int_sm_3

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: SI3 Migrant, INT Interviewer

@ID: brms|int|SI3|57;|female|Informant||Migrant|secondary||

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

*SI3: tuda xadilâ .

*SI3: éx , božý , ni splju nočý , sjažu , ždu , kada ana prydzët .

*SI3: i vsë ja (.) na bac´ku hâvaru +"/.

*SI3: +" bac´kâ , vaz´mi ty âtruhaj .

*SI3: nikolê ž ni bilê , jon pervy raz uzjaú rymen´ .

*SI3: a úžo ž (.) skol´kâ +...

*SI3: xadzilâ ú dzisjaty klas .

*SI3: da , navernâ , u dzisjaty .

*SI3: +" što ty b´´jošsê ?

*SI3: +" što ty b´´još ?

*SI3: a ja plaču .

*SI3: jana pryšla , navernâ , možý , u čysa dva .

*INT: aha .

*SI3: nêkahda ni prýxadzilâ ú čysa dva , pryšla .

*SI3: jana , vidzêš +...

*SI3: bac´kâ +"/.

*SI3: +" što , ty vidzêš , što macê ne s´pic´ , ždzët ?

*SI3: nu , patom vyskâčyla ranâ zamuž .

*SI3: končýlâ školu , cexnêkum končýlâ i zamuž vyšlâ .

*SI3: a ciper vo nadâ s unukâmê (.) vâjavac´ , tožý ni slušýjêccý .

*SI3: staršýjê jaščé nêčyvo , persname mâladzec .

*SI3: étâ persname naš , plaxiš , ni slušýjêccý .

*INT: kormêcê ix tut vkusnâ , da ?

*SI3: nu , xacja da .

*SI3: persname očýn´ ljubêc´ bulâčkê .

*INT: a-a .

*SI3: da , da , jon sam +/.

*INT: +< pičocê samê ?

*SI3: +, taki puxlên´kê .

*SI3: im tol´kâ bulâčkê .

*INT: vy samê što-tâ pičëcê ?

*SI3: nu da .

*SI3: starajus´ sama peč´ .

*SI3: ilê pečen´jê , ilê bulâčkê , što-nibudz´ (.) peku .

*SI3: nadâ ž unukâú čem-tâ karmic´ .

@New Episode

*INT: možêt , ješ´č´ë što pomnêcê ?

@New Episode

*SI3: bylâ maja babuškâ , vot jana b vam nâraskazyvâlâ (.) očýn´ mnogâ .

*SI3: ana očýn´ +...

*SI3: takix babušýk , navernâ , jak maja , rédkâ byla +...

*SI3: abyč´nâ babuškê kak-tâ vot , nu , starâjê jaščé pâkalen´nê , âbsuždajêc´ mâladzëž .

*SI3: vot mâladzëž takajê , vot mâladzëž sjakajê .

*SI3: nu maja babuškâ byla , ja hâvaru , étâ nadâ padumâc´ iščé , nu očên´ xarošýjê (.) žančynâ .

*SI3: ana (.) ú dzireúnê , no kak-tâ jaje vse uvažalê .

*SI3: ana (.) sama u sibja prýnimalâ rody .

*SI3: možýš prystavêc´ ?

*INT: a-a , oho !

*SI3: nu , sama sibe vo .

*SI3: a ú ix , ana vyšlâ zamuž , v sem´je bylâ skol´kâ ?

*SI3: pjac´ écêx bratoú .

*SI3: žnačýc´ , va vsex (.) svaix +...

*SI3: jak ani nâzyvalês´ ?

*SI3: zaloúkê , navernâ , pravdâ ?

*SI3: va vsex prýnimalâ rody i sama ú sibja .

*SI3: ja hâvaru +"/.

*SI3: +" babuškâ , nu kak , nu vot kak možnâ bylâ ú sâmavo sibja ?

*SI3: ana hâvary +...

*SI3: no ú nix tak bylâ .

*SI3: žnačýc´ , adna vot .

*SI3: kak tam ?

*SI3: persname taki +...

*SI3: žnačýc´ , kuz´nê ú ix bylâ i žyna .

*SI3: značýt , pry kuz´nê tut ani što-tâ dzelâlê .

*SI3: druhajê , ja úžo zabylâ ix (.) imënâ , žnačýc´ , bylâ tol´kâ pa domu .

*SI3: ana ubiralâ , jes´cê hatovêlâ , vsë takojê .

*SI3: sim´´ja ž bal´šajê , i úse [_////] vse žylê v adnom domê .

*SI3: patom užé râz´dzelilês´ .

*SI3: ani srazu ž u adnom domê žylê , a patom užé +...

*SI3: vot .

*SI3: a babuškâ užé z dzeduškâm , ani na polê rabotâlê .

*SI3: ot étâ jixnâjê rabotâ bylâ .

*SI3: sejêlê , paxalê tam , što-tâ tam ubiralê ani , étâ , dvajom .

*SI3: kahda úžo haračýjê para , kanešnâ , i druhijê ž , navernâ , pâmahalê .

*SI3: vot .

*SI3: nu dyk ana havorýc´ +"/.

*SI3: +" sama +...

*SI3: havorýc´ +"/.

*SI3: +" u s´viry +...

*SI3: ni to što gdze-tâ domâ ilê što , a , étâ samâ +...

*SI3: hâvaryt +"/.

*SI3: +" a što , uzjalâ spadnicý [_////] (...) jubkê takijê .

*SI3: jany ž ran´šý spadjupâšnêkê , a patom , navernâ , try ilê čytyrý jubkê âdzivalê .

*SI3: ni to što (.) ciper .

*SI3: nu , hâvaryc´ +"/.

*SI3: +" sama vsë +...

*SI3: i patom pryšla damoj , i , havorýc´ , s´vekroú byla .

*SI3: s´vekroú jaje +...

*SI3: nu , i sama pašla ješčo ú polê .

*INT: oho .

*SI3: nu .

*INT: v étât žé dzen´ ?

*SI3: da , v étât žé ž dzen´ , v étât dzen´ .

*SI3: ranšý takijê zdarovyjê žančyny bylê , nu .

*SI3: i vot užé +...

*SI3: ja užé ž ciper pomnju , takajê +...

*SI3: nu , ana staršý minja byla , ta persname .

*SI3: dyk vot ana k nej xadzilâ vsë vremê (.) pâmahac´ jej .

*SI3: a ú toj persname +...

*SI3: ana očýn´ +...

*SI3: nu , mâladyjê byli , ljubilêsê .

*SI3: a radzicêlê étâj persname ni xacelê , štob ana (.) vyšlâ zamuž za étâvâ +...

*SI3: kak ža ž ivo@w zvalê ?

*SI3: persname .

*SI3: ot užo zabylâ .

*SI3: pâtamu što on byl bedny éčýn´ .

*SI3: nu , ani (.) pacixu hdze-tâ râspisalês´ i tut žylê .

*SI3: nu , babuškâ havorýc´ +"/.

*SI3: +" bêdnata , kanešnâ .

*SI3: ne bylâ +...

*SI3: nu , jon tokâ s armêjê pryšoú .

*SI3: radzicêlê ú jeho umerlê .

*SI3: dom +...

*SI3: nu , tol´kâ dom astalsê , i vsë .

*SI3: havorýc´ +"/.

*SI3: +" kanešnâ , bylâ bednâ .

*SI3: i vsë .

*SI3: a dzecê , trojê mal´čýkâú , i vse babuškâ ix prýnimalâ (.) rody .

*SI3: vot .

*SI3: a ta persname hâvarylâ +"/.

*SI3: +" ja ni za što ni pajedu (.) hdze-tâ ražac´ , nu , u vilejku .

*SI3: s vilejskâhâ rajonâ .

*SI3: +" ja ni pajedu , pakudâ mne babâ persname ni prymêt rody .

*SI3: nu , i ras´cic´ dzicej pâmahalâ .

*SI3: vot večêrâm (.) babuškâ , hližu , užo sâbirajêccý .

*SI3: ja hdze-tâ na tancý ilê što , ja ž žyla nimnožkâ u nijo , sâbirajus´ .

*SI3: ja hâvaru +"/.

*SI3: +" babuškâ , a ty kuda ?

*SI3: +" a ja da persname .

*SI3: +" jej +...

*SI3: +" ana mâladajê , puskaj ana sxodzêt tožý .

*SI3: nu , ran´šý ú dzêreúnjax i kluby ž , i mâladzëž kak-tâ bylâ .

*SI3: ne to što ciper , nêkavo netu .

*SI3: jana pajdzët njan´čyc´ dzecej .

*SI3: i sidzit da dvux , da trox čysoú tam nočý .

*SI3: nu , dzecê malên´kêjê .

*SI3: adzin_zâ_adnom [_/] za adnom u jaje byli .

*SI3: vse malên´kêjê .

*SI3: jana ras´cilâ cex dzicej , pâmahalâ persname .

*SI3: i dnëm prydzêc´ , pamožýc´ .

*SI3: i nêkahda vot , štob jana skazalâ , što vot mâladzëž takajê-sjakajê tam .

*SI3: nêkahda , jana tol´kâ zâstupalâs´ .

*SI3: ja pomnju , dažý ja sama , úžo ž bâl´šavatâjê byla +...

*SI3: kab jakuju hradku prâpaloc´ ilê što , ni xočýccý , len´ .

*SI3: a ciper žaleju écêx svaix unukâú , tamu što znaju , sama ž takajê samâjê bylâ .

*SI3: nadâ énu hradku prâpaloc´ .

*SI3: babuškâ mjane ne zâstaúljalâ .

