int_sl_7

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: LI7 Migrant, INT Interviewer

@ID: brms|int|LI7|49;|female|Informant||Migrant|professional||

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

*INT: nu vsë , zapês´ pašla .

*INT: š´č´as ja +...

*INT: v nač´alê našývâ interv´´ju ja by pâprasilâ vas prestavêc´ , što vy pišýcê knigu a sebe .

*INT: i vot što by vy râskazalê v étâj knigê ?

*INT: a svajej žyznê , a dzectvê +...

*INT: možýt , kakijê-tâ vâspâminanêjê asobênnyjê u vas jest´ ?

*INT: možýcê vot vsë raskazyvâc´ .

*LI7: ljuboúnyjê hâvaryc´ ?

*INT: možýcê ljuboúnyjê .

*LI7: nu , vot nâčynaju ja (.) hâvaryc´ .

*LI7: kanešnê , ja (.) ni mahu tak vam skazac´ (.) krasivâ .

*LI7: pâtamu šta ja imeju tol´kâ (.) čétyrý klasâ +/.

*INT: nêčévo strašnâvâ !

*INT: kak raskažýcê , vsë prekrasnâ budzê .

*LI7: nu , radzilâs´ ja u dzirévnê .

*LI7: dziréúnê nâzyvajêccý dzežkâvêčý , zel´vênskê réhion .

*LI7: žylâ +...

*LI7: poslê vajny očên´ cêžélo bylâ žyc´ majim radzicêlêm .

*LI7: ploxâ my dzectvâ prâveli , pâtamu šta ne bylâ poslê vajny nêčévo .

*LI7: dâbyvalê my (.) hrošý savsem malên´kêjê .

*LI7: v kalxozê nixto nam ni placiú , a rabotâc´ my rabotâlê .

*LI7: ni tak , jak ciper , malô (.) dajuc´ hrošýj , i ja rabic´ ne budu .

*LI7: nas takohâ ni bylo .

*LI7: my xadzilê ú kalxoz , rabotâlê .

*LI7: i nêčévo ni placilê , a každyj dzen´ zânimalêsê (.) rabotâju .

*LI7: nu , pryšlo takojê vrémê , što ja vyšlâ zamuž , u dvaccýc´ hadoú .

*LI7: moj muž pašoú u [_////] v armêju , i ja astalâsê z rybënkâm .

*LI7: i ryšylâ vycê , pryjexâc´ u slonêm na rabotu .

*LI7: mine vâjênkamat (.) ustrojêú na rabotu .

*LI7: u slonêmê tožý poslê vajny bylo (.) ni zavodâú , nêčévo , kromê (.) sadzêkâ i bytkâmbinatâ .

*LI7: byú tada , nâčynajuščýjê naš slonêm +...

*LI7: i (.) jaščé byú (.) mêsâkâmbinat i maločny zavod .

*LI7: bol´šý u nas tut ne bylo +...

*LI7: vot .

*LI7: ja nâčynalâ s sadzêkâ .

*LI7: v sadzêkê rabotâlâ njanêčkâju .

*LI7: vot .

*LI7: bylâ cêžélo tožý ú horâdzê žyc´ , na časnâj kvarcirê .

*LI7: vot .

*LI7: patom kak-tâ (.) pâcixon´ku , pâcixon´ku , i ja vstrojêlâsê ú bytkâmbinat i rabotâlâ ú trýkatažnym céxu .

*LI7: trýkatažny céx očên´ byl xarošý i +...

*LI7: očên´ xarošýjê rabotâ .

*LI7: i zakazâú bylo mnohâ , i staxanâúkâju byla , i v germânêju jezdzêlâ ja , pa (.) svajoj rabocê .

*LI7: pervâjê mestâ zânila pa rajonu .

*LI7: vot .

*LI7: kak-tâ rabotâ byla u mine xarošýjê .

*LI7: i pa rabocê byla (.) xâraša , i obščýstvâ bylâ u nas xarošýjê .

*LI7: i tak nâčalas´ u mine žys´ xarošýjê .

*LI7: nu tut (.) mine pâdvjalo +...

*LI7: v žyznê z mužým ploxâ (.) žyc´ .

*LI7: ne xarošý bo jon muž byú , piú , huljaú , ni vëú sjabe âdakvatnâ .

*LI7: i ja z im râžyšlasê .

*LI7: râžyšlasê , vyšlâ druhi raz zamuž , i našlasê vtarajê u mjane ljuboú .

*LI7: žys´ ú mjane pakrašý stalâ .

*LI7: dvojê dzicej at pervâvâ mužý , radzilâ (.) s vtarovâ mužý dočku .

*LI7: i v nas bylô vsë xârašo .

*LI7: i dzecê maje xarošýjê , i rabotâjuc´ xârašo , i umnicý , menšýjê sa mnoj dočkâ , ja žyvu s (.) dočkâju .

*LI7: i ana rabotâjê učycêl´nêcâju .

*INT: a što prêpâdajot ?

*LI7: ana prýpâdaje muzyku , pêaninu .

*LI7: vot .

*LI7: nu , što xaču skazac´ ?

*LI7: v žyznê vsë bylo , i mnohâ čyvo .

*LI7: no kracên´kâ skazac´ +/.

*INT: možnâ ne kracên´kâ .

*LI7: možnâ skazac´ to , što (.) xto xočý žyc´ krasivâ , rabotât´ nadâ , abščaccý z ljudzmi xârašo , i tady žys´ xarošýjê .

*LI7: i vozlê [_///] k cibe (.) âkružajuščýjê buduc´ xarošýjê .

*LI7: tak što ja žélaju vsem ljudzjam (.) žys´ pražyc´ ne tak prostâ , kak u polê , a tak , kab bylo dzesc´vicêl´nô pamêc´ ab tom , što ty pražyú i što-tâ uklad ulažyú .

*LI7: štob tvaje dzecê bylê xarošýjê .

*LI7: štob dzecê tožý svajo pâkalenêjê (.) staralêsê iščé lučšý prâvesci .

