int_ra_5

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	RI5 na, INT Interviewer
@ID:	brms|int|RI5|45;|female|Informant||na|professional||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*RI5:	v hrjaz´ , čirêz lužý pryhâjêm .
*RI5:	nu , v atdzel kul´tury pryšli .
*RI5:	+" nu , vot da , mista jesc´ , kvarciru časnuju pamožým najci .
*RI5:	nu , âtrabatyvâc´ žé nadâ , pajexâlê .
*RI5:	i ja tam prâžyla dvaccýc´ let .
*RI5:	vot rabotâlâ ja čityrê hodâ (.) ú domê kul´tury .
*RI5:	patom vyšlâ zamuž , jiscestvênnâ , ušla s domâ kul´tury .
*RI5:	pâtamu što (.) ja pânimaju , kakajê ty žonkâ , što ty pa načax dze-tâ budzêš u klubê pa dzêskacekâx šastâc´ ?
*RI5:	paétâmu u minja bylâ (.) pravêl´nâjê sâcýal´nâ-ârêjincirâvânnâjê vâspitanêjê .
*RI5:	žonkâ dalžna sjadzec´ domâ , hatovêc´ sup , rascic´ dzjacej ji hljadzec´ mužý .
*RI5:	paétâmu bez vaprosâú , u nas dažý ni âbsuždalsê vapros s mužým , s žýnixom .
*RI5:	xacja on byl tožý jary učasnêk sâmadzejêcêl´nâscê .
@New Episode
*RI5:	tam i pâznakomêlês´ , na étâj počvê .
*RI5:	ji spjavaú jon u mjane .
*RI5:	oj , dažý ú râhačoú my úžé pirijexâlê ú dzêvinostâ trécêm hadu .
*RI5:	étâ užé čirnobyl´skâjê pêrisilenêjê , my sjuda pirijexâlê .
*RI5:	dyk jon dažý i tut umudraúsê ščé jezdzêc´ na smotry at raboty .
*RI5:	ja úžé kak-tâ +...
*RI5:	ne , nu čivo , tut ja tožý troxê abščéstvênnâj rabotâj ščé zânimalâsê .
*RI5:	vot .
*RI5:	ji my tam pražylê dvaccýc´ let .
*RI5:	i vot pa spical´nâscê ja rabotâlâ čityrê hodâ , virnejê , nipolnyx čityrê v domê kul´tury .
*RI5:	a patom vsë-taki ja jiščo i čityrê hodâ dzirektârâm kinâciatrâ rabotâlâ .
@New Episode
*RI5:	pastrojêlê kinâciatr , iskalê spêcêalistâ .
*RI5:	nu , apjac´ žé vspomnêlê , što jesc´ takajê (.) dzêlavuxâ .
*RI5:	nu , minja prêhlasilê , ja pašla , rabotâlâ čityrê hodâ .
*RI5:	a patom sâkracilê .
*RI5:	bylâ tak vot , nu , kak vsihda , étâ sâkraščénêjê âdmênêstracivnâvâ âparatâ .
*RI5:	sâkracilê , patom užé ja tam rabotâlâ iščo v râjspalkomê , v horêspalkomê .
*RI5:	nu , ji patom vot , kahda načýlâs´ masâvâjê pêrisilenêjê , my pirijexâlê v dzêvinostâ trécêm hadu v râhačoú sjuda .
*RI5:	ja rabotâlâ tut v bêlarus´bankê , vot katory na saveckâj .
*RI5:	vot tam ja âtrabotâlâ čityrnâccýc´ let , paslednêx užé .
*RI5:	nu , vyšlâ na pen´sêju .
*RI5:	žyzn´ êncirésnâjê , ja ščitaju , što u minje .
*RI5:	va-pervyx , vot étâ maja spical´nâsc´ , ana (.) davalâ vazmožnâsc´ (.) učastvâvâc´ v abščéstvênnâj žyznê .
