int_ch_10

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: CI10 Migrant, INT Interviewer @ID: brms|int|CI10|55;|female|Informant||Migrant|professional|| @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| *CI10: vot . *CI10: dve sistry . *CI10: jany úžý xx tožý učylêščý +... *CI10: adna žýlêznâdarožnâjê (.) končýlâ učylêščý . *CI10: a vtarajê to ža samâjê učylêščý . *CI10: ikojê-tâ nomêr šésc´ . *CI10: ja dažý i nja pomnju . *CI10: šas užé pâminjalês´ . *CI10: nu , brat žyvët u homêlê . *CI10: tam tožý svaja sim´´ja . *CI10: sistra tam žyvët . *CI10: vtarajê (.) ú svêtlahorskê žyvët sistra . *CI10: vot . *CI10: tožý dzecê josc´ , vse ustrojêny . *CI10: nu , a radni +... *CI10: mamašý umirla , acec žynilsê na druhoj . *CI10: u nivo , jiscestvênnâ , vtarajê sim´´ja (.) tam v dzirevnê bylâ . *CI10: nu tak . *CI10: prêxadzilâs´ raz u hod , a druhi raz i ú tri hodâ , prêjizžac´ , jak pâlučalâsê . *CI10: nu i úsë . *CI10: a tak (.) kromê minja jiščo (.) u majix radzicêlêj bylê , samâjê +... *CI10: dve sistry ú mamašý bylâ i dva bratâ . *CI10: nu , my úsë úremê tak abščalêsê . *CI10: žylê družnâ , vot . *CI10: úsë , tam užy pašci nêkavo netu , ú dzireúnê . *CI10: nu , i dzireúnê užy pašci k horâdu priblizêlâs´ . *CI10: vot (.) takojê . *CI10: nu , dzirevnê našý krasivâjê bylâ . *CI10: s adnoj stârany sož , z druhoj stârany les . *CI10: vot . *CI10: tak što my pašci žyli na bêrihu sožý . *CI10: vot . *INT: nu , a šas +... *INT: nu , nu , nu . *CI10: nu , a tam nêdalëkâ lojêú (.) pašci . *CI10: tak što +... *CI10: jak-tâ možnâ bylâ abšaccý , svjazê takejê byli , i úsë . *CI10: nu , kak-tâ vot (.) takojê . *CI10: što vam iščo skazac´ , ja ni znaju . *INT: nu vot a š´č´as svjaz´ paddzeržývâjêcê sa svajimê ? *CI10: +< nu da , jiscestvênnâ . *CI10: étâ samâjê , užy ž tak , pa cêlifonu , to pa mabil´nêku . *CI10: vabščé i jezdzêm vot . *CI10: prošlyj hod ú aúhuscê bylê . *CI10: ciper´ sâbirajêms´ apjac´ (.) jexâc´ . *CI10: u [_////] , samyj , v sêncjabre mesêcý (.) vot . *CI10: pâtamu što tam nadâ na hâdaúščynu jexâc´ . *CI10: dzjadzê moj umêr , dyk nadâ na hâdaúščynu . *CI10: a tak my abščajêmsê sa úsemê roctvên´nêkêmê . *CI10: ú mjane mnohâ étyx samyx , dvajurâdnyx . *CI10: vot ix [_//] u ix užy dzecê svaji@w . *CI10: v obščým , nu , abščajêmsê . *CI10: ran´šý ž pismâ pisalê , a cjaper´ cêlifonâmê (.) abščajêmsê . *CI10: vo takejê dzila . *CI10: ni znaju , što râskazac´ . *INT: nu vot što-nibudz´ pra svajo dzectvâ râskažycê . *INT: kak vy +/. *CI10: a dzectvâ ? *CI10: a , kakojê dzectvâ bylo ? *CI10: dzectvâ bylâ , što ja (.) pomnju +... *CI10: mamašý ú kalxozê rabotâlâ . *CI10: acec , raz nêdalëkâ ad horâdâ byl , samyj , rabotâl v pažarnâj . *CI10: vot . *CI10: značýc´ , sutkê (.) âtrabotâjêt , dvojâ domâ . *CI10: nu , a ú kalxozê ž nadâ bylo +... *CI10: tožý ž zarplaty ran´šý malên´kêjê bylê . *CI10: xazjajstvâ my dziržalê vot . *CI10: bylâ dve karovy , svin´jê . *CI10: nu , i bylâ takojê , što +... *CI10: nadâ ž bylâ ix čém-tâ karmic´ . *CI10: étâ ž ciper´ senâ mnohâ što vizdze . *CI10: a ran´šý ž my (.) xadzilê +... *CI10: ú nas , praúdâ , dzireúnê râspaložýnâ +... *CI10: vot mne babuškâ raskazyvâlâ , što (.) tam nêdalëkâ žyl pan . *CI10: byú , jak ina@w hâvarilâ , panskêj ma@k [_//] ma@k [_//] , étâ , majontâk . *CI10: vot . *CI10: i (.) bylâ tak vo dzireúnê ploskâ , les , takajê ploščýdz´ , nu , roúnâjê . *CI10: a tam nimnožkâ nêbal´šajê rečkâ . *CI10: i patom at rečkê takoj +... *CI10: vzvyšýnâsc´ i ni zvyšýynâsc´ , niz . *CI10: i my vsë vremê tuda xadzilê . *CI10: smarodâ tam rasla . *CI10: značýt , étâ bylê ran´šý zemli panskêjê . *CI10: jina +... *CI10: smarodu , navernâ , rascilê . *CI10: pâtamu što očýn´ mnohâ kustoú écêx bylâ . *CI10: i my tuda xadzilê sâbirac´ smarodu . *CI10: nu , a tak , byvalâ , raz xazjajstvâ dziržalê , nadâ ž bylo svinej čém-tâ karmic´ . *CI10: značýc´ , u nas byla pričynâ zbeč na rečku . *CI10: sâbirajêm tam , samyjê , nu , karziny , xto miški . *CI10: i rvalê +... *CI10: takajê trava , ščavêl´ , samâjê . *CI10: vot my pajdzëm étâ tr@k +... *CI10: a tady na sožý kupajêmsê . *CI10: a (.) rečkâ takajê +... *CI10: nu , kanešnâ , ú âharodzê pâmahalê , i úsë . *CI10: jahâdy sâbiralê . *CI10: xadzilê ú jahâdy ú les . *CI10: čyrniku sâbiralê i vazilê prâdavalê . *CI10: čém-tâ radzicêlêm pâmahalê takim , što vot +... *CI10: nêdastatâk byl ú radzicêlêj . *CI10: xadzilê ščavêl´ rvalê , vazilê na rynâk (.) ú homêl´ prâdavalê . *CI10: vot . *CI10: a (.) prix@k +... *CI10: lisičkê pervyjê pâjiúljalêsê , my , kanešnâ , sâbiralê . *CI10: ú nas tam rjadâm takajê staruxâ žylâ . *CI10: ina@w +... *CI10: ne bylâ ú jaje roctvênêkâú nikohâ . *CI10: i pen´sêju ina@w pâlučalâ očýn´ malên´kuju . *CI10: navernâ , ci vosêm rublëú . *CI10: takojê šo-tâ vot bylâ úsë tak . *CI10: ina@w žylâ za ščot étâhâ lesâ . *CI10: sâbiralâ ščavêl´ , prâdavalâ . *CI10: patom , étyjê , hriby sâbiralâ , vazilâ prâdavalâ . *CI10: nu , i my úmescê s´ jej tak vot +... *CI10: na nas (.) pa lisu nâučylâ xadzic´ , šob les znac´ . *CI10: pâtamu što radzicêlêm nekâdâ bylâ . *CI10: my patom tožý +... *CI10: osên´ prêxadzilâ , aúhust . *CI10: u nas bylâ (.) v dzirevnê hrêbaval´nê takajê samâjê . *CI10: vot sâbiralê hriby , masljatâ . *CI10: i (.) les takoj (.) hribnoj byl . *CI10: i my vsë vremê +... *CI10: kak-tâ vot v nas v dzirevnê bylâ zavedzênâ . *CI10: my xadzilê sâbiralê téjê masljatâ vo . *CI10: čyscêlê ix i zdavalê . *CI10: étâ vot my samê tak vot (.) vse , samâjê , zâhatavlêvâlê sibe . *CI10: a , kanešnâ , što to bylâ ú to vremê dvaccýc´ kapejêk nâsâbirac´ (.) hriboú ? *CI10: vot . *CI10: nu , nimnohâ tak kak-tâ vot âbispečývâlê sibja . *CI10: inciresnâ bylâ . *CI10: druh_pirêd_druhâm staralêsê xto bol´šý nâsâbirajêc´ . *CI10: xto takojê vot +... *CI10: nu , a patom užé vosêm klasâú končýlâ . *CI10: ja učylâs´ xârašo i +... *CI10: stremlenêjê bylâ va úsex radzicêlêj , štoby my ujizdžalê z dzjareúnê . *CI10: vot i my ujizdžalê z dzjareúnê ú horâd učyccý . *CI10: úse maje âdnaklasnêkê +... *CI10: kanešnâ , nixto ú dzireúnê ni astalsê . *CI10: ljubym sposâbâm , xto na zavodâx , xto tak , úse ujexâlê . *CI10: nu . *CI10: ran´šý ústričalêsê , kak-tâ čaščý bylâ . *CI10: patom užy čyrêz nekâtârâjê +... *CI10: nu , a patom užé nekâtârýx i ni stalâ . *CI10: hdze-tâ xto-tâ úžé raz´jexâlsê . *CI10: hdze-tâ xto-tâ +... *CI10: úsë takojê vo . *CI10: ciper´ užy (.) ni ústričajêmsê tak . *CI10: vot . *CI10: prijedzêš u dzjareúnju , tak rasprosêš . *CI10: dze-tâ xto-tâ (.) tam žyvët , to tam , ta étâm , to úžý vozrâst . *CI10: tut tak [_/] tak užy v svaix (.) radnyx rasprosêš pra úsex . *CI10: nu , tak užé i ni vidzêmsê . *CI10: vo tak . *CI10: vot . *CI10: nu , i úsë . *CI10: vot , inciresnâ bylâ . *CI10: dzectvâ jesc´ dzectvâ , kanešnâ . *CI10: virnulâsê +... *CI10: nu a ú xocêmsk prijexâlâ ja ú semsêt pervâm hadu . *CI10: tut rabotâlâ . *CI10: tožý bylâ inciresnâ . *CI10: kada (.) mâladajê byla , adny prablemy . *CI10: zamuž vyšlâ , druhijê prablemy (.) bylê . *CI10: nu a šas užé trec´cêjê prablemy . *CI10: jak unukâm pamoč , jak dzecêm pamoč . *CI10: vot i vsë . *CI10: tak i žyvëm (.) pâcixon´ku . *CI10: bol´šý ni znaju . *INT: nu , vot a v školê kak ? *INT: inciresnâ što tam u vas bylâ ? *INT: kakijê u vas tam klasy bylê ? *INT: bal´šyjê ? *CI10: +< nu , u nas v školê v âsnavnom (.) učýcilja bylê prijezdžýjê . *CI10: u nas byla vâs´miletkâ v školê . *CI10: i (.) z dvajix mesnyx učýcilej , navernâ , bylê +... *CI10: ot maja byla pervâjê učycêl´nêcý mesnâjê . *CI10: i úsë , navernâ . *CI10: âstal´nyjê +... *CI10: vot ina@w vila nas da čyc´vërtâhâ klasâ . *CI10: a poslê čyc´vërtâhâ klasâ u nas úse učýcilja bylê prijezžýjê . *CI10: vot . *CI10: any z homêlê prêjizžalê . *CI10: aútobus ú nas xadziú (.) neskâkâ raz ú dzen´ . *CI10: navernâ , razy čytyrê . *CI10: vot any (.) urokê tak strojêlê , samâjê , što jany prêjizžalê (.) vot , učýcilja . *CI10: a patom , poslê [_///] ú étâ úremê +... *CI10: ú dva tam čysa , navernâ , aútobus uxadziú . *CI10: v obščým , ani ujizdžalê . *CI10: nu , a vabščé inciresnâjê bylâ . *CI10: ú âsnaúnom prijizdžalê (.) učýcilja poslê , možýt , inscitutâ . *CI10: nu , dzelâ ú tom , što malodzên´kêjê dzevâčkê prijizdžalê . *CI10: nu , i zamuž vyxadzilê , nazad ujizžalê . *CI10: vot tak . *CI10: nam novyx , samâjê , nâpraúljalê . *CI10: takijê bylê úsë . *CI10: nu , a ciper´ , jiscestvênnâ +... *CI10: nu , puskaj , let (.) dzesêc´ tamu nazad , <do čyrnobylê>[_//] da čyrnobylê . *CI10: užé (.) dzireúnê kak-tâ vot +... *CI10: xoc´ dvaroú mnohâ bylâ , no dzireúnê sastarêlâsê . *CI10: i vot moj užé plimjan´nêk xadziú v školu , hâvariú +"/. *CI10: +" ja adzin ú klasê . *INT: oho ! *CI10: da . *CI10: vot havorêt +"/. *CI10: +" my ú klasê pervyj , vtaroj , trecêj klas sidzim na adnom urokê . *CI10: vo stol´kâ dzicej . *CI10: a patom užy , kada vot slučylâs´ čyrnobyl´ , dzireúnê našý apjac´ načýlâ rastrajêvâccý . *CI10: ja ni znaju , ú kakuju dzireúnju , samâjê , jix +... *CI10: nu , sjuda [_///] ú nas , samyj , pêjêivjazli dzjareúnju vot . *CI10: i atstrojêlê dama . *CI10: vo tada načýlê apjac´ dzecê pâjiúljaccý , i (.) narod , samâjê , pâjavilsê . *CI10: vot takejê . *CI10: a šas užé dzjareúnê bal´šajê . *CI10: apjac´ téjê úžo dzecê pašci pâvyrastalê , katoryjê prijexâlê . *CI10: nu , vsë (.) takojê . *CI10: dzjareúnê (.) apjac´ . *CI10: nu , a údol´ sožý , jiscestvênnâ , dačý ciper´ pâjavilês´ , jak abyčnâ . *CI10: rjadâm z dzjareúnêj pastrojêlê novyj most , samâjê . *CI10: jetyj , nu , mašyny vo téjê hruzavyjê xodzêt . *CI10: ran´šý ž adzin byl . *CI10: nu , a tak xârašo . *CI10: dzireúnê načýlâ apjac´ âžyvac´ . *CI10: vot . *CI10: nu , a dzectvâ [_/] dzectvâ da +... *CI10: âdnaklasnêkê užy +... *CI10: úsë úžý . *CI10: tak kak-tâ , ni znaju . *CI10: dzen´ za dnëm prâxadziú ú dzectvê , kak budtâ by (.) i ni +... *CI10: vesêlâ bylo . *CI10: vo tak . *INT: a učilês´ vy ? *INT: kuda pajexâlê učiccý ? *CI10: v homêl´ . *INT: v homêl´ ? *CI10: da . *CI10: pâtamu što my rjadâm . *CI10: dzirevnê byla rjadâm z homêlêm . *CI10: i (.) vse našý , jetâ samâjê , dzecê , katoryjê učylêsê , vse ujexâlê ú homêl´ . *CI10: redkâ xto jeslê +... *CI10: vot moj âdnaklasnêk adzin +... *CI10: jon adzin tol´kâ s úsex pâstupiú ú vicêbskêj mêd´´ênscitut tady , samâjê , vot . *CI10: âstal´nyjê úse ú homêlê učylêsê . *CI10: cexnêkumâú-tâ ú horâdzê očýn´ mnohâ bylâ raznyx-raznyx . *CI10: i inscitutâú úsex byl +... *CI10: vot . *CI10: vot úse ú homêlê učylêsê , úse tam i aselê . *INT: tam âbščyžycêjê vam dalê , da ? *CI10: da . *CI10: a ú nas +... *CI10: tady , ú to úremê bylâ cexnêkum , âbščyžycêjê , cexnêkum , âbščyžycêjê . *CI10: dažý (.) i novyj rajon atstrajêvâúsê . *CI10: jon u nas zvaúsê fêscival´nyj . *CI10: vot . *CI10: strojêúsê srazu . *CI10: jeslê učylêščý strojêlâsê , srazu strojêlê i , samâjê , âbščažycêjê . *CI10: jak-tâ tak vot (.) bylâ . *CI10: ščas , možýt , užy pâ-druhomu . *CI10: nu , a tak (.) úsë . *CI10: žylê my . *CI10: cexnêkum naš stajal ú céntrê horâdâ . *CI10: xârašo bylâ . *CI10: ploščýdz´ tam byla takajê . *CI10: nêdalëkâ park kul´tury , vot nad sožým . *CI10: ú to úremê (.) cér´kâú (.) kak-tâ úžý zakrytâ , no ana patom atstrajêvâlâsê . *CI10: nu , ja úžý