int_sm_2

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: SI2 Migrant, INT Interviewer

@ID: brms|int|SI2|33;|female|Informant||Migrant|secondary||

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

@Comment: Pauses and overlaps were disregarded in parts of this file

*SI2: istorýj mnohâ , ale ja ni znaju , jakuju râskazac´ .

*SI2: tamu što (.) i tam , i tam byvajêt .

*SI2: a , nu , bylo takojê , što pašli na réčku , i (.) l´dziny plavâlê , takijê vjalikêjê-vjalikêjê .

*SI2: i my zâxacelê ix pêrapryhnuc´ .

*SI2: a mjane (.) rukavicâ zvalilâsê i papalâ ú vadu .

*SI2: a tam hrošý byli .

*INT: o .

*SI2: dvaccýc´ kapejêk .

*INT: aha .

*SI2: jak ja plakâlâ !

*SI2: i ú šubê zvalilâsê .

*SI2: u šubê , takijê iskustvênnyjê šuby byli , zvalilâsê ú hétu vadu .

*SI2: vycêhnulê , vsë .

*SI2: a da mamkê bajusê is´ci .

*SI2: vsë , budzê na kalenê na haroxu +...

*SI2: étâ +/.

*INT: aha .

*SI2: +, kak vsigda , takojê bylo .

*SI2: sušyc´ stalê kalja pečkê .

*SI2: nu , dz´very atkrylê ú pečcý i spalilê hénu šubu .

*SI2: iščé horýj zrabilê .

*SI2: i ja prišla da +/.

*INT: spalilê šubu ?

*SI2: spalilê iskustvênnuju [_/] iskustvênnuju šubu .

*INT: a .

*SI2: nu , ot pryšla , nu i vsë .

*SI2: a mamâkâ staic´ na dzjadzincý .

*SI2: nu i vsë .

*SI2: dumâju +"/.

*SI2: +" vsë .

*SI2: nu dobrâ , što pryšla (.) majej padružkê (.) mamâ .

*SI2: i jana užo pâprasilâ za mjane , tak havorâ , kab ni bilê .

*INT: aha .

*SI2: bo mamâ ú mjane strohâjê .

*SI2: takajê jana +...

*SI2: da hétâ , što dvaccýc´ kapejêk +...

*SI2: jana +...

*SI2: jak skazalâ , što za dvacmi kapejkâmê palezlâ ú vadu , dyk use jaje zlos´c´ i prašla .

*SI2: nu .

*SI2: vo takajê istorýjê byla .

*INT: aha .

*SI2: nu .

*INT: a babulê vašý pa-pol´sku râzmaúljalâ ?

*SI2: a (.) babulê , katorâjê žyla v medrýkê , tam jos´ za solâmê +...

@New Episode

*SI2: vot .

*SI2: adna babulê u medrýkâx žyla , za solâmê .

*SI2: i jana hâvarylâ to na pol´skê .

*SI2: asobênnâ dzed ljubiú (.) hâvaryc´ pa-pol´skê .

*INT: +< a dzed paljak ?

*SI2: nu , jany paljakê .

*SI2: pisalâsê dažý ú paspârcê , što paljak .

*SI2: i (.) čamu , ni znaju , u bac´kê tožý pisalâsê da armêjê .

*SI2: u majvo@w atca pisalâsê da armêjê paljak , pos´lê armêjê staú bêlarus .

*SI2: nu , vo tak .

*SI2: a ú écêx ja i dažý ni znaju , u mamy .

*SI2: jany z nâvasëlâk vot écêx , âstraveckâhâ rajonâ , voz´lê vilêjê , nu , žyli .

*SI2: tožý dzêalekty , tožý raznyjê .

*SI2: pâdsuvidkâ ["] u nix , pâtalok .

*SI2: mânénarkâ ["] , étâ pinžak .

*SI2: nu , ni vašlo .

*SI2: my redkâ redkâ kada (.) takijê úžyvajêm slovy .

*SI2: a tak , nu , takohâ dzêalektâ ú nas v solâx i nima .

