int_sm_7

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: INT Interviewer, SI7 Migrant

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

@ID: brms|int|SI7|61;|male|Informant||Migrant|secondary||

*INT: nu vot vy znajêtê , što my intêresuêmsê žyz´n´ju (.) bêlarusâv v raz´lič´nyx gâradax , raz´lič´nyx rêgionâx , s adnoj stârany .

*INT: i s drugoj stârany jêzykamê , na katoryx ani râzgavarêvâjut .

*INT: vot dlja nač´alâ râskažytê , pažalustâ , pra vašu žyz´n´ v smargonê .

*INT: dolgâ vy tut žyvëtê i nravêccý li vam gorâd .

*INT: vot v takom planê .

*SI7: v dzêktafon hâvaric´ ilê prostâ ?

*INT: prostâ vot mne gâvaritê .

*SI7: nu , v smarhon´ ja prijexâl v semsêt trécêm hadu .

*SI7: užo (.) tryccýc´ sem hadoú .

*SI7: nu , mne v âsnavnom bal´šyjê hârada ni nravêccý .

*SI7: nu , svaja stalicâ , minsk mne nravêccý .

*SI7: syn žyvët u minsku .

*SI7: a vo tak vrodzê +...

*SI7: nu , pajez´dzêú žé .

*SI7: i v maskve služyl tri hodâ , v kâlênigradê žyl .

*SI7: no mne ne nravêccý écê hârada , vot vil´nus .

*SI7: ja ix ni ljublju .

*SI7: a vot +...

*SI7: a mne smarhon´ , nêbal´šén´kê hâradok , panravêúsê .

*SI7: i vot užo (.) skorâ sorâk hadou žyvu v étâm horâdzê .

*SI7: râzhavarývâjêm my (.) jak pâpadze , karočý .

*SI7: xto [_/] xto jak , xto pâ-bêlarusku +...

*SI7: ja xacja dobrâ hâvaryú pa-ruskê .

*SI7: užo ž , hétâ , pâbyvaú u rasijê vez´dze .

*SI7: no užo doúhâ tut , dyk mne užé cêžélej pa-ruskê hâvaryc´ , čym pâ-bêlarusku .

*SI7: ja v âsnavnom na našým jêzyku .

*SI7: nu , byvajê dze-tâ ruskâjê slovâ , dze-tâ +...

*SI7: no mešany (.) râzhavor .

*INT: a skažytê , pažalustâ , vot što v vašým gorâdê vam nravêccý ?

*SI7: nu , to adno , što smarhon´ (.) zânimajêt pervâjê mestâ pa čýstace (.) pa oblâs´cê pa našýj , pa grodnu .

*SI7: nu i dzestvicêl´nâ , prajs´cisê vot pâhljadzec´ pa druhomu horâdu , hdze-tâ bumažkâ , dze-tâ tam šo-tâ (.) valjajêccý .

*SI7: a tut (.) dvornêkê s samâhâ rannêhâ utra .

*SI7: vsë padmecênâ , usë pastrižýnâ , écê hazony , usë .

*SI7: vsë âkuratnâ , čystâ , karočý .

*SI7: očýn´ čysty horâd .

*SI7: kanešnâ , pa sraúneniju [_///] s minskâm žé ni sraúniš to .

*SI7: tam , kanešnâ , čyščý .

*SI7: no tut xacja by zanjaúšý (.) pervâjê mestâ pa hrodnênskâj oblâs´cê pa čýstace .

*SI7: nu vot , nu , krasivâ .

*SI7: pâtamu što vot (.) idzeš kurýš +...

*SI7: nu , prostâ +...

*SI7: ci , možý , što druhojê pâkalenêjê užo .

*SI7: idzeš , hény akurâk ne kinêš na trâtuar .

*SI7: nu , i njaseš da bližajšýj urny , i nesu v urnu .

*SI7: pâtamu što jes´lê hraznâ , dyk čýlavek budzê ješčo hraz´nej .

*SI7: a kada čystâ , nu , prostâ ni pâzvaljajêt sovês´c´ vykênuc´ éty akurâk dze-tâ .

*INT: a vot a što vy možýcê râskazac´ pra svoj gorâd ?

*INT: vot ja , nâprimer , pervy raz u vas .

*INT: kakijê u vas tut takijê mesta ?

*SI7: +< u nas takix prývlekacêl´nâs´cêj nijakêx netu asobênnâ .

*SI7: nu , muzejčýk nêbal´šy jos´c´ , a tak +...

*SI7: nu što u nas tut ?

*SI7: tak i ne vedâju takix .

*SI7: prêdprijacêjê , dapus´cêm , ilê vot jos´ zavody .

*SI7: traktârny zavod minskê , nu , nâzavët fêlial ad minskâ , i zos .

*SI7: no pa sraúnenêju +...

*SI7: zarplatâ pa sraúnenêju z minskâm , sa úsemê tam dal´šý , étâ (.) ni to što dve bal´šyjê raz´nêcy , a dzesêc´ bal´šyx raz´nêcâú .

*SI7: u nas tut pâlučajuc´ šéssot .

*SI7: i to ščytajuc´ , šo étâ úžé mnohâ .

*SI7: a syn , von on v minskê rabotâjê , syn ne nižý mil´jonâ pâlučajê i kažý , bol´šý .

*SI7: xacja adnu i tu žé rabotu ljudzi vypalnj´ajuc´ .

*SI7: no stalicâ jes´c´ stalicâ , ja (.) saglasên .

*SI7: asobênnâ ú nas +...

*SI7: nu šo tut bol´šý ?

*SI7: lecejny zavod , étât , kâmbêkarmovy , tada étât samy , sêlikatny zavod .

*SI7: nu , bal´šyjê zavody .

*SI7: nâsilenêjê nêbal´šojê , ano dze-tâ paradkâm (.) pjacidzês´cê tysêč .

*SI7: âbêspečénêjê narmal´nâjê .

*SI7: hlaúnâjê , dzen´hê .

*SI7: no ja to užé (.) na pen´sêjê , užé try hodâ , dyk +...

*SI7: nu , v pryncýpê , i mne (.) ni skazac´ , štob tam my u roskâšý žyli , no mne xvatajê .

*SI7: pjac´sot tysêč pâlučaju pen´sêjê .

*SI7: mne xvatajêt pražyc´ .

*SI7: nu što vam bol´šý ?

*SI7: bol´šý takohâ u nas nêčévo i netu .

*INT: a ljudê u vas kak , xarošýjê ?

*SI7: a vy znajêcê , raznyjê ljudzê .

*SI7: ščas žé znajêcê +...

*SI7: adzin , nâprêymer , hâvaryt mne , ni čýlavek čýlaveku , druh , a skaréj vsevo , čýlavek čýlaveku , volk .

