int_ch_12

@Begin

@Languages:brms, nan

@Participants:CI12 Town, INT Interviewer

@ID:brms|int|CI12|36;|male|Informant||Town|higher||

@ID:nan|int|INT|||||Interviewer|||

*CI12:š´č´as princýp , vot úse strimjaccý ú minsk .

*CI12:ja hâvarju , ú mjane mašynâ .

*CI12:ja , jeslê pri žylanêjê , budu ú minskê čirêz pjac´ čisoú .

*CI12:pri žylanêjê .

*CI12:a ú mâhilëvê budu , dva čysa .

*CI12:ja učilsê ú minskê , žyú (.) ú zjalënym luhê .

*CI12:mne ú centr +...

*CI12:utrâm ú šésc´ časoú utra vyizžaú , šob dajexâc´ .

*CI12:u tralejbus nja úlezc´ .

*CI12:jeslê pâpadzeš pad étu , s´ sjami da vas´mi , nja úlezýš u tralejbus .

*CI12:nu , dyk smysl , jeslê ja tutâ seú , na polčysa bol´šý , i ú étym samym .

*CI12:paétâmu (.) prêizžajcê žyc´ ú xocêmsk .

*INT:panjatnâ .

*INT:a skažycê , vot (.) pra jêzyki vot vy hâvarilê , pra smešýnnyj naš +...

*INT:vot kak vy k nimu atnosêcês´ ?

*CI12:narmal´nâ âtnašus´ .

*CI12:ja (.) k jêzykam âtnašus´ tak , hlaúnâjê , štob ljudzê druh_druhâ pânimalê .

*CI12:možnâ na čistâ ruskâm tak zâdurjačýc´ hâlavu ilê na čystâ bêlaruskâm (.) tak padstavêc´ čýlavekâ , što nja vyplyvêš .

*CI12:ja ne nâcýânalist , čésnâ hâvarju .

*CI12:ú mjane , navernâ , étâ ú karnjax .

*CI12:pâtamu što , jaščé raz hâvarju , mac´ u mjane (.) pa paspârtu ruskâjê , bac´kâ byú pa paspârtu bêlarus .

*CI12:ja ni nâcýânalist âbsaljutnâ .

*CI12:i ni budu +...

*CI12:xaj xuc´ kitajcy rjadâm hâvarjat , liš by ani (.) pol´zu prênasilê , râzhavarêvâlê sa mnoj .

*CI12:kakajê mne raznêcâ ?

*CI12:tokâ za .

*CI12:ni vižu nêkakix prablem .

*INT:a vot kak vy dumâjêcê , jesc´ raznêcâ (.) vot v jêzyke v dzirevnê i v horâdzê ?

*CI12:kanešnâ .

*CI12:kanešnâ .

*CI12:dažý +...

*CI12:mai dve radnyx sistry , dvajurâdnyx sistry , majej cëtkê doč´kê , ujexâlê (.) v dcaccýc´ let (.) ú xaxljandzêju , ú ukrainu .

*CI12:ani š´č´as +"/.

*CI12:+" ta ty š´o , ta ty č´o , ta ty to .

*CI12:úrodzêby , kak i čuc´-čuc´ dažý pâminjalsê (.) akcént .

*CI12:ani úžý stalê bol´šý +"/.

*CI12:+" da ty č´o .

*CI12:xaxly tuda +...

*CI12:brat moj +...

*CI12:úmescê , âdzinakâvyj jazyk byl .

*CI12:on ú barisâvê , cyntral´nâjê (.) časc´ bêlarusêjê , minskâjê oblâsc´ , tožý u nivo užé (.) pâ-druhomu .

*CI12:u nivo bolêjê hârackoj scil´ .

*CI12:ú dzireúnê hrablê ta hrablê .

*CI12:xacja (.) bêlarus (.) u horâdzê rydlëúkâ ["] nâzavët (.) lapatu , a ú xocêmskê ina@w bylâ i jesc´ lapatâ .

*CI12:va úsjakâm slučýjê rydlëúkâ ["] ja tut ni razu ni slyšýú .

*CI12:xacja bêlarusy +/.

*INT:a vot domâ i na rabocê vy +...

*INT:ilê tam , kak vy dumâjêcê , druhijê ispol´zujut +/.

*CI12:ú mjane dva synâ .

*CI12:raznêcâ meždu nimê ú pâltara hodâ .

*CI12:staršýj hâvarit na čistâ ruskâm jêzyke .

*CI12:jimu složnâ , xacja on xârašo [_///] dzivjatkâ pa bêlaruskâmu .

*CI12:no u nivo , kak vy hâvaricê , hârackoj (.) témbr , hârackoj +...

*CI12:nu , jazyk bol´šý k horâdu .

*CI12:prostâ +...

*CI12:a u (.) mladšýhâ takoj , kak u minja .

*CI12:<bob z haroxâm>["] jaho nâzyvaju .

*CI12:paétâmu +...

*CI12:dy k vam , linhvistâm , k êzykavedâm âbraciccý +...

*CI12:xacja meždu namê mal´čýkâmê +...

*CI12:prêpâdavalê nam (.) bêlaruskuju movu , i prafesâr , starên´kêj dzjadok , xajêú@k na čom svet stait našýx (.) dziktârâú (.) bêlaruskêx .

*CI12:on vot ljubuju pêridaču úključaú i nâxadziú v ix râzhavorê (.) tam dzisjatkê ašybâk , dzisjatâk sloú .

*CI12:vot i vsë .

*CI12:a čom možnâ hâvaric´ ?

*CI12:a ani ž to ubiždzeny , kahda hâvarjat , što ani +...

*CI12:étâ ž +...

*CI12:étâ pervyjê licâ strany .

*CI12:šo takojê dziktâr na cêlividzênêjê ?

*CI12:pri stalênê b râstriljalê ylêmintarnâ , jeslê b imu skazaú (.) a čom-nibudz´ ni tak xuc´ s [_///] xuc´ adno slovâ .

*CI12:a to vo dzisjatkê prjamâ .

*CI12:étâ ni bêlaruskâjê slovâ , étâ zâpazyčýnâjê , jak pânâhâvarit .

*CI12:ni nadâ bylâ +...

*CI12:vot i úsë .

*CI12:paétâmu +...

*CI12:nu , prostâ každyj čêlavek , jeslê on v étâj oblâscê spêcýalist +...

*CI12:ja , nâprimer , skažu vam +"/.

@New Episode

*CI12:+" pastrojcê na pjatâj stupenê ú ladzijskâm (.) ladu .

*CI12:vy pastrojêcê ?

*CI12:točnâ tak žý i ni nadâ +...

*CI12:skažut , zdzelâjêm .

*INT:a jeslê b vot smešýnnyj jazyk tam , ilê xocêmskêj , ilê što-nibudz´ takojê paxožýjê , vy uslyšýlê pa cêlivizâru at izvesnyx <ispalnicêlê (.) kul´tury>[_//] prêctavicêlêj kul´tury ?

*INT:kak vy âtnislis´ by ?

*CI12:+< aj , nu tut [_/] tut možnâ biz´ dzêktafonâ hâvaric´ .

*CI12:vy pâsmatricê pâlavinu (.) lidzêrâú strany našýj , na kakom iny@w jêzyke hâvarjat ?

*CI12:pâlavinu .

*CI12:dy hirojê znâmjanitâhâ čýrnamyrdzênâ , rasijskâhâ ?

*CI12:jeslê ni budzêm našýx trohâc´ .

*CI12:ni nadâ našý , xaj hânarjat , kak hâvarjat .

*CI12:nu .

*CI12:jeslê k étâmu pâdxadzic´ , kak ran´šý byú mament +...

*CI12:mâladzec (.) bac´kâ , što (.) ni daú +...

*CI12:kada jeslê na bêlaruskâm jêzyke urok prêpâdajoš , tabe tam nacénkâ .

*CI12:bylâ ž takojê ú školâx , pri kebêčý tam ci pri šuškevêčý .

*CI12:bylâ .

*CI12:ja ščé pomnju sam .

*CI12:úse dumâlê +"/.

*CI12:+" kak étâ vot ščas budzêm (.) fizêku s mâcimacêkâj pêrêvadzic´ na bêlaruskêj jazyk ?

*CI12:dy pâúsimesnâ .

*CI12:dy paka prêpâdavacêl´ naučýccý écê térmêny hâvaric´ na bêlaruskâm jêzyke , jaho úžý nadâ budzêc´ na pensêju âtpraúljac´ .

*CI12:pâtamu šo jon zabudzêc´ , pra što hâvariú .

*CI12:nâuči tak , štob (.) čêlavek (.) nâučilsê i znal , a na kakom jêzyke , raznêcý nima .

*CI12:mne +...

*CI12:u minja byl prêpâdavacêl´ (.) v muzykal´nâm učilêš´čê , persname , v muzykal´nâm učilêš´čê , tak on hâvaril takuju frazu +"/.

*CI12:+" ja ni umeju ihrac´ .

*CI12:učicêl´ hâvaril .

*CI12:+" ja ni umeju ihrac´ , ja ni umeju učic´ , no ja umeju učic´ , kak učic´ druhix .

*CI12:vot i úsë .

*CI12:lučšý ni skažýš .

*CI12:ni umej ty nêčyvo , ni znaj ty ni âdnaho jêzyka , no nâučy (.) čimu [_//] tamu , čyvo ty (.) prêpâdajoš .

*CI12:daxodčývâ nâuči , štob on staú spêcýalistâm , vysokâ +...

*CI12:spêcýalistâm .

*CI12:i ni nadâ cibe ni ihrac´ , ni nadâ cibe učyc´ .

*CI12:a uči (.) čêlavekâ , štoby on moh patom učic´ i patom kakoj-tâ rêzul´tat byl .

*CI12:vot i úsë .

*INT:a što vy dumâjêcê pra buduš´čêjê bêlaruskâvâ jêzyka ?

*INT:on isčeznêt ilê dal´šý budzêt râzvivaccý ?

*CI12:+< ne , da nu , što vy !

*CI12:šas ža vun vâzâbnavljajêccý úsë , râzvivaccý .

*CI12:pâčimu ?

*CI12:<on ni>[_/] on ni tokâ (.) ni isčeznêt , on abjazân suš´čêstvavac´ .

*CI12:kak ljubojê (.) nâpraúlenêjê .

*CI12:kak +...

*CI12:nu kak , nu , my možým prictavêc´ bêlarus´ biz (.) rušnika sluckâhâ ?

*CI12:nu [_/] nu , prostâ , ja ni znaju , kak kuda +...

*CI12:nu (.) mne kažýccý , v ljuboj strane najdzëccý (..) kakajê-tâ hrupâ +...

*CI12:v druhom slučýjê ina@w bol´šý , menšý +...

*CI12:katorâjê budzêt hâvaric´ , katorâjê +...

*CI12:nu , zapâdnâjê bêlarus´ úsja hâvarit na bêlaruskâm jêzyke bolêjê li menêjê .

*CI12:no ani apjac´ žý hâvarjat +...

*CI12:kakijê-tâ bêlarusy (.) s pol´skêm akcéntâm , kakijê-tâ s ukrajênskêm , kakijê-tâ (.) s ruskêm , kakijê-tâ (.) bob z haroxâm .

*CI12:nu .

*CI12:jêdzinicy .

*CI12:jiš´čë raz hâvarju , jêdzinicy hâvarjat na čistâ bêlaruskâm jêzyke .

*CI12:ja jiš´čë raz hâvarju , ja slyšýl étyj jazyk .

*CI12:étâ jazyk (.) krasivyj .

*CI12:étâ vilikêj jizyk .

*CI12:ni hrubyj , a +...

*CI12:vot écê našý úrodzê by hé@ls ["] , zé@ls ["] , dž@ls ["] , dézé@ls ["] , no ani tak zvuč´at , jeslê im umec´ hâvaric´ , i témbr holâsâ spical´nyj , tam zaslušýjêšsê .

*CI12:ja pra étâ ni sporju .

*CI12:no dzelâ ú tom , što <s-pad palkê>[_/] s-pad palkê bêlaruskêj jazyk (.) ni zâkripiccý .

*CI12:a , kak vsë xarošýjê , dalžno prêvivaccý pâcixon´ku , i (.) budzêt on imec´ (.) dolâr .

*CI12:dy razvicêjê budzêt .

*CI12:budut i ljudzê , budut i (.) fâkul´cety , budut +...

*CI12:i úsë budzêt .

*CI12:kak [_/] kak jeslê jesc´ hâsudarstvâ , jeslê jesc´ (.) nâcýanal´nâsc´ , to jesc´ žý i jizyk .

*CI12:paétâmu âdnaznačnâ budzêt .

*CI12:no druhojê dzelâ +...

*CI12:dyk šo , ú rasijê tada nadâ (.) úsex , ú každajê narečýjê , ú každuju narodnâsc´ svai écê samyjê ?

*CI12:tam žý skokâ narodâú ?

*CI12:i što , každyj budzêt +...

*CI12:a jeslê obščývâ jizyka ni budzêt , što patom ?

*CI12:da nu !

*CI12:budzêt úsë .

*CI12:nu ja ž hâvarju iš´čë raz , vâzraždajêccý úsë .

*CI12:úse pamêtnêkê ârxêâlahičýskêjê , bumahâ za bumahâj +...

*CI12:stob sâxranic´ svajo , bêlaruskâjê , nâcýanal´nâjê .

*CI12:paétâmu (.) budzêt .

*CI12:jazyk budzêt , úsë budzêt .

*INT:a vot vy sčitajêcê sibja nâstajaš´čêm bêlarusâm ?

*CI12:da , ja bêlarus .

*CI12:ú mjane acec bêlarus .

*CI12:ja bêlarus .

*CI12:a kak žý ?

*CI12:a xto ž ja ?

*INT:kak vy pânimajêcê ?

*INT:što étâ dlja vas značêt , byc´ bêlarusâm ?

*CI12:znac´ himn nâizusc´ , herb nâizusc´ , žyc´ ú bêlarusêjê i (.) vaspityvâc´ (.) dzicej ú bêlarusêjê , na svajej zimle .

*CI12:âddyxac´ ú bêlarusêjê , rabotâc´ ú bêlarusêjê .

*CI12:a to u nas mnohâ bêlarusâú +...

*CI12:s´jedzêc´ kuda-nibudz´ u polšu ilê ú izrajêl´ (.) i tam kričic´ , jak tut ploxâ .

*CI12:ty pâžyvi tut .

*CI12:dâkažy , što tabe ploxâ , ilê dâkažy , što tabe xârašo .

*CI12:bêlarus , ta tot , xto žyvët na étâj zjamle .

*CI12:i xaj jon havorêc´ +...

*CI12:žyvët .

*CI12:ni pažyú mesêc , dva , a jeslê (.) prijexâú k nam +...

*CI12:vun tut ú xocêmskê armjan (.) čýlavek sto , možý .

*CI12:možý , i bol´šý .

*CI12:ja ix nêkada ni ščytaú .

*CI12:no jon užy dvaccýc´ let tut žyvët .

*CI12:xto on ?

*CI12:on užy zabyú svoj jazyk .

*CI12:i livanskêj .

*CI12:on hâvarit na tom jêzyke , na katorâm my tut (.) râzhavarêvâjêm .

*CI12:vot i úsë .

*CI12:a kémêš stavêc´ +...

*CI12:začém ix stavêc´ (.) na lob ?

*CI12:xto ty , bêlarus ilê (.) kitajêc ?

*INT:a vot jeslê b inastranêc pâprasil vas râskazac´ pra bêlarus´ jimu , što b vy râskazalê ?

*CI12:pra bêlarus´ malâ raskazyvâc´ , bêlarus´ nadâ pakazyvâc´ .

*CI12:jedzêš pa krymu , úsë vyhârêlâ , žarkâ , tomnâ , dušnâ .

*CI12:dažý pa kâmarax , katoryjê nazojlêvyjê , i to saskučýúsê .

*CI12:bêlarus´ +...

*CI12:ščé paprobuj zâslužy étu zemlju .

*INT:nu , a vot +...

*INT:a vy abš´č´alês´ tam s raznymê nâcýanal´n [_///] s ljudzmi raznyx nâcýanal´nâscêj , da ?

*CI12:a tam jesc´ , tam ža mnohâ úsjakêx .

*CI12:tam ža byúšýjê rasijskêjê čascê .

*CI12:to jesc´ vot ja byú ú kasê , tam (.) vajennâ-mârskijê , vazdušnyjê sily .

*CI12:to jesc´ sâmalëty , vêrtalëty sadzjaccý na kârabli .

*CI12:vot kak raz dzen´ morê byl étâ .

*CI12:zâxadzilê ú sêvastopâl´ (.) krêjsira maskva ["] , nâvâsibirsk ["] , nu , kerč , tam úse écê pâstajannâ .

*CI12:tak +...

*CI12:étâ rasijskêj flot .

*CI12:tam prakcičýskê +...

*CI12:nu , kada +...

*CI12:kak rasijskêj +...

*CI12:ani šas vse hâvarjat , što ani râsijanê , tam sêvastopâl´ ruskêj , tam úsë .

*CI12:no nâbiralê tokâ vo , xaxol .

*CI12:prišoú na rabotu , rabotâjêt .

*CI12:no (.) abščajês´ [_///] ú pracésê abščénêjê , kanešnâ , ani +...

*CI12:jizyk u nix +...

*CI12:nu , hdze ja byl , ja xaxljackâhâ jêzyka ni slyšýl .

*CI12:úse tak .

*CI12:ilê tak , kak ja , ilê , nu , s kakim-tâ nimnožêčkâ šýrâxavatâsc´ju , no na ruskêx [_///] ruskêjê slava .

*CI12:ne bylâ takohâ .

*CI12:tam dažý gazety , <krymskâjê pravdâ>["] na ruskâm jêzyke .

*CI12:a čom étâ hâvarit ?

*CI12:v ukrainê hazetâ <krymskâjê praúdâ>["] .

*CI12:ja tak žý pânimaju , što étâ ž ni pad étât , a hâsudarstvênnâjê hazetâ .

*CI12:na juščýnku vjarzuc´ što zrja .

@New Episode

*INT:a vy možýcê sravnic´ bêlarusâ i ljudzej drugix nâcýanal´nâscêj ?

*INT:što vot bêlarusâ imênnâ âtličajêt (.) at drugix ?

*INT:kakijê kačýstvâ ?

*CI12:každyj +...

*CI12:dyk tut ža úžý da mjane skazalê .

*CI12:tâlirantnâsc´ .

*CI12:spakojstvêjê .

*CI12:vedz´ , kanešnâ , zasluhâ i prýzidzentâ , što (.) ni vajujut (.) zdzes´ .

*CI12:bal´šajê zasluhâ .

*CI12:sumel sazdac´ takilê sêlavyjê struktury , sumel (.) zakony prinêc´ takijê , što +...

*CI12:nu , tam hvozdzê kakijê-tâ (.) puknulê , dyk bylâ tut pa úsej strane .

*CI12:nu , a jesc´ žý strany +...

*CI12:vun každyj dzen´ čytajêm , ministrâú ubivajuc´ , hêniralâú ubivajut .

*CI12:étâ zasluhâ vlascê , no i zasluhâ ljudzej , katoryjê tut žyvut .

*CI12:pânimajêcê , zasluhâ .

*CI12:vedz´ tot žý samyj krym +...

*CI12:tam ža écê tatary krymskêjê (.) nâčali palic´ xaty , nâčali +...

*CI12:silâj ix (.) trošku prižalê .

*CI12:xacja im [_//] ix +...

*CI12:kada ribënâk pitnaccýcêhadovyj bjahic´ čyrêz darohu i hatoú lažyccý , što daj jamu dvaccýc´ hrivên , a to tam ni prajedzêš .

*CI12:+" ta maja zimlja .

*CI12:a čom-tâ étâ hâvarit .

*CI12:a jeslê daj jamu (.) u rukê što-nibudz´ suščéstvên´nêjê , ni étu samuju +...

*CI12:(..) ladnâ .

*INT:panjatnâ .

*CI12:xarošýjê ú nas strana .

*CI12:xarošýjê ú nas ljudzê .

*CI12:nu , vy ž žyvëcê ú bêlarusê .

*CI12:i tym hânarjusê , pravêl´nâ ?

*INT:nu , možýt , vy iš´č´o što-nibudz´ (.) xacelê by râskazac´ ?

*CI12:ja ni umeju hâvaric´ .

*CI12:ja vun bajan úzjac´ , pâihrac´ , pesnju spec´ .

*INT:+< oj , a vy samê ihrajêcê , da ?

*CI12:nu , kanešnâ .

*INT:a samê prênimajêcê učascêjê v kancértâx , katoryjê stavêcê ?

*CI12:sičas užy asobâ ne .

*CI12:nu , ja ž , ja ž hâvarju , muzykal´nâjê učylêščý zakončýú .

*CI12:bâjanist .

*CI12:i pêdênscitut tankâ zakončýú , tožý ž bâjanist .

*CI12:ja ž ykzamêny zdavaú na bajanê .

*CI12:ja bol´šý dvuxsot svadzêb syhraú , i ni tokâ ú xocêmskê .

*CI12:i pad minskâm , i dze tokâ ni ihraú .

*CI12:pravël svadz´by .

*CI12:pânimalê minja vse , kada tâmadoj na svadz´bê byl .

*CI12:tak ne .

*CI12:š´č´as užy č´aš´čê +...

*CI12:vot na écê vyxadnyjê minja zavut jiš´č´o pa starâj pamêcê na mêrâprijacêjê .

*CI12:no , va-pervyx , hosslužýš´čêj .

*CI12:vâ-vtaryx , jeslê česnâ , nidzelju adbyúšý na rabocê , dzen´ u dzen´ +...

*CI12:úsjaho xvatajêt .

*CI12:jesc´ i (.) xarošýj dzen´ , i plaxoj dzen´ .

*CI12:a patom iš´č´o vyxadnyjê xočýccý pabyc´ s´ sjam´´joj , s ribënkâm prajexâc´ kuda-nibudz´ xuc´ .

@End

(Stand: 09.06.2021)