int_ra_7

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: RI7 na, INT Interviewer

@ID: brms|int|RI7|53;|male|Informant||na|secondary||

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

*RI7: čystâ ja ni mahu skazac .

*INT: a čaho jêzyki mjašajuccý ?

*INT: jak vam kažýccý , čaho my tak havorým ?

*RI7: kahda byl sajuz u nas , u nas žé vsë bylâ (.) kak by obščýjê .

*RI7: xto-tâ tam (.) s ukrainy úzjaú sabe dzeúku , xto-tâ pajexâú na ukrainu nââbarot .

*RI7: žylê +...

*RI7: tahda xto ú kâzaxstan jexâú , patom prýizžalê , vot tak vsë étâ mišalâs´ .

*RI7: z-za étâhâ tak u nas i (.) pâlučajêccý .

*RI7: bol´šý nikak ano ni mahlo tak slučyccý .

*RI7: ran´šý (.) idziny sajuz byú .

*RI7: xto-tâ na ukrainu , ú danbas , téj uhâl kapac štob , u zarâbâtkê jez´dzêlê , xto-tâ ú kâzaxstan , xto-tâ s kâzaxstanâ prývaziú sjuda .

*RI7: xto-tâ tam âstavaúsê , xto-tâ attudâvâ .

*RI7: vot pâtamu u nas takajê réč i pâlučylâsê .

*RI7: xto atkudâvâ .

*RI7: i každy pa-svojmu , tak i pâlučajêccý vot étâ réč .

*RI7: tak to (.) idzinyjê réčý .

*RI7: nu , étâ jeslê vot dze-tâ učyccý u inscitucê , iščo možnâ tak vyvučýc , vot kak kârýspandzentâú vučýc .

*RI7: a jes´lê ja sënnê (.) tut , zaútrâ (.) ú brés´cê , poslêzaútrâ dyk užé na minsk pajedu , a tam na vicêbsk mohuc i na rasiju vo , tak vo úsë pêrakručývâjêccý .

*RI7: čystâhâ (.) ni rasijskâhâ , čystâ ni bêlaruskâhâ ni znajê .

*RI7: a pâlučajêccý , to (.) vsja s´mes´ .

*RI7: i viz´dze râzhavarývâjê .

*RI7: nu , tak to pânimajê (.) smysl , réč adzin_âdnaho vadzicêlê pânimajuc .

*RI7: štob čystâ jazyk svoj , navernâ , nixto , s prastyx (.) nixto ni budzê znac´ .

*INT: a na ruskâm čystâ hâvaryt xto-nibudz tut ?

*RI7: nu pâčymu ?

*RI7: tut , asobênnâ kak ščas râssâjêdzinilês , tak (.) ni tol´kâ na ruskâm , dažý (.) na armjanskâm i na hruzinskâm .

*INT: nu , čisty užé , da ?

*INT: ci na jakim ?

@New Episode

*RI7: nu , ani pa-svojmu , tut sâbiruccý na bazarý , étâ úžé ixny jazyk .

*RI7: tut už nâčynajuc xx xx pa lomânâmu hâvaryc´ .

*RI7: a svoj jany jazyk znajut .

*RI7: a ščas žé tut u nas (.) idzinâjê strana , kak hâvarat , vse ú bêlarus .

*RI7: kamu dze ploxâ , úse ú bêlarus .

@New Episode

*RI7: ani to svai jêzyki znajut , xoc´ armjan , xoc´ hruzin .

*RI7: jany svai jêzyki čystâ znajuc´ , pa-svojmu râzhavarývâjuc .

*RI7: pa našýmu úžé tožý (.) pomês idzec xx .

*INT: a vot vy râdzilis u râhačovê ?

*RI7: ne , ja radzilsê u staryx xx , nu , râhačoúskâhâ rajonâ .

*RI7: a patom (.) da armêjê tam rabotâú (.) u kalxozê , a pos´lê armêjê úžé pêrajexâú +...

*RI7: žéniúsê , pêrajexâlê sjuda .

*INT: a xx adkul ?

*RI7: tožý +...

*RI7: z doúsku , tožý z râhačoúskâhâ rajonâ .

*INT: mjascovâjê , da ?

*RI7: atsudâvâ , vse (.) s râhačoúskâhâ rajonâ .

*INT: a vot jak vam kažýccý +...

*INT: vot vy tak šmat jez´dzêlê i +...

*INT: râhačoúskê rajon , jon taki cipičnâ bêlaruskê ci jon âtličajêccý úsë-taki ?

