int_ch_7

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	CI7 Migrant, INT Interviewer
@ID:	brms|int|CI7|46;|female|Informant||Migrant|professional||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*CI7:	persname persname .
*CI7:	vot tam +...
*CI7:	persname persname .
*CI7:	vot tam dzelâlê my vypusknéj večyr .
*CI7:	vse sabralêsê .
*CI7:	vse , vse bukval´nâ vot .
*CI7:	dvinaccýc´ čýlavek s mosênâ xadzilâ .
*CI7:	dvinaccýc´ nas xadzilâ .
*CI7:	čyrnjaúkâ i maksimâúkâ .
*CI7:	xadzilê vot stol´kâ .
*CI7:	nu , a tahda što ?
*CI7:	vosêm klasâú .
*CI7:	nadâ bylâ čytyrê akzamênâ sdac´ .
*CI7:	paka sdalê akzamêny , navernâ , čysla pitnaccýtâhâ ci šysnaccýtâhâ byú vypusknéj večyr .
*CI7:	oj , xadzilê v les vot (.) rasc´vet vstričac´ .
*CI7:	vot tuda , tam (.) za mosênâm les takej josc´ .
*CI7:	dyk my jaščé xadzilê .
*CI7:	stol´kâ tam travy ž (.) ščé ne bylâ .
*CI7:	nu što ?
*CI7:	a , učylês´ , stacê@k +...
*CI7:	što persname , što ja , my išli na (.) pačotnuju hramâty .
*CI7:	ani ušli srazu v bjarëzkê učyccý , pâtamu šta jak-tâ im bylâ +...
*CI7:	lučšý im jezdzêc´ s mosênâ bylâ .
*CI7:	tahda stalâ bjarëzkê (.) xadzic´ avtobus .
*CI7:	bjarëzkê školâ pâsylalâ za svajimê učýnikamê aútobus +...
*CI7:	nu , a nam jak-tâ +...
*CI7:	my +...
*CI7:	bjarëzkê nêkada (.) i ni cjanulâ .
*CI7:	našý vsja dzjareúnê +...
*CI7:	vot (.) maksimâúkâ , ârcjuxovkâ , jel´nê xadzilê vsë +...
*CI7:	marcinâúkâ .
*CI7:	xadzilê vse v tupičýn .
*CI7:	xadzilê očýn´ dâliko .
*CI7:	pjaškom xadzilê sem kilomêtrâú .
*CI7:	letâm +/.
*INT:	každyj dzen´ , da ?
*CI7:	net .
*CI7:	zimoj my (.) žylê v âbščyžyc´ +...
*CI7:	nu , byú , étâ samâjê , âbščyžacêjê .
*CI7:	tam učýcilja žylê , nu , i kamu dalëkâ bylâ xadzic´ .
*CI7:	my tam žylê v âbščyžycêjê .
*CI7:	a letâm na vêlâsipedkê každyj dzen´ trinaccýc´ kilomêtrâú pa asval´tu .
*CI7:	na klin , s klinâ na tupičýn , da krutohâ rovâ i na tupičýn .
*CI7:	vot z dzivčatâmê ja s mâsinskimê , vot s âdnaklasnêkâmê svaimê +...
*CI7:	prakcičýskê nêkavo ni vižu .
*CI7:	nu , vo tak persname , persname vot vidzêlâ .
*CI7:	i to ja jaje vstrečaju užy každyj +...
*CI7:	každyj hod +...
*CI7:	ni každyj hod , ina@w +...
*CI7:	jak ina@w tol´kâ prêjizdžajêc´ koj-jak@w , no my vstričajêmsê .
*CI7:	pâtamu što to ja <sa s´v´@k>[_//] at svjakrovy jedu s kanavy .
*CI7:	vot tak vot vstrecêlês´ kada-tâ .
*CI7:	ci ú pâzaprošlym hadu na étym +...
*CI7:	xodzêc´ ža (.) maršrutkâ , dyk my na maršrutkê na étâj vstrecêlês´ .
*CI7:	a étât raz na rynkê vot vstrecêlês´ s neju .
*CI7:	ani tam što-tâ pâkupalê , dyk +"/.
*CI7:	+" mne nekâdâ .
*CI7:	ja hâvarju +"/.
*CI7:	+" nu ladnâ , bjahi .
*CI7:	+" dy ja +...
*CI7:	nu , tak pâhâvarilê .
*CI7:	va-pervyx , užy ž +...
*CI7:	ta skol´kâ ?
*CI7:	ja úžý ni znaju , skol´kâ-tâ my hadoú užy zakončýlê tuju školu .
*CI7:	i jak-tâ +...
*CI7:	kanešnâ , jeslê b vstre@k +...
*CI7:	vsem vstrecêccý , pâhâvaric´ .
*CI7:	kanešnâ , mnohâ čaho nadâ bylâ b vspomnêc´ .
*CI7:	a sičas , nu , što ?
*CI7:	my vo údvajom vo z joj pâstajalê (.) pâhâvarilê i +...
*CI7:	va-pervyx , vstričajêmsê očýn´ redkâ .
*CI7:	i (.) obščýjê što-tâ užy ú nas +...
