int_ch_6

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: CI6 Migrant, INT Interviewer

@ID: brms|int|CI6|38;|female|Informant||Migrant|professional||

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

*CI6: nu , ty znajêš što ?

*CI6: kul´turâ (.) mne šas očýn´ nravêccý bêlarusêjê .

*CI6: vot .

*CI6: va-pervyx , mne nravêccý to , što vizdze mnohâ cvitoú .

*CI6: ú ljubyx hâradax sičas vot .

*CI6: i ú mâhilëvê , i vizdze vot .

*CI6: i mne nravêccý , što tam i uxažývâjut za jimê , i pâlivajut .

*CI6: i tam vot écê +...

*CI6: nu , xârašo tam .

*CI6: i cvêtavody vse (.) vot .

*CI6: vot étâ mne očýn´ nravêccý .

*CI6: što ranšý , da , takovâ ne bylâ , što +...

*CI6: a sičas vot étâ mne +...

*CI6: va-pervyx , étâ vsë ukrašajêt .

*CI6: étâ +...

*CI6: dažý vot zâjizžajêš , vidzêš cvitov tam .

*CI6: užy kak-tâ čýlaveku bolêjê prijatnâ užé , xârašo .

*CI6: naščot kul´tury , étâ úžé (.) xârašo vizdze .

*CI6: i dažý v každâm rajonnâm vot horâdzê každyj prêdsidacêl´ râj´´êspalkomâ smotrêt tol´kâ za kul´turâj .

*CI6: mne kažýccý tak , pâčymu ta ú pervuju očýrêdz´ .

*CI6: a patom užy +/.

*INT: a vot vy ljubêcê (.) slušýc´ bêlaruskêjê pesnê , vot smatrec´ tancý bêlaruskêjê ?

*CI6: +< inahda .

*INT: inahda , da ?

*CI6: da , inahda .

*INT: a vot kak vy dumâjêcê , vot ani (.) xârašo tam razvêty ?

*INT: vot imênnâ vot s étâj stârany k kul´turê jeslê pâdajci .

*INT: vot imênnâ (.) pesnê tam +/.

*CI6: da .

*CI6: vot kada smotrêš , znajêš , kada vot +...

*CI6: ivan kupalâ kada praxodzêt .

*CI6: vot pa cêlivizâru smotrêš .

*CI6: tam z druhix rajonâv kak pakazyvâjut vot .

*CI6: tak inciresnâ , krasivâ .

*CI6: prjamâ vot usmatrêvâjêšsê , da .

*CI6: i vot dažý , pânimajêš , kada (.) brat prêjizžajêt s maskvy , vot vključym bêlaruskuju našu prahramu .

*CI6: i tam vot takijê jesc´ .

*CI6: <sel´skêj čas>["] tam .

*CI6: nu , i tam vot +...

*CI6: pa mâhilëúskâj častâ oblâscê vot tam .

*CI6: xodzêt tam pa dzêriúnjax tam .

*CI6: tam pa babkâx +...

*CI6: nu , tam to babkê to pesnê (.) pajut , to tam (.) prjadut , to tam +...

*CI6: i inciresnâ étâ .

*CI6: smotrêš prjamâ vot (.) z zâhlidzen´jêm vot étâ úsë .

*CI6: va-pervyx , my rasli , tožý (.) u macêrê prjalkâ byla .

*CI6: ina@w i prjalâ , i vizalâ tam (.) úsë .

*CI6: i samê iščo na sânaprjadkê my tam (.) écê , nitkê dzelâlê .

*CI6: nu vot , pânimajêš ?

*CI6: kak-tâ étâ inciresnâ .

*CI6: úspâminajêš , va-pervyx , dzectvâ úsë .

*CI6: i (.) smotrêš +...

*CI6: étâ úžý , pânimajêš , étâ vot +...

*CI6: malâ [_/] malâ , kanešnâ , étâvâ âstajoccý .

*CI6: étâ vsë vymirajêt .

