int_ra_8

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: RI8 Town, INT Interviewer @ID: brms|int|RI8|48;|male|Informant||Town|secondary|| @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| *RI8: étâ ja sam s pol´šý prýhanjaú (.) mérsédés ["] . *RI8: imu užé let , navernâ , dvaccýc´ pjac´ . *RI8: v pol´šu sam jezdzêl za mašynâj . *RI8: patom za vtaroj jezdzêú , za busâm . *RI8: étâ vsë zârabotâl na âharodzê . *INT: âharodâm vsë tak , da ? *RI8: +< da , pâtamu šta zarplatâ u minja sto dvaccýc´ rublej byla , sto triccýc´ v bazê . *INT: a skol´kâ u vas sotâk ? *INT: ilê kak u vas ? *RI8: u minja , karočê , zdzes´ dvinaccýc´ sotâk , vot adzin dom . *RI8: i vtaroj vot (.) pad snos ja kupil , vidzêcê , dze lipy . *RI8: tam staryjê ljudzê žylê . *RI8: iščë adzin kupil . *RI8: tam tožý dvinaccýc´ . *INT: dvaccýc´ čityrê sotkê ? *INT: kakijê sarta pâmidor vy sadzêcê ? *INT: u minja babuškâ dač´nêcâ . *INT: možýt , ja što slyšýlâ . *RI8: halandskêjê sarta v âsnavnom . @New Episode *RI8: rozâvyjê tam , <limonny mal´čêk>["] , <čërny prync>["] , patom , étâ , persname trox vidâú . *RI8: žoltyjê pâmidory tam . *RI8: samyjê úkusnyjê , rozâvyjê . *RI8: u mjane tak napisânâ úsë . *INT: a xx pa cvetu ani tožý rozâvyjê ? *RI8: net , ani takijê (.) poznêjê , krupnyjê . *RI8: dažý vyrâscêl adnu pâmidorýnu , dzêvic´sot hram (.) byla . *INT: pač´ci kilagram . *INT: tak vy užé , navernâ , samê jelê étu ? *RI8: nu , pâkazaú tam , pâfâtâhrafirâvâlê . *RI8: nadâ bylâ ijo@w paslac´ kuda-nibudz´ . *INT: nadâ bylâ v hazetu , da . *RI8: a ja nikudy . *RI8: dzêvic´sot hram . *RI8: karočê , bylâ dzêvic´sot , simsot i šyssot . *RI8: vot tri štukê (.) v adnom kustu . *INT: vse s âdnavo kusta ? *INT: a âgurcy kakijê ? @New Episode *RI8: paddzeržývâc´ tradzicýjê tam , vsë étâ (.) bêlaruskâjê . *INT: a kakijê tradzicýjê ? *RI8: praznêkê spravljajut bêlaruskêjê . *INT: nâprimer ? *RI8: +< vot kak včira , kupal´lê , nu . *INT: a vy kak-tâ , nu , âtmič´ajêcê étât praznêk ilê net užé ? *RI8: ran´šý âtmič´al , maložý byl . *RI8: palilê kalësâ tam . *RI8: sč´as ne . *INT: a sč´as v sim´je kakijê-nibudz´ âtmič´ajêcê praznêkê ? *INT: kakijê âtmič´ajêcê ? *RI8: +< âtmič´ajêm . *RI8: dzen´ raždzenêjê , vas´mojê martâ , novy hod . *RI8: nu i úsë . *RI8: kakijê iščë praznêkê ? *INT: i što , u vas vsja sim´´ja sâbirajêccý tagda , da ? *RI8: kahda dzen´ raždzenêjê , da . *RI8: vot pijsjat hadoú bylâ , tak (.) sabralês´ tut , troxê vypêlê , sto hram . *INT: nidavnâ bylo ? *RI8: dzêvitnaccýtâvâ fêvralja . *INT: a , v étym hodzê , da ? *INT: tak râhačëv čem (.) âtlič´ajêccý , vy skazalê ? *INT: nêcipič´nâ , da , bêlaruskâjê ilê cipič´nâjê ? *RI8: tuda k zapâdu kak-tâ +... *RI8: vot dažý ú minskê i to . @New Episode *RI8: bolêjê cipič´ny . *RI8: i râzhavarývâjut , nu , tam pa úsjakâmu , no ústrič´ajuccý , što +... *RI8: ú bréscê tožý , tuda (.) k zapâdu . *RI8: v hrodnâ ja č´astâ byval . *RI8: ja i na ukrainu jezdzêú za trjapkâmê : v xmil´nickê , v čirnihâú xx . *RI8: za adzeždâj . @New Episode *RI8: prijedzêš , srazu vidnâ , što âtlič´ajuccý ljudzê at râhačëvâ . *INT: a tut kakijê ljudzê ? *RI8: nu , ú râhačëvê narmal´nyjê iščé takijê , vsjakêjê ž ljudzê byvajut . @New Episode *RI8: narmal´nyjê i nênarmal´nyjê . *RI8: ni skažýš , što vse narmal´nyjê . *RI8: bol´šý , navernâjê , nênarmal´nyx . @New Episode *RI8: vot étât zajêc pâdymajêccý , vot kak pâpadajê v étu , v trojku , tahda sabak puskalê . *RI8: a sudz´jê na konêx (.) smatrelê tam v binokâl´ , kakajê sabakâ . *RI8: dziplomy tam zârabatyvâlê . *RI8: katorâjê tam sxvacilâ , raz i vypuscêlâ , tam trécê dziplom . *RI8: katorâjê pajmalâ , zâdavilâ , pervy dziplom . *RI8: katorâjê tam xvatalâ neskâl´kâ raz , nu č´uc´ étâ , vtaroj dziplom . *RI8: nu , tam i pâznakomêúsê s étâj persname , prýjizžalâ . *RI8: u nijoj sabakâ byla , ana prêvizla . *RI8: karočê , zajêc vyskâčêú , nu , ja svidzecêl´ byú , što (.) ijo@w sabakâ vabšče ni vidzêlâ . *RI8: tam vse kriknulê , sabakê [_///] puscilê svaix sabak . *RI8: ani pâbižalê , nêčivo +... *RI8: étâ , kinulê . *RI8: ana (.) vabšče v stârane byla . *RI8: kriknulâ svajej +"/. *RI8: +" atu ! *RI8: i sabakâ pâbižalâ . *RI8: sabakâ prêbižalâ na to mestâ , tak vot dalâ kruh i unjuxâlâ (.) sled , i pašla za nim . *RI8: i pajmalâ čirêz tri kilomêtrâ na xozdvare . *RI8: vo sabakâ byla . *INT: tak nataskânâ , da ? *RI8: tak nataskânâ byla sil´nâ . *RI8: nu , ana šla . @New Episode *RI8: nu , ja zâharéúsê tožý takuju sibe . *INT: a kak vy nâučilês´ vot (.) axocêccý ? *INT: vas xto nâučil , râskazal vsë , kahda vy nač´âlê ? *RI8: nač´ýl zânimaccý v dvaccýc´ +... *RI8: karočê , zânimalsê (.) ran´šý , nu , iščë (.) da armêjê tak . *RI8: nu , kak-tâ ni znaju , nixto ni učil , sam pa sibe , knižkê čitaú . *RI8: patom , poslê armêjê užé , rabotâl i ú mâhilëvê ústupiú u axotnêkê . *INT: kakojê-tâ obščêstvâ ? *INT: ilê što ? @New Episode *RI8: obščêstvâ axotnêkâú i rybalovâú . *RI8: vot užé (.) let dvaccýc´ pjac´ , navernâ , axočus´ . *INT: tak vy , kagda rodstvênnêkê vašý prêizžalê xx s rasijê , vy tožý jezdzêlê s nimê ? *INT: no vy na rybalku , da ? *RI8: rybalku , da . *RI8: brédnêm xadzilê tam . *RI8: tahda ž tak iščë ni hanjalê . *RI8: nu , brédnêm pa balotcâm . *RI8: ano žé možnâ lavic´ , pâtamu šta rybâ vsë ravno prâpadajê . *INT: a brédnêm +... *INT: što takojê ? *RI8: a étâ dve palkê , setkâ i kul´ tam takoj . *RI8: zaxodzêš i vycjahêvâjêš na berêh . *INT: jasnâ . *INT: a paljakâm , vot kahda vy bylê v pol´šý , vy paljakâm što-nibudz´ raskazyvâlê a bêlarusê ? *INT: ani što-nibudz´ u vas sprašývâlê ? *RI8: nu , nêčivo tak ni sprašývâlê . *RI8: tam nekâhdâ bylâ hâvaric´ . @New Episode *RI8: nu , tak vidzêl , kak ani žyvut , byl v damax tam . *RI8: u nas kak-tâ ran´šý bylâ úsë étâ , v kavrax vsë étâ . *RI8: a u nix , zaxodzêš , holy pol , na scenkâx karciny visjat . *RI8: tam (.) stait (.) kamp´´jutâr , cêlivizâr , c´vity . *RI8: nu , u kavo ja tam byval . *RI8: kak-tâ ani (.) bolêjê skromnâ . *RI8: ilê , možý , takoj piriâd byú . *RI8: što-tâ tam im vsë vazilê prâdavac´ . *RI8: vyvêzlê vsju xx bêlarus´ . *RI8: lapatkê , hrablê +/. *INT: a vam kak bol´šý nravêccý , kak ani žylê tagda , skromnâ , ilê kak u nas tam , s kavramê ? *RI8: s kavramê nêčivo xarošývâ , pylê tol´kâ , patom dyšýš , nâbirajêccý . *RI8: tak vstrecêl tam (.) s râhačoúskâhâ rajonâ dzedâ , hadoú xx semsêt pjac´ bylâ imu . *RI8: s râhačoúskâhâ rajonâ . @New Episode *RI8: s synâm ivo prijexâlê mašyny hlidzec´ , vot tam ja tožý pâhlidzeú pârniki kakijê vot xx . *RI8: jablykê , sad , kak ani vyraščêvâjut . *RI8: nu , écê malên´kêjê takijê . *RI8: tak vot u dzedâ tavo , navernâ +... *RI8: ni znaju , skol´kâ +... *RI8: karočê , tožý (.) poldziréúnê , navernâ , u nivo [_///] étâ ivo@w bylâ . *RI8: nu , č´asnâjê sobstvênnâsc´ . *RI8: tam konê bylê , navernâ , bol´šý tony , takijê zdâravennyjê . @New Episode *RI8: pervy raz v žyznê vidzêl . @New Episode *RI8: tak écê dva kanja on zâprjahaú , cjahalê (.) traktârny pricép , patom traktârnyjê (.) pluhi écê , úsë étâ . *RI8: tak on raskazyvâl , poslê vajny astalsê tam i vot (.) i žyl . *RI8: nu , kahda prijexâlê mašyny hlidzec´ . *RI8: a mašyny stajalê , étâ bylâ zimoj , pirêd novym hodâm , pramâ ú ciplicâx , ú pârnikax . *RI8: pârniki takijê zdarovyjê . *RI8: tam , možý , dzisjatkâ pâltara mašyn . *RI8: nu , on u nas davaj +... *RI8: smotrâ , što my +... *RI8: havorâ +"/. *RI8: +" atkudâ vy ? *RI8: ja hâvarju +"/. *RI8: +" s râhačëvâ . *RI8: jon +"/. *RI8: +" vo , zêmljaki . *RI8: hâvarit +"/. *RI8: +" ja s râhačëúskâhâ rajonâ . *RI8: nazval , ja úžé (.) prêzabyl . *RI8: ilê zabâlâc´cê , ilê što . *RI8: no u nivo , on užé râzhavarêvâl , smešýny čistâ bêlaruskê s pol´skêm . *RI8: nu , čistâ takoj užé bêlaruskê , ni to što tam étâ +... *RI8: i (.) s pol´skêm jêzykom (.) smešýny . *INT: a dzecê ivo kak ? *RI8: nu , dzecê bylê narmal´nyjê . *RI8: syn byú , syn . *INT: a kak on râzgavarêvâl ? *RI8: râzhavarêvâl pa-pol´skê , bol´šý pa-pol´skê . *INT: a žéna u nivo (.) pol´kâ ilê +/. *RI8: pol´kâ byla , pol´kâ . *RI8: nu , ani cipâ vot , kak vot +... *RI8: kak v pribalcêkê , xutaramê tam , no ú dzêréúnjax . *RI8: usë vyraščêvâlê tožý : i âhurcy , i pâmidory , i jablykê , sady . *RI8: samê na sibja , karočê , rabotâlê . *INT: a radzicêlê vašý čem zânimalês´ ? *RI8: bac´kâ byú , rabotâú écêm , kak ivo@w , nârmiroúščêkâm , nu , straicêl´nâjê ârhânizacýjê . *RI8: a mamašý rabotâlâ (.) na xlêbzavodzê pekârâm , patom rabotâlâ tam v zâdziakê ["] , pikla tarty , karočê , pekârêm , pikla vsë vremê . *RI8: a sč´as s žénoj , vot jej semsêt tri hodâ , jezdzê na bazar , tarhujê . *RI8: na bazar jeslê ni vaz´mëš , tak âbižajêccý . @New Episode *RI8: koz dzeržý . *RI8: ljubê s narodâm pâabščaccý . *INT: a ana tut , v trécêm domê ? *RI8: a vot ana , vo v vas´mom domê . *INT: a tam , gdze vy radzilês´ , v trecêm , tam xto ? @New Episode *RI8: brat žyvët mladšýj . *INT: jasnâ . *INT: xârašo tahda , spasibâ . @End
(Stand: 20.04.2022)