*CI7:	nu , prakcičýskê +...
*CI7:	nu što , jakojê tam ?
*CI7:	vspomnêc´ (.) jidzinstvênnâjê što škol´nyjê hody .
*CI7:	vot vsë obščýjê .
*CI7:	a tak klas naš byl [_////] byú očýn´ xarošýj .
*CI7:	očýn´ xarošýj .
*CI7:	dziúčatâ ú nas takejê bylê masjan@k [_//] s mosênâ , úse krasavêcý .
*CI7:	o , ne-ne !
*CI7:	tam +...
*CI7:	krasavêcy bylê .
*CI7:	narjadnyjê takejê .
*CI7:	uhu .
*CI7:	nu što jiščo ?
*INT:	nu mêrâprijacêjê u vas bylê tam ?
*CI7:	nu , jak ?
*CI7:	tahda jak-tâ +...
*CI7:	skazac´ , štob mêrâprijacêjê +...
*CI7:	nâvahodnêj bal-mâskarad .
*CI7:	nu étâ ú vâs´miletnêj školê .
*CI7:	tam iščo +...
*CI7:	étâ ž dzecê .
*CI7:	nu , skol´kâ nam ?
*CI7:	čytyrnâccýc´ let bylâ .
*CI7:	i ščas jeslê ú sjadz´mom , nu , pitna@k +...
*CI7:	kamu čytyrnâccýc´ , kamu pitnaccýc´ .
*CI7:	bylê v nas dva i vtârahodnêkâ , kstacê .
*CI7:	étâ samâjê , užé +...
*CI7:	ja úžé (.) mnohêx +...
*CI7:	znaju , što užé ž mnohêx i netu našýx âdnaklasnêkâv .
*CI7:	i vot +...
*CI7:	adzin , étâ točnâ ja znaju , što jon umêr .
*CI7:	étâ s našývâ vas´movâ klasâ .
*CI7:	i ja užé znaju , što dva umêrlâ s majho dzisjatâhâ klasâ , s tupičýnâ .
*CI7:	ja vot (.) jidzinstvênnâ kaho ústričaju , étâ tol´kâ sa svajej dzjarevnê mnohêx .
*CI7:	nu i to ni očýn´ , redkâ my vstričajêmsê .
*CI7:	sâbirajêmsê v âsnaúnom +...
*CI7:	dze tol´kâ vstrecêšsê ?
*CI7:	jak radânêcý , vse prêjizdžajut na kladbêščý .
*CI7:	vot tam vsex užy vstrecêš .
*CI7:	a tak , va-pervyx , tuda ja ni najezdžus´ .
*CI7:	žyli b radzicêlê +...
*CI7:	mac´ žyla b , kanešnâ b jezdzêú tuda každyj dzen´ .
*CI7:	a tak +...
*CI7:	nu što ja budu jezdzêc´ tuda ?
*CI7:	kaho ja ni vidalâ ?
*CI7:	bratâ tohâ ni vidalâ ?
*CI7:	nu ja úžý nja budu hâvaric´ +...
*CI7:	dyk što mne tam jaho ?
*CI7:	hljadzec´ na jaho na mordu p´´januju ?
*CI7:	našto jno mne ?
*CI7:	nu , vot tak vot .
*CI7:	što ž jaščé ras@k +...
*CI7:	nu što ?
*INT:	nu a vot +...
*INT:	a vot vy žylê zimoj v âbščyžycêjê , da ?
*CI7:	žylê , da .
*INT:	i skokâ vas tam v komnâcê bylâ ?
*CI7:	nu , tahda ú nas bylâ mnohâ .
*CI7:	nas pa dvinaccýc´ čýlavek , bylê komnâty takejê bal´šyjê .
*CI7:	vot bol´šý <vot étâj>[_//] vot étâhâ majho zalâ .
*CI7:	va-pervyx , étâ xârašo , što bylâ tahda dvinaccýc´ čýlavek .
*CI7:	xuc´ ni nadâ bylâ hdze-tâ žyc´ .
*CI7:	a (.) ja znaju , što dziúčatâ z bjarëzâk snimalê sabe (.) kvarciry .
*CI7:	ú kaho-tâ bylê na kvarcirâx , u bjarëzkâx žylê .
*CI7:	âbščyžycêjê u ix tam , havorjuc´ , bylâ .
*CI7:	no , étâ samâjê , intyrnat , cipâ intyrnatâ bylâ .
*CI7:	no ja ni znaju , s čaho jny nja žylê ú tom intyrnacê .
*CI7:	a my žylê .
*CI7:	pâtamu što vot nas (.) bylâ dvinaccýc´ dzevâčýk .
*CI7:	i čytyrê pêdahohâ .
*CI7:	takajê komnâtkâ ú jix pamen´šý bylâ .
*CI7:	čytyrê pêdahohâ rjadyškâm s namê .
*CI7:	a (.) vta@k [_////] druh@k [_////] vtarojê pâmiščénêjê bylâ , tam žylê (.) mal´čyškê .
*CI7:	tam jix dvinaccýc´ ci šysnaccýc´ čýlavek bylâ .
*CI7:	no ú jix tam dve [_/] dve komnâty bylâ .
