int_ch_7

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: CI7 Migrant, INT Interviewer @ID: brms|int|CI7|46;|female|Informant||Migrant|professional|| @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| *CI7: persname persname . *CI7: vot tam +... *CI7: persname persname . *CI7: vot tam dzelâlê my vypusknéj večyr . *CI7: vse sabralêsê . *CI7: vse , vse bukval´nâ vot . *CI7: dvinaccýc´ čýlavek s mosênâ xadzilâ . *CI7: dvinaccýc´ nas xadzilâ . *CI7: čyrnjaúkâ i maksimâúkâ . *CI7: xadzilê vot stol´kâ . *CI7: nu , a tahda što ? *CI7: vosêm klasâú . *CI7: nadâ bylâ čytyrê akzamênâ sdac´ . *CI7: paka sdalê akzamêny , navernâ , čysla pitnaccýtâhâ ci šysnaccýtâhâ byú vypusknéj večyr . *CI7: oj , xadzilê v les vot (.) rasc´vet vstričac´ . *CI7: vot tuda , tam (.) za mosênâm les takej josc´ . *CI7: dyk my jaščé xadzilê . *CI7: stol´kâ tam travy ž (.) ščé ne bylâ . *CI7: nu što ? *CI7: a , učylês´ , stacê@k +... *CI7: što persname , što ja , my išli na (.) pačotnuju hramâty . *CI7: ani ušli srazu v bjarëzkê učyccý , pâtamu šta jak-tâ im bylâ +... *CI7: lučšý im jezdzêc´ s mosênâ bylâ . *CI7: tahda stalâ bjarëzkê (.) xadzic´ avtobus . *CI7: bjarëzkê školâ pâsylalâ za svajimê učýnikamê aútobus +... *CI7: nu , a nam jak-tâ +... *CI7: my +... *CI7: bjarëzkê nêkada (.) i ni cjanulâ . *CI7: našý vsja dzjareúnê +... *CI7: vot (.) maksimâúkâ , ârcjuxovkâ , jel´nê xadzilê vsë +... *CI7: marcinâúkâ . *CI7: xadzilê vse v tupičýn . *CI7: xadzilê očýn´ dâliko . *CI7: pjaškom xadzilê sem kilomêtrâú . *CI7: letâm +/. *INT: každyj dzen´ , da ? *CI7: net . *CI7: zimoj my (.) žylê v âbščyžyc´ +... *CI7: nu , byú , étâ samâjê , âbščyžacêjê . *CI7: tam učýcilja žylê , nu , i kamu dalëkâ bylâ xadzic´ . *CI7: my tam žylê v âbščyžycêjê . *CI7: a letâm na vêlâsipedkê každyj dzen´ trinaccýc´ kilomêtrâú pa asval´tu . *CI7: na klin , s klinâ na tupičýn , da krutohâ rovâ i na tupičýn . *CI7: vot z dzivčatâmê ja s mâsinskimê , vot s âdnaklasnêkâmê svaimê +... *CI7: prakcičýskê nêkavo ni vižu . *CI7: nu , vo tak persname , persname vot vidzêlâ . *CI7: i to ja jaje vstrečaju užy každyj +... *CI7: každyj hod +... *CI7: ni každyj hod , ina@w +... *CI7: jak ina@w tol´kâ prêjizdžajêc´ koj-jak@w , no my vstričajêmsê . *CI7: pâtamu što to ja <sa s´v´@k>[_//] at svjakrovy jedu s kanavy . *CI7: vot tak vot vstrecêlês´ kada-tâ . *CI7: ci ú pâzaprošlym hadu na étym +... *CI7: xodzêc´ ža (.) maršrutkâ , dyk my na maršrutkê na étâj vstrecêlês´ . *CI7: a étât raz na rynkê vot vstrecêlês´ s neju . *CI7: ani tam što-tâ pâkupalê , dyk +"/. *CI7: +" mne nekâdâ . *CI7: ja hâvarju +"/. *CI7: +" nu ladnâ , bjahi . *CI7: +" dy ja +... *CI7: nu , tak pâhâvarilê . *CI7: va-pervyx , užy ž +... *CI7: ta skol´kâ ? *CI7: ja úžý ni znaju , skol´kâ-tâ my hadoú užy zakončýlê tuju školu . *CI7: i jak-tâ +... *CI7: kanešnâ , jeslê b vstre@k +... *CI7: vsem vstrecêccý , pâhâvaric´ . *CI7: kanešnâ , mnohâ čaho nadâ bylâ b vspomnêc´ . *CI7: a sičas , nu , što ? *CI7: my vo údvajom vo z joj pâstajalê (.) pâhâvarilê i +... *CI7: va-pervyx , vstričajêmsê očýn´ redkâ . *CI7: i (.) obščýjê što-tâ užy ú nas +... *CI7: nu , prakcičýskê +... *CI7: nu što , jakojê tam ? *CI7: vspomnêc´ (.) jidzinstvênnâjê što škol´nyjê hody . *CI7: vot vsë obščýjê . *CI7: a tak klas naš byl [_////] byú očýn´ xarošýj . *CI7: očýn´ xarošýj . *CI7: dziúčatâ ú nas takejê bylê masjan@k [_//] s mosênâ , úse krasavêcý . *CI7: o , ne-ne ! *CI7: tam +... *CI7: krasavêcy bylê . *CI7: narjadnyjê takejê . *CI7: uhu . *CI7: nu što jiščo ? *INT: nu mêrâprijacêjê u vas bylê tam ? *CI7: nu , jak ? *CI7: tahda jak-tâ +... *CI7: skazac´ , štob mêrâprijacêjê +... *CI7: nâvahodnêj bal-mâskarad . *CI7: nu étâ ú vâs´miletnêj školê . *CI7: tam iščo +... *CI7: étâ ž dzecê . *CI7: nu , skol´kâ nam ? *CI7: čytyrnâccýc´ let bylâ . *CI7: i ščas jeslê ú sjadz´mom , nu , pitna@k +... *CI7: kamu čytyrnâccýc´ , kamu pitnaccýc´ . *CI7: bylê v nas dva i vtârahodnêkâ , kstacê . *CI7: étâ samâjê , užé +... *CI7: ja úžé (.) mnohêx +... *CI7: znaju , što užé ž mnohêx i netu našýx âdnaklasnêkâv . *CI7: i vot +... *CI7: adzin , étâ točnâ ja znaju , što jon umêr . *CI7: étâ s našývâ vas´movâ klasâ . *CI7: i ja užé znaju , što dva umêrlâ s majho dzisjatâhâ klasâ , s tupičýnâ . *CI7: ja vot (.) jidzinstvênnâ kaho ústričaju , étâ tol´kâ sa svajej dzjarevnê mnohêx . *CI7: nu i to ni očýn´ , redkâ my vstričajêmsê . *CI7: sâbirajêmsê v âsnaúnom +... *CI7: dze tol´kâ vstrecêšsê ? *CI7: jak radânêcý , vse prêjizdžajut na kladbêščý . *CI7: vot tam vsex užy vstrecêš . *CI7: a tak , va-pervyx , tuda ja ni najezdžus´ . *CI7: žyli b radzicêlê +... *CI7: mac´ žyla b , kanešnâ b jezdzêú tuda každyj dzen´ . *CI7: a tak +... *CI7: nu što ja budu jezdzêc´ tuda ? *CI7: kaho ja ni vidalâ ? *CI7: bratâ tohâ ni vidalâ ? *CI7: nu ja úžý nja budu hâvaric´ +... *CI7: dyk što mne tam jaho ? *CI7: hljadzec´ na jaho na mordu p´´januju ? *CI7: našto jno mne ? *CI7: nu , vot tak vot . *CI7: što ž jaščé ras@k +... *CI7: nu što ? *INT: nu a vot +... *INT: a vot vy žylê zimoj v âbščyžycêjê , da ? *CI7: žylê , da . *INT: i skokâ vas tam v komnâcê bylâ ? *CI7: nu , tahda ú nas bylâ mnohâ . *CI7: nas pa dvinaccýc´ čýlavek , bylê komnâty takejê bal´šyjê . *CI7: vot bol´šý <vot étâj>[_//] vot étâhâ majho zalâ . *CI7: va-pervyx , étâ xârašo , što bylâ tahda dvinaccýc´ čýlavek . *CI7: xuc´ ni nadâ bylâ hdze-tâ žyc´ . *CI7: a (.) ja znaju , što dziúčatâ z bjarëzâk snimalê sabe (.) kvarciry . *CI7: ú kaho-tâ bylê na kvarcirâx , u bjarëzkâx žylê . *CI7: âbščyžycêjê u ix tam , havorjuc´ , bylâ . *CI7: no , étâ samâjê , intyrnat , cipâ intyrnatâ bylâ . *CI7: no ja ni znaju , s čaho jny nja žylê ú tom intyrnacê . *CI7: a my žylê . *CI7: pâtamu što vot nas (.) bylâ dvinaccýc´ dzevâčýk . *CI7: i čytyrê pêdahohâ . *CI7: takajê komnâtkâ ú jix pamen´šý bylâ . *CI7: čytyrê pêdahohâ rjadyškâm s namê . *CI7: a (.) vta@k [_////] druh@k [_////] vtarojê pâmiščénêjê bylâ , tam žylê (.) mal´čyškê . *CI7: tam jix dvinaccýc´ ci šysnaccýc´ čýlavek bylâ . *CI7: no