int_sm_6

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	SI6 Town, INT Interviewer
@ID:	brms|int|SI6|51;|male|Informant||Town|professional||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
@Comment: Pauses and overlaps were disregarded in parts of this file
*SI6:	vot éty , hitarâ .
*SI6:	a tak vot jes´lê +...
*SI6:	a ú rabočýjê dni +...
*SI6:	nu pravêl´nâ , u minskê tam možnâ , étâ samâ , éty , poslê raboty bol´šý .
*SI6:	a tak +...
*SI6:	nu , nravêccý mne .
*SI6:	u (.) takim malên´kêm horâdzê lučšý žyc´ , spâkajnej .
*SI6:	nu vot .
*INT:	a vy sibja sčitajêtê bêlarusâm ?
*SI6:	nu , kanešnâ da .
*INT:	nu a što étâ +/.
*SI6:	vot bêlaruskê izučal [_/] izučal .
*SI6:	ceper´ ja ni znaj u vot .
*SI6:	v âsnavnom ceper žé i mâcemacêku , nu , ni va usex školâx +...
*SI6:	i mâcemacêkâ , i gêagrafêjê na bêlaruskâm jêzyke .
*SI6:	vot dočkâ učylsâs´ .
*SI6:	vsë pačci na bêlaruskâm .
*SI6:	a my učylês´ vot v trécêj školê , tut kak za vakzalâm .
*SI6:	kada vot v semsêt (.) čytvërtâm ja kančaú , dyk u nas hétâ úsja mâcemacêkâ , étâ úsë +...
*SI6:	tol´kâ izučalê addzel´nâ bêlaruskê jazyk .
*SI6:	a tak vsë na ruskâm bylâ .
*SI6:	vot pervâjê , ja v trécêj .
*SI6:	pervâjê školâ vo z´dzes´ vo na kal´cu , dze has´cinêcâ .
*SI6:	tam ana iščo , pa-mojmu , da ilê pos´lê vajny , ilê na vajne ana úžo (.) dzejstvâvâlâ .
*SI6:	tut vot bolêj na bêlaruskâm .
*SI6:	a [_/] u nas (.) na ruskâm jêzyke bylâ , to što , étâ , vajennyx hâradov pryjezdžýx tam prýjazdžalê .
*SI6:	vot étâ jany vse , katoryjê učylês´ .
*SI6:	tam v âsnavnom z dosâú učylêsê étyjê .
*SI6:	tak tam +...
*SI6:	kak u nas bêlaruskê jazyk , ani (.) âsvâbaždalês´ at étâ vot .
*SI6:	guljalê , ilê tam fêzkul´túrâ , ilê étâ .
*SI6:	a my učylê .
*SI6:	a vot dočkâ úžo učylâ .
*SI6:	tut u nas čyc´vërtâjê školâ , étâ gimnazêjê užé .
*SI6:	tut užé +...
*SI6:	tut tožý (.) na bêlarusmâm mâcemacêkâ , usë .
*SI6:	i étâ xx xx , narmal´nâ .
*SI6:	étâ (.) tut v bêlarusê on dažý i ne pânimajê nêkatoryx bêlaruskêx sloú .
*SI6:	nu , hétâ ú nas tut zapâdnêj , a sraúnic´ tam bréskâjê (.) oblâs´c´ .
*SI6:	tam užo čuc´ akcénty drugijê tam .
*SI6:	tam (.) palessê , tam užé vot +...
*SI6:	a tut +...
*SI6:	s étâj stârany u nas (.) tak (.) vot na krévâ .
*SI6:	tam v âsnavnom užé bolêj menêjê prâvaslaúnâjê verâ .
*SI6:	a vot za vilêjêj tuda , tam užé xx pad étât , pad [_/] pad pol´skuju .
*SI6:	tam u ix i kas´cëly vot pa dzêréúnjam bol´šý .
*SI6:	patom vo tak k litve užé +...
*SI6:	nu , a takžý pâgraničnyjê zony .
*SI6:	u nas vot ašmjany , tryccýc´ (.) kilomêtrâú .
*SI6:	ran´šý u ašmjany užé i ne zajedzêš , nadâ spêcyal´ny étât , u étâ , propusk .
