fam_ak_5

@Begin
@Languages:    hyb, nan
@Participants:    AFT na, AFH Town, AFC na, AFZ Town
@ID:    hyb|fam|AFT|||central||na|||
@ID:    hyb|fam|AFH|27;|female|central||Town|higher||
@ID:    nan|fam|AFC|44;|female|peripher||na|higher||
@ID:    hyb|fam|AFZ|20;|female|central||Town|professional||
@L1 of AFH:    brms
@L1 of AFC:    brms
@L1 of AFZ:    brms
@MT of AFH:    brms
@MT of AFC:    be+ru
@MT of AFZ:    be
@FL of AFH:    brms
@FL of AFC:    brms
@FL of AFZ:    brms
@Situation:    Conversation at work
*AFT:    ja net , ja kol´cý ni ljublju .
*AFH:    ja xač´u s tym krasnym kamnêm sibe .
*AFC:    kulon ?
*AFH:    kulon (.) na tu cépku , zdarovuju .
*AFH:    ne , xx étu , a na tuju .
*AFT:    persname , ja cépâčkê nasic´ ne úmeju .
*AFT:    va-pervyx , dlja mjane tojê , što nadâ snimac´ i âdzivac´ +...
*AFT:    vot utrâm , dapuscêm , dlja mjane étâ ni bylo +/.
*AFH:    ot anâ smijocssý .
*AFT:    +, i ja úsë ni mahu nadzec´ i úsë .
*AFH:    ja k cépkê pryvyklâ .
*AFH:    sirožkê ú mine snimajucý , kol´cý vse snimajucý , braslety snimajucý , cépkâ ne snimajêcý nêkada@w , kakajê b ni bylâ .
*AFC:    a ú mjane ser´hê ne snimajucý nêkahda .
*AFH:    jeslê b bylê malên´kêjê , možýt byc´ , ja ne snimalâ .
*AFH:    a tak , ja vam ser´joznâ hâvaru , vot ja jak jejo adzelâ +...
*AFH:    i byla tonên´kâ , paka ni parvalâ .
*AFH:    ležyt , rvan´ja , u menja kučý .
*AFH:    nu kak-tâ pasmotrýš , stokâ@w dzenêh âddavac´ za pêrekatku , možnâ ješ´čë kal´co za étâ kupic´ .
*AFZ:    cëc´ persname , vy parol´ znajêcê ?
*AFC:    da .
*AFC:    nol´ , šés´@w , nol´ , vosêm .
*AFT:    ja [_///] kol´cý ú mene nikolê ni snimajucý , sjarožkê u mene +/.
*AFC:    tokâ@w tam hledzi , nêčivo nidze ni [_/] ni [_/] ni povredzi , bo budzê <harélâ xatâ , hary xleú>["] .
*AFH:    asobênâ nam .
*AFC:    što jej ?
*AFC:    jana sëdnê je , zaútrâ netu .
*AFT:    ú mine , persname , tož kol´cý ni snimajucý .
*AFT:    i sjarožkê +/.
*AFH:    ja jeslê što +/.
*AFT:    +, ni snimajucý .
*AFT:    nu cépkâ , i (.) jeslê braslety +/.
*AFH:    ne , ja snimalâ .
*AFT:    ja dažý (.) ot dzen´ [_///] jeslê ot (.) úsë nadzenu , ja dzen´ xažu , ú mine +/.
*AFH:    no vsë vremê +/.
*AFT:    <ja ne>[_/] ja ne mahu ú jom .
*AFT:    da jeslê ja +/.
*AFH:    +, za vsë vremê ja ciralâ dva razâ , i úsë nâxadzilâs´ .
*AFH:    pâciralâ ú pervy raz , mne tady pâdarylê žý i cépâč´ku takuju , zâlatuju , kručênuju .
*AFT:    ja tabe raskazvâlâ , jak ja svajo âbručal´nâjê kal´co pâceralâ ?
*AFH:    slušýj , kručýnâjê jana .
*AFH:    ty raskazvâlâ .
*AFH:    byla ana takaâ s krescêkâm .
*AFH:    nu , na dzêskacekê ú pareč´´ê staim .
*AFH:    vot staju , jesc´ vsë .
*AFH:    âpuskaju hlaza , ana ležyt ú mene pad nahamê .
*AFH:    i nixto ničo tam , ni tam , nu štob âbnimaúsê , cýlavaúsê +...
*AFT:    +< ana sama ú cjabe .
*AFH:    pânimajêcê , ot staju raš´šytyvâjus´ ja , papravêlâ , vsë , ana visit .
*AFH:    tokâ@w tak vot (.) pâvernulsê v storânu , hležu , krescêk [_//] cépâč´kâ pad nahamê .
*AFH:    a [_/] a vot étâ dva hodâ nazad .
*AFH:    úžé ú lesxozê rabotâlâ , ot étâ kal´co .
*AFH:    u mamy šla (.) s pohrêbâ , bralâ markofku .
*AFH:    pryšla (.) ú xatu , kal´ca nima .
