int_ch_10

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	CI10 Migrant, INT Interviewer
@ID:	brms|int|CI10|55;|female|Informant||Migrant|professional||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*CI10:	vot .
*CI10:	dve sistry .
*CI10:	jany úžý xx tožý učylêščý +...
*CI10:	adna žýlêznâdarožnâjê (.) končýlâ učylêščý .
*CI10:	a vtarajê to ža samâjê učylêščý .
*CI10:	ikojê-tâ nomêr šésc´ .
*CI10:	ja dažý i nja pomnju .
*CI10:	šas užé pâminjalês´ .
*CI10:	nu , brat žyvët u homêlê .
*CI10:	tam tožý svaja sim´´ja .
*CI10:	sistra tam žyvët .
*CI10:	vtarajê (.) ú svêtlahorskê žyvët sistra .
*CI10:	vot .
*CI10:	tožý dzecê josc´ , vse ustrojêny .
*CI10:	nu , a radni +...
*CI10:	mamašý umirla , acec žynilsê na druhoj .
*CI10:	u nivo , jiscestvênnâ , vtarajê sim´´ja (.) tam v dzirevnê bylâ .
*CI10:	nu tak .
*CI10:	prêxadzilâs´ raz u hod , a druhi raz i ú tri hodâ , prêjizžac´ , jak pâlučalâsê .
*CI10:	nu i úsë .
*CI10:	a tak (.) kromê minja jiščo (.) u majix radzicêlêj bylê , samâjê +...
*CI10:	dve sistry ú mamašý bylâ i dva bratâ .
*CI10:	nu , my úsë úremê tak abščalêsê .
*CI10:	žylê družnâ , vot .
*CI10:	úsë , tam užy pašci nêkavo netu , ú dzireúnê .
*CI10:	nu , i dzireúnê užy pašci k horâdu priblizêlâs´ .
*CI10:	vot (.) takojê .
*CI10:	nu , dzirevnê našý krasivâjê bylâ .
*CI10:	s adnoj stârany sož , z druhoj stârany les .
*CI10:	vot .
*CI10:	tak što my pašci žyli na bêrihu sožý .
*CI10:	vot .
*INT:	nu , a šas +...
*INT:	nu , nu , nu .
*CI10:	nu , a tam nêdalëkâ lojêú (.) pašci .
*CI10:	tak što +...
*CI10:	jak-tâ možnâ bylâ abšaccý , svjazê takejê byli , i úsë .
*CI10:	nu , kak-tâ vot (.) takojê .
*CI10:	što vam iščo skazac´ , ja ni znaju .
*INT:	nu vot a š´č´as svjaz´ paddzeržývâjêcê sa svajimê ?
*CI10:	+< nu da , jiscestvênnâ .
*CI10:	étâ samâjê , užy ž tak , pa cêlifonu , to pa mabil´nêku .
*CI10:	vabščé i jezdzêm vot .
*CI10:	prošlyj hod ú aúhuscê bylê .
*CI10:	ciper´ sâbirajêms´ apjac´ (.) jexâc´ .
*CI10:	u [_////] , samyj , v sêncjabre mesêcý (.) vot .
*CI10:	pâtamu što tam nadâ na hâdaúščynu jexâc´ .
*CI10:	dzjadzê moj umêr , dyk nadâ na hâdaúščynu .
*CI10:	a tak my abščajêmsê sa úsemê roctvên´nêkêmê .
*CI10:	ú mjane mnohâ étyx samyx , dvajurâdnyx .
*CI10:	vot ix [_//] u ix užy dzecê svaji@w .
*CI10:	v obščým , nu , abščajêmsê .
*CI10:	ran´šý ž pismâ pisalê , a cjaper´ cêlifonâmê (.) abščajêmsê .
*CI10:	vo takejê dzila .
*CI10:	ni znaju , što râskazac´ .
*INT:	nu vot što-nibudz´ pra svajo dzectvâ râskažycê .
*INT:	kak vy +/.
*CI10:	a dzectvâ ?
*CI10:	a , kakojê dzectvâ bylo ?
*CI10:	dzectvâ bylâ , što ja (.) pomnju +...
*CI10:	mamašý ú kalxozê rabotâlâ .
*CI10:	acec , raz nêdalëkâ ad horâdâ byl , samyj , rabotâl v pažarnâj .
*CI10:	vot .
*CI10:	značýc´ , sutkê (.) âtrabotâjêt , dvojâ domâ .
*CI10:	nu , a ú kalxozê ž nadâ bylo +...
*CI10:	tožý ž zarplaty ran´šý malên´kêjê bylê .
*CI10:	xazjajstvâ my dziržalê vot .
*CI10:	bylâ dve karovy , svin´jê .
