int_sl_5

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	LI5 na, INT Interviewer
@ID:	brms|int|LI5|65;|female|Informant||na|professional||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*LI5:	pašla ú pervy klas , akončýlâ pervy klas , pêrejexâlê v druhojê mestâ žycêl´stvâ .
*LI5:	pêrejexâlê (.) v mescečkâ vyroúščýnâ .
*LI5:	tam xadzilâ ú hiryčý ú školu , va vtaroj klas i trécê klas .
*LI5:	u čétvërty klas pêrejexâlê my (.) v hârackoj pasëlâk nâvajel´nê , tožý vsë hrodnênskâj oblâscê .
*LI5:	i tam ja akončýlâ školu .
*LI5:	poslê školy pastu@k [_/] pâstupilâ učyccý v ašmjanskê sel´xozcexnêkum .
*LI5:	akončýúšýs´ [_//] akončýúšý ko@k [_//] étât (.) cexnêkum , vyšlâ zamuž , pêrejexâlê u slonêm , horâd slonêm .
*LI5:	nu , i tut stalâ nârabotâc´ .
*LI5:	rabotâlâ ja u (.) urtorhê prâdaúcom .
*LI5:	patom râdzila (.) synâ , u sýjsjat séstom hadu .
*LI5:	synâ zvalê persname .
*LI5:	čerêz dva hodâ râdzila vtarohâ synâ , persname .
*LI5:	adzin syn rabotâjê inžynerâm (.) pa snabžénêju .
*LI5:	mladšý rabotâjê prýpâdavacêlêm fêzkul´tury u školê nomêr sem horâdâ slonêmâ .
*LI5:	nu i što ?
*LI5:	i ja ciperâčý (.) na pensêjê .
*LI5:	nu i së .
*LI5:	što bol´šý ja mahu skazac´ ?
*LI5:	domâ sižu .
*LI5:	nu , mužý , praúdâ , sxâranilâ ú semsêt dzevjatâm hadu .
*LI5:	trycâc´ šés´ let astalâs´ udavoj .
*LI5:	cêžalo bylâ vsë , nu pêrežylê , slavâ bohu .
*LI5:	nu i vsë .
*LI5:	što ja bol´šý mahu skazac´ ?
*INT:	pra molâdâsc´ možýcê svaju râskazac´ , pra gody učoby , slol´nyjê gody .
*LI5:	+< nu , v molâdâscê bylâ vesêlâ vabščé .
*LI5:	v škol´nyjê hody tožý vesêlâ bylo (.) vsë .
*LI5:	nas družnyjê rebjatâ byli i dzeúčonkê .
*LI5:	vot .
*LI5:	v slonêmê tut što ?
*LI5:	užé ne to bylâ , što ran´šý .
*LI5:	pâtamu~štâ xx pastaršý bylê , vsë .
*LI5:	a tak (.) vsë .
*LI5:	što tut možnâ bol´šý skazac´ ?
*INT:	nu , možýt , vâspâminanêjê kakijê-tâ xx +/.
*LI5:	nu , xto jaho znajê , što jakojê .
*INT:	sâbiralês´ vêčeramê , možýt , pesnê pelê ?
*LI5:	+< nu tak .
*LI5:	véčéramê ješ´čë , pomnju , ješ´čë u školu kada ú nâvajel´nê ješ´čë xadzilâ +...
*LI5:	a my žylê pa nâvagruckâj ulêcý , a tam (.) klub žýlêznâdarožnêkâú byú .
*LI5:	nu i v +...
*LI5:	étâ , letâm oknâ atkrytyjê , vsë .
*LI5:	pâdajdzëš k aknu , pasmotrýš .
*LI5:	+" oj , kak vesêlâ mâladzëž tancujê .
*LI5:	+" skaréj by školu končýc´ !
*INT:	skarej by pâvzraslec´ , da ?
*LI5:	i na tancý écê papas´@k +...
*LI5:	vo tak ža škol´nêkâm ne râzrašalê ú klub xadzic´ .
*LI5:	tokâ ú školê večýrâm bylê .
*LI5:	nu i úsë , nu .
*LI5:	a jak kada užé pašli samê , tožý vesêlâ bylo .
*LI5:	asobênnâ (.) kada učylês´ v cexnêkumê , vesêlâ bylo .
*LI5:	vêčara prâvadzilê , vsë .
*LI5:	nu i së .
*INT:	a kakijê-tâ zâpâminajuš´čêjêsê slučêjê jest´ ?
*INT:	takijê kakijê-nibud´ , možýt , prâjišéstvêjê inceresnyjê ?
*LI5:	+< nu xto jaho znajê ?
*LI5:	prâjišéstvêj u mjane takix ne bylo .
*LI5:	tam puscjački tol´kâ takijê , što niloúkâ i hâvaryc´ pra jix .
*LI5:	nu , s parnjamê ústréčalês´ , na pâsidzelkê xadzilê .
*LI5:	letâm zâharac´ xadzilê , ú les xadzilê (.) kampanêjêj .
*LI5:	jahâdy , hryby sâbiralê .
*LI5:	nu , tak i žylê .
*INT:	a kakijê uvlečenêjê u vas bylê ?
*LI5:	ja vyšyvalâ .
*INT:	v školê nâučilês´ ilê net ?
*LI5:	minja mamâ vyšyvalâ , i âna minja nâučylâ .
*LI5:	étâ užé na vystâúku pâsylalê vyšýúkê .
*LI5:	nu , a ciperâčý (.) domâ tam astavêlâ , u mamy ú domê .
*LI5:	damoj nêčyvo , tamu što sceny takijê , što hvazdzja ni ubic´ takohâ .
*LI5:	mâladzëž ciper ni xočý , kab domâ što-tâ viselâ .
*LI5:	tak , ničohâ inciresnâhô ni mahu râskazac´ .
*INT:	ni možýt byc´ !
*LI5:	oj , čë-tâ@w pâperxnulâs´ .
*INT:	ne valnujcês´ .
*LI5:	nu i vsë , što tam bol´šý ?
*INT:	a vnukê jesc´ u vas , da ?
*LI5:	jes´ vnuk , dzêvjanostâ šéstohâ .
*LI5:	i dzêvjanostâ vas´mohâ hodâ vnučkâ .
*LI5:	vot ciper žyvu ja tut adna v domê .
*LI5:	adzin syn na nêzavisêmâscê žyvët , staršýj .
*LI5:	mladšýj na sim@k [_///] pervâj sêmiletkê .
*LI5:	vse žynatyjê .
*LI5:	ne inceresnyj sâbesednêk .
*INT:	nu pâčemu ?