*AFH:    pêrarylê ves´ , i tolku .
*AFH:    úsju markoúku vynêlê , nema .
*AFT:    u nas âbručal´nâjê kal´co ceralâ ja i ceral persname svajo .
*AFH:    u kaho šo našli .
*AFT:    no pervy pâceraú persname .
*AFT:    persname pâcerjaú , kahda (.) stajaú , pajexâú u +...
*AFT:    tožý ú dubrovu .
*AFT:    i šo-tâ bralê , i jon (..) pamyú rukê tut vot na ulêcý u jix .
*AFH:    to samâ , jak u mjanê .
*AFT:    i vycêr , persname , kada@w vyciraú +...
*AFT:    jemu , va-pervyx , âbručal´nâjê persname kal´co my pâkupalê , bylâ letâ , žarâ .
*AFT:    my pâkupalê u kalinkâvêč´âx .
*AFT:    mne kalinkâvêčê , mozyr [-] étâ adzin horâd , bez raznêcý .
*AFT:    i my pâkupalê jemu , da ?
*AFT:    kada@w pâkupalê étâ kal´co , jon tada@w (.) pa cêlefonu , pomnju , râzhavarvâú .
*AFT:    i tak ot pamerêl , narmal´nâ .
*AFH:    narmal´nâ .
*AFT:    nu , i vot (.) tak ot narmal´nâ i kupilê .
*AFH:    +< a bâl´šavatâ , da ?
*AFT:    i jano bylâ bâl´šévatâ , pâtamu šta byla žara , pal´cý âcikli .
*AFT:    úsë , i jano jamu bylâ së@w rémê bâl´šavatâ .
*AFT:    i jon dažý potym jaho ni na étâm , a na ot étâm pal´cý +...
*AFT:    panjatnâ , da ?
*AFT:    i jano , kada@w jon rukê vycêr , jno úpalâ .
*AFT:    jon mne zvonêc´ i ha@k +...
*AFT:    a bylâ vot , nu , letâ , večêr .
*AFT:    jon mne zvonêc´ i havorýc´ +"/.
*AFT:    +" ja pâcjaraú kal´co .
*AFT:    a jon tokâ@w pamyúsê vot u vannâj , pomnju , pajexâú ú dubrovu .
*AFT:    úsë , tut zajezžalê na zapraúku [_///] skazaú , zâježaú na zapraúku .
*AFT:    i jany vernulês´ , i na zapraúku .
*AFT:    i svicilê , i z persname persname , i z persname šukalê .
*AFT:    ja úsju vannu ablazêlâ : i pad mašynkâj , i ú vannâj .
*AFH:    našla ?
*AFT:    nidze net .
*AFT:    jon jeho pâcjaraú u dubrovê na kryl´cé .
*AFT:    i k persname k majoj pryšla cëtkâ utrâm daic´ karoú , bo persname byla na rabocê .
*AFT:    i tajê pâdailâ karovu , i (.) persname pryšla s raboty .
*AFT:    ne , i xadzilâ , i nixto .
*AFT:    pâdailâ karovu , pryšla , i persname havorýc´ +"/.
*AFT:    +" ja idu s raboty , a tajê , vidnâ , nu , úžé karovu pâdailâ i idzê s xljava s mâlakom .
*AFT:    +" i haorýc´@w ["-"] daxodzêm da kryl´ca abojê (.) i haorýc´@w ["-"] jana zamecêlâ i +...
*AFT:    +" i haorýc´@w ["-"] dvajox pâhljadajêm na tojê kal´co , xoc´ ja pâdymaju .
*AFT:    +" i pervâ mysl´ [-] persname .
*AFT:    +" ja vot čyk-čyk , sâpahi snimaju .
*AFT:    +" s tym kal´com zâxažu haorýc´@w ["-"] u spal´nju .
*AFT:    +" ú persname na ruke , nu , nadzetâ kal´co .
*AFT:    +" čyjo ?
*AFT:    a (.) patom , étâ , i jana úža +...
*AFT:    i , nu značýc´ , persname zvonêc´ .
*AFT:    ne , vidnâ , i navernâ ja zvanju .
*AFT:    ilê , možý , ne .
*AFT:    jna pašla pâhledzelâ , a ja joj navernâ večýrâm zvanilâ , hâvarylâ , što persname pâceraú kal´co .
*AFT:    jna tady zvonêc´ +"/.
*AFT:    +" znajêš , dze tvajho persname kal´co ?
*AFT:    +" u mjane vot na kryl´cé ljažyc´ .
*AFT:    úsë , patom hâaryt@w +"/.
*AFT:    +" da , ja myú ruki +/.
*AFC:    xârašo , što addalê .
*AFT:    +, j pâceraú .
*AFT:    a patom užé ž zimoj (.) pâceralâ ja .
*AFT:    no persname kak-tâ srazu poslê svadz´by ot , nu , nâzyvajêcý , pâcjaraú .
*AFT:    a (.) ja patom užé .
@End
(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page