*CI10:	nu , i bylâ takojê , što +...
*CI10:	nadâ ž bylâ ix čém-tâ karmic´ .
*CI10:	étâ ž ciper´ senâ mnohâ što vizdze .
*CI10:	a ran´šý ž my (.) xadzilê +...
*CI10:	ú nas , praúdâ , dzireúnê râspaložýnâ +...
*CI10:	vot mne babuškâ raskazyvâlâ , što (.) tam nêdalëkâ žyl pan .
*CI10:	byú , jak ina@w hâvarilâ , panskêj ma@k [_//] ma@k [_//] , étâ , majontâk .
*CI10:	vot .
*CI10:	i (.) bylâ tak vo dzireúnê ploskâ , les , takajê ploščýdz´ , nu , roúnâjê .
*CI10:	a tam nimnožkâ nêbal´šajê rečkâ .
*CI10:	i patom at rečkê takoj +...
*CI10:	vzvyšýnâsc´ i ni zvyšýynâsc´ , niz .
*CI10:	i my vsë vremê tuda xadzilê .
*CI10:	smarodâ tam rasla .
*CI10:	značýt , étâ bylê ran´šý zemli panskêjê .
*CI10:	jina +...
*CI10:	smarodu , navernâ , rascilê .
*CI10:	pâtamu što očýn´ mnohâ kustoú écêx bylâ .
*CI10:	i my tuda xadzilê sâbirac´ smarodu .
*CI10:	nu , a tak , byvalâ , raz xazjajstvâ dziržalê , nadâ ž bylo svinej čém-tâ karmic´ .
*CI10:	značýc´ , u nas byla pričynâ zbeč na rečku .
*CI10:	sâbirajêm tam , samyjê , nu , karziny , xto miški .
*CI10:	i rvalê +...
*CI10:	takajê trava , ščavêl´ , samâjê .
*CI10:	vot my pajdzëm étâ tr@k +...
*CI10:	a tady na sožý kupajêmsê .
*CI10:	a (.) rečkâ takajê +...
*CI10:	nu , kanešnâ , ú âharodzê pâmahalê , i úsë .
*CI10:	jahâdy sâbiralê .
*CI10:	xadzilê ú jahâdy ú les .
*CI10:	čyrniku sâbiralê i vazilê prâdavalê .
*CI10:	čém-tâ radzicêlêm pâmahalê takim , što vot +...
*CI10:	nêdastatâk byl ú radzicêlêj .
*CI10:	xadzilê ščavêl´ rvalê , vazilê na rynâk (.) ú homêl´ prâdavalê .
*CI10:	vot .
*CI10:	a (.) prix@k +...
*CI10:	lisičkê pervyjê pâjiúljalêsê , my , kanešnâ , sâbiralê .
*CI10:	ú nas tam rjadâm takajê staruxâ žylâ .
*CI10:	ina@w +...
*CI10:	ne bylâ ú jaje roctvênêkâú nikohâ .
*CI10:	i pen´sêju ina@w pâlučalâ očýn´ malên´kuju .
*CI10:	navernâ , ci vosêm rublëú .
*CI10:	takojê šo-tâ vot bylâ úsë tak .
*CI10:	ina@w žylâ za ščot étâhâ lesâ .
*CI10:	sâbiralâ ščavêl´ , prâdavalâ .
*CI10:	patom , étyjê , hriby sâbiralâ , vazilâ prâdavalâ .
*CI10:	nu , i my úmescê s´ jej tak vot +...
*CI10:	na nas (.) pa lisu nâučylâ xadzic´ , šob les znac´ .
*CI10:	pâtamu što radzicêlêm nekâdâ bylâ .
*CI10:	my patom tožý +...
*CI10:	osên´ prêxadzilâ , aúhust .
*CI10:	u nas bylâ (.) v dzirevnê hrêbaval´nê takajê samâjê .
*CI10:	vot sâbiralê hriby , masljatâ .
*CI10:	i (.) les takoj (.) hribnoj byl .
*CI10:	i my vsë vremê +...
*CI10:	kak-tâ vot v nas v dzirevnê bylâ zavedzênâ .
*CI10:	my xadzilê sâbiralê téjê masljatâ vo .
*CI10:	čyscêlê ix i zdavalê .
*CI10:	étâ vot my samê tak vot (.) vse , samâjê , zâhatavlêvâlê sibe .
*CI10:	a , kanešnâ , što to bylâ ú to vremê dvaccýc´ kapejêk nâsâbirac´ (.) hriboú ?
*CI10:	vot .
*CI10:	nu , nimnohâ tak kak-tâ vot âbispečývâlê sibja .
*CI10:	inciresnâ bylâ .
*CI10:	druh_pirêd_druhâm staralêsê xto bol´šý nâsâbirajêc´ .
