fam_ak_25

@Begin @Languages:    hyb, hyru, rus, nan @Participants:    AF1 na, AF2 na, AFU na, AFL na, AFO na, AFJ Town, AFM na @ID:    nan|fam|AF1|||peripher||na||| @ID:    nan|fam|AF2|25;|female|peripher||na|professional|| @ID:    nan|fam|AFU|||peripher||na||| @ID:    hyru|fam|AFL|||central||na||| @ID:    hyru|fam|AFO|||central||na||| @ID:    rus|fam|AFJ|18;|female|central||Town|higher|| @ID:    hyb|fam|AFM|39;|female|central||na|professional|| @L1 of AF2:    be+ru @L1 of AFJ:    be+ru @MT of AF2:    brms @MT of AFJ:    be @FL of AF2:    brms @FL of AFJ:    brms @Situation:    Conversation at work *AF1:    a my dvaždy platêm ljudêm zarplatu . *AF1:    my na frankâ (.) verxnêm skladê stryljujêm . *AF1:    a ad frankâ verxnêvâ skladâ pêrýtryljujêm iščo raz . @New Episode *AF1:    ja dvajnuju zarplatu pâluču . *AF2:    ne , nu što dvajnajê zarplatâ , to jasnâ . *AF2:    što dvajnajê , tak (.) swearword . *AF1:    to žý samâjê , tryljujêt , nâzyvajêcý . *AF1:    a vot kak étâ kamu râskazat´ , étâ +... *AF1:    (..) da užé ž pânakuplêvâlê étêx šas@w nokâú . *AF1:    užé ž xvatajêt . *AF1:    dalžno vrodê by narmal´nâ byt´ . *AFU:    i vsë raúno . *AF1:    vsë ravno bé@k +... @New Episode *AF2:    [_/] étâ samâ , i u mine šas@w +... *AF2:    vot ja dumâju +... *AF2:    daj ja (.) sveru +... *AF2:    što ja sveru , žurnal svoj , tak ? *AF2:    što ja pakazyvâju (.) xozraščotu sumu pradalê ["] . *AF2:    i sveru , što my pa pravodkâx pravodêm . *AF2:    nu , što [_/] što platêm , što , étâ samâ +... *AF2:    raščoty samê . *AF2:    a što ž ne idec´ , ja +... *AF2:    ne idec´ . *AF2:    ja načýlâ , étâ samâ , každy mesêc +... *AF2:    a jos tvaju makâúku , dak šo ž ne idec´ ? *AF2:    ja tady dâkâlupalâs´ , šo étâ trylëúkâ u minê +... @New Episode *AFL:    jidec´ ! *AFL:    dumâju , što ž u mja@w ne jidec´ . *AFL:    ne , vy xârašo raskazvâjêcê . @New Episode *AF2:    zadeccý , jedzê narmal´nâ +... *AF2:    ja ni meju raskazvâc´ . *AF2:    a ja ščé@w +... *AF2:    jesê vot xto-tâ što-tâ ni znajê , i ja úzjalas´ râskazac´ +... *AF2:    i jeslê mine čýlavek (.) s pervâvâ razâ ni ponêú +... *AF2:    bol´š ja jamu ni xoču raskazyvâc´ . @New Episode *AFL:    užé nixto nêkavo tada@w ni pajmët . *AF1:    pânimajêcê , va pervyx , ani v homêlê tožý sidjat , tak . *AF1:    ani vot +... *AF1:    možý , i bumahâ kakajê i pryjdê k jim . *AF1:    a jany patom nam zabudut skazac´ , jak ja pra étât frankâ promsklad . @New Episode *AF2:    a to ž ja zabudus´ , jak durnojê +... *AF2:    jak vot tajê vo persname persname . *AF2:    mne von pa