: ciper´ žyvëm hétym (.) ščas´cêm , što vot dzetkê jos´ , unukê jos´ .

@New Episode

*INT: možýt , pra rodstvênnêkâv što-nibudz´ xx raskažytê ?

*SI4: ničohâ úžo nima i pra rodstvênnêkâú hâvaryc´ .

*SI4: staréjšýjê úžo pâumiralê , a mâladyjê +...

*SI4: vot u hétâhâ dzjadzê , katory s vajny pryšoú biz nahi , vnukê .

*SI4: vnučkâ vyučýlâs´ na vrača , cêrapevt vrač .

*SI4: pajexâlâ ú kâlênenhrad .

*SI4: tam (.) rodstvênnêkê ú ix .

*SI4: i tam ustrojêlâs´ na rabotu (.) i vyšla zamuž za vrača .

*SI4: i úsë , i žyve ú kâlênenhradzê .

*SI4: kâpêraciv pastrojêlâ , tak i žyve .

@New Episode

*SI4: nu hâvaryc´ , što v bêlarusê lučšý .

*SI4: i zdrâvâxranenêjê razvêtâ lučšý , čym tam .

@New Episode

*SI4: nu da , rasijê .

*SI4: ja by ni xacelâ žyc´ v rasijê .

@New Episode

*SI4: možýt , pâtamu , što my bêlarusy .

*SI4: my drugijê ljudê .

*SI4: nas ne iz´menêš xx .

*SI4: da zjamli pryvykšýjê .

*SI4: a tam bur´´janom pâzârastaúšý úsë .

*SI4: no jos´ i srédzi bêlarusâú takijê ljudzê , u katoryx tožý bur´´janom pâzârastaúšý .

*SI4: ale (.) bol´šý trudzêccý bêlarusy .

@New Episode

*INT: a u vas net znakomyx iz rasijê ?

@New Episode

*SI4: nu , na branščýnê jes´ znakomyjê .

*SI4: byvajê , prýjezžajut , dyk raskazvâjuc´ , jak tam u ix složnâ žyc´ .

*SI4: u nas lepê .

@New Episode

*SI4: i zarplaty hényjê nizkêjê .

*SI4: xoc´ i ú nas nizkêjê , ale (.) nejêk [_/] nejêk my lepê vykručývâjêmsê .

*SI4: u ix neštâ tam saúsim cjažkâ .

*SI4: (...) no žyvuc´ ža .

*SI4: i jany žyvuc´ , i my žyvëm .

*SI4: u nas pry takix žé dzen´gax , nu , vot bol´šý dastatâk u ljudzej , čym (.) u ix .

*SI4: nu , tamu što my , možý , ne tracêm na hétyjê frukty , ovâščý .

@New Episode

*SI4: možý , vot za ščot hétâhâ .

*SI4: za ščot lesâ iščé žyvëm .

*SI4: my jahâdu i hrybok sâbirajêm .

@New Episode

*SI4: jez´dzêm za černikâj dlja vnukâú .

*SI4: sušu čérniku , ljubêc´ sušonuju .

@New Episode

*SI4: i kljukvu , i brusniku sâbirajêm .

*SI4: nu , i zêmljaniku , tak radzej , bo tut svaja i klubnikâ , i zêmljanikâ svaja .

*SI4: a za čérnikâjê jez´dzêm .

*SI4: nu , kljukvu dyk raz zjez´dzêú , tam i úsë .

*SI4: nabraú skol´kâ , nam dastatâčnâ xx .

*SI4: za čyrnikâj neskâl´kâ raz jez´dzêm .

*SI4: jana +...

*SI4: dol´šý (.) peryâd sâzrévanêjê .

*SI4: (...) unukâm zrénêjê pâvyšajêm .

*INT: a hriby ?

@New Episode

*SI4: nu , kahda vot perijêd jahâdy , dyk , nu , inahda tam hrybok dze úvidzêš .

*SI4: a tak užo (.) suhubâ jez´dzêm za hrybamê , značýccý za hrybamê , za jahâdâmê , to i za jahâdâmê .

*SI4: nu jes´lê uvidzêš , padojmêš hrybok , dyk péúnê +...

@New Episode

*SI4: persname služyl v germanêjê .

*SI4: i vot +...

*SI4: a persname účyúsê v muzykal´nâm učylêščý +/.

*INT: aha .

*SI4: +, v mâladzečnê .

*SI4: i vot my pajexâlê ú mâladzečnâ (.) zâbirac´ persname .

