int_sm_2

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	SI2 Migrant, INT Interviewer
@ID:	brms|int|SI2|33;|female|Informant||Migrant|secondary||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
@Comment: Pauses and overlaps were disregarded in parts of this file
*SI2:	istorýj mnohâ , ale ja ni znaju , jakuju râskazac´ .
*SI2:	tamu što (.) i tam , i tam byvajêt .
*SI2:	a , nu , bylo takojê , što pašli na réčku , i (.) l´dziny plavâlê , takijê vjalikêjê-vjalikêjê .
*SI2:	i my zâxacelê ix pêrapryhnuc´ .
*SI2:	a mjane (.) rukavicâ zvalilâsê i papalâ ú vadu .
*SI2:	a tam hrošý byli .
*INT:	o .
*SI2:	dvaccýc´ kapejêk .
*INT:	aha .
*SI2:	jak ja plakâlâ !
*SI2:	i ú šubê zvalilâsê .
*SI2:	u šubê , takijê iskustvênnyjê šuby byli , zvalilâsê ú hétu vadu .
*SI2:	vycêhnulê , vsë .
*SI2:	a da mamkê bajusê is´ci .
*SI2:	vsë , budzê na kalenê na haroxu +...
*SI2:	étâ +/.
*INT:	aha .
*SI2:	+, kak vsigda , takojê bylo .
*SI2:	sušyc´ stalê kalja pečkê .
*SI2:	nu , dz´very atkrylê ú pečcý i spalilê hénu šubu .
*SI2:	iščé horýj zrabilê .
*SI2:	i ja prišla da +/.
*INT:	spalilê šubu ?
*SI2:	spalilê iskustvênnuju [_/] iskustvênnuju šubu .
*INT:	a .
*SI2:	nu , ot pryšla , nu i vsë .
*SI2:	a mamâkâ staic´ na dzjadzincý .
*SI2:	nu i vsë .
*SI2:	dumâju +"/.
*SI2:	+" vsë .
*SI2:	nu dobrâ , što pryšla (.) majej padružkê (.) mamâ .
*SI2:	i jana užo pâprasilâ za mjane , tak havorâ , kab ni bilê .
*INT:	aha .
*SI2:	bo mamâ ú mjane strohâjê .
*SI2:	takajê jana +...
*SI2:	da hétâ , što dvaccýc´ kapejêk +...
*SI2:	jana +...
*SI2:	jak skazalâ , što za dvacmi kapejkâmê palezlâ ú vadu , dyk use jaje zlos´c´ i prašla .
*SI2:	nu .
*SI2:	vo takajê istorýjê byla .
*INT:	aha .
*SI2:	nu .
*INT:	a babulê vašý pa-pol´sku râzmaúljalâ ?
*SI2:	a (.) babulê , katorâjê žyla v medrýkê , tam jos´ za solâmê +...
@New Episode
*SI2:	vot .
*SI2:	adna babulê u medrýkâx žyla , za solâmê .
*SI2:	i jana hâvarylâ to na pol´skê .
*SI2:	asobênnâ dzed ljubiú (.) hâvaryc´ pa-pol´skê .
*INT:	+< a dzed paljak ?
*SI2:	nu , jany paljakê .
*SI2:	pisalâsê dažý ú paspârcê , što paljak .
*SI2:	i (.) čamu , ni znaju , u bac´kê tožý pisalâsê da armêjê .
*SI2:	u majvo@w atca pisalâsê da armêjê paljak , pos´lê armêjê staú bêlarus .
*SI2:	nu , vo tak .
*SI2:	a ú écêx ja i dažý ni znaju , u mamy .
*SI2:	jany z nâvasëlâk vot écêx , âstraveckâhâ rajonâ , voz´lê vilêjê , nu , žyli .
*SI2:	tožý dzêalekty , tožý raznyjê .
*SI2:	pâdsuvidkâ ["] u nix , pâtalok .
*SI2:	mânénarkâ ["] , étâ pinžak .
*SI2:	nu , ni vašlo .
*SI2:	my redkâ redkâ kada (.) takijê úžyvajêm slovy .
*SI2:	a tak , nu , takohâ dzêalektâ ú nas v solâx i nima .