ú jix tam dve [_/] dve komnâty bylâ . *CI7: ú âsnavnom , nu što , inâharodnêjê . *CI7: inâharodnêjê , nu , kto tam byl takejê ? *CI7: tam , nu , at sily +... *CI7: étâ naš , xx xadzilâ . *CI7: i to , jeslê my xadzilê , dyk étâ my ž xadzilê vas´@k [_//] dzivjatyj , dzisjatyj klas . *CI7: i vot ta nas sâbiralâs´ dze-tâ (.) čýlavek dvinaccýc´ , šysnaccýc´ vot s +... *CI7: imênnâ što inâharodnêjê . *CI7: mnohêjê (.) žylê ž u roctvênêkâú , mnohêjê ž roctvênêkê tam bylê . *CI7: mnohêjê , va-pervyx +... *CI7: bol´šýjê pâlavinâ ú nas xadzilâ , étâ (.) tupičýn , krutéj roú . *CI7: étâ im blizkâ bylâ . *CI7: tam kilomêtr , pâltara ici . *CI7: ani xadzilê vsë , étâ samâjê +... *CI7: xadzilê damoj každyj dzen´ . *CI7: nu , a my vot žylê v âbščyžycêjê . *CI7: prêxadzilê ú pânidzel´nêk . *CI7: jeslê vidzêlê , što (.) maroz taki nêbal´šy , značýc´ mahli ústac´ ú šésc´ časoú i ú pânjadzel´nêk pajci na +... *CI7: srazu (.) na zanjacêjê štob . *CI7: a jeslê vidzêlê , što v´´juhâ , purha , my (.) prêxadzilê na nač . *CI7: na nač prêxadzilê , a v pjatnêcu pos´@k +... *CI7: a , my v subotu ž iščé učylês´ . *CI7: étâ ja +... *CI7: u subotu paslja (.) školy išli (.) snovâ sem kilomêtrâú pa snjažku damoj , a +... *CI7: nu , a letâm , ja ž hâvarju vo , na vêlâsipedkê (.) každyj dzen´ . *CI7: bylâ xarošýjê darohâ . *CI7: jezdzêlê tam , nâprjamuju tam sem . *CI7: a jeslê plaxajê , vo takajê râstvarjuxâ , jak čuc´ , étâ , sneh sxodzêc´ , jezdzêlê pa asval´tu . *CI7: pa asval´tu nadâ bylâ jezdzêc´ trinaccýc´ kilametrâú nam . *CI7: nu , škol´nâjê plac´jê my tahda ščé nasilê . *CI7: ni xadzilê xto v čom . *CI7: škol´nâjê placêcý . *CI7: v nas byú +... *CI7: ina@w iščé i žyva , našý učycêl´nêcý ximêjê , našý klasnâjê . *CI7: tol´kâ paprobuj pridzi k joj (.) nakrašýnâjê ci râzmalëvânnâjê . *CI7: u ximêjê úsë úremê byla , stajalâ +... *CI7: umyval´nêk . *CI7: pâtamu što rêakcivy ž kruhom écê . *CI7: ina@w [_/] ina@w ni sprašývâlâ , nravêccý tabe ci ni nravêccý . *CI7: no pad umyval´nêk i pajdzeš vymyjêšsê . *CI7: da . *CI7: âbizacêl´nâ , štob (.) čornyj fartuk byú . *CI7: na praznêkê belyj . *CI7: čornyj fartuk . *CI7: i âbizacêl´nâ , štob bylê v škol´nyx plac´jêx . *CI7: étâ bylâ idzinstvênnâ , što (.) nas zâstavljalê vot tahda . *CI7: nijakêx ni ukrašénêj nikak +... *CI7: ni narjadâú my ni âdzivalê , tol´kâ jeslê na praznêk . *CI7: i to jeslê na (.) bal-mâskarad na nâvahodnêj . *CI7: vsë . *CI7: âstal´nojê vsë xadzilê v škol´nyx . *CI7: dažý bylâ (.) žarkâ +... *CI7: užy kada dzisjatyj klas zakančývâlê , zdavalê akzamêny . *CI7: my ž zdavalê , navernâ , skol´kâ ? *CI7: u nas , navernâ , štuk dzesêc´ ža akzamênâú bylâ . *INT: oho ! *CI7: da ! *CI7: my zdavalê bêlaruskêj , ruskêj jazyk s lêcêraturâj , ximiju , fizêku , istorêju , âbščýstvavedzênêjê , hêametrêju +... *CI7: hêametrêju , alhêbru úmescê zdavalê . *CI7: v obščým , očýn´ mnohâ pridmetâú i +... *CI7: dažý jeslê žarkâ bylâ +... *CI7: a ijun´ úsë úremê byl žarkêj mesêc . *CI7: ana nêkada nam ni râzrišalâ , štob