int_sm_6

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: SI6 Town, INT Interviewer

@ID: brms|int|SI6|51;|male|Informant||Town|professional||

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

@Comment: Pauses and overlaps were disregarded in parts of this file

*SI6: vot éty , hitarâ .

*SI6: a tak vot jes´lê +...

*SI6: a ú rabočýjê dni +...

*SI6: nu pravêl´nâ , u minskê tam možnâ , étâ samâ , éty , poslê raboty bol´šý .

*SI6: a tak +...

*SI6: nu , nravêccý mne .

*SI6: u (.) takim malên´kêm horâdzê lučšý žyc´ , spâkajnej .

*SI6: nu vot .

*INT: a vy sibja sčitajêtê bêlarusâm ?

*SI6: nu , kanešnâ da .

*INT: nu a što étâ +/.

*SI6: vot bêlaruskê izučal [_/] izučal .

*SI6: ceper´ ja ni znaj u vot .

*SI6: v âsnavnom ceper žé i mâcemacêku , nu , ni va usex školâx +...

*SI6: i mâcemacêkâ , i gêagrafêjê na bêlaruskâm jêzyke .

*SI6: vot dočkâ učylsâs´ .

*SI6: vsë pačci na bêlaruskâm .

*SI6: a my učylês´ vot v trécêj školê , tut kak za vakzalâm .

*SI6: kada vot v semsêt (.) čytvërtâm ja kančaú , dyk u nas hétâ úsja mâcemacêkâ , étâ úsë +...

*SI6: tol´kâ izučalê addzel´nâ bêlaruskê jazyk .

*SI6: a tak vsë na ruskâm bylâ .

*SI6: vot pervâjê , ja v trécêj .

*SI6: pervâjê školâ vo z´dzes´ vo na kal´cu , dze has´cinêcâ .

*SI6: tam ana iščo , pa-mojmu , da ilê pos´lê vajny , ilê na vajne ana úžo (.) dzejstvâvâlâ .

*SI6: tut vot bolêj na bêlaruskâm .

*SI6: a [_/] u nas (.) na ruskâm jêzyke bylâ , to što , étâ , vajennyx hâradov pryjezdžýx tam prýjazdžalê .

*SI6: vot étâ jany vse , katoryjê učylês´ .

*SI6: tam v âsnavnom z dosâú učylêsê étyjê .

*SI6: tak tam +...

*SI6: kak u nas bêlaruskê jazyk , ani (.) âsvâbaždalês´ at étâ vot .

*SI6: guljalê , ilê tam fêzkul´túrâ , ilê étâ .

*SI6: a my učylê .

*SI6: a vot dočkâ úžo učylâ .

*SI6: tut u nas čyc´vërtâjê školâ , étâ gimnazêjê užé .

*SI6: tut užé +...

*SI6: tut tožý (.) na bêlarusmâm mâcemacêkâ , usë .

*SI6: i étâ xx xx , narmal´nâ .

*SI6: étâ (.) tut v bêlarusê on dažý i ne pânimajê nêkatoryx bêlaruskêx sloú .

*SI6: nu , hétâ ú nas tut zapâdnêj , a sraúnic´ tam bréskâjê (.) oblâs´c´ .

*SI6: tam užo čuc´ akcénty drugijê tam .

*SI6: tam (.) palessê , tam užé vot +...

*SI6: a tut +...

*SI6: s étâj stârany u nas (.) tak (.) vot na krévâ .

*SI6: tam v âsnavnom užé bolêj menêjê prâvaslaúnâjê verâ .

*SI6: a vot za vilêjêj tuda , tam užé xx pad étât , pad [_/] pad pol´skuju .

*SI6: tam u ix i kas´cëly vot pa dzêréúnjam bol´šý .

*SI6: patom vo tak k litve užé +...

*SI6: nu , a takžý pâgraničnyjê zony .

*SI6: u nas vot ašmjany , tryccýc´ (.) kilomêtrâú .

*SI6: ran´šý u ašmjany užé i ne zajedzêš , nadâ spêcyal´ny étât , u étâ , propusk .