*SI7: ni skazac´ , štob xto-tâ tam kavotâ +...

*SI7: nu men´šý nas i avarýj , men´šý [_/] men´šý ubijstvâú , men´šý kražýj , pâtamu što nêbal´šy hâradok .

*SI7: no i hétâ slučajêccý tožý .

*SI7: a ljudzê raznyjê byvajut , byvajut xarošýjê , dušéúnyjê ljudzê .

*SI7: i raz´nêcý nima .

*SI7: vo tut i kâtâliki žyvuc´ , i prâvaslaúnyjê .

*SI7: nêkakoj raz´nêcý ni +...

*SI7: subârdzinacýju sâbljudajuc´ , i (.) étâ , nu , netu takovâ , štoby kakajê-tâ vražda byla tam s prâvaslaúnymê .

*SI7: vse âdzinakâvâ , adzin_k_âdnamu atnosêccý narmal´nâ .

*SI7: xacja ú ljubom slučýjê mne ni prýxadzilâs´ nêkada ni_s_kem (.) ni ruhaccý , ni [_/] ni draccý .

*SI7: ja to ščytaju , što (.) ljudzê meždu saboj narmal´nâ žyvuc´ .

*INT: a vot vy ž dolhâ tut žyvëcê , da ?

*INT: dolhâ ž vy žyvëcê (.) tut ?

*INT: i , navernâ , zâmeč´alê , kak gorâd vaš ros ?

*SI7: a , nu , kanešnâ .

*SI7: ja ú semsêt trécêm hadu pryjexâú , to tut (.) samâjê dâstâprýmečanêjê bylo , vot étât (.) cum , kosmâs ["] pastrojêlê , kinâceatâr .

*SI7: nu , parâ domêkâú tokâ bylo , écêx samyx , pjaciétažâk .

*SI7: a tak v âsnavnom byli časnyjê sektâry .

*SI7: étâ pry majej pamêcê úžo .

*SI7: dažý v étâm horâdzê ja ulažyú u každy dom svaju [_//] svajo [_//] svaju leptu .

*SI7: ja rabiú na [_/] na betannâm zavodzê .

*SI7: i rastvor vez´dze tokâ z majho zavodâ išoú .

*SI7: i mne vot +...

*SI7: ves´ horâd pastrojêú , kak gâvaryccý , učas´cêjê imeú u pastrojkê écêx damoú .

*SI7: dyk idzeš vot inahda i úspâminajêš , što i v étâm domê vot rastvor z´leplêny , znažýccý (.) i majo učas´cêjê v étâm jos´ .

*SI7: ran´šý tut vabščé , nu , bal´šajê dzereúnê byla .

*SI7: xacja i tut nêbal´šy horâd , no ali .

*SI7: a vy ni byli ú smarhonêx ?

*SI7: nu , tam ža mikrârajon , tuda na mâladzečnâ kada jedzêš .

*SI7: adzin mikrârajon , étât , zapâdny , nu , kada na traktârny jedzêš .

*SI7: adzel´ny mikrârajon .

*SI7: nu , âbyknavenny hâradok , nêbal´šén´kê .

*SI7: nu , a mne nravêccý z´dzes´ .

*INT: a jes´t´ lubimyjê mesta , kuda vy ljubêtê xadit´ ?

*INT: nu , vot , možýt , š´č´as kuda-nibud´ vot xodêtê ?

*INT: ljubymyjê mesta u vas jes´t´ , guljat´ tam ?

*SI7: nu ne , majo , rybalkâ , hryby .

*SI7: a tak , nu , kuda ?

*SI7: u kinâceatâr nêkada my ni xadzilê .

*SI7: cêlevizâr uključýš , i nêaxotâ nêkuda xadzic´ .

*SI7: to dzecê mišalê srazu .

*SI7: patom dzecê vyrâs´lê , patom advyklê .

*SI7: nu vot .

*SI7: tak , nu , v pryncýpê , i sxadzic´ to nekudâ .

*SI7: jak my ú céntrý , vot ja dze ú céntrý žyvu , dyk (.) dažý ú mâhazin ne tréby dalëkâ xadzic´ .

*SI7: možnâ ú tapâčkâx .

*SI7: kruhom mâhazinâú .

*SI7: u každâm mâhazinê úsjaho xvatajêc´ .

*SI7: nu , i vot i vsë , što ú mine .

*INT: a pravodzêccý ú vas tut mêrâprijatêjê takijê bal´šyjê ?

*SI7: âbezacêl´nâ .

*SI7: stâdzion u nas .

*SI7: dažý minčanê ot prýjazdžajuc´ , ihrajuc´ u nas , âréndujut étât +...

*SI7: z raznyx hâradoú u nas na hétâm +...

*SI7: v parkê (.) pâstajannâ praz´nêkê âtmečajuc´ : i mas´lênycý , i dzen´ pis´mennâs´cê , i pjac´sotlecêjê bylâ (.) horâdâ .

*SI7: bal´šyjê praz´nêkê ustrajêvâjut , xarošýjê .

*SI7: in´cerésnâ .

*SI7: ran´šý vot vajennyjê +...

*SI7: na ploščýdzê ú nas (.) pamêtnêk stait , vâzlažénêjê .

*SI7: mâladzëž +...

*SI7: i kada (.) raspisâvâjuccý , cvety prynosêc´ , vajennyjê prynosêc´ .

*SI7: ârhânizacýjê (.) pâstajannâ ú padnož´´jê ložýc´ .

*SI7: o , dyk nedaúnâ bylâ , trécêhâ , dzen´ nêzavisêmâs´cê (.) bêlarusêjê .

*SI7: tožý bal´šy praz´nêk byú .

*SI7: ljudzej mnohâ sâbirajêccý .

*SI7: jos´ , i (.) ârhânizacýjê cvety njasuc´ , a jos´ , ljudzê (.) i samê ličnâ , prostâ iduc´ pâlažyc´ cvetok .

*SI7: tut užo ot na vilêjê , tat tank staic´ , pamêtnêk .

*SI7: ot i tam vâzlažénêjê .

*SI7: nu , mêrâpryjacêjê pravodzêc´ vsë-taki .

*SI7: no i écê +...

*SI7: sparciúny ú nas , hétât samy , sparciúny , étât , sportkomplêks staic´ .

*SI7: nu , tam kamu nravêccý , tam ljudzê (.) âbitajuc´ .

@New Episode

*SI7: školy +...

*SI7: pjac´ škol (.) u smarhonêx vot .

*SI7: ne , dažý ni pjac´ .

*SI7: pjac´ , étâ , čytyrý , pajc´ , sem .

