int_ch_7

@Begin

@Languages:brms, nan

@Participants:CI7 Migrant, INT Interviewer

@ID:brms|int|CI7|46;|female|Informant||Migrant|professional||

@ID:nan|int|INT|||||Interviewer|||

*CI7:persname persname .

*CI7:vot tam +...

*CI7:persname persname .

*CI7:vot tam dzelâlê my vypusknéj večyr .

*CI7:vse sabralêsê .

*CI7:vse , vse bukval´nâ vot .

*CI7:dvinaccýc´ čýlavek s mosênâ xadzilâ .

*CI7:dvinaccýc´ nas xadzilâ .

*CI7:čyrnjaúkâ i maksimâúkâ .

*CI7:xadzilê vot stol´kâ .

*CI7:nu , a tahda što ?

*CI7:vosêm klasâú .

*CI7:nadâ bylâ čytyrê akzamênâ sdac´ .

*CI7:paka sdalê akzamêny , navernâ , čysla pitnaccýtâhâ ci šysnaccýtâhâ byú vypusknéj večyr .

*CI7:oj , xadzilê v les vot (.) rasc´vet vstričac´ .

*CI7:vot tuda , tam (.) za mosênâm les takej josc´ .

*CI7:dyk my jaščé xadzilê .

*CI7:stol´kâ tam travy ž (.) ščé ne bylâ .

*CI7:nu što ?

*CI7:a , učylês´ , stacê@k +...

*CI7:što persname , što ja , my išli na (.) pačotnuju hramâty .

*CI7:ani ušli srazu v bjarëzkê učyccý , pâtamu šta jak-tâ im bylâ +...

*CI7:lučšý im jezdzêc´ s mosênâ bylâ .

*CI7:tahda stalâ bjarëzkê (.) xadzic´ avtobus .

*CI7:bjarëzkê školâ pâsylalâ za svajimê učýnikamê aútobus +...

*CI7:nu , a nam jak-tâ +...

*CI7:my +...

*CI7:bjarëzkê nêkada (.) i ni cjanulâ .

*CI7:našý vsja dzjareúnê +...

*CI7:vot (.) maksimâúkâ , ârcjuxovkâ , jel´nê xadzilê vsë +...

*CI7:marcinâúkâ .

*CI7:xadzilê vse v tupičýn .

*CI7:xadzilê očýn´ dâliko .

*CI7:pjaškom xadzilê sem kilomêtrâú .

*CI7:letâm +/.

*INT:každyj dzen´ , da ?

*CI7:net .

*CI7:zimoj my (.) žylê v âbščyžyc´ +...

*CI7:nu , byú , étâ samâjê , âbščyžacêjê .

*CI7:tam učýcilja žylê , nu , i kamu dalëkâ bylâ xadzic´ .

*CI7:my tam žylê v âbščyžycêjê .

*CI7:a letâm na vêlâsipedkê každyj dzen´ trinaccýc´ kilomêtrâú pa asval´tu .

*CI7:na klin , s klinâ na tupičýn , da krutohâ rovâ i na tupičýn .

*CI7:vot z dzivčatâmê ja s mâsinskimê , vot s âdnaklasnêkâmê svaimê +...

*CI7:prakcičýskê nêkavo ni vižu .

*CI7:nu , vo tak persname , persname vot vidzêlâ .

*CI7:i to ja jaje vstrečaju užy každyj +...

*CI7:každyj hod +...

*CI7:ni každyj hod , ina@w +...

*CI7:jak ina@w tol´kâ prêjizdžajêc´ koj-jak@w , no my vstričajêmsê .

*CI7:pâtamu što to ja <sa s´v´@k>[_//] at svjakrovy jedu s kanavy .

*CI7:vot tak vot vstrecêlês´ kada-tâ .

*CI7:ci ú pâzaprošlym hadu na étym +...

*CI7:xodzêc´ ža (.) maršrutkâ , dyk my na maršrutkê na étâj vstrecêlês´ .

*CI7:a étât raz na rynkê vot vstrecêlês´ s neju .

*CI7:ani tam što-tâ pâkupalê , dyk +"/.

*CI7:+" mne nekâdâ .

*CI7:ja hâvarju +"/.

*CI7:+" nu ladnâ , bjahi .

*CI7:+" dy ja +...

*CI7:nu , tak pâhâvarilê .

*CI7:va-pervyx , užy ž +...

*CI7:ta skol´kâ ?

*CI7:ja úžý ni znaju , skol´kâ-tâ my hadoú užy zakončýlê tuju školu .

*CI7:i jak-tâ +...

*CI7:kanešnâ , jeslê b vstre@k +...

*CI7:vsem vstrecêccý , pâhâvaric´ .

*CI7:kanešnâ , mnohâ čaho nadâ bylâ b vspomnêc´ .

*CI7:a sičas , nu , što ?

*CI7:my vo údvajom vo z joj pâstajalê (.) pâhâvarilê i +...

*CI7:va-pervyx , vstričajêmsê očýn´ redkâ .

