int_ra_8

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: RI8 Town, INT Interviewer

@ID: brms|int|RI8|48;|male|Informant||Town|secondary||

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

*RI8: étâ ja sam s pol´šý prýhanjaú (.) mérsédés ["] .

*RI8: imu užé let , navernâ , dvaccýc´ pjac´ .

*RI8: v pol´šu sam jezdzêl za mašynâj .

*RI8: patom za vtaroj jezdzêú , za busâm .

*RI8: étâ vsë zârabotâl na âharodzê .

*INT: âharodâm vsë tak , da ?

*RI8: +< da , pâtamu šta zarplatâ u minja sto dvaccýc´ rublej byla , sto triccýc´ v bazê .

*INT: a skol´kâ u vas sotâk ?

*INT: ilê kak u vas ?

*RI8: u minja , karočê , zdzes´ dvinaccýc´ sotâk , vot adzin dom .

*RI8: i vtaroj vot (.) pad snos ja kupil , vidzêcê , dze lipy .

*RI8: tam staryjê ljudzê žylê .

*RI8: iščë adzin kupil .

*RI8: tam tožý dvinaccýc´ .

*INT: dvaccýc´ čityrê sotkê ?

*INT: kakijê sarta pâmidor vy sadzêcê ?

*INT: u minja babuškâ dač´nêcâ .

*INT: možýt , ja što slyšýlâ .

*RI8: halandskêjê sarta v âsnavnom .

@New Episode

*RI8: rozâvyjê tam , <limonny mal´čêk>["] , <čërny prync>["] , patom , étâ , persname trox vidâú .

*RI8: žoltyjê pâmidory tam .

*RI8: samyjê úkusnyjê , rozâvyjê .

*RI8: u mjane tak napisânâ úsë .

*INT: a xx pa cvetu ani tožý rozâvyjê ?

*RI8: net , ani takijê (.) poznêjê , krupnyjê .

*RI8: dažý vyrâscêl adnu pâmidorýnu , dzêvic´sot hram (.) byla .

*INT: pač´ci kilagram .

*INT: tak vy užé , navernâ , samê jelê étu ?

*RI8: nu , pâkazaú tam , pâfâtâhrafirâvâlê .

*RI8: nadâ bylâ ijo@w paslac´ kuda-nibudz´ .

*INT: nadâ bylâ v hazetu , da .

*RI8: a ja nikudy .

*RI8: dzêvic´sot hram .

*RI8: karočê , bylâ dzêvic´sot , simsot i šyssot .

*RI8: vot tri štukê (.) v adnom kustu .

*INT: vse s âdnavo kusta ?

*INT: a âgurcy kakijê ?

@New Episode

*RI8: paddzeržývâc´ tradzicýjê tam , vsë étâ (.) bêlaruskâjê .

*INT: a kakijê tradzicýjê ?

*RI8: praznêkê spravljajut bêlaruskêjê .

*INT: nâprimer ?

*RI8: +< vot kak včira , kupal´lê , nu .

*INT: a vy kak-tâ , nu , âtmič´ajêcê étât praznêk ilê net užé ?

*RI8: ran´šý âtmič´al , maložý byl .

*RI8: palilê kalësâ tam .

*RI8: sč´as ne .

*INT: a sč´as v sim´je kakijê-nibudz´ âtmič´ajêcê praznêkê ?

*INT: kakijê âtmič´ajêcê ?

*RI8: +< âtmič´ajêm .

*RI8: dzen´ raždzenêjê , vas´mojê martâ , novy hod .

*RI8: nu i úsë .

*RI8: kakijê iščë praznêkê ?

*INT: i što , u vas vsja sim´´ja sâbirajêccý tagda , da ?

*RI8: kahda dzen´ raždzenêjê , da .

*RI8: vot pijsjat hadoú bylâ , tak (.) sabralês´ tut , troxê vypêlê , sto hram .

*INT: nidavnâ bylo ?

*RI8: dzêvitnaccýtâvâ fêvralja .

*INT: a , v étym hodzê , da ?

*INT: tak râhačëv čem (.) âtlič´ajêccý , vy skazalê ?

*INT: nêcipič´nâ , da , bêlaruskâjê ilê cipič´nâjê ?

*RI8: tuda k zapâdu kak-tâ +...

*RI8: vot dažý ú minskê i to .

@New Episode

*RI8: bolêjê cipič´ny .

*RI8: i râzhavarývâjut , nu , tam pa úsjakâmu , no ústrič´ajuccý , što +...

*RI8: ú bréscê tožý , tuda (.) k zapâdu .

*RI8: v hrodnâ ja č´astâ byval .

*RI8: ja i na ukrainu jezdzêú za trjapkâmê : v xmil´nickê , v čirnihâú xx .

*RI8: za adzeždâj .