*INT:	a sebe bol´šý kak by paka nêčevo , da ?
*LI5:	nu , ničohâ .
*LI5:	što bol´šý ?
*LI5:	zamuž bol´šý ni vyxadzilâ .
*LI5:	ni naxodzêúsê taki čýlavek , jaki ja xacelâ .
*LI5:	i úsë .
*INT:	nu , xârašo .
*INT:	ja tada vam , možýt , budu zâdavac´ vaprosy ?
*INT:	a vy jeslê budzêcê vspâminac´ pâralel´nâ s écêmê vaprosâmê +...
*INT:	možýt , u vas [_///] ja nâvidu vas na što-tâ , kakijê-tâ vâspâminanêjê , to budzêcê raskazyvâc´ .
*INT:	ano , v princýpê , vsida tak prixodzêt .
*INT:	vapros zadaš , a tam iš´čë vspomnêl , iš´čë vspomnêl , i tak vot .
*INT:	skažycê , pažalustâ , vot , nâprimer , jeslê by inastranêc pâprasil vas râskazac´ o bêlarusê , vot što by vy jemu râskazalê ?
*INT:	a slonêmš´čênê +/.
*LI5:	nu , što ja mahu skazac´ a slonêm +/.
*INT:	+< kak by predstavêlê svaju +/.
*LI5:	slonêm naš ni +...
*LI5:	užé ciper , jak skazac´ , bal´šoj hâradok staú .
*LI5:	rasšyrýúsê , strajicêl´stvâ skokâ bylo .
*LI5:	čysty , xarošý (.) hâradok .
*LI5:	nu vot u nas tol´kâ štob trâtuary ščé zdzelâlê .
*INT:	o , étâ toč´nâ .
*LI5:	nu , vâdâpravod u minja jes´ , haz jes´ , vse udobstvâ domâ jesc´ .
*LI5:	nu tokâ (.) zarplatâ malên´kâjê , čy pen´sêjê (.) mâlavatâ .
*LI5:	štob pabol´šý placilê , a to i na ljakarstvâ ne xvatajê .
*LI5:	mne vot dva hodâ tamu nazad +...
*LI5:	u bal´nicê zdzes´ ljažalâ .
*LI5:	patom atpravêlê ú hrodnâ , prââperyrâvâlê .
*LI5:	a ciper trébâ vsë vrémê na (.) étyx mêdzikamêntâx .
*LI5:	ad étyx mêdzikamêntâú adno âlerhijê idzët .
*LI5:	i ne znajêš , čém spasaccý .
*LI5:	a tak što ?
*LI5:	vsivo , v mâhazinâx vsivo xvatajêt .
*LI5:	vsë , tokâ liš by dzen´hê bylê .
*INT:	a iz kakix-tâ dâstâprêmeč´acêl´nâstêj možýcê čem-nibud´ paxvastâccý perêd inastrancâm ?
*LI5:	nu , jaki u nas étât +...
*LI5:	érdéka xarošý u nas .
*LI5:	vot vâdapad , adzin i vtaroj , na énkê i u nas u céntrý .
*INT:	a gdze na énkê ?
*INT:	a na énkê tam tožý vâdapad jes´ .
*INT:	oj , étât , nu +...
*INT:	étât , fantan .
*INT:	a , fantan , aha .
*LI5:	izvinjajus´ .
*LI5:	étâ vâdapad u nas zdzes´ v âl´bercinê jesc´ , a fantan na énkê .
*LI5:	i , étâ samâjê +/.
*INT:	+< i v céntrê ješ´čë .
*INT:	da , tri .
*LI5:	i v céntrê , nu , naprocêú skverýkâ .
*LI5:	nu i što ?
*LI5:	rynâk bal´šoj .
*LI5:	tut dva rynkâ ilê try dažý rynkâ .
*INT:	try .
*LI5:	try rynkâ jes´ : na tâpalëvâj tam , na (.) énkê i ú céntrý ú nas tut .
*LI5:	mâgaziny novyjê , úsë étâ , dom tarhoúlê .
*LI5:	ja sama ú dom tarhoúlê rabotâlâ v žénskâm addzelê .
*INT:	da ?
*LI5:	dzesêc´ let paslednêx prârabotâlâ , attudâ i ušla na pen´sêju .
*INT:	+< panravêlâs´ rabotâc´ ?
*LI5:	nu , rabotâ xarošýjê byla .
*LI5:	tokâ vot kada užé vsë načýlâ prâpadac´ , šýataž takoj byú , nêvynasimâ bylâ prostâ .
*LI5:	ni vyžýc´ , jak havorâc´ .
*LI5:	davilê nas , ruhalê nas .
*INT:	a za što ?
*LI5:	nu , što my vênavatyjê , malâ tavaru dajuc´ .
*LI5:	vsë , ne xvatajê úsim .
*LI5:	a bralê pa-mnohu , pa dve , pa try veščy za raz .
*LI5:	pal´to asobênnâ vot xvatalê , vsë .
*LI5:	a tak bylo narmal´nâ .
*LI5:	ščas tožý vot prýhlašajuc´ vsehda .
*LI5:	vo bylo sârâkâpêcilecêjê domâ tarhoúlê , prýhlašalê , davalê nam +/.
*INT:	byvšýx rabotnêkâv , da ?
*LI5:	da .
*LI5:	nu , my užé âkcýjanerâmê ščytajêmsê tam , pâtamuštâ my vykupalê hétât (.) mâgazin užé .
*INT:	nêčevo sebe !
*LI5:	vot prýhlašalê , v pâlanézê ["] +/.
*INT:	večêr ?
*LI5:	+, večýr byú .
*LI5:	padarkê davalê , hramâty davalê .
*LI5:	vot .
*INT:	ja i ne znalâ , što takojê +/.
*LI5:	uhaščénnê bylo , stol byú (.) nakryty .
*LI5:	nu , vabščé xârašo prâveli .
*LI5:	damoj minja na taksi pryvezlê .
*INT:	sérvês !
*LI5:	ja xacelâ ici na aútobus , any +"/.
*LI5:	+" ne-e-e , persname persname , davajcê , ščas pâvizëm (.) s šykâm .
*LI5:	vot i úsë .
*LI5:	tak što ješčo u nas tut u slonêmê +...
*LI5:	mêrâpryjacêjê pravodzêt ža častâ (.) v étym , v parkê , tam masâvyjê huljanêjê , jarmârkê éjyjê byvajuc´ .
@New Episode
*INT:	a ne xodzêcê vot na vêčera , na praznêkê dlja cex , kamu za [_///] <pad zvukê duxavovâ arkestrâ>["] ?
