int_ch_13

@Begin

@Languages:brms, nan

@Participants:INT Interviewer, CI13 Migrant

@ID:nan|int|INT|||||Interviewer|||

@ID:brms|int|CI13|48;|female|Informant||Migrant|professional||

*INT:nu , vot skažycê , vot jeslê b (.) pâprasilê inastrancy , štoby vy râskazalê pra našu stranu , što by vy (.) râskazalê jimu ?

*INT:nu , što takojê samâjê jarkâjê , kak vy dumâjêcê , možnâ skazac´ ?

*CI13:v smyslê sičas ?

*INT:nu da .

*INT:vot š´č´as jeslê by prišol k vam inastranêc , pâprasil by râskazac´ +"/.

*INT:+" vot râskažycê pra svaju stranu , pra svoj gorâd , pra ljudzej .

*INT:što by vy râskazalê ?

*CI13:nu što râskazalâ ?

*CI13:što ljudzê ú nas xarošýjê , narmal´nyjê , nu .

*CI13:nu , praúdâ , byvajêc´ , možýt , tam što-nibudz´ , nêparjadkê ikejê@w kada .

*CI13:nu dyk ža úsem žý ž xarošým nja budzêš .

*CI13:nu , josc´ , da , xarošýjê , josc´ i plaxijê .

*CI13:ani vsihda +...

*CI13:ran´šý bylê , tak i sičas .

*CI13:nu , a što horâd naš ?

*CI13:horâd naš xarošýj tožý .

*INT:čistyj , navernâ , da , malên´kêj , spakojnyj .

*CI13:+< čystâ , krasivâ stalâ , da , úsë , parjadâk navodzjuc´ .

*CI13:a što iščé ?

*CI13:xaj prêizdžajuc´ , pâhlidzjac´ , jeslê xočuc´ inastrancy (.) prijexâc´ .

*CI13:iny@w nixaj ú minsk jeduc´ , tam ža ž xârašo , krasivâ .

*CI13:pa bal´šyx hâradax .

*CI13:a šo ú naš jexâc´ ?

*CI13:u nas ža ž tut netu ničohâ .

*CI13:byú adzin mâslâzavod , i to zakrylê , nu .

*CI13:i úsë .

*CI13:a što tut ?

*CI13:prâizvoctvâ nijakâhâ .

*CI13:ú kâscikovêčýx cymentnyj ža .

*CI13:tam ža ž , navernâ , úsë-taki bol´šý narodâ .

*CI13:nu , u ix (.) lučšý , navernâ , žyc´ .

*CI13:a ú nas što tut ?

*CI13:nu , tut (.) bal´nicâ dy xlêbzavod , i úsë .

*CI13:a , l´nozavod iščé .

*CI13:i úsë prâizvoctvâ .

*CI13:paétâmu , možý , my bjadnej .

*INT:a vy v bal´nicý , da , rabotâjêcê ?

*INT:tam š´č´as kak ?

*CI13:nu , narmal´nâ .

*INT:narmal´nâ ?

*CI13:a što tam ?

*INT:bal´nyx mnohâ , da ?

*CI13:nu , bal´nyx mnohâ , da .

*CI13:što ščas ?

*CI13:ni adno , tak druhojê .

*CI13:ú âsnaúnom (.) mâladyjê takijê úžý , vozrâst +...

*CI13:balejut ljudzê .

*INT:nu , vot vy š´čitajêcê sibja bêlaruskâj , da ?

*INT:vy ž pa nâcýanal´nâscê +/.

*CI13:a xto ž ja ?

*INT:nu , a što étâ vot dlja vas značýt ?

*CI13:što značýt ?

*INT:byc´ bêlarusâm .

*CI13:(..) ú princýpê , ja ščytaju , što ljudzê úse âdzinakâvyjê .

*CI13:úse [_/] úse dalžny žyc´ na zjamle , tak ža +/.

*INT:nu .

*CI13:nu dyk vot +...

*CI13:tak i bêlarusy .

*CI13:xto b nja byú .

*CI13:čýlavek josc´ čýlavek .

*CI13:jeslê jon radziúsê , značýc´ jon dolžýn žyc´ .

*CI13:i úsë narmal´nâ byc´ dalžno .

*CI13:úse my âdzinakâvy .

*CI13:a vot čaho mirâ ni xvatajêc´ ljudzjam ?

*CI13:za što jny (..) hrobjuc´ adzin_adnohâ ?

*CI13:vot .

