fam_ak_8

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus, nan

@Participants:    AFO na, AFK na, AFL na, AFM na, AFJ Town, AFG na

@ID:    hyru|fam|AFO|||central||na|||

@ID:    nan|fam|AFK|||peripher||na|||

@ID:    hyru|fam|AFL|||central||na|||

@ID:    hyb|fam|AFM|39;|female|central||na|professional||

@ID:    rus|fam|AFJ|18;|female|central||Town|higher||

@ID:    nan|fam|AFG|||peripher||na|||

@L1 of AFJ:    be+ru

@MT of AFJ:    be

@FL of AFJ:    brms

@Situation:    Conversation at work with several short telephone conversations

*AFO:    ni dâzvanilâs´ , možý požžý , dobrâ .

*AFO:    (...) šést´ na nivê i sorâk dva na étâm , a âstal´nyjê úžé vse pâpisalê , ú vsex sxodêccý .

@New Episode

*AFK:    zdrastvujcê , djaúčaty , kavo ni vidêl .

*AFK:    persname persname , pomnêš , my (.) rabilê takim opytnym pucëm ?

*AFK:    ja zâmjaraú rasxod toplêvâ za mênêrâlizacýju palos .

*AFK:    my pâdhatovêlê prykaz .

@New Episode

*AFO:    prikaz ?

*AFO:    prikaz de-tâ u persname .

@New Episode

*AFO:    +" užé jany tuju saljarku p´jut´ .

*AFO:    skazaú .

*AFL:    da fiha ?

*AFO:    da ne .

*AFO:    prosêc´ dabaúkê .

*AFL:    na , smyslê , trylëfku ?

*AFL:    na što ?

*AFO:    nu , a na saljarkâ +...

*AFO:    u jix ta što ščé@w ide ?

@New Episode

*AFO:    vyvâzku any ni vodêt praktičêskê .

*AFM:    znajêcê , skol´kê zabraú za dikabr ljubân´ ?

*AFM:    vâsemsot litrâú .

*AFO:    čevo ?

*AFM:    saljary .

*AFO:    (...) značêt , p´juc´ , persname , zamest čaju .

*AFM:    âkcjabratâ (.) šasot semdêsêt , persname čytyrýstâ .

*AFO:    zamest čjaju .

*AFO:    (...) za têlefon zâplacilê ?

*AFM:    jaščé ne .

*AFL:    ja tožý ne placilâ , zarplaty jaščé ni bylo .

@New Episode

*AFL:    persname , étâ apjac´ persname .

*AFL:    persname , pâdskažycê , pažalustâ , mne nadâ cyfrâ .

*AFL:    za dikabr mesêc skokâ@w (.) strýljavalê vy svajim traktârâm ?

*AFL:    bjudžét adel´nâ , xozučët adel´nâ .

*AFL:    (...) ja pâdaždu .

*AFL:    (...) nu hlidicê , šo b ne bylâ , bo jana ú mine šas@w budê .

*AFL:    (...) nu , bo ja budu druhim šas@w zvanic´ , davajcê .

@New Episode

*AFL:    kuda vyšlâ persname persname ?

*AFJ:    ni skazalâ .

*AFO:    ana ničë@w ni hâvarylâ .

*AFL:    a , nu tak pâzvanicê na mabil´ny .

*AFL:    (...) ja úžo dumâju , što slučylâs´ ?

*AFL:    dumâlâ , étâ ú jije plany (.) jakijê užé .

@New Episode

*AFL:    pâzavitê , pažalâstâ , persname .

*AFL:    (...) persname , étâ apjac´ persname .

*AFL:    persname , skažytê mne , skokâ@w bylâ (.) ú vas za dikabr svajim traktârâm strylëvânâ ?

*AFL:    bjudžét adel´nâ , xozučot adel´nâ .

@New Episode

*AFL:    étâ svajim traktârâm ?

*AFL:    i bjudžét ?

*AFL:    (...) roúnâ ?

*AFL:    xârašo , úsë , spasibâ .

@New Episode

*AFL:    da !

*AFL:    aha , davajcê , persname .

*AFL:    (...) dobrâ .

*AFL:    étâ svajim traktârâm ?

*AFL:    (...) úsë , dobrâ .