*INT:	ja seodnê pa slonêm-tévé ["] vidzêlâ .
*INT:	slušýjcê , nu tak inceresnâ , kak tancujut žénš´čêny .
*LI5:	+< nu , ja u synâ byla , tožý pâzdraúlenêjê , úsë .
*LI5:	ne , ja ne xažu .
*LI5:	minja daúlenêjê vysokâjê .
*LI5:	ja vo čuc´-čuc´ pârabotâju v âharodzê i vo sižu , užé mne étâ +/.
*INT:	gâlava užé +/.
*LI5:	a étâ (.) šum .
*LI5:	vot ja ž hâvaru , byl +...
*LI5:	v mâgazinê kada rabotâlâ , étât , ljudzej mnohâ , šuršat nahamê , vsë .
*LI5:	mne vyzyvalê skoruju , pâtamu što davlenêjê pâdymalâs´ at étâvâ šumâ .
*LI5:	ja dažý v les ne xažu , ni mahu .
*LI5:	étyjê sosny šumjac´ , pâdymajêccý davlenêjê .
*INT:	nêčevo sebe .
*LI5:	pajdu , jeslê tokâ čas pabudu , i úsë .
*LI5:	a tak +/.
*INT:	pânimnožku .
*INT:	skažycê , a vot (.) jeslê gâvaric´ o bêlaruskâm narodzê , vy magli by vydzêlêc´ kakijê-tâ âtličicêl´nyjê čerty bêlaruskâvâ narodâ po sravnenêju s drugimê ?
*INT:	vot što vydzeljajêt bêlaruskê narod sredzi âstal´nyx ?
*LI5:	+< nu što ?
*LI5:	hâscêpryimnyj , mne kažýccý tak , narod , dâbradušnyj .
*LI5:	i vsehda mohuc´ âkazac´ pomâšč .
*INT:	a bylê kakijê-tâ vot slučýjê , kada nu prjam prakcičêskê na sto pracéntâv ubeždalês´ v étâm , što vot étâ bêlarus ?
*LI5:	nu , is majej žyznê +...
*LI5:	v majej žyznê što bylâ .
*LI5:	vot kada muž umêr , vse-vse kinulês´ , vse pâmahalê , vsë .
*LI5:	ciper tožý vot u nivestkê majej étâj (.) pjatâvâ čysla pâxâranilê bratâ .
*LI5:	jezdzêlê u maskvu zâbiralê .
*LI5:	tam krémirâvânêjê my dzelâlê , pâtamu šta nêvazmožnâ prývesci .
*LI5:	try tysêčý dolârâú , i tak u dolh zalezlê , prývesci jaho .
*LI5:	vot tožý vse tut , i sasedzê vsë pâmahalê , sâbiralê dzen´hê .
*LI5:	nu i vabščé vsë vrémê zdes´ +...
*LI5:	vot dažý pa našýj ulêcý , my tut vot dzevêc´ (.) vdovušýk , u nas v rad , žyvëm my , tak vabščé +/.
*INT:	kak , pa adnoj stârane prjam ?
*LI5:	vot .
*LI5:	tam (.) užé jon , praúdâ , na vojkâvâ vyxodzêc´ , dom .
*LI5:	tut adzin , étâ , tuda tâžé , na vojkâvâ , nu jana +...
*LI5:	âharod vyxodzêt na +...
*LI5:	étâ persname persname .
*LI5:	u jeje@w muž umêr +...
*LI5:	moj ran´šý , u sem´sêt dzevjaty , jej papožžý .
*LI5:	ja , ciper adna , vtarajê , trécê , čytvërtâjê .
*LI5:	ciper na étu storânu .
*LI5:	tol´kâ zdes´ vot , étâ , mužčynâ , a tak tut , étâ , tožý vse (.) pên´sêanery užé i (.) vdovuškê .
*LI5:	tut užé vsë vrémê sâbirajêmsê , dze i na +...
*LI5:	vot na skamejêčkê , vyjdzêm pâhavorým .
*LI5:	vabščé my tut sa vsemê družým .
*LI5:	ja ne znaju , jak što , nu u nas étât vot (.) učastâk vabščé družny .
*LI5:	u nas vot s sasedkâj kalitkâ umescê , vot ana praxodzêc´ .
*INT:	+< nu tak , ja pâsmatrelâ .
*INT:	ja kada k nej pâdašla , sprašývâlâ pra vas +/.
*LI5:	ana užé tut vo +/.
*INT:	+, ana prašla , da , smatrju .
*INT:	+" vo dumâju ["-"] nêčevo sebe !
*LI5:	+< sabač´kâ moj ne trohâjê jaje .
*LI5:	vabš´č´e ú mjane sabač´kâ xarošý .
*LI5:	barsêkâm nâzyvajêccý .
*INT:	barsêkâm ?
*LI5:	nu .
*LI5:	prýnjasu kušýc´ , jon stajit hljadzit , nadâ spinku jamu pâčasac´ .
*LI5:	kak tokâ na lavâčku sjadzêš , jon tut ža .
*LI5:	raz (.) perednjuju lapku pad sibja i stajit , ždze .
*LI5:	ja hâaru +"/.
*LI5:	+" što ty xočýš ?
*LI5:	štob spinku pâčésalâ .
*INT:	xitrý !
*LI5:	+< ni stanê kušýc´ , paka spinku ne pačéšýš .
*INT:	taki damašnê .
*LI5:	tak vabščé .
*LI5:	tožý vot i sased tak byú , tožý pâmahalê mne tada .
*LI5:	i haz kada prâvadzilê , étâ +...
*LI5:	kapac´ (.) tranšéju hétuju , vadu kada pâdvadzilâ .
*LI5:	vabščé use xârašo âtnasilês´ druh_k_druhu .
*INT:	zdorâvâ .
*LI5:	i dal´šý tožý tudy vot sasedzê pa vulêcý , vot at mâgazinâ , užé tam dal´šý , užé druhi kust , užé my ne tam .
*LI5:	nu abščajêmsê , râzhavarývâjêm , dze ústréčajêmsê , usë .
*LI5:	vot .
*LI5:	nu , tak usë narmal´nâ .
*INT:	slavâ bohu !
*INT:	skažycê , pažalustâ , pa-vašýmu , što vot javljajêccý nêatjemlêmâj č´asc´ju bêlaruskâj kul´tury ?
*INT:	vot jeslê gâvaric´ <bêlaruskâjê kul´turâ>["] , možýt , kakijê-tâ âsâcyyacýjê srazu vâznikajut ?
*LI5:	a xto +...
