int_sm_3

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	SI3 Migrant, INT Interviewer
@ID:	brms|int|SI3|57;|female|Informant||Migrant|secondary||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*SI3:	tuda xadilâ .
*SI3:	éx , božý , ni splju nočý , sjažu , ždu , kada ana prydzët .
*SI3:	i vsë ja (.) na bac´ku hâvaru +"/.
*SI3:	+" bac´kâ , vaz´mi ty âtruhaj .
*SI3:	nikolê ž ni bilê , jon pervy raz uzjaú rymen´ .
*SI3:	a úžo ž (.) skol´kâ +...
*SI3:	xadzilâ ú dzisjaty klas .
*SI3:	da , navernâ , u dzisjaty .
*SI3:	+" što ty b´´jošsê ?
*SI3:	+" što ty b´´još ?
*SI3:	a ja plaču .
*SI3:	jana pryšla , navernâ , možý , u čysa dva .
*INT:	aha .
*SI3:	nêkahda ni prýxadzilâ ú čysa dva , pryšla .
*SI3:	jana , vidzêš +...
*SI3:	bac´kâ +"/.
*SI3:	+" što , ty vidzêš , što macê ne s´pic´ , ždzët ?
*SI3:	nu , patom vyskâčyla ranâ zamuž .
*SI3:	končýlâ školu , cexnêkum končýlâ i zamuž vyšlâ .
*SI3:	a ciper vo nadâ s unukâmê (.) vâjavac´ , tožý ni slušýjêccý .
*SI3:	staršýjê jaščé nêčyvo , persname mâladzec .
*SI3:	étâ persname naš , plaxiš , ni slušýjêccý .
*INT:	kormêcê ix tut vkusnâ , da ?
*SI3:	nu , xacja da .
*SI3:	persname očýn´ ljubêc´ bulâčkê .
*INT:	a-a .
*SI3:	da , da , jon sam +/.
*INT:	+< pičocê samê ?
*SI3:	+, taki puxlên´kê .
*SI3:	im tol´kâ bulâčkê .
*INT:	vy samê što-tâ pičëcê ?
*SI3:	nu da .
*SI3:	starajus´ sama peč´ .
*SI3:	ilê pečen´jê , ilê bulâčkê , što-nibudz´ (.) peku .
*SI3:	nadâ ž unukâú čem-tâ karmic´ .
@New Episode
*INT:	možêt , ješ´č´ë što pomnêcê ?
@New Episode
*SI3:	bylâ maja babuškâ , vot jana b vam nâraskazyvâlâ (.) očýn´ mnogâ .
*SI3:	ana očýn´ +...
*SI3:	takix babušýk , navernâ , jak maja , rédkâ byla +...
*SI3:	abyč´nâ babuškê kak-tâ vot , nu , starâjê jaščé pâkalen´nê , âbsuždajêc´ mâladzëž .
*SI3:	vot mâladzëž takajê , vot mâladzëž sjakajê .
*SI3:	nu maja babuškâ byla , ja hâvaru , étâ nadâ padumâc´ iščé , nu očên´ xarošýjê (.) žančynâ .
*SI3:	ana (.) ú dzireúnê , no kak-tâ jaje vse uvažalê .
*SI3:	ana (.) sama u sibja prýnimalâ rody .
*SI3:	možýš prystavêc´ ?
*INT:	a-a , oho !
*SI3:	nu , sama sibe vo .
*SI3:	a ú ix , ana vyšlâ zamuž , v sem´je bylâ skol´kâ ?
*SI3:	pjac´ écêx bratoú .
*SI3:	žnačýc´ , va vsex (.) svaix +...
*SI3:	jak ani nâzyvalês´ ?
*SI3:	zaloúkê , navernâ , pravdâ ?
*SI3:	va vsex prýnimalâ rody i sama ú sibja .
*SI3:	ja hâvaru +"/.
*SI3:	+" babuškâ , nu kak , nu vot kak možnâ bylâ ú sâmavo sibja ?
*SI3:	ana hâvary +...
*SI3:	no ú nix tak bylâ .
*SI3:	žnačýc´ , adna vot .
*SI3:	kak tam ?
*SI3:	persname taki +...
*SI3:	žnačýc´ , kuz´nê ú ix bylâ i žyna .
*SI3:	značýt , pry kuz´nê tut ani što-tâ dzelâlê .
*SI3:	druhajê , ja úžo zabylâ ix (.) imënâ , žnačýc´ , bylâ tol´kâ pa domu .
*SI3:	ana ubiralâ , jes´cê hatovêlâ , vsë takojê .
*SI3:	sim´´ja ž bal´šajê , i úse [_////] vse žylê v adnom domê .
*SI3:	patom užé râz´dzelilês´ .
*SI3:	ani srazu ž u adnom domê žylê , a patom užé +...
*SI3:	vot .
*SI3:	a babuškâ užé z dzeduškâm , ani na polê rabotâlê .
*SI3:	ot étâ jixnâjê rabotâ bylâ .
*SI3:	sejêlê , paxalê tam , što-tâ tam ubiralê ani , étâ , dvajom .
*SI3:	kahda úžo haračýjê para , kanešnâ , i druhijê ž , navernâ , pâmahalê .
*SI3:	vot .
*SI3:	nu dyk ana havorýc´ +"/.
*SI3:	+" sama +...
*SI3:	havorýc´ +"/.
*SI3:	+" u s´viry +...
*SI3:	ni to što gdze-tâ domâ ilê što , a , étâ samâ +...
*SI3:	hâvaryt +"/.
*SI3:	+" a što , uzjalâ spadnicý [_////] (...) jubkê takijê .
*SI3:	jany ž ran´šý spadjupâšnêkê , a patom , navernâ , try ilê čytyrý jubkê âdzivalê .
*SI3:	ni to što (.) ciper .
*SI3:	nu , hâvaryc´ +"/.
*SI3:	+" sama vsë +...
*SI3:	i patom pryšla damoj , i , havorýc´ , s´vekroú byla .
*SI3:	s´vekroú jaje +...
*SI3:	nu , i sama pašla ješčo ú polê .
*INT:	oho .
*SI3:	nu .
*INT:	v étât žé dzen´ ?
*SI3:	da , v étât žé ž dzen´ , v étât dzen´ .
*SI3:	ranšý takijê zdarovyjê žančyny bylê , nu .
*SI3:	i vot užé +...
*SI3:	ja užé ž ciper pomnju , takajê +...
*SI3:	nu , ana staršý minja byla , ta persname .
*SI3:	dyk vot ana k nej xadzilâ vsë vremê (.) pâmahac´ jej .
*SI3:	a ú toj persname +...
*SI3:	ana očýn´ +...
*SI3:	nu , mâladyjê byli , ljubilêsê .
*SI3:	a radzicêlê étâj persname ni xacelê , štob ana (.) vyšlâ zamuž za étâvâ +...
*SI3:	kak ža ž ivo@w zvalê ?
*SI3:	persname .
*SI3:	ot užo zabylâ .
*SI3:	pâtamu što on byl bedny éčýn´ .
*SI3:	nu , ani (.) pacixu hdze-tâ râspisalês´ i tut žylê .
*SI3:	nu , babuškâ havorýc´ +"/.
*SI3:	+" bêdnata , kanešnâ .
*SI3:	ne bylâ +...
*SI3:	nu , jon tokâ s armêjê pryšoú .
*SI3:	radzicêlê ú jeho umerlê .
*SI3:	dom +...
*SI3:	nu , tol´kâ dom astalsê , i vsë .
*SI3:	havorýc´ +"/.
*SI3:	+" kanešnâ , bylâ bednâ .
*SI3:	i vsë .
*SI3:	a dzecê , trojê mal´čýkâú , i vse babuškâ ix prýnimalâ (.) rody .
*SI3:	vot .
*SI3:	a ta persname hâvarylâ +"/.
*SI3:	+" ja ni za što ni pajedu (.) hdze-tâ ražac´ , nu , u vilejku .
*SI3:	s vilejskâhâ rajonâ .
*SI3:	+" ja ni pajedu , pakudâ mne babâ persname ni prymêt rody .
*SI3:	nu , i ras´cic´ dzicej pâmahalâ .
*SI3:	vot večêrâm (.) babuškâ , hližu , užo sâbirajêccý .
*SI3:	ja hdze-tâ na tancý ilê što , ja ž žyla nimnožkâ u nijo , sâbirajus´ .
*SI3:	ja hâvaru +"/.
*SI3:	+" babuškâ , a ty kuda ?
*SI3:	+" a ja da persname .
*SI3:	+" jej +...
*SI3:	+" ana mâladajê , puskaj ana sxodzêt tožý .
*SI3:	nu , ran´šý ú dzêreúnjax i kluby ž , i mâladzëž kak-tâ bylâ .
*SI3:	ne to što ciper , nêkavo netu .
*SI3:	jana pajdzët njan´čyc´ dzecej .
*SI3:	i sidzit da dvux , da trox čysoú tam nočý .
*SI3:	nu , dzecê malên´kêjê .
*SI3:	adzin_zâ_adnom [_/] za adnom u jaje byli .
*SI3:	vse malên´kêjê .
*SI3:	jana ras´cilâ cex dzicej , pâmahalâ persname .
*SI3:	i dnëm prydzêc´ , pamožýc´ .
*SI3:	i nêkahda vot , štob jana skazalâ , što vot mâladzëž takajê-sjakajê tam .
*SI3:	nêkahda , jana tol´kâ zâstupalâs´ .
*SI3:	ja pomnju , dažý ja sama , úžo ž bâl´šavatâjê byla +...
*SI3:	kab jakuju hradku prâpaloc´ ilê što , ni xočýccý , len´ .
*SI3:	a ciper žaleju écêx svaix unukâú , tamu što znaju , sama ž takajê samâjê bylâ .
*SI3:	nadâ énu hradku prâpaloc´ .
*SI3:	babuškâ mjane ne zâstaúljalâ .
