fam_ak_30

@Begin
@Languages:    hybe, hyb, nan
@Participants:    AFS Migrant, AFZ Town, AFY Migrant, AFE Migrant, AFB Village, AFW na
@ID:    hyb|fam|AFS|47;|male|central||Migrant|||
@ID:    hyb|fam|AFZ|20;|female|central||Town|professional||
@ID:    hyb|fam|AFY|47;|male|central||Migrant|professional||
@ID:    hybe|fam|AFE|44;|female|central||Migrant|higher||
@ID:    hybe|fam|AFB|72;|female|central||Village|secondary||
@ID:    nan|fam|AFW|12;|female|peripher||na|secondary||
@L1 of AFZ:    brms
@L1 of AFY:    brms
@L1 of AFE:    be+ru
@L1 of AFB:    brms
@L1 of AFW:    brms
@MT of AFZ:    be
@MT of AFY:    be
@MT of AFE:    be
@MT of AFB:    be
@MT of AFW:    be
@FL of AFZ:    brms
@FL of AFY:    brms
@FL of AFE:    brms
@FL of AFB:    brms
@FL of AFW:    brms
@Situation:    Conversation outside/in front of the house
*AFS:    šas@w nadâ pêradzeccý ici .
*AFZ:    dak jana ž žaleznâjê úsja byla .
*AFY:    budzê rabic´ dzêravjanu , štob ljahčéjšý byla .
*AFY:    nêržavejkê nâvaryú , bač skol´kê .
*AFY:    cêžalej stalâ .
*AFY:    značýc´ , nadâ doskâmê úsë , štob ljahčéjšý byla .
*AFS:    a što mne +...
*AFS:    persname , da ni možnâ tam žý ž , ja hâvaru , étâ samâ .
*AFY:    ne , nu sâhnije , vykênuú , druhijê pastavêú .
*AFS:    persname toj (.) vâznikajê .
*AFS:    use vâznikajuc´ .
*AFS:    étâ , što sënê nikohâ ni bylo , dak tam (.) spakojnâ da abedâ .
*AFS:    ja kryču +"/.
*AFS:    +" mne svarščýk nadâ , mašynu varyc´ .
*AFS:    a cély [_///] da abedâ kaljasku varyú .
*AFS:    da vo paka tojê srézâlê , paka ja pâvyrazaú , pâvysjakâú tojê (.) šlunnê .
*AFS:    vo takajê hara byla (.) étâhâ haúna .
*AFS:    kažýccý , a na éty +...
*AFS:    ščas@w ja dyrkê pâsvjardlju .
*AFY:    tabe ni kažccý , što sradzinâ troškê vyšý tam ?
*AFS:    a , ano prahnulâsê vo tak (.) na asi .
*AFY:    nu .
*AFS:    uhalki .
*AFS:    nu ja užé ž vo +...
*AFS:    ja ž uhalki ni trohâú .
*AFY:    aj , doskâj vyrâúnêjê .
*AFS:    vidnâ , nu , jak hruzilê .
*AFS:    hruziú žý ž (.) pa abux .
*AFS:    dak jano i vyhnulâ .
*AFY:    a dak ty étyjê uhalki ni mjanjaú ?
*AFY:    tol´kê pjarédnêjê ?
*AFS:    ja ni mjanjaú ničohâ .
*AFY:    ja z´dzelâú , ty étyjê budzêš mjanjac´ .
*AFS:    ja i étyjê stojkê ni mjanjaú .
*AFY:    pâdavarvâú , da i úsë .
*AFS:    nu , što jix mjanjac´ ?
*AFS:    étâ budzêš +...
*AFS:    da i uhalka nima .
*AFS:    nu jeslê b (.) mjanjac´ novyjê , to pâlučylâsê b +...
*AFS:    bystréj by my zvarylê , čym +/.
*AFY:    âtrazaú usë .
*AFS:    étâ úsë vyrazaú da peckâúsê .