*CI7:	ú âsnavnom , nu što , inâharodnêjê .
*CI7:	inâharodnêjê , nu , kto tam byl takejê ?
*CI7:	tam , nu , at sily +...
*CI7:	étâ naš , xx xadzilâ .
*CI7:	i to , jeslê my xadzilê , dyk étâ my ž xadzilê vas´@k [_//] dzivjatyj , dzisjatyj klas .
*CI7:	i vot ta nas sâbiralâs´ dze-tâ (.) čýlavek dvinaccýc´ , šysnaccýc´ vot s +...
*CI7:	imênnâ što inâharodnêjê .
*CI7:	mnohêjê (.) žylê ž u roctvênêkâú , mnohêjê ž roctvênêkê tam bylê .
*CI7:	mnohêjê , va-pervyx +...
*CI7:	bol´šýjê pâlavinâ ú nas xadzilâ , étâ (.) tupičýn , krutéj roú .
*CI7:	étâ im blizkâ bylâ .
*CI7:	tam kilomêtr , pâltara ici .
*CI7:	ani xadzilê vsë , étâ samâjê +...
*CI7:	xadzilê damoj každyj dzen´ .
*CI7:	nu , a my vot žylê v âbščyžycêjê .
*CI7:	prêxadzilê ú pânidzel´nêk .
*CI7:	jeslê vidzêlê , što (.) maroz taki nêbal´šy , značýc´ mahli ústac´ ú šésc´ časoú i ú pânjadzel´nêk pajci na +...
*CI7:	srazu (.) na zanjacêjê štob .
*CI7:	a jeslê vidzêlê , što v´´juhâ , purha , my (.) prêxadzilê na nač .
*CI7:	na nač prêxadzilê , a v pjatnêcu pos´@k +...
*CI7:	a , my v subotu ž iščé učylês´ .
*CI7:	étâ ja +...
*CI7:	u subotu paslja (.) školy išli (.) snovâ sem kilomêtrâú pa snjažku damoj , a +...
*CI7:	nu , a letâm , ja ž hâvarju vo , na vêlâsipedkê (.) každyj dzen´ .
*CI7:	bylâ xarošýjê darohâ .
*CI7:	jezdzêlê tam , nâprjamuju tam sem .
*CI7:	a jeslê plaxajê , vo takajê râstvarjuxâ , jak čuc´ , étâ , sneh sxodzêc´ , jezdzêlê pa asval´tu .
*CI7:	pa asval´tu nadâ bylâ jezdzêc´ trinaccýc´ kilametrâú nam .
*CI7:	nu , škol´nâjê plac´jê my tahda ščé nasilê .
*CI7:	ni xadzilê xto v čom .
*CI7:	škol´nâjê placêcý .
*CI7:	v nas byú +...
*CI7:	ina@w iščé i žyva , našý učycêl´nêcý ximêjê , našý klasnâjê .
*CI7:	tol´kâ paprobuj pridzi k joj (.) nakrašýnâjê ci râzmalëvânnâjê .
*CI7:	u ximêjê úsë úremê byla , stajalâ +...
*CI7:	umyval´nêk .
*CI7:	pâtamu što rêakcivy ž kruhom écê .
*CI7:	ina@w [_/] ina@w ni sprašývâlâ , nravêccý tabe ci ni nravêccý .
*CI7:	no pad umyval´nêk i pajdzeš vymyjêšsê .
*CI7:	da .
*CI7:	âbizacêl´nâ , štob (.) čornyj fartuk byú .
*CI7:	na praznêkê belyj .
*CI7:	čornyj fartuk .
*CI7:	i âbizacêl´nâ , štob bylê v škol´nyx plac´jêx .
*CI7:	étâ bylâ idzinstvênnâ , što (.) nas zâstavljalê vot tahda .
*CI7:	nijakêx ni ukrašénêj nikak +...
*CI7:	ni narjadâú my ni âdzivalê , tol´kâ jeslê na praznêk .
*CI7:	i to jeslê na (.) bal-mâskarad na nâvahodnêj .
*CI7:	vsë .
*CI7:	âstal´nojê vsë xadzilê v škol´nyx .
*CI7:	dažý bylâ (.) žarkâ +...
*CI7:	užy kada dzisjatyj klas zakančývâlê , zdavalê akzamêny .
*CI7:	my ž zdavalê , navernâ , skol´kâ ?
*CI7:	u nas , navernâ , štuk dzesêc´ ža akzamênâú bylâ .
*INT:	oho !
*CI7:	da !
*CI7:	my zdavalê bêlaruskêj , ruskêj jazyk s lêcêraturâj , ximiju , fizêku , istorêju , âbščýstvavedzênêjê , hêametrêju +...
*CI7:	hêametrêju , alhêbru úmescê zdavalê .
*CI7:	v obščým , očýn´ mnohâ pridmetâú i +...
*CI7:	dažý jeslê žarkâ bylâ +...
*CI7:	a ijun´ úsë úremê byl žarkêj mesêc .
*CI7:	ana nêkada nam ni râzrišalâ , štob my prijizdžalê na [_/] na (.) étyj , na akzamêny +...
