int_sl_7

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	LI7 Migrant, INT Interviewer
@ID:	brms|int|LI7|49;|female|Informant||Migrant|professional||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*INT:	nu vsë , zapês´ pašla .
*INT:	š´č´as ja +...
*INT:	v nač´alê našývâ interv´´ju ja by pâprasilâ vas prestavêc´ , što vy pišýcê knigu a sebe .
*INT:	i vot što by vy râskazalê v étâj knigê ?
*INT:	a svajej žyznê , a dzectvê +...
*INT:	možýt , kakijê-tâ vâspâminanêjê asobênnyjê u vas jest´ ?
*INT:	možýcê vot vsë raskazyvâc´ .
*LI7:	ljuboúnyjê hâvaryc´ ?
*INT:	možýcê ljuboúnyjê .
*LI7:	nu , vot nâčynaju ja (.) hâvaryc´ .
*LI7:	kanešnê , ja (.) ni mahu tak vam skazac´ (.) krasivâ .
*LI7:	pâtamu šta ja imeju tol´kâ (.) čétyrý klasâ +/.
*INT:	nêčévo strašnâvâ !
*INT:	kak raskažýcê , vsë prekrasnâ budzê .
*LI7:	nu , radzilâs´ ja u dzirévnê .
*LI7:	dziréúnê nâzyvajêccý dzežkâvêčý , zel´vênskê réhion .
*LI7:	žylâ +...
*LI7:	poslê vajny očên´ cêžélo bylâ žyc´ majim radzicêlêm .
*LI7:	ploxâ my dzectvâ prâveli , pâtamu šta ne bylâ poslê vajny nêčévo .
*LI7:	dâbyvalê my (.) hrošý savsem malên´kêjê .
*LI7:	v kalxozê nixto nam ni placiú , a rabotâc´ my rabotâlê .
*LI7:	ni tak , jak ciper , malô (.) dajuc´ hrošýj , i ja rabic´ ne budu .
*LI7:	nas takohâ ni bylo .
*LI7:	my xadzilê ú kalxoz , rabotâlê .
*LI7:	i nêčévo ni placilê , a každyj dzen´ zânimalêsê (.) rabotâju .
*LI7:	nu , pryšlo takojê vrémê , što ja vyšlâ zamuž , u dvaccýc´ hadoú .
*LI7:	moj muž pašoú u [_////] v armêju , i ja astalâsê z rybënkâm .
*LI7:	i ryšylâ vycê , pryjexâc´ u slonêm na rabotu .
*LI7:	mine vâjênkamat (.) ustrojêú na rabotu .
*LI7:	u slonêmê tožý poslê vajny bylo (.) ni zavodâú , nêčévo , kromê (.) sadzêkâ i bytkâmbinatâ .
*LI7:	byú tada , nâčynajuščýjê naš slonêm +...
*LI7:	i (.) jaščé byú (.) mêsâkâmbinat i maločny zavod .
*LI7:	bol´šý u nas tut ne bylo +...
*LI7:	vot .
*LI7:	ja nâčynalâ s sadzêkâ .
*LI7:	v sadzêkê rabotâlâ njanêčkâju .
*LI7:	vot .
*LI7:	bylâ cêžélo tožý ú horâdzê žyc´ , na časnâj kvarcirê .
*LI7:	vot .
*LI7:	patom kak-tâ (.) pâcixon´ku , pâcixon´ku , i ja vstrojêlâsê ú bytkâmbinat i rabotâlâ ú trýkatažnym céxu .
*LI7:	trýkatažny céx očên´ byl xarošý i +...
*LI7:	očên´ xarošýjê rabotâ .
*LI7:	i zakazâú bylo mnohâ , i staxanâúkâju byla , i v germânêju jezdzêlâ ja , pa (.) svajoj rabocê .
*LI7:	pervâjê mestâ zânila pa rajonu .
*LI7:	vot .
*LI7:	kak-tâ rabotâ byla u mine xarošýjê .
*LI7:	i pa rabocê byla (.) xâraša , i obščýstvâ bylâ u nas xarošýjê .
*LI7:	i tak nâčalas´ u mine žys´ xarošýjê .
*LI7:	nu tut (.) mine pâdvjalo +...
*LI7:	v žyznê z mužým ploxâ (.) žyc´ .
*LI7:	ne xarošý bo jon muž byú , piú , huljaú , ni vëú sjabe âdakvatnâ .
*LI7:	i ja z im râžyšlasê .
*LI7:	râžyšlasê , vyšlâ druhi raz zamuž , i našlasê vtarajê u mjane ljuboú .
*LI7:	žys´ ú mjane pakrašý stalâ .
*LI7:	dvojê dzicej at pervâvâ mužý , radzilâ (.) s vtarovâ mužý dočku .
*LI7:	i v nas bylô vsë xârašo .
*LI7:	i dzecê maje xarošýjê , i rabotâjuc´ xârašo , i umnicý , menšýjê sa mnoj dočkâ , ja žyvu s (.) dočkâju .
*LI7:	i ana rabotâjê učycêl´nêcâju .
*INT:	a što prêpâdajot ?
*LI7:	ana prýpâdaje muzyku , pêaninu .
*LI7:	vot .
*LI7:	nu , što xaču skazac´ ?
*LI7:	v žyznê vsë bylo , i mnohâ čyvo .
*LI7:	no kracên´kâ skazac´ +/.
*INT:	možnâ ne kracên´kâ .
*LI7:	možnâ skazac´ to , što (.) xto xočý žyc´ krasivâ , rabotât´ nadâ , abščaccý z ljudzmi xârašo , i tady žys´ xarošýjê .
*LI7:	i vozlê [_///] k cibe (.) âkružajuščýjê buduc´ xarošýjê .
*LI7:	tak što ja žélaju vsem ljudzjam (.) žys´ pražyc´ ne tak prostâ , kak u polê , a tak , kab bylo dzesc´vicêl´nô pamêc´ ab tom , što ty pražyú i što-tâ uklad ulažyú .
*LI7:	štob tvaje dzecê bylê xarošýjê .
*LI7:	štob dzecê tožý svajo pâkalenêjê (.) staralêsê iščé lučšý prâvesci .
*LI7:	kak (.) mne , mne bylo cêžélo , pâtamu što takajê âbstanoúkâ byla , što ne očên´ bylo +...