dvižénêju patom râskazalâ . *AF2:    što ty [_//] vy ni pravêl´nâ âtražajêtê mâbêlizacýju (.) za lêsâpradukty . @New Episode *AF2:    ja ž joj kul´turnâ úsë râskazalâ , i jina neštâ skazalâ +"/. *AF2:    +" vy (.) pravy , étâ ja vas zâkružylâ . *AF2:    tjaper vo réž , sali i skažýš +"/. *AF2:    +" persname , râskažy +/. *AF1:    što ty hâvarylâ , da ? *AF2:    +, što jana tabe kazalâ , i što ty âb´jasnilâ . *AF2:    ni chréna ni pomnêt . *AF2:    <ja úža>[_/] ja uža sabe , étâ , i iksêkê , i ihrýkê rýsavalâ . *AF2:    i pljusêkê , i minusy , vo , dub dubâm , ni znaju , šo ja joj râskazalâ . *AF2:    nu neštâ râskazalâ , jana sa mnoj sâhlasilâs´ . @New Episode *AF2:    ja joj râskazalâ , a jana havorâ +... @New Episode *AF2:    sëdnê vo (.) skažuc´ +"/. *AF2:    +" zaréžým , ilê raskazyvâj . *AF2:    ni râskažu . *AF2:    vo sjadelâ , dumâlâ , dumâlâ . *AF2:    ja i tojê pljusavalâ , i tojê pljusavalâ , ni pâlučajêcý . @New Episode *AF1:    frankâ verxnê sklad , frankâ prâmižutâčny sklad . *AF1:    de byla tajê buma@k +... *AF1:    nu ja cjaper ni čytaju . *AF1:    kada@w ja tada@w vnikalâ , dak ja jaščé , možý , de-tâ i bačýlâ . *AF1:    zrycêl´nâjê mne@w pamêc´ xarošýjê , mahla b úspomnêt´ . *AF1:    nu tiper ja ni čytalâ (.) nêčyvo nêkahda , i ja ni znaju jakajê . *AF1:    ja pryšla i hâvaru +"/. *AF1:    +" persname persname <vot hâvaru>["-"] dva mesêcý padrad hâvaru ["-"] vypisyvâjêm pad frankâ pramsklad hâvaru ["-"] sibe ["-"] pâlučylês´ , što mâcer´´jal´nâ ja hâvaru ["-"] vyšý jaho stalê (.) xx +... *AF1:    ana na mine hljadic´ , havorýc´ +"/. *AF1:    +" što ? *AF1:    ja ž +"/. *AF1:    +" pa frankâ promskladu . *AF1:    ana hâvaryt +"/. *AF1:    +" persname , a pa čom ty vypisyvâlâ ? *AF1:    +" nu , pa frankâ verxnêmu . *AF1:    ana šo-tâ takajê +"/. *AF1:    +" ty ni sdurélâ ? *AF1:    ja hru@w +"/. *AF1:    +" ja ne . *AF1:    ana hryt@w +"/. *AF1:    +" dak nadâ ž tol´kâ pa frankâ promskladu vypisyvâc´ . *AF1:    +" pa frankâ verxnêmu skladu vypisvâjêcý tokâ@w pa naradâm ispalkomâ . *AF1:    +" vsë . *AF1:    +" vsë âstal´nojê idët pa frankâ promskladu , ilê frankâ prâmižutâčnâmu skladu . *AF1:    +" tam (.) v âsârtiment tam vot étâ +... *AF1:    ja hru@w +"/. *AF1:    +" a my ž ni delâlê , tol´kâ hru@w ["-"] aúhust padpisân tak . *AF1:    +" i sentjabr . @New Episode *AF1:    ana havorýt +"/. *AF1:    +" što ty takojê prydumâlâ ? *AF1:    ja hru@w +... @New Episode *AF1:    +" ne , nu tak a što mne delâc´ ? @New Episode *AF1:    +" ja patom pâsavetujus´ , tabe skažu . *AF1:    prýxažu poslê sâvišča@k [_///] poslê étâj kalehêjê . @New Episode *AF1:    ú talecê ústryčaju , jana +"/. *AF1:    +" persname , ni valnujsê , takix , jak ty , pačci úse . @New Episode *AF1:    +" étâ úsë +... *AF1:    +" i ú zatraty u vas paétâmu nizkêjê . *AF1:    nu pravêl´nâ , što my pišým pa frankâ promskladu , a što pa frankâ verxnêmu . *AF1:    na pracéntâv pijsjat@w darožý [_///] v sto raz pâlučajêcý . *AF2:    i vot , deúkê , znajêcê što . *AF2:    ja vot šas@w vot âtkârékcirâvâlâ , da ? *AF2:    nu jeslê b jany ni sviralê , étâ samâ +... *AF2:    ja âtkârékciruju , dapuscêm , tak ? *AF2:    skažuc´ +"/. *AF2:    +" a šo ú vas za kvartal stokâ@w malâ dvižénêjê ? *AF1:    tak i skažýš +"/. *AF1:    +" pâdkârékcirâvâlâ , ašybkâ našlas´ . *AF1:    ničë@w tut strašnâvâ njama . *AF1:    my ž dažý stacistêku pâpraúljajêm . *AF2:    šas@w pâzvanju persname persname . *AF2:    nu tak i ž jak joj krasivâ râskazac´ ? @New Episode *AF1:    nadâ kâréktirâvât´ , kanešnâ . *AF2:    vot da , cjaper vo da mjane dašlo , što ja +... *AF2:    nu , dašlo da mine daúno , što trylëúku +... *AF2:    pâlučajêcý , što trylëúkâ , étâ samâ +... *AF2:    ja trylëúku pljusuju zâhatoúku . *AF2:    a patom jiščé ž jak baču , što [_/] u rýlizayju našý +... *AF2:    u v adnom pâlučajêcý , što (.) urýlizacýjê strylëvânâ . *AF2:    stavêm užé sumu u žurnalê , što étâ rýlezovânâjê sumâ , tak ? *AF2:    patom strylëúkê znoú rýalizavalê , znoú žý st@k +/. *AF1:    dvaždy ? *AF2:    jano dvaždy . *AF2:    ja étâ âútâmacičýskê dâbaúljaju ú zâhatoúku . *AF2:    a na hréna ? *AF1:    étê sklady zdelâlê , tak ? *AF1:    u mênisterstvê , a réal´nâ ne ponêlê , kak ano na samâm delê budêt delâcý v lesu . *AF2:    da , i vot , étâ samâ , i pajdu +/. *AF1:    any ž vidêtê kak ščytalê , što ni strylëvânâ , ni dalžno byt´ . *AF1:    ano dalžno byt´ vsë strylëvânâ . @New Episode *AFO:    ty u pjatnêcu u zahulê byla ? *AFO:    u lunineckâm (.) byla ? *AFO:    jezdêlâ ? @New Episode *AFO:    persname , što ty za âhréhat pryneslâ ? *AFO:    padslušývât´ nas budêš ? *AFJ:    da , âbizatêl´nâ ! *AFO:    jesê te@w nužýn kamp´jutâr , idi za moj . *AFO:    lučšý , persname , ni čjapaj . @New Episode *AFO:    ne , nja nadâ ? *AFJ:    ne , ni nadâ . *AFO:    étâ , tak a ja dumâlâ , možýt , kamp´jutér te@w nadâ k tvajej cackê . *AFJ:    (..) u vas žurnaly jest´ ? *AFO:    čivo u minja jest´ ? *AFJ:    jurnaly . *AFO:    +< xočêš pâlistat´ , pâčitat´ što-nibud´ ? *AFJ:    da . *AFO:    išë što pridumâj , jurnaly +... *AFO:    von nejkê z modâmê ližyc´ , swearword jakajê-nibud´ . @End
(Stand: 20.04.2022)