int_ra_5

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: RI5 na, INT Interviewer @ID: brms|int|RI5|45;|female|Informant||na|professional|| @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| *RI5: v hrjaz´ , čirêz lužý pryhâjêm . *RI5: nu , v atdzel kul´tury pryšli . *RI5: +" nu , vot da , mista jesc´ , kvarciru časnuju pamožým najci . *RI5: nu , âtrabatyvâc´ žé nadâ , pajexâlê . *RI5: i ja tam prâžyla dvaccýc´ let . *RI5: vot rabotâlâ ja čityrê hodâ (.) ú domê kul´tury . *RI5: patom vyšlâ zamuž , jiscestvênnâ , ušla s domâ kul´tury . *RI5: pâtamu što (.) ja pânimaju , kakajê ty žonkâ , što ty pa načax dze-tâ budzêš u klubê pa dzêskacekâx šastâc´ ? *RI5: paétâmu u minja bylâ (.) pravêl´nâjê sâcýal´nâ-ârêjincirâvânnâjê vâspitanêjê . *RI5: žonkâ dalžna sjadzec´ domâ , hatovêc´ sup , rascic´ dzjacej ji hljadzec´ mužý . *RI5: paétâmu bez vaprosâú , u nas dažý ni âbsuždalsê vapros s mužým , s žýnixom . *RI5: xacja on byl tožý jary učasnêk sâmadzejêcêl´nâscê . @New Episode *RI5: tam i pâznakomêlês´ , na étâj počvê . *RI5: ji spjavaú jon u mjane . *RI5: oj , dažý ú râhačoú my úžé pirijexâlê ú dzêvinostâ trécêm hadu . *RI5: étâ užé čirnobyl´skâjê pêrisilenêjê , my sjuda pirijexâlê . *RI5: dyk jon dažý i tut umudraúsê ščé jezdzêc´ na smotry at raboty . *RI5: ja úžé kak-tâ +... *RI5: ne , nu čivo , tut ja tožý troxê abščéstvênnâj rabotâj ščé zânimalâsê . *RI5: vot . *RI5: ji my tam pražylê dvaccýc´ let . *RI5: i vot pa spical´nâscê ja rabotâlâ čityrê hodâ , virnejê , nipolnyx čityrê v domê kul´tury . *RI5: a patom vsë-taki ja jiščo i čityrê hodâ dzirektârâm kinâciatrâ rabotâlâ . @New Episode *RI5: pastrojêlê kinâciatr , iskalê spêcêalistâ . *RI5: nu , apjac´ žé vspomnêlê , što jesc´ takajê (.) dzêlavuxâ . *RI5: nu , minja prêhlasilê , ja pašla , rabotâlâ čityrê hodâ . *RI5: a patom sâkracilê . *RI5: bylâ tak vot , nu , kak vsihda , étâ sâkraščénêjê âdmênêstracivnâvâ âparatâ . *RI5: sâkracilê , patom užé ja tam rabotâlâ iščo v râjspalkomê , v horêspalkomê . *RI5: nu , ji patom vot , kahda načýlâs´ masâvâjê pêrisilenêjê , my pirijexâlê v dzêvinostâ trécêm hadu v râhačoú sjuda . *RI5: ja rabotâlâ tut v bêlarus´bankê , vot katory na saveckâj . *RI5: vot tam ja âtrabotâlâ čityrnâccýc´ let , paslednêx užé . *RI5: nu , vyšlâ na pen´sêju . *RI5: žyzn´ êncirésnâjê , ja ščitaju , što u minje . *RI5: va-pervyx , vot étâ maja spical´nâsc´ , ana (.) davalâ vazmožnâsc´ (.) učastvâvâc´ v abščéstvênnâj žyznê . *RI5: my hojsâlê , my úžé (.) mâladzicy byli sârâkaletnêjê +... *RI5: u nas byl ansambl´ , my hojsâlê s étym ansamblêm . *RI5: my učastvâvâlê v sâmadzejêcêl´nâscê . *RI5: ja ab´´jezdzêlâ ji rêspublikanskêjê konkursy , i âblasnyjê konkursy , my učastvâvâlê . *RI5: i s kancértâmê jezdzêlê . *RI5: pomnju , v kobrênê na kakom-tâ smotrê byli . *RI5: v brescê na kakom-tâ smotrê byli , i v minskê , homêlê . *RI5: vot étâ ja vsë s sâmadzejêcêl´nâscju . *RI5: što svoj rajon , tam (.) écê +... *RI5: očên´ inciresnâ . *RI5: v čičerskê byl (.) načal´nêk milicýjê takoj . *RI5: on byl ljubicêlêm sâmadzejêcêl´nâscê . *RI5: paétâmu milicýju pastavêl ni tol´kâ pad ruž´´jo +... @New Episode *RI5: va-pervyx , ciper i v dzirevnê ž râzhavarêvâjut tol´kâ na takom . *RI5: jeslê , ja pomnju , iščë babkâ , tam sasedkâ žyla , katorâjê hâvarilâ kramâ ["] , laznê ["] , dyk k nej kak-tâ prêvykac´ nadâ bylâ . *RI5: to ciper užé v dzirevnê ž nixto tak ni râzhavarêvâjê , kramâ ["] , laznê ["] . @New Episode *RI5: užé i staruxê dažý hâvarjat na takoj žé trasjankê , smešýnkê . @New Episode *INT: vy mnohâ xx jezdzêlê , s druhimê nâcýanal´nâscêmê abšč´alês´ ? *RI5: da , ja prakcičýskê každy otpusk +... *RI5: vot pa molâdâscê my s mužým vsihda jezdzêlê pa sânatorêjêm xx . *RI5: ja mnohâ raz byla na kaúkazê , mnohâ raz byla . *RI5: prakcičêskê ja vsihda âtdyxalâ na kaúkazê , no ja jezdzêlâ v sânatorêjê pâstajannâ . *RI5: paétâmu ja jezdzêlâ na kaúkaz , prostâ ú raznyx mistax byla . *RI5: tam (.) v pêcihorskê , v hruzêjê , kêslavodskê bylâ , sočê . *RI5: v saveckêjê vrêmina bylâ iscestvênnâ , što ty ú sânatorêjê . *RI5: jeslê ty narmal´ny čêlavek . *RI5: xočêš , zolâtâ sâbiraj , kapi dzen´hê . *RI5: a my s mužým ni kapilê ni zolâtâ , ni dzenêh . *RI5: my jezdzêlê ú sânatorêjê , âtdyxalê . *RI5: jeslê ni pa pucëúkê sânatornâj , prostâ otdyx , na morê prostâ , synâ vazilê , jezdzêlê . *RI5: on u minja tri razâ v artékê buú , v sočê byú , v anapê byú . @New Episode *RI5: da , pa cem vrêminam , da . *RI5: nu , tam čirnobyl´ užé úmišalsê , paétâmu +... @New Episode *RI5: ljudskijê (.) jezdzêlê pa za hranicâx , a ja byla sil´ny barec za praúdu tahda , va vremê pêristrojkê . *RI5: paétâmu (.) sil´nâ bačýlâ , jak jany xârašo âdpraúljajuc´ , kaho âdpraúljajuc´ kuda . *RI5: étâ dzelâ úsë (.) vykryvalâ . *RI5: cim bolêjê , nu kak , ja rabotâlâ ú râjspalkomê , v kamisêjê pa dzilam nêsâvêršýnnaletnêx . *RI5: paétâmu (.) mne pa dolžnâscê paložýnâ bylâ vse écê (.) vaprosy pâdymac´ . *RI5: nu dyk častâ moj syn +... *RI5: cirjalê dâkumenty , i jon za hranicu ni pâpadaú . *RI5: pâtamu šta mamâ pa radzêo jak vystupê , kaho jany adpravêlê i kuda , u synâ pâcirjajuccý dâkumenty . *RI5: paka najduccý , hrupâ ujexâlâ . *RI5: vot , u nas vajna takajê bylâ meždu nimê [_///] meždu mnoj i tam étâj +... *RI5: nu , pahétâmu ja jaho âdpraúljalâ ú arték . @New Episode *RI5: pryxodzêt pucëúkê , my âdpraúljajêm dzicënkâ . *RI5: nu , tahda ž hlaúnâjê bylâ âzdâraúlenêjê , vosêmsêt šystoj hod . @New Episode *INT: tak vy mnohâ abšč´alês´ xx s ljudzmi druhix nâcýanal´nâscêj ? *INT: a kak ani (.) âtzyvajuccý a nas , a bêlarusâv , vabšče a našýj (.) strane ? *RI5: nu , ran´šý +... *RI5: dažý sičas tam što ja slyšu pa cêlivizâru i ran´šý vot ja mnohâ , dapuscêm , sa srednêj azêjê vot +... *RI5: ja v kâzaxstanê byla dvaždy , tam u minja sëstry