*LI5:	ja [_/] ja ne znaju , što tut jak skazac´ .
*LI5:	vrodzê vsë narmal´nâ .
*INT:	nu , tut imejêccý v vidu , što vot vy vkladyvâjêcê v panjacêjê <bêlaruskâjê kul´turâ>["] .
*INT:	što dlja vas bêlaruskâjê kul´turâ ?
*INT:	vot z čivo ana skladyvâjêccý ?
*LI5:	oj , kul´turâ , mne kažýccý , vzâîmââtnašénêjê ljudzej k druhim nacýjêm .
*LI5:	nu , mne kažýccý , vse ú nas +...
*LI5:	u bêlarusê mnohâ nacýj ciperâčý prâžyvajê , usex prýnimajêm .
*INT:	da , sa vsex kancov mirâ .
*LI5:	naš bac´kâ lukašénkâ xarošý .
*LI5:	jon nêkamu ne atkazvâjê , usex prýnimajê .
*LI5:	nu a tak +...
*LI5:	nu što tut bol´š skažýš ?
*LI5:	ja tak pânimaju , što my hâscêpryjimnyjê , jak hâvarjat , vsë .
*INT:	xârašo .
*INT:	tak , ciper´ paru vaprosâv pro (.) jazyk .
*INT:	vot (.) kak vy š´čitajêcê ilê , možýt byc´ , nu , samê nâbljudalê , možnâ kakoj-tâ primer prêvesci +...
*INT:	čêlavek , on (.) vizdze gâvarit na kakom-tâ adnom jêzyke ilê pêrestrajvâjêccý na drugoj jazyk v zavisêmoscê ot sêtuacýjê ?
*LI5:	ja ščytaju , što v zavisêmâscê at sêtuacýjê nemnožkâ izmenjajê svoj jazyk .
*LI5:	nu ja , nâprymer , u školê ja učylâ nimeckê , nemnožkâ francuskê .
*LI5:	nu , pâtamu šta s´ mestâ na mestâ pêrêježžalê , kak učylâs´ .
*LI5:	i anhliskê +...
*LI5:	anhliskê bol´šý .
*LI5:	nu , vot što u nas adna byla učycêl´nêcý , jejo zabralê patom pêrevočýcâj .
*LI5:	ana nu tak âb´´jasnjalâ héty jazyk +...
*LI5:	+" vot tak vot êzyčok , <vot tak>[_/] vot tak +...
*LI5:	i úsë paka +/.
*INT:	+< vsë prâiznašénêjê .
*LI5:	+, pakažý , kak , što +...
*LI5:	prâiznašénêjê hétâ .
*LI5:	ja to zapomnêlâ .
*LI5:	nu i što ?
*LI5:	sa slâvarom , i to trudnâ .
*LI5:	a tak , étâ , jêzyki , vot havorâc´ +...
*LI5:	ja mahu i pâ-bêlarusku čystâ hâvaryc´ , i pa-ruskê .
*LI5:	nu srazu +...
*LI5:	xto na ruskâm tokâ jêzyke râzhavarývâjêt , prýjažajuc´ s rasijê , srazu âtličyš at bêlaruskôhô .
*LI5:	prâiznašénêjê saúsem druhojê .
*LI5:	ja pomnju , u nas dzeúčonkâ dna , persname persname , ana pajexâlâ v rasiju (.) k sestre tam jejo .
*LI5:	nu i prýježdžajê , i užé +...
*LI5:	+" persname !
*LI5:	ana +"/.
*LI5:	+" čito ?
*LI5:	nu razvê ž čito ["] hâvariš ?
*INT:	nu , u nas tak ne hâvarjat .
*LI5:	nu , što ["] , ana čyto ["] .
*LI5:	tak jaje i prazvalê , čyto ["] .
*INT:	da ?
*LI5:	nu .
*LI5:	<saúsem vot>[_/] saúsem vot , srazu paznajuc´ +...
*LI5:	i bêlarusâ pâznajuc´ (.) vezdze , ak pryjezê .
*LI5:	+" a , étâ kažý ["-"] bêlarus pryjexâú .
*LI5:	râsijanê .
*INT:	+< a bêlarusâ pa čëm možnâ uznac´ ?
*LI5:	nu , pa prâiznašénêju .
*LI5:	vsë raúno +...
*LI5:	vot kak ni hâvary , a si raúno prâiznašénêjê ni to , što užé (.) čýlavek v rasijê pažyú , pa-ruskê hâvaryu , i úsë .
*LI5:	nu , ja vot pol´skê nimnožkâ (.) pânimaju , jak hâvarjat , taki vot .
*LI5:	u menja , étâ samâjê , u sim´je brat éščé jesc´ , žyvët tam +...
*LI5:	u nâvajel´nê astaúsê .
*LI5:	mamâ +/.
*INT:	radnoj , da ?
*LI5:	da , radnoj brat .
*LI5:	jevo , étyjê , dočýry u minsku žyvuc´ , adna i druhajê zamužým .
*LI5:	to étâ , jon bêlarus u mine , a ja pa nâcýanal´nâscê pol´kâ .
*INT:	a kak étâ ?
*LI5:	i papâ paljak , i mamâ bêlaruskâ .
*LI5:	dyk on na mine nâzyvajê +"/.
*LI5:	+" ty ne maja sistra , ty druhoj nacýjê .
*LI5:	a pâčemu ?
*LI5:	pâtamu šta mamâ i s papâj v adnoj dzéréúnê , a kada étyjê +...
*LI5:	užé ne znaju , kak tut skazac´ .
*LI5:	paljakê čy (.) bêlâpaljakê , jak tam nâzyvalê jix , pryšli , âpaljačýlê pâlavinu dzerevnê , paljakê , pâlavinu bêlarusy .
*LI5:	i vot tak jany i pâžénilêsê , papâ paljak , i ja pol´kâ .
*LI5:	nas [_///] maja i familêjê dzevêč´jê persname (.) byla , ciper persname .
*LI5:	vot .
*LI5:	i tak on častâ na mjane kažý +"/.
*LI5:	+" ty ne maja sjastra , ty druhoj nacýjê .
*INT:	étâ to žé samâjê , kak mne dvajurâdnyj brat .
*INT:	nâzyval v menja +...
*INT:	ja râdzilas´ v girmanêjê , minja papâ služyl tam .
*INT:	my tokâ , nu , vot poslê dzêvjanostâ pervâvâ godâ , kak sajuz raspalsê , tokâ prijexâlê v bêlarus´ abratnâ .
*INT:	a tak vot da pici let prakcičêskê , kak mne ispolnêlâs´ , žylê v germanêjê .