*AFY:    +< os´ku zduú , prývaryú pa novâj , da i úsë .
*AFS:    da , i tak , mo , dzesêc´ hadoú .
*AFS:    ne , hadoú pjac´ , navernâ , ilê šés´@w (.) kaljaskê .
*AFS:    ne , bol´šý .
*AFZ:    dze vy žyvecê dzesêc´ hadoú ?
*AFZ:    ty tut žyveš , mo , dvaccýc´ .
*AFY:    dak a kali zrabiú ?
*AFY:    nol´ , ftary i dzjavjaty , sjamnaccýc´ , nu .
*AFY:    pačc´i dvaccýc´ .
*AFZ:    što ty užé pâcapilâ na šyju ?
*AFY:    kal´co .
*AFY:    ja úžé jaje sprašvâú , što étâ za taki kulon .
*AFE:    dak a kaho ty bačýú , što skazalê , što persname pryjedzê ?
*AFE:    ni pânjala .
*AFY:    zvaniú (.) z maskvy (.) persname .
*AFY:    a persname prýjaždžaú ka mne s étym , s persname persname .
*AFZ:    jakojê sënê čyslo ?
*AFZ:    persname mne hâvarylâ , što jon pryjedzê pjatnaccýtâhâ , kažýccý .
*AFE:    dvaccýc´ vas´mojê .
*AFY:    da u persname sem pjatnêc na njadzelê .
*AFY:    jon iščé možý +...
*AFY:    ja +"/.
*AFY:    +" nu što , z´´jexâú , štob papic´ ?
*AFY:    +" ja ni p´ju , z´des´ pic´ nil´zja .
*AFY:    +" a ty što tam robêš , p´još ?
*AFY:    ja hâvaru +"/.
*AFY:    +" net , ja ni p´ju .
*AFY:    vot âtrazaj ad toj na étu storânu i na tuju .
*AFY:    a tajê von´ užéjšý , persname , vrodzê by .
*AFY:    hljadzi .
*AFY:    vo tajê , što ljažyc´ .
*AFY:    a patom tuju pastavêš tonkâj stâranoj uniz , a toústâj uverx .
*AFY:    i ni budzêš ščésvâc´ , xaj tak vysokâ i budzê .
*AFY:    ci ty xočýš , štob roúnâ bylo ?
*AFY:    (.) da i tak +...
*AFY:    što ty krucêš ?
*AFY:    ty roúnâ staú , da i úsë , persname .
*AFS:    ne , ne , ne .
*AFY:    što ne , ne , ne ?
*AFY:    ty roúnâ staú , što b jano roúnâ stajalâ .
*AFY:    pa uhalku jano ž ni mjašajê .
*AFY:    dyrkê ni budzê .
*AFY:    nadâ takijê vo skazac´ štob pastavêú .
*AFY:    a to tyjê tonkêjê .
*AFY:    persname , takijê vot nadâ .
*AFE:    +< znajêš , jak use laúcý zavidvâjuc´ ?
*AFE:    jakajê xarošý laúkâ .
*AFY:    da , tutâkâ čýlavek dzesêc´ sjadzê .
*AFZ:    ni sjadzê dzesêc´ .
*AFY:    hâvaru , vot étâ vo nadâ bylo pâsrazac´ , persname .
*AFE:    sem .
*AFZ:    šés´@w sjadzelâ , a užé sjadz´momu mestâ ne bylâ .
*AFY:    dak , navernâ , toústyjê , jak mamâ .
*AFZ:    tol´kê cëtkâ persname byla jak mamâ .
*AFY:    +< a čym ty rézâc´ budzêš ?
*AFY:    na balharku pastaú éty .
*AFS:    kaho ?
*AFS:    u mjane nima takoj .
*AFY:    pily nima ?
*AFS:    nu ščé@w .
*AFS:    persname užé nahu atrézâú .
*AFY:    persname ?
*AFS:    da .
*AFY:    persname kipcê pââtrazaú tožý .
