int_ra_8

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	RI8 Town, INT Interviewer
@ID:	brms|int|RI8|48;|male|Informant||Town|secondary||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*RI8:	étâ ja sam s pol´šý prýhanjaú (.) mérsédés ["] .
*RI8:	imu užé let , navernâ , dvaccýc´ pjac´ .
*RI8:	v pol´šu sam jezdzêl za mašynâj .
*RI8:	patom za vtaroj jezdzêú , za busâm .
*RI8:	étâ vsë zârabotâl na âharodzê .
*INT:	âharodâm vsë tak , da ?
*RI8:	+< da , pâtamu šta zarplatâ u minja sto dvaccýc´ rublej byla , sto triccýc´ v bazê .
*INT:	a skol´kâ u vas sotâk ?
*INT:	ilê kak u vas ?
*RI8:	u minja , karočê , zdzes´ dvinaccýc´ sotâk , vot adzin dom .
*RI8:	i vtaroj vot (.) pad snos ja kupil , vidzêcê , dze lipy .
*RI8:	tam staryjê ljudzê žylê .
*RI8:	iščë adzin kupil .
*RI8:	tam tožý dvinaccýc´ .
*INT:	dvaccýc´ čityrê sotkê ?
*INT:	kakijê sarta pâmidor vy sadzêcê ?
*INT:	u minja babuškâ dač´nêcâ .
*INT:	možýt , ja što slyšýlâ .
*RI8:	halandskêjê sarta v âsnavnom .
@New Episode
*RI8:	rozâvyjê tam , <limonny mal´čêk>["] , <čërny prync>["] , patom , étâ , persname trox vidâú .
*RI8:	žoltyjê pâmidory tam .
*RI8:	samyjê úkusnyjê , rozâvyjê .
*RI8:	u mjane tak napisânâ úsë .
*INT:	a xx pa cvetu ani tožý rozâvyjê ?
*RI8:	net , ani takijê (.) poznêjê , krupnyjê .
*RI8:	dažý vyrâscêl adnu pâmidorýnu , dzêvic´sot hram (.) byla .
*INT:	pač´ci kilagram .
*INT:	tak vy užé , navernâ , samê jelê étu ?
*RI8:	nu , pâkazaú tam , pâfâtâhrafirâvâlê .
*RI8:	nadâ bylâ ijo@w paslac´ kuda-nibudz´ .
*INT:	nadâ bylâ v hazetu , da .
*RI8:	a ja nikudy .
*RI8:	dzêvic´sot hram .
*RI8:	karočê , bylâ dzêvic´sot , simsot i šyssot .
*RI8:	vot tri štukê (.) v adnom kustu .
*INT:	vse s âdnavo kusta ?
*INT:	a âgurcy kakijê ?
@New Episode
*RI8:	paddzeržývâc´ tradzicýjê tam , vsë étâ (.) bêlaruskâjê .
*INT:	a kakijê tradzicýjê ?
*RI8:	praznêkê spravljajut bêlaruskêjê .
*INT:	nâprimer ?
*RI8:	+< vot kak včira , kupal´lê , nu .
*INT:	a vy kak-tâ , nu , âtmič´ajêcê étât praznêk ilê net užé ?
*RI8:	ran´šý âtmič´al , maložý byl .
*RI8:	palilê kalësâ tam .
*RI8:	sč´as ne .
*INT:	a sč´as v sim´je kakijê-nibudz´ âtmič´ajêcê praznêkê ?
*INT:	kakijê âtmič´ajêcê ?
*RI8:	+< âtmič´ajêm .
*RI8:	dzen´ raždzenêjê , vas´mojê martâ , novy hod .
*RI8:	nu i úsë .
*RI8:	kakijê iščë praznêkê ?
*INT:	i što , u vas vsja sim´´ja sâbirajêccý tagda , da ?
*RI8:	kahda dzen´ raždzenêjê , da .
*RI8:	vot pijsjat hadoú bylâ , tak (.) sabralês´ tut , troxê vypêlê , sto hram .
*INT:	nidavnâ bylo ?
*RI8:	dzêvitnaccýtâvâ fêvralja .
*INT:	a , v étym hodzê , da ?
*INT:	tak râhačëv čem (.) âtlič´ajêccý , vy skazalê ?
*INT:	nêcipič´nâ , da , bêlaruskâjê ilê cipič´nâjê ?
*RI8:	tuda k zapâdu kak-tâ +...
*RI8:	vot dažý ú minskê i to .
@New Episode
*RI8:	bolêjê cipič´ny .
*RI8:	i râzhavarývâjut , nu , tam pa úsjakâmu , no ústrič´ajuccý , što +...
*RI8:	ú bréscê tožý , tuda (.) k zapâdu .
*RI8:	v hrodnâ ja č´astâ byval .
*RI8:	ja i na ukrainu jezdzêú za trjapkâmê : v xmil´nickê , v čirnihâú xx .
*RI8:	za adzeždâj .
