int_sl_5

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: LI5 na, INT Interviewer

@ID: brms|int|LI5|65;|female|Informant||na|professional||

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

*LI5: pašla ú pervy klas , akončýlâ pervy klas , pêrejexâlê v druhojê mestâ žycêl´stvâ .

*LI5: pêrejexâlê (.) v mescečkâ vyroúščýnâ .

*LI5: tam xadzilâ ú hiryčý ú školu , va vtaroj klas i trécê klas .

*LI5: u čétvërty klas pêrejexâlê my (.) v hârackoj pasëlâk nâvajel´nê , tožý vsë hrodnênskâj oblâscê .

*LI5: i tam ja akončýlâ školu .

*LI5: poslê školy pastu@k [_/] pâstupilâ učyccý v ašmjanskê sel´xozcexnêkum .

*LI5: akončýúšýs´ [_//] akončýúšý ko@k [_//] étât (.) cexnêkum , vyšlâ zamuž , pêrejexâlê u slonêm , horâd slonêm .

*LI5: nu , i tut stalâ nârabotâc´ .

*LI5: rabotâlâ ja u (.) urtorhê prâdaúcom .

*LI5: patom râdzila (.) synâ , u sýjsjat séstom hadu .

*LI5: synâ zvalê persname .

*LI5: čerêz dva hodâ râdzila vtarohâ synâ , persname .

*LI5: adzin syn rabotâjê inžynerâm (.) pa snabžénêju .

*LI5: mladšý rabotâjê prýpâdavacêlêm fêzkul´tury u školê nomêr sem horâdâ slonêmâ .

*LI5: nu i što ?

*LI5: i ja ciperâčý (.) na pensêjê .

*LI5: nu i së .

*LI5: što bol´šý ja mahu skazac´ ?

*LI5: domâ sižu .

*LI5: nu , mužý , praúdâ , sxâranilâ ú semsêt dzevjatâm hadu .

*LI5: trycâc´ šés´ let astalâs´ udavoj .

*LI5: cêžalo bylâ vsë , nu pêrežylê , slavâ bohu .

*LI5: nu i vsë .

*LI5: što ja bol´šý mahu skazac´ ?

*INT: pra molâdâsc´ možýcê svaju râskazac´ , pra gody učoby , slol´nyjê gody .

*LI5: +< nu , v molâdâscê bylâ vesêlâ vabščé .

*LI5: v škol´nyjê hody tožý vesêlâ bylo (.) vsë .

*LI5: nas družnyjê rebjatâ byli i dzeúčonkê .

*LI5: vot .

*LI5: v slonêmê tut što ?

*LI5: užé ne to bylâ , što ran´šý .

*LI5: pâtamu~štâ xx pastaršý bylê , vsë .

*LI5: a tak (.) vsë .

*LI5: što tut možnâ bol´šý skazac´ ?

*INT: nu , možýt , vâspâminanêjê kakijê-tâ xx +/.

*LI5: nu , xto jaho znajê , što jakojê .

*INT: sâbiralês´ vêčeramê , možýt , pesnê pelê ?

*LI5: +< nu tak .

*LI5: véčéramê ješ´čë , pomnju , ješ´čë u školu kada ú nâvajel´nê ješ´čë xadzilâ +...

*LI5: a my žylê pa nâvagruckâj ulêcý , a tam (.) klub žýlêznâdarožnêkâú byú .

*LI5: nu i v +...

*LI5: étâ , letâm oknâ atkrytyjê , vsë .

*LI5: pâdajdzëš k aknu , pasmotrýš .

*LI5: +" oj , kak vesêlâ mâladzëž tancujê .

*LI5: +" skaréj by školu končýc´ !

*INT: skarej by pâvzraslec´ , da ?

*LI5: i na tancý écê papas´@k +...

*LI5: vo tak ža škol´nêkâm ne râzrašalê ú klub xadzic´ .

*LI5: tokâ ú školê večýrâm bylê .

*LI5: nu i úsë , nu .

*LI5: a jak kada užé pašli samê , tožý vesêlâ bylo .

*LI5: asobênnâ (.) kada učylês´ v cexnêkumê , vesêlâ bylo .

*LI5: vêčara prâvadzilê , vsë .

*LI5: nu i së .

*INT: a kakijê-tâ zâpâminajuš´čêjêsê slučêjê jest´ ?

*INT: takijê kakijê-nibud´ , možýt , prâjišéstvêjê inceresnyjê ?

*LI5: +< nu xto jaho znajê ?

*LI5: prâjišéstvêj u mjane takix ne bylo .

*LI5: tam puscjački tol´kâ takijê , što niloúkâ i hâvaryc´ pra jix .

*LI5: nu , s parnjamê ústréčalês´ , na pâsidzelkê xadzilê .

*LI5: letâm zâharac´ xadzilê , ú les xadzilê (.) kampanêjêj .

*LI5: jahâdy , hryby sâbiralê .

*LI5: nu , tak i žylê .

*INT: a kakijê uvlečenêjê u vas bylê ?

*LI5: ja vyšyvalâ .

*INT: v školê nâučilês´ ilê net ?

*LI5: minja mamâ vyšyvalâ , i âna minja nâučylâ .

*LI5: étâ užé na vystâúku pâsylalê vyšýúkê .

*LI5: nu , a ciperâčý (.) domâ tam astavêlâ , u mamy ú domê .

*LI5: damoj nêčyvo , tamu što sceny takijê , što hvazdzja ni ubic´ takohâ .

*LI5: mâladzëž ciper ni xočý , kab domâ što-tâ viselâ .

*LI5: tak , ničohâ inciresnâhô ni mahu râskazac´ .

*INT: ni možýt byc´ !

*LI5: oj , čë-tâ@w pâperxnulâs´ .

*INT: ne valnujcês´ .

*LI5: nu i vsë , što tam bol´šý ?

*INT: a vnukê jesc´ u vas , da ?

*LI5: jes´ vnuk , dzêvjanostâ šéstohâ .

*LI5: i dzêvjanostâ vas´mohâ hodâ vnučkâ .

*LI5: vot ciper žyvu ja tut adna v domê .

*LI5: adzin syn na nêzavisêmâscê žyvët , staršýj .

*LI5: mladšýj na sim@k [_///] pervâj sêmiletkê .

*LI5: vse žynatyjê .

*LI5: ne inceresnyj sâbesednêk .

*INT: nu pâčemu ?