*RI7: pa râzhavoru , dyk u (.) nas kak by (.) âtličajêccý , nâprimer , at usex .

*RI7: nu , a tak žé takijê samyjê râbacjahê , trudzjuccý úse xx .

*RI7: von na ukrainê , étâ ja znaju , vot (.) iščo čérnihâúskâjê oblâs´c´ i da kijêvâ iščo što-tâ bol´šý pasejênâ .

*RI7: kak pašoú na adésu ilê na xirsonu , ilê na nêkalajêú , tam zemli pustyjê , nixto ničohâ ni sejê .

*RI7: ran´šý na ukrainu pryjedzê , dvinaccýc , trynaccýc nâimênavanêj baršča bylâ .

@New Episode

*RI7: paslednê raz vo jez´dzêú , tam i xâladnik , i sa s´vikly .

*RI7: pas´lednê raz jez´dzêú , sup rybny , katlety rybnyjê .

*RI7: ja hâvaru +"/.

*RI7: +" a kampot ni s ryby ?

*RI7: +" ne , ščé suxafrukty jo .

*RI7: +" dyk havorâ ["-"] kampot s suxafruktâú varým .

*RI7: vot i raz´nêcâ .

*RI7: ja hâvaru , ran´šý zâizžajêš na étu ukrainu , tam žé ani barščy vabščé hatovêlê .

*RI7: ljuby vybirajê .

*RI7: xočý , xâladnik +...

*RI7: a ščas nêčyvo netu .

*RI7: râspradalê étu ukrainu .

*RI7: étâ ščé ú bêlarusê , tut dyk xoc´ xx jes´c´ časnyjê , no mnohâ hâsudarstvênnyx firm xx .

*INT: vot kak vy vâsprênimajêcê svaju žyz´n´ (.) v bêlarusê , u râhačovê ?

*INT: jak vam , pâdabajêccý ?

*RI7: budzê rabotâc , budzê žyc .

*RI7: ni budzê rabotâc , ni budzê žyc .

*RI7: v étâm vsja siscemâ .

*INT: žyc možnâ , da ?

*RI7: da , kanešnâ možnâ .

*RI7: jeslê (.) ničohâ ni dzelâc , dyk ano ničohâ i ni budzê , i úsë .

*INT: a vot (.) kahda vy jez´dzêcê kuda-tâ vot , vas sprašývâjut pra bêlarus ?

*RI7: nu , is´cestvênnâ xx .

*INT: a što vy raskazyvâjêcê ?

*INT: vot jeslê b inastranêc pâprasil vas râskazac a bêlarusê , što vy hâvaricê ?

*RI7: a što tut raskazyvâc ?

*RI7: nu , jon sam vidzê , jeslê jon prýjazžajê .

*RI7: dažý jon jedzê turystâm , jano vidnâ .

*RI7: ano očýn prostâ , vzjac´ , ja hâvaryú , râsijanâm , vabščé +...

*RI7: pâlavinâ ilê (.) pâubivaú by , ilê to +...

*RI7: vot takajê jes´c´ trasâ , maskva-lêninhrad , što pëtr pervy čérciú .

*RI7: ana pramajê , tol´kâ takajê vot iz´vilênâ , kak palêc dziržaú pa linejkê , i pâlučylâs .

*RI7: tam ja ix pâubivaú by .

*RI7: kruhom les , staic xatâ , bur´´jan (.) da samâhâ lesâ .

*RI7: ni pâlisadnêku +...

*RI7: i tudoj vozjut turystâú z maskvy ú lêninhrad .

*RI7: u nas u bul´bašéj kak-nikak i pâlisadnêk , i cvjaty , i úsë .

*RI7: a tam žé (.) étâ vabščé , hul´tai z hul´tajoú .

*RI7: xočuc žyc´ .

*RI7: u nas žé (.) vo i pâlisadnêk .

*RI7: u mjane vo tut xoc´ i hara , von i kartočkâ , i âhuréc , i úsë svajo , i , pâmidorýnâ .

*RI7: ja budu žyc´ .

*RI7: a to tam , dyk +...

*RI7: nam , kanešnâ +...

*RI7: bulbašy , trudâljubivy narod , dyk jon vyžývê (.) v ljubom slučýjê .

*RI7: nu , kanešnâ , xacelâs by lučšývâ .

*RI7: vot ja matajus , sa mnohêmê râzhavarývâju , s vadzicêlêmê , hrodnênskâjê , brésckâjê oblâs´c´ (.) i minskâjê , u ix zarplatâ vyšý , čém u nas .