*AFL:    za dikabr ?

*AFL:    (...) dobrâ , úsë , xârašo , spasibâ .

@New Episode

*AFL:    zdrascê@w , persname !

*AFL:    (...) zvanju vam znoú pa pustomu .

*AFL:    zvanilâ ta persname persname .

*AFL:    skazalâ , što (.) jej sročnâ sënnê nadâ âb´jisnennê , pâčymu nixto ni jezdêú na tojê pâvyšénê kvâlêfikacýjê .

*AFO:    ni nixto , a načjal´nêk .

*AFL:    a , pâčymu načal´nêk ni jezdêú ?

*AFL:    a , étâ persname persname râzhavarývâlâ .

*AFL:    pâčymu načal´nêk ni jezdêú , i (.) xto pajedê v étâm hadu , ci pajeduc´ ?

*AFL:    i užé , haryc´ , jej pramâ šas@w âb´jisnen´nê pisac´ .

*AFL:    (...) nu ana ni znajê , što takojê .

*AFL:    hâvarylâ z persname persname pa têlifonu .

*AFL:    što jej nadâ sročnâ nâpisac´ .

*AFL:    za podpês´ju , úsë , diréktârâ .

*AFL:    čo@w nixto tuda ni jezdêú , (...) pa faksu skidvâú .

*AFL:    što mne nâpisat´ ?

*AFL:    (...) a kuda zvanilê ?

*AFL:    (...) tudy ?

*AFL:    u to účébnâ zâvidenêjê ?

*AFL:    (...) tak nâpišu , što (..) v svjazi s tem , što ne bylâ sfârmirovânâ hrupâ +...

*AFL:    v sâatvetstvujušým (.) vuzê , da i úsë .

*AFL:    a v étâm hadu što nâpisat´ ?

*AFL:    što sâbirajêmsê , ilê što ?

*AFL:    (...) pânila .

*AFL:    dak nâpišu , što sâbirajêmsê v étâm hadu , ci +...

*AFL:    (...) dobrâ , šas@w pâdpišu .

*AFL:    xârašo , dobrâ , persname .

*AFL:    xârašo , davajcê , da svidan´jê .

@New Episode

*AFL:    a (.) vot (.) trylëfkâ mêxaničêskâjê .

*AFL:    na xozraščëtê .

*AFL:    persname [_/] persname naš .

@New Episode

*AFL:    trylëfkâ , maxnač .

*AFL:    étâ ix poúnâjê [_////] polnâjê .

*AFO:    étâ ix , no étâ bez toplêvâ , étâ polnâjê .

*AFL:    da , polnâjê .

*AFL:    trylëfkâ lesâtraktârâm .

*AFL:    čo@w ?

*AFL:    traktârâm ?

*AFL:    maxnač .

@New Episode

*AFL:    persname nam ni nužýn .

*AFL:    on prošý svajim traktârâm .

*AFL:    maxnač´ +...

*AFL:    raz (.) maxnač´ , dvaccýc´ sem , šésêt@w (.) try .

*AFL:    trylëfkâ , maxnač .

@New Episode

*AFL:    čë@w ix stol´kâ mnohâ ?

*AFL:    a (.) jany sjuda i zapërlê persname , a mne nadâ tokâ@w lisničýstvâ .

*AFL:    značýt , sorâk čytyrê , dêvinostvâ dva .

*AFL:    pljus dvacýc´ sem , šéjsêt@w try .

*AFL:    sorâk sem , sto šést´ , nol´ , dva , pravêl´nâ .

@New Episode

*AFL:    persname (.) étâ ix .

*AFO:    étâ čej , ix ?

*AFO:    persname (.) ratmirâvêčskê .

@New Episode

*AFM:    ja hru@w +"/.

*AFM:    +" úspelâ ú persname (.) kâljandar pavesêc´ .

@New Episode

*AFO:    mac´ , ty tak skorâ djujmoúkâj stanêš .

*AFO:    ty minja puhajêš .

*AFO:    ni nadâ tak bystrâ , cišéj .

@New Episode

*AFL:    da .

*AFL:    (...) nu , (...) tak .

*AFL:    (...) ne , mne úsë úmescê , trylëfku vsju .