*CI7:	âbrizalê (.) rukav u škol´nâm plac´jê , prêšyvalê éty , belyjê .
*CI7:	tak xx .
*INT:	oho !
*INT:	âbrizalê ?
*INT:	a patom ?
*INT:	a sleduščýj hod pâkupalê novâjê plac´jê ?
*CI7:	nu , étâ úžý v dzisjatâm klasê , v adzinâccýtym ni bylo .
*CI7:	tol´kâ ž dzisjatyj klas , i vsë .
*CI7:	u dzivjatym žý ykzamênâú ne bylâ .
*CI7:	a v dzisjatâm my úžý što ?
*CI7:	znalê , što užy nêkuda , nu , ni panadâbêccý škol´nâjê formâ .
*CI7:	âbrizalê tak vot rukava .
*CI7:	prêšyvalê écê , belyjê našý (.) nârukavnêkê .
*CI7:	i prijizdžalê pri belym fartučkê .
*CI7:	vot tak .
*CI7:	tak xadzilê v školu .
*INT:	jasnâ .
*INT:	a vot žylê v âbščyžycêjê kada , tam âdnaklasnêkê vse v komnâcê bylê ilê raznyjê ?
*CI7:	net , my raznyjê žylê .
*CI7:	u nas +...
*CI7:	nu kak ?
*CI7:	u nas kak dve komnâty bylâ .
*CI7:	obščým , jak skazac´ ?
*CI7:	ce , katoryjê tak bolêjê menêjê abš´č´alês´ .
*CI7:	nu , ni to što abš´č´alês´ , družylê tak .
*CI7:	kakijê-tâ obš´čêjê inciresy u nas bylê .
*CI7:	nâprimer , jeslê my žylê , my žylê tol´kâ , nâprimer , s adnoj našýj dzjarevnê .
*CI7:	nas mahli vot tak zâsjalic´ vot s +...
*CI7:	nas xadzilâ , navernâ , čýlavek šésc´ s maksimâvkê .
*CI7:	s marcinâúkê dve bylâ , s jel´nê dve .
*CI7:	v obščým , nu , vot tak vot dvinaccýc´ čýlavek .
*CI7:	a úse âstal´néjê , katoryjê vot bylê +...
*CI7:	k nam ža ščé i z budy tam prijizdžalê .
*CI7:	ani dze-tâ iščo bylê .
*CI7:	tam nêbal´šéjê komnâtkê .
*CI7:	no (.) bol´šý dvâccaci čýlavek my v âbščyžycêjê , nu , v intyrnacê v étâm nja žylê .
*CI7:	no dvinaccýc´ čýlavek nas točnâ bylâ v étâj +...
*CI7:	étâ , hrubâčkâ nas vsë vremê tapilâs´ .
*CI7:	pâtamu što +...
*CI7:	a , ilê +...
*CI7:	ne , pâravojê bylâ , no +...
*CI7:	nu jak ?
*CI7:	tada jak tapilê ?
*CI7:	nu , ni to što +...
*CI7:	no bylâ (.) narmal´nâ .
*CI7:	lažylês´ , spalê .
*CI7:	prâsypalês´ v sem časoú , pâtamu što k vas´mi nadâ bylo pajci (.) na zanjacêjê .
*CI7:	nas tam karmilê .
*CI7:	tri razâ nas karmilê v âbščyžycêjê .
*CI7:	v intyrnacê .
*INT:	+< bisplatnâ ?
*CI7:	da , tahda bisplatnâ (.) nas karmilê .
*CI7:	pâtamu što letâm my +...
*CI7:	poslê dzivjatâhâ klasâ [_/] klasâ ú nas byú trudavéj lahêr´ .
*CI7:	my âbbivalê ú kalxozê buraki .
*CI7:	célyj mesêc xadzilê .
*CI7:	tam takajê dlinna byla , žariščý .
*CI7:	i my s´ cjapkâmê xadzilê âbbivac´ écê buraki .
*INT:	i žylê tam žý ?
*INT:	ilê damoj jezdzêlê ?
*CI7:	+< i žylê tam v intyrnacê letâ .
*CI7:	da , vot célyj mesêc my žylê (.) v intyrnacê .
*CI7:	a vot kada užy pâstupilâ v cexnêkum , poslê pervâhâ kursâ nas atpravêlê v ljubân´ .
*CI7:	my v ljubânê sâbiralê likarstvênnyjê travy .
*INT:	oho , inciresnâ !
*CI7:	da , likarstvênnyjê travy sâbiralê .
*CI7:	patom (.) zâhatovku s +...
*CI7:	obščým , dzelâlê zâhatovku (.) hribov .
*CI7:	očýn´ mnohâ hriboú tam bylâ .
*CI7:	ja nêkada stol´kâ ni vidzêlâ hriboú .
*CI7:	očýn´ mnohâ hriboú , asobênnâ bylâ lisičýk .
*CI7:	my zâhataúlêvâlê écê lisičkê i patom (.) zdavalê .
*CI7:	nu , zâbiral u nas +...
*CI7:	prêjizdžal prêstavicêl´ rajzahotkantory i zâbiral étyjê lisičkê .
*CI7:	étâ u nas (.) byl kak trudavoj lahêr´ .