*SI2:	ja vot râzhavarývâju , tam dzêalekty ne slyšny , s´mešýny prostâ jezyk .
*SI2:	nu jos´ slava , no i kab uspomnêc´ mne cjaper ix , to ja ni mahu .
*SI2:	ja râzhavarývâju , jany samê saboj u mjane vyskakêvâjuc´ .
*SI2:	a mesny dêalekt ilê étâ pryšédšý , ja i ni znaju .
*SI2:	nâvahrudskêjê dyk ja mnohâ znaju úžo , mužývy .
*SI2:	<lehlê spac´>["] , étâ úžo <davajcê pajdzëm spac´>["] .
*SI2:	lehlê spac´ , legli .
*SI2:	vot .
@New Episode
*SI2:	patom s´cjahno ["] , hétâ kumpjaki takijê , sušýc´ vot v dzirevnê .
*SI2:	o , vidêtê , dêrevenskâjê kuxnê .
*SI2:	v pol´šu pajexâlâ ja , vot étât kumpjak ja zâvezla , katory u nas syrym sušýt .
*SI2:	u nix takovâ netu .
*SI2:	im tak panravêlâs´ .
*SI2:	ani vsë xadilê szadê +"/.
*SI2:	+" daj recépt , kak étâ delât´ .
*SI2:	+" što étâ takojê ?
*SI2:	+" my v mâgazinê takojê ni kupêm .
*SI2:	ja užé pêréšla i na ruskê .
*SI2:	mne [_/] mne lehčê abš´č´accý s vamê na ruskâm prostâ .
*SI2:	a na bêlaruskâm ja ni mahu .
*SI2:	vot vidêtê ?
*SI2:	a pâčému ?
*SI2:	dažý ja atvecêc´ na étât vapros ni mahu .
*SI2:	mne vot lehčê s vamê tak .
*INT:	a kak vam kažýccý , vot iš´č´ë takoj vapros , buduš´č´ýjê jes´t´ li u bêlaruskâvâ jêzyka ?
*SI2:	dalžno byc´ .
*SI2:	ja budu nadzejêccý .
*SI2:	no nemnožkâ strašyt , kanešnâ .
*SI2:	dažý vot ja pa sebe znaju , što jon +...
*SI2:	ja vabščé ne mahu na čistâ bêlaruskâm râzhavarêvâc´ .
*INT:	no vot on budêt râzvivaccý ilê iščeznêt , kak vam kažýccý ?
*SI2:	râzvivaccý ?
*SI2:	ja by xacelâ , štob astalsê tak , kakoj jes´ xacja by .
*SI2:	bo bajus´ , što on vo tožý , vot vy hâvarycê , možýt isčéznuc´ .
*SI2:	nu budu nadzejêccý , što on xacja by astanêccý taki , kak jes´ .
*SI2:	no mnohâ usilêj dzelâjêccý .
*SI2:	v našý vrémê (.) tako@k@w usilêjê ne bylâ .
*SI2:	ceper bol´šý .
*SI2:	smatru i bêlaruskê +...
*SI2:	i vot dažý pes´nê pajút bêlaruskêjê .
*SI2:	ran´šý bylê tokâ rasijskêjê (.) vot pevcy .
*SI2:	a ceper i bêlaruskêjê slyšnâ .
*SI2:	vsë xx .
*SI2:	i jez´dêt ža ani , tožý turý étê .
*SI2:	knižýk vydajuccý tožý na bêlaruskêm , hazet mnohâ , žurnalâv žé na bêlaruskâm .
*SI2:	mne kažýccý , bol´šý staranêj ceper´ stalê dzelât´ na bêlaruskê jazyk .
@New Episode
*SI2:	vse (.) ruskê +...
*SI2:	ruskê takoj užé byl jezyk +...
*SI2:	xto na ruskâm râzhavarývâjêt ?
*SI2:	tokâ vysšýjê obš´č´êstvâ , navernâ , na ruskâm râzhavarêvâjê .
*SI2:	a ceper smatru , bêlaruskê tožý (.) nimnožkâ .
*SI2:	budu nadzejêccý .
*INT:	a što nadâ , štoby vot bêlaruskê byl jezyk , nu , bol´šý v obš´č´êstvê ?
*INT:	kak vam kažýccý ?