@New Episode

*RI8: prijedzêš , srazu vidnâ , što âtlič´ajuccý ljudzê at râhačëvâ .

*INT: a tut kakijê ljudzê ?

*RI8: nu , ú râhačëvê narmal´nyjê iščé takijê , vsjakêjê ž ljudzê byvajut .

@New Episode

*RI8: narmal´nyjê i nênarmal´nyjê .

*RI8: ni skažýš , što vse narmal´nyjê .

*RI8: bol´šý , navernâjê , nênarmal´nyx .

@New Episode

*RI8: vot étât zajêc pâdymajêccý , vot kak pâpadajê v étu , v trojku , tahda sabak puskalê .

*RI8: a sudz´jê na konêx (.) smatrelê tam v binokâl´ , kakajê sabakâ .

*RI8: dziplomy tam zârabatyvâlê .

*RI8: katorâjê tam sxvacilâ , raz i vypuscêlâ , tam trécê dziplom .

*RI8: katorâjê pajmalâ , zâdavilâ , pervy dziplom .

*RI8: katorâjê tam xvatalâ neskâl´kâ raz , nu č´uc´ étâ , vtaroj dziplom .

*RI8: nu , tam i pâznakomêúsê s étâj persname , prýjizžalâ .

*RI8: u nijoj sabakâ byla , ana prêvizla .

*RI8: karočê , zajêc vyskâčêú , nu , ja svidzecêl´ byú , što (.) ijo@w sabakâ vabšče ni vidzêlâ .

*RI8: tam vse kriknulê , sabakê [_///] puscilê svaix sabak .

*RI8: ani pâbižalê , nêčivo +...

*RI8: étâ , kinulê .

*RI8: ana (.) vabšče v stârane byla .

*RI8: kriknulâ svajej +"/.

*RI8: +" atu !

*RI8: i sabakâ pâbižalâ .

*RI8: sabakâ prêbižalâ na to mestâ , tak vot dalâ kruh i unjuxâlâ (.) sled , i pašla za nim .

*RI8: i pajmalâ čirêz tri kilomêtrâ na xozdvare .

*RI8: vo sabakâ byla .

*INT: tak nataskânâ , da ?

*RI8: tak nataskânâ byla sil´nâ .

*RI8: nu , ana šla .

@New Episode

*RI8: nu , ja zâharéúsê tožý takuju sibe .

*INT: a kak vy nâučilês´ vot (.) axocêccý ?

*INT: vas xto nâučil , râskazal vsë , kahda vy nač´âlê ?

*RI8: nač´ýl zânimaccý v dvaccýc´ +...

*RI8: karočê , zânimalsê (.) ran´šý , nu , iščë (.) da armêjê tak .

*RI8: nu , kak-tâ ni znaju , nixto ni učil , sam pa sibe , knižkê čitaú .

*RI8: patom , poslê armêjê užé , rabotâl i ú mâhilëvê ústupiú u axotnêkê .

*INT: kakojê-tâ obščêstvâ ?

*INT: ilê što ?

@New Episode

*RI8: obščêstvâ axotnêkâú i rybalovâú .

*RI8: vot užé (.) let dvaccýc´ pjac´ , navernâ , axočus´ .

*INT: tak vy , kagda rodstvênnêkê vašý prêizžalê xx s rasijê , vy tožý jezdzêlê s nimê ?

*INT: no vy na rybalku , da ?

*RI8: rybalku , da .

*RI8: brédnêm xadzilê tam .

*RI8: tahda ž tak iščë ni hanjalê .

*RI8: nu , brédnêm pa balotcâm .

*RI8: ano žé možnâ lavic´ , pâtamu šta rybâ vsë ravno prâpadajê .

*INT: a brédnêm +...

*INT: što takojê ?

*RI8: a étâ dve palkê , setkâ i kul´ tam takoj .

*RI8: zaxodzêš i vycjahêvâjêš na berêh .

*INT: jasnâ .

*INT: a paljakâm , vot kahda vy bylê v pol´šý , vy paljakâm što-nibudz´ raskazyvâlê a bêlarusê ?

*INT: ani što-nibudz´ u vas sprašývâlê ?

*RI8: nu , nêčivo tak ni sprašývâlê .

*RI8: tam nekâhdâ bylâ hâvaric´ .

@New Episode

*RI8: nu , tak vidzêl , kak ani žyvut , byl v damax tam .

*RI8: u nas kak-tâ ran´šý bylâ úsë étâ , v kavrax vsë étâ .

*RI8: a u nix , zaxodzêš , holy pol , na scenkâx karciny visjat .

*RI8: tam (.) stait (.) kamp´´jutâr , cêlivizâr , c´vity .

*RI8: nu , u kavo ja tam byval .

*RI8: kak-tâ ani (.) bolêjê skromnâ .

*RI8: ilê , možý , takoj piriâd byú .

