int_ch_3

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	INT Interviewer, CI3 Migrant
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
@ID:	brms|int|CI3|41;|female|Informant||Migrant|professional||
*INT:	kak vy (.) da six por žylê v xocêmskê ?
*INT:	pra swaju žyzn´ imênnâ v xocêmskê +/.
*CI3:	nu , ú xocêmskê +...
*CI3:	tabe râskazac´ pra samâjê načalâ dzectvâ , da ?
*CI3:	jak étâ samâjê +/.
*INT:	nu , kak xacicê .
*CI3:	nu , ja radzilâsê ú dzireúnê lêpaki , nu .
*CI3:	dzectvâ majo prašlo v âsnaúnom , étâ samâjê , dzireúnê bâxany .
*CI3:	my pêrjajexâlê , s lêpakoú pêrjajexâlê ú bâxany .
*CI3:	nu i vyrâslâ ú bâxanax .
*CI3:	končýlâ školu , dzesêc´ klasâú , úsë , étâ samyj .
*CI3:	pâstupilâ , étâ samyj , učyccý ú mâhilëú , učylêščý , ú sptvu sto triccýc´ vas´mojê , étâ , na švjaju .
*CI3:	nu , étâ samyj +...
*CI3:	pa +...
*CI3:	tajê samâjê .
*CI3:	učylêš +...
*CI3:	étyj , končýlâ .
*CI3:	rabotâlâ na fabrêkê vladarskâhâ tri hodâ .
*CI3:	patom vyšlâ zamuž .
*CI3:	zamuž vyšlâ i vot dvaccýc´ let pražylâ s mužým .
*CI3:	nu ščas my râzvjadzënnyjê , kanešnâ , úsë étâ .
*CI3:	radzilâsê do@k +...
*CI3:	a , ni tak užy načýlâ .
*CI3:	radzilâsê doč .
*CI3:	nadâ bylâ ni tak mne nâčynac´ .
*CI3:	ja prostâ +/.
*INT:	da vsë pravêl´nâ , pravêl´nâ .
*CI3:	nu , doč radzilâsê .
*CI3:	tožý končýlâ inscitut ú mâhilëvê , kuljašovâ , étâ samâjê .
*CI3:	nu , šas (.) pašla rabotâc´ .
*CI3:	rabotâjêc´ , pâstupilâ rabotâc´ +...
*CI3:	nu , vot v sêncjabre jej ustrajêvâccý na rabotu (.) v čausâx .
*CI3:	nu , fêzkul´turnâjê âddzjalenêjê končýlâ , úsë étâ .
*CI3:	nu [_/] nu što jaščé ?
*CI3:	ja ni znaju , što tam jaščé hâvaric´ .
*INT:	nu , vot pra svaju žyzn´ v xocêmskê .
*INT:	što vot +/.
*CI3:	nu , ú xocêmsk my +...
*CI3:	kada ja končýlâ ú mâhilëvê étâ učylêščý , étâ , na rabotu , úsë .
*CI3:	nu jak ?
*CI3:	učylêščý končýlâ , patom rabotâlâ tri hodâ , patom pêrjajexâlê my ú xocêmsk sjuda .
*CI3:	ú xocêmsku ja pražylâ pitnaccýc´ let .
*CI3:	nu , rabotâju vot , étâ samyj , u vêtlâbâratorêjê užy , oj , ni pitnaccýc´ , užy bol´šý , čém dvaccýc´ .
*CI3:	nu , vâsimnaccýc´ let rabotâju ú lâbâratorêjê , nu , sânitarâm .
*CI3:	nu što mne jaščé , ja ni znaju , pra xocêmsk .
*INT:	nu , vot vy prijexâlê , xocêmsk byl takoj , kak ščas , ilê +/.
*CI3:	ot net , xocêmsk byú ni takojê .
*CI3:	xocêmsk byú jak +...
*CI3:	ran´šý jak [_/] jak dzjareúnê takajê vot byla , étâ samâjê .
*CI3:	a šas rastrojêúsê , úsë tak , úsë krasivâ stalâ .
*CI3:	úsë čystâ kruhom .
*CI3:	úsë , étyj samyj , klumby .
*CI3:	úsë takojê âkuratnên´kâ , úsë xârašo , nu .
*CI3:	nu što jaščé ?
*CI3:	ni znaju .
*INT:	nu , vot a ran´šý vot kuda možnâ bylâ +...
*INT:	kuda vy xadzilê , nâprimer , huljac´ ?
*INT:	ni znaju +/.
*CI3:	aj , nu ranšý +...
*CI3:	nu kuda tutâ pajdzeš huljac´ ranšý ?
*CI3:	persname bylâ , tak dužý to nikudy ni xadzilê .
*CI3:	nu , a tak +...
*CI3:	nu , na tancý , byvalâ , tak (.) prajdzëmsê , tak , étâ samyj +...
*CI3:	nu .
*CI3:	ranšý ž ni kârusel´ jetyx ne bylâ , nêčyvo .
*CI3:	šas usë vun pârastrojênâjê takojê .
*CI3:	takajê krâsata kruhom usë .
*INT:	a š´č´as vy kuda-nibudz´ xodzêcê ?
*CI3:	ne , ščas ja nikudy ni xažu .
*CI3:	ščas domâ , domâ , domâ .
*CI3:	rabot xvatajêt .
*CI3:	tak étâ úsë , étâ samâjê , úsë domâ .
*INT:	a vot râskažycê pra svajo dzectvâ (.) što-nibudz´ .
*CI3:	nu što dzectvâ ?
*CI3:	ja ž hâvarilâ , što (.) radzilâsê +...
*CI3:	dzjareúnê lêpaki .
*CI3:	étâ mne bylâ dva hodzêkâ , my pêrjajexâlê ú dzjareúnju bâxany .
*CI3:	nu , v âsnaúnom ja tam i vyrâslâ , ú dzjar´@k [_///] ú bâxanax .
*CI3:	nu , dzectvâ +...
*CI3:	nas (.) dvojâ dzjacej u macêrê bylâ .
*CI3:	nu , étâ samyj +...
*CI3:	dužý takejê šustryjê byli ú svajom dzectvê .
*CI3:	ljubilê na sankâx kataccý .
*CI3:	pjac´ časoú utra , my úžý ústajom .
*CI3:	étâ ú nas , dze my žylê , očýn´ krasivâjê mestâ .
*CI3:	hara takajê , hory .
*CI3:	étâ samyj , my ú pjac´ časoú ústajom , užy na sankâx i pašli kataccý s bratâm .
*CI3:	nu , tak vo našý (.) dzectvâ úsë išlo .
*CI3:	macêrê pâmahalê úsihda .
*CI3:	mac´ rabotâlâ dajarkâju dvaccýc´ pjac´ let .
*CI3:	úsihda xadzilê karoú joj pâmahac´ daic´ .
*CI3:	pačci što da dzisjatâhâ klasâ .
*CI3:	nu , vo tak my i rasli .
*CI3:	ú školu xadzilê .
*CI3:	nu ja (.) bratâ šustrej byla , ljubilâ jaho âbižac´ usihda .
*CI3:	úsihda za kanfety bilêsê .
*CI3:	mac´ pâlučajêc´ zarplatu , kupljajêc´ nam , étyj , što pâmahalê joj rabotâc´ , tamâ kanfet .
*CI3:	a my tady davaj biccý .
*CI3:	kamu bol´šý , kamu menšý .
*CI3:	vo tak vot .
*CI3:	<nu što>[_/] nu što iščé hâvaric´ ?
*INT:	nu a v školu vy xadzilê +/.
*CI3:	u školu , nu , ú školu my xadzilê ú bâxanax .
*CI3:	nu , dzesêc´ klasâú kon´čýlê .
*CI3:	pa dzesêc´ klasâú .
*CI3:	úsihda ljubilâ jezdzêc´ na lyžýx .
*CI3:	sama , étâ samâjê +...
*CI3:	dažý vo ščas vot rabotâju zdzes´ i úžý tri hodâ (.) zânimaju útarojê mestâ pa lyžýx .
*CI3:	nu , tak što ja jetâ <s´ pjaci>[_/] s´ pjaci klasâú i da dzisjatâhâ pa lyžýx .
*CI3:	pa sârêúnavanêjêx mnohâ dze jezdzêlâ .
*CI3:	i ú mscislaúlê , i ú mâhilëvê , i vizdze .
*CI3:	mnohâ dze byla .
*CI3:	što iščé ?
*INT:	a vot iščo što-nibudz´ ú školê +...
*INT:	mnohâ vas (.) čêlavek v klasê bylâ ?
*CI3:	+< nas , da , nas bylâ mnohâ .
*CI3:	klas +...
*CI3:	u nas byú klas dze-tâ čýlavek dvaccýc´ pjac´ .
*CI3:	nas sâjêdzinilê a i bé umescê , dva klasâ , nu .
*CI3:	nu , učylâs´ ja ni tak , što skazac´ tam dužý xârašo , nu , pa-srednêmu , nu .
*CI3:	dužâ to pjacërâk ne bylâ , nu ú âsnaúnom čyc´vërkê bylê .
*CI3:	vot kak .
*INT:	a što-nibudz´ tam +...
*INT:	prâxadzilê mêrâprijacêjê u vas v školê ?
*CI3:	nu , kružki byli , étâ samâjê .
*CI3:	nu jak ?
*CI3:	u nas +...
*CI3:	v âsnavnom my +...
*CI3:	jakejê ú nas kružki tamâ ?
*CI3:	vizal´nyjê byli kružki takejê vo .
*CI3:	éty , švejnyjê , takejê vo kružki byli .
*CI3:	nu , a tak (.) dužâ to +...
*CI3:	ú tojê úremê takohâ ščé ne bylâ , jak ščas .
*CI3:	ščas , kanešnâ , incêrisnej žyzn´ idzec´ .
*INT:	jasnâ .
*INT:	a ékzamêny , pomnêcê , sdavalê ?
*INT:	složnâ bylâ ?
*CI3:	nu , složnâ , kanešnâ , bylâ .
*CI3:	nu , a ékzamêny +...
*CI3:	ú mjane v âcistacê tokâ (.) tri trojkê .
*CI3:	âstal´néjê úse bylê čyc´vërkê .
*CI3:	nu , tam trudy , ta pjacërkâ , fêzkul´turâ , ta pjacërkâ .
*CI3:	nu , a takijê úse čyc´vërkê byli .
*CI3:	nu , a ykzamêny +...
*CI3:	nu što ?
*CI3:	zdavalê narmal´nâ , xârašo pašci što , skazac´ , nu .
*INT:	a vypusknoj pomnêcê ?
*INT:	inciresnâ bylâ ?
*CI3:	+< pomnju vypusknoj , jak byl , nu .
*CI3:	étâ +...
*CI3:	nu jak vypusknéj ?
*CI3:	narmal´nyj vypusknéj tak prašoú večyr .
*CI3:	xârašo bylâ úsë , étyj samyj .
*CI3:	nu , kanešnâ , žalkâ bylo sa školâj râstavaccý .
*CI3:	jak-tâ i učýcilej bylâ žalkâ , i úsë étâ .
*CI3:	prâučylê nas iny@w dzesêc´ let , jak havorêccý , nu .
*INT:	a tam tožý vot +...
*INT:	jeslê sravnic´ ščas vypusknoj i ranšý , to žý , âdzinakâvâ bylâ ?
*CI3:	+< ne , ne , ščas ni takejê vypusknéjê .
*CI3:	oho !
*CI3:	doč maja kada končýlâ , étyj samyj , školu , takej vypusknéj byú .
*CI3:	tam placê tokâ bylâ adno za šysjat dolârâú .
*CI3:	a šas +...
*CI3:	a my tada ú +...
*CI3:	jakojê tojê úremê bylâ ?
*CI3:	nu .
*INT:	a vy ú čom xadzilê ?
*CI3:	nu , ú mjane takojê placê prascen´kâjê bylâ .
*CI3:	pašylâ sabe takojê zjalënên´kâjê , pomnju .
*CI3:	nu , narmal´nâjê .
*CI3:	tojê ž úremê ni takojê , jak ščas , kanešnâ .
*INT:	nu , a tožý tak vot rasvet vstrič´alê ?
*CI3:	nu da , kanešnâ .
*CI3:	xadzilê rasvet vstričac´ na rečku .
*CI3:	očýn´ krasivâ bylâ tak úsë étâ .
*CI3:	huljalê noč .
*INT:	a vot âdnaklasnêkâv š´č´as vot +/.
*CI3:	nu , šas âdnaklasnêkâú +...
*CI3:	ja tokâ vot vstričaju adnu (.) tutâ .
*CI3:	ana rabotâjêt ú +...
*CI3:	dom savetâú , persname persname .
*CI3:	a tak , étyj samyj , tak ja +...
*CI3:	bol´šý nêkavo tut neštâ nja vidzêš .
*CI3:	nu , našý âdnaklasnêkê tožý takej vot +...
*CI3:	klas takej byú šuxvjarnéj , takej vot .
*CI3:	takejê bystryjê úse bylê , nu .
*CI3:	étâ samâjê , tožý +...
*CI3:	nu , tak kada redkâ ústričajêš .
*CI3:	nu , tak dužâ to ni ústričajêmsê .
*INT:	ani ujexâlê kuda-tâ ?
*CI3:	nu , iny@w pâpâraz´jexâlêsê .
*CI3:	dze ú minsk , dze ú mânilëvâx adzin .
*CI3:	nu tut , étyj samyj +...
*CI3:	tak dze-nibudz´ na xocêmsku ústričajêssê , dyk dažý ni uznaješ užy druh_druhâ .
*CI3:	úžý hody takijê , étyj samyj , úsë étâ .
*INT:	a vot (.) dal´šý vy učiccý pajexâlê +...
*INT:	râskažycê što-nibudz´ pra učobu svaju .
*CI3:	nu , kada učyccý pajexâlâ ?
*INT:	uhu .
*CI3:	nu , pâstupilâ ja ú mâhilëú sjuda , ú étâ učylêščý , ú sptvu étâ , sto triccýc´ vas´mojê .
*CI3:	nu , hod ja âtučylâsê , narmal´nâ úsë .
*CI3:	a patom pašla na fabrêku rabotâc´ .
*CI3:	na fabrêkê âtrabotâlâ ja tri hodâ , patom vyšlâ zamuž .
*CI3:	zamuž vyšlâ , s mâhilëvâ ja ujexâlâ .
*CI3:	ujexâlê my sjudy srazu .
*CI3:	étâ samyj , muž mjane zabral , i ujexâlê my (.) na éty , na bâxany .
*CI3:	únačalê ú bâxanax žylê , a patom pêrjajexâlê sjuda , na xocêmsk .
*CI3:	nu , a na xocêmsku ja tada pašla ú školu intyrnat rabotâc´ sjuda , nu .
*CI3:	jon ú sêl´xozcexnêkê rabotâú .
*CI3:	persname našý ščé malên´kâjê byla , ú sadzêk xadzilâ .
*CI3:	nu , a šas užy tožý vyrâslâ .
*CI3:	što jaščé ?
*INT:	a muž vaš atsjudâ ilê s mâhilëvâ ?
*CI3:	+< net , muž moj sam (.) s krâsnadarâ , krâsnadarskêj kraj .
*CI3:	vo tak pâznakomêlêsê z im .
*CI3:	tamâ u bâxanax (.) jivo žylê cëcê rodnyjê .
*CI3:	nu , i ščas žyvuc´ , kanešnâ .
*CI3:	nu , my pâznakomêlêsê .
*CI3:	žylê my njaploxâ .
*CI3:	žyzn´ narmal´nâjê byla .
*CI3:	patom staú jezdzêc´ pa rasijê i +...
*CI3:	karočý , úsë zbilâsê ú žyznê , úsë étâ .
*CI3:	vot kak .
*INT:	nu jasnâ .
*INT:	a (.) vot pra učobu +...
*INT:	pra studzenčýskêjê hody što-nibudz´ inciresnâjê pomnêcê ?
*CI3:	pra učobu ?
*CI3:	jak u školê učylâs´ ilê +/.
*INT:	ne , nu studzentkâj kada bylê užy .
*CI3:	a , nu .
*CI3:	nu što tamâ ?
*CI3:	adzin hod tokâ âtučylâsê , i úsë , na étyj samyj .
*CI3:	nu , kanešnâ , inciresnâ bylâ .
*CI3:	jezdzêlê pa kalxozâx , nas pa +...
*CI3:	étâ samâjê , âtpraúljalê .
*CI3:	tak étâ , prêizdžajêm u jakuju-tâ dzjareúnju , tamâ +"/.
*CI3:	+" oho , studzenty !
*CI3:	takejê úsë , étâ samâjê +...
*CI3:	na tancý xadzilê .
*CI3:	inciresnâ .
*CI3:	žyzn´ inciresnâjê byla , kanešnâ , studzentâm , nu .
*INT:	a tam sa vsej oblâscê u vas (.) učilês´ ?
*CI3:	a ?
*INT:	učilês´ sa vsej oblâscê ?
*CI3:	da , da , da .
*CI3:	sa úsej oblâscê , nu .
*INT:	a vy s xocêmskâ adna prijexâlê ilê s padruhâmê ?
*CI3:	+< ne .
*CI3:	s xocêmskâ , da , ja byla adna .
*CI3:	bylê (.) dzevâčkê iz kâscjukovêč , tamâ s klimâvêč , takejê .
*CI3:	nu , úse takejê , sa úsex rajonâú , tak vo .
*CI3:	nu .
*CI3:	a s xocêmskâ ja bylâ adna .
*INT:	a č´astâ jezdzêlê sjuda , damoj ?
*CI3:	damoj ?
*CI3:	nu da .
*CI3:	nu , tada ž darohâ byla dzjašévlê , dyk étât samyj +...
*CI3:	starajêssê ú mesêc razâ pa tri jezdzêc´ , nu .
*CI3:	nu , a ščas ba tak ni najezdzêúsê , kanešnâ .
*CI3:	úsë dorâhâ .
*CI3:	što jaščé mne hâvaric´ ?
*INT:	a vot pra rabotu svaju râskažycê što-nibudz´ inciresnâjê .
*CI3:	pra étu ?
*INT:	uhu .
*CI3:	nu , vot ja zdzes´ užy rabotâju vâsimnaccýc´ let , u lâbâratorêjê , nu .
*CI3:	únačalê f sjuda prišla cixničkâju rabotâc´ , a patom ú sânitary mjane pêrêvjali .
*CI3:	nu , vot užy vâsimnaccýc´ let âtrabotâlâ .
*CI3:	rabotâ xarošýjê , hâvaric´ ni nadâ .
*CI3:	zarplatâ xarošýjê , úsë étâ .
*CI3:	nu , jeslê (.) dârabotâjêm da pensêjê , i slavâ bohu , nu .
*CI3:	ta úsë zapisyvâjêccý ?
*INT:	da ničo strašnâhâ .
*INT:	nu , vot (.) što-nibudz´ <pra svaju>[_//] pra svaix dzicej .
*INT:	doč´kâ u vas , da ?
*CI3:	da , ú mjane adna doč .
*CI3:	ina@w vot , étâ , končýlâ školu xx ú xocêmskê , dzesêc´ klasâú , pâstupilâ ú kuljašovâ i vot ina@w pjac´ let úžy âtučylâsê .
*CI3:	ščas pa nâpraúlenêju idzec´ ina@w na čausy , nu .
*CI3:	budzêc´ prêpâdavac´ fêzkul´turu , étâ samâjê .
*CI3:	vot .
*CI3:	cêžýlavatâ , kanešnâ , bylo učyc´ v adny rukê .
*CI3:	to tojê +...
*CI3:	+" ni zdam , mam .
*CI3:	to tojê +...
*CI3:	tak vo i úsë .
*CI3:	i úsë , vizdze nadâ kapejkâju pâmahac´ .
*CI3:	nu što ?
*CI3:	slavâ bohu , vyučýlâsê .
*CI3:	xârašo .
*CI3:	pâstupilâ niplatnâ .
*CI3:	za úsju školu iny@w pâstupilê dva čýlavekâ .
*INT:	a vot jijo vypusknoj (.) pomnêcê tožý , navernâ ?
*CI3:	oj , pomnju vypusknéj jaje , kanešnâ .
*CI3:	tam vypusknéj takej šykarnyj byú .
*CI3:	huljalê my ú marê ["] , étyj samyj .
*CI3:	no bez spirtnovâ .
*CI3:	<úsë étâ>[_/] úsë étâ (.) čystâ sêmvaličýskê , jak havorêccý .
*CI3:	vypusknéj očýn´ xarošýj byú .
*CI3:	úse takejê dzevâčkê byli šykarnâ nadzety .
*CI3:	tak úsë ú placêx krasivyx , úsë étâ .
@End

(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page