*SI3:	ali sama vižu , što trava zârasla , nadâ (.) hradku prâpaloc´ .
*SI3:	prydu da hétâj hradkê , tak ni xočýccý .
*SI3:	+" aj , idzi ty , persname , pâskačy lepê .
*SI3:	i pašla .
*INT:	a u vas v sim´je ješ´č´ë bylê +/.
*SI3:	brat u menja .
*INT:	a , brat .
*SI3:	brat .
*SI3:	ja i brat .
*SI3:	nu , brat (.) žyvët ciper u solâx .
*SI3:	jon fermêr .
*SI3:	tožý trojê dzicej u nix .
*SI3:	u jaho try tožý dočkê , tak , kak u menja .
*SI3:	staršýjê rabotâjêt v éspécé , dzirektârâm éspécé , tut u smarhonê .
*SI3:	a srédnêjê (.) ú solâx (.) u školê .
*SI3:	tak .
*SI3:	ana učycêl´nêcýj rabotâlâ , a ciper (.) psixolâhâm .
*SI3:	nu , a ixnâ menšýjê rabotâjêt u milicýjê .
*INT:	oho .
*SI3:	nu .
*SI3:	ana akončýlâ srazu , étâ samâjê , mêdzicynskâjê učylêščý ú minskê i rabotâlâ ú milicýjê .
*SI3:	nu , tam ž vot étât , hdze écêx p´´janic dzeržýc´ .
*SI3:	kak jana nâzyvajêccý ?
*SI3:	vytréz´vicêl´ .
*INT:	+< vytrézvicêl´ .
*SI3:	a ciper žé ž netu vytrézvicêlê , ranšý byl .
*SI3:	vot ana tam rabotâlâ .
*SI3:	a patom pâstupilâ (.) v inscetut .
*SI3:	končýlâ in´s´cetut éty .
*SI3:	kak on ?
*SI3:	émbété , navernâ , ilê što ?
*SI3:	karočý , ne znaju .
*SI3:	ciper rabotâjêt .
*INT:	zdzes´ vse ?
*SI3:	da .
*SI3:	v , étâ samâ , v addzelê kadrâú , inspektârâm addzelâ kadrâú v milicýjê .
@New Episode
*INT:	a vašý babuškâ žyvët ješ´č´ë ?
*SI3:	ne , užo +/.
*INT:	a , užo ne .
*SI3:	+, ž kuda ?
*SI3:	jana ž z pjatâvâ godâ .
@New Episode
*INT:	a u nijo sëstry bylê ?
@New Episode
*SI3:	u nijo bylâ dva bratâ i ana .
*SI3:	ana byla samâjê staršýjê .
*SI3:	no (.) étâ byla pervâjê mêravajê vajna .
*SI3:	pâdaždzicê , kada étâ bylâ ?
*INT:	v čityrnâccýtâm .
*SI3:	v četyrnâccýtâm .
*SI3:	vot skol´kâ jej bylâ ?
*SI3:	s pjatâhâ hodâ , jana (.) radzilâs´ .
*SI3:	jana samâjê staršýjê bylâ .
*SI3:	i tada hâvaryt +...
*SI3:	ani žé pad nemcâmê , ix dzirevnju spalilê .
*SI3:	nu , ja tak tošnâ ni znaju .
*SI3:	étâ ž davno , kada babuškâ mne raskazyvâlâ .
*SI3:	jana byla samâjê staršýjê .
*SI3:	vot skol´kâ tut jej let bylâ ?
*SI3:	i ani žylê ú zemljankê .
*SI3:	nu , dzeréúnju spalilê (.) i +...
*SI3:	a rabotâc´ +...
*SI3:	kanešnâ , kušýc´ to (.) nečývâ bylâ .
*SI3:	i rabotâc´ ana (.) rabotâlâ ú nemcâú .
*SI3:	srazu , havorýt , dailâ karov .
*SI3:	što tam , nu , sama to pap´´jot mâlaka , a (.) dzecêm ž ana ne prênesët .
*SI3:	jany ž ješčo menšýjê byli , brac´jê .
*SI3:	nu , a patom užé , hâvaryt , pêrêvili tam , hdze dzelâjut maslâ .
*SI3:	nu , u nemcâú tam bylâ vsë .
*SI3:	tam , havorýc´ , čystâ , kul´turnâ tam vsë .
*SI3:	dyk , havorýc´ , nadâ ž bylâ kak-tâ vynês´cê étâ maslâ .
*SI3:	dyk , havorýc´ , dzelâlê kak cestâ , raskatyvâlê .
*SI3:	vot râskatajuc´ (.) cestâ i na sebja vo z´dzes´ vo pryklejêvâlê (.) étâ maslâ .
*SI3:	alê ž kak jano ne rastajêvâlâ ?
*SI3:	ja +/.
*INT:	nu .
*SI3:	+, vot ne pajmu .
*INT:	možýt , cýlafanâmê kakimê ?
*SI3:	ali kakoj ža célafan ?
*INT:	a , ne .
*SI3:	nu !
*SI3:	a tada ž kakijê tam célafany ?
*SI3:	ni znaju , možýt , kakajê bumahâ i byla tam .
*INT:	nu , možýt , bumahâ ?
*SI3:	+< karočý , ni znaju .
*SI3:	jana havorýc´ +"/.
*SI3:	+" vot prýnesu vot étâvâ maslâ .
*SI3:	nu , a xlebâ jaki +...
*SI3:	xleb s mjakiny kakoj-tâ tam dzelâlê , i vsë .
*SI3:	a patom ana užé (.) pašla služyc´ (.) batračkâj .
*SI3:	vot v étâj dzirevnê leonâvêčý .
*SI3:	i pâznakomêlâsê z majim dzedâm .
*SI3:	u majho dzedâ bylâ .
*SI3:	a služylâ ana , vot što inceresnâ , ana služylâ +...
*SI3:	a taki dzed persname (.) vot .
*SI3:	i maja mamâ vyšlâ zamuž za jejnâhâ [_///] za babuškênâhâ synâ .
*SI3:	a jana +...
*SI3:	vot kada v molâdâs´cê ana služylâ u nix , vot u persname bylâ , nu ž skol´kâ tam , mnohâ zemli .
*SI3:	jon dzeržaú (.) étyx bâtrakoú .
*SI3:	skokâ tam bylâ bâtrakoú ?
*SI3:	patom babuškâ vyšlâ za persname .
*SI3:	a u persname tožý +...
*SI3:	u nix bylâ kuz´nêcâ .
*SI3:	ani dzelâlê maslâ ras´cecêl´nâjê samê .
*SI3:	nu , tam (.) sejêlê , navernâ , étât lën .
*SI3:	ni znaju , z čyvo ani tam dzelâlê .
*SI3:	nu da , sa l´na , navernâ ž , dzelâlê .
*SI3:	iš´č´ë gdze-tâ u nas , pomnju , bylâ .
*SI3:	ja vidzêlâ étât , kak dzalâjuc´ étâ maslâ .
*SI3:	i jana vyšlâ za étâhâ persname zamuž .
*SI3:	havorýc´ , xoc´ ni ljubilâ , no vse hâvarylê +"/.
*SI3:	+" vyxadzi !
*SI3:	a tada , havorýc´ , vot pâčimu ta (.) pa otčýstvu nâzyvalê .
*SI3:	+" vyxadzi za persname persname !
*SI3:	hâvaryt +".
*SI3:	+" nu što ?
*SI3:	+" buêš@w +...
*SI3:	+" u ix i kuz´nê jes´c´ , i , nu , i zemli jes´c´ , i vsë .
*SI3:	nu , babuškâ , kanešnâ , savsem žé bednâjê byla .
*SI3:	nu patom nêčévo .
*SI3:	brac´jê (.) pastrojêlês´ tam , dze jany (.) spalilê dom .
*SI3:	dzirevnê +...
*SI3:	tam užo novâjê dzireúnê , i pastrojêlê +...
*SI3:	užo ž i bratoú netu , kanešnâ .
*SI3:	jany xoc´ maložý bylê , vsi raúno .
*SI3:	jany ž z kakovâ hodâ ?
*SI3:	ja úžo ni znaju , s kakovâ ani hodâ .
*SI3:	babuškâ byla (.) s pjatâvâ , a dzeduškâ jaščé staršý .
*SI3:	nu , patom +...
*SI3:	ani tam bylê .
*SI3:	a patom užé pêrajexâlê sjuda ú dzireúnju , kada užé savsem pâstarélê .
*SI3:	babuškâ maja hâvarylâ , kada-tâ (.) v molâdâs´cê vstrecêlâ cyhanku .
*SI3:	nu , i ana jej (.) skazalâ , što +...
*SI3:	vot havorýc´ +"/.
*SI3:	+" budzêcê vy (.) žyc´ , nu , tak narmal´nâ .
*SI3:	havorýc´ +"/.
*SI3:	+" i budzêcê (.) žyc´ da hlubokâj starâs´cê .
*SI3:	vot i uhadalâ .
*INT:	+< i pravdâ ?
*SI3:	nu , babuškâ prâžyla vosêmsêt sem let .
*SI3:	i dzeduškâ vosêmsêt sem .
*SI3:	nu , dyk čévo ?
*SI3:	vsë-taki ž i vajnu pêrežylê , i adnu , i vtaruju .
*INT:	a pra vajnu raskazyvâlâ vtaruju mêravuju što-nibudz´ ?
*SI3:	babuškâ +...
*SI3:	nu , dzeduškâ úžo ne xadziú na [_/] na vajnu .
*SI3:	papâ moj xadziú na vajnu .
*SI3:	papâ +...
*SI3:	no papâ hdze-tâ pašoú (.) na vajnu +...
*SI3:	srazu ž (.) vot vilejščýnâ bylâ (.) âkupirâvânâ nemcâmê .
*SI3:	any byli v âkupacýjê .
*SI3:	a patom , kada užé âsvâbadzilê vilejku , papu zabralê srazu v armêju .
*SI3:	jon ža ž mâladoj byú iščé .