*LI7: kak (.) mne , mne bylo cêžélo , pâtamu što takajê âbstanoúkâ byla , što ne očên´ bylo +...

*LI7: cêžélo v tom , što my +...

*LI7: ne bylo ni tavo bahactvâ , ni tyx hrošýj , tokâ zdarov´´jê bylo .

*LI7: rabotâlê i dâbyvalê .

*LI7: vot .

*LI7: nu što jaščé xaču skazac´ ?

*LI7: kanešnê , ljublju ja ljudzej .

*LI7: i padruhâú mnohâ u mine , druzej .

*INT: i sič´as , da ?

*LI7: i ciper .

*LI7: i abščajusê , i xoc´ ja i zâbalelâ , no vse kala mjane padruhê , kak (.) gâvaryccý , jak z dzectvâ .

*LI7: na rabocê ja prâbyla sorâk hadoú , na adnoj rabocê .

*INT: prilič´nâ .

*LI7: da .

*LI7: i úse (.) rabotnêkê , kak druz´ja .

*LI7: i pa sën´nêšnê dzen´ .

*LI7: mne užé šésjat vosêm hadoú , a my iščé abščajêmsê .

*LI7: i xodzêm v les , na pryrodu , zimoju xodzêm (.) snežkê katajêm .

*INT: nêčevo sibe !

*INT: akcivnyj otdyx takoj .

*LI7: da .

*LI7: i ú baby ihrajêm , i u stol [_///] zastol´jê dzelâjêm sa snehâ (.) vot , pesnê pajom .

*INT: klasnâ !

*LI7: nu , ciper kak-tâ užé vozrâs u nas užé pâdašol +...

*LI7: ne očên´ .

*LI7: užé nas i hâlasa , užé vozrâst takoj +...

*LI7: jes´ u mine padruhê , užé pa semsêt pjac´ hadoú (.) vot , pa semdêsêt .

*LI7: užé my pec´ v aútobusê +...

*LI7: ni pajom , kada jedzêm s odyxâ .

*LI7: nu , každyj raz my takojê pravodzêm .

*LI7: i dažý pryxodzêc´ u xatu , tožý druh_druhâ advedvâjêm .

*LI7: vypevac´ my ni p´´jom , atnosêmsê k étâmu tak , čuc´-čuc´ .

*LI7: xto možý , xto ni možý , nu , pâvêsiliccý my +/.

*INT: i tak možnâ .

*LI7: +, da six por .

*LI7: vspâminajêm vsë dzectvâ , vspâminajêm rabotu (.) vot .

*LI7: vezdze ja jezdzêlâ .

*LI7: v lêninhrad pa (.) étâ , što +...

*LI7: ja vsë pervyjê mesta zânimalâ .

*LI7: to jezdzêlê my i v lêninhrad , i v kâlêninhrad .

*INT: +< a vy pa čëm imênnâ pervyjê mestâ zânimalê ?

*LI7: a my zânimalê mesta pa rabocê , plan davalê .

*LI7: i v girmanêju jezdzêlâ paétâmu , što pervâjê mestâ zânjala pa rajonu .

*LI7: pa rabocê (.) jezdzêlê .

*INT: nu , vot râskažycê a svajix vpêč´atlenêjêx écêx , at écêx pajezdâk .

*LI7: +< vpêčatlenêjê , kanešnê +...

*LI7: ja xaču skazac´ , što ja v germanêjê byla , étâ bylâ dze-tâ +...

*LI7: oj , kak étâ skazac´ ?

*LI7: v šésjat vas´mom hodzê .

*LI7: kagda (.) germanêjê pêrêxadilâ u druhi ixnê étât +...

*LI7: vot ja ne mahu skazac´ , kak +...

*LI7: v obščêm , ani pêrešli užé u +...

*LI7: v obščým , kak-tâ +...

*LI7: vot ni gramatnâ , ni mahu skazac´ .

*LI7: nu , ani [_/] ani [_/] ani prostâ bylê v adnom sajuzê , a patom pêrestrojêlêsê .

*LI7: vot .

*LI7: nu xârašo any žyvut , i žylê tada xârašo .

*LI7: nu , kanešnê , my xacja rabotnêkê takijê , pervâjê mestâ zânjali pa rajonu , no kahda my tam uvidzêlê , što u jix (.) u bytkâmbinacê , kak rabotâjut ljudzê , to my , kanešnê , âtstavaúšýjê ljudzê .

*LI7: i dažý katoryjê +...

*LI7: éskursavod nas vaziú , pakazvâú i havorýc´ , što +...

*LI7: +" ja byú (.) u minsku , to ja ničohâ xarošývâ ni našol (.) u minskê .

*INT: +< bal´šajê raznêcâ takajê ?

*LI7: da .

*LI7: +" a tol´kâ ja našol u litve (.) nemnožkâ tam , šo-tâ kakoj-tâ scil´ byl .

*LI7: +" a ú (.) bêlarusê nêčévo ni našol xarošývâ .

*INT: a v kakix-tâ gâradax ilê v adnom kakom-tâ horâdzê bylê ?

*LI7: nas mnohâ , pa úsix hâradax xadilê , no ja ciper ni mahu skazac´ , užé skokâ let prajšlo .

*LI7: i , va-pervyx , ja poslê âperacýjê .

*LI7: mne na +...

*LI7: âperacýju na holâvu delâlê , to ja užé ne mahu tak skazac´ (.) toč´nô .

*INT: a ješ´čë v lêningradzê bylê , da ?

*LI7: v lêninhradzê bylê , tožý na éskursêjê , vezdze jezdzêlê (.) vot .

*LI7: lêninhrad , kanešnê xx +...

*LI7: vot my dažý ješčo udzivljalêsê , što <lêninhrad my kormêm>[_/] lêninhrad my kormêm , a u nas kaúbasâú nima u mâgazinê .

*LI7: a tam dzijscvicêl´nâ nadâ karmit , pâtamu što ljudzê i ljudzê , skursavody , skursavody , skursavody .

