fam_ak_30

@Begin

@Languages:    hybe, hyb, nan

@Participants:    AFS Migrant, AFZ Town, AFY Migrant, AFE Migrant, AFB Village, AFW na

@ID:    hyb|fam|AFS|47;|male|central||Migrant|||

@ID:    hyb|fam|AFZ|20;|female|central||Town|professional||

@ID:    hyb|fam|AFY|47;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    hybe|fam|AFE|44;|female|central||Migrant|higher||

@ID:    hybe|fam|AFB|72;|female|central||Village|secondary||

@ID:    nan|fam|AFW|12;|female|peripher||na|secondary||

@L1 of AFZ:    brms

@L1 of AFY:    brms

@L1 of AFE:    be+ru

@L1 of AFB:    brms

@L1 of AFW:    brms

@MT of AFZ:    be

@MT of AFY:    be

@MT of AFE:    be

@MT of AFB:    be

@MT of AFW:    be

@FL of AFZ:    brms

@FL of AFY:    brms

@FL of AFE:    brms

@FL of AFB:    brms

@FL of AFW:    brms

@Situation:    Conversation outside/in front of the house

*AFS:    šas@w nadâ pêradzeccý ici .

*AFZ:    dak jana ž žaleznâjê úsja byla .

*AFY:    budzê rabic´ dzêravjanu , štob ljahčéjšý byla .

*AFY:    nêržavejkê nâvaryú , bač skol´kê .

*AFY:    cêžalej stalâ .

*AFY:    značýc´ , nadâ doskâmê úsë , štob ljahčéjšý byla .

*AFS:    a što mne +...

*AFS:    persname , da ni možnâ tam žý ž , ja hâvaru , étâ samâ .

*AFY:    ne , nu sâhnije , vykênuú , druhijê pastavêú .

*AFS:    persname toj (.) vâznikajê .

*AFS:    use vâznikajuc´ .

*AFS:    étâ , što sënê nikohâ ni bylo , dak tam (.) spakojnâ da abedâ .

*AFS:    ja kryču +"/.

*AFS:    +" mne svarščýk nadâ , mašynu varyc´ .

*AFS:    a cély [_///] da abedâ kaljasku varyú .

*AFS:    da vo paka tojê srézâlê , paka ja pâvyrazaú , pâvysjakâú tojê (.) šlunnê .

*AFS:    vo takajê hara byla (.) étâhâ haúna .

*AFS:    kažýccý , a na éty +...

*AFS:    ščas@w ja dyrkê pâsvjardlju .

*AFY:    tabe ni kažccý , što sradzinâ troškê vyšý tam ?

*AFS:    a , ano prahnulâsê vo tak (.) na asi .

*AFY:    nu .

*AFS:    uhalki .

*AFS:    nu ja užé ž vo +...

*AFS:    ja ž uhalki ni trohâú .

*AFY:    aj , doskâj vyrâúnêjê .

*AFS:    vidnâ , nu , jak hruzilê .

*AFS:    hruziú žý ž (.) pa abux .

*AFS:    dak jano i vyhnulâ .

*AFY:    a dak ty étyjê uhalki ni mjanjaú ?

*AFY:    tol´kê pjarédnêjê ?

*AFS:    ja ni mjanjaú ničohâ .

*AFY:    ja z´dzelâú , ty étyjê budzêš mjanjac´ .

*AFS:    ja i étyjê stojkê ni mjanjaú .

*AFY:    pâdavarvâú , da i úsë .

*AFS:    nu , što jix mjanjac´ ?

*AFS:    étâ budzêš +...

*AFS:    da i uhalka nima .

*AFS:    nu jeslê b (.) mjanjac´ novyjê , to pâlučylâsê b +...

*AFS:    bystréj by my zvarylê , čym +/.

*AFY:    âtrazaú usë .

*AFS:    étâ úsë vyrazaú da peckâúsê .

*AFY:    +< os´ku zduú , prývaryú pa novâj , da i úsë .