*AFS:    pastavêú na balharku , dryn´ .
*AFS:    jak zâxvacilâ , dak +/.
*AFY:    dak a što jon rézâú ?
*AFS:    što-tâ xx , jaki-tâ doskê .
*AFS:    ci ramont domâ rabiú .
*AFS:    dak jon iščé daúno .
*AFY:    (.) jeslê persname atrézâú , ja ni budu .
*AFY:    što b persname ni atrézâú , jon by zrabiú .
*AFS:    persname , jeslê b ja ni bajaúsê , ja b zrabiú sabe cýrkuljarku .
*AFS:    daúnym daúno .
*AFY:    aj , étâ , zuboú nima , raz .
*AFY:    kipcê úse pââbhryzanyjê buduc´ .
*AFY:    sto pracéntâú .
*AFY:    dak ty +...
*AFY:    u cjabe uhalka nima , štob roúnâ atrézâc´ ?
*AFS:    ja âtčarcic´ xoc´ +/.
*AFY:    lobzêkâ takohâ .
*AFS:    a ja nažoúkâj atréžu .
*AFY:    étâ štob astalâs´ na étu samuju .
*AFS:    da , na zaslânku .
*AFY:    dak ot niz nadâ bylo sjuda troxê (.) zdz´vinuc´ .
*AFS:    sčas@w pabačým .
*AFY:    čuc´-čuc´ jak rézâc´ budzêš , dak kâsinu bjary .
*AFS:    jakuju kâsinu ?
*AFY:    tam xaj roúnâ s toj stârany , s tvajoj .
*AFY:    a tutâkâ troškê âtpusci .
*AFY:    pâtamu što plotnâ budzê pa uhalku .
*AFY:    ja ž vidzêú , jak ty čyryú .
*AFS:    neâ .
*AFY:    nu ot prystaú ščé@w raz , pâhljadzim .
*AFS:    dak tam ja tady kâsinu +...
*AFS:    von tam , vidzêš ?
*AFY:    a , tam ščé@w budzêš raúnjac´ ?
*AFS:    kâsina mozâ byc´ tam .
*AFS:    (.) xvacêc´ .
*AFY:    tam kak raz nadâ budzê , étâ samâ +...
*AFY:    nu a tam xaj tak , jano ž plotnâ .
*AFS:    tak jano ž tak .
*AFS:    kâsina tam , tak i je .
*AFY:    ot takojê i rabi ščas@w roúnâ , čujêš ?
*AFY:    sradzinâ xaj padpërtâ .
*AFY:    ne , persname , tuda ni nadâ stavêc´ .
*AFS:    kuda ?
*AFY:    začém ty na tuju stavêš naverx ?
*AFS:    tak i lučšý budzê , persname .
*AFS:    začém +...
*AFS:    a začém tak vo ?
*AFY:    mne kažýccý , tut žý tančéj .
*AFY:    jano pa šýryne âdzinakâvâ budzê .
*AFS:    nu xaj tak .
*AFY:    +< dyrkê ni budzê tam snizu .
*AFY:    i pračnej budzê dzjaržaccý , pânimajêš ?
*AFY:    a tak pastavêš , jano užé +...
*AFY:    sradzinâ možý vyhibaccý .
*AFY:    dak ty srazu na jetu storânu âtrazaj ftaruju .
*AFY:    jana , vrodzê by , takajê (.) pa šýryne .
*AFY:    mne kažýccý , tajê užý .
*AFS:    nu .
*AFY:    vaz´mi étâj , prykin´ pa toj doskê .
*AFY:    šyréj ci ne .
*AFS:    étâ vo vužéjšý daska .
*AFY:    étâ úžé kacël (.) strykâjê ?
*AFY:    hréjêccý bystrâ .
*AFS:    da , étâ samâjê .
*AFS:    jon tam +...
*AFS:    vozdux sâbirajêccý u trubâx .
*AFS:    tam (.) truby čuc´-čuc´ nipravêl´nâ pastaúlêny .