*SI3: ali sama vižu , što trava zârasla , nadâ (.) hradku prâpaloc´ .

*SI3: prydu da hétâj hradkê , tak ni xočýccý .

*SI3: +" aj , idzi ty , persname , pâskačy lepê .

*SI3: i pašla .

*INT: a u vas v sim´je ješ´č´ë bylê +/.

*SI3: brat u menja .

*INT: a , brat .

*SI3: brat .

*SI3: ja i brat .

*SI3: nu , brat (.) žyvët ciper u solâx .

*SI3: jon fermêr .

*SI3: tožý trojê dzicej u nix .

*SI3: u jaho try tožý dočkê , tak , kak u menja .

*SI3: staršýjê rabotâjêt v éspécé , dzirektârâm éspécé , tut u smarhonê .

*SI3: a srédnêjê (.) ú solâx (.) u školê .

*SI3: tak .

*SI3: ana učycêl´nêcýj rabotâlâ , a ciper (.) psixolâhâm .

*SI3: nu , a ixnâ menšýjê rabotâjêt u milicýjê .

*INT: oho .

*SI3: nu .

*SI3: ana akončýlâ srazu , étâ samâjê , mêdzicynskâjê učylêščý ú minskê i rabotâlâ ú milicýjê .

*SI3: nu , tam ž vot étât , hdze écêx p´´janic dzeržýc´ .

*SI3: kak jana nâzyvajêccý ?

*SI3: vytréz´vicêl´ .

*INT: +< vytrézvicêl´ .

*SI3: a ciper žé ž netu vytrézvicêlê , ranšý byl .

*SI3: vot ana tam rabotâlâ .

*SI3: a patom pâstupilâ (.) v inscetut .

*SI3: končýlâ in´s´cetut éty .

*SI3: kak on ?

*SI3: émbété , navernâ , ilê što ?

*SI3: karočý , ne znaju .

*SI3: ciper rabotâjêt .

*INT: zdzes´ vse ?

*SI3: da .

*SI3: v , étâ samâ , v addzelê kadrâú , inspektârâm addzelâ kadrâú v milicýjê .

@New Episode

*INT: a vašý babuškâ žyvët ješ´č´ë ?

*SI3: ne , užo +/.

*INT: a , užo ne .

*SI3: +, ž kuda ?

*SI3: jana ž z pjatâvâ godâ .

@New Episode

*INT: a u nijo sëstry bylê ?

@New Episode

*SI3: u nijo bylâ dva bratâ i ana .

*SI3: ana byla samâjê staršýjê .

*SI3: no (.) étâ byla pervâjê mêravajê vajna .

*SI3: pâdaždzicê , kada étâ bylâ ?

*INT: v čityrnâccýtâm .

*SI3: v četyrnâccýtâm .

*SI3: vot skol´kâ jej bylâ ?

*SI3: s pjatâhâ hodâ , jana (.) radzilâs´ .

*SI3: jana samâjê staršýjê bylâ .

*SI3: i tada hâvaryt +...

*SI3: ani žé pad nemcâmê , ix dzirevnju spalilê .

*SI3: nu , ja tak tošnâ ni znaju .

*SI3: étâ ž davno , kada babuškâ mne raskazyvâlâ .

*SI3: jana byla samâjê staršýjê .

*SI3: vot skol´kâ tut jej let bylâ ?

*SI3: i ani žylê ú zemljankê .

*SI3: nu , dzeréúnju spalilê (.) i +...

*SI3: a rabotâc´ +...

*SI3: kanešnâ , kušýc´ to (.) nečývâ bylâ .

*SI3: i rabotâc´ ana (.) rabotâlâ ú nemcâú .

*SI3: srazu , havorýt , dailâ karov .

*SI3: što tam , nu , sama to pap´´jot mâlaka , a (.) dzecêm ž ana ne prênesët .

*SI3: jany ž ješčo menšýjê byli , brac´jê .

*SI3: nu , a patom užé , hâvaryt , pêrêvili tam , hdze dzelâjut maslâ .

*SI3: nu , u nemcâú tam bylâ vsë .

*SI3: tam , havorýc´ , čystâ , kul´turnâ tam vsë .

*SI3: dyk , havorýc´ , nadâ ž bylâ kak-tâ vynês´cê étâ maslâ .

*SI3: dyk , havorýc´ , dzelâlê kak cestâ , raskatyvâlê .

*SI3: vot râskatajuc´ (.) cestâ i na sebja vo z´dzes´ vo pryklejêvâlê (.) étâ maslâ .

*SI3: alê ž kak jano ne rastajêvâlâ ?

*SI3: ja +/.

*INT: nu .

*SI3: +, vot ne pajmu .

*INT: možýt , cýlafanâmê kakimê ?

*SI3: ali kakoj ža célafan ?

*INT: a , ne .

*SI3: nu !

*SI3: a tada ž kakijê tam célafany ?

*SI3: ni znaju , možýt , kakajê bumahâ i byla tam .

*INT: nu , možýt , bumahâ ?

*SI3: +< karočý , ni znaju .

*SI3: jana havorýc´ +"/.

*SI3: +" vot prýnesu vot étâvâ maslâ .

*SI3: nu , a xlebâ jaki +...

*SI3: xleb s mjakiny kakoj-tâ tam dzelâlê , i vsë .

*SI3: a patom ana užé (.) pašla služyc´ (.) batračkâj .

*SI3: vot v étâj dzirevnê leonâvêčý .

*SI3: i pâznakomêlâsê z majim dzedâm .

*SI3: u majho dzedâ bylâ .

*SI3: a služylâ ana , vot što inceresnâ , ana služylâ +...

*SI3: a taki dzed persname (.) vot .

*SI3: i maja mamâ vyšlâ zamuž za jejnâhâ [_///] za babuškênâhâ synâ .

*SI3: a jana +...

*SI3: vot kada v molâdâs´cê ana služylâ u nix , vot u persname bylâ , nu ž skol´kâ tam , mnohâ zemli .

*SI3: jon dzeržaú (.) étyx bâtrakoú .

*SI3: skokâ tam bylâ bâtrakoú ?

*SI3: patom babuškâ vyšlâ za persname .

*SI3: a u persname tožý +...

*SI3: u nix bylâ kuz´nêcâ .

*SI3: ani dzelâlê maslâ ras´cecêl´nâjê samê .

*SI3: nu , tam (.) sejêlê , navernâ , étât lën .

*SI3: ni znaju , z čyvo ani tam dzelâlê .

*SI3: nu da , sa l´na , navernâ ž , dzelâlê .

*SI3: iš´č´ë gdze-tâ u nas , pomnju , bylâ .

*SI3: ja vidzêlâ étât , kak dzalâjuc´ étâ maslâ .

*SI3: i jana vyšlâ za étâhâ persname zamuž .

*SI3: havorýc´ , xoc´ ni ljubilâ , no vse hâvarylê +"/.

*SI3: +" vyxadzi !

*SI3: a tada , havorýc´ , vot pâčimu ta (.) pa otčýstvu nâzyvalê .

*SI3: +" vyxadzi za persname persname !

*SI3: hâvaryt +".

*SI3: +" nu što ?

*SI3: +" buêš@w +...

*SI3: +" u ix i kuz´nê jes´c´ , i , nu , i zemli jes´c´ , i vsë .

*SI3: nu , babuškâ , kanešnâ , savsem žé bednâjê byla .

*SI3: nu patom nêčévo .

*SI3: brac´jê (.) pastrojêlês´ tam , dze jany (.) spalilê dom .

*SI3: dzirevnê +...

*SI3: tam užo novâjê dzireúnê , i pastrojêlê +...

*SI3: užo ž i bratoú netu , kanešnâ .

*SI3: jany xoc´ maložý bylê , vsi raúno .

*SI3: jany ž z kakovâ hodâ ?

*SI3: ja úžo ni znaju , s kakovâ ani hodâ .

*SI3: babuškâ byla (.) s pjatâvâ , a dzeduškâ jaščé staršý .

*SI3: nu , patom +...

*SI3: ani tam bylê .

*SI3: a patom užé pêrajexâlê sjuda ú dzireúnju , kada užé savsem pâstarélê .

*SI3: babuškâ maja hâvarylâ , kada-tâ (.) v molâdâs´cê vstrecêlâ cyhanku .

*SI3: nu , i ana jej (.) skazalâ , što +...

*SI3: vot havorýc´ +"/.

*SI3: +" budzêcê vy (.) žyc´ , nu , tak narmal´nâ .

*SI3: havorýc´ +"/.

*SI3: +" i budzêcê (.) žyc´ da hlubokâj starâs´cê .

*SI3: vot i uhadalâ .

*INT: +< i pravdâ ?

*SI3: nu , babuškâ prâžyla vosêmsêt sem let .

*SI3: i dzeduškâ vosêmsêt sem .

*SI3: nu , dyk čévo ?

*SI3: vsë-taki ž i vajnu pêrežylê , i adnu , i vtaruju .

*INT: a pra vajnu raskazyvâlâ vtaruju mêravuju što-nibudz´ ?

*SI3: babuškâ +...

*SI3: nu , dzeduškâ úžo ne xadziú na [_/] na vajnu .

*SI3: papâ moj xadziú na vajnu .

*SI3: papâ +...

*SI3: no papâ hdze-tâ pašoú (.) na vajnu +...

*SI3: srazu ž (.) vot vilejščýnâ bylâ (.) âkupirâvânâ nemcâmê .

*SI3: any byli v âkupacýjê .

*SI3: a patom , kada užé âsvâbadzilê vilejku , papu zabralê srazu v armêju .