*SI7: ja ščytaju adnix vot mikrârajony .

*SI7: sem školâú .

*SI7: dzecêm (.) âbêspečénnê bylo , i sadzêkê vot davalê .

*SI7: srazu bylo cêžélo , kanešnâ , jak parâ sadzêkâú bylo .

*SI7: ljudzê nijak ne mahli ustrojêc´ (.) dzjacej .

*SI7: nu nastrojêlê , i svabodnâ úžo bylo .

*SI7: v školâx tožý mesta jes´ .

*SI7: nu , tut radâm (.) étâ , himnazêjê .

*SI7: ot maji@w unukê xodzêt u himnazêju .

*SI7: učylêščý ad [_/] ad straicêl´nâ , ad zosâ .

*SI7: nu , takix vot bal´šyx dâstâprýmečanêj u nas to netu , a ot +...

*SI7: nu , âbyknavennâ hâradok .

*INT: a kak vy dumâjêtê , smargon´ , étâ nâstajaš´č´ê bêlaruskê gorâd ?

*SI7: nu [_/] nu , kanešnâ (.) bêlaruskê .

*SI7: nu , on s étâj , s zapâdnâj bêlarusê .

*SI7: my užé ž bolêj [_/] bolêj k zapâdu , zapâdnâjê bêlarus´ .

*SI7: tut bol´šý v âsnavnom +...

*SI7: vot kuda užo za râdaškovêčýmê , tam bol´šý užé prâvaslaúnyjê , usë étâ .

*SI7: a hétâ cêrytorýjê kada-tâ byla (.) pad pol´šýj .

*SI7: dyk ot [_/] ot jano tut bolêj , tut , suda na grodnâ .

*SI7: užo use kâtâliki tut .

*SI7: nu , tožý mešanyjê , no [_/] no v âsnavnom bolêj kak-tâ na toj kâtaličýskêjê bêlarusy , jak gâvaryccý .

*INT: a vot vy raskazyvâlê , vy bylê za granicâj , da ?

*INT: byvalê vy (.) za granicâj ?

*SI7: +< ja ?

*INT: da .

*SI7: ne .

*INT: a , ne byvalê ?

*SI7: ne .

*SI7: v éséngé byl .

*INT: nu [_/] nu xacja by tak .

*INT: a vot (.) možýtê sravnit´ bêlarus´ i drugijê strany ?

*INT: jes´ kakijê-tâ atličêjê ?

*SI7: nu jak vam skazac´ ?

*SI7: pa kul´turý +...

*SI7: bêlarus´ , nu , navernâ žé , tut radziúsê .

*SI7: pâluč´ajêccý , každy [_/] každy kust da cjabe râzhavarývâjê .

*SI7: a žyú ot , s armêjê pryšoú , žaniúsê , žyú u vil´nusê .

*SI7: vrodzê by (.) u nas tada tut jaščé ni xvatalâ i praduktâú , étyx fruktâú .

*SI7: usë jez´dzêlê (.) ú vil´nus .

*SI7: no ja tam žyú , usjaho xvatalâ ú jix .

*SI7: no mne ne nravêlâs´ .

*SI7: litva , hétâ , ja dva hodâ tam pražyú .

*SI7: kak âtnašénêjê +...

*SI7: vot zâhavorýš da čýlavekâ pa-svojêmu , a jon tabe (.) pa-svojêmu âtvjačajê , kak budtâ by i ruskâhâ ni znajêc´ .

*SI7: xacja znajuc´ jany use , mâladzej , nu staryjê , možý byc´ , i ne znajuc´ ruskâhâ asobênnâ .

*SI7: a mâladyjê i v armêjê služylê .

*SI7: tada ž byú sajuz .

*SI7: znajuc´ jany narmal´nâ (.) ruskê .

*SI7: a atvecêt (.) ni každy raz .

*SI7: mne tam ne nravêlâs´ (.) vo tak .

*SI7: jak havorýccý , svoj kut .

*SI7: ja hâvaru , každy kus´cêk da cjabe , kažýccý , havorýc´ , pâtamu šta na svajej rodzênê .

*SI7: ja sam ni tut ža radziúsê , ja (.) radziúsê ú žodzêškâx .

*SI7: jos´ takajê vëskâ .

*SI7: nêdalëkâ , dvaccýc´ kilomêtrâú adsjudâ .

*INT: a prastavtê , što inastranêc pâprasil vas râskažat´ jemu pra bêlarus´ , što by vy jemu râskazalê ?

*SI7: vabščé , v obščým pra bêlarus´ , da ?

*INT: aha .

*SI7: nu jak vam skazac´ ?

*SI7: jak sfârmulirâvâc´ ?

*SI7: nu , bêlarus´ +...

*SI7: nu , prýzidzent atnosêccý dažý niploxâ k pênsêanerâm , i vsë vremê +...

*SI7: no , praúdâ , u mâhazinê pâdâražénêjê .

*SI7: i u nas svaju i pen´sêju nemnohâ pâddabavêc´ .

*SI7: nu , hljadzic´ za bêlarus´ju .

*SI7: vot uborkâ , ščas jany +...

*SI7: hljažu cêlevizâr i (.) ni to što ja pêrýžyvaju , no vot vižu úžé cyfry xarošýjê .

*SI7: užo mne (.) nravêccý , što (.) praxodzêc´ uborkâ narmal´nâ .

*SI7: pahodâ (.) sâatvetstvujêt uborkê .

*SI7: nu , jak mne , zajedzêš u minsk , ot da synâ pajedzêš , krasivâ pa minsku pa écêm , no žyc´ ja tam ne žyú by .

*SI7: krasivâ , očýn´ krasivy horâd .

*INT: a pâčemu ne žylê by ?

*SI7: ja prostâ +...

*SI7: prostâ mne bal´šyjê [_/] bal´šyjê hârada ne nravêccý .

*SI7: sujeta , ljudzê spešac´ , to v aútobus ne zalezcê .

*SI7: a tut nadâ na rabotu , nêdalëkâ , sâbjaréšsê , pjašačkâm (.) zajdzêš .

*SI7: ni v aútobusê ne nadâ +...

*SI7: nixto cebe prajci ni mišajêc´ pa trâtuaru .

*SI7: idzeš spakojnâ .

*SI7: ot iz-zâ étâhâ tokâ ot .

*SI7: xacja (.) ne bylâ takoj (.) i pêrspekcivy , hdze-tâ žyc´ u bol´šým horâdzê .

*SI7: možý , jes´li b pažyú bolêj , i , možý , panravêlâsê by .

*SI7: no bol´šý ja pryvykšý (.) vot k svajmu horâdu .