*SI4: užo kab zâadno pryvezcê jaho .

*SI4: vdruh persname tam raz u pačtovy jaščýk .

*SI4: i dumâju +"/.

*SI4: +" navernâ , pis´mo ad persname .

*SI4: i tak na xadu jon prâčitaú i raz , i spratâú hétâ pis´mo .

*SI4: dumâju +"/.

*SI4: +" nu jak ža mne ad cjabe hétâ uznac´ ?

*SI4: +" što ž tam jon pišý ?

*SI4: nu , pryjexâlê daxaty .

*SI4: jon skaréj tam , užo svaje muzykê tam jon +...

*SI4: a ja héty [_//] hétym časâm raz u karmančýk i pis´mo hétâ (.) vykrâlâ i prâčytalâ .

*SI4: akazyvâjêccý , pišý +"/.

*SI4: +" prýjezžaju (.) tam v otpusk , vot čysla , možý , dvaccatâvâ tam .

*SI4: +" dzêvitnaccýtâvâ dvaccatâvâ , vot v écêx čyslâx dolžýn pryjexâc´ .

*SI4: +" tol´kâ mamê ni hâvary .

*SI4: +" i prývezu cibe pléjêr .

*SI4: i jon užo za sčët étâvâ pléjêrâ dyk dumâjê , tajnu ž ni nadâ râskryvac´ .

*SI4: a tady prýjezdžajê , nu , étâ prašlo úžo nidzelê dve .

*SI4: prýjezdžajê (.) i ulybajêccý .

*SI4: rad , što skorâ persname pryjedzê .

*SI4: a ja hâvaru , što +...

*SI4: +" trébâ ž , étâ , nejkêjê pâčastunkê kupic´ persname .

*SI4: +" a čamu persname ?

*SI4: ja hâvaru +"/.

*SI4: +" nu , možý , v otpusk prydzê .

*SI4: ja úžo vedâju , što prâčytaúšý .

*SI4: a jon +"/.

*SI4: +" ty , musê , pis´mo prâčytalâ ?

*SI4: ja haru +"/.

*SI4: +" prâčytalâ .

@New Episode

*SI4: nu , ale ničohâ .

*SI4: persname pryjexâú .

*SI4: hétâ vrodzê kak tajnâ byla .

@New Episode

*SI4: pléjêr pryvëz .

*SI4: radâs´cê bylo oho !

*SI4: a mne +/.

*INT: aha .

*SI4: +, xustâčku +/.

*INT: aha .

*SI4: +, pryvëz .

*SI4: tožý xoc´ z babâj na dvaix , ale [_/] ale ž padarâk .

*SI4: za svaje ž hrošýkê kupiú .

*SI4: ni dâjadaú tam prysmakâú , a sâbiral .

*SI4: i bac´ku neštâ tam , âtkryvačku ci što , neštâ pryvëz .

*SI4: usim takijê +...

*SI4: kamu , étâ , pamadu , kamu (.) cenê .

*SI4: étâ ž tady modnâ , étyjê +/.

*INT: aha .

*SI4: +, cenê byli .

*SI4: mjalki hényjê .

*SI4: i úse ž tak (.) xacelê .

*SI4: usim nejkêjê takijê pryzén´cêkê (..) zrabiúšý byú .

*SI4: vo jaki moj persname xarošý !

@New Episode

*SI4: druhi by xx prajeú by i ničohâ b ni pryvëz , a héty (.) pryvëz .

@New Episode

*INT: a kagda étâ on služyl ?

*SI4: vosêmsêt dzevêc´ , dzêvinostâ adzin .

*SI4: <vosêmsêt dzevjaty>[_//] u vosêmsêt dzevjatym v âkcjabré my mašynu (.) kupilê , hétâ (.) žýhuli .

*SI4: hétâ ž tady vabščé , jak rubâl´ héty úžo cerjaú svaju silu +...

*SI4: i jak raz (.) na ârhânizacýjê davalê mašyny .

*SI4: tak ž nêvazmožnâ bylo kupic´ mašyny .

*SI4: i majmu mužu (.) dalê mašynu .

*SI4: jon byú +...

*SI4: lepšýjê bryhadâ âblicoúščýkâú byla xx .

*SI4: i vot jamu vydzêlêlê mašynu .

*SI4: a ú nas grošý ni bylo (.) na úsju mašynu .

*SI4: pajexâú da bac´koú xx , troxê dalê .

*SI4: maje troxê dalê , u nas bylo .