*CI7:i (.) obščýjê što-tâ užy ú nas +...

*CI7:nu , prakcičýskê +...

*CI7:nu što , jakojê tam ?

*CI7:vspomnêc´ (.) jidzinstvênnâjê što škol´nyjê hody .

*CI7:vot vsë obščýjê .

*CI7:a tak klas naš byl [_////] byú očýn´ xarošýj .

*CI7:očýn´ xarošýj .

*CI7:dziúčatâ ú nas takejê bylê masjan@k [_//] s mosênâ , úse krasavêcý .

*CI7:o , ne-ne !

*CI7:tam +...

*CI7:krasavêcy bylê .

*CI7:narjadnyjê takejê .

*CI7:uhu .

*CI7:nu što jiščo ?

*INT:nu mêrâprijacêjê u vas bylê tam ?

*CI7:nu , jak ?

*CI7:tahda jak-tâ +...

*CI7:skazac´ , štob mêrâprijacêjê +...

*CI7:nâvahodnêj bal-mâskarad .

*CI7:nu étâ ú vâs´miletnêj školê .

*CI7:tam iščo +...

*CI7:étâ ž dzecê .

*CI7:nu , skol´kâ nam ?

*CI7:čytyrnâccýc´ let bylâ .

*CI7:i ščas jeslê ú sjadz´mom , nu , pitna@k +...

*CI7:kamu čytyrnâccýc´ , kamu pitnaccýc´ .

*CI7:bylê v nas dva i vtârahodnêkâ , kstacê .

*CI7:étâ samâjê , užé +...

*CI7:ja úžé (.) mnohêx +...

*CI7:znaju , što užé ž mnohêx i netu našýx âdnaklasnêkâv .

*CI7:i vot +...

*CI7:adzin , étâ točnâ ja znaju , što jon umêr .

*CI7:étâ s našývâ vas´movâ klasâ .

*CI7:i ja užé znaju , što dva umêrlâ s majho dzisjatâhâ klasâ , s tupičýnâ .

*CI7:ja vot (.) jidzinstvênnâ kaho ústričaju , étâ tol´kâ sa svajej dzjarevnê mnohêx .

*CI7:nu i to ni očýn´ , redkâ my vstričajêmsê .

*CI7:sâbirajêmsê v âsnaúnom +...

*CI7:dze tol´kâ vstrecêšsê ?

*CI7:jak radânêcý , vse prêjizdžajut na kladbêščý .

*CI7:vot tam vsex užy vstrecêš .

*CI7:a tak , va-pervyx , tuda ja ni najezdžus´ .

*CI7:žyli b radzicêlê +...

*CI7:mac´ žyla b , kanešnâ b jezdzêú tuda každyj dzen´ .

*CI7:a tak +...

*CI7:nu što ja budu jezdzêc´ tuda ?

*CI7:kaho ja ni vidalâ ?

*CI7:bratâ tohâ ni vidalâ ?

*CI7:nu ja úžý nja budu hâvaric´ +...

*CI7:dyk što mne tam jaho ?

*CI7:hljadzec´ na jaho na mordu p´´januju ?

*CI7:našto jno mne ?

*CI7:nu , vot tak vot .

*CI7:što ž jaščé ras@k +...

*CI7:nu što ?

*INT:nu a vot +...

*INT:a vot vy žylê zimoj v âbščyžycêjê , da ?

*CI7:žylê , da .

*INT:i skokâ vas tam v komnâcê bylâ ?

*CI7:nu , tahda ú nas bylâ mnohâ .

*CI7:nas pa dvinaccýc´ čýlavek , bylê komnâty takejê bal´šyjê .

*CI7:vot bol´šý <vot étâj>[_//] vot étâhâ majho zalâ .

*CI7:va-pervyx , étâ xârašo , što bylâ tahda dvinaccýc´ čýlavek .

*CI7:xuc´ ni nadâ bylâ hdze-tâ žyc´ .

*CI7:a (.) ja znaju , što dziúčatâ z bjarëzâk snimalê sabe (.) kvarciry .

*CI7:ú kaho-tâ bylê na kvarcirâx , u bjarëzkâx žylê .

*CI7:âbščyžycêjê u ix tam , havorjuc´ , bylâ .

*CI7:no , étâ samâjê , intyrnat , cipâ intyrnatâ bylâ .

*CI7:no ja ni znaju , s čaho jny nja žylê ú tom intyrnacê .

*CI7:a my žylê .

*CI7:pâtamu što vot nas (.) bylâ dvinaccýc´ dzevâčýk .

*CI7:i čytyrê pêdahohâ .

*CI7:takajê komnâtkâ ú jix pamen´šý bylâ .

*CI7:čytyrê pêdahohâ rjadyškâm s namê .

*CI7:a (.) vta@k [_////] druh@k [_////] vtarojê pâmiščénêjê bylâ , tam žylê (.) mal´čyškê .

*CI7:tam jix dvinaccýc´ ci šysnaccýc´ čýlavek bylâ .