*SI7: cjaper vot pastavêc´ , no úžo ja adžyú svaju žyz´ .

*SI7: no [_////] ale vot davalê by kvarciru ú minsku , ja by ni pajexâú by .

*SI7: ja by ne prâmjanjaú by smarhon´ <dažý na [_/] na>[_/] dažý na stalicu .

*SI7: spakojnâ , a što stârykam nadâ ?

*SI7: sujeta hétâ nadâ ?

*SI7: ot žyvi spakojnâ .

*INT: a kady byvalê v minskê , vy tam kakijê-nibud´ mesta izvesnyjê pâseščalê ?

*SI7: vy ž znajêcê , étâ ž asobênnâ (.) ni pa muzeêx mne ni prýxadzilâsê xadzic´ .

*SI7: dy i rédkâ ja byvaú .

*SI7: cjaper nidaúnâ syn tokâ (.) ú minsku žyc´ , dyk vot s´´jez´dzêš .

*SI7: dažý i vulêcý ni znaju .

*SI7: jedu z žénoj , ana znajêc´ bolêj .

*SI7: dažý ni pomnju , na jakoj ulivcý .

*INT: a skažytê , vot (.) bêlarusy , kak by vy ix âxârâktêrêzavalê ?

*INT: što ix âtličajêt at drugix narodâv ?

*SI7: nu , vy znajêtê , prýxadzilâs´ ža ž mne služyc´ , pry sajuzê služyú .

*SI7: byli i kazaxê , armjanê , i (.) vse kakimê-tâ byli druz´jamê , i gruziny .

*SI7: cjaper vajujuc´ , cjaper tojê [_/] tojê +...

*SI7: ran´šý bili druz´jamê .

*SI7: âtnašénêjê byli ú nas âdzinakâvyjê adzin_k_âdnamu .

*SI7: nixto i vraždy na adzin_âdnaho ne imel nêkada .

*SI7: takžý +...

*SI7: nu , kanešnâ , mne (.) bêlarusy jos´ bêlarusy , i étâ +/.

*INT: (...) nu a kakijê ani ?

*INT: kakijê kačêstvâ vy magli by nazvat´ bêlarusâv ?

*INT: kakijê kačêstvâ bêlarusâv vy by nazvalê ?

*INT: kakiê ani , bêlarusy ?

*SI7: nu , ja by skazaú , što družaljubnyjê , družýlubivyjê , karočý .

*SI7: na dzêrévnjax žyvut tožý .

*SI7: tam vabščé adzin_k_âdnamu atnosêccý xârašo .

*SI7: netu takoj ni vraždy , ničohâ .

*SI7: nu i tut adzin_âdnamu plaxohâ ničohâ ni robêc´ .

*SI7: ot .

*SI7: pâtamu šta (.) ilê narod taki , ilê [_/] ilê prostâ úžo +...

*SI7: ni mahu ja na vapros atvecêc´ .

*SI7: prostâ , nu , takijê [_//] taki narod užo .

*SI7: prostâ adzin_k_âdnamu atnosêccý xârašo .

*INT: a vy sebja sčitajêtê bêlarusâm ?

*SI7: nu , da , bêlarus .

*SI7: i pa paspârtu bêlarus .

*SI7: xacja [_/] xacja , étâ samâjê , xacja my paljakê sčytajêmsê .

*SI7: no (.) my tak +...

*SI7: i bac´ki napisâny bêlarusy ú dâkumentâx .

*SI7: i my bêlarusy .

*SI7: pry nas ža (.) pol´šý z´dzes´ ne bylâ .

*SI7: prostâ cêrytorýjê kada-tâ byla ot +...

*SI7: at tryccýc´ dzevjatâhâ hodâ (.) étâ (.) pol´šý byla .

*SI7: nu , a v tryccýc´ dzevjatâm užo hranicu +...

*SI7: hranicâ byla ú râdaškovêčýx , praxdzilâ tam vot étâ .

*SI7: tryccýc´ dzevjaty , byla úžo [_///] saveckâjê bêlarusêjê stalâ .

*INT: a ješ´č´ë vot kromê tavo , što v paspârtê u vas zapisânâ , što vy bêlarus , kak vy ješ´č´ë pânimajêtê (.) to , što vy bêlarus ?

*SI7: nu , pâtamu što my úžo xodzêm [_///] ni [_/] ni ú cérkâú idzëm , a idzëm u kas´cël .

*SI7: vot .

*SI7: nu i druhijê savsem abyčýjê , nu , rýlêgioznyjê .

*SI7: nu , usë pâ-druhomu , <kak u>[_////] jak u prâvaslaúnyx .

*SI7: nu (.) v pryvcýpê , jak hâvarjat , boh adzin .

*SI7: no pa-raznâmu +...

*SI7: vot ljudzê (.) étyjê rýlêgioznyjê abyčýjê sâbljudajuc´ pa-svojêmu .

*SI7: ot dažý (.) raz´nêcý +...

*SI7: vot pasxâ , dapus´cêm , vot na dve njadzelê ran´šý (.) našý .

*SI7: a prâvaslaúnâjê užé na dve nidelê pozžý .

*SI7: my ščytajêmsê pa novâmu s´cilju , a (.) prâvaslaúnyjê pa staromu .

*SI7: bylâ vot +...

*SI7: dažý novy hod ot u nas pervâhâ (.) jênvara , a stary novy hod čytyrnâccýtâhâ .

*SI7: vot jany bolêj pad hétâ ot čyslo paddzelvâjut vse pryz´nêkê , vsë na dve njadzelê .

*INT: (..) a što vy možýtê skazat´ pra bêlaruskuju kul´turu ?

*SI7: (..) nu , ja tak dumâju , što jano kak vez´dze .

*SI7: jak kul´turâ ?

*SI7: nu , v [_/] v smyslê , nu , strojêccý hâradok tožý .

*SI7: i (.) byli zakinuúšý , jak étâ ot , sajuz râzvaliúsê , i tut (.) ni stalê strojêc´ .

*SI7: a ščas apjac´ ot .

*SI7: i dlja mâladzëžý +...

*SI7: a vot tot , xto xočýt kvarciru strojêc´ , vot écê kâpêracivy hétyjê vot [_/] vot , nu , apjac´ strojêc´ dama .

*SI7: nu , kanešnâ , ni [_/] ni taki cemp užo , jak byú .

*SI7: byú vabščé , ú nas képédé byú , spêcyal´nâ krupnâ-panél´ny pastrojêny zavod .

*SI7: tut ljapilê +...

*SI7: z hétâhâ vrémênê úžo (.) tut bal´šy horâd byú by .

*SI7: nu jak užo sajuz râzvaliúsê , éty zavod zakrylê .