*RI7: xacja my takijê samyjê raboty dzelâjêm .

*RI7: u nix [_///] u dolârâx ani xx , a my ú bêlaruskêx .

*RI7: my sjuda bližý k rasijê .

*RI7: i to tut (.) vo i rasijê , tut sto kilomêtrâú , i rasijê , radâm .

*RI7: a ce oblâs´cê , ani lučšý za nas žyvuc´ , kanešnâ , nečýhâ hâvaryc´ .

*RI7: rabotâ , takijê samyjê mašyny , takijê samyjê réjsy , u ix zarplatâ vyšý pâčému ta .

*RI7: vot i úsja raz´nêcâ .

*RI7: ilê to tam prýhraničnâjê zonâ , dyk tam (.) pabol´šý (.) im dzelâjuc .

*RI7: a my sjuda k rasijê , dyk (.) pamen´šý .

*RI7: vot i úsja raz´nêcâ .

*RI7: a tak (.) raz´nêcý nêkakoj .

*RI7: to tam rabotâjut ljudzê , to z´dzes´ , u bêlarusê rabotâjut .

*RI7: a vot , ja hâvaru , ukrainâ , iščo tut čarnihâúskâjê , kijêúskâjê xx , za adésâj užé úsë , nêkalajêúskâjê , xersonskâjê , tam étâ úžé (.) zimlja patréskâúšýjêsê , nixto ni sejê ničohâ .

*RI7: tak i ú rasijê .

*RI7: vot ščé (.) xacja by úzjac´ , nu , tut da kryčývâ sto kilomêtrâú , tam užé (.) rasijê nâčynajêccý .

*RI7: iščo bližý k nam (.) bul´bašam , smotrut na étâ , na bul´bašéj , dyk ščé rabotâjuc .

*RI7: a tuda dal´šý , tak , ja hâvaru , tam tožý nâčynajêccý .

*RI7: iz nix nixto ni rabotâjê , nixto ni +...

*RI7: što tam hâvaryc´ , jeslê (.) mužyki (.) v stalovâj sidzjac p´´juc , a baby (.) domâ rubêc tâparamê ?

*RI7: étâ možý takojê byc ?

*RI7: u nas žé ú bêlarusê jana b mjane zabilâ , jeslê b ja ničohâ ni dzelâú .

*RI7: a tam v zakonâx pravêl xx .

*INT: tak a što vy raskazyvâjêcê ?

@New Episode

*RI7: da ani samê úsë étâ znajut , vidzêt .

*INT: a jeslê xto-tâ ne +...

*INT: vy vstrecêlê b takohâ čêlavekâ ?

*RI7: da takix netu , ani tožý cêlivizâry smotrêt i úsë +...

*RI7: i úse xx râsijanê , dažý (.) xacja by , na zapâd , vot vzjac´ , idut , vse čérâz bêlarusêju idut .

*RI7: ani tuda prêizžajut i tožý raskazyvâjut .

*RI7: darohê xx xx xvaljut , vsë našý xvaljut .

*RI7: u rasiju ja jezdzêl , pajexâú pa âlimpijkê , katorâjê u nas idzët .

*RI7: tam pa âlimpijkê nixto ni jez´dzê .

*RI7: jaje tam raz´bilê úžé uščént , užé pa abočýnâx jez´dzjuc .

*RI7: tam jamkâ na jamkê , nixto ni dzelâjê .

*RI7: i vot u nas jany (.) iduc , paljakê čérâz nas xodzêt (.) i râsijanê , vse sjudoj .

*RI7: havorâ +"/.

*RI7: +" nu , ščas svaju tamožnju pêrýsjačom , i načneccý dalbëžkâ .

*RI7: da , tak ano i jes´c´ .

*RI7: tak to (.) u nas iščo bolêjê menêjê .

*INT: a vot vy sibja xx bêlarusâm ?

*RI7: nu , jeslê ja radziúsê tut , ja ni budu armjanâm sibja čytac .

*RI7: kanešnâ bêlarus .

*INT: a to značêc vot bêlarus ?

*INT: étâ toj , xto radziúsê , da ?

*RI7: ne , nu pryčom tut xto radziúsê ?

*INT: a xto taki bêlarus ?

*RI7: ja vam âb´´isnjaju , vot ščas u nas bêlarus .

*RI7: vzjac´ , bul´baš vsë dzelâjê .

*RI7: a vot pânâizžalê : i armjanê , i xx xx , i kâzaxstancy , i tut kaho tol´kâ nety , vsja xx nacýjê jes´c´ .