*CI7:no ú jix tam dve [_/] dve komnâty bylâ .

*CI7:ú âsnavnom , nu što , inâharodnêjê .

*CI7:inâharodnêjê , nu , kto tam byl takejê ?

*CI7:tam , nu , at sily +...

*CI7:étâ naš , xx xadzilâ .

*CI7:i to , jeslê my xadzilê , dyk étâ my ž xadzilê vas´@k [_//] dzivjatyj , dzisjatyj klas .

*CI7:i vot ta nas sâbiralâs´ dze-tâ (.) čýlavek dvinaccýc´ , šysnaccýc´ vot s +...

*CI7:imênnâ što inâharodnêjê .

*CI7:mnohêjê (.) žylê ž u roctvênêkâú , mnohêjê ž roctvênêkê tam bylê .

*CI7:mnohêjê , va-pervyx +...

*CI7:bol´šýjê pâlavinâ ú nas xadzilâ , étâ (.) tupičýn , krutéj roú .

*CI7:étâ im blizkâ bylâ .

*CI7:tam kilomêtr , pâltara ici .

*CI7:ani xadzilê vsë , étâ samâjê +...

*CI7:xadzilê damoj každyj dzen´ .

*CI7:nu , a my vot žylê v âbščyžycêjê .

*CI7:prêxadzilê ú pânidzel´nêk .

*CI7:jeslê vidzêlê , što (.) maroz taki nêbal´šy , značýc´ mahli ústac´ ú šésc´ časoú i ú pânjadzel´nêk pajci na +...

*CI7:srazu (.) na zanjacêjê štob .

*CI7:a jeslê vidzêlê , što v´´juhâ , purha , my (.) prêxadzilê na nač .

*CI7:na nač prêxadzilê , a v pjatnêcu pos´@k +...

*CI7:a , my v subotu ž iščé učylês´ .

*CI7:étâ ja +...

*CI7:u subotu paslja (.) školy išli (.) snovâ sem kilomêtrâú pa snjažku damoj , a +...

*CI7:nu , a letâm , ja ž hâvarju vo , na vêlâsipedkê (.) každyj dzen´ .

*CI7:bylâ xarošýjê darohâ .

*CI7:jezdzêlê tam , nâprjamuju tam sem .

*CI7:a jeslê plaxajê , vo takajê râstvarjuxâ , jak čuc´ , étâ , sneh sxodzêc´ , jezdzêlê pa asval´tu .

*CI7:pa asval´tu nadâ bylâ jezdzêc´ trinaccýc´ kilametrâú nam .

*CI7:nu , škol´nâjê plac´jê my tahda ščé nasilê .

*CI7:ni xadzilê xto v čom .

*CI7:škol´nâjê placêcý .

*CI7:v nas byú +...

*CI7:ina@w iščé i žyva , našý učycêl´nêcý ximêjê , našý klasnâjê .

*CI7:tol´kâ paprobuj pridzi k joj (.) nakrašýnâjê ci râzmalëvânnâjê .

*CI7:u ximêjê úsë úremê byla , stajalâ +...

*CI7:umyval´nêk .

*CI7:pâtamu što rêakcivy ž kruhom écê .

*CI7:ina@w [_/] ina@w ni sprašývâlâ , nravêccý tabe ci ni nravêccý .

*CI7:no pad umyval´nêk i pajdzeš vymyjêšsê .

*CI7:da .

*CI7:âbizacêl´nâ , štob (.) čornyj fartuk byú .

*CI7:na praznêkê belyj .

*CI7:čornyj fartuk .

*CI7:i âbizacêl´nâ , štob bylê v škol´nyx plac´jêx .

*CI7:étâ bylâ idzinstvênnâ , što (.) nas zâstavljalê vot tahda .

*CI7:nijakêx ni ukrašénêj nikak +...

*CI7:ni narjadâú my ni âdzivalê , tol´kâ jeslê na praznêk .

*CI7:i to jeslê na (.) bal-mâskarad na nâvahodnêj .

*CI7:vsë .

*CI7:âstal´nojê vsë xadzilê v škol´nyx .

*CI7:dažý bylâ (.) žarkâ +...

*CI7:užy kada dzisjatyj klas zakančývâlê , zdavalê akzamêny .

*CI7:my ž zdavalê , navernâ , skol´kâ ?

*CI7:u nas , navernâ , štuk dzesêc´ ža akzamênâú bylâ .

*INT:oho !

*CI7:da !

*CI7:my zdavalê bêlaruskêj , ruskêj jazyk s lêcêraturâj , ximiju , fizêku , istorêju , âbščýstvavedzênêjê , hêametrêju +...

*CI7:hêametrêju , alhêbru úmescê zdavalê .

*CI7:v obščým , očýn´ mnohâ pridmetâú i +...

*CI7:dažý jeslê žarkâ bylâ +...

*CI7:a ijun´ úsë úremê byl žarkêj mesêc .

*CI7:ana nêkada nam ni râzrišalâ , štob my prijizdžalê na [_/] na (.) étyj , na akzamêny +...

