int_ch_6

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: CI6 Migrant, INT Interviewer @ID: brms|int|CI6|38;|female|Informant||Migrant|professional|| @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| *CI6: nu , ty znajêš što ? *CI6: kul´turâ (.) mne šas očýn´ nravêccý bêlarusêjê . *CI6: vot . *CI6: va-pervyx , mne nravêccý to , što vizdze mnohâ cvitoú . *CI6: ú ljubyx hâradax sičas vot . *CI6: i ú mâhilëvê , i vizdze vot . *CI6: i mne nravêccý , što tam i uxažývâjut za jimê , i pâlivajut . *CI6: i tam vot écê +... *CI6: nu , xârašo tam . *CI6: i cvêtavody vse (.) vot . *CI6: vot étâ mne očýn´ nravêccý . *CI6: što ranšý , da , takovâ ne bylâ , što +... *CI6: a sičas vot étâ mne +... *CI6: va-pervyx , étâ vsë ukrašajêt . *CI6: étâ +... *CI6: dažý vot zâjizžajêš , vidzêš cvitov tam . *CI6: užy kak-tâ čýlaveku bolêjê prijatnâ užé , xârašo . *CI6: naščot kul´tury , étâ úžé (.) xârašo vizdze . *CI6: i dažý v každâm rajonnâm vot horâdzê každyj prêdsidacêl´ râj´´êspalkomâ smotrêt tol´kâ za kul´turâj . *CI6: mne kažýccý tak , pâčymu ta ú pervuju očýrêdz´ . *CI6: a patom užy +/. *INT: a vot vy ljubêcê (.) slušýc´ bêlaruskêjê pesnê , vot smatrec´ tancý bêlaruskêjê ? *CI6: +< inahda . *INT: inahda , da ? *CI6: da , inahda . *INT: a vot kak vy dumâjêcê , vot ani (.) xârašo tam razvêty ? *INT: vot imênnâ vot s étâj stârany k kul´turê jeslê pâdajci . *INT: vot imênnâ (.) pesnê tam +/. *CI6: da . *CI6: vot kada smotrêš , znajêš , kada vot +... *CI6: ivan kupalâ kada praxodzêt . *CI6: vot pa cêlivizâru smotrêš . *CI6: tam z druhix rajonâv kak pakazyvâjut vot . *CI6: tak inciresnâ , krasivâ . *CI6: prjamâ vot usmatrêvâjêšsê , da . *CI6: i vot dažý , pânimajêš , kada (.) brat prêjizžajêt s maskvy , vot vključym bêlaruskuju našu prahramu . *CI6: i tam vot takijê jesc´ . *CI6: <sel´skêj čas>["] tam . *CI6: nu , i tam vot +... *CI6: pa mâhilëúskâj častâ oblâscê vot tam . *CI6: xodzêt tam pa dzêriúnjax tam . *CI6: tam pa babkâx +... *CI6: nu , tam to babkê to pesnê (.) pajut , to tam (.) prjadut , to tam +... *CI6: i inciresnâ étâ . *CI6: smotrêš prjamâ vot (.) z zâhlidzen´jêm vot étâ úsë . *CI6: va-pervyx , my rasli , tožý (.) u macêrê prjalkâ byla . *CI6: ina@w i prjalâ , i vizalâ tam (.) úsë . *CI6: i samê iščo na sânaprjadkê my tam (.) écê , nitkê dzelâlê . *CI6: nu vot , pânimajêš ? *CI6: kak-tâ étâ inciresnâ . *CI6: úspâminajêš , va-pervyx , dzectvâ úsë . *CI6: i (.) smotrêš +... *CI6: étâ úžý , pânimajêš , étâ vot +... *CI6: malâ [_/] malâ , kanešnâ , étâvâ âstajoccý . *CI6: étâ vsë vymirajêt . *CI6: a pâsmatrec´ inciresnâ . *CI6: da , sičas užy takovâ netu . *CI6: étâ ú dzêriúnjax astalâs´ tam (.) kojê-hdze , možýt , užy . *INT: a pesnê starinnyjê pelê babuškê vašý ? *CI6: da . *INT: tožý vam nravêlâs´ ? *CI6: da . *CI6: úsihda na pečkê slušýlê . *CI6: kahda ani vot tam to s sânaprjadkâmê , to tam (.) étâ , voúnu étu kahda vot (.) prjadut . *CI6: sjadut tada , pesnê pajut . *CI6: i slušýlê ú dzectvê , slušýlê , inciresnâ . *INT: a babuškâ ni učylâ tam vas (.) što-nibudz´ ? *CI6: babuškê ne bylâ . *CI6: u nas babuškê našý kak-tâ ú vajnu pahiblê , i adna , i vtarajê . *CI6: my jix i ni vidzêlê . *CI6: a vot (.) mamâ našý , i k mamê tam prêxadzilê . *CI6: tam , nu , takijê (.) babuškê . *CI6: nu , ni to što ani staryjê +... *CI6: nu , takijê , možýt , staršý mamkê našýj . *CI6: vot ani sâbiralês´ na (.) éty , prjalê tam i +... *CI6: net , ani ni učylê . *CI6: no kak-tâ ani učylê nas prjasc´ , ani učylê , étâ samâjê . *CI6: nu , a pesnê (.) samê +... *CI6: što slyšýlê u jix . *CI6: tak samê , možýt , ú dzectvê tam xadzilê kahda i pelê . *CI6: a tak (.) net . *INT: a praznêkê ran´šý tak žý âtmič´alê , kak š´č´as , ilê pâ-druhomu ? *CI6: +< ne , ty što ! *CI6: ran´šý praznêkê kak my âtmičalê (.) inciresnâ ! *CI6: étâ +... *CI6: dažý écê samyjê sorâkê . *CI6: kak vspomnêš vot ú dzectvê . *CI6: ja hâvarju , dažý pasxâ u nas prâxadzilâ ú dzireúnê . *CI6: my +... *CI6: na každuju pasxu vot radzicêlê nam pâkupalê úsihda novuju adzeždu úsihda . *CI6: i novuju obuú . *CI6: úsihda novâjê adzeždâ štob byla . *CI6: čystâ , krasivâ tak , svetlâ vsë . *CI6: vot écê +... *CI6: l´njanyjê vse écê , vyšyvanyjê . *CI6: [_////] i pâlacencý , i (.) na kravacê u nas bylê pâduzornêkê vot écê . *CI6: vsë vot étâ vot , što svajimê rukamê dzelâlê . *CI6: i nakidkê na paduškê . *CI6: vsë vot étâ čystâ zâscilajêš . *CI6: tak krasivâ étâ bylâ . *CI6: étâ +... *CI6: kak-tâ ran´šý , znajêš , ú dzirevnê vot étâ žylê . *CI6: kanešnâ , ú horâdzê pasmotrêš , vot xočýccý hâradskovâ , da ? *CI6: a sičas užy vot étâ , hâradskoj vot étâj i ni xočýccý . *CI6: xočýccý vot +... *CI6: sjadziš druhoj raz i vspâminajêš , kak étâ bylâ . *CI6: kak étâ bylâ krasivâ na praznêk . *CI6: čystâ tak vsihda i vse vot (.) tada vot kak-tâ , ni znaju +... *CI6: i (.) xrësnâjê vsihda prêxadzilê s xrësnym . *CI6: i tam (.) kanfety i jajcý vsihda prênasilê . *CI6: samê my nêkahda ni xadzilê . *CI6: úsihda vot xrësnyjê kak-tâ prêxadzilê . *CI6: na sorâkê to žý samâjê . *CI6: u nas vot i (.) plac´cê krasivyjê adzenêš , novyjê . *CI6: i tam kačélê nam pavesêt . *CI6: i mamkâ tam ptušýk nâpjakec´ , pjačén´@k +... *CI6: étâ bylâ očýn´ krasivâ . *CI6: vot zâpâminajêš vot étâ . *CI6: ščas takovâ netu . *CI6: praznêk , nu i praznêk . *CI6: nu , tam , kanešnâ , nâpjakeš étyx pjačén´@k [_//] pêčynjušýk dzetkâm . *CI6: nu i vsë . *CI6: nu , a tak +... *CI6: ran´šý in´cêrisnej bylâ . *CI6: i praznêkê (.) lučšý prâxadzilê . *CI6: vot . *CI6: možýt +... *CI6: ty znajêš , možýt , étâ prostâ vâspâminanêjê dzeckêjê , no [_/] no kak-tâ +... *CI6: xočýccý vot , štob bylâ tak úsihda . *CI6: no ščas dažý +... *CI6: nu , ni znaju . *CI6: možýt , što (.) vzroslâjê , pasxâ étâ pravodzêccý , nu . *CI6: va-pervyx , na rabocê vsihda sujita [_/] sujita . *CI6: prêbjahiš damoj , úsë nadâ kak-tâ zdzelâc´ , úsë prêhatovêc´ . *CI6: nu što ? *CI6: v cér´kâv sxodzêš , užé ni da kakovâ praznêkâ . *CI6: nêčyvo ni xočýccý . *CI6: a tam , kanešnâ , my bylê (.) dzec´mê . *CI6: možýt , i (.) našý radzicêlê tak by hâvarilê . *CI6: što , kanešnâ , étâ úsë sujita dlja jix , nu . *CI6: a nam bylâ za radâsc´ , pânimajêš ? *CI6: tak što +... *CI6: úspâminajêš prostâ dzectvâ . *CI6: tam bylâ in´cêrisnej . *INT: a što-nibudz´ iščo vspomnêcê . *INT: kak vy tam žylê , v dzectvê ? *INT: možýt , školu , možýt , tam iščo što-nibudz´ , inciresnyjê mamenty . *CI6: nu , školu . *CI6: znajêš , my xadzilê +... *CI6: za tri kilomêtry ú nas školâ byla . *CI6: nu , kanešnâ , sâbirajêšsê vot +... *CI6: vsja dzirevnê sâbirajêccý ú školu (.) vot . *CI6: tada xodzêš užy , smotrêš . *CI6: aha , étâ vot +... *CI6: vot tahda vse sâbirajêmsê i vse vmescê idzëm . *CI6: tahda , kanešnâ , vêsilej i (.) incêrisnej . *CI6: ú školu tam prixodzêš vot . *CI6: sa školy , kanešnâ , úžé idzëm úse pa-raznâmu . *CI6: ú kaho-tâ urokê (.) bystrej kančajuccý , ú kaho-tâ pozžý . *CI6: nu . *CI6: nu , kak-tâ +... *CI6: ni znaju . *CI6: kanešnâ , úspâminajêš dzectvâ , lučšý bylâ . *CI6: tam +... *CI6: a sičas +... *CI6: va-pervyx , ranšý , pânimajêš , kak-tâ ne bylâ takix , štoby nixto ni rabotâú . *CI6: tahda vot , ja pomnju , u nas ú dzireúnê adzin mužčynâ , on ni rabotâl . *CI6: jivo vse dražnilê , vot kak-tâ +"/. *CI6: +" tunijadzêc , tunijadzêc . *CI6: úsë ž tam +... *CI6: kak-tâ zâstaúljalê jaho rabotâc´ tam . *CI6: nu vot +... *CI6: a sičas pâsmatrec´ , skol´kâ bêzrabocêcý . *CI6: ščas , kanešnâ , bajišsê vot za rabotu . *CI6: pâcirjac´ rabotu , kanešnâ . *CI6: dzecê , sim´´ja . *CI6: nadâ +... *CI6: i úsë vot étât vot strax [_/] strax . *CI6: i vsë vot étâ . *CI6: kažýccý , vot ščas nâprjažonkâ étâ . *CI6: kanešnâ , tahda ne bylâ takohâ . *CI6: tahda raboty bylâ morê . *CI6: rabočýx , mne kažýccý , ni xvatalâ . *CI6: tol´kâ vun zâstavljalê [_/] zâstavljalê rabotâc´ . *CI6: a sičas +... *CI6: ščas takohâ , kanešnâ , netu . *CI6: kanešnâ , xočýccý , štob vse rabotâlê . *CI6: štob va vsex bylê (.) rabočýjê mista . *CI6: štoby +... *CI6: nu , kak-tâ , ni znaju +... *CI6: štob spakojnêj , kanešnâ . *CI6: a tak vot , pânimajêš , dal´šý , padal´šý +... *CI6: úsë sâkraščénêjê , sâkraščénêjê , sâkraščénêjê . *CI6: nu , kuda ljudzêm ici ? *CI6: kanešnâ , hâradok malên´kêj . *CI6: mnohâ xto ujizžajêt , mno@k +... *CI6: mnohâ xto i pâkidajêt , nu . *CI6: a ú mâhilëvê , dumâju , bol´šý tam i mest , kanešnâ . *CI6: bol´šý +... *CI6: i vsivo bol´šý , no +... *CI6: no tam (.) to žý ž samâjê . *CI6: tam i ljudzej ža bol´šý . *CI6: i +... *CI6: i to žý samâjê sâkraščénêjê , sâkraščénêjê vizdze . *CI6: vot . *CI6: xočýccý , štoby našý bêlarusêjê kak-tâ +... *CI6: ni znaju , možýt , xuc´ by ú xocêmskê kakijê-nibudz´ zavodzêkê atkrylê . *CI6: štoby (.) ljudzê (.) rabočýjê mista našli . *CI6: nu vot , ni znaju . *CI6: vot étâvâ (.) čo-tâ bol´šý xočýccý . *CI6: štoby bêzrabocêcý ú nas pamen´šý bylâ . *INT: a dze vy rabotâjêcê ? *CI6: ú rajpo . *INT: a râskažycê pra svaju rabotu . *INT: nravêccý vam tam ? *CI6: nu , kanešnâ , prêvykajêš . *CI6: nu , úžý vun pitnaccýc´ let âtrabotâlâ . *CI6: prêvykajêš k étâj rabocê , i nravêccý . *INT: a kem vy rabotâjêcê ? *INT: čém [_//] ú čom zâključajêccý vašý rabotâ ? *CI6: nu , sičas ja rabotâju na skladzê , ovâščýxranilêščý . *CI6: prênimajêš ovâščý i âtpuskajêš ovâščý . *CI6: vot . *CI6: a dzesêc´ let bylâ (.) ú zâhâtavicêl´nym mâhazinê . *CI6: tam prênimajêš at nâsilenêjê vot . *CI6: xto što , étâ samâjê +... *CI6: kamu +... *CI6: u kavo što-tâ tam vot +... *CI6: ranšý my xadzilê padvornyjê abxody vot écê dzelâlê . *CI6: u ljudzej tam što lišnêjê , xazjajstvâ svajo kakojê +... *CI6: tam svin´nê , karovy vot , ciljatâ . *CI6: xto što možýt nam zdac´ ú rajzah , nu . *CI6: rajpo étâ pâkupajêt patom . *CI6: nu , a sičas +... @End
(Stand: 20.04.2022)