*RI5:	my hojsâlê , my úžé (.) mâladzicy byli sârâkaletnêjê +...
*RI5:	u nas byl ansambl´ , my hojsâlê s étym ansamblêm .
*RI5:	my učastvâvâlê v sâmadzejêcêl´nâscê .
*RI5:	ja ab´´jezdzêlâ ji rêspublikanskêjê konkursy , i âblasnyjê konkursy , my učastvâvâlê .
*RI5:	i s kancértâmê jezdzêlê .
*RI5:	pomnju , v kobrênê na kakom-tâ smotrê byli .
*RI5:	v brescê na kakom-tâ smotrê byli , i v minskê , homêlê .
*RI5:	vot étâ ja vsë s sâmadzejêcêl´nâscju .
*RI5:	što svoj rajon , tam (.) écê +...
*RI5:	očên´ inciresnâ .
*RI5:	v čičerskê byl (.) načal´nêk milicýjê takoj .
*RI5:	on byl ljubicêlêm sâmadzejêcêl´nâscê .
*RI5:	paétâmu milicýju pastavêl ni tol´kâ pad ruž´´jo +...
@New Episode
*RI5:	va-pervyx , ciper i v dzirevnê ž râzhavarêvâjut tol´kâ na takom .
*RI5:	jeslê , ja pomnju , iščë babkâ , tam sasedkâ žyla , katorâjê hâvarilâ kramâ ["] , laznê ["] , dyk k nej kak-tâ prêvykac´ nadâ bylâ .
*RI5:	to ciper užé v dzirevnê ž nixto tak ni râzhavarêvâjê , kramâ ["] , laznê ["] .
@New Episode
*RI5:	užé i staruxê dažý hâvarjat na takoj žé trasjankê , smešýnkê .
@New Episode
*INT:	vy mnohâ xx jezdzêlê , s druhimê nâcýanal´nâscêmê abšč´alês´ ?
*RI5:	da , ja prakcičýskê každy otpusk +...
*RI5:	vot pa molâdâscê my s mužým vsihda jezdzêlê pa sânatorêjêm xx .
*RI5:	ja mnohâ raz byla na kaúkazê , mnohâ raz byla .
*RI5:	prakcičêskê ja vsihda âtdyxalâ na kaúkazê , no ja jezdzêlâ v sânatorêjê pâstajannâ .
*RI5:	paétâmu ja jezdzêlâ na kaúkaz , prostâ ú raznyx mistax byla .
*RI5:	tam (.) v pêcihorskê , v hruzêjê , kêslavodskê bylâ , sočê .
*RI5:	v saveckêjê vrêmina bylâ iscestvênnâ , što ty ú sânatorêjê .
*RI5:	jeslê ty narmal´ny čêlavek .
*RI5:	xočêš , zolâtâ sâbiraj , kapi dzen´hê .
*RI5:	a my s mužým ni kapilê ni zolâtâ , ni dzenêh .
*RI5:	my jezdzêlê ú sânatorêjê , âtdyxalê .
*RI5:	jeslê ni pa pucëúkê sânatornâj , prostâ otdyx , na morê prostâ , synâ vazilê , jezdzêlê .
*RI5:	on u minja tri razâ v artékê buú , v sočê byú , v anapê byú .
@New Episode
*RI5:	da , pa cem vrêminam , da .
*RI5:	nu , tam čirnobyl´ užé úmišalsê , paétâmu +...
@New Episode
*RI5:	ljudskijê (.) jezdzêlê pa za hranicâx , a ja byla sil´ny barec za praúdu tahda , va vremê pêristrojkê .
*RI5:	paétâmu (.) sil´nâ bačýlâ , jak jany xârašo âdpraúljajuc´ , kaho âdpraúljajuc´ kuda .
*RI5:	étâ dzelâ úsë (.) vykryvalâ .
*RI5:	cim bolêjê , nu kak , ja rabotâlâ ú râjspalkomê , v kamisêjê pa dzilam nêsâvêršýnnaletnêx .