*SI6: nu , jeslê rodstvênnêkê , žnačýc´ biroš spraúku , što +...

*SI6: a ceper čučuc´ umen´šýlê , cjaper možnâ .

*SI6: a to jedzêš u (.) hryby +...

*SI6: tam vse , âstraveckê rajon u nas , to tam zonâ .

*SI6: jes´lê tuda , za étu zonu +...

*SI6: raz pâgraničnêkê nas úžo attudâ udalilê .

*SI6: dyk , nu , ni vašý , étâ samâjê +...

*SI6: a tam samyjê hrybnyjê mista bylê , samyjê grybnyjê .

*INT: a kromê tavo , što vot bêlaruskê jazyk vy znajêtê , što iš´č´ë (.) značêt dlja vas to , što vy bêlarus ?

*SI6: učyc´ , nu , panjacêjê svajo kak by .

*SI6: vy +...

*SI6: mne nravêccý vo étâ , tut u nas bolêjê menêjê .

*SI6: nu , jes´lê by ješ´č´ë vot zarplatu bol´šý tut placilê , tak vo .

*SI6: a to , étâ , u mâgazinâx vsë (.) uverx , a zarplatâ (.) stait .

@New Episode

*SI6: naš , étât , prýzidzent pen´sêju uveličýl , nâprymer , na petnaccýc´ pracéntâú .

*SI6: a jes´lê vo hdze +...

*SI6: a , i štob va úsex ârhânizacýj na petnaccýc´ pracéntâú .

*SI6: dze ž ty , éty samâ +...

*SI6: ni čyrta ni vyxodzê .

*SI6: a cény-tâ rastut .

*SI6: i za kvartplatu , nâprymer +...

*SI6: nu ladnâ letâm iščo narmal´nâ , a zimoj užé (.) âtaplenêjê i pročýjê .

*SI6: nu ot [_/] ot tak .

*SI6: kak (.) radzilsê v bêlarusê , značýt i budzêš tut (.) bêlarusâm .

*SI6: tak .

*INT: skažycê , a vot č´astâ li vam prixodzêccý slyšýc´ bêlaruskê jazyk , čitac´ na bêlaruskâm ?

*SI6: nu , ja [_/] ja čytaju pâ-bêlarusku .

*SI6: kak ivo@w ?

*SI6: vot râzgavarývâc´ čystâ na bêlaruskâm ja ni smahu nikak .

*SI6: prostâ u nas vo étât , i ruskê , i bêlaruskê tam étâ .

*SI6: a tak vot štob polnâs´cju , vo kak étât , pa cêlevizâru dziktâr , nâprymer +...

*SI6: raz-raz ana .

*SI6: asobênnâ vo pa hrodnênskâmu adna , étâ , u nas (.) dziktârâm .

*SI6: dyk ana ž tol´kâ na bêlaruskâm i vedzët pâstajannâ ot .

*SI6: a u nas i vo tak vot râzgavory , étâ .

*SI6: no tut (.) každy voblâs´c´ , každy rajon ot svai écê , râzgavory .

*SI6: no ana +...

*SI6: a tak ža tut vo , nu , vot râzgavarývâjêm , tam gdze bêlaruskê , gdze étâ , dze ruskê , tak v âsnavnom .

*SI6: a , pa-mojmu , na čystâ bêlaruskâm tut u nas malâ i râzgavarývâjut .

*SI6: vot jeslê , nâprymer , u minskê uzjac´ , nu , v âsnavnom tam étât , ruskê , bêlaruskê tam , étâ +...

*SI6: štob is´cênnâ vo tak na +...

*SI6: nu tol´kâ , étâ , cêlividzênêjê , dziktâry étyjê .

*SI6: a ja sčitaju , nadâ bylâ uvadzic´ daúno užé vsë âbučynêjê na bêlaruskâm jêzyke .

*SI6: tady b , možý b , i lučšý .

*SI6: a tak kak ruskê užé (.) pryvykšý , tak +...

*SI6: ja vot čytac´ (.) na bêlaruskâm +...

*SI6: vot étât , <s´vetly šljax>["] u nas hazetâ .

