int_ch_13

@Begin
@Languages:	brms, nan
@Participants:	INT Interviewer, CI13 Migrant
@ID:	nan|int|INT|||||Interviewer|||
@ID:	brms|int|CI13|48;|female|Informant||Migrant|professional||
*INT:	nu , vot skažycê , vot jeslê b (.) pâprasilê inastrancy , štoby vy râskazalê pra našu stranu , što by vy (.) râskazalê jimu ?
*INT:	nu , što takojê samâjê jarkâjê , kak vy dumâjêcê , možnâ skazac´ ?
*CI13:	v smyslê sičas ?
*INT:	nu da .
*INT:	vot š´č´as jeslê by prišol k vam inastranêc , pâprasil by râskazac´ +"/.
*INT:	+" vot râskažycê pra svaju stranu , pra svoj gorâd , pra ljudzej .
*INT:	što by vy râskazalê ?
*CI13:	nu što râskazalâ ?
*CI13:	što ljudzê ú nas xarošýjê , narmal´nyjê , nu .
*CI13:	nu , praúdâ , byvajêc´ , možýt , tam što-nibudz´ , nêparjadkê ikejê@w kada .
*CI13:	nu dyk ža úsem žý ž xarošým nja budzêš .
*CI13:	nu , josc´ , da , xarošýjê , josc´ i plaxijê .
*CI13:	ani vsihda +...
*CI13:	ran´šý bylê , tak i sičas .
*CI13:	nu , a što horâd naš ?
*CI13:	horâd naš xarošýj tožý .
*INT:	čistyj , navernâ , da , malên´kêj , spakojnyj .
*CI13:	+< čystâ , krasivâ stalâ , da , úsë , parjadâk navodzjuc´ .
*CI13:	a što iščé ?
*CI13:	xaj prêizdžajuc´ , pâhlidzjac´ , jeslê xočuc´ inastrancy (.) prijexâc´ .
*CI13:	iny@w nixaj ú minsk jeduc´ , tam ža ž xârašo , krasivâ .
*CI13:	pa bal´šyx hâradax .
*CI13:	a šo ú naš jexâc´ ?
*CI13:	u nas ža ž tut netu ničohâ .
*CI13:	byú adzin mâslâzavod , i to zakrylê , nu .
*CI13:	i úsë .
*CI13:	a što tut ?
*CI13:	prâizvoctvâ nijakâhâ .
*CI13:	ú kâscikovêčýx cymentnyj ža .
*CI13:	tam ža ž , navernâ , úsë-taki bol´šý narodâ .
*CI13:	nu , u ix (.) lučšý , navernâ , žyc´ .
*CI13:	a ú nas što tut ?
*CI13:	nu , tut (.) bal´nicâ dy xlêbzavod , i úsë .
*CI13:	a , l´nozavod iščé .
*CI13:	i úsë prâizvoctvâ .
*CI13:	paétâmu , možý , my bjadnej .
*INT:	a vy v bal´nicý , da , rabotâjêcê ?
*INT:	tam š´č´as kak ?
*CI13:	nu , narmal´nâ .
*INT:	narmal´nâ ?
*CI13:	a što tam ?
*INT:	bal´nyx mnohâ , da ?
*CI13:	nu , bal´nyx mnohâ , da .
*CI13:	što ščas ?
*CI13:	ni adno , tak druhojê .
*CI13:	ú âsnaúnom (.) mâladyjê takijê úžý , vozrâst +...
*CI13:	balejut ljudzê .
*INT:	nu , vot vy š´čitajêcê sibja bêlaruskâj , da ?
*INT:	vy ž pa nâcýanal´nâscê +/.
*CI13:	a xto ž ja ?
*INT:	nu , a što étâ vot dlja vas značýt ?
*CI13:	što značýt ?
*INT:	byc´ bêlarusâm .
*CI13:	(..) ú princýpê , ja ščytaju , što ljudzê úse âdzinakâvyjê .
*CI13:	úse [_/] úse dalžny žyc´ na zjamle , tak ža +/.
*INT:	nu .
*CI13:	nu dyk vot +...
*CI13:	tak i bêlarusy .
*CI13:	xto b nja byú .
*CI13:	čýlavek josc´ čýlavek .
*CI13:	jeslê jon radziúsê , značýc´ jon dolžýn žyc´ .
*CI13:	i úsë narmal´nâ byc´ dalžno .
*CI13:	úse my âdzinakâvy .
*CI13:	a vot čaho mirâ ni xvatajêc´ ljudzjam ?
*CI13:	za što jny (..) hrobjuc´ adzin_adnohâ ?
*CI13:	vot .
*CI13:	úsi raúno ž , nu , úsë ž astanêccý .
*CI13:	nu , vot prišoú jon , jaho ubiú +...
*CI13:	xuc´ écê lezuc´ , âmêrikancy ú irak .
*CI13:	nu što iny@w , nu ?
*CI13:	úsi raúno +...
*CI13:	nu , pajexâlê iny@w tudy , jaho zâstrjalilê , prêvjazli , i úsë .
*CI13:	i úsë jaho +...
*CI13:	a čaho vy tuda lezêcê ?
*CI13:	ljudzê úse dalžny žyc´ žý ž , da , jeslê jany radzilês´ .
*CI13:	značýc´ , nečýhâ trohâc´ .
*CI13:	hâsudarstvâ , značýc´ +...
*CI13:	ú svajom hâsudarstvê (.) samê ljudzê râzbjaruccý .
*CI13:	dlja étâhâ josc´ rukâvadzicêlê svai .
*CI13:	ani ž tožý , navernâ , znajuc´ .
*CI13:	tožý ž bêlarusy xacja by , bêlarusy +...
*CI13:	vizdze svaja nâcýanal´nâsc´ , svaje zakony .
*CI13:	ni nadâ lezc´ , ni nadâ úkazyvâc´ .
*CI13:	dalžny žyc´ tak , jak žyvuc´ , jak ščytajuc´ nužnym .
*CI13:	jak i ranšý žyli ljudzê , predkê žyli .
*INT:	nu a ran´šý što ?
*INT:	ran´šý tož ni vâivalê ?
*CI13:	nu , čaho-tâ ni vâivalê ?
*CI13:	vâivalê , dyk tožý ž , znajêcê +...
*CI13:	nu ni tak ža úžý bylâ .
*CI13:	oj .
*CI13:	a ranšý ž na mescê pabilês´ , parezâlê , i úsë .
*CI13:	a ciper´ jeslê što-nibudz´ zdzelâjuc´ , značýc´ úsem (.) budzêc´ ploxâ , nja tol´kâ (.) cem , s´ kem vajujuc´ .
*CI13:	začém žý tak dzelâjuc´ ?
*CI13:	palicêkâ ixnêjê plaxajê , úmešývâccý ú čužyjê dzila .
*CI13:	tak , jak domâ .
*CI13:	nečýhâ , sased ža ž ni pajdzec´ ukazyvâc´ (.) sasedu (.) ú jaho dom .
*CI13:	jaho ž (.) vypêxnuc´ s [_//] za paroh .
*CI13:	tak i étâ .
*CI13:	ni nadâ lezc´ i kamandâvâc´ , i úkazyvâc´ .
*CI13:	josc´ svajo rukavoctvâ , svajo (.) úsë .
*CI13:	dalžny pa-svojmu ljudzê žyc´ .
*CI13:	samê râzbjaruccý , jeslê ú jix tam što-tâ (.) pâlučylâs´ .
*CI13:	ja tak ščytaju .
*CI13:	vot .
*INT:	nu , a vot (.) jesc´ takijê vot kačýstvâ , katoryjê vot âtličajut bêlarusâv at druhix (.) narodâv ?
*INT:	nu , vot nâcýanal´nâscêj žý mnogâ vot , ani ž ni vse âdzinakâvyjê , da ?
*INT:	nu , vot što-tâ (.) u každâvâ narodâ svajo , da ?
*INT:	v kul´turê tam , ni znaju , hdze-nibudz´ , v istorêjê .
*INT:	a vot što by vy nazvalê takojê vot , cipičnâ bêlaruskâjê ?
*INT:	štoby vot srazu možnâ bylâ panjac´ , što da , vot étâ bêlarusy .
*CI13:	ni znaju .
*CI13:	mne kažýccý , úse ljudzê âdzinakâvyjê .
*CI13:	úse narmal´nyjê , xarošýjê ljudzê .
*CI13:	bêlarusy +...
*CI13:	nu što , bêlarusy ?
*CI13:	(...) ni znaju dažý .
*INT:	(...) nu , ja ni znaju +...
*INT:	nu , vot abyčnâ (.) s čém âsâcyirujêccý bêlarus´ ?
*INT:	što tam u nas pra stranu , pra prirodu +...
*INT:	što možnâ ?
*INT:	ilê tožý vizdze âdzinak@k +/.
*CI13:	(...) ni znaju čém .
*CI13:	nu čém my dalžny âtličaccý atâ úsex ?
*CI13:	úse ljudzê dalžny byc´ âdzinakâvyjê , xarošýjê , nu .
*CI13:	a čém ?
*CI13:	ni znaju dažý .
*INT:	a vot naš xocêmsk , kak vy dumâjêcê , cipič´nyj bêlaruskêj (.) gorâd ilê +/.
*CI13:	da nu , ikej@w jon bêlaruskêj ?
*CI13:	u nas ža tut rasijê pad bokâm .
*CI13:	nu bêlaruskêj , kanešnâ .
*CI13:	nu , hâsudarstvênnâjê , bêlaruskêj , nu .
*CI13:	u nas , navernâ , tak ni , étâ samâ , ni âtličajêccý jon .
*CI13:	rasijê ž tutâ rjadâm .
*CI13:	râsijan u nas mnohâ .
*CI13:	iny@w pa-svojmu , možýt , što-tâ dzelâjuc´ , my pa-svojmu .
*CI13:	nu , tokâ što ščytajêccý +...
*CI13:	ni znaju .
*INT:	nu , vot râsijan mnohâ .
*INT:	i što (.) ani , svaju kul´turu , dumâjêcê , prinosêt sjuda ilê žý što , svai abyčýjê ?
*CI13:	nu , abyčýjê +...
*CI13:	jeslê ranšý , jeslê iny@w tam žylê , ú rasijê , tak u ix pa-truh@k [_///] što-tâ dzelâlê na +...
*CI13:	na praznêkâx , značýt , navernâ ž , iny@w i sičas dzelâjuc´ tak .
*CI13:	jeslê tol´kâ hâsudarstvênnâjê što-tâ .
*CI13:	jeslê , raz užy iny@w tut žyvuc´ , značýc´ , iny@w , navernâ , hâsudarstvênnâjê úsë âtmičajuc´ , dzelâjuc´ .
*CI13:	a svajo ž , navernâ , pa-svojmu dzelâjuc´ .
*CI13:	vot dažý vaz´micê svadz´bu .
*CI13:	u každyj ža ž +...
*CI13:	každyj pa-svojmu , navernâ .
*CI13:	va úsex zakony (.) pâ-druhomu .
*INT:	+< da , vy dumâjêcê , âtlič´ajêccý (.) rasijskâjê svadz´bâ at bêlaruskâj ?
*CI13:	da .
*CI13:	tak i étâ , navernâ .
*CI13:	nu tak .
*CI13:	tak , ú princýpê , šas úsë pêrêmišalâsê , tak što ni râzbjarešsê , xto dze čyjo .
*CI13:	što (.) âtličajêc´ +/.
*INT:	nu , a kak vy dumâjêcê , vot naš (.) jizyk , katoryj [_//] na katorâm my râzhavarêvâjêm v xocêmskê , étâ kakoj : ruskêj , bêlaruskêj ilê +/.
*CI13:	a net .
*CI13:	étâ naš , našýhâ hâsudarstvâ xocêmskâhâ .
*CI13:	ta naš takej , spical´nyj xocêmskêj .
*INT:	nu , a čém u nas âtličajêccý ?
*CI13:	nu jak , čém âtličajêccý ?
*CI13:	nu , ja ni znaju , nu .
*CI13:	čém âtličajêccý ?
*CI13:	pâtamu što râzhavorâm takim âtličajêccý .
*CI13:	u nas jon i nja ruskêj , i ni bêlaruskêj , i vabščé nêpanjatnâ (.) jakej .
*CI13:	vot ú čom dzelâ .
*INT:	a vot kak vy dumâjêcê , raznêcâ jesc´ , kada čýlavek hâvarit domâ , na rabocê tam , v transpârcê ?
*INT:	vot jesc´ raznêcâ ?
*INT:	vot vy , nâprimer , âdzinakâvâ vizdze hâvaricê ilê +/.
*CI13:	nu da .
*INT:	i dumâjêcê , vse tak hâvarjat ilê , nâprimer , prixodzêt na rabotu +/.
*CI13:	+< navernâ .
*CI13:	net , nu jeslê ani dze-tâ ú étâm samym , učýcilja ilê +...
*CI13:	im ža ž , kanešnâ , nêkrasivâ budzêc´ râzhavarêvâc´ (.) nipravêl´nâ .
*CI13:	nu a tak , úse (.) âstal´nyjê (..) âdzinakâvâ , navernâ .
*INT:	vizdze , da ?
*CI13:	uhu .
*INT:	a mâladzëž tožý ?
*CI13:	a , mâladzëž +...
*CI13:	mâladzëž tož , navernâ , pa-raznâmu starajêccý .
*CI13:	znajêcê , jeslê tam što-tâ hdze-tâ .
*CI13:	šob kul´turnêj byc´ .
*INT:	nu da .
*CI13:	vot .
*CI13:	im ža ž nadâ (..) kul´turu pakazyvâc´ svaju .
*CI13:	xacja (.) ni úsihda .
@New Episode
*CI13:	jak zahnuc´ (.) kul´turnyjê (.) mâladyjê +/.
*INT:	nu , a vabš´če vy (.) narmal´nâ atnosêcês´ k tamu , što ljudzê vot tak , ispol´zujut takoj jazyk ?
*INT:	kak u nas , nâprimer .
*INT:	ni ruskêj , ni bêlaruskêj tam , smešýnnyj takoj .
*INT:	narmal´nâ atnosêcês´ k takomu jêzyku ?
*INT:	ilê kak vy š´čitajêcê ?
*INT:	on xarošýj , plaxoj ilê +/.
*CI13:	narmal´nyj úrodzê .
*CI13:	(...) pêrêučyc´ užy , znajêcê +...
*CI13:	pêrêučyc´ užy ž ni pêrjaučýš .
*CI13:	s dzectvâ .
*CI13:	va-pervyx +...
*CI13:	a , my ú školu xadzilê , bylê , da , knižkê na bêlaruskâm jêzyke .
*CI13:	nu , dyk úsi raúno +...
*CI13:	a râzhavarêvâc´ ta ljudzê râzhavarêvâlê .
*CI13:	ú školê ta adno , knižkê , da , čytajêš .
*INT:	+< a domâ +/.
*CI13:	a domâ saúsem druhojê .
*CI13:	(...) nu , jeslê b čystâ byú u nas bêlaruskêj hâsudarstvênnyj adzin , dyk by , kanešnâ , užy ž by staralêsê .
*CI13:	jeslê b úsë na bêlaruskâm bylâ .
*CI13:	a tak , raz dva jêzyka (.) hâsudarstvênnyx , i ruskêj i bêlaruskêj , tak vot .
*CI13:	čystymê bêlarusâmê my užy nja budzêm , štob râzhavarêvâc´ na étâm samym .
*CI13:	vo ú čom dzelâ .
*CI13:	prostâ što , ja ž hâvarju , što rasijê .
*CI13:	tuda ž dal´šý , navernâ , ani ž râzhavarêvâjut , ce oblâscê , tuda , zapâdnyjê .
*INT:	nu , zapâdnyjê , jeslê saúsem zapâdnyjê , tam u nix tožý pol´skêj vlijajêt , navernâ .
*INT:	tam svaja [_//] svoj smešýnnyj .
*CI13:	+< da , nu úsi raúno .
*CI13:	da , nu jeslê tokâ ú céntrê tut , da ?
*CI13:	nu , a tak +...
*CI13:	a ú nas tut , ja ž hâvarju , što râsijan mnohâ , rasijê .
*CI13:	paétâmu (.) ú nas takej râzhavor .
*INT:	vot a jeslê b vy (.) takoj vot , takoj jazyk smešýnnyj uslyšýlê pa cêlivizâru , tam at pivca at kakovâ , tam at palicêkâ ?
*INT:	kak by vy âtnislis´ k takomu ?
*CI13:	+< nu da .
*CI13:	nu , ta kanešnâ +/.
*INT:	narmal´nâ ilê +/.
*CI13:	ne , nu znajêcê +...
*CI13:	étâ ž čýlavek hâsudarstvênnyj .
*CI13:	jon ža dolžýn kul´turu pakazyvâc´ .
*CI13:	nu i starajêšsê , kanešnâ .
*CI13:	nu úžý ž ni tak štob +...
*CI13:	nu úsi raúno .
*INT:	nu vot kak vy dumâjêcê , što +...
*INT:	vot što takojê jesc´ v našýj bêlaruskâj kul´turê , vot jeslê by jivo (.) ne bylâ , to ne bylâ by bêlaruskâj kul´tury ?
*INT:	vot što takojê âbizacêl´nâjê ?
*INT:	biz čyvo ne bylâ by bêlaruskâj , imênnâ vot bêlaruskâj , kul´tury ?
*CI13:	biz jêzyka , jiscestvênnâ , ne bylâ .
*INT:	bêlaruskâvâ , da ?
*CI13:	+< bêlaruskâhâ , da .
*CI13:	nu , abyčýjê ž tam ža ž (.) pa-raznâmu .
*CI13:	ja dažý ni znaju , što tam takojê .
*INT:	(...) nu a vot (.) kak vy dumâjêcê , š´č´as na bêlaruskâm jêzyke knižkê (.) malâ čitajut , mnohâ ?
*CI13:	vabščé-tâ ja ni znaju , čytajuc´ ix li vabščé .
*CI13:	ščas ža cêlivizâr , intérnét , navernâ , nu , kamp´´jutâry étyjê .
*CI13:	nu my čytalê .
*INT:	a u vas (.) školâ +...
*INT:	na bêlaruskâm jêzyke ilê na ruskâm vy učilês´ ?
*CI13:	na bêlaruskâm .
*INT:	vse pridmety , da ?
*CI13:	da .
*INT:	i čitalê bol´šý , kanešnâ .
*CI13:	nu , čytalê , da .
*CI13:	cêlivizârâú ža ž ne bylâ .
*CI13:	jakejê +...
*CI13:	skol´kâ tam cex cêlivizârâú , kada ani stalê ?
*CI13:	nu tak , ú âsnaúnom knižkê čytalê .
*CI13:	nu , a ščas +...
*CI13:	(..) ščas našto čytac´ ?
*CI13:	ú cêlivizârê pâhljadzeú , i úsë .
*CI13:	i úse úsë znajuc´ .
*CI13:	xacja tam pêrevernuc´ vo tak vo .
*INT:	(...) panjatnâ .
*INT:	a što ljubilê čitac´ ?
*INT:	ilê to , što zâdavalê ?
*INT:	ilê tak ?
*INT:	a vot vabš´če knih bylâ +...
*INT:	trudnâ bylâ dastac´ ran´šý (.) ilê narmal´nâ ?
*CI13:	net , ranšý ani ú knižnyx mâhazinâx svabodnâ prâdavalês´ , raznyjê , úsjakêjê .
*CI13:	nu , ja čytalâ .
*CI13:	ja čytalâ (.) úse , tol´kâ kromê istaričýskêx .
*CI13:	iny@w mne pâčymu ta ni nravêccý .
*CI13:	dažý kino ja (.) pa cêlivizâru ni hljažu , starinnyjê vot écê kada pakazyvâjuc´ .
*CI13:	šo-tâ mne (..) ni nravêccý .
*CI13:	paétâmu ja takijê ni čytalâ knižkê .
*CI13:	a tak úse čytalâ .
*CI13:	i vajennyjê , tada ž mnohâ bylâ vajennyx knih .
*CI13:	i pra žyzn´ , i pra kalxozy , pra úsë .
*CI13:	i tada ce sâúrimennyjê , katoryjê (.) pra tu žyzn´ , pâkupalâ .
*CI13:	ja knižkê pâkupalâ , ú bêblêacekê bralê .
*INT:	a čitalê na kakom jêzyke ?
*INT:	na ruskâm , na bêlaruskâm ?
*CI13:	a , úsjakêjê .
*CI13:	i bêlaruskêjê , i ruskêjê .
*CI13:	nu na ruskâm +/.
*INT:	bol´šý , navernâ , da ?
*CI13:	nu da .
*CI13:	a +...
*CI13:	a , navernâ , i (.) ú mâhazinâx +...
*CI13:	ne , nu , ú princýpê , ú bêblêacekâx bylê bêlaruskêjê , da .
*CI13:	a ú mâhazinâx bol´šý (.) ruskêx bylâ .
*CI13:	tak što (.) úsjakêjê čytalê .
*CI13:	stajat u nas .
*CI13:	nu étâ (.) nja ce .
*CI13:	raznyjê .
*CI13:	vajennyjê ce .
*CI13:	skazkê kupljalâ dočkâm .
*INT:	čytalê , kanešnâ .
*CI13:	samê ani čytalê .
*CI13:	a cjaper´ (..) cêlivizâr hlidzjac´ .
@New Episode
*CI13:	da .
*INT:	a kak vy dumâjêcê , bêlaruskêj jizyk , on vot dal´šý , s´ cičenêjêm vremênê , isčeznêt ilê astanêccý , budzêt râzvivaccý ?
*CI13:	+< net , kanešnâ +...
*CI13:	ikejê@w ž my budzêm bêlarusy , jeslê jazyk isčéznêt ?
*CI13:	kem ža my tada budzêm ?
*CI13:	ne , dolžýn byc´ .
*CI13:	úse ž izučajuc´ svai .
*CI13:	dažý (.) zâpriščajuc´ ú ruskêx školâx (.) va úsex (.) našýx rispublêkâx (.) byúšýx sajuzâ +...
*CI13:	tol´kâ svoj , hâsudarstvênnyj .
*CI13:	nu , ci dva .
*CI13:	dolžýn naš astaccý .
*CI13:	dolžýn byc´ (.) svoj jazyk .
*INT:	a što dlja étâvâ nužnâ sdzelâc´ , štoby bêlaruskêj jazyk sâxranilsê ?
@End

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page