*SI7: i pêrestalê étê strojkê +...

*SI7: pêrastalê strojêc´ .

*SI7: pâ-nemnožku strojêt , no ne taki cemp , jak byú .

*SI7: nu što bol´šý pra kul´turu ?

*SI7: jak +...

*SI7: ja vot , byvajêt , ni pajmu takohâ vaprosâ .

*SI7: no jak skazac´ , što takojê kul´turâ , nu .

*SI7: adzin_k_âdnamu jak ot čýlavek atnosêccý , ilê [_/] ilê kul´turâ v obščým ?

*SI7: nu , s écê pamêtnêkê ilê što tam ?

*INT: da , vot étâ vot .

*INT: vot pra étâ tožý .

*SI7: +< nu , v smarhonêx , ja hâvaru , što ú nas takix (.) dreúnêx ničohâ nima .

*SI7: ni istaryčýskâhâ , ničohâ takohâ ni +...

*SI7: ničohâ takohâ istaryčýskâhâ nima .

*INT: a vabš´č´e pa bêlarusê ?

*SI7: nu pâčému ?

*SI7: étât , mirskê zamâk , étâ starynny .

*SI7: vot ja dažý ú fil´mê snimalsê (.) ú hal´šanâx .

*SI7: hal´šany , tožý razvalêny .

*SI7: nu , tak (.) nâzyvajêccý , i ne hâradski pasëlâk , prostâ dzeréúnê , no vrodzê by hârackohâ cipâ .

*SI7: âhrâhâradok .

*SI7: ot tam razvalêny-tô starynnyjê , tam pa +...

*SI7: ot s kêrpiča .

*SI7: s vâsemsotâvâ hodâ , vâsemsot pjatâvâ dama , razvalêny .

*SI7: a tak bol´šý i nihdze asobênnâ i ni byú .

*SI7: vaz´micê brést .

*SI7: v brés´cê tožý istaryčýskâjê krepâs´c´ étâ .

*INT: a v fil´mê +...

*INT: vy skazalê , s´nimalês´ v fil´mê , da ?

*INT: a râskažécê .

*SI7: kuklâ ["] taki byú .

*SI7: bêlarus´fil´m snimaú u nas .

*SI7: nu , snimaúsê vmes´cê s écêm , s´ sedzixênym , jevgenujê sedzixênym .

*SI7: vot sjažu , jak z vamê .

*SI7: ja z jim byú ža .

*SI7: nu , praslaúlêny (.) arcist sedzixên étât .

*SI7: on v mnohêx fil´mâx z´nimaúsê .

*SI7: ja ne znaju , pâčému ta (.) na našým bêlarusfil´m +...

*SI7: nu , u hal´šanâx s´nimalê vot u étâm fil´mê .

*SI7: nu , ja , nu , xaj sabe tam ni [_/] ni arcistâm ža byú .

*SI7: u mene byú mâtacykâl , étât , ka semsot pijsjat .

*SI7: on paxožý na njameckê .

*SI7: i z´dzes´ pa +...

*SI7: nu , v hai praverýlê pa écêx , pa [_/] pa svodkâx .

*SI7: nu , pryšli da mjane .

*SI7: kab jak imênnâ cexnêkâ +...

*SI7: ja tam ne nužýn byú asobênnâ .

*SI7: tam cexnêkâ maja nužna byla , imênnâ starynnâjê njameckâjê .

*SI7: nu , vo tak ja tam , nu , v masoúkâx (.) byú .

*SI7: a tak ja rolê ž tam ni ispalnjaú .

*SI7: vot sedzixên na majim mâtacyklê jez´dzêú .

*SI7: nu , tam mne jaho i ulažylê , razbilê .

*SI7: ja jaho attudâ ni braú užo .

*SI7: zâplacilê mne za jevo .

*INT: no v kino pâkazalê , da ?

*SI7: nu , a vidzêú u kino .

*SI7: étâ (.) doúhâ , navernâ , hodâ dva ne pakazyvâlê .

*SI7: patom sjažu , sjažu , hljažu , moj nomêr .

*SI7: tady razhledzêúsê , ja tak nêvnimacêl´nâ hljadzeú .

*SI7: hljažu , nomêr dvenaccýc´ , sjamnaccýc´ , jak +...

*SI7: hljažu , moj .

*SI7: hljažu , i ja tam blyndâjus´ pa étâ +...

*SI7: nu , in´cjarésnâ .

*SI7: prostâ ne to , što in´cjarésnâ ú fil´mê , vot šo s takimê vot ljudz´mi , jak sjadyxên [_//] sedixên éty jevgenêj .

*SI7: vot i z jim abščaccý prýxadzilâsê .

*SI7: nu , prostâ vot , kak hâvaryccý , jak dlja istorýjê .

*INT: a vabš´č´e vot vy (.) mnogâ znajêtê bêlaruskêx aktërâv , ispalnitêlêj ?

*INT: č´astâ vot smotrêtê bêlaruskâjê imênnâ kino ?

*INT: možýt , muzyku bêlaruskuju +/.

*SI7: hležu , no asobênnâ akcërâú i ne znaju svaix .

*SI7: skaréj , bol´šý vsevo ja znaju rasijskêx (.) akcërâú .

*SI7: a svaix asobênnâ dyk +/.

*INT: a čitajêtê bêlaruskêjê knižkê , na bêlaruskâm jêzyke ?

*SI7: nu , vy znajêcê , ja dažý [_///] in´cjarésnâ mne , dažý in´cêras´nej , čym pa-rusku čytac´ .

*SI7: ot syn , tak jon užo bolêj +...

*SI7: ot jamu pâ-bêlarusku (.) ni tak bystrâ čytajêccý , ni tak pânimajê .

*SI7: no pânimajêc´ jon každâjê slovâ , nu .

*SI7: a ja úsë étâ čytaju , dyk mne dažý in´cjarésnâ .

*SI7: ot bêlaruskâjê slovâ jakojê , vot byvajê takojê ú nas .

*SI7: takohâ i naréčýjê nima , a pa lêcêraturnâmu napisânâ .

*SI7: dažý in´cjarésnâ .

*INT: a jes´t´ u vas ljubimyjê bêlaruskêjê avtarý , pisatêlê , paéty ?

*INT: ilê vy prostâ čitajêtê ?

*INT: kak vy vabščé âdbirajêcê knižkê ?

*SI7: nu , écê , nu +...

*SI7: znajêcê , ja vot étât , takoj , s pamêcê mne takajê +/.

*INT: aha .

*SI7: nu , vse bêlaruskêjê , vot starynnyjê écê , jankê kupaly , i bryl´ , i (.) jakub kolâs .

*SI7: vot écê .

*SI7: jany paémy pisalê , écê +...