*SI3: jon ža ž mâladoj byú iščé .

*SI3: skol´kâ jemu tada bylâ ?

*SI3: možý , vâsemnaccýc´ bylâ .

*SI3: vot .

*SI3: i jevo zabralê (.) v armêju srazu .

*SI3: ne to što +...

*SI3: v kalodzêščý .

*SI3: nu , jakajê tam armêjê ?

*SI3: nadâ ž bylâ nâučyc´ i , kanešnâ , i stryljac´ .

*SI3: ne srazu ž , étâ samâ +...

*SI3: a patom užé (.) mamâ , hâvaryc´ , jez´dzêlâ , dva razâ jez´dzêlâ .

*SI3: havorýc´ , pervy raz pajexâlâ (.) na pojêz´dzê , hâvaryc´ .

*SI3: nu , a što ž zâvezëž (.) z praduktâú ?

*SI3: suxaréj .

*SI3: nâsušylê cély (.) mešok .

*SI3: hâvarylâ , mešok (.) cély suxaréj .

*SI3: babuškâ sama pjakla ž xleb .

*SI3: tada ž ni kupêš , nu .

*SI3: pekla xleb , sušylê , i vot suxary vazilâ .

*SI3: nu .

*SI3: i havorýc´ +"/.

*SI3: +" pryjexâlâ ú étyjê kalodzêščý .

*SI3: +" oj havorýc´ ["-"] tam ža havorýc´ ["-"] takijê rvany +...

*SI3: +" u takix jany rvanyx adzeždâx byli .

*SI3: nu , pâtamu što úsë ž na front išlo .

*SI3: a (.) z´dzes´ ani +...

*SI3: tokâ ž skol´kâ tam jon pabyú , u étyx kalodzêščýx ?

*SI3: ja úžo ni pomnju , skokâ mamâ hâvarylâ .

@New Episode

*INT: ne , mne nady imênnâ vy !

*INT: (...) úsë étâ ni nadâ .

*INT: vot .

*INT: étâ [_/] étâ vam .

*INT: što âtnimajêm vremê .

*INT: vaz´micê .

*SI3: +< oj , ni [_/] ni nadâ , radzê bohâ .

*SI3: što étâ ?

*INT: ne , ne , ne .

*INT: <étâ nadâ>[_/] étâ nadâ .

*INT: étâ vo +...

*INT: na , dziržy , budzêš pisac´ .

*INT: râskažycê mne , vy rodâm atkudâ ?

*SI3: ja z dzjarevnê .

*INT: atkudâ imênnâ ?

*SI3: dzjarevnê dâbravljany .

*INT: dâbravljany ?

*INT: a dze étâ ?

*SI3: novêcêmskêj sêl´savet .

*INT: aha .

*SI3: nu , étâ za ražojčýkâm , syravatkâmê tam .

*INT: aha , aha .

*INT: a učilês´ dze vy ?

*INT: tam žý tožý školâ ?

*SI3: nu , ta ú nas tokâ čytyrê klasâ bylâ .

*SI3: nu , a patom zâvêdzimenty , ta úžý âstraveckêj rajon .

*INT: aha .

*SI3: vosêm klasâú .

*SI3: a patom užy ú svirê (.) dva hodâ , dzivjatyj , dzisjatyj klas .

*INT: a žyni@k [_//] zamuž vyxadzilê ?

*SI3: nu , zamuž vyxadzilâ (.) ú semsêt pjatâm hadu .

*INT: aha .

*INT: tut , da ?

*SI3: da , tut .

*SI3: ne , ja rabotâlâ ú mâladzečnâ , a muž zdzes´ rodâm .

*SI3: nu , jon ni rodâm , a jon tožý z b [_///] u baranâvêčý radziúsê (.) i žyú .

*SI3: a patom ani u svir pêrjajexâlê .

*SI3: patom sa svirâ užy sjuda .

*SI3: ne , sa svirâ , navernâ , ú mâladzečnâ .

*SI3: a patom s mâladzečnâ úžý sjuda .

*SI3: vot .

*INT: a tut daúno žyvëcê ?

*SI3: kto ?

*INT: tut daúno žyvëcê ?

*SI3: nu , ja úžý vot s semsêt pjatâvâ hodâ (.) zdzes´ .

*INT: +< oho !

*SI3: tak što dâúnavatâ .

*INT: a râskažycê mne što-tâ pra dzicej .

*SI3: jeslê by +...

*SI3: u minja trojê (.) dzicej , tri dočkê .

*INT: oho !

*INT: cvitnik !

*SI3: +< čéc´vêrâ únukâú .

*SI3: nu .

*SI3: staršýjê , persname +...

*SI3: nu , úse v smarhonê .

*SI3: staršýjê rabotâjêt na zosê (.) zakrojščýcýj .

*SI3: céx +...

*SI3: srednêjê ú bankê , persname .

*SI3: i persname , samâjê mladš@k [_///] malyš .

*SI3: tožý dvojê dzicej ú jaje , malên´kêjê (.) jaščé dzetkê .

*SI3: na traktârnâm (.) rabotâjêt , ékânamist pa snabžénêju .

*INT: étâ čej (.) malyš ?

*SI3: +< étâ samyj staršýj .

*SI3: maja samâjê staršýjê únučkâ .

*INT: aha .

*SI3: nu .

*SI3: patom šésc´ hodzêkâú , čytyrê hodzêkâ .

*SI3: i (.) persname úžý tri hodzêkâ budzêc´ .

*SI3: nu , takijê maje únukê .

*INT: njan´čêcê .

*SI3: nu .

*SI3: na letâ úžý vo ú čyc´vërtyj klas pajdzët .

*SI3: tri klasy končýlâ .

*SI3: xodzêc´ ú bêlaruskuju (.) klas .

*INT: a v kakuju školu ana xodzêt ?

*SI3: v pervuju .

*INT: ja xadzilâ tožý v pervuju .

*SI3: nu , ani pâlučylê kvarciru (.) na étym samym , u dosâx (.) tam .

*SI3: i ani âtnasilês´ k trecêj školê .

*SI3: zato vzjalê tol´kâ ú bêlaruskêj klas .

*INT: xârašo , bêlaruskêj budzêcê znac´ .

*SI3: nu , srazu +...

*SI3: a ciper´ nêčyvo .

*SI3: ciper´ užy privyklê , i úžý nêčyvo .

*SI3: narmal´nâ .

*INT: a rabotâjêcê hdze ?

*SI3: ja na pensêjê .

*INT: a rabotâlê hdze ?

*SI3: a rabotâlâ ja na bazê .

*SI3: mêžrajbazâ byla ranšý , a patom aptovâjê .

*SI3: a cjaper´ +...

*SI3: a patom užy +...

*SI3: étâ ú nas nâzyvalâs´ (.) rajpo ["] .

*SI3: ja zaveduščýj skladâ rabotâlâ .

*INT: a š´as domâ ?

*SI3: a cjaper´ sižu domâ s únukâmê .

*INT: xârašo , dzecê .

*SI3: nu , ni očýn´ .

*SI3: nadâ bylo b , možý , dze i pârabotâc´ .

*SI3: nu , a dzecê malyjê .

*SI3: s [_//] u , étâ samyj , samâj maloj +...

*SI3: ana pa kâmândziroúkâm jezdzêc´ častâ .

*SI3: ú jaje takajê rabotâ , što kâmândziroúkê .

*SI3: nadâ zâbirac´ s sadâ (.) dzjacej .

*INT: a rabotâjêt ana hdze ?

*SI3: ina@w na traktârnâm rabotâjêt .

*INT: a , aha .

*SI3: nu , ina@w ykânamist pa snabžénêju .

*SI3: dyk u nijo +...

*SI3: častâ ú kâmândziroúkê ani jezdzêt .

*SI3: zâkupajut (.) zapčascê , nu , k trâktaram .

*SI3: nu , kâmândzirovkâ (.) čaščý vsivo tol´kâ ú minsk .

*SI3: no byvajêc´ , i dal´šý jezdzêt .

*SI3: ú homêl´ tam , mâhilëv .

*INT: a dačê u vas tam žý netu ?

*INT: ilê v dzirevnê ?

*SI3: +< nu , ja jezžu ú dzjareúnju .

*INT: v dzirevnju ?

*SI3: dâlêkavatâ , sorâk kilametrâv , no tuda jezžu .

*INT: s mužým vy jezdzêlê ?

*SI3: a jon tuda nja jezdzêc´ .

*SI3: a ú nas jivo svikroú xx vot rjadâm .

*SI3: vozlê vâjênkamatâ tut časnyj dom .

*INT: aha .

*SI3: to žý [_//] ta žý samâjê dačý .

*INT: âharod i tam úsë ?

*SI3: nu da , da .

*INT: a sivodnê vy kuda-tâ jezdzêlê ?

*SI3: sivodnê ni jezdzêlâ .

*SI3: vo ukusilâ mjane moškâ .

*SI3: sivodnê s utra došč šoú .

*INT: a .

*INT: zato vo š´č´as xârašo .

*SI3: dyk ja si@k +...

*SI3: sivodnê nêkuda ni jezdzêlâ .

*SI3: zaútrâ , možý , pajedu , jeslê budzêc´ pahodâ .

*INT: a šo xacicê nâsâbirac´ ?

*SI3: jahâdy .

*SI3: čyrniku .

*INT: čyrniku ?

*SI3: nu .

*INT: a jesc´ užy ?

*SI3: oj , mnohâ !

*INT: znajêcê mestâ ?

*SI3: ja jezžu ú bilkoúščýnu .

