fam_sm_10

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, nan
@Participants:    SFA Migrant, SFM Migrant, SFF Town, SFL Migrant, SFO na, SF3 na, SF2 na
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFM|55;|female|central||Migrant|higher||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|SFO|56;|female|peripher||na|higher||
@ID:    nan|fam|SF3|49;|female|peripher||na|secondary||
@ID:    nan|fam|SF2|44;|female|peripher||na|higher||
@L1 of SFA:    be+pl
@L1 of SFM:    ru
@L1 of SFF:    brms
@L1 of SFL:    be
@L1 of SF2:    brms
@MT of SFA:    be+ru
@MT of SFM:    ru
@MT of SFF:    be+ru
@MT of SFL:    be
@MT of SF2:    rube
@FL of SFA:    be+pl
@FL of SFM:    ru
@FL of SFF:    brms
@FL of SFL:    be
@FL of SF2:    brms
@Situation:    Conversation at work
*SFA:    kak-tâ nejêk strašnâ , jak zâljacelâ ú éty lesxoz +...
*SFA:    jak tak (.) polčysa atsustvujêš , takojê radâs´ (.) at étâvâ âščuščajêš .
*SFA:    persname , nacisnê , jon u cja@w prostâ vyskâčýúšý z étâvâ .
*SFA:    ne , sam čjajnêk s étâj .
*SFM:    persname , ty (.) zâfâtâhrafirvâj mne jix sjuda , i štob ja jix patom pastavêlâ .
*SFM:    vot ana mne budêt zvanit´ , i štob jejnâjê fâtagrafêjê vyskâčýlâ .
*SFA:    a tam tady ž trébâ s´kidyvâc´ u cêlifon , ali ú bazu , i pad majim nomêrâm kab ja byla .
*SFM:    maji fâtahrafêjê +...
*SFM:    vot u minja ž tut , dapuscêm , jest´ ani +...
*SFM:    u me@w tut ja sama , étâ samâ , i dve maji dočkê .
*SFF:    dyk a u vas kamêrâ tut jesc´ ?
*SFM:    nu , jesc´ vun tam , vun ana .
*SFM:    a vot kak vot jej fâtâhravirvâc´ , vot ja ni znaju .
*SFM:    nu , sfâtâhrafiruj vot mamu .
*SFA:    vo hétkuju laxmatuju , uspakojcês´ !
*SFM:    nu , fâtâhrafiruj .
*SFA:    persname .
*SFF:    dyk ano ž malên´kêj farmat .
*SFM:    o , sfâtâhrafirvâlâ .
*SFM:    u persname vremênê ni bylo .
*SFM:    ana mne skazalâ +"/.
*SFM:    +" davaj fâtahrafêjê .
*SFM:    ja kažu +"/.
*SFM:    +" ne davaj , ni vsë srazu .
*SFM:    šč´as@w ja pâsmatrju , v majix fâtagrafêjêx pâjivilâsê .
*SFL:    ja prypomnêlâ , što sën´nê roúnâ njadzelê , jak my persname persname imjaniny praznâvâlê .
*SFL:    persname snimajcê vos´ .
*SFL:    ulybâčku !
*SFM:    +< ulybajêmsê !
*SFL:    čyk , pcičkâ pâljacelâ .
*SFA:    i ceper užo cêlifon jak zazvonê tvoj da hlaúnâhâ buhalcêrâ , to tam +/.
*SFL:    budzê fizmordzêjê +/.
*SFA:    da .
*SFL:    +, tam stajac´ .
*SFL:    u mjane nadtâ dobrâ na majim mabil´nêku , vo na hétym , što persname mne âddala .
*SFL:    u jaje jak byú mabil´nêk jajenny , dyk (.) ja zvanju , a tam +...
*SFL:    nu , mabil´nêk žý byú papên , u jaje napisânâ papâ ["] , a fâtagrafêju pâmjascilâ maju .
*SFL:    a cjaper jak persname zazvonêc´ ka mne , značýt , u mjane vysvečyvâjêccý papâ ["] .
*SFL:    i maja fâtagrafêjê vylazê mne pad nos .
*SFA:    persname skazalâ persname , pêrjastavêú persname .
*SFA:    a to kazalâ , ú persname (.) mamâ byla persname pad nomêrâm mamâ ["] .
