int_ch_4

@Begin

@Languages:brms, nan

@Participants:CI4 Town, INT Interviewer

@ID:brms|int|CI4|43;|female|Informant||Town|professional||

@ID:nan|int|INT|||||Interviewer|||

*CI4:nu .

*CI4:minsk , očýn´ xarošýj horâd .

*CI4:tam mnohâ pamêtnêkâú , xacja by i xatyn´ étâ .

*CI4:râskazalâ b pra vajnu , što skol´kâ ljudzej u nas uničtož@k +...

*CI4:každyj čytvërtyj čýlavek (.) uničtožýn byú .

*CI4:očýn´ mnohâ dzêriven´ (.) sažhli .

*CI4:i (.) što [_///] kak vâstanavlêvâlês´ (.) s ruiny@k +...

*CI4:ruiny bylê , dzistvicêl´nâ , tam (.) vabščé ničohâ ne bylâ .

*CI4:što azër bal´šyx mnohâ u nas tut .

*CI4:vot .

*CI4:palesjê u nas očýn´ krasivâjê .

*CI4:bal´šéjê +...

*CI4:i bêlavežskâjê puščý ž krasivâjê .

*CI4:i pesên mnohâ složýnâ pra bêlarusêju .

*CI4:nu .

*CI4:i ansamblê krasivyjê ú nas jesc´ .

*CI4:i pivcy , i (.) narodnyjê arcisty , úsja +...

*CI4:nu , ú obšým , úsë vot étâ vot .

*CI4:što dzistvicêl´nâ râzvivajêccý bêlarusêjê .

*CI4:što očýn´ mnohâ zavodâú .

*CI4:vypuskajuccý trâktara , mašyny , belazy , razy écê .

*CI4:úsë étâ +...

*CI4:vot étâ (.) bal´šyjê .

*CI4:tožý ž na [_/] na étâ +...

*CI4:nu , tol´kâ što netu u nas (.) nefcê , kak v bêlarusêjê , dy hazâ .

*CI4:nu a što ?

*CI4:tak krasivâjê strana .

*CI4:strana hâlubyx azër .

*CI4:nu vot , raskazyvâlâ .

*CI4:xto panjaú ba .

*CI4:xto ponêl by .

*INT:+< a vot xocêmsk , xocêmskêj rajon cipičnyj bêlaruskêj rajon , gorâd ?

*CI4:nu , ja ni znaju .

*CI4:nu , navernâ , ni cipičnyj .

*CI4:my bližý sjuda , navernâ , i k rasijê .

*CI4:ruskâ-bêlaruskêj , mne kažýccý , bol´šý takoj vot .

*INT:a +/.

*CI4:pâtamu što +/.

*INT:aha .

*CI4:znaju ja +...

*CI4:bylê my +...

*CI4:ú brescê maja cëtkâ žyvët .

*CI4:vot ana , karočý +...

*CI4:muž u jijo vajennyj .

*CI4:i vot ana +...

*CI4:my jezdzêlê tahda na svadz´bu (.) k synu k jijo .

*CI4:no tam vot (.) imênnâ , mne kažýccý , tam bolêjê bêlaruskâjê , čém u našýx .

*CI4:tam takijê vot dama .

*CI4:i (.) vabščé i +...

*CI4:nu , kak vam skazac´ ?

*CI4:xazjajstvênnyjê écê pastrojkê bolêjê kak na bêlaruskâm na takom vot urâvnê .

*CI4:a u nas +...

*CI4:kak (.) i ú rasijê , kak [_//] tak i u nas tutâ .

*CI4:vo zajedzcê sjuda , ú kuzmičý , vo sjuda vo , k dzêsnahorsku , točnâ takojê .

*CI4:kak i u nas , tak u nix .

*CI4:vot +...

*CI4:nu , ni čystâ bêlaruskêj ú nas xocêmsk .

*CI4:ni čystâ bêlaruskêj .

*INT:nu jasnâ .

*INT:a vot pastrojkê +...

*INT:a tam na urâvnê kul´tury kak-nibudz´ prâjivljajêccý étâ ?

*CI4:nu , i na urâúnê kul´tury to žý samâjê .

*CI4:to žý samâjê .

*CI4:vot .

*CI4:užy svadz´by ú nas huljajuccý [_////] ihrajuccý , kak hâvariccý , bolêjê k ruskâmu .

*CI4:vot i ruskâhâ jesc´ u nas , i bêlaruskâhâ .

*CI4:vot .

*CI4:ni to što čystâ bêlaruskê .

*CI4:pâ-bêlaruskê svadz´by saúsem pâ-druhomu ihrajuccý .

*CI4:vot čystâ bêlaruskêjê svadz´by .

*INT:da ?

*CI4:da .

*CI4:vot .

*CI4:a u nas i at ruskâhâ jesc´ , i at bêlaruskâhâ jesc´ .

*CI4:vot ja (.) byla na svadz´bê tam (.) na breščýnê , tak ?

*INT:uhu .

*CI4:tam saúsem druhojê .

*CI4:druhijê écê samyjê , abyčýjê .

*CI4:što-tâ jesc´ , no +...

*CI4:i byla ú rasijê tožý na svadz´bê .

*CI4:my jezdzêlê tožý k padruhê k svajej .

*CI4:synâ vydava@k zam@k [_//] žynilâ , nu .

*CI4:i vot u nas (.) kul´turâ , on kak (.) na hranicý tut , ana (.) slivajêccý .

*CI4:vot .

*CI4:i at tavo nimnožkâ , i at tavo .

*CI4:i pâlučajêccý šo-tâ svajo .

*INT:trec´jê , da ?

*CI4:da .

*CI4:êralaš .

*CI4:nu vot .

*CI4:nu , što iščo (.) vam skazac´ ?

*INT:jasnâ .

*INT:a vot +...

*INT:vy vot v školê va vtaroj učilês´ .

*INT:tam što-nibudz´ vspomnêcê inciresnâjê .

*INT:što u vas (.) bylâ v škol´nâj žyznê ?

*CI4:nu , što u nas inciresnâhâ bylâ ?

*CI4:ran´šý bylâ kak ?

*CI4:tri (.) hodâ âtučylsê , ú âkcibrjatâ prênimajut .

*CI4:nu .

*CI4:patom (.) skol´kâ âtučylsê , ú pêanery .

*CI4:patom ú kâmsamol´cý .

*CI4:pomnju , kak ú kâmsamol´cý nas prênimalê .

*CI4:kak my (.) stajalê pirêd dom savetâú dy (.) učylê étât ustaú .

*CI4:oj , da six por pomnju , kak ja učylâ étât ustaú .

*CI4:oj .

*CI4:nu .

*CI4:ú sâmadzejêcêl´nâscê učastvâvâlê my .

*CI4:konkursâú očýn´ mnohâ bylâ .

*CI4:my vot pelê .

*CI4:xor u nas pe@k +...

*CI4:bylê .

*CI4:vot , étâ samâjê .

*CI4:patom +...

*CI4:oj , kantrol´nyjê .

*CI4:pomnju , kak kantrol´nyjê u minja persname persname persname +...

*CI4:kantrol´nyjê (.) my pisalê .

*CI4:ščo dve (.) kantrol´nyx nâpišu , dvux vâriantâú .

*CI4:jon mjane vyhanjaú .

*CI4:a ja patom úsem pišu .

*CI4:a jon vyhanjajêt .

*CI4:nu , takojê .

*CI4:vypusknoj u nas byl tožý inciresnyj , nu .

*CI4:nu takohâ bol´šý ja ničohâ úžý nja pomnju .

*INT:a vypusknoj ?

*INT:čém on tam inciresnyj byl ?

*CI4:nu , ran´šý ž ne bylâ takohâ , kak +...

*CI4:spirtnojê ú nas ža ne bylâ , nêčyvo takohâ .

*CI4:my (.) i nâmira hatovêlê .

*CI4:vot .

*CI4:patom rasvet xadzilê ústričalê .

*CI4:tuda vun , na bal´šoj na tot most .

*CI4:tožý do +...

*CI4:céluju noč , karočý , xadzilê pa úsjamu xocêmsku .

*CI4:nu , i vot xocêmsk vot .

*CI4:my xadzilê , saúsem druhoj xocêmsk stal .

*CI4:vot kak sičas prajdzëš .

*CI4:vot my +...

*CI4:u mia (.) i adna dočkâ , i druhajê tožý na vypusknym xadzilê tožý tuda .

*CI4:saúsem vot druhoj (.) xocêmsk stal .

*CI4:čyščý stal .

*CI4:ras@k +...

*CI4:nu kak ?

*CI4:bol´šý pastrojêk , svetlên´kêj (.) takoj vot .

*CI4:cvitoú mnohâ .

*CI4:nu , bolêjê blâhâustrojênyj , namnohâ , namnohâ .

*CI4:étâ +...

*CI4:za stol´kâ let étâ tak blâhâustrajêvâccý , étâ (.) vabščé âtličycêl´nâjê čyrta takohâ vot , što +...

*CI4:nu , ran´šý što tam [_//] tut bylâ ?

*CI4:âútastancýjê byla takajê , domêk êrundovên´kêj takoj .

*CI4:pomnju , úsë prêjizžalâ ja .

*CI4:na âútastancýju prijedzêš , a na pâstajannâ zakrytâ ú nas byla .

*CI4:vot .

*CI4:nu , izmjanilâs´ (.) namnohâ .

*CI4:namnohâ úsë izminilâs´ .

*CI4:vot .

*CI4:nu , a što bol´šý ?

*CI4:takohâ bol´šý ničohâ nja pomnju .

*INT:panjatnâ .

*CI4:vot .

*INT:a vot vy kada v xorê pelê , vy pelê pesnê na kakom jêzyke ?

*INT:na ruskâm , na bêlaruskâm ?

*CI4:my i na ruskâm pelê , i na bêlaruskâm pelê .

*CI4:na úsex jêzykax , kakix možnâ .

*CI4:pomnju , pelê (.) vot écê , nu , kak ran´šý (.) takejê bylê .

*CI4:arlënâk ["] , vot écê vot .

*CI4:patom <bêlavežskâjê puščý>["] pelê .

*CI4:i étât , kak jijo ?

*CI4:i <kasiú jas´ kânjušynu>["] pelê .

*CI4:i <oj , réčýn´kâ , réčýn´kâ>["] .

*CI4:i étâ , kak-tâ jaje ?

*CI4:nu , karočý , inciresnyjê vot pesnê (.) pelê .

*CI4:i na ukrajinskâm dažý pelê .

*CI4:<njase halê vodu>["] pomnju .

*CI4:nu , smotry takej sâmadzejêcêl´nyjê bylê .

*CI4:vot .

*CI4:dažý , pomnju , my (.) kak-tâ (.) pervâjê mestâ zanêlê .

*CI4:ni pomnju , ú kakom klasê ja byla .

*CI4:navernâ , ilê ú dzivjatym +...

*CI4:ilê ú vas´mom , ilê ú dzivjatym , ni pomnju .

*CI4:vot .

*CI4:nu , vsjakêjê takejê vot .

*CI4:nu , ú âsnaúnom kak ran´šý pelê ?

*CI4:pâtrêacičýskêjê pesnê , nu .

*CI4:ta sičas pajut úse [_/] úse , ljubyjê , kakijê možnâ .

*CI4:a ran´šý úsë bylê pâtrioty .

*CI4:kâmsamol´skêjê , pêanerskêjê , takijê pesnê .

*CI4:nu , tak i na +...

*CI4:pra lenênâ .

*CI4:pra lenênâ ž tožý mnohâ bylâ .

*CI4:i na bêlaruskâm jêzyke , i na ruskâm .

*CI4:tožý tak vo .

*CI4:nu [_/] nu što ?

*INT:a vot babuškâ ž u vas byla bêlaruskâ adna , da ?

*CI4:da .

*INT:ana vot ni pelâ (.) kakijê-nibudz´ starinnyjê pesnê ?

*INT:takijê bêlaruskêjê ?

*INT:ni pomnêcê vy ?

*CI4:ne-â .

*CI4:na takajê babuškâ byla , što jna@w dužâ to nja pelâ .

*CI4:na úsë vizan´nêm [_/] vizan´nêm i vyšyvan´nêm zânimalâs´ .

*CI4:vo takimê , vot écê vot úsë .

*CI4:a tak dužâ to ni , étâ samâjê , nja pelâ jna@w .

*CI4:joj nekâdâ bylâ pec´ .

*CI4:u jaje bylâ s´ [_///] ci semêrâ dzjacej .

*CI4:dyk joj nekâhdâ bylâ (.) pec´ .

*CI4:ni da pesên bylâ .

*CI4:ina@w tuda-sjuda dy dzjacej tyx kâlyxalâ .

*CI4:vot .

*INT:a vyšyvalâ bêlaruskêj arnamênt , navernâ ?

*INT:écê rušniki raznyjê , net ?

*CI4:ina@w vy znajêcê što ?

*CI4:što sabe nârisujêc´ , to i vyšyvajêc´ .

*CI4:nu .

*CI4:i na bêlaruskêjê tam , i jahâdâk vun pavyšýjêt , i (.) solnyškâú tam .

*CI4:úsjakâjê , úsjakâjê , úsjaho , étâ samâjê , vyšyvalâ .

*CI4:i vizalâ tožý , nu .

*CI4:nu , i rušniki dzelâlâ , skacêrcê vyšyvalâ .

*CI4:nu , takajê byla .

*CI4:da samyj +...

*CI4:vo , skokâ joj ?

*CI4:vosêmdzêsêt pjac´ let bylâ , no jna@w vyšyvalâ .

*CI4:nu , takajê byla (.) zrjačýjê .

*CI4:vot .

*CI4:nu a +...

*CI4:takohâ bol´šý ničohâ ni mahu râskazac´ .

*INT:nu jasnâ .

*INT:spasibâ vam bal´šojê .

*INT:mnohâ i tak râskazalê inciresnâvâ .

*CI4:da !

*INT:spasibâ .

@End

(Stand: 09.06.2021)