fam_ak_8

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus, nan
@Participants:    AFO na, AFK na, AFL na, AFM na, AFJ Town, AFG na
@ID:    hyru|fam|AFO|||central||na|||
@ID:    nan|fam|AFK|||peripher||na|||
@ID:    hyru|fam|AFL|||central||na|||
@ID:    hyb|fam|AFM|39;|female|central||na|professional||
@ID:    rus|fam|AFJ|18;|female|central||Town|higher||
@ID:    nan|fam|AFG|||peripher||na|||
@L1 of AFJ:    be+ru
@MT of AFJ:    be
@FL of AFJ:    brms
@Situation:    Conversation at work with several short telephone conversations
*AFO:    ni dâzvanilâs´ , možý požžý , dobrâ .
*AFO:    (...) šést´ na nivê i sorâk dva na étâm , a âstal´nyjê úžé vse pâpisalê , ú vsex sxodêccý .
@New Episode
*AFK:    zdrastvujcê , djaúčaty , kavo ni vidêl .
*AFK:    persname persname , pomnêš , my (.) rabilê takim opytnym pucëm ?
*AFK:    ja zâmjaraú rasxod toplêvâ za mênêrâlizacýju palos .
*AFK:    my pâdhatovêlê prykaz .
@New Episode
*AFO:    prikaz ?
*AFO:    prikaz de-tâ u persname .
@New Episode
*AFO:    +" užé jany tuju saljarku p´jut´ .
*AFO:    skazaú .
*AFL:    da fiha ?
*AFO:    da ne .
*AFO:    prosêc´ dabaúkê .
*AFL:    na , smyslê , trylëfku ?
*AFL:    na što ?
*AFO:    nu , a na saljarkâ +...
*AFO:    u jix ta što ščé@w ide ?
@New Episode
*AFO:    vyvâzku any ni vodêt praktičêskê .
*AFM:    znajêcê , skol´kê zabraú za dikabr ljubân´ ?
*AFM:    vâsemsot litrâú .
*AFO:    čevo ?
*AFM:    saljary .
*AFO:    (...) značêt , p´juc´ , persname , zamest čaju .
*AFM:    âkcjabratâ (.) šasot semdêsêt , persname čytyrýstâ .
*AFO:    zamest čjaju .
*AFO:    (...) za têlefon zâplacilê ?
*AFM:    jaščé ne .
*AFL:    ja tožý ne placilâ , zarplaty jaščé ni bylo .
@New Episode
*AFL:    persname , étâ apjac´ persname .
*AFL:    persname , pâdskažycê , pažalustâ , mne nadâ cyfrâ .
*AFL:    za dikabr mesêc skokâ@w (.) strýljavalê vy svajim traktârâm ?
*AFL:    bjudžét adel´nâ , xozučët adel´nâ .
*AFL:    (...) ja pâdaždu .
*AFL:    (...) nu hlidicê , šo b ne bylâ , bo jana ú mine šas@w budê .
*AFL:    (...) nu , bo ja budu druhim šas@w zvanic´ , davajcê .
@New Episode
*AFL:    kuda vyšlâ persname persname ?
*AFJ:    ni skazalâ .
*AFO:    ana ničë@w ni hâvarylâ .
*AFL:    a , nu tak pâzvanicê na mabil´ny .
*AFL:    (...) ja úžo dumâju , što slučylâs´ ?
*AFL:    dumâlâ , étâ ú jije plany (.) jakijê užé .
@New Episode
*AFL:    pâzavitê , pažalâstâ , persname .
*AFL:    (...) persname , étâ apjac´ persname .
*AFL:    persname , skažytê mne , skokâ@w bylâ (.) ú vas za dikabr svajim traktârâm strylëvânâ ?
*AFL:    bjudžét adel´nâ , xozučot adel´nâ .
@New Episode
*AFL:    étâ svajim traktârâm ?
*AFL:    i bjudžét ?
*AFL:    (...) roúnâ ?
*AFL:    xârašo , úsë , spasibâ .
@New Episode
*AFL:    da !
*AFL:    aha , davajcê , persname .
*AFL:    (...) dobrâ .
*AFL:    étâ svajim traktârâm ?
*AFL:    (...) úsë , dobrâ .