*LI7: kanešnê , tam nadâ pâkazac´ , što (.) xot´ tam , u jixnêj [_///] v lêninhradzê , xoc´ što-tâ jesc´ , šo čýlavek sumku uzjaú kalbas .

*LI7: vot takijê tam bylê dzela .

@New Episode

*INT: a z dzectvâ , možýt , ješ´čë kakijê vâspâminanêjê ?

*LI7: +< a z dzectvâ +...

*LI7: nu , z dzectvâ ja xacelâ +...

*LI7: vam ja hâvarylâ , što očên´ bylo trudnâjê dzectvâ .

*LI7: xadzilê my bâsjakom .

*LI7: vot .

*LI7: dažý xaču skazac´ takojê , xoc´ znajêcê , dze-tâ bližý vy +...

*LI7: kupilâ mamâ bajkê i pašylâ mne (.) pântalončýkê .

*LI7: i ja takajê byla davol´nâjê , što ú mine pântalončýkê .

*LI7: ja idu u školku i pakazvâju .

*LI7: xoc´ kab xto mine uvidzêú pad kalenkâm , što i mine pântalončýk jesc´ .

*LI7: vot takajê u nas dzectvâ .

*INT: +< radâsc´ , dzeckâjê radâs´ .

*LI7: +< a ciper takijê bahatyjê , adzetyjê , i usë +"/.

*LI7: +" nima , ni što âdzevac´ .

*LI7: +" ni xarošýjê , i hrošýj nima , i cêžélo nam .

*LI7: da , ščaslivyjê ljudzê , étâ kab vy nêkahda , dzecê , ni vašý únukê , nixto ni vidzêú étâj vajny i étyx nêdastatkâú .

*LI7: što my étâ pêrežylê .

*LI7: i to ja xaču skazac´ , što ja by xacelâ b lučšý žyc´ , kanešnê .

*LI7: my dastojnyjê tavo , štob my lučšý žylê .

*LI7: no spasibâ i za hétâ .

*LI7: vot , kanešnê +...

*LI7: a z-za tavo , što my (.) nêdastojnâ žyvëm , my sama mnohâ vênavatyjê .

*LI7: rabotâlê my nakačýstvênnâ , rabotâ našý išla mnohâ +...

*LI7: nu , što (.) nêčévo +...

*LI7: ja pajexâlâ v girmanêju , tam adnu ciketâčku pastavêc´ , jaki (.) étât , i užé krasivâ .

*LI7: a u nas našlëpâjuc´ étyx stročýk , što ni râzabraccý tavo karmančýkâ , ničohâ vidâ nima .

*LI7: a mnohô šylê i rabotâlê .

*LI7: i dârabotâlêsê , što my svajho prâjizvodstvâ nêčévo ni pakazyvâém , a tol´kâ za hranicýj , to tamâkâ +...

*LI7: u nas bolêjê kačýstvênnâ šylê u bêlarusê , čym ciperâkâ kitaj pryvozêc´ , étât , kak jevo , turcýjê .

*LI7: no , ja vam hâvaru , adzin ban´cêk , i čyvo značýc´ .

*INT: nu da .

*INT: adna dzetal´kâ .

*LI7: adna dzetal´kâ , i vsë , i modnâ .

*LI7: paétâmu i našý strana vot , skazac´ , atstalâ .

*INT: tak dažý i ciper´ pa toj žé samâj adzeždzê .

*LI7: da .

*LI7: pryšla ja u sapožnuju tuda , pêrešli my užé na sapožnâjê .

*LI7: nas (.) sidzic´ +...

*LI7: vse i ú mazucê , u klejê fartuk toj , da jaho ni pâdajci .

*LI7: a on stajic´ u takom krasivâm xalacê , pâdyšoú , kâblučok pâdlažyú pad étu , plan , étu , lapku , i úsë , i hatovê kâblučok .

*INT: +< i vsja rabotâ .

*LI7: i vsja rabotâ .

*LI7: a u nas c´vikoú nab´´je , nab´´je , patom kažý +"/.

*LI7: +" pâhljadzi , možý , užo budzê dobrâ .

*LI7: +" ne , iščé [_/] jaščé hvos´ mešajê .

*LI7: i tam bolêj hvazdzej naložýc´ u tavo kâblučka .

*LI7: nu to jak my možým byc´ (.) krasivyjê i umnyjê ?

*LI7: my âtstajom .

*LI7: xacja (.) dzescvicêl´nâ vot , smatry , ciperâkâ (.) cêlefony +...

*LI7: ni našý étâ ž cêlefony zrabilê .

*INT: +< nu da .

*INT: mabil´nyjê , vy +/.

*LI7: nu .

*INT: nu da , ne našý .

*LI7: nu , nixto .

*LI7: u nas tožý ž mnohâ +/.

*INT: da , da , i spêcýalistâv , i gramâtnyx ljudzej , i talkovyx , katoryjê pânimajut , râzbirajuccý va vsëm étâm .

*LI7: +< spêcýalistâú , da , i talkovyx , nu [_/] nu netu cexnêkê hétâkâjê .

*LI7: vot .

*LI7: tak (.) što vot takojê našý bylô dzectvâ .

*LI7: nu , xto xaceú žyc´ (.) i dabiccý étâvâ +...

*LI7: ja šytaju , za svaju žyzn´ +...

*LI7: jak ja vyšlâ z dziréúnê , s kalxozâ , što ja (.) rabotâlâ u kalxozê , vručnuju kartošku sažalâ pa hektaru (.) bâsjakom , to ja ščytaju , što ja ješčé sibe âpraúdalâ v svajej žyznê .

*LI7: vot xto xaceú .

*LI7: a xto +...

*LI7: ciper (.) p´´jut , praznujuc´ , ni hljadzjac´ ni dzicej , ni vnukâú , ni +...

*LI7: sibe nêakvatnô@w (.) vidut .

*LI7: nu étâ i ú našým vozrâscê užé jes´ takijê .

*LI7: u dziréúnê vabščé , ja udzivljajus´ +...

*LI7: nekâlê dzeréúnê byla , étâ svjatojê .