*SI4: i vot zlažylê i kupilê žýhuli .

*SI4: cjaper jany ú nas vo úžo-užo , vo vâsemnaccýc´ hadoú .

*INT: vot étâ vo stajat ?

*SI4: da , nu .

*SI4: bežývyjê maje žýhuli .

*SI4: stol´kâ nas vyručalê jany úsë .

*SI4: da bac´koú jez´dzêlê .

*SI4: dy úsjakêjê sêtuacýjê takijê , što +...

*SI4: dobrâ , mašynâ jos´ .

@New Episode

*SI4: a hétâ ž byla z mâhazinâ , novâjê , s étâ@k , z zavodâ .

*SI4: nu da , étâ bal´šojê dzelâ bylo xx .

*SI4: ni každâmu b tak mahli tožý dac´ .

*SI4: neštâ zâžyhalkâ sporcêlâs´ .

*SI4: vyručajuc´ s´pičkê .

@New Episode

*INT: a pra vnukâv što-nibud´ , možýt , râskažycê .

@New Episode

*SI4: oj , mnohâ étyx sluč´ýjêú , a (.) nejêk tak vo i ni zâpâminajêš .

*SI4: slava ž vsjakêjê havorâc´ .

@New Episode

*SI4: persname iščé xodzê v sadzêk , ljubê xadzic´ v sadzêk .

*SI4: v otpuskê dyk prosêccý +"/.

*SI4: +" zâvjadzicê mjane ú sadzêk .

@New Episode

*SI4: pâtamu što , nu , domâ s radzicêlêmê +/.

*INT: aha .

*SI4: no ne každy ž dzen´ tam kudy pajeduc´ jany ci pojduc´ .

*SI4: a domâ sjadzec´ ni xočýccý .

*SI4: a ú sadzêkê kak-tâ tam s padružkâmê +...

*SI4: u jejnâj hrupê dzevâčku vot mamâ vezlâ z vjalikâj skorâs´cju na mašynê i razbilâs´ .

*SI4: étâ dzevâčkâ , karočý , čérýz (.) lâbavojê s´ceklo vyskâčýlâ .

*SI4: a mamâ žyvajê , a dzevâčkâ nas´mêrc´ .

@New Episode

*SI4: persname .

@New Episode

*SI4: nu , persname sâbirajêccý úžo ú školu .

*SI4: užo sâbirajêccý .

*SI4: na sleduščý hod užo pojdzê .

*SI4: a hétâ iščé zimu domâ pabudzê .

*SI4: jana dzekabr´skâjê .

*SI4: a tak by úžo pašla +/.

*INT: nu da .

*SI4: +, jeslê by vot sen´cjabr´skâjê byla .

*SI4: užo ispolnêlâs´ by šés´ hadoú .

*SI4: a tak dzekadr´skâjê , značýccý iš´č´ë adnu zimu budzê xadzic´ .

*SI4: nu , ničohâ , râzumnejšýjê budzê .

@New Episode

*SI4: mamâ čytajê .

*INT: aha .

*SI4: i ja , jak byvaju z jej , dak čytaju .

*SI4: éncýklapedzêjê kupljajêm .

*SI4: ljubê jana hétâ .

*INT: da ?

*SI4: da .

*SI4: s éncýklapedzêjê hétyjê raznyjê , pra žyvotnyx tam i pra +/.

*INT: aha .

*SI4: +, pra úsë tam .

*SI4: éncýklapedzêjê kupljajêc´ .

*SI4: cjaper ža dlja dzjacej usjaho xvatajê .

*INT: a što tam za éncýklapedzêjê ?

*SI4: pra žyvotny +/.

*INT: aha .

*SI4: mir žyvotny .

*SI4: i [_/] i pra babâčýk tam , nu .

*SI4: i pra étâ vot , pra dzênazavrâú .

*SI4: nu , raznâjê , istaričýskâjê takojê vot .

@New Episode

*SI4: i skazkê tam vsjakêjê , nu , bal´šyjê écê knihê .

*SI4: ja hâvaru , éncýklapedzêjê tam , zbornêk hétyx skazâk .

@New Episode

*SI4: a možý , dzecêm usim hétâ nravêccý , žyvotny mir .

*SI4: ni znaju .

@New Episode

*SI4: u nas jos´ kocêk , i úsë .

*SI4: a domâ ni zavodzêc´ .

*SI4: havorâc´ , nima hrošý .

@End

(Stand: 09.06.2021)