int_sl_7

@Begin

@Languages:brms, nan

@Participants:LI7 Migrant, INT Interviewer

@ID:brms|int|LI7|49;|female|Informant||Migrant|professional||

@ID:nan|int|INT|||||Interviewer|||

*INT:nu vsë , zapês´ pašla .

*INT:š´č´as ja +...

*INT:v nač´alê našývâ interv´´ju ja by pâprasilâ vas prestavêc´ , što vy pišýcê knigu a sebe .

*INT:i vot što by vy râskazalê v étâj knigê ?

*INT:a svajej žyznê , a dzectvê +...

*INT:možýt , kakijê-tâ vâspâminanêjê asobênnyjê u vas jest´ ?

*INT:možýcê vot vsë raskazyvâc´ .

*LI7:ljuboúnyjê hâvaryc´ ?

*INT:možýcê ljuboúnyjê .

*LI7:nu , vot nâčynaju ja (.) hâvaryc´ .

*LI7:kanešnê , ja (.) ni mahu tak vam skazac´ (.) krasivâ .

*LI7:pâtamu šta ja imeju tol´kâ (.) čétyrý klasâ +/.

*INT:nêčévo strašnâvâ !

*INT:kak raskažýcê , vsë prekrasnâ budzê .

*LI7:nu , radzilâs´ ja u dzirévnê .

*LI7:dziréúnê nâzyvajêccý dzežkâvêčý , zel´vênskê réhion .

*LI7:žylâ +...

*LI7:poslê vajny očên´ cêžélo bylâ žyc´ majim radzicêlêm .

*LI7:ploxâ my dzectvâ prâveli , pâtamu šta ne bylâ poslê vajny nêčévo .

*LI7:dâbyvalê my (.) hrošý savsem malên´kêjê .

*LI7:v kalxozê nixto nam ni placiú , a rabotâc´ my rabotâlê .

*LI7:ni tak , jak ciper , malô (.) dajuc´ hrošýj , i ja rabic´ ne budu .

*LI7:nas takohâ ni bylo .

*LI7:my xadzilê ú kalxoz , rabotâlê .

*LI7:i nêčévo ni placilê , a každyj dzen´ zânimalêsê (.) rabotâju .

*LI7:nu , pryšlo takojê vrémê , što ja vyšlâ zamuž , u dvaccýc´ hadoú .

*LI7:moj muž pašoú u [_////] v armêju , i ja astalâsê z rybënkâm .

*LI7:i ryšylâ vycê , pryjexâc´ u slonêm na rabotu .

*LI7:mine vâjênkamat (.) ustrojêú na rabotu .

*LI7:u slonêmê tožý poslê vajny bylo (.) ni zavodâú , nêčévo , kromê (.) sadzêkâ i bytkâmbinatâ .

*LI7:byú tada , nâčynajuščýjê naš slonêm +...

*LI7:i (.) jaščé byú (.) mêsâkâmbinat i maločny zavod .

*LI7:bol´šý u nas tut ne bylo +...

*LI7:vot .

*LI7:ja nâčynalâ s sadzêkâ .

*LI7:v sadzêkê rabotâlâ njanêčkâju .

*LI7:vot .

*LI7:bylâ cêžélo tožý ú horâdzê žyc´ , na časnâj kvarcirê .

*LI7:vot .

*LI7:patom kak-tâ (.) pâcixon´ku , pâcixon´ku , i ja vstrojêlâsê ú bytkâmbinat i rabotâlâ ú trýkatažnym céxu .

*LI7:trýkatažny céx očên´ byl xarošý i +...

*LI7:očên´ xarošýjê rabotâ .

*LI7:i zakazâú bylo mnohâ , i staxanâúkâju byla , i v germânêju jezdzêlâ ja , pa (.) svajoj rabocê .

*LI7:pervâjê mestâ zânila pa rajonu .

*LI7:vot .

*LI7:kak-tâ rabotâ byla u mine xarošýjê .

*LI7:i pa rabocê byla (.) xâraša , i obščýstvâ bylâ u nas xarošýjê .

*LI7:i tak nâčalas´ u mine žys´ xarošýjê .

*LI7:nu tut (.) mine pâdvjalo +...

*LI7:v žyznê z mužým ploxâ (.) žyc´ .

*LI7:ne xarošý bo jon muž byú , piú , huljaú , ni vëú sjabe âdakvatnâ .

*LI7:i ja z im râžyšlasê .

*LI7:râžyšlasê , vyšlâ druhi raz zamuž , i našlasê vtarajê u mjane ljuboú .

*LI7:žys´ ú mjane pakrašý stalâ .

*LI7:dvojê dzicej at pervâvâ mužý , radzilâ (.) s vtarovâ mužý dočku .

*LI7:i v nas bylô vsë xârašo .

*LI7:i dzecê maje xarošýjê , i rabotâjuc´ xârašo , i umnicý , menšýjê sa mnoj dočkâ , ja žyvu s (.) dočkâju .

*LI7:i ana rabotâjê učycêl´nêcâju .

*INT:a što prêpâdajot ?

*LI7:ana prýpâdaje muzyku , pêaninu .

*LI7:vot .

*LI7:nu , što xaču skazac´ ?

*LI7:v žyznê vsë bylo , i mnohâ čyvo .

*LI7:no kracên´kâ skazac´ +/.

*INT:možnâ ne kracên´kâ .

*LI7:možnâ skazac´ to , što (.) xto xočý žyc´ krasivâ , rabotât´ nadâ , abščaccý z ljudzmi xârašo , i tady žys´ xarošýjê .

*LI7:i vozlê [_///] k cibe (.) âkružajuščýjê buduc´ xarošýjê .

*LI7:tak što ja žélaju vsem ljudzjam (.) žys´ pražyc´ ne tak prostâ , kak u polê , a tak , kab bylo dzesc´vicêl´nô pamêc´ ab tom , što ty pražyú i što-tâ uklad ulažyú .

*LI7:štob tvaje dzecê bylê xarošýjê .

