int_ra_5

@Begin

@Languages:brms, nan

@Participants:RI5 na, INT Interviewer

@ID:brms|int|RI5|45;|female|Informant||na|professional||

@ID:nan|int|INT|||||Interviewer|||

*RI5:v hrjaz´ , čirêz lužý pryhâjêm .

*RI5:nu , v atdzel kul´tury pryšli .

*RI5:+" nu , vot da , mista jesc´ , kvarciru časnuju pamožým najci .

*RI5:nu , âtrabatyvâc´ žé nadâ , pajexâlê .

*RI5:i ja tam prâžyla dvaccýc´ let .

*RI5:vot rabotâlâ ja čityrê hodâ (.) ú domê kul´tury .

*RI5:patom vyšlâ zamuž , jiscestvênnâ , ušla s domâ kul´tury .

*RI5:pâtamu što (.) ja pânimaju , kakajê ty žonkâ , što ty pa načax dze-tâ budzêš u klubê pa dzêskacekâx šastâc´ ?

*RI5:paétâmu u minja bylâ (.) pravêl´nâjê sâcýal´nâ-ârêjincirâvânnâjê vâspitanêjê .

*RI5:žonkâ dalžna sjadzec´ domâ , hatovêc´ sup , rascic´ dzjacej ji hljadzec´ mužý .

*RI5:paétâmu bez vaprosâú , u nas dažý ni âbsuždalsê vapros s mužým , s žýnixom .

*RI5:xacja on byl tožý jary učasnêk sâmadzejêcêl´nâscê .

@New Episode

*RI5:tam i pâznakomêlês´ , na étâj počvê .

*RI5:ji spjavaú jon u mjane .

*RI5:oj , dažý ú râhačoú my úžé pirijexâlê ú dzêvinostâ trécêm hadu .

*RI5:étâ užé čirnobyl´skâjê pêrisilenêjê , my sjuda pirijexâlê .

*RI5:dyk jon dažý i tut umudraúsê ščé jezdzêc´ na smotry at raboty .

*RI5:ja úžé kak-tâ +...

*RI5:ne , nu čivo , tut ja tožý troxê abščéstvênnâj rabotâj ščé zânimalâsê .

*RI5:vot .

*RI5:ji my tam pražylê dvaccýc´ let .

*RI5:i vot pa spical´nâscê ja rabotâlâ čityrê hodâ , virnejê , nipolnyx čityrê v domê kul´tury .

*RI5:a patom vsë-taki ja jiščo i čityrê hodâ dzirektârâm kinâciatrâ rabotâlâ .

@New Episode

*RI5:pastrojêlê kinâciatr , iskalê spêcêalistâ .

*RI5:nu , apjac´ žé vspomnêlê , što jesc´ takajê (.) dzêlavuxâ .

*RI5:nu , minja prêhlasilê , ja pašla , rabotâlâ čityrê hodâ .

*RI5:a patom sâkracilê .

*RI5:bylâ tak vot , nu , kak vsihda , étâ sâkraščénêjê âdmênêstracivnâvâ âparatâ .

*RI5:sâkracilê , patom užé ja tam rabotâlâ iščo v râjspalkomê , v horêspalkomê .

*RI5:nu , ji patom vot , kahda načýlâs´ masâvâjê pêrisilenêjê , my pirijexâlê v dzêvinostâ trécêm hadu v râhačoú sjuda .

*RI5:ja rabotâlâ tut v bêlarus´bankê , vot katory na saveckâj .

*RI5:vot tam ja âtrabotâlâ čityrnâccýc´ let , paslednêx užé .

*RI5:nu , vyšlâ na pen´sêju .

*RI5:žyzn´ êncirésnâjê , ja ščitaju , što u minje .

*RI5:va-pervyx , vot étâ maja spical´nâsc´ , ana (.) davalâ vazmožnâsc´ (.) učastvâvâc´ v abščéstvênnâj žyznê .

*RI5:my hojsâlê , my úžé (.) mâladzicy byli sârâkaletnêjê +...

*RI5:u nas byl ansambl´ , my hojsâlê s étym ansamblêm .

*RI5:my učastvâvâlê v sâmadzejêcêl´nâscê .

*RI5:ja ab´´jezdzêlâ ji rêspublikanskêjê konkursy , i âblasnyjê konkursy , my učastvâvâlê .

*RI5:i s kancértâmê jezdzêlê .

*RI5:pomnju , v kobrênê na kakom-tâ smotrê byli .

*RI5:v brescê na kakom-tâ smotrê byli , i v minskê , homêlê .

*RI5:vot étâ ja vsë s sâmadzejêcêl´nâscju .