*RI5:	paétâmu (.) mne pa dolžnâscê paložýnâ bylâ vse écê (.) vaprosy pâdymac´ .
*RI5:	nu dyk častâ moj syn +...
*RI5:	cirjalê dâkumenty , i jon za hranicu ni pâpadaú .
*RI5:	pâtamu šta mamâ pa radzêo jak vystupê , kaho jany adpravêlê i kuda , u synâ pâcirjajuccý dâkumenty .
*RI5:	paka najduccý , hrupâ ujexâlâ .
*RI5:	vot , u nas vajna takajê bylâ meždu nimê [_///] meždu mnoj i tam étâj +...
*RI5:	nu , pahétâmu ja jaho âdpraúljalâ ú arték .
@New Episode
*RI5:	pryxodzêt pucëúkê , my âdpraúljajêm dzicënkâ .
*RI5:	nu , tahda ž hlaúnâjê bylâ âzdâraúlenêjê , vosêmsêt šystoj hod .
@New Episode
*INT:	tak vy mnohâ abšč´alês´ xx s ljudzmi druhix nâcýanal´nâscêj ?
*INT:	a kak ani (.) âtzyvajuccý a nas , a bêlarusâv , vabšče a našýj (.) strane ?
*RI5:	nu , ran´šý +...
*RI5:	dažý sičas tam što ja slyšu pa cêlivizâru i ran´šý vot ja mnohâ , dapuscêm , sa srednêj azêjê vot +...
*RI5:	ja v kâzaxstanê byla dvaždy , tam u minja sëstry žylê , pêrvâcylin´nêkâmê ujexâlê ú pijsjat dzivjatâm hadu .
*RI5:	tam i žylê , tam i umerlê , tam i pâxaronêny , tam vsë .
*RI5:	ja k nim jezdzêlâ ú hoscê .
*RI5:	vot ani (.) imênnâ a bêlarusâv +...
*RI5:	što vot bêlarusy , étâ značêt vernâ i nadzëžnâ .
*RI5:	vot jeslê bêlarus , to on i râbacjahâ , i verny , nadzëžny , on ni pridacêl´ .
*RI5:	vot on +...
*RI5:	jeslê [_/] jeslê bêlarus cibe pââbiščal , značêt +...
*RI5:	u minja (.) sistry muž tam , v kâzaxstanê , trahičýskê pahib , papal pad traktâr .
*RI5:	p´jany trâktaryst ivo@w zbil , i on umêr .
*RI5:	dyk (.) njadzelju vot s étyx kazaxskêx kêšlakoú k nim xadzilê , vot k sistre , prêxadzilê vyskâzâc´ svajo sâbaleznâvânêjê .
*RI5:	užé pâxâranilê ivo@w , iščo v cičénêjê nidzelê .
*RI5:	vot uslyšýt , što pahib , i prixodzêt vyskâzâc´ svajo sâbaleznâvânêjê , što takoj čêlavek pahib vot .
*RI5:	vot imênnâ što (.) bêlarusy .
*RI5:	nu , ani tam (.) iščo bêlarusy .
*RI5:	jeslê dâliko , dyk , dapuscêm , s minskâj oblâscê , úsë raúno jany úžé ž kak svai .
*RI5:	jany úžé kak radnja bylê meždu saboj .
*RI5:	écê vot , ja byla , prêxadzilê imênnâ i mne hâvarilê , što (.) vot očýn´ xarošý čýlavek , vot bêlarusy .
*RI5:	pâtamu šta i nâcýanal´nâsc´ u nivo takajê .
*RI5:	i vsë imênnâ (.) padčorkêvâjêccý , što (.) vot čýlavek slovâ skazal , značýt pamoh , zdzelâú .
*RI5:	pâdajdzi k nimu , vsihda , nêkahda ni atkažâ , verny , nadzëžny .