*AFY:    i paka ni pâúhanjajê , da ?
*AFS:    da .
*AFS:    a što takajê kâsina pâlučajêccý ?
*AFY:    atmerâj , prystaú , pâhljadziš .
*AFY:    ni pravêl´nâ .
*AFY:    dak vot čaho tabe i kâsina .
*AFY:    z žascjankê zroblênâ .
*AFY:    xiba jano +/.
*AFS:    ne , étâj úžé znajêš skol´kê nažoúkê hadoú ?
*AFY:    a što ž to ty joj rézâú ?
*AFS:    persname , pâparézâú ja joj .
*AFY:    pâparézâú .
*AFS:    usjaho .
*AFY:    i vo tut vo , čujêš ?
*AFY:    xaj plotnâ prýžymajêccý .
*AFY:    tam ni raúnjaj uverx vot étâ vo .
*AFY:    haj visic´ , jano ž , étâ samâ , vo +...
*AFY:    uhalok budzê zâkryvac´ .
*AFS:    ni ponêú .
*AFY:    nu , o tak vo ni staú , štob tuda (.) k adnoj stârane +...
*AFY:    o tak vo ni pâdnimaj .
*AFY:    roúnâ pa étâmu , o tak vo .
*AFY:    raz , i úsë .
*AFY:    tam padnjatâ i tam padnjatâ .
*AFS:    jasnâ .
*AFS:    ja ni znaju , na âdnaho bolcêkâ , daj xvacêc´ , navernâ .
*AFY:    pa sradzinê .
*AFS:    nu .
*AFY:    +< ni zlomêccý ?
*AFS:    ja dumâju , što ne .
*AFS:    a kuda jano dzenêccý ?
*AFY:    nu , vabščé ta , bolcêk da étu samuju , šajbâčku xarošu , ci plascinku jakuju .
*AFY:    âtsjuda , štob ljažalâ dobrâ .
*AFY:    što b ni trésnulâ .
*AFY:    nu , vabščé ta , pryžmeccý doskâ , da .
*AFS:    dzjaržy , ja (.) pamerâju .
*AFY:    a , jak budzê .
*AFY:    o , na zjarno .
*AFY:    kak raz , jak zjarno vozêc´ , naraščvâjuc´ pavyšý .
*AFS:    vysokâjê .
*AFY:    čo-tâ@w vysokâjê ?
*AFY:    što tabe vysokâ ?
*AFS:    kanešnâ vysokâ .
*AFY:    ni pâvjazeš ?
*AFS:    da ne , drava ploxâ .
*AFS:    persname , jeslê drava ni ulazêc´ tak .
*AFS:    jeslê šyrokêjê , byvajê , što buduc´ šyréjšýjê , to vazic´ ploxâ .
*AFY:    dak ty tak lažy , u dlinu .
*AFS:    a u dlinu malâ xx .
*AFS:    a tak vo naložýš , o tak vo .
*AFY:    dak i tak naložýš , taka vo .
*AFY:    tak o , adna palkâ i tuda nâvisac´ budzê .
*AFY:    drava , ja úse drava lanom pânasiú tyjê .
*AFY:    nâlažy na kaljasku , kaljaskâ tuda ni ulazêc´ .
*AFY:    patom znimaj s kaljaskê i njasi .
*AFY:    a tak prynës , pljas´ , slažyú .
*AFS:    u mjane ž ulazêc´ .
*AFY:    nu da , u cjabe ulazêc´ .
*AFY:    xaj vyšý , a tady , jak budzê mjašac´ , ubjaréš .
*AFY:    zâkrapi dzve étyjê , a patom budzê vidnâ .
*AFS:    nadâ krasêc´ ščas@w .
*AFS:    ja ščas@w pakrašu .
*AFY:    a , krasêc´ budzêš ?
*AFS:    ne , ja pakrašu za étym , dze (.) daska budzê .
*AFS:    dze budzê prýljahac´ .