*SI3: dâlêkavatâ jexâc´ da bilkoúščýny .

*SI3: nu .

*SI3: to šo +...

*SI3: a účyra jezdzêlê my s´ persname .

*SI3: nâdajelâ jej .

*SI3: hâvarilâ +"/.

*SI3: +" úžý bol´šý ni pajedu .

*SI3: +" babuškâ , ni xaču .

*SI3: nâdajelâ ú lisu .

*INT: pâmahajêt (.) sâbirac´ ?

*SI3: nu , nimnožýčkâ .

*SI3: srazu pâmahalâ , a patom užy vsë .

*SI3: užy nâdajelâ , úžý behâlâ tol´kâ .

*SI3: babuškê nâruhalâs´ .

*SI3: +" babuškâ , bystrej , bystrej .

*SI3: ja hâvarju +"/.

*SI3: +" pakudâ ni nâsâbirajêm , nêkuda ni pajedzêm .

*SI3: vot .

*INT: mnogâ sâbiralê tam jiš´čë ?

*SI3: nu , účyra nâbiralê skol´kâ my ?

*SI3: sem litrâú .

*INT: oho !

*SI3: pjacilitrovâjê vidzërkâ i dvuxlitrovâjê .

*INT: a skokâ vremênê ?

*SI3: nu , nâsâbiralê za tri čysa .

*INT: oho !

*SI3: nu tam jahâd stol´kâ mnohâ !

*SI3: očýn´ mnohâ jahâd .

*INT: mista znajêcê xarošýjê .

*SI3: ne .

*INT: ne ?

*SI3: ja pervyj raz tol´kâ v étâm hadu pajexâlâ .

*SI3: prostâ za hribamê tuda jezdzêlê .

*INT: aha .

*SI3: vot i rjašylê my ú vâskrysen´nê s dočkâj (.) srednêj +"/.

*SI3: +" nu davaj s´jezdzêm .

*SI3: nu , s´jezdzêlê , pâhlidzelê , nu .

*SI3: tam da , jahâd mnohâ .

*SI3: možýt , v étâm hadu stol´kâ mnohâ bylo jahâd , ja ni znaju .

*SI3: nu mnohâ jahâd .

*INT: uhu .

*INT: a što vy dzelâjêcê s´ nimê ?

*SI3: a ja addalâ +...

*SI3: pervyjê jahâdy addalâ svikrovê pâlavinâ .

*SI3: pâlavinâ (.) sibe i (.) samâj men´šýj dočkê .

*SI3: včira jajenâj mamê addalâ .

*SI3: nu , a jna@w ni znaju , što budzêc´ dzelâc´ .

*SI3: možýt , marozêc´ , možýt +...

*SI3: što jna@w tam budzêc´ dzelâc´ s´ nimê , ni znaju .

*INT: a dzecê čem vašý zânimajuccý ?

*SI3: a ?

*INT: dzecê čem zânimajuccý vabš´čê ?

*SI3: dzecê ?

*INT: uhu .

*SI3: nu kak ?

*SI3: rabotâjut .

*INT: ješ´čë , možýt , čem-nibudz´ ?

*INT: pâpadrobnêjê .

*SI3: nu , ja ž hâvarju .

*SI3: staršýjê u nas , zakrojščýcâ .

*SI3: vot .

*SI3: ana rabotâjêt na zosê .

*SI3: a papâ u minskê (.) na strojkê .

*SI3: pâtamu što nadâ za kâpêraciú placic´ .

*SI3: vot .

*SI3: dyk papâ ú minskê ú nas , da ?

*SI3: vot .

*SI3: nu , a srednêjê ú bankê .

*SI3: sêkrêtarëm (.) rabotâjêt ú bêlârus´bankê .

*SI3: bylâ zamužým , râzvilas´ .

*SI3: ciper´ (.) adna .

*SI3: žyvët u minja .

*SI3: nu , a srednêjê , oj , pas´@k +...

*SI3: persname , trecêjê , étâ samâjê +...

*SI3: nidaúnâ pâlučylê kvarciru , ú étâm hadu .

*SI3: za kridzit bal´šoj placêt .

*SI3: muž , vajennyj .

*SI3: a ana rabotâjêt na traktârnâm .

*SI3: vot i vsë .

*SI3: i učýccý (.) zaočnâ (.) ú minskê .

*SI3: oj , ni ú minskê .

*SI3: ú hrodnâ .

*SI3: tam +...

*SI3: a ú kakom inscitucê , to ni znaju .

*SI3: u sêl´skâxazjajstvênnym , navernâ .

*SI3: da , navernâ .

*SI3: na vičérnêm .

*SI3: oj , kažu vičérnêm , zaočnâm .

*INT: možýt , pomnêcê , kak s mužým pâznakomêlês´ ?

@New Episode

*SI3: nu pâčymu ?

*SI3: pomnju !

*INT: nu râskažycê !

*SI3: nu , prostâ +...

*SI3: on s macêr´ju prêjezžal ú mâladzečnâ .

*SI3: ja tada ú mâladzečnâ rabotâlâ .

*SI3: a on prêjezžal za praduktâmê .

*SI3: tada ú smarhonê kak-tâ +...

*SI3: nu , ú mâladzečnâ byla xoztarhoúlê .

*SI3: u nas , ú smarhonêx ne bylâ .

*SI3: nu , a ja tam na kvarcirê byla , ú mâladzečnâ .

*SI3: ani prijexâlê [_//] prêjizžalê , tam ža âstanaúlêvâlês´ ú adnoj žančyny .

*SI3: macê družylâ , nu , s majej xazjajkâj .

*SI3: tak i pâznakomêlês´ .

*SI3: ta úsë , što ž tam ?

*INT: a letâm nêkuda ni jezdzêcê (.) âtdyxac´ ?

*INT: dzecê , možýt , kuda jezdzêt ?

*SI3: dzecê jezdzêlê .

*SI3: dzecê +...

*SI3: ú prošlâm hadu persname jezdzêlâ .

*SI3: étâ (.) samâjê malajê našý .

*SI3: ú turcýju (.) jezdzêlê .

*SI3: hdze any jiščo jezdzêlê ?

*SI3: kuda-tâ ž jiščo jezdzêlê .

*SI3: na ukrainu , kuda-tâ na ukrainu .

*SI3: dzed !

*SI3: a , jon zapêrsê .

*SI3: nu .

*SI3: (...) a kuda ž any jezdzêlê ?

*SI3: sičas pâsmatru .

*SI3: any ž mne padarâk (.) prêvizli .

*SI3: a , sudak [_/] sudak .

*INT: aha .

*INT: ukrajinâ .

*SI3: étâ na ukrajinu .

*SI3: a samê my nêkuda .

*SI3: kuda nam ?

*SI3: užy staryjê , nu , kuda jexâc´ ?

*INT: nu , kakijê staryjê ?

*INT: vy što ?

*SI3: nu , kanešnâ !

*SI3: my tokâ s unukâmê vo .

*INT: vodzêcê kuda-nibudz´ pâhuljac´ pa gorâdu ?

*INT: ilê net ?

*SI3: nu , ja ta sama ni važu , a (.) srednêjê dočkâ na rečku .

*SI3: ciper´ , nidavnâ (.) jezdzêlê na svižskâjê ozêrâ .

*SI3: kada ?

*SI3: ú prošlyjê vyxadnyjê .

*SI3: da , ú prošlyjê vyxadnyjê .

*INT: a vy s´ nimê ni jezdzêcê ?

*SI3: ne-â , ja nja jezžu .

@New Episode

*SI3: dzecê , nu , ú školu xadzilê .

*SI3: dve staršýjê +...

*SI3: staršýjê , étâ samâjê , i mladšýjê xadzilê va vtaruju školu .

*SI3: ani ú mjane pahodkê .

*SI3: nu , u sad xadzilê v adnu hrupu , a úžý ú školu (.) v raznyjê klasy xadzilê .

*SI3: nu , a persname xadzilâ u [_///] étâ samâjê , pervuju školu (.) kančalâ .

*INT: a patom , dal´šý ?

*SI3: patom ?

*SI3: persname maja (.) ni pâstupilâ srazu .

*SI3: i pajšla , étâ samâjê +...

*SI3: što ina@w akončýlâ ?

*SI3: hrodnênskâjê kakojê-tâ švejnâjê .

*SI3: i patom (.) na zakrojščýcu učylâs´ užé ú mâladzečnâ .

*SI3: ú učylêščý učylâs´ .

*SI3: a persname , nu , akončýlâ +...

*SI3: cexnêkum smarhonskêj (.) končýlâ .

*SI3: rabotâlâ srazu na traktârnâm .

*SI3: ne , srazu ú nas u rajpo rabotâlâ , u minja .

*SI3: nu ni mnohâ jna@w rabotâlâ .

*SI3: možýt +...

*SI3: hod dažý , navernâ , ni rabotâlâ .

*SI3: ja úžý nja pomnju .

*SI3: a patom pa [_//] pašla , na traktârnâm rabotâlâ .

*SI3: mâšynist , nu , sêkrêtarëm .

*SI3: ni sêkrêtarëm , jana mâšynistkâj (.) rabotâlâ .

*SI3: nu , skol´kâ jna@w prârabotâlâ ?

*SI3: navernâ +...

*SI3: možýt , hod , možýt , menšý .

*SI3: patom pâznakomêlâs´ sa svajim étym , mužým , s persname .

*SI3: i jivo acec jijo ustrojêú sjudy vot , na vot étât pasëlâčnyj .

*SI3: u nas s rimontâmê +...

*SI3: nu što-tâ râzvilis´ .