*RI7: ani ni xočuc rabotâc .

*RI7: ani tol´kâ na bazarâx stajat , na bazarâx .

*RI7: a bul´bašy úsë étâ dzelâjut .

*RI7: im vot (.) kupic , pêrýpradac , pradac , vsë .

*RI7: u nas (.) jeslê atkrylê +...

*RI7: vot dažý ščas vo maja žéna (.) pâryxmaxêr , kak čas´nêk .

*RI7: jaje úžo da taho zâdavilê nalohâmê , to jana +...

*RI7: jak écê paljakê s´mijuccý +...

*RI7: vot jeduc i s´mijuccý s nijo .

@New Episode

*RI7: +" étâ strana durakoú i štrafâú .

@New Episode

*RI7: +" darohê , úsë jes´c´ , no havorâ ["-"] štrafy .

*RI7: u nas dažý , ja bol´šý čém uverýn +...

*RI7: ja râzhavarývâl s adnym čýlavekâm , on rabotâl u nalohâvâj , ščas rabotâjê +...

*RI7: +" skaréj by havorâ ["-"] pensêjê .

*RI7: +" ja havorâ ["-"] ilê s uma sajdu , no ja ni vydzêržu .

*RI7: havorâ +"/.

*RI7: +" každy dzen´ pryxodzjut (.) kakijê-tâ novyjê štrafy .

*RI7: +" to mênimalkâ , to dve , to try .

*RI7: +" ja havorâ ["-"] ni spraúljajus xx ix čytac .

*RI7: xto étâ úsë vydumâú i dlja kaho ?

*RI7: dlja râbacjahê étâ .

*RI7: vot dlja prastohâ rabočýhâ .

*RI7: u minja lampâčkâ u mašynê ni haryc , jon mjane âstanaúlêvâjê i vypisvâjê mne štraf .

*RI7: ja hâvaru +"/.

*RI7: +" dyk na kakom âsnavanêjê ?

*RI7: hâvaru +"/.

*RI7: +" to , ja dolžýn čérâz kadyx dzesêc metrâú vyxadzic i smatréc , lampâčkâ +...

*RI7: hâvaru +"/.

*RI7: +" pa darohê rasslabêú mazhi .

*RI7: hâvaru +"/.

*RI7: +" dyk pry čom z´des´ ja ?

*RI7: hâvaru +"/.

*RI7: +" étâ ni xx , to vabščé ni haryc .

*RI7: +" mine ni kasajêccý , u mine (.) pâstânaúlenêjê .

*RI7: vsë , jon vypisvâjê mne štraf .

*RI7: vot takajê u nas siscemâ .

*RI7: a écê s´mjajuccý úsju darohu .

*RI7: havorâ +"/.

*RI7: +" strana durakoú i štrafâú .

*RI7: u nas dzijstvicêl´nâ (.) štrafâú nâvydumvâlê , dyk étâ ja ni znaju .

*RI7: étâ úžé ni_ú_kakijê ramkê ni lezê .

*RI7: kuda ni šahni , viz´dze štraf .

*RI7: kuda ni šahni , viz´dze štraf .

*INT: étâ tol´kâ z darohâmê ilê viz´dze ?

*RI7: viz´dze .

@New Episode

*RI7: ni tokâ z darohâmê , viz´dze tak .

*RI7: étâ (.) sis u nas , kanešnâ , sil´nâ +/.

*INT: a vot (.) kak vam kažýccý , vot bêlarus , nâstajaščý bêlarus , vot jon jaki ?

*RI7: jak jaki ?

@New Episode

*RI7: râbacjaščý .

*RI7: jeslê b jon ni rabotâú , jon by zdox .

*RI7: a tak xoc´ (.) vyžyvajê za svoj trud .

*INT: a dzecê u vas xx ?

*RI7: jes´c´ (.) dočkâ i únučkâ .

*RI7: unučkâ vo ú sânatorýjê , dočkâ (.) na rabocê , u mâhazinê rabotâjê , u druci ["] .

*RI7: dočkâ ú sânatorýjê ščas , vnučkâ virnejê .

*INT: a vnučcý kol´kê ?

*RI7: adzinâccýc vo ščas budzê užé .

*INT: adzinâccýc užé hadoú , da ?

*RI7: da , adzinâccýc hadoú .

*INT: dyk a vam kol´kê hadoú , kali ni sakrét ?

*RI7: da mne úžé (.) skorâ na pensêju , tak to ja sil´nâ ni rasstrajêvâjus .