*AFS:    ščas@w étyjê uhalki pakrašu na usjakê slučýj .
*AFY:    kalësy nadâ bylo ni stavêc´ .
*AFY:    a za kalësâmê jak ty pakrasêš ?
*AFS:    a tam ja ni budu krasêc´ .
*AFY:    dak tam krasêc´ , tam ni budu krasêc´ +...
*AFY:    užé krasêc´ , dak usju .
*AFY:    persname , tabe užé éty kabêl´ mjanjac´ nadâ .
*AFY:    čujêš ?
*AFS:    što ?
*AFY:    kabêl´ éty mjanjac´ nadâ .
*AFS:    palopâúsê užé ?
*AFS:    dak ja ni znaju , kab jaho +...
*AFS:    slyš , a dakudâ jon tam ?
*AFS:    da toj , da âútamatâ da tohâ ?
*AFS:    ci da étâhâ (.) trânsfarmatârâ ?
*AFS:    da ne , u xatu , da vyključacêlê .
*AFS:    da karobkê .
*AFS:    ja hâvaru , u xatu .
*AFS:    vo karobkâ stajic´ .
*AFY:    ad toj karobkê da étâj .
*AFY:    i úsë .
*AFY:    tut , vidzêš , soncý , dož +/.
*AFS:    dak ja vot dumâju jaho +/.
*AFY:    +, maroz .
*AFS:    jon mne mjašajê .
*AFY:    nu dak što ?
*AFS:    jeslê jaho ubrac´ +...
*AFS:    kab pad zemlju zâkapaú .
*AFY:    kapaj .
*AFS:    (.) étâ što pâdnimac´ .
*AFS:    étâ zra , tady plitku kapalê .
*AFS:    éty vâdâpravod lažylê .
*AFY:    a što jon tabe mjašajê ?
*AFS:    a ja b zrabiú , vênahrad by sjuda pusciú .
*AFY:    a bjallë ?
*AFS:    a tak jon budzê +...
*AFS:    što ?
*AFS:    a bjallë ?
*AFS:    vo nadâ vo tut vo zrabic´ , da i úsë .
*AFY:    truby nadâ .
*AFY:    âpusciú tam von´ (.) roúnâ paúz virandu .
*AFY:    tuda ni vescê .
*AFS:    nu .
*AFY:    na@k úskos .
*AFY:    dažý možnâ i na úskosnu .
*AFY:    možnâ sjuda vo .
*AFS:    na uhâl hâraža .
*AFS:    vo sjuda vo .
*AFY:    a čo@w na uhâl hâraža ?
*AFY:    vo roúnâ sjuda , k dzvjary .
*AFY:    tutâkâ trubu (.) pryšparýú , i úsë .
*AFY:    prâcjanuú kabêl´ .
*AFS:    dak étâ ž (.) što pâlêcilenkê truby nima .
*AFS:    étâ +/.
*AFY:    žaleznâ nadâ .
*AFS:    a čo@w žaleznâ ?
*AFY:    ad mêxaničýskêx pâúréždzenêj .
*AFY:    budzê ici s tâparom (.) persname , cjuk .
*AFY:    pljas´ , i úsë .
*AFY:    čo@w ty hljadziš ?
*AFY:    nadâ , štob ni pâlêcilenâvâ byla .
*AFS:    dak nadâ tady pâdnimac´ étu .
*AFY:    pâltara .
*AFY:    minêmum pâltara metrâ nadâ štob byla .
*AFY:    uverx .
*AFS:    da u mjane von´ je dvaccýc´ pjatkê kusok .
*AFS:    i dvaccatkâ je .
*AFY:    tut i pjatnaccýtkê xvacilâ .
*AFY:    prâsvjarliú dyrâčku , šynku toústu .
*AFY:    âbahnuú , klëpêkâ zabiú , i (.) úse prablemy .
*AFY:    ot , bljaxâ , nima vady .
*AFS:    ja sam užé ni hljadzeú čort znajê skol´kê , bljaxâ .
*AFS:    ja xaceú .
*AFY:    ni suxi .
*AFY:    nu , tam vidnâ , što takijê vo vystupajuc´ štučkê .
*AFY:    štob da toj štučkê bylo .
*AFY:    tam hram trystâ xvacilâ .
*AFY:    ja i butylku plasmasâvuju úzjaú .
*AFY:    pašoú u apceku , sprasiú , nima .
*AFY:    a mo , zaútrý budzê ?
*AFY:    bljaxâ , nadâ , étu samu , persname vylâvêc´ i skazac´ +"/.
*AFY:    +" persname , nâbjary ka mne vady .
*AFY:    u jix možý byc´ , da jany +/.
*AFS:    jany , mo , davac´ ni xočuc´ ?
*AFY:    jany abjazany prâdavac´ .
*AFY:    ja jak rabotâú u pmk , persname pazvonêc´ , prýjaždžajêm , sorâk litrâú , toj butâl´ .
*AFY:    bljaxâ , ja s tym butâlêm +...
*AFY:    u dvajix ni vozmêš , ni pânjaseš .
*AFY:    karzinâ byla .
*AFY:    tajê karzinâ +...
*AFY:    čuc´ ni uhroxâlê butlê .
*AFY:    ja tak , raz , persname persname tolkê upêradzi dverý âtkryvajê .
*AFY:    pâlažylê na sjadzennê i pajexâlê .
*AFS:    u nas u kanistrâx , u takix kânistrax plasmasâvyx .
*AFS:    pâlêcilenâvy takê bačok .
*AFY:    jana , samâ (.) čotkâ , u scjakljanâj tarý dalžna xraniccý .
*AFY:    oj , doúhâ svini zaparýc´ .
*AFY:    bax , bax , naliú vady , i úsë , i hatovâ .
*AFY:    skokâ@w vrémê úžé ?
*AFY:    nu ka , dzeúkê , u kaho tam ?
*AFZ:    sem , nol´ , pjac´ .
*AFB:    étâ ž kaljaskâ vel´mê cjažkâ .
*AFY:    dak ot karovâ , mo , skorâ prydzê .
*AFY:    pabačýš karovu , da i pajedâm .
*AFB:    aj , pajexâlê .
*AFY:    pajexâlê .
*AFY:    ščas@w pâkuru i pajedâm .
*AFB:    uzaútrý ščé@w pryjedâm .
*AFB:    ščé@w ž xlebâ nadâ úzjac´ .
*AFY:    u mâhazin zajdâm u éty .
*AFB:    zajdzêš .
*AFY:    a čo@w , ja u mâhazin ni pajdu .
*AFY:    ja u mâhazin ni xažu .
*AFB:    dak ja tožý ni pajdu .
*AFY:    nu , dak što , jak ja pajdu , ja na xleb hljadzec´ ni budu , ja na vino .
*AFB:    ja hâvaru , persname , cjažkâ kaljaskâ .
*AFY:    +< persname , hâvaru , roúnâ staú .
*AFY:    čo@w ty jaje šatajêš ?
*AFS:    da ja prymernâ , mne dyrku prâsvjarlic´ .
*AFY:    užé budzê kaljaskâ , takajê , jak u cjabe .
*AFY:    barty dzêravjanyjê , žalezâ nâvaryú .
*AFY:    sam skazaú , što cêžalejšý stalâ .
*AFS:    nu dak što ?
*AFY:    ni nasic´ vilkâmê , tak ?
*AFY:    nakidâú i vyvêz .
*AFY:    a vabščé ta , patom , persname .
*AFW:    +< čo@w ni zakrylê ?
*AFY:    snimjaš kâljaso , da i pakrasêš s toj stârany .
*AFY:    čaho ty ?
*AFB:    a žýljazjakê ni bylo sjuda ?
*AFY:    i von´ .
*AFY:    jakoj ?
*AFS:    a ja ni xoču .
*AFB:    a .
