int_ch_4

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	CI4 Town, INT Interviewer
@ID:	brms|int|CI4|43;|female|Informant||Town|professional||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*CI4:	nu .
*CI4:	minsk , očýn´ xarošýj horâd .
*CI4:	tam mnohâ pamêtnêkâú , xacja by i xatyn´ étâ .
*CI4:	râskazalâ b pra vajnu , što skol´kâ ljudzej u nas uničtož@k +...
*CI4:	každyj čytvërtyj čýlavek (.) uničtožýn byú .
*CI4:	očýn´ mnohâ dzêriven´ (.) sažhli .
*CI4:	i (.) što [_///] kak vâstanavlêvâlês´ (.) s ruiny@k +...
*CI4:	ruiny bylê , dzistvicêl´nâ , tam (.) vabščé ničohâ ne bylâ .
*CI4:	što azër bal´šyx mnohâ u nas tut .
*CI4:	vot .
*CI4:	palesjê u nas očýn´ krasivâjê .
*CI4:	bal´šéjê +...
*CI4:	i bêlavežskâjê puščý ž krasivâjê .
*CI4:	i pesên mnohâ složýnâ pra bêlarusêju .
*CI4:	nu .
*CI4:	i ansamblê krasivyjê ú nas jesc´ .
*CI4:	i pivcy , i (.) narodnyjê arcisty , úsja +...
*CI4:	nu , ú obšým , úsë vot étâ vot .
*CI4:	što dzistvicêl´nâ râzvivajêccý bêlarusêjê .
*CI4:	što očýn´ mnohâ zavodâú .
*CI4:	vypuskajuccý trâktara , mašyny , belazy , razy écê .
*CI4:	úsë étâ +...
*CI4:	vot étâ (.) bal´šyjê .
*CI4:	tožý ž na [_/] na étâ +...
*CI4:	nu , tol´kâ što netu u nas (.) nefcê , kak v bêlarusêjê , dy hazâ .
*CI4:	nu a što ?
*CI4:	tak krasivâjê strana .
*CI4:	strana hâlubyx azër .
*CI4:	nu vot , raskazyvâlâ .
*CI4:	xto panjaú ba .
*CI4:	xto ponêl by .
*INT:	+< a vot xocêmsk , xocêmskêj rajon cipičnyj bêlaruskêj rajon , gorâd ?
*CI4:	nu , ja ni znaju .
*CI4:	nu , navernâ , ni cipičnyj .
*CI4:	my bližý sjuda , navernâ , i k rasijê .
*CI4:	ruskâ-bêlaruskêj , mne kažýccý , bol´šý takoj vot .
*INT:	a +/.
*CI4:	pâtamu što +/.
*INT:	aha .
*CI4:	znaju ja +...
*CI4:	bylê my +...
*CI4:	ú brescê maja cëtkâ žyvët .
*CI4:	vot ana , karočý +...
*CI4:	muž u jijo vajennyj .
*CI4:	i vot ana +...
*CI4:	my jezdzêlê tahda na svadz´bu (.) k synu k jijo .
*CI4:	no tam vot (.) imênnâ , mne kažýccý , tam bolêjê bêlaruskâjê , čém u našýx .
*CI4:	tam takijê vot dama .
*CI4:	i (.) vabščé i +...
*CI4:	nu , kak vam skazac´ ?
*CI4:	xazjajstvênnyjê écê pastrojkê bolêjê kak na bêlaruskâm na takom vot urâvnê .
*CI4:	a u nas +...
*CI4:	kak (.) i ú rasijê , kak [_//] tak i u nas tutâ .
*CI4:	vo zajedzcê sjuda , ú kuzmičý , vo sjuda vo , k dzêsnahorsku , točnâ takojê .
*CI4:	kak i u nas , tak u nix .
*CI4:	vot +...
*CI4:	nu , ni čystâ bêlaruskêj ú nas xocêmsk .
*CI4:	ni čystâ bêlaruskêj .
*INT:	nu jasnâ .
*INT:	a vot pastrojkê +...
*INT:	a tam na urâvnê kul´tury kak-nibudz´ prâjivljajêccý étâ ?
*CI4:	nu , i na urâúnê kul´tury to žý samâjê .
*CI4:	to žý samâjê .
*CI4:	vot .
*CI4:	užy svadz´by ú nas huljajuccý [_////] ihrajuccý , kak hâvariccý , bolêjê k ruskâmu .
*CI4:	vot i ruskâhâ jesc´ u nas , i bêlaruskâhâ .
*CI4:	vot .
*CI4:	ni to što čystâ bêlaruskê .
*CI4:	pâ-bêlaruskê svadz´by saúsem pâ-druhomu ihrajuccý .
*CI4:	vot čystâ bêlaruskêjê svadz´by .
*INT:	da ?
*CI4:	da .
*CI4:	vot .
*CI4:	a u nas i at ruskâhâ jesc´ , i at bêlaruskâhâ jesc´ .