my prijizdžalê na [_/] na (.) étyj , na akzamêny +... *CI7: âbrizalê (.) rukav u škol´nâm plac´jê , prêšyvalê éty , belyjê . *CI7: tak xx . *INT: oho ! *INT: âbrizalê ? *INT: a patom ? *INT: a sleduščýj hod pâkupalê novâjê plac´jê ? *CI7: nu , étâ úžý v dzisjatâm klasê , v adzinâccýtym ni bylo . *CI7: tol´kâ ž dzisjatyj klas , i vsë . *CI7: u dzivjatym žý ykzamênâú ne bylâ . *CI7: a v dzisjatâm my úžý što ? *CI7: znalê , što užy nêkuda , nu , ni panadâbêccý škol´nâjê formâ . *CI7: âbrizalê tak vot rukava . *CI7: prêšyvalê écê , belyjê našý (.) nârukavnêkê . *CI7: i prijizdžalê pri belym fartučkê . *CI7: vot tak . *CI7: tak xadzilê v školu . *INT: jasnâ . *INT: a vot žylê v âbščyžycêjê kada , tam âdnaklasnêkê vse v komnâcê bylê ilê raznyjê ? *CI7: net , my raznyjê žylê . *CI7: u nas +... *CI7: nu kak ? *CI7: u nas kak dve komnâty bylâ . *CI7: obščým , jak skazac´ ? *CI7: ce , katoryjê tak bolêjê menêjê abš´č´alês´ . *CI7: nu , ni to što abš´č´alês´ , družylê tak . *CI7: kakijê-tâ obš´čêjê inciresy u nas bylê . *CI7: nâprimer , jeslê my žylê , my žylê tol´kâ , nâprimer , s adnoj našýj dzjarevnê . *CI7: nas mahli vot tak zâsjalic´ vot s +... *CI7: nas xadzilâ , navernâ , čýlavek šésc´ s maksimâvkê . *CI7: s marcinâúkê dve bylâ , s jel´nê dve . *CI7: v obščým , nu , vot tak vot dvinaccýc´ čýlavek . *CI7: a úse âstal´néjê , katoryjê vot bylê +... *CI7: k nam ža ščé i z budy tam prijizdžalê . *CI7: ani dze-tâ iščo bylê . *CI7: tam nêbal´šéjê komnâtkê . *CI7: no (.) bol´šý dvâccaci čýlavek my v âbščyžycêjê , nu , v intyrnacê v étâm nja žylê . *CI7: no dvinaccýc´ čýlavek nas točnâ bylâ v étâj +... *CI7: étâ , hrubâčkâ nas vsë vremê tapilâs´ . *CI7: pâtamu što +... *CI7: a , ilê +... *CI7: ne , pâravojê bylâ , no +... *CI7: nu jak ? *CI7: tada jak tapilê ? *CI7: nu , ni to što +... *CI7: no bylâ (.) narmal´nâ . *CI7: lažylês´ , spalê . *CI7: prâsypalês´ v sem časoú , pâtamu što k vas´mi nadâ bylo pajci (.) na zanjacêjê . *CI7: nas tam karmilê . *CI7: tri razâ nas karmilê v âbščyžycêjê . *CI7: v intyrnacê . *INT: +< bisplatnâ ? *CI7: da , tahda bisplatnâ (.) nas karmilê . *CI7: pâtamu što letâm my +... *CI7: poslê dzivjatâhâ klasâ [_/] klasâ ú nas byú trudavéj lahêr´ . *CI7: my âbbivalê ú kalxozê buraki . *CI7: célyj mesêc xadzilê . *CI7: tam takajê dlinna byla , žariščý . *CI7: i my s´ cjapkâmê xadzilê âbbivac´ écê buraki . *INT: i žylê tam žý ? *INT: ilê damoj jezdzêlê ? *CI7: +< i žylê tam v intyrnacê letâ . *CI7: da , vot célyj mesêc my žylê (.) v intyrnacê . *CI7: a vot kada užy pâstupilâ v cexnêkum , poslê pervâhâ kursâ nas atpravêlê v ljubân´ . *CI7: my v ljubânê sâbiralê likarstvênnyjê travy . *INT: oho , inciresnâ ! *CI7: da , likarstvênnyjê travy sâbiralê . *CI7: patom (.) zâhatovku s +... *CI7: obščým , dzelâlê zâhatovku (.) hribov . *CI7: očýn´ mnohâ hriboú tam bylâ . *CI7: ja nêkada stol´kâ ni vidzêlâ hriboú . *CI7: očýn´ mnohâ hriboú , asobênnâ bylâ lisičýk . *CI7: my zâhataúlêvâlê écê lisičkê i patom (.) zdavalê . *CI7: nu , zâbiral