*SI3:	skol´kâ jemu tada bylâ ?
*SI3:	možý , vâsemnaccýc´ bylâ .
*SI3:	vot .
*SI3:	i jevo zabralê (.) v armêju srazu .
*SI3:	ne to što +...
*SI3:	v kalodzêščý .
*SI3:	nu , jakajê tam armêjê ?
*SI3:	nadâ ž bylâ nâučyc´ i , kanešnâ , i stryljac´ .
*SI3:	ne srazu ž , étâ samâ +...
*SI3:	a patom užé (.) mamâ , hâvaryc´ , jez´dzêlâ , dva razâ jez´dzêlâ .
*SI3:	havorýc´ , pervy raz pajexâlâ (.) na pojêz´dzê , hâvaryc´ .
*SI3:	nu , a što ž zâvezëž (.) z praduktâú ?
*SI3:	suxaréj .
*SI3:	nâsušylê cély (.) mešok .
*SI3:	hâvarylâ , mešok (.) cély suxaréj .
*SI3:	babuškâ sama pjakla ž xleb .
*SI3:	tada ž ni kupêš , nu .
*SI3:	pekla xleb , sušylê , i vot suxary vazilâ .
*SI3:	nu .
*SI3:	i havorýc´ +"/.
*SI3:	+" pryjexâlâ ú étyjê kalodzêščý .
*SI3:	+" oj havorýc´ ["-"] tam ža havorýc´ ["-"] takijê rvany +...
*SI3:	+" u takix jany rvanyx adzeždâx byli .
*SI3:	nu , pâtamu što úsë ž na front išlo .
*SI3:	a (.) z´dzes´ ani +...
*SI3:	tokâ ž skol´kâ tam jon pabyú , u étyx kalodzêščýx ?
*SI3:	ja úžo ni pomnju , skokâ mamâ hâvarylâ .
@New Episode
*INT:	ne , mne nady imênnâ vy !
*INT:	(...) úsë étâ ni nadâ .
*INT:	vot .
*INT:	étâ [_/] étâ vam .
*INT:	što âtnimajêm vremê .
*INT:	vaz´micê .
*SI3:	+< oj , ni [_/] ni nadâ , radzê bohâ .
*SI3:	što étâ ?
*INT:	ne , ne , ne .
*INT:	<étâ nadâ>[_/] étâ nadâ .
*INT:	étâ vo +...
*INT:	na , dziržy , budzêš pisac´ .
*INT:	râskažycê mne , vy rodâm atkudâ ?
*SI3:	ja z dzjarevnê .
*INT:	atkudâ imênnâ ?
*SI3:	dzjarevnê dâbravljany .
*INT:	dâbravljany ?
*INT:	a dze étâ ?
*SI3:	novêcêmskêj sêl´savet .
*INT:	aha .
*SI3:	nu , étâ za ražojčýkâm , syravatkâmê tam .
*INT:	aha , aha .
*INT:	a učilês´ dze vy ?
*INT:	tam žý tožý školâ ?
*SI3:	nu , ta ú nas tokâ čytyrê klasâ bylâ .
*SI3:	nu , a patom zâvêdzimenty , ta úžý âstraveckêj rajon .
*INT:	aha .
*SI3:	vosêm klasâú .
*SI3:	a patom užy ú svirê (.) dva hodâ , dzivjatyj , dzisjatyj klas .
*INT:	a žyni@k [_//] zamuž vyxadzilê ?
*SI3:	nu , zamuž vyxadzilâ (.) ú semsêt pjatâm hadu .
*INT:	aha .
*INT:	tut , da ?
*SI3:	da , tut .
*SI3:	ne , ja rabotâlâ ú mâladzečnâ , a muž zdzes´ rodâm .
*SI3:	nu , jon ni rodâm , a jon tožý z b [_///] u baranâvêčý radziúsê (.) i žyú .
*SI3:	a patom ani u svir pêrjajexâlê .
*SI3:	patom sa svirâ užy sjuda .
*SI3:	ne , sa svirâ , navernâ , ú mâladzečnâ .
*SI3:	a patom s mâladzečnâ úžý sjuda .
*SI3:	vot .
*INT:	a tut daúno žyvëcê ?
*SI3:	kto ?
*INT:	tut daúno žyvëcê ?
*SI3:	nu , ja úžý vot s semsêt pjatâvâ hodâ (.) zdzes´ .
*INT:	+< oho !
*SI3:	tak što dâúnavatâ .
*INT:	a râskažycê mne što-tâ pra dzicej .
*SI3:	jeslê by +...
*SI3:	u minja trojê (.) dzicej , tri dočkê .
*INT:	oho !
*INT:	cvitnik !
*SI3:	+< čéc´vêrâ únukâú .
*SI3:	nu .
*SI3:	staršýjê , persname +...
*SI3:	nu , úse v smarhonê .
*SI3:	staršýjê rabotâjêt na zosê (.) zakrojščýcýj .
*SI3:	céx +...
*SI3:	srednêjê ú bankê , persname .
*SI3:	i persname , samâjê mladš@k [_///] malyš .
*SI3:	tožý dvojê dzicej ú jaje , malên´kêjê (.) jaščé dzetkê .
*SI3:	na traktârnâm (.) rabotâjêt , ékânamist pa snabžénêju .
*INT:	étâ čej (.) malyš ?
*SI3:	+< étâ samyj staršýj .
*SI3:	maja samâjê staršýjê únučkâ .
*INT:	aha .
*SI3:	nu .
*SI3:	patom šésc´ hodzêkâú , čytyrê hodzêkâ .
*SI3:	i (.) persname úžý tri hodzêkâ budzêc´ .
*SI3:	nu , takijê maje únukê .
*INT:	njan´čêcê .
*SI3:	nu .
*SI3:	na letâ úžý vo ú čyc´vërtyj klas pajdzët .
*SI3:	tri klasy končýlâ .
*SI3:	xodzêc´ ú bêlaruskuju (.) klas .
*INT:	a v kakuju školu ana xodzêt ?
*SI3:	v pervuju .
*INT:	ja xadzilâ tožý v pervuju .
*SI3:	nu , ani pâlučylê kvarciru (.) na étym samym , u dosâx (.) tam .
*SI3:	i ani âtnasilês´ k trecêj školê .
*SI3:	zato vzjalê tol´kâ ú bêlaruskêj klas .
*INT:	xârašo , bêlaruskêj budzêcê znac´ .
*SI3:	nu , srazu +...
*SI3:	a ciper´ nêčyvo .
*SI3:	ciper´ užy privyklê , i úžý nêčyvo .
*SI3:	narmal´nâ .
*INT:	a rabotâjêcê hdze ?
*SI3:	ja na pensêjê .
*INT:	a rabotâlê hdze ?
*SI3:	a rabotâlâ ja na bazê .
*SI3:	mêžrajbazâ byla ranšý , a patom aptovâjê .
*SI3:	a cjaper´ +...
*SI3:	a patom užy +...
*SI3:	étâ ú nas nâzyvalâs´ (.) rajpo ["] .
*SI3:	ja zaveduščýj skladâ rabotâlâ .
*INT:	a š´as domâ ?
*SI3:	a cjaper´ sižu domâ s únukâmê .
*INT:	xârašo , dzecê .
*SI3:	nu , ni očýn´ .
*SI3:	nadâ bylo b , možý , dze i pârabotâc´ .
*SI3:	nu , a dzecê malyjê .
*SI3:	s [_//] u , étâ samyj , samâj maloj +...
*SI3:	ana pa kâmândziroúkâm jezdzêc´ častâ .
*SI3:	ú jaje takajê rabotâ , što kâmândziroúkê .
*SI3:	nadâ zâbirac´ s sadâ (.) dzjacej .
*INT:	a rabotâjêt ana hdze ?
*SI3:	ina@w na traktârnâm rabotâjêt .
*INT:	a , aha .
*SI3:	nu , ina@w ykânamist pa snabžénêju .
*SI3:	dyk u nijo +...
*SI3:	častâ ú kâmândziroúkê ani jezdzêt .
*SI3:	zâkupajut (.) zapčascê , nu , k trâktaram .
*SI3:	nu , kâmândzirovkâ (.) čaščý vsivo tol´kâ ú minsk .
*SI3:	no byvajêc´ , i dal´šý jezdzêt .
*SI3:	ú homêl´ tam , mâhilëv .
*INT:	a dačê u vas tam žý netu ?
*INT:	ilê v dzirevnê ?
*SI3:	+< nu , ja jezžu ú dzjareúnju .
*INT:	v dzirevnju ?
*SI3:	dâlêkavatâ , sorâk kilametrâv , no tuda jezžu .
*INT:	s mužým vy jezdzêlê ?
*SI3:	a jon tuda nja jezdzêc´ .
*SI3:	a ú nas jivo svikroú xx vot rjadâm .
*SI3:	vozlê vâjênkamatâ tut časnyj dom .
*INT:	aha .
*SI3:	to žý [_//] ta žý samâjê dačý .
*INT:	âharod i tam úsë ?
*SI3:	nu da , da .
*INT:	a sivodnê vy kuda-tâ jezdzêlê ?
*SI3:	sivodnê ni jezdzêlâ .
*SI3:	vo ukusilâ mjane moškâ .
*SI3:	sivodnê s utra došč šoú .
*INT:	a .
*INT:	zato vo š´č´as xârašo .
*SI3:	dyk ja si@k +...
*SI3:	sivodnê nêkuda ni jezdzêlâ .
*SI3:	zaútrâ , možý , pajedu , jeslê budzêc´ pahodâ .
*INT:	a šo xacicê nâsâbirac´ ?
*SI3:	jahâdy .
*SI3:	čyrniku .
*INT:	čyrniku ?
*SI3:	nu .
*INT:	a jesc´ užy ?
*SI3:	oj , mnohâ !
*INT:	znajêcê mestâ ?
*SI3:	ja jezžu ú bilkoúščýnu .
