int_ch_13

@Begin

@Languages: brms, nan

@Participants: INT Interviewer, CI13 Migrant

@ID: nan|int|INT|||||Interviewer|||

@ID: brms|int|CI13|48;|female|Informant||Migrant|professional||

*INT: nu , vot skažycê , vot jeslê b (.) pâprasilê inastrancy , štoby vy râskazalê pra našu stranu , što by vy (.) râskazalê jimu ?

*INT: nu , što takojê samâjê jarkâjê , kak vy dumâjêcê , možnâ skazac´ ?

*CI13: v smyslê sičas ?

*INT: nu da .

*INT: vot š´č´as jeslê by prišol k vam inastranêc , pâprasil by râskazac´ +"/.

*INT: +" vot râskažycê pra svaju stranu , pra svoj gorâd , pra ljudzej .

*INT: što by vy râskazalê ?

*CI13: nu što râskazalâ ?

*CI13: što ljudzê ú nas xarošýjê , narmal´nyjê , nu .

*CI13: nu , praúdâ , byvajêc´ , možýt , tam što-nibudz´ , nêparjadkê ikejê@w kada .

*CI13: nu dyk ža úsem žý ž xarošým nja budzêš .

*CI13: nu , josc´ , da , xarošýjê , josc´ i plaxijê .

*CI13: ani vsihda +...

*CI13: ran´šý bylê , tak i sičas .

*CI13: nu , a što horâd naš ?

*CI13: horâd naš xarošýj tožý .

*INT: čistyj , navernâ , da , malên´kêj , spakojnyj .

*CI13: +< čystâ , krasivâ stalâ , da , úsë , parjadâk navodzjuc´ .

*CI13: a što iščé ?

*CI13: xaj prêizdžajuc´ , pâhlidzjac´ , jeslê xočuc´ inastrancy (.) prijexâc´ .

*CI13: iny@w nixaj ú minsk jeduc´ , tam ža ž xârašo , krasivâ .

*CI13: pa bal´šyx hâradax .

*CI13: a šo ú naš jexâc´ ?

*CI13: u nas ža ž tut netu ničohâ .

*CI13: byú adzin mâslâzavod , i to zakrylê , nu .

*CI13: i úsë .

*CI13: a što tut ?

*CI13: prâizvoctvâ nijakâhâ .

*CI13: ú kâscikovêčýx cymentnyj ža .

*CI13: tam ža ž , navernâ , úsë-taki bol´šý narodâ .

*CI13: nu , u ix (.) lučšý , navernâ , žyc´ .

*CI13: a ú nas što tut ?

*CI13: nu , tut (.) bal´nicâ dy xlêbzavod , i úsë .

*CI13: a , l´nozavod iščé .

*CI13: i úsë prâizvoctvâ .

*CI13: paétâmu , možý , my bjadnej .

*INT: a vy v bal´nicý , da , rabotâjêcê ?

*INT: tam š´č´as kak ?

*CI13: nu , narmal´nâ .

*INT: narmal´nâ ?

*CI13: a što tam ?

*INT: bal´nyx mnohâ , da ?

*CI13: nu , bal´nyx mnohâ , da .

*CI13: što ščas ?

*CI13: ni adno , tak druhojê .

*CI13: ú âsnaúnom (.) mâladyjê takijê úžý , vozrâst +...

*CI13: balejut ljudzê .

*INT: nu , vot vy š´čitajêcê sibja bêlaruskâj , da ?

*INT: vy ž pa nâcýanal´nâscê +/.

*CI13: a xto ž ja ?

*INT: nu , a što étâ vot dlja vas značýt ?

*CI13: što značýt ?

*INT: byc´ bêlarusâm .

*CI13: (..) ú princýpê , ja ščytaju , što ljudzê úse âdzinakâvyjê .

*CI13: úse [_/] úse dalžny žyc´ na zjamle , tak ža +/.

*INT: nu .

*CI13: nu dyk vot +...

*CI13: tak i bêlarusy .

*CI13: xto b nja byú .

*CI13: čýlavek josc´ čýlavek .

*CI13: jeslê jon radziúsê , značýc´ jon dolžýn žyc´ .

*CI13: i úsë narmal´nâ byc´ dalžno .

*CI13: úse my âdzinakâvy .

*CI13: a vot čaho mirâ ni xvatajêc´ ljudzjam ?

*CI13: za što jny (..) hrobjuc´ adzin_adnohâ ?

*CI13: vot .