*INT:	i râdzilas´ ja tam .
*INT:	tak brat dvajurâdnyj patom mne vseda nemkâj nâzyval .
*INT:	+" o , nemkâ , nemkâ +...
*INT:	+" ty ne bêlaruskâ , ty nemkâ !
*INT:	kakajê ja nemkâ ?
*INT:	ja ž bêlaruskâ !
*INT:	mamâ , bêlarus , papâ , bêlarus , vse dzedy , babuškê +/.
*LI5:	+< nu i héty kažý +"/.
*LI5:	+" ty ne maja sjastra , bo ty druhoj nacýjê .
@New Episode
*INT:	xârašo .
*INT:	a kak vot vy atnosêcês´ k tamu , što ljudzê smešývâjut ruskê i bêlaruskê jazyk ?
*INT:	gâvarjat na trasjankê , tak budzêm gâvari +/.
*LI5:	nu , <jak xto>[_/] jak xto znajê , jaki jazyk , na takom i hâvarit .
*LI5:	s adnim pâhâvariš na ruskâm , s druhim na étâm , narmal´nâ .
*LI5:	pâtamuštâ i sama tak hâvaru .
@New Episode
*LI5:	ja pomnju , kada , étâ samâjê , pâznakomêlâs´ svajim mužým , ja iščo kančalâ učyccý , to , éty , nâpisalâ pis´mo jamu čystâ pâ-bêlaruskê .
*LI5:	ješčé úzjalâ slavar , sa slâvara +/.
*INT:	štoby pravêl´nâ vsë , da ?
*LI5:	to jon kažý +"/.
*LI5:	+" ja z bratâm râzbiraúsê .
*LI5:	sam bêlarus .
*LI5:	vot čýpjalëvâ , nêdalëkâ ž tuda .
*INT:	a , u menja tam dvajurâdnâjê babuškâ žyve .
*LI5:	to étâ , kažý +"/.
*LI5:	+" râzbiraúsê , ne znaju , što takojê list ["] .
*LI5:	nu što takojê list ["] ?
*INT:	pis´mo .
*LI5:	nu , i tam takijê raznyjê slava .
*LI5:	vot jak u nas [_///] sa mnoj učylêsê (.) s étâvâ , mâladzečýnskâhô rajonâ tam dzeúčonkê , jany dzis´ ["] prâiznasilê , grafkâ ["] , randélêk ["] .
*INT:	a što takojê hrafkâ ["] ?
*LI5:	hrafkâ ["] , hétâ bulaúkâ , a dzis´ ["] , étâ sivodnê , urljub ["] , étâ otpusk , nu .
*INT:	tak étâ , možýt , dzêalektnyjê kakijê slava ?
*LI5:	nu , vot kak-tâ tak +...
*LI5:	i étâ , jak , byvalâ , prýjaždžajuc´ any užé s vyxadnyx +...
*LI5:	pâtamuštâ nêdalëkâ tam bylo .
*LI5:	éty +...
*LI5:	oj , zabylâ , jak tam dzerevnê (.) étâjê ú mâladzečnâ tam nâzyvalâsê .
*LI5:	pryjeduc´ , jak iduc´ jany , tak bystrâ râzhavarvâlê .
*LI5:	+" i-ta-ty-ty-ty +...
*LI5:	my na pjatym étažé žylê v âbščéžycêjê , any na pervym , bylâ slyšnâ , jak jany iduc´ .
*LI5:	nu , kažý mužý +"/.
*LI5:	+" persname z persname iduc´ .
*LI5:	târatorât , târatorât .
*LI5:	zajduc´ u komnâtu i jaščé úsë havorâ +...
*LI5:	kažým +"/.
*LI5:	+" da ladnâ , âstânavicês´ vy .
*INT:	a kada takimê slavamê râzhavarêvâlê , panjatnâ bylâ vsë ?
*LI5:	nu tak my užé pryvyklê da ix .
*LI5:	srazu my tožý +"/.
*LI5:	+" što [_/] što za dzis´ ["] ?
*LI5:	+" hétâ +...
*LI5:	+" što za dzis´ ["] ?
*LI5:	+" nu , étâ +...
*LI5:	nu i tožý pa-pol´skê kak-tâ i dzis´ ["] +...
*LI5:	byvajê , nêkatoryjê dze , ú mesnâscê jakoj (.) hâvarjat tak , a u druhix inâčý .
*LI5:	nu nemnožkâ panjac´ možnâ bylâ .
*INT:	a kakojê tam iš´čë bylâ slovâ ?
*LI5:	grafkâ ["] .
*INT:	grafkâ ["] ?
*LI5:	dzis´ ["] , grafkâ ["] , urljub ["] , randélêk ["] .
*INT:	a randélêk ["] , što takojê ?
*LI5:	randélêk ["] , étâ (.) takajê kastrulê .
*INT:	a , incjarésnâ .
*INT:	možý , kakijê pol´skêjê slava ?
*LI5:	nu , dak ja ž hâvaru , vot tam tak jana +...
*LI5:	i tak vo jak načnuc´ hâvaryc´ , byvalâ , božý moj !
*LI5:	i pâsmjajomsê +...
*LI5:	sidzim , rty razinêm i slušýjêm .
*LI5:	vesêlâ bylo kaliscê , a ciper užo nima toj vêsjaloscê .
*INT:	a vy v âbš´čežycêjê žylê , da , kada učilês´ ?
*LI5:	v âbščéžycêjê , da .
*LI5:	a vot dlja vas žyzn´ v âbš´čežycêjê byla asobênnâj čem-tâ ilê net ?
*LI5:	pâtamu šta ja ni âdnavo godâ ne žyla v âbš´čežycêjê .
*LI5:	vot skokâ studzentkâ , ja nêkada ni žyla .
*LI5:	+< nu , v âbščéžycêjê bylâ vabščé vesêlâ .
*LI5:	i vot u naš u komnâcê use (.) pevučýjê dzeúčaty nejk byli .
*LI5:	ja užé slabej kryšku (.) ad jix .
*LI5:	vot .
*LI5:	tak , byvalâ , sidzim užé , padcjahêvâju malen´kâ , pajom .
*LI5:	a sâbjaruccý +...
*LI5:	ne éty užé , na étažé étyjê pa dver´´ju .
*LI5:	i patom nâčynajut , nam užé âpladzirujuc´ .
*LI5:	+" iščo , dziúčonkê , iščo , ješčo !
*LI5:	a ješčo što incirésnâ bylo , utrâm , kada ran´šý úsex ustanêš , vyjdzêš na kýrydor +...