*LI7:štob dzecê tožý svajo pâkalenêjê (.) staralêsê iščé lučšý prâvesci .

*LI7:kak (.) mne , mne bylo cêžélo , pâtamu što takajê âbstanoúkâ byla , što ne očên´ bylo +...

*LI7:cêžélo v tom , što my +...

*LI7:ne bylo ni tavo bahactvâ , ni tyx hrošýj , tokâ zdarov´´jê bylo .

*LI7:rabotâlê i dâbyvalê .

*LI7:vot .

*LI7:nu što jaščé xaču skazac´ ?

*LI7:kanešnê , ljublju ja ljudzej .

*LI7:i padruhâú mnohâ u mine , druzej .

*INT:i sič´as , da ?

*LI7:i ciper .

*LI7:i abščajusê , i xoc´ ja i zâbalelâ , no vse kala mjane padruhê , kak (.) gâvaryccý , jak z dzectvâ .

*LI7:na rabocê ja prâbyla sorâk hadoú , na adnoj rabocê .

*INT:prilič´nâ .

*LI7:da .

*LI7:i úse (.) rabotnêkê , kak druz´ja .

*LI7:i pa sën´nêšnê dzen´ .

*LI7:mne užé šésjat vosêm hadoú , a my iščé abščajêmsê .

*LI7:i xodzêm v les , na pryrodu , zimoju xodzêm (.) snežkê katajêm .

*INT:nêčevo sibe !

*INT:akcivnyj otdyx takoj .

*LI7:da .

*LI7:i ú baby ihrajêm , i u stol [_///] zastol´jê dzelâjêm sa snehâ (.) vot , pesnê pajom .

*INT:klasnâ !

*LI7:nu , ciper kak-tâ užé vozrâs u nas užé pâdašol +...

*LI7:ne očên´ .

*LI7:užé nas i hâlasa , užé vozrâst takoj +...

*LI7:jes´ u mine padruhê , užé pa semsêt pjac´ hadoú (.) vot , pa semdêsêt .

*LI7:užé my pec´ v aútobusê +...

*LI7:ni pajom , kada jedzêm s odyxâ .

*LI7:nu , každyj raz my takojê pravodzêm .

*LI7:i dažý pryxodzêc´ u xatu , tožý druh_druhâ advedvâjêm .

*LI7:vypevac´ my ni p´´jom , atnosêmsê k étâmu tak , čuc´-čuc´ .

*LI7:xto možý , xto ni možý , nu , pâvêsiliccý my +/.

*INT:i tak možnâ .

*LI7:+, da six por .

*LI7:vspâminajêm vsë dzectvâ , vspâminajêm rabotu (.) vot .

*LI7:vezdze ja jezdzêlâ .

*LI7:v lêninhrad pa (.) étâ , što +...

*LI7:ja vsë pervyjê mesta zânimalâ .

*LI7:to jezdzêlê my i v lêninhrad , i v kâlêninhrad .

*INT:+< a vy pa čëm imênnâ pervyjê mestâ zânimalê ?

*LI7:a my zânimalê mesta pa rabocê , plan davalê .

*LI7:i v girmanêju jezdzêlâ paétâmu , što pervâjê mestâ zânjala pa rajonu .

*LI7:pa rabocê (.) jezdzêlê .

*INT:nu , vot râskažycê a svajix vpêč´atlenêjêx écêx , at écêx pajezdâk .

*LI7:+< vpêčatlenêjê , kanešnê +...

*LI7:ja xaču skazac´ , što ja v germanêjê byla , étâ bylâ dze-tâ +...

*LI7:oj , kak étâ skazac´ ?

*LI7:v šésjat vas´mom hodzê .

*LI7:kagda (.) germanêjê pêrêxadilâ u druhi ixnê étât +...

*LI7:vot ja ne mahu skazac´ , kak +...

*LI7:v obščêm , ani pêrešli užé u +...

*LI7:v obščým , kak-tâ +...

*LI7:vot ni gramatnâ , ni mahu skazac´ .

*LI7:nu , ani [_/] ani [_/] ani prostâ bylê v adnom sajuzê , a patom pêrestrojêlêsê .

*LI7:vot .

*LI7:nu xârašo any žyvut , i žylê tada xârašo .

*LI7:nu , kanešnê , my xacja rabotnêkê takijê , pervâjê mestâ zânjali pa rajonu , no kahda my tam uvidzêlê , što u jix (.) u bytkâmbinacê , kak rabotâjut ljudzê , to my , kanešnê , âtstavaúšýjê ljudzê .

*LI7:i dažý katoryjê +...

*LI7:éskursavod nas vaziú , pakazvâú i havorýc´ , što +...

*LI7:+" ja byú (.) u minsku , to ja ničohâ xarošývâ ni našol (.) u minskê .

*INT:+< bal´šajê raznêcâ takajê ?

*LI7:da .

*LI7:+" a tol´kâ ja našol u litve (.) nemnožkâ tam , šo-tâ kakoj-tâ scil´ byl .

*LI7:+" a ú (.) bêlarusê nêčévo ni našol xarošývâ .

*INT:a v kakix-tâ gâradax ilê v adnom kakom-tâ horâdzê bylê ?

*LI7:nas mnohâ , pa úsix hâradax xadilê , no ja ciper ni mahu skazac´ , užé skokâ let prajšlo .

*LI7:i , va-pervyx , ja poslê âperacýjê .

*LI7:mne na +...

*LI7:âperacýju na holâvu delâlê , to ja užé ne mahu tak skazac´ (.) toč´nô .

*INT:a ješ´čë v lêningradzê bylê , da ?

*LI7:v lêninhradzê bylê , tožý na éskursêjê , vezdze jezdzêlê (.) vot .

*LI7:lêninhrad , kanešnê xx +...

*LI7:vot my dažý ješčo udzivljalêsê , što <lêninhrad my kormêm>[_/] lêninhrad my kormêm , a u nas kaúbasâú nima u mâgazinê .

*LI7:a tam dzijscvicêl´nâ nadâ karmit , pâtamu što ljudzê i ljudzê , skursavody , skursavody , skursavody .