u nas +... *CI7: prêjizdžal prêstavicêl´ rajzahotkantory i zâbiral étyjê lisičkê . *CI7: étâ u nas (.) byl kak trudavoj lahêr´ . *CI7: my mesêc bylê v ljubânê . *CI7: nja v ljubânê , ni v samoj , a v ljubân´skâm rajonê . *CI7: nu , što iščo ? @New Episode *CI7: sadzêk byl pervyj . *CI7: ta ščas jivo úžý netu . *CI7: vot tam sad byl pervyj . *CI7: nadâ bylâ vazic´ na čom . *CI7: xadzil rejsâv +... *CI7: nja rejsâvyj , a +... *CI7: vot avtobus pridzec´ +... *CI7: na šésc´ časoú jon jak-tâ xadziú . *CI7: v obščým , nam polčysa dze-tâ udziljalâs´ , štob nas zavezc´ (.) s sadâ i privezc´ s sadâ . *CI7: pâtamu što mnohêjê [_/] mnohêjê +... *CI7: pâtamu što (.) nihdze bylâ nil´zja bylâ nijak ustrojêccý . *CI7: dva sadzêkâ tol´kâ bylâ . *CI7: dzjacej bylâ pa triccýc´ čýlavek . *CI7: pa triccýc´ , pa triccýc´ dva čýlavekâ . *INT: +< v hrupê ? *CI7: da . *CI7: dzecê bylê râznašorstnyjê , v obščým , râznâvâzrastnéjê . *CI7: pâtamu što (.) kahda +... *CI7: jak hâvarjat , kaho uprosêš tahda s vâspitacêlêj , tahda +... *CI7: a tak bjari sama i sjadzi . *CI7: i vot (.) tahda , kada atkrylê užy trec´cêj sad , tahda ú trec´cêj stalê vadzic´ . *CI7: ú trec´cêj nam užy bylâ nêdalëkâ . *CI7: što ž my tam ? *CI7: s kalinênâ pêrjajdzëm sjuda i +... *CI7: tol´kâ staú (.) étyj , sparciúnyj komplêks strojêccý , i atkrylê ž trec´cêj sad . *CI7: dyk my vadzilê (.) tahda v trec´cêj sad . *CI7: vot tak . *INT: a patom syn vaš v kakoj školê učylsê ? *CI7: učyúsê ú pervâj školê . *INT: v pervâj ? *CI7: da . *CI7: vos´ +... *CI7: dzevêc´ klasâv zakončýl , pašol v sépétéu . *CI7: sépétéu zakončýl . *CI7: vadzicêl´ , pčýlavod (.) i ljasnik . *CI7: nu takix , kak u nas +... *CI7: prakcičýskê ljasoú u nas +... *CI7: što u nas ? *CI7: lêsnikoú i tak dastatâčnâ . *CI7: šafërâm on [_////] jon njamnohâ pârabotâú , u kalxozê šafërâm . *CI7: patom pašoú (..) u séxété , sêl´xozcexnêku . *CI7: rabotâl ú straicêl´nâj brihadzê . *CI7: a patom užy vot +... *CI7: trec´cêj hod on jezdzêt užy ú mjane (.) na zarâbâtkê . *CI7: jaho sa mnoj prakcičýskê (.) netu . *CI7: nu +/. *INT: jasnâ . *INT: a vot kada vy žylê , malên´kâjê bylê , vot u vas v sim´´je bylê tam tradzicýjê (.) bêlaruskêjê ? *INT: tam , možýt , babuškâ čém-nibudz´ zânimalâs´ ? *INT: prjalê , tkalê ? *CI7: kada ja užy +... *CI7: kada jiščo žylâ , vsë étâ stajalâ . *CI7: sič´as vot xuc´ tam , u cëcênâj xacê , nixto ni žyvët , no stajat krosny . *CI7: jeslê nixto ix jiščo nja vycênuú . *CI7: stajalê krosny , no nixto nêčyvo +... *CI7: idzinstvênnâ što (.) užé ni tkalê . *CI7: užé ni tkalê . *CI7: jidzinstvênnâ što (.) étâ +... *CI7: prjažu dzelâlê . *CI7: s +... *CI7: naski vizalê . *CI7: prjažu dzelâlê . *CI7: âbyknavennyjê u ljudzej byla prjalkâ . *CI7: a u baby takajê kudzel´ . *CI7: ina@w , vjažýš , i tak vo nitkâ . *CI7: ina@w na vêrêcjano étâ vsë , étâ samâjê +... *CI7: a tak vyšyvanâhâ očýn´ mnohâ astalâs´ at jix u mjane . *CI7: očýn´ mnohâ . *CI7: nu , kuda ščas vyšyvanâjê ? *CI7: nêkuda úžý . *CI7: vo dažý skacêrc´ . *CI7: vo jetâ tkanâjê jixnêjê skacêrc´ . *CI7: vo ta , katorâjê ljažyc´ . *INT: u nas tožý takojê jesc´ , aha . *CI7: da , vyšyvanâhâ očýn´ mnohâ . *CI7: i [_/] i prostynê (.) vyšyvanyjê , i navâlâčkê , i rušniki . *CI7: očýn´ mnohâ écêx . *CI7: tahda úžo +... *CI7: tahda jak-tâ úžý úremê étâ úsë prašlo . *CI7: jidzinstvênnâjê , što ja pomnju , jak my bralê lën . *CI7: my xadzilê brac´ lën . *CI7: bavalâ što ? *CI7: vaz´muc´ jesc´ i pajdzëm . *CI7: a kuda ž mne bylâ ? *CI7: mne ščé bylâ , navernâ , let dzesêc´ . *CI7: my xadzilê . *CI7: skol´kâ smožýš , stol´kâ bjari . *CI7: pajkâ lënâ [_//] l´na byla (.) každâmu vydzêlênâ . *CI7: ci pa sorâk sotâk . *CI7: i bjari jaje vručnuju . *CI7: ta sičas vsë kambajny . *CI7: a tada vručnuju . *CI7: a babk +... *CI7: s étyj +... *CI7: štob ničohâ . *CI7: snapoú pânavjažým na +... *CI7: pânavjažým , pa [_//] pastavêm jix . *CI7: jeslê žarkâ , pâsjadzim čuc´ čuc´ , zanâvâ načnëm . *CI7: a patom nadâ bylâ iščé pranêkâmê abbic´ jaho , lën étyj . *INT: i vy , dzecê , dzelâlê étâ ? *CI7: a xto budzêc´ xadzic´ , jeslê i (.) mamâ rabotâlâ v kalxozê ? *CI7: joj davalê sorâk sotâk . *CI7: i cëcê rabotâlâ , jej davalê . *CI7: i vot nadâ bylâ tyx vosêmsêt sotâk (.) zdzelâc´ . *CI7: i my +... *CI7: i babuškâ užy starâjê byla . *CI7: i (.) cëcê , i mat@k +... *CI7: i ja . *CI7: a persname iščo byla malên´kâjê . *CI7: vot my xadzilê . *CI7: xadzilê i vsë étâ bralê . *CI7: slac´ , étâ úžý bylâ (.) ni očýn´ cêžylo . *CI7: pâtamu što što ž tam ? *CI7: snop râzvizaú i paslaú jaho , paslaú . *CI7: patom nadâ ž bylâ jaho sabrac´ , paka jon uležýccý . *CI7: patom zdac´ . *CI7: a buraki bilê ! *CI7: ja pomnju , my jšlê na vypusknéj večyr . *CI7: étâ , bylâ étâ semsêt vas´méj hod . *CI7: buraki dalê . *CI7: i (.) mac´ skazalâ +"/. *CI7: +" paka von (.) ni âbab´´jom buraki , ty nêkuda ni pajdzeš . *CI7: i my vse da abedâ +... *CI7: nadâ bylâ iščé ž (.) sjabe ú parjadâk privesc´ , da . *INT: +< pričosku +/. *CI7: nu , ikejê@w tam pričoskê ? *CI7: ran´šý +... *CI7: ikejê@w tam pričoskê ? *CI7: na bêhudzi , pridzeš , skarej nakrucêšsê , nu . *CI7: ta ran´šý o +... *CI7: sičas pa pârikmaxêrskâm xodzêm . *CI7: a , nu i što ? *CI7: na bêhudzi skarej nâkrucilêsê . *CI7: ú kaho bylê bêhudzi , ú kaho ne bylê . *CI7: kojê na što nâkrucilêsê . *CI7: étâ ž sičas plac´cê bal´nyjê pânâdzjajuc´ . *CI7: a my što ? *CI7: pomnju , krimplenâvâjê rozâvâjê plac´cêcâ bylâ i belyjê bâsanožkê . *CI7: vot my xa@k [_//] išli na vypusknéj večyr . *CI7: paka âbab´´jom buraki , a tady idzëm na vypusknéj večyr . *CI7: vot jakej možýc´ byc´ vypusknéj večyr ? *INT: poslê burakoú . *CI7: da , da . *CI7: svjaklu bilê . *CI7: vot tak . *CI7: bylâ úsë . *CI7: étâ úžý nêkuda ni dzeccý . *INT: da . *INT: inciresnâ , kanešnâ , žylê . *CI7: žylê inciresnâ . *CI7: i cêžýlavatâ žylê . *CI7: étâ ž ni to , što tam ja hâvarju +... *CI7: ta +... *CI7: asobênnâ pa osênê . *CI7: nadâ bylâ (.) i kalxoznuju étu rabotu pamoč zdzelâc´ , i svaja ž stajalâ . *CI7: i kartošku