*SI6:	nu , jeslê rodstvênnêkê , žnačýc´ biroš spraúku , što +...
*SI6:	a ceper čučuc´ umen´šýlê , cjaper možnâ .
*SI6:	a to jedzêš u (.) hryby +...
*SI6:	tam vse , âstraveckê rajon u nas , to tam zonâ .
*SI6:	jes´lê tuda , za étu zonu +...
*SI6:	raz pâgraničnêkê nas úžo attudâ udalilê .
*SI6:	dyk , nu , ni vašý , étâ samâjê +...
*SI6:	a tam samyjê hrybnyjê mista bylê , samyjê grybnyjê .
*INT:	a kromê tavo , što vot bêlaruskê jazyk vy znajêtê , što iš´č´ë (.) značêt dlja vas to , što vy bêlarus ?
*SI6:	učyc´ , nu , panjacêjê svajo kak by .
*SI6:	vy +...
*SI6:	mne nravêccý vo étâ , tut u nas bolêjê menêjê .
*SI6:	nu , jes´lê by ješ´č´ë vot zarplatu bol´šý tut placilê , tak vo .
*SI6:	a to , étâ , u mâgazinâx vsë (.) uverx , a zarplatâ (.) stait .
@New Episode
*SI6:	naš , étât , prýzidzent pen´sêju uveličýl , nâprymer , na petnaccýc´ pracéntâú .
*SI6:	a jes´lê vo hdze +...
*SI6:	a , i štob va úsex ârhânizacýj na petnaccýc´ pracéntâú .
*SI6:	dze ž ty , éty samâ +...
*SI6:	ni čyrta ni vyxodzê .
*SI6:	a cény-tâ rastut .
*SI6:	i za kvartplatu , nâprymer +...
*SI6:	nu ladnâ letâm iščo narmal´nâ , a zimoj užé (.) âtaplenêjê i pročýjê .
*SI6:	nu ot [_/] ot tak .
*SI6:	kak (.) radzilsê v bêlarusê , značýt i budzêš tut (.) bêlarusâm .
*SI6:	tak .
*INT:	skažycê , a vot č´astâ li vam prixodzêccý slyšýc´ bêlaruskê jazyk , čitac´ na bêlaruskâm ?
*SI6:	nu , ja [_/] ja čytaju pâ-bêlarusku .
*SI6:	kak ivo@w ?
*SI6:	vot râzgavarývâc´ čystâ na bêlaruskâm ja ni smahu nikak .
*SI6:	prostâ u nas vo étât , i ruskê , i bêlaruskê tam étâ .
*SI6:	a tak vot štob polnâs´cju , vo kak étât , pa cêlevizâru dziktâr , nâprymer +...
*SI6:	raz-raz ana .
*SI6:	asobênnâ vo pa hrodnênskâmu adna , étâ , u nas (.) dziktârâm .
*SI6:	dyk ana ž tol´kâ na bêlaruskâm i vedzët pâstajannâ ot .
*SI6:	a u nas i vo tak vot râzgavory , étâ .
*SI6:	no tut (.) každy voblâs´c´ , každy rajon ot svai écê , râzgavory .
*SI6:	no ana +...
*SI6:	a tak ža tut vo , nu , vot râzgavarývâjêm , tam gdze bêlaruskê , gdze étâ , dze ruskê , tak v âsnavnom .
*SI6:	a , pa-mojmu , na čystâ bêlaruskâm tut u nas malâ i râzgavarývâjut .
*SI6:	vot jeslê , nâprymer , u minskê uzjac´ , nu , v âsnavnom tam étât , ruskê , bêlaruskê tam , étâ +...
*SI6:	štob is´cênnâ vo tak na +...
*SI6:	nu tol´kâ , étâ , cêlividzênêjê , dziktâry étyjê .
*SI6:	a ja sčitaju , nadâ bylâ uvadzic´ daúno užé vsë âbučynêjê na bêlaruskâm jêzyke .
*SI6:	tady b , možý b , i lučšý .
*SI6:	a tak kak ruskê užé (.) pryvykšý , tak +...
*SI6:	ja vot čytac´ (.) na bêlaruskâm +...
*SI6:	vot étât , <s´vetly šljax>["] u nas hazetâ .