*SI2: ja vot râzhavarývâju , tam dzêalekty ne slyšny , s´mešýny prostâ jezyk .

*SI2: nu jos´ slava , no i kab uspomnêc´ mne cjaper ix , to ja ni mahu .

*SI2: ja râzhavarývâju , jany samê saboj u mjane vyskakêvâjuc´ .

*SI2: a mesny dêalekt ilê étâ pryšédšý , ja i ni znaju .

*SI2: nâvahrudskêjê dyk ja mnohâ znaju úžo , mužývy .

*SI2: <lehlê spac´>["] , étâ úžo <davajcê pajdzëm spac´>["] .

*SI2: lehlê spac´ , legli .

*SI2: vot .

@New Episode

*SI2: patom s´cjahno ["] , hétâ kumpjaki takijê , sušýc´ vot v dzirevnê .

*SI2: o , vidêtê , dêrevenskâjê kuxnê .

*SI2: v pol´šu pajexâlâ ja , vot étât kumpjak ja zâvezla , katory u nas syrym sušýt .

*SI2: u nix takovâ netu .

*SI2: im tak panravêlâs´ .

*SI2: ani vsë xadilê szadê +"/.

*SI2: +" daj recépt , kak étâ delât´ .

*SI2: +" što étâ takojê ?

*SI2: +" my v mâgazinê takojê ni kupêm .

*SI2: ja užé pêréšla i na ruskê .

*SI2: mne [_/] mne lehčê abš´č´accý s vamê na ruskâm prostâ .

*SI2: a na bêlaruskâm ja ni mahu .

*SI2: vot vidêtê ?

*SI2: a pâčému ?

*SI2: dažý ja atvecêc´ na étât vapros ni mahu .

*SI2: mne vot lehčê s vamê tak .

*INT: a kak vam kažýccý , vot iš´č´ë takoj vapros , buduš´č´ýjê jes´t´ li u bêlaruskâvâ jêzyka ?

*SI2: dalžno byc´ .

*SI2: ja budu nadzejêccý .

*SI2: no nemnožkâ strašyt , kanešnâ .

*SI2: dažý vot ja pa sebe znaju , što jon +...

*SI2: ja vabščé ne mahu na čistâ bêlaruskâm râzhavarêvâc´ .

*INT: no vot on budêt râzvivaccý ilê iščeznêt , kak vam kažýccý ?

*SI2: râzvivaccý ?

*SI2: ja by xacelâ , štob astalsê tak , kakoj jes´ xacja by .

*SI2: bo bajus´ , što on vo tožý , vot vy hâvarycê , možýt isčéznuc´ .

*SI2: nu budu nadzejêccý , što on xacja by astanêccý taki , kak jes´ .

*SI2: no mnohâ usilêj dzelâjêccý .

*SI2: v našý vrémê (.) tako@k@w usilêjê ne bylâ .

*SI2: ceper bol´šý .

*SI2: smatru i bêlaruskê +...

*SI2: i vot dažý pes´nê pajút bêlaruskêjê .

*SI2: ran´šý bylê tokâ rasijskêjê (.) vot pevcy .

*SI2: a ceper i bêlaruskêjê slyšnâ .

*SI2: vsë xx .

*SI2: i jez´dêt ža ani , tožý turý étê .

*SI2: knižýk vydajuccý tožý na bêlaruskêm , hazet mnohâ , žurnalâv žé na bêlaruskâm .

*SI2: mne kažýccý , bol´šý staranêj ceper´ stalê dzelât´ na bêlaruskê jazyk .

@New Episode

*SI2: vse (.) ruskê +...

*SI2: ruskê takoj užé byl jezyk +...

*SI2: xto na ruskâm râzhavarývâjêt ?

*SI2: tokâ vysšýjê obš´č´êstvâ , navernâ , na ruskâm râzhavarêvâjê .

*SI2: a ceper smatru , bêlaruskê tožý (.) nimnožkâ .

*SI2: budu nadzejêccý .

*INT: a što nadâ , štoby vot bêlaruskê byl jezyk , nu , bol´šý v obš´č´êstvê ?

*INT: kak vam kažýccý ?