*LI7:kanešnê , tam nadâ pâkazac´ , što (.) xot´ tam , u jixnêj [_///] v lêninhradzê , xoc´ što-tâ jesc´ , šo čýlavek sumku uzjaú kalbas .

*LI7:vot takijê tam bylê dzela .

@New Episode

*INT:a z dzectvâ , možýt , ješ´čë kakijê vâspâminanêjê ?

*LI7:+< a z dzectvâ +...

*LI7:nu , z dzectvâ ja xacelâ +...

*LI7:vam ja hâvarylâ , što očên´ bylo trudnâjê dzectvâ .

*LI7:xadzilê my bâsjakom .

*LI7:vot .

*LI7:dažý xaču skazac´ takojê , xoc´ znajêcê , dze-tâ bližý vy +...

*LI7:kupilâ mamâ bajkê i pašylâ mne (.) pântalončýkê .

*LI7:i ja takajê byla davol´nâjê , što ú mine pântalončýkê .

*LI7:ja idu u školku i pakazvâju .

*LI7:xoc´ kab xto mine uvidzêú pad kalenkâm , što i mine pântalončýk jesc´ .

*LI7:vot takajê u nas dzectvâ .

*INT:+< radâsc´ , dzeckâjê radâs´ .

*LI7:+< a ciper takijê bahatyjê , adzetyjê , i usë +"/.

*LI7:+" nima , ni što âdzevac´ .

*LI7:+" ni xarošýjê , i hrošýj nima , i cêžélo nam .

*LI7:da , ščaslivyjê ljudzê , étâ kab vy nêkahda , dzecê , ni vašý únukê , nixto ni vidzêú étâj vajny i étyx nêdastatkâú .

*LI7:što my étâ pêrežylê .

*LI7:i to ja xaču skazac´ , što ja by xacelâ b lučšý žyc´ , kanešnê .

*LI7:my dastojnyjê tavo , štob my lučšý žylê .

*LI7:no spasibâ i za hétâ .

*LI7:vot , kanešnê +...

*LI7:a z-za tavo , što my (.) nêdastojnâ žyvëm , my sama mnohâ vênavatyjê .

*LI7:rabotâlê my nakačýstvênnâ , rabotâ našý išla mnohâ +...

*LI7:nu , što (.) nêčévo +...

*LI7:ja pajexâlâ v girmanêju , tam adnu ciketâčku pastavêc´ , jaki (.) étât , i užé krasivâ .

*LI7:a u nas našlëpâjuc´ étyx stročýk , što ni râzabraccý tavo karmančýkâ , ničohâ vidâ nima .

*LI7:a mnohô šylê i rabotâlê .

*LI7:i dârabotâlêsê , što my svajho prâjizvodstvâ nêčévo ni pakazyvâém , a tol´kâ za hranicýj , to tamâkâ +...

*LI7:u nas bolêjê kačýstvênnâ šylê u bêlarusê , čym ciperâkâ kitaj pryvozêc´ , étât , kak jevo , turcýjê .

*LI7:no , ja vam hâvaru , adzin ban´cêk , i čyvo značýc´ .

*INT:nu da .

*INT:adna dzetal´kâ .

*LI7:adna dzetal´kâ , i vsë , i modnâ .

*LI7:paétâmu i našý strana vot , skazac´ , atstalâ .

*INT:tak dažý i ciper´ pa toj žé samâj adzeždzê .

*LI7:da .

*LI7:pryšla ja u sapožnuju tuda , pêrešli my užé na sapožnâjê .

*LI7:nas (.) sidzic´ +...

*LI7:vse i ú mazucê , u klejê fartuk toj , da jaho ni pâdajci .

*LI7:a on stajic´ u takom krasivâm xalacê , pâdyšoú , kâblučok pâdlažyú pad étu , plan , étu , lapku , i úsë , i hatovê kâblučok .

*INT:+< i vsja rabotâ .

*LI7:i vsja rabotâ .

*LI7:a u nas c´vikoú nab´´je , nab´´je , patom kažý +"/.

*LI7:+" pâhljadzi , možý , užo budzê dobrâ .

*LI7:+" ne , iščé [_/] jaščé hvos´ mešajê .

*LI7:i tam bolêj hvazdzej naložýc´ u tavo kâblučka .

*LI7:nu to jak my možým byc´ (.) krasivyjê i umnyjê ?

*LI7:my âtstajom .

*LI7:xacja (.) dzescvicêl´nâ vot , smatry , ciperâkâ (.) cêlefony +...

*LI7:ni našý étâ ž cêlefony zrabilê .

*INT:+< nu da .

*INT:mabil´nyjê , vy +/.

*LI7:nu .

*INT:nu da , ne našý .

*LI7:nu , nixto .

*LI7:u nas tožý ž mnohâ +/.

*INT:da , da , i spêcýalistâv , i gramâtnyx ljudzej , i talkovyx , katoryjê pânimajut , râzbirajuccý va vsëm étâm .

*LI7:+< spêcýalistâú , da , i talkovyx , nu [_/] nu netu cexnêkê hétâkâjê .

*LI7:vot .

*LI7:tak (.) što vot takojê našý bylô dzectvâ .

*LI7:nu , xto xaceú žyc´ (.) i dabiccý étâvâ +...

*LI7:ja šytaju , za svaju žyzn´ +...

*LI7:jak ja vyšlâ z dziréúnê , s kalxozâ , što ja (.) rabotâlâ u kalxozê , vručnuju kartošku sažalâ pa hektaru (.) bâsjakom , to ja ščytaju , što ja ješčé sibe âpraúdalâ v svajej žyznê .

*LI7:vot xto xaceú .

*LI7:a xto +...

*LI7:ciper (.) p´´jut , praznujuc´ , ni hljadzjac´ ni dzicej , ni vnukâú , ni +...

*LI7:sibe nêakvatnô@w (.) vidut .

*LI7:nu étâ i ú našým vozrâscê užé jes´ takijê .

*LI7:u dziréúnê vabščé , ja udzivljajus´ +...