*SI3:	dâlêkavatâ jexâc´ da bilkoúščýny .
*SI3:	nu .
*SI3:	to šo +...
*SI3:	a účyra jezdzêlê my s´ persname .
*SI3:	nâdajelâ jej .
*SI3:	hâvarilâ +"/.
*SI3:	+" úžý bol´šý ni pajedu .
*SI3:	+" babuškâ , ni xaču .
*SI3:	nâdajelâ ú lisu .
*INT:	pâmahajêt (.) sâbirac´ ?
*SI3:	nu , nimnožýčkâ .
*SI3:	srazu pâmahalâ , a patom užy vsë .
*SI3:	užy nâdajelâ , úžý behâlâ tol´kâ .
*SI3:	babuškê nâruhalâs´ .
*SI3:	+" babuškâ , bystrej , bystrej .
*SI3:	ja hâvarju +"/.
*SI3:	+" pakudâ ni nâsâbirajêm , nêkuda ni pajedzêm .
*SI3:	vot .
*INT:	mnogâ sâbiralê tam jiš´čë ?
*SI3:	nu , účyra nâbiralê skol´kâ my ?
*SI3:	sem litrâú .
*INT:	oho !
*SI3:	pjacilitrovâjê vidzërkâ i dvuxlitrovâjê .
*INT:	a skokâ vremênê ?
*SI3:	nu , nâsâbiralê za tri čysa .
*INT:	oho !
*SI3:	nu tam jahâd stol´kâ mnohâ !
*SI3:	očýn´ mnohâ jahâd .
*INT:	mista znajêcê xarošýjê .
*SI3:	ne .
*INT:	ne ?
*SI3:	ja pervyj raz tol´kâ v étâm hadu pajexâlâ .
*SI3:	prostâ za hribamê tuda jezdzêlê .
*INT:	aha .
*SI3:	vot i rjašylê my ú vâskrysen´nê s dočkâj (.) srednêj +"/.
*SI3:	+" nu davaj s´jezdzêm .
*SI3:	nu , s´jezdzêlê , pâhlidzelê , nu .
*SI3:	tam da , jahâd mnohâ .
*SI3:	možýt , v étâm hadu stol´kâ mnohâ bylo jahâd , ja ni znaju .
*SI3:	nu mnohâ jahâd .
*INT:	uhu .
*INT:	a što vy dzelâjêcê s´ nimê ?
*SI3:	a ja addalâ +...
*SI3:	pervyjê jahâdy addalâ svikrovê pâlavinâ .
*SI3:	pâlavinâ (.) sibe i (.) samâj men´šýj dočkê .
*SI3:	včira jajenâj mamê addalâ .
*SI3:	nu , a jna@w ni znaju , što budzêc´ dzelâc´ .
*SI3:	možýt , marozêc´ , možýt +...
*SI3:	što jna@w tam budzêc´ dzelâc´ s´ nimê , ni znaju .
*INT:	a dzecê čem vašý zânimajuccý ?
*SI3:	a ?
*INT:	dzecê čem zânimajuccý vabš´čê ?
*SI3:	dzecê ?
*INT:	uhu .
*SI3:	nu kak ?
*SI3:	rabotâjut .
*INT:	ješ´čë , možýt , čem-nibudz´ ?
*INT:	pâpadrobnêjê .
*SI3:	nu , ja ž hâvarju .
*SI3:	staršýjê u nas , zakrojščýcâ .
*SI3:	vot .
*SI3:	ana rabotâjêt na zosê .
*SI3:	a papâ u minskê (.) na strojkê .
*SI3:	pâtamu što nadâ za kâpêraciú placic´ .
*SI3:	vot .
*SI3:	dyk papâ ú minskê ú nas , da ?
*SI3:	vot .
*SI3:	nu , a srednêjê ú bankê .
*SI3:	sêkrêtarëm (.) rabotâjêt ú bêlârus´bankê .
*SI3:	bylâ zamužým , râzvilas´ .
*SI3:	ciper´ (.) adna .
*SI3:	žyvët u minja .
*SI3:	nu , a srednêjê , oj , pas´@k +...
*SI3:	persname , trecêjê , étâ samâjê +...
*SI3:	nidaúnâ pâlučylê kvarciru , ú étâm hadu .
*SI3:	za kridzit bal´šoj placêt .
*SI3:	muž , vajennyj .
*SI3:	a ana rabotâjêt na traktârnâm .
*SI3:	vot i vsë .
*SI3:	i učýccý (.) zaočnâ (.) ú minskê .
*SI3:	oj , ni ú minskê .
*SI3:	ú hrodnâ .
*SI3:	tam +...
*SI3:	a ú kakom inscitucê , to ni znaju .
*SI3:	u sêl´skâxazjajstvênnym , navernâ .
*SI3:	da , navernâ .
*SI3:	na vičérnêm .
*SI3:	oj , kažu vičérnêm , zaočnâm .
*INT:	možýt , pomnêcê , kak s mužým pâznakomêlês´ ?
@New Episode
*SI3:	nu pâčymu ?
*SI3:	pomnju !
*INT:	nu râskažycê !
*SI3:	nu , prostâ +...
*SI3:	on s macêr´ju prêjezžal ú mâladzečnâ .
*SI3:	ja tada ú mâladzečnâ rabotâlâ .
*SI3:	a on prêjezžal za praduktâmê .
*SI3:	tada ú smarhonê kak-tâ +...
*SI3:	nu , ú mâladzečnâ byla xoztarhoúlê .
*SI3:	u nas , ú smarhonêx ne bylâ .
*SI3:	nu , a ja tam na kvarcirê byla , ú mâladzečnâ .
*SI3:	ani prijexâlê [_//] prêjizžalê , tam ža âstanaúlêvâlês´ ú adnoj žančyny .
*SI3:	macê družylâ , nu , s majej xazjajkâj .
*SI3:	tak i pâznakomêlês´ .
*SI3:	ta úsë , što ž tam ?
*INT:	a letâm nêkuda ni jezdzêcê (.) âtdyxac´ ?
*INT:	dzecê , možýt , kuda jezdzêt ?
*SI3:	dzecê jezdzêlê .
*SI3:	dzecê +...
*SI3:	ú prošlâm hadu persname jezdzêlâ .
*SI3:	étâ (.) samâjê malajê našý .
*SI3:	ú turcýju (.) jezdzêlê .
*SI3:	hdze any jiščo jezdzêlê ?
*SI3:	kuda-tâ ž jiščo jezdzêlê .
*SI3:	na ukrainu , kuda-tâ na ukrainu .
*SI3:	dzed !
*SI3:	a , jon zapêrsê .
*SI3:	nu .
*SI3:	(...) a kuda ž any jezdzêlê ?
*SI3:	sičas pâsmatru .
*SI3:	any ž mne padarâk (.) prêvizli .
*SI3:	a , sudak [_/] sudak .
*INT:	aha .
*INT:	ukrajinâ .
*SI3:	étâ na ukrajinu .
*SI3:	a samê my nêkuda .
*SI3:	kuda nam ?
*SI3:	užy staryjê , nu , kuda jexâc´ ?
*INT:	nu , kakijê staryjê ?
*INT:	vy što ?
*SI3:	nu , kanešnâ !
*SI3:	my tokâ s unukâmê vo .
*INT:	vodzêcê kuda-nibudz´ pâhuljac´ pa gorâdu ?
*INT:	ilê net ?
*SI3:	nu , ja ta sama ni važu , a (.) srednêjê dočkâ na rečku .
*SI3:	ciper´ , nidavnâ (.) jezdzêlê na svižskâjê ozêrâ .
*SI3:	kada ?
*SI3:	ú prošlyjê vyxadnyjê .
*SI3:	da , ú prošlyjê vyxadnyjê .
*INT:	a vy s´ nimê ni jezdzêcê ?
*SI3:	ne-â , ja nja jezžu .
@New Episode
*SI3:	dzecê , nu , ú školu xadzilê .
*SI3:	dve staršýjê +...
*SI3:	staršýjê , étâ samâjê , i mladšýjê xadzilê va vtaruju školu .
*SI3:	ani ú mjane pahodkê .
*SI3:	nu , u sad xadzilê v adnu hrupu , a úžý ú školu (.) v raznyjê klasy xadzilê .
*SI3:	nu , a persname xadzilâ u [_///] étâ samâjê , pervuju školu (.) kančalâ .
*INT:	a patom , dal´šý ?
*SI3:	patom ?
*SI3:	persname maja (.) ni pâstupilâ srazu .
*SI3:	i pajšla , étâ samâjê +...
*SI3:	što ina@w akončýlâ ?
*SI3:	hrodnênskâjê kakojê-tâ švejnâjê .
*SI3:	i patom (.) na zakrojščýcu učylâs´ užé ú mâladzečnâ .
*SI3:	ú učylêščý učylâs´ .
*SI3:	a persname , nu , akončýlâ +...
*SI3:	cexnêkum smarhonskêj (.) končýlâ .
*SI3:	rabotâlâ srazu na traktârnâm .
*SI3:	ne , srazu ú nas u rajpo rabotâlâ , u minja .
*SI3:	nu ni mnohâ jna@w rabotâlâ .
*SI3:	možýt +...
*SI3:	hod dažý , navernâ , ni rabotâlâ .
*SI3:	ja úžý nja pomnju .
*SI3:	a patom pa [_//] pašla , na traktârnâm rabotâlâ .
*SI3:	mâšynist , nu , sêkrêtarëm .
*SI3:	ni sêkrêtarëm , jana mâšynistkâj (.) rabotâlâ .
*SI3:	nu , skol´kâ jna@w prârabotâlâ ?
*SI3:	navernâ +...
*SI3:	možýt , hod , možýt , menšý .
*SI3:	patom pâznakomêlâs´ sa svajim étym , mužým , s persname .
*SI3:	i jivo acec jijo ustrojêú sjudy vot , na vot étât pasëlâčnyj .
*SI3:	u nas s rimontâmê +...