*CI4:	vot ja (.) byla na svadz´bê tam (.) na breščýnê , tak ?
*INT:	uhu .
*CI4:	tam saúsem druhojê .
*CI4:	druhijê écê samyjê , abyčýjê .
*CI4:	što-tâ jesc´ , no +...
*CI4:	i byla ú rasijê tožý na svadz´bê .
*CI4:	my jezdzêlê tožý k padruhê k svajej .
*CI4:	synâ vydava@k zam@k [_//] žynilâ , nu .
*CI4:	i vot u nas (.) kul´turâ , on kak (.) na hranicý tut , ana (.) slivajêccý .
*CI4:	vot .
*CI4:	i at tavo nimnožkâ , i at tavo .
*CI4:	i pâlučajêccý šo-tâ svajo .
*INT:	trec´jê , da ?
*CI4:	da .
*CI4:	êralaš .
*CI4:	nu vot .
*CI4:	nu , što iščo (.) vam skazac´ ?
*INT:	jasnâ .
*INT:	a vot +...
*INT:	vy vot v školê va vtaroj učilês´ .
*INT:	tam što-nibudz´ vspomnêcê inciresnâjê .
*INT:	što u vas (.) bylâ v škol´nâj žyznê ?
*CI4:	nu , što u nas inciresnâhâ bylâ ?
*CI4:	ran´šý bylâ kak ?
*CI4:	tri (.) hodâ âtučylsê , ú âkcibrjatâ prênimajut .
*CI4:	nu .
*CI4:	patom (.) skol´kâ âtučylsê , ú pêanery .
*CI4:	patom ú kâmsamol´cý .
*CI4:	pomnju , kak ú kâmsamol´cý nas prênimalê .
*CI4:	kak my (.) stajalê pirêd dom savetâú dy (.) učylê étât ustaú .
*CI4:	oj , da six por pomnju , kak ja učylâ étât ustaú .
*CI4:	oj .
*CI4:	nu .
*CI4:	ú sâmadzejêcêl´nâscê učastvâvâlê my .
*CI4:	konkursâú očýn´ mnohâ bylâ .
*CI4:	my vot pelê .
*CI4:	xor u nas pe@k +...
*CI4:	bylê .
*CI4:	vot , étâ samâjê .
*CI4:	patom +...
*CI4:	oj , kantrol´nyjê .
*CI4:	pomnju , kak kantrol´nyjê u minja persname persname persname +...
*CI4:	kantrol´nyjê (.) my pisalê .
*CI4:	ščo dve (.) kantrol´nyx nâpišu , dvux vâriantâú .
*CI4:	jon mjane vyhanjaú .
*CI4:	a ja patom úsem pišu .
*CI4:	a jon vyhanjajêt .
*CI4:	nu , takojê .
*CI4:	vypusknoj u nas byl tožý inciresnyj , nu .
*CI4:	nu takohâ bol´šý ja ničohâ úžý nja pomnju .
*INT:	a vypusknoj ?
*INT:	čém on tam inciresnyj byl ?
*CI4:	nu , ran´šý ž ne bylâ takohâ , kak +...
*CI4:	spirtnojê ú nas ža ne bylâ , nêčyvo takohâ .
*CI4:	my (.) i nâmira hatovêlê .
*CI4:	vot .
*CI4:	patom rasvet xadzilê ústričalê .
*CI4:	tuda vun , na bal´šoj na tot most .
*CI4:	tožý do +...
*CI4:	céluju noč , karočý , xadzilê pa úsjamu xocêmsku .
*CI4:	nu , i vot xocêmsk vot .
*CI4:	my xadzilê , saúsem druhoj xocêmsk stal .
*CI4:	vot kak sičas prajdzëš .
*CI4:	vot my +...
*CI4:	u mia (.) i adna dočkâ , i druhajê tožý na vypusknym xadzilê tožý tuda .
*CI4:	saúsem vot druhoj (.) xocêmsk stal .
*CI4:	čyščý stal .
*CI4:	ras@k +...
*CI4:	nu kak ?
*CI4:	bol´šý pastrojêk , svetlên´kêj (.) takoj vot .
*CI4:	cvitoú mnohâ .
*CI4:	nu , bolêjê blâhâustrojênyj , namnohâ , namnohâ .
*CI4:	étâ +...
*CI4:	za stol´kâ let étâ tak blâhâustrajêvâccý , étâ (.) vabščé âtličycêl´nâjê čyrta takohâ vot , što +...
*CI4:	nu , ran´šý što tam [_//] tut bylâ ?
*CI4:	âútastancýjê byla takajê , domêk êrundovên´kêj takoj .
*CI4:	pomnju , úsë prêjizžalâ ja .
*CI4:	na âútastancýju prijedzêš , a na pâstajannâ zakrytâ ú nas byla .
*CI4:	vot .
*CI4:	nu , izmjanilâs´ (.) namnohâ .