nadâ bylâ kapac´ . *CI7: vsë . *CI7: ta sič´as kapalku padhonjuc´ i +... *CI7: a tagda što ? *CI7: to lapatâj +... *CI7: maja , byvalâ , babâ pakojnêcý +... *CI7: jej bylâ semdêsêt let . *CI7: ana lapatâj sorâk sotâk âharodâ skapajêc´ . *INT: kašmar ! *CI7: ana nêkahda +... *CI7: u nijo kanja na âharodzê ne bylâ . *CI7: kromê taho , jak (.) tol´kâ pêrêpaxac´ kartošku . *CI7: i vsë . *CI7: âstal´nojê na vsë (.) rukamê . *CI7: i pa očýrêdzê my kapalê , sâbiralê . *CI7: a patom na harbu nasilê . *INT: da . *CI7: bylâ úsë . *CI7: da . *INT: a š´č´as vot vy rabotâjêcê , da ? *INT: š´č´as rabotâjêcê ? *CI7: rabotâju , da . *CI7: ščas ja paka ú otpuskê . *CI7: rabotâju ykspidzitârâm . *CI7: pijsjat pracéntâú ú mjane ykspidzitâr , pêc´dzisjat zaú prâizvoctvâm mary ["] . *INT: a v čom zâključajêccý vašý rabotâ ? *INT: što vy dzelâjêcê ? *CI7: nu , vot mne nadâ pajci +... *CI7: snačalâ prêxažu na rabotu . *CI7: značýt , nadâ praverêc´ zakladku minju (.) v marê ["] . *CI7: a patom pas´@k +... *CI7: užo čysam ú adzinâccýc´ ja sâbiraju zajavkê . *CI7: v marê ["] vse dâkumenty nadâ aformêc´ . *CI7: zakaz minju . *CI7: nu , tam (.) mnohâ čyvo . *CI7: étâ imênnâ rabočýx +... *CI7: a patom jedu na [_/] na sklad râsprêdzjalicêl´nyj pâluč´ac´ tavary . *CI7: vot vse našý toč´kê : kulinarijê ["] , marâ ["] +... *CI7: vynasnajâ adna , vtarajê +... *CI7: mâhazin smak ["] , kandzicêrskêj céx . *CI7: vot étâ vse (.) točkê našý . *CI7: i (.) u nas jiščo jesc´ tri bufetâ : zâbjalyšýnâ , trâscino , bjarëzkê . *CI7: i dve butyrbrodnyx : batajêvâ i bjasedâvêčý . *CI7: vot éty vse točkê , nu . *CI7: nadâ tavar zavezc´ im , štob (.) pradalê . *CI7: pad rêâlizacýju , štob dzen´hê zdalê . *CI7: vot . *INT: a vot vy tožý jezdzêcê v dzirevnê v écê , da ? *CI7: da . *CI7: nu , vot bjarëzkê , zâbjalyšýnâ i trâscino . *CI7: étâ prakcičýskê (.) pa puci možnâ sjuda . *CI7: étâ ž v étu storânu . *CI7: a bjarëzkê , jeslê nêbal´šajê tam +... *CI7: nu , abyčnâ (.) bjasedâvêčý , batajêvâ , ani (.) birut dva razâ ú mesêc . *CI7: no ú jix zajaúkê očýn´ bal´šyjê . *CI7: pâtamu što batajêvâ usë-taki +... *CI7: dâlêkavatâ ž jezdzêc´ tuda . *CI7: étâ ž ni každyj raz najezdzêšsê . *CI7: nu . *CI7: vot pajetâmu zajaúkê takejê . *CI7: vot tak . *INT: ladnâ . *INT: vot pridstav´cê , što (.) inastranêc pâprasil vas râskazac´ pra bêlarus´ i pra naš xocêmsk . *INT: što by vy jimu râskazalê ? *CI7: (...) nu , vot (.) ja b +... *CI7: vot što b jaho incêrêsavalâ , ja b +... *CI7: ja ni znaju . *CI7: ja b ničohâ ni raskazyvâlâ . *CI7: ja b jidzinstvênnâjê , dastalâ (.) b étâ vyšyvanâ . *CI7: vot pusc´ by on pâsmatrel , kak (.) žylê našý . *CI7: i (.) kakuju krâsatu étâ vsë ani dzelâlê . *CI7: étâ imênnâ ni to , što tam +... *CI7: a étâ vsë dzelâlâs´ vručnuju , pri [_/] pri lučynê . *CI7: pri +... *CI7: ja ni znaju . *CI7: étâ nadâ bylâ jakejê hlaza , štob dažý étu vot (.) satkac´ . *CI7: a patom jaje âtbjalic´ . *CI7: i (.) nêpanjatnâ što +... *CI7: a +... *CI7: a što ščas ? *CI7: ja (.) užy prakcičýskê