*LI7: a ciperâkâ use p´janêcý .

*LI7: nu dak xto ž vênavat ?

*LI7: i babê semsêt hadoú , vosêmsêt , a ana p´´jot .

*INT: sama i vênavatâ .

*LI7: sama vênavatâjê .

*LI7: vot jaje i únukê takijê , pâdbirajuc´ jaje hrošý .

*LI7: tak što vot takojê .

*LI7: nu što bol´š skazac´ ?

*LI7: bol´šý ja ni mahu ničo skazac´ .

*INT: a vot vy skazalê , što tokâ četyrê klasâ xx , da ?

*LI7: čétyrý klasâ , bo ja zâbalelâ .

*LI7: i ja ni mahla xadzic´ u školu .

*LI7: zâbalelâ i patom atstalâ at svajix škol´nêkâú .

*LI7: nu étâ tožý +...

*LI7: mne jaščé radzicêlê vênavaty , znajêš .

*LI7: +" aj , pajdze sto hétym , partnixâj , naučýccý i budzê rabotâc´ .

*INT: vsë na avos´ tak .

*LI7: avos´ .

*LI7: dy vot i mine astavêlê , avos´ .

*LI7: a ja dva hodâ ni prašla u školu .

*LI7: užé pašli u sedz´my klas , a ja u domâ .

*LI7: i úsë , i ja užé ne pašla , i tak +...

*LI7: skazalâ bac´kâ s macêr´´ju , što budzê partnixâ , i tak ja i âstalasê (.) partnixâ .

*LI7: da jaščé bac´kâ havorýc´ +"/.

*LI7: +" liš by xârašo rabotâlâ , zarobêc´ kusok xlebâ .

*INT: dolê pravdy-tâ jesc´ v étâm .

*LI7: da .

*LI7: a kak pâvjarnulê radzicêlê , tak ja i astalâs´ .

*LI7: ta mne vot (.) maja cëtkâ havorýc´ +"/.

*LI7: +" jeslê b tabe bylo dzesêc´ klasâv , to ja ne znaju , kakim ty byla čýlavekâm .

*LI7: nu , a (.) hramâcê net , i nêkuda ne pajdzëš .

*INT: nêčevo , što ni dzelâjêccý , vsë k lučšýmu !

*LI7: nu ú školê +...

*LI7: nu , na rabocê ja uspevalâ .

*LI7: i plany davalâ , i râzrabatvâlâ (.) madélê , i pâščytaju svaju zarplatu ot i do .

*LI7: i jaščé dab´´jusê to , što vot ne dâpisalê mne .

*LI7: vot u mine tak nadâ .

*INT: za svajo stajalê .

*LI7: stajalâ za svajo i (.) dâbivalâsê .

*LI7: i xoc´ ja nihramâtnâjê , no ja svajo pâščytaju .

*LI7: tak što ja ne byla hétâkâjê , što (.) nihramâtnâ saúsem .

*INT: žyzn´ nâučylâ .

*INT: ne školâ , to žyzn´ , pravêl´nâ .

*LI7: da .

*LI7: nu , žylaju cibe (.) akončýc´ i byc´ xarošým (.) spêcalistâm .

*INT: pasibâ bal´šojê !

*LI7: kanešnâ , tokâ ne vučycêl´nêcâj , bo +...

*LI7: učycêl´nêcâj , ja ščytaju , što malyx [_///] bal´šy trud , a malo dzenêh plocêc´ .

*INT: nu trud-tâ da , i cêžélo , i složnâ .

*LI7: +< nêkrasivâ hétâkâ dažý .

*INT: +< i ješ´čë znajêcê , ja vot sama inahda dumâju , da , kazalâs +...

*INT: ja , v princýpê , tak ni kâcêgaričêskê procêv školy nastrojênâ , da , štoby vabšče +"/.

*INT: +" ni xač´u rabotâc´ v školê .

*INT: prostâ vot jeslê b znac´ , što pâpaduccý xarošýjê dzetkê , katorym to , što ty buéš@w gâvaric´ , âb´´jisnjac´ , to im budzêt nužnâ , da .

*INT: a jeslê budut vot sidzec´ takijê i prostâ (.) to grubâ na cibja skažut , to ješ´čë što-nibudz´ +...

*INT: nu , tokâ nervy svaji@w , tožý ne xočýccý +/.

*LI7: vy znajêcê što , nadâ +...

*LI7: decê , vse any xarošýjê .

*INT: da , da , étâ toč´nâ .

*LI7: +< dzecê , any vse xarošýjê .

*LI7: tol´kâ ani (.) beruc´ z domu mnohâ plaxovâ .

*LI7: jeslê jano kryšku u domâ , starajêccý mac´ z bac´kâm ulažyc´ što-tâ , to jano i u školu pryxodzêc´ lepšýjê .

*LI7: a jeslê ano u domâ vsë vidzêc´ nêxarošâjê +/.

*INT: nêgaciv adzin .

*LI7: da , učycêl´ ne možý dasc´ tožý svaje znanêjê .

*LI7: no jeslê ty užé pryzvany da [_///] byc´ učycêl´nêcâju , to užé ne za dzen´gê rabotâc´ , a za to , što ty +/.

*INT: štob čêlavekâ vyrâscêc´ .

*LI7: štob vyrâscêc´ i štob ty byla dzesc´vicêl´nâ spêcalist .

*LI7: a jeslê +...

*LI7: nu tut iščo v adnom +...

*LI7: štob malâ plocêc´ .

*LI7: učycêl´ [_//] učýniki pryxodzê´c lučšý adzetyjê , jak učycêl´nêcý .

*LI7: étâ tožý skazvâjêccý , što učycêl´nêcý (.) xužý adzetâjê , čym učénik .

*INT: da , tak +/.

*LI7: a učýniku što ?

*LI7: učýniku radzicêlê âdzevajut .

*LI7: a učycêl´nêcý trébâ svajo dzicja adzec´ , sem´ju nâkarmic´ +/.

*INT: +< i sebja .

*LI7: +, i sebe adzec´ .