*RI5:	vot étâ tam [_/] tam ja stalkêvâlâs´ .
@New Episode
*RI5:	dapuscêm , jedzêš kuda-tâ âtdyxac´ ran´šý +...
*RI5:	tam žé ž xx na kaúkazê sa úsivo mirâ , kak v tom kêslavodskê xx .
*RI5:	pa cem vrêminam inastrancy âtdyxalê i sa vsivo sajuzâ âtdyxalê .
*RI5:	bêlarus jesc´ bêlarus , kanešnâ žé .
*RI5:	raz bêlarus , značêt (.) što-tâ nadzëžnâjê , što-tâ vernâjê .
*RI5:	vot sčitalâsê tak .
*RI5:	vot ja étâ pâstajannâ xx +...
*RI5:	sa srednêj azêjê , pomnju , écê samyjê , mužčiny , nu , stalê râzhavarêvâc´ , tak vot sidzelê na prâcydurâx .
*RI5:	dyk što bêlarus ?
*RI5:	+" bêlarusy , u vas žé takijê veščy dzelâjut , u vas žé takojê bil´jo dzelâjut , u vas žé ano takojê xarošýjê , takojê dabrotnâjê , tak k celu .
@New Episode
*RI5:	+" xto-tâ tam , trajurâdnâj sistry dvajurâdny brat jezdzêl v minsk , dyk on nam na vsju radnju privëz bil´ja .
*RI5:	i stal mužčynâ , pakazvâjê mne étu majku , što +...
*RI5:	+" vy pâhlidzicê , ana ž tak k celu .
*RI5:	što tak žé xârašo .
*RI5:	+" ja ijo@w ni snimaju , ja ijo@w zânasil , no ja ijo@w ni snimaju .
*RI5:	+" tak što vot on pajexâl , dyk on na vsju radnju nam privëz .
*RI5:	+" étâ ž takojê dabrotnâjê , xarošýjê dzelâjut .
*RI5:	dažý pa cem vrêminam .
*RI5:	nu , a ciper ja ni znaju .
*RI5:	ciper vot maje , dapuscêm , mai plimjannêkê +...
*RI5:	tak našý bêlarusy tuda (.) vot nâčinalê čilnoč´ny biznés , tuda vazilê naš trêkataž , našý dzeckêjê veščy xx .
@New Episode
*RI5:	i kak-tâ ana jexâlâ sjuda +...
*RI5:	vot abyč´nâ jexâlâ , ana pa pjac´ kilahram tol´kâ kasmecêkê vizla tuda .
*RI5:	nu , ni na pradažu .
*RI5:	pâtamu šta , nu , jedzêš , kakijê-tâ hascincy xx .
*RI5:	vse prasilê bêlaruskuju kasmecêku .
@New Episode
*RI5:	i jana nâbiralâ kremy écê úse , maskê , úsë étâ vizla .
*RI5:	nu ciper hâvarit , što net smyslâ vazic´ , pâtamu šta (.) letâm mal´čêkê stavêt écê mikrâavtobusy na platformu , karočê , pjac´ dnej , i ty v sâlixardzê .
*RI5:	i privozêt tuda , i xodzêt , i tarhujut , čilnoč´nym biznésâm zânimajuccý .
*RI5:	ni kitajcy tuda dastalê , a bêlarusy .
*RI5:	hâvarit , očên´ čénêccý (.) našý mêlavičý ["] , našý bil´jo , naš trêkataž bresckê , hrodnênskê ves´ étât dzeckê trêkataž .
*RI5:	jana hâvarit , što (.) tuda vizut , i étâ vsë étâ s udavol´stvêjêm rasxvatyvâjêccý .
*INT:	ja znaju , što na ukrainê našu élemu ["] očên´ (.) xvalêt , nu , pal´to , vot étâ vsë .
@New Episode
*RI5:	što jano dabrotnâjê , što jano kačêstvênnâjê .