*SI6:	jana ran´šý byla tokâ na bêlaruskâm , a ceper´ (.) čo-tâ (.) ruskê .
*SI6:	tol´kâ vot kto (.) pâzdravlenêjê inagda tam na bêlaruskâm +...
*SI6:	a ranšý polnâs´cju nâbiralê na bêlaruskâm .
*SI6:	nu , vo tak vo .
*SI6:	a inahda vot uslyšýš kakojê-nibudz´ slovâ , kak u minja vo étâ +...
*SI6:	nu , ot skokâ jemu ?
*SI6:	dvaccýc´ try (.) hodâ .
*SI6:	dyk on (.) nêkatoryjê bêlaruskêjê slava [_///] on dažý vabščé bez panjacêjê .
*SI6:	jemu nadâ pêrývadzic´ .
*SI6:	i učýccý vot u minskê zaočnâ (.) tožý .
*SI6:	a tak vot +/.
*INT:	a kak vy dumâjêcê , bêlaruskê jazyk v buduš´č´êm sâxraniccý ilê (.) net ?
*SI6:	no jes´lê budut vo tak âbučynêjê našý vo étyjê , unukê i dzecê , tak sâxraniccý .
*SI6:	a kuda ž ty dzenêšsâ ?
*SI6:	nu pravêl´nâ , jes´lê na ruskê úsë pêrývidut , tak i [_/] i zabudut .
*SI6:	ja ne znaju , kak +...
*SI6:	my ran´šý étu , istorýjê sésésér , istorýjê bésésésér , étâ učilê .
*SI6:	a ceper ja ne znaju , kak ani istorýju étu +...
*SI6:	ilê adnu , bêlaruskuju tokâ .
*SI6:	skorâ ani (.) i étâ , možýt , ne buduc´ znac´ , kada rývaljucýjê étâ (.) prâizašla .
*SI6:	net , jes´lê vot na bêlaruskâm bol´šý (.) tak vot écê , tak i budut na bêlaruskâm .
*INT:	a vot (.) vaš jazyk , na katorâm vot z´des´ râzgavarêvâjut , vy skazalê , i ruskê , i bêlaruskê .
*INT:	vot kak vy k étâmu jêzyku atnosêtês´ ?
*SI6:	nu , prostâ étâ užé pryvykšý , pryvyčkâ .
*SI6:	vot v armêjê byl ja , nu , iš´č´ë da étâj , pêrystrojkê .
*SI6:	služyl u rasijê .
*SI6:	srazu žé (.) bêlaruskê vot naš akcént , jeslê u bêlarusâ , srazu âtličajêt .
*SI6:	vot râsijanê , ani +"/.
*SI6:	+" o , bêlarusy .
*SI6:	vot étâ da .
*SI6:	pâtamu što na čystâ bêlaruskâm , pa-moimu , u nas (.) ne [_/] ne palučýccý étâk .
*SI6:	tak vo , štob čystâ bêlaruskê my , étât , na jêzyke +...
*SI6:	étâ nadâ bylâ , ja ž hâvaru , tryccýc´ let écêx pos´lê étâj , pos´lê rývaljucýjê .
*SI6:	i is´cênnâ bêlaruskê jazyk štob .
*SI6:	vot tada b , možý , râzgavarývâlê na étâm .
*SI6:	a tak jak tokâ užé pas´lednêjê vo étyjê , vrémê uvodzêt étâ âbučenêjê tuda-sjuda +...
*SI6:	vot étâ +...
*SI6:	a ceper vo ékzamêny , tés´cirâvânnê , étâ možnâ ž i bêlaruskê , i ruskê .
*SI6:	nu , étâ tožý narmal´nâ .
*SI6:	a to ran´šý tol´kâ na ruskâm .
*SI6:	ilê vot dočkâ učylâs´ .
*SI6:	mâcemacêkâ na bêlaruskâm .
*SI6:	dak ja užé (.) pa étâj mâcemacêkê tam dažý nêkatoryjê slava tožý +...
*SI6:	étâ , dažý i pêrývadzilâ ana , sprašývâlâ u menja .
*SI6:	pravêl´nâ , jes´lê b ja učyl étât srazu pa bêlaruskâmu .