*SI3:	nu što-tâ râzvilis´ .
*SI3:	navernâ , dzicej ne bylâ .
*SI3:	a možýt , ni étâ pričynâ .
*SI3:	xto ix znajêc´ ?
*SI3:	mâladyx ciper´ ni pajmëš .
*SI3:	kak hâvariccý , on nêplaxoj byl , nu .
*SI3:	možýt , nimnožkâ vypival .
*SI3:	no ciper´ use vypivajut .
*SI3:	ciper´ adna .
*SI3:	nu , u nas žyvët .
*SI3:	nu , a persname [_/] persname končýlâ (.) cexnêkum mâladzečýnskê .
*SI3:	i srazu ustrojêlâs´ ina@w na traktârnâm .
*SI3:	nu .
*SI3:	šésc´ mesêcýú pârabotâlâ i vyšlâ zamuž .
*SI3:	vyšlâ zamuž , patom (.) bystrâ radzilâs´ persname , mal´čýk .
*SI3:	a patom , čérýz pâltara hodâ , dzevâčkâ .
*SI3:	tak što jana šésc´ [_/] šésc´ let pašci što prâsidzelâ domâ .
*SI3:	nu , i ciper nidaúnâ +...
*SI3:	nu kak nidaúnâ ?
*SI3:	skol´kâ jna@w úžý ?
*SI3:	bol´šý hodâ rabotâjêt užy poslê dzikretnyx .
*SI3:	vot .
*SI3:	vyšlâ z dzikretnâhâ i rabotâjêt .
*INT:	(...) davajcê ja vam +...
*INT:	u minja tut paru vaprosâv , tak pâzâdaju .
*INT:	a patom , možýt , jiš´čë što-nibudz´ (.) raskažýcê , xârašo ?
*SI3:	uhu .
*INT:	vot , nâprimer , jeslê by (.) inastranêc k vam prišol , vot što by vy jimu pâkazalê ?
*INT:	râskazalê pra bêlarus´ ilê pâkazalê ?
*SI3:	nu , pâkazac´ to što ú nas ?
*SI3:	nu , ú smarhonê (..) takix pamêtnêkâú kul´tury +/.
*INT:	vabš´če v bêlarusê .
*SI3:	a , nu , ú bêlarusê ?
*INT:	v bêlarusê , uhu .
*SI3:	nu , možýt byc´ , brésckuju krepâsc´ .
*SI3:	možýt , tuda s´jezdzêlê .
*SI3:	možýt byc´ , ú xatyn´ .
*SI3:	nu , ú minskê tam mnohâ (.) pamêtnêkâv kul´tury , tam vsivo .
*SI3:	nu , što tam iščo ?
*SI3:	u hrodnâ tožý možnâ .
*SI3:	nu ú nas +...
*SI3:	pâčymu ?
*SI3:	zalessê ú nas žý ž jesc´ .
*SI3:	kak ?
*SI3:	pamêtnêk (.) ahinskâmu .
*INT:	a râskazalê by što ?
*INT:	nu , što-nibudz´ inciresnâjê (.) pra bêlarus´ .
*SI3:	da , dažý ni mahu +...
*SI3:	ni znaju .
*SI3:	plaxoj iz´ minja sâbisednêk .
*INT:	a vy sibja bêlaruskâj š´čitajêcê ilê net ?
*SI3:	nu , kanešnâ , kanešnâ .
*INT:	kanešnâ ?
*INT:	a što étâ značýt dlja vas ?
*SI3:	nu , ja ni znaju .
*SI3:	mne kažýccý , ja [_/] ja b , navernâ , nihdze ni smahla b žyc´ .
*SI3:	vot hdze-tâ +...
*SI3:	pajexâc´ vot kuda-tâ .
*SI3:	puskaj tam +...
*SI3:	nu , ilê za hranicu , ilê ú pol´šu , ú hirmanêju .
*SI3:	dažý vil´njus i +...
*SI3:	mne kažýccý , tam vsë (.) čužojê , ni takojê , kak u nas .
*SI3:	mne kažýccý , u nas i ljudzê dabrejê , i +...
*SI3:	nu , karočý , ja (.) tol´kâ zdzes´ , ú bêlarusê , smahla by žyc´ .
*INT:	a što značýt +/.
*SI3:	a ú mjane dažý i dzecê , jany nêkuda ni xacjat (.) jexâc´ .
*SI3:	vot , primernâ , vot mâladzëž úsë ú minsk .
*SI3:	vot minsk jany ljubêt .
*SI3:	nu , bal´šoj horâd .
*SI3:	a ani ne .
*SI3:	net , vot im lučšý smarhon´ , lučšý vot , nu .
*SI3:	kak hâvariccý , hdze radzilês´ , tam i žyc´ .
*INT:	a vam minsk ni nravêccý ?
*SI3:	net .
*SI3:	očýn´ šumnyj .
*INT:	šumnyj , aha .
*INT:	u minja mamâ tam +/.
*SI3:	očýn´ šumnyj .
*SI3:	ja +...
*SI3:	u minja (.) dočkâ étâ men´šýjê hâvarilâ +"/.
*SI3:	+" mamâ , tuda tol´kâ s´jezdzêc´ vot , nu +...
*SI3:	kanešnâ , pârazvlečsê možnâ , sxadzic´ kuda-tâ .
*SI3:	nu , puskaj tam i v ciatr možnâ , i +...
*SI3:	nu , kuda xočýš .
*SI3:	što-tâ pâsmatrec´ , vsë .
*SI3:	no žyc´ tam , net .
*SI3:	ja ni za što .
*SI3:	kak hâvariccý , v minskê ja b ni za što ni privyklâ dažý .
*SI3:	stol´kâ ljudzej mnohâ , vsë tâlkatnja étâ .
*INT:	panjatnâ .
*INT:	a što , pa-vašýmu , nâstajaš´čêj bêlarus ?
*INT:	(...) možýt , tradzicýjê kakijê-tâ ?
*SI3:	(...) dažý ni znaju , što atvecêc´ .
*INT:	(...) nu , vy ž čcicê svaju kul´turu , da , svaju prirodu ?
*SI3:	nu kanešnâ , no +...
*INT:	dzedy , baby +...
*INT:	tradzicýjê .
*INT:	vy samê kâtaličkâ ilê prâvaslavnâjê ?
*SI3:	+< ne , ja prâvaslavnâjê .
*INT:	prâvaslavnâjê .
*SI3:	da , prâvaslavnâjê .
*INT:	a što vot +...
*INT:	što vy š´čitajêcê važnym v bêlaruskâj kul´turê ?
*SI3:	(...) vsë važnâ .
*SI3:	vsë važnâ (.) v bêlaruskâj kul´turê .
*SI3:	vot .
*SI3:	ciper (.) úse pamêcê a vojnâx , étâ samyj , étâ +...
*SI3:	ne , kak jon nâzyvajêccý ?
*SI3:	intârnalistâú .
*SI3:	nu , ét@k +...
*SI3:	oj .
@New Episode
*INT:	skažycê , pra što .
*INT:	ja , možýt , dadumâju .
*SI3:	oj , ja ni znaju .
*SI3:	vy vaprosy takijê zâdajocê !
*SI3:	nadâ srazu pâdhatovêccý , patom (.) tol´kâ âtvičac´ .
*INT:	da xuc´ što !
*INT:	što-nibudz´ atvecêcê , što pervâjê na um prišlo .
*SI3:	(...) ni znaju , na vašý vaprosy atvecêc´ .
*INT:	nu ladnâ .
*INT:	davajcê ni budzêm .
*INT:	davajcê +...
*INT:	nu , vot (.) bêlaruskêj jizyk .
*INT:	jêzyki smešývâjuccý (.) v bêlarusê , tam ruskêj , bêlaruskêj ilê smešýnyj bêlaruskâ-ruskêj , v raznyx sêtuacýjêx ilê net ?
*INT:	vot , nâprimer , na rabocê tam svoj jazyk ?
*INT:	domâ pa-svojmu kak-tâ ljudzê râzgavarêvâjut ?
*SI3:	mne kažýccý , vizdze âdzinakâvâ .
*SI3:	u nas prostâ ú bêlarusê trasjankâ takajê .
*SI3:	i bêlaruskêj , i ruskêj , i kakoj xočýš .
*SI3:	i pol´skêj , možýc´ slovâ (.) byc´ .
*SI3:	nu , xoc´ starajêšsê , no úsi raúno .
*SI3:	čystâ pâ-bêlaruskê u nas malâ xto râzhavarêvâjêt , navernâ .
*SI3:	ta krasivyj jazyk , no +...
*SI3:	navernâ , cêžylo .
*INT:	a pâčymu my tada smešývâjêm , kak vy dumâjêcê ?
*SI3:	pâtamu što ú raznyx +...
*SI3:	étâ ja , pomnju , učylâs´ (.) v vicêbskê .
*SI3:	tam s +...
*SI3:	nu , kak-tâ slava kakijê-tâ druhijê .
*SI3:	nu , v každâm , navernâ , oblâscê (.) raznyjê .
*SI3:	tam , navernâ +...
*SI3:	ja pomnju , étâ samâjê , dzevâčkâ dna úsë s´mijalâs´ s nas .
*SI3:	my údvajom bylê (.) vot z hrodnênskâj oblâscê , a ú vicêbskê .
*SI3:	dyk ina@w úsë hâvarilâ +"/.
*SI3:	+" inciresnyjê vy slava hâvaricê .
*SI3:	nu , my bêlaruskê +...
*SI3:	kanešnâ , bêlaruskê (.) hâvarilê .
*SI3:	nu , tam , možýt , ani tam kakijê-tâ smešýnyjê .
*SI3:	ana s´mijalâs´ , što , nu +...
*SI3:	+" pâčymu vy tak hâvaricê , zarâz ["] ?
*SI3:	+" što étâ za slovâ , zarâz ["] ?
*SI3:	kak ciper´ pomnju , zarâz ["] .
*SI3:	+" sijčas ["] .
