fam_ak_25

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus, nan

@Participants:    AF1 na, AF2 na, AFU na, AFL na, AFO na, AFJ Town, AFM na

@ID:    nan|fam|AF1|||peripher||na|||

@ID:    nan|fam|AF2|25;|female|peripher||na|professional||

@ID:    nan|fam|AFU|||peripher||na|||

@ID:    hyru|fam|AFL|||central||na|||

@ID:    hyru|fam|AFO|||central||na|||

@ID:    rus|fam|AFJ|18;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyb|fam|AFM|39;|female|central||na|professional||

@L1 of AF2:    be+ru

@L1 of AFJ:    be+ru

@MT of AF2:    brms

@MT of AFJ:    be

@FL of AF2:    brms

@FL of AFJ:    brms

@Situation:    Conversation at work

*AF1:    a my dvaždy platêm ljudêm zarplatu .

*AF1:    my na frankâ (.) verxnêm skladê stryljujêm .

*AF1:    a ad frankâ verxnêvâ skladâ pêrýtryljujêm iščo raz .

@New Episode

*AF1:    ja dvajnuju zarplatu pâluču .

*AF2:    ne , nu što dvajnajê zarplatâ , to jasnâ .

*AF2:    što dvajnajê , tak (.) swearword .

*AF1:    to žý samâjê , tryljujêt , nâzyvajêcý .

*AF1:    a vot kak étâ kamu râskazat´ , étâ +...

*AF1:    (..) da užé ž pânakuplêvâlê étêx šas@w nokâú .

*AF1:    užé ž xvatajêt .

*AF1:    dalžno vrodê by narmal´nâ byt´ .

*AFU:    i vsë raúno .

*AF1:    vsë ravno bé@k +...

@New Episode

*AF2:    [_/] étâ samâ , i u mine šas@w +...

*AF2:    vot ja dumâju +...

*AF2:    daj ja (.) sveru +...

*AF2:    što ja sveru , žurnal svoj , tak ?

*AF2:    što ja pakazyvâju (.) xozraščotu sumu pradalê ["] .

*AF2:    i sveru , što my pa pravodkâx pravodêm .

*AF2:    nu , što [_/] što platêm , što , étâ samâ +...

*AF2:    raščoty samê .

*AF2:    a što ž ne idec´ , ja +...

*AF2:    ne idec´ .

*AF2:    ja načýlâ , étâ samâ , každy mesêc +...

*AF2:    a jos tvaju makâúku , dak šo ž ne idec´ ?

*AF2:    ja tady dâkâlupalâs´ , šo étâ trylëúkâ u minê +...

@New Episode

*AFL:    jidec´ !

*AFL:    dumâju , što ž u mja@w ne jidec´ .

*AFL:    ne , vy xârašo raskazvâjêcê .

@New Episode

*AF2:    zadeccý , jedzê narmal´nâ +...

*AF2:    ja ni meju raskazvâc´ .

*AF2:    a ja ščé@w +...

*AF2:    jesê vot xto-tâ što-tâ ni znajê , i ja úzjalas´ râskazac´ +...

*AF2:    i jeslê mine čýlavek (.) s pervâvâ razâ ni ponêú +...

*AF2:    bol´š ja jamu ni xoču raskazyvâc´ .

@New Episode

*AFL:    užé nixto nêkavo tada@w ni pajmët .

*AF1:    pânimajêcê , va pervyx , ani v homêlê tožý sidjat , tak .

*AF1:    ani vot +...

*AF1:    možý , i bumahâ kakajê i pryjdê k jim .

*AF1:    a jany patom nam zabudut skazac´ , jak ja pra étât frankâ promsklad .

@New Episode

*AF2:    a to ž ja zabudus´ , jak durnojê +...

*AF2:    jak vot tajê vo persname persname .

*AF2:    mne von pa dvižénêju patom râskazalâ .

*AF2:    što ty [_//] vy ni pravêl´nâ âtražajêtê mâbêlizacýju (.) za lêsâpradukty .

