int_sm_7

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	INT Interviewer, SI7 Migrant
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
@ID:	brms|int|SI7|61;|male|Informant||Migrant|secondary||
*INT:	nu vot vy znajêtê , što my intêresuêmsê žyz´n´ju (.) bêlarusâv v raz´lič´nyx gâradax , raz´lič´nyx rêgionâx , s adnoj stârany .
*INT:	i s drugoj stârany jêzykamê , na katoryx ani râzgavarêvâjut .
*INT:	vot dlja nač´alâ râskažytê , pažalustâ , pra vašu žyz´n´ v smargonê .
*INT:	dolgâ vy tut žyvëtê i nravêccý li vam gorâd .
*INT:	vot v takom planê .
*SI7:	v dzêktafon hâvaric´ ilê prostâ ?
*INT:	prostâ vot mne gâvaritê .
*SI7:	nu , v smarhon´ ja prijexâl v semsêt trécêm hadu .
*SI7:	užo (.) tryccýc´ sem hadoú .
*SI7:	nu , mne v âsnavnom bal´šyjê hârada ni nravêccý .
*SI7:	nu , svaja stalicâ , minsk mne nravêccý .
*SI7:	syn žyvët u minsku .
*SI7:	a vo tak vrodzê +...
*SI7:	nu , pajez´dzêú žé .
*SI7:	i v maskve služyl tri hodâ , v kâlênigradê žyl .
*SI7:	no mne ne nravêccý écê hârada , vot vil´nus .
*SI7:	ja ix ni ljublju .
*SI7:	a vot +...
*SI7:	a mne smarhon´ , nêbal´šén´kê hâradok , panravêúsê .
*SI7:	i vot užo (.) skorâ sorâk hadou žyvu v étâm horâdzê .
*SI7:	râzhavarývâjêm my (.) jak pâpadze , karočý .
*SI7:	xto [_/] xto jak , xto pâ-bêlarusku +...
*SI7:	ja xacja dobrâ hâvaryú pa-ruskê .
*SI7:	užo ž , hétâ , pâbyvaú u rasijê vez´dze .
*SI7:	no užo doúhâ tut , dyk mne užé cêžélej pa-ruskê hâvaryc´ , čym pâ-bêlarusku .
*SI7:	ja v âsnavnom na našým jêzyku .
*SI7:	nu , byvajê dze-tâ ruskâjê slovâ , dze-tâ +...
*SI7:	no mešany (.) râzhavor .
*INT:	a skažytê , pažalustâ , vot što v vašým gorâdê vam nravêccý ?
*SI7:	nu , to adno , što smarhon´ (.) zânimajêt pervâjê mestâ pa čýstace (.) pa oblâs´cê pa našýj , pa grodnu .
*SI7:	nu i dzestvicêl´nâ , prajs´cisê vot pâhljadzec´ pa druhomu horâdu , hdze-tâ bumažkâ , dze-tâ tam šo-tâ (.) valjajêccý .
*SI7:	a tut (.) dvornêkê s samâhâ rannêhâ utra .
*SI7:	vsë padmecênâ , usë pastrižýnâ , écê hazony , usë .
*SI7:	vsë âkuratnâ , čystâ , karočý .
*SI7:	očýn´ čysty horâd .
*SI7:	kanešnâ , pa sraúneniju [_///] s minskâm žé ni sraúniš to .
*SI7:	tam , kanešnâ , čyščý .
*SI7:	no tut xacja by zanjaúšý (.) pervâjê mestâ pa hrodnênskâj oblâs´cê pa čýstace .
*SI7:	nu vot , nu , krasivâ .
*SI7:	pâtamu što vot (.) idzeš kurýš +...
*SI7:	nu , prostâ +...
*SI7:	ci , možý , što druhojê pâkalenêjê užo .
*SI7:	idzeš , hény akurâk ne kinêš na trâtuar .
*SI7:	nu , i njaseš da bližajšýj urny , i nesu v urnu .
*SI7:	pâtamu što jes´lê hraznâ , dyk čýlavek budzê ješčo hraz´nej .
*SI7:	a kada čystâ , nu , prostâ ni pâzvaljajêt sovês´c´ vykênuc´ éty akurâk dze-tâ .
*INT:	a vot a što vy možýcê râskazac´ pra svoj gorâd ?
*INT:	vot ja , nâprimer , pervy raz u vas .
*INT:	kakijê u vas tut takijê mesta ?
*SI7:	+< u nas takix prývlekacêl´nâs´cêj nijakêx netu asobênnâ .
*SI7:	nu , muzejčýk nêbal´šy jos´c´ , a tak +...
*SI7:	nu što u nas tut ?
*SI7:	tak i ne vedâju takix .
*SI7:	prêdprijacêjê , dapus´cêm , ilê vot jos´ zavody .
*SI7:	traktârny zavod minskê , nu , nâzavët fêlial ad minskâ , i zos .
*SI7:	no pa sraúnenêju +...
*SI7:	zarplatâ pa sraúnenêju z minskâm , sa úsemê tam dal´šý , étâ (.) ni to što dve bal´šyjê raz´nêcy , a dzesêc´ bal´šyx raz´nêcâú .
*SI7:	u nas tut pâlučajuc´ šéssot .
*SI7:	i to ščytajuc´ , šo étâ úžé mnohâ .
*SI7:	a syn , von on v minskê rabotâjê , syn ne nižý mil´jonâ pâlučajê i kažý , bol´šý .
*SI7:	xacja adnu i tu žé rabotu ljudzi vypalnj´ajuc´ .
*SI7:	no stalicâ jes´c´ stalicâ , ja (.) saglasên .
*SI7:	asobênnâ ú nas +...
*SI7:	nu šo tut bol´šý ?
*SI7:	lecejny zavod , étât , kâmbêkarmovy , tada étât samy , sêlikatny zavod .
*SI7:	nu , bal´šyjê zavody .
*SI7:	nâsilenêjê nêbal´šojê , ano dze-tâ paradkâm (.) pjacidzês´cê tysêč .
*SI7:	âbêspečénêjê narmal´nâjê .
*SI7:	hlaúnâjê , dzen´hê .
*SI7:	no ja to užé (.) na pen´sêjê , užé try hodâ , dyk +...
*SI7:	nu , v pryncýpê , i mne (.) ni skazac´ , štob tam my u roskâšý žyli , no mne xvatajê .
*SI7:	pjac´sot tysêč pâlučaju pen´sêjê .
*SI7:	mne xvatajêt pražyc´ .
*SI7:	nu što vam bol´šý ?
*SI7:	bol´šý takohâ u nas nêčévo i netu .
*INT:	a ljudê u vas kak , xarošýjê ?
*SI7:	a vy znajêcê , raznyjê ljudzê .
*SI7:	ščas žé znajêcê +...