*LI7: étâ dzve bal´šyjê raznêcy .

*LI7: i vot ano pryxodzêc´ , i sibe ku@k +...

*LI7: pakazvâjê , što ana baryšnê , što na joj usë krasivâ .

*LI7: a učycêl´nêcý , možý , i kalhotkâ dze parvanâjê .

*INT: da , écê učêniki byvajut , što každy dzen´ u novym prydzes´ , a ty možýš xadzic´ tam i nidzelju , i mêsjacamê ú adnym .

*LI7: +< vot imênnâ .

*LI7: i sem´ji , možý byc´ +...

*LI7: i , možýt , ne ustrojênâ .

*LI7: možýt vyjcê zamuž ni tak , kak xârašo .

*LI7: vsjakâjê ta sudz´ba .

*LI7: i vot učycêl´nêcý , hrošýj nima , i nima jak žyc´ .

*LI7: a dzecê , dzecêm nadâ učycêl´nêcy +...

*LI7: dzejsc´vicêl´nâ štob jon byú učycêl´ , šob jon hljadzeúsê , kak vučycêl´ .

*LI7: i adzety , i âbrâzavanêjê xarošýjê kab u jaho bylo , štob dzesc´vicêl´nâ pâkazaú svajo , što jon (.) dzesc´vicêl´nâ možý čýlavekâ nâučyc´ .

*LI7: tada i žyz´ xâraša , i učobâ idzët .

*INT: nu , i pâluč´accý vsë budzêt .

*LI7: da .

*LI7: no dzen´hê tožý mnohâ značýc´ u čýlaveku .

*LI7: jeslê u jaho dzen´hê je , jon (.) idzët na rabotu (.) s dušoju .

*LI7: i adzenêccý krasivâ .

*LI7: étâ tožý xârašo , kada pryličnâ čýlavek idzët .

*LI7: a ciper ana žé , učycêl´ kak-tâ +...

*LI7: drastvujcê .

*INT: drastvujcê .

*LI7: učycêl´ ran´šý byl tak , hrošý kakijê-tâ jany bol´šýjê pâlučalê , a dzecê , radzicêlê , menšý , to jany +...

*LI7: vidzêlâsê , što âtličajêccý učycêl´nêcý at učýnika .

*LI7: a ciper radzicêlê bahatyjê , ni [_/] ni pâlučajêt takijê , kak iščé vot jany , kâmersanty da vsë .

*LI7: u jix bešýnyjê dzen´hê , i dzecê adzetyjê .

*LI7: a učycêl´ što ?

*LI7: tol´kâ zdaroúê âdymajê , vsë .

*LI7: i jana ne možý ni svajim dzecêm , ni +...

*LI7: štob jano bylo pryličnâ .

*LI7: i sama +...

*LI7: jej cêžélo , jej prostâ cêžélo žyc´ (.) za hétyjê dzen´hê .

*INT: étâ toč´nâ , nu .

*LI7: trystâ tysêč pâlučac´ , trystâ pejsjat , učycêlju pâlučac´ +/.

*INT: cem bolêjê mâladomu spêcýalistu .

*LI7: +, spêcýalistu , to ja ne znaju .

*INT: nu , smex .

*LI7: smex adzin .

*INT: a ne zarplatâ +...

*INT: nu , tak š´č´as scipendzêjê .

*INT: vot u minja scipendzêjê š´č´as , dvescê tysêč .

*INT: a zarplatâ budzê ni namnohâ bol´š .

*LI7: da , i vot kak ?

*LI7: vot kak ?

*INT: nu , vabšče ne znaju .

*LI7: +< vot ja byla nêhramatnâ , to ja pâlučalâ trystâ rublej , nu , tryccýc´ na tyjê dzen´hê .

*LI7: nu , to ja nigramâtnâ byla , pânimajêcê .

*LI7: a étâ hramâtny čýlavek pâlučajê édâkuju pen´sêju +...

*LI7: jak ja pen´sêju .

*LI7: dažý ja bol´šý pâlučaju .

*INT: da , tak a étâ ž ješ´čë +...

*INT: malâ tavo , što adzeccý , étâ ješ´čë pajesc´ nadâ , da .

*LI7: usë [_////] vsë .

*INT: +< a ješ´čë sem´ju jeslê zâvedzëš , užé pra žyl´jo nadâ dumâc´ .

*INT: a z žyl´jom , étâ vabščé kâbala pâluč´ajêccý .

*LI7: da , i vabščé +...

*LI7: vot xaj zapisvâjê , to radzêvâ i havorýc´ , štob tol´kâ pâdymalê zarplatu spêcýalistâm , učycêlêm .

*LI7: štob možnâ bylo nâučyc´ učýnika .

*LI7: tada budzê i učycêl´ gramâtny , i učénik .

*INT: xârašo .

@New Episode

*INT: skažycê , pažalustâ , vot jeslê by inastranêc pâprasil vas râskazac´ a bêlarusê , a slonêmš´čênê , a gorâdzê slonêmê , vot a našým gorâdzê , što by vy magli jemu râskazac´ ?

*LI7: nu što by skazac´ ?

*LI7: kanešnê , jak ja pryjexâlâ sjuda v slonêm , to tot slonêm byú (.) prostâ +...

*LI7: na sën´nêšnê dzen´ (.) to vabščé xarošý slonêm .

*LI7: poslê vajny tut bylâ +...

*LI7: ni rajonâú ne bylâ , ni raboty ne bylâ , ni zavodâú ni bylo , nu , nêčévo ni bylo .

*LI7: što u étym slonêmê bylo ?

*LI7: savsem malên´kê hâradok .

*LI7: a ciper užé razrossê hâradok .

*LI7: ja ne vedâju , musê , šéssot , šéssot s čém-tô +/.

*INT: okâlâ semêdzêsêcê tysêč .

*INT: nâselenêjê ?

*LI7: da .

*INT: nu , dze-tâ okâlâ semêdzêsêcê tysêč´ , pa-mojmu .

*INT: jeslê ne âšybajusê .