*CI7:âbrizalê (.) rukav u škol´nâm plac´jê , prêšyvalê éty , belyjê .

*CI7:tak xx .

*INT:oho !

*INT:âbrizalê ?

*INT:a patom ?

*INT:a sleduščýj hod pâkupalê novâjê plac´jê ?

*CI7:nu , étâ úžý v dzisjatâm klasê , v adzinâccýtym ni bylo .

*CI7:tol´kâ ž dzisjatyj klas , i vsë .

*CI7:u dzivjatym žý ykzamênâú ne bylâ .

*CI7:a v dzisjatâm my úžý što ?

*CI7:znalê , što užy nêkuda , nu , ni panadâbêccý škol´nâjê formâ .

*CI7:âbrizalê tak vot rukava .

*CI7:prêšyvalê écê , belyjê našý (.) nârukavnêkê .

*CI7:i prijizdžalê pri belym fartučkê .

*CI7:vot tak .

*CI7:tak xadzilê v školu .

*INT:jasnâ .

*INT:a vot žylê v âbščyžycêjê kada , tam âdnaklasnêkê vse v komnâcê bylê ilê raznyjê ?

*CI7:net , my raznyjê žylê .

*CI7:u nas +...

*CI7:nu kak ?

*CI7:u nas kak dve komnâty bylâ .

*CI7:obščým , jak skazac´ ?

*CI7:ce , katoryjê tak bolêjê menêjê abš´č´alês´ .

*CI7:nu , ni to što abš´č´alês´ , družylê tak .

*CI7:kakijê-tâ obš´čêjê inciresy u nas bylê .

*CI7:nâprimer , jeslê my žylê , my žylê tol´kâ , nâprimer , s adnoj našýj dzjarevnê .

*CI7:nas mahli vot tak zâsjalic´ vot s +...

*CI7:nas xadzilâ , navernâ , čýlavek šésc´ s maksimâvkê .

*CI7:s marcinâúkê dve bylâ , s jel´nê dve .

*CI7:v obščým , nu , vot tak vot dvinaccýc´ čýlavek .

*CI7:a úse âstal´néjê , katoryjê vot bylê +...

*CI7:k nam ža ščé i z budy tam prijizdžalê .

*CI7:ani dze-tâ iščo bylê .

*CI7:tam nêbal´šéjê komnâtkê .

*CI7:no (.) bol´šý dvâccaci čýlavek my v âbščyžycêjê , nu , v intyrnacê v étâm nja žylê .

*CI7:no dvinaccýc´ čýlavek nas točnâ bylâ v étâj +...

*CI7:étâ , hrubâčkâ nas vsë vremê tapilâs´ .

*CI7:pâtamu što +...

*CI7:a , ilê +...

*CI7:ne , pâravojê bylâ , no +...

*CI7:nu jak ?

*CI7:tada jak tapilê ?

*CI7:nu , ni to što +...

*CI7:no bylâ (.) narmal´nâ .

*CI7:lažylês´ , spalê .

*CI7:prâsypalês´ v sem časoú , pâtamu što k vas´mi nadâ bylo pajci (.) na zanjacêjê .

*CI7:nas tam karmilê .

*CI7:tri razâ nas karmilê v âbščyžycêjê .

*CI7:v intyrnacê .

*INT:+< bisplatnâ ?

*CI7:da , tahda bisplatnâ (.) nas karmilê .

*CI7:pâtamu što letâm my +...

*CI7:poslê dzivjatâhâ klasâ [_/] klasâ ú nas byú trudavéj lahêr´ .

*CI7:my âbbivalê ú kalxozê buraki .

*CI7:célyj mesêc xadzilê .

*CI7:tam takajê dlinna byla , žariščý .

*CI7:i my s´ cjapkâmê xadzilê âbbivac´ écê buraki .

*INT:i žylê tam žý ?

*INT:ilê damoj jezdzêlê ?

*CI7:+< i žylê tam v intyrnacê letâ .

*CI7:da , vot célyj mesêc my žylê (.) v intyrnacê .

*CI7:a vot kada užy pâstupilâ v cexnêkum , poslê pervâhâ kursâ nas atpravêlê v ljubân´ .

*CI7:my v ljubânê sâbiralê likarstvênnyjê travy .

*INT:oho , inciresnâ !

*CI7:da , likarstvênnyjê travy sâbiralê .

*CI7:patom (.) zâhatovku s +...

*CI7:obščým , dzelâlê zâhatovku (.) hribov .

*CI7:očýn´ mnohâ hriboú tam bylâ .

*CI7:ja nêkada stol´kâ ni vidzêlâ hriboú .

*CI7:očýn´ mnohâ hriboú , asobênnâ bylâ lisičýk .

*CI7:my zâhataúlêvâlê écê lisičkê i patom (.) zdavalê .

*CI7:nu , zâbiral u nas +...

*CI7:prêjizdžal prêstavicêl´ rajzahotkantory i zâbiral étyjê lisičkê .