*SI7:	adzin , nâprêymer , hâvaryt mne , ni čýlavek čýlaveku , druh , a skaréj vsevo , čýlavek čýlaveku , volk .
*SI7:	ni skazac´ , štob xto-tâ tam kavotâ +...
*SI7:	nu men´šý nas i avarýj , men´šý [_/] men´šý ubijstvâú , men´šý kražýj , pâtamu što nêbal´šy hâradok .
*SI7:	no i hétâ slučajêccý tožý .
*SI7:	a ljudzê raznyjê byvajut , byvajut xarošýjê , dušéúnyjê ljudzê .
*SI7:	i raz´nêcý nima .
*SI7:	vo tut i kâtâliki žyvuc´ , i prâvaslaúnyjê .
*SI7:	nêkakoj raz´nêcý ni +...
*SI7:	subârdzinacýju sâbljudajuc´ , i (.) étâ , nu , netu takovâ , štoby kakajê-tâ vražda byla tam s prâvaslaúnymê .
*SI7:	vse âdzinakâvâ , adzin_k_âdnamu atnosêccý narmal´nâ .
*SI7:	xacja ú ljubom slučýjê mne ni prýxadzilâs´ nêkada ni_s_kem (.) ni ruhaccý , ni [_/] ni draccý .
*SI7:	ja to ščytaju , što (.) ljudzê meždu saboj narmal´nâ žyvuc´ .
*INT:	a vot vy ž dolhâ tut žyvëcê , da ?
*INT:	dolhâ ž vy žyvëcê (.) tut ?
*INT:	i , navernâ , zâmeč´alê , kak gorâd vaš ros ?
*SI7:	a , nu , kanešnâ .
*SI7:	ja ú semsêt trécêm hadu pryjexâú , to tut (.) samâjê dâstâprýmečanêjê bylo , vot étât (.) cum , kosmâs ["] pastrojêlê , kinâceatâr .
*SI7:	nu , parâ domêkâú tokâ bylo , écêx samyx , pjaciétažâk .
*SI7:	a tak v âsnavnom byli časnyjê sektâry .
*SI7:	étâ pry majej pamêcê úžo .
*SI7:	dažý v étâm horâdzê ja ulažyú u každy dom svaju [_//] svajo [_//] svaju leptu .
*SI7:	ja rabiú na [_/] na betannâm zavodzê .
*SI7:	i rastvor vez´dze tokâ z majho zavodâ išoú .
*SI7:	i mne vot +...
*SI7:	ves´ horâd pastrojêú , kak gâvaryccý , učas´cêjê imeú u pastrojkê écêx damoú .
*SI7:	dyk idzeš vot inahda i úspâminajêš , što i v étâm domê vot rastvor z´leplêny , znažýccý (.) i majo učas´cêjê v étâm jos´ .
*SI7:	ran´šý tut vabščé , nu , bal´šajê dzereúnê byla .
*SI7:	xacja i tut nêbal´šy horâd , no ali .
*SI7:	a vy ni byli ú smarhonêx ?
*SI7:	nu , tam ža mikrârajon , tuda na mâladzečnâ kada jedzêš .
*SI7:	adzin mikrârajon , étât , zapâdny , nu , kada na traktârny jedzêš .
*SI7:	adzel´ny mikrârajon .
*SI7:	nu , âbyknavenny hâradok , nêbal´šén´kê .
*SI7:	nu , a mne nravêccý z´dzes´ .
*INT:	a jes´t´ lubimyjê mesta , kuda vy ljubêtê xadit´ ?
*INT:	nu , vot , možýt , š´č´as kuda-nibud´ vot xodêtê ?
*INT:	ljubymyjê mesta u vas jes´t´ , guljat´ tam ?
*SI7:	nu ne , majo , rybalkâ , hryby .
*SI7:	a tak , nu , kuda ?
*SI7:	u kinâceatâr nêkada my ni xadzilê .
*SI7:	cêlevizâr uključýš , i nêaxotâ nêkuda xadzic´ .
*SI7:	to dzecê mišalê srazu .
*SI7:	patom dzecê vyrâs´lê , patom advyklê .
*SI7:	nu vot .
*SI7:	tak , nu , v pryncýpê , i sxadzic´ to nekudâ .
*SI7:	jak my ú céntrý , vot ja dze ú céntrý žyvu , dyk (.) dažý ú mâhazin ne tréby dalëkâ xadzic´ .
*SI7:	možnâ ú tapâčkâx .
*SI7:	kruhom mâhazinâú .
*SI7:	u každâm mâhazinê úsjaho xvatajêc´ .
*SI7:	nu , i vot i vsë , što ú mine .
*INT:	a pravodzêccý ú vas tut mêrâprijatêjê takijê bal´šyjê ?
*SI7:	âbezacêl´nâ .
*SI7:	stâdzion u nas .
*SI7:	dažý minčanê ot prýjazdžajuc´ , ihrajuc´ u nas , âréndujut étât +...
*SI7:	z raznyx hâradoú u nas na hétâm +...
*SI7:	v parkê (.) pâstajannâ praz´nêkê âtmečajuc´ : i mas´lênycý , i dzen´ pis´mennâs´cê , i pjac´sotlecêjê bylâ (.) horâdâ .
*SI7:	bal´šyjê praz´nêkê ustrajêvâjut , xarošýjê .
*SI7:	in´cerésnâ .
*SI7:	ran´šý vot vajennyjê +...
*SI7:	na ploščýdzê ú nas (.) pamêtnêk stait , vâzlažénêjê .
*SI7:	mâladzëž +...
*SI7:	i kada (.) raspisâvâjuccý , cvety prynosêc´ , vajennyjê prynosêc´ .
*SI7:	ârhânizacýjê (.) pâstajannâ ú padnož´´jê ložýc´ .
*SI7:	o , dyk nedaúnâ bylâ , trécêhâ , dzen´ nêzavisêmâs´cê (.) bêlarusêjê .
*SI7:	tožý bal´šy praz´nêk byú .
*SI7:	ljudzej mnohâ sâbirajêccý .
*SI7:	jos´ , i (.) ârhânizacýjê cvety njasuc´ , a jos´ , ljudzê (.) i samê ličnâ , prostâ iduc´ pâlažyc´ cvetok .
*SI7:	tut užo ot na vilêjê , tat tank staic´ , pamêtnêk .
*SI7:	ot i tam vâzlažénêjê .
*SI7:	nu , mêrâpryjacêjê pravodzêc´ vsë-taki .
*SI7:	no i écê +...
*SI7:	sparciúny ú nas , hétât samy , sparciúny , étât , sportkomplêks staic´ .
*SI7:	nu , tam kamu nravêccý , tam ljudzê (.) âbitajuc´ .
@New Episode
*SI7:	školy +...
*SI7:	pjac´ škol (.) u smarhonêx vot .
*SI7:	ne , dažý ni pjac´ .
*SI7:	pjac´ , étâ , čytyrý , pajc´ , sem .