*AFL:    za dikabr ?
*AFL:    (...) dobrâ , úsë , xârašo , spasibâ .
@New Episode
*AFL:    zdrascê@w , persname !
*AFL:    (...) zvanju vam znoú pa pustomu .
*AFL:    zvanilâ ta persname persname .
*AFL:    skazalâ , što (.) jej sročnâ sënnê nadâ âb´jisnennê , pâčymu nixto ni jezdêú na tojê pâvyšénê kvâlêfikacýjê .
*AFO:    ni nixto , a načjal´nêk .
*AFL:    a , pâčymu načal´nêk ni jezdêú ?
*AFL:    a , étâ persname persname râzhavarývâlâ .
*AFL:    pâčymu načal´nêk ni jezdêú , i (.) xto pajedê v étâm hadu , ci pajeduc´ ?
*AFL:    i užé , haryc´ , jej pramâ šas@w âb´jisnen´nê pisac´ .
*AFL:    (...) nu ana ni znajê , što takojê .
*AFL:    hâvarylâ z persname persname pa têlifonu .
*AFL:    što jej nadâ sročnâ nâpisac´ .
*AFL:    za podpês´ju , úsë , diréktârâ .
*AFL:    čo@w nixto tuda ni jezdêú , (...) pa faksu skidvâú .
*AFL:    što mne nâpisat´ ?
*AFL:    (...) a kuda zvanilê ?
*AFL:    (...) tudy ?
*AFL:    u to účébnâ zâvidenêjê ?
*AFL:    (...) tak nâpišu , što (..) v svjazi s tem , što ne bylâ sfârmirovânâ hrupâ +...
*AFL:    v sâatvetstvujušým (.) vuzê , da i úsë .
*AFL:    a v étâm hadu što nâpisat´ ?
*AFL:    što sâbirajêmsê , ilê što ?
*AFL:    (...) pânila .
*AFL:    dak nâpišu , što sâbirajêmsê v étâm hadu , ci +...
*AFL:    (...) dobrâ , šas@w pâdpišu .
*AFL:    xârašo , dobrâ , persname .
*AFL:    xârašo , davajcê , da svidan´jê .
@New Episode
*AFL:    a (.) vot (.) trylëfkâ mêxaničêskâjê .
*AFL:    na xozraščëtê .
*AFL:    persname [_/] persname naš .
@New Episode
*AFL:    trylëfkâ , maxnač .
*AFL:    étâ ix poúnâjê [_////] polnâjê .
*AFO:    étâ ix , no étâ bez toplêvâ , étâ polnâjê .
*AFL:    da , polnâjê .
*AFL:    trylëfkâ lesâtraktârâm .
*AFL:    čo@w ?
*AFL:    traktârâm ?
*AFL:    maxnač .
@New Episode
*AFL:    persname nam ni nužýn .
*AFL:    on prošý svajim traktârâm .
*AFL:    maxnač´ +...
*AFL:    raz (.) maxnač´ , dvaccýc´ sem , šésêt@w (.) try .
*AFL:    trylëfkâ , maxnač .
@New Episode
*AFL:    čë@w ix stol´kâ mnohâ ?
*AFL:    a (.) jany sjuda i zapërlê persname , a mne nadâ tokâ@w lisničýstvâ .
*AFL:    značýt , sorâk čytyrê , dêvinostvâ dva .
*AFL:    pljus dvacýc´ sem , šéjsêt@w try .
*AFL:    sorâk sem , sto šést´ , nol´ , dva , pravêl´nâ .
@New Episode
*AFL:    persname (.) étâ ix .
*AFO:    étâ čej , ix ?
*AFO:    persname (.) ratmirâvêčskê .
@New Episode
*AFM:    ja hru@w +"/.
*AFM:    +" úspelâ ú persname (.) kâljandar pavesêc´ .
@New Episode
*AFO:    mac´ , ty tak skorâ djujmoúkâj stanêš .
*AFO:    ty minja puhajêš .
*AFO:    ni nadâ tak bystrâ , cišéj .
@New Episode
*AFL:    da .
*AFL:    (...) nu , (...) tak .
*AFL:    (...) ne , mne úsë úmescê , trylëfku vsju .