*CI7:	my mesêc bylê v ljubânê .
*CI7:	nja v ljubânê , ni v samoj , a v ljubân´skâm rajonê .
*CI7:	nu , što iščo ?
@New Episode
*CI7:	sadzêk byl pervyj .
*CI7:	ta ščas jivo úžý netu .
*CI7:	vot tam sad byl pervyj .
*CI7:	nadâ bylâ vazic´ na čom .
*CI7:	xadzil rejsâv +...
*CI7:	nja rejsâvyj , a +...
*CI7:	vot avtobus pridzec´ +...
*CI7:	na šésc´ časoú jon jak-tâ xadziú .
*CI7:	v obščým , nam polčysa dze-tâ udziljalâs´ , štob nas zavezc´ (.) s sadâ i privezc´ s sadâ .
*CI7:	pâtamu što mnohêjê [_/] mnohêjê +...
*CI7:	pâtamu što (.) nihdze bylâ nil´zja bylâ nijak ustrojêccý .
*CI7:	dva sadzêkâ tol´kâ bylâ .
*CI7:	dzjacej bylâ pa triccýc´ čýlavek .
*CI7:	pa triccýc´ , pa triccýc´ dva čýlavekâ .
*INT:	+< v hrupê ?
*CI7:	da .
*CI7:	dzecê bylê râznašorstnyjê , v obščým , râznâvâzrastnéjê .
*CI7:	pâtamu što (.) kahda +...
*CI7:	jak hâvarjat , kaho uprosêš tahda s vâspitacêlêj , tahda +...
*CI7:	a tak bjari sama i sjadzi .
*CI7:	i vot (.) tahda , kada atkrylê užy trec´cêj sad , tahda ú trec´cêj stalê vadzic´ .
*CI7:	ú trec´cêj nam užy bylâ nêdalëkâ .
*CI7:	što ž my tam ?
*CI7:	s kalinênâ pêrjajdzëm sjuda i +...
*CI7:	tol´kâ staú (.) étyj , sparciúnyj komplêks strojêccý , i atkrylê ž trec´cêj sad .
*CI7:	dyk my vadzilê (.) tahda v trec´cêj sad .
*CI7:	vot tak .
*INT:	a patom syn vaš v kakoj školê učylsê ?
*CI7:	učyúsê ú pervâj školê .
*INT:	v pervâj ?
*CI7:	da .
*CI7:	vos´ +...
*CI7:	dzevêc´ klasâv zakončýl , pašol v sépétéu .
*CI7:	sépétéu zakončýl .
*CI7:	vadzicêl´ , pčýlavod (.) i ljasnik .
*CI7:	nu takix , kak u nas +...
*CI7:	prakcičýskê ljasoú u nas +...
*CI7:	što u nas ?
*CI7:	lêsnikoú i tak dastatâčnâ .
*CI7:	šafërâm on [_////] jon njamnohâ pârabotâú , u kalxozê šafërâm .
*CI7:	patom pašoú (..) u séxété , sêl´xozcexnêku .
*CI7:	rabotâl ú straicêl´nâj brihadzê .
*CI7:	a patom užy vot +...
*CI7:	trec´cêj hod on jezdzêt užy ú mjane (.) na zarâbâtkê .
*CI7:	jaho sa mnoj prakcičýskê (.) netu .
*CI7:	nu +/.
*INT:	jasnâ .
*INT:	a vot kada vy žylê , malên´kâjê bylê , vot u vas v sim´´je bylê tam tradzicýjê (.) bêlaruskêjê ?
*INT:	tam , možýt , babuškâ čém-nibudz´ zânimalâs´ ?
*INT:	prjalê , tkalê ?
*CI7:	kada ja užy +...
*CI7:	kada jiščo žylâ , vsë étâ stajalâ .
*CI7:	sič´as vot xuc´ tam , u cëcênâj xacê , nixto ni žyvët , no stajat krosny .
*CI7:	jeslê nixto ix jiščo nja vycênuú .
*CI7:	stajalê krosny , no nixto nêčyvo +...
*CI7:	idzinstvênnâ što (.) užé ni tkalê .
*CI7:	užé ni tkalê .
*CI7:	jidzinstvênnâ što (.) étâ +...
*CI7:	prjažu dzelâlê .
*CI7:	s +...
*CI7:	naski vizalê .
*CI7:	prjažu dzelâlê .
*CI7:	âbyknavennyjê u ljudzej byla prjalkâ .
*CI7:	a u baby takajê kudzel´ .
*CI7:	ina@w , vjažýš , i tak vo nitkâ .
*CI7:	ina@w na vêrêcjano étâ vsë , étâ samâjê +...
*CI7:	a tak vyšyvanâhâ očýn´ mnohâ astalâs´ at jix u mjane .
*CI7:	očýn´ mnohâ .
*CI7:	nu , kuda ščas vyšyvanâjê ?
*CI7:	nêkuda úžý .
*CI7:	vo dažý skacêrc´ .
*CI7:	vo jetâ tkanâjê jixnêjê skacêrc´ .
*CI7:	vo ta , katorâjê ljažyc´ .
*INT:	u nas tožý takojê jesc´ , aha .