*CI10:	xto takojê vot +...
*CI10:	nu , a patom užé vosêm klasâú končýlâ .
*CI10:	ja učylâs´ xârašo i +...
*CI10:	stremlenêjê bylâ va úsex radzicêlêj , štoby my ujizdžalê z dzjareúnê .
*CI10:	vot i my ujizdžalê z dzjareúnê ú horâd učyccý .
*CI10:	úse maje âdnaklasnêkê +...
*CI10:	kanešnâ , nixto ú dzireúnê ni astalsê .
*CI10:	ljubym sposâbâm , xto na zavodâx , xto tak , úse ujexâlê .
*CI10:	nu .
*CI10:	ran´šý ústričalêsê , kak-tâ čaščý bylâ .
*CI10:	patom užy čyrêz nekâtârâjê +...
*CI10:	nu , a patom užé nekâtârýx i ni stalâ .
*CI10:	hdze-tâ xto-tâ úžé raz´jexâlsê .
*CI10:	hdze-tâ xto-tâ +...
*CI10:	úsë takojê vo .
*CI10:	ciper´ užy (.) ni ústričajêmsê tak .
*CI10:	vot .
*CI10:	prijedzêš u dzjareúnju , tak rasprosêš .
*CI10:	dze-tâ xto-tâ (.) tam žyvët , to tam , ta étâm , to úžý vozrâst .
*CI10:	tut tak [_/] tak užy v svaix (.) radnyx rasprosêš pra úsex .
*CI10:	nu , tak užé i ni vidzêmsê .
*CI10:	vo tak .
*CI10:	vot .
*CI10:	nu , i úsë .
*CI10:	vot , inciresnâ bylâ .
*CI10:	dzectvâ jesc´ dzectvâ , kanešnâ .
*CI10:	virnulâsê +...
*CI10:	nu a ú xocêmsk prijexâlâ ja ú semsêt pervâm hadu .
*CI10:	tut rabotâlâ .
*CI10:	tožý bylâ inciresnâ .
*CI10:	kada (.) mâladajê byla , adny prablemy .
*CI10:	zamuž vyšlâ , druhijê prablemy (.) bylê .
*CI10:	nu a šas užé trec´cêjê prablemy .
*CI10:	jak unukâm pamoč , jak dzecêm pamoč .
*CI10:	vot i vsë .
*CI10:	tak i žyvëm (.) pâcixon´ku .
*CI10:	bol´šý ni znaju .
*INT:	nu , vot a v školê kak ?
*INT:	inciresnâ što tam u vas bylâ ?
*INT:	kakijê u vas tam klasy bylê ?
*INT:	bal´šyjê ?
*CI10:	+< nu , u nas v školê v âsnavnom (.) učýcilja bylê prijezdžýjê .
*CI10:	u nas byla vâs´miletkâ v školê .
*CI10:	i (.) z dvajix mesnyx učýcilej , navernâ , bylê +...
*CI10:	ot maja byla pervâjê učycêl´nêcý mesnâjê .
*CI10:	i úsë , navernâ .
*CI10:	âstal´nyjê +...
*CI10:	vot ina@w vila nas da čyc´vërtâhâ klasâ .
*CI10:	a poslê čyc´vërtâhâ klasâ u nas úse učýcilja bylê prijezžýjê .
*CI10:	vot .
*CI10:	any z homêlê prêjizžalê .
*CI10:	aútobus ú nas xadziú (.) neskâkâ raz ú dzen´ .
*CI10:	navernâ , razy čytyrê .
*CI10:	vot any (.) urokê tak strojêlê , samâjê , što jany prêjizžalê (.) vot , učýcilja .
*CI10:	a patom , poslê [_///] ú étâ úremê +...
*CI10:	ú dva tam čysa , navernâ , aútobus uxadziú .
*CI10:	v obščým , ani ujizdžalê .
*CI10:	nu , a vabščé inciresnâjê bylâ .
*CI10:	ú âsnaúnom prijizdžalê (.) učýcilja poslê , možýt , inscitutâ .
*CI10:	nu , dzelâ ú tom , što malodzên´kêjê dzevâčkê prijizdžalê .
*CI10:	nu , i zamuž vyxadzilê , nazad ujizžalê .
*CI10:	vot tak .
*CI10:	nam novyx , samâjê , nâpraúljalê .
*CI10:	takijê bylê úsë .
*CI10:	nu , a ciper´ , jiscestvênnâ +...
*CI10:	nu , puskaj , let (.) dzesêc´ tamu nazad , <do čyrnobylê>[_//] da čyrnobylê .
*CI10:	užé (.) dzireúnê kak-tâ vot +...