*SI2: nu , štob bylâ , možýt , prêpâdavanêjê v školê bolêj bêlaruskâvâ .

*SI2: pâčemu ta vse na ruskê tak vse pêrexodêt .

*SI2: nu zastavêc´ ljudej tožý ne možnâ , nu , nêvazmožnâ .

@New Episode

*SI2: nadâ na bêlaruskâm .

*SI2: reklamu pêrêves´ci pêrêveli na bêlaruskê .

*SI2: a pâčemu mul´cêkê ne pêrêvedut ?

*SI2: tožý (.) étâ žélacêl´nâ .

*INT: a kak [_///] kagda ani da babulê jez´dzêc´ , što tam ?

*SI2: +< a tam tožý s´mešýnâ .

*SI2: vot jak ja râzhavarývâju , tak i babulê râzgavarývâjê .

*SI2: čistâ slava takijê , čamu ["] , ha ["] , vot étâ .

*SI2: ani slyšýt .

*SI2: ani tožý s´mešýnâ râzhavarývâjut u menja .

*SI2: i mladšýjê .

*INT: a pa-pol´sku jany ni râzumejuc´ ?

*SI2: možýt , kakoj tam akcént pol´skê .

*SI2: net .

*INT: a vy pa-pol´sku râzmaúljalê , da ?

*INT: ci vy i zarâz možýcê ?

*SI2: nu , š´č´as , jes´lê budêt pol´skê sâbesednêk , ja mahu medlênnâ što-tâ skazac´ .

*SI2: što-tâ âb´´jes´nic´ pa-pol´skê ja smahu .

*SI2: no vot istorêju râskazac´ a sebe pa-pol´skê ja , navernâ , úžo +...

*SI2: pras´cejšýmê slavamê , da .

*SI2: ilê vot ja zvanju , sazvanêvâjêmsê tam +...

*SI2: s sestroj užé rédkâ sazvanêvâjêmsê .

*SI2: a babuškên rodny brat žyvët .

*SI2: ja sazvanêvâjusê , to ja râzhavyrývâju s´ nim pa-pol´skê .

*SI2: privetstvêjê ja hâvaru .

*SI2: pazvac´ kavo k cêlifonu , mahu pa-pol´skê skazac´ .

*SI2: nu i tak âb´´jes´nic´ , kak u nas dzela , tožý pa-pol´skê .

*SI2: no bol´šý +...

*SI2: kada jez´dzêlâ v pol´šu , mne kažýccý , ja i narmal´nâ užé râzhavarývâlâ .

*SI2: a ceper zâbyvajus´ .

*SI2: jes´lê vot da kas´cëlâ my xodzêm (.) v solâx , tam pol´skê .

*SI2: i tožý ni každâjê slovâ pajmu .

*SI2: a sjuda v kas´cël xodzêm i na bêlaruskuju imšu .

*SI2: z´dzes´ vsë pâ-bêlarusku .

*INT: a jakijê ú vas jos´c´ u sjam´´ji tradycýjê ?

*INT: jos´c´ jakijê-nebudz´ takijê ?

*INT: možý , s´vjaty jakijê ?

*SI2: u nas s´vjaty tol´kâ pol´skêjê .

*SI2: tamu što , nu , mamâ , ana pa babuškê (.) pašla .

*SI2: i užo (.) takijê vot pol´skêjê , kâtaličêskêjê úse , hétâ +...

*SI2: a muž prâvaslaúny .

*SI2: pryxodzêccý iščé i prâvaslaúnyjê tradycýjê +...

*SI2: a bêlaruskêx tradycýj (.) ja i ni nâzavu .

*SI2: ni priuč´ýny , navernâ .

*SI2: možý , i jos´ , my ne zâmečajêm jix .

*INT: a jakijê pol´skêjê u vas tradycýjê ?

*SI2: raždzenêjê xrysta .

*SI2: patom (.) vjasnoj krasnâjê jajco étâ .

*SI2: nu , vot étâ dva ja znaju .

*SI2: novy hod va vsex , vas´mojê martâ .