*SI7:	ja ščytaju adnix vot mikrârajony .
*SI7:	sem školâú .
*SI7:	dzecêm (.) âbêspečénnê bylo , i sadzêkê vot davalê .
*SI7:	srazu bylo cêžélo , kanešnâ , jak parâ sadzêkâú bylo .
*SI7:	ljudzê nijak ne mahli ustrojêc´ (.) dzjacej .
*SI7:	nu nastrojêlê , i svabodnâ úžo bylo .
*SI7:	v školâx tožý mesta jes´ .
*SI7:	nu , tut radâm (.) étâ , himnazêjê .
*SI7:	ot maji@w unukê xodzêt u himnazêju .
*SI7:	učylêščý ad [_/] ad straicêl´nâ , ad zosâ .
*SI7:	nu , takix vot bal´šyx dâstâprýmečanêj u nas to netu , a ot +...
*SI7:	nu , âbyknavennâ hâradok .
*INT:	a kak vy dumâjêtê , smargon´ , étâ nâstajaš´č´ê bêlaruskê gorâd ?
*SI7:	nu [_/] nu , kanešnâ (.) bêlaruskê .
*SI7:	nu , on s étâj , s zapâdnâj bêlarusê .
*SI7:	my užé ž bolêj [_/] bolêj k zapâdu , zapâdnâjê bêlarus´ .
*SI7:	tut bol´šý v âsnavnom +...
*SI7:	vot kuda užo za râdaškovêčýmê , tam bol´šý užé prâvaslaúnyjê , usë étâ .
*SI7:	a hétâ cêrytorýjê kada-tâ byla (.) pad pol´šýj .
*SI7:	dyk ot [_/] ot jano tut bolêj , tut , suda na grodnâ .
*SI7:	užo use kâtâliki tut .
*SI7:	nu , tožý mešanyjê , no [_/] no v âsnavnom bolêj kak-tâ na toj kâtaličýskêjê bêlarusy , jak gâvaryccý .
*INT:	a vot vy raskazyvâlê , vy bylê za granicâj , da ?
*INT:	byvalê vy (.) za granicâj ?
*SI7:	+< ja ?
*INT:	da .
*SI7:	ne .
*INT:	a , ne byvalê ?
*SI7:	ne .
*SI7:	v éséngé byl .
*INT:	nu [_/] nu xacja by tak .
*INT:	a vot (.) možýtê sravnit´ bêlarus´ i drugijê strany ?
*INT:	jes´ kakijê-tâ atličêjê ?
*SI7:	nu jak vam skazac´ ?
*SI7:	pa kul´turý +...
*SI7:	bêlarus´ , nu , navernâ žé , tut radziúsê .
*SI7:	pâluč´ajêccý , každy [_/] každy kust da cjabe râzhavarývâjê .
*SI7:	a žyú ot , s armêjê pryšoú , žaniúsê , žyú u vil´nusê .
*SI7:	vrodzê by (.) u nas tada tut jaščé ni xvatalâ i praduktâú , étyx fruktâú .
*SI7:	usë jez´dzêlê (.) ú vil´nus .
*SI7:	no ja tam žyú , usjaho xvatalâ ú jix .
*SI7:	no mne ne nravêlâs´ .
*SI7:	litva , hétâ , ja dva hodâ tam pražyú .
*SI7:	kak âtnašénêjê +...
*SI7:	vot zâhavorýš da čýlavekâ pa-svojêmu , a jon tabe (.) pa-svojêmu âtvjačajê , kak budtâ by i ruskâhâ ni znajêc´ .
*SI7:	xacja znajuc´ jany use , mâladzej , nu staryjê , možý byc´ , i ne znajuc´ ruskâhâ asobênnâ .
*SI7:	a mâladyjê i v armêjê služylê .
*SI7:	tada ž byú sajuz .
*SI7:	znajuc´ jany narmal´nâ (.) ruskê .
*SI7:	a atvecêt (.) ni každy raz .
*SI7:	mne tam ne nravêlâs´ (.) vo tak .
*SI7:	jak havorýccý , svoj kut .
*SI7:	ja hâvaru , každy kus´cêk da cjabe , kažýccý , havorýc´ , pâtamu šta na svajej rodzênê .
*SI7:	ja sam ni tut ža radziúsê , ja (.) radziúsê ú žodzêškâx .
*SI7:	jos´ takajê vëskâ .
*SI7:	nêdalëkâ , dvaccýc´ kilomêtrâú adsjudâ .
*INT:	a prastavtê , što inastranêc pâprasil vas râskažat´ jemu pra bêlarus´ , što by vy jemu râskazalê ?
*SI7:	vabščé , v obščým pra bêlarus´ , da ?
*INT:	aha .
*SI7:	nu jak vam skazac´ ?
*SI7:	jak sfârmulirâvâc´ ?
*SI7:	nu , bêlarus´ +...
*SI7:	nu , prýzidzent atnosêccý dažý niploxâ k pênsêanerâm , i vsë vremê +...
*SI7:	no , praúdâ , u mâhazinê pâdâražénêjê .
*SI7:	i u nas svaju i pen´sêju nemnohâ pâddabavêc´ .
*SI7:	nu , hljadzic´ za bêlarus´ju .
*SI7:	vot uborkâ , ščas jany +...
*SI7:	hljažu cêlevizâr i (.) ni to što ja pêrýžyvaju , no vot vižu úžé cyfry xarošýjê .
*SI7:	užo mne (.) nravêccý , što (.) praxodzêc´ uborkâ narmal´nâ .
*SI7:	pahodâ (.) sâatvetstvujêt uborkê .
*SI7:	nu , jak mne , zajedzêš u minsk , ot da synâ pajedzêš , krasivâ pa minsku pa écêm , no žyc´ ja tam ne žyú by .
*SI7:	krasivâ , očýn´ krasivy horâd .
*INT:	a pâčemu ne žylê by ?
*SI7:	ja prostâ +...
*SI7:	prostâ mne bal´šyjê [_/] bal´šyjê hârada ne nravêccý .
*SI7:	sujeta , ljudzê spešac´ , to v aútobus ne zalezcê .
*SI7:	a tut nadâ na rabotu , nêdalëkâ , sâbjaréšsê , pjašačkâm (.) zajdzêš .
*SI7:	ni v aútobusê ne nadâ +...
*SI7:	nixto cebe prajci ni mišajêc´ pa trâtuaru .
*SI7:	idzeš spakojnâ .
*SI7:	ot iz-zâ étâhâ tokâ ot .
*SI7:	xacja (.) ne bylâ takoj (.) i pêrspekcivy , hdze-tâ žyc´ u bol´šým horâdzê .
*SI7:	možý , jes´li b pažyú bolêj , i , možý , panravêlâsê by .
*SI7:	no bol´šý ja pryvykšý (.) vot k svajmu horâdu .