žylê , pêrvâcylin´nêkâmê ujexâlê ú pijsjat dzivjatâm hadu . *RI5: tam i žylê , tam i umerlê , tam i pâxaronêny , tam vsë . *RI5: ja k nim jezdzêlâ ú hoscê . *RI5: vot ani (.) imênnâ a bêlarusâv +... *RI5: što vot bêlarusy , étâ značêt vernâ i nadzëžnâ . *RI5: vot jeslê bêlarus , to on i râbacjahâ , i verny , nadzëžny , on ni pridacêl´ . *RI5: vot on +... *RI5: jeslê [_/] jeslê bêlarus cibe pââbiščal , značêt +... *RI5: u minja (.) sistry muž tam , v kâzaxstanê , trahičýskê pahib , papal pad traktâr . *RI5: p´jany trâktaryst ivo@w zbil , i on umêr . *RI5: dyk (.) njadzelju vot s étyx kazaxskêx kêšlakoú k nim xadzilê , vot k sistre , prêxadzilê vyskâzâc´ svajo sâbaleznâvânêjê . *RI5: užé pâxâranilê ivo@w , iščo v cičénêjê nidzelê . *RI5: vot uslyšýt , što pahib , i prixodzêt vyskâzâc´ svajo sâbaleznâvânêjê , što takoj čêlavek pahib vot . *RI5: vot imênnâ što (.) bêlarusy . *RI5: nu , ani tam (.) iščo bêlarusy . *RI5: jeslê dâliko , dyk , dapuscêm , s minskâj oblâscê , úsë raúno jany úžé ž kak svai . *RI5: jany úžé kak radnja bylê meždu saboj . *RI5: écê vot , ja byla , prêxadzilê imênnâ i mne hâvarilê , što (.) vot očýn´ xarošý čýlavek , vot bêlarusy . *RI5: pâtamu šta i nâcýanal´nâsc´ u nivo takajê . *RI5: i vsë imênnâ (.) padčorkêvâjêccý , što (.) vot čýlavek slovâ skazal , značýt pamoh , zdzelâú . *RI5: pâdajdzi k nimu , vsihda , nêkahda ni atkažâ , verny , nadzëžny . *RI5: vot étâ tam [_/] tam ja stalkêvâlâs´ . @New Episode *RI5: dapuscêm , jedzêš kuda-tâ âtdyxac´ ran´šý +... *RI5: tam žé ž xx na kaúkazê sa úsivo mirâ , kak v tom kêslavodskê xx . *RI5: pa cem vrêminam inastrancy âtdyxalê i sa vsivo sajuzâ âtdyxalê . *RI5: bêlarus jesc´ bêlarus , kanešnâ žé . *RI5: raz bêlarus , značêt (.) što-tâ nadzëžnâjê , što-tâ vernâjê . *RI5: vot sčitalâsê tak . *RI5: vot ja étâ pâstajannâ xx +... *RI5: sa srednêj azêjê , pomnju , écê samyjê , mužčiny , nu , stalê râzhavarêvâc´ , tak vot sidzelê na prâcydurâx . *RI5: dyk što bêlarus ? *RI5: +" bêlarusy , u vas žé takijê veščy dzelâjut , u vas žé takojê bil´jo dzelâjut , u vas žé ano takojê xarošýjê , takojê dabrotnâjê , tak k celu . @New Episode *RI5: +" xto-tâ tam , trajurâdnâj sistry dvajurâdny brat jezdzêl v minsk , dyk on nam na vsju radnju privëz bil´ja . *RI5: i stal mužčynâ , pakazvâjê mne étu majku , što +... *RI5: +" vy pâhlidzicê , ana ž tak k celu . *RI5: što tak žé xârašo . *RI5: +" ja ijo@w ni snimaju , ja ijo@w zânasil , no ja ijo@w ni snimaju . *RI5: +" tak što vot on pajexâl , dyk on na vsju radnju nam privëz . *RI5: +" étâ ž takojê dabrotnâjê , xarošýjê dzelâjut . *RI5: dažý pa cem vrêminam . *RI5: nu , a ciper ja ni znaju . *RI5: ciper vot maje , dapuscêm , mai plimjannêkê +... *RI5: tak našý bêlarusy tuda (.) vot nâčinalê čilnoč´ny biznés , tuda vazilê naš trêkataž , našý dzeckêjê veščy xx . @New Episode *RI5: i kak-tâ ana jexâlâ sjuda +... *RI5: vot abyč´nâ jexâlâ , ana