*CI6: a pâsmatrec´ inciresnâ .

*CI6: da , sičas užy takovâ netu .

*CI6: étâ ú dzêriúnjax astalâs´ tam (.) kojê-hdze , možýt , užy .

*INT: a pesnê starinnyjê pelê babuškê vašý ?

*CI6: da .

*INT: tožý vam nravêlâs´ ?

*CI6: da .

*CI6: úsihda na pečkê slušýlê .

*CI6: kahda ani vot tam to s sânaprjadkâmê , to tam (.) étâ , voúnu étu kahda vot (.) prjadut .

*CI6: sjadut tada , pesnê pajut .

*CI6: i slušýlê ú dzectvê , slušýlê , inciresnâ .

*INT: a babuškâ ni učylâ tam vas (.) što-nibudz´ ?

*CI6: babuškê ne bylâ .

*CI6: u nas babuškê našý kak-tâ ú vajnu pahiblê , i adna , i vtarajê .

*CI6: my jix i ni vidzêlê .

*CI6: a vot (.) mamâ našý , i k mamê tam prêxadzilê .

*CI6: tam , nu , takijê (.) babuškê .

*CI6: nu , ni to što ani staryjê +...

*CI6: nu , takijê , možýt , staršý mamkê našýj .

*CI6: vot ani sâbiralês´ na (.) éty , prjalê tam i +...

*CI6: net , ani ni učylê .

*CI6: no kak-tâ ani učylê nas prjasc´ , ani učylê , étâ samâjê .

*CI6: nu , a pesnê (.) samê +...

*CI6: što slyšýlê u jix .

*CI6: tak samê , možýt , ú dzectvê tam xadzilê kahda i pelê .

*CI6: a tak (.) net .

*INT: a praznêkê ran´šý tak žý âtmič´alê , kak š´č´as , ilê pâ-druhomu ?

*CI6: +< ne , ty što !

*CI6: ran´šý praznêkê kak my âtmičalê (.) inciresnâ !

*CI6: étâ +...

*CI6: dažý écê samyjê sorâkê .

*CI6: kak vspomnêš vot ú dzectvê .

*CI6: ja hâvarju , dažý pasxâ u nas prâxadzilâ ú dzireúnê .

*CI6: my +...

*CI6: na každuju pasxu vot radzicêlê nam pâkupalê úsihda novuju adzeždu úsihda .

*CI6: i novuju obuú .

*CI6: úsihda novâjê adzeždâ štob byla .

*CI6: čystâ , krasivâ tak , svetlâ vsë .

*CI6: vot écê +...

*CI6: l´njanyjê vse écê , vyšyvanyjê .

*CI6: [_////] i pâlacencý , i (.) na kravacê u nas bylê pâduzornêkê vot écê .

*CI6: vsë vot étâ vot , što svajimê rukamê dzelâlê .

*CI6: i nakidkê na paduškê .

*CI6: vsë vot étâ čystâ zâscilajêš .

*CI6: tak krasivâ étâ bylâ .

*CI6: étâ +...

*CI6: kak-tâ ran´šý , znajêš , ú dzirevnê vot étâ žylê .

*CI6: kanešnâ , ú horâdzê pasmotrêš , vot xočýccý hâradskovâ , da ?

*CI6: a sičas užy vot étâ , hâradskoj vot étâj i ni xočýccý .

*CI6: xočýccý vot +...

*CI6: sjadziš druhoj raz i vspâminajêš , kak étâ bylâ .

*CI6: kak étâ bylâ krasivâ na praznêk .

*CI6: čystâ tak vsihda i vse vot (.) tada vot kak-tâ , ni znaju +...

*CI6: i (.) xrësnâjê vsihda prêxadzilê s xrësnym .

*CI6: i tam (.) kanfety i jajcý vsihda prênasilê .

*CI6: samê my nêkahda ni xadzilê .

*CI6: úsihda vot xrësnyjê kak-tâ prêxadzilê .

*CI6: na sorâkê to žý samâjê .