*CI7:étâ u nas (.) byl kak trudavoj lahêr´ .

*CI7:my mesêc bylê v ljubânê .

*CI7:nja v ljubânê , ni v samoj , a v ljubân´skâm rajonê .

*CI7:nu , što iščo ?

@New Episode

*CI7:sadzêk byl pervyj .

*CI7:ta ščas jivo úžý netu .

*CI7:vot tam sad byl pervyj .

*CI7:nadâ bylâ vazic´ na čom .

*CI7:xadzil rejsâv +...

*CI7:nja rejsâvyj , a +...

*CI7:vot avtobus pridzec´ +...

*CI7:na šésc´ časoú jon jak-tâ xadziú .

*CI7:v obščým , nam polčysa dze-tâ udziljalâs´ , štob nas zavezc´ (.) s sadâ i privezc´ s sadâ .

*CI7:pâtamu što mnohêjê [_/] mnohêjê +...

*CI7:pâtamu što (.) nihdze bylâ nil´zja bylâ nijak ustrojêccý .

*CI7:dva sadzêkâ tol´kâ bylâ .

*CI7:dzjacej bylâ pa triccýc´ čýlavek .

*CI7:pa triccýc´ , pa triccýc´ dva čýlavekâ .

*INT:+< v hrupê ?

*CI7:da .

*CI7:dzecê bylê râznašorstnyjê , v obščým , râznâvâzrastnéjê .

*CI7:pâtamu što (.) kahda +...

*CI7:jak hâvarjat , kaho uprosêš tahda s vâspitacêlêj , tahda +...

*CI7:a tak bjari sama i sjadzi .

*CI7:i vot (.) tahda , kada atkrylê užy trec´cêj sad , tahda ú trec´cêj stalê vadzic´ .

*CI7:ú trec´cêj nam užy bylâ nêdalëkâ .

*CI7:što ž my tam ?

*CI7:s kalinênâ pêrjajdzëm sjuda i +...

*CI7:tol´kâ staú (.) étyj , sparciúnyj komplêks strojêccý , i atkrylê ž trec´cêj sad .

*CI7:dyk my vadzilê (.) tahda v trec´cêj sad .

*CI7:vot tak .

*INT:a patom syn vaš v kakoj školê učylsê ?

*CI7:učyúsê ú pervâj školê .

*INT:v pervâj ?

*CI7:da .

*CI7:vos´ +...

*CI7:dzevêc´ klasâv zakončýl , pašol v sépétéu .

*CI7:sépétéu zakončýl .

*CI7:vadzicêl´ , pčýlavod (.) i ljasnik .

*CI7:nu takix , kak u nas +...

*CI7:prakcičýskê ljasoú u nas +...

*CI7:što u nas ?

*CI7:lêsnikoú i tak dastatâčnâ .

*CI7:šafërâm on [_////] jon njamnohâ pârabotâú , u kalxozê šafërâm .

*CI7:patom pašoú (..) u séxété , sêl´xozcexnêku .

*CI7:rabotâl ú straicêl´nâj brihadzê .

*CI7:a patom užy vot +...

*CI7:trec´cêj hod on jezdzêt užy ú mjane (.) na zarâbâtkê .

*CI7:jaho sa mnoj prakcičýskê (.) netu .

*CI7:nu +/.

*INT:jasnâ .

*INT:a vot kada vy žylê , malên´kâjê bylê , vot u vas v sim´´je bylê tam tradzicýjê (.) bêlaruskêjê ?

*INT:tam , možýt , babuškâ čém-nibudz´ zânimalâs´ ?

*INT:prjalê , tkalê ?

*CI7:kada ja užy +...

*CI7:kada jiščo žylâ , vsë étâ stajalâ .

*CI7:sič´as vot xuc´ tam , u cëcênâj xacê , nixto ni žyvët , no stajat krosny .

*CI7:jeslê nixto ix jiščo nja vycênuú .

*CI7:stajalê krosny , no nixto nêčyvo +...

*CI7:idzinstvênnâ što (.) užé ni tkalê .

*CI7:užé ni tkalê .

*CI7:jidzinstvênnâ što (.) étâ +...

*CI7:prjažu dzelâlê .

*CI7:s +...

*CI7:naski vizalê .

*CI7:prjažu dzelâlê .

*CI7:âbyknavennyjê u ljudzej byla prjalkâ .

*CI7:a u baby takajê kudzel´ .

*CI7:ina@w , vjažýš , i tak vo nitkâ .

*CI7:ina@w na vêrêcjano étâ vsë , étâ samâjê +...

*CI7:a tak vyšyvanâhâ očýn´ mnohâ astalâs´ at jix u mjane .

*CI7:očýn´ mnohâ .

*CI7:nu , kuda ščas vyšyvanâjê ?

*CI7:nêkuda úžý .

*CI7:vo dažý skacêrc´ .

*CI7:vo jetâ tkanâjê jixnêjê skacêrc´ .

*CI7:vo ta , katorâjê ljažyc´ .