*LI5:	a kýrydor dlinny na étažé , hétyjê komnâty pa (.) pravâj stârane .
*LI5:	idzëš k umyval´nêku , hledzêš , to tam , to tam kravac´ sa spjaščým .
*LI5:	étâ tak spjac´ , što vynêsuc´ noč´´ju kravac´ju na kýrydor .
*INT:	+< i ne pač´ustvujut ?
*LI5:	i ne pačustvujuc´ .
*LI5:	i tada tol´kâ prydzê , i rohât , rohât , rohât , rohât éty .
*LI5:	xto abidzêccý , xto sam pâsmijoccý .
*LI5:	vo takijê bylê dzela .
*LI5:	vesêlâ , karočý , vesêlâ .
*INT:	+< prjam na kâridor vynasilê , da ?
*LI5:	na kâridor .
*LI5:	pramâ vot na étažé na kârydorý úsë , vozlê étâj komnâ@k +...
*LI5:	ilê vaz´mut zânjasu dal´šý užé at étâj komnâty , na étâ +/.
*INT:	a kakijê pesnê pelê ?
*LI5:	ot <belym puxâm>["] +...
*LI5:	étâ ran´šý , jak bylo +...
*LI5:	patom étâjê [_/] étâjê +...
*LI5:	kak étâ ješčo ?
*LI5:	(...) zabylâ užé , u mine pamêc´ ciper atšyblâ .
*LI5:	aj , <jeslê b ty ni žyla na sasednêj lesênkê , jeslê b ty nêkahda mne ni pelâ pesênkê>["] .
*LI5:	vot étu vot pesnju .
*LI5:	éty , patom (.) što ješčo ?
*LI5:	étâ , <tâpaliny pux>["] ja hâvarylâ .
*LI5:	nu , <kanduktâr , ne spešy , kanduktâr>["] , vot étu .
*LI5:	vot .
*LI5:	patom +...
*LI5:	oj , mnohâ kakix , ja užé pâzâbyvalâ kakijê .
*INT:	a napec´ što-nibudz´ možýcê ?
*LI5:	nu , ničohâ ja ne úmeju .
*LI5:	kacjušu ["] hétu pejêlê .
*LI5:	ja úsë vnučku +...
*LI5:	z vnučkâj pajom i z vnukâm hétu kacjušu ["] .
*LI5:	vot +...
*INT:	a spojcê !
*LI5:	aj , ni udobnâ .
*INT:	da spojcê , čivo vy ?
*INT:	nu , étâ ž xârašo , nâbarot inciresnâ .
*LI5:	ne , ne spajomsê , ne palučýccý .
*INT:	aj , zrja .
*LI5:	vmescê tol´kâ .
*INT:	a ja , navernâ , slov ne znaju .
*LI5:	nu jak tut +...
*LI5:	<râsc´vitalê jablânê i grušý , pâplyli tumany nad rekoj , vyxadzilâ na berêx kacjušý , na vysokêj na berêx krutoj>["] .
*LI5:	xvacêc´ !
*INT:	nu xvacêt !
*INT:	nu možnâ bylâ b ješ´čë .
*INT:	mâlaccy , bravâ !
*LI5:	takijê dzela .
*LI5:	vesêlâ .
*LI5:	a ciper žé što ?
*LI5:	vot étu minja , éty , vnuk nâvučyú , éty , <rannêm solnêčnym utrýčkâm>["] .
*LI5:	étuju , pra saldatâ .
*LI5:	tožý xarošýjê pesnê .
*LI5:	u jaho na [_//] u cêlifon zapisânâ .
*LI5:	i úsë .
*LI5:	+" babuškâ , nu papoj , nu papoj .
*INT:	a spojcê jejo ješ´čë .
*LI5:	<rannêm solnêčmym utrýčkâm prâvažalâ âna svâjevo nênagljadnâvâ , svâjevo pârén´ka>["] .
*LI5:	<ty služy , nênagljadny moj , abâ mne ne tužy , i kol´ slučýccý što , abâ vsëm nâpišy>["] .
*LI5:	<ne praxodzêc´ i godzêkâ , parýn´ vestâčku šlët>["] .
*LI5:	<pêrebilâ mne nožýnkê , âbažglo vsë lico>["] .
*LI5:	<kolê ljubêš pa-prežnêmu , i garit âganëk , prêježžaj zâberi menja>["] .
*LI5:	<pišýt jej pârenëk>["] .
*LI5:	<nu atvecêlâ dzevuškâ , što ljubvi bol´šý net>["] .
*LI5:	<što ljuboú už pacerênâ , vot takoú byú atvet>["] .
*LI5:	<kâvyljaj pâcixonêčku , a menja ty zabudz´ , zârastut tvaje nožýnkê , prâžyvëš kak-nibudz´>["] .
*LI5:	xvacêc´ .
*INT:	nu dobrâ , pasibâ .
*INT:	xârašo .
@New Episode
*INT:	tak , nu što ?
*INT:	sleduš´čêj vapros , da ?
*LI5:	nu , ne znaju , atvečý , ne atveču .
*INT:	atvecêcê .
*INT:	prostâ , možýt , vy ješ´čë što-nibudz´ vspomnêlê ?
*INT:	tak raskazvâjcê .
*LI5:	ničohâ takohâ nima .
*LI5:	aj , tam +...
*LI5:	dze tam vsjaku melâč uspomnêš , étâ užo vot +/.
*INT:	ne , tak , možýt , nêâbizacêl´nâ melâc´ .
*LI5:	+< étâ , pâdaždaúšý tam dzen´-dva , tada što-tâ možnâ bylo b uspomnêc´ .
*INT:	+< nu da , ja vam š´č´as râstârmašu pamêc´ .
*INT:	vy ješ´čë nâvspâminajêcê , a ja ujedu užé .
*LI5:	ja pa počcê pryšlju .
*INT:	dobrâ [_////] xârašo .
*INT:	skažycê , pažalustâ , a vot dlja bêlaruskâvâ jêzyka kakojê buduš´čêjê možýcê predstavêc´ ?
*LI5:	ne znaju , jak [_/] jak narod pastavêc´ hétâ užé buduščýjê .
*INT:	nu , pa-vašýmu mnenêju , vot (.) budzêt u nevo buduš´čêjê , ne budzêt ?
*INT:	kak vy š´čitajêtê ?
*LI5:	+< dalžno byc´ !
*INT:	dalžno byc´ .
*LI5:	raždajêmâs´ u bêlarusê užé pavysêlâs´ , značýt , dalžno byc´ .
*LI5:	novâjê pâkalenêjê rascët , vsë .
