int_ch_6

@Begin

@Languages:brms, nan

@Participants:CI6 Migrant, INT Interviewer

@ID:brms|int|CI6|38;|female|Informant||Migrant|professional||

@ID:nan|int|INT|||||Interviewer|||

*CI6:nu , ty znajêš što ?

*CI6:kul´turâ (.) mne šas očýn´ nravêccý bêlarusêjê .

*CI6:vot .

*CI6:va-pervyx , mne nravêccý to , što vizdze mnohâ cvitoú .

*CI6:ú ljubyx hâradax sičas vot .

*CI6:i ú mâhilëvê , i vizdze vot .

*CI6:i mne nravêccý , što tam i uxažývâjut za jimê , i pâlivajut .

*CI6:i tam vot écê +...

*CI6:nu , xârašo tam .

*CI6:i cvêtavody vse (.) vot .

*CI6:vot étâ mne očýn´ nravêccý .

*CI6:što ranšý , da , takovâ ne bylâ , što +...

*CI6:a sičas vot étâ mne +...

*CI6:va-pervyx , étâ vsë ukrašajêt .

*CI6:étâ +...

*CI6:dažý vot zâjizžajêš , vidzêš cvitov tam .

*CI6:užy kak-tâ čýlaveku bolêjê prijatnâ užé , xârašo .

*CI6:naščot kul´tury , étâ úžé (.) xârašo vizdze .

*CI6:i dažý v každâm rajonnâm vot horâdzê každyj prêdsidacêl´ râj´´êspalkomâ smotrêt tol´kâ za kul´turâj .

*CI6:mne kažýccý tak , pâčymu ta ú pervuju očýrêdz´ .

*CI6:a patom užy +/.

*INT:a vot vy ljubêcê (.) slušýc´ bêlaruskêjê pesnê , vot smatrec´ tancý bêlaruskêjê ?

*CI6:+< inahda .

*INT:inahda , da ?

*CI6:da , inahda .

*INT:a vot kak vy dumâjêcê , vot ani (.) xârašo tam razvêty ?

*INT:vot imênnâ vot s étâj stârany k kul´turê jeslê pâdajci .

*INT:vot imênnâ (.) pesnê tam +/.

*CI6:da .

*CI6:vot kada smotrêš , znajêš , kada vot +...

*CI6:ivan kupalâ kada praxodzêt .

*CI6:vot pa cêlivizâru smotrêš .

*CI6:tam z druhix rajonâv kak pakazyvâjut vot .

*CI6:tak inciresnâ , krasivâ .

*CI6:prjamâ vot usmatrêvâjêšsê , da .

*CI6:i vot dažý , pânimajêš , kada (.) brat prêjizžajêt s maskvy , vot vključym bêlaruskuju našu prahramu .

*CI6:i tam vot takijê jesc´ .

*CI6:<sel´skêj čas>["] tam .

*CI6:nu , i tam vot +...

*CI6:pa mâhilëúskâj častâ oblâscê vot tam .

*CI6:xodzêt tam pa dzêriúnjax tam .

*CI6:tam pa babkâx +...

*CI6:nu , tam to babkê to pesnê (.) pajut , to tam (.) prjadut , to tam +...

*CI6:i inciresnâ étâ .

*CI6:smotrêš prjamâ vot (.) z zâhlidzen´jêm vot étâ úsë .

*CI6:va-pervyx , my rasli , tožý (.) u macêrê prjalkâ byla .

*CI6:ina@w i prjalâ , i vizalâ tam (.) úsë .

*CI6:i samê iščo na sânaprjadkê my tam (.) écê , nitkê dzelâlê .

*CI6:nu vot , pânimajêš ?

*CI6:kak-tâ étâ inciresnâ .

*CI6:úspâminajêš , va-pervyx , dzectvâ úsë .

*CI6:i (.) smotrêš +...

*CI6:étâ úžý , pânimajêš , étâ vot +...

*CI6:malâ [_/] malâ , kanešnâ , étâvâ âstajoccý .