*SI2: nu , praz´nêkê , katoryjê krasnyjê kâlêndara , bolêj menêj takijê praznujêm .

*SI2: a jakijê tradycýjê ?

*SI2: ja dažý ni znaju smysl étâhâ slovâ , tradicýjê ["] .

*SI2: pâtamu što my +...

*SI2: jes´lê ix netu , to my i dažý ne znajêm , što étâ takojê , tradycýjê ["] .

*INT: a hâtavac´ vy ljubêcê ?

*SI2: oj , kahda ja +...

*SI2: nu , étâ , navernâ , natxnen´nê trébâ (.) mec´ .

*SI2: vot ja vzjalâs´ sën´nê +...

*SI2: ja dažý tokâ dve kružkê kofê vypêlâ .

*SI2: pâtamu što mne xočýccý zdelâc´ étâ vsë srazu , vsë padrad .

*SI2: i vot (.) dažý decêm tam što daš s´jes´c´ +...

*SI2: liš by dicej pâkarmic´ , a sibe zâbyvajêš .

*SI2: nadâ hatovêc´ .

*SI2: vot u mjane jos´c´ sën´nê , tak vot +...

*SI2: a byvajê , nu [_/] nu , nadâ .

*SI2: vot čerêz silu prêxažu , hatovlju .

*SI2: a jes´lê vazmus´ , ja budu tady pervyjê , vtarojê , trécêjê i desert z´delâju .

*SI2: étâ mne nadâ natxnen´nê (.) mec´ .

*INT: a što +...

*INT: kali natxnen´nê jos´ , što vy hatujêcê ?

*SI2: ljublju peč (.) jakijê-nebudz´ smačnyjê takijê pêrahi .

*SI2: nu pêrahi ja ni umeju vot , nu vot pisoč´nâjê bolêj cestâ .

*SI2: što iščé ?

*SI2: rulety (.) mjasnyjê .

*INT: mjasnyjê rulety ?

*SI2: mjasnyjê rulety i (.) vot jaki-nibudz´ zâpekan´nê mjasâ , pašcety .

*SI2: novyjê rycépty ljublju probvâc´ .

*SI2: što-nibud´ [_/] što-nibudz´ svajo imprâvizirâvâc´ tam .

*SI2: a tak +...

*SI2: a abydzênâjê ni ljublju , no pryxodzêccý hatovêc´ .

*SI2: tam supy , étâ âbezacêl´nâ trébâ , kab byli .

*SI2: a vot što-nibudz´ novên´kâjê (.) ljublju hatovêc´ .

*SI2: dažý salaty , každy +...

*SI2: vot zâhatoúkê , mne trébâ každy hod što-nibudz´ novâjê .

*SI2: pâtamu što vot starâjê vot v prošlâm hadu ja úžo jelâ .

*SI2: u hétym hodzê , možý , što novâjê , bo úžé ni xočýccý hénâhâ .

*INT: a muž što prosêt prêhâtavac´ ?

*SI2: oj , jon , možý , čystâ bêlarus , jon xočý bul´bu i skvarkê .

*SI2: jon každy dzen´ by jeú bul´bu varânuju i skvarkê žarânyjê .

*SI2: u mjane úžo sasedzê s´mjajuccý .

*SI2: hâvaryt +"/.

*SI2: +" nam by pryjelâsê .

*SI2: no ja ni znaju , jak jamu ni prýjadajêccý , vot skvarkê [_/] skvarkê žarânyjê .

*SI2: vo ciper novên´kâjê , malodzên´kâjê kartoškâ ž byla .

*SI2: vot jemu nadâ kartoškâ byla , ukropčêkâm i sverxu zalic´ skvarkâmê s lukâm .

*SI2: nu , hétâ čystâ bêlaruskâjê , nidze takohâ ni jaduc´ .

*SI2: a cjaper xâlâdniki jamu trébâ , kab bylo .

*SI2: vo étâ vot moj muž .

*SI2: muž , navernâ , čysty bêlarus pa [_/] pa jadze .

*INT: a jakijê jaš´č´e trâdycyjnyjê stravy takijê [_////] bljudâ ?

