int_ch_3

@Begin

@Languages:brms, nan

@Participants:INT Interviewer, CI3 Migrant

@ID:nan|int|INT|||||Interviewer|||

@ID:brms|int|CI3|41;|female|Informant||Migrant|professional||

*INT:kak vy (.) da six por žylê v xocêmskê ?

*INT:pra swaju žyzn´ imênnâ v xocêmskê +/.

*CI3:nu , ú xocêmskê +...

*CI3:tabe râskazac´ pra samâjê načalâ dzectvâ , da ?

*CI3:jak étâ samâjê +/.

*INT:nu , kak xacicê .

*CI3:nu , ja radzilâsê ú dzireúnê lêpaki , nu .

*CI3:dzectvâ majo prašlo v âsnaúnom , étâ samâjê , dzireúnê bâxany .

*CI3:my pêrjajexâlê , s lêpakoú pêrjajexâlê ú bâxany .

*CI3:nu i vyrâslâ ú bâxanax .

*CI3:končýlâ školu , dzesêc´ klasâú , úsë , étâ samyj .

*CI3:pâstupilâ , étâ samyj , učyccý ú mâhilëú , učylêščý , ú sptvu sto triccýc´ vas´mojê , étâ , na švjaju .

*CI3:nu , étâ samyj +...

*CI3:pa +...

*CI3:tajê samâjê .

*CI3:učylêš +...

*CI3:étyj , končýlâ .

*CI3:rabotâlâ na fabrêkê vladarskâhâ tri hodâ .

*CI3:patom vyšlâ zamuž .

*CI3:zamuž vyšlâ i vot dvaccýc´ let pražylâ s mužým .

*CI3:nu ščas my râzvjadzënnyjê , kanešnâ , úsë étâ .

*CI3:radzilâsê do@k +...

*CI3:a , ni tak užy načýlâ .

*CI3:radzilâsê doč .

*CI3:nadâ bylâ ni tak mne nâčynac´ .

*CI3:ja prostâ +/.

*INT:da vsë pravêl´nâ , pravêl´nâ .

*CI3:nu , doč radzilâsê .

*CI3:tožý končýlâ inscitut ú mâhilëvê , kuljašovâ , étâ samâjê .

*CI3:nu , šas (.) pašla rabotâc´ .

*CI3:rabotâjêc´ , pâstupilâ rabotâc´ +...

*CI3:nu , vot v sêncjabre jej ustrajêvâccý na rabotu (.) v čausâx .

*CI3:nu , fêzkul´turnâjê âddzjalenêjê končýlâ , úsë étâ .

*CI3:nu [_/] nu što jaščé ?

*CI3:ja ni znaju , što tam jaščé hâvaric´ .

*INT:nu , vot pra svaju žyzn´ v xocêmskê .

*INT:što vot +/.

*CI3:nu , ú xocêmsk my +...

*CI3:kada ja končýlâ ú mâhilëvê étâ učylêščý , étâ , na rabotu , úsë .

*CI3:nu jak ?

*CI3:učylêščý končýlâ , patom rabotâlâ tri hodâ , patom pêrjajexâlê my ú xocêmsk sjuda .

*CI3:ú xocêmsku ja pražylâ pitnaccýc´ let .

*CI3:nu , rabotâju vot , étâ samyj , u vêtlâbâratorêjê užy , oj , ni pitnaccýc´ , užy bol´šý , čém dvaccýc´ .

*CI3:nu , vâsimnaccýc´ let rabotâju ú lâbâratorêjê , nu , sânitarâm .

*CI3:nu što mne jaščé , ja ni znaju , pra xocêmsk .

*INT:nu , vot vy prijexâlê , xocêmsk byl takoj , kak ščas , ilê +/.

*CI3:ot net , xocêmsk byú ni takojê .

*CI3:xocêmsk byú jak +...

*CI3:ran´šý jak [_/] jak dzjareúnê takajê vot byla , étâ samâjê .

*CI3:a šas rastrojêúsê , úsë tak , úsë krasivâ stalâ .

*CI3:úsë čystâ kruhom .

*CI3:úsë , étyj samyj , klumby .