*LI7:nekâlê dzeréúnê byla , étâ svjatojê .

*LI7:a ciperâkâ use p´janêcý .

*LI7:nu dak xto ž vênavat ?

*LI7:i babê semsêt hadoú , vosêmsêt , a ana p´´jot .

*INT:sama i vênavatâ .

*LI7:sama vênavatâjê .

*LI7:vot jaje i únukê takijê , pâdbirajuc´ jaje hrošý .

*LI7:tak što vot takojê .

*LI7:nu što bol´š skazac´ ?

*LI7:bol´šý ja ni mahu ničo skazac´ .

*INT:a vot vy skazalê , što tokâ četyrê klasâ xx , da ?

*LI7:čétyrý klasâ , bo ja zâbalelâ .

*LI7:i ja ni mahla xadzic´ u školu .

*LI7:zâbalelâ i patom atstalâ at svajix škol´nêkâú .

*LI7:nu étâ tožý +...

*LI7:mne jaščé radzicêlê vênavaty , znajêš .

*LI7:+" aj , pajdze sto hétym , partnixâj , naučýccý i budzê rabotâc´ .

*INT:vsë na avos´ tak .

*LI7:avos´ .

*LI7:dy vot i mine astavêlê , avos´ .

*LI7:a ja dva hodâ ni prašla u školu .

*LI7:užé pašli u sedz´my klas , a ja u domâ .

*LI7:i úsë , i ja užé ne pašla , i tak +...

*LI7:skazalâ bac´kâ s macêr´´ju , što budzê partnixâ , i tak ja i âstalasê (.) partnixâ .

*LI7:da jaščé bac´kâ havorýc´ +"/.

*LI7:+" liš by xârašo rabotâlâ , zarobêc´ kusok xlebâ .

*INT:dolê pravdy-tâ jesc´ v étâm .

*LI7:da .

*LI7:a kak pâvjarnulê radzicêlê , tak ja i astalâs´ .

*LI7:ta mne vot (.) maja cëtkâ havorýc´ +"/.

*LI7:+" jeslê b tabe bylo dzesêc´ klasâv , to ja ne znaju , kakim ty byla čýlavekâm .

*LI7:nu , a (.) hramâcê net , i nêkuda ne pajdzëš .

*INT:nêčevo , što ni dzelâjêccý , vsë k lučšýmu !

*LI7:nu ú školê +...

*LI7:nu , na rabocê ja uspevalâ .

*LI7:i plany davalâ , i râzrabatvâlâ (.) madélê , i pâščytaju svaju zarplatu ot i do .

*LI7:i jaščé dab´´jusê to , što vot ne dâpisalê mne .

*LI7:vot u mine tak nadâ .

*INT:za svajo stajalê .

*LI7:stajalâ za svajo i (.) dâbivalâsê .

*LI7:i xoc´ ja nihramâtnâjê , no ja svajo pâščytaju .

*LI7:tak što ja ne byla hétâkâjê , što (.) nihramâtnâ saúsem .

*INT:žyzn´ nâučylâ .

*INT:ne školâ , to žyzn´ , pravêl´nâ .

*LI7:da .

*LI7:nu , žylaju cibe (.) akončýc´ i byc´ xarošým (.) spêcalistâm .

*INT:pasibâ bal´šojê !

*LI7:kanešnâ , tokâ ne vučycêl´nêcâj , bo +...

*LI7:učycêl´nêcâj , ja ščytaju , što malyx [_///] bal´šy trud , a malo dzenêh plocêc´ .

*INT:nu trud-tâ da , i cêžélo , i složnâ .

*LI7:+< nêkrasivâ hétâkâ dažý .

*INT:+< i ješ´čë znajêcê , ja vot sama inahda dumâju , da , kazalâs +...

*INT:ja , v princýpê , tak ni kâcêgaričêskê procêv školy nastrojênâ , da , štoby vabšče +"/.

*INT:+" ni xač´u rabotâc´ v školê .

*INT:prostâ vot jeslê b znac´ , što pâpaduccý xarošýjê dzetkê , katorym to , što ty buéš@w gâvaric´ , âb´´jisnjac´ , to im budzêt nužnâ , da .

*INT:a jeslê budut vot sidzec´ takijê i prostâ (.) to grubâ na cibja skažut , to ješ´čë što-nibudz´ +...

*INT:nu , tokâ nervy svaji@w , tožý ne xočýccý +/.

*LI7:vy znajêcê što , nadâ +...

*LI7:decê , vse any xarošýjê .

*INT:da , da , étâ toč´nâ .

*LI7:+< dzecê , any vse xarošýjê .

*LI7:tol´kâ ani (.) beruc´ z domu mnohâ plaxovâ .

*LI7:jeslê jano kryšku u domâ , starajêccý mac´ z bac´kâm ulažyc´ što-tâ , to jano i u školu pryxodzêc´ lepšýjê .

*LI7:a jeslê ano u domâ vsë vidzêc´ nêxarošâjê +/.

*INT:nêgaciv adzin .

*LI7:da , učycêl´ ne možý dasc´ tožý svaje znanêjê .

*LI7:no jeslê ty užé pryzvany da [_///] byc´ učycêl´nêcâju , to užé ne za dzen´gê rabotâc´ , a za to , što ty +/.

*INT:štob čêlavekâ vyrâscêc´ .

*LI7:štob vyrâscêc´ i štob ty byla dzesc´vicêl´nâ spêcalist .

*LI7:a jeslê +...

*LI7:nu tut iščo v adnom +...

*LI7:štob malâ plocêc´ .

*LI7:učycêl´ [_//] učýniki pryxodzê´c lučšý adzetyjê , jak učycêl´nêcý .

*LI7:étâ tožý skazvâjêccý , što učycêl´nêcý (.) xužý adzetâjê , čym učénik .

*INT:da , tak +/.

*LI7:a učýniku što ?

*LI7:učýniku radzicêlê âdzevajut .

*LI7:a učycêl´nêcý trébâ svajo dzicja adzec´ , sem´ju nâkarmic´ +/.

*INT:+< i sebja .