*INT: a što budzêcê dzelâc na pensêjê ?

*INT: što xočýcê ?

*RI7: v svajom domê , v svaim xazjajstvê najdu to dzelâc .

*RI7: étâ ni ú kvarcirý , to (.) naha za nahu .

*RI7: a tut (.) sënnê kryšu pêrakryú , zaútrâ zabor upal , pos´lâzaútrâ drovy nadâ pryvezcê , kaloc .

*RI7: tak to svaix rabot tut , v svajom domê , étâ , raboty xvatajê úsihda .

*INT: a što vyroščvâjêcê ?

*RI7: vsë .

*RI7: von i kartočkâ , i luk , i pâmidory , úsë [_/] úsë , to nadâ .

*RI7: i časnok , i ukrop .

*RI7: i zakatâjê von +...

*RI7: i jahâdy von svai jes´c´ , kusty .

*RI7: tak to étâ +...

*RI7: i kampoty zakatâjê , pâlavinu (.) na pâlavinu , a to i bol´šuju (.) svajo .

*RI7: tak to saxâr , xleb jaki , baton , čaj , nu , étâ ščo (.) pâkupajêm , a tak kartoškâ svaja , âhurcy svaje , kapustâ svaja .

*RI7: kampoty von zâkryje , možnâ papic , tak to tut (.) vyžýc´ možnâ , jeslê ni ljaniccý .

*INT: +< a kury jo ?

*RI7: u minja bylê kury , i (.) pârasënâk byú .

*RI7: dzelâ ú tom , što (.) slučylâs niščascê , mac umirla .

*RI7: dyk , samê znajêcê , i dzevêc dnej , i sorâk dnej (..) ú dzjaréúnê tuda .

*RI7: zabilê , nadâ bylâ (.) pâmahac , tak žé ni budzê .

*RI7: xx ljudzej ni stydnâ bylâ , staly nadâ bylâ nâkryvac .

*RI7: tak to úsë étâ tam .

*RI7: ščas pasmotrým , poslê novâhâ hodâ pajdu (.) na pensêju , râzvjadzëm apjac (.) žyúnâs´c´ étu .

*RI7: ni pamexâ .

*RI7: xx ni skučnâ bylâ .

*RI7: tak skučnâ .

*INT: skučnâ budzê , da ?

*RI7: kanešnâ .

*RI7: tak xoc´ što-tâ da (.) budzê xx .

*RI7: što z´dzelâc´ ?

*INT: a u vas josc´ jakijê sjamejnyjê tradycýjê ?

*INT: možý , svjaty jakijê ?

*RI7: nu , kak i va úsex , kak i vse .

*RI7: vo i kupalâ spraúljalê nidaúnâ , s sasedzêmê sabralês i (.) dzjacej s saboj , na réčku vyšlê , kak abyčnâ .

*RI7: i novy hod , i (.) vse praz´nêkê , karočý .

*RI7: sasedzê narmal´nyjê , sâbirajêmsê pâstajannâ .

*RI7: étâ ni to , to tam +/.

*INT: a kakijê iščo praz´nêkê ?

*RI7: da úsjakêjê .

*RI7: i pasxâ +...

*RI7: na radânêcu dyk každy (.) jedzê k svaim (.) rodstvênnêkâm .

*RI7: étâ na pashu úžé u cëplâjê dzjacej i sâbirajêmsê na pryrodu , šýšlyki xx dzelâjêm .

*RI7: étâ (.) ni atnjac .

*RI7: novy hod , úsë úmes´cê .

*INT: a jadu jakuju hatovêcê trâdycyjnuju xx ?

*RI7: nu , kanešnâ , vsjakâjê : i xalodnâjê , i kartošku varým , i xalodnâjê .

*RI7: vsë (.) kak abyčnâ .

*RI7: vsë dzelâjêm samê .

*RI7: svajo jeslê mjasâ (.) jo , dak možnâ zdzelâc .

*RI7: a jeslê ni budzê , tak s tâpara (.) sup ni svarâ .

@New Episode

*RI7: tak to étâ (.) ni pamexâ .

*INT: a vot kak vam kažýccý , to xx samâjê značycêl´nâjê xx , važnâjê u bêlaruskâj kul´turê ?

*RI7: to samâjê takojê ?

*RI7: kul´turâ +...

*RI7: to , to (.) uvažajut druh_druhâ , vot étâ samâjê (.) hlaúnâjê .