*SFA:    što jana , persname mamâ razvê ?
*SFA:    ljubimâjê ["] persname zrabiú .
*SFM:    ja xač´u , štob moj mabil´nêk , kada@w mne budêt hâvaryc´ , štob fâtahrafêjê byli .
*SFA:    kuda mne sesc´ , persname kažý +/.
*SFM:    vrodzê zlavilâ .
*SFA:    užé cjaper my budzêm zvanic´ , i dažý pad licom .
*SFA:    a jaki jubilej , ja zabylâsê , ú nas ?
*SFL:    njadzelê , jak persname persname raždzen´nê spraúljalê .
*SFA:    krutâ , my hétkâhâ iščé ni praznâvâlê .
*SFL:    u prošluju pjatnêcu étâ bylo .
*SFA:    u prošluju pjatnêcu .
*SFA:    i vesêlâ nam bylo , xârašo , ujutnâ .
*SFL:    +< jubilej sjahodnê , njadzelê .
*SFA:    kali étâ mne vas vjasci ?
*SFA:    ja tak vas pâvjadu , možý , ú jaki (.) vtornêk ci ú sjarédu .
*SFL:    pisjat@w let budzê ?
*SFA:    ha ?
*SFL:    jak pisjat@w let budzê , jubilej ?
*SFA:    nu da , neâ , abedâc´ .
*SFA:    jak pisjat@w let , panjatnâ .
*SFA:    pisjat@w let mne iščé ni skorâ , ja iščé mâladajê .
*SFM:    xočýš pâhljadzec´ sibja ?
*SFA:    oj , ja xaču , ja tak étâ +/.
*SFL:    lučšý ni hljadzec´ .
*SFM:    narmal´nâ .
*SFL:    ja sjabe nênavižu .
*SFM:    vo kakajê xarošýjê !
*SFA:    dajcê mjane pâhljadzec´ .
*SFL:    nejkâjê blandzinkâ ty nâstajaščýjê .
*SFA:    a ja laxmatâjê .
*SFA:    a dze ja blandzinkâ ?
*SFM:    ja prostâ ni očýn´ xârašo znaju , kak yx hljadzec´ tam .
*SFA:    persname +...
*SFA:    a ja , vo étâ ja .
*SFA:    dal´šý kaho ?
*SFA:    da , čo-tâ@w skukožýlâsê .
*SFA:    persname persname hdze ?
*SFA:    étâ xto ?
*SFM:    ščas@w pâhlidim , patom uhadajêm .
*SFM:    persname , a hde ty u menja delâs´ ?
*SFL:    poslê persname , dze ana , paslednêjê .
*SFM:    aj , možý , ano bol´š ni pâmiš´č´ajêccý ?
*SFM:    ilê kak ano ?
*SFA:    vo hétâ strelâčkê .
*SFL:    ty bol´nâ vysokâjê , ne úlezlâ ú âb´´jekciú .
*SFM:    vot xaču persname uvidêt´ i ni znaju , hde ana .
*SFM:    a patom persname pridët i vsex mne ix usunêt .
*SFA:    u mjanje kakoj budzê krutoj cêlifon !
*SFA:    u menja budzê serên´kê takoj .
*SFM:    a ú cibja úžo kada@w budêt zamenênyj ?
*SFA:    kada@w ú persname kuplju , tady i zamenêm .
*SFM:    skažy [_/] skažy mne , kakoj u cibja byl prýdyduščýj cêlifon , ja uhadaju , kakoj cêlifon +/.
*SFA:    u tvajej mamy !
*SFA:    skažy , kakoj byú prýdyduščýj , ja ugadaju , kakoj cêlifon u tvajej mamy .
*SFA:    a persname pâčymu ni snjalê ?
*SFM:    a kislên´kâvâ č´ajku u nas nima ?
*SFA:    kân´jačok u čaj jos´ u nas !
*SFO:    ne , kan´jak jest´ .
*SFA:    nextâ jedzê s´ minskâ .
*SFL:    toj , xto jedzê , dzeržý svjaz´ .
*SFA:    paputânâ úsë ú vas , zaputânâ .
*SFA:    pânimajêš , vot (.) râstrybušylâ b sa zloscê !
*SFM:    radnja ž vašý .
*SFA:    kab pa nas z´ persname radnja byla , to byli b i ljudzê !