*LI7:+, i sebe adzec´ .

*LI7:étâ dzve bal´šyjê raznêcy .

*LI7:i vot ano pryxodzêc´ , i sibe ku@k +...

*LI7:pakazvâjê , što ana baryšnê , što na joj usë krasivâ .

*LI7:a učycêl´nêcý , možý , i kalhotkâ dze parvanâjê .

*INT:da , écê učêniki byvajut , što každy dzen´ u novym prydzes´ , a ty možýš xadzic´ tam i nidzelju , i mêsjacamê ú adnym .

*LI7:+< vot imênnâ .

*LI7:i sem´ji , možý byc´ +...

*LI7:i , možýt , ne ustrojênâ .

*LI7:možýt vyjcê zamuž ni tak , kak xârašo .

*LI7:vsjakâjê ta sudz´ba .

*LI7:i vot učycêl´nêcý , hrošýj nima , i nima jak žyc´ .

*LI7:a dzecê , dzecêm nadâ učycêl´nêcy +...

*LI7:dzejsc´vicêl´nâ štob jon byú učycêl´ , šob jon hljadzeúsê , kak vučycêl´ .

*LI7:i adzety , i âbrâzavanêjê xarošýjê kab u jaho bylo , štob dzesc´vicêl´nâ pâkazaú svajo , što jon (.) dzesc´vicêl´nâ možý čýlavekâ nâučyc´ .

*LI7:tada i žyz´ xâraša , i učobâ idzët .

*INT:nu , i pâluč´accý vsë budzêt .

*LI7:da .

*LI7:no dzen´hê tožý mnohâ značýc´ u čýlaveku .

*LI7:jeslê u jaho dzen´hê je , jon (.) idzët na rabotu (.) s dušoju .

*LI7:i adzenêccý krasivâ .

*LI7:étâ tožý xârašo , kada pryličnâ čýlavek idzët .

*LI7:a ciper ana žé , učycêl´ kak-tâ +...

*LI7:drastvujcê .

*INT:drastvujcê .

*LI7:učycêl´ ran´šý byl tak , hrošý kakijê-tâ jany bol´šýjê pâlučalê , a dzecê , radzicêlê , menšý , to jany +...

*LI7:vidzêlâsê , što âtličajêccý učycêl´nêcý at učýnika .

*LI7:a ciper radzicêlê bahatyjê , ni [_/] ni pâlučajêt takijê , kak iščé vot jany , kâmersanty da vsë .

*LI7:u jix bešýnyjê dzen´hê , i dzecê adzetyjê .

*LI7:a učycêl´ što ?

*LI7:tol´kâ zdaroúê âdymajê , vsë .

*LI7:i jana ne možý ni svajim dzecêm , ni +...

*LI7:štob jano bylo pryličnâ .

*LI7:i sama +...

*LI7:jej cêžélo , jej prostâ cêžélo žyc´ (.) za hétyjê dzen´hê .

*INT:étâ toč´nâ , nu .

*LI7:trystâ tysêč pâlučac´ , trystâ pejsjat , učycêlju pâlučac´ +/.

*INT:cem bolêjê mâladomu spêcýalistu .

*LI7:+, spêcýalistu , to ja ne znaju .

*INT:nu , smex .

*LI7:smex adzin .

*INT:a ne zarplatâ +...

*INT:nu , tak š´č´as scipendzêjê .

*INT:vot u minja scipendzêjê š´č´as , dvescê tysêč .

*INT:a zarplatâ budzê ni namnohâ bol´š .

*LI7:da , i vot kak ?

*LI7:vot kak ?

*INT:nu , vabšče ne znaju .

*LI7:+< vot ja byla nêhramatnâ , to ja pâlučalâ trystâ rublej , nu , tryccýc´ na tyjê dzen´hê .

*LI7:nu , to ja nigramâtnâ byla , pânimajêcê .

*LI7:a étâ hramâtny čýlavek pâlučajê édâkuju pen´sêju +...

*LI7:jak ja pen´sêju .

*LI7:dažý ja bol´šý pâlučaju .

*INT:da , tak a étâ ž ješ´čë +...

*INT:malâ tavo , što adzeccý , étâ ješ´čë pajesc´ nadâ , da .

*LI7:usë [_////] vsë .

*INT:+< a ješ´čë sem´ju jeslê zâvedzëš , užé pra žyl´jo nadâ dumâc´ .

*INT:a z žyl´jom , étâ vabščé kâbala pâluč´ajêccý .

*LI7:da , i vabščé +...

*LI7:vot xaj zapisvâjê , to radzêvâ i havorýc´ , štob tol´kâ pâdymalê zarplatu spêcýalistâm , učycêlêm .

*LI7:štob možnâ bylo nâučyc´ učýnika .

*LI7:tada budzê i učycêl´ gramâtny , i učénik .

*INT:xârašo .

@New Episode

*INT:skažycê , pažalustâ , vot jeslê by inastranêc pâprasil vas râskazac´ a bêlarusê , a slonêmš´čênê , a gorâdzê slonêmê , vot a našým gorâdzê , što by vy magli jemu râskazac´ ?

*LI7:nu što by skazac´ ?

*LI7:kanešnê , jak ja pryjexâlâ sjuda v slonêm , to tot slonêm byú (.) prostâ +...

*LI7:na sën´nêšnê dzen´ (.) to vabščé xarošý slonêm .

*LI7:poslê vajny tut bylâ +...

*LI7:ni rajonâú ne bylâ , ni raboty ne bylâ , ni zavodâú ni bylo , nu , nêčévo ni bylo .

*LI7:što u étym slonêmê bylo ?

*LI7:savsem malên´kê hâradok .

*LI7:a ciper užé razrossê hâradok .

*LI7:ja ne vedâju , musê , šéssot , šéssot s čém-tô +/.

*INT:okâlâ semêdzêsêcê tysêč .

*INT:nâselenêjê ?

*LI7:da .

*INT:nu , dze-tâ okâlâ semêdzêsêcê tysêč´ , pa-mojmu .

*INT:jeslê ne âšybajusê .