*INT:u nas tožý takojê jesc´ , aha .

*CI7:da , vyšyvanâhâ očýn´ mnohâ .

*CI7:i [_/] i prostynê (.) vyšyvanyjê , i navâlâčkê , i rušniki .

*CI7:očýn´ mnohâ écêx .

*CI7:tahda úžo +...

*CI7:tahda jak-tâ úžý úremê étâ úsë prašlo .

*CI7:jidzinstvênnâjê , što ja pomnju , jak my bralê lën .

*CI7:my xadzilê brac´ lën .

*CI7:bavalâ što ?

*CI7:vaz´muc´ jesc´ i pajdzëm .

*CI7:a kuda ž mne bylâ ?

*CI7:mne ščé bylâ , navernâ , let dzesêc´ .

*CI7:my xadzilê .

*CI7:skol´kâ smožýš , stol´kâ bjari .

*CI7:pajkâ lënâ [_//] l´na byla (.) každâmu vydzêlênâ .

*CI7:ci pa sorâk sotâk .

*CI7:i bjari jaje vručnuju .

*CI7:ta sičas vsë kambajny .

*CI7:a tada vručnuju .

*CI7:a babk +...

*CI7:s étyj +...

*CI7:štob ničohâ .

*CI7:snapoú pânavjažým na +...

*CI7:pânavjažým , pa [_//] pastavêm jix .

*CI7:jeslê žarkâ , pâsjadzim čuc´ čuc´ , zanâvâ načnëm .

*CI7:a patom nadâ bylâ iščé pranêkâmê abbic´ jaho , lën étyj .

*INT:i vy , dzecê , dzelâlê étâ ?

*CI7:a xto budzêc´ xadzic´ , jeslê i (.) mamâ rabotâlâ v kalxozê ?

*CI7:joj davalê sorâk sotâk .

*CI7:i cëcê rabotâlâ , jej davalê .

*CI7:i vot nadâ bylâ tyx vosêmsêt sotâk (.) zdzelâc´ .

*CI7:i my +...

*CI7:i babuškâ užy starâjê byla .

*CI7:i (.) cëcê , i mat@k +...

*CI7:i ja .

*CI7:a persname iščo byla malên´kâjê .

*CI7:vot my xadzilê .

*CI7:xadzilê i vsë étâ bralê .

*CI7:slac´ , étâ úžý bylâ (.) ni očýn´ cêžylo .

*CI7:pâtamu što što ž tam ?

*CI7:snop râzvizaú i paslaú jaho , paslaú .

*CI7:patom nadâ ž bylâ jaho sabrac´ , paka jon uležýccý .

*CI7:patom zdac´ .

*CI7:a buraki bilê !

*CI7:ja pomnju , my jšlê na vypusknéj večyr .

*CI7:étâ , bylâ étâ semsêt vas´méj hod .

*CI7:buraki dalê .

*CI7:i (.) mac´ skazalâ +"/.

*CI7:+" paka von (.) ni âbab´´jom buraki , ty nêkuda ni pajdzeš .

*CI7:i my vse da abedâ +...

*CI7:nadâ bylâ iščé ž (.) sjabe ú parjadâk privesc´ , da .

*INT:+< pričosku +/.

*CI7:nu , ikejê@w tam pričoskê ?

*CI7:ran´šý +...

*CI7:ikejê@w tam pričoskê ?

*CI7:na bêhudzi , pridzeš , skarej nakrucêšsê , nu .

*CI7:ta ran´šý o +...

*CI7:sičas pa pârikmaxêrskâm xodzêm .

*CI7:a , nu i što ?

*CI7:na bêhudzi skarej nâkrucilêsê .

*CI7:ú kaho bylê bêhudzi , ú kaho ne bylê .

*CI7:kojê na što nâkrucilêsê .

*CI7:étâ ž sičas plac´cê bal´nyjê pânâdzjajuc´ .

*CI7:a my što ?

*CI7:pomnju , krimplenâvâjê rozâvâjê plac´cêcâ bylâ i belyjê bâsanožkê .

*CI7:vot my xa@k [_//] išli na vypusknéj večyr .

*CI7:paka âbab´´jom buraki , a tady idzëm na vypusknéj večyr .

*CI7:vot jakej možýc´ byc´ vypusknéj večyr ?

*INT:poslê burakoú .

*CI7:da , da .

*CI7:svjaklu bilê .

*CI7:vot tak .

*CI7:bylâ úsë .

*CI7:étâ úžý nêkuda ni dzeccý .

*INT:da .

*INT:inciresnâ , kanešnâ , žylê .

*CI7:žylê inciresnâ .

*CI7:i cêžýlavatâ žylê .

*CI7:étâ ž ni to , što tam ja hâvarju +...

*CI7:ta +...

*CI7:asobênnâ pa osênê .

*CI7:nadâ bylâ (.) i kalxoznuju étu rabotu pamoč zdzelâc´ , i svaja ž stajalâ .

*CI7:i kartošku nadâ bylâ kapac´ .