*RI5:	vot sijčas ana užé prêjizžajêt sjuda , dyk sibe što-tâ padkuplêvâjêt .
*RI5:	nu fakt to , što (.) tuda užé , hâvarit , net smyslâ vazic´ padarâk , pâtamu što (.) v dzen´ pa tri čêlavekâ , pa pjac´ mohut prici v ofês i prêdlažyc´ xx vsë , što xočêš .
@New Episode
*RI5:	ana užé let , navernâ , pjac´ šésc´ (.) hâvarit , što xlopcy birut mikrâavtobus , zâhružajut tavarâm , i ani jedut .
@New Episode
*RI5:	sâsnahorsk , étâ paslednêjê stancýjê , hdze užé vsë , dal´šý (.) idzët tundrâ .
*RI5:	a tam stanovêccý na platformy žýlêznâdarožnyjê , ukripljajut écê avtobusy i v avtobusê (.) svajom sa svaim tavarâm jedut tri dnja na žéleznâj darohê .
@New Episode
*RI5:	v avtobusê tak jedut na platformê .
*RI5:	nu , možnâ vahon snjac´ , tak étâ v pjac´ raz darožý .
*RI5:	étâ tak ani jezdzêt na mašynâx , nu , na mâcirik v otpusk .
@New Episode
*RI5:	i vot ani tri dnja pa žyleznâj darohê , patom sxodzêt s platformy , zâhružajuccý i tut užé pajexâlê svaim xodâm .
*RI5:	dva dnja tak i tri dnja (.) pa žyleznâj darohê .
*RI5:	za pjac´ dnej ty v étâm samâm , na jamalê , tarhuj .
*RI5:	tam dva horâdâ .
*RI5:	nu , v smyslê , što ani mohut dva horâdâ âbslužyc´ .
*RI5:	vsë , a patom kruhom tundrâ , âbsaljutnâjê tundrâ tam .
@New Episode
*RI5:	pustâ , tam nima ničohâ .
*INT:	a vot kak vy možýcê xx sravnic´ (.) žyzn´ v saveckâm sajuzê i sijč´as ?
*INT:	kak ano , v kakuju storânu izminenêjê stalê , v lučšuju ilê xudšuju ?
*RI5:	ja ščytaju , što žyc´ my stalê lučšý .
*RI5:	prostâ (.) ni srabotâlâ idzêalohêjê .
*RI5:	i ni tak prostâ , i ni tak bystrâ , i , cim bolêjê , što écêm ni zânimalês´ , ni zdzelâlê , ni pêristrojêlê našu psêxalohêju .
*RI5:	psêhalohêjê u nas astalâs´ starâjê .
*RI5:	daj +...
*RI5:	ni ja xaču zârabotâc´ , a ja xaču pâlučyc´ .
*RI5:	vot étâ astalâs´ .
*RI5:	a (.) ciper žyc´ lučšý .
*RI5:	ciper , vaprosâv net , žyc´ lučšý .
*RI5:	my a takom ni mičtalê , nam ni s´nilâs´ étâ izabilêjê , nam ni s´nilâs´ étâ kačêstvâ dažý ciperêšnêjê , prahres étât ni snilsê .
*RI5:	my a takom ni mičtalê i my ni v kino ni vidzêlê .
*RI5:	sijčas žyc´ namnohâ lučšý , dzevâčkê , namnohâ .
*RI5:	ja sravnêvâju (.) svaju molâdâsc´ i sravnêvâju +...
*RI5:	vot u minje na rabocê mâladzëž , mâladyjê xx sem´´jê .
*RI5:	jeslê ty ni buxajêš , jeslê ty +...
*RI5:	vot ja râzhavarêvâlâ s adnoj sim´´joj tam , nu , mâladyjê ani , pa triccýc´ let dze-tâ , ani sem let žénaty .
*RI5:	ani úžé k trêccaci hadam ponêlê , što étâ tol´kâ v kino i ú réklamê úsë na .
