int_ch_6

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	CI6 Migrant, INT Interviewer
@ID:	brms|int|CI6|38;|female|Informant||Migrant|professional||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*CI6:	nu , ty znajêš što ?
*CI6:	kul´turâ (.) mne šas očýn´ nravêccý bêlarusêjê .
*CI6:	vot .
*CI6:	va-pervyx , mne nravêccý to , što vizdze mnohâ cvitoú .
*CI6:	ú ljubyx hâradax sičas vot .
*CI6:	i ú mâhilëvê , i vizdze vot .
*CI6:	i mne nravêccý , što tam i uxažývâjut za jimê , i pâlivajut .
*CI6:	i tam vot écê +...
*CI6:	nu , xârašo tam .
*CI6:	i cvêtavody vse (.) vot .
*CI6:	vot étâ mne očýn´ nravêccý .
*CI6:	što ranšý , da , takovâ ne bylâ , što +...
*CI6:	a sičas vot étâ mne +...
*CI6:	va-pervyx , étâ vsë ukrašajêt .
*CI6:	étâ +...
*CI6:	dažý vot zâjizžajêš , vidzêš cvitov tam .
*CI6:	užy kak-tâ čýlaveku bolêjê prijatnâ užé , xârašo .
*CI6:	naščot kul´tury , étâ úžé (.) xârašo vizdze .
*CI6:	i dažý v každâm rajonnâm vot horâdzê každyj prêdsidacêl´ râj´´êspalkomâ smotrêt tol´kâ za kul´turâj .
*CI6:	mne kažýccý tak , pâčymu ta ú pervuju očýrêdz´ .
*CI6:	a patom užy +/.
*INT:	a vot vy ljubêcê (.) slušýc´ bêlaruskêjê pesnê , vot smatrec´ tancý bêlaruskêjê ?
*CI6:	+< inahda .
*INT:	inahda , da ?
*CI6:	da , inahda .
*INT:	a vot kak vy dumâjêcê , vot ani (.) xârašo tam razvêty ?
*INT:	vot imênnâ vot s étâj stârany k kul´turê jeslê pâdajci .
*INT:	vot imênnâ (.) pesnê tam +/.
*CI6:	da .
*CI6:	vot kada smotrêš , znajêš , kada vot +...
*CI6:	ivan kupalâ kada praxodzêt .
*CI6:	vot pa cêlivizâru smotrêš .
*CI6:	tam z druhix rajonâv kak pakazyvâjut vot .
*CI6:	tak inciresnâ , krasivâ .
*CI6:	prjamâ vot usmatrêvâjêšsê , da .
*CI6:	i vot dažý , pânimajêš , kada (.) brat prêjizžajêt s maskvy , vot vključym bêlaruskuju našu prahramu .
*CI6:	i tam vot takijê jesc´ .
*CI6:	<sel´skêj čas>["] tam .
*CI6:	nu , i tam vot +...
*CI6:	pa mâhilëúskâj častâ oblâscê vot tam .
*CI6:	xodzêt tam pa dzêriúnjax tam .
*CI6:	tam pa babkâx +...
*CI6:	nu , tam to babkê to pesnê (.) pajut , to tam (.) prjadut , to tam +...
*CI6:	i inciresnâ étâ .
*CI6:	smotrêš prjamâ vot (.) z zâhlidzen´jêm vot étâ úsë .
*CI6:	va-pervyx , my rasli , tožý (.) u macêrê prjalkâ byla .
*CI6:	ina@w i prjalâ , i vizalâ tam (.) úsë .
*CI6:	i samê iščo na sânaprjadkê my tam (.) écê , nitkê dzelâlê .
*CI6:	nu vot , pânimajêš ?
*CI6:	kak-tâ étâ inciresnâ .
*CI6:	úspâminajêš , va-pervyx , dzectvâ úsë .
*CI6:	i (.) smotrêš +...
*CI6:	étâ úžý , pânimajêš , étâ vot +...
*CI6:	malâ [_/] malâ , kanešnâ , étâvâ âstajoccý .
*CI6:	étâ vsë vymirajêt .