*SI2: u sjam´´je našýj ?

*INT: nu , možý , tak i ú sjam´´ji .

*SI2: +< u sjam´´ji u nas cýpiliny vot écê z mjasâm .

*SI2: nu my ix zavëm ix <klëckê z mjasâm>["] .

*SI2: tady jos´ takojê bljudâ +...

*SI2: ja dumâlâ , što ú horâdzê hétâ nixto ni robê .

*SI2: a jak râzhâvarylâsê , to i tut robêc´ .

*SI2: kiška , toústâjê takajê , nâčynjajêccý (.) dzertâj kartoškâj .

*SI2: fâršyrujêccý i zâpjakajêccý ú duxoúcý .

*SI2: vot étâ u nas vse ljubêc´ .

*SI2: babkâ .

*SI2: u nas vsë s kartoškê .

*SI2: što s kartoškê , tojê i smačnâ .

*SI2: dranêkê .

*SI2: nu , kanešnâ , úžo my dâbaúljajêm +...

*SI2: ni čystâ dranêkê , vot , nâprymer , dranêkê z markoúkâj .

*SI2: tudy dâbaúljajêm prypravâú , užo cjaper pol´zujêmsê .

*SI2: usë [_////] vsë iz kartoškê .

*SI2: mâkarony , étâ u nas vabščé rédkâs´c´ .

*SI2: ja kupljaju rysâ , ú mjane +...

*SI2: kilahram rysâ mne , byvajê , xvatajê na dva mesêcý .

*SI2: pâtamu što jaho rédkâ xto jes´ .

*SI2: mâkarony , praúdâ , tol´kê kilahram na mesêc .

*SI2: a hréčkâ tožý , byvajê , na +...

*SI2: kilahram na dva mesêcý .

*SI2: pâtamu što jaje ž nixto ni jes´ .

*SI2: étâ ja úžo , byvajê , što vo +...

*SI2: étâ ú mjane len´ (.) nastalâ , i ja zrablju kašu hréčnêvu .

*SI2: étâ len´ .

*SI2: pâtamu što kartoškâ , étâ nadâ vsë-taki hatovêc´ , čys´cêc´ , vsë .

*SI2: nu , kalbasy damašnêjê .

*SI2: étâ ž my samê robêm .

*SI2: farš dolžýn tožý tokâ , étâ vot , damašnê byc´ .

*SI2: i ni kupljac´ ničohâ , vo tokâ ciper zroblêny .

*SI2: ja ž hâvaru , polufâbrykatâmê ja očýn´ rédkâ pol´zujusê .

*SI2: krolêkâú dzeržým +/.

*INT: a-a .

*SI2: +, svaix my .

*SI2: paétâmu ja (.) salâ svajo i krolêkê +...

*SI2: vot my hétâ hatovêm .

*SI2: vot takijê bljudâ .

*SI2: ja hâvarú , vsë s kartoškê .

*INT: a ú macê vašýj jakajê hâspadarkâ jo ?

*SI2: jo .

*SI2: a vy skazalê jo ["] , a ú nas takojê ni úžyvajêccý .

*SI2: hétâ bolêj mâhilëú , homêl´ , ja znaju .

*SI2: ja srazu slyšu , što ú nas tak ni havorâc´ .

*SI2: vot .

*SI2: a mamkâ jos´ .

*SI2: karoú zdali .

*SI2: bylê karovy .

*INT: karovy byli ?

*SI2: byli karovy , nu zdaroúê ni pâzvaljajê .

*SI2: a mne nima tožý vrémê pabehâc´ .

*SI2: tut jez´dzêc´ , my jez´dzêlê tudy daic´ karoú .

*SI2: nu , étâ (.) mne vremê tožý [_////] č´asu +...

*SI2: mamâ balelâ č´astâ .

*SI2: zdalê , dve karovy byli .

*SI2: âstalasê kabylâ (.) i s´vin´nê , čétvêrâ s´vinej , [_/] i kury .

*SI2: ne mohuc´ jany bez étâhâ .

*SI2: dyk mamâ vo célâjê letâ +...

*SI2: my úžo ruhalêsê .