*SFL:    talkovâjê byla .
*SFA:    a hétyx c´vêrdalobyx +/.
*SFL:    <xoc´ by>[_/] xoc´ by pa adnéj udalasê .
*SFL:    svaje pjac´ pal´cýú iščé persname neštâ ústavêlâ .
*SFL:    kažu , nu étâ ž nadâ delât´ , étâ ž takojê .
*SFL:    +" zâmalčy skazalâ ["-"] persname persname .
*SFL:    a jak persname jej daje ukazan´nê , jana idze da dziréktârâ .
*SFL:    kažý +"/.
*SFL:    +" a ja ú persname persname sprašu , ci rabic´ .
*SFA:    persname , jany tak robêc´ , persname , katoryjê +...
*SFA:    ilê uborščýcý .
*SFL:    a hény hljadzic´ tak , jak persname persname , byvajê .
*SFL:    jak pra rýlizacýju ú jaje pytajuccý , jana ka mne pryxodzê .
*SFA:    ja ž rabilâ étu formu , ja svjazyvâlâsê .
*SFA:    z´ jej stokâ@w mudziscêkê , étâ prostâ +...
*SFA:    jaje ni vaz´mëš .
*SFA:    jana pastavêlâ pa céxam , u cjabe uzjalâ astatkê , zâbamberýlâ pa lesxozu úse astatkê .
*SFM:    pravêl´nâ , étâ <tak , kak>[_////] tak , jak drava hény .
*SFA:    ja ú cjabe nekâlê vybiralâ (.) nâsilen´nju pêlâmâcir´jalâú , skokâ@w izrasxodâvânâ .
*SFA:    i , nu , hétyjê pêlâmâcir´jaly , što izrasxodâvâny , nu , nâsilen´nju prodâny .
*SFA:    skol´kâ pašlo drývisiny na pêrýrabotku .
*SFA:    vot étâ pêrýrabotkâ imejêccý v vidu , a ni to , što ényjê cýlindroúkê .
*SFM:    +< xaj by prišla .
*SFM:    +" vot , persname , ty vot étu formu vsju zrabilâ , ty mne râskažy .
*SFM:    +" ty mne +/.
*SFA:    jana zljapâlâ .
*SFM:    +" râskažy , kak ijo@w rabic´ .
*SFM:    nu .
*SFA:    kažu +"/.
*SFA:    +" a što za astatkê ú cjabe tam ?
*SFA:    +" takijê astatkê , nu , načalâ (.) hodâ .
*SFM:    ne , ana b šč´as@w zljapâlâ , nu zarâ načnut zvanit´ iz statistêkê , statistêkâ budê zvanit´ mne .
*SFA:    ja jej âdnaznačnâ dalâ , bo +...
*SFA:    a statistêkâ , étâ ž ni našý , étâ âblasnajê .
*SFA:    našý ž ni sâbirajê étu formu .
*SFA:    i sluxâc´ ni xočý , iščé tak vot (.) fyrkâjêccý .
*SFA:    ja tabe âtal´ju ú kružýčku cëcê persname .
*SFA:    a nam s taboj xvacê âdnavo (.) pakecêkâ .
*SF3:    oj , persname , persname , mne nadâ nâkladnajê ad persname .
*SF3:    jos´ takojê dzelâ ?
*SFA:    dyk a pry čom tut ja ?
*SFA:    tak usilênâ maljujê (.) nâvjarxu .
*SFA:    budz´cê tak ljubezny z jim (.) ustrénuccý .
*SFA:    a persname persname iščé ni râskazalâ (.) horâ svajo .
*SFA:    xaj i jon ni paspic´ dva vyxadnyx .
*SFA:    xoc´ čučuc´ , pâtamu što étâ ž nejkâjê beda .
*SFA:    persname dy persname pa kamp´´jutârý neštâ +/.
*SFL:    nu , z hénymê kamp´´jutârâmê ž râspaúzlasê pa úsjamu kâbinetu , vabščé .
*SFL:    cjaper ščé@w jak pryšoú héty xlapec +...
*SFL:    persname kažý +/.
*SFA:    a što za xlapec , râskazycê .
*SFL:    +" trasuc´ pyl´ iz hétyx pryntârâú .
*SFL:    tak vot uverx pâdnimajuc´ , kažý , pâstajic´ +...