*LI7:	cêžélo v tom , što my +...
*LI7:	ne bylo ni tavo bahactvâ , ni tyx hrošýj , tokâ zdarov´´jê bylo .
*LI7:	rabotâlê i dâbyvalê .
*LI7:	vot .
*LI7:	nu što jaščé xaču skazac´ ?
*LI7:	kanešnê , ljublju ja ljudzej .
*LI7:	i padruhâú mnohâ u mine , druzej .
*INT:	i sič´as , da ?
*LI7:	i ciper .
*LI7:	i abščajusê , i xoc´ ja i zâbalelâ , no vse kala mjane padruhê , kak (.) gâvaryccý , jak z dzectvâ .
*LI7:	na rabocê ja prâbyla sorâk hadoú , na adnoj rabocê .
*INT:	prilič´nâ .
*LI7:	da .
*LI7:	i úse (.) rabotnêkê , kak druz´ja .
*LI7:	i pa sën´nêšnê dzen´ .
*LI7:	mne užé šésjat vosêm hadoú , a my iščé abščajêmsê .
*LI7:	i xodzêm v les , na pryrodu , zimoju xodzêm (.) snežkê katajêm .
*INT:	nêčevo sibe !
*INT:	akcivnyj otdyx takoj .
*LI7:	da .
*LI7:	i ú baby ihrajêm , i u stol [_///] zastol´jê dzelâjêm sa snehâ (.) vot , pesnê pajom .
*INT:	klasnâ !
*LI7:	nu , ciper kak-tâ užé vozrâs u nas užé pâdašol +...
*LI7:	ne očên´ .
*LI7:	užé nas i hâlasa , užé vozrâst takoj +...
*LI7:	jes´ u mine padruhê , užé pa semsêt pjac´ hadoú (.) vot , pa semdêsêt .
*LI7:	užé my pec´ v aútobusê +...
*LI7:	ni pajom , kada jedzêm s odyxâ .
*LI7:	nu , každyj raz my takojê pravodzêm .
*LI7:	i dažý pryxodzêc´ u xatu , tožý druh_druhâ advedvâjêm .
*LI7:	vypevac´ my ni p´´jom , atnosêmsê k étâmu tak , čuc´-čuc´ .
*LI7:	xto možý , xto ni možý , nu , pâvêsiliccý my +/.
*INT:	i tak možnâ .
*LI7:	+, da six por .
*LI7:	vspâminajêm vsë dzectvâ , vspâminajêm rabotu (.) vot .
*LI7:	vezdze ja jezdzêlâ .
*LI7:	v lêninhrad pa (.) étâ , što +...
*LI7:	ja vsë pervyjê mesta zânimalâ .
*LI7:	to jezdzêlê my i v lêninhrad , i v kâlêninhrad .
*INT:	+< a vy pa čëm imênnâ pervyjê mestâ zânimalê ?
*LI7:	a my zânimalê mesta pa rabocê , plan davalê .
*LI7:	i v girmanêju jezdzêlâ paétâmu , što pervâjê mestâ zânjala pa rajonu .
*LI7:	pa rabocê (.) jezdzêlê .
*INT:	nu , vot râskažycê a svajix vpêč´atlenêjêx écêx , at écêx pajezdâk .
*LI7:	+< vpêčatlenêjê , kanešnê +...
*LI7:	ja xaču skazac´ , što ja v germanêjê byla , étâ bylâ dze-tâ +...
*LI7:	oj , kak étâ skazac´ ?
*LI7:	v šésjat vas´mom hodzê .
*LI7:	kagda (.) germanêjê pêrêxadilâ u druhi ixnê étât +...
*LI7:	vot ja ne mahu skazac´ , kak +...
*LI7:	v obščêm , ani pêrešli užé u +...
*LI7:	v obščým , kak-tâ +...
*LI7:	vot ni gramatnâ , ni mahu skazac´ .
*LI7:	nu , ani [_/] ani [_/] ani prostâ bylê v adnom sajuzê , a patom pêrestrojêlêsê .
*LI7:	vot .
*LI7:	nu xârašo any žyvut , i žylê tada xârašo .
*LI7:	nu , kanešnê , my xacja rabotnêkê takijê , pervâjê mestâ zânjali pa rajonu , no kahda my tam uvidzêlê , što u jix (.) u bytkâmbinacê , kak rabotâjut ljudzê , to my , kanešnê , âtstavaúšýjê ljudzê .
*LI7:	i dažý katoryjê +...
*LI7:	éskursavod nas vaziú , pakazvâú i havorýc´ , što +...
*LI7:	+" ja byú (.) u minsku , to ja ničohâ xarošývâ ni našol (.) u minskê .
*INT:	+< bal´šajê raznêcâ takajê ?
*LI7:	da .
*LI7:	+" a tol´kâ ja našol u litve (.) nemnožkâ tam , šo-tâ kakoj-tâ scil´ byl .
*LI7:	+" a ú (.) bêlarusê nêčévo ni našol xarošývâ .
*INT:	a v kakix-tâ gâradax ilê v adnom kakom-tâ horâdzê bylê ?
*LI7:	nas mnohâ , pa úsix hâradax xadilê , no ja ciper ni mahu skazac´ , užé skokâ let prajšlo .
*LI7:	i , va-pervyx , ja poslê âperacýjê .
*LI7:	mne na +...
*LI7:	âperacýju na holâvu delâlê , to ja užé ne mahu tak skazac´ (.) toč´nô .
*INT:	a ješ´čë v lêningradzê bylê , da ?
*LI7:	v lêninhradzê bylê , tožý na éskursêjê , vezdze jezdzêlê (.) vot .
*LI7:	lêninhrad , kanešnê xx +...
*LI7:	vot my dažý ješčo udzivljalêsê , što <lêninhrad my kormêm>[_/] lêninhrad my kormêm , a u nas kaúbasâú nima u mâgazinê .
*LI7:	a tam dzijscvicêl´nâ nadâ karmit , pâtamu što ljudzê i ljudzê , skursavody , skursavody , skursavody .
*LI7:	kanešnê , tam nadâ pâkazac´ , što (.) xot´ tam , u jixnêj [_///] v lêninhradzê , xoc´ što-tâ jesc´ , šo čýlavek sumku uzjaú kalbas .