*RI5:što svoj rajon , tam (.) écê +...

*RI5:očên´ inciresnâ .

*RI5:v čičerskê byl (.) načal´nêk milicýjê takoj .

*RI5:on byl ljubicêlêm sâmadzejêcêl´nâscê .

*RI5:paétâmu milicýju pastavêl ni tol´kâ pad ruž´´jo +...

@New Episode

*RI5:va-pervyx , ciper i v dzirevnê ž râzhavarêvâjut tol´kâ na takom .

*RI5:jeslê , ja pomnju , iščë babkâ , tam sasedkâ žyla , katorâjê hâvarilâ kramâ ["] , laznê ["] , dyk k nej kak-tâ prêvykac´ nadâ bylâ .

*RI5:to ciper užé v dzirevnê ž nixto tak ni râzhavarêvâjê , kramâ ["] , laznê ["] .

@New Episode

*RI5:užé i staruxê dažý hâvarjat na takoj žé trasjankê , smešýnkê .

@New Episode

*INT:vy mnohâ xx jezdzêlê , s druhimê nâcýanal´nâscêmê abšč´alês´ ?

*RI5:da , ja prakcičýskê každy otpusk +...

*RI5:vot pa molâdâscê my s mužým vsihda jezdzêlê pa sânatorêjêm xx .

*RI5:ja mnohâ raz byla na kaúkazê , mnohâ raz byla .

*RI5:prakcičêskê ja vsihda âtdyxalâ na kaúkazê , no ja jezdzêlâ v sânatorêjê pâstajannâ .

*RI5:paétâmu ja jezdzêlâ na kaúkaz , prostâ ú raznyx mistax byla .

*RI5:tam (.) v pêcihorskê , v hruzêjê , kêslavodskê bylâ , sočê .

*RI5:v saveckêjê vrêmina bylâ iscestvênnâ , što ty ú sânatorêjê .

*RI5:jeslê ty narmal´ny čêlavek .

*RI5:xočêš , zolâtâ sâbiraj , kapi dzen´hê .

*RI5:a my s mužým ni kapilê ni zolâtâ , ni dzenêh .

*RI5:my jezdzêlê ú sânatorêjê , âtdyxalê .

*RI5:jeslê ni pa pucëúkê sânatornâj , prostâ otdyx , na morê prostâ , synâ vazilê , jezdzêlê .

*RI5:on u minja tri razâ v artékê buú , v sočê byú , v anapê byú .

@New Episode

*RI5:da , pa cem vrêminam , da .

*RI5:nu , tam čirnobyl´ užé úmišalsê , paétâmu +...

@New Episode

*RI5:ljudskijê (.) jezdzêlê pa za hranicâx , a ja byla sil´ny barec za praúdu tahda , va vremê pêristrojkê .

*RI5:paétâmu (.) sil´nâ bačýlâ , jak jany xârašo âdpraúljajuc´ , kaho âdpraúljajuc´ kuda .

*RI5:étâ dzelâ úsë (.) vykryvalâ .

*RI5:cim bolêjê , nu kak , ja rabotâlâ ú râjspalkomê , v kamisêjê pa dzilam nêsâvêršýnnaletnêx .

*RI5:paétâmu (.) mne pa dolžnâscê paložýnâ bylâ vse écê (.) vaprosy pâdymac´ .

*RI5:nu dyk častâ moj syn +...

*RI5:cirjalê dâkumenty , i jon za hranicu ni pâpadaú .

*RI5:pâtamu šta mamâ pa radzêo jak vystupê , kaho jany adpravêlê i kuda , u synâ pâcirjajuccý dâkumenty .

*RI5:paka najduccý , hrupâ ujexâlâ .

*RI5:vot , u nas vajna takajê bylâ meždu nimê [_///] meždu mnoj i tam étâj +...

*RI5:nu , pahétâmu ja jaho âdpraúljalâ ú arték .

@New Episode

*RI5:pryxodzêt pucëúkê , my âdpraúljajêm dzicënkâ .

*RI5:nu , tahda ž hlaúnâjê bylâ âzdâraúlenêjê , vosêmsêt šystoj hod .

@New Episode

*INT:tak vy mnohâ abšč´alês´ xx s ljudzmi druhix nâcýanal´nâscêj ?

*INT:a kak ani (.) âtzyvajuccý a nas , a bêlarusâv , vabšče a našýj (.) strane ?

*RI5:nu , ran´šý +...

*RI5:dažý sičas tam što ja slyšu pa cêlivizâru i ran´šý vot ja mnohâ , dapuscêm , sa srednêj azêjê vot +...