*SI2:	nu , štob bylâ , možýt , prêpâdavanêjê v školê bolêj bêlaruskâvâ .
*SI2:	pâčemu ta vse na ruskê tak vse pêrexodêt .
*SI2:	nu zastavêc´ ljudej tožý ne možnâ , nu , nêvazmožnâ .
@New Episode
*SI2:	nadâ na bêlaruskâm .
*SI2:	reklamu pêrêves´ci pêrêveli na bêlaruskê .
*SI2:	a pâčemu mul´cêkê ne pêrêvedut ?
*SI2:	tožý (.) étâ žélacêl´nâ .
*INT:	a kak [_///] kagda ani da babulê jez´dzêc´ , što tam ?
*SI2:	+< a tam tožý s´mešýnâ .
*SI2:	vot jak ja râzhavarývâju , tak i babulê râzgavarývâjê .
*SI2:	čistâ slava takijê , čamu ["] , ha ["] , vot étâ .
*SI2:	ani slyšýt .
*SI2:	ani tožý s´mešýnâ râzhavarývâjut u menja .
*SI2:	i mladšýjê .
*INT:	a pa-pol´sku jany ni râzumejuc´ ?
*SI2:	možýt , kakoj tam akcént pol´skê .
*SI2:	net .
*INT:	a vy pa-pol´sku râzmaúljalê , da ?
*INT:	ci vy i zarâz možýcê ?
*SI2:	nu , š´č´as , jes´lê budêt pol´skê sâbesednêk , ja mahu medlênnâ što-tâ skazac´ .
*SI2:	što-tâ âb´´jes´nic´ pa-pol´skê ja smahu .
*SI2:	no vot istorêju râskazac´ a sebe pa-pol´skê ja , navernâ , úžo +...
*SI2:	pras´cejšýmê slavamê , da .
*SI2:	ilê vot ja zvanju , sazvanêvâjêmsê tam +...
*SI2:	s sestroj užé rédkâ sazvanêvâjêmsê .
*SI2:	a babuškên rodny brat žyvët .
*SI2:	ja sazvanêvâjusê , to ja râzhavyrývâju s´ nim pa-pol´skê .
*SI2:	privetstvêjê ja hâvaru .
*SI2:	pazvac´ kavo k cêlifonu , mahu pa-pol´skê skazac´ .
*SI2:	nu i tak âb´´jes´nic´ , kak u nas dzela , tožý pa-pol´skê .
*SI2:	no bol´šý +...
*SI2:	kada jez´dzêlâ v pol´šu , mne kažýccý , ja i narmal´nâ užé râzhavarývâlâ .
*SI2:	a ceper zâbyvajus´ .
*SI2:	jes´lê vot da kas´cëlâ my xodzêm (.) v solâx , tam pol´skê .
*SI2:	i tožý ni každâjê slovâ pajmu .
*SI2:	a sjuda v kas´cël xodzêm i na bêlaruskuju imšu .
*SI2:	z´dzes´ vsë pâ-bêlarusku .
*INT:	a jakijê ú vas jos´c´ u sjam´´ji tradycýjê ?
*INT:	jos´c´ jakijê-nebudz´ takijê ?
*INT:	možý , s´vjaty jakijê ?
*SI2:	u nas s´vjaty tol´kâ pol´skêjê .
*SI2:	tamu što , nu , mamâ , ana pa babuškê (.) pašla .
*SI2:	i užo (.) takijê vot pol´skêjê , kâtaličêskêjê úse , hétâ +...
*SI2:	a muž prâvaslaúny .
*SI2:	pryxodzêccý iščé i prâvaslaúnyjê tradycýjê +...
*SI2:	a bêlaruskêx tradycýj (.) ja i ni nâzavu .
*SI2:	ni priuč´ýny , navernâ .
*SI2:	možý , i jos´ , my ne zâmečajêm jix .
*INT:	a jakijê pol´skêjê u vas tradycýjê ?
*SI2:	raždzenêjê xrysta .
*SI2:	patom (.) vjasnoj krasnâjê jajco étâ .
*SI2:	nu , vot étâ dva ja znaju .
*SI2:	novy hod va vsex , vas´mojê martâ .