*RI8: što-tâ tam im vsë vazilê prâdavac´ .

*RI8: vyvêzlê vsju xx bêlarus´ .

*RI8: lapatkê , hrablê +/.

*INT: a vam kak bol´šý nravêccý , kak ani žylê tagda , skromnâ , ilê kak u nas tam , s kavramê ?

*RI8: s kavramê nêčivo xarošývâ , pylê tol´kâ , patom dyšýš , nâbirajêccý .

*RI8: tak vstrecêl tam (.) s râhačoúskâhâ rajonâ dzedâ , hadoú xx semsêt pjac´ bylâ imu .

*RI8: s râhačoúskâhâ rajonâ .

@New Episode

*RI8: s synâm ivo prijexâlê mašyny hlidzec´ , vot tam ja tožý pâhlidzeú pârniki kakijê vot xx .

*RI8: jablykê , sad , kak ani vyraščêvâjut .

*RI8: nu , écê malên´kêjê takijê .

*RI8: tak vot u dzedâ tavo , navernâ +...

*RI8: ni znaju , skol´kâ +...

*RI8: karočê , tožý (.) poldziréúnê , navernâ , u nivo [_///] étâ ivo@w bylâ .

*RI8: nu , č´asnâjê sobstvênnâsc´ .

*RI8: tam konê bylê , navernâ , bol´šý tony , takijê zdâravennyjê .

@New Episode

*RI8: pervy raz v žyznê vidzêl .

@New Episode

*RI8: tak écê dva kanja on zâprjahaú , cjahalê (.) traktârny pricép , patom traktârnyjê (.) pluhi écê , úsë étâ .

*RI8: tak on raskazyvâl , poslê vajny astalsê tam i vot (.) i žyl .

*RI8: nu , kahda prijexâlê mašyny hlidzec´ .

*RI8: a mašyny stajalê , étâ bylâ zimoj , pirêd novym hodâm , pramâ ú ciplicâx , ú pârnikax .

*RI8: pârniki takijê zdarovyjê .

*RI8: tam , možý , dzisjatkâ pâltara mašyn .

*RI8: nu , on u nas davaj +...

*RI8: smotrâ , što my +...

*RI8: havorâ +"/.

*RI8: +" atkudâ vy ?

*RI8: ja hâvarju +"/.

*RI8: +" s râhačëvâ .

*RI8: jon +"/.

*RI8: +" vo , zêmljaki .

*RI8: hâvarit +"/.

*RI8: +" ja s râhačëúskâhâ rajonâ .

*RI8: nazval , ja úžé (.) prêzabyl .

*RI8: ilê zabâlâc´cê , ilê što .

*RI8: no u nivo , on užé râzhavarêvâl , smešýny čistâ bêlaruskê s pol´skêm .

*RI8: nu , čistâ takoj užé bêlaruskê , ni to što tam étâ +...

*RI8: i (.) s pol´skêm jêzykom (.) smešýny .

*INT: a dzecê ivo kak ?

*RI8: nu , dzecê bylê narmal´nyjê .

*RI8: syn byú , syn .

*INT: a kak on râzgavarêvâl ?

*RI8: râzhavarêvâl pa-pol´skê , bol´šý pa-pol´skê .

*INT: a žéna u nivo (.) pol´kâ ilê +/.

*RI8: pol´kâ byla , pol´kâ .

*RI8: nu , ani cipâ vot , kak vot +...

*RI8: kak v pribalcêkê , xutaramê tam , no ú dzêréúnjax .

*RI8: usë vyraščêvâlê tožý : i âhurcy , i pâmidory , i jablykê , sady .

*RI8: samê na sibja , karočê , rabotâlê .

*INT: a radzicêlê vašý čem zânimalês´ ?

*RI8: bac´kâ byú , rabotâú écêm , kak ivo@w , nârmiroúščêkâm , nu , straicêl´nâjê ârhânizacýjê .

*RI8: a mamašý rabotâlâ (.) na xlêbzavodzê pekârâm , patom rabotâlâ tam v zâdziakê ["] , pikla tarty , karočê , pekârêm , pikla vsë vremê .

*RI8: a sč´as s žénoj , vot jej semsêt tri hodâ , jezdzê na bazar , tarhujê .

*RI8: na bazar jeslê ni vaz´mëš , tak âbižajêccý .

@New Episode

*RI8: koz dzeržý .

*RI8: ljubê s narodâm pâabščaccý .

*INT: a ana tut , v trécêm domê ?

*RI8: a vot ana , vo v vas´mom domê .

*INT: a tam , gdze vy radzilês´ , v trecêm , tam xto ?

@New Episode

*RI8: brat žyvët mladšýj .

*INT: jasnâ .

*INT: xârašo tahda , spasibâ .

@End

(Stand: 09.06.2021)