*RI7: hdze kakijê praz´nêkê , vsë , jeslê tokâ ni umiščajuccý +...

*RI7: tam mohuc (.) najezžýjê écê , pryjezžýjê .

*RI7: a tak v âsnavnom +...

*RI7: kak ran´šý bylâ ?

*RI7: ran´šý ni ciraktâú ne bylâ , nêčyvo ne bylâ .

*RI7: vse ljudzê huljalê , i majoúkê bylê , i ú les vyjazžalê (.) hâradamê cýlikom .

*RI7: ni drak ne bylâ , ničohâ ne bylâ , uvažalê .

*RI7: ščas pânajexâlâ , kanešnâ .

*RI7: sem to ni nravêccý , cem to .

*RI7: i nâčynajêccý patom , to drakê +...

*RI7: pâčymu vo i usilênyjê narady .

*RI7: vo dzen horâdâ byú trécêhâ , tut žé tožý (.) milicýjê ú naradzê uviličývâlê .

@New Episode

*RI7: xadzilê , kanešnâ , malyx vadzilê na saljut , saljut žé byú .

*RI7: malym žé tožý incirésnâ xx .

@New Episode

*RI7: unučkâ i vo tut ščé (.) unuk sasedskê persname , étâ on na vêlâsipedzê .

*RI7: nu , što domâ sidzec ?

*RI7: sabralê ix i (.) pâvili , puskaj tožý prývykajuc , smotrut .

*RI7: da tak vo i kancérty bylê , écê prýizžalê , i pês´njary ["] , úse .

*RI7: tožý vadzilê ix na ploščýdzê bylâ .

*RI7: tožý vadzilê , puskaj dzecê prývykajuc .

*RI7: a što jany buduc sidzec (.) ú damax , u kvarcirâx ?

*RI7: puskaj (.) râz´vivajuccý , štob znalê , kak étâ úsë xx .

*INT: a samê ljubêcê xadzic´ na kancérty ?

*RI7: nu , kanešnâ , xadzilê .

*RI7: kak jo vazmožnâs´c´ , tak (.) idzëš .

*RI7: a kahda (..) netu vazmožnâs´ci , jeslê ú kâmândziroúkê , dyk ni pryjedu ja na kancért .

@New Episode

*RI7: kahda jes´c´ vazmožnâs´c´ , tahda xodzêm (.) viz´dze xx .

*INT: a vot kak vam kažýccý +...

*INT: vot jos´c´ takijê ispalnicêlê , nâprimer , <sašý i sirožâ>["] , krâmbambulê ["] , katoryjê pajut (.) pes´nê na s´mešýnâm jêzyke , takom ruskâ-bêlaruskâm .

*INT: tak vot kak vy k étâmu atnosêcês ?

*RI7: étâ iščo tak (.) bolêjê menêjê , da vabščé (.) bêlaruskêjê écê (.) piúcy xx narmal´nyjê .

*RI7: ja ni ljublju vot , to jany na inastrannâm hosjuc´ , durdom étât sâzdajuc i pajut .

*RI7: a što jany pajut ?

*RI7: ilê any mjane padal´šý pâsylajuc , vot étâ ja užé +...

*RI7: ja k takoj muzykê ne +...

*RI7: a narmal´nuju , bêlaruskuju , ruskuju , muzyku (.) čamu ni paslušýc´ ?

*RI7: répy étyjê ja ni prýznaju .

*INT: a jes´lê s´mešýnyjê ?

*RI7: kakajê raz´nêcâ ?

*RI7: nu , li by narmal´nâjê , štoby panjac (.) smysl možnâ bylâ , panjatnâjê xx .

*RI7: da iščo na inastrannâm , ja hâvaru , ja ni znaju , ilê jon mjane [_///] sa mnoj zdarovâjêccý , ilê pâsylajê padal´šý .

*RI7: ja znaju , što ú minskê , tam druh u mjane , ad dzevuškê pâlučyú pa pysê .

*RI7: patom stalê râz´biraccý .

*RI7: kahda vot étâ modâ byla , majkê , nadpêsê .

*RI7: ana sama kupilâ , sama ni znalâ to .

*RI7: a jon šoú , tak pâdašoú , pâčytaú xx , jaje pâcalavaú .

*RI7: tajê râzvaračývâjêccý , jamu (.) pa licu .

*RI7: jon havorâ +"/.

*RI7: +" za što ty minja udarýlâ ?

*RI7: +" ja havorâ ["-"] ščas ščé milicýju +...

*RI7: tam jak raz milicýjê byla .