*RI5:ja v kâzaxstanê byla dvaždy , tam u minja sëstry žylê , pêrvâcylin´nêkâmê ujexâlê ú pijsjat dzivjatâm hadu .

*RI5:tam i žylê , tam i umerlê , tam i pâxaronêny , tam vsë .

*RI5:ja k nim jezdzêlâ ú hoscê .

*RI5:vot ani (.) imênnâ a bêlarusâv +...

*RI5:što vot bêlarusy , étâ značêt vernâ i nadzëžnâ .

*RI5:vot jeslê bêlarus , to on i râbacjahâ , i verny , nadzëžny , on ni pridacêl´ .

*RI5:vot on +...

*RI5:jeslê [_/] jeslê bêlarus cibe pââbiščal , značêt +...

*RI5:u minja (.) sistry muž tam , v kâzaxstanê , trahičýskê pahib , papal pad traktâr .

*RI5:p´jany trâktaryst ivo@w zbil , i on umêr .

*RI5:dyk (.) njadzelju vot s étyx kazaxskêx kêšlakoú k nim xadzilê , vot k sistre , prêxadzilê vyskâzâc´ svajo sâbaleznâvânêjê .

*RI5:užé pâxâranilê ivo@w , iščo v cičénêjê nidzelê .

*RI5:vot uslyšýt , što pahib , i prixodzêt vyskâzâc´ svajo sâbaleznâvânêjê , što takoj čêlavek pahib vot .

*RI5:vot imênnâ što (.) bêlarusy .

*RI5:nu , ani tam (.) iščo bêlarusy .

*RI5:jeslê dâliko , dyk , dapuscêm , s minskâj oblâscê , úsë raúno jany úžé ž kak svai .

*RI5:jany úžé kak radnja bylê meždu saboj .

*RI5:écê vot , ja byla , prêxadzilê imênnâ i mne hâvarilê , što (.) vot očýn´ xarošý čýlavek , vot bêlarusy .

*RI5:pâtamu šta i nâcýanal´nâsc´ u nivo takajê .

*RI5:i vsë imênnâ (.) padčorkêvâjêccý , što (.) vot čýlavek slovâ skazal , značýt pamoh , zdzelâú .

*RI5:pâdajdzi k nimu , vsihda , nêkahda ni atkažâ , verny , nadzëžny .

*RI5:vot étâ tam [_/] tam ja stalkêvâlâs´ .

@New Episode

*RI5:dapuscêm , jedzêš kuda-tâ âtdyxac´ ran´šý +...

*RI5:tam žé ž xx na kaúkazê sa úsivo mirâ , kak v tom kêslavodskê xx .

*RI5:pa cem vrêminam inastrancy âtdyxalê i sa vsivo sajuzâ âtdyxalê .

*RI5:bêlarus jesc´ bêlarus , kanešnâ žé .

*RI5:raz bêlarus , značêt (.) što-tâ nadzëžnâjê , što-tâ vernâjê .

*RI5:vot sčitalâsê tak .

*RI5:vot ja étâ pâstajannâ xx +...

*RI5:sa srednêj azêjê , pomnju , écê samyjê , mužčiny , nu , stalê râzhavarêvâc´ , tak vot sidzelê na prâcydurâx .

*RI5:dyk što bêlarus ?

*RI5:+" bêlarusy , u vas žé takijê veščy dzelâjut , u vas žé takojê bil´jo dzelâjut , u vas žé ano takojê xarošýjê , takojê dabrotnâjê , tak k celu .

@New Episode

*RI5:+" xto-tâ tam , trajurâdnâj sistry dvajurâdny brat jezdzêl v minsk , dyk on nam na vsju radnju privëz bil´ja .

*RI5:i stal mužčynâ , pakazvâjê mne étu majku , što +...

*RI5:+" vy pâhlidzicê , ana ž tak k celu .

*RI5:što tak žé xârašo .

*RI5:+" ja ijo@w ni snimaju , ja ijo@w zânasil , no ja ijo@w ni snimaju .

*RI5:+" tak što vot on pajexâl , dyk on na vsju radnju nam privëz .

*RI5:+" étâ ž takojê dabrotnâjê , xarošýjê dzelâjut .

*RI5:dažý pa cem vrêminam .

*RI5:nu , a ciper ja ni znaju .

*RI5:ciper vot maje , dapuscêm , mai plimjannêkê +...

*RI5:tak našý bêlarusy tuda (.) vot nâčinalê čilnoč´ny biznés , tuda vazilê naš trêkataž , našý dzeckêjê veščy xx .