*INT: a sebe bol´šý kak by paka nêčevo , da ?

*LI5: nu , ničohâ .

*LI5: što bol´šý ?

*LI5: zamuž bol´šý ni vyxadzilâ .

*LI5: ni naxodzêúsê taki čýlavek , jaki ja xacelâ .

*LI5: i úsë .

*INT: nu , xârašo .

*INT: ja tada vam , možýt , budu zâdavac´ vaprosy ?

*INT: a vy jeslê budzêcê vspâminac´ pâralel´nâ s écêmê vaprosâmê +...

*INT: možýt , u vas [_///] ja nâvidu vas na što-tâ , kakijê-tâ vâspâminanêjê , to budzêcê raskazyvâc´ .

*INT: ano , v princýpê , vsida tak prixodzêt .

*INT: vapros zadaš , a tam iš´čë vspomnêl , iš´čë vspomnêl , i tak vot .

*INT: skažycê , pažalustâ , vot , nâprimer , jeslê by inastranêc pâprasil vas râskazac´ o bêlarusê , vot što by vy jemu râskazalê ?

*INT: a slonêmš´čênê +/.

*LI5: nu , što ja mahu skazac´ a slonêm +/.

*INT: +< kak by predstavêlê svaju +/.

*LI5: slonêm naš ni +...

*LI5: užé ciper , jak skazac´ , bal´šoj hâradok staú .

*LI5: rasšyrýúsê , strajicêl´stvâ skokâ bylo .

*LI5: čysty , xarošý (.) hâradok .

*LI5: nu vot u nas tol´kâ štob trâtuary ščé zdzelâlê .

*INT: o , étâ toč´nâ .

*LI5: nu , vâdâpravod u minja jes´ , haz jes´ , vse udobstvâ domâ jesc´ .

*LI5: nu tokâ (.) zarplatâ malên´kâjê , čy pen´sêjê (.) mâlavatâ .

*LI5: štob pabol´šý placilê , a to i na ljakarstvâ ne xvatajê .

*LI5: mne vot dva hodâ tamu nazad +...

*LI5: u bal´nicê zdzes´ ljažalâ .

*LI5: patom atpravêlê ú hrodnâ , prââperyrâvâlê .

*LI5: a ciper trébâ vsë vrémê na (.) étyx mêdzikamêntâx .

*LI5: ad étyx mêdzikamêntâú adno âlerhijê idzët .

*LI5: i ne znajêš , čém spasaccý .

*LI5: a tak što ?

*LI5: vsivo , v mâhazinâx vsivo xvatajêt .

*LI5: vsë , tokâ liš by dzen´hê bylê .

*INT: a iz kakix-tâ dâstâprêmeč´acêl´nâstêj možýcê čem-nibud´ paxvastâccý perêd inastrancâm ?

*LI5: nu , jaki u nas étât +...

*LI5: érdéka xarošý u nas .

*LI5: vot vâdapad , adzin i vtaroj , na énkê i u nas u céntrý .

*INT: a gdze na énkê ?

*INT: a na énkê tam tožý vâdapad jes´ .

*INT: oj , étât , nu +...

*INT: étât , fantan .

*INT: a , fantan , aha .

*LI5: izvinjajus´ .

*LI5: étâ vâdapad u nas zdzes´ v âl´bercinê jesc´ , a fantan na énkê .

*LI5: i , étâ samâjê +/.

*INT: +< i v céntrê ješ´čë .

*INT: da , tri .

*LI5: i v céntrê , nu , naprocêú skverýkâ .

*LI5: nu i što ?

*LI5: rynâk bal´šoj .

*LI5: tut dva rynkâ ilê try dažý rynkâ .

*INT: try .

*LI5: try rynkâ jes´ : na tâpalëvâj tam , na (.) énkê i ú céntrý ú nas tut .

*LI5: mâgaziny novyjê , úsë étâ , dom tarhoúlê .

*LI5: ja sama ú dom tarhoúlê rabotâlâ v žénskâm addzelê .

*INT: da ?

*LI5: dzesêc´ let paslednêx prârabotâlâ , attudâ i ušla na pen´sêju .

*INT: +< panravêlâs´ rabotâc´ ?

*LI5: nu , rabotâ xarošýjê byla .

*LI5: tokâ vot kada užé vsë načýlâ prâpadac´ , šýataž takoj byú , nêvynasimâ bylâ prostâ .

*LI5: ni vyžýc´ , jak havorâc´ .

*LI5: davilê nas , ruhalê nas .

*INT: a za što ?

*LI5: nu , što my vênavatyjê , malâ tavaru dajuc´ .

*LI5: vsë , ne xvatajê úsim .

*LI5: a bralê pa-mnohu , pa dve , pa try veščy za raz .

*LI5: pal´to asobênnâ vot xvatalê , vsë .

*LI5: a tak bylo narmal´nâ .

*LI5: ščas tožý vot prýhlašajuc´ vsehda .

*LI5: vo bylo sârâkâpêcilecêjê domâ tarhoúlê , prýhlašalê , davalê nam +/.

*INT: byvšýx rabotnêkâv , da ?

*LI5: da .

*LI5: nu , my užé âkcýjanerâmê ščytajêmsê tam , pâtamuštâ my vykupalê hétât (.) mâgazin užé .

*INT: nêčevo sebe !

*LI5: vot prýhlašalê , v pâlanézê ["] +/.

*INT: večêr ?

*LI5: +, večýr byú .

*LI5: padarkê davalê , hramâty davalê .

*LI5: vot .

*INT: ja i ne znalâ , što takojê +/.

*LI5: uhaščénnê bylo , stol byú (.) nakryty .

*LI5: nu , vabščé xârašo prâveli .

*LI5: damoj minja na taksi pryvezlê .

*INT: sérvês !

*LI5: ja xacelâ ici na aútobus , any +"/.

*LI5: +" ne-e-e , persname persname , davajcê , ščas pâvizëm (.) s šykâm .

*LI5: vot i úsë .

*LI5: tak što ješčo u nas tut u slonêmê +...

*LI5: mêrâpryjacêjê pravodzêt ža častâ (.) v étym , v parkê , tam masâvyjê huljanêjê , jarmârkê éjyjê byvajuc´ .

@New Episode

*INT: a ne xodzêcê vot na vêčera , na praznêkê dlja cex , kamu za [_///] <pad zvukê duxavovâ arkestrâ>["] ?