@New Episode

*AF2:    ja ž joj kul´turnâ úsë râskazalâ , i jina neštâ skazalâ +"/.

*AF2:    +" vy (.) pravy , étâ ja vas zâkružylâ .

*AF2:    tjaper vo réž , sali i skažýš +"/.

*AF2:    +" persname , râskažy +/.

*AF1:    što ty hâvarylâ , da ?

*AF2:    +, što jana tabe kazalâ , i što ty âb´jasnilâ .

*AF2:    ni chréna ni pomnêt .

*AF2:    <ja úža>[_/] ja uža sabe , étâ , i iksêkê , i ihrýkê rýsavalâ .

*AF2:    i pljusêkê , i minusy , vo , dub dubâm , ni znaju , šo ja joj râskazalâ .

*AF2:    nu neštâ râskazalâ , jana sa mnoj sâhlasilâs´ .

@New Episode

*AF2:    ja joj râskazalâ , a jana havorâ +...

@New Episode

*AF2:    sëdnê vo (.) skažuc´ +"/.

*AF2:    +" zaréžým , ilê raskazyvâj .

*AF2:    ni râskažu .

*AF2:    vo sjadelâ , dumâlâ , dumâlâ .

*AF2:    ja i tojê pljusavalâ , i tojê pljusavalâ , ni pâlučajêcý .

@New Episode

*AF1:    frankâ verxnê sklad , frankâ prâmižutâčny sklad .

*AF1:    de byla tajê buma@k +...

*AF1:    nu ja cjaper ni čytaju .

*AF1:    kada@w ja tada@w vnikalâ , dak ja jaščé , možý , de-tâ i bačýlâ .

*AF1:    zrycêl´nâjê mne@w pamêc´ xarošýjê , mahla b úspomnêt´ .

*AF1:    nu tiper ja ni čytalâ (.) nêčyvo nêkahda , i ja ni znaju jakajê .

*AF1:    ja pryšla i hâvaru +"/.

*AF1:    +" persname persname <vot hâvaru>["-"] dva mesêcý padrad hâvaru ["-"] vypisyvâjêm pad frankâ pramsklad hâvaru ["-"] sibe ["-"] pâlučylês´ , što mâcer´´jal´nâ ja hâvaru ["-"] vyšý jaho stalê (.) xx +...

*AF1:    ana na mine hljadic´ , havorýc´ +"/.

*AF1:    +" što ?

*AF1:    ja ž +"/.

*AF1:    +" pa frankâ promskladu .

*AF1:    ana hâvaryt +"/.

*AF1:    +" persname , a pa čom ty vypisyvâlâ ?

*AF1:    +" nu , pa frankâ verxnêmu .

*AF1:    ana šo-tâ takajê +"/.

*AF1:    +" ty ni sdurélâ ?

*AF1:    ja hru@w +"/.

*AF1:    +" ja ne .

*AF1:    ana hryt@w +"/.

*AF1:    +" dak nadâ ž tol´kâ pa frankâ promskladu vypisyvâc´ .

*AF1:    +" pa frankâ verxnêmu skladu vypisvâjêcý tokâ@w pa naradâm ispalkomâ .

*AF1:    +" vsë .

*AF1:    +" vsë âstal´nojê idët pa frankâ promskladu , ilê frankâ prâmižutâčnâmu skladu .

*AF1:    +" tam (.) v âsârtiment tam vot étâ +...

*AF1:    ja hru@w +"/.

*AF1:    +" a my ž ni delâlê , tol´kâ hru@w ["-"] aúhust padpisân tak .

*AF1:    +" i sentjabr .

@New Episode

*AF1:    ana havorýt +"/.

*AF1:    +" što ty takojê prydumâlâ ?

*AF1:    ja hru@w +...

@New Episode

*AF1:    +" ne , nu tak a što mne delâc´ ?

@New Episode

*AF1:    +" ja patom pâsavetujus´ , tabe skažu .

*AF1:    prýxažu poslê sâvišča@k [_///] poslê étâj kalehêjê .

@New Episode

*AF1:    ú talecê ústryčaju , jana +"/.

*AF1:    +" persname , ni valnujsê , takix , jak ty , pačci úse .

@New Episode

*AF1:    +" étâ úsë +...

*AF1:    +" i ú zatraty u vas paétâmu nizkêjê .

*AF1:    nu pravêl´nâ , što my pišým pa frankâ promskladu , a što pa frankâ verxnêmu .

*AF1:    na pracéntâv pijsjat@w darožý [_///] v sto raz pâlučajêcý .

*AF2:    i vot , deúkê , znajêcê što .

*AF2:    ja vot šas@w vot âtkârékcirâvâlâ , da ?

*AF2:    nu jeslê b jany ni sviralê , étâ samâ +...

*AF2:    ja âtkârékciruju , dapuscêm , tak ?

*AF2:    skažuc´ +"/.

*AF2:    +" a šo ú vas za kvartal stokâ@w malâ dvižénêjê ?

*AF1:    tak i skažýš +"/.

*AF1:    +" pâdkârékcirâvâlâ , ašybkâ našlas´ .

*AF1:    ničë@w tut strašnâvâ njama .

*AF1:    my ž dažý stacistêku pâpraúljajêm .

*AF2:    šas@w pâzvanju persname persname .

*AF2:    nu tak i ž jak joj krasivâ râskazac´ ?

@New Episode

*AF1:    nadâ kâréktirâvât´ , kanešnâ .

*AF2:    vot da , cjaper vo da mjane dašlo , što ja +...

*AF2:    nu , dašlo da mine daúno , što trylëúku +...

*AF2:    pâlučajêcý , što trylëúkâ , étâ samâ +...

*AF2:    ja trylëúku pljusuju zâhatoúku .

*AF2:    a patom jiščé ž jak baču , što [_/] u rýlizayju našý +...

*AF2:    u v adnom pâlučajêcý , što (.) urýlizacýjê strylëvânâ .

*AF2:    stavêm užé sumu u žurnalê , što étâ rýlezovânâjê sumâ , tak ?

*AF2:    patom strylëúkê znoú rýalizavalê , znoú žý st@k +/.

*AF1:    dvaždy ?

*AF2:    jano dvaždy .

*AF2:    ja étâ âútâmacičýskê dâbaúljaju ú zâhatoúku .

*AF2:    a na hréna ?

*AF1:    étê sklady zdelâlê , tak ?

*AF1:    u mênisterstvê , a réal´nâ ne ponêlê , kak ano na samâm delê budêt delâcý v lesu .

*AF2:    da , i vot , étâ samâ , i pajdu +/.

*AF1:    any ž vidêtê kak ščytalê , što ni strylëvânâ , ni dalžno byt´ .

*AF1:    ano dalžno byt´ vsë strylëvânâ .

@New Episode

*AFO:    ty u pjatnêcu u zahulê byla ?

*AFO:    u lunineckâm (.) byla ?

*AFO:    jezdêlâ ?

@New Episode

*AFO:    persname , što ty za âhréhat pryneslâ ?

*AFO:    padslušývât´ nas budêš ?

*AFJ:    da , âbizatêl´nâ !

*AFO:    jesê te@w nužýn kamp´jutâr , idi za moj .

*AFO:    lučšý , persname , ni čjapaj .

@New Episode

*AFO:    ne , nja nadâ ?

*AFJ:    ne , ni nadâ .

*AFO:    étâ , tak a ja dumâlâ , možýt , kamp´jutér te@w nadâ k tvajej cackê .

*AFJ:    (..) u vas žurnaly jest´ ?

*AFO:    čivo u minja jest´ ?

*AFJ:    jurnaly .

*AFO:    +< xočêš pâlistat´ , pâčitat´ što-nibud´ ?

*AFJ:    da .

*AFO:    išë što pridumâj , jurnaly +...

*AFO:    von nejkê z modâmê ližyc´ , swearword jakajê-nibud´ .

@End

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page