*CI7:	da , vyšyvanâhâ očýn´ mnohâ .
*CI7:	i [_/] i prostynê (.) vyšyvanyjê , i navâlâčkê , i rušniki .
*CI7:	očýn´ mnohâ écêx .
*CI7:	tahda úžo +...
*CI7:	tahda jak-tâ úžý úremê étâ úsë prašlo .
*CI7:	jidzinstvênnâjê , što ja pomnju , jak my bralê lën .
*CI7:	my xadzilê brac´ lën .
*CI7:	bavalâ što ?
*CI7:	vaz´muc´ jesc´ i pajdzëm .
*CI7:	a kuda ž mne bylâ ?
*CI7:	mne ščé bylâ , navernâ , let dzesêc´ .
*CI7:	my xadzilê .
*CI7:	skol´kâ smožýš , stol´kâ bjari .
*CI7:	pajkâ lënâ [_//] l´na byla (.) každâmu vydzêlênâ .
*CI7:	ci pa sorâk sotâk .
*CI7:	i bjari jaje vručnuju .
*CI7:	ta sičas vsë kambajny .
*CI7:	a tada vručnuju .
*CI7:	a babk +...
*CI7:	s étyj +...
*CI7:	štob ničohâ .
*CI7:	snapoú pânavjažým na +...
*CI7:	pânavjažým , pa [_//] pastavêm jix .
*CI7:	jeslê žarkâ , pâsjadzim čuc´ čuc´ , zanâvâ načnëm .
*CI7:	a patom nadâ bylâ iščé pranêkâmê abbic´ jaho , lën étyj .
*INT:	i vy , dzecê , dzelâlê étâ ?
*CI7:	a xto budzêc´ xadzic´ , jeslê i (.) mamâ rabotâlâ v kalxozê ?
*CI7:	joj davalê sorâk sotâk .
*CI7:	i cëcê rabotâlâ , jej davalê .
*CI7:	i vot nadâ bylâ tyx vosêmsêt sotâk (.) zdzelâc´ .
*CI7:	i my +...
*CI7:	i babuškâ užy starâjê byla .
*CI7:	i (.) cëcê , i mat@k +...
*CI7:	i ja .
*CI7:	a persname iščo byla malên´kâjê .
*CI7:	vot my xadzilê .
*CI7:	xadzilê i vsë étâ bralê .
*CI7:	slac´ , étâ úžý bylâ (.) ni očýn´ cêžylo .
*CI7:	pâtamu što što ž tam ?
*CI7:	snop râzvizaú i paslaú jaho , paslaú .
*CI7:	patom nadâ ž bylâ jaho sabrac´ , paka jon uležýccý .
*CI7:	patom zdac´ .
*CI7:	a buraki bilê !
*CI7:	ja pomnju , my jšlê na vypusknéj večyr .
*CI7:	étâ , bylâ étâ semsêt vas´méj hod .
*CI7:	buraki dalê .
*CI7:	i (.) mac´ skazalâ +"/.
*CI7:	+" paka von (.) ni âbab´´jom buraki , ty nêkuda ni pajdzeš .
*CI7:	i my vse da abedâ +...
*CI7:	nadâ bylâ iščé ž (.) sjabe ú parjadâk privesc´ , da .
*INT:	+< pričosku +/.
*CI7:	nu , ikejê@w tam pričoskê ?
*CI7:	ran´šý +...
*CI7:	ikejê@w tam pričoskê ?
*CI7:	na bêhudzi , pridzeš , skarej nakrucêšsê , nu .
*CI7:	ta ran´šý o +...
*CI7:	sičas pa pârikmaxêrskâm xodzêm .
*CI7:	a , nu i što ?
*CI7:	na bêhudzi skarej nâkrucilêsê .
*CI7:	ú kaho bylê bêhudzi , ú kaho ne bylê .
*CI7:	kojê na što nâkrucilêsê .
*CI7:	étâ ž sičas plac´cê bal´nyjê pânâdzjajuc´ .
*CI7:	a my što ?
*CI7:	pomnju , krimplenâvâjê rozâvâjê plac´cêcâ bylâ i belyjê bâsanožkê .
*CI7:	vot my xa@k [_//] išli na vypusknéj večyr .
*CI7:	paka âbab´´jom buraki , a tady idzëm na vypusknéj večyr .
*CI7:	vot jakej možýc´ byc´ vypusknéj večyr ?
*INT:	poslê burakoú .
*CI7:	da , da .
*CI7:	svjaklu bilê .
*CI7:	vot tak .
*CI7:	bylâ úsë .
*CI7:	étâ úžý nêkuda ni dzeccý .
*INT:	da .
*INT:	inciresnâ , kanešnâ , žylê .
*CI7:	žylê inciresnâ .
*CI7:	i cêžýlavatâ žylê .
*CI7:	étâ ž ni to , što tam ja hâvarju +...
*CI7:	ta +...
*CI7:	asobênnâ pa osênê .
*CI7:	nadâ bylâ (.) i kalxoznuju étu rabotu pamoč zdzelâc´ , i svaja ž stajalâ .
*CI7:	i kartošku nadâ bylâ kapac´ .
*CI7:	vsë .