*SI3: navernâ , dzicej ne bylâ .

*SI3: a možýt , ni étâ pričynâ .

*SI3: xto ix znajêc´ ?

*SI3: mâladyx ciper´ ni pajmëš .

*SI3: kak hâvariccý , on nêplaxoj byl , nu .

*SI3: možýt , nimnožkâ vypival .

*SI3: no ciper´ use vypivajut .

*SI3: ciper´ adna .

*SI3: nu , u nas žyvët .

*SI3: nu , a persname [_/] persname končýlâ (.) cexnêkum mâladzečýnskê .

*SI3: i srazu ustrojêlâs´ ina@w na traktârnâm .

*SI3: nu .

*SI3: šésc´ mesêcýú pârabotâlâ i vyšlâ zamuž .

*SI3: vyšlâ zamuž , patom (.) bystrâ radzilâs´ persname , mal´čýk .

*SI3: a patom , čérýz pâltara hodâ , dzevâčkâ .

*SI3: tak što jana šésc´ [_/] šésc´ let pašci što prâsidzelâ domâ .

*SI3: nu , i ciper nidaúnâ +...

*SI3: nu kak nidaúnâ ?

*SI3: skol´kâ jna@w úžý ?

*SI3: bol´šý hodâ rabotâjêt užy poslê dzikretnyx .

*SI3: vot .

*SI3: vyšlâ z dzikretnâhâ i rabotâjêt .

*INT: (...) davajcê ja vam +...

*INT: u minja tut paru vaprosâv , tak pâzâdaju .

*INT: a patom , možýt , jiš´čë što-nibudz´ (.) raskažýcê , xârašo ?

*SI3: uhu .

*INT: vot , nâprimer , jeslê by (.) inastranêc k vam prišol , vot što by vy jimu pâkazalê ?

*INT: râskazalê pra bêlarus´ ilê pâkazalê ?

*SI3: nu , pâkazac´ to što ú nas ?

*SI3: nu , ú smarhonê (..) takix pamêtnêkâú kul´tury +/.

*INT: vabš´če v bêlarusê .

*SI3: a , nu , ú bêlarusê ?

*INT: v bêlarusê , uhu .

*SI3: nu , možýt byc´ , brésckuju krepâsc´ .

*SI3: možýt , tuda s´jezdzêlê .

*SI3: možýt byc´ , ú xatyn´ .

*SI3: nu , ú minskê tam mnohâ (.) pamêtnêkâv kul´tury , tam vsivo .

*SI3: nu , što tam iščo ?

*SI3: u hrodnâ tožý možnâ .

*SI3: nu ú nas +...

*SI3: pâčymu ?

*SI3: zalessê ú nas žý ž jesc´ .

*SI3: kak ?

*SI3: pamêtnêk (.) ahinskâmu .

*INT: a râskazalê by što ?

*INT: nu , što-nibudz´ inciresnâjê (.) pra bêlarus´ .

*SI3: da , dažý ni mahu +...

*SI3: ni znaju .

*SI3: plaxoj iz´ minja sâbisednêk .

*INT: a vy sibja bêlaruskâj š´čitajêcê ilê net ?

*SI3: nu , kanešnâ , kanešnâ .

*INT: kanešnâ ?

*INT: a što étâ značýt dlja vas ?

*SI3: nu , ja ni znaju .

*SI3: mne kažýccý , ja [_/] ja b , navernâ , nihdze ni smahla b žyc´ .

*SI3: vot hdze-tâ +...

*SI3: pajexâc´ vot kuda-tâ .

*SI3: puskaj tam +...

*SI3: nu , ilê za hranicu , ilê ú pol´šu , ú hirmanêju .

*SI3: dažý vil´njus i +...

*SI3: mne kažýccý , tam vsë (.) čužojê , ni takojê , kak u nas .

*SI3: mne kažýccý , u nas i ljudzê dabrejê , i +...

*SI3: nu , karočý , ja (.) tol´kâ zdzes´ , ú bêlarusê , smahla by žyc´ .

*INT: a što značýt +/.

*SI3: a ú mjane dažý i dzecê , jany nêkuda ni xacjat (.) jexâc´ .

*SI3: vot , primernâ , vot mâladzëž úsë ú minsk .

*SI3: vot minsk jany ljubêt .

*SI3: nu , bal´šoj horâd .

*SI3: a ani ne .

*SI3: net , vot im lučšý smarhon´ , lučšý vot , nu .

*SI3: kak hâvariccý , hdze radzilês´ , tam i žyc´ .

*INT: a vam minsk ni nravêccý ?

*SI3: net .

*SI3: očýn´ šumnyj .

*INT: šumnyj , aha .

*INT: u minja mamâ tam +/.

*SI3: očýn´ šumnyj .

*SI3: ja +...

*SI3: u minja (.) dočkâ étâ men´šýjê hâvarilâ +"/.

*SI3: +" mamâ , tuda tol´kâ s´jezdzêc´ vot , nu +...

*SI3: kanešnâ , pârazvlečsê možnâ , sxadzic´ kuda-tâ .

*SI3: nu , puskaj tam i v ciatr možnâ , i +...

*SI3: nu , kuda xočýš .

*SI3: što-tâ pâsmatrec´ , vsë .

*SI3: no žyc´ tam , net .

*SI3: ja ni za što .

*SI3: kak hâvariccý , v minskê ja b ni za što ni privyklâ dažý .

*SI3: stol´kâ ljudzej mnohâ , vsë tâlkatnja étâ .

*INT: panjatnâ .

*INT: a što , pa-vašýmu , nâstajaš´čêj bêlarus ?

*INT: (...) možýt , tradzicýjê kakijê-tâ ?

*SI3: (...) dažý ni znaju , što atvecêc´ .

*INT: (...) nu , vy ž čcicê svaju kul´turu , da , svaju prirodu ?

*SI3: nu kanešnâ , no +...

*INT: dzedy , baby +...

*INT: tradzicýjê .

*INT: vy samê kâtaličkâ ilê prâvaslavnâjê ?

*SI3: +< ne , ja prâvaslavnâjê .

*INT: prâvaslavnâjê .

*SI3: da , prâvaslavnâjê .

*INT: a što vot +...

*INT: što vy š´čitajêcê važnym v bêlaruskâj kul´turê ?

*SI3: (...) vsë važnâ .

*SI3: vsë važnâ (.) v bêlaruskâj kul´turê .

*SI3: vot .

*SI3: ciper (.) úse pamêcê a vojnâx , étâ samyj , étâ +...

*SI3: ne , kak jon nâzyvajêccý ?

*SI3: intârnalistâú .

*SI3: nu , ét@k +...

*SI3: oj .

@New Episode

*INT: skažycê , pra što .

*INT: ja , možýt , dadumâju .

*SI3: oj , ja ni znaju .

*SI3: vy vaprosy takijê zâdajocê !

*SI3: nadâ srazu pâdhatovêccý , patom (.) tol´kâ âtvičac´ .

*INT: da xuc´ što !

*INT: što-nibudz´ atvecêcê , što pervâjê na um prišlo .

*SI3: (...) ni znaju , na vašý vaprosy atvecêc´ .

*INT: nu ladnâ .

*INT: davajcê ni budzêm .

*INT: davajcê +...

*INT: nu , vot (.) bêlaruskêj jizyk .

*INT: jêzyki smešývâjuccý (.) v bêlarusê , tam ruskêj , bêlaruskêj ilê smešýnyj bêlaruskâ-ruskêj , v raznyx sêtuacýjêx ilê net ?

*INT: vot , nâprimer , na rabocê tam svoj jazyk ?

*INT: domâ pa-svojmu kak-tâ ljudzê râzgavarêvâjut ?

*SI3: mne kažýccý , vizdze âdzinakâvâ .

*SI3: u nas prostâ ú bêlarusê trasjankâ takajê .

*SI3: i bêlaruskêj , i ruskêj , i kakoj xočýš .

*SI3: i pol´skêj , možýc´ slovâ (.) byc´ .

*SI3: nu , xoc´ starajêšsê , no úsi raúno .

*SI3: čystâ pâ-bêlaruskê u nas malâ xto râzhavarêvâjêt , navernâ .

*SI3: ta krasivyj jazyk , no +...

*SI3: navernâ , cêžylo .

*INT: a pâčymu my tada smešývâjêm , kak vy dumâjêcê ?

*SI3: pâtamu što ú raznyx +...

*SI3: étâ ja , pomnju , učylâs´ (.) v vicêbskê .

*SI3: tam s +...

*SI3: nu , kak-tâ slava kakijê-tâ druhijê .

*SI3: nu , v každâm , navernâ , oblâscê (.) raznyjê .

*SI3: tam , navernâ +...

*SI3: ja pomnju , étâ samâjê , dzevâčkâ dna úsë s´mijalâs´ s nas .

*SI3: my údvajom bylê (.) vot z hrodnênskâj oblâscê , a ú vicêbskê .

*SI3: dyk ina@w úsë hâvarilâ +"/.

*SI3: +" inciresnyjê vy slava hâvaricê .

*SI3: nu , my bêlaruskê +...

*SI3: kanešnâ , bêlaruskê (.) hâvarilê .

*SI3: nu , tam , možýt , ani tam kakijê-tâ smešýnyjê .

*SI3: ana s´mijalâs´ , što , nu +...

*SI3: +" pâčymu vy tak hâvaricê , zarâz ["] ?

*SI3: +" što étâ za slovâ , zarâz ["] ?

*SI3: kak ciper´ pomnju , zarâz ["] .

*SI3: +" sijčas ["] .

*SI3: nu , a my +/.