*SI7:	cjaper vot pastavêc´ , no úžo ja adžyú svaju žyz´ .
*SI7:	no [_////] ale vot davalê by kvarciru ú minsku , ja by ni pajexâú by .
*SI7:	ja by ne prâmjanjaú by smarhon´ <dažý na [_/] na>[_/] dažý na stalicu .
*SI7:	spakojnâ , a što stârykam nadâ ?
*SI7:	sujeta hétâ nadâ ?
*SI7:	ot žyvi spakojnâ .
*INT:	a kady byvalê v minskê , vy tam kakijê-nibud´ mesta izvesnyjê pâseščalê ?
*SI7:	vy ž znajêcê , étâ ž asobênnâ (.) ni pa muzeêx mne ni prýxadzilâsê xadzic´ .
*SI7:	dy i rédkâ ja byvaú .
*SI7:	cjaper nidaúnâ syn tokâ (.) ú minsku žyc´ , dyk vot s´´jez´dzêš .
*SI7:	dažý i vulêcý ni znaju .
*SI7:	jedu z žénoj , ana znajêc´ bolêj .
*SI7:	dažý ni pomnju , na jakoj ulivcý .
*INT:	a skažytê , vot (.) bêlarusy , kak by vy ix âxârâktêrêzavalê ?
*INT:	što ix âtličajêt at drugix narodâv ?
*SI7:	nu , vy znajêtê , prýxadzilâs´ ža ž mne služyc´ , pry sajuzê služyú .
*SI7:	byli i kazaxê , armjanê , i (.) vse kakimê-tâ byli druz´jamê , i gruziny .
*SI7:	cjaper vajujuc´ , cjaper tojê [_/] tojê +...
*SI7:	ran´šý bili druz´jamê .
*SI7:	âtnašénêjê byli ú nas âdzinakâvyjê adzin_k_âdnamu .
*SI7:	nixto i vraždy na adzin_âdnaho ne imel nêkada .
*SI7:	takžý +...
*SI7:	nu , kanešnâ , mne (.) bêlarusy jos´ bêlarusy , i étâ +/.
*INT:	(...) nu a kakijê ani ?
*INT:	kakijê kačêstvâ vy magli by nazvat´ bêlarusâv ?
*INT:	kakijê kačêstvâ bêlarusâv vy by nazvalê ?
*INT:	kakiê ani , bêlarusy ?
*SI7:	nu , ja by skazaú , što družaljubnyjê , družýlubivyjê , karočý .
*SI7:	na dzêrévnjax žyvut tožý .
*SI7:	tam vabščé adzin_k_âdnamu atnosêccý xârašo .
*SI7:	netu takoj ni vraždy , ničohâ .
*SI7:	nu i tut adzin_âdnamu plaxohâ ničohâ ni robêc´ .
*SI7:	ot .
*SI7:	pâtamu šta (.) ilê narod taki , ilê [_/] ilê prostâ úžo +...
*SI7:	ni mahu ja na vapros atvecêc´ .
*SI7:	prostâ , nu , takijê [_//] taki narod užo .
*SI7:	prostâ adzin_k_âdnamu atnosêccý xârašo .
*INT:	a vy sebja sčitajêtê bêlarusâm ?
*SI7:	nu , da , bêlarus .
*SI7:	i pa paspârtu bêlarus .
*SI7:	xacja [_/] xacja , étâ samâjê , xacja my paljakê sčytajêmsê .
*SI7:	no (.) my tak +...
*SI7:	i bac´ki napisâny bêlarusy ú dâkumentâx .
*SI7:	i my bêlarusy .
*SI7:	pry nas ža (.) pol´šý z´dzes´ ne bylâ .
*SI7:	prostâ cêrytorýjê kada-tâ byla ot +...
*SI7:	at tryccýc´ dzevjatâhâ hodâ (.) étâ (.) pol´šý byla .
*SI7:	nu , a v tryccýc´ dzevjatâm užo hranicu +...
*SI7:	hranicâ byla ú râdaškovêčýx , praxdzilâ tam vot étâ .
*SI7:	tryccýc´ dzevjaty , byla úžo [_///] saveckâjê bêlarusêjê stalâ .
*INT:	a ješ´č´ë vot kromê tavo , što v paspârtê u vas zapisânâ , što vy bêlarus , kak vy ješ´č´ë pânimajêtê (.) to , što vy bêlarus ?
*SI7:	nu , pâtamu što my úžo xodzêm [_///] ni [_/] ni ú cérkâú idzëm , a idzëm u kas´cël .
*SI7:	vot .
*SI7:	nu i druhijê savsem abyčýjê , nu , rýlêgioznyjê .
*SI7:	nu , usë pâ-druhomu , <kak u>[_////] jak u prâvaslaúnyx .
*SI7:	nu (.) v pryvcýpê , jak hâvarjat , boh adzin .
*SI7:	no pa-raznâmu +...
*SI7:	vot ljudzê (.) étyjê rýlêgioznyjê abyčýjê sâbljudajuc´ pa-svojêmu .
*SI7:	ot dažý (.) raz´nêcý +...
*SI7:	vot pasxâ , dapus´cêm , vot na dve njadzelê ran´šý (.) našý .
*SI7:	a prâvaslaúnâjê užé na dve nidelê pozžý .
*SI7:	my ščytajêmsê pa novâmu s´cilju , a (.) prâvaslaúnyjê pa staromu .
*SI7:	bylâ vot +...
*SI7:	dažý novy hod ot u nas pervâhâ (.) jênvara , a stary novy hod čytyrnâccýtâhâ .
*SI7:	vot jany bolêj pad hétâ ot čyslo paddzelvâjut vse pryz´nêkê , vsë na dve njadzelê .
*INT:	(..) a što vy možýtê skazat´ pra bêlaruskuju kul´turu ?
*SI7:	(..) nu , ja tak dumâju , što jano kak vez´dze .
*SI7:	jak kul´turâ ?
*SI7:	nu , v [_/] v smyslê , nu , strojêccý hâradok tožý .
*SI7:	i (.) byli zakinuúšý , jak étâ ot , sajuz râzvaliúsê , i tut (.) ni stalê strojêc´ .
*SI7:	a ščas apjac´ ot .
*SI7:	i dlja mâladzëžý +...
*SI7:	a vot tot , xto xočýt kvarciru strojêc´ , vot écê kâpêracivy hétyjê vot [_/] vot , nu , apjac´ strojêc´ dama .
*SI7:	nu , kanešnâ , ni [_/] ni taki cemp užo , jak byú .
*SI7:	byú vabščé , ú nas képédé byú , spêcyal´nâ krupnâ-panél´ny pastrojêny zavod .
*SI7:	tut ljapilê +...
*SI7:	z hétâhâ vrémênê úžo (.) tut bal´šy horâd byú by .
*SI7:	nu jak užo sajuz râzvaliúsê , éty zavod zakrylê .