*SI7: tut ža , nu , jak za smarhonêmê rodzênâ bâhušévêčý .

*SI7: a tam ot za mikrârajonâm (.) zamâk staic´ , ni zamâk , étât , nu , sedzibâ jahonnâjê , aginskâhâ .

*SI7: da , tut pisaú pâlanéz , étât pas´lednê svoj , <praščanêjê z rodzênâj>["] .

*INT: (...) étâ tut nêdâleko at vas , da ?

*SI7: ne , hétâ kilomêtrâú +...

*SI7: za smarhonêmê kilomêtrâú (.) pjatnaccýc´ .

*SI7: nu , i bâgušévêčý tožý (.) staic´ .

*SI7: i tam ceper zrabiúšý muzej u jahonnym +...

*SI7: nu , âdrýstaúryrâvâlê vsë , éty dom .

*SI7: tožý kilomêtrâú , navernâ , z dzesêc´ , možý , atsjudâ .

*INT: a vy tam byvalê , i tam , i tam , da ?

*SI7: byú .

*INT: a vot vabš´č´e š´č´as č´astâ vy slyšýtê bêlaruskê jazyk ?

*SI7: nu , v âsnavnom dažý vot pa [_/] pa cêlevizâru (.) ne asobênnâ starajuccý našý bêlarusy , dziktâry écê +...

*SI7: ne asobênnâ starajuccý pa-ruskê jany hâvaryc´ , vernejê , pâ-bâlaruskê úžé raskazyvâc´ .

*SI7: pâtamu šta imênnâ vot jak ja pa s´mešýnâmu hâvaru , dyk mne lëhkâ hâvaryc´ .

*SI7: a jes´lê b mne pryšlosê pa lêcêraturnâmu , dyk ja by dumâú by , dze xoc´ slovâ za slovâm hâvaryc´ .

*SI7: tak ža vot i z [_/] z minskâ (.) dziktâry .

*SI7: any bolêj pryvykšý da ruskâhâ .

*SI7: u nix užo ni pâlučajêccý čystâ .

*SI7: nu , i vot sižu , i očýn´ krasivâ havorât pa lêcêraturnâmu .

*SI7: vot vjadzec´ , étu samuju , cêlêbaromêtâr persname étâ .

*SI7: ana čystâ pâ-bêlaruskê râzhavarývâjêt .

*INT: a vam vabš´č´e prijatnâ slušýc´ bêlaruskê jezyk ?

*SI7: pryjatnâ .

*SI7: mne pryjatnâ i ruskê slušýc´ .

*SI7: u nas tut netu takohâ , štoby +...

*SI7: pryjatnâ mne i ruskê , i bêlaruskê .

*SI7: xacja u nas tut u [_////] v horâdzê , u nas (.) mâladzëž bol´šý pa-ruskê râzhavarývâjuc´ , a stâryki úžo (.) pa-svojmu , pâ-bêlarusku úse .

*SI7: a úžo mâladzejšýjê , ne znaju , jany (.) i ščytajuc´ , što jany hâradskijê ilê što ?

*SI7: čém-tâ tam mâcivirujuc´ hétâ , ne znaju , no (.) mâladzëž v âsnavnom pa-ruskê .

*INT: a kak vy dumâjêtê , bêlaruskê jazyk sa vremênêm +...

*INT: što s´ nim budêt ?

*SI7: što z bêlarus´ju budzêc´ ?

*INT: z bêlaruskêm jêzykom .

*SI7: vy znajêcê što , nu , vy žé mâladyjê , sa vrémênêm zabuduccý .

*SI7: xacja jany (.) atličnâ pânimajêc´ bêlaruskê , vot , nu , moj jazyk , no hâvaryc´ jany ni xočýc´ .

*SI7: dažý mai unukê (.) vot xodzêc´ u himnazêju +...

*SI7: užo adzin (.) u dzesjaty klas vot pêréšoú , vtaroj u šéstoj .

*SI7: dva xlopcâ .

*SI7: i vot jany +...

*SI7: my z babuškâj râzhavarývâjêm pâ-bêlaruskê .

*SI7: a jany [_/] jany pa-ruskê râzhavarývâjut .

*SI7: nu , pâtamu što ú školê (.) jany bol´šý +...

*SI7: ne to što ix učýc´ tam pa-ruskê râzhavarývâc´ , no ot abščajuccý sa svaimê druz´jamê .

*SI7: vse pa-ruskê , nu , vot on i pa-ruskê râzhavarývâjêt .

*INT: (...) a skažytê vot , kada vy , a , nâprimer , prêjezžajêtê v minsk , vy gâvaritê tak žé , kak domâ , ilê starajêtês´ tam +/.

*SI7: vy znajêtê , (.) ja asobênnâ +...

*SI7: u mene žéna , dak ana ljubêc´ +...

*SI7: z ruskêm čýlavekâm jana tady (.) budzê hâvaryc´ , užo staraccý , pa-ruskê .

*SI7: a očýn´ pâlučajêccý tady nêkrasivâ , kada slovâ ruskâjê , slovâ bêlaruskâjê vot skažýc´ takojê .

*SI7: dyk mne hétâ ne nravêccý .

*SI7: raz ty ne umejêš užo hâvaryc´ (.) pa-ruskê , hâvary jak [_/] jak xočýš .

*SI7: pojmêc´ čýlavek .

*SI7: jes´lê užo ne pânimajêc´ užé , nu , možýš užo tut kazac´ pa-ruskê .

*SI7: a raz ljudzê pânimajêc´ adzin_âdnaho +...

*SI7: tyk ja i ú minsku byvaú i svaju réč , vot našu , naréčýjê , čuú usjahdy .

*SI7: nu v âsnavnom-tâ , kanešnâ , u stalicý v âsnavnom na ruskâm jêzyku havorâc´ .

*INT: (...) a vot jes´lê b vy takojê svajo narečêjê uslyšýlê pa cêlevizâru (.) at izvesnyx ispalnitêlêj ?

*SI7: +< da , dažý vot i pakazyvâjuc´ žé i čérnobyl´ .

*SI7: ot stâryčkoú hétyx pakazyvâjuc´ .

*SI7: o , taki samy râzhavor , jak i ú nas .

*SI7: vot stâryki takijê , ú maix hadax , staréjšýjê dažý .

*SI7: vot imênnâ tam tak pa našýmu naréčýju , tak râzhavarývâjuc´ vez´dze .

*INT: i kak vam ?

*INT: étâ slyšýt´ prijatnâ ilê +...

*INT: kak [_//] kakojê vam [_//] u vas âtnašénêjê k étâmu ?

*SI7: nu i vedz´ pâlažycêl´nâ ja âtnašus´ ka úsemu .