*CI10:	xoc´ dvaroú mnohâ bylâ , no dzireúnê sastarêlâsê .
*CI10:	i vot moj užé plimjan´nêk xadziú v školu , hâvariú +"/.
*CI10:	+" ja adzin ú klasê .
*INT:	oho !
*CI10:	da .
*CI10:	vot havorêt +"/.
*CI10:	+" my ú klasê pervyj , vtaroj , trecêj klas sidzim na adnom urokê .
*CI10:	vo stol´kâ dzicej .
*CI10:	a patom užy , kada vot slučylâs´ čyrnobyl´ , dzireúnê našý apjac´ načýlâ rastrajêvâccý .
*CI10:	ja ni znaju , ú kakuju dzireúnju , samâjê , jix +...
*CI10:	nu , sjuda [_///] ú nas , samyj , pêjêivjazli dzjareúnju vot .
*CI10:	i atstrojêlê dama .
*CI10:	vo tada načýlê apjac´ dzecê pâjiúljaccý , i (.) narod , samâjê , pâjavilsê .
*CI10:	vot takejê .
*CI10:	a šas užé dzjareúnê bal´šajê .
*CI10:	apjac´ téjê úžo dzecê pašci pâvyrastalê , katoryjê prijexâlê .
*CI10:	nu , vsë (.) takojê .
*CI10:	dzjareúnê (.) apjac´ .
*CI10:	nu , a údol´ sožý , jiscestvênnâ , dačý ciper´ pâjavilês´ , jak abyčnâ .
*CI10:	rjadâm z dzjareúnêj pastrojêlê novyj most , samâjê .
*CI10:	jetyj , nu , mašyny vo téjê hruzavyjê xodzêt .
*CI10:	ran´šý ž adzin byl .
*CI10:	nu , a tak xârašo .
*CI10:	dzireúnê načýlâ apjac´ âžyvac´ .
*CI10:	vot .
*CI10:	nu , a dzectvâ [_/] dzectvâ da +...
*CI10:	âdnaklasnêkê užy +...
*CI10:	úsë úžý .
*CI10:	tak kak-tâ , ni znaju .
*CI10:	dzen´ za dnëm prâxadziú ú dzectvê , kak budtâ by (.) i ni +...
*CI10:	vesêlâ bylo .
*CI10:	vo tak .
*INT:	a učilês´ vy ?
*INT:	kuda pajexâlê učiccý ?
*CI10:	v homêl´ .
*INT:	v homêl´ ?
*CI10:	da .
*CI10:	pâtamu što my rjadâm .
*CI10:	dzirevnê byla rjadâm z homêlêm .
*CI10:	i (.) vse našý , jetâ samâjê , dzecê , katoryjê učylêsê , vse ujexâlê ú homêl´ .
*CI10:	redkâ xto jeslê +...
*CI10:	vot moj âdnaklasnêk adzin +...
*CI10:	jon adzin tol´kâ s úsex pâstupiú ú vicêbskêj mêd´´ênscitut tady , samâjê , vot .
*CI10:	âstal´nyjê úse ú homêlê učylêsê .
*CI10:	cexnêkumâú-tâ ú horâdzê očýn´ mnohâ bylâ raznyx-raznyx .
*CI10:	i inscitutâú úsex byl +...
*CI10:	vot .
*CI10:	vot úse ú homêlê učylêsê , úse tam i aselê .
*INT:	tam âbščyžycêjê vam dalê , da ?
*CI10:	da .
*CI10:	a ú nas +...
*CI10:	tady , ú to úremê bylâ cexnêkum , âbščyžycêjê , cexnêkum , âbščyžycêjê .
*CI10:	dažý (.) i novyj rajon atstrajêvâúsê .
*CI10:	jon u nas zvaúsê fêscival´nyj .
*CI10:	vot .
*CI10:	strojêúsê srazu .
*CI10:	jeslê učylêščý strojêlâsê , srazu strojêlê i , samâjê , âbščažycêjê .
*CI10:	jak-tâ tak vot (.) bylâ .
*CI10:	ščas , možýt , užy pâ-druhomu .
*CI10:	nu , a tak (.) úsë .
*CI10:	žylê my .
*CI10:	cexnêkum naš stajal ú céntrê horâdâ .
*CI10:	xârašo bylâ .
*CI10:	ploščýdz´ tam byla takajê .
*CI10:	nêdalëkâ park kul´tury , vot nad sožým .
*CI10:	ú to úremê (.) cér´kâú (.) kak-tâ úžý zakrytâ , no ana patom atstrajêvâlâsê .
*CI10:	nu , ja úžý prêjizžalâ , úžý v [_////] u [_////] v xocêmskê žylâ , dyk užy atstrojênâ cér´kâú , vâzâbnaúlënnâjê bylâ .