*AFS:    da , i tak , mo , dzesêc´ hadoú .

*AFS:    ne , hadoú pjac´ , navernâ , ilê šés´@w (.) kaljaskê .

*AFS:    ne , bol´šý .

*AFZ:    dze vy žyvecê dzesêc´ hadoú ?

*AFZ:    ty tut žyveš , mo , dvaccýc´ .

*AFY:    dak a kali zrabiú ?

*AFY:    nol´ , ftary i dzjavjaty , sjamnaccýc´ , nu .

*AFY:    pačc´i dvaccýc´ .

*AFZ:    što ty užé pâcapilâ na šyju ?

*AFY:    kal´co .

*AFY:    ja úžé jaje sprašvâú , što étâ za taki kulon .

*AFE:    dak a kaho ty bačýú , što skazalê , što persname pryjedzê ?

*AFE:    ni pânjala .

*AFY:    zvaniú (.) z maskvy (.) persname .

*AFY:    a persname prýjaždžaú ka mne s étym , s persname persname .

*AFZ:    jakojê sënê čyslo ?

*AFZ:    persname mne hâvarylâ , što jon pryjedzê pjatnaccýtâhâ , kažýccý .

*AFE:    dvaccýc´ vas´mojê .

*AFY:    da u persname sem pjatnêc na njadzelê .

*AFY:    jon iščé možý +...

*AFY:    ja +"/.

*AFY:    +" nu što , z´´jexâú , štob papic´ ?

*AFY:    +" ja ni p´ju , z´des´ pic´ nil´zja .

*AFY:    +" a ty što tam robêš , p´još ?

*AFY:    ja hâvaru +"/.

*AFY:    +" net , ja ni p´ju .

*AFY:    vot âtrazaj ad toj na étu storânu i na tuju .

*AFY:    a tajê von´ užéjšý , persname , vrodzê by .

*AFY:    hljadzi .

*AFY:    vo tajê , što ljažyc´ .

*AFY:    a patom tuju pastavêš tonkâj stâranoj uniz , a toústâj uverx .

*AFY:    i ni budzêš ščésvâc´ , xaj tak vysokâ i budzê .

*AFY:    ci ty xočýš , štob roúnâ bylo ?

*AFY:    (.) da i tak +...

*AFY:    što ty krucêš ?

*AFY:    ty roúnâ staú , da i úsë , persname .

*AFS:    ne , ne , ne .

*AFY:    što ne , ne , ne ?

*AFY:    ty roúnâ staú , što b jano roúnâ stajalâ .

*AFY:    pa uhalku jano ž ni mjašajê .

*AFY:    dyrkê ni budzê .

*AFY:    nadâ takijê vo skazac´ štob pastavêú .

*AFY:    a to tyjê tonkêjê .

*AFY:    persname , takijê vot nadâ .

*AFE:    +< znajêš , jak use laúcý zavidvâjuc´ ?

*AFE:    jakajê xarošý laúkâ .

*AFY:    da , tutâkâ čýlavek dzesêc´ sjadzê .

*AFZ:    ni sjadzê dzesêc´ .

*AFY:    hâvaru , vot étâ vo nadâ bylo pâsrazac´ , persname .

*AFE:    sem .

*AFZ:    šés´@w sjadzelâ , a užé sjadz´momu mestâ ne bylâ .

*AFY:    dak , navernâ , toústyjê , jak mamâ .

*AFZ:    tol´kê cëtkâ persname byla jak mamâ .

*AFY:    +< a čym ty rézâc´ budzêš ?

*AFY:    na balharku pastaú éty .

*AFS:    kaho ?

*AFS:    u mjane nima takoj .

*AFY:    pily nima ?

*AFS:    nu ščé@w .

*AFS:    persname užé nahu atrézâú .

*AFY:    persname ?

*AFS:    da .

*AFY:    persname kipcê pââtrazaú tožý .

*AFS:    pastavêú na balharku , dryn´ .

