int_ch_4

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: CI4 Town, INT Interviewer

@ID: brms|int|CI4|43;|female|Informant||Town|professional||

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

*CI4: nu .

*CI4: minsk , očýn´ xarošýj horâd .

*CI4: tam mnohâ pamêtnêkâú , xacja by i xatyn´ étâ .

*CI4: râskazalâ b pra vajnu , što skol´kâ ljudzej u nas uničtož@k +...

*CI4: každyj čytvërtyj čýlavek (.) uničtožýn byú .

*CI4: očýn´ mnohâ dzêriven´ (.) sažhli .

*CI4: i (.) što [_///] kak vâstanavlêvâlês´ (.) s ruiny@k +...

*CI4: ruiny bylê , dzistvicêl´nâ , tam (.) vabščé ničohâ ne bylâ .

*CI4: što azër bal´šyx mnohâ u nas tut .

*CI4: vot .

*CI4: palesjê u nas očýn´ krasivâjê .

*CI4: bal´šéjê +...

*CI4: i bêlavežskâjê puščý ž krasivâjê .

*CI4: i pesên mnohâ složýnâ pra bêlarusêju .

*CI4: nu .

*CI4: i ansamblê krasivyjê ú nas jesc´ .

*CI4: i pivcy , i (.) narodnyjê arcisty , úsja +...

*CI4: nu , ú obšým , úsë vot étâ vot .

*CI4: što dzistvicêl´nâ râzvivajêccý bêlarusêjê .

*CI4: što očýn´ mnohâ zavodâú .

*CI4: vypuskajuccý trâktara , mašyny , belazy , razy écê .

*CI4: úsë étâ +...

*CI4: vot étâ (.) bal´šyjê .

*CI4: tožý ž na [_/] na étâ +...

*CI4: nu , tol´kâ što netu u nas (.) nefcê , kak v bêlarusêjê , dy hazâ .

*CI4: nu a što ?

*CI4: tak krasivâjê strana .

*CI4: strana hâlubyx azër .

*CI4: nu vot , raskazyvâlâ .

*CI4: xto panjaú ba .

*CI4: xto ponêl by .

*INT: +< a vot xocêmsk , xocêmskêj rajon cipičnyj bêlaruskêj rajon , gorâd ?

*CI4: nu , ja ni znaju .

*CI4: nu , navernâ , ni cipičnyj .

*CI4: my bližý sjuda , navernâ , i k rasijê .

*CI4: ruskâ-bêlaruskêj , mne kažýccý , bol´šý takoj vot .

*INT: a +/.

*CI4: pâtamu što +/.

*INT: aha .

*CI4: znaju ja +...

*CI4: bylê my +...

*CI4: ú brescê maja cëtkâ žyvët .

*CI4: vot ana , karočý +...

*CI4: muž u jijo vajennyj .

*CI4: i vot ana +...

*CI4: my jezdzêlê tahda na svadz´bu (.) k synu k jijo .

*CI4: no tam vot (.) imênnâ , mne kažýccý , tam bolêjê bêlaruskâjê , čém u našýx .

*CI4: tam takijê vot dama .

*CI4: i (.) vabščé i +...

*CI4: nu , kak vam skazac´ ?

*CI4: xazjajstvênnyjê écê pastrojkê bolêjê kak na bêlaruskâm na takom vot urâvnê .

*CI4: a u nas +...

*CI4: kak (.) i ú rasijê , kak [_//] tak i u nas tutâ .

*CI4: vo zajedzcê sjuda , ú kuzmičý , vo sjuda vo , k dzêsnahorsku , točnâ takojê .

*CI4: kak i u nas , tak u nix .

*CI4: vot +...

*CI4: nu , ni čystâ bêlaruskêj ú nas xocêmsk .

*CI4: ni čystâ bêlaruskêj .

*INT: nu jasnâ .

*INT: a vot pastrojkê +...

*INT: a tam na urâvnê kul´tury kak-nibudz´ prâjivljajêccý étâ ?

*CI4: nu , i na urâúnê kul´tury to žý samâjê .

*CI4: to žý samâjê .

*CI4: vot .

*CI4: užy svadz´by ú nas huljajuccý [_////] ihrajuccý , kak hâvariccý , bolêjê k ruskâmu .

*CI4: vot i ruskâhâ jesc´ u nas , i bêlaruskâhâ .

*CI4: vot .

*CI4: ni to što čystâ bêlaruskê .

*CI4: pâ-bêlaruskê svadz´by saúsem pâ-druhomu ihrajuccý .

*CI4: vot čystâ bêlaruskêjê svadz´by .

*INT: da ?

*CI4: da .

*CI4: vot .

*CI4: a u nas i at ruskâhâ jesc´ , i at bêlaruskâhâ jesc´ .