*SI2: jana ú čarnikê jez´dzêlâ .

*SI2: my úžo ruhalês´ .

*SI2: začem mamkê dzen´hê ?

*SI2: +" vy ž pâlučajêcê i pen´sêju , vsë .

*SI2: net , jany ni prostâ +...

*SI2: takijê ljudzê , ne mohuc´ .

*SI2: nu ni vsë +...

*SI2: jany takijê pryučýnyjê .

*SI2: ix ne atnjac´ .

*SI2: étâ , vsë jany rabotâc´ , rabotâc´ , rabotâc´ .

*SI2: i druhix zâstaúljajuc´ .

*SI2: jes´lê uvidzêc´ , što my sjadzim , étâ ni paradâk .

*SI2: ani rabotâjut , i my dalžny rabic´ što-nebudz´ .

*SI2: i sotâk u nas hiktar .

*INT: tam v solâx ?

*SI2: da .

*SI2: no +/.

*INT: a , aha .

*SI2: +, kanešnâ , úžo obš´č´âjê , pâluč´ajêccý .

*SI2: brat u mjane jos´c´ rodny .

*SI2: u jaho sjam´´ja jos´c´ , syn i žonkâ .

*SI2: i úse tudy jez´dzêm (.) rabic´ .

*SI2: my tam âharod sadzêm .

*SI2: u mjane tut malên´kê savsem âharod .

*SI2: nu mne , v pryncýpê , xvatajê , nu vsi raúno .

*SI2: tam markoúku , buraki úžo sadzêm , vot i kartošku úžo tam .

*SI2: sorâk kartoškê âbezacêl´nâ , a šyjsjat idze na raznyjê kul´turý .

*SI2: kalja xaty dzesêc´ , nu tam malâ zusim âharodâ .

*SI2: tam sad bolêj i strajenêjê .

*SI2: vo a tam užo dzeržým +...

*SI2: zato i kabyly ne prâdajom .

*SI2: traktâr strojêm , no nijak ni dastrojêm , tam u xacê .

*SI2: vot .

*INT: a ti vy ljubêcê âdpâčivac´ ?

*INT: jak vy ljubêcê pravodzêc´ svoj čas , kali jos´c´ (.) vol´ny čas ?

*SI2: vol´ny +...

*SI2: nu , u hétym hadu z´jez´dzêlâ adzin raz +...

*SI2: dva razy zjez´dzêlâ (.) âddaxnuc´ .

*SI2: adzin raz na belâjê my pajexâlê âddyxac´ , dva razy na belâjê .

*SI2: adzin raz da réčkê xacelê dajexâc´ , ni dajexâlê .

*SI2: vol´ny čas +/.

*INT: da vilêjê ?

*SI2: ja ljublju knižkê čytac´ .

*INT: a-a .

*SI2: ja tak ljublju knižkê čytac´ .

*SI2: ja ni znaju .

*SI2: ja ljubojê vrémê , vot mne knižkê +...

*SI2: ranej ljuboúnyjê ramany +...

*SI2: a ceper , mne kažýccý , ja úžo úsë b čytalâ .

*SI2: ni bylo knižkê , ja istorýju bêlarusê čytalâ .

*INT: da ?

*SI2: da .

*SI2: pâtamu što ú rébënkâ âstalasê istorýjê bêlarusê na letâ .

*SI2: patom (.) istorêju kakuju-tâ tožý dastalâ .

*SI2: ne znaju , jakuju tam .

*SI2: i [_/] i vot +...

*INT: čitac´ ljubêcê ?

*SI2: da , mne incerésnâ .

*SI2: vot čamu étâ v školê ú mjane ni prâjaúljalâsê ?

*SI2: čamu ja tam tak [_///] takajê mne byla len´ (.) čitac´ ?

*SI2: a ceper détékcivy +...

*SI2: asobênnâ dancovâ mne nravêccý .

*SI2: pâtamu što ani lëhkêjê .

*SI2: u žyz´nê tak pâlučajêccý , što , nu , vot vtaroj raz zamuž vyšlâ .

*SI2: nu , cêžýlavatâ .