*SI7: é , kak k ruskâmu , tak i k hétâmu .

*SI7: pânimac´ ja pânimaju , dobrâ ruskê pânimaju .

*SI7: pânimaju .

*SI7: ja kab ščas adzin_s_adnimê +...

*SI7: ot dapus´cêm , xto-tâ nâpâlavinu z ruskêm havorýc´ , xto tak , nu .

*SI7: prostâ ano užo nêkrasivâ smotrýccý .

*SI7: jes´lê ty râzhavarývâjêš pa-ruskê , značýccý râzhavarývâj .

*SI7: a jes´lê vo tak , mešany užé pâlučajêccý râzhavor .

*SI7: dyk užé vrodzê by čýlavek +...

*SI7: starajêccý jak-tâ (.) jon sjabe pâkazac´ , što jon užo , nu , hâradški ilê što to .

*SI7: ni znaju , no [_/] no mne , nâprymer , kada na mešanym havorâc´ +...

*SI7: ja i sam , byvajêt , ni +...

*SI7: i byvajêc´ , i slovâ ruskâjê skažýš , byvajêt , i tak vo .

*SI7: nu v âsnavnom ja pa-svojêmu , pa našýmu , pa mesnâmu râzhavyrývâju .

*INT: skažytê , a vot jes´lê by vy takoj vot svoj jazyk smešýny +...

*INT: ot jes´lê b izvesnyjê bêlaruskêjê muzykanty (.) pelê pes´nê na takom jêzyke , kak by vy +/.

*SI7: +< nu , vy znajêcê , vo takohâ [_//] takoj pes´nê vabščé nema bêlaruskâj .

*SI7: jes´lê jos´ , dyk jana pa lêcêraturnâmu .

*INT: aha .

*SI7: na lêcêraturnâm (.) étâm +...

*SI7: nu , pajuc´ lêcêraturnym jêzykom usë .

*SI7: a našýx , vo takix âbyknavennyx sloú +...

*SI7: ot i pês´njary pajuc´ .

*SI7: jany (.) pa lêcêraturnâmu , nu jon [_/] jon sxodzêccý , vot étât jazyk .

*SI7: no my +...

*SI7: vo tokâ što my úžo ni [_/] ni tak užo pa lêcêraturnâmu havorým .

*SI7: vot jak pânemajêm tak adzin_âdnaho , i úsë .

*SI7: vot i vsë takojê panjatnâjê .

*INT: a kada vy žylê v derevnê vot ran´šý , vy takžý gâvarilê , kak š´č´as ?

*SI7: da .

*INT: na takom žé jêzyke ?

*SI7: nu , taki samy .

*SI7: nu , ja haru , nêdalëkâ , dvaccýc´ kilomêtrâú atsjudâ žyú .

*INT: a vot skažytê , ran´šý vot vabš´č´e bêlaruskâjê [_/] bêlaruskâjê kul´turâ , tam bêlaruskêjê tradicýjê , ran´šý ani bol´šý sâbljudalês´ , čem sčas , ilê +...

*INT: nu kak ?

*SI7: nu , kul´turâ [_/] kul´turâ ščas vot +...

*SI7: ja jedu , na radzênu svaju zajedu .

*SI7: ščas z´dzelâlê (.) âhrâhâradok , čys´cên´kâjê jon (.) mes´cečkâ .

*SI7: jak pa-našýmu by bylo vot , nâzyvalê mjas´cečkâ ["] .

*SI7: bal´šajê [_/] bal´šajê dzereúnê .

*SI7: tam , možý , dze trystâ [_/] trystâ dvaroú .

*SI7: vot a ščas , nu , vot +...

*SI7: byli vot žyvotnyjê , to-to , to-to .

*SI7: karovu dzjaržaú .

*SI7: xto-tâ celušku , cjalë tam , nu .

*SI7: kabančýkâú dyk , možý , i dzeržýc´ i cjaper .

*SI7: u mene tam užo radzicêlêj nima nikohâ , dyk ja ne jezžu xx .

*SI7: a karovu úžo nixto ni dzeržýc´ .

*SI7: o , pryduc´ u mâhazin +...

*SI7: vo tam étâ durdom étât , psixuškâ .

*SI7: dyk tam medsëstry vot to prajezžýjê .

*SI7: tam čérnobyl´câm domêkâú mnohâ nastrojêlê , s čérnobâlê .

*SI7: ci vo dažý +...

*SI7: ot jak ran´šý , ú nas tokâ kas´cël stajaú tam .

*SI7: a ščas xoc´ nêbalšén´kê +...

*SI7: nu , pryjezdžým gdze jez´dzêc´ u smarhon´ u cérkâú .

*SI7: tam užo na mes´cê užé écê medsëstry i tam +...

*SI7: dyk vot i pastrojêlê (.) cérkoúku nêbalšén´kâju .

*SI7: vot jany i davol´nyjê , vot užo ni trébâ jexâc´ , dapus´cêm , sjuda .

*SI7: u smarhonê jexâc´ (.) spêcyal´nâ , vot ilê tam na pasxu , ot i (.) s´ven´cêc´ [_////] svjacic´ , nu tyk .

*SI7: nu , tožý kul´turâ bol´šýjê ceper´ i ú vëskê , jak byla ran´šý .

*SI7: cjaper užé i vëskâ davolê taki +/.

*INT: a ran´šý praz´nêkê pâ-drugomu prâvadilês´ ?

*INT: pelê bol´šý , možýt , ilê [_/] ilê tak ?

*SI7: ne , praz´nêkê âtmečalê i ran´šý , i ščas âtmačajêc´ vez´dze .

*SI7: ja tak dumâju , što va úsej bêlarusê .

*SI7: tamu što pâhlidziš , u kas´cëlê ilê ú cérkvê (.) vo malên´kêjê dzetkê hényjê stajac´ , sa svečkâj iduc´ .

*SI7: jany zâincêrésovânâ v sim´´je .

*SI7: ne to što tam bac´ki adpravêlê jaho tam , ne , jany samê bjahut .

*SI7: vo i maji@w dažý .

*SI7: užo padros , dyk užo ni [_/] ni tak xočýc´ hédâk .

*SI7: a vsë +...

*SI7: i vâskrésennê pryšlo , užo ú kas´cël trébâ sxadzic´ .

*SI7: iduc´ .

*SI7: no im zâincêrésovânnâs´c´ jos´ , pâtamu što tam (.) ni čamu plaxomu ni učýc´ .

*SI7: nâbarot , ksëndz , ilê tam bacjuškâ , nâbarot , jon starajêccý , štob čýlavek (.) što-tâ [_///] ú [_////] u čýlavekâ dalžna kakajê-tâ verâ byc´ , ni +...