*CI7:	ta sič´as kapalku padhonjuc´ i +...
*CI7:	a tagda što ?
*CI7:	to lapatâj +...
*CI7:	maja , byvalâ , babâ pakojnêcý +...
*CI7:	jej bylâ semdêsêt let .
*CI7:	ana lapatâj sorâk sotâk âharodâ skapajêc´ .
*INT:	kašmar !
*CI7:	ana nêkahda +...
*CI7:	u nijo kanja na âharodzê ne bylâ .
*CI7:	kromê taho , jak (.) tol´kâ pêrêpaxac´ kartošku .
*CI7:	i vsë .
*CI7:	âstal´nojê na vsë (.) rukamê .
*CI7:	i pa očýrêdzê my kapalê , sâbiralê .
*CI7:	a patom na harbu nasilê .
*INT:	da .
*CI7:	bylâ úsë .
*CI7:	da .
*INT:	a š´č´as vot vy rabotâjêcê , da ?
*INT:	š´č´as rabotâjêcê ?
*CI7:	rabotâju , da .
*CI7:	ščas ja paka ú otpuskê .
*CI7:	rabotâju ykspidzitârâm .
*CI7:	pijsjat pracéntâú ú mjane ykspidzitâr , pêc´dzisjat zaú prâizvoctvâm mary ["] .
*INT:	a v čom zâključajêccý vašý rabotâ ?
*INT:	što vy dzelâjêcê ?
*CI7:	nu , vot mne nadâ pajci +...
*CI7:	snačalâ prêxažu na rabotu .
*CI7:	značýt , nadâ praverêc´ zakladku minju (.) v marê ["] .
*CI7:	a patom pas´@k +...
*CI7:	užo čysam ú adzinâccýc´ ja sâbiraju zajavkê .
*CI7:	v marê ["] vse dâkumenty nadâ aformêc´ .
*CI7:	zakaz minju .
*CI7:	nu , tam (.) mnohâ čyvo .
*CI7:	étâ imênnâ rabočýx +...
*CI7:	a patom jedu na [_/] na sklad râsprêdzjalicêl´nyj pâluč´ac´ tavary .
*CI7:	vot vse našý toč´kê : kulinarijê ["] , marâ ["] +...
*CI7:	vynasnajâ adna , vtarajê +...
*CI7:	mâhazin smak ["] , kandzicêrskêj céx .
*CI7:	vot étâ vse (.) točkê našý .
*CI7:	i (.) u nas jiščo jesc´ tri bufetâ : zâbjalyšýnâ , trâscino , bjarëzkê .
*CI7:	i dve butyrbrodnyx : batajêvâ i bjasedâvêčý .
*CI7:	vot éty vse točkê , nu .
*CI7:	nadâ tavar zavezc´ im , štob (.) pradalê .
*CI7:	pad rêâlizacýju , štob dzen´hê zdalê .
*CI7:	vot .
*INT:	a vot vy tožý jezdzêcê v dzirevnê v écê , da ?
*CI7:	da .
*CI7:	nu , vot bjarëzkê , zâbjalyšýnâ i trâscino .
*CI7:	étâ prakcičýskê (.) pa puci možnâ sjuda .
*CI7:	étâ ž v étu storânu .
*CI7:	a bjarëzkê , jeslê nêbal´šajê tam +...
*CI7:	nu , abyčnâ (.) bjasedâvêčý , batajêvâ , ani (.) birut dva razâ ú mesêc .
*CI7:	no ú jix zajaúkê očýn´ bal´šyjê .
*CI7:	pâtamu što batajêvâ usë-taki +...
*CI7:	dâlêkavatâ ž jezdzêc´ tuda .
*CI7:	étâ ž ni každyj raz najezdzêšsê .
*CI7:	nu .
*CI7:	vot pajetâmu zajaúkê takejê .
*CI7:	vot tak .
*INT:	ladnâ .
*INT:	vot pridstav´cê , što (.) inastranêc pâprasil vas râskazac´ pra bêlarus´ i pra naš xocêmsk .
*INT:	što by vy jimu râskazalê ?
*CI7:	(...) nu , vot (.) ja b +...
*CI7:	vot što b jaho incêrêsavalâ , ja b +...
*CI7:	ja ni znaju .
*CI7:	ja b ničohâ ni raskazyvâlâ .
*CI7:	ja b jidzinstvênnâjê , dastalâ (.) b étâ vyšyvanâ .
*CI7:	vot pusc´ by on pâsmatrel , kak (.) žylê našý .
*CI7:	i (.) kakuju krâsatu étâ vsë ani dzelâlê .
*CI7:	étâ imênnâ ni to , što tam +...
*CI7:	a étâ vsë dzelâlâs´ vručnuju , pri [_/] pri lučynê .
*CI7:	pri +...
*CI7:	ja ni znaju .
*CI7:	étâ nadâ bylâ jakejê hlaza , štob dažý étu vot (.) satkac´ .
*CI7:	a patom jaje âtbjalic´ .
*CI7:	i (.) nêpanjatnâ što +...
*CI7:	a +...
*CI7:	a što ščas ?
*CI7:	ja (.) užy prakcičýskê vot s xocêmskâ ja užy nêkuda ni vyjizžaju .