pa pjac´ kilahram tol´kâ kasmecêkê vizla tuda . *RI5: nu , ni na pradažu . *RI5: pâtamu šta , nu , jedzêš , kakijê-tâ hascincy xx . *RI5: vse prasilê bêlaruskuju kasmecêku . @New Episode *RI5: i jana nâbiralâ kremy écê úse , maskê , úsë étâ vizla . *RI5: nu ciper hâvarit , što net smyslâ vazic´ , pâtamu šta (.) letâm mal´čêkê stavêt écê mikrâavtobusy na platformu , karočê , pjac´ dnej , i ty v sâlixardzê . *RI5: i privozêt tuda , i xodzêt , i tarhujut , čilnoč´nym biznésâm zânimajuccý . *RI5: ni kitajcy tuda dastalê , a bêlarusy . *RI5: hâvarit , očên´ čénêccý (.) našý mêlavičý ["] , našý bil´jo , naš trêkataž bresckê , hrodnênskê ves´ étât dzeckê trêkataž . *RI5: jana hâvarit , što (.) tuda vizut , i étâ vsë étâ s udavol´stvêjêm rasxvatyvâjêccý . *INT: ja znaju , što na ukrainê našu élemu ["] očên´ (.) xvalêt , nu , pal´to , vot étâ vsë . @New Episode *RI5: što jano dabrotnâjê , što jano kačêstvênnâjê . *RI5: vot sijčas ana užé prêjizžajêt sjuda , dyk sibe što-tâ padkuplêvâjêt . *RI5: nu fakt to , što (.) tuda užé , hâvarit , net smyslâ vazic´ padarâk , pâtamu što (.) v dzen´ pa tri čêlavekâ , pa pjac´ mohut prici v ofês i prêdlažyc´ xx vsë , što xočêš . @New Episode *RI5: ana užé let , navernâ , pjac´ šésc´ (.) hâvarit , što xlopcy birut mikrâavtobus , zâhružajut tavarâm , i ani jedut . @New Episode *RI5: sâsnahorsk , étâ paslednêjê stancýjê , hdze užé vsë , dal´šý (.) idzët tundrâ . *RI5: a tam stanovêccý na platformy žýlêznâdarožnyjê , ukripljajut écê avtobusy i v avtobusê (.) svajom sa svaim tavarâm jedut tri dnja na žéleznâj darohê . @New Episode *RI5: v avtobusê tak jedut na platformê . *RI5: nu , možnâ vahon snjac´ , tak étâ v pjac´ raz darožý . *RI5: étâ tak ani jezdzêt na mašynâx , nu , na mâcirik v otpusk . @New Episode *RI5: i vot ani tri dnja pa žyleznâj darohê , patom sxodzêt s platformy , zâhružajuccý i tut užé pajexâlê svaim xodâm . *RI5: dva dnja tak i tri dnja (.) pa žyleznâj darohê . *RI5: za pjac´ dnej ty v étâm samâm , na jamalê , tarhuj . *RI5: tam dva horâdâ . *RI5: nu , v smyslê , što ani mohut dva horâdâ âbslužyc´ . *RI5: vsë , a patom kruhom tundrâ , âbsaljutnâjê tundrâ tam . @New Episode *RI5: pustâ , tam nima ničohâ . *INT: a vot kak vy možýcê xx sravnic´ (.) žyzn´ v saveckâm sajuzê i sijč´as ? *INT: kak ano , v kakuju storânu izminenêjê stalê , v lučšuju ilê xudšuju ? *RI5: ja ščytaju , što žyc´ my stalê lučšý . *RI5: prostâ (.) ni srabotâlâ idzêalohêjê . *RI5: i ni tak prostâ , i ni tak bystrâ , i , cim bolêjê , što écêm ni zânimalês´ , ni zdzelâlê , ni pêristrojêlê našu psêxalohêju . *RI5: psêhalohêjê u nas astalâs´ starâjê . *RI5: daj +... *RI5: ni ja xaču zârabotâc´ , a ja xaču pâlučyc´ . *RI5: vot étâ astalâs´ . *RI5: a (.) ciper žyc´ lučšý . *RI5: ciper , vaprosâv net , žyc´ lučšý . *RI5: my a takom ni mičtalê , nam ni s´nilâs´ étâ izabilêjê , nam ni s´nilâs´ étâ kačêstvâ dažý ciperêšnêjê , prahres