*LI7:	vot takijê tam bylê dzela .
@New Episode
*INT:	a z dzectvâ , možýt , ješ´čë kakijê vâspâminanêjê ?
*LI7:	+< a z dzectvâ +...
*LI7:	nu , z dzectvâ ja xacelâ +...
*LI7:	vam ja hâvarylâ , što očên´ bylo trudnâjê dzectvâ .
*LI7:	xadzilê my bâsjakom .
*LI7:	vot .
*LI7:	dažý xaču skazac´ takojê , xoc´ znajêcê , dze-tâ bližý vy +...
*LI7:	kupilâ mamâ bajkê i pašylâ mne (.) pântalončýkê .
*LI7:	i ja takajê byla davol´nâjê , što ú mine pântalončýkê .
*LI7:	ja idu u školku i pakazvâju .
*LI7:	xoc´ kab xto mine uvidzêú pad kalenkâm , što i mine pântalončýk jesc´ .
*LI7:	vot takajê u nas dzectvâ .
*INT:	+< radâsc´ , dzeckâjê radâs´ .
*LI7:	+< a ciper takijê bahatyjê , adzetyjê , i usë +"/.
*LI7:	+" nima , ni što âdzevac´ .
*LI7:	+" ni xarošýjê , i hrošýj nima , i cêžélo nam .
*LI7:	da , ščaslivyjê ljudzê , étâ kab vy nêkahda , dzecê , ni vašý únukê , nixto ni vidzêú étâj vajny i étyx nêdastatkâú .
*LI7:	što my étâ pêrežylê .
*LI7:	i to ja xaču skazac´ , što ja by xacelâ b lučšý žyc´ , kanešnê .
*LI7:	my dastojnyjê tavo , štob my lučšý žylê .
*LI7:	no spasibâ i za hétâ .
*LI7:	vot , kanešnê +...
*LI7:	a z-za tavo , što my (.) nêdastojnâ žyvëm , my sama mnohâ vênavatyjê .
*LI7:	rabotâlê my nakačýstvênnâ , rabotâ našý išla mnohâ +...
*LI7:	nu , što (.) nêčévo +...
*LI7:	ja pajexâlâ v girmanêju , tam adnu ciketâčku pastavêc´ , jaki (.) étât , i užé krasivâ .
*LI7:	a u nas našlëpâjuc´ étyx stročýk , što ni râzabraccý tavo karmančýkâ , ničohâ vidâ nima .
*LI7:	a mnohô šylê i rabotâlê .
*LI7:	i dârabotâlêsê , što my svajho prâjizvodstvâ nêčévo ni pakazyvâém , a tol´kâ za hranicýj , to tamâkâ +...
*LI7:	u nas bolêjê kačýstvênnâ šylê u bêlarusê , čym ciperâkâ kitaj pryvozêc´ , étât , kak jevo , turcýjê .
*LI7:	no , ja vam hâvaru , adzin ban´cêk , i čyvo značýc´ .
*INT:	nu da .
*INT:	adna dzetal´kâ .
*LI7:	adna dzetal´kâ , i vsë , i modnâ .
*LI7:	paétâmu i našý strana vot , skazac´ , atstalâ .
*INT:	tak dažý i ciper´ pa toj žé samâj adzeždzê .
*LI7:	da .
*LI7:	pryšla ja u sapožnuju tuda , pêrešli my užé na sapožnâjê .
*LI7:	nas (.) sidzic´ +...
*LI7:	vse i ú mazucê , u klejê fartuk toj , da jaho ni pâdajci .
*LI7:	a on stajic´ u takom krasivâm xalacê , pâdyšoú , kâblučok pâdlažyú pad étu , plan , étu , lapku , i úsë , i hatovê kâblučok .
*INT:	+< i vsja rabotâ .
*LI7:	i vsja rabotâ .
*LI7:	a u nas c´vikoú nab´´je , nab´´je , patom kažý +"/.
*LI7:	+" pâhljadzi , možý , užo budzê dobrâ .
*LI7:	+" ne , iščé [_/] jaščé hvos´ mešajê .
*LI7:	i tam bolêj hvazdzej naložýc´ u tavo kâblučka .
*LI7:	nu to jak my možým byc´ (.) krasivyjê i umnyjê ?
*LI7:	my âtstajom .
*LI7:	xacja (.) dzescvicêl´nâ vot , smatry , ciperâkâ (.) cêlefony +...
*LI7:	ni našý étâ ž cêlefony zrabilê .
*INT:	+< nu da .
*INT:	mabil´nyjê , vy +/.
*LI7:	nu .
*INT:	nu da , ne našý .
*LI7:	nu , nixto .
*LI7:	u nas tožý ž mnohâ +/.
*INT:	da , da , i spêcýalistâv , i gramâtnyx ljudzej , i talkovyx , katoryjê pânimajut , râzbirajuccý va vsëm étâm .
*LI7:	+< spêcýalistâú , da , i talkovyx , nu [_/] nu netu cexnêkê hétâkâjê .
*LI7:	vot .
*LI7:	tak (.) što vot takojê našý bylô dzectvâ .
*LI7:	nu , xto xaceú žyc´ (.) i dabiccý étâvâ +...
*LI7:	ja šytaju , za svaju žyzn´ +...
*LI7:	jak ja vyšlâ z dziréúnê , s kalxozâ , što ja (.) rabotâlâ u kalxozê , vručnuju kartošku sažalâ pa hektaru (.) bâsjakom , to ja ščytaju , što ja ješčé sibe âpraúdalâ v svajej žyznê .
*LI7:	vot xto xaceú .
*LI7:	a xto +...
*LI7:	ciper (.) p´´jut , praznujuc´ , ni hljadzjac´ ni dzicej , ni vnukâú , ni +...
*LI7:	sibe nêakvatnô@w (.) vidut .
*LI7:	nu étâ i ú našým vozrâscê užé jes´ takijê .
*LI7:	u dziréúnê vabščé , ja udzivljajus´ +...
*LI7:	nekâlê dzeréúnê byla , étâ svjatojê .
*LI7:	a ciperâkâ use p´janêcý .
*LI7:	nu dak xto ž vênavat ?