*CI6:étâ vsë vymirajêt .

*CI6:a pâsmatrec´ inciresnâ .

*CI6:da , sičas užy takovâ netu .

*CI6:étâ ú dzêriúnjax astalâs´ tam (.) kojê-hdze , možýt , užy .

*INT:a pesnê starinnyjê pelê babuškê vašý ?

*CI6:da .

*INT:tožý vam nravêlâs´ ?

*CI6:da .

*CI6:úsihda na pečkê slušýlê .

*CI6:kahda ani vot tam to s sânaprjadkâmê , to tam (.) étâ , voúnu étu kahda vot (.) prjadut .

*CI6:sjadut tada , pesnê pajut .

*CI6:i slušýlê ú dzectvê , slušýlê , inciresnâ .

*INT:a babuškâ ni učylâ tam vas (.) što-nibudz´ ?

*CI6:babuškê ne bylâ .

*CI6:u nas babuškê našý kak-tâ ú vajnu pahiblê , i adna , i vtarajê .

*CI6:my jix i ni vidzêlê .

*CI6:a vot (.) mamâ našý , i k mamê tam prêxadzilê .

*CI6:tam , nu , takijê (.) babuškê .

*CI6:nu , ni to što ani staryjê +...

*CI6:nu , takijê , možýt , staršý mamkê našýj .

*CI6:vot ani sâbiralês´ na (.) éty , prjalê tam i +...

*CI6:net , ani ni učylê .

*CI6:no kak-tâ ani učylê nas prjasc´ , ani učylê , étâ samâjê .

*CI6:nu , a pesnê (.) samê +...

*CI6:što slyšýlê u jix .

*CI6:tak samê , možýt , ú dzectvê tam xadzilê kahda i pelê .

*CI6:a tak (.) net .

*INT:a praznêkê ran´šý tak žý âtmič´alê , kak š´č´as , ilê pâ-druhomu ?

*CI6:+< ne , ty što !

*CI6:ran´šý praznêkê kak my âtmičalê (.) inciresnâ !

*CI6:étâ +...

*CI6:dažý écê samyjê sorâkê .

*CI6:kak vspomnêš vot ú dzectvê .

*CI6:ja hâvarju , dažý pasxâ u nas prâxadzilâ ú dzireúnê .

*CI6:my +...

*CI6:na každuju pasxu vot radzicêlê nam pâkupalê úsihda novuju adzeždu úsihda .

*CI6:i novuju obuú .

*CI6:úsihda novâjê adzeždâ štob byla .

*CI6:čystâ , krasivâ tak , svetlâ vsë .

*CI6:vot écê +...

*CI6:l´njanyjê vse écê , vyšyvanyjê .

*CI6:[_////] i pâlacencý , i (.) na kravacê u nas bylê pâduzornêkê vot écê .

*CI6:vsë vot étâ vot , što svajimê rukamê dzelâlê .

*CI6:i nakidkê na paduškê .

*CI6:vsë vot étâ čystâ zâscilajêš .

*CI6:tak krasivâ étâ bylâ .

*CI6:étâ +...

*CI6:kak-tâ ran´šý , znajêš , ú dzirevnê vot étâ žylê .

*CI6:kanešnâ , ú horâdzê pasmotrêš , vot xočýccý hâradskovâ , da ?

*CI6:a sičas užy vot étâ , hâradskoj vot étâj i ni xočýccý .

*CI6:xočýccý vot +...

*CI6:sjadziš druhoj raz i vspâminajêš , kak étâ bylâ .

*CI6:kak étâ bylâ krasivâ na praznêk .

*CI6:čystâ tak vsihda i vse vot (.) tada vot kak-tâ , ni znaju +...

*CI6:i (.) xrësnâjê vsihda prêxadzilê s xrësnym .

*CI6:i tam (.) kanfety i jajcý vsihda prênasilê .

*CI6:samê my nêkahda ni xadzilê .

*CI6:úsihda vot xrësnyjê kak-tâ prêxadzilê .

*CI6:na sorâkê to žý samâjê .

*CI6:u nas vot i (.) plac´cê krasivyjê adzenêš , novyjê .

*CI6:i tam kačélê nam pavesêt .

*CI6:i mamkâ tam ptušýk nâpjakec´ , pjačén´@k +...

*CI6:étâ bylâ očýn´ krasivâ .

*CI6:vot zâpâminajêš vot étâ .

*CI6:ščas takovâ netu .

*CI6:praznêk , nu i praznêk .

*CI6:nu , tam , kanešnâ , nâpjakeš étyx pjačén´@k [_//] pêčynjušýk dzetkâm .

*CI6:nu i vsë .

*CI6:nu , a tak +...

*CI6:ran´šý in´cêrisnej bylâ .

*CI6:i praznêkê (.) lučšý prâxadzilê .

*CI6:vot .

*CI6:možýt +...

*CI6:ty znajêš , možýt , étâ prostâ vâspâminanêjê dzeckêjê , no [_/] no kak-tâ +...

*CI6:xočýccý vot , štob bylâ tak úsihda .

*CI6:no ščas dažý +...

*CI6:nu , ni znaju .

*CI6:možýt , što (.) vzroslâjê , pasxâ étâ pravodzêccý , nu .

*CI6:va-pervyx , na rabocê vsihda sujita [_/] sujita .

*CI6:prêbjahiš damoj , úsë nadâ kak-tâ zdzelâc´ , úsë prêhatovêc´ .

*CI6:nu što ?

*CI6:v cér´kâv sxodzêš , užé ni da kakovâ praznêkâ .

*CI6:nêčyvo ni xočýccý .

*CI6:a tam , kanešnâ , my bylê (.) dzec´mê .

*CI6:možýt , i (.) našý radzicêlê tak by hâvarilê .

*CI6:što , kanešnâ , étâ úsë sujita dlja jix , nu .

*CI6:a nam bylâ za radâsc´ , pânimajêš ?

*CI6:tak što +...

*CI6:úspâminajêš prostâ dzectvâ .

*CI6:tam bylâ in´cêrisnej .

*INT:a što-nibudz´ iščo vspomnêcê .

*INT:kak vy tam žylê , v dzectvê ?

*INT:možýt , školu , možýt , tam iščo što-nibudz´ , inciresnyjê mamenty .

*CI6:nu , školu .

*CI6:znajêš , my xadzilê +...

*CI6:za tri kilomêtry ú nas školâ byla .

*CI6:nu , kanešnâ , sâbirajêšsê vot +...

*CI6:vsja dzirevnê sâbirajêccý ú školu (.) vot .

*CI6:tada xodzêš užy , smotrêš .

*CI6:aha , étâ vot +...

*CI6:vot tahda vse sâbirajêmsê i vse vmescê idzëm .

*CI6:tahda , kanešnâ , vêsilej i (.) incêrisnej .

*CI6:ú školu tam prixodzêš vot .

*CI6:sa školy , kanešnâ , úžé idzëm úse pa-raznâmu .

*CI6:ú kaho-tâ urokê (.) bystrej kančajuccý , ú kaho-tâ pozžý .

*CI6:nu .

*CI6:nu , kak-tâ +...

*CI6:ni znaju .

*CI6:kanešnâ , úspâminajêš dzectvâ , lučšý bylâ .

*CI6:tam +...

*CI6:a sičas +...

*CI6:va-pervyx , ranšý , pânimajêš , kak-tâ ne bylâ takix , štoby nixto ni rabotâú .

*CI6:tahda vot , ja pomnju , u nas ú dzireúnê adzin mužčynâ , on ni rabotâl .

*CI6:jivo vse dražnilê , vot kak-tâ +"/.

*CI6:+" tunijadzêc , tunijadzêc .

*CI6:úsë ž tam +...

*CI6:kak-tâ zâstaúljalê jaho rabotâc´ tam .

*CI6:nu vot +...

*CI6:a sičas pâsmatrec´ , skol´kâ bêzrabocêcý .

*CI6:ščas , kanešnâ , bajišsê vot za rabotu .

*CI6:pâcirjac´ rabotu , kanešnâ .

*CI6:dzecê , sim´´ja .

*CI6:nadâ +...

*CI6:i úsë vot étât vot strax [_/] strax .

*CI6:i vsë vot étâ .

*CI6:kažýccý , vot ščas nâprjažonkâ étâ .

*CI6:kanešnâ , tahda ne bylâ takohâ .

*CI6:tahda raboty bylâ morê .

*CI6:rabočýx , mne kažýccý , ni xvatalâ .

*CI6:tol´kâ vun zâstavljalê [_/] zâstavljalê rabotâc´ .

*CI6:a sičas +...

*CI6:ščas takohâ , kanešnâ , netu .

*CI6:kanešnâ , xočýccý , štob vse rabotâlê .

*CI6:štob va vsex bylê (.) rabočýjê mista .

*CI6:štoby +...

*CI6:nu , kak-tâ , ni znaju +...

*CI6:štob spakojnêj , kanešnâ .

*CI6:a tak vot , pânimajêš , dal´šý , padal´šý +...

*CI6:úsë sâkraščénêjê , sâkraščénêjê , sâkraščénêjê .

*CI6:nu , kuda ljudzêm ici ?

*CI6:kanešnâ , hâradok malên´kêj .

*CI6:mnohâ xto ujizžajêt , mno@k +...

*CI6:mnohâ xto i pâkidajêt , nu .

*CI6:a ú mâhilëvê , dumâju , bol´šý tam i mest , kanešnâ .

*CI6:bol´šý +...

*CI6:i vsivo bol´šý , no +...

*CI6:no tam (.) to žý ž samâjê .

*CI6:tam i ljudzej ža bol´šý .

*CI6:i +...

*CI6:i to žý samâjê sâkraščénêjê , sâkraščénêjê vizdze .

*CI6:vot .

*CI6:xočýccý , štoby našý bêlarusêjê kak-tâ +...

*CI6:ni znaju , možýt , xuc´ by ú xocêmskê kakijê-nibudz´ zavodzêkê atkrylê .

*CI6:štoby (.) ljudzê (.) rabočýjê mista našli .

*CI6:nu vot , ni znaju .

*CI6:vot étâvâ (.) čo-tâ bol´šý xočýccý .

*CI6:štoby bêzrabocêcý ú nas pamen´šý bylâ .

*INT:a dze vy rabotâjêcê ?

*CI6:ú rajpo .

*INT:a râskažycê pra svaju rabotu .

*INT:nravêccý vam tam ?

*CI6:nu , kanešnâ , prêvykajêš .

*CI6:nu , úžý vun pitnaccýc´ let âtrabotâlâ .

*CI6:prêvykajêš k étâj rabocê , i nravêccý .

*INT:a kem vy rabotâjêcê ?

*INT:čém [_//] ú čom zâključajêccý vašý rabotâ ?

*CI6:nu , sičas ja rabotâju na skladzê , ovâščýxranilêščý .

*CI6:prênimajêš ovâščý i âtpuskajêš ovâščý .

*CI6:vot .

*CI6:a dzesêc´ let bylâ (.) ú zâhâtavicêl´nym mâhazinê .

*CI6:tam prênimajêš at nâsilenêjê vot .

*CI6:xto što , étâ samâjê +...

*CI6:kamu +...

*CI6:u kavo što-tâ tam vot +...

*CI6:ranšý my xadzilê padvornyjê abxody vot écê dzelâlê .

*CI6:u ljudzej tam što lišnêjê , xazjajstvâ svajo kakojê +...

*CI6:tam svin´nê , karovy vot , ciljatâ .

*CI6:xto što možýt nam zdac´ ú rajzah , nu .

*CI6:rajpo étâ pâkupajêt patom .

*CI6:nu , a sičas +...

@End

(Stand: 09.06.2021)