int_ch_12

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	CI12 Town, INT Interviewer
@ID:	brms|int|CI12|36;|male|Informant||Town|higher||
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
*CI12:	š´č´as princýp , vot úse strimjaccý ú minsk .
*CI12:	ja hâvarju , ú mjane mašynâ .
*CI12:	ja , jeslê pri žylanêjê , budu ú minskê čirêz pjac´ čisoú .
*CI12:	pri žylanêjê .
*CI12:	a ú mâhilëvê budu , dva čysa .
*CI12:	ja učilsê ú minskê , žyú (.) ú zjalënym luhê .
*CI12:	mne ú centr +...
*CI12:	utrâm ú šésc´ časoú utra vyizžaú , šob dajexâc´ .
*CI12:	u tralejbus nja úlezc´ .
*CI12:	jeslê pâpadzeš pad étu , s´ sjami da vas´mi , nja úlezýš u tralejbus .
*CI12:	nu , dyk smysl , jeslê ja tutâ seú , na polčysa bol´šý , i ú étym samym .
*CI12:	paétâmu (.) prêizžajcê žyc´ ú xocêmsk .
*INT:	panjatnâ .
*INT:	a skažycê , vot (.) pra jêzyki vot vy hâvarilê , pra smešýnnyj naš +...
*INT:	vot kak vy k nimu atnosêcês´ ?
*CI12:	narmal´nâ âtnašus´ .
*CI12:	ja (.) k jêzykam âtnašus´ tak , hlaúnâjê , štob ljudzê druh_druhâ pânimalê .
*CI12:	možnâ na čistâ ruskâm tak zâdurjačýc´ hâlavu ilê na čystâ bêlaruskâm (.) tak padstavêc´ čýlavekâ , što nja vyplyvêš .
*CI12:	ja ne nâcýânalist , čésnâ hâvarju .
*CI12:	ú mjane , navernâ , étâ ú karnjax .
*CI12:	pâtamu što , jaščé raz hâvarju , mac´ u mjane (.) pa paspârtu ruskâjê , bac´kâ byú pa paspârtu bêlarus .
*CI12:	ja ni nâcýânalist âbsaljutnâ .
*CI12:	i ni budu +...
*CI12:	xaj xuc´ kitajcy rjadâm hâvarjat , liš by ani (.) pol´zu prênasilê , râzhavarêvâlê sa mnoj .
*CI12:	kakajê mne raznêcâ ?
*CI12:	tokâ za .
*CI12:	ni vižu nêkakix prablem .
*INT:	a vot kak vy dumâjêcê , jesc´ raznêcâ (.) vot v jêzyke v dzirevnê i v horâdzê ?
*CI12:	kanešnâ .
*CI12:	kanešnâ .
*CI12:	dažý +...
*CI12:	mai dve radnyx sistry , dvajurâdnyx sistry , majej cëtkê doč´kê , ujexâlê (.) v dcaccýc´ let (.) ú xaxljandzêju , ú ukrainu .
*CI12:	ani š´č´as +"/.
*CI12:	+" ta ty š´o , ta ty č´o , ta ty to .
*CI12:	úrodzêby , kak i čuc´-čuc´ dažý pâminjalsê (.) akcént .
*CI12:	ani úžý stalê bol´šý +"/.
*CI12:	+" da ty č´o .
*CI12:	xaxly tuda +...
*CI12:	brat moj +...
*CI12:	úmescê , âdzinakâvyj jazyk byl .
*CI12:	on ú barisâvê , cyntral´nâjê (.) časc´ bêlarusêjê , minskâjê oblâsc´ , tožý u nivo užé (.) pâ-druhomu .
*CI12:	u nivo bolêjê hârackoj scil´ .
*CI12:	ú dzireúnê hrablê ta hrablê .
*CI12:	xacja (.) bêlarus (.) u horâdzê rydlëúkâ ["] nâzavët (.) lapatu , a ú xocêmskê ina@w bylâ i jesc´ lapatâ .
*CI12:	va úsjakâm slučýjê rydlëúkâ ["] ja tut ni razu ni slyšýú .
*CI12:	xacja bêlarusy +/.
*INT:	a vot domâ i na rabocê vy +...
*INT:	ilê tam , kak vy dumâjêcê , druhijê ispol´zujut +/.
*CI12:	ú mjane dva synâ .
*CI12:	raznêcâ meždu nimê ú pâltara hodâ .
*CI12:	staršýj hâvarit na čistâ ruskâm jêzyke .
*CI12:	jimu složnâ , xacja on xârašo [_///] dzivjatkâ pa bêlaruskâmu .
*CI12:	no u nivo , kak vy hâvaricê , hârackoj (.) témbr , hârackoj +...
*CI12:	nu , jazyk bol´šý k horâdu .
*CI12:	prostâ +...
*CI12:	a u (.) mladšýhâ takoj , kak u minja .
*CI12:	<bob z haroxâm>["] jaho nâzyvaju .
*CI12:	paétâmu +...
*CI12:	dy k vam , linhvistâm , k êzykavedâm âbraciccý +...
*CI12:	xacja meždu namê mal´čýkâmê +...
*CI12:	prêpâdavalê nam (.) bêlaruskuju movu , i prafesâr , starên´kêj dzjadok , xajêú@k na čom svet stait našýx (.) dziktârâú (.) bêlaruskêx .
*CI12:	on vot ljubuju pêridaču úključaú i nâxadziú v ix râzhavorê (.) tam dzisjatkê ašybâk , dzisjatâk sloú .
*CI12:	vot i vsë .
*CI12:	a čom možnâ hâvaric´ ?
*CI12:	a ani ž to ubiždzeny , kahda hâvarjat , što ani +...
*CI12:	étâ ž +...
*CI12:	étâ pervyjê licâ strany .
*CI12:	šo takojê dziktâr na cêlividzênêjê ?
*CI12:	pri stalênê b râstriljalê ylêmintarnâ , jeslê b imu skazaú (.) a čom-nibudz´ ni tak xuc´ s [_///] xuc´ adno slovâ .
*CI12:	a to vo dzisjatkê prjamâ .
*CI12:	étâ ni bêlaruskâjê slovâ , étâ zâpazyčýnâjê , jak pânâhâvarit .
*CI12:	ni nadâ bylâ +...
*CI12:	vot i úsë .
*CI12:	paétâmu +...
*CI12:	nu , prostâ každyj čêlavek , jeslê on v étâj oblâscê spêcýalist +...
*CI12:	ja , nâprimer , skažu vam +"/.
@New Episode
*CI12:	+" pastrojcê na pjatâj stupenê ú ladzijskâm (.) ladu .
*CI12:	vy pastrojêcê ?
*CI12:	točnâ tak žý i ni nadâ +...
*CI12:	skažut , zdzelâjêm .
*INT:	a jeslê b vot smešýnnyj jazyk tam , ilê xocêmskêj , ilê što-nibudz´ takojê paxožýjê , vy uslyšýlê pa cêlivizâru at izvesnyx <ispalnicêlê (.) kul´tury>[_//] prêctavicêlêj kul´tury ?
*INT:	kak vy âtnislis´ by ?
*CI12:	+< aj , nu tut [_/] tut možnâ biz´ dzêktafonâ hâvaric´ .
*CI12:	vy pâsmatricê pâlavinu (.) lidzêrâú strany našýj , na kakom iny@w jêzyke hâvarjat ?
*CI12:	pâlavinu .
*CI12:	dy hirojê znâmjanitâhâ čýrnamyrdzênâ , rasijskâhâ ?
*CI12:	jeslê ni budzêm našýx trohâc´ .
*CI12:	ni nadâ našý , xaj hânarjat , kak hâvarjat .
*CI12:	nu .
*CI12:	jeslê k étâmu pâdxadzic´ , kak ran´šý byú mament +...
*CI12:	mâladzec (.) bac´kâ , što (.) ni daú +...
*CI12:	kada jeslê na bêlaruskâm jêzyke urok prêpâdajoš , tabe tam nacénkâ .
*CI12:	bylâ ž takojê ú školâx , pri kebêčý tam ci pri šuškevêčý .
*CI12:	bylâ .
*CI12:	ja ščé pomnju sam .
*CI12:	úse dumâlê +"/.
*CI12:	+" kak étâ vot ščas budzêm (.) fizêku s mâcimacêkâj pêrêvadzic´ na bêlaruskêj jazyk ?
*CI12:	dy pâúsimesnâ .
*CI12:	dy paka prêpâdavacêl´ naučýccý écê térmêny hâvaric´ na bêlaruskâm jêzyke , jaho úžý nadâ budzêc´ na pensêju âtpraúljac´ .
*CI12:	pâtamu šo jon zabudzêc´ , pra što hâvariú .
*CI12:	nâuči tak , štob (.) čêlavek (.) nâučilsê i znal , a na kakom jêzyke , raznêcý nima .
*CI12:	mne +...
*CI12:	u minja byl prêpâdavacêl´ (.) v muzykal´nâm učilêš´čê , persname , v muzykal´nâm učilêš´čê , tak on hâvaril takuju frazu +"/.
*CI12:	+" ja ni umeju ihrac´ .
*CI12:	učicêl´ hâvaril .
*CI12:	+" ja ni umeju ihrac´ , ja ni umeju učic´ , no ja umeju učic´ , kak učic´ druhix .
*CI12:	vot i úsë .
*CI12:	lučšý ni skažýš .
*CI12:	ni umej ty nêčyvo , ni znaj ty ni âdnaho jêzyka , no nâučy (.) čimu [_//] tamu , čyvo ty (.) prêpâdajoš .
*CI12:	daxodčývâ nâuči , štob on staú spêcýalistâm , vysokâ +...
*CI12:	spêcýalistâm .
*CI12:	i ni nadâ cibe ni ihrac´ , ni nadâ cibe učyc´ .
*CI12:	a uči (.) čêlavekâ , štoby on moh patom učic´ i patom kakoj-tâ rêzul´tat byl .
*CI12:	vot i úsë .
*INT:	a što vy dumâjêcê pra buduš´čêjê bêlaruskâvâ jêzyka ?
*INT:	on isčeznêt ilê dal´šý budzêt râzvivaccý ?
*CI12:	+< ne , da nu , što vy !
*CI12:	šas ža vun vâzâbnavljajêccý úsë , râzvivaccý .
*CI12:	pâčimu ?
*CI12:	<on ni>[_/] on ni tokâ (.) ni isčeznêt , on abjazân suš´čêstvavac´ .
*CI12:	kak ljubojê (.) nâpraúlenêjê .
*CI12:	kak +...
*CI12:	nu kak , nu , my možým prictavêc´ bêlarus´ biz (.) rušnika sluckâhâ ?
*CI12:	nu [_/] nu , prostâ , ja ni znaju , kak kuda +...
*CI12:	nu (.) mne kažýccý , v ljuboj strane najdzëccý (..) kakajê-tâ hrupâ +...
*CI12:	v druhom slučýjê ina@w bol´šý , menšý +...
*CI12:	katorâjê budzêt hâvaric´ , katorâjê +...
*CI12:	nu , zapâdnâjê bêlarus´ úsja hâvarit na bêlaruskâm jêzyke bolêjê li menêjê .
*CI12:	no ani apjac´ žý hâvarjat +...
*CI12:	kakijê-tâ bêlarusy (.) s pol´skêm akcéntâm , kakijê-tâ s ukrajênskêm , kakijê-tâ (.) s ruskêm , kakijê-tâ (.) bob z haroxâm .
*CI12:	nu .
*CI12:	jêdzinicy .
*CI12:	jiš´čë raz hâvarju , jêdzinicy hâvarjat na čistâ bêlaruskâm jêzyke .
*CI12:	ja jiš´čë raz hâvarju , ja slyšýl étyj jazyk .
*CI12:	étâ jazyk (.) krasivyj .
*CI12:	étâ vilikêj jizyk .
*CI12:	ni hrubyj , a +...
*CI12:	vot écê našý úrodzê by hé@ls ["] , zé@ls ["] , dž@ls ["] , dézé@ls ["] , no ani tak zvuč´at , jeslê im umec´ hâvaric´ , i témbr holâsâ spical´nyj , tam zaslušýjêšsê .
*CI12:	ja pra étâ ni sporju .
*CI12:	no dzelâ ú tom , što <s-pad palkê>[_/] s-pad palkê bêlaruskêj jazyk (.) ni zâkripiccý .
*CI12:	a , kak vsë xarošýjê , dalžno prêvivaccý pâcixon´ku , i (.) budzêt on imec´ (.) dolâr .
*CI12:	dy razvicêjê budzêt .
*CI12:	budut i ljudzê , budut i (.) fâkul´cety , budut +...
*CI12:	i úsë budzêt .
*CI12:	kak [_/] kak jeslê jesc´ hâsudarstvâ , jeslê jesc´ (.) nâcýanal´nâsc´ , to jesc´ žý i jizyk .
*CI12:	paétâmu âdnaznačnâ budzêt .
*CI12:	no druhojê dzelâ +...
*CI12:	dyk šo , ú rasijê tada nadâ (.) úsex , ú každajê narečýjê , ú každuju narodnâsc´ svai écê samyjê ?
*CI12:	tam žý skokâ narodâú ?
*CI12:	i što , každyj budzêt +...
*CI12:	a jeslê obščývâ jizyka ni budzêt , što patom ?
*CI12:	da nu !
*CI12:	budzêt úsë .
*CI12:	nu ja ž hâvarju iš´čë raz , vâzraždajêccý úsë .
*CI12:	úse pamêtnêkê ârxêâlahičýskêjê , bumahâ za bumahâj +...
*CI12:	stob sâxranic´ svajo , bêlaruskâjê , nâcýanal´nâjê .
*CI12:	paétâmu (.) budzêt .
*CI12:	jazyk budzêt , úsë budzêt .
*INT:	a vot vy sčitajêcê sibja nâstajaš´čêm bêlarusâm ?
*CI12:	da , ja bêlarus .
*CI12:	ú mjane acec bêlarus .
*CI12:	ja bêlarus .
*CI12:	a kak žý ?
*CI12:	a xto ž ja ?
*INT:	kak vy pânimajêcê ?
*INT:	što étâ dlja vas značêt , byc´ bêlarusâm ?
*CI12:	znac´ himn nâizusc´ , herb nâizusc´ , žyc´ ú bêlarusêjê i (.) vaspityvâc´ (.) dzicej ú bêlarusêjê , na svajej zimle .
*CI12:	âddyxac´ ú bêlarusêjê , rabotâc´ ú bêlarusêjê .
*CI12:	a to u nas mnohâ bêlarusâú +...
*CI12:	s´jedzêc´ kuda-nibudz´ u polšu ilê ú izrajêl´ (.) i tam kričic´ , jak tut ploxâ .
*CI12:	ty pâžyvi tut .
*CI12:	dâkažy , što tabe ploxâ , ilê dâkažy , što tabe xârašo .
*CI12:	bêlarus , ta tot , xto žyvët na étâj zjamle .
*CI12:	i xaj jon havorêc´ +...
*CI12:	žyvët .
*CI12:	ni pažyú mesêc , dva , a jeslê (.) prijexâú k nam +...
*CI12:	vun tut ú xocêmskê armjan (.) čýlavek sto , možý .
*CI12:	možý , i bol´šý .
*CI12:	ja ix nêkada ni ščytaú .
*CI12:	no jon užy dvaccýc´ let tut žyvët .
*CI12:	xto on ?
*CI12:	on užy zabyú svoj jazyk .
*CI12:	i livanskêj .
*CI12:	on hâvarit na tom jêzyke , na katorâm my tut (.) râzhavarêvâjêm .
*CI12:	vot i úsë .
*CI12:	a kémêš stavêc´ +...
*CI12:	začém ix stavêc´ (.) na lob ?
*CI12:	xto ty , bêlarus ilê (.) kitajêc ?
*INT:	a vot jeslê b inastranêc pâprasil vas râskazac´ pra bêlarus´ jimu , što b vy râskazalê ?
*CI12:	pra bêlarus´ malâ raskazyvâc´ , bêlarus´ nadâ pakazyvâc´ .
*CI12:	jedzêš pa krymu , úsë vyhârêlâ , žarkâ , tomnâ , dušnâ .
*CI12:	dažý pa kâmarax , katoryjê nazojlêvyjê , i to saskučýúsê .
*CI12:	bêlarus´ +...
*CI12:	ščé paprobuj zâslužy étu zemlju .
*INT:	nu , a vot +...
*INT:	a vy abš´č´alês´ tam s raznymê nâcýanal´n [_///] s ljudzmi raznyx nâcýanal´nâscêj , da ?
*CI12:	a tam jesc´ , tam ža mnohâ úsjakêx .
*CI12:	tam ža byúšýjê rasijskêjê čascê .
*CI12:	to jesc´ vot ja byú ú kasê , tam (.) vajennâ-mârskijê , vazdušnyjê sily .
*CI12:	to jesc´ sâmalëty , vêrtalëty sadzjaccý na kârabli .
*CI12:	vot kak raz dzen´ morê byl étâ .
*CI12:	zâxadzilê ú sêvastopâl´ (.) krêjsira maskva ["] , nâvâsibirsk ["] , nu , kerč , tam úse écê pâstajannâ .
*CI12:	tak +...
*CI12:	étâ rasijskêj flot .
*CI12:	tam prakcičýskê +...
*CI12:	nu , kada +...
*CI12:	kak rasijskêj +...
*CI12:	ani šas vse hâvarjat , što ani râsijanê , tam sêvastopâl´ ruskêj , tam úsë .
*CI12:	no nâbiralê tokâ vo , xaxol .
*CI12:	prišoú na rabotu , rabotâjêt .
*CI12:	no (.) abščajês´ [_///] ú pracésê abščénêjê , kanešnâ , ani +...
*CI12:	jizyk u nix +...
*CI12:	nu , hdze ja byl , ja xaxljackâhâ jêzyka ni slyšýl .
*CI12:	úse tak .
*CI12:	ilê tak , kak ja , ilê , nu , s kakim-tâ nimnožêčkâ šýrâxavatâsc´ju , no na ruskêx [_///] ruskêjê slava .
*CI12:	ne bylâ takohâ .
*CI12:	tam dažý gazety , <krymskâjê pravdâ>["] na ruskâm jêzyke .
*CI12:	a čom étâ hâvarit ?
*CI12:	v ukrainê hazetâ <krymskâjê praúdâ>["] .
*CI12:	ja tak žý pânimaju , što étâ ž ni pad étât , a hâsudarstvênnâjê hazetâ .
*CI12:	na juščýnku vjarzuc´ što zrja .
@New Episode
*INT:	a vy možýcê sravnic´ bêlarusâ i ljudzej drugix nâcýanal´nâscêj ?
*INT:	što vot bêlarusâ imênnâ âtličajêt (.) at drugix ?
*INT:	kakijê kačýstvâ ?
*CI12:	každyj +...
*CI12:	dyk tut ža úžý da mjane skazalê .
*CI12:	tâlirantnâsc´ .
*CI12:	spakojstvêjê .
*CI12:	vedz´ , kanešnâ , zasluhâ i prýzidzentâ , što (.) ni vajujut (.) zdzes´ .
*CI12:	bal´šajê zasluhâ .
*CI12:	sumel sazdac´ takilê sêlavyjê struktury , sumel (.) zakony prinêc´ takijê , što +...
*CI12:	nu , tam hvozdzê kakijê-tâ (.) puknulê , dyk bylâ tut pa úsej strane .
*CI12:	nu , a jesc´ žý strany +...
*CI12:	vun každyj dzen´ čytajêm , ministrâú ubivajuc´ , hêniralâú ubivajut .
*CI12:	étâ zasluhâ vlascê , no i zasluhâ ljudzej , katoryjê tut žyvut .
*CI12:	pânimajêcê , zasluhâ .
*CI12:	vedz´ tot žý samyj krym +...
*CI12:	tam ža écê tatary krymskêjê (.) nâčali palic´ xaty , nâčali +...
*CI12:	silâj ix (.) trošku prižalê .
*CI12:	xacja im [_//] ix +...
*CI12:	kada ribënâk pitnaccýcêhadovyj bjahic´ čyrêz darohu i hatoú lažyccý , što daj jamu dvaccýc´ hrivên , a to tam ni prajedzêš .
*CI12:	+" ta maja zimlja .
*CI12:	a čom-tâ étâ hâvarit .
*CI12:	a jeslê daj jamu (.) u rukê što-nibudz´ suščéstvên´nêjê , ni étu samuju +...
*CI12:	(..) ladnâ .
*INT:	panjatnâ .
*CI12:	xarošýjê ú nas strana .
*CI12:	xarošýjê ú nas ljudzê .
*CI12:	nu , vy ž žyvëcê ú bêlarusê .
*CI12:	i tym hânarjusê , pravêl´nâ ?
*INT:	nu , možýt , vy iš´č´o što-nibudz´ (.) xacelê by râskazac´ ?
*CI12:	ja ni umeju hâvaric´ .
*CI12:	ja vun bajan úzjac´ , pâihrac´ , pesnju spec´ .
*INT:	+< oj , a vy samê ihrajêcê , da ?
*CI12:	nu , kanešnâ .
*INT:	a samê prênimajêcê učascêjê v kancértâx , katoryjê stavêcê ?
*CI12:	sičas užy asobâ ne .
*CI12:	nu , ja ž , ja ž hâvarju , muzykal´nâjê učylêščý zakončýú .
*CI12:	bâjanist .
*CI12:	i pêdênscitut tankâ zakončýú , tožý ž bâjanist .
*CI12:	ja ž ykzamêny zdavaú na bajanê .
*CI12:	ja bol´šý dvuxsot svadzêb syhraú , i ni tokâ ú xocêmskê .
*CI12:	i pad minskâm , i dze tokâ ni ihraú .
*CI12:	pravël svadz´by .
*CI12:	pânimalê minja vse , kada tâmadoj na svadz´bê byl .
*CI12:	tak ne .
*CI12:	š´č´as užy č´aš´čê +...
*CI12:	vot na écê vyxadnyjê minja zavut jiš´č´o pa starâj pamêcê na mêrâprijacêjê .
*CI12:	no , va-pervyx , hosslužýš´čêj .
*CI12:	vâ-vtaryx , jeslê česnâ , nidzelju adbyúšý na rabocê , dzen´ u dzen´ +...
*CI12:	úsjaho xvatajêt .
*CI12:	jesc´ i (.) xarošýj dzen´ , i plaxoj dzen´ .
*CI12:	a patom iš´č´o vyxadnyjê xočýccý pabyc´ s´ sjam´´joj , s ribënkâm prajexâc´ kuda-nibudz´ xuc´ .
@End

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page