*CI10:	a tak bylâ (.) na rêstaúracýjê .
*CI10:	dolhâ bylâ (.) úsë .
*CI10:	nu , i (.) z dzireúnê my prijexâlê , očýn´ ta dužý ni znaju .
*CI10:	a patom takajê slyškâ bylâ , što nehry prijeduc´ .
*CI10:	ja na úsju žyz´ zapomnêlâ , jak my , jetyj , nehrâú +...
*CI10:	osên´ , xolâdnâ , doždz´ idzët .
*CI10:	i skazalê , što +...
*CI10:	tam u nas rêstaran bêlarus´ ["] .
*CI10:	što jix tudy pâvjazut karmic´ .
*CI10:	i my o-ja-joj !
*CI10:	z dzvinaccýcê dnja da poznêj nočý stajalê ždalê jetyx nehrâú .
*CI10:	i tak my jix ni vidzêlê .
*CI10:	jany s aútobusâ vylêzlê .
*CI10:	tam takajê darožýčkâ .
*CI10:	skorýn´kâ jix tudy zâvjali .
*CI10:	i my jix nja vidzêlê .
*CI10:	a stol´kâ abidy bylâ , božý moj , što my jix ni pâhlidzelê .
*CI10:	nu , inciresnâ ž ú to úremê bylâ .
*CI10:	a jiščé pomnju , úremê bylâ , ja ú školu xadzilâ , i ú očýrêdzê za xlebâm bylâ .
*CI10:	a čyvo za +...
*CI10:	xleb davalê (.) kilahram na čýlavekâ .
*CI10:	i my s abedâ zânimalê (.) étu očýrêdz´ .
*CI10:	i v étâj očýrêdzê +...
*CI10:	nu , raznyjê ž zânimalê .
*CI10:	ja zapomnêlâ , što bylâ vajna (.) s kubâj vot .
*CI10:	navernâ , kubâ s kem-tâ vâjivalâ .
*CI10:	navernâ , s amerêkâj vâjivalâ .
*CI10:	fidél´ kastrâ jetyj vot +...
*CI10:	na úsju žyzn´ ja zapomnêlâ , što (.) kak tol´kâ sâbirëccý ljudzê , tak vsë pra jetu@w vajnu vjali (.) reč .
*CI10:	vot .
*CI10:	i xleb nam dzililê pa kilahramu .
*CI10:	byvalâ , nu , bulkâ xlebâ , možýt , tam na ves lažylê .
*CI10:	i jeslê kusočýk tam takoj tonên´kêj , jaho úsi raúno âtrizalê (.) vot .
*CI10:	kuda dzivalê téjê kusočkê , ni znaju .
*CI10:	no zânimalê my v očýrêdzê takejê i úsë ždalê tahâ xlebâ .
*CI10:	vot .
*CI10:	i xleb , étâ +...
*CI10:	a patom pikli xleb iščé s kukuruznâj muki .
*CI10:	vot jak-tâ dzililê kukuruznuju +...
*CI10:	âstal´nojê vsë bylâ , no xlebâ , vot inciresnâ , ne bylâ .
*CI10:	a čyvo tak ?
*CI10:	ja dažý pa sej dzen´ +...
*CI10:	tady ni in´cêrêsavalâs´ , a ščas užy ne_ú_kâhâ sprasic´ .
*CI10:	nu vot znaju , što v očýrêdz´ úsë úremê ú vajnu s kubâju , samâjê , âbsuždalê .
*CI10:	vot .
*CI10:	étâ ja zapomnêlâ .
*CI10:	nu , tak (.) kak abyčnâ (.) dzectvâ bylâ .
*CI10:	sâbirëmsê , rjadâm kak-tâ my žylê úse , úse âdnaklasnêkê , âdnaklasnêcy .
*CI10:	nu , kak-tâ [_///] kak vsë jak-tâ +...
*CI10:	nu , bêzzabotnâjê bylo dzectvâ .
*CI10:	i úsë .
*INT:	a vot v gomêlê vy učylês´ , tožý vse vmescê , zêmliki ?
*INT:	vy žylê <v adnoj âbščyžy>[_//] v adnom âbščyžycêjê ?
*CI10:	+< nu , nâprimer , ot ja učylâsê tak .
*CI10:	s âdnaho klasâ (.) pâstupalê my , čytyrê (.) nas pâstupalâ .
*CI10:	vot .
*CI10:	i my s padruhâju pâstupilê , dvojâ prâvalilê .
*CI10:	jany srazu poslê cexnêkumâ zabralê dâkumenty i (.) pašli ú učylêščý .
*CI10:	adna v strajicêl´nâjê pašla , a druhajê ni pomnju kuda .
*CI10:	vot .