*INT: +< étâ ž bêlaruskâjê slovâ , zarâz ["] .

*SI3: nu , slovâ bêlaruskâjê , zarâz ["] .

*SI3: ana vot havorêc´ +"/.

*SI3: +" ni panê@k +...

*SI3: srazu vabščé ni pânimalâ .

*SI3: hâvarilâ +"/.

*SI3: +" što étâ za slovâ takojê , zarâz ["] ?

*SI3: +" nu , takojê ú nas slovâ .

*SI3: tak što slava , mne kažýccý , va vsex âblascjax ani kak-tâ raznyjê .

*SI3: ú homêlê , navernâ , možýt , tam (.) što-tâ druhojê .

*SI3: ú mâhilëvê , možýt +...

*SI3: nu .

*INT: a kak vy k étâmu atnosêcês´ , što smešývâjuccý jêzyki ?

*SI3: nu , smešývâjêccý .

*SI3: ja i sama pa-smešýnâmu râzhavarêvâju .

*SI3: kanešnâ , jeslê b râzhavarêvâc´ čystâ pâ-bêlaruskê , dak vabščé krasivâ !

*SI3: ja znaju , vot xto râzhavarêvâjêt pâ-bêlaruskê , inciresnâ vot .

*SI3: i krasivâ paslušýc´ , kak ljudzê +...

*SI3: no tokâ , štob jon čystâ bêlaruskê byú .

*SI3: a tak , jak my hâvarim , adno slovâ takojê , druhojê takojê , kanešnâ +...

*INT: a vam nravêccý vabš´če bêlaruskêj ?

*SI3: da , nravêccý .

*SI3: asobênnâ xto čystâ tak râzhavarêvâjê pâ-bêlaruskê .

*INT: novâscê , da ?

*INT: tam žý ž vabš´če na bêlaruskâm tak hâvarjat .

*SI3: +< vot u nas dažý takajê byla persname , v râjêspalkomê (.) rabotâlâ .

*SI3: ina@w écê +...

*SI3: kada pridzët ana +...

*SI3: sabranêjê ilê što +...

*SI3: vot ina@w staralâs´ čystâ pa-r@k [_//] pâ-bêlaruskê .

*SI3: nu , možýt byc´ , nimnožkâ ú jaje pâpadalês´ slava tam ruskêjê .

*SI3: no ana kak-tâ staralâs´ vot pâ-bêlaruskê (.) râzhavarêvâc´ , nu .

*SI3: krasivâ !

@New Episode

*SI3: nu , ja v dzerévnê pačci što ne xadzilâ , nu , v kluby .

*INT: a kuda ?

*SI3: nu kuda ja ?

*SI3: k babuškê jez´dzêlâ .

*SI3: étâ vilejskê rajon .

*SI3: tam byla , a domâ z´dzes´ pačci što ni xadzilâ .

*SI3: bol´šý ni znaju , što vam takojê râskazac´ (.) inceresnâvâ .

*INT: da i možnâ i ni in´teresnâjê , xoc´ što-nibud´ .

@New Episode

*INT: a što vy dumâjêtê a buduš´č´êm bêlaruskâvâ jêzyka ?

*SI3: nu , jes´lê ú školâx buduc´ prýpâdavac´ tol´kâ bêlaruskê , navernâ , možýt byc´ , on (.) ni polnâs´c´ju vycês´nêl vot +...

*SI3: nu , ni to što polnâs´c´ju , no (.) bol´š ljudzej râzhavarývâjut pâ-bêlarusku .

*SI3: a tak u nas ža ž (.) bêlaruskêx klasâv savsem malâ .

*SI3: vot u [_/] u +...

*SI3: persname , u vas adzin tol´kâ , da ?

*SI3: čytyrý , navernâ , u vas klasâ .

*SI3: vot čytyrý klasâ , adzin tol´kâ bêlaruskê (.) klas .

*INT: nikto ni xočêt ža ž âtdavac´ ditej , da , v bêlaruskê ?

*SI3: nu , navernâ , ni xacjat .

*INT: a pâčemu ?

*SI3: nu xto jaho znajê ?

*SI3: možýt , srazu (.) cêžýlavatâ im , dzecêm .

*SI3: nu xto ix znajê ?

@New Episode

*INT: a pânimajêš ?

*SI3: pânimajêt ana +/.

*INT: +< pânimajêt ?

*SI3: +, narmal´nâ .

*SI3: vot užé b jes´lê moj ciper by unuk pašoú , to i tot , navernâ , ne znaju , navernâ b , ni smoh pâ-bêlaruskê .

*SI3: a možýt [_/] možýt , pryvyk by .

*INT: +< a čevo ?

*SI3: nu , ja ne znaju .

*SI3: nu , jon kakoj-tâ , nu , ješčo ploxâ râzhavarývâjêt .

*SI3: u nevo , navernâ , s réč´´ju što-tâ .

*SI3: kak-tâ (.) râzhavarývâjêt pramâ sa svistâm .

*SI3: nu , tak pâlučajêccý .

*INT: a skol´kâ let jemu ?

*SI3: nu , šés´ vot , pajdzët v školu .

*INT: lâgaped .

*INT: v pervy klas +/.

*SI3: nu , pervy .

*INT: +< jes´lê , nu , sxadit´ k lâgapedu .

*INT: ani ž tam +/.

*SI3: nu , dyk nadâ xadzic´ , kanešnâ , nadâ xadzic´ .

*SI3: nadâ bylô b ciper vot zâpisaccý k lâhapedu .

*SI3: nu , jon kak-tâ , ja ni znaju +...

*SI3: vot skažýš +"/.

*SI3: +" skažy étâ slovâ .

*SI3: on pravêl´nâ skažýt .

*SI3: nu , kahda nâčynajêt bystrâ hâvaryc´ , to ú jevo ne pâlučajêccý , u jeho što-tâ (..) s reč´ju .

*INT: nu [_/] nu čivo ?

*SI3: pervy , vtaroj klas prênimajut lâgapedy .

*INT: i ja xadilâ , i sistra u menja xadilâ , i narmal´nâ .

*INT: râskažycê vy mne što-nibud´ ješ´č´ë .

*INT: kuda xadilê ?

*INT: vot vy ž , kada užé detê bylê vzroslyjê , xadilê ž , navernâ , s mužým kuda-tâ ?

*INT: nu , ni znaju , mêrâprijatêjê , novy hod , kakijê-nibud´ , v rêstaran tam kuda-nibud´ ?

*SI3: a ú rýstarany my ni xadzilê .

*SI3: prostâ ú nas (.) padruhê , dyk ja k nim .

*SI3: padruhê , to ani prýxadzilê k nam .

*SI3: detê malên´kêjê bylê , dyk iš´č´ë kuda tut pajdëš ?

*SI3: tak što my tol´kâ (.) sjuda na +...

*SI3: nu , na letâ my detej âtpraúljalê ú direúnju .

*SI3: u dereúnê ani tam (.) za jahâdâmê xadzilê .

*SI3: nu .

*INT: a detê paslušnyjê bylê ilê ne ?

*SI3: nu [_/] nu , v âsnavnom da , v âsnavnom paslušnyjê .

*SI3: nu , navernâ , nimnožkâ i ruhalê ix , i v uhâl stavêlê .

*INT: da ?

*SI3: druhoj raz remnem , nu , vot staršýx .

*SI3: a úžé maluju ni trohâlê .

*INT: aha .

*SI3: ana u nas takajê bylâ , navernâ , što (.) pas´lednêjê , malên´kâjê .

*SI3: use bol´šý žalelê .

*SI3: nu , a écêx da , i čas´cen´kâ , nu , ruhalê .

*SI3: nu [_/] nu tak nêčévo .

*SI3: nu , dze ž ni budzêš ruhac´ ?

*SI3: prýxažu s raboty na abed +...

*SI3: a my behâlê , u nas mêžrajbazâ .

*SI3: i každy ž +...

*SI3: nu , v abed nadâ ž pâkarmic´ dicej i atpravêc´ va vtaruju s´menu (.) ú školu .

*SI3: prýxažu , a ani černilâ , raz´lilê černilâ (.) v dzeckâj (.) i stalê samê zâcirac´ .

*SI3: nu , dzecê jos´ dzecê .

*INT: aha .

*SI3: no skol´kâ im bylâ ?

*SI3: možý , ú pjaty klas any úžo xadzilê .

*SI3: adna ú pjaty , druhoj u šéstoj .

*SI3: nu , stalê zâcirac´ .

*SI3: prýxažu , dvery úse ú černilê , u vannê úsë ú čérnilê , usë ú čérnilê .

*SI3: ja ni znaju , étâ nadâ bylâ vidzêc´ .

*SI3: ja hâvaru +"/.

*SI3: +" nu puskaj by vot étâ vot kljaksâ .

*SI3: ci ja hâvaru +"/.

*SI3: +" nu raz´lilê čérnilâ +/.

*INT: aha .

*SI3: +, puskaj by +...

*SI3: ne , ani ž xacelê zâcerec´ .

*SI3: a čérnilâ ž , hdze ž jano zâcereccý ?

*SI3: jany cërlê , cërlê +...

*SI3: karočý , usë pâvymazyvâlê mne , bol´š z´dzelâlê .

*SI3: nu [_/] nu patom pâdras´li užé .

*SI3: stalê nemnožkâ ubiraccý , vsë .

*SI3: jejnâjê mamâ tak byla takajê bol´š (.) da paradkâ .

*SI3: persname [_/] persname , maja (.) pas´lednêjê , tut vo dzelâlâ urokê , a ani vdvajom u dzeckâj .