*CI6:	a pâsmatrec´ inciresnâ .
*CI6:	da , sičas užy takovâ netu .
*CI6:	étâ ú dzêriúnjax astalâs´ tam (.) kojê-hdze , možýt , užy .
*INT:	a pesnê starinnyjê pelê babuškê vašý ?
*CI6:	da .
*INT:	tožý vam nravêlâs´ ?
*CI6:	da .
*CI6:	úsihda na pečkê slušýlê .
*CI6:	kahda ani vot tam to s sânaprjadkâmê , to tam (.) étâ , voúnu étu kahda vot (.) prjadut .
*CI6:	sjadut tada , pesnê pajut .
*CI6:	i slušýlê ú dzectvê , slušýlê , inciresnâ .
*INT:	a babuškâ ni učylâ tam vas (.) što-nibudz´ ?
*CI6:	babuškê ne bylâ .
*CI6:	u nas babuškê našý kak-tâ ú vajnu pahiblê , i adna , i vtarajê .
*CI6:	my jix i ni vidzêlê .
*CI6:	a vot (.) mamâ našý , i k mamê tam prêxadzilê .
*CI6:	tam , nu , takijê (.) babuškê .
*CI6:	nu , ni to što ani staryjê +...
*CI6:	nu , takijê , možýt , staršý mamkê našýj .
*CI6:	vot ani sâbiralês´ na (.) éty , prjalê tam i +...
*CI6:	net , ani ni učylê .
*CI6:	no kak-tâ ani učylê nas prjasc´ , ani učylê , étâ samâjê .
*CI6:	nu , a pesnê (.) samê +...
*CI6:	što slyšýlê u jix .
*CI6:	tak samê , možýt , ú dzectvê tam xadzilê kahda i pelê .
*CI6:	a tak (.) net .
*INT:	a praznêkê ran´šý tak žý âtmič´alê , kak š´č´as , ilê pâ-druhomu ?
*CI6:	+< ne , ty što !
*CI6:	ran´šý praznêkê kak my âtmičalê (.) inciresnâ !
*CI6:	étâ +...
*CI6:	dažý écê samyjê sorâkê .
*CI6:	kak vspomnêš vot ú dzectvê .
*CI6:	ja hâvarju , dažý pasxâ u nas prâxadzilâ ú dzireúnê .
*CI6:	my +...
*CI6:	na každuju pasxu vot radzicêlê nam pâkupalê úsihda novuju adzeždu úsihda .
*CI6:	i novuju obuú .
*CI6:	úsihda novâjê adzeždâ štob byla .
*CI6:	čystâ , krasivâ tak , svetlâ vsë .
*CI6:	vot écê +...
*CI6:	l´njanyjê vse écê , vyšyvanyjê .
*CI6:	[_////] i pâlacencý , i (.) na kravacê u nas bylê pâduzornêkê vot écê .
*CI6:	vsë vot étâ vot , što svajimê rukamê dzelâlê .
*CI6:	i nakidkê na paduškê .
*CI6:	vsë vot étâ čystâ zâscilajêš .
*CI6:	tak krasivâ étâ bylâ .
*CI6:	étâ +...
*CI6:	kak-tâ ran´šý , znajêš , ú dzirevnê vot étâ žylê .
*CI6:	kanešnâ , ú horâdzê pasmotrêš , vot xočýccý hâradskovâ , da ?
*CI6:	a sičas užy vot étâ , hâradskoj vot étâj i ni xočýccý .
*CI6:	xočýccý vot +...
*CI6:	sjadziš druhoj raz i vspâminajêš , kak étâ bylâ .
*CI6:	kak étâ bylâ krasivâ na praznêk .
*CI6:	čystâ tak vsihda i vse vot (.) tada vot kak-tâ , ni znaju +...
*CI6:	i (.) xrësnâjê vsihda prêxadzilê s xrësnym .
*CI6:	i tam (.) kanfety i jajcý vsihda prênasilê .
*CI6:	samê my nêkahda ni xadzilê .
*CI6:	úsihda vot xrësnyjê kak-tâ prêxadzilê .
*CI6:	na sorâkê to žý samâjê .