prêjizžalâ , úžý v [_////] u [_////] v xocêmskê žylâ , dyk užy atstrojênâ cér´kâú , vâzâbnaúlënnâjê bylâ . *CI10: a tak bylâ (.) na rêstaúracýjê . *CI10: dolhâ bylâ (.) úsë . *CI10: nu , i (.) z dzireúnê my prijexâlê , očýn´ ta dužý ni znaju . *CI10: a patom takajê slyškâ bylâ , što nehry prijeduc´ . *CI10: ja na úsju žyz´ zapomnêlâ , jak my , jetyj , nehrâú +... *CI10: osên´ , xolâdnâ , doždz´ idzët . *CI10: i skazalê , što +... *CI10: tam u nas rêstaran bêlarus´ ["] . *CI10: što jix tudy pâvjazut karmic´ . *CI10: i my o-ja-joj ! *CI10: z dzvinaccýcê dnja da poznêj nočý stajalê ždalê jetyx nehrâú . *CI10: i tak my jix ni vidzêlê . *CI10: jany s aútobusâ vylêzlê . *CI10: tam takajê darožýčkâ . *CI10: skorýn´kâ jix tudy zâvjali . *CI10: i my jix nja vidzêlê . *CI10: a stol´kâ abidy bylâ , božý moj , što my jix ni pâhlidzelê . *CI10: nu , inciresnâ ž ú to úremê bylâ . *CI10: a jiščé pomnju , úremê bylâ , ja ú školu xadzilâ , i ú očýrêdzê za xlebâm bylâ . *CI10: a čyvo za +... *CI10: xleb davalê (.) kilahram na čýlavekâ . *CI10: i my s abedâ zânimalê (.) étu očýrêdz´ . *CI10: i v étâj očýrêdzê +... *CI10: nu , raznyjê ž zânimalê . *CI10: ja zapomnêlâ , što bylâ vajna (.) s kubâj vot . *CI10: navernâ , kubâ s kem-tâ vâjivalâ . *CI10: navernâ , s amerêkâj vâjivalâ . *CI10: fidél´ kastrâ jetyj vot +... *CI10: na úsju žyzn´ ja zapomnêlâ , što (.) kak tol´kâ sâbirëccý ljudzê , tak vsë pra jetu@w vajnu vjali (.) reč . *CI10: vot . *CI10: i xleb nam dzililê pa kilahramu . *CI10: byvalâ , nu , bulkâ xlebâ , možýt , tam na ves lažylê . *CI10: i jeslê kusočýk tam takoj tonên´kêj , jaho úsi raúno âtrizalê (.) vot . *CI10: kuda dzivalê téjê kusočkê , ni znaju . *CI10: no zânimalê my v očýrêdzê takejê i úsë ždalê tahâ xlebâ . *CI10: vot . *CI10: i xleb , étâ +... *CI10: a patom pikli xleb iščé s kukuruznâj muki . *CI10: vot jak-tâ dzililê kukuruznuju +... *CI10: âstal´nojê vsë bylâ , no xlebâ , vot inciresnâ , ne bylâ . *CI10: a čyvo tak ? *CI10: ja dažý pa sej dzen´ +... *CI10: tady ni in´cêrêsavalâs´ , a ščas užy ne_ú_kâhâ sprasic´ . *CI10: nu vot znaju , što v očýrêdz´ úsë úremê ú vajnu s kubâju , samâjê , âbsuždalê . *CI10: vot . *CI10: étâ ja zapomnêlâ . *CI10: nu , tak (.) kak abyčnâ (.) dzectvâ bylâ . *CI10: sâbirëmsê , rjadâm kak-tâ my žylê úse , úse âdnaklasnêkê , âdnaklasnêcy . *CI10: nu , kak-tâ [_///] kak vsë jak-tâ +... *CI10: nu , bêzzabotnâjê bylo dzectvâ . *CI10: i úsë . *INT: a vot v gomêlê vy učylês´ , tožý vse vmescê , zêmliki ? *INT: vy žylê <v adnoj âbščyžy>[_//] v adnom âbščyžycêjê ? *CI10: +< nu , nâprimer , ot ja učylâsê tak . *CI10: s âdnaho klasâ (.) pâstupalê my , čytyrê (.) nas pâstupalâ . *CI10: vot . *CI10: i my s padruhâju pâstupilê , dvojâ prâvalilê . *CI10: jany srazu poslê cexnêkumâ zabralê dâkumenty i (.) pašli ú učylêščý . *CI10: adna v strajicêl´nâjê pašla , a druhajê ni pomnju kuda . *CI10: vot . *CI10: nu , učylêsê . *CI10: nu , jany pa [_/] pa hodu âtučylêsê ú učylêščý , pašli rabotâc´ . *CI10: a ja jak paslja vas´mi , ja učylâs´ tri hodâ . *CI10: pâtamu što ú mjane byla spical´nâsc´ <tâvâravedzênêjê prom i prod>["] . *CI10: vot . *CI10: étâ úsihda vot , samâjê , ú to úremê cexnêkum kančajêš +... *CI10: tâvâravedâmê (.) by@k [_//] učylêsê . *CI10: nu , a ú xocêmsk prijexâlâ , mestâ ne bylâ . *CI10: pašla rabotâc´ u xazjajstvênnyj (.) mâhazin . *CI10: vot jon úsë úremê +... *CI10: tady kak raz byl rimontâm zânimaúsê . *CI10: étyj mâhazin nâxadziúsê , vo ščas suzor´´jê ["] vot . *CI10: vot v étâm mâhazinê xazjajstvênnyj mâhazin . *CI10: vo zdzes´ ja nâčynalâ rabotâc´ . *CI10: i tam rimont byl hod . *CI10: tavarâ očýn´ mnohâ bylâ . *CI10: vsë étâ pâsredzi mâhazinâ zhružýnâ . *CI10: téj mâhazin addzelyvâlê tady . *CI10: sciklo âbyknavennâjê krasêlê raznymê c´vitamê i vylažývâlê téj plitkâj . *CI10: nu , rimont končýls´ , ja prâdaúcom pârabotâlâ (.) vot . *CI10: my žý dziúčatâ bylê hârackijê , nu . *CI10: i prijexâlê (.) my údvajox (.) sjuda . *CI10: poslê cexnêkumâú udvajox prijexâlê (.) s padruhâj . *CI10: patom (.) jiščo adna prijexâlâ . *CI10: ina@w sama s kâscikovêčskâhâ rajonâ . *CI10: no pa nâpraúlenêju tada ú xocêmskê buhalcêrâm rabotâlâ . *CI10: vot . *CI10: tak my vot v cexnêkumê abščalêsê , znalê . *CI10: nu , a tak , kada vot +... *CI10: kada prijexâlê , tada užé stalê abščaccý . *CI10: nu . *CI10: nu vot . *CI10: dzelâc´ nam nečýhâ ú xocêmskê bylâ . *CI10: tri razâ tancy bylê i fil´my . *CI10: my at nečýhâ dzelâc´ (.) snačalâ pašli ú vičérnjuju školu . *CI10: vot . *CI10: iščé pomnju , persname persname persname nas (.) istorêju prêpâdavaú i abščéstvênnâjê +... *CI10: jak-tâ +/. *INT: âbščýstvavedzênêjê , navernâ ? *CI10: +< da , âbščýstvavedzênêjê prêpâdavaú . *CI10: nu , pridzëm na urokê +... *CI10: dy pravêl´nâ . *CI10: xto-tâ pâkančaú vosêm klasâú . *CI10: nam étâ užy nêjinciresnâ bylâ . *CI10: pâtamu što v cexnêkumê my pervyj hod učylê étâ , ú âsnaúnom étâ +... *CI10: nu , pâsidzim , pâsidzim . *CI10: vsë étâ : fizêkâ i tajê ximêjê , i istorêjê , i mâcimacêkâ . *CI10: i vsë étâ v nas (.) bylo . *CI10: užy my znalê étâ . *CI10: nu , jon druhej raz havorêc´ +"/. *CI10: +" nu šo vy xodzêcê ? *CI10: nu nam ža nadâ úremê ubic´ , da . *CI10: nu , xadzilê , xadzilê +... *CI10: patom užy letâ prišlo . *CI10: bol´šý užy râznakomêlêsê s ribjatkâmê . *CI10: úsë , nêjin´ciresnâ . *CI10: my úžý paslednêjê úremê ni xadzilê (.) vot . *CI10: nu , što dzelâc´ ? *CI10: raz ni xadzilê , prišlo úremê , nadâ bylo zdavac´ (.) tam ykzamêny . *CI10: nu , my zdalê téjê ykzamêny . *CI10: patom nadumâlê (.) vot takojê dzelâ +"/. *CI10: +" a što ž my budzêm iščé ú vičérnjuju