vot s xocêmskâ ja užy nêkuda ni vyjizžaju . *CI7: minsk ja úžý vidzêlâ (.) skol´kâ ? *CI7: hady čytyrê tamu nazad . *CI7: i to ja tol´kâ prajezdâm byla . *CI7: što jezdzêlâ (.) pâlučac´ tavar . *CI7: i vsë pâlučylê , i abratnâ prijexâlâ . *CI7: tak što +... *CI7: a xocêmsk +... *CI7: a minsk +... *CI7: bêlarus´ , étâ josc´ bêlarus´ . *CI7: étâ rodzênâ . *CI7: i nêkuda nja dzeccý at jaje , pravdâ ? *CI7: xuc´ malâjê rodzênâ , no malâjê rodzênâ . *CI7: i (.) vsë , što b tam ni hâvarilê , no (.) mne kažýccý +... *CI7: pâtamu što ja i bol´šý ta i ne bylâ nihdze , kromê jak v bêlarusê . *CI7: mne i minsk nravêccý . *CI7: vot krasivyj horâd , zjalënyj . *CI7: a sičas iščo vsjaho stol´kâ . *CI7: vsë-taki i mitro pastrojêlê . *CI7: ščas tol´kâ žyvi da radujsê . *CI7: (..) što ? *CI7: zarplatu pâlučajêm . *CI7: jakajê b ni bylâ , no zarplatu pâlučajêm , pravdâ ? *CI7: pensêjê našý (.) pênsêanery pâluč´ajut . *CI7: nu što ? *INT: (...) nu , a vot a vy š´čitajêcê sia bêlaruskâj ? *CI7: nu da . *CI7: pâtamu što +... *CI7: nu , a kem iščo ščytac´ ? *INT: nu , a što +... *INT: vot kak vy pânimajêcê ? *INT: što takojê (.) bêlarusâm byc´ dlja vas ? *CI7: (..) tak . @New Episode *CI7: žyvu ú bêlarusê . *CI7: xacja my prakcičýskê +... *CI7: naš bêlaruskêj jazyk-tâ my (.) ni znajêm . *CI7: u nas +... *CI7: my +... *CI7: da vas´movâ klasâ u nas bêlaruskêj . *CI7: vse knižkê bylê na bêlaruskâm jêzyke . *INT: pa vsem pridmetâm ? *CI7: pa vsem pridmetâm . *CI7: tol´kâ jidzinstvênnâjê , što bylâ ruskâjê lêcêraturâ i +... *CI7: nu , i jazyk , kanešnâ , ruskêj . *CI7: a tak vse . *CI7: i ximêjê , i +... *CI7: vsë , vsë , vsë bylâ u nas na bêlaruskâm jêzyke . *CI7: i kada my prišli vžo v tupičýn vot v školu , tam užy bylâ (.) ruskêj . *CI7: tam srazu na ruskêj , da . *CI7: i nam bylâ slâžnavatâ , paka vot my privyklê k étâmu ruskâmu . *CI7: pâtamu što (.) my +... *CI7: vot sičas u mjane sprasi , jak ja mahu , ja mahu pisac´ i pâ-bêlaruskê , i pa-ruskê . *CI7: mne [_/] mne raznêcý kak-tâ netu , štob +... *CI7: ja mahu tam što-tâ i adzin lučšý . *CI7: jidzinstvênnâjê , što (.) ruskêj my jazyk bol´šý znajêm . *CI7: vot što . *CI7: pâtamu što (.) učylês´ užé +... *CI7: vsë âstal´nojê my (.) kak-tâ xx na [_/] na ruskâm . *CI7: i [_/] i râzhavarêvâjêm my +... *CI7: my ni râzhavarêvâjêm ni na čystâ ni bêlaruskâm , ni na čystâ ruskâm . *CI7: u nas (.) tak , smešýnâjê vsë . *CI7: pâtamu što +... *CI7: a bêlarus´ , étâ dzistvicêl´nâ +... *CI7: étâ rodzênâ . *CI7: i nêkuda ja +... *CI7: vo žyvu , ja znaju , što takojê +... *CI7: my +... *CI7: dzistvicêl´nâ , tradzicýjê +... *CI7: kuda (.) tam tradzicýjê ? *CI7: ja úžý ni znaju , ikejê@w tut tradzicýjê . *CI7: nu , što tam tra@k +... *CI7: ja +... *CI7: prakcičýskê my užy +... *CI7: kak ? *CI7: my ni znajêm svai prakcičýskê tradzicýjê , vot majo užy pâkalenêjê . *CI7: my kak-tâ +... *CI7: nu , ni znaju . *CI7: ni znaju , kak ta vyrâzêccý , no +... *CI7: va-pervyx , hdze-tâ tam vot , mne kažýccý +... @End
(Stand: 20.04.2022)