int_ch_12

@Begin @Languages: brms, nan @Participants: CI12 Town, INT Interviewer @ID: brms|int|CI12|36;|male|Informant||Town|higher|| @ID: nan|int|INT|||||Interviewer||| *CI12: š´č´as princýp , vot úse strimjaccý ú minsk . *CI12: ja hâvarju , ú mjane mašynâ . *CI12: ja , jeslê pri žylanêjê , budu ú minskê čirêz pjac´ čisoú . *CI12: pri žylanêjê . *CI12: a ú mâhilëvê budu , dva čysa . *CI12: ja učilsê ú minskê , žyú (.) ú zjalënym luhê . *CI12: mne ú centr +... *CI12: utrâm ú šésc´ časoú utra vyizžaú , šob dajexâc´ . *CI12: u tralejbus nja úlezc´ . *CI12: jeslê pâpadzeš pad étu , s´ sjami da vas´mi , nja úlezýš u tralejbus . *CI12: nu , dyk smysl , jeslê ja tutâ seú , na polčysa bol´šý , i ú étym samym . *CI12: paétâmu (.) prêizžajcê žyc´ ú xocêmsk . *INT: panjatnâ . *INT: a skažycê , vot (.) pra jêzyki vot vy hâvarilê , pra smešýnnyj naš +... *INT: vot kak vy k nimu atnosêcês´ ? *CI12: narmal´nâ âtnašus´ . *CI12: ja (.) k jêzykam âtnašus´ tak , hlaúnâjê , štob ljudzê druh_druhâ pânimalê . *CI12: možnâ na čistâ ruskâm tak zâdurjačýc´ hâlavu ilê na čystâ bêlaruskâm (.) tak padstavêc´ čýlavekâ , što nja vyplyvêš . *CI12: ja ne nâcýânalist , čésnâ hâvarju . *CI12: ú mjane , navernâ , étâ ú karnjax . *CI12: pâtamu što , jaščé raz hâvarju , mac´ u mjane (.) pa paspârtu ruskâjê , bac´kâ byú pa paspârtu bêlarus . *CI12: ja ni nâcýânalist âbsaljutnâ . *CI12: i ni budu +... *CI12: xaj xuc´ kitajcy rjadâm hâvarjat , liš by ani (.) pol´zu prênasilê , râzhavarêvâlê sa mnoj . *CI12: kakajê mne raznêcâ ? *CI12: tokâ za . *CI12: ni vižu nêkakix prablem . *INT: a vot kak vy dumâjêcê , jesc´ raznêcâ (.) vot v jêzyke v dzirevnê i v horâdzê ? *CI12: kanešnâ . *CI12: kanešnâ . *CI12: dažý +... *CI12: mai dve radnyx sistry , dvajurâdnyx sistry , majej cëtkê doč´kê , ujexâlê (.) v dcaccýc´ let (.) ú xaxljandzêju , ú ukrainu . *CI12: ani š´č´as +"/. *CI12: +" ta ty š´o , ta ty č´o , ta ty to . *CI12: úrodzêby , kak i čuc´-čuc´ dažý pâminjalsê (.) akcént . *CI12: ani úžý stalê bol´šý +"/. *CI12: +" da ty č´o . *CI12: xaxly tuda +... *CI12: brat moj +... *CI12: úmescê , âdzinakâvyj jazyk byl . *CI12: on ú barisâvê , cyntral´nâjê (.) časc´ bêlarusêjê , minskâjê oblâsc´ , tožý u nivo užé (.) pâ-druhomu . *CI12: u nivo bolêjê hârackoj scil´ . *CI12: ú dzireúnê hrablê ta hrablê . *CI12: xacja (.) bêlarus (.) u horâdzê rydlëúkâ ["] nâzavët (.) lapatu , a ú xocêmskê ina@w bylâ i jesc´ lapatâ . *CI12: va úsjakâm slučýjê rydlëúkâ ["] ja tut ni razu ni slyšýú . *CI12: xacja bêlarusy +/. *INT: a vot domâ i na rabocê vy +... *INT: ilê tam , kak vy dumâjêcê , druhijê ispol´zujut +/. *CI12: ú mjane dva synâ . *CI12: raznêcâ meždu nimê ú pâltara hodâ . *CI12: staršýj hâvarit na čistâ ruskâm jêzyke . *CI12: jimu složnâ , xacja on xârašo [_///] dzivjatkâ pa bêlaruskâmu . *CI12: no u nivo , kak vy hâvaricê , hârackoj (.) témbr , hârackoj +... *CI12: nu , jazyk bol´šý k horâdu . *CI12: prostâ +... *CI12: a u (.) mladšýhâ takoj , kak u minja . *CI12: <bob z haroxâm>["] jaho nâzyvaju . *CI12: paétâmu +... *CI12: dy k vam , linhvistâm , k êzykavedâm âbraciccý +... *CI12: xacja meždu namê mal´čýkâmê +... *CI12: prêpâdavalê nam (.) bêlaruskuju movu , i prafesâr , starên´kêj dzjadok , xajêú@k na čom svet stait našýx (.) dziktârâú (.) bêlaruskêx . *CI12: on vot ljubuju pêridaču úključaú i nâxadziú v ix râzhavorê (.) tam dzisjatkê ašybâk , dzisjatâk sloú . *CI12: vot i vsë . *CI12: a čom možnâ hâvaric´ ? *CI12: a ani ž to ubiždzeny , kahda hâvarjat , što ani +... *CI12: étâ ž +... *CI12: étâ pervyjê licâ strany . *CI12: šo takojê dziktâr na cêlividzênêjê ? *CI12: pri stalênê b râstriljalê ylêmintarnâ , jeslê b imu skazaú (.) a čom-nibudz´ ni tak xuc´ s [_///] xuc´ adno slovâ . *CI12: a to vo dzisjatkê prjamâ . *CI12: étâ ni bêlaruskâjê slovâ , étâ zâpazyčýnâjê , jak pânâhâvarit . *CI12: ni nadâ bylâ +... *CI12: vot i úsë . *CI12: paétâmu +... *CI12: nu , prostâ každyj čêlavek , jeslê on v étâj oblâscê spêcýalist +... *CI12: ja , nâprimer , skažu vam +"/. @New Episode *CI12: +" pastrojcê na pjatâj stupenê ú ladzijskâm (.) ladu . *CI12: vy pastrojêcê ? *CI12: točnâ tak žý i ni nadâ +... *CI12: skažut , zdzelâjêm . *INT: a jeslê b vot smešýnnyj jazyk tam , ilê xocêmskêj , ilê što-nibudz´ takojê paxožýjê , vy uslyšýlê pa cêlivizâru at izvesnyx <ispalnicêlê (.) kul´tury>[_//] prêctavicêlêj kul´tury ? *INT: kak vy âtnislis´ by ? *CI12: +< aj , nu tut [_/] tut možnâ biz´ dzêktafonâ hâvaric´ . *CI12: vy pâsmatricê pâlavinu (.) lidzêrâú strany našýj , na kakom iny@w jêzyke hâvarjat ? *CI12: pâlavinu . *CI12: dy hirojê znâmjanitâhâ čýrnamyrdzênâ , rasijskâhâ ? *CI12: jeslê ni budzêm našýx trohâc´ . *CI12: ni nadâ našý , xaj hânarjat , kak hâvarjat . *CI12: nu . *CI12: jeslê k étâmu pâdxadzic´ , kak ran´šý byú mament +... *CI12: mâladzec (.) bac´kâ , što (.) ni daú +... *CI12: kada jeslê na bêlaruskâm jêzyke urok prêpâdajoš , tabe tam nacénkâ . *CI12: bylâ ž takojê ú školâx , pri kebêčý tam ci pri šuškevêčý . *CI12: bylâ . *CI12: ja ščé pomnju sam . *CI12: úse dumâlê +"/. *CI12: +" kak étâ vot ščas budzêm (.) fizêku s mâcimacêkâj pêrêvadzic´ na bêlaruskêj jazyk ? *CI12: dy pâúsimesnâ . *CI12: dy paka prêpâdavacêl´ naučýccý écê térmêny hâvaric´ na bêlaruskâm jêzyke , jaho úžý nadâ budzêc´ na pensêju âtpraúljac´ . *CI12: pâtamu šo jon zabudzêc´ , pra što hâvariú . *CI12: nâuči tak , štob (.) čêlavek (.) nâučilsê i znal , a na kakom jêzyke , raznêcý nima . *CI12: mne +... *CI12: u minja byl prêpâdavacêl´ (.) v muzykal´nâm učilêš´čê , persname , v muzykal´nâm učilêš´čê , tak on hâvaril takuju frazu +"/. *CI12: +" ja ni umeju ihrac´ . *CI12: učicêl´ hâvaril . *CI12: +" ja ni umeju ihrac´ , ja ni umeju učic´ , no ja umeju učic´ , kak učic´ druhix . *CI12: vot i úsë . *CI12: lučšý ni skažýš . *CI12: ni umej ty nêčyvo , ni znaj ty ni âdnaho jêzyka , no nâučy (.) čimu [_//] tamu , čyvo ty (.) prêpâdajoš . *CI12: daxodčývâ nâuči , štob on staú spêcýalistâm , vysokâ +... *CI12: spêcýalistâm . *CI12: i ni nadâ cibe ni ihrac´ , ni nadâ cibe učyc´ . *CI12: a uči (.) čêlavekâ , štoby on moh patom učic´ i patom kakoj-tâ rêzul´tat byl . *CI12: vot i úsë . *INT: a što vy dumâjêcê pra buduš´čêjê bêlaruskâvâ jêzyka ? *INT: on isčeznêt ilê dal´šý budzêt râzvivaccý ? *CI12: +< ne , da nu , što vy ! *CI12: šas ža vun vâzâbnavljajêccý úsë , râzvivaccý . *CI12: pâčimu ? *CI12: <on ni>[_/] on ni tokâ (.) ni isčeznêt , on abjazân suš´čêstvavac´ . *CI12: kak ljubojê (.) nâpraúlenêjê . *CI12: kak +... *CI12: nu kak , nu , my možým prictavêc´ bêlarus´ biz (.) rušnika sluckâhâ ? *CI12: nu [_/] nu , prostâ , ja ni znaju , kak kuda +... *CI12: nu (.) mne kažýccý , v ljuboj strane najdzëccý (..) kakajê-tâ hrupâ +... *CI12: v druhom slučýjê ina@w bol´šý , menšý +... *CI12: katorâjê budzêt hâvaric´ , katorâjê +... *CI12: nu , zapâdnâjê bêlarus´ úsja hâvarit na bêlaruskâm jêzyke bolêjê li menêjê . *CI12: no ani apjac´ žý hâvarjat +... *CI12: kakijê-tâ bêlarusy (.) s pol´skêm akcéntâm , kakijê-tâ s ukrajênskêm , kakijê-tâ (.) s ruskêm , kakijê-tâ (.) bob z haroxâm . *CI12: nu . *CI12: jêdzinicy . *CI12: jiš´čë raz hâvarju , jêdzinicy hâvarjat na čistâ bêlaruskâm jêzyke . *CI12: ja jiš´čë raz hâvarju , ja slyšýl étyj jazyk . *CI12: étâ jazyk (.) krasivyj . *CI12: étâ vilikêj jizyk . *CI12: ni hrubyj , a +... *CI12: vot écê našý úrodzê by hé@ls ["] , zé@ls ["] , dž@ls ["] , dézé@ls ["] , no ani tak zvuč´at , jeslê im umec´ hâvaric´ , i témbr holâsâ spical´nyj , tam zaslušýjêšsê . *CI12: ja pra étâ ni sporju . *CI12: no dzelâ ú tom , što <s-pad palkê>[_/] s-pad palkê bêlaruskêj jazyk (.) ni zâkripiccý . *CI12: a , kak vsë xarošýjê , dalžno prêvivaccý pâcixon´ku , i (.) budzêt on imec´ (.) dolâr . *CI12: dy razvicêjê budzêt . *CI12: budut i ljudzê , budut i (.) fâkul´cety , budut +... *CI12: i úsë budzêt . *CI12: kak [_/] kak jeslê jesc´ hâsudarstvâ , jeslê jesc´ (.) nâcýanal´nâsc´ , to jesc´ žý i jizyk . *CI12: paétâmu âdnaznačnâ budzêt . *CI12: no druhojê dzelâ +... *CI12: dyk šo , ú rasijê tada nadâ (.) úsex , ú každajê narečýjê , ú každuju narodnâsc´ svai écê samyjê ? *CI12: tam žý skokâ narodâú ? *CI12: i što , každyj budzêt +... *CI12: a jeslê obščývâ jizyka ni budzêt , što patom ? *CI12: da nu ! *CI12: budzêt úsë . *CI12: nu ja ž hâvarju iš´čë raz , vâzraždajêccý úsë . *CI12: úse pamêtnêkê ârxêâlahičýskêjê , bumahâ za bumahâj +... *CI12: stob sâxranic´ svajo , bêlaruskâjê , nâcýanal´nâjê . *CI12: paétâmu (.) budzêt . *CI12: jazyk budzêt , úsë budzêt . *INT: a vot vy sčitajêcê sibja nâstajaš´čêm bêlarusâm ? *CI12: da , ja bêlarus . *CI12: ú mjane acec bêlarus . *CI12: ja bêlarus . *CI12: a kak žý ? *CI12: a xto ž ja ? *INT: kak vy pânimajêcê ? *INT: što étâ dlja vas značêt , byc´ bêlarusâm ? *CI12: znac´ himn nâizusc´ , herb nâizusc´ , žyc´ ú bêlarusêjê i (.) vaspityvâc´ (.) dzicej ú bêlarusêjê , na svajej zimle . *CI12: âddyxac´ ú bêlarusêjê , rabotâc´ ú bêlarusêjê . *CI12: a to u nas mnohâ bêlarusâú +... *CI12: s´jedzêc´ kuda-nibudz´ u polšu ilê ú izrajêl´ (.) i tam kričic´ , jak tut ploxâ . *CI12: ty pâžyvi tut . *CI12: dâkažy , što tabe ploxâ , ilê dâkažy , što tabe xârašo . *CI12: bêlarus , ta tot , xto žyvët na étâj zjamle . *CI12: i xaj jon havorêc´ +... *CI12: žyvët . *CI12: ni pažyú mesêc , dva , a jeslê (.) prijexâú k nam +... *CI12: vun tut ú xocêmskê armjan (.) čýlavek sto , možý . *CI12: možý , i bol´šý . *CI12: ja ix nêkada ni ščytaú . *CI12: no jon užy dvaccýc´ let tut žyvët . *CI12: xto on ? *CI12: on užy zabyú svoj jazyk . *CI12: i livanskêj . *CI12: on hâvarit na tom jêzyke , na katorâm my tut (.) râzhavarêvâjêm . *CI12: vot i úsë . *CI12: a kémêš stavêc´ +... *CI12: začém ix stavêc´ (.) na lob ? *CI12: xto ty , bêlarus ilê (.) kitajêc ? *INT: a vot jeslê b inastranêc pâprasil vas râskazac´ pra bêlarus´ jimu , što b vy râskazalê ? *CI12: pra bêlarus´ malâ raskazyvâc´ , bêlarus´ nadâ pakazyvâc´ . *CI12: jedzêš pa krymu , úsë vyhârêlâ , žarkâ , tomnâ , dušnâ . *CI12: dažý pa kâmarax , katoryjê nazojlêvyjê , i to saskučýúsê . *CI12: bêlarus´ +... *CI12: ščé paprobuj zâslužy étu zemlju . *INT: nu , a vot +... *INT: a vy abš´č´alês´ tam s raznymê nâcýanal´n [_///] s ljudzmi raznyx nâcýanal´nâscêj , da ? *CI12: a tam jesc´ , tam ža mnohâ úsjakêx . *CI12: tam ža byúšýjê rasijskêjê čascê . *CI12: to jesc´ vot ja byú ú kasê , tam (.) vajennâ-mârskijê , vazdušnyjê sily . *CI12: to jesc´ sâmalëty , vêrtalëty sadzjaccý na kârabli . *CI12: vot kak raz dzen´ morê byl étâ . *CI12: zâxadzilê ú sêvastopâl´ (.) krêjsira maskva ["] , nâvâsibirsk ["] , nu , kerč , tam úse écê pâstajannâ . *CI12: tak +... *CI12: étâ rasijskêj flot . *CI12: tam prakcičýskê +... *CI12: nu , kada +... *CI12: kak rasijskêj +... *CI12: ani šas vse hâvarjat , što ani râsijanê , tam sêvastopâl´ ruskêj , tam úsë . *CI12: no nâbiralê tokâ vo , xaxol . *CI12: prišoú na rabotu , rabotâjêt . *CI12: no (.) abščajês´ [_///] ú pracésê abščénêjê , kanešnâ , ani +... *CI12: jizyk u nix +... *CI12: nu , hdze ja byl , ja xaxljackâhâ jêzyka ni slyšýl . *CI12: úse tak . *CI12: ilê tak , kak ja , ilê , nu , s kakim-tâ nimnožêčkâ šýrâxavatâsc´ju , no na ruskêx [_///] ruskêjê slava . *CI12: ne bylâ takohâ . *CI12: tam dažý gazety , <krymskâjê pravdâ>["] na ruskâm jêzyke . *CI12: a čom étâ hâvarit ? *CI12: v ukrainê hazetâ <krymskâjê praúdâ>["] . *CI12: ja tak žý pânimaju , što étâ ž ni pad étât , a hâsudarstvênnâjê hazetâ . *CI12: na juščýnku vjarzuc´ što zrja . @New Episode *INT: a vy možýcê sravnic´ bêlarusâ i ljudzej drugix nâcýanal´nâscêj ? *INT: što vot bêlarusâ imênnâ âtličajêt (.) at drugix ? *INT: kakijê kačýstvâ ? *CI12: každyj +... *CI12: dyk tut ža úžý da mjane skazalê . *CI12: tâlirantnâsc´ . *CI12: spakojstvêjê . *CI12: vedz´ , kanešnâ , zasluhâ i prýzidzentâ , što (.) ni vajujut (.) zdzes´ . *CI12: bal´šajê zasluhâ . *CI12: sumel sazdac´ takilê sêlavyjê struktury , sumel (.) zakony prinêc´ takijê , što +... *CI12: nu , tam hvozdzê kakijê-tâ (.) puknulê , dyk bylâ tut pa úsej strane . *CI12: nu , a jesc´ žý strany +... *CI12: vun každyj dzen´ čytajêm , ministrâú ubivajuc´ , hêniralâú ubivajut . *CI12: étâ zasluhâ vlascê , no i zasluhâ ljudzej , katoryjê tut žyvut . *CI12: pânimajêcê , zasluhâ . *CI12: vedz´ tot žý samyj krym +... *CI12: tam ža écê tatary krymskêjê (.) nâčali palic´ xaty , nâčali +... *CI12: silâj ix (.) trošku prižalê . *CI12: xacja im [_//] ix +... *CI12: kada ribënâk pitnaccýcêhadovyj bjahic´ čyrêz darohu i hatoú lažyccý , što daj jamu dvaccýc´ hrivên , a to tam ni prajedzêš . *CI12: +" ta maja zimlja . *CI12: a čom-tâ étâ hâvarit . *CI12: a jeslê daj jamu (.) u rukê što-nibudz´ suščéstvên´nêjê , ni étu samuju +... *CI12: (..) ladnâ . *INT: panjatnâ . *CI12: xarošýjê ú nas strana . *CI12: xarošýjê ú nas ljudzê . *CI12: nu , vy ž žyvëcê ú bêlarusê . *CI12: i tym hânarjusê , pravêl´nâ ? *INT: nu , možýt , vy iš´č´o što-nibudz´ (.) xacelê by râskazac´ ? *CI12: ja ni umeju hâvaric´ . *CI12: ja vun bajan úzjac´ , pâihrac´ , pesnju spec´ . *INT: +< oj , a vy samê ihrajêcê , da ? *CI12: nu , kanešnâ . *INT: a samê prênimajêcê učascêjê v kancértâx , katoryjê stavêcê ? *CI12: sičas užy asobâ ne . *CI12: nu , ja ž , ja ž hâvarju , muzykal´nâjê učylêščý zakončýú . *CI12: bâjanist . *CI12: i pêdênscitut tankâ zakončýú , tožý ž bâjanist . *CI12: ja ž ykzamêny zdavaú na bajanê . *CI12: ja bol´šý dvuxsot svadzêb syhraú , i ni tokâ ú xocêmskê . *CI12: i pad minskâm , i dze tokâ ni ihraú . *CI12: pravël svadz´by . *CI12: pânimalê minja vse , kada tâmadoj na svadz´bê byl . *CI12: tak ne . *CI12: š´č´as užy č´aš´čê +... *CI12: vot na écê vyxadnyjê minja zavut jiš´č´o pa starâj pamêcê na mêrâprijacêjê . *CI12: no , va-pervyx , hosslužýš´čêj . *CI12: vâ-vtaryx , jeslê česnâ , nidzelju adbyúšý na rabocê , dzen´ u dzen´ +... *CI12: úsjaho xvatajêt . *CI12: jesc´ i (.) xarošýj dzen´ , i plaxoj dzen´ . *CI12: a patom iš´č´o vyxadnyjê xočýccý pabyc´ s´ sjam´´joj , s ribënkâm prajexâc´ kuda-nibudz´ xuc´ . @End
(Stand: 20.04.2022)