*SI6:	a tak ana +...
*INT:	a skažycê , vot kada (.) vy v nekâtârýx sêtuacýjêx (.) pêrixodêtê s âdnavo jazykâ na drugoj ?
*INT:	nâprimer , na rabotê starajêtês´ gâvarit´ tam , možêt , pa-ruskê bol´šý ?
*SI6:	da net .
*SI6:	u nas vse , étâ , vse bêlarusy vot na adzin akcént étât .
*SI6:	tam dva +/.
*INT:	a vabš´č´e vot vy ne zâmečjalê takovâ , štob čêlavek , pridja na rabotu , staralsê gâvarit´ pa-ruskê ?
*SI6:	a ne .
*SI6:	étâ vsë +/.
*INT:	ne bylâ takovâ , da ?
*SI6:	u nas dažý écê +...
*SI6:	vot dva , ani ni bêlarusy , nu , služylê tut , pên´sêanery užé , rabotâjut .
*SI6:	i to ani užé na naš dêalekt étât pêryšoúšý .
*SI6:	i štob čystâ na ruskâm , ne , ni čérta .
*SI6:	ani užé +...
*SI6:	nu , ani tožý tut , sčytaj , s molâdâs´cê , tut služylê .
*SI6:	adzin z rasijê , vtaroj tam vabščé gde-tâ .
*SI6:	sam radzilsê vo tam dze-tâ xx , âzêrbajdzan tam .
*SI6:	nu , tožý radzicêlê écê služylê .
*SI6:	tyk ani užé +...
*SI6:	a tak štob na [_/] na [_///] vo tak étâ +...
*SI6:	ne .
*INT:	a prêezžajêtê vy , nâprimer , v gorâd drugoj , bal´šoj , tam v minsk , dapustêm , tožý ne minjajêtê ?
*SI6:	hâvaru , kak vot +...
*SI6:	hétâ , a ja na [_/] na čystâ ruskâm , ja ne mahu tožý , étâ tak , štob +...
*SI6:	xx ž , ne byvajê étâ užé ž (.) na čystâ ruskâm .
*SI6:	étâ , lamajêt étât akcént .
*SI6:	vot plimjannêk u menja takoj žé užé , xacja i tut učylsê .
*SI6:	ceper tam gde-tâ za minskâm .
*SI6:	žéniúšýsê , dzesêc´ kilomêtrâú tam ad minskâ .
*SI6:	tyk on žé užé prýjezžajêt (.) takoj , étâ +...
*SI6:	ja hâvaru +"/.
*SI6:	+" čyvo ty lamajêš jazyk ?
*SI6:	hâvaru +"/.
*SI6:	+" râzhavarývâj , jak paložýnâ hâvaryt´ .
*SI6:	a to ne +/.
*INT:	a kak vy dumâjêcê , vot pâčimu on tak delâjêt , starajêccý pa-ruskê ?
*SI6:	ni [_/] ni znaju .
*SI6:	on +...
*SI6:	ja sčytaju , čo@w jevo lamac´ , étât jazyk ?
*SI6:	râzhavarývâj kak paložýnâ , da , étâ +...
*SI6:	a tak vot u nas ne +...
*SI6:	dy nu , u nas vot , nu , jehdzêlâ ú minsk tam .
*SI6:	nu i što ?
*SI6:	ty kak abyčnâ i râzhavarývâjêš .
*SI6:	étâ , ran´šý ú litvu +...
*SI6:	tam užé ty srazu , hranicý ne bylâ .
*SI6:	i vot suprugê sistra radnajê tam žyve .
*SI6:	a ceper [_/] cer ža ni dâberošsê , vizâ étâ .
*SI6:	dyk tam užé âtličajêccý , tam +...
*SI6:	a u nas ne .
*SI6:	pa-mojmu , tut (.) xto , étâ , tak vot (.) užé , étâ , tam is´cênnâ takim ruskêm +...
*SI6:	ja sčitaju , étâ ne , étâ +...
*SI6:	jeslê ty tut žyvëš , dyk i râzgavarývâj na étâm , na svajom .