*SI2:	nu , praz´nêkê , katoryjê krasnyjê kâlêndara , bolêj menêj takijê praznujêm .
*SI2:	a jakijê tradycýjê ?
*SI2:	ja dažý ni znaju smysl étâhâ slovâ , tradicýjê ["] .
*SI2:	pâtamu što my +...
*SI2:	jes´lê ix netu , to my i dažý ne znajêm , što étâ takojê , tradycýjê ["] .
*INT:	a hâtavac´ vy ljubêcê ?
*SI2:	oj , kahda ja +...
*SI2:	nu , étâ , navernâ , natxnen´nê trébâ (.) mec´ .
*SI2:	vot ja vzjalâs´ sën´nê +...
*SI2:	ja dažý tokâ dve kružkê kofê vypêlâ .
*SI2:	pâtamu što mne xočýccý zdelâc´ étâ vsë srazu , vsë padrad .
*SI2:	i vot (.) dažý decêm tam što daš s´jes´c´ +...
*SI2:	liš by dicej pâkarmic´ , a sibe zâbyvajêš .
*SI2:	nadâ hatovêc´ .
*SI2:	vot u mjane jos´c´ sën´nê , tak vot +...
*SI2:	a byvajê , nu [_/] nu , nadâ .
*SI2:	vot čerêz silu prêxažu , hatovlju .
*SI2:	a jes´lê vazmus´ , ja budu tady pervyjê , vtarojê , trécêjê i desert z´delâju .
*SI2:	étâ mne nadâ natxnen´nê (.) mec´ .
*INT:	a što +...
*INT:	kali natxnen´nê jos´ , što vy hatujêcê ?
*SI2:	ljublju peč (.) jakijê-nebudz´ smačnyjê takijê pêrahi .
*SI2:	nu pêrahi ja ni umeju vot , nu vot pisoč´nâjê bolêj cestâ .
*SI2:	što iščé ?
*SI2:	rulety (.) mjasnyjê .
*INT:	mjasnyjê rulety ?
*SI2:	mjasnyjê rulety i (.) vot jaki-nibudz´ zâpekan´nê mjasâ , pašcety .
*SI2:	novyjê rycépty ljublju probvâc´ .
*SI2:	što-nibud´ [_/] što-nibudz´ svajo imprâvizirâvâc´ tam .
*SI2:	a tak +...
*SI2:	a abydzênâjê ni ljublju , no pryxodzêccý hatovêc´ .
*SI2:	tam supy , étâ âbezacêl´nâ trébâ , kab byli .
*SI2:	a vot što-nibudz´ novên´kâjê (.) ljublju hatovêc´ .
*SI2:	dažý salaty , každy +...
*SI2:	vot zâhatoúkê , mne trébâ každy hod što-nibudz´ novâjê .
*SI2:	pâtamu što vot starâjê vot v prošlâm hadu ja úžo jelâ .
*SI2:	u hétym hodzê , možý , što novâjê , bo úžé ni xočýccý hénâhâ .
*INT:	a muž što prosêt prêhâtavac´ ?
*SI2:	oj , jon , možý , čystâ bêlarus , jon xočý bul´bu i skvarkê .
*SI2:	jon každy dzen´ by jeú bul´bu varânuju i skvarkê žarânyjê .
*SI2:	u mjane úžo sasedzê s´mjajuccý .
*SI2:	hâvaryt +"/.
*SI2:	+" nam by pryjelâsê .
*SI2:	no ja ni znaju , jak jamu ni prýjadajêccý , vot skvarkê [_/] skvarkê žarânyjê .
*SI2:	vo ciper novên´kâjê , malodzên´kâjê kartoškâ ž byla .
*SI2:	vot jemu nadâ kartoškâ byla , ukropčêkâm i sverxu zalic´ skvarkâmê s lukâm .
*SI2:	nu , hétâ čystâ bêlaruskâjê , nidze takohâ ni jaduc´ .
*SI2:	a cjaper xâlâdniki jamu trébâ , kab bylo .
*SI2:	vo étâ vot moj muž .
*SI2:	muž , navernâ , čysty bêlarus pa [_/] pa jadze .
*INT:	a jakijê jaš´č´e trâdycyjnyjê stravy takijê [_////] bljudâ ?
*SI2:	u sjam´´je našýj ?