étât ni snilsê . *RI5: my a takom ni mičtalê i my ni v kino ni vidzêlê . *RI5: sijčas žyc´ namnohâ lučšý , dzevâčkê , namnohâ . *RI5: ja sravnêvâju (.) svaju molâdâsc´ i sravnêvâju +... *RI5: vot u minje na rabocê mâladzëž , mâladyjê xx sem´´jê . *RI5: jeslê ty ni buxajêš , jeslê ty +... *RI5: vot ja râzhavarêvâlâ s adnoj sim´´joj tam , nu , mâladyjê ani , pa triccýc´ let dze-tâ , ani sem let žénaty . *RI5: ani úžé k trêccaci hadam ponêlê , što étâ tol´kâ v kino i ú réklamê úsë na . *RI5: a žyzn´ , ni lâtaréjny bilet , ni vyjhrâjêš . *RI5: nadâ rabotâc´ , išačýc´ , trudziccý , cjanuccý , staraccý , i ú cibe budzê (.) to , što nêâbxadzimâ . *RI5: xočýš bol´šý , ja sčitaju ciper , xočýš bol´šý , zârabotâj bol´šý , krucis´ , dzelâj biznés . *RI5: v kancé kancov , jedz´ za hranicu , jedz´ v rasiju tu žé , zârabatyvâj . *RI5: +" ne , dyk my xočým sjadzec´ rukê sklaúšý , a prýzidzent , svolâč , ni daje . *RI5: +" vot jon ni daje . *RI5: my pâžynilês´ s mužým , u nas bylâ vilikâjê ščascê , babuškênâ kvarcirâ , s katorâj nas vysiljalê . *RI5: nu , bylê njuansy , babuškâ byla prapisânâ , i my tuda vsililês´ , i nas vysiljalê . @New Episode *RI5: prâkuraturâ nas vysiljalâ , my žalâby pisalê . *RI5: i to vse ščytalê , i my ščytalê , što étâ narmal´nâ , my ni na časnâj kvarcirê . *RI5: a to , što zakon na našýj stârane , my dab´´jomsê . *RI5: pâltara hodâ my (.) dâbivalês´ , my dabilês´ , što nam étu kvarciru astavêlê . *RI5: no my pâžénilês´ i dva mesêcý spalê vdvajom (.) na kravatkê vot étâj , setkê , bal´ničnâjê . @New Episode *RI5: ja ž ni vsihda byla takajê tolstâjê . *RI5: jon ljažý , a ja na jaho verxâm lezu céluju noč . *RI5: tamu što setkâ . @New Episode *RI5: jon ljažý , paúnej minja , jon prâhinajêccý , a ja na jaho . *RI5: spinâčkâ balic´ . *RI5: u ljudzej mjadovy mesêc , a ja toj nočý ždu , jak nâkazanêjê božâhâ . *RI5: ja ž ni mahu vyspâccý , ja lezu na jaho . *RI5: jon varočýjêccý , minje pužajê , s kravacê spixajê . *RI5: étâ byl kašmar . *RI5: a patom my kupilê s ruk +... *RI5: tam znakomâjê râzvadzilâs´ , i jany dzjalilê mebêl´ . *RI5: i my s ruk kupilê (.) kravac´ i škaf , kravac´ dvuxspal´nuju . *RI5: my jak lihli na tu kravac´ , dyk nam kazalâs´ , što étâ nêjimavernâjê ščascê . *RI5: i ciper ja biru svajho synâ . *RI5: ani čityrê hodâ žynaty , u nix dvojê dzicej . *RI5: slavâ bohu , jany úžé (.) hod jak pâlučylê trëxkomnâtnuju kvarciru . *RI5: što-tâ radzicêlê v kredzit +... *RI5: jany haúno ni kupljajuc´ . @New Episode *RI5: ani pâkupajut +... *RI5: vot u zalê u ix nima spal´nê , to isc´ mjahkâhâ uhalka , ne_nâ_čêm sidzec´ , jany haúno ni bjaruc´ . *RI5: jany cjufjački pâlažylê i vjadut pâlavoj obrâz žyznê , no êrundu ani ni voz´muc´ . *RI5: jany xočuc´ dabrotnâjê . @New Episode *RI5: a u nas ne bylâ ni dabrotnâhâ , u nas nijakâhâ ni bylo . *RI5: paétâmu sijčas , jeslê jesc´ vazmožnâsc´ +... @End
(Stand: 20.04.2022)