*SI3: u nas dvuxjarusnâjê kravac´ .

*SI3: vo ciper zabralê , nidaúnâ .

*SI3: persname zabralâ svaim dzecêm .

*SI3: i stol , tam vsë .

*SI3: žnačýc´ , paradâk .

*SI3: persname , oj , persname , staršýjê +"/.

*SI3: +" persname , uberi svai učébnêkê .

*SI3: +" persname , ubery učébnêkê , ja budu ubirac´ .

*SI3: jana ne .

*SI3: ta prydzêc´ , na pol usë .

*SI3: ta sidzit , plačýt , što , étâ samâ , persname sbrosêlâ .

*SI3: vsevo xvatalâ .

*SI3: a pâdras´li , tožý prablemy (.) z dzec´mê .

*SI3: to pajdut na tancý +...

*SI3: značýt , nadâ ž užé ždac´ .

*SI3: no ce staršýjê xadzilê bol´š v dzereúnê .

*SI3: any ú horâdzê z´dzes´ ni xadzilê ni na dzêskaceku , nêčévo .

*SI3: any kak-tâ bol´š ú dzereúnê .

*SI3: ja ix letâm âtpraúljalâ ú dzereúnju .

*SI3: ani tam bylê .

*SI3: užé pâdras´li , xadzilê (.) na tancý .

*SI3: nu , kak-tâ ú dzereúnê spakojnêjê , čém v horâdzê .

*SI3: nu , i sased naš na (.) mašynê ix zâvjazec´ i prývezët .

*SI3: dyk ja užé byla kak-tâ spakojnâ .

*SI3: nu , a persname xadzilâ ot na dzêskaceku sjuda .

*SI3: nu .

*SI3: tut , navernâ ž , da šasnaccýcê hénâ dzêskacekâ .

*SI3: nu , ne .

*SI3: kak ?

*SI3: da dvenaccýcê .

*SI3: karočý , ja ni znaju .

*SI3: xadzilâ .

*SI3: kak ža jana nâzyvalâsê ú mikrârajonê , zabylâ .

*SI3: tuda xadzilâ .

*SI3: éx , božý , ni splju nočý , sjažu , ždu .

@New Episode

*SI3: pâlučil moj âbmun´dzêravannê novâjê .

*SI3: vot .

*SI3: i papâ dašol da germanêjê , da berlinâ .

*SI3: nu [_/] nu jon užo pašoú <v sorâk trécêm>[_/] v sorâk trécêm hadu , nu , na vajnu .

*SI3: i nahrady byli .

*SI3: dyk vot mamâ ž , papâ umêr , i uzjala , nahrady prâdala .

*SI3: tak ja ruhalâsê na [_/] na étu mamu .

*SI3: hâvaru +"/.

*SI3: +" nu začém jany cibe ?

*SI3: jany vybrâlê (.) xarošýjê , vot écê , katoryjê vajennyjê .

*SI3: a écê vot pââstaúljalê .

*SI3: ja hâvaru +"/.

*SI3: +" nu začem ?

*SI3: tady ja úžo zabralâ úse écê .

*SI3: dumâju +"/.

*SI3: +" xoc´ puskaj unukâm buduc´ , pasmotrêt .

*INT: kanešnâ .

*SI3: nu .

*SI3: nu , znajêš , starajê takajê .

*INT: a kakijê tam bylê ?

*SI3: nu , ordzên krasnâj z´vezdy , patom za vzjacêjê berlinâ .

*SI3: nu i što tam ješ´č´ë ?

*SI3: i ja ne znaju , navernâ +...

*SI3: ni [_/] ni pomnju ja užé .

*SI3: i tol´kâ astalês´ écê vot knižýčkê .

*SI3: knižýčkê vajennyjê , patom (.) hramâty écê vot .

*SI3: možý , hramâty ceper u mjane jes´ , ja i ne znaju .

*SI3: pâhlidzec´ , hdze +...

*SI3: ni hramâty , dyk što tam davalê ?

*SI3: vot ja seč´as pâhležu .

*INT: pâsmatricê .

*SI3: +< jes´lê [_/] jes´ê najdu .

@New Episode

*INT: o .

*SI3: ci jany étâ bylê ?

*SI3: možý , što , ja ni úsë zabralâ .

*SI3: ne , navernâ , vsë-taki ú dzeréúnê .

*SI3: ne , o , paxožý , što-tâ jes´c´ .

*INT: +< jes´c´ ?

*SI3: o .

*INT: oho .

*SI3: ja znaju , što što-tâ ja (.) zâbiralâ , no ni vsë .

*SI3: tak .

*SI3: (...) za berlin hétâ vo , musê .

*SI3: a hétâ ni znaju .

*SI3: tak , što tut iščo ?

*SI3: i vo .

*SI3: tak , a étâ vtarovâ majê (.) sorâk pjatâvâ .

*SI3: vo za vzjacêjê berlinâ .

*SI3: vot étâ berlin .

*SI3: tak vot .

*SI3: tut bol´šý nêčévo netu .

*SI3: étâ jahonâ udâstâverenêjê .

*SI3: é , a tut što ?

*SI3: a , hétâ [_////] étâ prostâ blâhadarnâs´c´ .

*SI3: étâ što za synâ .

*SI3: étâ ot šljub bralê .

*SI3: vo (.) kakojê s´vidzecêl´stvâ ran´šý bylâ a šljubê .

*SI3: u vajnu +...

*SI3: pâdaždzi , u kakom hadu ani žénilês´ ?

*SI3: vajnoj .

*INT: vot étâ pisjat vtary .

*SI3: ne-â tada .

*SI3: ne , ni možýt byc´ .

*SI3: ni pisjat +...

*SI3: hljan´cê , a pâčému pisjat vtary hod staic´ ?

*SI3: (...) ja ž radzilâs´ v pisjat pervâm .

*SI3: nikak ni možýt byc´ .

*INT: +< a , nu , ni možý byc´ .

*SI3: pisjat +...

*SI3: a pâčému pisjat , é , vtary hod stait ?

*SI3: in´ceresnâ .

*SI3: ani ta ni raspisâvâlês´ .

*SI3: ani žé tol´kâ (.) v cérkvê (.) tam vinčalês´ , i vsë .

*SI3: raspisâvâccý , étâ ani tada .

*INT: +< možýt , pozžý ?

*SI3: étâ tada pozžý bylâ .

*SI3: v pisjat vtarom hadu tol´kâ (.) vzjalê s´vidzecêl´stvâ a šljubê , navernâ .

*SI3: nadâ ú mamy sprasic´ .

*SI3: in´ceresnâ .

*SI3: ja ž radzilâs´ u pisjat pervâm .

*SI3: a staršý moj brat v sorâk dzevjatâm radziúsê .

*SI3: no on umêr malên´kê iščo .

*SI3: jemu hodzêk byú .

*SI3: nu , kanešnâ , s´virskê rajon .

*SI3: a dze ž +...

*SI3: jon žaniúsê ú vilejskêm rajonê .

*SI3: nu , étâ užé pos´lê vajny , navernâ .

*SI3: vot .

*SI3: vot .

*SI3: a mužý acec , jon vsju vajnu prašoú .

*SI3: nu , étâ užé tol´kâ takijê medalê astalês´ .

*SI3: to , što astalêsê .

*SI3: bol´šý nêčévo nima .

*SI3: tokâ dzecêm huljac´ .

*SI3: vse xarošýjê .

*SI3: praúdâ , étâ , ordzên krasnâj z´vezdy u nevo užé (.) ukralê .

*SI3: kak ukralê ?

*SI3: ran´šý ž , srazu pos´lê vajny , kak-tâ nasilê écê (.) ârdzena , vsë .

*SI3: ja i ceper pomnju , vot écê , zakručývâlâs´ vot étâ čas´c´ .

*SI3: nu , nadâ žé .

*SI3: nu , pajexâú hdze-tâ na svadz´bu s mamâj , i tam xto-tâ vykrucêú .

*INT: užýs , nu i ljudzê .

*SI3: +< ukralê .

*SI3: ukralê ordzên krasnâj z´vezdy .

*SI3: ot .

*SI3: âstal´nyjê bylê (.) medalê .

*SI3: a ú persname , u majvo@w mužý , u atca (.) vabščé mnohâ .

*SI3: navernâ , bol´šý , čym u majho atca .

*SI3: jon usju vajnu prašoú , s načalâ vajny .

*INT: (...) a vam što-nibud´ raskazyvâl ?

*SI3: papâ ?

*SI3: nu , tak (.) nemnohâ .

*SI3: my-tâ , kahda vot dzecê takijê , mahli iščé vsë râsprasic´ .

*SI3: nu , takoj nemnožkâ +...

*SI3: vot u nas sased , jon iščé žyvët .

*SI3: vot mamên , nu , majho atca +...

*SI3: nu , ani vot , nu , ani vmes´cê vâjevalê .

*SI3: nu , jany (.) s vilejskâvâ rajonâ attudâ .

*SI3: dyk vot dzed , éty , persname iščé vot žyvët .

*SI3: jamu vosêmsêt vosêm let .

*SI3: dyk jon havorýt vot +...

*SI3: dyk mne havorýc´ +...

*SI3: +" ran´šý ž havorýc´ ["-"] na vajne havorýc´ ["-"] i spalê na s´nehu .

*SI3: +" na s´nehu ž havorýc´ ["-"] spalê i ne balelê .

*SI3: +" nêčevo nam ne balelâ i nêčevo +...

*SI3: a havorýc´ +"/.

*SI3: +" što žnačýc´ molâdâs´c´ !