*CI3:úsë takojê âkuratnên´kâ , úsë xârašo , nu .

*CI3:nu što jaščé ?

*CI3:ni znaju .

*INT:nu , vot a ran´šý vot kuda možnâ bylâ +...

*INT:kuda vy xadzilê , nâprimer , huljac´ ?

*INT:ni znaju +/.

*CI3:aj , nu ranšý +...

*CI3:nu kuda tutâ pajdzeš huljac´ ranšý ?

*CI3:persname bylâ , tak dužý to nikudy ni xadzilê .

*CI3:nu , a tak +...

*CI3:nu , na tancý , byvalâ , tak (.) prajdzëmsê , tak , étâ samyj +...

*CI3:nu .

*CI3:ranšý ž ni kârusel´ jetyx ne bylâ , nêčyvo .

*CI3:šas usë vun pârastrojênâjê takojê .

*CI3:takajê krâsata kruhom usë .

*INT:a š´č´as vy kuda-nibudz´ xodzêcê ?

*CI3:ne , ščas ja nikudy ni xažu .

*CI3:ščas domâ , domâ , domâ .

*CI3:rabot xvatajêt .

*CI3:tak étâ úsë , étâ samâjê , úsë domâ .

*INT:a vot râskažycê pra svajo dzectvâ (.) što-nibudz´ .

*CI3:nu što dzectvâ ?

*CI3:ja ž hâvarilâ , što (.) radzilâsê +...

*CI3:dzjareúnê lêpaki .

*CI3:étâ mne bylâ dva hodzêkâ , my pêrjajexâlê ú dzjareúnju bâxany .

*CI3:nu , v âsnaúnom ja tam i vyrâslâ , ú dzjar´@k [_///] ú bâxanax .

*CI3:nu , dzectvâ +...

*CI3:nas (.) dvojâ dzjacej u macêrê bylâ .

*CI3:nu , étâ samyj +...

*CI3:dužý takejê šustryjê byli ú svajom dzectvê .

*CI3:ljubilê na sankâx kataccý .

*CI3:pjac´ časoú utra , my úžý ústajom .

*CI3:étâ ú nas , dze my žylê , očýn´ krasivâjê mestâ .

*CI3:hara takajê , hory .

*CI3:étâ samyj , my ú pjac´ časoú ústajom , užy na sankâx i pašli kataccý s bratâm .

*CI3:nu , tak vo našý (.) dzectvâ úsë išlo .

*CI3:macêrê pâmahalê úsihda .

*CI3:mac´ rabotâlâ dajarkâju dvaccýc´ pjac´ let .

*CI3:úsihda xadzilê karoú joj pâmahac´ daic´ .

*CI3:pačci što da dzisjatâhâ klasâ .

*CI3:nu , vo tak my i rasli .

*CI3:ú školu xadzilê .

*CI3:nu ja (.) bratâ šustrej byla , ljubilâ jaho âbižac´ usihda .

*CI3:úsihda za kanfety bilêsê .

*CI3:mac´ pâlučajêc´ zarplatu , kupljajêc´ nam , étyj , što pâmahalê joj rabotâc´ , tamâ kanfet .

*CI3:a my tady davaj biccý .

*CI3:kamu bol´šý , kamu menšý .

*CI3:vo tak vot .

*CI3:<nu što>[_/] nu što iščé hâvaric´ ?

*INT:nu a v školu vy xadzilê +/.

*CI3:u školu , nu , ú školu my xadzilê ú bâxanax .

*CI3:nu , dzesêc´ klasâú kon´čýlê .

*CI3:pa dzesêc´ klasâú .

*CI3:úsihda ljubilâ jezdzêc´ na lyžýx .

*CI3:sama , étâ samâjê +...

*CI3:dažý vo ščas vot rabotâju zdzes´ i úžý tri hodâ (.) zânimaju útarojê mestâ pa lyžýx .

*CI3:nu , tak što ja jetâ <s´ pjaci>[_/] s´ pjaci klasâú i da dzisjatâhâ pa lyžýx .

*CI3:pa sârêúnavanêjêx mnohâ dze jezdzêlâ .

*CI3:i ú mscislaúlê , i ú mâhilëvê , i vizdze .

*CI3:mnohâ dze byla .

*CI3:što iščé ?

*INT:a vot iščo što-nibudz´ ú školê +...

*INT:mnohâ vas (.) čêlavek v klasê bylâ ?

*CI3:+< nas , da , nas bylâ mnohâ .

*CI3:klas +...

*CI3:u nas byú klas dze-tâ čýlavek dvaccýc´ pjac´ .

*CI3:nas sâjêdzinilê a i bé umescê , dva klasâ , nu .

*CI3:nu , učylâs´ ja ni tak , što skazac´ tam dužý xârašo , nu , pa-srednêmu , nu .

*CI3:dužâ to pjacërâk ne bylâ , nu ú âsnaúnom čyc´vërkê bylê .

*CI3:vot kak .

*INT:a što-nibudz´ tam +...

*INT:prâxadzilê mêrâprijacêjê u vas v školê ?

*CI3:nu , kružki byli , étâ samâjê .

*CI3:nu jak ?

*CI3:u nas +...

*CI3:v âsnavnom my +...

*CI3:jakejê ú nas kružki tamâ ?

*CI3:vizal´nyjê byli kružki takejê vo .

*CI3:éty , švejnyjê , takejê vo kružki byli .

*CI3:nu , a tak (.) dužâ to +...

*CI3:ú tojê úremê takohâ ščé ne bylâ , jak ščas .

*CI3:ščas , kanešnâ , incêrisnej žyzn´ idzec´ .

*INT:jasnâ .

*INT:a ékzamêny , pomnêcê , sdavalê ?

*INT:složnâ bylâ ?

*CI3:nu , složnâ , kanešnâ , bylâ .

*CI3:nu , a ékzamêny +...

*CI3:ú mjane v âcistacê tokâ (.) tri trojkê .

*CI3:âstal´néjê úse bylê čyc´vërkê .

*CI3:nu , tam trudy , ta pjacërkâ , fêzkul´turâ , ta pjacërkâ .

*CI3:nu , a takijê úse čyc´vërkê byli .

*CI3:nu , a ykzamêny +...

*CI3:nu što ?

*CI3:zdavalê narmal´nâ , xârašo pašci što , skazac´ , nu .

*INT:a vypusknoj pomnêcê ?

*INT:inciresnâ bylâ ?

*CI3:+< pomnju vypusknoj , jak byl , nu .

*CI3:étâ +...

*CI3:nu jak vypusknéj ?

*CI3:narmal´nyj vypusknéj tak prašoú večyr .

*CI3:xârašo bylâ úsë , étyj samyj .

*CI3:nu , kanešnâ , žalkâ bylo sa školâj râstavaccý .

*CI3:jak-tâ i učýcilej bylâ žalkâ , i úsë étâ .

*CI3:prâučylê nas iny@w dzesêc´ let , jak havorêccý , nu .

*INT:a tam tožý vot +...

*INT:jeslê sravnic´ ščas vypusknoj i ranšý , to žý , âdzinakâvâ bylâ ?

*CI3:+< ne , ne , ščas ni takejê vypusknéjê .

*CI3:oho !

*CI3:doč maja kada končýlâ , étyj samyj , školu , takej vypusknéj byú .

*CI3:tam placê tokâ bylâ adno za šysjat dolârâú .

*CI3:a šas +...

*CI3:a my tada ú +...

*CI3:jakojê tojê úremê bylâ ?

*CI3:nu .

*INT:a vy ú čom xadzilê ?

*CI3:nu , ú mjane takojê placê prascen´kâjê bylâ .

*CI3:pašylâ sabe takojê zjalënên´kâjê , pomnju .

*CI3:nu , narmal´nâjê .

*CI3:tojê ž úremê ni takojê , jak ščas , kanešnâ .

*INT:nu , a tožý tak vot rasvet vstrič´alê ?

*CI3:nu da , kanešnâ .

*CI3:xadzilê rasvet vstričac´ na rečku .

*CI3:očýn´ krasivâ bylâ tak úsë étâ .

*CI3:huljalê noč .

*INT:a vot âdnaklasnêkâv š´č´as vot +/.

*CI3:nu , šas âdnaklasnêkâú +...

*CI3:ja tokâ vot vstričaju adnu (.) tutâ .

*CI3:ana rabotâjêt ú +...

*CI3:dom savetâú , persname persname .

*CI3:a tak , étyj samyj , tak ja +...

*CI3:bol´šý nêkavo tut neštâ nja vidzêš .

*CI3:nu , našý âdnaklasnêkê tožý takej vot +...

*CI3:klas takej byú šuxvjarnéj , takej vot .

*CI3:takejê bystryjê úse bylê , nu .

*CI3:étâ samâjê , tožý +...

*CI3:nu , tak kada redkâ ústričajêš .

*CI3:nu , tak dužâ to ni ústričajêmsê .

*INT:ani ujexâlê kuda-tâ ?

*CI3:nu , iny@w pâpâraz´jexâlêsê .

*CI3:dze ú minsk , dze ú mânilëvâx adzin .

*CI3:nu tut , étyj samyj +...

*CI3:tak dze-nibudz´ na xocêmsku ústričajêssê , dyk dažý ni uznaješ užy druh_druhâ .

*CI3:úžý hody takijê , étyj samyj , úsë étâ .

*INT:a vot (.) dal´šý vy učiccý pajexâlê +...

*INT:râskažycê što-nibudz´ pra učobu svaju .

*CI3:nu , kada učyccý pajexâlâ ?

*INT:uhu .

*CI3:nu , pâstupilâ ja ú mâhilëú sjuda , ú étâ učylêščý , ú sptvu étâ , sto triccýc´ vas´mojê .

*CI3:nu , hod ja âtučylâsê , narmal´nâ úsë .

*CI3:a patom pašla na fabrêku rabotâc´ .

*CI3:na fabrêkê âtrabotâlâ ja tri hodâ , patom vyšlâ zamuž .

*CI3:zamuž vyšlâ , s mâhilëvâ ja ujexâlâ .

*CI3:ujexâlê my sjudy srazu .

*CI3:étâ samyj , muž mjane zabral , i ujexâlê my (.) na éty , na bâxany .

*CI3:únačalê ú bâxanax žylê , a patom pêrjajexâlê sjuda , na xocêmsk .

*CI3:nu , a na xocêmsku ja tada pašla ú školu intyrnat rabotâc´ sjuda , nu .

*CI3:jon ú sêl´xozcexnêkê rabotâú .

*CI3:persname našý ščé malên´kâjê byla , ú sadzêk xadzilâ .

*CI3:nu , a šas užy tožý vyrâslâ .

*CI3:što jaščé ?

*INT:a muž vaš atsjudâ ilê s mâhilëvâ ?

*CI3:+< net , muž moj sam (.) s krâsnadarâ , krâsnadarskêj kraj .

*CI3:vo tak pâznakomêlêsê z im .

*CI3:tamâ u bâxanax (.) jivo žylê cëcê rodnyjê .

*CI3:nu , i ščas žyvuc´ , kanešnâ .

*CI3:nu , my pâznakomêlêsê .

*CI3:žylê my njaploxâ .

*CI3:žyzn´ narmal´nâjê byla .

*CI3:patom staú jezdzêc´ pa rasijê i +...

*CI3:karočý , úsë zbilâsê ú žyznê , úsë étâ .

*CI3:vot kak .

*INT:nu jasnâ .

*INT:a (.) vot pra učobu +...

*INT:pra studzenčýskêjê hody što-nibudz´ inciresnâjê pomnêcê ?

*CI3:pra učobu ?

*CI3:jak u školê učylâs´ ilê +/.

*INT:ne , nu studzentkâj kada bylê užy .

*CI3:a , nu .

*CI3:nu što tamâ ?

*CI3:adzin hod tokâ âtučylâsê , i úsë , na étyj samyj .

*CI3:nu , kanešnâ , inciresnâ bylâ .

*CI3:jezdzêlê pa kalxozâx , nas pa +...

*CI3:étâ samâjê , âtpraúljalê .

*CI3:tak étâ , prêizdžajêm u jakuju-tâ dzjareúnju , tamâ +"/.

*CI3:+" oho , studzenty !

*CI3:takejê úsë , étâ samâjê +...

*CI3:na tancý xadzilê .

*CI3:inciresnâ .

*CI3:žyzn´ inciresnâjê byla , kanešnâ , studzentâm , nu .

*INT:a tam sa vsej oblâscê u vas (.) učilês´ ?

*CI3:a ?

*INT:učilês´ sa vsej oblâscê ?

*CI3:da , da , da .

*CI3:sa úsej oblâscê , nu .

*INT:a vy s xocêmskâ adna prijexâlê ilê s padruhâmê ?

*CI3:+< ne .

*CI3:s xocêmskâ , da , ja byla adna .

*CI3:bylê (.) dzevâčkê iz kâscjukovêč , tamâ s klimâvêč , takejê .

*CI3:nu , úse takejê , sa úsex rajonâú , tak vo .

*CI3:nu .

*CI3:a s xocêmskâ ja bylâ adna .

*INT:a č´astâ jezdzêlê sjuda , damoj ?

*CI3:damoj ?

*CI3:nu da .

*CI3:nu , tada ž darohâ byla dzjašévlê , dyk étât samyj +...

*CI3:starajêssê ú mesêc razâ pa tri jezdzêc´ , nu .

*CI3:nu , a ščas ba tak ni najezdzêúsê , kanešnâ .

*CI3:úsë dorâhâ .

*CI3:što jaščé mne hâvaric´ ?

*INT:a vot pra rabotu svaju râskažycê što-nibudz´ inciresnâjê .

*CI3:pra étu ?

*INT:uhu .

*CI3:nu , vot ja zdzes´ užy rabotâju vâsimnaccýc´ let , u lâbâratorêjê , nu .

*CI3:únačalê f sjuda prišla cixničkâju rabotâc´ , a patom ú sânitary mjane pêrêvjali .

*CI3:nu , vot užy vâsimnaccýc´ let âtrabotâlâ .

*CI3:rabotâ xarošýjê , hâvaric´ ni nadâ .

*CI3:zarplatâ xarošýjê , úsë étâ .

*CI3:nu , jeslê (.) dârabotâjêm da pensêjê , i slavâ bohu , nu .

*CI3:ta úsë zapisyvâjêccý ?

*INT:da ničo strašnâhâ .

*INT:nu , vot (.) što-nibudz´ <pra svaju>[_//] pra svaix dzicej .

*INT:doč´kâ u vas , da ?

*CI3:da , ú mjane adna doč .

*CI3:ina@w vot , étâ , končýlâ školu xx ú xocêmskê , dzesêc´ klasâú , pâstupilâ ú kuljašovâ i vot ina@w pjac´ let úžy âtučylâsê .

*CI3:ščas pa nâpraúlenêju idzec´ ina@w na čausy , nu .

*CI3:budzêc´ prêpâdavac´ fêzkul´turu , étâ samâjê .

*CI3:vot .

*CI3:cêžýlavatâ , kanešnâ , bylo učyc´ v adny rukê .

*CI3:to tojê +...

*CI3:+" ni zdam , mam .

*CI3:to tojê +...

*CI3:tak vo i úsë .

*CI3:i úsë , vizdze nadâ kapejkâju pâmahac´ .

*CI3:nu što ?

*CI3:slavâ bohu , vyučýlâsê .

*CI3:xârašo .

*CI3:pâstupilâ niplatnâ .

*CI3:za úsju školu iny@w pâstupilê dva čýlavekâ .

*INT:a vot jijo vypusknoj (.) pomnêcê tožý , navernâ ?

*CI3:oj , pomnju vypusknéj jaje , kanešnâ .

*CI3:tam vypusknéj takej šykarnyj byú .

*CI3:huljalê my ú marê ["] , étyj samyj .

*CI3:no bez spirtnovâ .

*CI3:<úsë étâ>[_/] úsë étâ (.) čystâ sêmvaličýskê , jak havorêccý .

*CI3:vypusknéj očýn´ xarošýj byú .

*CI3:úse takejê dzevâčkê byli šykarnâ nadzety .

*CI3:tak úsë ú placêx krasivyx , úsë étâ .

@End

(Stand: 09.06.2021)