*CI10:	nu , učylêsê .
*CI10:	nu , jany pa [_/] pa hodu âtučylêsê ú učylêščý , pašli rabotâc´ .
*CI10:	a ja jak paslja vas´mi , ja učylâs´ tri hodâ .
*CI10:	pâtamu što ú mjane byla spical´nâsc´ <tâvâravedzênêjê prom i prod>["] .
*CI10:	vot .
*CI10:	étâ úsihda vot , samâjê , ú to úremê cexnêkum kančajêš +...
*CI10:	tâvâravedâmê (.) by@k [_//] učylêsê .
*CI10:	nu , a ú xocêmsk prijexâlâ , mestâ ne bylâ .
*CI10:	pašla rabotâc´ u xazjajstvênnyj (.) mâhazin .
*CI10:	vot jon úsë úremê +...
*CI10:	tady kak raz byl rimontâm zânimaúsê .
*CI10:	étyj mâhazin nâxadziúsê , vo ščas suzor´´jê ["] vot .
*CI10:	vot v étâm mâhazinê xazjajstvênnyj mâhazin .
*CI10:	vo zdzes´ ja nâčynalâ rabotâc´ .
*CI10:	i tam rimont byl hod .
*CI10:	tavarâ očýn´ mnohâ bylâ .
*CI10:	vsë étâ pâsredzi mâhazinâ zhružýnâ .
*CI10:	téj mâhazin addzelyvâlê tady .
*CI10:	sciklo âbyknavennâjê krasêlê raznymê c´vitamê i vylažývâlê téj plitkâj .
*CI10:	nu , rimont končýls´ , ja prâdaúcom pârabotâlâ (.) vot .
*CI10:	my žý dziúčatâ bylê hârackijê , nu .
*CI10:	i prijexâlê (.) my údvajox (.) sjuda .
*CI10:	poslê cexnêkumâú udvajox prijexâlê (.) s padruhâj .
*CI10:	patom (.) jiščo adna prijexâlâ .
*CI10:	ina@w sama s kâscikovêčskâhâ rajonâ .
*CI10:	no pa nâpraúlenêju tada ú xocêmskê buhalcêrâm rabotâlâ .
*CI10:	vot .
*CI10:	tak my vot v cexnêkumê abščalêsê , znalê .
*CI10:	nu , a tak , kada vot +...
*CI10:	kada prijexâlê , tada užé stalê abščaccý .
*CI10:	nu .
*CI10:	nu vot .
*CI10:	dzelâc´ nam nečýhâ ú xocêmskê bylâ .
*CI10:	tri razâ tancy bylê i fil´my .
*CI10:	my at nečýhâ dzelâc´ (.) snačalâ pašli ú vičérnjuju školu .
*CI10:	vot .
*CI10:	iščé pomnju , persname persname persname nas (.) istorêju prêpâdavaú i abščéstvênnâjê +...
*CI10:	jak-tâ +/.
*INT:	âbščýstvavedzênêjê , navernâ ?
*CI10:	+< da , âbščýstvavedzênêjê prêpâdavaú .
*CI10:	nu , pridzëm na urokê +...
*CI10:	dy pravêl´nâ .
*CI10:	xto-tâ pâkančaú vosêm klasâú .
*CI10:	nam étâ užy nêjinciresnâ bylâ .
*CI10:	pâtamu što v cexnêkumê my pervyj hod učylê étâ , ú âsnaúnom étâ +...
*CI10:	nu , pâsidzim , pâsidzim .
*CI10:	vsë étâ : fizêkâ i tajê ximêjê , i istorêjê , i mâcimacêkâ .
*CI10:	i vsë étâ v nas (.) bylo .
*CI10:	užy my znalê étâ .
*CI10:	nu , jon druhej raz havorêc´ +"/.
*CI10:	+" nu šo vy xodzêcê ?
*CI10:	nu nam ža nadâ úremê ubic´ , da .
*CI10:	nu , xadzilê , xadzilê +...
*CI10:	patom užy letâ prišlo .
*CI10:	bol´šý užy râznakomêlêsê s ribjatkâmê .
*CI10:	úsë , nêjin´ciresnâ .
*CI10:	my úžý paslednêjê úremê ni xadzilê (.) vot .
*CI10:	nu , što dzelâc´ ?
*CI10:	raz ni xadzilê , prišlo úremê , nadâ bylo zdavac´ (.) tam ykzamêny .
*CI10:	nu , my zdalê téjê ykzamêny .
*CI10:	patom nadumâlê (.) vot takojê dzelâ +"/.
*CI10:	+" a što ž my budzêm iščé ú vičérnjuju školu iščé adzin klas kančac´ ?
*CI10:	dzêsêciklasnêkê sdavalê ykzamêny éty ústupicêl´nyjê .