*CI6: u nas vot i (.) plac´cê krasivyjê adzenêš , novyjê .

*CI6: i tam kačélê nam pavesêt .

*CI6: i mamkâ tam ptušýk nâpjakec´ , pjačén´@k +...

*CI6: étâ bylâ očýn´ krasivâ .

*CI6: vot zâpâminajêš vot étâ .

*CI6: ščas takovâ netu .

*CI6: praznêk , nu i praznêk .

*CI6: nu , tam , kanešnâ , nâpjakeš étyx pjačén´@k [_//] pêčynjušýk dzetkâm .

*CI6: nu i vsë .

*CI6: nu , a tak +...

*CI6: ran´šý in´cêrisnej bylâ .

*CI6: i praznêkê (.) lučšý prâxadzilê .

*CI6: vot .

*CI6: možýt +...

*CI6: ty znajêš , možýt , étâ prostâ vâspâminanêjê dzeckêjê , no [_/] no kak-tâ +...

*CI6: xočýccý vot , štob bylâ tak úsihda .

*CI6: no ščas dažý +...

*CI6: nu , ni znaju .

*CI6: možýt , što (.) vzroslâjê , pasxâ étâ pravodzêccý , nu .

*CI6: va-pervyx , na rabocê vsihda sujita [_/] sujita .

*CI6: prêbjahiš damoj , úsë nadâ kak-tâ zdzelâc´ , úsë prêhatovêc´ .

*CI6: nu što ?

*CI6: v cér´kâv sxodzêš , užé ni da kakovâ praznêkâ .

*CI6: nêčyvo ni xočýccý .

*CI6: a tam , kanešnâ , my bylê (.) dzec´mê .

*CI6: možýt , i (.) našý radzicêlê tak by hâvarilê .

*CI6: što , kanešnâ , étâ úsë sujita dlja jix , nu .

*CI6: a nam bylâ za radâsc´ , pânimajêš ?

*CI6: tak što +...

*CI6: úspâminajêš prostâ dzectvâ .

*CI6: tam bylâ in´cêrisnej .

*INT: a što-nibudz´ iščo vspomnêcê .

*INT: kak vy tam žylê , v dzectvê ?

*INT: možýt , školu , možýt , tam iščo što-nibudz´ , inciresnyjê mamenty .

*CI6: nu , školu .

*CI6: znajêš , my xadzilê +...

*CI6: za tri kilomêtry ú nas školâ byla .

*CI6: nu , kanešnâ , sâbirajêšsê vot +...

*CI6: vsja dzirevnê sâbirajêccý ú školu (.) vot .

*CI6: tada xodzêš užy , smotrêš .

*CI6: aha , étâ vot +...

*CI6: vot tahda vse sâbirajêmsê i vse vmescê idzëm .

*CI6: tahda , kanešnâ , vêsilej i (.) incêrisnej .

*CI6: ú školu tam prixodzêš vot .

*CI6: sa školy , kanešnâ , úžé idzëm úse pa-raznâmu .

*CI6: ú kaho-tâ urokê (.) bystrej kančajuccý , ú kaho-tâ pozžý .

*CI6: nu .

*CI6: nu , kak-tâ +...

*CI6: ni znaju .

*CI6: kanešnâ , úspâminajêš dzectvâ , lučšý bylâ .

*CI6: tam +...

*CI6: a sičas +...

*CI6: va-pervyx , ranšý , pânimajêš , kak-tâ ne bylâ takix , štoby nixto ni rabotâú .

*CI6: tahda vot , ja pomnju , u nas ú dzireúnê adzin mužčynâ , on ni rabotâl .

*CI6: jivo vse dražnilê , vot kak-tâ +"/.

*CI6: +" tunijadzêc , tunijadzêc .

*CI6: úsë ž tam +...

*CI6: kak-tâ zâstaúljalê jaho rabotâc´ tam .

*CI6: nu vot +...

*CI6: a sičas pâsmatrec´ , skol´kâ bêzrabocêcý .

*CI6: ščas , kanešnâ , bajišsê vot za rabotu .

*CI6: pâcirjac´ rabotu , kanešnâ .

*CI6: dzecê , sim´´ja .

*CI6: nadâ +...

*CI6: i úsë vot étât vot strax [_/] strax .

*CI6: i vsë vot étâ .

*CI6: kažýccý , vot ščas nâprjažonkâ étâ .

*CI6: kanešnâ , tahda ne bylâ takohâ .

*CI6: tahda raboty bylâ morê .

*CI6: rabočýx , mne kažýccý , ni xvatalâ .

*CI6: tol´kâ vun zâstavljalê [_/] zâstavljalê rabotâc´ .

*CI6: a sičas +...

*CI6: ščas takohâ , kanešnâ , netu .

*CI6: kanešnâ , xočýccý , štob vse rabotâlê .

*CI6: štob va vsex bylê (.) rabočýjê mista .

*CI6: štoby +...

*CI6: nu , kak-tâ , ni znaju +...

*CI6: štob spakojnêj , kanešnâ .

*CI6: a tak vot , pânimajêš , dal´šý , padal´šý +...

*CI6: úsë sâkraščénêjê , sâkraščénêjê , sâkraščénêjê .

*CI6: nu , kuda ljudzêm ici ?

*CI6: kanešnâ , hâradok malên´kêj .

*CI6: mnohâ xto ujizžajêt , mno@k +...

*CI6: mnohâ xto i pâkidajêt , nu .

*CI6: a ú mâhilëvê , dumâju , bol´šý tam i mest , kanešnâ .

*CI6: bol´šý +...

*CI6: i vsivo bol´šý , no +...

*CI6: no tam (.) to žý ž samâjê .

*CI6: tam i ljudzej ža bol´šý .

*CI6: i +...

*CI6: i to žý samâjê sâkraščénêjê , sâkraščénêjê vizdze .

*CI6: vot .

*CI6: xočýccý , štoby našý bêlarusêjê kak-tâ +...

*CI6: ni znaju , možýt , xuc´ by ú xocêmskê kakijê-nibudz´ zavodzêkê atkrylê .

*CI6: štoby (.) ljudzê (.) rabočýjê mista našli .

*CI6: nu vot , ni znaju .

*CI6: vot étâvâ (.) čo-tâ bol´šý xočýccý .

*CI6: štoby bêzrabocêcý ú nas pamen´šý bylâ .

*INT: a dze vy rabotâjêcê ?

*CI6: ú rajpo .

*INT: a râskažycê pra svaju rabotu .

*INT: nravêccý vam tam ?

*CI6: nu , kanešnâ , prêvykajêš .

*CI6: nu , úžý vun pitnaccýc´ let âtrabotâlâ .

*CI6: prêvykajêš k étâj rabocê , i nravêccý .

*INT: a kem vy rabotâjêcê ?

*INT: čém [_//] ú čom zâključajêccý vašý rabotâ ?

*CI6: nu , sičas ja rabotâju na skladzê , ovâščýxranilêščý .

*CI6: prênimajêš ovâščý i âtpuskajêš ovâščý .

*CI6: vot .

*CI6: a dzesêc´ let bylâ (.) ú zâhâtavicêl´nym mâhazinê .

*CI6: tam prênimajêš at nâsilenêjê vot .

*CI6: xto što , étâ samâjê +...

*CI6: kamu +...

*CI6: u kavo što-tâ tam vot +...

*CI6: ranšý my xadzilê padvornyjê abxody vot écê dzelâlê .

*CI6: u ljudzej tam što lišnêjê , xazjajstvâ svajo kakojê +...

*CI6: tam svin´nê , karovy vot , ciljatâ .

*CI6: xto što možýt nam zdac´ ú rajzah , nu .

*CI6: rajpo étâ pâkupajêt patom .

*CI6: nu , a sičas +...

@End

(Stand: 09.06.2021)