*SI6: jana ran´šý byla tokâ na bêlaruskâm , a ceper´ (.) čo-tâ (.) ruskê .

*SI6: tol´kâ vot kto (.) pâzdravlenêjê inagda tam na bêlaruskâm +...

*SI6: a ranšý polnâs´cju nâbiralê na bêlaruskâm .

*SI6: nu , vo tak vo .

*SI6: a inahda vot uslyšýš kakojê-nibudz´ slovâ , kak u minja vo étâ +...

*SI6: nu , ot skokâ jemu ?

*SI6: dvaccýc´ try (.) hodâ .

*SI6: dyk on (.) nêkatoryjê bêlaruskêjê slava [_///] on dažý vabščé bez panjacêjê .

*SI6: jemu nadâ pêrývadzic´ .

*SI6: i učýccý vot u minskê zaočnâ (.) tožý .

*SI6: a tak vot +/.

*INT: a kak vy dumâjêcê , bêlaruskê jazyk v buduš´č´êm sâxraniccý ilê (.) net ?

*SI6: no jes´lê budut vo tak âbučynêjê našý vo étyjê , unukê i dzecê , tak sâxraniccý .

*SI6: a kuda ž ty dzenêšsâ ?

*SI6: nu pravêl´nâ , jes´lê na ruskê úsë pêrývidut , tak i [_/] i zabudut .

*SI6: ja ne znaju , kak +...

*SI6: my ran´šý étu , istorýjê sésésér , istorýjê bésésésér , étâ učilê .

*SI6: a ceper ja ne znaju , kak ani istorýju étu +...

*SI6: ilê adnu , bêlaruskuju tokâ .

*SI6: skorâ ani (.) i étâ , možýt , ne buduc´ znac´ , kada rývaljucýjê étâ (.) prâizašla .

*SI6: net , jes´lê vot na bêlaruskâm bol´šý (.) tak vot écê , tak i budut na bêlaruskâm .

*INT: a vot (.) vaš jazyk , na katorâm vot z´des´ râzgavarêvâjut , vy skazalê , i ruskê , i bêlaruskê .

*INT: vot kak vy k étâmu jêzyku atnosêtês´ ?

*SI6: nu , prostâ étâ užé pryvykšý , pryvyčkâ .

*SI6: vot v armêjê byl ja , nu , iš´č´ë da étâj , pêrystrojkê .

*SI6: služyl u rasijê .

*SI6: srazu žé (.) bêlaruskê vot naš akcént , jeslê u bêlarusâ , srazu âtličajêt .

*SI6: vot râsijanê , ani +"/.

*SI6: +" o , bêlarusy .

*SI6: vot étâ da .

*SI6: pâtamu što na čystâ bêlaruskâm , pa-moimu , u nas (.) ne [_/] ne palučýccý étâk .

*SI6: tak vo , štob čystâ bêlaruskê my , étât , na jêzyke +...

*SI6: étâ nadâ bylâ , ja ž hâvaru , tryccýc´ let écêx pos´lê étâj , pos´lê rývaljucýjê .

*SI6: i is´cênnâ bêlaruskê jazyk štob .

*SI6: vot tada b , možý , râzgavarývâlê na étâm .

*SI6: a tak jak tokâ užé pas´lednêjê vo étyjê , vrémê uvodzêt étâ âbučenêjê tuda-sjuda +...

*SI6: vot étâ +...

*SI6: a ceper vo ékzamêny , tés´cirâvânnê , étâ možnâ ž i bêlaruskê , i ruskê .

*SI6: nu , étâ tožý narmal´nâ .

*SI6: a to ran´šý tol´kâ na ruskâm .

*SI6: ilê vot dočkâ učylâs´ .

*SI6: mâcemacêkâ na bêlaruskâm .

*SI6: dak ja užé (.) pa étâj mâcemacêkê tam dažý nêkatoryjê slava tožý +...

*SI6: étâ , dažý i pêrývadzilâ ana , sprašývâlâ u menja .

*SI6: pravêl´nâ , jes´lê b ja učyl étât srazu pa bêlaruskâmu .