*LI5:	dalžno stavêc´ pa-novâmu vsë .
*LI5:	dalžno byc´ .
*LI5:	pryjexâc´ dolžýn .
*INT:	a kak vy š´čitajêtê , at čevo vot zavisêt razvicêjê bêlaruskâvâ jêzyka ?
*LI5:	kak ?
*INT:	at čevo zavisêt razvicêjê jêzyka bêlaruskâvâ ?
*LI5:	a xto jaho znajê ?
*LI5:	ja ne znaju , jak tut skazac´ .
*LI5:	at čyvo zavisêc´ razvicêjê jêzyka ?
*LI5:	at samix ljudzej .
*LI5:	jeslê ja xaču hâvaryc´ pâ-bêlaruskê , ja budu hâvaryc´ .
*LI5:	a jeslê net , tak budu (.) kârtavêc´ , no budu hâvaryc´ ne pâ-bêlarusku .
*LI5:	ja tak pânimaju .
*INT:	xârašo .
*INT:	nu , minja , v princýpê , vaprosy vse .
*INT:	možýt , ješ´čë što-nibudz´ raskažýcê ?
*INT:	vspomnêlê što-nibudz´ ?
*LI5:	nu što tut râskazac´ ?
*INT:	možýt , ja ni sprasilâ , prâpuscilâ što-nibudz´ .
*LI5:	ni znaju .
*LI5:	ni pryxodzêt na um , što [_//] pra što +...
*LI5:	vydumyvâ@k ni xaču .
*INT:	da ?
*INT:	ne , tak vydumyvâ@k ne nadâ .
*LI5:	što tam vot tak i tak bylâ .
*LI5:	karočý , ran´šý bylâ vêselejê žyc´ , čym ciper .
*LI5:	vot na skokâ ja sama pa sibe sužu .
*LI5:	ran´šý i mâladzëž kak-tâ (.) bol´šý vêselilâs´ , i úsë .
*LI5:	a ciper étyjê dzêskatékê , tak ja ne znaju , pânâpivajuccý , p´janyjê .
*LI5:	ja , nâprymer , jak byla , u nas ni adzin (.) parýn´ ne byl p´´jany .
*LI5:	jeslê on prydze vypêúšý , tam inahda byvajê , nixto iz´ dzeúčonâk z jim tâncavac´ ne idzët .
*LI5:	jon pervy raz pryšoú vypêúšý , na druhoj raz užé net , prydzê užé trézvy .
*INT:	i kada trezvy , užé tancujêt , da ?
*INT:	praš´č´ajut ?
*LI5:	da , a tak vot i ú školê , i na vêčarax tožý +...
*LI5:	a to ž étâ užé vot , jak ciper pâhljadziš , škol´nêkê i p´jut , i kurât .
*LI5:	vot jak moj syn vot u školê , dak kažý , pâsylajut dažý .
*LI5:	a patom (.) radzicêlê xodzêc´ , štob acénku jamu pavyšý pastavêlê .
*INT:	+< da , da .
*INT:	i učycêlê vênavaty ješ´čë .
*LI5:	da , i učycêlê vinic´ .
*LI5:	ja užé svajmu synu hâvaru +"/.
*LI5:	+" ty xoc´ užé jak-nibudz´ +...
*LI5:	+" a to hâvaru ["-"] končýc´ škodu [_//] školu , patom pryduc´ da adlupêc´ dze-nibudz´ .
*LI5:	da , da .
*LI5:	što ne znajêš , što at ix ždac´ .
*LI5:	skokâ jes´ vo +...
*LI5:	jak u <pus´ hâvarjat>["] pakazyvâlê , što učycêlê izbilê , ubilê dažý .
*INT:	+< mne samoj čérýz god ici v školu , ja kak-tâ (.) ne znaju .
*INT:	minja sistra v étâm hadu zakončêlâ školu , vot adzinâccýty klas .
*INT:	ja u nejo sprašývâju , gru +"/.
*INT:	+" persname , nu vot ty mne skažy , kak zâvâjevac´ učênikov , vot ciperêšnêx učênikov ?
*INT:	pâtamu šta dažý vot my pjat´ let nazad što vypuskalês´ , mne kažéccý , my âbsaljutnâ drugijê bylê +/.
*LI5:	da , da .
*INT:	+, čem vot sejča@k [_//] ciperêšnêjê vypuskniki , staršýjê škol´nêkê .
*INT:	a ana mne znajêcê što skazalâ ?
*INT:	grit +"/.
*INT:	+" nu , jeslê ty (.) budzêš prêxadzic´ čerêz urok na urok i stavêc´ vas´mërkê , dzevjatkê , to ani cibja budut ljubit´ , da .
*INT:	nu narmal´nâ ?
*LI5:	nadâ tožý padxod , nadâ padxod imec´ , nu .
*LI5:	dak ja jak synu dyk hâvaru [_////] kažu +"/.
*LI5:	+" tu užé javo i tam +...
*LI5:	+" hospâdzê , nu što ta ž užé fêzkul´turâ ?
*LI5:	kažý +"/.
*LI5:	+" a fêzkul´turâ , ciper samy hlaúny urok .
*LI5:	vot .
*LI5:	éty +...
*LI5:	+" staú užo tuju acénku +...
*LI5:	tam bez formy xto pryšoú .
*LI5:	hryt +"/.
*LI5:	+" nu , ja puš +...
*LI5:	+" na urok ne vaz´mëš bez formy .
*LI5:	+" a vypuscê , tak bué@w lazêc´ , dziréktâr mine +...
*LI5:	+" što skažý ["-"] čévo bez (.) uvažycêl´nâj pryčyny jon huljajê , ne na urokê ?
*LI5:	+" i kažý ["-"] mine nakažuc´ , lišac´ usivo , i prâhrésiúkê , i vsevo .
*LI5:	nu tak što , étâ usja žyz´ zavisêc´ at samyx ljudzej .
*LI5:	i svaja sobstvênnâjê žyz´ , i kak sebja pâvedzëš .
*INT:	da , s kakoj pazicýjêj pajdëš , tak i budzêt .
*INT:	xârašo .
*INT:	nu što , u minja , v princýpê , vsë .
*LI5:	nu i u minja vsë , bol´š ni mahu nêčého vspomnêc´ na dannyj mament .
*INT:	xârašo .
*LI5:	étâ nadâ bylâ mne ran´šý , za mesêc pâdhatovêccý , nâpisac´ usë , i tada ja by raz , raz , prâčytalâ by bez étyx vâprosâú .
*INT:	pa planu , da ?
*LI5:	srazu vaprosy étyjê +/.