*SI3:	nu , a my +/.
*INT:	+< étâ ž bêlaruskâjê slovâ , zarâz ["] .
*SI3:	nu , slovâ bêlaruskâjê , zarâz ["] .
*SI3:	ana vot havorêc´ +"/.
*SI3:	+" ni panê@k +...
*SI3:	srazu vabščé ni pânimalâ .
*SI3:	hâvarilâ +"/.
*SI3:	+" što étâ za slovâ takojê , zarâz ["] ?
*SI3:	+" nu , takojê ú nas slovâ .
*SI3:	tak što slava , mne kažýccý , va vsex âblascjax ani kak-tâ raznyjê .
*SI3:	ú homêlê , navernâ , možýt , tam (.) što-tâ druhojê .
*SI3:	ú mâhilëvê , možýt +...
*SI3:	nu .
*INT:	a kak vy k étâmu atnosêcês´ , što smešývâjuccý jêzyki ?
*SI3:	nu , smešývâjêccý .
*SI3:	ja i sama pa-smešýnâmu râzhavarêvâju .
*SI3:	kanešnâ , jeslê b râzhavarêvâc´ čystâ pâ-bêlaruskê , dak vabščé krasivâ !
*SI3:	ja znaju , vot xto râzhavarêvâjêt pâ-bêlaruskê , inciresnâ vot .
*SI3:	i krasivâ paslušýc´ , kak ljudzê +...
*SI3:	no tokâ , štob jon čystâ bêlaruskê byú .
*SI3:	a tak , jak my hâvarim , adno slovâ takojê , druhojê takojê , kanešnâ +...
*INT:	a vam nravêccý vabš´če bêlaruskêj ?
*SI3:	da , nravêccý .
*SI3:	asobênnâ xto čystâ tak râzhavarêvâjê pâ-bêlaruskê .
*INT:	novâscê , da ?
*INT:	tam žý ž vabš´če na bêlaruskâm tak hâvarjat .
*SI3:	+< vot u nas dažý takajê byla persname , v râjêspalkomê (.) rabotâlâ .
*SI3:	ina@w écê +...
*SI3:	kada pridzët ana +...
*SI3:	sabranêjê ilê što +...
*SI3:	vot ina@w staralâs´ čystâ pa-r@k [_//] pâ-bêlaruskê .
*SI3:	nu , možýt byc´ , nimnožkâ ú jaje pâpadalês´ slava tam ruskêjê .
*SI3:	no ana kak-tâ staralâs´ vot pâ-bêlaruskê (.) râzhavarêvâc´ , nu .
*SI3:	krasivâ !
@New Episode
*SI3:	nu , ja v dzerévnê pačci što ne xadzilâ , nu , v kluby .
*INT:	a kuda ?
*SI3:	nu kuda ja ?
*SI3:	k babuškê jez´dzêlâ .
*SI3:	étâ vilejskê rajon .
*SI3:	tam byla , a domâ z´dzes´ pačci što ni xadzilâ .
*SI3:	bol´šý ni znaju , što vam takojê râskazac´ (.) inceresnâvâ .
*INT:	da i možnâ i ni in´teresnâjê , xoc´ što-nibud´ .
@New Episode
*INT:	a što vy dumâjêtê a buduš´č´êm bêlaruskâvâ jêzyka ?
*SI3:	nu , jes´lê ú školâx buduc´ prýpâdavac´ tol´kâ bêlaruskê , navernâ , možýt byc´ , on (.) ni polnâs´c´ju vycês´nêl vot +...
*SI3:	nu , ni to što polnâs´c´ju , no (.) bol´š ljudzej râzhavarývâjut pâ-bêlarusku .
*SI3:	a tak u nas ža ž (.) bêlaruskêx klasâv savsem malâ .
*SI3:	vot u [_/] u +...
*SI3:	persname , u vas adzin tol´kâ , da ?
*SI3:	čytyrý , navernâ , u vas klasâ .
*SI3:	vot čytyrý klasâ , adzin tol´kâ bêlaruskê (.) klas .
*INT:	nikto ni xočêt ža ž âtdavac´ ditej , da , v bêlaruskê ?
*SI3:	nu , navernâ , ni xacjat .
*INT:	a pâčemu ?
*SI3:	nu xto jaho znajê ?
*SI3:	možýt , srazu (.) cêžýlavatâ im , dzecêm .
*SI3:	nu xto ix znajê ?
@New Episode
*INT:	a pânimajêš ?
*SI3:	pânimajêt ana +/.
*INT:	+< pânimajêt ?
*SI3:	+, narmal´nâ .
*SI3:	vot užé b jes´lê moj ciper by unuk pašoú , to i tot , navernâ , ne znaju , navernâ b , ni smoh pâ-bêlaruskê .
*SI3:	a možýt [_/] možýt , pryvyk by .
*INT:	+< a čevo ?
*SI3:	nu , ja ne znaju .
*SI3:	nu , jon kakoj-tâ , nu , ješčo ploxâ râzhavarývâjêt .
*SI3:	u nevo , navernâ , s réč´´ju što-tâ .
*SI3:	kak-tâ (.) râzhavarývâjêt pramâ sa svistâm .
*SI3:	nu , tak pâlučajêccý .
*INT:	a skol´kâ let jemu ?
*SI3:	nu , šés´ vot , pajdzët v školu .
*INT:	lâgaped .
*INT:	v pervy klas +/.
*SI3:	nu , pervy .
*INT:	+< jes´lê , nu , sxadit´ k lâgapedu .
*INT:	ani ž tam +/.
*SI3:	nu , dyk nadâ xadzic´ , kanešnâ , nadâ xadzic´ .
*SI3:	nadâ bylô b ciper vot zâpisaccý k lâhapedu .
*SI3:	nu , jon kak-tâ , ja ni znaju +...
*SI3:	vot skažýš +"/.
*SI3:	+" skažy étâ slovâ .
*SI3:	on pravêl´nâ skažýt .
*SI3:	nu , kahda nâčynajêt bystrâ hâvaryc´ , to ú jevo ne pâlučajêccý , u jeho što-tâ (..) s reč´ju .
*INT:	nu [_/] nu čivo ?
*SI3:	pervy , vtaroj klas prênimajut lâgapedy .
*INT:	i ja xadilâ , i sistra u menja xadilâ , i narmal´nâ .
*INT:	râskažycê vy mne što-nibud´ ješ´č´ë .
*INT:	kuda xadilê ?
*INT:	vot vy ž , kada užé detê bylê vzroslyjê , xadilê ž , navernâ , s mužým kuda-tâ ?
*INT:	nu , ni znaju , mêrâprijatêjê , novy hod , kakijê-nibud´ , v rêstaran tam kuda-nibud´ ?
*SI3:	a ú rýstarany my ni xadzilê .
*SI3:	prostâ ú nas (.) padruhê , dyk ja k nim .
*SI3:	padruhê , to ani prýxadzilê k nam .
*SI3:	detê malên´kêjê bylê , dyk iš´č´ë kuda tut pajdëš ?
*SI3:	tak što my tol´kâ (.) sjuda na +...
*SI3:	nu , na letâ my detej âtpraúljalê ú direúnju .
*SI3:	u dereúnê ani tam (.) za jahâdâmê xadzilê .
*SI3:	nu .
*INT:	a detê paslušnyjê bylê ilê ne ?
*SI3:	nu [_/] nu , v âsnavnom da , v âsnavnom paslušnyjê .
*SI3:	nu , navernâ , nimnožkâ i ruhalê ix , i v uhâl stavêlê .
*INT:	da ?
*SI3:	druhoj raz remnem , nu , vot staršýx .
*SI3:	a úžé maluju ni trohâlê .
*INT:	aha .
*SI3:	ana u nas takajê bylâ , navernâ , što (.) pas´lednêjê , malên´kâjê .
*SI3:	use bol´šý žalelê .
*SI3:	nu , a écêx da , i čas´cen´kâ , nu , ruhalê .
*SI3:	nu [_/] nu tak nêčévo .
*SI3:	nu , dze ž ni budzêš ruhac´ ?
*SI3:	prýxažu s raboty na abed +...
*SI3:	a my behâlê , u nas mêžrajbazâ .
*SI3:	i každy ž +...
*SI3:	nu , v abed nadâ ž pâkarmic´ dicej i atpravêc´ va vtaruju s´menu (.) ú školu .
*SI3:	prýxažu , a ani černilâ , raz´lilê černilâ (.) v dzeckâj (.) i stalê samê zâcirac´ .
*SI3:	nu , dzecê jos´ dzecê .
*INT:	aha .
*SI3:	no skol´kâ im bylâ ?
*SI3:	možý , ú pjaty klas any úžo xadzilê .
*SI3:	adna ú pjaty , druhoj u šéstoj .
*SI3:	nu , stalê zâcirac´ .
*SI3:	prýxažu , dvery úse ú černilê , u vannê úsë ú čérnilê , usë ú čérnilê .
*SI3:	ja ni znaju , étâ nadâ bylâ vidzêc´ .
*SI3:	ja hâvaru +"/.
*SI3:	+" nu puskaj by vot étâ vot kljaksâ .
*SI3:	ci ja hâvaru +"/.
*SI3:	+" nu raz´lilê čérnilâ +/.
*INT:	aha .
*SI3:	+, puskaj by +...
*SI3:	ne , ani ž xacelê zâcerec´ .
*SI3:	a čérnilâ ž , hdze ž jano zâcereccý ?
*SI3:	jany cërlê , cërlê +...
*SI3:	karočý , usë pâvymazyvâlê mne , bol´š z´dzelâlê .
*SI3:	nu [_/] nu patom pâdras´li užé .
*SI3:	stalê nemnožkâ ubiraccý , vsë .
*SI3:	jejnâjê mamâ tak byla takajê bol´š (.) da paradkâ .
*SI3:	persname [_/] persname , maja (.) pas´lednêjê , tut vo dzelâlâ urokê , a ani vdvajom u dzeckâj .