*CI13: úsi raúno ž , nu , úsë ž astanêccý .

*CI13: nu , vot prišoú jon , jaho ubiú +...

*CI13: xuc´ écê lezuc´ , âmêrikancy ú irak .

*CI13: nu što iny@w , nu ?

*CI13: úsi raúno +...

*CI13: nu , pajexâlê iny@w tudy , jaho zâstrjalilê , prêvjazli , i úsë .

*CI13: i úsë jaho +...

*CI13: a čaho vy tuda lezêcê ?

*CI13: ljudzê úse dalžny žyc´ žý ž , da , jeslê jany radzilês´ .

*CI13: značýc´ , nečýhâ trohâc´ .

*CI13: hâsudarstvâ , značýc´ +...

*CI13: ú svajom hâsudarstvê (.) samê ljudzê râzbjaruccý .

*CI13: dlja étâhâ josc´ rukâvadzicêlê svai .

*CI13: ani ž tožý , navernâ , znajuc´ .

*CI13: tožý ž bêlarusy xacja by , bêlarusy +...

*CI13: vizdze svaja nâcýanal´nâsc´ , svaje zakony .

*CI13: ni nadâ lezc´ , ni nadâ úkazyvâc´ .

*CI13: dalžny žyc´ tak , jak žyvuc´ , jak ščytajuc´ nužnym .

*CI13: jak i ranšý žyli ljudzê , predkê žyli .

*INT: nu a ran´šý što ?

*INT: ran´šý tož ni vâivalê ?

*CI13: nu , čaho-tâ ni vâivalê ?

*CI13: vâivalê , dyk tožý ž , znajêcê +...

*CI13: nu ni tak ža úžý bylâ .

*CI13: oj .

*CI13: a ranšý ž na mescê pabilês´ , parezâlê , i úsë .

*CI13: a ciper´ jeslê što-nibudz´ zdzelâjuc´ , značýc´ úsem (.) budzêc´ ploxâ , nja tol´kâ (.) cem , s´ kem vajujuc´ .

*CI13: začém žý tak dzelâjuc´ ?

*CI13: palicêkâ ixnêjê plaxajê , úmešývâccý ú čužyjê dzila .

*CI13: tak , jak domâ .

*CI13: nečýhâ , sased ža ž ni pajdzec´ ukazyvâc´ (.) sasedu (.) ú jaho dom .

*CI13: jaho ž (.) vypêxnuc´ s [_//] za paroh .

*CI13: tak i étâ .

*CI13: ni nadâ lezc´ i kamandâvâc´ , i úkazyvâc´ .

*CI13: josc´ svajo rukavoctvâ , svajo (.) úsë .

*CI13: dalžny pa-svojmu ljudzê žyc´ .

*CI13: samê râzbjaruccý , jeslê ú jix tam što-tâ (.) pâlučylâs´ .

*CI13: ja tak ščytaju .

*CI13: vot .

*INT: nu , a vot (.) jesc´ takijê vot kačýstvâ , katoryjê vot âtličajut bêlarusâv at druhix (.) narodâv ?

*INT: nu , vot nâcýanal´nâscêj žý mnogâ vot , ani ž ni vse âdzinakâvyjê , da ?

*INT: nu , vot što-tâ (.) u každâvâ narodâ svajo , da ?

*INT: v kul´turê tam , ni znaju , hdze-nibudz´ , v istorêjê .

*INT: a vot što by vy nazvalê takojê vot , cipičnâ bêlaruskâjê ?

*INT: štoby vot srazu možnâ bylâ panjac´ , što da , vot étâ bêlarusy .

*CI13: ni znaju .

*CI13: mne kažýccý , úse ljudzê âdzinakâvyjê .

*CI13: úse narmal´nyjê , xarošýjê ljudzê .

*CI13: bêlarusy +...

*CI13: nu što , bêlarusy ?

*CI13: (...) ni znaju dažý .

*INT: (...) nu , ja ni znaju +...

*INT: nu , vot abyčnâ (.) s čém âsâcyirujêccý bêlarus´ ?

*INT: što tam u nas pra stranu , pra prirodu +...

*INT: što možnâ ?

*INT: ilê tožý vizdze âdzinak@k +/.

*CI13: (...) ni znaju čém .

*CI13: nu čém my dalžny âtličaccý atâ úsex ?

*CI13: úse ljudzê dalžny byc´ âdzinakâvyjê , xarošýjê , nu .

*CI13: a čém ?

*CI13: ni znaju dažý .

*INT: a vot naš xocêmsk , kak vy dumâjêcê , cipič´nyj bêlaruskêj (.) gorâd ilê +/.

*CI13: da nu , ikej@w jon bêlaruskêj ?

*CI13: u nas ža tut rasijê pad bokâm .

*CI13: nu bêlaruskêj , kanešnâ .

*CI13: nu , hâsudarstvênnâjê , bêlaruskêj , nu .

*CI13: u nas , navernâ , tak ni , étâ samâ , ni âtličajêccý jon .

*CI13: rasijê ž tutâ rjadâm .

*CI13: râsijan u nas mnohâ .

*CI13: iny@w pa-svojmu , možýt , što-tâ dzelâjuc´ , my pa-svojmu .

*CI13: nu , tokâ što ščytajêccý +...

*CI13: ni znaju .

*INT: nu , vot râsijan mnohâ .

*INT: i što (.) ani , svaju kul´turu , dumâjêcê , prinosêt sjuda ilê žý što , svai abyčýjê ?

*CI13: nu , abyčýjê +...

*CI13: jeslê ranšý , jeslê iny@w tam žylê , ú rasijê , tak u ix pa-truh@k [_///] što-tâ dzelâlê na +...

*CI13: na praznêkâx , značýt , navernâ ž , iny@w i sičas dzelâjuc´ tak .

*CI13: jeslê tol´kâ hâsudarstvênnâjê što-tâ .

*CI13: jeslê , raz užy iny@w tut žyvuc´ , značýc´ , iny@w , navernâ , hâsudarstvênnâjê úsë âtmičajuc´ , dzelâjuc´ .

*CI13: a svajo ž , navernâ , pa-svojmu dzelâjuc´ .

*CI13: vot dažý vaz´micê svadz´bu .

*CI13: u každyj ža ž +...

*CI13: každyj pa-svojmu , navernâ .

*CI13: va úsex zakony (.) pâ-druhomu .

*INT: +< da , vy dumâjêcê , âtlič´ajêccý (.) rasijskâjê svadz´bâ at bêlaruskâj ?

*CI13: da .

*CI13: tak i étâ , navernâ .

*CI13: nu tak .

*CI13: tak , ú princýpê , šas úsë pêrêmišalâsê , tak što ni râzbjarešsê , xto dze čyjo .

*CI13: što (.) âtličajêc´ +/.

*INT: nu , a kak vy dumâjêcê , vot naš (.) jizyk , katoryj [_//] na katorâm my râzhavarêvâjêm v xocêmskê , étâ kakoj : ruskêj , bêlaruskêj ilê +/.

*CI13: a net .

*CI13: étâ naš , našýhâ hâsudarstvâ xocêmskâhâ .

*CI13: ta naš takej , spical´nyj xocêmskêj .

*INT: nu , a čém u nas âtličajêccý ?

*CI13: nu jak , čém âtličajêccý ?

*CI13: nu , ja ni znaju , nu .

*CI13: čém âtličajêccý ?

*CI13: pâtamu što râzhavorâm takim âtličajêccý .

*CI13: u nas jon i nja ruskêj , i ni bêlaruskêj , i vabščé nêpanjatnâ (.) jakej .

*CI13: vot ú čom dzelâ .

*INT: a vot kak vy dumâjêcê , raznêcâ jesc´ , kada čýlavek hâvarit domâ , na rabocê tam , v transpârcê ?

*INT: vot jesc´ raznêcâ ?

*INT: vot vy , nâprimer , âdzinakâvâ vizdze hâvaricê ilê +/.

*CI13: nu da .

*INT: i dumâjêcê , vse tak hâvarjat ilê , nâprimer , prixodzêt na rabotu +/.

*CI13: +< navernâ .

*CI13: net , nu jeslê ani dze-tâ ú étâm samym , učýcilja ilê +...

*CI13: im ža ž , kanešnâ , nêkrasivâ budzêc´ râzhavarêvâc´ (.) nipravêl´nâ .

*CI13: nu a tak , úse (.) âstal´nyjê (..) âdzinakâvâ , navernâ .

*INT: vizdze , da ?

*CI13: uhu .

*INT: a mâladzëž tožý ?

*CI13: a , mâladzëž +...

*CI13: mâladzëž tož , navernâ , pa-raznâmu starajêccý .

*CI13: znajêcê , jeslê tam što-tâ hdze-tâ .

*CI13: šob kul´turnêj byc´ .

*INT: nu da .

*CI13: vot .

*CI13: im ža ž nadâ (..) kul´turu pakazyvâc´ svaju .

*CI13: xacja (.) ni úsihda .

@New Episode

*CI13: jak zahnuc´ (.) kul´turnyjê (.) mâladyjê +/.

*INT: nu , a vabš´če vy (.) narmal´nâ atnosêcês´ k tamu , što ljudzê vot tak , ispol´zujut takoj jazyk ?

*INT: kak u nas , nâprimer .

*INT: ni ruskêj , ni bêlaruskêj tam , smešýnnyj takoj .

*INT: narmal´nâ atnosêcês´ k takomu jêzyku ?

*INT: ilê kak vy š´čitajêcê ?

*INT: on xarošýj , plaxoj ilê +/.

*CI13: narmal´nyj úrodzê .

*CI13: (...) pêrêučyc´ užy , znajêcê +...

*CI13: pêrêučyc´ užy ž ni pêrjaučýš .

*CI13: s dzectvâ .

*CI13: va-pervyx +...

*CI13: a , my ú školu xadzilê , bylê , da , knižkê na bêlaruskâm jêzyke .

*CI13: nu , dyk úsi raúno +...

*CI13: a râzhavarêvâc´ ta ljudzê râzhavarêvâlê .

*CI13: ú školê ta adno , knižkê , da , čytajêš .

*INT: +< a domâ +/.

*CI13: a domâ saúsem druhojê .

*CI13: (...) nu , jeslê b čystâ byú u nas bêlaruskêj hâsudarstvênnyj adzin , dyk by , kanešnâ , užy ž by staralêsê .

*CI13: jeslê b úsë na bêlaruskâm bylâ .

*CI13: a tak , raz dva jêzyka (.) hâsudarstvênnyx , i ruskêj i bêlaruskêj , tak vot .

*CI13: čystymê bêlarusâmê my užy nja budzêm , štob râzhavarêvâc´ na étâm samym .

*CI13: vo ú čom dzelâ .

*CI13: prostâ što , ja ž hâvarju , što rasijê .

*CI13: tuda ž dal´šý , navernâ , ani ž râzhavarêvâjut , ce oblâscê , tuda , zapâdnyjê .

*INT: nu , zapâdnyjê , jeslê saúsem zapâdnyjê , tam u nix tožý pol´skêj vlijajêt , navernâ .

*INT: tam svaja [_//] svoj smešýnnyj .

*CI13: +< da , nu úsi raúno .

*CI13: da , nu jeslê tokâ ú céntrê tut , da ?

*CI13: nu , a tak +...

*CI13: a ú nas tut , ja ž hâvarju , što râsijan mnohâ , rasijê .

*CI13: paétâmu (.) ú nas takej râzhavor .

*INT: vot a jeslê b vy (.) takoj vot , takoj jazyk smešýnnyj uslyšýlê pa cêlivizâru , tam at pivca at kakovâ , tam at palicêkâ ?

*INT: kak by vy âtnislis´ k takomu ?

*CI13: +< nu da .

*CI13: nu , ta kanešnâ +/.

*INT: narmal´nâ ilê +/.

*CI13: ne , nu znajêcê +...

*CI13: étâ ž čýlavek hâsudarstvênnyj .

*CI13: jon ža dolžýn kul´turu pakazyvâc´ .

*CI13: nu i starajêšsê , kanešnâ .

*CI13: nu úžý ž ni tak štob +...

*CI13: nu úsi raúno .

*INT: nu vot kak vy dumâjêcê , što +...

*INT: vot što takojê jesc´ v našýj bêlaruskâj kul´turê , vot jeslê by jivo (.) ne bylâ , to ne bylâ by bêlaruskâj kul´tury ?

*INT: vot što takojê âbizacêl´nâjê ?

*INT: biz čyvo ne bylâ by bêlaruskâj , imênnâ vot bêlaruskâj , kul´tury ?

*CI13: biz jêzyka , jiscestvênnâ , ne bylâ .

*INT: bêlaruskâvâ , da ?

*CI13: +< bêlaruskâhâ , da .

*CI13: nu , abyčýjê ž tam ža ž (.) pa-raznâmu .

*CI13: ja dažý ni znaju , što tam takojê .

*INT: (...) nu a vot (.) kak vy dumâjêcê , š´č´as na bêlaruskâm jêzyke knižkê (.) malâ čitajut , mnohâ ?

*CI13: vabščé-tâ ja ni znaju , čytajuc´ ix li vabščé .

*CI13: ščas ža cêlivizâr , intérnét , navernâ , nu , kamp´´jutâry étyjê .

*CI13: nu my čytalê .

*INT: a u vas (.) školâ +...

*INT: na bêlaruskâm jêzyke ilê na ruskâm vy učilês´ ?

*CI13: na bêlaruskâm .

*INT: vse pridmety , da ?

*CI13: da .

*INT: i čitalê bol´šý , kanešnâ .

*CI13: nu , čytalê , da .

*CI13: cêlivizârâú ža ž ne bylâ .

*CI13: jakejê +...

*CI13: skol´kâ tam cex cêlivizârâú , kada ani stalê ?

*CI13: nu tak , ú âsnaúnom knižkê čytalê .

*CI13: nu , a ščas +...

*CI13: (..) ščas našto čytac´ ?

*CI13: ú cêlivizârê pâhljadzeú , i úsë .

*CI13: i úse úsë znajuc´ .

*CI13: xacja tam pêrevernuc´ vo tak vo .

*INT: (...) panjatnâ .

*INT: a što ljubilê čitac´ ?

*INT: ilê to , što zâdavalê ?

*INT: ilê tak ?

*INT: a vot vabš´če knih bylâ +...

*INT: trudnâ bylâ dastac´ ran´šý (.) ilê narmal´nâ ?

*CI13: net , ranšý ani ú knižnyx mâhazinâx svabodnâ prâdavalês´ , raznyjê , úsjakêjê .

*CI13: nu , ja čytalâ .

*CI13: ja čytalâ (.) úse , tol´kâ kromê istaričýskêx .

*CI13: iny@w mne pâčymu ta ni nravêccý .

*CI13: dažý kino ja (.) pa cêlivizâru ni hljažu , starinnyjê vot écê kada pakazyvâjuc´ .

*CI13: šo-tâ mne (..) ni nravêccý .

*CI13: paétâmu ja takijê ni čytalâ knižkê .

*CI13: a tak úse čytalâ .

*CI13: i vajennyjê , tada ž mnohâ bylâ vajennyx knih .

*CI13: i pra žyzn´ , i pra kalxozy , pra úsë .

*CI13: i tada ce sâúrimennyjê , katoryjê (.) pra tu žyzn´ , pâkupalâ .

*CI13: ja knižkê pâkupalâ , ú bêblêacekê bralê .

*INT: a čitalê na kakom jêzyke ?

*INT: na ruskâm , na bêlaruskâm ?

*CI13: a , úsjakêjê .

*CI13: i bêlaruskêjê , i ruskêjê .

*CI13: nu na ruskâm +/.

*INT: bol´šý , navernâ , da ?

*CI13: nu da .

*CI13: a +...

*CI13: a , navernâ , i (.) ú mâhazinâx +...

*CI13: ne , nu , ú princýpê , ú bêblêacekâx bylê bêlaruskêjê , da .

*CI13: a ú mâhazinâx bol´šý (.) ruskêx bylâ .

*CI13: tak što (.) úsjakêjê čytalê .

*CI13: stajat u nas .

*CI13: nu étâ (.) nja ce .

*CI13: raznyjê .

*CI13: vajennyjê ce .

*CI13: skazkê kupljalâ dočkâm .

*INT: čytalê , kanešnâ .

*CI13: samê ani čytalê .

*CI13: a cjaper´ (..) cêlivizâr hlidzjac´ .

@New Episode

*CI13: da .

*INT: a kak vy dumâjêcê , bêlaruskêj jizyk , on vot dal´šý , s´ cičenêjêm vremênê , isčeznêt ilê astanêccý , budzêt râzvivaccý ?

*CI13: +< net , kanešnâ +...

*CI13: ikejê@w ž my budzêm bêlarusy , jeslê jazyk isčéznêt ?

*CI13: kem ža my tada budzêm ?

*CI13: ne , dolžýn byc´ .

*CI13: úse ž izučajuc´ svai .

*CI13: dažý (.) zâpriščajuc´ ú ruskêx školâx (.) va úsex (.) našýx rispublêkâx (.) byúšýx sajuzâ +...

*CI13: tol´kâ svoj , hâsudarstvênnyj .

*CI13: nu , ci dva .

*CI13: dolžýn naš astaccý .

*CI13: dolžýn byc´ (.) svoj jazyk .

*INT: a što dlja étâvâ nužnâ sdzelâc´ , štoby bêlaruskêj jazyk sâxranilsê ?

@End

(Stand: 09.06.2021)