školu iščé adzin klas kančac´ ? *CI10: dzêsêciklasnêkê sdavalê ykzamêny éty ústupicêl´nyjê . *CI10: my pašli ú rano , nâpisalê zâjaúlenêjê i ékstérnâm zdavalê . *CI10: jeslê tady , v to vremê , jany sdavalê vosêm (.) ykzamênâú , to my úse šysnaccýc´ sdavalê . *CI10: vo . *CI10: vse šysnaccýc´ . *CI10: nu sdavac´ bylo (.) ni cêžylo . *CI10: pâtamu što jetâ +... *CI10: étâ úžý ú nas užy +... *CI10: my úžý étâ sdavalê , prâxadzilê . *CI10: i vsë . *CI10: adno tol´kâ (.) zapomnêlâsê na vsë vremê , âstranomêju . *CI10: v cexnêkumê étâhâ pridmetâ ne bylâ . *CI10: i nam nadâ bylâ +... *CI10: my zdavalê +... *CI10: jeslê jany čyrêz +... *CI10: zdavalê , nâprimer , pervâhâ , čyc´vërtâhâ . *CI10: to my meždu étym iščo adzin zdavalê ykzamên . *CI10: i zdavalê my útrajox , bol´šý ž nikohâ ni bylo . *CI10: vot âstranomêju , da , my zdavalê (.) inciresnâ . *CI10: bylê +... *CI10: knižkê nam dalê . *CI10: my za sutkê dalžny bylê étu knihu (.) izučyc´ . *INT: +< vyučýc´ . *CI10: vyučýc´ . *CI10: nu , v školê knižkâ , étâ samâjê , jak skazkâ . *CI10: prâčytac´ +... *CI10: xacja s étym úsë vremê âbraščajêssê . *CI10: tol´kâ što ni sêbirëš (.) étâ úsë . *CI10: a učycêl´ u nas byú (.) persname . *CI10: étyj persname persname , možý , jaho i znajêcê ? *CI10: vot . *CI10: dyk jiho acec byú . *CI10: vot . *CI10: nu , jon ú nas prênimaú . *CI10: inciresnyj . *CI10: a patom +... *CI10: vot zdalê my za hod étyj ékstérnâm ékzamên . *CI10: dzelâc´ nam tožý nečýhâ . *CI10: +" budzêm pâstupac´ ú inscitut . *INT: oho ! *CI10: da . *CI10: nu , nadumâlês´ pâstupac´ ú inscitut . *CI10: pâvizli , samyjê , dâkumenty zdalê . *CI10: nu , raz užé my hod (.) ú xocêmskê pažylê . *CI10: byli kursy étyjê , pêrêpâdhatoúkê , nu . *CI10: pajexâlê my na étyjê kursy . *CI10: žylê . *CI10: nam dalê (.) âbščyžycêjê ž v étâm cexnêkumê . *CI10: tol´kâ tam byl inscitut . *CI10: jon byú (.) maskoús@k +... *CI10: at maskoúskâhâ inscitutâ fêlial homêl´skêj . *CI10: a my vot tam xadzilê na kursy , nu , jety . *CI10: xadzilê . *CI10: tožý kak-tâ úžý , jeslê tyjê my ykzamêny tut ža (.) ú školê zdavalê +... *CI10: nam bylo takijê [_///] tyjê samyjê ž ú inscitut zdavac´ . *CI10: i nam jak-tâ lëhkâ zdavalâsê . *CI10: nu , úsë . *CI10: vot adzin ykzamên ja (.) zapomnêc´ , jak ja jaho zdavalâ tožý . *CI10: nadâ bylo jexâc´ na pâdhatoúku , paslednêj ykzamên . *CI10: i zdavalê my (.) hêahrafêju . *CI10: i ja ni pajexâlâ vot . *CI10: a ykzamên dolžýn byú večýrâm , nu , poslê abedâ zdavaccý . *CI10: a patom užy +... *CI10: raz paslednêj ykzamên , xto zdaú , xto ni zdaú , pêrênisli <na utrâ>[_/] na utrâ . *CI10: a ja ni znalâ . *CI10: maja cëcê tam nêdalëkâ ad homêlê žyla . *CI10: ja aútobusâm jezdzêlâ . *CI10: ja ni pajexâlâ . *CI10: ja prêjizžaju +... *CI10: kak budtâ by čustvâvâlâ , što nadâ vot s utra