*INT:	nu , možý , tak i ú sjam´´ji .
*SI2:	+< u sjam´´ji u nas cýpiliny vot écê z mjasâm .
*SI2:	nu my ix zavëm ix <klëckê z mjasâm>["] .
*SI2:	tady jos´ takojê bljudâ +...
*SI2:	ja dumâlâ , što ú horâdzê hétâ nixto ni robê .
*SI2:	a jak râzhâvarylâsê , to i tut robêc´ .
*SI2:	kiška , toústâjê takajê , nâčynjajêccý (.) dzertâj kartoškâj .
*SI2:	fâršyrujêccý i zâpjakajêccý ú duxoúcý .
*SI2:	vot étâ u nas vse ljubêc´ .
*SI2:	babkâ .
*SI2:	u nas vsë s kartoškê .
*SI2:	što s kartoškê , tojê i smačnâ .
*SI2:	dranêkê .
*SI2:	nu , kanešnâ , úžo my dâbaúljajêm +...
*SI2:	ni čystâ dranêkê , vot , nâprymer , dranêkê z markoúkâj .
*SI2:	tudy dâbaúljajêm prypravâú , užo cjaper pol´zujêmsê .
*SI2:	usë [_////] vsë iz kartoškê .
*SI2:	mâkarony , étâ u nas vabščé rédkâs´c´ .
*SI2:	ja kupljaju rysâ , ú mjane +...
*SI2:	kilahram rysâ mne , byvajê , xvatajê na dva mesêcý .
*SI2:	pâtamu što jaho rédkâ xto jes´ .
*SI2:	mâkarony , praúdâ , tol´kê kilahram na mesêc .
*SI2:	a hréčkâ tožý , byvajê , na +...
*SI2:	kilahram na dva mesêcý .
*SI2:	pâtamu što jaje ž nixto ni jes´ .
*SI2:	étâ ja úžo , byvajê , što vo +...
*SI2:	étâ ú mjane len´ (.) nastalâ , i ja zrablju kašu hréčnêvu .
*SI2:	étâ len´ .
*SI2:	pâtamu što kartoškâ , étâ nadâ vsë-taki hatovêc´ , čys´cêc´ , vsë .
*SI2:	nu , kalbasy damašnêjê .
*SI2:	étâ ž my samê robêm .
*SI2:	farš dolžýn tožý tokâ , étâ vot , damašnê byc´ .
*SI2:	i ni kupljac´ ničohâ , vo tokâ ciper zroblêny .
*SI2:	ja ž hâvaru , polufâbrykatâmê ja očýn´ rédkâ pol´zujusê .
*SI2:	krolêkâú dzeržým +/.
*INT:	a-a .
*SI2:	+, svaix my .
*SI2:	paétâmu ja (.) salâ svajo i krolêkê +...
*SI2:	vot my hétâ hatovêm .
*SI2:	vot takijê bljudâ .
*SI2:	ja hâvarú , vsë s kartoškê .
*INT:	a ú macê vašýj jakajê hâspadarkâ jo ?
*SI2:	jo .
*SI2:	a vy skazalê jo ["] , a ú nas takojê ni úžyvajêccý .
*SI2:	hétâ bolêj mâhilëú , homêl´ , ja znaju .
*SI2:	ja srazu slyšu , što ú nas tak ni havorâc´ .
*SI2:	vot .
*SI2:	a mamkâ jos´ .
*SI2:	karoú zdali .
*SI2:	bylê karovy .
*INT:	karovy byli ?
*SI2:	byli karovy , nu zdaroúê ni pâzvaljajê .
*SI2:	a mne nima tožý vrémê pabehâc´ .
*SI2:	tut jez´dzêc´ , my jez´dzêlê tudy daic´ karoú .
*SI2:	nu , étâ (.) mne vremê tožý [_////] č´asu +...
*SI2:	mamâ balelâ č´astâ .
*SI2:	zdalê , dve karovy byli .
*SI2:	âstalasê kabylâ (.) i s´vin´nê , čétvêrâ s´vinej , [_/] i kury .
*SI2:	ne mohuc´ jany bez étâhâ .
*SI2:	dyk mamâ vo célâjê letâ +...
*SI2:	my úžo ruhalêsê .