*SI3:	u nas dvuxjarusnâjê kravac´ .
*SI3:	vo ciper zabralê , nidaúnâ .
*SI3:	persname zabralâ svaim dzecêm .
*SI3:	i stol , tam vsë .
*SI3:	žnačýc´ , paradâk .
*SI3:	persname , oj , persname , staršýjê +"/.
*SI3:	+" persname , uberi svai učébnêkê .
*SI3:	+" persname , ubery učébnêkê , ja budu ubirac´ .
*SI3:	jana ne .
*SI3:	ta prydzêc´ , na pol usë .
*SI3:	ta sidzit , plačýt , što , étâ samâ , persname sbrosêlâ .
*SI3:	vsevo xvatalâ .
*SI3:	a pâdras´li , tožý prablemy (.) z dzec´mê .
*SI3:	to pajdut na tancý +...
*SI3:	značýt , nadâ ž užé ždac´ .
*SI3:	no ce staršýjê xadzilê bol´š v dzereúnê .
*SI3:	any ú horâdzê z´dzes´ ni xadzilê ni na dzêskaceku , nêčévo .
*SI3:	any kak-tâ bol´š ú dzereúnê .
*SI3:	ja ix letâm âtpraúljalâ ú dzereúnju .
*SI3:	ani tam bylê .
*SI3:	užé pâdras´li , xadzilê (.) na tancý .
*SI3:	nu , kak-tâ ú dzereúnê spakojnêjê , čém v horâdzê .
*SI3:	nu , i sased naš na (.) mašynê ix zâvjazec´ i prývezët .
*SI3:	dyk ja užé byla kak-tâ spakojnâ .
*SI3:	nu , a persname xadzilâ ot na dzêskaceku sjuda .
*SI3:	nu .
*SI3:	tut , navernâ ž , da šasnaccýcê hénâ dzêskacekâ .
*SI3:	nu , ne .
*SI3:	kak ?
*SI3:	da dvenaccýcê .
*SI3:	karočý , ja ni znaju .
*SI3:	xadzilâ .
*SI3:	kak ža jana nâzyvalâsê ú mikrârajonê , zabylâ .
*SI3:	tuda xadzilâ .
*SI3:	éx , božý , ni splju nočý , sjažu , ždu .
@New Episode
*SI3:	pâlučil moj âbmun´dzêravannê novâjê .
*SI3:	vot .
*SI3:	i papâ dašol da germanêjê , da berlinâ .
*SI3:	nu [_/] nu jon užo pašoú <v sorâk trécêm>[_/] v sorâk trécêm hadu , nu , na vajnu .
*SI3:	i nahrady byli .
*SI3:	dyk vot mamâ ž , papâ umêr , i uzjala , nahrady prâdala .
*SI3:	tak ja ruhalâsê na [_/] na étu mamu .
*SI3:	hâvaru +"/.
*SI3:	+" nu začém jany cibe ?
*SI3:	jany vybrâlê (.) xarošýjê , vot écê , katoryjê vajennyjê .
*SI3:	a écê vot pââstaúljalê .
*SI3:	ja hâvaru +"/.
*SI3:	+" nu začem ?
*SI3:	tady ja úžo zabralâ úse écê .
*SI3:	dumâju +"/.
*SI3:	+" xoc´ puskaj unukâm buduc´ , pasmotrêt .
*INT:	kanešnâ .
*SI3:	nu .
*SI3:	nu , znajêš , starajê takajê .
*INT:	a kakijê tam bylê ?
*SI3:	nu , ordzên krasnâj z´vezdy , patom za vzjacêjê berlinâ .
*SI3:	nu i što tam ješ´č´ë ?
*SI3:	i ja ne znaju , navernâ +...
*SI3:	ni [_/] ni pomnju ja užé .
*SI3:	i tol´kâ astalês´ écê vot knižýčkê .
*SI3:	knižýčkê vajennyjê , patom (.) hramâty écê vot .
*SI3:	možý , hramâty ceper u mjane jes´ , ja i ne znaju .
*SI3:	pâhlidzec´ , hdze +...
*SI3:	ni hramâty , dyk što tam davalê ?
*SI3:	vot ja seč´as pâhležu .
*INT:	pâsmatricê .
*SI3:	+< jes´lê [_/] jes´ê najdu .
@New Episode
*INT:	o .
*SI3:	ci jany étâ bylê ?
*SI3:	možý , što , ja ni úsë zabralâ .
*SI3:	ne , navernâ , vsë-taki ú dzeréúnê .
*SI3:	ne , o , paxožý , što-tâ jes´c´ .
*INT:	+< jes´c´ ?
*SI3:	o .
*INT:	oho .
*SI3:	ja znaju , što što-tâ ja (.) zâbiralâ , no ni vsë .
*SI3:	tak .
*SI3:	(...) za berlin hétâ vo , musê .
*SI3:	a hétâ ni znaju .
*SI3:	tak , što tut iščo ?
*SI3:	i vo .
*SI3:	tak , a étâ vtarovâ majê (.) sorâk pjatâvâ .
*SI3:	vo za vzjacêjê berlinâ .
*SI3:	vot étâ berlin .
*SI3:	tak vot .
*SI3:	tut bol´šý nêčévo netu .
*SI3:	étâ jahonâ udâstâverenêjê .
*SI3:	é , a tut što ?
*SI3:	a , hétâ [_////] étâ prostâ blâhadarnâs´c´ .
*SI3:	étâ što za synâ .
*SI3:	étâ ot šljub bralê .
*SI3:	vo (.) kakojê s´vidzecêl´stvâ ran´šý bylâ a šljubê .
*SI3:	u vajnu +...
*SI3:	pâdaždzi , u kakom hadu ani žénilês´ ?
*SI3:	vajnoj .
*INT:	vot étâ pisjat vtary .
*SI3:	ne-â tada .
*SI3:	ne , ni možýt byc´ .
*SI3:	ni pisjat +...
*SI3:	hljan´cê , a pâčému pisjat vtary hod staic´ ?
*SI3:	(...) ja ž radzilâs´ v pisjat pervâm .
*SI3:	nikak ni možýt byc´ .
*INT:	+< a , nu , ni možý byc´ .
*SI3:	pisjat +...
*SI3:	a pâčému pisjat , é , vtary hod stait ?
*SI3:	in´ceresnâ .
*SI3:	ani ta ni raspisâvâlês´ .
*SI3:	ani žé tol´kâ (.) v cérkvê (.) tam vinčalês´ , i vsë .
*SI3:	raspisâvâccý , étâ ani tada .
*INT:	+< možýt , pozžý ?
*SI3:	étâ tada pozžý bylâ .
*SI3:	v pisjat vtarom hadu tol´kâ (.) vzjalê s´vidzecêl´stvâ a šljubê , navernâ .
*SI3:	nadâ ú mamy sprasic´ .
*SI3:	in´ceresnâ .
*SI3:	ja ž radzilâs´ u pisjat pervâm .
*SI3:	a staršý moj brat v sorâk dzevjatâm radziúsê .
*SI3:	no on umêr malên´kê iščo .
*SI3:	jemu hodzêk byú .
*SI3:	nu , kanešnâ , s´virskê rajon .
*SI3:	a dze ž +...
*SI3:	jon žaniúsê ú vilejskêm rajonê .
*SI3:	nu , étâ užé pos´lê vajny , navernâ .
*SI3:	vot .
*SI3:	vot .
*SI3:	a mužý acec , jon vsju vajnu prašoú .
*SI3:	nu , étâ užé tol´kâ takijê medalê astalês´ .
*SI3:	to , što astalêsê .
*SI3:	bol´šý nêčévo nima .
*SI3:	tokâ dzecêm huljac´ .
*SI3:	vse xarošýjê .
*SI3:	praúdâ , étâ , ordzên krasnâj z´vezdy u nevo užé (.) ukralê .
*SI3:	kak ukralê ?
*SI3:	ran´šý ž , srazu pos´lê vajny , kak-tâ nasilê écê (.) ârdzena , vsë .
*SI3:	ja i ceper pomnju , vot écê , zakručývâlâs´ vot étâ čas´c´ .
*SI3:	nu , nadâ žé .
*SI3:	nu , pajexâú hdze-tâ na svadz´bu s mamâj , i tam xto-tâ vykrucêú .
*INT:	užýs , nu i ljudzê .
*SI3:	+< ukralê .
*SI3:	ukralê ordzên krasnâj z´vezdy .
*SI3:	ot .
*SI3:	âstal´nyjê bylê (.) medalê .
*SI3:	a ú persname , u majvo@w mužý , u atca (.) vabščé mnohâ .
*SI3:	navernâ , bol´šý , čym u majho atca .
*SI3:	jon usju vajnu prašoú , s načalâ vajny .
*INT:	(...) a vam što-nibud´ raskazyvâl ?
*SI3:	papâ ?
*SI3:	nu , tak (.) nemnohâ .
*SI3:	my-tâ , kahda vot dzecê takijê , mahli iščé vsë râsprasic´ .
*SI3:	nu , takoj nemnožkâ +...
*SI3:	vot u nas sased , jon iščé žyvët .
*SI3:	vot mamên , nu , majho atca +...
*SI3:	nu , ani vot , nu , ani vmes´cê vâjevalê .
*SI3:	nu , jany (.) s vilejskâvâ rajonâ attudâ .
*SI3:	dyk vot dzed , éty , persname iščé vot žyvët .
*SI3:	jamu vosêmsêt vosêm let .
*SI3:	dyk jon havorýt vot +...
*SI3:	dyk mne havorýc´ +...
*SI3:	+" ran´šý ž havorýc´ ["-"] na vajne havorýc´ ["-"] i spalê na s´nehu .
*SI3:	+" na s´nehu ž havorýc´ ["-"] spalê i ne balelê .
*SI3:	+" nêčevo nam ne balelâ i nêčevo +...
*SI3:	a havorýc´ +"/.
*SI3:	+" što žnačýc´ molâdâs´c´ !