jexâc´ . *CI10: prijexâlâ , prêxažu , nika@k +... *CI10: nu , značýc´ , samâjê , zašla ú âúdzitorêju . *CI10: hljažu +... *CI10: vot ni pomnju jaho otčýstvâ . *CI10: znaju , što persname , a otčýstvâ ni pomnju jaho , étâ . *CI10: sâbirajêc´ karty téjê , slažyvâjêc´ i úsë . *CI10: ja hâvarju +"/. *CI10: +" a kuda-tâ vy karty slažývâjêcê ? *CI10: a jon havorêc´ +"/. *CI10: +" tak ykzamên končýúsê . *CI10: ja hâvarju +"/. *CI10: +" jak končýúsê ? *CI10: +" a ja iščé ž ni zdavalâ . *CI10: jon havorêc´ +"/. *CI10: +" nu , ú nas adzin xto-tâ ni pâjaviúsê . *CI10: ja hâvarju +"/. *CI10: +" značýc´ , ta ja ni pâjavilâsê . *CI10: hâvarju +"/. *CI10: +" a šo ž mne dzelâc´ ? *CI10: +" tri ykzamênâ zdalâ , čyc´vërtyj ni zdalâ . *CI10: +" značýc´ , ja hâvarju ["-"] ú inscitut to li pâstupilâ , to li ni pâstupilâ . *CI10: +" nu , davajcê budzêm , étâ samâjê +... *CI10: râzlažylê apjac´ bilety i +... *CI10: +" davajcê zdavac´ . *CI10: +" nu , zdavac´ dyk zdavac´ . *CI10: nu , jak-tâ i strašnâ stalâ , i stydnâ stalâ . *CI10: vycênulâ bilet . *CI10: da taho râscirjalâsê , što vot ni mahla sâbrazic´ . *CI10: +" nu , idzicê srazu +... *CI10: +" budzêcê srazu âtvičac´ ? *CI10: nu šo mne âstavalâsê dzelâc´ ? *CI10: nu . *CI10: +" nu , budu hâvarju ["-"] âtvičac´ . *CI10: nu , prišla k karcê . *CI10: i papaúsê , cyklony i âncêcyklony . *CI10: hospâdzê ! *CI10: taho râs´cirjalâ ! *CI10: znaju , što adny (.) vetry s sušý dujuc´ , a druhejê s morê na sušu . *CI10: ja stalâ hâvaric´ . *CI10: stalâ hâvaric´ , vižu , ni tak na mjane hlidzjac´ . *CI10: značýc´ , ja sâbrazilâ , značýc´ , pêrjapravêlâ sibja . *INT: +< nâbarot . *CI10: nâbarot skazalâ , aha , atvecêlâ . *CI10: vtarajê papalâ , samâjê hlubokâjê vpadzênâ . *CI10: nu , nadâ ž mne bylo zab@k +... *CI10: znaju , što v cixâm âkianê (.) jesc´ takajê úpadzênâ . *CI10: a skol´kâ jina ? *CI10: nu , značýc´ , kartu ja xârašo znalâ . *CI10: ja sâbrazilâ , dze samâjê sinêjê točkâ , tam ina@w budzêc´ . *CI10: nu , i tak hljanulâ , hljanulâ . *CI10: i tam ran´šý ž na kartâx stajalâ (.) hlubina , étâ samâjê . *CI10: nu , našla tam (.) adnu , dzevêc´ . *CI10: jetu@w samuju , pâkazalâ točkâj . *CI10: +" a jak ina@w nâzyvajêccý ? *CI10: ja hâvarju +"/. *CI10: +" ni znaju . *CI10: nu , vsi raúno ilê pan , ilê prapaú . *CI10: +" nu ladnâ . *CI10: i papalâ tady ú pramyšlênnyj +... *CI10: lesâ , da , pramyšlênâsc´ . *CI10: šo-tâ s´ lesâm svjazânâ , bilet . *CI10: nu , i dze razvêtâ tajê +... *CI10: užy učyú , ni učyú , hêahrafêjê kak-tâ +... *CI10: užy ščytalâs´ , što (.) užé v cexnêkumê pâučyúsê , hod pârabotâú . *CI10: ščytalâsê , što étâ užé ni asobyj pridmet . *CI10: što jon +... *CI10: vabščé-tâ tam , možýt +... *CI10: majo takojê mnenêjê , što jon tam (.) i ni nadâ ú étym , ú tarhoúlê , ta hêahrafêjê . @End
(Stand: 20.04.2022)