*SI2:	jana ú čarnikê jez´dzêlâ .
*SI2:	my úžo ruhalês´ .
*SI2:	začem mamkê dzen´hê ?
*SI2:	+" vy ž pâlučajêcê i pen´sêju , vsë .
*SI2:	net , jany ni prostâ +...
*SI2:	takijê ljudzê , ne mohuc´ .
*SI2:	nu ni vsë +...
*SI2:	jany takijê pryučýnyjê .
*SI2:	ix ne atnjac´ .
*SI2:	étâ , vsë jany rabotâc´ , rabotâc´ , rabotâc´ .
*SI2:	i druhix zâstaúljajuc´ .
*SI2:	jes´lê uvidzêc´ , što my sjadzim , étâ ni paradâk .
*SI2:	ani rabotâjut , i my dalžny rabic´ što-nebudz´ .
*SI2:	i sotâk u nas hiktar .
*INT:	tam v solâx ?
*SI2:	da .
*SI2:	no +/.
*INT:	a , aha .
*SI2:	+, kanešnâ , úžo obš´č´âjê , pâluč´ajêccý .
*SI2:	brat u mjane jos´c´ rodny .
*SI2:	u jaho sjam´´ja jos´c´ , syn i žonkâ .
*SI2:	i úse tudy jez´dzêm (.) rabic´ .
*SI2:	my tam âharod sadzêm .
*SI2:	u mjane tut malên´kê savsem âharod .
*SI2:	nu mne , v pryncýpê , xvatajê , nu vsi raúno .
*SI2:	tam markoúku , buraki úžo sadzêm , vot i kartošku úžo tam .
*SI2:	sorâk kartoškê âbezacêl´nâ , a šyjsjat idze na raznyjê kul´turý .
*SI2:	kalja xaty dzesêc´ , nu tam malâ zusim âharodâ .
*SI2:	tam sad bolêj i strajenêjê .
*SI2:	vo a tam užo dzeržým +...
*SI2:	zato i kabyly ne prâdajom .
*SI2:	traktâr strojêm , no nijak ni dastrojêm , tam u xacê .
*SI2:	vot .
*INT:	a ti vy ljubêcê âdpâčivac´ ?
*INT:	jak vy ljubêcê pravodzêc´ svoj čas , kali jos´c´ (.) vol´ny čas ?
*SI2:	vol´ny +...
*SI2:	nu , u hétym hadu z´jez´dzêlâ adzin raz +...
*SI2:	dva razy zjez´dzêlâ (.) âddaxnuc´ .
*SI2:	adzin raz na belâjê my pajexâlê âddyxac´ , dva razy na belâjê .
*SI2:	adzin raz da réčkê xacelê dajexâc´ , ni dajexâlê .
*SI2:	vol´ny čas +/.
*INT:	da vilêjê ?
*SI2:	ja ljublju knižkê čytac´ .
*INT:	a-a .
*SI2:	ja tak ljublju knižkê čytac´ .
*SI2:	ja ni znaju .
*SI2:	ja ljubojê vrémê , vot mne knižkê +...
*SI2:	ranej ljuboúnyjê ramany +...
*SI2:	a ceper , mne kažýccý , ja úžo úsë b čytalâ .
*SI2:	ni bylo knižkê , ja istorýju bêlarusê čytalâ .
*INT:	da ?
*SI2:	da .
*SI2:	pâtamu što ú rébënkâ âstalasê istorýjê bêlarusê na letâ .
*SI2:	patom (.) istorêju kakuju-tâ tožý dastalâ .
*SI2:	ne znaju , jakuju tam .
*SI2:	i [_/] i vot +...
*INT:	čitac´ ljubêcê ?
*SI2:	da , mne incerésnâ .
*SI2:	vot čamu étâ v školê ú mjane ni prâjaúljalâsê ?
*SI2:	čamu ja tam tak [_///] takajê mne byla len´ (.) čitac´ ?
*SI2:	a ceper détékcivy +...
*SI2:	asobênnâ dancovâ mne nravêccý .
*SI2:	pâtamu što ani lëhkêjê .
*SI2:	u žyz´nê tak pâlučajêccý , što , nu , vot vtaroj raz zamuž vyšlâ .