*SI2: bylê vrýmena (.) takijê , što svaix prablem xvatajêt , a iščo v knižkê prablemy mne ni nadâ .

*SI2: tak što ana , dancovâ , lihko pišýt , takijê iraničýskêjê .

*SI2: paétâmu , navernâ , mne i nravêccý (.) ijo@w čitac´ .

*SI2: a ljubovnyjê ramany , tam ža nadâ pêrýžyvac´ .

*SI2: ne ljublju ni fil´mâú pêrýžyvac´ +...

*SI2: oj , iz´vinicê .

*INT: ne , nêčevo .

*SI2: i fil´my ne ljublju , katoryjê nadâ pêtêžyvac´ , i , étâ , i knižkê .

*INT: a cêlevizâr ljubêcê smatréc´ ?

*SI2: vy znajêcê , i ne očýn´ .

*SI2: i (.) pos´lê trýccýci kak-tâ vabščé minjajêccý krugazor , vabščé minjajêccý .

*SI2: što ljubilâ pâhljadzec´ sêryal étât +...

*SI2: nadâ mne pâsidzec´ i vsë brosêc´ .

*SI2: a ceper dažý prahramy ne pâkupaju .

*SI2: pâtamu što ja smatru [_/] smatru cêlevizâr tahda , kahda mne udobnâ ivo@w smatréc´ .

*SI2: vot mne (.) nečêm zanêccý , tada ja vključ´aju i smatru , što [_///] kakijê jes´c´ prahramy .

*SI2: ja ni prydzeržývâjus´ +...

*SI2: vot .

*SI2: tak skazac´ , što ljublju sil´nâ , ni skazalâ by .

*INT: a skokâ vam let , jes´lê ni sekret ?

*SI2: nu , mne tryccýc´ pjac´ , v dzêkabre budzêt tryccýc´ šés´c´ .

*INT: jasnâ .

*SI2: što za sekret ?

*SI2: ni znajêš , kuda sibja âtnes´ci v étâm vozrâs´cê .

*SI2: i užé ni mâladajê , i ni starâjê .

*SI2: vot tak .

*INT: a muž čem zânimajêccý ?

*SI2: a muž mašynâmê .

*SI2: u nivo takajê +...

*SI2: oj , vabš´č´e ljubêt .

*SI2: on za spasibâ možýt mašynu nârýman´cirâvâc´ .

*SI2: pâtamu što nadâ imu tam pâkapaccý .

*SI2: svaja mašynâ , pravdâ , tožý kapaccý i kapaccý nadâ .

*SI2: acec addal .

*SI2: jevo acec atdal mašynu .

*SI2: pâlučajêccý , i atca mašynâ takajê starên´kâjê .

*SI2: tak vot on jej zânimajêccý .

*SI2: čem iš´č´ë ?

*SI2: tyk i on ot prýdlažyl écêx krolêkâú râzvadzic´ .

*SI2: tak što on , étâ , skreš´č´êvâjêt ix tam .

*SI2: tožý zânimajêccý .

*SI2: domâm vot xočýt zanjaccý , tut rémont .

*SI2: no my staim na očýrýdz´ na râsšyrénêjê .

*SI2: tak što my tak ne očýn´ vlažývâjêm étâ .

*SI2: vot .

*SI2: nu , vot jon tožý ljubê dom č´asny .

*SI2: ne znaju , jak u kvarcirý , jes´lê pastrojêm +...

*SI2: jak budzêm my žyc´ ?

*INT: na kvarciru v očêrêdê ?

*SI2: na kvarciru na očýrýdz .

*SI2: tamu što nam dom svoj strojêc´ , hétâ trébâ , kab xto-tâ byú sa straicêlêj , ja ci jon .

*SI2: pâtamu što nêréal´nâ vsë dzelâc´ za [_/] za dzen´hê .

*SI2: zarplaty ni pâzvaljajut .

*SI2: on pâminjal rabotu , i ja pâminjalâ .

*SI2: my uvolêlês´ (.) sa l´nâzavodâ .

*SI2: tam malên´kêjê zarplaty bylê ú nas .