*LI7:	i babê semsêt hadoú , vosêmsêt , a ana p´´jot .
*INT:	sama i vênavatâ .
*LI7:	sama vênavatâjê .
*LI7:	vot jaje i únukê takijê , pâdbirajuc´ jaje hrošý .
*LI7:	tak što vot takojê .
*LI7:	nu što bol´š skazac´ ?
*LI7:	bol´šý ja ni mahu ničo skazac´ .
*INT:	a vot vy skazalê , što tokâ četyrê klasâ xx , da ?
*LI7:	čétyrý klasâ , bo ja zâbalelâ .
*LI7:	i ja ni mahla xadzic´ u školu .
*LI7:	zâbalelâ i patom atstalâ at svajix škol´nêkâú .
*LI7:	nu étâ tožý +...
*LI7:	mne jaščé radzicêlê vênavaty , znajêš .
*LI7:	+" aj , pajdze sto hétym , partnixâj , naučýccý i budzê rabotâc´ .
*INT:	vsë na avos´ tak .
*LI7:	avos´ .
*LI7:	dy vot i mine astavêlê , avos´ .
*LI7:	a ja dva hodâ ni prašla u školu .
*LI7:	užé pašli u sedz´my klas , a ja u domâ .
*LI7:	i úsë , i ja užé ne pašla , i tak +...
*LI7:	skazalâ bac´kâ s macêr´´ju , što budzê partnixâ , i tak ja i âstalasê (.) partnixâ .
*LI7:	da jaščé bac´kâ havorýc´ +"/.
*LI7:	+" liš by xârašo rabotâlâ , zarobêc´ kusok xlebâ .
*INT:	dolê pravdy-tâ jesc´ v étâm .
*LI7:	da .
*LI7:	a kak pâvjarnulê radzicêlê , tak ja i astalâs´ .
*LI7:	ta mne vot (.) maja cëtkâ havorýc´ +"/.
*LI7:	+" jeslê b tabe bylo dzesêc´ klasâv , to ja ne znaju , kakim ty byla čýlavekâm .
*LI7:	nu , a (.) hramâcê net , i nêkuda ne pajdzëš .
*INT:	nêčevo , što ni dzelâjêccý , vsë k lučšýmu !
*LI7:	nu ú školê +...
*LI7:	nu , na rabocê ja uspevalâ .
*LI7:	i plany davalâ , i râzrabatvâlâ (.) madélê , i pâščytaju svaju zarplatu ot i do .
*LI7:	i jaščé dab´´jusê to , što vot ne dâpisalê mne .
*LI7:	vot u mine tak nadâ .
*INT:	za svajo stajalê .
*LI7:	stajalâ za svajo i (.) dâbivalâsê .
*LI7:	i xoc´ ja nihramâtnâjê , no ja svajo pâščytaju .
*LI7:	tak što ja ne byla hétâkâjê , što (.) nihramâtnâ saúsem .
*INT:	žyzn´ nâučylâ .
*INT:	ne školâ , to žyzn´ , pravêl´nâ .
*LI7:	da .
*LI7:	nu , žylaju cibe (.) akončýc´ i byc´ xarošým (.) spêcalistâm .
*INT:	pasibâ bal´šojê !
*LI7:	kanešnâ , tokâ ne vučycêl´nêcâj , bo +...
*LI7:	učycêl´nêcâj , ja ščytaju , što malyx [_///] bal´šy trud , a malo dzenêh plocêc´ .
*INT:	nu trud-tâ da , i cêžélo , i složnâ .
*LI7:	+< nêkrasivâ hétâkâ dažý .
*INT:	+< i ješ´čë znajêcê , ja vot sama inahda dumâju , da , kazalâs +...
*INT:	ja , v princýpê , tak ni kâcêgaričêskê procêv školy nastrojênâ , da , štoby vabšče +"/.
*INT:	+" ni xač´u rabotâc´ v školê .
*INT:	prostâ vot jeslê b znac´ , što pâpaduccý xarošýjê dzetkê , katorym to , što ty buéš@w gâvaric´ , âb´´jisnjac´ , to im budzêt nužnâ , da .
*INT:	a jeslê budut vot sidzec´ takijê i prostâ (.) to grubâ na cibja skažut , to ješ´čë što-nibudz´ +...
*INT:	nu , tokâ nervy svaji@w , tožý ne xočýccý +/.
*LI7:	vy znajêcê što , nadâ +...
*LI7:	decê , vse any xarošýjê .
*INT:	da , da , étâ toč´nâ .
*LI7:	+< dzecê , any vse xarošýjê .
*LI7:	tol´kâ ani (.) beruc´ z domu mnohâ plaxovâ .
*LI7:	jeslê jano kryšku u domâ , starajêccý mac´ z bac´kâm ulažyc´ što-tâ , to jano i u školu pryxodzêc´ lepšýjê .
*LI7:	a jeslê ano u domâ vsë vidzêc´ nêxarošâjê +/.
*INT:	nêgaciv adzin .
*LI7:	da , učycêl´ ne možý dasc´ tožý svaje znanêjê .
*LI7:	no jeslê ty užé pryzvany da [_///] byc´ učycêl´nêcâju , to užé ne za dzen´gê rabotâc´ , a za to , što ty +/.
*INT:	štob čêlavekâ vyrâscêc´ .
*LI7:	štob vyrâscêc´ i štob ty byla dzesc´vicêl´nâ spêcalist .
*LI7:	a jeslê +...
*LI7:	nu tut iščo v adnom +...
*LI7:	štob malâ plocêc´ .
*LI7:	učycêl´ [_//] učýniki pryxodzê´c lučšý adzetyjê , jak učycêl´nêcý .
*LI7:	étâ tožý skazvâjêccý , što učycêl´nêcý (.) xužý adzetâjê , čym učénik .
*INT:	da , tak +/.
*LI7:	a učýniku što ?
*LI7:	učýniku radzicêlê âdzevajut .
*LI7:	a učycêl´nêcý trébâ svajo dzicja adzec´ , sem´ju nâkarmic´ +/.
*INT:	+< i sebja .
*LI7:	+, i sebe adzec´ .
*LI7:	étâ dzve bal´šyjê raznêcy .
*LI7:	i vot ano pryxodzêc´ , i sibe ku@k +...