*AFS:    jak zâxvacilâ , dak +/.

*AFY:    dak a što jon rézâú ?

*AFS:    što-tâ xx , jaki-tâ doskê .

*AFS:    ci ramont domâ rabiú .

*AFS:    dak jon iščé daúno .

*AFY:    (.) jeslê persname atrézâú , ja ni budu .

*AFY:    što b persname ni atrézâú , jon by zrabiú .

*AFS:    persname , jeslê b ja ni bajaúsê , ja b zrabiú sabe cýrkuljarku .

*AFS:    daúnym daúno .

*AFY:    aj , étâ , zuboú nima , raz .

*AFY:    kipcê úse pââbhryzanyjê buduc´ .

*AFY:    sto pracéntâú .

*AFY:    dak ty +...

*AFY:    u cjabe uhalka nima , štob roúnâ atrézâc´ ?

*AFS:    ja âtčarcic´ xoc´ +/.

*AFY:    lobzêkâ takohâ .

*AFS:    a ja nažoúkâj atréžu .

*AFY:    étâ štob astalâs´ na étu samuju .

*AFS:    da , na zaslânku .

*AFY:    dak ot niz nadâ bylo sjuda troxê (.) zdz´vinuc´ .

*AFS:    sčas@w pabačým .

*AFY:    čuc´-čuc´ jak rézâc´ budzêš , dak kâsinu bjary .

*AFS:    jakuju kâsinu ?

*AFY:    tam xaj roúnâ s toj stârany , s tvajoj .

*AFY:    a tutâkâ troškê âtpusci .

*AFY:    pâtamu što plotnâ budzê pa uhalku .

*AFY:    ja ž vidzêú , jak ty čyryú .

*AFS:    neâ .

*AFY:    nu ot prystaú ščé@w raz , pâhljadzim .

*AFS:    dak tam ja tady kâsinu +...

*AFS:    von tam , vidzêš ?

*AFY:    a , tam ščé@w budzêš raúnjac´ ?

*AFS:    kâsina mozâ byc´ tam .

*AFS:    (.) xvacêc´ .

*AFY:    tam kak raz nadâ budzê , étâ samâ +...

*AFY:    nu a tam xaj tak , jano ž plotnâ .

*AFS:    tak jano ž tak .

*AFS:    kâsina tam , tak i je .

*AFY:    ot takojê i rabi ščas@w roúnâ , čujêš ?

*AFY:    sradzinâ xaj padpërtâ .

*AFY:    ne , persname , tuda ni nadâ stavêc´ .

*AFS:    kuda ?

*AFY:    začém ty na tuju stavêš naverx ?

*AFS:    tak i lučšý budzê , persname .

*AFS:    začém +...

*AFS:    a začém tak vo ?

*AFY:    mne kažýccý , tut žý tančéj .

*AFY:    jano pa šýryne âdzinakâvâ budzê .

*AFS:    nu xaj tak .

*AFY:    +< dyrkê ni budzê tam snizu .

*AFY:    i pračnej budzê dzjaržaccý , pânimajêš ?

*AFY:    a tak pastavêš , jano užé +...

*AFY:    sradzinâ možý vyhibaccý .

*AFY:    dak ty srazu na jetu storânu âtrazaj ftaruju .

*AFY:    jana , vrodzê by , takajê (.) pa šýryne .

*AFY:    mne kažýccý , tajê užý .

*AFS:    nu .

*AFY:    vaz´mi étâj , prykin´ pa toj doskê .

*AFY:    šyréj ci ne .

*AFS:    étâ vo vužéjšý daska .

*AFY:    étâ úžé kacël (.) strykâjê ?

*AFY:    hréjêccý bystrâ .

*AFS:    da , étâ samâjê .

*AFS:    jon tam +...

*AFS:    vozdux sâbirajêccý u trubâx .

*AFS:    tam (.) truby čuc´-čuc´ nipravêl´nâ pastaúlêny .