*SI2: vot .

@New Episode

*SI2: nu , što v školê , ja dumâju , s ran´nêvâ detstvâ +...

*SI2: vot i kahda založýš +...

*SI2: vot nadâ i anhliskê , i bêlaruskê , nadâ v sadêkâx .

*SI2: pâčemu moj vot plemjan´nêk pašol v pervy v klasê , tam u nix ne bylâ bêlaruskâvâ ?

*SI2: navernâ , tokâ sa vtarohâ ilê s trecêhâ klasâ pašol bêlaruskê jazyk .

*SI2: on ni pânimajêt jevo .

*SI2: pâčému ni s sadêkâ bêlaruskê jezyk ?

*SI2: vot anhliskê [_//] v sadêkê vveli .

*SI2: vot fâkul´cety jes´c´ žé anhliskêjê .

*SI2: a pâčemu bêlaruskê ni vves´ci ?

*SI2: vot , ja ščytaju , nadâ s sadêkâ tožý nimnožkâ +...

*SI2: xacja by pa polčisa bêlaruskêm jêzykom zânimaccý .

*SI2: i im budêt lehčê v školê .

*SI2: étâ majo mnenêjê .

*INT: jasnâ , spasibâ .

*INT: a decê vašý , nu , gâvaricê , trudnâs´cê , da , s pânimanêjêm ?

*INT: trudnâ im panjac´ ?

*INT: ani v sadêkê ne učilês´ ?

*SI2: net , net , net .

*INT: tokâ v školê s pervâvâ klasâ , da ?

*SI2: da .

*SI2: vot staršýjê tokâ v školê .

*SI2: ni s pervâvâ dažý , navernâ , klasâ , a sa vtarovâ ilê s trecêvâ .

*SI2: ja dažý tožý tak kak-tâ ni vspomnju .

*SI2: pâtamu što devjaty klas , užo zâbyvajêccý .

*SI2: i vot trudnâs´cê .

*INT: ana v solâx učilâs´ ?

*SI2: ne , v smarhonêx .

*INT: v smargonê ?

*SI2: u pervâj školê .

*SI2: i ja pastavêlâ na ruskâjazyč´nâjê ijo@w .

*SI2: nu , i jej mne cêžélo bylâ pâmahac´ .

*SI2: ja bêlaruskêjê knižkê ijo +...

*SI2: nâprimer , mâcemacêku mne nadâ bylâ padumâc´ , jak étâ s ruskâvâ pêrêves´ci na bêlaruskê .

*SI2: smysl panjac´ étâj zadačê .

*SI2: a patom užo tožý ja pryvyklâ .

*INT: to is´c´ vy atdalê ijo@w v ruskâjazyč´ny klas , da ?

*SI2: da .

*SI2: vse âtdavalê , i ja žé atdalâ .

*SI2: da , a vot mladšuju , ni znaju , možýt , dažý v bêlaruskê atdam .

*SI2: pâtamu što ruskê , on lehčê jej budêt vyúčýc´ , ja ščytaju , panjac´ ruskê , čem bêlaruskê .

*SI2: jes´lê ana budêt šlyšýc´ č´aš´č´ê bêlaruskê , ana [_//] jej budêt lehčê bêlaruskê .

*SI2: vot ja pastaršý i znaju , što ja atdam mladšuju ú bêlaruskuju .

*INT: a decê gde-tâ slyšýt , kromê školy , iš´č´ë reč´ ?

*SI2: nu , tokâ z´dzes´ , nu my s´mešýnuju +...

*SI2: meždu saboj my s´mešýnuju hâvarim .

*SI2: a bol´šý nigdze .

*SI2: jes´lê pa cêlivizâru +...

*SI2: mul´cêkê ni [_///] mul´cêkâv nenu na bêlaruskâm jêzyke .

*SI2: ja ni slyšýlâ mul´cêkê na bêlaruskâm jêzyke .

*SI2: vy slyšýlê ?

*SI2: nu vo , mul´cêkâv netu decêm .

*SI2: a pâčemu netu ?

@End

(Stand: 09.06.2021)