*CI4: vot ja (.) byla na svadz´bê tam (.) na breščýnê , tak ?

*INT: uhu .

*CI4: tam saúsem druhojê .

*CI4: druhijê écê samyjê , abyčýjê .

*CI4: što-tâ jesc´ , no +...

*CI4: i byla ú rasijê tožý na svadz´bê .

*CI4: my jezdzêlê tožý k padruhê k svajej .

*CI4: synâ vydava@k zam@k [_//] žynilâ , nu .

*CI4: i vot u nas (.) kul´turâ , on kak (.) na hranicý tut , ana (.) slivajêccý .

*CI4: vot .

*CI4: i at tavo nimnožkâ , i at tavo .

*CI4: i pâlučajêccý šo-tâ svajo .

*INT: trec´jê , da ?

*CI4: da .

*CI4: êralaš .

*CI4: nu vot .

*CI4: nu , što iščo (.) vam skazac´ ?

*INT: jasnâ .

*INT: a vot +...

*INT: vy vot v školê va vtaroj učilês´ .

*INT: tam što-nibudz´ vspomnêcê inciresnâjê .

*INT: što u vas (.) bylâ v škol´nâj žyznê ?

*CI4: nu , što u nas inciresnâhâ bylâ ?

*CI4: ran´šý bylâ kak ?

*CI4: tri (.) hodâ âtučylsê , ú âkcibrjatâ prênimajut .

*CI4: nu .

*CI4: patom (.) skol´kâ âtučylsê , ú pêanery .

*CI4: patom ú kâmsamol´cý .

*CI4: pomnju , kak ú kâmsamol´cý nas prênimalê .

*CI4: kak my (.) stajalê pirêd dom savetâú dy (.) učylê étât ustaú .

*CI4: oj , da six por pomnju , kak ja učylâ étât ustaú .

*CI4: oj .

*CI4: nu .

*CI4: ú sâmadzejêcêl´nâscê učastvâvâlê my .

*CI4: konkursâú očýn´ mnohâ bylâ .

*CI4: my vot pelê .

*CI4: xor u nas pe@k +...

*CI4: bylê .

*CI4: vot , étâ samâjê .

*CI4: patom +...

*CI4: oj , kantrol´nyjê .

*CI4: pomnju , kak kantrol´nyjê u minja persname persname persname +...

*CI4: kantrol´nyjê (.) my pisalê .

*CI4: ščo dve (.) kantrol´nyx nâpišu , dvux vâriantâú .

*CI4: jon mjane vyhanjaú .

*CI4: a ja patom úsem pišu .

*CI4: a jon vyhanjajêt .

*CI4: nu , takojê .

*CI4: vypusknoj u nas byl tožý inciresnyj , nu .

*CI4: nu takohâ bol´šý ja ničohâ úžý nja pomnju .

*INT: a vypusknoj ?

*INT: čém on tam inciresnyj byl ?

*CI4: nu , ran´šý ž ne bylâ takohâ , kak +...

*CI4: spirtnojê ú nas ža ne bylâ , nêčyvo takohâ .

*CI4: my (.) i nâmira hatovêlê .

*CI4: vot .

*CI4: patom rasvet xadzilê ústričalê .

*CI4: tuda vun , na bal´šoj na tot most .

*CI4: tožý do +...

*CI4: céluju noč , karočý , xadzilê pa úsjamu xocêmsku .

*CI4: nu , i vot xocêmsk vot .

*CI4: my xadzilê , saúsem druhoj xocêmsk stal .

*CI4: vot kak sičas prajdzëš .

*CI4: vot my +...

*CI4: u mia (.) i adna dočkâ , i druhajê tožý na vypusknym xadzilê tožý tuda .

*CI4: saúsem vot druhoj (.) xocêmsk stal .

*CI4: čyščý stal .

*CI4: ras@k +...

*CI4: nu kak ?

*CI4: bol´šý pastrojêk , svetlên´kêj (.) takoj vot .

*CI4: cvitoú mnohâ .

*CI4: nu , bolêjê blâhâustrojênyj , namnohâ , namnohâ .

*CI4: étâ +...

*CI4: za stol´kâ let étâ tak blâhâustrajêvâccý , étâ (.) vabščé âtličycêl´nâjê čyrta takohâ vot , što +...

*CI4: nu , ran´šý što tam [_//] tut bylâ ?

*CI4: âútastancýjê byla takajê , domêk êrundovên´kêj takoj .

*CI4: pomnju , úsë prêjizžalâ ja .

*CI4: na âútastancýju prijedzêš , a na pâstajannâ zakrytâ ú nas byla .

*CI4: vot .

*CI4: nu , izmjanilâs´ (.) namnohâ .

*CI4: namnohâ úsë izminilâs´ .