*INT:	a vot jeslê b takoj vot jezyk vaš (.) ruskâ-bêlaruskê vy slyšýlê pa cêlivizâru , nâprimer , v muzykal´nyx ispalnicêlêj , pes´nju na takom jêzyke , kak by vy âtneslis´ k takomu ?
*SI6:	ne , lučšý užé na bêlaruskâm .
*SI6:	vot (.) našý vo étâ , bêlarusy narmal´nâ na +...
*SI6:	ja vsë étâ (.) prykrasnâ pânimaju .
*SI6:	i ana dažý iščo nêkatoryjê pes´nê lučšý , čym na étâm , na ruskâm .
*SI6:	usi raúno vot starajuccý , ilê is´cênnâ na ruskâm ispalnenêjê , ilê (.) čistâ na bêlaruskâm .
*SI6:	a užé (.) tak , štob s´mešýnâ , ni pâlučajêccý .
*INT:	a vabš´č´e vot vy č´astâ slušâjêtê bêlaruskêjê pes´nê ?
*INT:	i vabš´č´e bêlaruskuju vot kul´turu +...
*INT:	što vy možýtê râskazat´ ?
*SI6:	+< vo pâstajannâ ja , kak kancérty kakijê .
*SI6:	u nas dva cêlivizârâ .
*SI6:	adzin supruhâ hljadzêc´ .
*SI6:	jes´lê mne ni nravêccý +...
*SI6:	+" na , smatry ty .
*SI6:	ilê sêryal ana svoj , ja svajo (.) smatru .
*SI6:	no vo tožý futbol inagda vot ilê xakej , kada bêlarusy ihralê .
*SI6:	nu , vot adzin (.) na bêlaruskâm (.) kâmentatâr ran´šý , vtaroj , any užé +...
*SI6:	mahli by , étât vot , transljacýjê svai na bêlaruskâm , kanešnâ .
*INT:	a što vy možýtê pra bêlaruskuju kul´turu skazat´ ?
*SI6:	što narmal´nâjê kul´turâ étâ .
*INT:	nu vot a što v nej takovâ asobênnâvâ , važnâvâ ?
*INT:	što jejo âtlič´ajêt at drugix (.) narodâv ?
*SI6:	no ad druhix to ja tam ni znaju , no +...
*SI6:	nu , v âsnavnom žé našý , prymernâ , u ix takajê kul´turâ , kak i [_///] z râsijanâmê tam svjazânâ .
*SI6:	tut prâvaslaúnâjê verâ , tam tuda-sjuda +...
*SI6:	vot užé (.) tuda zapâdnêjê , tam užé (.) bližý k pol´šý .
*SI6:	tam užé étyjê abyčýjê vot .
*SI6:	dažý vot étâ , nu , pasxâ tut , pâlučajêccý , v étâm hadu , pa-moimu , papalâ ana v adzin dzen´ .
*SI6:	a tut vot užé +...
*SI6:	tam zapâdnêj , značýt .
*SI6:	étâ užé xto-tâ idzët prjamâ na +...
*SI6:	ana čutkâjê , vo pa les´nêcé jes´lê sjuda +...
*SI6:	madam pryjexâlâ maja .
*SI6:	tak vot (.) kul´turâ , tak vot +...
*SI6:	étâ , tuda-sjuda , nu , narmal´nâjê kul´turâ , čo@w tam ?
*SI6:	mne nravêccý .
@New Episode
*INT:	a kakijê bêlaruskêjê tradicýjê vy znâite ?
*INT:	možýt , sâbljudajêtê ilê ran´šý sâbljudalês´ , možýt , kada vy (.) v detstvê ?
*SI6:	nu , ran´šý étâ , kupalâ , étâ .
*SI6:	kamêry , pomnju , pakryškê (.) žhli .
*SI6:	o , sâbiralê my tam .
*SI6:	tam u nas tožý vot (.) réčkâ malên´kâjê .
*SI6:	ana ú viliju ucekajêt .
*SI6:	nu tam vot , nu , dva metrâ .
*SI6:	sâbiralê écê +...
*SI6:	nu što kul´turâ ?
*SI6:	pasxâ bylâ .
*SI6:	bêlaruskêjê étâ .
*SI6:	u nas žé vo s´vjaty écê bêlaruskêjê .
*SI6:	jakijê ú nas ?