*INT: ja seodnê pa slonêm-tévé ["] vidzêlâ .

*INT: slušýjcê , nu tak inceresnâ , kak tancujut žénš´čêny .

*LI5: +< nu , ja u synâ byla , tožý pâzdraúlenêjê , úsë .

*LI5: ne , ja ne xažu .

*LI5: minja daúlenêjê vysokâjê .

*LI5: ja vo čuc´-čuc´ pârabotâju v âharodzê i vo sižu , užé mne étâ +/.

*INT: gâlava užé +/.

*LI5: a étâ (.) šum .

*LI5: vot ja ž hâvaru , byl +...

*LI5: v mâgazinê kada rabotâlâ , étât , ljudzej mnohâ , šuršat nahamê , vsë .

*LI5: mne vyzyvalê skoruju , pâtamu što davlenêjê pâdymalâs´ at étâvâ šumâ .

*LI5: ja dažý v les ne xažu , ni mahu .

*LI5: étyjê sosny šumjac´ , pâdymajêccý davlenêjê .

*INT: nêčevo sebe .

*LI5: pajdu , jeslê tokâ čas pabudu , i úsë .

*LI5: a tak +/.

*INT: pânimnožku .

*INT: skažycê , a vot (.) jeslê gâvaric´ o bêlaruskâm narodzê , vy magli by vydzêlêc´ kakijê-tâ âtličicêl´nyjê čerty bêlaruskâvâ narodâ po sravnenêju s drugimê ?

*INT: vot što vydzeljajêt bêlaruskê narod sredzi âstal´nyx ?

*LI5: +< nu što ?

*LI5: hâscêpryimnyj , mne kažýccý tak , narod , dâbradušnyj .

*LI5: i vsehda mohuc´ âkazac´ pomâšč .

*INT: a bylê kakijê-tâ vot slučýjê , kada nu prjam prakcičêskê na sto pracéntâv ubeždalês´ v étâm , što vot étâ bêlarus ?

*LI5: nu , is majej žyznê +...

*LI5: v majej žyznê što bylâ .

*LI5: vot kada muž umêr , vse-vse kinulês´ , vse pâmahalê , vsë .

*LI5: ciper tožý vot u nivestkê majej étâj (.) pjatâvâ čysla pâxâranilê bratâ .

*LI5: jezdzêlê u maskvu zâbiralê .

*LI5: tam krémirâvânêjê my dzelâlê , pâtamu šta nêvazmožnâ prývesci .

*LI5: try tysêčý dolârâú , i tak u dolh zalezlê , prývesci jaho .

*LI5: vot tožý vse tut , i sasedzê vsë pâmahalê , sâbiralê dzen´hê .

*LI5: nu i vabščé vsë vrémê zdes´ +...

*LI5: vot dažý pa našýj ulêcý , my tut vot dzevêc´ (.) vdovušýk , u nas v rad , žyvëm my , tak vabščé +/.

*INT: kak , pa adnoj stârane prjam ?

*LI5: vot .

*LI5: tam (.) užé jon , praúdâ , na vojkâvâ vyxodzêc´ , dom .

*LI5: tut adzin , étâ , tuda tâžé , na vojkâvâ , nu jana +...

*LI5: âharod vyxodzêt na +...

*LI5: étâ persname persname .

*LI5: u jeje@w muž umêr +...

*LI5: moj ran´šý , u sem´sêt dzevjaty , jej papožžý .

*LI5: ja , ciper adna , vtarajê , trécê , čytvërtâjê .

*LI5: ciper na étu storânu .

*LI5: tol´kâ zdes´ vot , étâ , mužčynâ , a tak tut , étâ , tožý vse (.) pên´sêanery užé i (.) vdovuškê .

*LI5: tut užé vsë vrémê sâbirajêmsê , dze i na +...

*LI5: vot na skamejêčkê , vyjdzêm pâhavorým .

*LI5: vabščé my tut sa vsemê družým .

*LI5: ja ne znaju , jak što , nu u nas étât vot (.) učastâk vabščé družny .

*LI5: u nas vot s sasedkâj kalitkâ umescê , vot ana praxodzêc´ .

*INT: +< nu tak , ja pâsmatrelâ .

*INT: ja kada k nej pâdašla , sprašývâlâ pra vas +/.

*LI5: ana užé tut vo +/.

*INT: +, ana prašla , da , smatrju .

*INT: +" vo dumâju ["-"] nêčevo sebe !

*LI5: +< sabač´kâ moj ne trohâjê jaje .

*LI5: vabš´č´e ú mjane sabač´kâ xarošý .

*LI5: barsêkâm nâzyvajêccý .

*INT: barsêkâm ?

*LI5: nu .

*LI5: prýnjasu kušýc´ , jon stajit hljadzit , nadâ spinku jamu pâčasac´ .

*LI5: kak tokâ na lavâčku sjadzêš , jon tut ža .

*LI5: raz (.) perednjuju lapku pad sibja i stajit , ždze .

*LI5: ja hâaru +"/.

*LI5: +" što ty xočýš ?

*LI5: štob spinku pâčésalâ .

*INT: xitrý !

*LI5: +< ni stanê kušýc´ , paka spinku ne pačéšýš .

*INT: taki damašnê .

*LI5: tak vabščé .

*LI5: tožý vot i sased tak byú , tožý pâmahalê mne tada .

*LI5: i haz kada prâvadzilê , étâ +...

*LI5: kapac´ (.) tranšéju hétuju , vadu kada pâdvadzilâ .

*LI5: vabščé use xârašo âtnasilês´ druh_k_druhu .

*INT: zdorâvâ .

*LI5: i dal´šý tožý tudy vot sasedzê pa vulêcý , vot at mâgazinâ , užé tam dal´šý , užé druhi kust , užé my ne tam .

*LI5: nu abščajêmsê , râzhavarývâjêm , dze ústréčajêmsê , usë .

*LI5: vot .

*LI5: nu , tak usë narmal´nâ .

*INT: slavâ bohu !

*INT: skažycê , pažalustâ , pa-vašýmu , što vot javljajêccý nêatjemlêmâj č´asc´ju bêlaruskâj kul´tury ?

*INT: vot jeslê gâvaric´ <bêlaruskâjê kul´turâ>["] , možýt , kakijê-tâ âsâcyyacýjê srazu vâznikajut ?

*LI5: a xto +...

*LI5: ja [_/] ja ne znaju , što tut jak skazac´ .

*LI5: vrodzê vsë narmal´nâ .

*INT: nu , tut imejêccý v vidu , što vot vy vkladyvâjêcê v panjacêjê <bêlaruskâjê kul´turâ>["] .

*INT: što dlja vas bêlaruskâjê kul´turâ ?

*INT: vot z čivo ana skladyvâjêccý ?

*LI5: oj , kul´turâ , mne kažýccý , vzâîmââtnašénêjê ljudzej k druhim nacýjêm .

*LI5: nu , mne kažýccý , vse ú nas +...

*LI5: u bêlarusê mnohâ nacýj ciperâčý prâžyvajê , usex prýnimajêm .

*INT: da , sa vsex kancov mirâ .

*LI5: naš bac´kâ lukašénkâ xarošý .

*LI5: jon nêkamu ne atkazvâjê , usex prýnimajê .

*LI5: nu a tak +...

*LI5: nu što tut bol´š skažýš ?

*LI5: ja tak pânimaju , što my hâscêpryjimnyjê , jak hâvarjat , vsë .

*INT: xârašo .

*INT: tak , ciper´ paru vaprosâv pro (.) jazyk .

*INT: vot (.) kak vy š´čitajêcê ilê , možýt byc´ , nu , samê nâbljudalê , možnâ kakoj-tâ primer prêvesci +...

*INT: čêlavek , on (.) vizdze gâvarit na kakom-tâ adnom jêzyke ilê pêrestrajvâjêccý na drugoj jazyk v zavisêmoscê ot sêtuacýjê ?

*LI5: ja ščytaju , što v zavisêmâscê at sêtuacýjê nemnožkâ izmenjajê svoj jazyk .

*LI5: nu ja , nâprymer , u školê ja učylâ nimeckê , nemnožkâ francuskê .

*LI5: nu , pâtamu šta s´ mestâ na mestâ pêrêježžalê , kak učylâs´ .

*LI5: i anhliskê +...

*LI5: anhliskê bol´šý .

*LI5: nu , vot što u nas adna byla učycêl´nêcý , jejo zabralê patom pêrevočýcâj .

*LI5: ana nu tak âb´´jasnjalâ héty jazyk +...

*LI5: +" vot tak vot êzyčok , <vot tak>[_/] vot tak +...

*LI5: i úsë paka +/.

*INT: +< vsë prâiznašénêjê .

*LI5: +, pakažý , kak , što +...

*LI5: prâiznašénêjê hétâ .

*LI5: ja to zapomnêlâ .

*LI5: nu i što ?

*LI5: sa slâvarom , i to trudnâ .

*LI5: a tak , étâ , jêzyki , vot havorâc´ +...

*LI5: ja mahu i pâ-bêlarusku čystâ hâvaryc´ , i pa-ruskê .

*LI5: nu srazu +...

*LI5: xto na ruskâm tokâ jêzyke râzhavarývâjêt , prýjažajuc´ s rasijê , srazu âtličyš at bêlaruskôhô .

*LI5: prâiznašénêjê saúsem druhojê .

*LI5: ja pomnju , u nas dzeúčonkâ dna , persname persname , ana pajexâlâ v rasiju (.) k sestre tam jejo .

*LI5: nu i prýježdžajê , i užé +...

*LI5: +" persname !

*LI5: ana +"/.

*LI5: +" čito ?

*LI5: nu razvê ž čito ["] hâvariš ?

*INT: nu , u nas tak ne hâvarjat .

*LI5: nu , što ["] , ana čyto ["] .

*LI5: tak jaje i prazvalê , čyto ["] .

*INT: da ?

*LI5: nu .

*LI5: <saúsem vot>[_/] saúsem vot , srazu paznajuc´ +...

*LI5: i bêlarusâ pâznajuc´ (.) vezdze , ak pryjezê .

*LI5: +" a , étâ kažý ["-"] bêlarus pryjexâú .

*LI5: râsijanê .

*INT: +< a bêlarusâ pa čëm možnâ uznac´ ?

*LI5: nu , pa prâiznašénêju .

*LI5: vsë raúno +...

*LI5: vot kak ni hâvary , a si raúno prâiznašénêjê ni to , što užé (.) čýlavek v rasijê pažyú , pa-ruskê hâvaryu , i úsë .

*LI5: nu , ja vot pol´skê nimnožkâ (.) pânimaju , jak hâvarjat , taki vot .

*LI5: u menja , étâ samâjê , u sim´je brat éščé jesc´ , žyvët tam +...

*LI5: u nâvajel´nê astaúsê .

*LI5: mamâ +/.

*INT: radnoj , da ?

*LI5: da , radnoj brat .

*LI5: jevo , étyjê , dočýry u minsku žyvuc´ , adna i druhajê zamužým .

*LI5: to étâ , jon bêlarus u mine , a ja pa nâcýanal´nâscê pol´kâ .

*INT: a kak étâ ?

*LI5: i papâ paljak , i mamâ bêlaruskâ .

*LI5: dyk on na mine nâzyvajê +"/.

*LI5: +" ty ne maja sistra , ty druhoj nacýjê .

*LI5: a pâčemu ?

*LI5: pâtamu šta mamâ i s papâj v adnoj dzéréúnê , a kada étyjê +...

*LI5: užé ne znaju , kak tut skazac´ .

*LI5: paljakê čy (.) bêlâpaljakê , jak tam nâzyvalê jix , pryšli , âpaljačýlê pâlavinu dzerevnê , paljakê , pâlavinu bêlarusy .

*LI5: i vot tak jany i pâžénilêsê , papâ paljak , i ja pol´kâ .

*LI5: nas [_///] maja i familêjê dzevêč´jê persname (.) byla , ciper persname .

*LI5: vot .

*LI5: i tak on častâ na mjane kažý +"/.

*LI5: +" ty ne maja sjastra , ty druhoj nacýjê .

*INT: étâ to žé samâjê , kak mne dvajurâdnyj brat .

*INT: nâzyval v menja +...

*INT: ja râdzilas´ v girmanêjê , minja papâ služyl tam .

*INT: my tokâ , nu , vot poslê dzêvjanostâ pervâvâ godâ , kak sajuz raspalsê , tokâ prijexâlê v bêlarus´ abratnâ .

*INT: a tak vot da pici let prakcičêskê , kak mne ispolnêlâs´ , žylê v germanêjê .

*INT: i râdzilas´ ja tam .

*INT: tak brat dvajurâdnyj patom mne vseda nemkâj nâzyval .

*INT: +" o , nemkâ , nemkâ +...

*INT: +" ty ne bêlaruskâ , ty nemkâ !

*INT: kakajê ja nemkâ ?

*INT: ja ž bêlaruskâ !

*INT: mamâ , bêlarus , papâ , bêlarus , vse dzedy , babuškê +/.

*LI5: +< nu i héty kažý +"/.

*LI5: +" ty ne maja sjastra , bo ty druhoj nacýjê .

@New Episode

*INT: xârašo .

*INT: a kak vot vy atnosêcês´ k tamu , što ljudzê smešývâjut ruskê i bêlaruskê jazyk ?

*INT: gâvarjat na trasjankê , tak budzêm gâvari +/.

*LI5: nu , <jak xto>[_/] jak xto znajê , jaki jazyk , na takom i hâvarit .

*LI5: s adnim pâhâvariš na ruskâm , s druhim na étâm , narmal´nâ .

*LI5: pâtamuštâ i sama tak hâvaru .

@New Episode

*LI5: ja pomnju , kada , étâ samâjê , pâznakomêlâs´ svajim mužým , ja iščo kančalâ učyccý , to , éty , nâpisalâ pis´mo jamu čystâ pâ-bêlaruskê .

*LI5: ješčé úzjalâ slavar , sa slâvara +/.

*INT: štoby pravêl´nâ vsë , da ?

*LI5: to jon kažý +"/.

*LI5: +" ja z bratâm râzbiraúsê .

*LI5: sam bêlarus .

*LI5: vot čýpjalëvâ , nêdalëkâ ž tuda .

*INT: a , u menja tam dvajurâdnâjê babuškâ žyve .

*LI5: to étâ , kažý +"/.

*LI5: +" râzbiraúsê , ne znaju , što takojê list ["] .

*LI5: nu što takojê list ["] ?

*INT: pis´mo .

*LI5: nu , i tam takijê raznyjê slava .

*LI5: vot jak u nas [_///] sa mnoj učylêsê (.) s étâvâ , mâladzečýnskâhô rajonâ tam dzeúčonkê , jany dzis´ ["] prâiznasilê , grafkâ ["] , randélêk ["] .

*INT: a što takojê hrafkâ ["] ?

*LI5: hrafkâ ["] , hétâ bulaúkâ , a dzis´ ["] , étâ sivodnê , urljub ["] , étâ otpusk , nu .

*INT: tak étâ , možýt , dzêalektnyjê kakijê slava ?

*LI5: nu , vot kak-tâ tak +...

*LI5: i étâ , jak , byvalâ , prýjaždžajuc´ any užé s vyxadnyx +...

*LI5: pâtamuštâ nêdalëkâ tam bylo .

*LI5: éty +...

*LI5: oj , zabylâ , jak tam dzerevnê (.) étâjê ú mâladzečnâ tam nâzyvalâsê .

*LI5: pryjeduc´ , jak iduc´ jany , tak bystrâ râzhavarvâlê .

*LI5: +" i-ta-ty-ty-ty +...

*LI5: my na pjatym étažé žylê v âbščéžycêjê , any na pervym , bylâ slyšnâ , jak jany iduc´ .

*LI5: nu , kažý mužý +"/.

*LI5: +" persname z persname iduc´ .

*LI5: târatorât , târatorât .

*LI5: zajduc´ u komnâtu i jaščé úsë havorâ +...

*LI5: kažým +"/.

*LI5: +" da ladnâ , âstânavicês´ vy .

*INT: a kada takimê slavamê râzhavarêvâlê , panjatnâ bylâ vsë ?

*LI5: nu tak my užé pryvyklê da ix .

*LI5: srazu my tožý +"/.

*LI5: +" što [_/] što za dzis´ ["] ?

*LI5: +" hétâ +...

*LI5: +" što za dzis´ ["] ?

*LI5: +" nu , étâ +...

*LI5: nu i tožý pa-pol´skê kak-tâ i dzis´ ["] +...

*LI5: byvajê , nêkatoryjê dze , ú mesnâscê jakoj (.) hâvarjat tak , a u druhix inâčý .

*LI5: nu nemnožkâ panjac´ možnâ bylâ .

*INT: a kakojê tam iš´čë bylâ slovâ ?

*LI5: grafkâ ["] .

*INT: grafkâ ["] ?

*LI5: dzis´ ["] , grafkâ ["] , urljub ["] , randélêk ["] .

*INT: a randélêk ["] , što takojê ?

*LI5: randélêk ["] , étâ (.) takajê kastrulê .

*INT: a , incjarésnâ .

*INT: možý , kakijê pol´skêjê slava ?

*LI5: nu , dak ja ž hâvaru , vot tam tak jana +...

*LI5: i tak vo jak načnuc´ hâvaryc´ , byvalâ , božý moj !

*LI5: i pâsmjajomsê +...

*LI5: sidzim , rty razinêm i slušýjêm .

*LI5: vesêlâ bylo kaliscê , a ciper užo nima toj vêsjaloscê .

*INT: a vy v âbš´čežycêjê žylê , da , kada učilês´ ?

*LI5: v âbščéžycêjê , da .

*LI5: a vot dlja vas žyzn´ v âbš´čežycêjê byla asobênnâj čem-tâ ilê net ?

*LI5: pâtamu šta ja ni âdnavo godâ ne žyla v âbš´čežycêjê .

*LI5: vot skokâ studzentkâ , ja nêkada ni žyla .

*LI5: +< nu , v âbščéžycêjê bylâ vabščé vesêlâ .

*LI5: i vot u naš u komnâcê use (.) pevučýjê dzeúčaty nejk byli .

*LI5: ja užé slabej kryšku (.) ad jix .

*LI5: vot .

*LI5: tak , byvalâ , sidzim užé , padcjahêvâju malen´kâ , pajom .

*LI5: a sâbjaruccý +...

*LI5: ne éty užé , na étažé étyjê pa dver´´ju .

*LI5: i patom nâčynajut , nam užé âpladzirujuc´ .

*LI5: +" iščo , dziúčonkê , iščo , ješčo !

*LI5: a ješčo što incirésnâ bylo , utrâm , kada ran´šý úsex ustanêš , vyjdzêš na kýrydor +...

*LI5: a kýrydor dlinny na étažé , hétyjê komnâty pa (.) pravâj stârane .

*LI5: idzëš k umyval´nêku , hledzêš , to tam , to tam kravac´ sa spjaščým .

*LI5: étâ tak spjac´ , što vynêsuc´ noč´´ju kravac´ju na kýrydor .

*INT: +< i ne pač´ustvujut ?

*LI5: i ne pačustvujuc´ .

*LI5: i tada tol´kâ prydzê , i rohât , rohât , rohât , rohât éty .

*LI5: xto abidzêccý , xto sam pâsmijoccý .

*LI5: vo takijê bylê dzela .

*LI5: vesêlâ , karočý , vesêlâ .

*INT: +< prjam na kâridor vynasilê , da ?

*LI5: na kâridor .

*LI5: pramâ vot na étažé na kârydorý úsë , vozlê étâj komnâ@k +...

*LI5: ilê vaz´mut zânjasu dal´šý užé at étâj komnâty , na étâ +/.

*INT: a kakijê pesnê pelê ?

*LI5: ot <belym puxâm>["] +...

*LI5: étâ ran´šý , jak bylo +...

*LI5: patom étâjê [_/] étâjê +...

*LI5: kak étâ ješčo ?

*LI5: (...) zabylâ užé , u mine pamêc´ ciper atšyblâ .

*LI5: aj , <jeslê b ty ni žyla na sasednêj lesênkê , jeslê b ty nêkahda mne ni pelâ pesênkê>["] .

*LI5: vot étu vot pesnju .

*LI5: éty , patom (.) što ješčo ?

*LI5: étâ , <tâpaliny pux>["] ja hâvarylâ .

*LI5: nu , <kanduktâr , ne spešy , kanduktâr>["] , vot étu .

*LI5: vot .

*LI5: patom +...

*LI5: oj , mnohâ kakix , ja užé pâzâbyvalâ kakijê .

*INT: a napec´ što-nibudz´ možýcê ?

*LI5: nu , ničohâ ja ne úmeju .

*LI5: kacjušu ["] hétu pejêlê .

*LI5: ja úsë vnučku +...

*LI5: z vnučkâj pajom i z vnukâm hétu kacjušu ["] .

*LI5: vot +...

*INT: a spojcê !

*LI5: aj , ni udobnâ .

*INT: da spojcê , čivo vy ?

*INT: nu , étâ ž xârašo , nâbarot inciresnâ .

*LI5: ne , ne spajomsê , ne palučýccý .

*INT: aj , zrja .

*LI5: vmescê tol´kâ .

*INT: a ja , navernâ , slov ne znaju .

*LI5: nu jak tut +...

*LI5: <râsc´vitalê jablânê i grušý , pâplyli tumany nad rekoj , vyxadzilâ na berêx kacjušý , na vysokêj na berêx krutoj>["] .

*LI5: xvacêc´ !

*INT: nu xvacêt !

*INT: nu možnâ bylâ b ješ´čë .

*INT: mâlaccy , bravâ !

*LI5: takijê dzela .

*LI5: vesêlâ .

*LI5: a ciper žé što ?

*LI5: vot étu minja , éty , vnuk nâvučyú , éty , <rannêm solnêčnym utrýčkâm>["] .

*LI5: étuju , pra saldatâ .

*LI5: tožý xarošýjê pesnê .

*LI5: u jaho na [_//] u cêlifon zapisânâ .

*LI5: i úsë .

*LI5: +" babuškâ , nu papoj , nu papoj .

*INT: a spojcê jejo ješ´čë .

*LI5: <rannêm solnêčmym utrýčkâm prâvažalâ âna svâjevo nênagljadnâvâ , svâjevo pârén´ka>["] .

*LI5: <ty služy , nênagljadny moj , abâ mne ne tužy , i kol´ slučýccý što , abâ vsëm nâpišy>["] .

*LI5: <ne praxodzêc´ i godzêkâ , parýn´ vestâčku šlët>["] .

*LI5: <pêrebilâ mne nožýnkê , âbažglo vsë lico>["] .

*LI5: <kolê ljubêš pa-prežnêmu , i garit âganëk , prêježžaj zâberi menja>["] .

*LI5: <pišýt jej pârenëk>["] .

*LI5: <nu atvecêlâ dzevuškâ , što ljubvi bol´šý net>["] .

*LI5: <što ljuboú už pacerênâ , vot takoú byú atvet>["] .

*LI5: <kâvyljaj pâcixonêčku , a menja ty zabudz´ , zârastut tvaje nožýnkê , prâžyvëš kak-nibudz´>["] .

*LI5: xvacêc´ .

*INT: nu dobrâ , pasibâ .

*INT: xârašo .

@New Episode

*INT: tak , nu što ?

*INT: sleduš´čêj vapros , da ?

*LI5: nu , ne znaju , atvečý , ne atveču .

*INT: atvecêcê .

*INT: prostâ , možýt , vy ješ´čë što-nibudz´ vspomnêlê ?

*INT: tak raskazvâjcê .

*LI5: ničohâ takohâ nima .

*LI5: aj , tam +...

*LI5: dze tam vsjaku melâč uspomnêš , étâ užo vot +/.

*INT: ne , tak , možýt , nêâbizacêl´nâ melâc´ .

*LI5: +< étâ , pâdaždaúšý tam dzen´-dva , tada što-tâ možnâ bylo b uspomnêc´ .

*INT: +< nu da , ja vam š´č´as râstârmašu pamêc´ .

*INT: vy ješ´čë nâvspâminajêcê , a ja ujedu užé .

*LI5: ja pa počcê pryšlju .

*INT: dobrâ [_////] xârašo .

*INT: skažycê , pažalustâ , a vot dlja bêlaruskâvâ jêzyka kakojê buduš´čêjê možýcê predstavêc´ ?

*LI5: ne znaju , jak [_/] jak narod pastavêc´ hétâ užé buduščýjê .

*INT: nu , pa-vašýmu mnenêju , vot (.) budzêt u nevo buduš´čêjê , ne budzêt ?

*INT: kak vy š´čitajêtê ?

*LI5: +< dalžno byc´ !

*INT: dalžno byc´ .

*LI5: raždajêmâs´ u bêlarusê užé pavysêlâs´ , značýt , dalžno byc´ .

*LI5: novâjê pâkalenêjê rascët , vsë .

*LI5: dalžno stavêc´ pa-novâmu vsë .

*LI5: dalžno byc´ .

*LI5: pryjexâc´ dolžýn .

*INT: a kak vy š´čitajêtê , at čevo vot zavisêt razvicêjê bêlaruskâvâ jêzyka ?

*LI5: kak ?

*INT: at čevo zavisêt razvicêjê jêzyka bêlaruskâvâ ?

*LI5: a xto jaho znajê ?

*LI5: ja ne znaju , jak tut skazac´ .

*LI5: at čyvo zavisêc´ razvicêjê jêzyka ?

*LI5: at samix ljudzej .

*LI5: jeslê ja xaču hâvaryc´ pâ-bêlaruskê , ja budu hâvaryc´ .

*LI5: a jeslê net , tak budu (.) kârtavêc´ , no budu hâvaryc´ ne pâ-bêlarusku .

*LI5: ja tak pânimaju .

*INT: xârašo .

*INT: nu , minja , v princýpê , vaprosy vse .

*INT: možýt , ješ´čë što-nibudz´ raskažýcê ?

*INT: vspomnêlê što-nibudz´ ?

*LI5: nu što tut râskazac´ ?

*INT: možýt , ja ni sprasilâ , prâpuscilâ što-nibudz´ .

*LI5: ni znaju .

*LI5: ni pryxodzêt na um , što [_//] pra što +...

*LI5: vydumyvâ@k ni xaču .

*INT: da ?

*INT: ne , tak vydumyvâ@k ne nadâ .

*LI5: što tam vot tak i tak bylâ .

*LI5: karočý , ran´šý bylâ vêselejê žyc´ , čym ciper .

*LI5: vot na skokâ ja sama pa sibe sužu .

*LI5: ran´šý i mâladzëž kak-tâ (.) bol´šý vêselilâs´ , i úsë .

*LI5: a ciper étyjê dzêskatékê , tak ja ne znaju , pânâpivajuccý , p´janyjê .

*LI5: ja , nâprymer , jak byla , u nas ni adzin (.) parýn´ ne byl p´´jany .

*LI5: jeslê on prydze vypêúšý , tam inahda byvajê , nixto iz´ dzeúčonâk z jim tâncavac´ ne idzët .

*LI5: jon pervy raz pryšoú vypêúšý , na druhoj raz užé net , prydzê užé trézvy .

*INT: i kada trezvy , užé tancujêt , da ?

*INT: praš´č´ajut ?

*LI5: da , a tak vot i ú školê , i na vêčarax tožý +...

*LI5: a to ž étâ užé vot , jak ciper pâhljadziš , škol´nêkê i p´jut , i kurât .

*LI5: vot jak moj syn vot u školê , dak kažý , pâsylajut dažý .

*LI5: a patom (.) radzicêlê xodzêc´ , štob acénku jamu pavyšý pastavêlê .

*INT: +< da , da .

*INT: i učycêlê vênavaty ješ´čë .

*LI5: da , i učycêlê vinic´ .

*LI5: ja užé svajmu synu hâvaru +"/.

*LI5: +" ty xoc´ užé jak-nibudz´ +...

*LI5: +" a to hâvaru ["-"] končýc´ škodu [_//] školu , patom pryduc´ da adlupêc´ dze-nibudz´ .

*LI5: da , da .

*LI5: što ne znajêš , što at ix ždac´ .

*LI5: skokâ jes´ vo +...

*LI5: jak u <pus´ hâvarjat>["] pakazyvâlê , što učycêlê izbilê , ubilê dažý .

*INT: +< mne samoj čérýz god ici v školu , ja kak-tâ (.) ne znaju .

*INT: minja sistra v étâm hadu zakončêlâ školu , vot adzinâccýty klas .

*INT: ja u nejo sprašývâju , gru +"/.

*INT: +" persname , nu vot ty mne skažy , kak zâvâjevac´ učênikov , vot ciperêšnêx učênikov ?

*INT: pâtamu šta dažý vot my pjat´ let nazad što vypuskalês´ , mne kažéccý , my âbsaljutnâ drugijê bylê +/.

*LI5: da , da .

*INT: +, čem vot sejča@k [_//] ciperêšnêjê vypuskniki , staršýjê škol´nêkê .

*INT: a ana mne znajêcê što skazalâ ?

*INT: grit +"/.

*INT: +" nu , jeslê ty (.) budzêš prêxadzic´ čerêz urok na urok i stavêc´ vas´mërkê , dzevjatkê , to ani cibja budut ljubit´ , da .

*INT: nu narmal´nâ ?

*LI5: nadâ tožý padxod , nadâ padxod imec´ , nu .

*LI5: dak ja jak synu dyk hâvaru [_////] kažu +"/.

*LI5: +" tu užé javo i tam +...

*LI5: +" hospâdzê , nu što ta ž užé fêzkul´turâ ?

*LI5: kažý +"/.

*LI5: +" a fêzkul´turâ , ciper samy hlaúny urok .

*LI5: vot .

*LI5: éty +...

*LI5: +" staú užo tuju acénku +...

*LI5: tam bez formy xto pryšoú .

*LI5: hryt +"/.

*LI5: +" nu , ja puš +...

*LI5: +" na urok ne vaz´mëš bez formy .

*LI5: +" a vypuscê , tak bué@w lazêc´ , dziréktâr mine +...

*LI5: +" što skažý ["-"] čévo bez (.) uvažycêl´nâj pryčyny jon huljajê , ne na urokê ?

*LI5: +" i kažý ["-"] mine nakažuc´ , lišac´ usivo , i prâhrésiúkê , i vsevo .

*LI5: nu tak što , étâ usja žyz´ zavisêc´ at samyx ljudzej .

*LI5: i svaja sobstvênnâjê žyz´ , i kak sebja pâvedzëš .

*INT: da , s kakoj pazicýjêj pajdëš , tak i budzêt .

*INT: xârašo .

*INT: nu što , u minja , v princýpê , vsë .

*LI5: nu i u minja vsë , bol´š ni mahu nêčého vspomnêc´ na dannyj mament .

*INT: xârašo .

*LI5: étâ nadâ bylâ mne ran´šý , za mesêc pâdhatovêccý , nâpisac´ usë , i tada ja by raz , raz , prâčytalâ by bez étyx vâprosâú .

*INT: pa planu , da ?

*LI5: srazu vaprosy étyjê +/.

*INT: nu , složnâ , kanešnâ , ja pânimaju , što srazu tak vspâminac´ .

*LI5: +< mamâ vot u menja +...

*LI5: étâ , papâ v vosêmsêt (.) šéstom hadu umêr .

*LI5: tožý on , kryšu čynilê , úpaú (.) na čémênt , dvor čýmentirâvâny tožý .

*LI5: hod pažyú , i užé vsë , pašlo +...

*LI5: mamâ u menja , étâjê , ja zabralâ .

*LI5: ana , éty , u synâ žyla , u bratâ mâjevo .

*LI5: ja jaje sjudy zabralâ , užé jak pašla na pen´sêju .

*LI5: toj , étâ , šéjku bedra sla@k +...

*LI5: srazu ključycu , ješ´čë domâ tam u sibja , slamalâ .

*LI5: patom tut vot u dvuxtysêčnâ trécêm hadu na šyj +...

*LI5: dzêvjanostym hodzê (.) umerla .

*LI5: oj , tožý trudnâ bylâ vaziccý z jej .

*LI5: jej trudnâ , i mne trudnâ bylo .

*LI5: vot .

*LI5: bylâ i étâ , skleroz napaú užé .

*LI5: nâzyvalâ mine i mamâj , i sjastroj , i +...

*LI5: +" oj , hétâ persname .

*LI5: kažý +".

*LI5: +" udzen´ kažý ["-"] persname vrédnâjê , noč´´ju lepšýjê persname .

*LI5: +" adna persname dobrâ , druhajê persname plaxajê .

*INT: dzve persname .

*LI5: a ja hâvaru +"/.

*LI5: +" mamâ , a čamu (.) adna , éty , vrédnâ , druhajê ne ?

*LI5: +" bo hétâ úsë zâstaúljajê jescê !

*LI5: ja kažu +"/.

*LI5: +" mamâ , nu tak trébâ ž jescê .

*LI5: +" pravêl´nâ kažu ["-"] tajê persname robêc´ , što cibe zâstaúljajê .

*INT: pâxvalilê svaju persname .

*LI5: kažý +"/.

*LI5: +" hétâ nekâ malajê , a hétâ nekâ vel´kâ persname .

*LI5: jana jak sidzic´ , joj kažýccý men´š , jak ljažyc´ , tak bol´šý kažýšsê , nu .

*LI5: tožý dva s pâlavinâj hodâ ljažalâ .

*LI5: usjaho mnohâ pêrênesla , usjaho , i mužý sxranilâ vot , i svekroú (.) pâxâranilâ .

*LI5: a ciperâčý (.) svat umêr , čérýz dva hodâ svaxâ .

*LI5: poslê svaxê čérýz try mesêcý syn .

*LI5: étât , ubilê u hrodnâ , jedučý s pojêzdâ vybrâsêlê .

*INT: +< o , božý moj !

*LI5: š´č´as u maskvu jehdzêlê zâbiralê étâvâ vtarohâ synâ svaxênâho .

*LI5: i vot nivestkâ u mine adna astalâs´ âdzinëšýn´kâ tut .

*LI5: užé iz svajej sem´jê , rodâ@k , étâ +...

*LI5: nu , rodstvênnêkê jes´ , ale užé ne radnyjê .

*LI5: vot .

*LI5: mâtacykl zbiú u maskve .

*LI5: ne pašol na (.) pêšéxodny pêrexod , a nâpramuju šol .

*LI5: mašynâ âstânavilâsê , a mâtâcyklist zzadzê , i (.) vsë .

*INT: oj , kašmar .

*LI5: tožý bylê mašynu pâmjanjalê , zalezlê ú dolh , a tut pryšlos´ apjac´ (.) u dolh lezcê .

*INT: +< ješ´čë paxleš´čê .

*LI5: vot .

*LI5: staršýmu synu tožý vot užé try hodâ , jak âperacýju na sercâ zdzelâlê ú minskê .

*LI5: râzrézalê úsju +...

*LI5: rabotâjê , pâtamu šta nadâ .

*LI5: kvarciru ščas pâlučylê tam na tâpalëvâj (.) troxkomnâtnuju .

*LI5: u jix dvuxkomnâtnâ byla pa šýryne tam .

*LI5: usë nadâ i nadâ .

*INT: +< v écêx novyx damax dze-tâ ?

*LI5: tam vot , dze +...

*LI5: jak jexât´ na énku , strojêccý adzin , i vot tam užé zâselënny .

*LI5: jiščé ni úse úsililês´ , jaščé ty mladšý usë pâmahajê tam rabic´ .

*LI5: on sam i plitku robêc´ , i špakljujê úsë .

*LI5: sënnê z étym , možý , jixnym synâm pajexâú tuda .

*INT: nu , xârašo , xoc´ xto-tâ pâmahajêt , a to +/.

*LI5: tožý étâ nevestkâ robêc´ u školê , tožý fizrukom .

*LI5: končýlê cexnêkum adno i druhojê [_//] i étât inscitut tada (.) u étym , u minskê , da .

*LI5: a étyjê , staršýhâ synâ žéna v zberbankê rabotâjê , buhalcêr .

*LI5: usë râskazalâ , vsju pâdnahotnuju svaju , vsë .

*INT: mâlaccy !

*LI5: vsë , bol´š nima čaho .

*INT: +< ja za vas radâ !

*LI5: tam budzê bâlbatan´nê majo +/.

*INT: budzê , usë budzê !

*LI5: buduc´ smjajâccý , skažuc´ +"/.

*LI5: +" nekâ nêpucëvâ , ni pa paradku havorâ .

*INT: nipraúdâ !

*LI5: ja hâvaru , jak umeju .

*INT: vsë narmal´nâ , vsë xârašo .

*LI5: vsë hâvaru , jak umeju .

*INT: vsë xârašo , mâlaccy !

*INT: a vy bajalês´ +/.

*LI5: tak .

*LI5: nu , dumâju +"/.

*LI5: +" nu jeslê tokâ budzê u hazecê , xaj tokâ dze +/.

*INT: ne , vy što !

*LI5: tak , ciper mne +...

*LI5: ščas dam bumažku , i svaji@w dannyjê nâpišycê , štob ja +/.

*INT: +< xârašo .

*INT: mne vyključ´ac´ užé ?

*LI5: nu úsë , vyključajcê .

*INT: pasibâ .

@End

(Stand: 09.06.2021)