*SI7: (...) nu vot .

*SI7: i mâladzëž , i stâryčkoú polnâs´cju +...

*SI7: pa praz´nêkâm von (.) u srédzinu tam ne vojdzêš .

*SI7: u , kruhom vsja étâ ploščýc´ .

*SI7: no hlavnâjê , što čýlavek pabyú voz´lê kas´cëlâ ilê voz´lê cérkvy .

*SI7: u srédzinu ž use ne úlezuc´ .

*SI7: pijsjat tysêč ni [_/] ni zajduc´ , nu .

*SI7: kruhom vse rýlêhioznyjê âtmičajuc´ praz´nêkê , i [_/] i úse [_/] use praz´nêkê .

*SI7: étâ tokâ úžo jak ran´šý byú , tožý ščytaúsê praz´nêk sidz´mohâ nâjabra , étâ akcjabârskâjê rývaljucýjê .

*SI7: a ščas užé (.) ne âtmjačajuc´ .

*SI7: ot minsk , ja vižu , nejkâjê , étâ samâjê , pa cêlevizâru (.) étât , nu , šéstvêjê , nu jos´ .

*SI7: a ú nas i dažý na akcjabârskuju dažý nêkakohâ dvižénêjê , nêkakohâ i šéstvêjê nima (.) hraždanskâhâ .

*SI7: a tak , nu , vajennyjê ú nas vez´dze , u nas tut nêdalëkâ (.) vojênskâjê čas´c´ , étâ , pâhraničnêkê stajac´ .

*SI7: ot i pâhraničnêkê (.) projduc´ , jak [_/] jak +...

*SI7: nu , i ni ščytaj , jak parad tam , no ot tak .

*SI7: prostâ jak (..) ljudzê iduc´ , i vpêredzi vojênskâjê čas´c´ z duxavym arkestrâm .

*SI7: no horâd tady naradny robêccý k s´vjatu .

*SI7: vez´dze flahê , vez´dze .

*INT: a vabš´č´e v gorâdzê u vas (.) mnogâ takovâ , vot imênnâ bêlaruskâvâ , trâdicyonnâvâ ?

*INT: jes´c´ što-nibudz´ takojê vot ?

*SI7: imênnâ (.) raz´nêcâ paljakâú i bêlarusâú , da ?

*SI7: étâ , nu , pačci na pâlavinu .

*SI7: ot skokâ +...

*SI7: pa stacis´cêkê , ot dažý hâvarylê , étât , nu , pačci [_/] pačci nâraúne .

*SI7: ot tysêč dvaccýc´ pjac´ (.) kâtâlikoú , pjatnaccýc´ , pjac´ , dvaccýc´ pjac´ tysêč (.) prâvaslaúnyx .

*SI7: pačci na pâlavinu .

*SI7: étâ vo tut u nas užo ščytajêccý zapâd , dyk bol´šý kâtâlikoú .

*SI7: a vot dal´šý tuda užo , vot dažý ú vilejku , v mjadzêl´ (.) tuda , úžo tam bol´šý (.) pašlo na [_/] na vasxod .

*SI7: tam bol´šý úžo prâvaslaúnyx .

*SI7: nu jos´ zajezdžýjê vez´dze , étâ , nu .

*SI7: našý ž vez´dze : [_/] i ú armenêjê , i ú tâdžýkistanê , vez´dze jos´ .

*SI7: nu , ljudzê (.) migryrujut , a (..) kârénnyx +...

*SI7: i ú nas vo tut u smarhonêx kârénnyx žycêlêj malâ .

*SI7: use (.) v âsnavnom pryjexâlê [_//] pryjezžýjê , iz vësâk , nu , pâprýjazdžaúšý .

*SI7: nu jos´ [_/] jos´ i kârénnyjê žycêlê , no +...

*INT: (...) a vot syn vaš v minskê , da ?

*INT: i vse +...

*INT: a vot vnukê vašý , kak vy dumâjêtê , budut žyc´ v minskê ?

*INT: ilê z´dzes´ , nu , ilê gde-nibud´ ješ´č´ë , ilê z´dzes´ astanuccý ?

*SI7: ni znaju , hétâ ja jaščé ni planirâvâú .

*SI7: ja vot raščytyvâju +...

*SI7: u mene syn dažý (.) ú minsku , a prapisâm u mjane .

*SI7: nu , pâtamu (.) ni znaju , ni +...

*SI7: jon ni sâbiraúsê nêkuda jexâc´ .

*SI7: tut prapisâny byú , rabiú .

*SI7: patom pâhljadzeú , što tut placêc´ malâ , sabraúsê , ujexâl u minsk .

*SI7: a planirâvâú tut žyc´ , i ja raščytâvâú , što jon tut budzê .

*SI7: taksamâ i unukê .

*SI7: ni znaju , što ix [_///] kuda sudz´ba kinêc´ .

*SI7: budut učyccý , možý , kto-tâ ú minsku astanêccý , možý +...

*SI7: nu , étâ sudz´ba ú čýlavekâ .

*SI7: gdze [_////] dze jon budzê , to i (.) tam âstanaccý .

*INT: a kak vy dumâjêcê , vot sa vremênêm vaš gorâd budêt (.) iš´č´ë bol´šý , nu , kak-tâ prêâbražaccý ?

*SI7: nu , vy znajêcê , sâmnevajus´ , tamu što úžo strojkê ú nas +...

*SI7: očýn´ malâ idut strojkê ščas .

*SI7: jes´lê taki témp byl vabščé , dyk za étâj pary úžé byú by ladny gâradok .

*SI7: a ščas vot (.) tol´kâ kâpêraciúnyjê dama , vo xto (.) za dzen´hê strojêc´ .

*SI7: dyk vot strojêc´ jaščé pâ-nemnohu i ú adnom mikrârajonê , tam v dosâx , vajennâm hâradku .

*SI7: tam [_/] tam strojêc´ , no nimnohâ .

*SI7: trébâ âbis´pečýc´ usix kvarcirâmê .

*SI7: étâ [_/] étâ ni strojkâ .

*SI7: (..) adno , što <ni každy>[_/] ni každy smožýc´ pastrojêc´ kâpêraciú .

*SI7: pâtamu što , nu , prostâ ni [_//] netu vazmožnâs´cê takoj , âplacic´ za (.) étât dom , pastrojêc´ jaho .

*INT: panjatnâ .

*INT: spasibâ vam bal´šojê (.) za besedu .

*SI7: +< da ne za šta .

*INT: bylâ očên´ inceresnâ s vamê (.) râzhavarêvât´ .

*INT: spasibâ .

@End

(Stand: 09.06.2021)