*LI7:	pakazvâjê , što ana baryšnê , što na joj usë krasivâ .
*LI7:	a učycêl´nêcý , možý , i kalhotkâ dze parvanâjê .
*INT:	da , écê učêniki byvajut , što každy dzen´ u novym prydzes´ , a ty možýš xadzic´ tam i nidzelju , i mêsjacamê ú adnym .
*LI7:	+< vot imênnâ .
*LI7:	i sem´ji , možý byc´ +...
*LI7:	i , možýt , ne ustrojênâ .
*LI7:	možýt vyjcê zamuž ni tak , kak xârašo .
*LI7:	vsjakâjê ta sudz´ba .
*LI7:	i vot učycêl´nêcý , hrošýj nima , i nima jak žyc´ .
*LI7:	a dzecê , dzecêm nadâ učycêl´nêcy +...
*LI7:	dzejsc´vicêl´nâ štob jon byú učycêl´ , šob jon hljadzeúsê , kak vučycêl´ .
*LI7:	i adzety , i âbrâzavanêjê xarošýjê kab u jaho bylo , štob dzesc´vicêl´nâ pâkazaú svajo , što jon (.) dzesc´vicêl´nâ možý čýlavekâ nâučyc´ .
*LI7:	tada i žyz´ xâraša , i učobâ idzët .
*INT:	nu , i pâluč´accý vsë budzêt .
*LI7:	da .
*LI7:	no dzen´hê tožý mnohâ značýc´ u čýlaveku .
*LI7:	jeslê u jaho dzen´hê je , jon (.) idzët na rabotu (.) s dušoju .
*LI7:	i adzenêccý krasivâ .
*LI7:	étâ tožý xârašo , kada pryličnâ čýlavek idzët .
*LI7:	a ciper ana žé , učycêl´ kak-tâ +...
*LI7:	drastvujcê .
*INT:	drastvujcê .
*LI7:	učycêl´ ran´šý byl tak , hrošý kakijê-tâ jany bol´šýjê pâlučalê , a dzecê , radzicêlê , menšý , to jany +...
*LI7:	vidzêlâsê , što âtličajêccý učycêl´nêcý at učýnika .
*LI7:	a ciper radzicêlê bahatyjê , ni [_/] ni pâlučajêt takijê , kak iščé vot jany , kâmersanty da vsë .
*LI7:	u jix bešýnyjê dzen´hê , i dzecê adzetyjê .
*LI7:	a učycêl´ što ?
*LI7:	tol´kâ zdaroúê âdymajê , vsë .
*LI7:	i jana ne možý ni svajim dzecêm , ni +...
*LI7:	štob jano bylo pryličnâ .
*LI7:	i sama +...
*LI7:	jej cêžélo , jej prostâ cêžélo žyc´ (.) za hétyjê dzen´hê .
*INT:	étâ toč´nâ , nu .
*LI7:	trystâ tysêč pâlučac´ , trystâ pejsjat , učycêlju pâlučac´ +/.
*INT:	cem bolêjê mâladomu spêcýalistu .
*LI7:	+, spêcýalistu , to ja ne znaju .
*INT:	nu , smex .
*LI7:	smex adzin .
*INT:	a ne zarplatâ +...
*INT:	nu , tak š´č´as scipendzêjê .
*INT:	vot u minja scipendzêjê š´č´as , dvescê tysêč .
*INT:	a zarplatâ budzê ni namnohâ bol´š .
*LI7:	da , i vot kak ?
*LI7:	vot kak ?
*INT:	nu , vabšče ne znaju .
*LI7:	+< vot ja byla nêhramatnâ , to ja pâlučalâ trystâ rublej , nu , tryccýc´ na tyjê dzen´hê .
*LI7:	nu , to ja nigramâtnâ byla , pânimajêcê .
*LI7:	a étâ hramâtny čýlavek pâlučajê édâkuju pen´sêju +...
*LI7:	jak ja pen´sêju .
*LI7:	dažý ja bol´šý pâlučaju .
*INT:	da , tak a étâ ž ješ´čë +...
*INT:	malâ tavo , što adzeccý , étâ ješ´čë pajesc´ nadâ , da .
*LI7:	usë [_////] vsë .
*INT:	+< a ješ´čë sem´ju jeslê zâvedzëš , užé pra žyl´jo nadâ dumâc´ .
*INT:	a z žyl´jom , étâ vabščé kâbala pâluč´ajêccý .
*LI7:	da , i vabščé +...
*LI7:	vot xaj zapisvâjê , to radzêvâ i havorýc´ , štob tol´kâ pâdymalê zarplatu spêcýalistâm , učycêlêm .
*LI7:	štob možnâ bylo nâučyc´ učýnika .
*LI7:	tada budzê i učycêl´ gramâtny , i učénik .
*INT:	xârašo .
@New Episode
*INT:	skažycê , pažalustâ , vot jeslê by inastranêc pâprasil vas râskazac´ a bêlarusê , a slonêmš´čênê , a gorâdzê slonêmê , vot a našým gorâdzê , što by vy magli jemu râskazac´ ?
*LI7:	nu što by skazac´ ?
*LI7:	kanešnê , jak ja pryjexâlâ sjuda v slonêm , to tot slonêm byú (.) prostâ +...
*LI7:	na sën´nêšnê dzen´ (.) to vabščé xarošý slonêm .
*LI7:	poslê vajny tut bylâ +...
*LI7:	ni rajonâú ne bylâ , ni raboty ne bylâ , ni zavodâú ni bylo , nu , nêčévo ni bylo .
*LI7:	što u étym slonêmê bylo ?
*LI7:	savsem malên´kê hâradok .
*LI7:	a ciper užé razrossê hâradok .
*LI7:	ja ne vedâju , musê , šéssot , šéssot s čém-tô +/.
*INT:	okâlâ semêdzêsêcê tysêč .
*INT:	nâselenêjê ?
*LI7:	da .
*INT:	nu , dze-tâ okâlâ semêdzêsêcê tysêč´ , pa-mojmu .
*INT:	jeslê ne âšybajusê .
*LI7:	+< o , vidzêš , na skokâ .
*LI7:	vot .
*LI7:	nu , vyrâs gorâd , što tam gâvaryc´ .
*LI7:	i ljudzê ékvatnyjê@k , bolêjê cêligentnyjê , i (.) žyvyjê ljudzê , i mâladzëž tožý .
*LI7:	nu jes´ u nas mâladzëž +...
*LI7:	nu , možý , sa vrémênêm , ja ščytaju , što naladzêc´ hâsudarstvâ , štob takix mâladzëžý ne bylâ .
*LI7:	mâladzëž padvodzêc´ .
*LI7:	starâ užé +...
*LI7:	staryjê takijê , jak ja , jeslê ja pâdvela , to užé mne šéjsjat vosêm let , na jaje smatréc´ ne nadâ .
*LI7:	nu užé vot mâladzëžý , dzêvjatnaccýc´ , petnaccýc´ , dvaccýc´ , samâ nâčynajuščýjê žyznê , a ana užé nêkamu ni nužna .
*LI7:	vot i porcjuc´ slonêm .
*INT:	i ne tol´kâ slonêm .
*LI7:	asobênnâ , ja kažu , ja prydu , ja (.) ciper bal´najê , da , xažu na vulêcu , jak uvižu hétu mâladzëž +...
*LI7:	nu , saúsem nêxarošâjê mâladzëž , savsem .
*LI7:	u nas tožý byla ljuboú , i ljubilêsê , i cýlavalêsê , no kak-tâ skromnâ my étâ vsë dzelâlê .
*LI7:	étâ bylâ +/.
*INT:	ne nâpakaz .
*LI7:	ne bylo takohâ pâkazanâjê .
*LI7:	a ciperâkâ (.) ni znaju , što étâ takojê , abščénêjê takojê .
*INT:	ničë@w ni bajaccý .
*LI7:	nêxarošâjê .
*INT:	sahlasnâ s vamê +/.
*LI7:	nu , vot takijê dzelâ .
*INT:	+, pâtamu šta sama bolêjê takajê , nu , kânsêrvacivnâjê .
*LI7:	nu , ne nadâ takovâ sibe pâzvaljac´ .
*LI7:	netu xarošývâ +/.
*INT:	dalžny byc´ ramkê priličêjê .
*LI7:	nu , vot imênnâ .
*LI7:	netu , značýt , nêčévo ni nadâ .
*LI7:	pus´ on idzët u storânu .
*INT:	da .
*INT:	a š´č´as kak-tâ maral´ , ana na (.) zadnêm planê dze-tâ .
*LI7:	+< a ciper vrodzê by pasmotrýš na dzevâčku , kak dzevâčkâ , a vidzët sibe , nêpanjatnâ što .
*LI7:	što ta za dzevâčkâ ?
*LI7:	a dze ana žyvët ?
*LI7:	v slonêmê .
*LI7:	i vot kak prydzëš va dvor , takix tut +...
*LI7:	<až žalkâ>[_/] až žalkâ , što (.) pâcirajê svaju molâdâsc´ , i jejo vot nêkada ni najdzëš .
*LI7:	molâdâsc´ nadâ beréč (.) na vsju žyz´ , štob jana pomnêlâs´ , što étâ dzejsc´vicêl´nâ +...
*LI7:	vot my dažý staryjê i xodzêm na prahulku , i my hétâ ščé i ljubêm , i uvažajêm , i cénêm , što my vot užé atxodzêm , užé što zarâ@w my starân´kêjê budzêm saúsem +...
*LI7:	my ne smožým tudy +...
*LI7:	nu , možý , éty ščé hod sxodzêm , da .
*LI7:	+" nu davajcê sxodzêm .
*LI7:	+" nu davajcê .
*LI7:	nu , pašli .
*LI7:	vot kak a étâ , dvaccýc´ let , a jana úžé (.) ni pânimajê , ú kakom mirê ana žyvët .
*INT:	cénnâscê druhijê .
*LI7:	saúsem .
*LI7:	nu takijê bescénnyjê (.) mâladzëž , što ja ne znaju .
*LI7:	nêužélê ne možnâ zanjaccý čem-tâ druhim ?
*LI7:	nu , ne vse dajuccý učobâ , nadâ i klas rabočý .
*LI7:	nadâ ž panjac´ , što nadâ rabotâc´ , a ni sidzec´ na lavkê .
*LI7:	končýlâ dzesêc´ klasâv , i užé jej nima ni raboty , ni vučoby .
*INT:	+< ni učëby dal´šý , nu .
*LI7:	nu , netu +...
*LI7:	nu , ni úse hramâtnyjê buduc´ .
*LI7:	nu , vučony svajo majê , a ty svaju rabotu , raz ty ne vyvučýlâsê .
*LI7:	a étâ nêčévo .
*LI7:	étâ očên´ ploxâ , očên´ .
*INT:	xârašo .
*INT:	skažycê , pažalustâ , vot jeslê gâvaric´ o bêlaruskâm narodzê , kakijê âtličicêl´nyjê čerty vy magli by vydzêlêc´ v bêlaruskâm narodzê ?
*INT:	vot +...
*INT:	ilê što [_/] što vy vkladyvâjêcê v panjacêjê nâstajaš´čê bêlarus ?
*LI7:	ja xaču skazac´ , vot u nas , kak pa +...
*LI7:	ja vižu pa cêlivizâru , hâvarac´ , što narod , bêlarus , očên´ xarošý .
*LI7:	ja xaču skazac´ , ja ni hramâtnâjê , no cénju svoj narod (.) bescénny .
*LI7:	šo-tâ nadâ (.) imec´ , i gordâsc´ , i cénnâsc´ .
*LI7:	a ne tak +"/.
*LI7:	+" ja xarošýjê , ja xarošýjê .
*LI7:	ni vsë xarošý u nas .
*LI7:	nu nadâ jaho cénic´ , kab (.) cibe uvažalê .
*LI7:	a ne tak +"/.
*LI7:	+" ani pryduc´ , pryjeduc´ da nas inastrancy +...
*LI7:	i užé vsë , ani rastalê , u nas užé vsë možnâ pazvolêc´ .
*LI7:	pâtamu šta ja xarošýjê .
*LI7:	a pazvolêc´ +...
*LI7:	možnâ padumâc´ iščo , pazvolêc´ im ilê ne pazvolêc´ .
*LI7:	vot tak ja ščytaju .
*LI7:	a nas užé jix očên´ mnogâ .
*INT:	étâ točnâ .
*LI7:	zarâ@w nas budzê men´š .
*INT:	da , asobênnâ jeslê pra kitajcêv hâvaric´ .
*INT:	da , idzëš pa fâkul´cetu , božê moj , tut kitajcy , tam kitajcy , v tom uhlu kitajcy .
*INT:	i vsë tol´kâ slyšýš ix hovâr +"/.
*INT:	+" ba-ba-ba-ba-ba .
*INT:	i pa horâdu +...
*INT:	tožý vzjac´ tot žé samy minsk +/.
*LI7:	+< hovâr .
*LI7:	ja ješčo +...
*LI7:	vidzêš , <kak ani>[_////] kak jani ješčo lomêc´ našu mâladzëž .
*LI7:	vrodzê by (.) našýjê dzevâčkê úljubljajuccý , a žéniccý ani +...
*LI7:	ne dâpuskajêccý tam , a nel´zja jaho .
*LI7:	a jeslê ana pajdze tak vot nêzakonnâ , tam jej žyznê netu , ana bystrâ +/.
*INT:	+< da , da .
*INT:	ni jej , ni jejo dzecêm .
*LI7:	dzecêm +...
*LI7:	i nixto +...
*LI7:	i znoú jana pryxodzêc´ u razbitâhâ karytâ .
*INT:	nu , vot skol´kâ pa étâmu <pus´ gâvarjat>["] , skol´kâ sluč´ýjêv užé âbsuždalâs´ .
*INT:	intérnâcýanal´nyjê brakê écê raznyjê .
*INT:	što patom slëzy l´jut , pa sudam xodzêt , to ješ´čë što .
*LI7:	nu da , i dzicej nima .
*INT:	da , da .
*INT:	sudzêccý za rebënkâ .
*LI7:	+< vot paétâmu ja +...
*LI7:	pâtamu što nadâ znac´ svaju gordâsc´ malâ , što ja bêlarus , xarošýjê .
*LI7:	kanešnê , my xarošýjê ljudzê za tavo , što my vajny ne pâdymajêm , šo nam vsë xârašo .
*LI7:	vot .
*LI7:	no étâ ni nadâ tak pâstupac´ , što nam xârašo .
*LI7:	jes´ dzela plaxijê , nêxarošâjê .
*LI7:	nadâ jaho padnjac´ , vapros , što [_//] štob tak ne bylâ .
*LI7:	a tak +...
*LI7:	+" a , mne xârašo , a ty kak xočýš .
*LI7:	i vot tak u nas i pâlučajêccý .
*LI7:	étâ padumât´ tol´kâ , dze vot takijê (.) dzêrýktara , vsë , ani pâlučajuc´ pa try mil´jonâ .
*LI7:	rabočý savsem pa trystâ pâlučajê .
*LI7:	vučýcelja , vabščé cêligencýjê , upalâ (.) na niz (.) vabščé .
*INT:	ni cénêt nas .
*LI7:	da .
*LI7:	i nixto ni xočý užé dažý s mužykoú rabotâc´ , bo nima za što , on sim´´ju ne prakormêc´ .
*LI7:	tak začém čýlavek dzesêc´ let vučyúsê ?
*LI7:	a patom ješčé pjac´ athroxâjê , kab tožý bylo na atličnâ , i rabotât´ tožý nadâ atličnâ +/.
*INT:	a pâluč´ajêš ta (.) s hul´kên nos , da .
*LI7:	+< [_/] a jescê nima s čaho , nu .
*LI7:	vot paétâmu našý bêlarus´ takajê .
*LI7:	a jeslê b my cénilê hétâ vsë i dâbivalêsê , to , kanešnê , my bylê b xarošýjê .
*LI7:	a tak my +...
*LI7:	paétâmu (.) xarošýjê , nu ni ú hétu storânu .
*INT:	xârašo , dobrê .
@New Episode
*INT:	a (.) jeslê gâvaric´ o bêlaruskôj kul´turê , vot što vy vkladyvâjêcê v étâ panjacêjê ?
*INT:	što , pa-vašýmu , javljajêccý nêat´´jemlêmâj č´asc´ju bêlaruskâj kul´tury ?
*INT:	možýt , kakijê-tâ âsâcyacýjê , prêdstavlenêjê srazu prixodêt v golâvu , jeslê vot gâvaric´ o bêlaruskâj kul´turê ?
*LI7:	kul´turâ našý (.) ni takajê (.) vysokâjê .
*LI7:	no , ja xaču skazac´ , étâ kul´turâ , jana dalžna byc´ (.) z načalâ hadov .
*LI7:	našýx bacjušk , staryx , dzeduškâm , pradzeduškâm +...
*LI7:	attudâ nadâ bylâ , kab étâ kul´turâ praxodzêlâ .
*LI7:	no my , našýjê dzeduškê , babuškê , tožý byli vse (.) u trudze , u +...
*LI7:	any byli na svajej zemle .
*LI7:	any bol´šý trudzilêsê , any tuju kul´turu i ne vidzêlê .
*LI7:	my ad étâvâ i atstalê .
*LI7:	ne vse , naš narod (.) imejê kul´turu .
*LI7:	kul´turâ , ja xaču skazac´ , ni za tavo , što jon bahaty i kul´turny .
*LI7:	a kul´turâ dalžna byc´ (.) prostâ , takajê (.) i serdzečnâjê , i akvatnâjê , i štob jana (.) dzesc´vicêl´nâ +...
*LI7:	i prastajê ana byla .
*LI7:	kak pa bêlarusâm hâvarat , što ani očên´ xarošýjê .
*LI7:	nu štob byla i dastu@k +/.
*INT:	dastojnâjê .
*LI7:	dastojnâjê étâ kul´turâ .
*LI7:	u nas étâvâ jaščé nima .
*LI7:	étâj kul´tury ja ni vižu xx .
*LI7:	u nas tak vyxodzêc´ , jak jon kâmersant , s tryma klasâmê , naxvatâú hrošýj , jon kul´turny .
*INT:	da , pradvinuty .
*LI7:	pradvinuty .
*LI7:	a to , što ty vučylâsê pjat´ let , u cibe dzenêh net .
*LI7:	i što ?
*LI7:	tvaju kul´tury ni vidzêc´ .
*INT:	tak dažý , znajêcê , tak vot pa školê , da , inahda smotrêš , vot xto +/.
*LI7:	što , ni pravdu ja hâvaru ?
*INT:	pravdu , pravdu .
*INT:	tak vot dažý pa âdnaklasnêkam svajim , da ?
*INT:	ce , katoryjê +...
*INT:	vot vzjac´ tam , nu , pjac´ let učêšsê , da ?
*INT:	učêšsê , učêšsê , učêšsê .
*INT:	v rêzul´tacê ty ne znajêš , što ty buéš@w pâluč´ac´ , kak ty budêš žyc´ .
*INT:	a xto-tâ ni pašol ni učiccý , nêčevo .
*INT:	dze-tâ tam zakončêl kakijê-nibudz´ kursy prastyjê , i úsë .
*INT:	mašynu sabe jana užé kupilâ , užé jezdzêt , kâralevâ .
*LI7:	+ da , pajedzê u pol´šu dy tudy , prývjaze hrošýj , i užé vot +...
*LI7:	u nas sasedkâ , nu , ana staréjšýjê majej dočkê .
*LI7:	ana tožý muzyku kančalâ pa fârtapahâ +...
*LI7:	ja ne +/.
*INT:	fartâpêânâ .
*LI7:	nu .
*LI7:	tak jana , étâ samâjê , užo brosêlâ .
*LI7:	i jana pašla târhavac´ , a ni tuda , i úsë .
*INT:	našla vyxâd , a što delât´ ?
*LI7:	+ vyxâd +...
*LI7:	i jana von (.) ú minsku von xatu pastrojêlâ , dzve u slonêmê pastrojêlâ .
*LI7:	sama užé puxnê ad hrošýj .
*LI7:	dy ne nadâ jej étâ učycêlê .
*INT:	da , da , pravêl´nâ .
*LI7:	no my bez muzykê , bez (.) učýcelej školy , my vabščé vsë zabrosêm .
*INT:	étâ vsë-taki iskustvâ , da .
*LI7:	da , iskustvâ .
*LI7:	da i takojê vučycêlê +...
*LI7:	jeslê ne budzê vyčycêljê , ne budzê doktârâ , my ž pamrom .
*LI7:	nas nêčévo žyvohâ ne budzêt .
*INT:	budut ani , prostâ +...
*INT:	što ž dzelâc´ ?
*LI7:	jany budut , no ani (.) ne buduc´ +/.
*INT:	ani ne pâluč´ajut to , što ani dalžny pâluč´ac´ v princýpê , da .
*LI7:	+ da .
*LI7:	vot jana nâtârhavalâ , ana bahatâ , ana vysokâjê .
*LI7:	a u cibe netu , vučycêlê +...
*LI7:	nu šo ty za vučycêl´ , bo u cibe nêčévo netu , andnyjê bâsanožkê ?
*LI7:	ja xadzilâ u školu ubirac´ , tak étâ +...
*LI7:	na pen´sêju pašla .
*LI7:	i vot učycêlê obuj , božý moj , až mne jix žalkâ .
*LI7:	jany pêrâdzejuccý , pêrâbuvajuccý v étu obuj .
*LI7:	učycêl´ v takom obuvê xodzêc´ u školu .
*LI7:	nu , razvê učycêl´ [_//] učénik dzevjatâvâ (.) dzesjatâvâ klasâ budzê uvažac´ étu učycêl´nêcu ?
*INT:	da nêkahda .
*LI7:	nêkagda .
*LI7:	i što budzê za (.) školâ ?
*LI7:	i kakajê ana budzê ?
*LI7:	i va što jana pryjdzê ?
*LI7:	ja ne znaju .
*INT:	da .
*INT:	nu ne valnujcês´ , nêčévo .
*LI7:	kab toj prêzidzent +/.
*INT:	vdruh v adzin prekrasnyj dzen´ što-nibudz´ slučiccý , žyzn´ pêrêvernëccý , i vse budut (.) š´č´aslêvy .
*LI7:	+ net , pêrêvaračvâc´ ne nadâ .
*INT:	ne , v +...
*INT:	étâ , nu , kak by v pâlažycêl´nuju storânu .
*LI7:	v storânu , a pêrêvaračvâc´ ne nadâ .
*LI7:	vajna nikomu xarošývâ ne prýnesla .
*INT:	+ da , da .
*INT:	ne-ne-ne , vy što ?
*INT:	ja tokâ ne pra vajnu gâvarju .
*LI7:	lučšý [_/] lučšý žyc´ tak , jak užé jesc´ , nu staraccý nadâ , nadâ staraccý .
*INT:	xârašo .
*INT:	a skažycê , pažalustâ , vot š´č´as paru vaprosâv pra jêzyki zadam .
*INT:	možýt byc´ , vy samê nâbljudalê ilê možýcê prêvesci takoj primer +...
*INT:	vot (.) čêlavek v ljuboj sêtuacýjê gâvarit na adnom jêzyke ?
*INT:	ilê on pêrestrajêvâjêccý s jêzyka na jazyk v zavisêmâscê ot sêtuacýjê ?
*INT:	nu , vot , nâprimer , vot domâ on hâvarit tak , vyjdzêt na ulêcu , on hâvarit tak tam , pajdzët na rabotu , iš´čë pa trecêmu nâčinajêt hâvaric´ .
*INT:	ilê bez raznêcý , vot kak on gâvarit domâ , tak i vizdze ?
*LI7:	vot ja [_/] ja ni hramâtnâjê , no ja kak , étâ , kak byla v dziréúnê , kak načýlâ tak gâvarit´ , i ja ne pêrastrajvâlâsê gârackuju .
*LI7:	i tak ja âstalasê svajim jêzykom .
*INT:	dajcê pažmu vam ruku .
*INT:	mâladcy !
*LI7:	vot .
*LI7:	a u nas u dzjaréúnê byla dzjaúčynâ , ana tožý try klasâ končýlâ +...
*LI7:	to jana pa-ruskê hâvarylâ , jak pryšla u slonêm .
*LI7:	pryxodzêc´ užo ú dziréúnju i pa-ruskê hâvaryt .
*LI7:	a my z jaje úse smjajemsê .
@End

(Stand: 16.03.2023)  |