*CI4: vot .

*CI4: nu , a što bol´šý ?

*CI4: takohâ bol´šý ničohâ nja pomnju .

*INT: panjatnâ .

*CI4: vot .

*INT: a vot vy kada v xorê pelê , vy pelê pesnê na kakom jêzyke ?

*INT: na ruskâm , na bêlaruskâm ?

*CI4: my i na ruskâm pelê , i na bêlaruskâm pelê .

*CI4: na úsex jêzykax , kakix možnâ .

*CI4: pomnju , pelê (.) vot écê , nu , kak ran´šý (.) takejê bylê .

*CI4: arlënâk ["] , vot écê vot .

*CI4: patom <bêlavežskâjê puščý>["] pelê .

*CI4: i étât , kak jijo ?

*CI4: i <kasiú jas´ kânjušynu>["] pelê .

*CI4: i <oj , réčýn´kâ , réčýn´kâ>["] .

*CI4: i étâ , kak-tâ jaje ?

*CI4: nu , karočý , inciresnyjê vot pesnê (.) pelê .

*CI4: i na ukrajinskâm dažý pelê .

*CI4: <njase halê vodu>["] pomnju .

*CI4: nu , smotry takej sâmadzejêcêl´nyjê bylê .

*CI4: vot .

*CI4: dažý , pomnju , my (.) kak-tâ (.) pervâjê mestâ zanêlê .

*CI4: ni pomnju , ú kakom klasê ja byla .

*CI4: navernâ , ilê ú dzivjatym +...

*CI4: ilê ú vas´mom , ilê ú dzivjatym , ni pomnju .

*CI4: vot .

*CI4: nu , vsjakêjê takejê vot .

*CI4: nu , ú âsnaúnom kak ran´šý pelê ?

*CI4: pâtrêacičýskêjê pesnê , nu .

*CI4: ta sičas pajut úse [_/] úse , ljubyjê , kakijê možnâ .

*CI4: a ran´šý úsë bylê pâtrioty .

*CI4: kâmsamol´skêjê , pêanerskêjê , takijê pesnê .

*CI4: nu , tak i na +...

*CI4: pra lenênâ .

*CI4: pra lenênâ ž tožý mnohâ bylâ .

*CI4: i na bêlaruskâm jêzyke , i na ruskâm .

*CI4: tožý tak vo .

*CI4: nu [_/] nu što ?

*INT: a vot babuškâ ž u vas byla bêlaruskâ adna , da ?

*CI4: da .

*INT: ana vot ni pelâ (.) kakijê-nibudz´ starinnyjê pesnê ?

*INT: takijê bêlaruskêjê ?

*INT: ni pomnêcê vy ?

*CI4: ne-â .

*CI4: na takajê babuškâ byla , što jna@w dužâ to nja pelâ .

*CI4: na úsë vizan´nêm [_/] vizan´nêm i vyšyvan´nêm zânimalâs´ .

*CI4: vo takimê , vot écê vot úsë .

*CI4: a tak dužâ to ni , étâ samâjê , nja pelâ jna@w .

*CI4: joj nekâdâ bylâ pec´ .

*CI4: u jaje bylâ s´ [_///] ci semêrâ dzjacej .

*CI4: dyk joj nekâhdâ bylâ (.) pec´ .

*CI4: ni da pesên bylâ .

*CI4: ina@w tuda-sjuda dy dzjacej tyx kâlyxalâ .

*CI4: vot .

*INT: a vyšyvalâ bêlaruskêj arnamênt , navernâ ?

*INT: écê rušniki raznyjê , net ?

*CI4: ina@w vy znajêcê što ?

*CI4: što sabe nârisujêc´ , to i vyšyvajêc´ .

*CI4: nu .

*CI4: i na bêlaruskêjê tam , i jahâdâk vun pavyšýjêt , i (.) solnyškâú tam .

*CI4: úsjakâjê , úsjakâjê , úsjaho , étâ samâjê , vyšyvalâ .

*CI4: i vizalâ tožý , nu .

*CI4: nu , i rušniki dzelâlâ , skacêrcê vyšyvalâ .

*CI4: nu , takajê byla .

*CI4: da samyj +...

*CI4: vo , skokâ joj ?

*CI4: vosêmdzêsêt pjac´ let bylâ , no jna@w vyšyvalâ .

*CI4: nu , takajê byla (.) zrjačýjê .

*CI4: vot .

*CI4: nu a +...

*CI4: takohâ bol´šý ničohâ ni mahu râskazac´ .

*INT: nu jasnâ .

*INT: spasibâ vam bal´šojê .

*INT: mnohâ i tak râskazalê inciresnâvâ .

*CI4: da !

*INT: spasibâ .

@End

(Stand: 09.06.2021)