@New Episode
*RI8:	prijedzêš , srazu vidnâ , što âtlič´ajuccý ljudzê at râhačëvâ .
*INT:	a tut kakijê ljudzê ?
*RI8:	nu , ú râhačëvê narmal´nyjê iščé takijê , vsjakêjê ž ljudzê byvajut .
@New Episode
*RI8:	narmal´nyjê i nênarmal´nyjê .
*RI8:	ni skažýš , što vse narmal´nyjê .
*RI8:	bol´šý , navernâjê , nênarmal´nyx .
@New Episode
*RI8:	vot étât zajêc pâdymajêccý , vot kak pâpadajê v étu , v trojku , tahda sabak puskalê .
*RI8:	a sudz´jê na konêx (.) smatrelê tam v binokâl´ , kakajê sabakâ .
*RI8:	dziplomy tam zârabatyvâlê .
*RI8:	katorâjê tam sxvacilâ , raz i vypuscêlâ , tam trécê dziplom .
*RI8:	katorâjê pajmalâ , zâdavilâ , pervy dziplom .
*RI8:	katorâjê tam xvatalâ neskâl´kâ raz , nu č´uc´ étâ , vtaroj dziplom .
*RI8:	nu , tam i pâznakomêúsê s étâj persname , prýjizžalâ .
*RI8:	u nijoj sabakâ byla , ana prêvizla .
*RI8:	karočê , zajêc vyskâčêú , nu , ja svidzecêl´ byú , što (.) ijo@w sabakâ vabšče ni vidzêlâ .
*RI8:	tam vse kriknulê , sabakê [_///] puscilê svaix sabak .
*RI8:	ani pâbižalê , nêčivo +...
*RI8:	étâ , kinulê .
*RI8:	ana (.) vabšče v stârane byla .
*RI8:	kriknulâ svajej +"/.
*RI8:	+" atu !
*RI8:	i sabakâ pâbižalâ .
*RI8:	sabakâ prêbižalâ na to mestâ , tak vot dalâ kruh i unjuxâlâ (.) sled , i pašla za nim .
*RI8:	i pajmalâ čirêz tri kilomêtrâ na xozdvare .
*RI8:	vo sabakâ byla .
*INT:	tak nataskânâ , da ?
*RI8:	tak nataskânâ byla sil´nâ .
*RI8:	nu , ana šla .
@New Episode
*RI8:	nu , ja zâharéúsê tožý takuju sibe .
*INT:	a kak vy nâučilês´ vot (.) axocêccý ?
*INT:	vas xto nâučil , râskazal vsë , kahda vy nač´âlê ?
*RI8:	nač´ýl zânimaccý v dvaccýc´ +...
*RI8:	karočê , zânimalsê (.) ran´šý , nu , iščë (.) da armêjê tak .
*RI8:	nu , kak-tâ ni znaju , nixto ni učil , sam pa sibe , knižkê čitaú .
*RI8:	patom , poslê armêjê užé , rabotâl i ú mâhilëvê ústupiú u axotnêkê .
*INT:	kakojê-tâ obščêstvâ ?
*INT:	ilê što ?
@New Episode
*RI8:	obščêstvâ axotnêkâú i rybalovâú .
*RI8:	vot užé (.) let dvaccýc´ pjac´ , navernâ , axočus´ .
*INT:	tak vy , kagda rodstvênnêkê vašý prêizžalê xx s rasijê , vy tožý jezdzêlê s nimê ?
*INT:	no vy na rybalku , da ?
*RI8:	rybalku , da .
*RI8:	brédnêm xadzilê tam .
*RI8:	tahda ž tak iščë ni hanjalê .
*RI8:	nu , brédnêm pa balotcâm .
*RI8:	ano žé možnâ lavic´ , pâtamu šta rybâ vsë ravno prâpadajê .
*INT:	a brédnêm +...
*INT:	što takojê ?
*RI8:	a étâ dve palkê , setkâ i kul´ tam takoj .
*RI8:	zaxodzêš i vycjahêvâjêš na berêh .
*INT:	jasnâ .
*INT:	a paljakâm , vot kahda vy bylê v pol´šý , vy paljakâm što-nibudz´ raskazyvâlê a bêlarusê ?
*INT:	ani što-nibudz´ u vas sprašývâlê ?
*RI8:	nu , nêčivo tak ni sprašývâlê .
*RI8:	tam nekâhdâ bylâ hâvaric´ .
@New Episode
*RI8:	nu , tak vidzêl , kak ani žyvut , byl v damax tam .
*RI8:	u nas kak-tâ ran´šý bylâ úsë étâ , v kavrax vsë étâ .
*RI8:	a u nix , zaxodzêš , holy pol , na scenkâx karciny visjat .
*RI8:	tam (.) stait (.) kamp´´jutâr , cêlivizâr , c´vity .
*RI8:	nu , u kavo ja tam byval .
*RI8:	kak-tâ ani (.) bolêjê skromnâ .
*RI8:	ilê , možý , takoj piriâd byú .
*RI8:	što-tâ tam im vsë vazilê prâdavac´ .
*RI8:	vyvêzlê vsju xx bêlarus´ .
*RI8:	lapatkê , hrablê +/.
*INT:	a vam kak bol´šý nravêccý , kak ani žylê tagda , skromnâ , ilê kak u nas tam , s kavramê ?
*RI8:	s kavramê nêčivo xarošývâ , pylê tol´kâ , patom dyšýš , nâbirajêccý .
*RI8:	tak vstrecêl tam (.) s râhačoúskâhâ rajonâ dzedâ , hadoú xx semsêt pjac´ bylâ imu .
*RI8:	s râhačoúskâhâ rajonâ .
@New Episode
*RI8:	s synâm ivo prijexâlê mašyny hlidzec´ , vot tam ja tožý pâhlidzeú pârniki kakijê vot xx .
*RI8:	jablykê , sad , kak ani vyraščêvâjut .
*RI8:	nu , écê malên´kêjê takijê .
*RI8:	tak vot u dzedâ tavo , navernâ +...
*RI8:	ni znaju , skol´kâ +...
*RI8:	karočê , tožý (.) poldziréúnê , navernâ , u nivo [_///] étâ ivo@w bylâ .
*RI8:	nu , č´asnâjê sobstvênnâsc´ .
*RI8:	tam konê bylê , navernâ , bol´šý tony , takijê zdâravennyjê .
@New Episode
*RI8:	pervy raz v žyznê vidzêl .
@New Episode
*RI8:	tak écê dva kanja on zâprjahaú , cjahalê (.) traktârny pricép , patom traktârnyjê (.) pluhi écê , úsë étâ .
*RI8:	tak on raskazyvâl , poslê vajny astalsê tam i vot (.) i žyl .
*RI8:	nu , kahda prijexâlê mašyny hlidzec´ .
*RI8:	a mašyny stajalê , étâ bylâ zimoj , pirêd novym hodâm , pramâ ú ciplicâx , ú pârnikax .
*RI8:	pârniki takijê zdarovyjê .
*RI8:	tam , možý , dzisjatkâ pâltara mašyn .
*RI8:	nu , on u nas davaj +...
*RI8:	smotrâ , što my +...
*RI8:	havorâ +"/.
*RI8:	+" atkudâ vy ?
*RI8:	ja hâvarju +"/.
*RI8:	+" s râhačëvâ .
*RI8:	jon +"/.
*RI8:	+" vo , zêmljaki .
*RI8:	hâvarit +"/.
*RI8:	+" ja s râhačëúskâhâ rajonâ .
*RI8:	nazval , ja úžé (.) prêzabyl .
*RI8:	ilê zabâlâc´cê , ilê što .
*RI8:	no u nivo , on užé râzhavarêvâl , smešýny čistâ bêlaruskê s pol´skêm .
*RI8:	nu , čistâ takoj užé bêlaruskê , ni to što tam étâ +...
*RI8:	i (.) s pol´skêm jêzykom (.) smešýny .
*INT:	a dzecê ivo kak ?
*RI8:	nu , dzecê bylê narmal´nyjê .
*RI8:	syn byú , syn .
*INT:	a kak on râzgavarêvâl ?
*RI8:	râzhavarêvâl pa-pol´skê , bol´šý pa-pol´skê .
*INT:	a žéna u nivo (.) pol´kâ ilê +/.
*RI8:	pol´kâ byla , pol´kâ .
*RI8:	nu , ani cipâ vot , kak vot +...
*RI8:	kak v pribalcêkê , xutaramê tam , no ú dzêréúnjax .
*RI8:	usë vyraščêvâlê tožý : i âhurcy , i pâmidory , i jablykê , sady .
*RI8:	samê na sibja , karočê , rabotâlê .
*INT:	a radzicêlê vašý čem zânimalês´ ?
*RI8:	bac´kâ byú , rabotâú écêm , kak ivo@w , nârmiroúščêkâm , nu , straicêl´nâjê ârhânizacýjê .
*RI8:	a mamašý rabotâlâ (.) na xlêbzavodzê pekârâm , patom rabotâlâ tam v zâdziakê ["] , pikla tarty , karočê , pekârêm , pikla vsë vremê .
*RI8:	a sč´as s žénoj , vot jej semsêt tri hodâ , jezdzê na bazar , tarhujê .
*RI8:	na bazar jeslê ni vaz´mëš , tak âbižajêccý .
@New Episode
*RI8:	koz dzeržý .
*RI8:	ljubê s narodâm pâabščaccý .
*INT:	a ana tut , v trécêm domê ?
*RI8:	a vot ana , vo v vas´mom domê .
*INT:	a tam , gdze vy radzilês´ , v trecêm , tam xto ?
@New Episode
*RI8:	brat žyvët mladšýj .
*INT:	jasnâ .
*INT:	xârašo tahda , spasibâ .
@End

(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page