*SFL:    prâkcikant nejkê , mâladzečýnskêm cexnêkumê ž u nejkêm (.) učýccý .
*SFL:    jany účorâ , ja jak byla tam , tožý +...
*SFL:    a xlapec héty taki smarkaty (.) i taki kašljavy , što kazalâ +"/.
*SFL:    +" nu nêvazmožnâ .
*SFL:    +" stajit nadâ mnoj kažý ["-"] prostâ až vo stajit nad hâlavoj .
*SFA:    jak bal´nojê dzicja , dyk xoc´ by na prakcêku ni xadziú , bal´nojê .
*SFA:    hétâ ž prakcêkâ .
*SFL:    +< kažý +"/.
*SFL:    +" tut vo až , u pryntârý nejkêm kapošýccý +...
*SFL:    i kažý +"/.
*SFL:    +" i kašlêjê pramâ ú samy , vot u nos , étâ , xoc´ ty (.) jaho tam kudy âtadvin´ .
*SFL:    užo ž jany tam papkê cjaper kupilê âkuratnyjê , usë zrabilâ na polkâx .
*SFL:    pryxodzêš , užé (.) persname pastavêúšý [_///] tam stajic´ râzabrany +...
*SFL:    nejkê tam , hény , to pracésâr +...
*SFL:    jana úse zânjala , dze jakojê mestâ holâjê .
*SFA:    nam by pa idzejê +/.
*SFL:    taki vjalikê kâbinet , use staly jej nadâ !
*SFA:    +, vun tak u hénâm xolê , dze hényjê gazety razložýny , kab takuju zrabic´ bytovâčku , vo dlja étyx kamp´´jutérâú .
*SFA:    očýn´ dažý bylo by , pâtamu što +/.
*SFM:    nu , i xaj by i zrabilê užé , i krâsata hétâ .
*SFA:    a takuju vo cipâ , pâtamu što jix nadâ sâstavljac´ .
*SFL:    našli b dze jakuju +...
*SFL:    étâ ž ni mâscerskajê , v kancé kancoú , kâbinet , ljudzê robêc´ .
*SFA:    +< jix nadâ ž kak-tâ zarâ [_//] potym râzdalbljac´ .
*SFA:    užo my z´ jej dâhâvarylêsê , što jana budzê sâbirac´ étyjê staryjê .
*SFL:    +" my kažý ["-"] úžo jej raz hâvarylê +"/.
*SFL:    +" persname , úbjaraj kudy-nibudz´ .
*SFL:    ci staú dze svoj , ci druh_na_druhâ , ci (.) dâpalnicêl´ny jaki tam pry sabe stol staú , ci što .
*SFL:    taki vjalikê kâbinet , dyk use staly , kažý , zanjaúšý .
*SFL:    užo +...
*SFL:    dak pânimajêš , hdze persname stol , paslednê , pad aknom , dyk usë zastaúlênâ kruhom , iščé i tam .
*SF2:    a ú cibe , možý , jes´ ispol´zâvânyjê dlja sobstvênnyx nužd lesâmâcerjaly ?
*SFL:    u persname hétâ i jes´ , tokâ@w persname nima .
*SFL:    nu tam mnohâ čaho .
*SFL:    étâ i (.) spisâvâjêccý .
*SFL:    možý , i nastoljkê , na rémont jakix (.) éstakadâú .
*SFA:    ja ž tabe râskazalâ +/.
*SF2:    jak cjaper , nu da .
*SFA:    +, što ni nadâ , i sibja pradalê nâsilenêju .
*SF2:    pravêl´nâ , nijakêx astatkâú ni budzê .
*SF2:    nu pânimajêš , nu tam iščé ja da hétâhâ ni dašla .
*SF2:    srazu (.) úzjac´ što .
*SFA:    nâsilen´nju rýlizovânâ , ty ú persname biry .
*SF2:    u mene ž jesc´ , râspečatânâ ana .
*SFA:    u cibe i budzê .
*SFA:    nâsilen´nju rýlizovânâ , dapuscêm +...
*SFA:    skokâ@w tam ?
*SFA:    tryccýc´ +/.
*SF2:    nu .
*SFA:    čytyrýstâ kuboú +/.
*SF2:    da .
*SFA:    +, pilâmâcir´´jalâú .