@New Episode

*RI5:i kak-tâ ana jexâlâ sjuda +...

*RI5:vot abyč´nâ jexâlâ , ana pa pjac´ kilahram tol´kâ kasmecêkê vizla tuda .

*RI5:nu , ni na pradažu .

*RI5:pâtamu šta , nu , jedzêš , kakijê-tâ hascincy xx .

*RI5:vse prasilê bêlaruskuju kasmecêku .

@New Episode

*RI5:i jana nâbiralâ kremy écê úse , maskê , úsë étâ vizla .

*RI5:nu ciper hâvarit , što net smyslâ vazic´ , pâtamu šta (.) letâm mal´čêkê stavêt écê mikrâavtobusy na platformu , karočê , pjac´ dnej , i ty v sâlixardzê .

*RI5:i privozêt tuda , i xodzêt , i tarhujut , čilnoč´nym biznésâm zânimajuccý .

*RI5:ni kitajcy tuda dastalê , a bêlarusy .

*RI5:hâvarit , očên´ čénêccý (.) našý mêlavičý ["] , našý bil´jo , naš trêkataž bresckê , hrodnênskê ves´ étât dzeckê trêkataž .

*RI5:jana hâvarit , što (.) tuda vizut , i étâ vsë étâ s udavol´stvêjêm rasxvatyvâjêccý .

*INT:ja znaju , što na ukrainê našu élemu ["] očên´ (.) xvalêt , nu , pal´to , vot étâ vsë .

@New Episode

*RI5:što jano dabrotnâjê , što jano kačêstvênnâjê .

*RI5:vot sijčas ana užé prêjizžajêt sjuda , dyk sibe što-tâ padkuplêvâjêt .

*RI5:nu fakt to , što (.) tuda užé , hâvarit , net smyslâ vazic´ padarâk , pâtamu što (.) v dzen´ pa tri čêlavekâ , pa pjac´ mohut prici v ofês i prêdlažyc´ xx vsë , što xočêš .

@New Episode

*RI5:ana užé let , navernâ , pjac´ šésc´ (.) hâvarit , što xlopcy birut mikrâavtobus , zâhružajut tavarâm , i ani jedut .

@New Episode

*RI5:sâsnahorsk , étâ paslednêjê stancýjê , hdze užé vsë , dal´šý (.) idzët tundrâ .

*RI5:a tam stanovêccý na platformy žýlêznâdarožnyjê , ukripljajut écê avtobusy i v avtobusê (.) svajom sa svaim tavarâm jedut tri dnja na žéleznâj darohê .

@New Episode

*RI5:v avtobusê tak jedut na platformê .

*RI5:nu , možnâ vahon snjac´ , tak étâ v pjac´ raz darožý .

*RI5:étâ tak ani jezdzêt na mašynâx , nu , na mâcirik v otpusk .

@New Episode

*RI5:i vot ani tri dnja pa žyleznâj darohê , patom sxodzêt s platformy , zâhružajuccý i tut užé pajexâlê svaim xodâm .

*RI5:dva dnja tak i tri dnja (.) pa žyleznâj darohê .

*RI5:za pjac´ dnej ty v étâm samâm , na jamalê , tarhuj .

*RI5:tam dva horâdâ .

*RI5:nu , v smyslê , što ani mohut dva horâdâ âbslužyc´ .

*RI5:vsë , a patom kruhom tundrâ , âbsaljutnâjê tundrâ tam .

@New Episode

*RI5:pustâ , tam nima ničohâ .

*INT:a vot kak vy možýcê xx sravnic´ (.) žyzn´ v saveckâm sajuzê i sijč´as ?

*INT:kak ano , v kakuju storânu izminenêjê stalê , v lučšuju ilê xudšuju ?

*RI5:ja ščytaju , što žyc´ my stalê lučšý .

*RI5:prostâ (.) ni srabotâlâ idzêalohêjê .

*RI5:i ni tak prostâ , i ni tak bystrâ , i , cim bolêjê , što écêm ni zânimalês´ , ni zdzelâlê , ni pêristrojêlê našu psêxalohêju .

*RI5:psêhalohêjê u nas astalâs´ starâjê .

*RI5:daj +...

*RI5:ni ja xaču zârabotâc´ , a ja xaču pâlučyc´ .

*RI5:vot étâ astalâs´ .

*RI5:a (.) ciper žyc´ lučšý .

*RI5:ciper , vaprosâv net , žyc´ lučšý .

*RI5:my a takom ni mičtalê , nam ni s´nilâs´ étâ izabilêjê , nam ni s´nilâs´ étâ kačêstvâ dažý ciperêšnêjê , prahres étât ni snilsê .