*CI4:	namnohâ úsë izminilâs´ .
*CI4:	vot .
*CI4:	nu , a što bol´šý ?
*CI4:	takohâ bol´šý ničohâ nja pomnju .
*INT:	panjatnâ .
*CI4:	vot .
*INT:	a vot vy kada v xorê pelê , vy pelê pesnê na kakom jêzyke ?
*INT:	na ruskâm , na bêlaruskâm ?
*CI4:	my i na ruskâm pelê , i na bêlaruskâm pelê .
*CI4:	na úsex jêzykax , kakix možnâ .
*CI4:	pomnju , pelê (.) vot écê , nu , kak ran´šý (.) takejê bylê .
*CI4:	arlënâk ["] , vot écê vot .
*CI4:	patom <bêlavežskâjê puščý>["] pelê .
*CI4:	i étât , kak jijo ?
*CI4:	i <kasiú jas´ kânjušynu>["] pelê .
*CI4:	i <oj , réčýn´kâ , réčýn´kâ>["] .
*CI4:	i étâ , kak-tâ jaje ?
*CI4:	nu , karočý , inciresnyjê vot pesnê (.) pelê .
*CI4:	i na ukrajinskâm dažý pelê .
*CI4:	<njase halê vodu>["] pomnju .
*CI4:	nu , smotry takej sâmadzejêcêl´nyjê bylê .
*CI4:	vot .
*CI4:	dažý , pomnju , my (.) kak-tâ (.) pervâjê mestâ zanêlê .
*CI4:	ni pomnju , ú kakom klasê ja byla .
*CI4:	navernâ , ilê ú dzivjatym +...
*CI4:	ilê ú vas´mom , ilê ú dzivjatym , ni pomnju .
*CI4:	vot .
*CI4:	nu , vsjakêjê takejê vot .
*CI4:	nu , ú âsnaúnom kak ran´šý pelê ?
*CI4:	pâtrêacičýskêjê pesnê , nu .
*CI4:	ta sičas pajut úse [_/] úse , ljubyjê , kakijê možnâ .
*CI4:	a ran´šý úsë bylê pâtrioty .
*CI4:	kâmsamol´skêjê , pêanerskêjê , takijê pesnê .
*CI4:	nu , tak i na +...
*CI4:	pra lenênâ .
*CI4:	pra lenênâ ž tožý mnohâ bylâ .
*CI4:	i na bêlaruskâm jêzyke , i na ruskâm .
*CI4:	tožý tak vo .
*CI4:	nu [_/] nu što ?
*INT:	a vot babuškâ ž u vas byla bêlaruskâ adna , da ?
*CI4:	da .
*INT:	ana vot ni pelâ (.) kakijê-nibudz´ starinnyjê pesnê ?
*INT:	takijê bêlaruskêjê ?
*INT:	ni pomnêcê vy ?
*CI4:	ne-â .
*CI4:	na takajê babuškâ byla , što jna@w dužâ to nja pelâ .
*CI4:	na úsë vizan´nêm [_/] vizan´nêm i vyšyvan´nêm zânimalâs´ .
*CI4:	vo takimê , vot écê vot úsë .
*CI4:	a tak dužâ to ni , étâ samâjê , nja pelâ jna@w .
*CI4:	joj nekâdâ bylâ pec´ .
*CI4:	u jaje bylâ s´ [_///] ci semêrâ dzjacej .
*CI4:	dyk joj nekâhdâ bylâ (.) pec´ .
*CI4:	ni da pesên bylâ .
*CI4:	ina@w tuda-sjuda dy dzjacej tyx kâlyxalâ .
*CI4:	vot .
*INT:	a vyšyvalâ bêlaruskêj arnamênt , navernâ ?
*INT:	écê rušniki raznyjê , net ?
*CI4:	ina@w vy znajêcê što ?
*CI4:	što sabe nârisujêc´ , to i vyšyvajêc´ .
*CI4:	nu .
*CI4:	i na bêlaruskêjê tam , i jahâdâk vun pavyšýjêt , i (.) solnyškâú tam .
*CI4:	úsjakâjê , úsjakâjê , úsjaho , étâ samâjê , vyšyvalâ .
*CI4:	i vizalâ tožý , nu .
*CI4:	nu , i rušniki dzelâlâ , skacêrcê vyšyvalâ .
*CI4:	nu , takajê byla .
*CI4:	da samyj +...
*CI4:	vo , skokâ joj ?
*CI4:	vosêmdzêsêt pjac´ let bylâ , no jna@w vyšyvalâ .
*CI4:	nu , takajê byla (.) zrjačýjê .
*CI4:	vot .
*CI4:	nu a +...
*CI4:	takohâ bol´šý ničohâ ni mahu râskazac´ .
*INT:	nu jasnâ .
*INT:	spasibâ vam bal´šojê .
*INT:	mnohâ i tak râskazalê inciresnâvâ .
*CI4:	da !
*INT:	spasibâ .
@End

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page