*CI6:	u nas vot i (.) plac´cê krasivyjê adzenêš , novyjê .
*CI6:	i tam kačélê nam pavesêt .
*CI6:	i mamkâ tam ptušýk nâpjakec´ , pjačén´@k +...
*CI6:	étâ bylâ očýn´ krasivâ .
*CI6:	vot zâpâminajêš vot étâ .
*CI6:	ščas takovâ netu .
*CI6:	praznêk , nu i praznêk .
*CI6:	nu , tam , kanešnâ , nâpjakeš étyx pjačén´@k [_//] pêčynjušýk dzetkâm .
*CI6:	nu i vsë .
*CI6:	nu , a tak +...
*CI6:	ran´šý in´cêrisnej bylâ .
*CI6:	i praznêkê (.) lučšý prâxadzilê .
*CI6:	vot .
*CI6:	možýt +...
*CI6:	ty znajêš , možýt , étâ prostâ vâspâminanêjê dzeckêjê , no [_/] no kak-tâ +...
*CI6:	xočýccý vot , štob bylâ tak úsihda .
*CI6:	no ščas dažý +...
*CI6:	nu , ni znaju .
*CI6:	možýt , što (.) vzroslâjê , pasxâ étâ pravodzêccý , nu .
*CI6:	va-pervyx , na rabocê vsihda sujita [_/] sujita .
*CI6:	prêbjahiš damoj , úsë nadâ kak-tâ zdzelâc´ , úsë prêhatovêc´ .
*CI6:	nu što ?
*CI6:	v cér´kâv sxodzêš , užé ni da kakovâ praznêkâ .
*CI6:	nêčyvo ni xočýccý .
*CI6:	a tam , kanešnâ , my bylê (.) dzec´mê .
*CI6:	možýt , i (.) našý radzicêlê tak by hâvarilê .
*CI6:	što , kanešnâ , étâ úsë sujita dlja jix , nu .
*CI6:	a nam bylâ za radâsc´ , pânimajêš ?
*CI6:	tak što +...
*CI6:	úspâminajêš prostâ dzectvâ .
*CI6:	tam bylâ in´cêrisnej .
*INT:	a što-nibudz´ iščo vspomnêcê .
*INT:	kak vy tam žylê , v dzectvê ?
*INT:	možýt , školu , možýt , tam iščo što-nibudz´ , inciresnyjê mamenty .
*CI6:	nu , školu .
*CI6:	znajêš , my xadzilê +...
*CI6:	za tri kilomêtry ú nas školâ byla .
*CI6:	nu , kanešnâ , sâbirajêšsê vot +...
*CI6:	vsja dzirevnê sâbirajêccý ú školu (.) vot .
*CI6:	tada xodzêš užy , smotrêš .
*CI6:	aha , étâ vot +...
*CI6:	vot tahda vse sâbirajêmsê i vse vmescê idzëm .
*CI6:	tahda , kanešnâ , vêsilej i (.) incêrisnej .
*CI6:	ú školu tam prixodzêš vot .
*CI6:	sa školy , kanešnâ , úžé idzëm úse pa-raznâmu .
*CI6:	ú kaho-tâ urokê (.) bystrej kančajuccý , ú kaho-tâ pozžý .
*CI6:	nu .
*CI6:	nu , kak-tâ +...
*CI6:	ni znaju .
*CI6:	kanešnâ , úspâminajêš dzectvâ , lučšý bylâ .
*CI6:	tam +...
*CI6:	a sičas +...
*CI6:	va-pervyx , ranšý , pânimajêš , kak-tâ ne bylâ takix , štoby nixto ni rabotâú .
*CI6:	tahda vot , ja pomnju , u nas ú dzireúnê adzin mužčynâ , on ni rabotâl .
*CI6:	jivo vse dražnilê , vot kak-tâ +"/.
*CI6:	+" tunijadzêc , tunijadzêc .
*CI6:	úsë ž tam +...
*CI6:	kak-tâ zâstaúljalê jaho rabotâc´ tam .
*CI6:	nu vot +...
*CI6:	a sičas pâsmatrec´ , skol´kâ bêzrabocêcý .
*CI6:	ščas , kanešnâ , bajišsê vot za rabotu .
*CI6:	pâcirjac´ rabotu , kanešnâ .
*CI6:	dzecê , sim´´ja .
*CI6:	nadâ +...
*CI6:	i úsë vot étât vot strax [_/] strax .
*CI6:	i vsë vot étâ .
*CI6:	kažýccý , vot ščas nâprjažonkâ étâ .
*CI6:	kanešnâ , tahda ne bylâ takohâ .
*CI6:	tahda raboty bylâ morê .
*CI6:	rabočýx , mne kažýccý , ni xvatalâ .
*CI6:	tol´kâ vun zâstavljalê [_/] zâstavljalê rabotâc´ .
*CI6:	a sičas +...
*CI6:	ščas takohâ , kanešnâ , netu .
*CI6:	kanešnâ , xočýccý , štob vse rabotâlê .
*CI6:	štob va vsex bylê (.) rabočýjê mista .
*CI6:	štoby +...
*CI6:	nu , kak-tâ , ni znaju +...
*CI6:	štob spakojnêj , kanešnâ .
*CI6:	a tak vot , pânimajêš , dal´šý , padal´šý +...
*CI6:	úsë sâkraščénêjê , sâkraščénêjê , sâkraščénêjê .
*CI6:	nu , kuda ljudzêm ici ?
*CI6:	kanešnâ , hâradok malên´kêj .
*CI6:	mnohâ xto ujizžajêt , mno@k +...
*CI6:	mnohâ xto i pâkidajêt , nu .
*CI6:	a ú mâhilëvê , dumâju , bol´šý tam i mest , kanešnâ .
*CI6:	bol´šý +...
*CI6:	i vsivo bol´šý , no +...
*CI6:	no tam (.) to žý ž samâjê .
*CI6:	tam i ljudzej ža bol´šý .
*CI6:	i +...
*CI6:	i to žý samâjê sâkraščénêjê , sâkraščénêjê vizdze .
*CI6:	vot .
*CI6:	xočýccý , štoby našý bêlarusêjê kak-tâ +...
*CI6:	ni znaju , možýt , xuc´ by ú xocêmskê kakijê-nibudz´ zavodzêkê atkrylê .
*CI6:	štoby (.) ljudzê (.) rabočýjê mista našli .
*CI6:	nu vot , ni znaju .
*CI6:	vot étâvâ (.) čo-tâ bol´šý xočýccý .
*CI6:	štoby bêzrabocêcý ú nas pamen´šý bylâ .
*INT:	a dze vy rabotâjêcê ?
*CI6:	ú rajpo .
*INT:	a râskažycê pra svaju rabotu .
*INT:	nravêccý vam tam ?
*CI6:	nu , kanešnâ , prêvykajêš .
*CI6:	nu , úžý vun pitnaccýc´ let âtrabotâlâ .
*CI6:	prêvykajêš k étâj rabocê , i nravêccý .
*INT:	a kem vy rabotâjêcê ?
*INT:	čém [_//] ú čom zâključajêccý vašý rabotâ ?
*CI6:	nu , sičas ja rabotâju na skladzê , ovâščýxranilêščý .
*CI6:	prênimajêš ovâščý i âtpuskajêš ovâščý .
*CI6:	vot .
*CI6:	a dzesêc´ let bylâ (.) ú zâhâtavicêl´nym mâhazinê .
*CI6:	tam prênimajêš at nâsilenêjê vot .
*CI6:	xto što , étâ samâjê +...
*CI6:	kamu +...
*CI6:	u kavo što-tâ tam vot +...
*CI6:	ranšý my xadzilê padvornyjê abxody vot écê dzelâlê .
*CI6:	u ljudzej tam što lišnêjê , xazjajstvâ svajo kakojê +...
*CI6:	tam svin´nê , karovy vot , ciljatâ .
*CI6:	xto što možýt nam zdac´ ú rajzah , nu .
*CI6:	rajpo étâ pâkupajêt patom .
*CI6:	nu , a sičas +...
@End

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page