*SI6:	mnohâ tut s´vjat .
@New Episode
*SI6:	vsë sëmuxâ étâ , nu , tradzicýjê takijê étâ .
*SI6:	ran´šý dak tam i berozkê étyjê stavêlê (.) na varotâx , vot s ulicý .
*SI6:	étâ na sëmuxu bylo .
*SI6:	ceper užo ú dzêréúnjax stavêt .
*SI6:	nu čo@w ?
*SI6:	sâbljudajêm my svaje étyjê tradzicýjê , čo@w tam ?
*SI6:	ulybajêccý .
@New Episode
*INT:	a vy vabš´č´e za granicâj byvalê (.) bêlarusê ?
*SI6:	tokâ ú litve .
*SI6:	i to étâ +...
*SI6:	a tak ne .
*SI6:	u pol´ščý ne .
*INT:	a vot možýtê sravnit´ , čem bêlarus´ âtlič´ajêccý at litvy ?
*INT:	te žé tradicýjê tam ?
*INT:	ilê , možýt , ljudê ilê kul´turâ +...
*INT:	nu vot kak vy dumâjêcê ?
*SI6:	+< nu , vot kul´turâ , nâprymer , z litvoj +...
*SI6:	u nas (.) kalxozy , a tam što ?
*SI6:	tam ža burjanâm usë (.) zarosšý .
*SI6:	i vot te@w i kul´turâ .
*SI6:	našý xoc´ +...
@New Episode
*SI6:	nu čo@w ?
*SI6:	âtličajêccý .
*SI6:	vot jes´lê prajedzêš ty , nâprymer , nu , étât +...
*SI6:	dzed [_/] dzed moj étât , atca (.) dzjadz´kâ , ú pol´ščý žyl .
*SI6:	prýjezdžaú .
*SI6:	nu , u ix tam vzhljady druhijê užé , asobênnâ pos´lê étâj vo , pêréstrojkê étâj .
@New Episode
*SI6:	narmal´nâ , mne (.) nravêccý ú bêlarusê , tak što +/.
*INT:	a iš´č´ë takoj paslednêj vot vapros .
*INT:	pristavtê , što vas ilê litovêc , ilê kakoj-nibud´ (.) drugoj (.) čêlavek iz drugoj strany , možýt , izdâleka savsem , pâprasil jemu râskazat´ pra bêlarus´ .
*INT:	vot on ničë@w ni znajêt pra stranu pra našu .
*INT:	što by vy jimu râskazalê ?
*SI6:	nu , râskazal by , čo@w tam ?
*INT:	nu a štob râskazalê ?
*SI6:	što sprašývâl , to ja raskazyvâl by .
*INT:	net , nu vot on prijexâl , vabš´č´e ničë@w ni znajêt i skazal +"/.
*INT:	+" vot râskažy , što takojê bêlarus´ ?
*SI6:	nu , ja +...
*SI6:	vot , nâprymer , u smarhon´ pryjexâl , ja b (.) pâvadzil u park srazu , na rybalku s´´jehdzêlê .
*SI6:	tam u minsk s´´jehdzêlê , jes´lê b tak étâ .
*SI6:	i pâkazal by jemu , čo@w tam ?
*SI6:	u muzej von (.) svadzil by .
*SI6:	nu , a što u nas tut ?
*SI6:	u nas tut ni razhonês´sê , nâprymer , u smarhonê .
*INT:	nu to v smargonê , a vabš´č´e v bêlarusê ?
*SI6:	nu , a tak možnâ bylâ (.) z´jehdzêc´ .
*SI6:	vot pâsavetâvâl by pa étâmu (.) kanalu prâhuljaccý , asobênnâ letâm .
*SI6:	étâ tam žé (.) nalažýnâ cjaper .
*SI6:	jes´lê tak vo zâxacelê .
*SI6:	nu , tut +...
*SI6:	a tak by tut pâvadzil , nu , z´jehdzêlê ú minsk by tam .
*INT:	a v minskê štob pâkazalê ?
*INT:	vabš´č´e vot (.) mnogâ byvalê gde v minskê ?
*SI6:	a minsk toj ja užé zabyl .
*SI6:	ja užé , možý , let [_/] let šés´ ni byú .