*SI2:	nu , cêžýlavatâ .
*SI2:	bylê vrýmena (.) takijê , što svaix prablem xvatajêt , a iščo v knižkê prablemy mne ni nadâ .
*SI2:	tak što ana , dancovâ , lihko pišýt , takijê iraničýskêjê .
*SI2:	paétâmu , navernâ , mne i nravêccý (.) ijo@w čitac´ .
*SI2:	a ljubovnyjê ramany , tam ža nadâ pêrýžyvac´ .
*SI2:	ne ljublju ni fil´mâú pêrýžyvac´ +...
*SI2:	oj , iz´vinicê .
*INT:	ne , nêčevo .
*SI2:	i fil´my ne ljublju , katoryjê nadâ pêtêžyvac´ , i , étâ , i knižkê .
*INT:	a cêlevizâr ljubêcê smatréc´ ?
*SI2:	vy znajêcê , i ne očýn´ .
*SI2:	i (.) pos´lê trýccýci kak-tâ vabščé minjajêccý krugazor , vabščé minjajêccý .
*SI2:	što ljubilâ pâhljadzec´ sêryal étât +...
*SI2:	nadâ mne pâsidzec´ i vsë brosêc´ .
*SI2:	a ceper dažý prahramy ne pâkupaju .
*SI2:	pâtamu što ja smatru [_/] smatru cêlevizâr tahda , kahda mne udobnâ ivo@w smatréc´ .
*SI2:	vot mne (.) nečêm zanêccý , tada ja vključ´aju i smatru , što [_///] kakijê jes´c´ prahramy .
*SI2:	ja ni prydzeržývâjus´ +...
*SI2:	vot .
*SI2:	tak skazac´ , što ljublju sil´nâ , ni skazalâ by .
*INT:	a skokâ vam let , jes´lê ni sekret ?
*SI2:	nu , mne tryccýc´ pjac´ , v dzêkabre budzêt tryccýc´ šés´c´ .
*INT:	jasnâ .
*SI2:	što za sekret ?
*SI2:	ni znajêš , kuda sibja âtnes´ci v étâm vozrâs´cê .
*SI2:	i užé ni mâladajê , i ni starâjê .
*SI2:	vot tak .
*INT:	a muž čem zânimajêccý ?
*SI2:	a muž mašynâmê .
*SI2:	u nivo takajê +...
*SI2:	oj , vabš´č´e ljubêt .
*SI2:	on za spasibâ možýt mašynu nârýman´cirâvâc´ .
*SI2:	pâtamu što nadâ imu tam pâkapaccý .
*SI2:	svaja mašynâ , pravdâ , tožý kapaccý i kapaccý nadâ .
*SI2:	acec addal .
*SI2:	jevo acec atdal mašynu .
*SI2:	pâlučajêccý , i atca mašynâ takajê starên´kâjê .
*SI2:	tak vot on jej zânimajêccý .
*SI2:	čem iš´č´ë ?
*SI2:	tyk i on ot prýdlažyl écêx krolêkâú râzvadzic´ .
*SI2:	tak što on , étâ , skreš´č´êvâjêt ix tam .
*SI2:	tožý zânimajêccý .
*SI2:	domâm vot xočýt zanjaccý , tut rémont .
*SI2:	no my staim na očýrýdz´ na râsšyrénêjê .
*SI2:	tak što my tak ne očýn´ vlažývâjêm étâ .
*SI2:	vot .
*SI2:	nu , vot jon tožý ljubê dom č´asny .
*SI2:	ne znaju , jak u kvarcirý , jes´lê pastrojêm +...
*SI2:	jak budzêm my žyc´ ?
*INT:	na kvarciru v očêrêdê ?
*SI2:	na kvarciru na očýrýdz .
*SI2:	tamu što nam dom svoj strojêc´ , hétâ trébâ , kab xto-tâ byú sa straicêlêj , ja ci jon .
*SI2:	pâtamu što nêréal´nâ vsë dzelâc´ za [_/] za dzen´hê .
*SI2:	zarplaty ni pâzvaljajut .
*SI2:	on pâminjal rabotu , i ja pâminjalâ .
*SI2:	my uvolêlês´ (.) sa l´nâzavodâ .
*SI2:	tam malên´kêjê zarplaty bylê ú nas .
*SI2:	vot .
@New Episode
*SI2:	nu , što v školê , ja dumâju , s ran´nêvâ detstvâ +...
*SI2:	vot i kahda založýš +...
*SI2:	vot nadâ i anhliskê , i bêlaruskê , nadâ v sadêkâx .
*SI2:	pâčemu moj vot plemjan´nêk pašol v pervy v klasê , tam u nix ne bylâ bêlaruskâvâ ?
*SI2:	navernâ , tokâ sa vtarohâ ilê s trecêhâ klasâ pašol bêlaruskê jazyk .
*SI2:	on ni pânimajêt jevo .
*SI2:	pâčému ni s sadêkâ bêlaruskê jezyk ?
*SI2:	vot anhliskê [_//] v sadêkê vveli .
*SI2:	vot fâkul´cety jes´c´ žé anhliskêjê .
*SI2:	a pâčemu bêlaruskê ni vves´ci ?
*SI2:	vot , ja ščytaju , nadâ s sadêkâ tožý nimnožkâ +...
*SI2:	xacja by pa polčisa bêlaruskêm jêzykom zânimaccý .
*SI2:	i im budêt lehčê v školê .
*SI2:	étâ majo mnenêjê .
*INT:	jasnâ , spasibâ .
*INT:	a decê vašý , nu , gâvaricê , trudnâs´cê , da , s pânimanêjêm ?
*INT:	trudnâ im panjac´ ?
*INT:	ani v sadêkê ne učilês´ ?
*SI2:	net , net , net .
*INT:	tokâ v školê s pervâvâ klasâ , da ?
*SI2:	da .
*SI2:	vot staršýjê tokâ v školê .
*SI2:	ni s pervâvâ dažý , navernâ , klasâ , a sa vtarovâ ilê s trecêvâ .
*SI2:	ja dažý tožý tak kak-tâ ni vspomnju .
*SI2:	pâtamu što devjaty klas , užo zâbyvajêccý .
*SI2:	i vot trudnâs´cê .
*INT:	ana v solâx učilâs´ ?
*SI2:	ne , v smarhonêx .
*INT:	v smargonê ?
*SI2:	u pervâj školê .
*SI2:	i ja pastavêlâ na ruskâjazyč´nâjê ijo@w .
*SI2:	nu , i jej mne cêžélo bylâ pâmahac´ .
*SI2:	ja bêlaruskêjê knižkê ijo +...
*SI2:	nâprimer , mâcemacêku mne nadâ bylâ padumâc´ , jak étâ s ruskâvâ pêrêves´ci na bêlaruskê .
*SI2:	smysl panjac´ étâj zadačê .
*SI2:	a patom užo tožý ja pryvyklâ .
*INT:	to is´c´ vy atdalê ijo@w v ruskâjazyč´ny klas , da ?
*SI2:	da .
*SI2:	vse âtdavalê , i ja žé atdalâ .
*SI2:	da , a vot mladšuju , ni znaju , možýt , dažý v bêlaruskê atdam .
*SI2:	pâtamu što ruskê , on lehčê jej budêt vyúčýc´ , ja ščytaju , panjac´ ruskê , čem bêlaruskê .
*SI2:	jes´lê ana budêt šlyšýc´ č´aš´č´ê bêlaruskê , ana [_//] jej budêt lehčê bêlaruskê .
*SI2:	vot ja pastaršý i znaju , što ja atdam mladšuju ú bêlaruskuju .
*INT:	a decê gde-tâ slyšýt , kromê školy , iš´č´ë reč´ ?
*SI2:	nu , tokâ z´dzes´ , nu my s´mešýnuju +...
*SI2:	meždu saboj my s´mešýnuju hâvarim .
*SI2:	a bol´šý nigdze .
*SI2:	jes´lê pa cêlivizâru +...
*SI2:	mul´cêkê ni [_///] mul´cêkâv nenu na bêlaruskâm jêzyke .
*SI2:	ja ni slyšýlâ mul´cêkê na bêlaruskâm jêzyke .
*SI2:	vy slyšýlê ?
*SI2:	nu vo , mul´cêkâv netu decêm .
*SI2:	a pâčemu netu ?
@End

 

(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page