*SI3: nu , što jon hâvaryt +"/.

*SI3: +" i halodnyjê byli , i vsë .

*SI3: hâvaryt +"/.

*SI3: +" i kak-tâ vot vyžýlê .

*SI3: hâvaryt +".

*SI3: nu .

*SI3: nu , a papâ byú s´vezistâm .

*SI3: i na vajne s´vezistâm , jon (.) s´vjaz´ vëú .

*SI3: nu .

*SI3: ja +...

*SI3: tak to jon mne nimnohâ raskazyvâú .

*SI3: nu , kanešnâ , hâvaryú , strašnâ , što tam +...

*SI3: što hâvaryc´ ?

*SI3: havorýc´ +"/.

*SI3: +" očýn´ strašnâ .

*SI3: +" nu havorýc´ ["-"] i +...

*SI3: a cem bolêjê s´vezistâm byl .

*SI3: havorýc´ +"/.

*SI3: +" s´vjaz´ dze-tâ parvëccý .

*SI3: +" a vsi ravno ž nadâ , nu , palz´ci , nadâ sâjêdzinjac´ étâ (.) vsë , nu .

*SI3: havorýc´ +"/.

*SI3: +" cêžélo bylâ , kanešnâ .

*SI3: +" i halodnâjê , i xalodnâjê , i [_/] i +...

*SI3: vot .

*INT: a pra nemcâv nêčevo (.) ni raskazyvâl ?

*SI3: ne , tol´kâ raskazyvâú adzin épizod .

*SI3: vot étât ja zapomnêlâ .

*SI3: on hâvaryt +...

*SI3: étâ v pol´šý , navernâ , bylâ ilê v berlinê .

*SI3: ne-â , navernâ , užé v hermanêjê , v hermanêjê užé .

*SI3: hâvaryt +"/.

*SI3: +" va-pervyx +...

*SI3: hâvaryc´ +"/.

*SI3: +" étâ samâjê , v hermanêjê +...

*SI3: i hâvaryt +"/.

*SI3: +" halodnyjê , jes´cê xočýccý .

*SI3: havorýc´ +"/.

*SI3: +" my , jes´cestvênnâ , my vpêredzi , a kuxnê-tâ zzadzi .

*SI3: +" kada énâ kuxnê ješčo pryjedzêc´ , štob pâkarmic´ saldat .

*SI3: +" nu [_/] nu kuxnê tožý ni âtstavalâ .

*SI3: +" nu [_/] nu vsë-taki havorýc´ ["-"] my vpêredzi .

*SI3: i havorýc´ +"/.

*SI3: +" v dzereúnju adnu +...

*SI3: +" no dzeréúnê bylâ pustajê .

*SI3: havorýc´ +"/.

*SI3: +" ne bylâ žycêlêj , nêčevo .

*SI3: i havorýc´ +"/.

*SI3: +" my i tankisty .

*SI3: +" i vot zâlicelê v adzin dom .

*SI3: nu .

*SI3: i hâvaryt papâ +"/.

*SI3: +" nu što ž tankisty ?

*SI3: +" tankisty , kanešnê , sil´nejê nas .

*SI3: +" što jany ?

*SI3: +" jany vot havorâc´ +...

*SI3: +" nu , hétyjê ž šapkê u nix (.) jos´ .

*SI3: +" ani tokâ šapkâmê nas râstalkalê , i vsë .

*SI3: a havorýc´ +"/.

*SI3: +" a ja (.) hližu , nu , žban , nu , vot taki kufšyn .

*SI3: hâvaryt +"/.

*SI3: +" i što-tâ tam belâjê .

*SI3: +" dyk ja dumâju +"/.

*SI3: +" nu , vsi ravno ž âdbirut ani , âdbirut .

*SI3: +" dyk ja havorýt ["-"] ruku +...

*SI3: +" nu vot jes´lê mâlako ilê s´metanâ , xoc´ âbližu +/.

*INT: +< xoc´ ruku âblizac´ .

*SI3: +, ruku âbližu .

*SI3: +" kušýc´ ža hâvaryc´ ["-"] xočýccý .

*SI3: havorýc´ +"/.

*SI3: +" ja ruku sjuda .

*SI3: +" a tam (.) prostâ kraskâ stajalâ , kraskâ +/.

*INT: aha .

*SI3: +, ú kufšynê .

*SI3: havorýc´ +".

*SI3: +" a jes´cê ta xočýccý hâvaryt ["-"] vot .

*SI3: tak hâvaryt +"/.

*SI3: +" domâ nêkavo netu .

*SI3: +" nu , strašnâ , kanešnâ hâvaryc´ ["-"] i ubivac´ strašnâ .

*SI3: +" puskaj tam i nemêc , puskaj étâ +...

*SI3: havorýc´ +".

*SI3: +" nu vsi ravno strašnâ .

*SI3: +" a tam +...

*SI3: +" nu vsë ravno havorýc´ ["-"] čýlavekâ ubivajêš .

*SI3: +" puskaj tam nemêc , puskaj +...

*SI3: +" no tokâ što znajêš , što on ža ž tožý ubivajêt , ne [_/] ne to +...

*SI3: nu vot .

*INT: strašnâ , da ?

*SI3: nu da .

*SI3: nu , patom pryšol s vajny .

*SI3: patom snovâ zabralê v armêju (.) daslužývâc´ .

*INT: daslužývâc´ ?

*INT: užýs !

*SI3: nu , daslužývâc´ .

*SI3: a što ž on ?

*SI3: a jevo zabralê .

*SI3: jon ža tam , možý , polhodâ , dažý polhodâ , paru mesêcýú , navernâ , u étyx kalodzêšžýx +...

*SI3: jon ža jak pabyú , patom užé , éty samy +...

*SI3: atpravêlê na vajnu , pos´lê vajny , nu , v armêju .

*INT: užýs !

*INT: stokâ pêrežyú +/.

*SI3: nu .

*INT: +, iš´č´ë (.) i v armêju .

*SI3: dyk a što ?

*SI3: nadâ bylâ .

*INT: užé i tak armêjê vun stokâ xvacilâ .

*SI3: nu .

*SI3: da .

*SI3: vajna jos´ vajna .

*SI3: strašnâ .

*SI3: našý vnukê , možýt , užé (.) ni ispytajut takovâ .

*SI3: my ni ispytalê , i únukê našý ni ispytajêc´ straxoc´cê takohâ , holâdâ .

*SI3: a pos´lê vajny tožý ž (.) holâd .

*SI3: nêčévo (.) kušýc´ ne bylâ .

*SI3: z mjakinâj (.) xleb z´dzelâjut (.) i žylê .

*SI3: a iščo ž pas´cilê .

*SI3: jak ciper papâ [_/] papâ moj havorýt , kahda post +...

*SI3: nu , jon iščo raskazyvâú , kahda jon byú (.) malên´kê .

*SI3: sem´´ja ž u ix bal´šajê .

*SI3: ja ž hâvaru , pjac´ (.) bratoú .

*SI3: use žynatyjê , i (.) dzecê [_//] dzecej .

*SI3: nu , u babuškê vot adzin syn .

*SI3: adzin umêr vot , i adzin papâ tol´kâ byú , i vsë .

*SI3: a tam bylâ i pa pjacêrâ , i pa šés´cêrâ dzecej .

*SI3: i úse žylê v adnoj (.) vot izbe .

*SI3: kak ani tam žylê , ja nikak ne mahu prystavêc´ .

*SI3: ja u babuškê úsë sprašývâlâ +"/.

*SI3: +" nu kak vy tam pâmeščalês´ ?

*SI3: dyk ja hâvaru +"/.

*SI3: +" hdze toj dom ?

*SI3: jana úžo pâkazalâ .

*SI3: havorýc´ +"/.

*SI3: +" nu , vot kuz´nê .

*SI3: v adnoj stârane byla kuz´nê .

*SI3: a tam užé , nu , tam nêbal´šojê pâmeščénêjê .

*SI3: dze jany tam +...

*SI3: a patom užo strojêlês´ .

*SI3: užo našý pastrojêlêsê , i écê , nu , pastrojêlê .

*SI3: dyk papâ hâvaryú , kahda post +...

*SI3: nu , navernâ , perêd pasxâj .

*SI3: dažý mâlako +...

*SI3: dzecêm ni davalê mâlako .

*SI3: ja hâvaru +"/.

*SI3: +" dyk a hdze dzivalê (.) vot mâlako ?

*SI3: karovy ž bylê .

*SI3: i , navernâ ž , ni adna karovâ bylâ .

*SI3: i vot u nix ža ž sem´´ja bal´šajê , navernâ ž , ni adna .

*SI3: dyk havorýc´ , bal´šyjê čany , i mâlako étâ s´livalê .

*SI3: i stajalâ jano ú padvalê .

*SI3: a kuda patom jany dzevalê , ja ne pânimaju .

*SI3: havorýc´ , i dzecêm , i malên´kêm , u hodzêk dzicjacê ne davalê mâlaka .

*SI3: étâ takoj u nix post vot byl .

*SI3: ja hâvaru +"/.

*SI3: +" a što jelê ?

*SI3: +" kartoškâ i sâladuxâ .

*SI3: a sâladuxu dzelâlê [_/] dzelâlê , navernâ , z muki .

*SI3: ržanajê muka +/.

*INT: aha .

*SI3: +, takohâ , svajho pamolâ , navernâ .

*SI3: nu , dzelâlê sâladuxu i vo tak jelê .

*INT: rêlêgioznyjê kakijê ljudê bylê .

*SI3: nu .

*INT: spasibâ .

@End

(Stand: 09.06.2021)