int_ch_3

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: INT Interviewer, CI3 Migrant

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

@ID: brms|int|CI3|41;|female|Informant||Migrant|professional||

*INT: kak vy (.) da six por žylê v xocêmskê ?

*INT: pra swaju žyzn´ imênnâ v xocêmskê +/.

*CI3: nu , ú xocêmskê +...

*CI3: tabe râskazac´ pra samâjê načalâ dzectvâ , da ?

*CI3: jak étâ samâjê +/.

*INT: nu , kak xacicê .

*CI3: nu , ja radzilâsê ú dzireúnê lêpaki , nu .

*CI3: dzectvâ majo prašlo v âsnaúnom , étâ samâjê , dzireúnê bâxany .

*CI3: my pêrjajexâlê , s lêpakoú pêrjajexâlê ú bâxany .

*CI3: nu i vyrâslâ ú bâxanax .

*CI3: končýlâ školu , dzesêc´ klasâú , úsë , étâ samyj .

*CI3: pâstupilâ , étâ samyj , učyccý ú mâhilëú , učylêščý , ú sptvu sto triccýc´ vas´mojê , étâ , na švjaju .

*CI3: nu , étâ samyj +...

*CI3: pa +...

*CI3: tajê samâjê .

*CI3: učylêš +...

*CI3: étyj , končýlâ .

*CI3: rabotâlâ na fabrêkê vladarskâhâ tri hodâ .

*CI3: patom vyšlâ zamuž .

*CI3: zamuž vyšlâ i vot dvaccýc´ let pražylâ s mužým .

*CI3: nu ščas my râzvjadzënnyjê , kanešnâ , úsë étâ .

*CI3: radzilâsê do@k +...

*CI3: a , ni tak užy načýlâ .

*CI3: radzilâsê doč .

*CI3: nadâ bylâ ni tak mne nâčynac´ .

*CI3: ja prostâ +/.

*INT: da vsë pravêl´nâ , pravêl´nâ .

*CI3: nu , doč radzilâsê .

*CI3: tožý končýlâ inscitut ú mâhilëvê , kuljašovâ , étâ samâjê .

*CI3: nu , šas (.) pašla rabotâc´ .

*CI3: rabotâjêc´ , pâstupilâ rabotâc´ +...

*CI3: nu , vot v sêncjabre jej ustrajêvâccý na rabotu (.) v čausâx .

*CI3: nu , fêzkul´turnâjê âddzjalenêjê končýlâ , úsë étâ .

*CI3: nu [_/] nu što jaščé ?

*CI3: ja ni znaju , što tam jaščé hâvaric´ .

*INT: nu , vot pra svaju žyzn´ v xocêmskê .

*INT: što vot +/.

*CI3: nu , ú xocêmsk my +...

*CI3: kada ja končýlâ ú mâhilëvê étâ učylêščý , étâ , na rabotu , úsë .

*CI3: nu jak ?

*CI3: učylêščý končýlâ , patom rabotâlâ tri hodâ , patom pêrjajexâlê my ú xocêmsk sjuda .

*CI3: ú xocêmsku ja pražylâ pitnaccýc´ let .

*CI3: nu , rabotâju vot , étâ samyj , u vêtlâbâratorêjê užy , oj , ni pitnaccýc´ , užy bol´šý , čém dvaccýc´ .

*CI3: nu , vâsimnaccýc´ let rabotâju ú lâbâratorêjê , nu , sânitarâm .

*CI3: nu što mne jaščé , ja ni znaju , pra xocêmsk .

*INT: nu , vot vy prijexâlê , xocêmsk byl takoj , kak ščas , ilê +/.

*CI3: ot net , xocêmsk byú ni takojê .

*CI3: xocêmsk byú jak +...

*CI3: ran´šý jak [_/] jak dzjareúnê takajê vot byla , étâ samâjê .

*CI3: a šas rastrojêúsê , úsë tak , úsë krasivâ stalâ .

*CI3: úsë čystâ kruhom .

*CI3: úsë , étyj samyj , klumby .

*CI3: úsë takojê âkuratnên´kâ , úsë xârašo , nu .

*CI3: nu što jaščé ?