*SFA:    ty birëš +...
*SFA:    tam u mine stajac´ nâvjarxu kâfêcyénty , na hénâj formê .
*SFA:    ja pêrêvažu tam k adzin i try , étâ +/.
*SF2:    nu , karočý , patom .
*SFA:    tokâ@w pêlâmâcir´jaly pêrjavodzêš .
*SF2:    dryvesnyjê mâcir´´jaly .
*SFA:    drêvisinu .
*SF2:    dobrâ , ja ščas@w načnu .
*SF2:    pânjala ja , ja úžo ciper pânjala .
*SFA:    tam stokâ@w mudziscêkê , ja tabe hâvaru .
*SFA:    nu dyk ty ž ni sprašývâjêš .
*SF2:    a što tam u kaho sprosêš ?
*SF2:    nixto ž ni znajê ničohâ .
*SFA:    nu ja [_/] ja rabilâ hétu formu .
*SF2:    a ja znaju , što ty jaje rabilâ ?
*SFA:    čamu ni pâpytaccý ?
*SFA:    jana úzjala úse astatkê , katoryjê ú lisxozê jos´ , drývisiny tam .
*SF2:    nu , dyk pravêl´nâ , úse astatkê , tam napisânâ .
*SFA:    rýlêzavalâ .
*SF2:    ne , dyk tam napisânâ , uklučajučý astatkê ú céxax .
*SF2:    cjaper usë panjatnâ .
*SFA:    étâ úsjakêjê , kak i pa toplêvu jos´ čytyrý ésén .
*SFA:    nu , ty ú jaje +...
*SFA:    tré@w balâ pâprasiccý xorâšýn´kâ , skazac´ , što +...
*SFA:    +" ja vot étâ (.) papozžý vam addam .
*SF2:    +< jana skazalâ , što ničohâ strašnâhâ .
*SF2:    skazalâ , što poslê vyxadnyx .
*SFA:    metal dalê sel´xozšyny , dalê tabe .
*SFA:    pa idzejê možnâ pâlistac´ persname atčot .
*SFA:    u persname sprasi , ci jes´ u jaho astatkê sel´xozšyn .
*SFA:    tady pastavêš hétyjê v +...
*SFA:    nu , pastavêš astatâk [_/] astatâk na načalâ .
*SFA:    to , što ty , dalê tabe .
*SF2:    nu , hétâ ty tady razdvojêš , ad rasxodâ budzê .
*SFA:    u rasxod .
*SFL:    tam jaho +...
*SFL:    vabščé kruhly héty , tol´kâ dlja sobstvênnyx .
*SFL:    tam i kol jos´ , âcýnlindroúkâ , i dlja sobstvênyx nužd .
*SF2:    ne , dyk étâ kol užé , pâdaždi .
*SF2:    tut u nas tol´kâ pîlâmâcêr +/.
*SFL:    +< i pêlâmâcerjaly , i úsë tut .
*SF2:    u nas tol´kâ pêlâmâcir´jaly , cýlindroúku ni nadâ .
*SFL:    nu , a les to pašoú tožý ž na cýlindroúku , jeslê nâsilen´nju nadâ pêrývadzic´ tojê , što doskê prâdali .
*SFL:    skokâ@w hétâ lesâ , značýccý , skokâ@w budzê ?
*SFA:    +< a cýlindroúku nâsilen´nju ni prâdavalê ?
*SFA:    pêlâmâcir´jaly i kruhly les , i draúninâ kruhlâjê .
*SF2:    nâsilen´nju u mene jos´ cyfry , što pašlo .
*SF2:    na sobstvênnâjê prâizvodstvâ tokâ@w vot uzjac´ .
*SFL:    u mâcir´´jal´nym , no ú jejo tožý , navernâ , obščaj cyfrâj .
*SFA:    pâdaždi , a dze hétâ ja bralâ ?
*SF2:    étâ úsë na abšyúku vahonâú ilê iš´čë na što-tâ idze .
*SFA:    a tabe jakajê raznêcý ?
*SFA:    na sobstvênnyjê nuždy ú cjabe što jos´ ?
*SFA:    nixto cibja prâvirjac´ ni budzê , atskakêvâj ad énâj cyfry .
*SFA:    tokâ@w ty na jix patom spišýš drývisinu , tak jak i na rýlizacýju pilâmâcir´´jalâú nâsilen´nju .