*RI5:	a žyzn´ , ni lâtaréjny bilet , ni vyjhrâjêš .
*RI5:	nadâ rabotâc´ , išačýc´ , trudziccý , cjanuccý , staraccý , i ú cibe budzê (.) to , što nêâbxadzimâ .
*RI5:	xočýš bol´šý , ja sčitaju ciper , xočýš bol´šý , zârabotâj bol´šý , krucis´ , dzelâj biznés .
*RI5:	v kancé kancov , jedz´ za hranicu , jedz´ v rasiju tu žé , zârabatyvâj .
*RI5:	+" ne , dyk my xočým sjadzec´ rukê sklaúšý , a prýzidzent , svolâč , ni daje .
*RI5:	+" vot jon ni daje .
*RI5:	my pâžynilês´ s mužým , u nas bylâ vilikâjê ščascê , babuškênâ kvarcirâ , s katorâj nas vysiljalê .
*RI5:	nu , bylê njuansy , babuškâ byla prapisânâ , i my tuda vsililês´ , i nas vysiljalê .
@New Episode
*RI5:	prâkuraturâ nas vysiljalâ , my žalâby pisalê .
*RI5:	i to vse ščytalê , i my ščytalê , što étâ narmal´nâ , my ni na časnâj kvarcirê .
*RI5:	a to , što zakon na našýj stârane , my dab´´jomsê .
*RI5:	pâltara hodâ my (.) dâbivalês´ , my dabilês´ , što nam étu kvarciru astavêlê .
*RI5:	no my pâžénilês´ i dva mesêcý spalê vdvajom (.) na kravatkê vot étâj , setkê , bal´ničnâjê .
@New Episode
*RI5:	ja ž ni vsihda byla takajê tolstâjê .
*RI5:	jon ljažý , a ja na jaho verxâm lezu céluju noč .
*RI5:	tamu što setkâ .
@New Episode
*RI5:	jon ljažý , paúnej minja , jon prâhinajêccý , a ja na jaho .
*RI5:	spinâčkâ balic´ .
*RI5:	u ljudzej mjadovy mesêc , a ja toj nočý ždu , jak nâkazanêjê božâhâ .
*RI5:	ja ž ni mahu vyspâccý , ja lezu na jaho .
*RI5:	jon varočýjêccý , minje pužajê , s kravacê spixajê .
*RI5:	étâ byl kašmar .
*RI5:	a patom my kupilê s ruk +...
*RI5:	tam znakomâjê râzvadzilâs´ , i jany dzjalilê mebêl´ .
*RI5:	i my s ruk kupilê (.) kravac´ i škaf , kravac´ dvuxspal´nuju .
*RI5:	my jak lihli na tu kravac´ , dyk nam kazalâs´ , što étâ nêjimavernâjê ščascê .
*RI5:	i ciper ja biru svajho synâ .
*RI5:	ani čityrê hodâ žynaty , u nix dvojê dzicej .
*RI5:	slavâ bohu , jany úžé (.) hod jak pâlučylê trëxkomnâtnuju kvarciru .
*RI5:	što-tâ radzicêlê v kredzit +...
*RI5:	jany haúno ni kupljajuc´ .
@New Episode
*RI5:	ani pâkupajut +...
*RI5:	vot u zalê u ix nima spal´nê , to isc´ mjahkâhâ uhalka , ne_nâ_čêm sidzec´ , jany haúno ni bjaruc´ .
*RI5:	jany cjufjački pâlažylê i vjadut pâlavoj obrâz žyznê , no êrundu ani ni voz´muc´ .
*RI5:	jany xočuc´ dabrotnâjê .
@New Episode
*RI5:	a u nas ne bylâ ni dabrotnâhâ , u nas nijakâhâ ni bylo .
*RI5:	paétâmu sijčas , jeslê jesc´ vazmožnâsc´ +...
@End

(Stand: 16.03.2023)  |