*LI7: +< o , vidzêš , na skokâ .

*LI7: vot .

*LI7: nu , vyrâs gorâd , što tam gâvaryc´ .

*LI7: i ljudzê ékvatnyjê@k , bolêjê cêligentnyjê , i (.) žyvyjê ljudzê , i mâladzëž tožý .

*LI7: nu jes´ u nas mâladzëž +...

*LI7: nu , možý , sa vrémênêm , ja ščytaju , što naladzêc´ hâsudarstvâ , štob takix mâladzëžý ne bylâ .

*LI7: mâladzëž padvodzêc´ .

*LI7: starâ užé +...

*LI7: staryjê takijê , jak ja , jeslê ja pâdvela , to užé mne šéjsjat vosêm let , na jaje smatréc´ ne nadâ .

*LI7: nu užé vot mâladzëžý , dzêvjatnaccýc´ , petnaccýc´ , dvaccýc´ , samâ nâčynajuščýjê žyznê , a ana užé nêkamu ni nužna .

*LI7: vot i porcjuc´ slonêm .

*INT: i ne tol´kâ slonêm .

*LI7: asobênnâ , ja kažu , ja prydu , ja (.) ciper bal´najê , da , xažu na vulêcu , jak uvižu hétu mâladzëž +...

*LI7: nu , saúsem nêxarošâjê mâladzëž , savsem .

*LI7: u nas tožý byla ljuboú , i ljubilêsê , i cýlavalêsê , no kak-tâ skromnâ my étâ vsë dzelâlê .

*LI7: étâ bylâ +/.

*INT: ne nâpakaz .

*LI7: ne bylo takohâ pâkazanâjê .

*LI7: a ciperâkâ (.) ni znaju , što étâ takojê , abščénêjê takojê .

*INT: ničë@w ni bajaccý .

*LI7: nêxarošâjê .

*INT: sahlasnâ s vamê +/.

*LI7: nu , vot takijê dzelâ .

*INT: +, pâtamu šta sama bolêjê takajê , nu , kânsêrvacivnâjê .

*LI7: nu , ne nadâ takovâ sibe pâzvaljac´ .

*LI7: netu xarošývâ +/.

*INT: dalžny byc´ ramkê priličêjê .

*LI7: nu , vot imênnâ .

*LI7: netu , značýt , nêčévo ni nadâ .

*LI7: pus´ on idzët u storânu .

*INT: da .

*INT: a š´č´as kak-tâ maral´ , ana na (.) zadnêm planê dze-tâ .

*LI7: +< a ciper vrodzê by pasmotrýš na dzevâčku , kak dzevâčkâ , a vidzët sibe , nêpanjatnâ što .

*LI7: što ta za dzevâčkâ ?

*LI7: a dze ana žyvët ?

*LI7: v slonêmê .

*LI7: i vot kak prydzëš va dvor , takix tut +...

*LI7: <až žalkâ>[_/] až žalkâ , što (.) pâcirajê svaju molâdâsc´ , i jejo vot nêkada ni najdzëš .

*LI7: molâdâsc´ nadâ beréč (.) na vsju žyz´ , štob jana pomnêlâs´ , što étâ dzejsc´vicêl´nâ +...

*LI7: vot my dažý staryjê i xodzêm na prahulku , i my hétâ ščé i ljubêm , i uvažajêm , i cénêm , što my vot užé atxodzêm , užé što zarâ@w my starân´kêjê budzêm saúsem +...

*LI7: my ne smožým tudy +...

*LI7: nu , možý , éty ščé hod sxodzêm , da .

*LI7: +" nu davajcê sxodzêm .

*LI7: +" nu davajcê .

*LI7: nu , pašli .

*LI7: vot kak a étâ , dvaccýc´ let , a jana úžé (.) ni pânimajê , ú kakom mirê ana žyvët .

*INT: cénnâscê druhijê .

*LI7: saúsem .

*LI7: nu takijê bescénnyjê (.) mâladzëž , što ja ne znaju .

*LI7: nêužélê ne možnâ zanjaccý čem-tâ druhim ?

*LI7: nu , ne vse dajuccý učobâ , nadâ i klas rabočý .

*LI7: nadâ ž panjac´ , što nadâ rabotâc´ , a ni sidzec´ na lavkê .

*LI7: končýlâ dzesêc´ klasâv , i užé jej nima ni raboty , ni vučoby .

*INT: +< ni učëby dal´šý , nu .

*LI7: nu , netu +...

*LI7: nu , ni úse hramâtnyjê buduc´ .

*LI7: nu , vučony svajo majê , a ty svaju rabotu , raz ty ne vyvučýlâsê .

*LI7: a étâ nêčévo .

*LI7: étâ očên´ ploxâ , očên´ .

*INT: xârašo .

*INT: skažycê , pažalustâ , vot jeslê gâvaric´ o bêlaruskâm narodzê , kakijê âtličicêl´nyjê čerty vy magli by vydzêlêc´ v bêlaruskâm narodzê ?

*INT: vot +...

*INT: ilê što [_/] što vy vkladyvâjêcê v panjacêjê nâstajaš´čê bêlarus ?

*LI7: ja xaču skazac´ , vot u nas , kak pa +...

*LI7: ja vižu pa cêlivizâru , hâvarac´ , što narod , bêlarus , očên´ xarošý .

*LI7: ja xaču skazac´ , ja ni hramâtnâjê , no cénju svoj narod (.) bescénny .

*LI7: šo-tâ nadâ (.) imec´ , i gordâsc´ , i cénnâsc´ .

*LI7: a ne tak +"/.

*LI7: +" ja xarošýjê , ja xarošýjê .

*LI7: ni vsë xarošý u nas .

*LI7: nu nadâ jaho cénic´ , kab (.) cibe uvažalê .

*LI7: a ne tak +"/.

*LI7: +" ani pryduc´ , pryjeduc´ da nas inastrancy +...

*LI7: i užé vsë , ani rastalê , u nas užé vsë možnâ pazvolêc´ .

*LI7: pâtamu šta ja xarošýjê .