*AFL:    (...) étâ svajim traktârâm , da ?

*AFL:    (...) xârašo .

*AFL:    i bjudžét ?

*AFL:    (...) úsë , spasibâ bal´šojê .

@New Episode

*AFL:    alo [_/] alo .

*AFL:    persname ?

*AFL:    (...) étâ persname .

*AFL:    neštâ vy mne aby-što pa xozraščotu dalê .

*AFL:    (...) nu pâčymu ?

*AFL:    de u vas strylëvânâ svajim traktârâm trycýc´ , dêvjanostâ sem ?

*AFL:    ja pa naradâm stokâ@w ni vižu .

@New Episode

*AFL:    u vas dažý v samom ačotê napisânâ .

*AFL:    što itaho trylëúkê , dažý ú dnêúnike , vsivo liš trystâ semsêt@w pjac´ kuboú .

*AFL:    nâčynajêm pâdymat´ vo étyjê vot , nima ničohâ .

@New Episode

*AFL:    dvestê semsêt@w sem i šésnacýt´ , no ni trystâ dêvenostâ sem .

@New Episode

*AFL:    škaba zakrylâ ?

*AFL:    (...) značýt , škaba (.) na sjabe zakrylâ , što li ?

@New Episode

*AFL:    a , ja pa vašým padnjalâ , ni xvatajê .

*AFL:    dumâju +"/.

*AFL:    +" što ta za aby-što takojê ?

*AFL:    úsë , dobrâ , zdavajtê .

*AFL:    dobrâ , davajtê .

@New Episode

*AFL:    jaho traktâr ú škabe (.) byú .

*AFO:    mamâ dârahajê !

*AFO:    tak tam , možý byt´ , i ú škabe što xočêš .

*AFL:    a ciper jon , nâzyvajêccý , zvaniú ú škabu , ci jon úključyú (.) traktâr .

*AFL:    persname [_//] persname .

*AFL:    ne , lučý +...

*AFL:    ne , sprašu , što skažý .

*AFL:    padu prâvjarac´ .

*AFO:    xlopcý z zâmaročkâmê na úsju holâvu .

*AFL:    étâ ž persname , jeslê ni âšybajus´ , da , pral´nâ ?

*AFL:    da , užo zanêtâ .

@New Episode

*AFL:    persname ?

*AFL:    étâ persname apjat´ .

*AFL:    persname , skažytê , pažalâstâ , a vy vključilê +...

*AFL:    što traktâr u vas ratmirâvêčskê trýljaval , k sibe , ilê net ?

*AFL:    (...) tokâ@w svâjevo ?

*AFL:    úsë , dobry .

*AFL:    xârašo , spasibâ tady .

*AFL:    da svidanêjê .

@New Episode

*AFM:    tak , étâ samâ , persname , ty persname (.) persname +/.

*AFG:    persname .

*AFG:    što-tâ dolžýn vam ?

@New Episode

*AFM:    bol´šý ty ničo brat´ ne budêš ?

*AFM:    tol´kê adno maslâ ?

*AFG:    specmaslâ i (.) cépê , i napil´nêkê , i úsë .

*AFM:    a dubca tabe ni dac´ ?

*AFO:    dat´ !

*AFG:    tam u skladê dadicê mne dubca .

@New Episode

*AFL:    persname +...

*AFL:    blin , čéj étâ persname ?

*AFL:    étâ ixnê .

*AFO:    ratmirâvêčê .

*AFL:    tak , skokâ@w ?

*AFL:    sto dvacýc´ , sorâk šésc´ .

*AFL:    troxê smaniú .

@New Episode

*AFO:    hlaúnâ +"/.

*AFO:    +" ja âstaúljaju mabil´nêk .

*AFO:    nu persname !

*AFO:    tokâ@w ana takojê možý prydumât´ .

*AFO:    a <persname (.) naš>[_/] persname naš +...

@New Episode

*AFL:    mâladec !

*AFL:    prâvjarac´ ne budu (.) bjudžét .

*AFL:    cjucêl´kâ ú cjucêl´ku .

@New Episode

*AFO:    étâ úsë ?

*AFO:    i dubcoú nâdaval , úsjaho nâdaval , da ?

@End

(Stand: 09.06.2021)