*LI7:+< o , vidzêš , na skokâ .

*LI7:vot .

*LI7:nu , vyrâs gorâd , što tam gâvaryc´ .

*LI7:i ljudzê ékvatnyjê@k , bolêjê cêligentnyjê , i (.) žyvyjê ljudzê , i mâladzëž tožý .

*LI7:nu jes´ u nas mâladzëž +...

*LI7:nu , možý , sa vrémênêm , ja ščytaju , što naladzêc´ hâsudarstvâ , štob takix mâladzëžý ne bylâ .

*LI7:mâladzëž padvodzêc´ .

*LI7:starâ užé +...

*LI7:staryjê takijê , jak ja , jeslê ja pâdvela , to užé mne šéjsjat vosêm let , na jaje smatréc´ ne nadâ .

*LI7:nu užé vot mâladzëžý , dzêvjatnaccýc´ , petnaccýc´ , dvaccýc´ , samâ nâčynajuščýjê žyznê , a ana užé nêkamu ni nužna .

*LI7:vot i porcjuc´ slonêm .

*INT:i ne tol´kâ slonêm .

*LI7:asobênnâ , ja kažu , ja prydu , ja (.) ciper bal´najê , da , xažu na vulêcu , jak uvižu hétu mâladzëž +...

*LI7:nu , saúsem nêxarošâjê mâladzëž , savsem .

*LI7:u nas tožý byla ljuboú , i ljubilêsê , i cýlavalêsê , no kak-tâ skromnâ my étâ vsë dzelâlê .

*LI7:étâ bylâ +/.

*INT:ne nâpakaz .

*LI7:ne bylo takohâ pâkazanâjê .

*LI7:a ciperâkâ (.) ni znaju , što étâ takojê , abščénêjê takojê .

*INT:ničë@w ni bajaccý .

*LI7:nêxarošâjê .

*INT:sahlasnâ s vamê +/.

*LI7:nu , vot takijê dzelâ .

*INT:+, pâtamu šta sama bolêjê takajê , nu , kânsêrvacivnâjê .

*LI7:nu , ne nadâ takovâ sibe pâzvaljac´ .

*LI7:netu xarošývâ +/.

*INT:dalžny byc´ ramkê priličêjê .

*LI7:nu , vot imênnâ .

*LI7:netu , značýt , nêčévo ni nadâ .

*LI7:pus´ on idzët u storânu .

*INT:da .

*INT:a š´č´as kak-tâ maral´ , ana na (.) zadnêm planê dze-tâ .

*LI7:+< a ciper vrodzê by pasmotrýš na dzevâčku , kak dzevâčkâ , a vidzët sibe , nêpanjatnâ što .

*LI7:što ta za dzevâčkâ ?

*LI7:a dze ana žyvët ?

*LI7:v slonêmê .

*LI7:i vot kak prydzëš va dvor , takix tut +...

*LI7:<až žalkâ>[_/] až žalkâ , što (.) pâcirajê svaju molâdâsc´ , i jejo vot nêkada ni najdzëš .

*LI7:molâdâsc´ nadâ beréč (.) na vsju žyz´ , štob jana pomnêlâs´ , što étâ dzejsc´vicêl´nâ +...

*LI7:vot my dažý staryjê i xodzêm na prahulku , i my hétâ ščé i ljubêm , i uvažajêm , i cénêm , što my vot užé atxodzêm , užé što zarâ@w my starân´kêjê budzêm saúsem +...

*LI7:my ne smožým tudy +...

*LI7:nu , možý , éty ščé hod sxodzêm , da .

*LI7:+" nu davajcê sxodzêm .

*LI7:+" nu davajcê .

*LI7:nu , pašli .

*LI7:vot kak a étâ , dvaccýc´ let , a jana úžé (.) ni pânimajê , ú kakom mirê ana žyvët .

*INT:cénnâscê druhijê .

*LI7:saúsem .

*LI7:nu takijê bescénnyjê (.) mâladzëž , što ja ne znaju .

*LI7:nêužélê ne možnâ zanjaccý čem-tâ druhim ?

*LI7:nu , ne vse dajuccý učobâ , nadâ i klas rabočý .

*LI7:nadâ ž panjac´ , što nadâ rabotâc´ , a ni sidzec´ na lavkê .

*LI7:končýlâ dzesêc´ klasâv , i užé jej nima ni raboty , ni vučoby .

*INT:+< ni učëby dal´šý , nu .

*LI7:nu , netu +...

*LI7:nu , ni úse hramâtnyjê buduc´ .

*LI7:nu , vučony svajo majê , a ty svaju rabotu , raz ty ne vyvučýlâsê .

*LI7:a étâ nêčévo .

*LI7:étâ očên´ ploxâ , očên´ .

*INT:xârašo .

*INT:skažycê , pažalustâ , vot jeslê gâvaric´ o bêlaruskâm narodzê , kakijê âtličicêl´nyjê čerty vy magli by vydzêlêc´ v bêlaruskâm narodzê ?

*INT:vot +...

*INT:ilê što [_/] što vy vkladyvâjêcê v panjacêjê nâstajaš´čê bêlarus ?

*LI7:ja xaču skazac´ , vot u nas , kak pa +...

*LI7:ja vižu pa cêlivizâru , hâvarac´ , što narod , bêlarus , očên´ xarošý .

*LI7:ja xaču skazac´ , ja ni hramâtnâjê , no cénju svoj narod (.) bescénny .

*LI7:šo-tâ nadâ (.) imec´ , i gordâsc´ , i cénnâsc´ .

*LI7:a ne tak +"/.

*LI7:+" ja xarošýjê , ja xarošýjê .

*LI7:ni vsë xarošý u nas .

*LI7:nu nadâ jaho cénic´ , kab (.) cibe uvažalê .

*LI7:a ne tak +"/.

*LI7:+" ani pryduc´ , pryjeduc´ da nas inastrancy +...

*LI7:i užé vsë , ani rastalê , u nas užé vsë možnâ pazvolêc´ .

*LI7:pâtamu šta ja xarošýjê .