*SI3:	nu , što jon hâvaryt +"/.
*SI3:	+" i halodnyjê byli , i vsë .
*SI3:	hâvaryt +"/.
*SI3:	+" i kak-tâ vot vyžýlê .
*SI3:	hâvaryt +".
*SI3:	nu .
*SI3:	nu , a papâ byú s´vezistâm .
*SI3:	i na vajne s´vezistâm , jon (.) s´vjaz´ vëú .
*SI3:	nu .
*SI3:	ja +...
*SI3:	tak to jon mne nimnohâ raskazyvâú .
*SI3:	nu , kanešnâ , hâvaryú , strašnâ , što tam +...
*SI3:	što hâvaryc´ ?
*SI3:	havorýc´ +"/.
*SI3:	+" očýn´ strašnâ .
*SI3:	+" nu havorýc´ ["-"] i +...
*SI3:	a cem bolêjê s´vezistâm byl .
*SI3:	havorýc´ +"/.
*SI3:	+" s´vjaz´ dze-tâ parvëccý .
*SI3:	+" a vsi ravno ž nadâ , nu , palz´ci , nadâ sâjêdzinjac´ étâ (.) vsë , nu .
*SI3:	havorýc´ +"/.
*SI3:	+" cêžélo bylâ , kanešnâ .
*SI3:	+" i halodnâjê , i xalodnâjê , i [_/] i +...
*SI3:	vot .
*INT:	a pra nemcâv nêčevo (.) ni raskazyvâl ?
*SI3:	ne , tol´kâ raskazyvâú adzin épizod .
*SI3:	vot étât ja zapomnêlâ .
*SI3:	on hâvaryt +...
*SI3:	étâ v pol´šý , navernâ , bylâ ilê v berlinê .
*SI3:	ne-â , navernâ , užé v hermanêjê , v hermanêjê užé .
*SI3:	hâvaryt +"/.
*SI3:	+" va-pervyx +...
*SI3:	hâvaryc´ +"/.
*SI3:	+" étâ samâjê , v hermanêjê +...
*SI3:	i hâvaryt +"/.
*SI3:	+" halodnyjê , jes´cê xočýccý .
*SI3:	havorýc´ +"/.
*SI3:	+" my , jes´cestvênnâ , my vpêredzi , a kuxnê-tâ zzadzi .
*SI3:	+" kada énâ kuxnê ješčo pryjedzêc´ , štob pâkarmic´ saldat .
*SI3:	+" nu [_/] nu kuxnê tožý ni âtstavalâ .
*SI3:	+" nu [_/] nu vsë-taki havorýc´ ["-"] my vpêredzi .
*SI3:	i havorýc´ +"/.
*SI3:	+" v dzereúnju adnu +...
*SI3:	+" no dzeréúnê bylâ pustajê .
*SI3:	havorýc´ +"/.
*SI3:	+" ne bylâ žycêlêj , nêčevo .
*SI3:	i havorýc´ +"/.
*SI3:	+" my i tankisty .
*SI3:	+" i vot zâlicelê v adzin dom .
*SI3:	nu .
*SI3:	i hâvaryt papâ +"/.
*SI3:	+" nu što ž tankisty ?
*SI3:	+" tankisty , kanešnê , sil´nejê nas .
*SI3:	+" što jany ?
*SI3:	+" jany vot havorâc´ +...
*SI3:	+" nu , hétyjê ž šapkê u nix (.) jos´ .
*SI3:	+" ani tokâ šapkâmê nas râstalkalê , i vsë .
*SI3:	a havorýc´ +"/.
*SI3:	+" a ja (.) hližu , nu , žban , nu , vot taki kufšyn .
*SI3:	hâvaryt +"/.
*SI3:	+" i što-tâ tam belâjê .
*SI3:	+" dyk ja dumâju +"/.
*SI3:	+" nu , vsi ravno ž âdbirut ani , âdbirut .
*SI3:	+" dyk ja havorýt ["-"] ruku +...
*SI3:	+" nu vot jes´lê mâlako ilê s´metanâ , xoc´ âbližu +/.
*INT:	+< xoc´ ruku âblizac´ .
*SI3:	+, ruku âbližu .
*SI3:	+" kušýc´ ža hâvaryc´ ["-"] xočýccý .
*SI3:	havorýc´ +"/.
*SI3:	+" ja ruku sjuda .
*SI3:	+" a tam (.) prostâ kraskâ stajalâ , kraskâ +/.
*INT:	aha .
*SI3:	+, ú kufšynê .
*SI3:	havorýc´ +".
*SI3:	+" a jes´cê ta xočýccý hâvaryt ["-"] vot .
*SI3:	tak hâvaryt +"/.
*SI3:	+" domâ nêkavo netu .
*SI3:	+" nu , strašnâ , kanešnâ hâvaryc´ ["-"] i ubivac´ strašnâ .
*SI3:	+" puskaj tam i nemêc , puskaj étâ +...
*SI3:	havorýc´ +".
*SI3:	+" nu vsi ravno strašnâ .
*SI3:	+" a tam +...
*SI3:	+" nu vsë ravno havorýc´ ["-"] čýlavekâ ubivajêš .
*SI3:	+" puskaj tam nemêc , puskaj +...
*SI3:	+" no tokâ što znajêš , što on ža ž tožý ubivajêt , ne [_/] ne to +...
*SI3:	nu vot .
*INT:	strašnâ , da ?
*SI3:	nu da .
*SI3:	nu , patom pryšol s vajny .
*SI3:	patom snovâ zabralê v armêju (.) daslužývâc´ .
*INT:	daslužývâc´ ?
*INT:	užýs !
*SI3:	nu , daslužývâc´ .
*SI3:	a što ž on ?
*SI3:	a jevo zabralê .
*SI3:	jon ža tam , možý , polhodâ , dažý polhodâ , paru mesêcýú , navernâ , u étyx kalodzêšžýx +...
*SI3:	jon ža jak pabyú , patom užé , éty samy +...
*SI3:	atpravêlê na vajnu , pos´lê vajny , nu , v armêju .
*INT:	užýs !
*INT:	stokâ pêrežyú +/.
*SI3:	nu .
*INT:	+, iš´č´ë (.) i v armêju .
*SI3:	dyk a što ?
*SI3:	nadâ bylâ .
*INT:	užé i tak armêjê vun stokâ xvacilâ .
*SI3:	nu .
*SI3:	da .
*SI3:	vajna jos´ vajna .
*SI3:	strašnâ .
*SI3:	našý vnukê , možýt , užé (.) ni ispytajut takovâ .
*SI3:	my ni ispytalê , i únukê našý ni ispytajêc´ straxoc´cê takohâ , holâdâ .
*SI3:	a pos´lê vajny tožý ž (.) holâd .
*SI3:	nêčévo (.) kušýc´ ne bylâ .
*SI3:	z mjakinâj (.) xleb z´dzelâjut (.) i žylê .
*SI3:	a iščo ž pas´cilê .
*SI3:	jak ciper papâ [_/] papâ moj havorýt , kahda post +...
*SI3:	nu , jon iščo raskazyvâú , kahda jon byú (.) malên´kê .
*SI3:	sem´´ja ž u ix bal´šajê .
*SI3:	ja ž hâvaru , pjac´ (.) bratoú .
*SI3:	use žynatyjê , i (.) dzecê [_//] dzecej .
*SI3:	nu , u babuškê vot adzin syn .
*SI3:	adzin umêr vot , i adzin papâ tol´kâ byú , i vsë .
*SI3:	a tam bylâ i pa pjacêrâ , i pa šés´cêrâ dzecej .
*SI3:	i úse žylê v adnoj (.) vot izbe .
*SI3:	kak ani tam žylê , ja nikak ne mahu prystavêc´ .
*SI3:	ja u babuškê úsë sprašývâlâ +"/.
*SI3:	+" nu kak vy tam pâmeščalês´ ?
*SI3:	dyk ja hâvaru +"/.
*SI3:	+" hdze toj dom ?
*SI3:	jana úžo pâkazalâ .
*SI3:	havorýc´ +"/.
*SI3:	+" nu , vot kuz´nê .
*SI3:	v adnoj stârane byla kuz´nê .
*SI3:	a tam užé , nu , tam nêbal´šojê pâmeščénêjê .
*SI3:	dze jany tam +...
*SI3:	a patom užo strojêlês´ .
*SI3:	užo našý pastrojêlêsê , i écê , nu , pastrojêlê .
*SI3:	dyk papâ hâvaryú , kahda post +...
*SI3:	nu , navernâ , perêd pasxâj .
*SI3:	dažý mâlako +...
*SI3:	dzecêm ni davalê mâlako .
*SI3:	ja hâvaru +"/.
*SI3:	+" dyk a hdze dzivalê (.) vot mâlako ?
*SI3:	karovy ž bylê .
*SI3:	i , navernâ ž , ni adna karovâ bylâ .
*SI3:	i vot u nix ža ž sem´´ja bal´šajê , navernâ ž , ni adna .
*SI3:	dyk havorýc´ , bal´šyjê čany , i mâlako étâ s´livalê .
*SI3:	i stajalâ jano ú padvalê .
*SI3:	a kuda patom jany dzevalê , ja ne pânimaju .
*SI3:	havorýc´ , i dzecêm , i malên´kêm , u hodzêk dzicjacê ne davalê mâlaka .
*SI3:	étâ takoj u nix post vot byl .
*SI3:	ja hâvaru +"/.
*SI3:	+" a što jelê ?
*SI3:	+" kartoškâ i sâladuxâ .
*SI3:	a sâladuxu dzelâlê [_/] dzelâlê , navernâ , z muki .
*SI3:	ržanajê muka +/.
*INT:	aha .
*SI3:	+, takohâ , svajho pamolâ , navernâ .
*SI3:	nu , dzelâlê sâladuxu i vo tak jelê .
*INT:	rêlêgioznyjê kakijê ljudê bylê .
*SI3:	nu .
*INT:	spasibâ .
@End
(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page