*CI7:vsë .

*CI7:ta sič´as kapalku padhonjuc´ i +...

*CI7:a tagda što ?

*CI7:to lapatâj +...

*CI7:maja , byvalâ , babâ pakojnêcý +...

*CI7:jej bylâ semdêsêt let .

*CI7:ana lapatâj sorâk sotâk âharodâ skapajêc´ .

*INT:kašmar !

*CI7:ana nêkahda +...

*CI7:u nijo kanja na âharodzê ne bylâ .

*CI7:kromê taho , jak (.) tol´kâ pêrêpaxac´ kartošku .

*CI7:i vsë .

*CI7:âstal´nojê na vsë (.) rukamê .

*CI7:i pa očýrêdzê my kapalê , sâbiralê .

*CI7:a patom na harbu nasilê .

*INT:da .

*CI7:bylâ úsë .

*CI7:da .

*INT:a š´č´as vot vy rabotâjêcê , da ?

*INT:š´č´as rabotâjêcê ?

*CI7:rabotâju , da .

*CI7:ščas ja paka ú otpuskê .

*CI7:rabotâju ykspidzitârâm .

*CI7:pijsjat pracéntâú ú mjane ykspidzitâr , pêc´dzisjat zaú prâizvoctvâm mary ["] .

*INT:a v čom zâključajêccý vašý rabotâ ?

*INT:što vy dzelâjêcê ?

*CI7:nu , vot mne nadâ pajci +...

*CI7:snačalâ prêxažu na rabotu .

*CI7:značýt , nadâ praverêc´ zakladku minju (.) v marê ["] .

*CI7:a patom pas´@k +...

*CI7:užo čysam ú adzinâccýc´ ja sâbiraju zajavkê .

*CI7:v marê ["] vse dâkumenty nadâ aformêc´ .

*CI7:zakaz minju .

*CI7:nu , tam (.) mnohâ čyvo .

*CI7:étâ imênnâ rabočýx +...

*CI7:a patom jedu na [_/] na sklad râsprêdzjalicêl´nyj pâluč´ac´ tavary .

*CI7:vot vse našý toč´kê : kulinarijê ["] , marâ ["] +...

*CI7:vynasnajâ adna , vtarajê +...

*CI7:mâhazin smak ["] , kandzicêrskêj céx .

*CI7:vot étâ vse (.) točkê našý .

*CI7:i (.) u nas jiščo jesc´ tri bufetâ : zâbjalyšýnâ , trâscino , bjarëzkê .

*CI7:i dve butyrbrodnyx : batajêvâ i bjasedâvêčý .

*CI7:vot éty vse točkê , nu .

*CI7:nadâ tavar zavezc´ im , štob (.) pradalê .

*CI7:pad rêâlizacýju , štob dzen´hê zdalê .

*CI7:vot .

*INT:a vot vy tožý jezdzêcê v dzirevnê v écê , da ?

*CI7:da .

*CI7:nu , vot bjarëzkê , zâbjalyšýnâ i trâscino .

*CI7:étâ prakcičýskê (.) pa puci možnâ sjuda .

*CI7:étâ ž v étu storânu .

*CI7:a bjarëzkê , jeslê nêbal´šajê tam +...

*CI7:nu , abyčnâ (.) bjasedâvêčý , batajêvâ , ani (.) birut dva razâ ú mesêc .

*CI7:no ú jix zajaúkê očýn´ bal´šyjê .

*CI7:pâtamu što batajêvâ usë-taki +...

*CI7:dâlêkavatâ ž jezdzêc´ tuda .

*CI7:étâ ž ni každyj raz najezdzêšsê .

*CI7:nu .

*CI7:vot pajetâmu zajaúkê takejê .

*CI7:vot tak .

*INT:ladnâ .

*INT:vot pridstav´cê , što (.) inastranêc pâprasil vas râskazac´ pra bêlarus´ i pra naš xocêmsk .

*INT:što by vy jimu râskazalê ?

*CI7:(...) nu , vot (.) ja b +...

*CI7:vot što b jaho incêrêsavalâ , ja b +...

*CI7:ja ni znaju .

*CI7:ja b ničohâ ni raskazyvâlâ .

*CI7:ja b jidzinstvênnâjê , dastalâ (.) b étâ vyšyvanâ .

*CI7:vot pusc´ by on pâsmatrel , kak (.) žylê našý .

*CI7:i (.) kakuju krâsatu étâ vsë ani dzelâlê .

*CI7:étâ imênnâ ni to , što tam +...

*CI7:a étâ vsë dzelâlâs´ vručnuju , pri [_/] pri lučynê .

*CI7:pri +...

*CI7:ja ni znaju .

*CI7:étâ nadâ bylâ jakejê hlaza , štob dažý étu vot (.) satkac´ .

*CI7:a patom jaje âtbjalic´ .

*CI7:i (.) nêpanjatnâ što +...

*CI7:a +...

*CI7:a što ščas ?

*CI7:ja (.) užy prakcičýskê vot s xocêmskâ ja užy nêkuda ni vyjizžaju .

*CI7:minsk ja úžý vidzêlâ (.) skol´kâ ?

*CI7:hady čytyrê tamu nazad .

*CI7:i to ja tol´kâ prajezdâm byla .

*CI7:što jezdzêlâ (.) pâlučac´ tavar .

*CI7:i vsë pâlučylê , i abratnâ prijexâlâ .

*CI7:tak što +...

*CI7:a xocêmsk +...

*CI7:a minsk +...

*CI7:bêlarus´ , étâ josc´ bêlarus´ .

*CI7:étâ rodzênâ .

*CI7:i nêkuda nja dzeccý at jaje , pravdâ ?

*CI7:xuc´ malâjê rodzênâ , no malâjê rodzênâ .

*CI7:i (.) vsë , što b tam ni hâvarilê , no (.) mne kažýccý +...

*CI7:pâtamu što ja i bol´šý ta i ne bylâ nihdze , kromê jak v bêlarusê .

*CI7:mne i minsk nravêccý .

*CI7:vot krasivyj horâd , zjalënyj .

*CI7:a sičas iščo vsjaho stol´kâ .

*CI7:vsë-taki i mitro pastrojêlê .

*CI7:ščas tol´kâ žyvi da radujsê .

*CI7:(..) što ?

*CI7:zarplatu pâlučajêm .

*CI7:jakajê b ni bylâ , no zarplatu pâlučajêm , pravdâ ?

*CI7:pensêjê našý (.) pênsêanery pâluč´ajut .

*CI7:nu što ?

*INT:(...) nu , a vot a vy š´čitajêcê sia bêlaruskâj ?

*CI7:nu da .

*CI7:pâtamu što +...

*CI7:nu , a kem iščo ščytac´ ?

*INT:nu , a što +...

*INT:vot kak vy pânimajêcê ?

*INT:što takojê (.) bêlarusâm byc´ dlja vas ?

*CI7:(..) tak .

@New Episode

*CI7:žyvu ú bêlarusê .

*CI7:xacja my prakcičýskê +...

*CI7:naš bêlaruskêj jazyk-tâ my (.) ni znajêm .

*CI7:u nas +...

*CI7:my +...

*CI7:da vas´movâ klasâ u nas bêlaruskêj .

*CI7:vse knižkê bylê na bêlaruskâm jêzyke .

*INT:pa vsem pridmetâm ?

*CI7:pa vsem pridmetâm .

*CI7:tol´kâ jidzinstvênnâjê , što bylâ ruskâjê lêcêraturâ i +...

*CI7:nu , i jazyk , kanešnâ , ruskêj .

*CI7:a tak vse .

*CI7:i ximêjê , i +...

*CI7:vsë , vsë , vsë bylâ u nas na bêlaruskâm jêzyke .

*CI7:i kada my prišli vžo v tupičýn vot v školu , tam užy bylâ (.) ruskêj .

*CI7:tam srazu na ruskêj , da .

*CI7:i nam bylâ slâžnavatâ , paka vot my privyklê k étâmu ruskâmu .

*CI7:pâtamu što (.) my +...

*CI7:vot sičas u mjane sprasi , jak ja mahu , ja mahu pisac´ i pâ-bêlaruskê , i pa-ruskê .

*CI7:mne [_/] mne raznêcý kak-tâ netu , štob +...

*CI7:ja mahu tam što-tâ i adzin lučšý .

*CI7:jidzinstvênnâjê , što (.) ruskêj my jazyk bol´šý znajêm .

*CI7:vot što .

*CI7:pâtamu što (.) učylês´ užé +...

*CI7:vsë âstal´nojê my (.) kak-tâ xx na [_/] na ruskâm .

*CI7:i [_/] i râzhavarêvâjêm my +...

*CI7:my ni râzhavarêvâjêm ni na čystâ ni bêlaruskâm , ni na čystâ ruskâm .

*CI7:u nas (.) tak , smešýnâjê vsë .

*CI7:pâtamu što +...

*CI7:a bêlarus´ , étâ dzistvicêl´nâ +...

*CI7:étâ rodzênâ .

*CI7:i nêkuda ja +...

*CI7:vo žyvu , ja znaju , što takojê +...

*CI7:my +...

*CI7:dzistvicêl´nâ , tradzicýjê +...

*CI7:kuda (.) tam tradzicýjê ?

*CI7:ja úžý ni znaju , ikejê@w tut tradzicýjê .

*CI7:nu , što tam tra@k +...

*CI7:ja +...

*CI7:prakcičýskê my užy +...

*CI7:kak ?

*CI7:my ni znajêm svai prakcičýskê tradzicýjê , vot majo užy pâkalenêjê .

*CI7:my kak-tâ +...

*CI7:nu , ni znaju .

*CI7:ni znaju , kak ta vyrâzêccý , no +...

*CI7:va-pervyx , hdze-tâ tam vot , mne kažýccý +...

@End

(Stand: 09.06.2021)