*SI6:	tam ceper rastrojêlâsê .
*SI6:	tam ja , jak vot +...
*SI6:	ja +...
*SI6:	ne , tri hodâ nazad , nu , ja prajezdâm tokâ pa étâj +...
*SI6:	atsjudâ , kak jedzêš s mâladzečnâ , i pa kâl´cévoj .
*SI6:	nu , dzjadz´ku tam , étâ , pêrývazilê .
*SI6:	dyk my na hruzavoj mašynê tokâ .
*SI6:	dyk šo ja ž , čë@w tam uvidzêm ?
*SI6:	nu , kâl´cyvuju tam , dyk (.) tam , vidnâ , pâltary čysa tokâ pa étâj kâl´cyvoj (.) âbjezžalê .
*SI6:	ceper minsk rastrojêlsê , pa sraúnenêju +...
*SI6:	sčytaj , vo dzesêc´ let , i to .
*SI6:	da úzjac´ vo (.) smarhon´ .
*SI6:	jes´lê dzesêc´ let , nâprymer , uzjac´ , dyk (.) sčytaj +...
*SI6:	asobênnâ vot u nas tam mikrârajon .
*SI6:	ceper tožý načýlê étât (.) tam +...
*SI6:	nu , ot narmal´nâ .
*INT:	ladnâ , panjatnâ .
*INT:	spasibâ vam bal´šojê .
@New Episode
*INT:	râskažycê , pažalustâ , pra svaju žyz´n´ v smargonê .
*SI6:	žyvëm tut vsë [_/] vsë vrémê .
*SI6:	étâ , končýl školu u tam , étâ , semdêsêt čytvërtym hadu .
*SI6:	tada učylêščý , armêjê .
*SI6:	i tada zavod apcičýskâhâ stânkâstrajenêjê , pos´lê [_/] pos´lê armêjê .
*SI6:	rabotâlê dolhâ .
*SI6:	nu , vo tak vo .
*SI6:	a ciper užé ú druhom mes´cê rabotâju .
*SI6:	étâ , u +...
*SI6:	étâ , nu , tožý formâ tam , tožý tokârâm rabotâju .
*SI6:	nu a što tut ?
*SI6:	nu , smarhon´ jes´c´ smarhon´ , kanešnâ .
*INT:	nu , vot râskažycê pra svoj gorâd .
*SI6:	nu , gorâd kak gorâd .
*SI6:	dy ciper niploxâ .
*SI6:	vot kada pjac´sotlecêjê bylâ +...
*SI6:	ne , skokâ tut jubilej ?
*SI6:	zdzelâlê bolêj menêj vid xoc´ .
*SI6:	ciper čistâ , parjadâk , narmal´nâ .
*SI6:	nu , i tak blâhâustrajêvâjut .
*SI6:	vot tut u nas , nâprymer , dzeckâj étâj plaščadkê ne bylâ .
*SI6:	pastrojêlê .
*SI6:	stajankê écê vot dlja mašyn .
*SI6:	nu , užé bolêj menêjê , štob ni talkalês´ tak ot .
*SI6:	nu , a tak vsë v normê .
*SI6:	nu , étâ , u nas u takix malin´kêx hâradax zarplatâ , va-pervyx , men´šýjê , čym u bol´šýx .
*SI6:	étâ točnâ .
*SI6:	nu , a tak što tam ?
*INT:	a vot kakijê by vy mesta savetâvâlê pâsecic´ cem , kto prijexâl sjuda v pervyj raz ?
*SI6:	nu što ú nas tut ?
*SI6:	aginskâhâ vot jes´c´ étât , v zales´sê .
*SI6:	tada v étâm , u kušljanâx bâhušévêč´â .
*SI6:	nu , a tut +...
*SI6:	što tut ?
*SI6:	nu , na réčku .
*SI6:	vilêjê radâm .
*SI6:	ja na rybalku ot tuda jezžu .
*SI6:	a tak , takix dâstâprýmečacêl´nâs´cêj ne [_//] net tut , bal´šyx takix , étâ .
*SI6:	muzej vot radâm , u nas voz´lê domâ tut , krâivedčýskê .
*SI6:	tut inahda vystâúkê .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |