int_ra_7

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	RI7 na, INT Interviewer
@ID:	brms|int|RI7|53;|male|Informant||na|secondary||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*RI7:	čystâ ja ni mahu skazac .
*INT:	a čaho jêzyki mjašajuccý ?
*INT:	jak vam kažýccý , čaho my tak havorým ?
*RI7:	kahda byl sajuz u nas , u nas žé vsë bylâ (.) kak by obščýjê .
*RI7:	xto-tâ tam (.) s ukrainy úzjaú sabe dzeúku , xto-tâ pajexâú na ukrainu nââbarot .
*RI7:	žylê +...
*RI7:	tahda xto ú kâzaxstan jexâú , patom prýizžalê , vot tak vsë étâ mišalâs´ .
*RI7:	z-za étâhâ tak u nas i (.) pâlučajêccý .
*RI7:	bol´šý nikak ano ni mahlo tak slučyccý .
*RI7:	ran´šý (.) idziny sajuz byú .
*RI7:	xto-tâ na ukrainu , ú danbas , téj uhâl kapac štob , u zarâbâtkê jez´dzêlê , xto-tâ ú kâzaxstan , xto-tâ s kâzaxstanâ prývaziú sjuda .
*RI7:	xto-tâ tam âstavaúsê , xto-tâ attudâvâ .
*RI7:	vot pâtamu u nas takajê réč i pâlučylâsê .
*RI7:	xto atkudâvâ .
*RI7:	i každy pa-svojmu , tak i pâlučajêccý vot étâ réč .
*RI7:	tak to (.) idzinyjê réčý .
*RI7:	nu , étâ jeslê vot dze-tâ učyccý u inscitucê , iščo možnâ tak vyvučýc , vot kak kârýspandzentâú vučýc .
*RI7:	a jes´lê ja sënnê (.) tut , zaútrâ (.) ú brés´cê , poslêzaútrâ dyk užé na minsk pajedu , a tam na vicêbsk mohuc i na rasiju vo , tak vo úsë pêrakručývâjêccý .
*RI7:	čystâhâ (.) ni rasijskâhâ , čystâ ni bêlaruskâhâ ni znajê .
*RI7:	a pâlučajêccý , to (.) vsja s´mes´ .
*RI7:	i viz´dze râzhavarývâjê .
*RI7:	nu , tak to pânimajê (.) smysl , réč adzin_âdnaho vadzicêlê pânimajuc .
*RI7:	štob čystâ jazyk svoj , navernâ , nixto , s prastyx (.) nixto ni budzê znac´ .
*INT:	a na ruskâm čystâ hâvaryt xto-nibudz tut ?
*RI7:	nu pâčymu ?
*RI7:	tut , asobênnâ kak ščas râssâjêdzinilês , tak (.) ni tol´kâ na ruskâm , dažý (.) na armjanskâm i na hruzinskâm .
*INT:	nu , čisty užé , da ?
*INT:	ci na jakim ?
@New Episode
*RI7:	nu , ani pa-svojmu , tut sâbiruccý na bazarý , étâ úžé ixny jazyk .
*RI7:	tut už nâčynajuc xx xx pa lomânâmu hâvaryc´ .
*RI7:	a svoj jany jazyk znajut .
*RI7:	a ščas žé tut u nas (.) idzinâjê strana , kak hâvarat , vse ú bêlarus .
*RI7:	kamu dze ploxâ , úse ú bêlarus .
@New Episode
*RI7:	ani to svai jêzyki znajut , xoc´ armjan , xoc´ hruzin .
*RI7:	jany svai jêzyki čystâ znajuc´ , pa-svojmu râzhavarývâjuc .
*RI7:	pa našýmu úžé tožý (.) pomês idzec xx .
*INT:	a vot vy râdzilis u râhačovê ?
*RI7:	ne , ja radzilsê u staryx xx , nu , râhačoúskâhâ rajonâ .
*RI7:	a patom (.) da armêjê tam rabotâú (.) u kalxozê , a pos´lê armêjê úžé pêrajexâú +...
*RI7:	žéniúsê , pêrajexâlê sjuda .
*INT:	a xx adkul ?
*RI7:	tožý +...
*RI7:	z doúsku , tožý z râhačoúskâhâ rajonâ .
*INT:	mjascovâjê , da ?
*RI7:	atsudâvâ , vse (.) s râhačoúskâhâ rajonâ .
*INT:	a vot jak vam kažýccý +...
*INT:	vot vy tak šmat jez´dzêlê i +...
*INT:	râhačoúskê rajon , jon taki cipičnâ bêlaruskê ci jon âtličajêccý úsë-taki ?
*RI7:	pa râzhavoru , dyk u (.) nas kak by (.) âtličajêccý , nâprimer , at usex .
*RI7:	nu , a tak žé takijê samyjê râbacjahê , trudzjuccý úse xx .
*RI7:	von na ukrainê , étâ ja znaju , vot (.) iščo čérnihâúskâjê oblâs´c´ i da kijêvâ iščo što-tâ bol´šý pasejênâ .
*RI7:	kak pašoú na adésu ilê na xirsonu , ilê na nêkalajêú , tam zemli pustyjê , nixto ničohâ ni sejê .
*RI7:	ran´šý na ukrainu pryjedzê , dvinaccýc , trynaccýc nâimênavanêj baršča bylâ .
@New Episode
*RI7:	paslednê raz vo jez´dzêú , tam i xâladnik , i sa s´vikly .
*RI7:	pas´lednê raz jez´dzêú , sup rybny , katlety rybnyjê .
*RI7:	ja hâvaru +"/.
*RI7:	+" a kampot ni s ryby ?
*RI7:	+" ne , ščé suxafrukty jo .
*RI7:	+" dyk havorâ ["-"] kampot s suxafruktâú varým .
*RI7:	vot i raz´nêcâ .
*RI7:	ja hâvaru , ran´šý zâizžajêš na étu ukrainu , tam žé ani barščy vabščé hatovêlê .
*RI7:	ljuby vybirajê .
*RI7:	xočý , xâladnik +...
*RI7:	a ščas nêčyvo netu .
*RI7:	râspradalê étu ukrainu .
*RI7:	étâ ščé ú bêlarusê , tut dyk xoc´ xx jes´c´ časnyjê , no mnohâ hâsudarstvênnyx firm xx .
*INT:	vot kak vy vâsprênimajêcê svaju žyz´n´ (.) v bêlarusê , u râhačovê ?
*INT:	jak vam , pâdabajêccý ?
*RI7:	budzê rabotâc , budzê žyc .
*RI7:	ni budzê rabotâc , ni budzê žyc .
*RI7:	v étâm vsja siscemâ .
*INT:	žyc možnâ , da ?
*RI7:	da , kanešnâ možnâ .
*RI7:	jeslê (.) ničohâ ni dzelâc , dyk ano ničohâ i ni budzê , i úsë .
*INT:	a vot (.) kahda vy jez´dzêcê kuda-tâ vot , vas sprašývâjut pra bêlarus ?
*RI7:	nu , is´cestvênnâ xx .
*INT:	a što vy raskazyvâjêcê ?
*INT:	vot jeslê b inastranêc pâprasil vas râskazac a bêlarusê , što vy hâvaricê ?
*RI7:	a što tut raskazyvâc ?
*RI7:	nu , jon sam vidzê , jeslê jon prýjazžajê .
*RI7:	dažý jon jedzê turystâm , jano vidnâ .
*RI7:	ano očýn prostâ , vzjac´ , ja hâvaryú , râsijanâm , vabščé +...
*RI7:	pâlavinâ ilê (.) pâubivaú by , ilê to +...
*RI7:	vot takajê jes´c´ trasâ , maskva-lêninhrad , što pëtr pervy čérciú .
*RI7:	ana pramajê , tol´kâ takajê vot iz´vilênâ , kak palêc dziržaú pa linejkê , i pâlučylâs .
*RI7:	tam ja ix pâubivaú by .
*RI7:	kruhom les , staic xatâ , bur´´jan (.) da samâhâ lesâ .
*RI7:	ni pâlisadnêku +...
*RI7:	i tudoj vozjut turystâú z maskvy ú lêninhrad .
*RI7:	u nas u bul´bašéj kak-nikak i pâlisadnêk , i cvjaty , i úsë .
*RI7:	a tam žé (.) étâ vabščé , hul´tai z hul´tajoú .
*RI7:	xočuc žyc´ .
*RI7:	u nas žé (.) vo i pâlisadnêk .
*RI7:	u mjane vo tut xoc´ i hara , von i kartočkâ , i âhuréc , i úsë svajo , i , pâmidorýnâ .
*RI7:	ja budu žyc´ .
*RI7:	a to tam , dyk +...
*RI7:	nam , kanešnâ +...
*RI7:	bulbašy , trudâljubivy narod , dyk jon vyžývê (.) v ljubom slučýjê .
*RI7:	nu , kanešnâ , xacelâs by lučšývâ .
*RI7:	vot ja matajus , sa mnohêmê râzhavarývâju , s vadzicêlêmê , hrodnênskâjê , brésckâjê oblâs´c´ (.) i minskâjê , u ix zarplatâ vyšý , čém u nas .
*RI7:	xacja my takijê samyjê raboty dzelâjêm .
*RI7:	u nix [_///] u dolârâx ani xx , a my ú bêlaruskêx .
*RI7:	my sjuda bližý k rasijê .
*RI7:	i to tut (.) vo i rasijê , tut sto kilomêtrâú , i rasijê , radâm .
*RI7:	a ce oblâs´cê , ani lučšý za nas žyvuc´ , kanešnâ , nečýhâ hâvaryc´ .
*RI7:	rabotâ , takijê samyjê mašyny , takijê samyjê réjsy , u ix zarplatâ vyšý pâčému ta .
*RI7:	vot i úsja raz´nêcâ .
*RI7:	ilê to tam prýhraničnâjê zonâ , dyk tam (.) pabol´šý (.) im dzelâjuc .
*RI7:	a my sjuda k rasijê , dyk (.) pamen´šý .
*RI7:	vot i úsja raz´nêcâ .
*RI7:	a tak (.) raz´nêcý nêkakoj .
*RI7:	to tam rabotâjut ljudzê , to z´dzes´ , u bêlarusê rabotâjut .
*RI7:	a vot , ja hâvaru , ukrainâ , iščo tut čarnihâúskâjê , kijêúskâjê xx , za adésâj užé úsë , nêkalajêúskâjê , xersonskâjê , tam étâ úžé (.) zimlja patréskâúšýjêsê , nixto ni sejê ničohâ .
*RI7:	tak i ú rasijê .
*RI7:	vot ščé (.) xacja by úzjac´ , nu , tut da kryčývâ sto kilomêtrâú , tam užé (.) rasijê nâčynajêccý .
*RI7:	iščo bližý k nam (.) bul´bašam , smotrut na étâ , na bul´bašéj , dyk ščé rabotâjuc .
*RI7:	a tuda dal´šý , tak , ja hâvaru , tam tožý nâčynajêccý .
*RI7:	iz nix nixto ni rabotâjê , nixto ni +...
*RI7:	što tam hâvaryc´ , jeslê (.) mužyki (.) v stalovâj sidzjac p´´juc , a baby (.) domâ rubêc tâparamê ?
*RI7:	étâ možý takojê byc ?
*RI7:	u nas žé ú bêlarusê jana b mjane zabilâ , jeslê b ja ničohâ ni dzelâú .
*RI7:	a tam v zakonâx pravêl xx .
*INT:	tak a što vy raskazyvâjêcê ?
@New Episode
*RI7:	da ani samê úsë étâ znajut , vidzêt .
*INT:	a jeslê xto-tâ ne +...
*INT:	vy vstrecêlê b takohâ čêlavekâ ?
*RI7:	da takix netu , ani tožý cêlivizâry smotrêt i úsë +...
*RI7:	i úse xx râsijanê , dažý (.) xacja by , na zapâd , vot vzjac´ , idut , vse čérâz bêlarusêju idut .
*RI7:	ani tuda prêizžajut i tožý raskazyvâjut .
*RI7:	darohê xx xx xvaljut , vsë našý xvaljut .
*RI7:	u rasiju ja jezdzêl , pajexâú pa âlimpijkê , katorâjê u nas idzët .
*RI7:	tam pa âlimpijkê nixto ni jez´dzê .
*RI7:	jaje tam raz´bilê úžé uščént , užé pa abočýnâx jez´dzjuc .
*RI7:	tam jamkâ na jamkê , nixto ni dzelâjê .
*RI7:	i vot u nas jany (.) iduc , paljakê čérâz nas xodzêt (.) i râsijanê , vse sjudoj .
*RI7:	havorâ +"/.
*RI7:	+" nu , ščas svaju tamožnju pêrýsjačom , i načneccý dalbëžkâ .
*RI7:	da , tak ano i jes´c´ .
*RI7:	tak to (.) u nas iščo bolêjê menêjê .
*INT:	a vot vy sibja xx bêlarusâm ?
*RI7:	nu , jeslê ja radziúsê tut , ja ni budu armjanâm sibja čytac .
*RI7:	kanešnâ bêlarus .
*INT:	a to značêc vot bêlarus ?
*INT:	étâ toj , xto radziúsê , da ?
*RI7:	ne , nu pryčom tut xto radziúsê ?
*INT:	a xto taki bêlarus ?
*RI7:	ja vam âb´´isnjaju , vot ščas u nas bêlarus .
*RI7:	vzjac´ , bul´baš vsë dzelâjê .
*RI7:	a vot pânâizžalê : i armjanê , i xx xx , i kâzaxstancy , i tut kaho tol´kâ nety , vsja xx nacýjê jes´c´ .
*RI7:	ani ni xočuc rabotâc .
*RI7:	ani tol´kâ na bazarâx stajat , na bazarâx .
*RI7:	a bul´bašy úsë étâ dzelâjut .
*RI7:	im vot (.) kupic , pêrýpradac , pradac , vsë .
*RI7:	u nas (.) jeslê atkrylê +...
*RI7:	vot dažý ščas vo maja žéna (.) pâryxmaxêr , kak čas´nêk .
*RI7:	jaje úžo da taho zâdavilê nalohâmê , to jana +...
*RI7:	jak écê paljakê s´mijuccý +...
*RI7:	vot jeduc i s´mijuccý s nijo .
@New Episode
*RI7:	+" étâ strana durakoú i štrafâú .
@New Episode
*RI7:	+" darohê , úsë jes´c´ , no havorâ ["-"] štrafy .
*RI7:	u nas dažý , ja bol´šý čém uverýn +...
*RI7:	ja râzhavarývâl s adnym čýlavekâm , on rabotâl u nalohâvâj , ščas rabotâjê +...
*RI7:	+" skaréj by havorâ ["-"] pensêjê .
*RI7:	+" ja havorâ ["-"] ilê s uma sajdu , no ja ni vydzêržu .
*RI7:	havorâ +"/.
*RI7:	+" každy dzen´ pryxodzjut (.) kakijê-tâ novyjê štrafy .
*RI7:	+" to mênimalkâ , to dve , to try .
*RI7:	+" ja havorâ ["-"] ni spraúljajus xx ix čytac .
*RI7:	xto étâ úsë vydumâú i dlja kaho ?
*RI7:	dlja râbacjahê étâ .
*RI7:	vot dlja prastohâ rabočýhâ .
*RI7:	u minja lampâčkâ u mašynê ni haryc , jon mjane âstanaúlêvâjê i vypisvâjê mne štraf .
*RI7:	ja hâvaru +"/.
*RI7:	+" dyk na kakom âsnavanêjê ?
*RI7:	hâvaru +"/.
*RI7:	+" to , ja dolžýn čérâz kadyx dzesêc metrâú vyxadzic i smatréc , lampâčkâ +...
*RI7:	hâvaru +"/.
*RI7:	+" pa darohê rasslabêú mazhi .
*RI7:	hâvaru +"/.
*RI7:	+" dyk pry čom z´des´ ja ?
*RI7:	hâvaru +"/.
*RI7:	+" étâ ni xx , to vabščé ni haryc .
*RI7:	+" mine ni kasajêccý , u mine (.) pâstânaúlenêjê .
*RI7:	vsë , jon vypisvâjê mne štraf .
*RI7:	vot takajê u nas siscemâ .
*RI7:	a écê s´mjajuccý úsju darohu .
*RI7:	havorâ +"/.
*RI7:	+" strana durakoú i štrafâú .
*RI7:	u nas dzijstvicêl´nâ (.) štrafâú nâvydumvâlê , dyk étâ ja ni znaju .
*RI7:	étâ úžé ni_ú_kakijê ramkê ni lezê .
*RI7:	kuda ni šahni , viz´dze štraf .
*RI7:	kuda ni šahni , viz´dze štraf .
*INT:	étâ tol´kâ z darohâmê ilê viz´dze ?
*RI7:	viz´dze .
@New Episode
*RI7:	ni tokâ z darohâmê , viz´dze tak .
*RI7:	étâ (.) sis u nas , kanešnâ , sil´nâ +/.
*INT:	a vot (.) kak vam kažýccý , vot bêlarus , nâstajaščý bêlarus , vot jon jaki ?
*RI7:	jak jaki ?
@New Episode
*RI7:	râbacjaščý .
*RI7:	jeslê b jon ni rabotâú , jon by zdox .
*RI7:	a tak xoc´ (.) vyžyvajê za svoj trud .
*INT:	a dzecê u vas xx ?
*RI7:	jes´c´ (.) dočkâ i únučkâ .
*RI7:	unučkâ vo ú sânatorýjê , dočkâ (.) na rabocê , u mâhazinê rabotâjê , u druci ["] .
*RI7:	dočkâ ú sânatorýjê ščas , vnučkâ virnejê .
*INT:	a vnučcý kol´kê ?
*RI7:	adzinâccýc vo ščas budzê užé .
*INT:	adzinâccýc užé hadoú , da ?
*RI7:	da , adzinâccýc hadoú .
*INT:	dyk a vam kol´kê hadoú , kali ni sakrét ?
*RI7:	da mne úžé (.) skorâ na pensêju , tak to ja sil´nâ ni rasstrajêvâjus .
*INT:	a što budzêcê dzelâc na pensêjê ?
*INT:	što xočýcê ?
*RI7:	v svajom domê , v svaim xazjajstvê najdu to dzelâc .
*RI7:	étâ ni ú kvarcirý , to (.) naha za nahu .
*RI7:	a tut (.) sënnê kryšu pêrakryú , zaútrâ zabor upal , pos´lâzaútrâ drovy nadâ pryvezcê , kaloc .
*RI7:	tak to svaix rabot tut , v svajom domê , étâ , raboty xvatajê úsihda .
*INT:	a što vyroščvâjêcê ?
*RI7:	vsë .
*RI7:	von i kartočkâ , i luk , i pâmidory , úsë [_/] úsë , to nadâ .
*RI7:	i časnok , i ukrop .
*RI7:	i zakatâjê von +...
*RI7:	i jahâdy von svai jes´c´ , kusty .
*RI7:	tak to étâ +...
*RI7:	i kampoty zakatâjê , pâlavinu (.) na pâlavinu , a to i bol´šuju (.) svajo .
*RI7:	tak to saxâr , xleb jaki , baton , čaj , nu , étâ ščo (.) pâkupajêm , a tak kartoškâ svaja , âhurcy svaje , kapustâ svaja .
*RI7:	kampoty von zâkryje , možnâ papic , tak to tut (.) vyžýc´ možnâ , jeslê ni ljaniccý .
*INT:	+< a kury jo ?
*RI7:	u minja bylê kury , i (.) pârasënâk byú .
*RI7:	dzelâ ú tom , što (.) slučylâs niščascê , mac umirla .
*RI7:	dyk , samê znajêcê , i dzevêc dnej , i sorâk dnej (..) ú dzjaréúnê tuda .
*RI7:	zabilê , nadâ bylâ (.) pâmahac , tak žé ni budzê .
*RI7:	xx ljudzej ni stydnâ bylâ , staly nadâ bylâ nâkryvac .
*RI7:	tak to úsë étâ tam .
*RI7:	ščas pasmotrým , poslê novâhâ hodâ pajdu (.) na pensêju , râzvjadzëm apjac (.) žyúnâs´c´ étu .
*RI7:	ni pamexâ .
*RI7:	xx ni skučnâ bylâ .
*RI7:	tak skučnâ .
*INT:	skučnâ budzê , da ?
*RI7:	kanešnâ .
*RI7:	tak xoc´ što-tâ da (.) budzê xx .
*RI7:	što z´dzelâc´ ?
*INT:	a u vas josc´ jakijê sjamejnyjê tradycýjê ?
*INT:	možý , svjaty jakijê ?
*RI7:	nu , kak i va úsex , kak i vse .
*RI7:	vo i kupalâ spraúljalê nidaúnâ , s sasedzêmê sabralês i (.) dzjacej s saboj , na réčku vyšlê , kak abyčnâ .
*RI7:	i novy hod , i (.) vse praz´nêkê , karočý .
*RI7:	sasedzê narmal´nyjê , sâbirajêmsê pâstajannâ .
*RI7:	étâ ni to , to tam +/.
*INT:	a kakijê iščo praz´nêkê ?
*RI7:	da úsjakêjê .
*RI7:	i pasxâ +...
*RI7:	na radânêcu dyk každy (.) jedzê k svaim (.) rodstvênnêkâm .
*RI7:	étâ na pashu úžé u cëplâjê dzjacej i sâbirajêmsê na pryrodu , šýšlyki xx dzelâjêm .
*RI7:	étâ (.) ni atnjac .
*RI7:	novy hod , úsë úmes´cê .
*INT:	a jadu jakuju hatovêcê trâdycyjnuju xx ?
*RI7:	nu , kanešnâ , vsjakâjê : i xalodnâjê , i kartošku varým , i xalodnâjê .
*RI7:	vsë (.) kak abyčnâ .
*RI7:	vsë dzelâjêm samê .
*RI7:	svajo jeslê mjasâ (.) jo , dak možnâ zdzelâc .
*RI7:	a jeslê ni budzê , tak s tâpara (.) sup ni svarâ .
@New Episode
*RI7:	tak to étâ (.) ni pamexâ .
*INT:	a vot kak vam kažýccý , to xx samâjê značycêl´nâjê xx , važnâjê u bêlaruskâj kul´turê ?
*RI7:	to samâjê takojê ?
*RI7:	kul´turâ +...
*RI7:	to , to (.) uvažajut druh_druhâ , vot étâ samâjê (.) hlaúnâjê .
*RI7:	hdze kakijê praz´nêkê , vsë , jeslê tokâ ni umiščajuccý +...
*RI7:	tam mohuc (.) najezžýjê écê , pryjezžýjê .
*RI7:	a tak v âsnavnom +...
*RI7:	kak ran´šý bylâ ?
*RI7:	ran´šý ni ciraktâú ne bylâ , nêčyvo ne bylâ .
*RI7:	vse ljudzê huljalê , i majoúkê bylê , i ú les vyjazžalê (.) hâradamê cýlikom .
*RI7:	ni drak ne bylâ , ničohâ ne bylâ , uvažalê .
*RI7:	ščas pânajexâlâ , kanešnâ .
*RI7:	sem to ni nravêccý , cem to .
*RI7:	i nâčynajêccý patom , to drakê +...
*RI7:	pâčymu vo i usilênyjê narady .
*RI7:	vo dzen horâdâ byú trécêhâ , tut žé tožý (.) milicýjê ú naradzê uviličývâlê .
@New Episode
*RI7:	xadzilê , kanešnâ , malyx vadzilê na saljut , saljut žé byú .
*RI7:	malym žé tožý incirésnâ xx .
@New Episode
*RI7:	unučkâ i vo tut ščé (.) unuk sasedskê persname , étâ on na vêlâsipedzê .
*RI7:	nu , što domâ sidzec ?
*RI7:	sabralê ix i (.) pâvili , puskaj tožý prývykajuc , smotrut .
*RI7:	da tak vo i kancérty bylê , écê prýizžalê , i pês´njary ["] , úse .
*RI7:	tožý vadzilê ix na ploščýdzê bylâ .
*RI7:	tožý vadzilê , puskaj dzecê prývykajuc .
*RI7:	a što jany buduc sidzec (.) ú damax , u kvarcirâx ?
*RI7:	puskaj (.) râz´vivajuccý , štob znalê , kak étâ úsë xx .
*INT:	a samê ljubêcê xadzic´ na kancérty ?
*RI7:	nu , kanešnâ , xadzilê .
*RI7:	kak jo vazmožnâs´c´ , tak (.) idzëš .
*RI7:	a kahda (..) netu vazmožnâs´ci , jeslê ú kâmândziroúkê , dyk ni pryjedu ja na kancért .
@New Episode
*RI7:	kahda jes´c´ vazmožnâs´c´ , tahda xodzêm (.) viz´dze xx .
*INT:	a vot kak vam kažýccý +...
*INT:	vot jos´c´ takijê ispalnicêlê , nâprimer , <sašý i sirožâ>["] , krâmbambulê ["] , katoryjê pajut (.) pes´nê na s´mešýnâm jêzyke , takom ruskâ-bêlaruskâm .
*INT:	tak vot kak vy k étâmu atnosêcês ?
*RI7:	étâ iščo tak (.) bolêjê menêjê , da vabščé (.) bêlaruskêjê écê (.) piúcy xx narmal´nyjê .
*RI7:	ja ni ljublju vot , to jany na inastrannâm hosjuc´ , durdom étât sâzdajuc i pajut .
*RI7:	a što jany pajut ?
*RI7:	ilê any mjane padal´šý pâsylajuc , vot étâ ja užé +...
*RI7:	ja k takoj muzykê ne +...
*RI7:	a narmal´nuju , bêlaruskuju , ruskuju , muzyku (.) čamu ni paslušýc´ ?
*RI7:	répy étyjê ja ni prýznaju .
*INT:	a jes´lê s´mešýnyjê ?
*RI7:	kakajê raz´nêcâ ?
*RI7:	nu , li by narmal´nâjê , štoby panjac (.) smysl možnâ bylâ , panjatnâjê xx .
*RI7:	da iščo na inastrannâm , ja hâvaru , ja ni znaju , ilê jon mjane [_///] sa mnoj zdarovâjêccý , ilê pâsylajê padal´šý .
*RI7:	ja znaju , što ú minskê , tam druh u mjane , ad dzevuškê pâlučyú pa pysê .
*RI7:	patom stalê râz´biraccý .
*RI7:	kahda vot étâ modâ byla , majkê , nadpêsê .
*RI7:	ana sama kupilâ , sama ni znalâ to .
*RI7:	a jon šoú , tak pâdašoú , pâčytaú xx , jaje pâcalavaú .
*RI7:	tajê râzvaračývâjêccý , jamu (.) pa licu .
*RI7:	jon havorâ +"/.
*RI7:	+" za što ty minja udarýlâ ?
*RI7:	+" ja havorâ ["-"] ščas ščé milicýju +...
*RI7:	tam jak raz milicýjê byla .
*RI7:	jon padxodzêt .
*RI7:	+" što vy z´dzelâlê ?
*RI7:	jon havorâ +"/.
*RI7:	+" pâcalavaú .
*RI7:	+" tak a čivo vy (.) nêznakomuju ?
*RI7:	jon havorâ +"/.
*RI7:	+" a to ?
*RI7:	+" ú jaje na hrudzi napisânâ +"/.
*RI7:	+" pâčéluj minja , praxožy .
*RI7:	+" a ja havorâ ["-"] étâ i z´dzelâú .
*RI7:	+" a jeslê ana havorâ ["-"] pâkupajê , sama ni znajê što havorâ ["-"] pry čom tut ja vênavat ?
*RI7:	vot tak vot jano i vyxodzê .
*INT:	dyk na inastrannâm ?
*RI7:	+" pâcéluj minja praxožy .
*RI7:	a jon xlopêc .
*INT:	a dzevuškâ nêznakomâjê , da ?
*RI7:	nêznakomâjê vabščé , nu , prostâ šli vo tak .
@New Episode
*RI7:	a ran´šý modâ étâ byla , nadpêsê .
*RI7:	jon pâcytaú , pâdašoú , jaje pâcalavaú .
*INT:	i to milicýjê ?
*RI7:	+" pajdzëm .
*RI7:	pašli ú âddzilenêjê , pryxodzjuc , tam vyzvâlê éks´pertâú .
*RI7:	+" da , u vas napisânâ .
*RI7:	ana +"/.
*RI7:	+" iz´vinicê .
*RI7:	sama skras´nelâ , vsë užé .
*RI7:	+" vy što pâkupajêcê ?
*RI7:	ran´šý to džynsy , étâ modâ , to kofty écê .
*RI7:	što pâkupalâ , to tam napisânâ +...
@New Episode
*RI7:	tak i ú muzykê .
*RI7:	jes´lê jon pjaje , dy jaščé ni pa našýmu , dyk atkudâ ja znaju , što jon tam pjaje ?
*RI7:	ukrainâ xaj pjaje xx na svajom jêzyke , étâ ja pânimaju .
*RI7:	ščé ukrainskê jazyk ja pânimaju .
*RI7:	a âstal´nyjê +...
*RI7:	to zapâd étât , dyk ja (.) nol u im , u étâj muzykê i u xx pes´nêx .
*INT:	a vot bêlaruskê jazyk , kak vam kažýccý , on budzê râzvivaccý ilê iščéz´nê ?
*RI7:	jon +...
*RI7:	kak vam skazac ?
*RI7:	na samâm dzelê , jon vot kak u nas zâvidzën , tak jon i budzê .
*RI7:	zapâdnêj budzê svoj , nu , s pâkalenêjê u pâkalenêjê tam pêrýdajoccý .
*RI7:	sjuda , k rasijê , u nas svoj , tožý s pâkalenêjê +...
*RI7:	nu , kak (.) možý xacja by maja únučkâ ilê dočkâ +...
*RI7:	jeslê ja tak râzhavarývâju , ana úžé pryvyklâ k étâmu .
*RI7:	kak ana úžé pâ-druhomu možý râzhavarývâc ?
*RI7:	takžý samâ .
@New Episode
*RI7:	i bréščýnâ , i hrodnênščýnâ (.) tuda , i pinščýnâ +...
*RI7:	nu , ani úžé s (.) malenstvâ +...
*RI7:	jeslê b (.) vzjal ix , kuda-tâ âtsadziú , imênnâ (.) daldycýc´ tokâ bêlaruskê , any by râzhavarývâlê pâ-bêlaruskê .
*RI7:	a tak (.) u každâj sjam´´je +...
*RI7:	xacja by dažý (.) úzjac´ samy prasty prymer .
*RI7:	nâprymer , on s tohâ pales´sê pryjexâú ú tot minsk učyccý .
*RI7:	nu , úrodzê by (.) úžé (.) pa-ruskê tam .
*RI7:	kak hâvaryccý , pâjavilês dzecê , jon na letâ zavëz k toj babkê , macêrý svajoj , nâprymer .
*RI7:	tam užé za letâ jon +...
*RI7:	prýjazžajê u minsk étât dzicënâk , jon užé nâčynajê (.) kak staryjê ljudzê râzhavarývâc .
*RI7:	vot étâ vot pakudâ pêraborýccý .
*RI7:	tak to (.) jazyk čystâ bêlaruskê , ja hâvaru , naúrad li , pâtamu to (.) ja hâvaru , kak ano jes´c´ .
*RI7:	jeslê my tut tak hâvarym , znacýt i ani tak .
*RI7:	jeslê tam tak hâvarat , značýt i ani tam tak hâvarat .
*RI7:	to , to z dzicinstvâ imu zaxodzê vot , zakladyvâjêccý , úsë .
*RI7:	tak to (.) čystâ bêlaruskâhâ jêzyka naúrad li .
@New Episode
*RI7:	ja hâvaru , tol´kâ jeslê vot (.) radziúsê , iho tuda âdsilic i nâčynac imênnâ pâ-bêlaruskê s utra i da večýrâ .
*RI7:	a patom on jaho zapomnê , étâ úžé budzê pâ-bêlaruskê .
*RI7:	a tak +...
*RI7:	da iščo u nas sis +...
*RI7:	xacja by <ú školê>[_//] školu xx xx úzjac .
*RI7:	utrâm mâcimacêkâ , v abed fizêkâ , patom bêlaruskê , patom fêzkul´turâ , patom ruskê , patom hêametrêjê , i úsë ú adzin dzen´ .
*RI7:	jany tak nâmjašajuc´ écê mazhi dzecêm .
*RI7:	tut ruskê byú , tut bêlaruskê .
*RI7:	a to , jeslê on pašoú u téj pervy klas ilê va vtary , ci ú trécê , ci ú čyc´vërty ?
*RI7:	tut on pisaú i dumâú pâ-bêlaruskê , čérâz (.) pêramenu užé ruskê .
*RI7:	jon tam možý bêlaruskêjê bukvy pânapisvâc , u ruskêx (.) bêlaruskêjê , u bêlaruskêx ruskâjê tojê i@ls ["] pastavêc .
*RI7:	vot i úsja sis .
*RI7:	étâ (.) samâjê prastojê .
*RI7:	ja hâvaru , jeslê b (.) imênnâ úsë pâ-bêlaruskê , tahda b što-tâ ščé , možý +...
*RI7:	a jeslê tak +...
*RI7:	na nas étâ jazyk .
*RI7:	da ni z´dzelâjut nikak .
*RI7:	ja hâvaru , zapâdnêj , tam adzin jazyk , južnej sjuda , tam i ukrainskêj , sjuda , tut ruskê , bêlaruskê , úsë ú kuču pêrýmišalâs´ .
*RI7:	karočý , kak to bližý pâlučajêccý , tak i (.) râzhavarývâjuc .
*RI7:	étâ xto ni jez´dzêú , toj ni znajê .
*RI7:	a xto jeslê pâbyvaú +...
*RI7:	vot dažý vy vot ščas zajedz´cê tuda , tam vy (.) saúsem [_/] saúsem druhi râzhavor +...
*RI7:	dažý pâlavinu sloú vy možýcê i ni panjac biz pryvyčkê , kak havorâ , asobênnâ kahda bystrâ .
*RI7:	kahda iščo vot medlênnâ râzhavarývâjê , ščé tak prýsluxoúvâjêšsê , nu , xx .
*RI7:	a jeslê bystrâ nâčynajut lêpatac , čérâz slovâ .
*RI7:	tak to , étâ , čystâ bêlaruskê +...
*RI7:	ni znaju .
*INT:	a vam nravêccý , kahda hâvarat čystâ na bêlaruskâm ?
*RI7:	nu , nravêccý , narmal´nâ úsë , étâ ni vapros .
*RI7:	no to , to , ja hâvaru , ja ni mahu vot , nâprimer +...
*RI7:	pâlavinâ ruskâhâ , pâlavinâ bêlaruskâvâ .
*RI7:	u minja vot tak vsë pêramešýnâ .
*INT:	a dzecê , xacelê , kab xx +/.
*RI7:	dyk ja vam âb´´isnjaju , nu , kak ana vot +...
*RI7:	ana , možý b , i xacelâ .
*INT:	a vot vy jak by xacelê ?
*RI7:	puskaj by râzhavarývâlâ , mne kakajê raz´nêcâ , bêlaruskê tam ilê ruskê .
*RI7:	li by ana pânimalâ , što jana dzelâjê , štob u buduščým +...
*RI7:	štob ana pânimalâ , što ana dzelâjê .
*RI7:	xoc ana pa-ruskê , xoc pâ-bêlaruskê .
*RI7:	jeslê ana (.) budzê čýlavekâm , dyk ana budzê .
*RI7:	jeslê ana (.) ni budzê , kak nêkatoryjê (.) jes´c´ von , pa trasâx ani stajac .
*RI7:	joj xoc âmêrykanskâmu vučy , jana budzê svaim dzelâm zânimaccý i (.) budzê pânimac , to étâ takojê .
@End
(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page