*CI7:	minsk ja úžý vidzêlâ (.) skol´kâ ?
*CI7:	hady čytyrê tamu nazad .
*CI7:	i to ja tol´kâ prajezdâm byla .
*CI7:	što jezdzêlâ (.) pâlučac´ tavar .
*CI7:	i vsë pâlučylê , i abratnâ prijexâlâ .
*CI7:	tak što +...
*CI7:	a xocêmsk +...
*CI7:	a minsk +...
*CI7:	bêlarus´ , étâ josc´ bêlarus´ .
*CI7:	étâ rodzênâ .
*CI7:	i nêkuda nja dzeccý at jaje , pravdâ ?
*CI7:	xuc´ malâjê rodzênâ , no malâjê rodzênâ .
*CI7:	i (.) vsë , što b tam ni hâvarilê , no (.) mne kažýccý +...
*CI7:	pâtamu što ja i bol´šý ta i ne bylâ nihdze , kromê jak v bêlarusê .
*CI7:	mne i minsk nravêccý .
*CI7:	vot krasivyj horâd , zjalënyj .
*CI7:	a sičas iščo vsjaho stol´kâ .
*CI7:	vsë-taki i mitro pastrojêlê .
*CI7:	ščas tol´kâ žyvi da radujsê .
*CI7:	(..) što ?
*CI7:	zarplatu pâlučajêm .
*CI7:	jakajê b ni bylâ , no zarplatu pâlučajêm , pravdâ ?
*CI7:	pensêjê našý (.) pênsêanery pâluč´ajut .
*CI7:	nu što ?
*INT:	(...) nu , a vot a vy š´čitajêcê sia bêlaruskâj ?
*CI7:	nu da .
*CI7:	pâtamu što +...
*CI7:	nu , a kem iščo ščytac´ ?
*INT:	nu , a što +...
*INT:	vot kak vy pânimajêcê ?
*INT:	što takojê (.) bêlarusâm byc´ dlja vas ?
*CI7:	(..) tak .
@New Episode
*CI7:	žyvu ú bêlarusê .
*CI7:	xacja my prakcičýskê +...
*CI7:	naš bêlaruskêj jazyk-tâ my (.) ni znajêm .
*CI7:	u nas +...
*CI7:	my +...
*CI7:	da vas´movâ klasâ u nas bêlaruskêj .
*CI7:	vse knižkê bylê na bêlaruskâm jêzyke .
*INT:	pa vsem pridmetâm ?
*CI7:	pa vsem pridmetâm .
*CI7:	tol´kâ jidzinstvênnâjê , što bylâ ruskâjê lêcêraturâ i +...
*CI7:	nu , i jazyk , kanešnâ , ruskêj .
*CI7:	a tak vse .
*CI7:	i ximêjê , i +...
*CI7:	vsë , vsë , vsë bylâ u nas na bêlaruskâm jêzyke .
*CI7:	i kada my prišli vžo v tupičýn vot v školu , tam užy bylâ (.) ruskêj .
*CI7:	tam srazu na ruskêj , da .
*CI7:	i nam bylâ slâžnavatâ , paka vot my privyklê k étâmu ruskâmu .
*CI7:	pâtamu što (.) my +...
*CI7:	vot sičas u mjane sprasi , jak ja mahu , ja mahu pisac´ i pâ-bêlaruskê , i pa-ruskê .
*CI7:	mne [_/] mne raznêcý kak-tâ netu , štob +...
*CI7:	ja mahu tam što-tâ i adzin lučšý .
*CI7:	jidzinstvênnâjê , što (.) ruskêj my jazyk bol´šý znajêm .
*CI7:	vot što .
*CI7:	pâtamu što (.) učylês´ užé +...
*CI7:	vsë âstal´nojê my (.) kak-tâ xx na [_/] na ruskâm .
*CI7:	i [_/] i râzhavarêvâjêm my +...
*CI7:	my ni râzhavarêvâjêm ni na čystâ ni bêlaruskâm , ni na čystâ ruskâm .
*CI7:	u nas (.) tak , smešýnâjê vsë .
*CI7:	pâtamu što +...
*CI7:	a bêlarus´ , étâ dzistvicêl´nâ +...
*CI7:	étâ rodzênâ .
*CI7:	i nêkuda ja +...
*CI7:	vo žyvu , ja znaju , što takojê +...
*CI7:	my +...
*CI7:	dzistvicêl´nâ , tradzicýjê +...
*CI7:	kuda (.) tam tradzicýjê ?
*CI7:	ja úžý ni znaju , ikejê@w tut tradzicýjê .
*CI7:	nu , što tam tra@k +...
*CI7:	ja +...
*CI7:	prakcičýskê my užy +...
*CI7:	kak ?
*CI7:	my ni znajêm svai prakcičýskê tradzicýjê , vot majo užy pâkalenêjê .
*CI7:	my kak-tâ +...
*CI7:	nu , ni znaju .
*CI7:	ni znaju , kak ta vyrâzêccý , no +...
*CI7:	va-pervyx , hdze-tâ tam vot , mne kažýccý +...
@End

(Stand: 16.03.2023)  |