*CI13:úsi raúno ž , nu , úsë ž astanêccý .

*CI13:nu , vot prišoú jon , jaho ubiú +...

*CI13:xuc´ écê lezuc´ , âmêrikancy ú irak .

*CI13:nu što iny@w , nu ?

*CI13:úsi raúno +...

*CI13:nu , pajexâlê iny@w tudy , jaho zâstrjalilê , prêvjazli , i úsë .

*CI13:i úsë jaho +...

*CI13:a čaho vy tuda lezêcê ?

*CI13:ljudzê úse dalžny žyc´ žý ž , da , jeslê jany radzilês´ .

*CI13:značýc´ , nečýhâ trohâc´ .

*CI13:hâsudarstvâ , značýc´ +...

*CI13:ú svajom hâsudarstvê (.) samê ljudzê râzbjaruccý .

*CI13:dlja étâhâ josc´ rukâvadzicêlê svai .

*CI13:ani ž tožý , navernâ , znajuc´ .

*CI13:tožý ž bêlarusy xacja by , bêlarusy +...

*CI13:vizdze svaja nâcýanal´nâsc´ , svaje zakony .

*CI13:ni nadâ lezc´ , ni nadâ úkazyvâc´ .

*CI13:dalžny žyc´ tak , jak žyvuc´ , jak ščytajuc´ nužnym .

*CI13:jak i ranšý žyli ljudzê , predkê žyli .

*INT:nu a ran´šý što ?

*INT:ran´šý tož ni vâivalê ?

*CI13:nu , čaho-tâ ni vâivalê ?

*CI13:vâivalê , dyk tožý ž , znajêcê +...

*CI13:nu ni tak ža úžý bylâ .

*CI13:oj .

*CI13:a ranšý ž na mescê pabilês´ , parezâlê , i úsë .

*CI13:a ciper´ jeslê što-nibudz´ zdzelâjuc´ , značýc´ úsem (.) budzêc´ ploxâ , nja tol´kâ (.) cem , s´ kem vajujuc´ .

*CI13:začém žý tak dzelâjuc´ ?

*CI13:palicêkâ ixnêjê plaxajê , úmešývâccý ú čužyjê dzila .

*CI13:tak , jak domâ .

*CI13:nečýhâ , sased ža ž ni pajdzec´ ukazyvâc´ (.) sasedu (.) ú jaho dom .

*CI13:jaho ž (.) vypêxnuc´ s [_//] za paroh .

*CI13:tak i étâ .

*CI13:ni nadâ lezc´ i kamandâvâc´ , i úkazyvâc´ .

*CI13:josc´ svajo rukavoctvâ , svajo (.) úsë .

*CI13:dalžny pa-svojmu ljudzê žyc´ .

*CI13:samê râzbjaruccý , jeslê ú jix tam što-tâ (.) pâlučylâs´ .

*CI13:ja tak ščytaju .

*CI13:vot .

*INT:nu , a vot (.) jesc´ takijê vot kačýstvâ , katoryjê vot âtličajut bêlarusâv at druhix (.) narodâv ?

*INT:nu , vot nâcýanal´nâscêj žý mnogâ vot , ani ž ni vse âdzinakâvyjê , da ?

*INT:nu , vot što-tâ (.) u každâvâ narodâ svajo , da ?

*INT:v kul´turê tam , ni znaju , hdze-nibudz´ , v istorêjê .

*INT:a vot što by vy nazvalê takojê vot , cipičnâ bêlaruskâjê ?

*INT:štoby vot srazu možnâ bylâ panjac´ , što da , vot étâ bêlarusy .

*CI13:ni znaju .

*CI13:mne kažýccý , úse ljudzê âdzinakâvyjê .

*CI13:úse narmal´nyjê , xarošýjê ljudzê .

*CI13:bêlarusy +...

*CI13:nu što , bêlarusy ?

*CI13:(...) ni znaju dažý .

*INT:(...) nu , ja ni znaju +...

*INT:nu , vot abyčnâ (.) s čém âsâcyirujêccý bêlarus´ ?

*INT:što tam u nas pra stranu , pra prirodu +...

*INT:što možnâ ?

*INT:ilê tožý vizdze âdzinak@k +/.

*CI13:(...) ni znaju čém .

*CI13:nu čém my dalžny âtličaccý atâ úsex ?

*CI13:úse ljudzê dalžny byc´ âdzinakâvyjê , xarošýjê , nu .

*CI13:a čém ?

*CI13:ni znaju dažý .

*INT:a vot naš xocêmsk , kak vy dumâjêcê , cipič´nyj bêlaruskêj (.) gorâd ilê +/.

*CI13:da nu , ikej@w jon bêlaruskêj ?

*CI13:u nas ža tut rasijê pad bokâm .

*CI13:nu bêlaruskêj , kanešnâ .

*CI13:nu , hâsudarstvênnâjê , bêlaruskêj , nu .

*CI13:u nas , navernâ , tak ni , étâ samâ , ni âtličajêccý jon .

*CI13:rasijê ž tutâ rjadâm .

*CI13:râsijan u nas mnohâ .

*CI13:iny@w pa-svojmu , možýt , što-tâ dzelâjuc´ , my pa-svojmu .

*CI13:nu , tokâ što ščytajêccý +...

*CI13:ni znaju .

*INT:nu , vot râsijan mnohâ .

*INT:i što (.) ani , svaju kul´turu , dumâjêcê , prinosêt sjuda ilê žý što , svai abyčýjê ?

*CI13:nu , abyčýjê +...

*CI13:jeslê ranšý , jeslê iny@w tam žylê , ú rasijê , tak u ix pa-truh@k [_///] što-tâ dzelâlê na +...

*CI13:na praznêkâx , značýt , navernâ ž , iny@w i sičas dzelâjuc´ tak .

*CI13:jeslê tol´kâ hâsudarstvênnâjê što-tâ .

*CI13:jeslê , raz užy iny@w tut žyvuc´ , značýc´ , iny@w , navernâ , hâsudarstvênnâjê úsë âtmičajuc´ , dzelâjuc´ .

*CI13:a svajo ž , navernâ , pa-svojmu dzelâjuc´ .

*CI13:vot dažý vaz´micê svadz´bu .

*CI13:u každyj ža ž +...

*CI13:každyj pa-svojmu , navernâ .

*CI13:va úsex zakony (.) pâ-druhomu .

*INT:+< da , vy dumâjêcê , âtlič´ajêccý (.) rasijskâjê svadz´bâ at bêlaruskâj ?

*CI13:da .

*CI13:tak i étâ , navernâ .

*CI13:nu tak .

*CI13:tak , ú princýpê , šas úsë pêrêmišalâsê , tak što ni râzbjarešsê , xto dze čyjo .

*CI13:što (.) âtličajêc´ +/.

*INT:nu , a kak vy dumâjêcê , vot naš (.) jizyk , katoryj [_//] na katorâm my râzhavarêvâjêm v xocêmskê , étâ kakoj : ruskêj , bêlaruskêj ilê +/.

*CI13:a net .

*CI13:étâ naš , našýhâ hâsudarstvâ xocêmskâhâ .

*CI13:ta naš takej , spical´nyj xocêmskêj .

*INT:nu , a čém u nas âtličajêccý ?

*CI13:nu jak , čém âtličajêccý ?

*CI13:nu , ja ni znaju , nu .

*CI13:čém âtličajêccý ?

*CI13:pâtamu što râzhavorâm takim âtličajêccý .

*CI13:u nas jon i nja ruskêj , i ni bêlaruskêj , i vabščé nêpanjatnâ (.) jakej .

*CI13:vot ú čom dzelâ .

*INT:a vot kak vy dumâjêcê , raznêcâ jesc´ , kada čýlavek hâvarit domâ , na rabocê tam , v transpârcê ?

*INT:vot jesc´ raznêcâ ?

*INT:vot vy , nâprimer , âdzinakâvâ vizdze hâvaricê ilê +/.

*CI13:nu da .

*INT:i dumâjêcê , vse tak hâvarjat ilê , nâprimer , prixodzêt na rabotu +/.

*CI13:+< navernâ .

*CI13:net , nu jeslê ani dze-tâ ú étâm samym , učýcilja ilê +...

*CI13:im ža ž , kanešnâ , nêkrasivâ budzêc´ râzhavarêvâc´ (.) nipravêl´nâ .

*CI13:nu a tak , úse (.) âstal´nyjê (..) âdzinakâvâ , navernâ .

*INT:vizdze , da ?

*CI13:uhu .

*INT:a mâladzëž tožý ?

*CI13:a , mâladzëž +...

*CI13:mâladzëž tož , navernâ , pa-raznâmu starajêccý .

*CI13:znajêcê , jeslê tam što-tâ hdze-tâ .

*CI13:šob kul´turnêj byc´ .

*INT:nu da .

*CI13:vot .

*CI13:im ža ž nadâ (..) kul´turu pakazyvâc´ svaju .

*CI13:xacja (.) ni úsihda .

@New Episode

*CI13:jak zahnuc´ (.) kul´turnyjê (.) mâladyjê +/.

*INT:nu , a vabš´če vy (.) narmal´nâ atnosêcês´ k tamu , što ljudzê vot tak , ispol´zujut takoj jazyk ?

*INT:kak u nas , nâprimer .

*INT:ni ruskêj , ni bêlaruskêj tam , smešýnnyj takoj .

*INT:narmal´nâ atnosêcês´ k takomu jêzyku ?

*INT:ilê kak vy š´čitajêcê ?

*INT:on xarošýj , plaxoj ilê +/.

*CI13:narmal´nyj úrodzê .

*CI13:(...) pêrêučyc´ užy , znajêcê +...

*CI13:pêrêučyc´ užy ž ni pêrjaučýš .

*CI13:s dzectvâ .

*CI13:va-pervyx +...

*CI13:a , my ú školu xadzilê , bylê , da , knižkê na bêlaruskâm jêzyke .

*CI13:nu , dyk úsi raúno +...

*CI13:a râzhavarêvâc´ ta ljudzê râzhavarêvâlê .

*CI13:ú školê ta adno , knižkê , da , čytajêš .

*INT:+< a domâ +/.

*CI13:a domâ saúsem druhojê .

*CI13:(...) nu , jeslê b čystâ byú u nas bêlaruskêj hâsudarstvênnyj adzin , dyk by , kanešnâ , užy ž by staralêsê .

*CI13:jeslê b úsë na bêlaruskâm bylâ .

*CI13:a tak , raz dva jêzyka (.) hâsudarstvênnyx , i ruskêj i bêlaruskêj , tak vot .

*CI13:čystymê bêlarusâmê my užy nja budzêm , štob râzhavarêvâc´ na étâm samym .

*CI13:vo ú čom dzelâ .

*CI13:prostâ što , ja ž hâvarju , što rasijê .

*CI13:tuda ž dal´šý , navernâ , ani ž râzhavarêvâjut , ce oblâscê , tuda , zapâdnyjê .

*INT:nu , zapâdnyjê , jeslê saúsem zapâdnyjê , tam u nix tožý pol´skêj vlijajêt , navernâ .

*INT:tam svaja [_//] svoj smešýnnyj .

*CI13:+< da , nu úsi raúno .

*CI13:da , nu jeslê tokâ ú céntrê tut , da ?

*CI13:nu , a tak +...

*CI13:a ú nas tut , ja ž hâvarju , što râsijan mnohâ , rasijê .

*CI13:paétâmu (.) ú nas takej râzhavor .

*INT:vot a jeslê b vy (.) takoj vot , takoj jazyk smešýnnyj uslyšýlê pa cêlivizâru , tam at pivca at kakovâ , tam at palicêkâ ?

*INT:kak by vy âtnislis´ k takomu ?

*CI13:+< nu da .

*CI13:nu , ta kanešnâ +/.

*INT:narmal´nâ ilê +/.

*CI13:ne , nu znajêcê +...

*CI13:étâ ž čýlavek hâsudarstvênnyj .

*CI13:jon ža dolžýn kul´turu pakazyvâc´ .

*CI13:nu i starajêšsê , kanešnâ .

*CI13:nu úžý ž ni tak štob +...

*CI13:nu úsi raúno .

*INT:nu vot kak vy dumâjêcê , što +...

*INT:vot što takojê jesc´ v našýj bêlaruskâj kul´turê , vot jeslê by jivo (.) ne bylâ , to ne bylâ by bêlaruskâj kul´tury ?

*INT:vot što takojê âbizacêl´nâjê ?

*INT:biz čyvo ne bylâ by bêlaruskâj , imênnâ vot bêlaruskâj , kul´tury ?

*CI13:biz jêzyka , jiscestvênnâ , ne bylâ .

*INT:bêlaruskâvâ , da ?

*CI13:+< bêlaruskâhâ , da .

*CI13:nu , abyčýjê ž tam ža ž (.) pa-raznâmu .

*CI13:ja dažý ni znaju , što tam takojê .

*INT:(...) nu a vot (.) kak vy dumâjêcê , š´č´as na bêlaruskâm jêzyke knižkê (.) malâ čitajut , mnohâ ?

*CI13:vabščé-tâ ja ni znaju , čytajuc´ ix li vabščé .

*CI13:ščas ža cêlivizâr , intérnét , navernâ , nu , kamp´´jutâry étyjê .

*CI13:nu my čytalê .

*INT:a u vas (.) školâ +...

*INT:na bêlaruskâm jêzyke ilê na ruskâm vy učilês´ ?

*CI13:na bêlaruskâm .

*INT:vse pridmety , da ?

*CI13:da .

*INT:i čitalê bol´šý , kanešnâ .

*CI13:nu , čytalê , da .

*CI13:cêlivizârâú ža ž ne bylâ .

*CI13:jakejê +...

*CI13:skol´kâ tam cex cêlivizârâú , kada ani stalê ?

*CI13:nu tak , ú âsnaúnom knižkê čytalê .

*CI13:nu , a ščas +...

*CI13:(..) ščas našto čytac´ ?

*CI13:ú cêlivizârê pâhljadzeú , i úsë .

*CI13:i úse úsë znajuc´ .

*CI13:xacja tam pêrevernuc´ vo tak vo .

*INT:(...) panjatnâ .

*INT:a što ljubilê čitac´ ?

*INT:ilê to , što zâdavalê ?

*INT:ilê tak ?

*INT:a vot vabš´če knih bylâ +...

*INT:trudnâ bylâ dastac´ ran´šý (.) ilê narmal´nâ ?

*CI13:net , ranšý ani ú knižnyx mâhazinâx svabodnâ prâdavalês´ , raznyjê , úsjakêjê .

*CI13:nu , ja čytalâ .

*CI13:ja čytalâ (.) úse , tol´kâ kromê istaričýskêx .

*CI13:iny@w mne pâčymu ta ni nravêccý .

*CI13:dažý kino ja (.) pa cêlivizâru ni hljažu , starinnyjê vot écê kada pakazyvâjuc´ .

*CI13:šo-tâ mne (..) ni nravêccý .

*CI13:paétâmu ja takijê ni čytalâ knižkê .

*CI13:a tak úse čytalâ .

*CI13:i vajennyjê , tada ž mnohâ bylâ vajennyx knih .

*CI13:i pra žyzn´ , i pra kalxozy , pra úsë .

*CI13:i tada ce sâúrimennyjê , katoryjê (.) pra tu žyzn´ , pâkupalâ .

*CI13:ja knižkê pâkupalâ , ú bêblêacekê bralê .

*INT:a čitalê na kakom jêzyke ?

*INT:na ruskâm , na bêlaruskâm ?

*CI13:a , úsjakêjê .

*CI13:i bêlaruskêjê , i ruskêjê .

*CI13:nu na ruskâm +/.

*INT:bol´šý , navernâ , da ?

*CI13:nu da .

*CI13:a +...

*CI13:a , navernâ , i (.) ú mâhazinâx +...

*CI13:ne , nu , ú princýpê , ú bêblêacekâx bylê bêlaruskêjê , da .

*CI13:a ú mâhazinâx bol´šý (.) ruskêx bylâ .

*CI13:tak što (.) úsjakêjê čytalê .

*CI13:stajat u nas .

*CI13:nu étâ (.) nja ce .

*CI13:raznyjê .

*CI13:vajennyjê ce .

*CI13:skazkê kupljalâ dočkâm .

*INT:čytalê , kanešnâ .

*CI13:samê ani čytalê .

*CI13:a cjaper´ (..) cêlivizâr hlidzjac´ .

@New Episode

*CI13:da .

*INT:a kak vy dumâjêcê , bêlaruskêj jizyk , on vot dal´šý , s´ cičenêjêm vremênê , isčeznêt ilê astanêccý , budzêt râzvivaccý ?

*CI13:+< net , kanešnâ +...

*CI13:ikejê@w ž my budzêm bêlarusy , jeslê jazyk isčéznêt ?

*CI13:kem ža my tada budzêm ?

*CI13:ne , dolžýn byc´ .

*CI13:úse ž izučajuc´ svai .

*CI13:dažý (.) zâpriščajuc´ ú ruskêx školâx (.) va úsex (.) našýx rispublêkâx (.) byúšýx sajuzâ +...

*CI13:tol´kâ svoj , hâsudarstvênnyj .

*CI13:nu , ci dva .

*CI13:dolžýn naš astaccý .

*CI13:dolžýn byc´ (.) svoj jazyk .

*INT:a što dlja étâvâ nužnâ sdzelâc´ , štoby bêlaruskêj jazyk sâxranilsê ?

@End

(Stand: 09.06.2021)