*AFL:    (...) étâ svajim traktârâm , da ?
*AFL:    (...) xârašo .
*AFL:    i bjudžét ?
*AFL:    (...) úsë , spasibâ bal´šojê .
@New Episode
*AFL:    alo [_/] alo .
*AFL:    persname ?
*AFL:    (...) étâ persname .
*AFL:    neštâ vy mne aby-što pa xozraščotu dalê .
*AFL:    (...) nu pâčymu ?
*AFL:    de u vas strylëvânâ svajim traktârâm trycýc´ , dêvjanostâ sem ?
*AFL:    ja pa naradâm stokâ@w ni vižu .
@New Episode
*AFL:    u vas dažý v samom ačotê napisânâ .
*AFL:    što itaho trylëúkê , dažý ú dnêúnike , vsivo liš trystâ semsêt@w pjac´ kuboú .
*AFL:    nâčynajêm pâdymat´ vo étyjê vot , nima ničohâ .
@New Episode
*AFL:    dvestê semsêt@w sem i šésnacýt´ , no ni trystâ dêvenostâ sem .
@New Episode
*AFL:    škaba zakrylâ ?
*AFL:    (...) značýt , škaba (.) na sjabe zakrylâ , što li ?
@New Episode
*AFL:    a , ja pa vašým padnjalâ , ni xvatajê .
*AFL:    dumâju +"/.
*AFL:    +" što ta za aby-što takojê ?
*AFL:    úsë , dobrâ , zdavajtê .
*AFL:    dobrâ , davajtê .
@New Episode
*AFL:    jaho traktâr ú škabe (.) byú .
*AFO:    mamâ dârahajê !
*AFO:    tak tam , možý byt´ , i ú škabe što xočêš .
*AFL:    a ciper jon , nâzyvajêccý , zvaniú ú škabu , ci jon úključyú (.) traktâr .
*AFL:    persname [_//] persname .
*AFL:    ne , lučý +...
*AFL:    ne , sprašu , što skažý .
*AFL:    padu prâvjarac´ .
*AFO:    xlopcý z zâmaročkâmê na úsju holâvu .
*AFL:    étâ ž persname , jeslê ni âšybajus´ , da , pral´nâ ?
*AFL:    da , užo zanêtâ .
@New Episode
*AFL:    persname ?
*AFL:    étâ persname apjat´ .
*AFL:    persname , skažytê , pažalâstâ , a vy vključilê +...
*AFL:    što traktâr u vas ratmirâvêčskê trýljaval , k sibe , ilê net ?
*AFL:    (...) tokâ@w svâjevo ?
*AFL:    úsë , dobry .
*AFL:    xârašo , spasibâ tady .
*AFL:    da svidanêjê .
@New Episode
*AFM:    tak , étâ samâ , persname , ty persname (.) persname +/.
*AFG:    persname .
*AFG:    što-tâ dolžýn vam ?
@New Episode
*AFM:    bol´šý ty ničo brat´ ne budêš ?
*AFM:    tol´kê adno maslâ ?
*AFG:    specmaslâ i (.) cépê , i napil´nêkê , i úsë .
*AFM:    a dubca tabe ni dac´ ?
*AFO:    dat´ !
*AFG:    tam u skladê dadicê mne dubca .
@New Episode
*AFL:    persname +...
*AFL:    blin , čéj étâ persname ?
*AFL:    étâ ixnê .
*AFO:    ratmirâvêčê .
*AFL:    tak , skokâ@w ?
*AFL:    sto dvacýc´ , sorâk šésc´ .
*AFL:    troxê smaniú .
@New Episode
*AFO:    hlaúnâ +"/.
*AFO:    +" ja âstaúljaju mabil´nêk .
*AFO:    nu persname !
*AFO:    tokâ@w ana takojê možý prydumât´ .
*AFO:    a <persname (.) naš>[_/] persname naš +...
@New Episode
*AFL:    mâladec !
*AFL:    prâvjarac´ ne budu (.) bjudžét .
*AFL:    cjucêl´kâ ú cjucêl´ku .
@New Episode
*AFO:    étâ úsë ?
*AFO:    i dubcoú nâdaval , úsjaho nâdaval , da ?
@End
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page