*SI7:	i pêrestalê étê strojkê +...
*SI7:	pêrastalê strojêc´ .
*SI7:	pâ-nemnožku strojêt , no ne taki cemp , jak byú .
*SI7:	nu što bol´šý pra kul´turu ?
*SI7:	jak +...
*SI7:	ja vot , byvajêt , ni pajmu takohâ vaprosâ .
*SI7:	no jak skazac´ , što takojê kul´turâ , nu .
*SI7:	adzin_k_âdnamu jak ot čýlavek atnosêccý , ilê [_/] ilê kul´turâ v obščým ?
*SI7:	nu , s écê pamêtnêkê ilê što tam ?
*INT:	da , vot étâ vot .
*INT:	vot pra étâ tožý .
*SI7:	+< nu , v smarhonêx , ja hâvaru , što ú nas takix (.) dreúnêx ničohâ nima .
*SI7:	ni istaryčýskâhâ , ničohâ takohâ ni +...
*SI7:	ničohâ takohâ istaryčýskâhâ nima .
*INT:	a vabš´č´e pa bêlarusê ?
*SI7:	nu pâčému ?
*SI7:	étât , mirskê zamâk , étâ starynny .
*SI7:	vot ja dažý ú fil´mê snimalsê (.) ú hal´šanâx .
*SI7:	hal´šany , tožý razvalêny .
*SI7:	nu , tak (.) nâzyvajêccý , i ne hâradski pasëlâk , prostâ dzeréúnê , no vrodzê by hârackohâ cipâ .
*SI7:	âhrâhâradok .
*SI7:	ot tam razvalêny-tô starynnyjê , tam pa +...
*SI7:	ot s kêrpiča .
*SI7:	s vâsemsotâvâ hodâ , vâsemsot pjatâvâ dama , razvalêny .
*SI7:	a tak bol´šý i nihdze asobênnâ i ni byú .
*SI7:	vaz´micê brést .
*SI7:	v brés´cê tožý istaryčýskâjê krepâs´c´ étâ .
*INT:	a v fil´mê +...
*INT:	vy skazalê , s´nimalês´ v fil´mê , da ?
*INT:	a râskažécê .
*SI7:	kuklâ ["] taki byú .
*SI7:	bêlarus´fil´m snimaú u nas .
*SI7:	nu , snimaúsê vmes´cê s écêm , s´ sedzixênym , jevgenujê sedzixênym .
*SI7:	vot sjažu , jak z vamê .
*SI7:	ja z jim byú ža .
*SI7:	nu , praslaúlêny (.) arcist sedzixên étât .
*SI7:	on v mnohêx fil´mâx z´nimaúsê .
*SI7:	ja ne znaju , pâčému ta (.) na našým bêlarusfil´m +...
*SI7:	nu , u hal´šanâx s´nimalê vot u étâm fil´mê .
*SI7:	nu , ja , nu , xaj sabe tam ni [_/] ni arcistâm ža byú .
*SI7:	u mene byú mâtacykâl , étât , ka semsot pijsjat .
*SI7:	on paxožý na njameckê .
*SI7:	i z´dzes´ pa +...
*SI7:	nu , v hai praverýlê pa écêx , pa [_/] pa svodkâx .
*SI7:	nu , pryšli da mjane .
*SI7:	kab jak imênnâ cexnêkâ +...
*SI7:	ja tam ne nužýn byú asobênnâ .
*SI7:	tam cexnêkâ maja nužna byla , imênnâ starynnâjê njameckâjê .
*SI7:	nu , vo tak ja tam , nu , v masoúkâx (.) byú .
*SI7:	a tak ja rolê ž tam ni ispalnjaú .
*SI7:	vot sedzixên na majim mâtacyklê jez´dzêú .
*SI7:	nu , tam mne jaho i ulažylê , razbilê .
*SI7:	ja jaho attudâ ni braú užo .
*SI7:	zâplacilê mne za jevo .
*INT:	no v kino pâkazalê , da ?
*SI7:	nu , a vidzêú u kino .
*SI7:	étâ (.) doúhâ , navernâ , hodâ dva ne pakazyvâlê .
*SI7:	patom sjažu , sjažu , hljažu , moj nomêr .
*SI7:	tady razhledzêúsê , ja tak nêvnimacêl´nâ hljadzeú .
*SI7:	hljažu , nomêr dvenaccýc´ , sjamnaccýc´ , jak +...
*SI7:	hljažu , moj .
*SI7:	hljažu , i ja tam blyndâjus´ pa étâ +...
*SI7:	nu , in´cjarésnâ .
*SI7:	prostâ ne to , što in´cjarésnâ ú fil´mê , vot šo s takimê vot ljudz´mi , jak sjadyxên [_//] sedixên éty jevgenêj .
*SI7:	vot i z jim abščaccý prýxadzilâsê .
*SI7:	nu , prostâ vot , kak hâvaryccý , jak dlja istorýjê .
*INT:	a vabš´č´e vot vy (.) mnogâ znajêtê bêlaruskêx aktërâv , ispalnitêlêj ?
*INT:	č´astâ vot smotrêtê bêlaruskâjê imênnâ kino ?
*INT:	možýt , muzyku bêlaruskuju +/.
*SI7:	hležu , no asobênnâ akcërâú i ne znaju svaix .
*SI7:	skaréj , bol´šý vsevo ja znaju rasijskêx (.) akcërâú .
*SI7:	a svaix asobênnâ dyk +/.
*INT:	a čitajêtê bêlaruskêjê knižkê , na bêlaruskâm jêzyke ?
*SI7:	nu , vy znajêcê , ja dažý [_///] in´cjarésnâ mne , dažý in´cêras´nej , čym pa-rusku čytac´ .
*SI7:	ot syn , tak jon užo bolêj +...
*SI7:	ot jamu pâ-bêlarusku (.) ni tak bystrâ čytajêccý , ni tak pânimajê .
*SI7:	no pânimajêc´ jon každâjê slovâ , nu .
*SI7:	a ja úsë étâ čytaju , dyk mne dažý in´cjarésnâ .
*SI7:	ot bêlaruskâjê slovâ jakojê , vot byvajê takojê ú nas .
*SI7:	takohâ i naréčýjê nima , a pa lêcêraturnâmu napisânâ .
*SI7:	dažý in´cjarésnâ .
*INT:	a jes´t´ u vas ljubimyjê bêlaruskêjê avtarý , pisatêlê , paéty ?
*INT:	ilê vy prostâ čitajêtê ?
*INT:	kak vy vabščé âdbirajêcê knižkê ?
*SI7:	nu , écê , nu +...
*SI7:	znajêcê , ja vot étât , takoj , s pamêcê mne takajê +/.
*INT:	aha .
*SI7:	nu , vse bêlaruskêjê , vot starynnyjê écê , jankê kupaly , i bryl´ , i (.) jakub kolâs .
*SI7:	vot écê .