*CI3: ni znaju .

*INT: nu , vot a ran´šý vot kuda možnâ bylâ +...

*INT: kuda vy xadzilê , nâprimer , huljac´ ?

*INT: ni znaju +/.

*CI3: aj , nu ranšý +...

*CI3: nu kuda tutâ pajdzeš huljac´ ranšý ?

*CI3: persname bylâ , tak dužý to nikudy ni xadzilê .

*CI3: nu , a tak +...

*CI3: nu , na tancý , byvalâ , tak (.) prajdzëmsê , tak , étâ samyj +...

*CI3: nu .

*CI3: ranšý ž ni kârusel´ jetyx ne bylâ , nêčyvo .

*CI3: šas usë vun pârastrojênâjê takojê .

*CI3: takajê krâsata kruhom usë .

*INT: a š´č´as vy kuda-nibudz´ xodzêcê ?

*CI3: ne , ščas ja nikudy ni xažu .

*CI3: ščas domâ , domâ , domâ .

*CI3: rabot xvatajêt .

*CI3: tak étâ úsë , étâ samâjê , úsë domâ .

*INT: a vot râskažycê pra svajo dzectvâ (.) što-nibudz´ .

*CI3: nu što dzectvâ ?

*CI3: ja ž hâvarilâ , što (.) radzilâsê +...

*CI3: dzjareúnê lêpaki .

*CI3: étâ mne bylâ dva hodzêkâ , my pêrjajexâlê ú dzjareúnju bâxany .

*CI3: nu , v âsnaúnom ja tam i vyrâslâ , ú dzjar´@k [_///] ú bâxanax .

*CI3: nu , dzectvâ +...

*CI3: nas (.) dvojâ dzjacej u macêrê bylâ .

*CI3: nu , étâ samyj +...

*CI3: dužý takejê šustryjê byli ú svajom dzectvê .

*CI3: ljubilê na sankâx kataccý .

*CI3: pjac´ časoú utra , my úžý ústajom .

*CI3: étâ ú nas , dze my žylê , očýn´ krasivâjê mestâ .

*CI3: hara takajê , hory .

*CI3: étâ samyj , my ú pjac´ časoú ústajom , užy na sankâx i pašli kataccý s bratâm .

*CI3: nu , tak vo našý (.) dzectvâ úsë išlo .

*CI3: macêrê pâmahalê úsihda .

*CI3: mac´ rabotâlâ dajarkâju dvaccýc´ pjac´ let .

*CI3: úsihda xadzilê karoú joj pâmahac´ daic´ .

*CI3: pačci što da dzisjatâhâ klasâ .

*CI3: nu , vo tak my i rasli .

*CI3: ú školu xadzilê .

*CI3: nu ja (.) bratâ šustrej byla , ljubilâ jaho âbižac´ usihda .

*CI3: úsihda za kanfety bilêsê .

*CI3: mac´ pâlučajêc´ zarplatu , kupljajêc´ nam , étyj , što pâmahalê joj rabotâc´ , tamâ kanfet .

*CI3: a my tady davaj biccý .

*CI3: kamu bol´šý , kamu menšý .

*CI3: vo tak vot .

*CI3: <nu što>[_/] nu što iščé hâvaric´ ?

*INT: nu a v školu vy xadzilê +/.

*CI3: u školu , nu , ú školu my xadzilê ú bâxanax .

*CI3: nu , dzesêc´ klasâú kon´čýlê .

*CI3: pa dzesêc´ klasâú .

*CI3: úsihda ljubilâ jezdzêc´ na lyžýx .

*CI3: sama , étâ samâjê +...

*CI3: dažý vo ščas vot rabotâju zdzes´ i úžý tri hodâ (.) zânimaju útarojê mestâ pa lyžýx .

*CI3: nu , tak što ja jetâ <s´ pjaci>[_/] s´ pjaci klasâú i da dzisjatâhâ pa lyžýx .

*CI3: pa sârêúnavanêjêx mnohâ dze jezdzêlâ .

*CI3: i ú mscislaúlê , i ú mâhilëvê , i vizdze .

*CI3: mnohâ dze byla .

*CI3: što iščé ?

*INT: a vot iščo što-nibudz´ ú školê +...

*INT: mnohâ vas (.) čêlavek v klasê bylâ ?

*CI3: +< nas , da , nas bylâ mnohâ .

*CI3: klas +...

*CI3: u nas byú klas dze-tâ čýlavek dvaccýc´ pjac´ .

*CI3: nas sâjêdzinilê a i bé umescê , dva klasâ , nu .

*CI3: nu , učylâs´ ja ni tak , što skazac´ tam dužý xârašo , nu , pa-srednêmu , nu .

*CI3: dužâ to pjacërâk ne bylâ , nu ú âsnaúnom čyc´vërkê bylê .

*CI3: vot kak .

*INT: a što-nibudz´ tam +...

*INT: prâxadzilê mêrâprijacêjê u vas v školê ?

*CI3: nu , kružki byli , étâ samâjê .

*CI3: nu jak ?

*CI3: u nas +...

*CI3: v âsnavnom my +...

*CI3: jakejê ú nas kružki tamâ ?

*CI3: vizal´nyjê byli kružki takejê vo .

*CI3: éty , švejnyjê , takejê vo kružki byli .

*CI3: nu , a tak (.) dužâ to +...

*CI3: ú tojê úremê takohâ ščé ne bylâ , jak ščas .

*CI3: ščas , kanešnâ , incêrisnej žyzn´ idzec´ .

*INT: jasnâ .

*INT: a ékzamêny , pomnêcê , sdavalê ?

*INT: složnâ bylâ ?

*CI3: nu , složnâ , kanešnâ , bylâ .

*CI3: nu , a ékzamêny +...

*CI3: ú mjane v âcistacê tokâ (.) tri trojkê .

*CI3: âstal´néjê úse bylê čyc´vërkê .

*CI3: nu , tam trudy , ta pjacërkâ , fêzkul´turâ , ta pjacërkâ .

*CI3: nu , a takijê úse čyc´vërkê byli .

*CI3: nu , a ykzamêny +...

*CI3: nu što ?

*CI3: zdavalê narmal´nâ , xârašo pašci što , skazac´ , nu .

*INT: a vypusknoj pomnêcê ?

*INT: inciresnâ bylâ ?

*CI3: +< pomnju vypusknoj , jak byl , nu .

*CI3: étâ +...

*CI3: nu jak vypusknéj ?

*CI3: narmal´nyj vypusknéj tak prašoú večyr .

*CI3: xârašo bylâ úsë , étyj samyj .

*CI3: nu , kanešnâ , žalkâ bylo sa školâj râstavaccý .

*CI3: jak-tâ i učýcilej bylâ žalkâ , i úsë étâ .

*CI3: prâučylê nas iny@w dzesêc´ let , jak havorêccý , nu .

*INT: a tam tožý vot +...

*INT: jeslê sravnic´ ščas vypusknoj i ranšý , to žý , âdzinakâvâ bylâ ?

*CI3: +< ne , ne , ščas ni takejê vypusknéjê .

*CI3: oho !

*CI3: doč maja kada končýlâ , étyj samyj , školu , takej vypusknéj byú .

*CI3: tam placê tokâ bylâ adno za šysjat dolârâú .

*CI3: a šas +...

*CI3: a my tada ú +...

*CI3: jakojê tojê úremê bylâ ?

*CI3: nu .

*INT: a vy ú čom xadzilê ?

*CI3: nu , ú mjane takojê placê prascen´kâjê bylâ .

*CI3: pašylâ sabe takojê zjalënên´kâjê , pomnju .

*CI3: nu , narmal´nâjê .

*CI3: tojê ž úremê ni takojê , jak ščas , kanešnâ .

*INT: nu , a tožý tak vot rasvet vstrič´alê ?

*CI3: nu da , kanešnâ .

*CI3: xadzilê rasvet vstričac´ na rečku .

*CI3: očýn´ krasivâ bylâ tak úsë étâ .

*CI3: huljalê noč .

*INT: a vot âdnaklasnêkâv š´č´as vot +/.

*CI3: nu , šas âdnaklasnêkâú +...

*CI3: ja tokâ vot vstričaju adnu (.) tutâ .

*CI3: ana rabotâjêt ú +...

*CI3: dom savetâú , persname persname .

*CI3: a tak , étyj samyj , tak ja +...

*CI3: bol´šý nêkavo tut neštâ nja vidzêš .

*CI3: nu , našý âdnaklasnêkê tožý takej vot +...

*CI3: klas takej byú šuxvjarnéj , takej vot .

*CI3: takejê bystryjê úse bylê , nu .

*CI3: étâ samâjê , tožý +...

*CI3: nu , tak kada redkâ ústričajêš .

*CI3: nu , tak dužâ to ni ústričajêmsê .

*INT: ani ujexâlê kuda-tâ ?

*CI3: nu , iny@w pâpâraz´jexâlêsê .

*CI3: dze ú minsk , dze ú mânilëvâx adzin .

*CI3: nu tut , étyj samyj +...

*CI3: tak dze-nibudz´ na xocêmsku ústričajêssê , dyk dažý ni uznaješ užy druh_druhâ .

*CI3: úžý hody takijê , étyj samyj , úsë étâ .

*INT: a vot (.) dal´šý vy učiccý pajexâlê +...

*INT: râskažycê što-nibudz´ pra učobu svaju .

*CI3: nu , kada učyccý pajexâlâ ?

*INT: uhu .

*CI3: nu , pâstupilâ ja ú mâhilëú sjuda , ú étâ učylêščý , ú sptvu étâ , sto triccýc´ vas´mojê .

*CI3: nu , hod ja âtučylâsê , narmal´nâ úsë .

*CI3: a patom pašla na fabrêku rabotâc´ .

*CI3: na fabrêkê âtrabotâlâ ja tri hodâ , patom vyšlâ zamuž .

*CI3: zamuž vyšlâ , s mâhilëvâ ja ujexâlâ .

*CI3: ujexâlê my sjudy srazu .

*CI3: étâ samyj , muž mjane zabral , i ujexâlê my (.) na éty , na bâxany .

*CI3: únačalê ú bâxanax žylê , a patom pêrjajexâlê sjuda , na xocêmsk .

*CI3: nu , a na xocêmsku ja tada pašla ú školu intyrnat rabotâc´ sjuda , nu .

*CI3: jon ú sêl´xozcexnêkê rabotâú .

*CI3: persname našý ščé malên´kâjê byla , ú sadzêk xadzilâ .

*CI3: nu , a šas užy tožý vyrâslâ .

*CI3: što jaščé ?

*INT: a muž vaš atsjudâ ilê s mâhilëvâ ?

*CI3: +< net , muž moj sam (.) s krâsnadarâ , krâsnadarskêj kraj .

*CI3: vo tak pâznakomêlêsê z im .

*CI3: tamâ u bâxanax (.) jivo žylê cëcê rodnyjê .

*CI3: nu , i ščas žyvuc´ , kanešnâ .

*CI3: nu , my pâznakomêlêsê .

*CI3: žylê my njaploxâ .

*CI3: žyzn´ narmal´nâjê byla .

*CI3: patom staú jezdzêc´ pa rasijê i +...

*CI3: karočý , úsë zbilâsê ú žyznê , úsë étâ .

*CI3: vot kak .

*INT: nu jasnâ .

*INT: a (.) vot pra učobu +...

*INT: pra studzenčýskêjê hody što-nibudz´ inciresnâjê pomnêcê ?

*CI3: pra učobu ?

*CI3: jak u školê učylâs´ ilê +/.

*INT: ne , nu studzentkâj kada bylê užy .

*CI3: a , nu .

*CI3: nu što tamâ ?

*CI3: adzin hod tokâ âtučylâsê , i úsë , na étyj samyj .

*CI3: nu , kanešnâ , inciresnâ bylâ .

*CI3: jezdzêlê pa kalxozâx , nas pa +...

*CI3: étâ samâjê , âtpraúljalê .

*CI3: tak étâ , prêizdžajêm u jakuju-tâ dzjareúnju , tamâ +"/.

*CI3: +" oho , studzenty !

*CI3: takejê úsë , étâ samâjê +...

*CI3: na tancý xadzilê .

*CI3: inciresnâ .

*CI3: žyzn´ inciresnâjê byla , kanešnâ , studzentâm , nu .

*INT: a tam sa vsej oblâscê u vas (.) učilês´ ?

*CI3: a ?

*INT: učilês´ sa vsej oblâscê ?

*CI3: da , da , da .

*CI3: sa úsej oblâscê , nu .

*INT: a vy s xocêmskâ adna prijexâlê ilê s padruhâmê ?

*CI3: +< ne .

*CI3: s xocêmskâ , da , ja byla adna .

*CI3: bylê (.) dzevâčkê iz kâscjukovêč , tamâ s klimâvêč , takejê .

*CI3: nu , úse takejê , sa úsex rajonâú , tak vo .

*CI3: nu .

*CI3: a s xocêmskâ ja bylâ adna .

*INT: a č´astâ jezdzêlê sjuda , damoj ?

*CI3: damoj ?

*CI3: nu da .

*CI3: nu , tada ž darohâ byla dzjašévlê , dyk étât samyj +...

*CI3: starajêssê ú mesêc razâ pa tri jezdzêc´ , nu .

*CI3: nu , a ščas ba tak ni najezdzêúsê , kanešnâ .

*CI3: úsë dorâhâ .

*CI3: što jaščé mne hâvaric´ ?

*INT: a vot pra rabotu svaju râskažycê što-nibudz´ inciresnâjê .

*CI3: pra étu ?

*INT: uhu .

*CI3: nu , vot ja zdzes´ užy rabotâju vâsimnaccýc´ let , u lâbâratorêjê , nu .

*CI3: únačalê f sjuda prišla cixničkâju rabotâc´ , a patom ú sânitary mjane pêrêvjali .

*CI3: nu , vot užy vâsimnaccýc´ let âtrabotâlâ .

*CI3: rabotâ xarošýjê , hâvaric´ ni nadâ .

*CI3: zarplatâ xarošýjê , úsë étâ .

*CI3: nu , jeslê (.) dârabotâjêm da pensêjê , i slavâ bohu , nu .

*CI3: ta úsë zapisyvâjêccý ?

*INT: da ničo strašnâhâ .

*INT: nu , vot (.) što-nibudz´ <pra svaju>[_//] pra svaix dzicej .

*INT: doč´kâ u vas , da ?

*CI3: da , ú mjane adna doč .

*CI3: ina@w vot , étâ , končýlâ školu xx ú xocêmskê , dzesêc´ klasâú , pâstupilâ ú kuljašovâ i vot ina@w pjac´ let úžy âtučylâsê .

*CI3: ščas pa nâpraúlenêju idzec´ ina@w na čausy , nu .

*CI3: budzêc´ prêpâdavac´ fêzkul´turu , étâ samâjê .

*CI3: vot .

*CI3: cêžýlavatâ , kanešnâ , bylo učyc´ v adny rukê .

*CI3: to tojê +...

*CI3: +" ni zdam , mam .

*CI3: to tojê +...

*CI3: tak vo i úsë .

*CI3: i úsë , vizdze nadâ kapejkâju pâmahac´ .

*CI3: nu što ?

*CI3: slavâ bohu , vyučýlâsê .

*CI3: xârašo .

*CI3: pâstupilâ niplatnâ .

*CI3: za úsju školu iny@w pâstupilê dva čýlavekâ .

*INT: a vot jijo vypusknoj (.) pomnêcê tožý , navernâ ?

*CI3: oj , pomnju vypusknéj jaje , kanešnâ .

*CI3: tam vypusknéj takej šykarnyj byú .

*CI3: huljalê my ú marê ["] , étyj samyj .

*CI3: no bez spirtnovâ .

*CI3: <úsë étâ>[_/] úsë étâ (.) čystâ sêmvaličýskê , jak havorêccý .

*CI3: vypusknéj očýn´ xarošýj byú .

*CI3: úse takejê dzevâčkê byli šykarnâ nadzety .

*CI3: tak úsë ú placêx krasivyx , úsë étâ .

@End

(Stand: 09.06.2021)