*CI10:	my pašli ú rano , nâpisalê zâjaúlenêjê i ékstérnâm zdavalê .
*CI10:	jeslê tady , v to vremê , jany sdavalê vosêm (.) ykzamênâú , to my úse šysnaccýc´ sdavalê .
*CI10:	vo .
*CI10:	vse šysnaccýc´ .
*CI10:	nu sdavac´ bylo (.) ni cêžylo .
*CI10:	pâtamu što jetâ +...
*CI10:	étâ úžý ú nas užy +...
*CI10:	my úžý étâ sdavalê , prâxadzilê .
*CI10:	i vsë .
*CI10:	adno tol´kâ (.) zapomnêlâsê na vsë vremê , âstranomêju .
*CI10:	v cexnêkumê étâhâ pridmetâ ne bylâ .
*CI10:	i nam nadâ bylâ +...
*CI10:	my zdavalê +...
*CI10:	jeslê jany čyrêz +...
*CI10:	zdavalê , nâprimer , pervâhâ , čyc´vërtâhâ .
*CI10:	to my meždu étym iščo adzin zdavalê ykzamên .
*CI10:	i zdavalê my útrajox , bol´šý ž nikohâ ni bylo .
*CI10:	vot âstranomêju , da , my zdavalê (.) inciresnâ .
*CI10:	bylê +...
*CI10:	knižkê nam dalê .
*CI10:	my za sutkê dalžny bylê étu knihu (.) izučyc´ .
*INT:	+< vyučýc´ .
*CI10:	vyučýc´ .
*CI10:	nu , v školê knižkâ , étâ samâjê , jak skazkâ .
*CI10:	prâčytac´ +...
*CI10:	xacja s étym úsë vremê âbraščajêssê .
*CI10:	tol´kâ što ni sêbirëš (.) étâ úsë .
*CI10:	a učycêl´ u nas byú (.) persname .
*CI10:	étyj persname persname , možý , jaho i znajêcê ?
*CI10:	vot .
*CI10:	dyk jiho acec byú .
*CI10:	vot .
*CI10:	nu , jon ú nas prênimaú .
*CI10:	inciresnyj .
*CI10:	a patom +...
*CI10:	vot zdalê my za hod étyj ékstérnâm ékzamên .
*CI10:	dzelâc´ nam tožý nečýhâ .
*CI10:	+" budzêm pâstupac´ ú inscitut .
*INT:	oho !
*CI10:	da .
*CI10:	nu , nadumâlês´ pâstupac´ ú inscitut .
*CI10:	pâvizli , samyjê , dâkumenty zdalê .
*CI10:	nu , raz užé my hod (.) ú xocêmskê pažylê .
*CI10:	byli kursy étyjê , pêrêpâdhatoúkê , nu .
*CI10:	pajexâlê my na étyjê kursy .
*CI10:	žylê .
*CI10:	nam dalê (.) âbščyžycêjê ž v étâm cexnêkumê .
*CI10:	tol´kâ tam byl inscitut .
*CI10:	jon byú (.) maskoús@k +...
*CI10:	at maskoúskâhâ inscitutâ fêlial homêl´skêj .
*CI10:	a my vot tam xadzilê na kursy , nu , jety .
*CI10:	xadzilê .
*CI10:	tožý kak-tâ úžý , jeslê tyjê my ykzamêny tut ža (.) ú školê zdavalê +...
*CI10:	nam bylo takijê [_///] tyjê samyjê ž ú inscitut zdavac´ .
*CI10:	i nam jak-tâ lëhkâ zdavalâsê .
*CI10:	nu , úsë .
*CI10:	vot adzin ykzamên ja (.) zapomnêc´ , jak ja jaho zdavalâ tožý .
*CI10:	nadâ bylo jexâc´ na pâdhatoúku , paslednêj ykzamên .
*CI10:	i zdavalê my (.) hêahrafêju .
*CI10:	i ja ni pajexâlâ vot .
*CI10:	a ykzamên dolžýn byú večýrâm , nu , poslê abedâ zdavaccý .
*CI10:	a patom užy +...
*CI10:	raz paslednêj ykzamên , xto zdaú , xto ni zdaú , pêrênisli <na utrâ>[_/] na utrâ .
*CI10:	a ja ni znalâ .
*CI10:	maja cëcê tam nêdalëkâ ad homêlê žyla .
*CI10:	ja aútobusâm jezdzêlâ .
*CI10:	ja ni pajexâlâ .
*CI10:	ja prêjizžaju +...
*CI10:	kak budtâ by čustvâvâlâ , što nadâ vot s utra jexâc´ .
*CI10:	prijexâlâ , prêxažu , nika@k +...