*RI7: jon padxodzêt .

*RI7: +" što vy z´dzelâlê ?

*RI7: jon havorâ +"/.

*RI7: +" pâcalavaú .

*RI7: +" tak a čivo vy (.) nêznakomuju ?

*RI7: jon havorâ +"/.

*RI7: +" a to ?

*RI7: +" ú jaje na hrudzi napisânâ +"/.

*RI7: +" pâčéluj minja , praxožy .

*RI7: +" a ja havorâ ["-"] étâ i z´dzelâú .

*RI7: +" a jeslê ana havorâ ["-"] pâkupajê , sama ni znajê što havorâ ["-"] pry čom tut ja vênavat ?

*RI7: vot tak vot jano i vyxodzê .

*INT: dyk na inastrannâm ?

*RI7: +" pâcéluj minja praxožy .

*RI7: a jon xlopêc .

*INT: a dzevuškâ nêznakomâjê , da ?

*RI7: nêznakomâjê vabščé , nu , prostâ šli vo tak .

@New Episode

*RI7: a ran´šý modâ étâ byla , nadpêsê .

*RI7: jon pâcytaú , pâdašoú , jaje pâcalavaú .

*INT: i to milicýjê ?

*RI7: +" pajdzëm .

*RI7: pašli ú âddzilenêjê , pryxodzjuc , tam vyzvâlê éks´pertâú .

*RI7: +" da , u vas napisânâ .

*RI7: ana +"/.

*RI7: +" iz´vinicê .

*RI7: sama skras´nelâ , vsë užé .

*RI7: +" vy što pâkupajêcê ?

*RI7: ran´šý to džynsy , étâ modâ , to kofty écê .

*RI7: što pâkupalâ , to tam napisânâ +...

@New Episode

*RI7: tak i ú muzykê .

*RI7: jes´lê jon pjaje , dy jaščé ni pa našýmu , dyk atkudâ ja znaju , što jon tam pjaje ?

*RI7: ukrainâ xaj pjaje xx na svajom jêzyke , étâ ja pânimaju .

*RI7: ščé ukrainskê jazyk ja pânimaju .

*RI7: a âstal´nyjê +...

*RI7: to zapâd étât , dyk ja (.) nol u im , u étâj muzykê i u xx pes´nêx .

*INT: a vot bêlaruskê jazyk , kak vam kažýccý , on budzê râzvivaccý ilê iščéz´nê ?

*RI7: jon +...

*RI7: kak vam skazac ?

*RI7: na samâm dzelê , jon vot kak u nas zâvidzën , tak jon i budzê .

*RI7: zapâdnêj budzê svoj , nu , s pâkalenêjê u pâkalenêjê tam pêrýdajoccý .

*RI7: sjuda , k rasijê , u nas svoj , tožý s pâkalenêjê +...

*RI7: nu , kak (.) možý xacja by maja únučkâ ilê dočkâ +...

*RI7: jeslê ja tak râzhavarývâju , ana úžé pryvyklâ k étâmu .

*RI7: kak ana úžé pâ-druhomu možý râzhavarývâc ?

*RI7: takžý samâ .

@New Episode

*RI7: i bréščýnâ , i hrodnênščýnâ (.) tuda , i pinščýnâ +...

*RI7: nu , ani úžé s (.) malenstvâ +...

*RI7: jeslê b (.) vzjal ix , kuda-tâ âtsadziú , imênnâ (.) daldycýc´ tokâ bêlaruskê , any by râzhavarývâlê pâ-bêlaruskê .

*RI7: a tak (.) u každâj sjam´´je +...

*RI7: xacja by dažý (.) úzjac´ samy prasty prymer .

*RI7: nâprymer , on s tohâ pales´sê pryjexâú ú tot minsk učyccý .

*RI7: nu , úrodzê by (.) úžé (.) pa-ruskê tam .

*RI7: kak hâvaryccý , pâjavilês dzecê , jon na letâ zavëz k toj babkê , macêrý svajoj , nâprymer .

*RI7: tam užé za letâ jon +...

*RI7: prýjazžajê u minsk étât dzicënâk , jon užé nâčynajê (.) kak staryjê ljudzê râzhavarývâc .

*RI7: vot étâ vot pakudâ pêraborýccý .

*RI7: tak to (.) jazyk čystâ bêlaruskê , ja hâvaru , naúrad li , pâtamu to (.) ja hâvaru , kak ano jes´c´ .

*RI7: jeslê my tut tak hâvarym , znacýt i ani tak .

*RI7: jeslê tam tak hâvarat , značýt i ani tam tak hâvarat .

*RI7: to , to z dzicinstvâ imu zaxodzê vot , zakladyvâjêccý , úsë .

*RI7: tak to (.) čystâ bêlaruskâhâ jêzyka naúrad li .

@New Episode

*RI7: ja hâvaru , tol´kâ jeslê vot (.) radziúsê , iho tuda âdsilic i nâčynac imênnâ pâ-bêlaruskê s utra i da večýrâ .

*RI7: a patom on jaho zapomnê , étâ úžé budzê pâ-bêlaruskê .

*RI7: a tak +...

*RI7: da iščo u nas sis +...

*RI7: xacja by <ú školê>[_//] školu xx xx úzjac .

*RI7: utrâm mâcimacêkâ , v abed fizêkâ , patom bêlaruskê , patom fêzkul´turâ , patom ruskê , patom hêametrêjê , i úsë ú adzin dzen´ .

*RI7: jany tak nâmjašajuc´ écê mazhi dzecêm .

*RI7: tut ruskê byú , tut bêlaruskê .

*RI7: a to , jeslê on pašoú u téj pervy klas ilê va vtary , ci ú trécê , ci ú čyc´vërty ?

*RI7: tut on pisaú i dumâú pâ-bêlaruskê , čérâz (.) pêramenu užé ruskê .

*RI7: jon tam možý bêlaruskêjê bukvy pânapisvâc , u ruskêx (.) bêlaruskêjê , u bêlaruskêx ruskâjê tojê i@ls ["] pastavêc .

*RI7: vot i úsja sis .

*RI7: étâ (.) samâjê prastojê .

*RI7: ja hâvaru , jeslê b (.) imênnâ úsë pâ-bêlaruskê , tahda b što-tâ ščé , možý +...

*RI7: a jeslê tak +...

*RI7: na nas étâ jazyk .

*RI7: da ni z´dzelâjut nikak .

*RI7: ja hâvaru , zapâdnêj , tam adzin jazyk , južnej sjuda , tam i ukrainskêj , sjuda , tut ruskê , bêlaruskê , úsë ú kuču pêrýmišalâs´ .

*RI7: karočý , kak to bližý pâlučajêccý , tak i (.) râzhavarývâjuc .

*RI7: étâ xto ni jez´dzêú , toj ni znajê .

*RI7: a xto jeslê pâbyvaú +...

*RI7: vot dažý vy vot ščas zajedz´cê tuda , tam vy (.) saúsem [_/] saúsem druhi râzhavor +...

*RI7: dažý pâlavinu sloú vy možýcê i ni panjac biz pryvyčkê , kak havorâ , asobênnâ kahda bystrâ .

*RI7: kahda iščo vot medlênnâ râzhavarývâjê , ščé tak prýsluxoúvâjêšsê , nu , xx .

*RI7: a jeslê bystrâ nâčynajut lêpatac , čérâz slovâ .

*RI7: tak to , étâ , čystâ bêlaruskê +...

*RI7: ni znaju .

*INT: a vam nravêccý , kahda hâvarat čystâ na bêlaruskâm ?

*RI7: nu , nravêccý , narmal´nâ úsë , étâ ni vapros .

*RI7: no to , to , ja hâvaru , ja ni mahu vot , nâprimer +...

*RI7: pâlavinâ ruskâhâ , pâlavinâ bêlaruskâvâ .

*RI7: u minja vot tak vsë pêramešýnâ .

*INT: a dzecê , xacelê , kab xx +/.

*RI7: dyk ja vam âb´´isnjaju , nu , kak ana vot +...

*RI7: ana , možý b , i xacelâ .

*INT: a vot vy jak by xacelê ?

*RI7: puskaj by râzhavarývâlâ , mne kakajê raz´nêcâ , bêlaruskê tam ilê ruskê .

*RI7: li by ana pânimalâ , što jana dzelâjê , štob u buduščým +...

*RI7: štob ana pânimalâ , što ana dzelâjê .

*RI7: xoc ana pa-ruskê , xoc pâ-bêlaruskê .

*RI7: jeslê ana (.) budzê čýlavekâm , dyk ana budzê .

*RI7: jeslê ana (.) ni budzê , kak nêkatoryjê (.) jes´c´ von , pa trasâx ani stajac .

*RI7: joj xoc âmêrykanskâmu vučy , jana budzê svaim dzelâm zânimaccý i (.) budzê pânimac , to étâ takojê .

@End

(Stand: 09.06.2021)