*SFA:    ty zrobêš dvižén´nê pa pilâmâcir´´jalâm .
*SFA:    robêš +/.
*SF2:    užo nâpisalâ da .
*SFA:    srazu dvižén´nê pa pêlâmâcir´jalâm .
*SF2:    pilâmâcir´´jaly u mjane vse jos´ , tokâ@w +/.
*SFA:    pilâmâcir´´jaly nâsilen´nju plus na sobstvênnyjê nuždy .
*SF2:    +< slušýjcê .
*SF2:    a ci buduc´ +/.
*SFA:    vot étâ rasxod pilâmâcir´jalâú budzê .
*SF2:    +, u nas pilâmâcer´´jaly na rémont ?
*SFA:    nu , ú persname , možý [_/] možý +/.
*SF2:    persname .
*SFA:    atčotu +...
*SFA:    cipâ pa mâcir´jal´nâmu , no očên´ malâ .
*SF2:    nu dyk , jana havorâ , što ú vas , možý byc´ , étâvâ malâ , no možý byc´ , što u vas (.) étâ adno , a iščo možý byc´ rymont .
*SF2:    dyk vot skol´kâ na rymont tyx pašlo iščé .
*SFL:    to mašyny , byvajê , kakijê rýman´cirujê .
*SF2:    nu , dyk v tom ta delâ .
*SF2:    možý , na rymont iščo hdze-tâ pašlo .
*SFL:    znajêš , dze iščé možý byc´ ?
*SFL:    ale tam , navernâ , nima .
*SFL:    u šystym žurnalê vun , dze pârýrabotkâ ú cja@w jos´ pamesêčnâjê .
*SFL:    tabê vot što sën´nê +...
*SFL:    vot ja tabe prynosêlâ što +/.
*SF2:    nu , jos´ u mjane pamesêčnâjê .
*SFL:    pamesêčnâjê astalâsê .
*SFL:    vo , jeslê úzjac´ hétu vo , dva céxâ pêrýrabotânnujê .
*SF2:    nu .
*SFL:    étu obščuju i tam budzê na sobs´tvênnyjê nuždy .
*SF2:    tyk vot ja ž i hâvaru , što ja hétâ znalâ .
*SFL:    vot pêrakinuc´ ix dzesêc´ mesêcýú .
*SFL:    tam try stročkê budzê na (.) sobstvênnyjê nuždy : na kossobstvênnyjê nuždy , na pilâmâcir´´jaly i na (.) âbryznyjê pilâmâcir´´jaly .
*SF2:    u mjane jos´ skol´kâ pilâmâcir´´jalâú (.) u nas prâjêzvêdeno na sobstvênnyjê nuždy .
*SF2:    u mjane jos´ , étâ , na sobstvênnyjê nuždy skol´kâ u nas prâjêzvêdeno .
*SFL:    dyk a tam u ce@w budzê cyfrâ ?
*SFL:    i vabščé , pâlučajêccý , jeslê zbic´ +...
*SFL:    na vnutryzâvackoj âbarot vot jes´ , apisyvâjêcý .
*SFL:    vot étâ kuby , étâ , a vabščé étâ spisalê vun , dze (.) na pilâmâcir´´jaly , únutrânêhâ rynkâ .
*SFL:    étâ hrubâ , tojê štob imênnâ les pašoú na sobs´tvênnyjê nuždy .
*SF2:    ja pânila .
*SFL:    na prâizvodstvâ dosâk dlja sobs´tvênnyx nuždâú , kaloú i nêâbryznyx , i âbryznyx dosâk .
*SFA:    nu , budzêm my hétâ šukac´ , a tam pa pjac´ kuboú u mesêc .
*SFA:    ty jak budzêš rabic´ sleduščý hod , ty ž budzêš brac´ (.) sklad , vot budzêš mâcir´jal´nyjê atxody brac´ .
*SFL:    vam raz , poslê +...
*SFL:    nadâ les kruhly na sobs´tvênnyjê nuždy , ilê što ?
*SFA:    nadâ les kruhly , nadâ pêlâmâcir´jaly , les kruhly na sobs´tvênnyjê .
*SFA:    no les kruhly na sobs´tvênnyjê nuždy , vot , nu hétyjê , pêlâmâcir´jaly .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |