int_sl_5

@Begin

@Languages:brms, nan

@Participants:LI5 na, INT Interviewer

@ID:brms|int|LI5|65;|female|Informant||na|professional||

@ID:nan|int|INT|||||Interviewer|||

*LI5:pašla ú pervy klas , akončýlâ pervy klas , pêrejexâlê v druhojê mestâ žycêl´stvâ .

*LI5:pêrejexâlê (.) v mescečkâ vyroúščýnâ .

*LI5:tam xadzilâ ú hiryčý ú školu , va vtaroj klas i trécê klas .

*LI5:u čétvërty klas pêrejexâlê my (.) v hârackoj pasëlâk nâvajel´nê , tožý vsë hrodnênskâj oblâscê .

*LI5:i tam ja akončýlâ školu .

*LI5:poslê školy pastu@k [_/] pâstupilâ učyccý v ašmjanskê sel´xozcexnêkum .

*LI5:akončýúšýs´ [_//] akončýúšý ko@k [_//] étât (.) cexnêkum , vyšlâ zamuž , pêrejexâlê u slonêm , horâd slonêm .

*LI5:nu , i tut stalâ nârabotâc´ .

*LI5:rabotâlâ ja u (.) urtorhê prâdaúcom .

*LI5:patom râdzila (.) synâ , u sýjsjat séstom hadu .

*LI5:synâ zvalê persname .

*LI5:čerêz dva hodâ râdzila vtarohâ synâ , persname .

*LI5:adzin syn rabotâjê inžynerâm (.) pa snabžénêju .

*LI5:mladšý rabotâjê prýpâdavacêlêm fêzkul´tury u školê nomêr sem horâdâ slonêmâ .

*LI5:nu i što ?

*LI5:i ja ciperâčý (.) na pensêjê .

*LI5:nu i së .

*LI5:što bol´šý ja mahu skazac´ ?

*LI5:domâ sižu .

*LI5:nu , mužý , praúdâ , sxâranilâ ú semsêt dzevjatâm hadu .

*LI5:trycâc´ šés´ let astalâs´ udavoj .

*LI5:cêžalo bylâ vsë , nu pêrežylê , slavâ bohu .

*LI5:nu i vsë .

*LI5:što ja bol´šý mahu skazac´ ?

*INT:pra molâdâsc´ možýcê svaju râskazac´ , pra gody učoby , slol´nyjê gody .

*LI5:+< nu , v molâdâscê bylâ vesêlâ vabščé .

*LI5:v škol´nyjê hody tožý vesêlâ bylo (.) vsë .

*LI5:nas družnyjê rebjatâ byli i dzeúčonkê .

*LI5:vot .

*LI5:v slonêmê tut što ?

*LI5:užé ne to bylâ , što ran´šý .

*LI5:pâtamu~štâ xx pastaršý bylê , vsë .

*LI5:a tak (.) vsë .

*LI5:što tut možnâ bol´šý skazac´ ?

*INT:nu , možýt , vâspâminanêjê kakijê-tâ xx +/.

*LI5:nu , xto jaho znajê , što jakojê .

*INT:sâbiralês´ vêčeramê , možýt , pesnê pelê ?

*LI5:+< nu tak .

*LI5:véčéramê ješ´čë , pomnju , ješ´čë u školu kada ú nâvajel´nê ješ´čë xadzilâ +...

*LI5:a my žylê pa nâvagruckâj ulêcý , a tam (.) klub žýlêznâdarožnêkâú byú .

*LI5:nu i v +...

*LI5:étâ , letâm oknâ atkrytyjê , vsë .

*LI5:pâdajdzëš k aknu , pasmotrýš .

*LI5:+" oj , kak vesêlâ mâladzëž tancujê .

*LI5:+" skaréj by školu končýc´ !

*INT:skarej by pâvzraslec´ , da ?

*LI5:i na tancý écê papas´@k +...

*LI5:vo tak ža škol´nêkâm ne râzrašalê ú klub xadzic´ .

*LI5:tokâ ú školê večýrâm bylê .

*LI5:nu i úsë , nu .

*LI5:a jak kada užé pašli samê , tožý vesêlâ bylo .

*LI5:asobênnâ (.) kada učylês´ v cexnêkumê , vesêlâ bylo .

*LI5:vêčara prâvadzilê , vsë .

*LI5:nu i së .

*INT:a kakijê-tâ zâpâminajuš´čêjêsê slučêjê jest´ ?

*INT:takijê kakijê-nibud´ , možýt , prâjišéstvêjê inceresnyjê ?

*LI5:+< nu xto jaho znajê ?

*LI5:prâjišéstvêj u mjane takix ne bylo .

*LI5:tam puscjački tol´kâ takijê , što niloúkâ i hâvaryc´ pra jix .

*LI5:nu , s parnjamê ústréčalês´ , na pâsidzelkê xadzilê .

*LI5:letâm zâharac´ xadzilê , ú les xadzilê (.) kampanêjêj .

*LI5:jahâdy , hryby sâbiralê .

*LI5:nu , tak i žylê .

*INT:a kakijê uvlečenêjê u vas bylê ?

*LI5:ja vyšyvalâ .

*INT:v školê nâučilês´ ilê net ?

*LI5:minja mamâ vyšyvalâ , i âna minja nâučylâ .

*LI5:étâ užé na vystâúku pâsylalê vyšýúkê .

*LI5:nu , a ciperâčý (.) domâ tam astavêlâ , u mamy ú domê .

*LI5:damoj nêčyvo , tamu što sceny takijê , što hvazdzja ni ubic´ takohâ .

*LI5:mâladzëž ciper ni xočý , kab domâ što-tâ viselâ .

*LI5:tak , ničohâ inciresnâhô ni mahu râskazac´ .

*INT:ni možýt byc´ !

*LI5:oj , čë-tâ@w pâperxnulâs´ .

*INT:ne valnujcês´ .

*LI5:nu i vsë , što tam bol´šý ?

*INT:a vnukê jesc´ u vas , da ?

*LI5:jes´ vnuk , dzêvjanostâ šéstohâ .

*LI5:i dzêvjanostâ vas´mohâ hodâ vnučkâ .

*LI5:vot ciper žyvu ja tut adna v domê .

*LI5:adzin syn na nêzavisêmâscê žyvët , staršýj .

*LI5:mladšýj na sim@k [_///] pervâj sêmiletkê .

*LI5:vse žynatyjê .

*LI5:ne inceresnyj sâbesednêk .

*INT:nu pâčemu ?

*INT:a sebe bol´šý kak by paka nêčevo , da ?

*LI5:nu , ničohâ .

*LI5:što bol´šý ?

*LI5:zamuž bol´šý ni vyxadzilâ .

*LI5:ni naxodzêúsê taki čýlavek , jaki ja xacelâ .

*LI5:i úsë .

*INT:nu , xârašo .

*INT:ja tada vam , možýt , budu zâdavac´ vaprosy ?

*INT:a vy jeslê budzêcê vspâminac´ pâralel´nâ s écêmê vaprosâmê +...

*INT:možýt , u vas [_///] ja nâvidu vas na što-tâ , kakijê-tâ vâspâminanêjê , to budzêcê raskazyvâc´ .

*INT:ano , v princýpê , vsida tak prixodzêt .

*INT:vapros zadaš , a tam iš´čë vspomnêl , iš´čë vspomnêl , i tak vot .

*INT:skažycê , pažalustâ , vot , nâprimer , jeslê by inastranêc pâprasil vas râskazac´ o bêlarusê , vot što by vy jemu râskazalê ?

*INT:a slonêmš´čênê +/.

*LI5:nu , što ja mahu skazac´ a slonêm +/.

*INT:+< kak by predstavêlê svaju +/.

*LI5:slonêm naš ni +...

*LI5:užé ciper , jak skazac´ , bal´šoj hâradok staú .

*LI5:rasšyrýúsê , strajicêl´stvâ skokâ bylo .

*LI5:čysty , xarošý (.) hâradok .

*LI5:nu vot u nas tol´kâ štob trâtuary ščé zdzelâlê .

*INT:o , étâ toč´nâ .

*LI5:nu , vâdâpravod u minja jes´ , haz jes´ , vse udobstvâ domâ jesc´ .

*LI5:nu tokâ (.) zarplatâ malên´kâjê , čy pen´sêjê (.) mâlavatâ .

*LI5:štob pabol´šý placilê , a to i na ljakarstvâ ne xvatajê .

*LI5:mne vot dva hodâ tamu nazad +...

*LI5:u bal´nicê zdzes´ ljažalâ .

*LI5:patom atpravêlê ú hrodnâ , prââperyrâvâlê .

*LI5:a ciper trébâ vsë vrémê na (.) étyx mêdzikamêntâx .

*LI5:ad étyx mêdzikamêntâú adno âlerhijê idzët .

*LI5:i ne znajêš , čém spasaccý .

*LI5:a tak što ?

*LI5:vsivo , v mâhazinâx vsivo xvatajêt .

*LI5:vsë , tokâ liš by dzen´hê bylê .

*INT:a iz kakix-tâ dâstâprêmeč´acêl´nâstêj možýcê čem-nibud´ paxvastâccý perêd inastrancâm ?

*LI5:nu , jaki u nas étât +...

*LI5:érdéka xarošý u nas .

*LI5:vot vâdapad , adzin i vtaroj , na énkê i u nas u céntrý .

*INT:a gdze na énkê ?

*INT:a na énkê tam tožý vâdapad jes´ .

*INT:oj , étât , nu +...

*INT:étât , fantan .

*INT:a , fantan , aha .

*LI5:izvinjajus´ .

*LI5:étâ vâdapad u nas zdzes´ v âl´bercinê jesc´ , a fantan na énkê .

*LI5:i , étâ samâjê +/.

*INT:+< i v céntrê ješ´čë .

*INT:da , tri .

*LI5:i v céntrê , nu , naprocêú skverýkâ .

*LI5:nu i što ?

*LI5:rynâk bal´šoj .

*LI5:tut dva rynkâ ilê try dažý rynkâ .

*INT:try .

*LI5:try rynkâ jes´ : na tâpalëvâj tam , na (.) énkê i ú céntrý ú nas tut .

*LI5:mâgaziny novyjê , úsë étâ , dom tarhoúlê .

*LI5:ja sama ú dom tarhoúlê rabotâlâ v žénskâm addzelê .

*INT:da ?

*LI5:dzesêc´ let paslednêx prârabotâlâ , attudâ i ušla na pen´sêju .

*INT:+< panravêlâs´ rabotâc´ ?

*LI5:nu , rabotâ xarošýjê byla .

*LI5:tokâ vot kada užé vsë načýlâ prâpadac´ , šýataž takoj byú , nêvynasimâ bylâ prostâ .

*LI5:ni vyžýc´ , jak havorâc´ .

*LI5:davilê nas , ruhalê nas .

*INT:a za što ?

*LI5:nu , što my vênavatyjê , malâ tavaru dajuc´ .

*LI5:vsë , ne xvatajê úsim .

*LI5:a bralê pa-mnohu , pa dve , pa try veščy za raz .

*LI5:pal´to asobênnâ vot xvatalê , vsë .

*LI5:a tak bylo narmal´nâ .

*LI5:ščas tožý vot prýhlašajuc´ vsehda .

*LI5:vo bylo sârâkâpêcilecêjê domâ tarhoúlê , prýhlašalê , davalê nam +/.

*INT:byvšýx rabotnêkâv , da ?

*LI5:da .

*LI5:nu , my užé âkcýjanerâmê ščytajêmsê tam , pâtamuštâ my vykupalê hétât (.) mâgazin užé .

*INT:nêčevo sebe !

*LI5:vot prýhlašalê , v pâlanézê ["] +/.

*INT:večêr ?

*LI5:+, večýr byú .

*LI5:padarkê davalê , hramâty davalê .

*LI5:vot .

*INT:ja i ne znalâ , što takojê +/.

*LI5:uhaščénnê bylo , stol byú (.) nakryty .

*LI5:nu , vabščé xârašo prâveli .

*LI5:damoj minja na taksi pryvezlê .

*INT:sérvês !

*LI5:ja xacelâ ici na aútobus , any +"/.

*LI5:+" ne-e-e , persname persname , davajcê , ščas pâvizëm (.) s šykâm .

*LI5:vot i úsë .

*LI5:tak što ješčo u nas tut u slonêmê +...

*LI5:mêrâpryjacêjê pravodzêt ža častâ (.) v étym , v parkê , tam masâvyjê huljanêjê , jarmârkê éjyjê byvajuc´ .

@New Episode

*INT:a ne xodzêcê vot na vêčera , na praznêkê dlja cex , kamu za [_///] <pad zvukê duxavovâ arkestrâ>["] ?

*INT:ja seodnê pa slonêm-tévé ["] vidzêlâ .

*INT:slušýjcê , nu tak inceresnâ , kak tancujut žénš´čêny .

*LI5:+< nu , ja u synâ byla , tožý pâzdraúlenêjê , úsë .

*LI5:ne , ja ne xažu .

*LI5:minja daúlenêjê vysokâjê .

*LI5:ja vo čuc´-čuc´ pârabotâju v âharodzê i vo sižu , užé mne étâ +/.

*INT:gâlava užé +/.

*LI5:a étâ (.) šum .

*LI5:vot ja ž hâvaru , byl +...

*LI5:v mâgazinê kada rabotâlâ , étât , ljudzej mnohâ , šuršat nahamê , vsë .

*LI5:mne vyzyvalê skoruju , pâtamu što davlenêjê pâdymalâs´ at étâvâ šumâ .

*LI5:ja dažý v les ne xažu , ni mahu .

*LI5:étyjê sosny šumjac´ , pâdymajêccý davlenêjê .

*INT:nêčevo sebe .

*LI5:pajdu , jeslê tokâ čas pabudu , i úsë .

*LI5:a tak +/.

*INT:pânimnožku .

*INT:skažycê , a vot (.) jeslê gâvaric´ o bêlaruskâm narodzê , vy magli by vydzêlêc´ kakijê-tâ âtličicêl´nyjê čerty bêlaruskâvâ narodâ po sravnenêju s drugimê ?

*INT:vot što vydzeljajêt bêlaruskê narod sredzi âstal´nyx ?

*LI5:+< nu što ?

*LI5:hâscêpryimnyj , mne kažýccý tak , narod , dâbradušnyj .

*LI5:i vsehda mohuc´ âkazac´ pomâšč .

*INT:a bylê kakijê-tâ vot slučýjê , kada nu prjam prakcičêskê na sto pracéntâv ubeždalês´ v étâm , što vot étâ bêlarus ?

*LI5:nu , is majej žyznê +...

*LI5:v majej žyznê što bylâ .

*LI5:vot kada muž umêr , vse-vse kinulês´ , vse pâmahalê , vsë .

*LI5:ciper tožý vot u nivestkê majej étâj (.) pjatâvâ čysla pâxâranilê bratâ .

*LI5:jezdzêlê u maskvu zâbiralê .

*LI5:tam krémirâvânêjê my dzelâlê , pâtamu šta nêvazmožnâ prývesci .

*LI5:try tysêčý dolârâú , i tak u dolh zalezlê , prývesci jaho .

*LI5:vot tožý vse tut , i sasedzê vsë pâmahalê , sâbiralê dzen´hê .

*LI5:nu i vabščé vsë vrémê zdes´ +...

*LI5:vot dažý pa našýj ulêcý , my tut vot dzevêc´ (.) vdovušýk , u nas v rad , žyvëm my , tak vabščé +/.

*INT:kak , pa adnoj stârane prjam ?

*LI5:vot .

*LI5:tam (.) užé jon , praúdâ , na vojkâvâ vyxodzêc´ , dom .

*LI5:tut adzin , étâ , tuda tâžé , na vojkâvâ , nu jana +...

*LI5:âharod vyxodzêt na +...

*LI5:étâ persname persname .

*LI5:u jeje@w muž umêr +...

*LI5:moj ran´šý , u sem´sêt dzevjaty , jej papožžý .

*LI5:ja , ciper adna , vtarajê , trécê , čytvërtâjê .

*LI5:ciper na étu storânu .

*LI5:tol´kâ zdes´ vot , étâ , mužčynâ , a tak tut , étâ , tožý vse (.) pên´sêanery užé i (.) vdovuškê .

*LI5:tut užé vsë vrémê sâbirajêmsê , dze i na +...

*LI5:vot na skamejêčkê , vyjdzêm pâhavorým .

*LI5:vabščé my tut sa vsemê družým .

*LI5:ja ne znaju , jak što , nu u nas étât vot (.) učastâk vabščé družny .

*LI5:u nas vot s sasedkâj kalitkâ umescê , vot ana praxodzêc´ .

*INT:+< nu tak , ja pâsmatrelâ .

*INT:ja kada k nej pâdašla , sprašývâlâ pra vas +/.

*LI5:ana užé tut vo +/.

*INT:+, ana prašla , da , smatrju .

*INT:+" vo dumâju ["-"] nêčevo sebe !

*LI5:+< sabač´kâ moj ne trohâjê jaje .

*LI5:vabš´č´e ú mjane sabač´kâ xarošý .

*LI5:barsêkâm nâzyvajêccý .

*INT:barsêkâm ?

*LI5:nu .

*LI5:prýnjasu kušýc´ , jon stajit hljadzit , nadâ spinku jamu pâčasac´ .

*LI5:kak tokâ na lavâčku sjadzêš , jon tut ža .

*LI5:raz (.) perednjuju lapku pad sibja i stajit , ždze .

*LI5:ja hâaru +"/.

*LI5:+" što ty xočýš ?

*LI5:štob spinku pâčésalâ .

*INT:xitrý !

*LI5:+< ni stanê kušýc´ , paka spinku ne pačéšýš .

*INT:taki damašnê .

*LI5:tak vabščé .

*LI5:tožý vot i sased tak byú , tožý pâmahalê mne tada .

*LI5:i haz kada prâvadzilê , étâ +...

*LI5:kapac´ (.) tranšéju hétuju , vadu kada pâdvadzilâ .

*LI5:vabščé use xârašo âtnasilês´ druh_k_druhu .

*INT:zdorâvâ .

*LI5:i dal´šý tožý tudy vot sasedzê pa vulêcý , vot at mâgazinâ , užé tam dal´šý , užé druhi kust , užé my ne tam .

*LI5:nu abščajêmsê , râzhavarývâjêm , dze ústréčajêmsê , usë .

*LI5:vot .

*LI5:nu , tak usë narmal´nâ .

*INT:slavâ bohu !

*INT:skažycê , pažalustâ , pa-vašýmu , što vot javljajêccý nêatjemlêmâj č´asc´ju bêlaruskâj kul´tury ?

*INT:vot jeslê gâvaric´ <bêlaruskâjê kul´turâ>["] , možýt , kakijê-tâ âsâcyyacýjê srazu vâznikajut ?

*LI5:a xto +...

*LI5:ja [_/] ja ne znaju , što tut jak skazac´ .

*LI5:vrodzê vsë narmal´nâ .

*INT:nu , tut imejêccý v vidu , što vot vy vkladyvâjêcê v panjacêjê <bêlaruskâjê kul´turâ>["] .

*INT:što dlja vas bêlaruskâjê kul´turâ ?

*INT:vot z čivo ana skladyvâjêccý ?

*LI5:oj , kul´turâ , mne kažýccý , vzâîmââtnašénêjê ljudzej k druhim nacýjêm .

*LI5:nu , mne kažýccý , vse ú nas +...

*LI5:u bêlarusê mnohâ nacýj ciperâčý prâžyvajê , usex prýnimajêm .

*INT:da , sa vsex kancov mirâ .

*LI5:naš bac´kâ lukašénkâ xarošý .

*LI5:jon nêkamu ne atkazvâjê , usex prýnimajê .

*LI5:nu a tak +...

*LI5:nu što tut bol´š skažýš ?

*LI5:ja tak pânimaju , što my hâscêpryjimnyjê , jak hâvarjat , vsë .

*INT:xârašo .

*INT:tak , ciper´ paru vaprosâv pro (.) jazyk .

*INT:vot (.) kak vy š´čitajêcê ilê , možýt byc´ , nu , samê nâbljudalê , možnâ kakoj-tâ primer prêvesci +...

*INT:čêlavek , on (.) vizdze gâvarit na kakom-tâ adnom jêzyke ilê pêrestrajvâjêccý na drugoj jazyk v zavisêmoscê ot sêtuacýjê ?

*LI5:ja ščytaju , što v zavisêmâscê at sêtuacýjê nemnožkâ izmenjajê svoj jazyk .

*LI5:nu ja , nâprymer , u školê ja učylâ nimeckê , nemnožkâ francuskê .

*LI5:nu , pâtamu šta s´ mestâ na mestâ pêrêježžalê , kak učylâs´ .

*LI5:i anhliskê +...

*LI5:anhliskê bol´šý .

*LI5:nu , vot što u nas adna byla učycêl´nêcý , jejo zabralê patom pêrevočýcâj .

*LI5:ana nu tak âb´´jasnjalâ héty jazyk +...

*LI5:+" vot tak vot êzyčok , <vot tak>[_/] vot tak +...

*LI5:i úsë paka +/.

*INT:+< vsë prâiznašénêjê .

*LI5:+, pakažý , kak , što +...

*LI5:prâiznašénêjê hétâ .

*LI5:ja to zapomnêlâ .

*LI5:nu i što ?

*LI5:sa slâvarom , i to trudnâ .

*LI5:a tak , étâ , jêzyki , vot havorâc´ +...

*LI5:ja mahu i pâ-bêlarusku čystâ hâvaryc´ , i pa-ruskê .

*LI5:nu srazu +...

*LI5:xto na ruskâm tokâ jêzyke râzhavarývâjêt , prýjažajuc´ s rasijê , srazu âtličyš at bêlaruskôhô .

*LI5:prâiznašénêjê saúsem druhojê .

*LI5:ja pomnju , u nas dzeúčonkâ dna , persname persname , ana pajexâlâ v rasiju (.) k sestre tam jejo .

*LI5:nu i prýježdžajê , i užé +...

*LI5:+" persname !

*LI5:ana +"/.

*LI5:+" čito ?

*LI5:nu razvê ž čito ["] hâvariš ?

*INT:nu , u nas tak ne hâvarjat .

*LI5:nu , što ["] , ana čyto ["] .

*LI5:tak jaje i prazvalê , čyto ["] .

*INT:da ?

*LI5:nu .

*LI5:<saúsem vot>[_/] saúsem vot , srazu paznajuc´ +...

*LI5:i bêlarusâ pâznajuc´ (.) vezdze , ak pryjezê .

*LI5:+" a , étâ kažý ["-"] bêlarus pryjexâú .

*LI5:râsijanê .

*INT:+< a bêlarusâ pa čëm možnâ uznac´ ?

*LI5:nu , pa prâiznašénêju .

*LI5:vsë raúno +...

*LI5:vot kak ni hâvary , a si raúno prâiznašénêjê ni to , što užé (.) čýlavek v rasijê pažyú , pa-ruskê hâvaryu , i úsë .

*LI5:nu , ja vot pol´skê nimnožkâ (.) pânimaju , jak hâvarjat , taki vot .

*LI5:u menja , étâ samâjê , u sim´je brat éščé jesc´ , žyvët tam +...

*LI5:u nâvajel´nê astaúsê .

*LI5:mamâ +/.

*INT:radnoj , da ?

*LI5:da , radnoj brat .

*LI5:jevo , étyjê , dočýry u minsku žyvuc´ , adna i druhajê zamužým .

*LI5:to étâ , jon bêlarus u mine , a ja pa nâcýanal´nâscê pol´kâ .

*INT:a kak étâ ?

*LI5:i papâ paljak , i mamâ bêlaruskâ .

*LI5:dyk on na mine nâzyvajê +"/.

*LI5:+" ty ne maja sistra , ty druhoj nacýjê .

*LI5:a pâčemu ?

*LI5:pâtamu šta mamâ i s papâj v adnoj dzéréúnê , a kada étyjê +...

*LI5:užé ne znaju , kak tut skazac´ .

*LI5:paljakê čy (.) bêlâpaljakê , jak tam nâzyvalê jix , pryšli , âpaljačýlê pâlavinu dzerevnê , paljakê , pâlavinu bêlarusy .

*LI5:i vot tak jany i pâžénilêsê , papâ paljak , i ja pol´kâ .

*LI5:nas [_///] maja i familêjê dzevêč´jê persname (.) byla , ciper persname .

*LI5:vot .

*LI5:i tak on častâ na mjane kažý +"/.

*LI5:+" ty ne maja sjastra , ty druhoj nacýjê .

*INT:étâ to žé samâjê , kak mne dvajurâdnyj brat .

*INT:nâzyval v menja +...

*INT:ja râdzilas´ v girmanêjê , minja papâ služyl tam .

*INT:my tokâ , nu , vot poslê dzêvjanostâ pervâvâ godâ , kak sajuz raspalsê , tokâ prijexâlê v bêlarus´ abratnâ .

*INT:a tak vot da pici let prakcičêskê , kak mne ispolnêlâs´ , žylê v germanêjê .

*INT:i râdzilas´ ja tam .

*INT:tak brat dvajurâdnyj patom mne vseda nemkâj nâzyval .

*INT:+" o , nemkâ , nemkâ +...

*INT:+" ty ne bêlaruskâ , ty nemkâ !

*INT:kakajê ja nemkâ ?

*INT:ja ž bêlaruskâ !

*INT:mamâ , bêlarus , papâ , bêlarus , vse dzedy , babuškê +/.

*LI5:+< nu i héty kažý +"/.

*LI5:+" ty ne maja sjastra , bo ty druhoj nacýjê .

@New Episode

*INT:xârašo .

*INT:a kak vot vy atnosêcês´ k tamu , što ljudzê smešývâjut ruskê i bêlaruskê jazyk ?

*INT:gâvarjat na trasjankê , tak budzêm gâvari +/.

*LI5:nu , <jak xto>[_/] jak xto znajê , jaki jazyk , na takom i hâvarit .

*LI5:s adnim pâhâvariš na ruskâm , s druhim na étâm , narmal´nâ .

*LI5:pâtamuštâ i sama tak hâvaru .

@New Episode

*LI5:ja pomnju , kada , étâ samâjê , pâznakomêlâs´ svajim mužým , ja iščo kančalâ učyccý , to , éty , nâpisalâ pis´mo jamu čystâ pâ-bêlaruskê .

*LI5:ješčé úzjalâ slavar , sa slâvara +/.

*INT:štoby pravêl´nâ vsë , da ?

*LI5:to jon kažý +"/.

*LI5:+" ja z bratâm râzbiraúsê .

*LI5:sam bêlarus .

*LI5:vot čýpjalëvâ , nêdalëkâ ž tuda .

*INT:a , u menja tam dvajurâdnâjê babuškâ žyve .

*LI5:to étâ , kažý +"/.

*LI5:+" râzbiraúsê , ne znaju , što takojê list ["] .

*LI5:nu što takojê list ["] ?

*INT:pis´mo .

*LI5:nu , i tam takijê raznyjê slava .

*LI5:vot jak u nas [_///] sa mnoj učylêsê (.) s étâvâ , mâladzečýnskâhô rajonâ tam dzeúčonkê , jany dzis´ ["] prâiznasilê , grafkâ ["] , randélêk ["] .

*INT:a što takojê hrafkâ ["] ?

*LI5:hrafkâ ["] , hétâ bulaúkâ , a dzis´ ["] , étâ sivodnê , urljub ["] , étâ otpusk , nu .

*INT:tak étâ , možýt , dzêalektnyjê kakijê slava ?

*LI5:nu , vot kak-tâ tak +...

*LI5:i étâ , jak , byvalâ , prýjaždžajuc´ any užé s vyxadnyx +...

*LI5:pâtamuštâ nêdalëkâ tam bylo .

*LI5:éty +...

*LI5:oj , zabylâ , jak tam dzerevnê (.) étâjê ú mâladzečnâ tam nâzyvalâsê .

*LI5:pryjeduc´ , jak iduc´ jany , tak bystrâ râzhavarvâlê .

*LI5:+" i-ta-ty-ty-ty +...

*LI5:my na pjatym étažé žylê v âbščéžycêjê , any na pervym , bylâ slyšnâ , jak jany iduc´ .

*LI5:nu , kažý mužý +"/.

*LI5:+" persname z persname iduc´ .

*LI5:târatorât , târatorât .

*LI5:zajduc´ u komnâtu i jaščé úsë havorâ +...

*LI5:kažým +"/.

*LI5:+" da ladnâ , âstânavicês´ vy .

*INT:a kada takimê slavamê râzhavarêvâlê , panjatnâ bylâ vsë ?

*LI5:nu tak my užé pryvyklê da ix .

*LI5:srazu my tožý +"/.

*LI5:+" što [_/] što za dzis´ ["] ?

*LI5:+" hétâ +...

*LI5:+" što za dzis´ ["] ?

*LI5:+" nu , étâ +...

*LI5:nu i tožý pa-pol´skê kak-tâ i dzis´ ["] +...

*LI5:byvajê , nêkatoryjê dze , ú mesnâscê jakoj (.) hâvarjat tak , a u druhix inâčý .

*LI5:nu nemnožkâ panjac´ možnâ bylâ .

*INT:a kakojê tam iš´čë bylâ slovâ ?

*LI5:grafkâ ["] .

*INT:grafkâ ["] ?

*LI5:dzis´ ["] , grafkâ ["] , urljub ["] , randélêk ["] .

*INT:a randélêk ["] , što takojê ?

*LI5:randélêk ["] , étâ (.) takajê kastrulê .

*INT:a , incjarésnâ .

*INT:možý , kakijê pol´skêjê slava ?

*LI5:nu , dak ja ž hâvaru , vot tam tak jana +...

*LI5:i tak vo jak načnuc´ hâvaryc´ , byvalâ , božý moj !

*LI5:i pâsmjajomsê +...

*LI5:sidzim , rty razinêm i slušýjêm .

*LI5:vesêlâ bylo kaliscê , a ciper užo nima toj vêsjaloscê .

*INT:a vy v âbš´čežycêjê žylê , da , kada učilês´ ?

*LI5:v âbščéžycêjê , da .

*LI5:a vot dlja vas žyzn´ v âbš´čežycêjê byla asobênnâj čem-tâ ilê net ?

*LI5:pâtamu šta ja ni âdnavo godâ ne žyla v âbš´čežycêjê .

*LI5:vot skokâ studzentkâ , ja nêkada ni žyla .

*LI5:+< nu , v âbščéžycêjê bylâ vabščé vesêlâ .

*LI5:i vot u naš u komnâcê use (.) pevučýjê dzeúčaty nejk byli .

*LI5:ja užé slabej kryšku (.) ad jix .

*LI5:vot .

*LI5:tak , byvalâ , sidzim užé , padcjahêvâju malen´kâ , pajom .

*LI5:a sâbjaruccý +...

*LI5:ne éty užé , na étažé étyjê pa dver´´ju .

*LI5:i patom nâčynajut , nam užé âpladzirujuc´ .

*LI5:+" iščo , dziúčonkê , iščo , ješčo !

*LI5:a ješčo što incirésnâ bylo , utrâm , kada ran´šý úsex ustanêš , vyjdzêš na kýrydor +...

*LI5:a kýrydor dlinny na étažé , hétyjê komnâty pa (.) pravâj stârane .

*LI5:idzëš k umyval´nêku , hledzêš , to tam , to tam kravac´ sa spjaščým .

*LI5:étâ tak spjac´ , što vynêsuc´ noč´´ju kravac´ju na kýrydor .

*INT:+< i ne pač´ustvujut ?

*LI5:i ne pačustvujuc´ .

*LI5:i tada tol´kâ prydzê , i rohât , rohât , rohât , rohât éty .

*LI5:xto abidzêccý , xto sam pâsmijoccý .

*LI5:vo takijê bylê dzela .

*LI5:vesêlâ , karočý , vesêlâ .

*INT:+< prjam na kâridor vynasilê , da ?

*LI5:na kâridor .

*LI5:pramâ vot na étažé na kârydorý úsë , vozlê étâj komnâ@k +...

*LI5:ilê vaz´mut zânjasu dal´šý užé at étâj komnâty , na étâ +/.

*INT:a kakijê pesnê pelê ?

*LI5:ot <belym puxâm>["] +...

*LI5:étâ ran´šý , jak bylo +...

*LI5:patom étâjê [_/] étâjê +...

*LI5:kak étâ ješčo ?

*LI5:(...) zabylâ užé , u mine pamêc´ ciper atšyblâ .

*LI5:aj , <jeslê b ty ni žyla na sasednêj lesênkê , jeslê b ty nêkahda mne ni pelâ pesênkê>["] .

*LI5:vot étu vot pesnju .

*LI5:éty , patom (.) što ješčo ?

*LI5:étâ , <tâpaliny pux>["] ja hâvarylâ .

*LI5:nu , <kanduktâr , ne spešy , kanduktâr>["] , vot étu .

*LI5:vot .

*LI5:patom +...

*LI5:oj , mnohâ kakix , ja užé pâzâbyvalâ kakijê .

*INT:a napec´ što-nibudz´ možýcê ?

*LI5:nu , ničohâ ja ne úmeju .

*LI5:kacjušu ["] hétu pejêlê .

*LI5:ja úsë vnučku +...

*LI5:z vnučkâj pajom i z vnukâm hétu kacjušu ["] .

*LI5:vot +...

*INT:a spojcê !

*LI5:aj , ni udobnâ .

*INT:da spojcê , čivo vy ?

*INT:nu , étâ ž xârašo , nâbarot inciresnâ .

*LI5:ne , ne spajomsê , ne palučýccý .

*INT:aj , zrja .

*LI5:vmescê tol´kâ .

*INT:a ja , navernâ , slov ne znaju .

*LI5:nu jak tut +...

*LI5:<râsc´vitalê jablânê i grušý , pâplyli tumany nad rekoj , vyxadzilâ na berêx kacjušý , na vysokêj na berêx krutoj>["] .

*LI5:xvacêc´ !

*INT:nu xvacêt !

*INT:nu možnâ bylâ b ješ´čë .

*INT:mâlaccy , bravâ !

*LI5:takijê dzela .

*LI5:vesêlâ .

*LI5:a ciper žé što ?

*LI5:vot étu minja , éty , vnuk nâvučyú , éty , <rannêm solnêčnym utrýčkâm>["] .

*LI5:étuju , pra saldatâ .

*LI5:tožý xarošýjê pesnê .

*LI5:u jaho na [_//] u cêlifon zapisânâ .

*LI5:i úsë .

*LI5:+" babuškâ , nu papoj , nu papoj .

*INT:a spojcê jejo ješ´čë .

*LI5:<rannêm solnêčmym utrýčkâm prâvažalâ âna svâjevo nênagljadnâvâ , svâjevo pârén´ka>["] .

*LI5:<ty služy , nênagljadny moj , abâ mne ne tužy , i kol´ slučýccý što , abâ vsëm nâpišy>["] .

*LI5:<ne praxodzêc´ i godzêkâ , parýn´ vestâčku šlët>["] .

*LI5:<pêrebilâ mne nožýnkê , âbažglo vsë lico>["] .

*LI5:<kolê ljubêš pa-prežnêmu , i garit âganëk , prêježžaj zâberi menja>["] .

*LI5:<pišýt jej pârenëk>["] .

*LI5:<nu atvecêlâ dzevuškâ , što ljubvi bol´šý net>["] .

*LI5:<što ljuboú už pacerênâ , vot takoú byú atvet>["] .

*LI5:<kâvyljaj pâcixonêčku , a menja ty zabudz´ , zârastut tvaje nožýnkê , prâžyvëš kak-nibudz´>["] .

*LI5:xvacêc´ .

*INT:nu dobrâ , pasibâ .

*INT:xârašo .

@New Episode

*INT:tak , nu što ?

*INT:sleduš´čêj vapros , da ?

*LI5:nu , ne znaju , atvečý , ne atveču .

*INT:atvecêcê .

*INT:prostâ , možýt , vy ješ´čë što-nibudz´ vspomnêlê ?

*INT:tak raskazvâjcê .

*LI5:ničohâ takohâ nima .

*LI5:aj , tam +...

*LI5:dze tam vsjaku melâč uspomnêš , étâ užo vot +/.

*INT:ne , tak , možýt , nêâbizacêl´nâ melâc´ .

*LI5:+< étâ , pâdaždaúšý tam dzen´-dva , tada što-tâ možnâ bylo b uspomnêc´ .

*INT:+< nu da , ja vam š´č´as râstârmašu pamêc´ .

*INT:vy ješ´čë nâvspâminajêcê , a ja ujedu užé .

*LI5:ja pa počcê pryšlju .

*INT:dobrâ [_////] xârašo .

*INT:skažycê , pažalustâ , a vot dlja bêlaruskâvâ jêzyka kakojê buduš´čêjê možýcê predstavêc´ ?

*LI5:ne znaju , jak [_/] jak narod pastavêc´ hétâ užé buduščýjê .

*INT:nu , pa-vašýmu mnenêju , vot (.) budzêt u nevo buduš´čêjê , ne budzêt ?

*INT:kak vy š´čitajêtê ?

*LI5:+< dalžno byc´ !

*INT:dalžno byc´ .

*LI5:raždajêmâs´ u bêlarusê užé pavysêlâs´ , značýt , dalžno byc´ .

*LI5:novâjê pâkalenêjê rascët , vsë .

*LI5:dalžno stavêc´ pa-novâmu vsë .

*LI5:dalžno byc´ .

*LI5:pryjexâc´ dolžýn .

*INT:a kak vy š´čitajêtê , at čevo vot zavisêt razvicêjê bêlaruskâvâ jêzyka ?

*LI5:kak ?

*INT:at čevo zavisêt razvicêjê jêzyka bêlaruskâvâ ?

*LI5:a xto jaho znajê ?

*LI5:ja ne znaju , jak tut skazac´ .

*LI5:at čyvo zavisêc´ razvicêjê jêzyka ?

*LI5:at samix ljudzej .

*LI5:jeslê ja xaču hâvaryc´ pâ-bêlaruskê , ja budu hâvaryc´ .

*LI5:a jeslê net , tak budu (.) kârtavêc´ , no budu hâvaryc´ ne pâ-bêlarusku .

*LI5:ja tak pânimaju .

*INT:xârašo .

*INT:nu , minja , v princýpê , vaprosy vse .

*INT:možýt , ješ´čë što-nibudz´ raskažýcê ?

*INT:vspomnêlê što-nibudz´ ?

*LI5:nu što tut râskazac´ ?

*INT:možýt , ja ni sprasilâ , prâpuscilâ što-nibudz´ .

*LI5:ni znaju .

*LI5:ni pryxodzêt na um , što [_//] pra što +...

*LI5:vydumyvâ@k ni xaču .

*INT:da ?

*INT:ne , tak vydumyvâ@k ne nadâ .

*LI5:što tam vot tak i tak bylâ .

*LI5:karočý , ran´šý bylâ vêselejê žyc´ , čym ciper .

*LI5:vot na skokâ ja sama pa sibe sužu .

*LI5:ran´šý i mâladzëž kak-tâ (.) bol´šý vêselilâs´ , i úsë .

*LI5:a ciper étyjê dzêskatékê , tak ja ne znaju , pânâpivajuccý , p´janyjê .

*LI5:ja , nâprymer , jak byla , u nas ni adzin (.) parýn´ ne byl p´´jany .

*LI5:jeslê on prydze vypêúšý , tam inahda byvajê , nixto iz´ dzeúčonâk z jim tâncavac´ ne idzët .

*LI5:jon pervy raz pryšoú vypêúšý , na druhoj raz užé net , prydzê užé trézvy .

*INT:i kada trezvy , užé tancujêt , da ?

*INT:praš´č´ajut ?

*LI5:da , a tak vot i ú školê , i na vêčarax tožý +...

*LI5:a to ž étâ užé vot , jak ciper pâhljadziš , škol´nêkê i p´jut , i kurât .

*LI5:vot jak moj syn vot u školê , dak kažý , pâsylajut dažý .

*LI5:a patom (.) radzicêlê xodzêc´ , štob acénku jamu pavyšý pastavêlê .

*INT:+< da , da .

*INT:i učycêlê vênavaty ješ´čë .

*LI5:da , i učycêlê vinic´ .

*LI5:ja užé svajmu synu hâvaru +"/.

*LI5:+" ty xoc´ užé jak-nibudz´ +...

*LI5:+" a to hâvaru ["-"] končýc´ škodu [_//] školu , patom pryduc´ da adlupêc´ dze-nibudz´ .

*LI5:da , da .

*LI5:što ne znajêš , što at ix ždac´ .

*LI5:skokâ jes´ vo +...

*LI5:jak u <pus´ hâvarjat>["] pakazyvâlê , što učycêlê izbilê , ubilê dažý .

*INT:+< mne samoj čérýz god ici v školu , ja kak-tâ (.) ne znaju .

*INT:minja sistra v étâm hadu zakončêlâ školu , vot adzinâccýty klas .

*INT:ja u nejo sprašývâju , gru +"/.

*INT:+" persname , nu vot ty mne skažy , kak zâvâjevac´ učênikov , vot ciperêšnêx učênikov ?

*INT:pâtamu šta dažý vot my pjat´ let nazad što vypuskalês´ , mne kažéccý , my âbsaljutnâ drugijê bylê +/.

*LI5:da , da .

*INT:+, čem vot sejča@k [_//] ciperêšnêjê vypuskniki , staršýjê škol´nêkê .

*INT:a ana mne znajêcê što skazalâ ?

*INT:grit +"/.

*INT:+" nu , jeslê ty (.) budzêš prêxadzic´ čerêz urok na urok i stavêc´ vas´mërkê , dzevjatkê , to ani cibja budut ljubit´ , da .

*INT:nu narmal´nâ ?

*LI5:nadâ tožý padxod , nadâ padxod imec´ , nu .

*LI5:dak ja jak synu dyk hâvaru [_////] kažu +"/.

*LI5:+" tu užé javo i tam +...

*LI5:+" hospâdzê , nu što ta ž užé fêzkul´turâ ?

*LI5:kažý +"/.

*LI5:+" a fêzkul´turâ , ciper samy hlaúny urok .

*LI5:vot .

*LI5:éty +...

*LI5:+" staú užo tuju acénku +...

*LI5:tam bez formy xto pryšoú .

*LI5:hryt +"/.

*LI5:+" nu , ja puš +...

*LI5:+" na urok ne vaz´mëš bez formy .

*LI5:+" a vypuscê , tak bué@w lazêc´ , dziréktâr mine +...

*LI5:+" što skažý ["-"] čévo bez (.) uvažycêl´nâj pryčyny jon huljajê , ne na urokê ?

*LI5:+" i kažý ["-"] mine nakažuc´ , lišac´ usivo , i prâhrésiúkê , i vsevo .

*LI5:nu tak što , étâ usja žyz´ zavisêc´ at samyx ljudzej .

*LI5:i svaja sobstvênnâjê žyz´ , i kak sebja pâvedzëš .

*INT:da , s kakoj pazicýjêj pajdëš , tak i budzêt .

*INT:xârašo .

*INT:nu što , u minja , v princýpê , vsë .

*LI5:nu i u minja vsë , bol´š ni mahu nêčého vspomnêc´ na dannyj mament .

*INT:xârašo .

*LI5:étâ nadâ bylâ mne ran´šý , za mesêc pâdhatovêccý , nâpisac´ usë , i tada ja by raz , raz , prâčytalâ by bez étyx vâprosâú .

*INT:pa planu , da ?

*LI5:srazu vaprosy étyjê +/.

*INT:nu , složnâ , kanešnâ , ja pânimaju , što srazu tak vspâminac´ .

*LI5:+< mamâ vot u menja +...

*LI5:étâ , papâ v vosêmsêt (.) šéstom hadu umêr .

*LI5:tožý on , kryšu čynilê , úpaú (.) na čémênt , dvor čýmentirâvâny tožý .

*LI5:hod pažyú , i užé vsë , pašlo +...

*LI5:mamâ u menja , étâjê , ja zabralâ .

*LI5:ana , éty , u synâ žyla , u bratâ mâjevo .

*LI5:ja jaje sjudy zabralâ , užé jak pašla na pen´sêju .

*LI5:toj , étâ , šéjku bedra sla@k +...

*LI5:srazu ključycu , ješ´čë domâ tam u sibja , slamalâ .

*LI5:patom tut vot u dvuxtysêčnâ trécêm hadu na šyj +...

*LI5:dzêvjanostym hodzê (.) umerla .

*LI5:oj , tožý trudnâ bylâ vaziccý z jej .

*LI5:jej trudnâ , i mne trudnâ bylo .

*LI5:vot .

*LI5:bylâ i étâ , skleroz napaú užé .

*LI5:nâzyvalâ mine i mamâj , i sjastroj , i +...

*LI5:+" oj , hétâ persname .

*LI5:kažý +".

*LI5:+" udzen´ kažý ["-"] persname vrédnâjê , noč´´ju lepšýjê persname .

*LI5:+" adna persname dobrâ , druhajê persname plaxajê .

*INT:dzve persname .

*LI5:a ja hâvaru +"/.

*LI5:+" mamâ , a čamu (.) adna , éty , vrédnâ , druhajê ne ?

*LI5:+" bo hétâ úsë zâstaúljajê jescê !

*LI5:ja kažu +"/.

*LI5:+" mamâ , nu tak trébâ ž jescê .

*LI5:+" pravêl´nâ kažu ["-"] tajê persname robêc´ , što cibe zâstaúljajê .

*INT:pâxvalilê svaju persname .

*LI5:kažý +"/.

*LI5:+" hétâ nekâ malajê , a hétâ nekâ vel´kâ persname .

*LI5:jana jak sidzic´ , joj kažýccý men´š , jak ljažyc´ , tak bol´šý kažýšsê , nu .

*LI5:tožý dva s pâlavinâj hodâ ljažalâ .

*LI5:usjaho mnohâ pêrênesla , usjaho , i mužý sxranilâ vot , i svekroú (.) pâxâranilâ .

*LI5:a ciperâčý (.) svat umêr , čérýz dva hodâ svaxâ .

*LI5:poslê svaxê čérýz try mesêcý syn .

*LI5:étât , ubilê u hrodnâ , jedučý s pojêzdâ vybrâsêlê .

*INT:+< o , božý moj !

*LI5:š´č´as u maskvu jehdzêlê zâbiralê étâvâ vtarohâ synâ svaxênâho .

*LI5:i vot nivestkâ u mine adna astalâs´ âdzinëšýn´kâ tut .

*LI5:užé iz svajej sem´jê , rodâ@k , étâ +...

*LI5:nu , rodstvênnêkê jes´ , ale užé ne radnyjê .

*LI5:vot .

*LI5:mâtacykl zbiú u maskve .

*LI5:ne pašol na (.) pêšéxodny pêrexod , a nâpramuju šol .

*LI5:mašynâ âstânavilâsê , a mâtâcyklist zzadzê , i (.) vsë .

*INT:oj , kašmar .

*LI5:tožý bylê mašynu pâmjanjalê , zalezlê ú dolh , a tut pryšlos´ apjac´ (.) u dolh lezcê .

*INT:+< ješ´čë paxleš´čê .

*LI5:vot .

*LI5:staršýmu synu tožý vot užé try hodâ , jak âperacýju na sercâ zdzelâlê ú minskê .

*LI5:râzrézalê úsju +...

*LI5:rabotâjê , pâtamu šta nadâ .

*LI5:kvarciru ščas pâlučylê tam na tâpalëvâj (.) troxkomnâtnuju .

*LI5:u jix dvuxkomnâtnâ byla pa šýryne tam .

*LI5:usë nadâ i nadâ .

*INT:+< v écêx novyx damax dze-tâ ?

*LI5:tam vot , dze +...

*LI5:jak jexât´ na énku , strojêccý adzin , i vot tam užé zâselënny .

*LI5:jiščé ni úse úsililês´ , jaščé ty mladšý usë pâmahajê tam rabic´ .

*LI5:on sam i plitku robêc´ , i špakljujê úsë .

*LI5:sënnê z étym , možý , jixnym synâm pajexâú tuda .

*INT:nu , xârašo , xoc´ xto-tâ pâmahajêt , a to +/.

*LI5:tožý étâ nevestkâ robêc´ u školê , tožý fizrukom .

*LI5:končýlê cexnêkum adno i druhojê [_//] i étât inscitut tada (.) u étym , u minskê , da .

*LI5:a étyjê , staršýhâ synâ žéna v zberbankê rabotâjê , buhalcêr .

*LI5:usë râskazalâ , vsju pâdnahotnuju svaju , vsë .

*INT:mâlaccy !

*LI5:vsë , bol´š nima čaho .

*INT:+< ja za vas radâ !

*LI5:tam budzê bâlbatan´nê majo +/.

*INT:budzê , usë budzê !

*LI5:buduc´ smjajâccý , skažuc´ +"/.

*LI5:+" nekâ nêpucëvâ , ni pa paradku havorâ .

*INT:nipraúdâ !

*LI5:ja hâvaru , jak umeju .

*INT:vsë narmal´nâ , vsë xârašo .

*LI5:vsë hâvaru , jak umeju .

*INT:vsë xârašo , mâlaccy !

*INT:a vy bajalês´ +/.

*LI5:tak .

*LI5:nu , dumâju +"/.

*LI5:+" nu jeslê tokâ budzê u hazecê , xaj tokâ dze +/.

*INT:ne , vy što !

*LI5:tak , ciper mne +...

*LI5:ščas dam bumažku , i svaji@w dannyjê nâpišycê , štob ja +/.

*INT:+< xârašo .

*INT:mne vyključ´ac´ užé ?

*LI5:nu úsë , vyključajcê .

*INT:pasibâ .

@End

(Stand: 09.06.2021)