*SI7:	jany paémy pisalê , écê +...
*SI7:	tut ža , nu , jak za smarhonêmê rodzênâ bâhušévêčý .
*SI7:	a tam ot za mikrârajonâm (.) zamâk staic´ , ni zamâk , étât , nu , sedzibâ jahonnâjê , aginskâhâ .
*SI7:	da , tut pisaú pâlanéz , étât pas´lednê svoj , <praščanêjê z rodzênâj>["] .
*INT:	(...) étâ tut nêdâleko at vas , da ?
*SI7:	ne , hétâ kilomêtrâú +...
*SI7:	za smarhonêmê kilomêtrâú (.) pjatnaccýc´ .
*SI7:	nu , i bâgušévêčý tožý (.) staic´ .
*SI7:	i tam ceper zrabiúšý muzej u jahonnym +...
*SI7:	nu , âdrýstaúryrâvâlê vsë , éty dom .
*SI7:	tožý kilomêtrâú , navernâ , z dzesêc´ , možý , atsjudâ .
*INT:	a vy tam byvalê , i tam , i tam , da ?
*SI7:	byú .
*INT:	a vot vabš´č´e š´č´as č´astâ vy slyšýtê bêlaruskê jazyk ?
*SI7:	nu , v âsnavnom dažý vot pa [_/] pa cêlevizâru (.) ne asobênnâ starajuccý našý bêlarusy , dziktâry écê +...
*SI7:	ne asobênnâ starajuccý pa-ruskê jany hâvaryc´ , vernejê , pâ-bâlaruskê úžé raskazyvâc´ .
*SI7:	pâtamu šta imênnâ vot jak ja pa s´mešýnâmu hâvaru , dyk mne lëhkâ hâvaryc´ .
*SI7:	a jes´lê b mne pryšlosê pa lêcêraturnâmu , dyk ja by dumâú by , dze xoc´ slovâ za slovâm hâvaryc´ .
*SI7:	tak ža vot i z [_/] z minskâ (.) dziktâry .
*SI7:	any bolêj pryvykšý da ruskâhâ .
*SI7:	u nix užo ni pâlučajêccý čystâ .
*SI7:	nu , i vot sižu , i očýn´ krasivâ havorât pa lêcêraturnâmu .
*SI7:	vot vjadzec´ , étu samuju , cêlêbaromêtâr persname étâ .
*SI7:	ana čystâ pâ-bêlaruskê râzhavarývâjêt .
*INT:	a vam vabš´č´e prijatnâ slušýc´ bêlaruskê jezyk ?
*SI7:	pryjatnâ .
*SI7:	mne pryjatnâ i ruskê slušýc´ .
*SI7:	u nas tut netu takohâ , štoby +...
*SI7:	pryjatnâ mne i ruskê , i bêlaruskê .
*SI7:	xacja u nas tut u [_////] v horâdzê , u nas (.) mâladzëž bol´šý pa-ruskê râzhavarývâjuc´ , a stâryki úžo (.) pa-svojmu , pâ-bêlarusku úse .
*SI7:	a úžo mâladzejšýjê , ne znaju , jany (.) i ščytajuc´ , što jany hâradskijê ilê što ?
*SI7:	čém-tâ tam mâcivirujuc´ hétâ , ne znaju , no (.) mâladzëž v âsnavnom pa-ruskê .
*INT:	a kak vy dumâjêtê , bêlaruskê jazyk sa vremênêm +...
*INT:	što s´ nim budêt ?
*SI7:	što z bêlarus´ju budzêc´ ?
*INT:	z bêlaruskêm jêzykom .
*SI7:	vy znajêcê što , nu , vy žé mâladyjê , sa vrémênêm zabuduccý .
*SI7:	xacja jany (.) atličnâ pânimajêc´ bêlaruskê , vot , nu , moj jazyk , no hâvaryc´ jany ni xočýc´ .
*SI7:	dažý mai unukê (.) vot xodzêc´ u himnazêju +...
*SI7:	užo adzin (.) u dzesjaty klas vot pêréšoú , vtaroj u šéstoj .
*SI7:	dva xlopcâ .
*SI7:	i vot jany +...
*SI7:	my z babuškâj râzhavarývâjêm pâ-bêlaruskê .
*SI7:	a jany [_/] jany pa-ruskê râzhavarývâjut .
*SI7:	nu , pâtamu što ú školê (.) jany bol´šý +...
*SI7:	ne to što ix učýc´ tam pa-ruskê râzhavarývâc´ , no ot abščajuccý sa svaimê druz´jamê .
*SI7:	vse pa-ruskê , nu , vot on i pa-ruskê râzhavarývâjêt .
*INT:	(...) a skažytê vot , kada vy , a , nâprimer , prêjezžajêtê v minsk , vy gâvaritê tak žé , kak domâ , ilê starajêtês´ tam +/.
*SI7:	vy znajêtê , (.) ja asobênnâ +...
*SI7:	u mene žéna , dak ana ljubêc´ +...
*SI7:	z ruskêm čýlavekâm jana tady (.) budzê hâvaryc´ , užo staraccý , pa-ruskê .
*SI7:	a očýn´ pâlučajêccý tady nêkrasivâ , kada slovâ ruskâjê , slovâ bêlaruskâjê vot skažýc´ takojê .
*SI7:	dyk mne hétâ ne nravêccý .
*SI7:	raz ty ne umejêš užo hâvaryc´ (.) pa-ruskê , hâvary jak [_/] jak xočýš .
*SI7:	pojmêc´ čýlavek .
*SI7:	jes´lê užo ne pânimajêc´ užé , nu , možýš užo tut kazac´ pa-ruskê .
*SI7:	a raz ljudzê pânimajêc´ adzin_âdnaho +...
*SI7:	tyk ja i ú minsku byvaú i svaju réč , vot našu , naréčýjê , čuú usjahdy .
*SI7:	nu v âsnavnom-tâ , kanešnâ , u stalicý v âsnavnom na ruskâm jêzyku havorâc´ .
*INT:	(...) a vot jes´lê b vy takojê svajo narečêjê uslyšýlê pa cêlevizâru (.) at izvesnyx ispalnitêlêj ?
*SI7:	+< da , dažý vot i pakazyvâjuc´ žé i čérnobyl´ .
*SI7:	ot stâryčkoú hétyx pakazyvâjuc´ .
*SI7:	o , taki samy râzhavor , jak i ú nas .
*SI7:	vot stâryki takijê , ú maix hadax , staréjšýjê dažý .
*SI7:	vot imênnâ tam tak pa našýmu naréčýju , tak râzhavarývâjuc´ vez´dze .
*INT:	i kak vam ?
*INT:	étâ slyšýt´ prijatnâ ilê +...
*INT:	kak [_//] kakojê vam [_//] u vas âtnašénêjê k étâmu ?