*LI7: a pazvolêc´ +...

*LI7: možnâ padumâc´ iščo , pazvolêc´ im ilê ne pazvolêc´ .

*LI7: vot tak ja ščytaju .

*LI7: a nas užé jix očên´ mnogâ .

*INT: étâ točnâ .

*LI7: zarâ@w nas budzê men´š .

*INT: da , asobênnâ jeslê pra kitajcêv hâvaric´ .

*INT: da , idzëš pa fâkul´cetu , božê moj , tut kitajcy , tam kitajcy , v tom uhlu kitajcy .

*INT: i vsë tol´kâ slyšýš ix hovâr +"/.

*INT: +" ba-ba-ba-ba-ba .

*INT: i pa horâdu +...

*INT: tožý vzjac´ tot žé samy minsk +/.

*LI7: +< hovâr .

*LI7: ja ješčo +...

*LI7: vidzêš , <kak ani>[_////] kak jani ješčo lomêc´ našu mâladzëž .

*LI7: vrodzê by (.) našýjê dzevâčkê úljubljajuccý , a žéniccý ani +...

*LI7: ne dâpuskajêccý tam , a nel´zja jaho .

*LI7: a jeslê ana pajdze tak vot nêzakonnâ , tam jej žyznê netu , ana bystrâ +/.

*INT: +< da , da .

*INT: ni jej , ni jejo dzecêm .

*LI7: dzecêm +...

*LI7: i nixto +...

*LI7: i znoú jana pryxodzêc´ u razbitâhâ karytâ .

*INT: nu , vot skol´kâ pa étâmu <pus´ gâvarjat>["] , skol´kâ sluč´ýjêv užé âbsuždalâs´ .

*INT: intérnâcýanal´nyjê brakê écê raznyjê .

*INT: što patom slëzy l´jut , pa sudam xodzêt , to ješ´čë što .

*LI7: nu da , i dzicej nima .

*INT: da , da .

*INT: sudzêccý za rebënkâ .

*LI7: +< vot paétâmu ja +...

*LI7: pâtamu što nadâ znac´ svaju gordâsc´ malâ , što ja bêlarus , xarošýjê .

*LI7: kanešnê , my xarošýjê ljudzê za tavo , što my vajny ne pâdymajêm , šo nam vsë xârašo .

*LI7: vot .

*LI7: no étâ ni nadâ tak pâstupac´ , što nam xârašo .

*LI7: jes´ dzela plaxijê , nêxarošâjê .

*LI7: nadâ jaho padnjac´ , vapros , što [_//] štob tak ne bylâ .

*LI7: a tak +...

*LI7: +" a , mne xârašo , a ty kak xočýš .

*LI7: i vot tak u nas i pâlučajêccý .

*LI7: étâ padumât´ tol´kâ , dze vot takijê (.) dzêrýktara , vsë , ani pâlučajuc´ pa try mil´jonâ .

*LI7: rabočý savsem pa trystâ pâlučajê .

*LI7: vučýcelja , vabščé cêligencýjê , upalâ (.) na niz (.) vabščé .

*INT: ni cénêt nas .

*LI7: da .

*LI7: i nixto ni xočý užé dažý s mužykoú rabotâc´ , bo nima za što , on sim´´ju ne prakormêc´ .

*LI7: tak začém čýlavek dzesêc´ let vučyúsê ?

*LI7: a patom ješčé pjac´ athroxâjê , kab tožý bylo na atličnâ , i rabotât´ tožý nadâ atličnâ +/.

*INT: a pâluč´ajêš ta (.) s hul´kên nos , da .