*AFY:    i paka ni pâúhanjajê , da ?

*AFS:    da .

*AFS:    a što takajê kâsina pâlučajêccý ?

*AFY:    atmerâj , prystaú , pâhljadziš .

*AFY:    ni pravêl´nâ .

*AFY:    dak vot čaho tabe i kâsina .

*AFY:    z žascjankê zroblênâ .

*AFY:    xiba jano +/.

*AFS:    ne , étâj úžé znajêš skol´kê nažoúkê hadoú ?

*AFY:    a što ž to ty joj rézâú ?

*AFS:    persname , pâparézâú ja joj .

*AFY:    pâparézâú .

*AFS:    usjaho .

*AFY:    i vo tut vo , čujêš ?

*AFY:    xaj plotnâ prýžymajêccý .

*AFY:    tam ni raúnjaj uverx vot étâ vo .

*AFY:    haj visic´ , jano ž , étâ samâ , vo +...

*AFY:    uhalok budzê zâkryvac´ .

*AFS:    ni ponêú .

*AFY:    nu , o tak vo ni staú , štob tuda (.) k adnoj stârane +...

*AFY:    o tak vo ni pâdnimaj .

*AFY:    roúnâ pa étâmu , o tak vo .

*AFY:    raz , i úsë .

*AFY:    tam padnjatâ i tam padnjatâ .

*AFS:    jasnâ .

*AFS:    ja ni znaju , na âdnaho bolcêkâ , daj xvacêc´ , navernâ .

*AFY:    pa sradzinê .

*AFS:    nu .

*AFY:    +< ni zlomêccý ?

*AFS:    ja dumâju , što ne .

*AFS:    a kuda jano dzenêccý ?

*AFY:    nu , vabščé ta , bolcêk da étu samuju , šajbâčku xarošu , ci plascinku jakuju .

*AFY:    âtsjuda , štob ljažalâ dobrâ .

*AFY:    što b ni trésnulâ .

*AFY:    nu , vabščé ta , pryžmeccý doskâ , da .

*AFS:    dzjaržy , ja (.) pamerâju .

*AFY:    a , jak budzê .

*AFY:    o , na zjarno .

*AFY:    kak raz , jak zjarno vozêc´ , naraščvâjuc´ pavyšý .

*AFS:    vysokâjê .

*AFY:    čo-tâ@w vysokâjê ?

*AFY:    što tabe vysokâ ?

*AFS:    kanešnâ vysokâ .

*AFY:    ni pâvjazeš ?

*AFS:    da ne , drava ploxâ .

*AFS:    persname , jeslê drava ni ulazêc´ tak .

*AFS:    jeslê šyrokêjê , byvajê , što buduc´ šyréjšýjê , to vazic´ ploxâ .

*AFY:    dak ty tak lažy , u dlinu .

*AFS:    a u dlinu malâ xx .

*AFS:    a tak vo naložýš , o tak vo .

*AFY:    dak i tak naložýš , taka vo .

*AFY:    tak o , adna palkâ i tuda nâvisac´ budzê .

*AFY:    drava , ja úse drava lanom pânasiú tyjê .

*AFY:    nâlažy na kaljasku , kaljaskâ tuda ni ulazêc´ .

*AFY:    patom znimaj s kaljaskê i njasi .

*AFY:    a tak prynës , pljas´ , slažyú .

*AFS:    u mjane ž ulazêc´ .

*AFY:    nu da , u cjabe ulazêc´ .

*AFY:    xaj vyšý , a tady , jak budzê mjašac´ , ubjaréš .

*AFY:    zâkrapi dzve étyjê , a patom budzê vidnâ .

*AFS:    nadâ krasêc´ ščas@w .

*AFS:    ja ščas@w pakrašu .

*AFY:    a , krasêc´ budzêš ?

*AFS:    ne , ja pakrašu za étym , dze (.) daska budzê .

*AFS:    dze budzê prýljahac´ .

*AFS:    ščas@w étyjê uhalki pakrašu na usjakê slučýj .

*AFY:    kalësy nadâ bylo ni stavêc´ .

*AFY:    a za kalësâmê jak ty pakrasêš ?

*AFS:    a tam ja ni budu krasêc´ .

*AFY:    dak tam krasêc´ , tam ni budu krasêc´ +...

*AFY:    užé krasêc´ , dak usju .

*AFY:    persname , tabe užé éty kabêl´ mjanjac´ nadâ .

*AFY:    čujêš ?

*AFS:    što ?

*AFY:    kabêl´ éty mjanjac´ nadâ .

*AFS:    palopâúsê užé ?

*AFS:    dak ja ni znaju , kab jaho +...

*AFS:    slyš , a dakudâ jon tam ?

*AFS:    da toj , da âútamatâ da tohâ ?

*AFS:    ci da étâhâ (.) trânsfarmatârâ ?

*AFS:    da ne , u xatu , da vyključacêlê .

*AFS:    da karobkê .

*AFS:    ja hâvaru , u xatu .

*AFS:    vo karobkâ stajic´ .

*AFY:    ad toj karobkê da étâj .

*AFY:    i úsë .

*AFY:    tut , vidzêš , soncý , dož +/.

*AFS:    dak ja vot dumâju jaho +/.

*AFY:    +, maroz .

*AFS:    jon mne mjašajê .

*AFY:    nu dak što ?

*AFS:    jeslê jaho ubrac´ +...

*AFS:    kab pad zemlju zâkapaú .

*AFY:    kapaj .

*AFS:    (.) étâ što pâdnimac´ .

*AFS:    étâ zra , tady plitku kapalê .

*AFS:    éty vâdâpravod lažylê .

*AFY:    a što jon tabe mjašajê ?

*AFS:    a ja b zrabiú , vênahrad by sjuda pusciú .

*AFY:    a bjallë ?

*AFS:    a tak jon budzê +...

*AFS:    što ?

*AFS:    a bjallë ?

*AFS:    vo nadâ vo tut vo zrabic´ , da i úsë .

*AFY:    truby nadâ .

*AFY:    âpusciú tam von´ (.) roúnâ paúz virandu .

*AFY:    tuda ni vescê .

*AFS:    nu .

*AFY:    na@k úskos .

*AFY:    dažý možnâ i na úskosnu .

*AFY:    možnâ sjuda vo .

*AFS:    na uhâl hâraža .

*AFS:    vo sjuda vo .

*AFY:    a čo@w na uhâl hâraža ?

*AFY:    vo roúnâ sjuda , k dzvjary .

*AFY:    tutâkâ trubu (.) pryšparýú , i úsë .

*AFY:    prâcjanuú kabêl´ .

*AFS:    dak étâ ž (.) što pâlêcilenkê truby nima .

*AFS:    étâ +/.

*AFY:    žaleznâ nadâ .

*AFS:    a čo@w žaleznâ ?

*AFY:    ad mêxaničýskêx pâúréždzenêj .

*AFY:    budzê ici s tâparom (.) persname , cjuk .

*AFY:    pljas´ , i úsë .

*AFY:    čo@w ty hljadziš ?

*AFY:    nadâ , štob ni pâlêcilenâvâ byla .

*AFS:    dak nadâ tady pâdnimac´ étu .

*AFY:    pâltara .

*AFY:    minêmum pâltara metrâ nadâ štob byla .

*AFY:    uverx .

*AFS:    da u mjane von´ je dvaccýc´ pjatkê kusok .

*AFS:    i dvaccatkâ je .

*AFY:    tut i pjatnaccýtkê xvacilâ .

*AFY:    prâsvjarliú dyrâčku , šynku toústu .

*AFY:    âbahnuú , klëpêkâ zabiú , i (.) úse prablemy .

*AFY:    ot , bljaxâ , nima vady .

*AFS:    ja sam užé ni hljadzeú čort znajê skol´kê , bljaxâ .

*AFS:    ja xaceú .

*AFY:    ni suxi .

*AFY:    nu , tam vidnâ , što takijê vo vystupajuc´ štučkê .

*AFY:    štob da toj štučkê bylo .

*AFY:    tam hram trystâ xvacilâ .

*AFY:    ja i butylku plasmasâvuju úzjaú .

*AFY:    pašoú u apceku , sprasiú , nima .

*AFY:    a mo , zaútrý budzê ?

*AFY:    bljaxâ , nadâ , étu samu , persname vylâvêc´ i skazac´ +"/.

*AFY:    +" persname , nâbjary ka mne vady .

*AFY:    u jix možý byc´ , da jany +/.

*AFS:    jany , mo , davac´ ni xočuc´ ?

*AFY:    jany abjazany prâdavac´ .

*AFY:    ja jak rabotâú u pmk , persname pazvonêc´ , prýjaždžajêm , sorâk litrâú , toj butâl´ .

*AFY:    bljaxâ , ja s tym butâlêm +...

*AFY:    u dvajix ni vozmêš , ni pânjaseš .

*AFY:    karzinâ byla .

*AFY:    tajê karzinâ +...

*AFY:    čuc´ ni uhroxâlê butlê .

*AFY:    ja tak , raz , persname persname tolkê upêradzi dverý âtkryvajê .

*AFY:    pâlažylê na sjadzennê i pajexâlê .

*AFS:    u nas u kanistrâx , u takix kânistrax plasmasâvyx .

*AFS:    pâlêcilenâvy takê bačok .

*AFY:    jana , samâ (.) čotkâ , u scjakljanâj tarý dalžna xraniccý .

*AFY:    oj , doúhâ svini zaparýc´ .

*AFY:    bax , bax , naliú vady , i úsë , i hatovâ .

*AFY:    skokâ@w vrémê úžé ?

*AFY:    nu ka , dzeúkê , u kaho tam ?

*AFZ:    sem , nol´ , pjac´ .

*AFB:    étâ ž kaljaskâ vel´mê cjažkâ .

*AFY:    dak ot karovâ , mo , skorâ prydzê .

*AFY:    pabačýš karovu , da i pajedâm .

*AFB:    aj , pajexâlê .

*AFY:    pajexâlê .

*AFY:    ščas@w pâkuru i pajedâm .

*AFB:    uzaútrý ščé@w pryjedâm .

*AFB:    ščé@w ž xlebâ nadâ úzjac´ .

*AFY:    u mâhazin zajdâm u éty .

*AFB:    zajdzêš .

*AFY:    a čo@w , ja u mâhazin ni pajdu .

*AFY:    ja u mâhazin ni xažu .

*AFB:    dak ja tožý ni pajdu .

*AFY:    nu , dak što , jak ja pajdu , ja na xleb hljadzec´ ni budu , ja na vino .

*AFB:    ja hâvaru , persname , cjažkâ kaljaskâ .

*AFY:    +< persname , hâvaru , roúnâ staú .

*AFY:    čo@w ty jaje šatajêš ?

*AFS:    da ja prymernâ , mne dyrku prâsvjarlic´ .

*AFY:    užé budzê kaljaskâ , takajê , jak u cjabe .

*AFY:    barty dzêravjanyjê , žalezâ nâvaryú .

*AFY:    sam skazaú , što cêžalejšý stalâ .

*AFS:    nu dak što ?

*AFY:    ni nasic´ vilkâmê , tak ?

*AFY:    nakidâú i vyvêz .

*AFY:    a vabščé ta , patom , persname .

*AFW:    +< čo@w ni zakrylê ?

*AFY:    snimjaš kâljaso , da i pakrasêš s toj stârany .

*AFY:    čaho ty ?

*AFB:    a žýljazjakê ni bylo sjuda ?

*AFY:    i von´ .

*AFY:    jakoj ?

*AFS:    a ja ni xoču .

*AFB:    a .

*AFS:    a vot sâhnije .

*AFS:    znajêcê , vazic´ jaje .

*AFS:    što na rabocê ni dajuc´ varyc´ , da kryčac´ , da ruhajuccý .

*AFS:    dak vot daska , dak dasku pâmjanjaú , da i úsë .

*AFY:    a niz ni sâhnije .

*AFS:    nu .

*AFS:    uhalki bustréj pâhnijuc´ .

*AFY:    spusci étâ kâljaso , âbažmi , stuknê .

*AFY:    sasok bač jak .

*AFS:    da , jon úžé , jety sasok , daúnym daúno .

*AFB:    vot étyjê vo , persname , pâúryvaj .

*AFB:    étâ vel´mê trava úrédnâ .

*AFY:    étâ tyjê , što capljajuccý , da ?

*AFB:    ne , ni capljajuccý , étâ durman .

*AFB:    jany ž takijê +...

*AFB:    jaho ni možnâ ni vyrvâc´ , a sjamjan u jaho .

*AFW:    (.) xaj rasce , krasivâ budzê .

*AFB:    ne , persname .

*AFY:    ty jak tojê husjanja .

*AFY:    a sverxu ty merâú ?

*AFY:    xvacêc´ zâkrapic´ ?

*AFB:    +< étu travu ni karovâ , ni svinnja , nixto jescê ni budzê .

*AFB:    jana nismašnâ .

*AFW:    a ty probvâlâ ?

*AFS:    +< što , srézâc´ ?

*AFY:    na tuju dosku ni merâú ?

*AFS:    dak ja ž pa céntru étâj .

*AFY:    dak a ftaruju (.) palučýccý ?

*AFS:    palučýccý .

*AFY:    hâvaru , ni âbrazaj , étâ samâ .

*AFS:    a vot étâ ja âbčašu .

*AFY:    sem pryvezlê , dzve nazad .

*AFE:    try , tut ščé@w litrovâ .

*AFY:    try nazad .

*AFY:    nadâ bylo ščé@w i litrovyx nakidâc´ .

*AFY:    čo-tâ@w ja ni sâbraziú .

*AFB:    úzaútrý .

*AFY:    try štukê tam , u kârydorý stajic´ .

*AFB:    varénnê davaj .

*AFE:    persname , zaútrâ , jeslê , étâ samâ +...

*AFE:    udruh , možý , jeslê ja âpazdaju , jeslê ran´šý pryjedzêcê , na pervâm étažé zajmi tut na (.) kroú očýrýdz´ .

*AFY:    kroú .

*AFE:    tam ljudzej večnâ .

*AFE:    na ftarom étažé tam ni budzê stol´kê ljudzej , pâtamu što tam (.) pa zapêsê .

*AFE:    tam ix bahatâ ni budzê .

*AFE:    a tut budzê bahatâ .

*AFY:    i ot zaútrý srada , budzê talpa .

*AFY:    nadâ ranej jexâc´ .

*AFE:    nu , k vas´mi , štob tam +...

*AFE:    ja , jeslê palučýccý +...

*AFE:    možý , persname zaútrâ pâdvjaze .

*AFE:    ty zaútrâ na mašynê na rabotu ?

*AFY:    dak , mo , pa cjabe pryjexâc´ , da i pajedâm ?

*AFS:    neâ , zaútrâ ja +/.

*AFE:    aj , ja ni znaju .

*AFS:    +, navernâ , u petrýkâú jedu .

*AFY:    pryjedu , sjadzi domâ .

*AFE:    pryjedzêš ?

*AFY:    my bjaz dvâccaci (.) vosêm vyjêdâm .

*AFY:    ranej .

*AFE:    ne , dak ranej tady vyjažžaj .

*AFY:    nu , polvas´mohâ .

*AFE:    polvasmohâ , štob ranej pryjexâc´ .

*AFE:    štob ni byla takajê očýrýdz´ .

@End

(Stand: 09.06.2021)