*SI7:	nu i vedz´ pâlažycêl´nâ ja âtnašus´ ka úsemu .
*SI7:	é , kak k ruskâmu , tak i k hétâmu .
*SI7:	pânimac´ ja pânimaju , dobrâ ruskê pânimaju .
*SI7:	pânimaju .
*SI7:	ja kab ščas adzin_s_adnimê +...
*SI7:	ot dapus´cêm , xto-tâ nâpâlavinu z ruskêm havorýc´ , xto tak , nu .
*SI7:	prostâ ano užo nêkrasivâ smotrýccý .
*SI7:	jes´lê ty râzhavarývâjêš pa-ruskê , značýccý râzhavarývâj .
*SI7:	a jes´lê vo tak , mešany užé pâlučajêccý râzhavor .
*SI7:	dyk užé vrodzê by čýlavek +...
*SI7:	starajêccý jak-tâ (.) jon sjabe pâkazac´ , što jon užo , nu , hâradški ilê što to .
*SI7:	ni znaju , no [_/] no mne , nâprymer , kada na mešanym havorâc´ +...
*SI7:	ja i sam , byvajêt , ni +...
*SI7:	i byvajêc´ , i slovâ ruskâjê skažýš , byvajêt , i tak vo .
*SI7:	nu v âsnavnom ja pa-svojêmu , pa našýmu , pa mesnâmu râzhavyrývâju .
*INT:	skažytê , a vot jes´lê by vy takoj vot svoj jazyk smešýny +...
*INT:	ot jes´lê b izvesnyjê bêlaruskêjê muzykanty (.) pelê pes´nê na takom jêzyke , kak by vy +/.
*SI7:	+< nu , vy znajêcê , vo takohâ [_//] takoj pes´nê vabščé nema bêlaruskâj .
*SI7:	jes´lê jos´ , dyk jana pa lêcêraturnâmu .
*INT:	aha .
*SI7:	na lêcêraturnâm (.) étâm +...
*SI7:	nu , pajuc´ lêcêraturnym jêzykom usë .
*SI7:	a našýx , vo takix âbyknavennyx sloú +...
*SI7:	ot i pês´njary pajuc´ .
*SI7:	jany (.) pa lêcêraturnâmu , nu jon [_/] jon sxodzêccý , vot étât jazyk .
*SI7:	no my +...
*SI7:	vo tokâ što my úžo ni [_/] ni tak užo pa lêcêraturnâmu havorým .
*SI7:	vot jak pânemajêm tak adzin_âdnaho , i úsë .
*SI7:	vot i vsë takojê panjatnâjê .
*INT:	a kada vy žylê v derevnê vot ran´šý , vy takžý gâvarilê , kak š´č´as ?
*SI7:	da .
*INT:	na takom žé jêzyke ?
*SI7:	nu , taki samy .
*SI7:	nu , ja haru , nêdalëkâ , dvaccýc´ kilomêtrâú atsjudâ žyú .
*INT:	a vot skažytê , ran´šý vot vabš´č´e bêlaruskâjê [_/] bêlaruskâjê kul´turâ , tam bêlaruskêjê tradicýjê , ran´šý ani bol´šý sâbljudalês´ , čem sčas , ilê +...
*INT:	nu kak ?
*SI7:	nu , kul´turâ [_/] kul´turâ ščas vot +...
*SI7:	ja jedu , na radzênu svaju zajedu .
*SI7:	ščas z´dzelâlê (.) âhrâhâradok , čys´cên´kâjê jon (.) mes´cečkâ .
*SI7:	jak pa-našýmu by bylo vot , nâzyvalê mjas´cečkâ ["] .
*SI7:	bal´šajê [_/] bal´šajê dzereúnê .
*SI7:	tam , možý , dze trystâ [_/] trystâ dvaroú .
*SI7:	vot a ščas , nu , vot +...
*SI7:	byli vot žyvotnyjê , to-to , to-to .
*SI7:	karovu dzjaržaú .
*SI7:	xto-tâ celušku , cjalë tam , nu .
*SI7:	kabančýkâú dyk , možý , i dzeržýc´ i cjaper .
*SI7:	u mene tam užo radzicêlêj nima nikohâ , dyk ja ne jezžu xx .
*SI7:	a karovu úžo nixto ni dzeržýc´ .
*SI7:	o , pryduc´ u mâhazin +...
*SI7:	vo tam étâ durdom étât , psixuškâ .
*SI7:	dyk tam medsëstry vot to prajezžýjê .
*SI7:	tam čérnobyl´câm domêkâú mnohâ nastrojêlê , s čérnobâlê .
*SI7:	ci vo dažý +...
*SI7:	ot jak ran´šý , ú nas tokâ kas´cël stajaú tam .
*SI7:	a ščas xoc´ nêbalšén´kê +...
*SI7:	nu , pryjezdžým gdze jez´dzêc´ u smarhon´ u cérkâú .
*SI7:	tam užo na mes´cê užé écê medsëstry i tam +...
*SI7:	dyk vot i pastrojêlê (.) cérkoúku nêbalšén´kâju .
*SI7:	vot jany i davol´nyjê , vot užo ni trébâ jexâc´ , dapus´cêm , sjuda .
*SI7:	u smarhonê jexâc´ (.) spêcyal´nâ , vot ilê tam na pasxu , ot i (.) s´ven´cêc´ [_////] svjacic´ , nu tyk .
*SI7:	nu , tožý kul´turâ bol´šýjê ceper´ i ú vëskê , jak byla ran´šý .
*SI7:	cjaper užé i vëskâ davolê taki +/.
*INT:	a ran´šý praz´nêkê pâ-drugomu prâvadilês´ ?
*INT:	pelê bol´šý , možýt , ilê [_/] ilê tak ?
*SI7:	ne , praz´nêkê âtmečalê i ran´šý , i ščas âtmačajêc´ vez´dze .
*SI7:	ja tak dumâju , što va úsej bêlarusê .
*SI7:	tamu što pâhlidziš , u kas´cëlê ilê ú cérkvê (.) vo malên´kêjê dzetkê hényjê stajac´ , sa svečkâj iduc´ .
*SI7:	jany zâincêrésovânâ v sim´´je .
*SI7:	ne to što tam bac´ki adpravêlê jaho tam , ne , jany samê bjahut .
*SI7:	vo i maji@w dažý .
*SI7:	užo padros , dyk užo ni [_/] ni tak xočýc´ hédâk .
*SI7:	a vsë +...
*SI7:	i vâskrésennê pryšlo , užo ú kas´cël trébâ sxadzic´ .
*SI7:	iduc´ .
*SI7:	no im zâincêrésovânnâs´c´ jos´ , pâtamu što tam (.) ni čamu plaxomu ni učýc´ .
*SI7:	nâbarot , ksëndz , ilê tam bacjuškâ , nâbarot , jon starajêccý , štob čýlavek (.) što-tâ [_///] ú [_////] u čýlavekâ dalžna kakajê-tâ verâ byc´ , ni +...