*LI7:a pazvolêc´ +...

*LI7:možnâ padumâc´ iščo , pazvolêc´ im ilê ne pazvolêc´ .

*LI7:vot tak ja ščytaju .

*LI7:a nas užé jix očên´ mnogâ .

*INT:étâ točnâ .

*LI7:zarâ@w nas budzê men´š .

*INT:da , asobênnâ jeslê pra kitajcêv hâvaric´ .

*INT:da , idzëš pa fâkul´cetu , božê moj , tut kitajcy , tam kitajcy , v tom uhlu kitajcy .

*INT:i vsë tol´kâ slyšýš ix hovâr +"/.

*INT:+" ba-ba-ba-ba-ba .

*INT:i pa horâdu +...

*INT:tožý vzjac´ tot žé samy minsk +/.

*LI7:+< hovâr .

*LI7:ja ješčo +...

*LI7:vidzêš , <kak ani>[_////] kak jani ješčo lomêc´ našu mâladzëž .

*LI7:vrodzê by (.) našýjê dzevâčkê úljubljajuccý , a žéniccý ani +...

*LI7:ne dâpuskajêccý tam , a nel´zja jaho .

*LI7:a jeslê ana pajdze tak vot nêzakonnâ , tam jej žyznê netu , ana bystrâ +/.

*INT:+< da , da .

*INT:ni jej , ni jejo dzecêm .

*LI7:dzecêm +...

*LI7:i nixto +...

*LI7:i znoú jana pryxodzêc´ u razbitâhâ karytâ .

*INT:nu , vot skol´kâ pa étâmu <pus´ gâvarjat>["] , skol´kâ sluč´ýjêv užé âbsuždalâs´ .

*INT:intérnâcýanal´nyjê brakê écê raznyjê .

*INT:što patom slëzy l´jut , pa sudam xodzêt , to ješ´čë što .

*LI7:nu da , i dzicej nima .

*INT:da , da .

*INT:sudzêccý za rebënkâ .

*LI7:+< vot paétâmu ja +...

*LI7:pâtamu što nadâ znac´ svaju gordâsc´ malâ , što ja bêlarus , xarošýjê .

*LI7:kanešnê , my xarošýjê ljudzê za tavo , što my vajny ne pâdymajêm , šo nam vsë xârašo .

*LI7:vot .

*LI7:no étâ ni nadâ tak pâstupac´ , što nam xârašo .

*LI7:jes´ dzela plaxijê , nêxarošâjê .

*LI7:nadâ jaho padnjac´ , vapros , što [_//] štob tak ne bylâ .

*LI7:a tak +...

*LI7:+" a , mne xârašo , a ty kak xočýš .

*LI7:i vot tak u nas i pâlučajêccý .

*LI7:étâ padumât´ tol´kâ , dze vot takijê (.) dzêrýktara , vsë , ani pâlučajuc´ pa try mil´jonâ .

*LI7:rabočý savsem pa trystâ pâlučajê .

*LI7:vučýcelja , vabščé cêligencýjê , upalâ (.) na niz (.) vabščé .

*INT:ni cénêt nas .

*LI7:da .

*LI7:i nixto ni xočý užé dažý s mužykoú rabotâc´ , bo nima za što , on sim´´ju ne prakormêc´ .

*LI7:tak začém čýlavek dzesêc´ let vučyúsê ?

*LI7:a patom ješčé pjac´ athroxâjê , kab tožý bylo na atličnâ , i rabotât´ tožý nadâ atličnâ +/.

*INT:a pâluč´ajêš ta (.) s hul´kên nos , da .