*INT:	nu , složnâ , kanešnâ , ja pânimaju , što srazu tak vspâminac´ .
*LI5:	+< mamâ vot u menja +...
*LI5:	étâ , papâ v vosêmsêt (.) šéstom hadu umêr .
*LI5:	tožý on , kryšu čynilê , úpaú (.) na čémênt , dvor čýmentirâvâny tožý .
*LI5:	hod pažyú , i užé vsë , pašlo +...
*LI5:	mamâ u menja , étâjê , ja zabralâ .
*LI5:	ana , éty , u synâ žyla , u bratâ mâjevo .
*LI5:	ja jaje sjudy zabralâ , užé jak pašla na pen´sêju .
*LI5:	toj , étâ , šéjku bedra sla@k +...
*LI5:	srazu ključycu , ješ´čë domâ tam u sibja , slamalâ .
*LI5:	patom tut vot u dvuxtysêčnâ trécêm hadu na šyj +...
*LI5:	dzêvjanostym hodzê (.) umerla .
*LI5:	oj , tožý trudnâ bylâ vaziccý z jej .
*LI5:	jej trudnâ , i mne trudnâ bylo .
*LI5:	vot .
*LI5:	bylâ i étâ , skleroz napaú užé .
*LI5:	nâzyvalâ mine i mamâj , i sjastroj , i +...
*LI5:	+" oj , hétâ persname .
*LI5:	kažý +".
*LI5:	+" udzen´ kažý ["-"] persname vrédnâjê , noč´´ju lepšýjê persname .
*LI5:	+" adna persname dobrâ , druhajê persname plaxajê .
*INT:	dzve persname .
*LI5:	a ja hâvaru +"/.
*LI5:	+" mamâ , a čamu (.) adna , éty , vrédnâ , druhajê ne ?
*LI5:	+" bo hétâ úsë zâstaúljajê jescê !
*LI5:	ja kažu +"/.
*LI5:	+" mamâ , nu tak trébâ ž jescê .
*LI5:	+" pravêl´nâ kažu ["-"] tajê persname robêc´ , što cibe zâstaúljajê .
*INT:	pâxvalilê svaju persname .
*LI5:	kažý +"/.
*LI5:	+" hétâ nekâ malajê , a hétâ nekâ vel´kâ persname .
*LI5:	jana jak sidzic´ , joj kažýccý men´š , jak ljažyc´ , tak bol´šý kažýšsê , nu .
*LI5:	tožý dva s pâlavinâj hodâ ljažalâ .
*LI5:	usjaho mnohâ pêrênesla , usjaho , i mužý sxranilâ vot , i svekroú (.) pâxâranilâ .
*LI5:	a ciperâčý (.) svat umêr , čérýz dva hodâ svaxâ .
*LI5:	poslê svaxê čérýz try mesêcý syn .
*LI5:	étât , ubilê u hrodnâ , jedučý s pojêzdâ vybrâsêlê .
*INT:	+< o , božý moj !
*LI5:	š´č´as u maskvu jehdzêlê zâbiralê étâvâ vtarohâ synâ svaxênâho .
*LI5:	i vot nivestkâ u mine adna astalâs´ âdzinëšýn´kâ tut .
*LI5:	užé iz svajej sem´jê , rodâ@k , étâ +...
*LI5:	nu , rodstvênnêkê jes´ , ale užé ne radnyjê .
*LI5:	vot .
*LI5:	mâtacykl zbiú u maskve .
*LI5:	ne pašol na (.) pêšéxodny pêrexod , a nâpramuju šol .
*LI5:	mašynâ âstânavilâsê , a mâtâcyklist zzadzê , i (.) vsë .
*INT:	oj , kašmar .
*LI5:	tožý bylê mašynu pâmjanjalê , zalezlê ú dolh , a tut pryšlos´ apjac´ (.) u dolh lezcê .
*INT:	+< ješ´čë paxleš´čê .
*LI5:	vot .
*LI5:	staršýmu synu tožý vot užé try hodâ , jak âperacýju na sercâ zdzelâlê ú minskê .
*LI5:	râzrézalê úsju +...
*LI5:	rabotâjê , pâtamu šta nadâ .
*LI5:	kvarciru ščas pâlučylê tam na tâpalëvâj (.) troxkomnâtnuju .
*LI5:	u jix dvuxkomnâtnâ byla pa šýryne tam .
*LI5:	usë nadâ i nadâ .
*INT:	+< v écêx novyx damax dze-tâ ?
*LI5:	tam vot , dze +...
*LI5:	jak jexât´ na énku , strojêccý adzin , i vot tam užé zâselënny .
*LI5:	jiščé ni úse úsililês´ , jaščé ty mladšý usë pâmahajê tam rabic´ .
*LI5:	on sam i plitku robêc´ , i špakljujê úsë .
*LI5:	sënnê z étym , možý , jixnym synâm pajexâú tuda .
*INT:	nu , xârašo , xoc´ xto-tâ pâmahajêt , a to +/.
*LI5:	tožý étâ nevestkâ robêc´ u školê , tožý fizrukom .
*LI5:	končýlê cexnêkum adno i druhojê [_//] i étât inscitut tada (.) u étym , u minskê , da .
*LI5:	a étyjê , staršýhâ synâ žéna v zberbankê rabotâjê , buhalcêr .
*LI5:	usë râskazalâ , vsju pâdnahotnuju svaju , vsë .
*INT:	mâlaccy !
*LI5:	vsë , bol´š nima čaho .
*INT:	+< ja za vas radâ !
*LI5:	tam budzê bâlbatan´nê majo +/.
*INT:	budzê , usë budzê !
*LI5:	buduc´ smjajâccý , skažuc´ +"/.
*LI5:	+" nekâ nêpucëvâ , ni pa paradku havorâ .
*INT:	nipraúdâ !
*LI5:	ja hâvaru , jak umeju .
*INT:	vsë narmal´nâ , vsë xârašo .
*LI5:	vsë hâvaru , jak umeju .
*INT:	vsë xârašo , mâlaccy !
*INT:	a vy bajalês´ +/.
*LI5:	tak .
*LI5:	nu , dumâju +"/.
*LI5:	+" nu jeslê tokâ budzê u hazecê , xaj tokâ dze +/.
*INT:	ne , vy što !
*LI5:	tak , ciper mne +...
*LI5:	ščas dam bumažku , i svaji@w dannyjê nâpišycê , štob ja +/.
*INT:	+< xârašo .
*INT:	mne vyključ´ac´ užé ?
*LI5:	nu úsë , vyključajcê .
*INT:	pasibâ .
@End

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page