*SI7:	(...) nu vot .
*SI7:	i mâladzëž , i stâryčkoú polnâs´cju +...
*SI7:	pa praz´nêkâm von (.) u srédzinu tam ne vojdzêš .
*SI7:	u , kruhom vsja étâ ploščýc´ .
*SI7:	no hlavnâjê , što čýlavek pabyú voz´lê kas´cëlâ ilê voz´lê cérkvy .
*SI7:	u srédzinu ž use ne úlezuc´ .
*SI7:	pijsjat tysêč ni [_/] ni zajduc´ , nu .
*SI7:	kruhom vse rýlêhioznyjê âtmičajuc´ praz´nêkê , i [_/] i úse [_/] use praz´nêkê .
*SI7:	étâ tokâ úžo jak ran´šý byú , tožý ščytaúsê praz´nêk sidz´mohâ nâjabra , étâ akcjabârskâjê rývaljucýjê .
*SI7:	a ščas užé (.) ne âtmjačajuc´ .
*SI7:	ot minsk , ja vižu , nejkâjê , étâ samâjê , pa cêlevizâru (.) étât , nu , šéstvêjê , nu jos´ .
*SI7:	a ú nas i dažý na akcjabârskuju dažý nêkakohâ dvižénêjê , nêkakohâ i šéstvêjê nima (.) hraždanskâhâ .
*SI7:	a tak , nu , vajennyjê ú nas vez´dze , u nas tut nêdalëkâ (.) vojênskâjê čas´c´ , étâ , pâhraničnêkê stajac´ .
*SI7:	ot i pâhraničnêkê (.) projduc´ , jak [_/] jak +...
*SI7:	nu , i ni ščytaj , jak parad tam , no ot tak .
*SI7:	prostâ jak (..) ljudzê iduc´ , i vpêredzi vojênskâjê čas´c´ z duxavym arkestrâm .
*SI7:	no horâd tady naradny robêccý k s´vjatu .
*SI7:	vez´dze flahê , vez´dze .
*INT:	a vabš´č´e v gorâdzê u vas (.) mnogâ takovâ , vot imênnâ bêlaruskâvâ , trâdicyonnâvâ ?
*INT:	jes´c´ što-nibudz´ takojê vot ?
*SI7:	imênnâ (.) raz´nêcâ paljakâú i bêlarusâú , da ?
*SI7:	étâ , nu , pačci na pâlavinu .
*SI7:	ot skokâ +...
*SI7:	pa stacis´cêkê , ot dažý hâvarylê , étât , nu , pačci [_/] pačci nâraúne .
*SI7:	ot tysêč dvaccýc´ pjac´ (.) kâtâlikoú , pjatnaccýc´ , pjac´ , dvaccýc´ pjac´ tysêč (.) prâvaslaúnyx .
*SI7:	pačci na pâlavinu .
*SI7:	étâ vo tut u nas užo ščytajêccý zapâd , dyk bol´šý kâtâlikoú .
*SI7:	a vot dal´šý tuda užo , vot dažý ú vilejku , v mjadzêl´ (.) tuda , úžo tam bol´šý (.) pašlo na [_/] na vasxod .
*SI7:	tam bol´šý úžo prâvaslaúnyx .
*SI7:	nu jos´ zajezdžýjê vez´dze , étâ , nu .
*SI7:	našý ž vez´dze : [_/] i ú armenêjê , i ú tâdžýkistanê , vez´dze jos´ .
*SI7:	nu , ljudzê (.) migryrujut , a (..) kârénnyx +...
*SI7:	i ú nas vo tut u smarhonêx kârénnyx žycêlêj malâ .
*SI7:	use (.) v âsnavnom pryjexâlê [_//] pryjezžýjê , iz vësâk , nu , pâprýjazdžaúšý .
*SI7:	nu jos´ [_/] jos´ i kârénnyjê žycêlê , no +...
*INT:	(...) a vot syn vaš v minskê , da ?
*INT:	i vse +...
*INT:	a vot vnukê vašý , kak vy dumâjêtê , budut žyc´ v minskê ?
*INT:	ilê z´dzes´ , nu , ilê gde-nibud´ ješ´č´ë , ilê z´dzes´ astanuccý ?
*SI7:	ni znaju , hétâ ja jaščé ni planirâvâú .
*SI7:	ja vot raščytyvâju +...
*SI7:	u mene syn dažý (.) ú minsku , a prapisâm u mjane .
*SI7:	nu , pâtamu (.) ni znaju , ni +...
*SI7:	jon ni sâbiraúsê nêkuda jexâc´ .
*SI7:	tut prapisâny byú , rabiú .
*SI7:	patom pâhljadzeú , što tut placêc´ malâ , sabraúsê , ujexâl u minsk .
*SI7:	a planirâvâú tut žyc´ , i ja raščytâvâú , što jon tut budzê .
*SI7:	taksamâ i unukê .
*SI7:	ni znaju , što ix [_///] kuda sudz´ba kinêc´ .
*SI7:	budut učyccý , možý , kto-tâ ú minsku astanêccý , možý +...
*SI7:	nu , étâ sudz´ba ú čýlavekâ .
*SI7:	gdze [_////] dze jon budzê , to i (.) tam âstanaccý .
*INT:	a kak vy dumâjêcê , vot sa vremênêm vaš gorâd budêt (.) iš´č´ë bol´šý , nu , kak-tâ prêâbražaccý ?
*SI7:	nu , vy znajêcê , sâmnevajus´ , tamu što úžo strojkê ú nas +...
*SI7:	očýn´ malâ idut strojkê ščas .
*SI7:	jes´lê taki témp byl vabščé , dyk za étâj pary úžé byú by ladny gâradok .
*SI7:	a ščas vot (.) tol´kâ kâpêraciúnyjê dama , vo xto (.) za dzen´hê strojêc´ .
*SI7:	dyk vot strojêc´ jaščé pâ-nemnohu i ú adnom mikrârajonê , tam v dosâx , vajennâm hâradku .
*SI7:	tam [_/] tam strojêc´ , no nimnohâ .
*SI7:	trébâ âbis´pečýc´ usix kvarcirâmê .
*SI7:	étâ [_/] étâ ni strojkâ .
*SI7:	(..) adno , što <ni každy>[_/] ni každy smožýc´ pastrojêc´ kâpêraciú .
*SI7:	pâtamu što , nu , prostâ ni [_//] netu vazmožnâs´cê takoj , âplacic´ za (.) étât dom , pastrojêc´ jaho .
*INT:	panjatnâ .
*INT:	spasibâ vam bal´šojê (.) za besedu .
*SI7:	+< da ne za šta .
*INT:	bylâ očên´ inceresnâ s vamê (.) râzhavarêvât´ .
*INT:	spasibâ .
@End

(Stand: 16.03.2023)  |