*LI7: +<

[_/] a jescê nima s čaho , nu . *LI7: vot paétâmu našý bêlarus´ takajê . *LI7: a jeslê b my cénilê hétâ vsë i dâbivalêsê , to , kanešnê , my bylê b xarošýjê . *LI7: a tak my +... *LI7: paétâmu (.) xarošýjê , nu ni ú hétu storânu . *INT: xârašo , dobrê . @New Episode *INT: a (.) jeslê gâvaric´ o bêlaruskôj kul´turê , vot što vy vkladyvâjêcê v étâ panjacêjê ? *INT: što , pa-vašýmu , javljajêccý nêat´´jemlêmâj č´asc´ju bêlaruskâj kul´tury ? *INT: možýt , kakijê-tâ âsâcyacýjê , prêdstavlenêjê srazu prixodêt v golâvu , jeslê vot gâvaric´ o bêlaruskâj kul´turê ? *LI7: kul´turâ našý (.) ni takajê (.) vysokâjê . *LI7: no , ja xaču skazac´ , étâ kul´turâ , jana dalžna byc´ (.) z načalâ hadov . *LI7: našýx bacjušk , staryx , dzeduškâm , pradzeduškâm +... *LI7: attudâ nadâ bylâ , kab étâ kul´turâ praxodzêlâ . *LI7: no my , našýjê dzeduškê , babuškê , tožý byli vse (.) u trudze , u +... *LI7: any byli na svajej zemle . *LI7: any bol´šý trudzilêsê , any tuju kul´turu i ne vidzêlê . *LI7: my ad étâvâ i atstalê . *LI7: ne vse , naš narod (.) imejê kul´turu . *LI7: kul´turâ , ja xaču skazac´ , ni za tavo , što jon bahaty i kul´turny . *LI7: a kul´turâ dalžna byc´ (.) prostâ , takajê (.) i serdzečnâjê , i akvatnâjê , i štob jana (.) dzesc´vicêl´nâ +... *LI7: i prastajê ana byla . *LI7: kak pa bêlarusâm hâvarat , što ani očên´ xarošýjê . *LI7: nu štob byla i dastu@k +/. *INT: dastojnâjê . *LI7: dastojnâjê étâ kul´turâ . *LI7: u nas étâvâ jaščé nima . *LI7: étâj kul´tury ja ni vižu xx . *LI7: u nas tak vyxodzêc´ , jak jon kâmersant , s tryma klasâmê , naxvatâú hrošýj , jon kul´turny . *INT: da , pradvinuty . *LI7: pradvinuty . *LI7: a to , što ty vučylâsê pjat´ let , u cibe dzenêh net . *LI7: i što ? *LI7: tvaju kul´tury ni vidzêc´ . *INT: tak dažý , znajêcê , tak vot pa školê , da , inahda smotrêš , vot xto +/. *LI7: što , ni pravdu ja hâvaru ? *INT: pravdu , pravdu . *INT: tak vot dažý pa âdnaklasnêkam svajim , da ? *INT: ce , katoryjê +... *INT: vot vzjac´ tam , nu , pjac´ let učêšsê , da ? *INT: učêšsê , učêšsê , učêšsê . *INT: v rêzul´tacê ty ne znajêš , što ty buéš@w pâluč´ac´ , kak ty budêš žyc´ . *INT: a xto-tâ ni pašol ni učiccý , nêčevo . *INT: dze-tâ tam zakončêl kakijê-nibudz´ kursy prastyjê , i úsë . *INT: mašynu sabe jana užé kupilâ , užé jezdzêt , kâralevâ . *LI7: + da , pajedzê u pol´šu dy tudy , prývjaze hrošýj , i užé vot +... *LI7: u nas sasedkâ , nu , ana staréjšýjê majej dočkê . *LI7: ana tožý muzyku kančalâ pa fârtapahâ +... *LI7: ja ne +/. *INT: fartâpêânâ . *LI7: nu . *LI7: tak jana , étâ samâjê , užo brosêlâ . *LI7: i jana pašla târhavac´ , a ni tuda , i úsë . *INT: našla vyxâd , a što delât´ ? *LI7: + vyxâd +... *LI7: i jana von (.) ú minsku von xatu pastrojêlâ , dzve u slonêmê pastrojêlâ . *LI7: sama užé puxnê ad hrošýj . *LI7: dy ne nadâ jej étâ učycêlê . *INT: da , da , pravêl´nâ . *LI7: no my bez muzykê , bez (.) učýcelej školy , my vabščé vsë zabrosêm . *INT: étâ vsë-taki iskustvâ , da . *LI7: da , iskustvâ . *LI7: da i takojê vučycêlê +... *LI7: jeslê ne budzê vyčycêljê , ne budzê doktârâ , my ž pamrom . *LI7: nas nêčévo žyvohâ ne budzêt . *INT: budut ani , prostâ +... *INT: što ž dzelâc´ ? *LI7: jany budut , no ani (.) ne buduc´ +/. *INT: ani ne pâluč´ajut to , što ani dalžny pâluč´ac´ v princýpê , da . *LI7: + da . *LI7: vot jana nâtârhavalâ , ana bahatâ , ana vysokâjê . *LI7: a u cibe netu , vučycêlê +... *LI7: nu šo ty za vučycêl´ , bo u cibe nêčévo netu , andnyjê bâsanožkê ? *LI7: ja xadzilâ u školu ubirac´ , tak étâ +... *LI7: na pen´sêju pašla . *LI7: i vot učycêlê obuj , božý moj , až mne jix žalkâ . *LI7: jany pêrâdzejuccý , pêrâbuvajuccý v étu obuj . *LI7: učycêl´ v takom obuvê xodzêc´ u školu . *LI7: nu , razvê učycêl´ [_//] učénik dzevjatâvâ (.) dzesjatâvâ klasâ budzê uvažac´ étu učycêl´nêcu ? *INT: da nêkahda . *LI7: nêkagda . *LI7: i što budzê za (.) školâ ? *LI7: i kakajê ana budzê ? *LI7: i va što jana pryjdzê ? *LI7: ja ne znaju . *INT: da . *INT: nu ne valnujcês´ , nêčévo . *LI7: kab toj prêzidzent +/. *INT: vdruh v adzin prekrasnyj dzen´ što-nibudz´ slučiccý , žyzn´ pêrêvernëccý , i vse budut (.) š´č´aslêvy . *LI7: + net , pêrêvaračvâc´ ne nadâ . *INT: ne , v +... *INT: étâ , nu , kak by v pâlažycêl´nuju storânu . *LI7: v storânu , a pêrêvaračvâc´ ne nadâ . *LI7: vajna nikomu xarošývâ ne prýnesla . *INT: + da , da . *INT: ne-ne-ne , vy što ? *INT: ja tokâ ne pra vajnu gâvarju . *LI7: lučšý [_/] lučšý žyc´ tak , jak užé jesc´ , nu staraccý nadâ , nadâ staraccý . *INT: xârašo . *INT: a skažycê , pažalustâ , vot š´č´as paru vaprosâv pra jêzyki zadam . *INT: možýt byc´ , vy samê nâbljudalê ilê možýcê prêvesci takoj primer +... *INT: vot (.) čêlavek v ljuboj sêtuacýjê gâvarit na adnom jêzyke ? *INT: ilê on pêrestrajêvâjêccý s jêzyka na jazyk v zavisêmâscê ot sêtuacýjê ? *INT: nu , vot , nâprimer , vot domâ on hâvarit tak , vyjdzêt na ulêcu , on hâvarit tak tam , pajdzët na rabotu , iš´čë pa trecêmu nâčinajêt hâvaric´ . *INT: ilê bez raznêcý , vot kak on gâvarit domâ , tak i vizdze ? *LI7: vot ja [_/] ja ni hramâtnâjê , no ja kak , étâ , kak byla v dziréúnê , kak načýlâ tak gâvarit´ , i ja ne pêrastrajvâlâsê gârackuju . *LI7: i tak ja âstalasê svajim jêzykom . *INT: dajcê pažmu vam ruku . *INT: mâladcy ! *LI7: vot . *LI7: a u nas u dzjaréúnê byla dzjaúčynâ , ana tožý try klasâ končýlâ +... *LI7: to jana pa-ruskê hâvarylâ , jak pryšla u slonêm . *LI7: pryxodzêc´ užo ú dziréúnju i pa-ruskê hâvaryt . *LI7: a my z jaje úse smjajemsê . @End

(Stand: 09.06.2021)