*AFS:    a vot sâhnije .
*AFS:    znajêcê , vazic´ jaje .
*AFS:    što na rabocê ni dajuc´ varyc´ , da kryčac´ , da ruhajuccý .
*AFS:    dak vot daska , dak dasku pâmjanjaú , da i úsë .
*AFY:    a niz ni sâhnije .
*AFS:    nu .
*AFS:    uhalki bustréj pâhnijuc´ .
*AFY:    spusci étâ kâljaso , âbažmi , stuknê .
*AFY:    sasok bač jak .
*AFS:    da , jon úžé , jety sasok , daúnym daúno .
*AFB:    vot étyjê vo , persname , pâúryvaj .
*AFB:    étâ vel´mê trava úrédnâ .
*AFY:    étâ tyjê , što capljajuccý , da ?
*AFB:    ne , ni capljajuccý , étâ durman .
*AFB:    jany ž takijê +...
*AFB:    jaho ni možnâ ni vyrvâc´ , a sjamjan u jaho .
*AFW:    (.) xaj rasce , krasivâ budzê .
*AFB:    ne , persname .
*AFY:    ty jak tojê husjanja .
*AFY:    a sverxu ty merâú ?
*AFY:    xvacêc´ zâkrapic´ ?
*AFB:    +< étu travu ni karovâ , ni svinnja , nixto jescê ni budzê .
*AFB:    jana nismašnâ .
*AFW:    a ty probvâlâ ?
*AFS:    +< što , srézâc´ ?
*AFY:    na tuju dosku ni merâú ?
*AFS:    dak ja ž pa céntru étâj .
*AFY:    dak a ftaruju (.) palučýccý ?
*AFS:    palučýccý .
*AFY:    hâvaru , ni âbrazaj , étâ samâ .
*AFS:    a vot étâ ja âbčašu .
*AFY:    sem pryvezlê , dzve nazad .
*AFE:    try , tut ščé@w litrovâ .
*AFY:    try nazad .
*AFY:    nadâ bylo ščé@w i litrovyx nakidâc´ .
*AFY:    čo-tâ@w ja ni sâbraziú .
*AFB:    úzaútrý .
*AFY:    try štukê tam , u kârydorý stajic´ .
*AFB:    varénnê davaj .
*AFE:    persname , zaútrâ , jeslê , étâ samâ +...
*AFE:    udruh , možý , jeslê ja âpazdaju , jeslê ran´šý pryjedzêcê , na pervâm étažé zajmi tut na (.) kroú očýrýdz´ .
*AFY:    kroú .
*AFE:    tam ljudzej večnâ .
*AFE:    na ftarom étažé tam ni budzê stol´kê ljudzej , pâtamu što tam (.) pa zapêsê .
*AFE:    tam ix bahatâ ni budzê .
*AFE:    a tut budzê bahatâ .
*AFY:    i ot zaútrý srada , budzê talpa .
*AFY:    nadâ ranej jexâc´ .
*AFE:    nu , k vas´mi , štob tam +...
*AFE:    ja , jeslê palučýccý +...
*AFE:    možý , persname zaútrâ pâdvjaze .
*AFE:    ty zaútrâ na mašynê na rabotu ?
*AFY:    dak , mo , pa cjabe pryjexâc´ , da i pajedâm ?
*AFS:    neâ , zaútrâ ja +/.
*AFE:    aj , ja ni znaju .
*AFS:    +, navernâ , u petrýkâú jedu .
*AFY:    pryjedu , sjadzi domâ .
*AFE:    pryjedzêš ?
*AFY:    my bjaz dvâccaci (.) vosêm vyjêdâm .
*AFY:    ranej .
*AFE:    ne , dak ranej tady vyjažžaj .
*AFY:    nu , polvas´mohâ .
*AFE:    polvasmohâ , štob ranej pryjexâc´ .
*AFE:    štob ni byla takajê očýrýdz´ .
@End
(Stand: 23.11.2023)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page