*LI7:+<

[_/] a jescê nima s čaho , nu . *LI7:vot paétâmu našý bêlarus´ takajê . *LI7:a jeslê b my cénilê hétâ vsë i dâbivalêsê , to , kanešnê , my bylê b xarošýjê . *LI7:a tak my +... *LI7:paétâmu (.) xarošýjê , nu ni ú hétu storânu . *INT:xârašo , dobrê . @New Episode *INT:a (.) jeslê gâvaric´ o bêlaruskôj kul´turê , vot što vy vkladyvâjêcê v étâ panjacêjê ? *INT:što , pa-vašýmu , javljajêccý nêat´´jemlêmâj č´asc´ju bêlaruskâj kul´tury ? *INT:možýt , kakijê-tâ âsâcyacýjê , prêdstavlenêjê srazu prixodêt v golâvu , jeslê vot gâvaric´ o bêlaruskâj kul´turê ? *LI7:kul´turâ našý (.) ni takajê (.) vysokâjê . *LI7:no , ja xaču skazac´ , étâ kul´turâ , jana dalžna byc´ (.) z načalâ hadov . *LI7:našýx bacjušk , staryx , dzeduškâm , pradzeduškâm +... *LI7:attudâ nadâ bylâ , kab étâ kul´turâ praxodzêlâ . *LI7:no my , našýjê dzeduškê , babuškê , tožý byli vse (.) u trudze , u +... *LI7:any byli na svajej zemle . *LI7:any bol´šý trudzilêsê , any tuju kul´turu i ne vidzêlê . *LI7:my ad étâvâ i atstalê . *LI7:ne vse , naš narod (.) imejê kul´turu . *LI7:kul´turâ , ja xaču skazac´ , ni za tavo , što jon bahaty i kul´turny . *LI7:a kul´turâ dalžna byc´ (.) prostâ , takajê (.) i serdzečnâjê , i akvatnâjê , i štob jana (.) dzesc´vicêl´nâ +... *LI7:i prastajê ana byla . *LI7:kak pa bêlarusâm hâvarat , što ani očên´ xarošýjê . *LI7:nu štob byla i dastu@k +/. *INT:dastojnâjê . *LI7:dastojnâjê étâ kul´turâ . *LI7:u nas étâvâ jaščé nima . *LI7:étâj kul´tury ja ni vižu xx . *LI7:u nas tak vyxodzêc´ , jak jon kâmersant , s tryma klasâmê , naxvatâú hrošýj , jon kul´turny . *INT:da , pradvinuty . *LI7:pradvinuty . *LI7:a to , što ty vučylâsê pjat´ let , u cibe dzenêh net . *LI7:i što ? *LI7:tvaju kul´tury ni vidzêc´ . *INT:tak dažý , znajêcê , tak vot pa školê , da , inahda smotrêš , vot xto +/. *LI7:što , ni pravdu ja hâvaru ? *INT:pravdu , pravdu . *INT:tak vot dažý pa âdnaklasnêkam svajim , da ? *INT:ce , katoryjê +... *INT:vot vzjac´ tam , nu , pjac´ let učêšsê , da ? *INT:učêšsê , učêšsê , učêšsê . *INT:v rêzul´tacê ty ne znajêš , što ty buéš@w pâluč´ac´ , kak ty budêš žyc´ . *INT:a xto-tâ ni pašol ni učiccý , nêčevo . *INT:dze-tâ tam zakončêl kakijê-nibudz´ kursy prastyjê , i úsë . *INT:mašynu sabe jana užé kupilâ , užé jezdzêt , kâralevâ . *LI7:+< da , pajedzê u pol´šu dy tudy , prývjaze hrošýj , i užé vot +... *LI7:u nas sasedkâ , nu , ana staréjšýjê majej dočkê . *LI7:ana tožý muzyku kančalâ pa fârtapahâ +... *LI7:ja ne +/. *INT:fartâpêânâ . *LI7:nu . *LI7:tak jana , étâ samâjê , užo brosêlâ . *LI7:i jana pašla târhavac´ , a ni tuda , i úsë . *INT:našla vyxâd , a što delât´ ? *LI7:+< vyxâd +... *LI7:i jana von (.) ú minsku von xatu pastrojêlâ , dzve u slonêmê pastrojêlâ . *LI7:sama užé puxnê ad hrošýj . *LI7:dy ne nadâ jej étâ učycêlê . *INT:da , da , pravêl´nâ . *LI7:no my bez muzykê , bez (.) učýcelej školy , my vabščé vsë zabrosêm . *INT:étâ vsë-taki iskustvâ , da . *LI7:da , iskustvâ . *LI7:da i takojê vučycêlê +... *LI7:jeslê ne budzê vyčycêljê , ne budzê doktârâ , my ž pamrom . *LI7:nas nêčévo žyvohâ ne budzêt . *INT:budut ani , prostâ +... *INT:što ž dzelâc´ ? *LI7:jany budut , no ani (.) ne buduc´ +/. *INT:ani ne pâluč´ajut to , što ani dalžny pâluč´ac´ v princýpê , da . *LI7:+< da . *LI7:vot jana nâtârhavalâ , ana bahatâ , ana vysokâjê . *LI7:a u cibe netu , vučycêlê +... *LI7:nu šo ty za vučycêl´ , bo u cibe nêčévo netu , andnyjê bâsanožkê ? *LI7:ja xadzilâ u školu ubirac´ , tak étâ +... *LI7:na pen´sêju pašla . *LI7:i vot učycêlê obuj , božý moj , až mne jix žalkâ . *LI7:jany pêrâdzejuccý , pêrâbuvajuccý v étu obuj . *LI7:učycêl´ v takom obuvê xodzêc´ u školu . *LI7:nu , razvê učycêl´ [_//] učénik dzevjatâvâ (.) dzesjatâvâ klasâ budzê uvažac´ étu učycêl´nêcu ? *INT:da nêkahda . *LI7:nêkagda . *LI7:i što budzê za (.) školâ ? *LI7:i kakajê ana budzê ? *LI7:i va što jana pryjdzê ? *LI7:ja ne znaju . *INT:da . *INT:nu ne valnujcês´ , nêčévo . *LI7:kab toj prêzidzent +/. *INT:vdruh v adzin prekrasnyj dzen´ što-nibudz´ slučiccý , žyzn´ pêrêvernëccý , i vse budut (.) š´č´aslêvy . *LI7:+< net , pêrêvaračvâc´ ne nadâ . *INT:ne , v +... *INT:étâ , nu , kak by v pâlažycêl´nuju storânu . *LI7:v storânu , a pêrêvaračvâc´ ne nadâ . *LI7:vajna nikomu xarošývâ ne prýnesla . *INT:+< da , da . *INT:ne-ne-ne , vy što ? *INT:ja tokâ ne pra vajnu gâvarju . *LI7:lučšý [_/] lučšý žyc´ tak , jak užé jesc´ , nu staraccý nadâ , nadâ staraccý . *INT:xârašo . *INT:a skažycê , pažalustâ , vot š´č´as paru vaprosâv pra jêzyki zadam . *INT:možýt byc´ , vy samê nâbljudalê ilê možýcê prêvesci takoj primer +... *INT:vot (.) čêlavek v ljuboj sêtuacýjê gâvarit na adnom jêzyke ? *INT:ilê on pêrestrajêvâjêccý s jêzyka na jazyk v zavisêmâscê ot sêtuacýjê ? *INT:nu , vot , nâprimer , vot domâ on hâvarit tak , vyjdzêt na ulêcu , on hâvarit tak tam , pajdzët na rabotu , iš´čë pa trecêmu nâčinajêt hâvaric´ . *INT:ilê bez raznêcý , vot kak on gâvarit domâ , tak i vizdze ? *LI7:vot ja [_/] ja ni hramâtnâjê , no ja kak , étâ , kak byla v dziréúnê , kak načýlâ tak gâvarit´ , i ja ne pêrastrajvâlâsê gârackuju . *LI7:i tak ja âstalasê svajim jêzykom . *INT:dajcê pažmu vam ruku . *INT:mâladcy ! *LI7:vot . *LI7:a u nas u dzjaréúnê byla dzjaúčynâ , ana tožý try klasâ končýlâ +... *LI7:to jana pa-ruskê hâvarylâ , jak pryšla u slonêm . *LI7:pryxodzêc´ užo ú dziréúnju i pa-ruskê hâvaryt . *LI7:a my z jaje úse smjajemsê . @End

(Stand: 09.06.2021)