*CI10:	nu , značýc´ , samâjê , zašla ú âúdzitorêju .
*CI10:	hljažu +...
*CI10:	vot ni pomnju jaho otčýstvâ .
*CI10:	znaju , što persname , a otčýstvâ ni pomnju jaho , étâ .
*CI10:	sâbirajêc´ karty téjê , slažyvâjêc´ i úsë .
*CI10:	ja hâvarju +"/.
*CI10:	+" a kuda-tâ vy karty slažývâjêcê ?
*CI10:	a jon havorêc´ +"/.
*CI10:	+" tak ykzamên končýúsê .
*CI10:	ja hâvarju +"/.
*CI10:	+" jak končýúsê ?
*CI10:	+" a ja iščé ž ni zdavalâ .
*CI10:	jon havorêc´ +"/.
*CI10:	+" nu , ú nas adzin xto-tâ ni pâjaviúsê .
*CI10:	ja hâvarju +"/.
*CI10:	+" značýc´ , ta ja ni pâjavilâsê .
*CI10:	hâvarju +"/.
*CI10:	+" a šo ž mne dzelâc´ ?
*CI10:	+" tri ykzamênâ zdalâ , čyc´vërtyj ni zdalâ .
*CI10:	+" značýc´ , ja hâvarju ["-"] ú inscitut to li pâstupilâ , to li ni pâstupilâ .
*CI10:	+" nu , davajcê budzêm , étâ samâjê +...
*CI10:	râzlažylê apjac´ bilety i +...
*CI10:	+" davajcê zdavac´ .
*CI10:	+" nu , zdavac´ dyk zdavac´ .
*CI10:	nu , jak-tâ i strašnâ stalâ , i stydnâ stalâ .
*CI10:	vycênulâ bilet .
*CI10:	da taho râscirjalâsê , što vot ni mahla sâbrazic´ .
*CI10:	+" nu , idzicê srazu +...
*CI10:	+" budzêcê srazu âtvičac´ ?
*CI10:	nu šo mne âstavalâsê dzelâc´ ?
*CI10:	nu .
*CI10:	+" nu , budu hâvarju ["-"] âtvičac´ .
*CI10:	nu , prišla k karcê .
*CI10:	i papaúsê , cyklony i âncêcyklony .
*CI10:	hospâdzê !
*CI10:	taho râs´cirjalâ !
*CI10:	znaju , što adny (.) vetry s sušý dujuc´ , a druhejê s morê na sušu .
*CI10:	ja stalâ hâvaric´ .
*CI10:	stalâ hâvaric´ , vižu , ni tak na mjane hlidzjac´ .
*CI10:	značýc´ , ja sâbrazilâ , značýc´ , pêrjapravêlâ sibja .
*INT:	+< nâbarot .
*CI10:	nâbarot skazalâ , aha , atvecêlâ .
*CI10:	vtarajê papalâ , samâjê hlubokâjê vpadzênâ .
*CI10:	nu , nadâ ž mne bylo zab@k +...
*CI10:	znaju , što v cixâm âkianê (.) jesc´ takajê úpadzênâ .
*CI10:	a skol´kâ jina ?
*CI10:	nu , značýc´ , kartu ja xârašo znalâ .
*CI10:	ja sâbrazilâ , dze samâjê sinêjê točkâ , tam ina@w budzêc´ .
*CI10:	nu , i tak hljanulâ , hljanulâ .
*CI10:	i tam ran´šý ž na kartâx stajalâ (.) hlubina , étâ samâjê .
*CI10:	nu , našla tam (.) adnu , dzevêc´ .
*CI10:	jetu@w samuju , pâkazalâ točkâj .
*CI10:	+" a jak ina@w nâzyvajêccý ?
*CI10:	ja hâvarju +"/.
*CI10:	+" ni znaju .
*CI10:	nu , vsi raúno ilê pan , ilê prapaú .
*CI10:	+" nu ladnâ .
*CI10:	i papalâ tady ú pramyšlênnyj +...
*CI10:	lesâ , da , pramyšlênâsc´ .
*CI10:	šo-tâ s´ lesâm svjazânâ , bilet .
*CI10:	nu , i dze razvêtâ tajê +...
*CI10:	užy učyú , ni učyú , hêahrafêjê kak-tâ +...
*CI10:	užy ščytalâs´ , što (.) užé v cexnêkumê pâučyúsê , hod pârabotâú .
*CI10:	ščytalâsê , što étâ užé ni asobyj pridmet .
*CI10:	što jon +...
*CI10:	vabščé-tâ tam , možýt +...
*CI10:	majo takojê mnenêjê , što jon tam (.) i ni nadâ ú étym , ú tarhoúlê , ta hêahrafêjê .
@End
(Stand: 16.03.2023)  |