*RI5:my a takom ni mičtalê i my ni v kino ni vidzêlê .

*RI5:sijčas žyc´ namnohâ lučšý , dzevâčkê , namnohâ .

*RI5:ja sravnêvâju (.) svaju molâdâsc´ i sravnêvâju +...

*RI5:vot u minje na rabocê mâladzëž , mâladyjê xx sem´´jê .

*RI5:jeslê ty ni buxajêš , jeslê ty +...

*RI5:vot ja râzhavarêvâlâ s adnoj sim´´joj tam , nu , mâladyjê ani , pa triccýc´ let dze-tâ , ani sem let žénaty .

*RI5:ani úžé k trêccaci hadam ponêlê , što étâ tol´kâ v kino i ú réklamê úsë na .

*RI5:a žyzn´ , ni lâtaréjny bilet , ni vyjhrâjêš .

*RI5:nadâ rabotâc´ , išačýc´ , trudziccý , cjanuccý , staraccý , i ú cibe budzê (.) to , što nêâbxadzimâ .

*RI5:xočýš bol´šý , ja sčitaju ciper , xočýš bol´šý , zârabotâj bol´šý , krucis´ , dzelâj biznés .

*RI5:v kancé kancov , jedz´ za hranicu , jedz´ v rasiju tu žé , zârabatyvâj .

*RI5:+" ne , dyk my xočým sjadzec´ rukê sklaúšý , a prýzidzent , svolâč , ni daje .

*RI5:+" vot jon ni daje .

*RI5:my pâžynilês´ s mužým , u nas bylâ vilikâjê ščascê , babuškênâ kvarcirâ , s katorâj nas vysiljalê .

*RI5:nu , bylê njuansy , babuškâ byla prapisânâ , i my tuda vsililês´ , i nas vysiljalê .

@New Episode

*RI5:prâkuraturâ nas vysiljalâ , my žalâby pisalê .

*RI5:i to vse ščytalê , i my ščytalê , što étâ narmal´nâ , my ni na časnâj kvarcirê .

*RI5:a to , što zakon na našýj stârane , my dab´´jomsê .

*RI5:pâltara hodâ my (.) dâbivalês´ , my dabilês´ , što nam étu kvarciru astavêlê .

*RI5:no my pâžénilês´ i dva mesêcý spalê vdvajom (.) na kravatkê vot étâj , setkê , bal´ničnâjê .

@New Episode

*RI5:ja ž ni vsihda byla takajê tolstâjê .

*RI5:jon ljažý , a ja na jaho verxâm lezu céluju noč .

*RI5:tamu što setkâ .

@New Episode

*RI5:jon ljažý , paúnej minja , jon prâhinajêccý , a ja na jaho .

*RI5:spinâčkâ balic´ .

*RI5:u ljudzej mjadovy mesêc , a ja toj nočý ždu , jak nâkazanêjê božâhâ .

*RI5:ja ž ni mahu vyspâccý , ja lezu na jaho .

*RI5:jon varočýjêccý , minje pužajê , s kravacê spixajê .

*RI5:étâ byl kašmar .

*RI5:a patom my kupilê s ruk +...

*RI5:tam znakomâjê râzvadzilâs´ , i jany dzjalilê mebêl´ .

*RI5:i my s ruk kupilê (.) kravac´ i škaf , kravac´ dvuxspal´nuju .

*RI5:my jak lihli na tu kravac´ , dyk nam kazalâs´ , što étâ nêjimavernâjê ščascê .

*RI5:i ciper ja biru svajho synâ .

*RI5:ani čityrê hodâ žynaty , u nix dvojê dzicej .

*RI5:slavâ bohu , jany úžé (.) hod jak pâlučylê trëxkomnâtnuju kvarciru .

*RI5:što-tâ radzicêlê v kredzit +...

*RI5:jany haúno ni kupljajuc´ .

@New Episode

*RI5:ani pâkupajut +...

*RI5:vot u zalê u ix nima spal´nê , to isc´ mjahkâhâ uhalka , ne_nâ_čêm sidzec´ , jany haúno ni bjaruc´ .

*RI5:jany cjufjački pâlažylê i vjadut pâlavoj obrâz žyznê , no êrundu ani ni voz´muc´ .

*RI5:jany xočuc´ dabrotnâjê .

@New Episode

*RI5:a u nas ne bylâ ni dabrotnâhâ , u nas nijakâhâ ni bylo .

*RI5:paétâmu sijčas , jeslê jesc´ vazmožnâsc´ +...

@End

(Stand: 09.06.2021)