*SI6: a tak ana +...

*INT: a skažycê , vot kada (.) vy v nekâtârýx sêtuacýjêx (.) pêrixodêtê s âdnavo jazykâ na drugoj ?

*INT: nâprimer , na rabotê starajêtês´ gâvarit´ tam , možêt , pa-ruskê bol´šý ?

*SI6: da net .

*SI6: u nas vse , étâ , vse bêlarusy vot na adzin akcént étât .

*SI6: tam dva +/.

*INT: a vabš´č´e vot vy ne zâmečjalê takovâ , štob čêlavek , pridja na rabotu , staralsê gâvarit´ pa-ruskê ?

*SI6: a ne .

*SI6: étâ vsë +/.

*INT: ne bylâ takovâ , da ?

*SI6: u nas dažý écê +...

*SI6: vot dva , ani ni bêlarusy , nu , služylê tut , pên´sêanery užé , rabotâjut .

*SI6: i to ani užé na naš dêalekt étât pêryšoúšý .

*SI6: i štob čystâ na ruskâm , ne , ni čérta .

*SI6: ani užé +...

*SI6: nu , ani tožý tut , sčytaj , s molâdâs´cê , tut služylê .

*SI6: adzin z rasijê , vtaroj tam vabščé gde-tâ .

*SI6: sam radzilsê vo tam dze-tâ xx , âzêrbajdzan tam .

*SI6: nu , tožý radzicêlê écê služylê .

*SI6: tyk ani užé +...

*SI6: a tak štob na [_/] na [_///] vo tak étâ +...

*SI6: ne .

*INT: a prêezžajêtê vy , nâprimer , v gorâd drugoj , bal´šoj , tam v minsk , dapustêm , tožý ne minjajêtê ?

*SI6: hâvaru , kak vot +...

*SI6: hétâ , a ja na [_/] na čystâ ruskâm , ja ne mahu tožý , étâ tak , štob +...

*SI6: xx ž , ne byvajê étâ užé ž (.) na čystâ ruskâm .

*SI6: étâ , lamajêt étât akcént .

*SI6: vot plimjannêk u menja takoj žé užé , xacja i tut učylsê .

*SI6: ceper tam gde-tâ za minskâm .

*SI6: žéniúšýsê , dzesêc´ kilomêtrâú tam ad minskâ .

*SI6: tyk on žé užé prýjezžajêt (.) takoj , étâ +...

*SI6: ja hâvaru +"/.

*SI6: +" čyvo ty lamajêš jazyk ?

*SI6: hâvaru +"/.

*SI6: +" râzhavarývâj , jak paložýnâ hâvaryt´ .

*SI6: a to ne +/.

*INT: a kak vy dumâjêcê , vot pâčimu on tak delâjêt , starajêccý pa-ruskê ?

*SI6: ni [_/] ni znaju .

*SI6: on +...

*SI6: ja sčytaju , čo@w jevo lamac´ , étât jazyk ?

*SI6: râzhavarývâj kak paložýnâ , da , étâ +...

*SI6: a tak vot u nas ne +...

*SI6: dy nu , u nas vot , nu , jehdzêlâ ú minsk tam .

*SI6: nu i što ?

*SI6: ty kak abyčnâ i râzhavarývâjêš .

*SI6: étâ , ran´šý ú litvu +...

*SI6: tam užé ty srazu , hranicý ne bylâ .

*SI6: i vot suprugê sistra radnajê tam žyve .

*SI6: a ceper [_/] cer ža ni dâberošsê , vizâ étâ .

*SI6: dyk tam užé âtličajêccý , tam +...

*SI6: a u nas ne .

*SI6: pa-mojmu , tut (.) xto , étâ , tak vot (.) užé , étâ , tam is´cênnâ takim ruskêm +...

*SI6: ja sčitaju , étâ ne , étâ +...

*SI6: jeslê ty tut žyvëš , dyk i râzgavarývâj na étâm , na svajom .

*INT: a vot jeslê b takoj vot jezyk vaš (.) ruskâ-bêlaruskê vy slyšýlê pa cêlivizâru , nâprimer , v muzykal´nyx ispalnicêlêj , pes´nju na takom jêzyke , kak by vy âtneslis´ k takomu ?

*SI6: ne , lučšý užé na bêlaruskâm .

*SI6: vot (.) našý vo étâ , bêlarusy narmal´nâ na +...

*SI6: ja vsë étâ (.) prykrasnâ pânimaju .

*SI6: i ana dažý iščo nêkatoryjê pes´nê lučšý , čym na étâm , na ruskâm .

*SI6: usi raúno vot starajuccý , ilê is´cênnâ na ruskâm ispalnenêjê , ilê (.) čistâ na bêlaruskâm .

*SI6: a užé (.) tak , štob s´mešýnâ , ni pâlučajêccý .

*INT: a vabš´č´e vot vy č´astâ slušâjêtê bêlaruskêjê pes´nê ?

*INT: i vabš´č´e bêlaruskuju vot kul´turu +...

*INT: što vy možýtê râskazat´ ?

*SI6: +< vo pâstajannâ ja , kak kancérty kakijê .

*SI6: u nas dva cêlivizârâ .

*SI6: adzin supruhâ hljadzêc´ .

*SI6: jes´lê mne ni nravêccý +...

*SI6: +" na , smatry ty .

*SI6: ilê sêryal ana svoj , ja svajo (.) smatru .

*SI6: no vo tožý futbol inagda vot ilê xakej , kada bêlarusy ihralê .

*SI6: nu , vot adzin (.) na bêlaruskâm (.) kâmentatâr ran´šý , vtaroj , any užé +...

*SI6: mahli by , étât vot , transljacýjê svai na bêlaruskâm , kanešnâ .

*INT: a što vy možýtê pra bêlaruskuju kul´turu skazat´ ?

*SI6: što narmal´nâjê kul´turâ étâ .

*INT: nu vot a što v nej takovâ asobênnâvâ , važnâvâ ?

*INT: što jejo âtlič´ajêt at drugix (.) narodâv ?

*SI6: no ad druhix to ja tam ni znaju , no +...

*SI6: nu , v âsnavnom žé našý , prymernâ , u ix takajê kul´turâ , kak i [_///] z râsijanâmê tam svjazânâ .

*SI6: tut prâvaslaúnâjê verâ , tam tuda-sjuda +...

*SI6: vot užé (.) tuda zapâdnêjê , tam užé (.) bližý k pol´šý .

*SI6: tam užé étyjê abyčýjê vot .

*SI6: dažý vot étâ , nu , pasxâ tut , pâlučajêccý , v étâm hadu , pa-moimu , papalâ ana v adzin dzen´ .

*SI6: a tut vot užé +...

*SI6: tam zapâdnêj , značýt .

*SI6: étâ užé xto-tâ idzët prjamâ na +...

*SI6: ana čutkâjê , vo pa les´nêcé jes´lê sjuda +...

*SI6: madam pryjexâlâ maja .

*SI6: tak vot (.) kul´turâ , tak vot +...

*SI6: étâ , tuda-sjuda , nu , narmal´nâjê kul´turâ , čo@w tam ?

*SI6: mne nravêccý .

@New Episode

*INT: a kakijê bêlaruskêjê tradicýjê vy znâite ?

*INT: možýt , sâbljudajêtê ilê ran´šý sâbljudalês´ , možýt , kada vy (.) v detstvê ?

*SI6: nu , ran´šý étâ , kupalâ , étâ .

*SI6: kamêry , pomnju , pakryškê (.) žhli .

*SI6: o , sâbiralê my tam .

*SI6: tam u nas tožý vot (.) réčkâ malên´kâjê .

*SI6: ana ú viliju ucekajêt .

*SI6: nu tam vot , nu , dva metrâ .

*SI6: sâbiralê écê +...

*SI6: nu što kul´turâ ?

*SI6: pasxâ bylâ .

*SI6: bêlaruskêjê étâ .

*SI6: u nas žé vo s´vjaty écê bêlaruskêjê .

*SI6: jakijê ú nas ?

*SI6: mnohâ tut s´vjat .

@New Episode

*SI6: vsë sëmuxâ étâ , nu , tradzicýjê takijê étâ .

*SI6: ran´šý dak tam i berozkê étyjê stavêlê (.) na varotâx , vot s ulicý .

*SI6: étâ na sëmuxu bylo .

*SI6: ceper užo ú dzêréúnjax stavêt .

*SI6: nu čo@w ?

*SI6: sâbljudajêm my svaje étyjê tradzicýjê , čo@w tam ?

*SI6: ulybajêccý .

@New Episode

*INT: a vy vabš´č´e za granicâj byvalê (.) bêlarusê ?

*SI6: tokâ ú litve .

*SI6: i to étâ +...

*SI6: a tak ne .

*SI6: u pol´ščý ne .

*INT: a vot možýtê sravnit´ , čem bêlarus´ âtlič´ajêccý at litvy ?

*INT: te žé tradicýjê tam ?

*INT: ilê , možýt , ljudê ilê kul´turâ +...

*INT: nu vot kak vy dumâjêcê ?

*SI6: +< nu , vot kul´turâ , nâprymer , z litvoj +...

*SI6: u nas (.) kalxozy , a tam što ?

*SI6: tam ža burjanâm usë (.) zarosšý .

*SI6: i vot te@w i kul´turâ .

*SI6: našý xoc´ +...

@New Episode

*SI6: nu čo@w ?

*SI6: âtličajêccý .

*SI6: vot jes´lê prajedzêš ty , nâprymer , nu , étât +...

*SI6: dzed [_/] dzed moj étât , atca (.) dzjadz´kâ , ú pol´ščý žyl .

*SI6: prýjezdžaú .

*SI6: nu , u ix tam vzhljady druhijê užé , asobênnâ pos´lê étâj vo , pêréstrojkê étâj .

@New Episode

*SI6: narmal´nâ , mne (.) nravêccý ú bêlarusê , tak što +/.

*INT: a iš´č´ë takoj paslednêj vot vapros .

*INT: pristavtê , što vas ilê litovêc , ilê kakoj-nibud´ (.) drugoj (.) čêlavek iz drugoj strany , možýt , izdâleka savsem , pâprasil jemu râskazat´ pra bêlarus´ .

*INT: vot on ničë@w ni znajêt pra stranu pra našu .

*INT: što by vy jimu râskazalê ?

*SI6: nu , râskazal by , čo@w tam ?

*INT: nu a štob râskazalê ?

*SI6: što sprašývâl , to ja raskazyvâl by .

*INT: net , nu vot on prijexâl , vabš´č´e ničë@w ni znajêt i skazal +"/.

*INT: +" vot râskažy , što takojê bêlarus´ ?

*SI6: nu , ja +...

*SI6: vot , nâprymer , u smarhon´ pryjexâl , ja b (.) pâvadzil u park srazu , na rybalku s´´jehdzêlê .

*SI6: tam u minsk s´´jehdzêlê , jes´lê b tak étâ .

*SI6: i pâkazal by jemu , čo@w tam ?

*SI6: u muzej von (.) svadzil by .

*SI6: nu , a što u nas tut ?

*SI6: u nas tut ni razhonês´sê , nâprymer , u smarhonê .

*INT: nu to v smargonê , a vabš´č´e v bêlarusê ?

*SI6: nu , a tak možnâ bylâ (.) z´jehdzêc´ .

*SI6: vot pâsavetâvâl by pa étâmu (.) kanalu prâhuljaccý , asobênnâ letâm .

*SI6: étâ tam žé (.) nalažýnâ cjaper .

*SI6: jes´lê tak vo zâxacelê .

*SI6: nu , tut +...

*SI6: a tak by tut pâvadzil , nu , z´jehdzêlê ú minsk by tam .

*INT: a v minskê štob pâkazalê ?

*INT: vabš´č´e vot (.) mnogâ byvalê gde v minskê ?

*SI6: a minsk toj ja užé zabyl .

*SI6: ja užé , možý , let [_/] let šés´ ni byú .

*SI6: tam ceper rastrojêlâsê .

*SI6: tam ja , jak vot +...

*SI6: ja +...

*SI6: ne , tri hodâ nazad , nu , ja prajezdâm tokâ pa étâj +...

*SI6: atsjudâ , kak jedzêš s mâladzečnâ , i pa kâl´cévoj .

*SI6: nu , dzjadz´ku tam , étâ , pêrývazilê .

*SI6: dyk my na hruzavoj mašynê tokâ .

*SI6: dyk šo ja ž , čë@w tam uvidzêm ?

*SI6: nu , kâl´cyvuju tam , dyk (.) tam , vidnâ , pâltary čysa tokâ pa étâj kâl´cyvoj (.) âbjezžalê .

*SI6: ceper minsk rastrojêlsê , pa sraúnenêju +...

*SI6: sčytaj , vo dzesêc´ let , i to .

*SI6: da úzjac´ vo (.) smarhon´ .

*SI6: jes´lê dzesêc´ let , nâprymer , uzjac´ , dyk (.) sčytaj +...

*SI6: asobênnâ vot u nas tam mikrârajon .

*SI6: ceper tožý načýlê étât (.) tam +...

*SI6: nu , ot narmal´nâ .

*INT: ladnâ , panjatnâ .

*INT: spasibâ vam bal´šojê .

@New Episode

*INT: râskažycê , pažalustâ , pra svaju žyz´n´ v smargonê .

*SI6: žyvëm tut vsë [_/] vsë vrémê .

*SI6: étâ , končýl školu u tam , étâ , semdêsêt čytvërtym hadu .

*SI6: tada učylêščý , armêjê .

*SI6: i tada zavod apcičýskâhâ stânkâstrajenêjê , pos´lê [_/] pos´lê armêjê .

*SI6: rabotâlê dolhâ .

*SI6: nu , vo tak vo .

*SI6: a ciper užé ú druhom mes´cê rabotâju .

*SI6: étâ , u +...

*SI6: étâ , nu , tožý formâ tam , tožý tokârâm rabotâju .

*SI6: nu a što tut ?

*SI6: nu , smarhon´ jes´c´ smarhon´ , kanešnâ .

*INT: nu , vot râskažycê pra svoj gorâd .

*SI6: nu , gorâd kak gorâd .

*SI6: dy ciper niploxâ .

*SI6: vot kada pjac´sotlecêjê bylâ +...

*SI6: ne , skokâ tut jubilej ?

*SI6: zdzelâlê bolêj menêj vid xoc´ .

*SI6: ciper čistâ , parjadâk , narmal´nâ .

*SI6: nu , i tak blâhâustrajêvâjut .

*SI6: vot tut u nas , nâprymer , dzeckâj étâj plaščadkê ne bylâ .

*SI6: pastrojêlê .

*SI6: stajankê écê vot dlja mašyn .

*SI6: nu , užé bolêj menêjê , štob ni talkalês´ tak ot .

*SI6: nu , a tak vsë v normê .

*SI6: nu , étâ , u nas u takix malin´kêx hâradax zarplatâ , va-pervyx , men´šýjê , čym u bol´šýx .

*SI6: étâ točnâ .

*SI6: nu , a tak što tam ?

*INT: a vot kakijê by vy mesta savetâvâlê pâsecic´ cem , kto prijexâl sjuda v pervyj raz ?

*SI6: nu što ú nas tut ?

*SI6: aginskâhâ vot jes´c´ étât , v zales´sê .

*SI6: tada v étâm , u kušljanâx bâhušévêč´â .

*SI6: nu , a tut +...

*SI6: što tut ?

*SI6: nu , na réčku .

*SI6: vilêjê radâm .

*SI6: ja na rybalku ot tuda jezžu .

*SI6: a tak , takix dâstâprýmečacêl´nâs´cêj ne [_//] net tut , bal´šyx takix , étâ .

*SI6: muzej vot radâm , u nas voz´lê domâ tut , krâivedčýskê .

*SI6: tut inahda vystâúkê .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)