fam_sm_10

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, nan

@Participants:    SFA Migrant, SFM Migrant, SFF Town, SFL Migrant, SFO na, SF3 na, SF2 na

@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|SFM|55;|female|central||Migrant|higher||

@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    nan|fam|SFO|56;|female|peripher||na|higher||

@ID:    nan|fam|SF3|49;|female|peripher||na|secondary||

@ID:    nan|fam|SF2|44;|female|peripher||na|higher||

@L1 of SFA:    be+pl

@L1 of SFM:    ru

@L1 of SFF:    brms

@L1 of SFL:    be

@L1 of SF2:    brms

@MT of SFA:    be+ru

@MT of SFM:    ru

@MT of SFF:    be+ru

@MT of SFL:    be

@MT of SF2:    rube

@FL of SFA:    be+pl

@FL of SFM:    ru

@FL of SFF:    brms

@FL of SFL:    be

@FL of SF2:    brms

@Situation:    Conversation at work

*SFA:    kak-tâ nejêk strašnâ , jak zâljacelâ ú éty lesxoz +...

*SFA:    jak tak (.) polčysa atsustvujêš , takojê radâs´ (.) at étâvâ âščuščajêš .

*SFA:    persname , nacisnê , jon u cja@w prostâ vyskâčýúšý z étâvâ .

*SFA:    ne , sam čjajnêk s étâj .

*SFM:    persname , ty (.) zâfâtâhrafirvâj mne jix sjuda , i štob ja jix patom pastavêlâ .

*SFM:    vot ana mne budêt zvanit´ , i štob jejnâjê fâtagrafêjê vyskâčýlâ .

*SFA:    a tam tady ž trébâ s´kidyvâc´ u cêlifon , ali ú bazu , i pad majim nomêrâm kab ja byla .

*SFM:    maji fâtahrafêjê +...

*SFM:    vot u minja ž tut , dapuscêm , jest´ ani +...

*SFM:    u me@w tut ja sama , étâ samâ , i dve maji dočkê .

*SFF:    dyk a u vas kamêrâ tut jesc´ ?

*SFM:    nu , jesc´ vun tam , vun ana .

*SFM:    a vot kak vot jej fâtâhravirvâc´ , vot ja ni znaju .

*SFM:    nu , sfâtâhrafiruj vot mamu .

*SFA:    vo hétkuju laxmatuju , uspakojcês´ !

*SFM:    nu , fâtâhrafiruj .

*SFA:    persname .

*SFF:    dyk ano ž malên´kêj farmat .

*SFM:    o , sfâtâhrafirvâlâ .

*SFM:    u persname vremênê ni bylo .

*SFM:    ana mne skazalâ +"/.

*SFM:    +" davaj fâtahrafêjê .

*SFM:    ja kažu +"/.

*SFM:    +" ne davaj , ni vsë srazu .

*SFM:    šč´as@w ja pâsmatrju , v majix fâtagrafêjêx pâjivilâsê .

*SFL:    ja prypomnêlâ , što sën´nê roúnâ njadzelê , jak my persname persname imjaniny praznâvâlê .

*SFL:    persname snimajcê vos´ .

*SFL:    ulybâčku !

*SFM:    +< ulybajêmsê !

*SFL:    čyk , pcičkâ pâljacelâ .

*SFA:    i ceper užo cêlifon jak zazvonê tvoj da hlaúnâhâ buhalcêrâ , to tam +/.

*SFL:    budzê fizmordzêjê +/.

*SFA:    da .

*SFL:    +, tam stajac´ .

*SFL:    u mjane nadtâ dobrâ na majim mabil´nêku , vo na hétym , što persname mne âddala .

*SFL:    u jaje jak byú mabil´nêk jajenny , dyk (.) ja zvanju , a tam +...

*SFL:    nu , mabil´nêk žý byú papên , u jaje napisânâ papâ ["] , a fâtagrafêju pâmjascilâ maju .

*SFL:    a cjaper jak persname zazvonêc´ ka mne , značýt , u mjane vysvečyvâjêccý papâ ["] .

*SFL:    i maja fâtagrafêjê vylazê mne pad nos .

*SFA:    persname skazalâ persname , pêrjastavêú persname .

*SFA:    a to kazalâ , ú persname (.) mamâ byla persname pad nomêrâm mamâ ["] .

*SFA:    što jana , persname mamâ razvê ?

*SFA:    ljubimâjê ["] persname zrabiú .

*SFM:    ja xač´u , štob moj mabil´nêk , kada@w mne budêt hâvaryc´ , štob fâtahrafêjê byli .

*SFA:    kuda mne sesc´ , persname kažý +/.

*SFM:    vrodzê zlavilâ .

*SFA:    užé cjaper my budzêm zvanic´ , i dažý pad licom .

*SFA:    a jaki jubilej , ja zabylâsê , ú nas ?

*SFL:    njadzelê , jak persname persname raždzen´nê spraúljalê .

*SFA:    krutâ , my hétkâhâ iščé ni praznâvâlê .

*SFL:    u prošluju pjatnêcu étâ bylo .

*SFA:    u prošluju pjatnêcu .

*SFA:    i vesêlâ nam bylo , xârašo , ujutnâ .

*SFL:    +< jubilej sjahodnê , njadzelê .

*SFA:    kali étâ mne vas vjasci ?

*SFA:    ja tak vas pâvjadu , možý , ú jaki (.) vtornêk ci ú sjarédu .

*SFL:    pisjat@w let budzê ?

*SFA:    ha ?

*SFL:    jak pisjat@w let budzê , jubilej ?

*SFA:    nu da , neâ , abedâc´ .

*SFA:    jak pisjat@w let , panjatnâ .

*SFA:    pisjat@w let mne iščé ni skorâ , ja iščé mâladajê .

*SFM:    xočýš pâhljadzec´ sibja ?

*SFA:    oj , ja xaču , ja tak étâ +/.

*SFL:    lučšý ni hljadzec´ .

*SFM:    narmal´nâ .

*SFL:    ja sjabe nênavižu .

*SFM:    vo kakajê xarošýjê !

*SFA:    dajcê mjane pâhljadzec´ .

*SFL:    nejkâjê blandzinkâ ty nâstajaščýjê .

*SFA:    a ja laxmatâjê .

*SFA:    a dze ja blandzinkâ ?

*SFM:    ja prostâ ni očýn´ xârašo znaju , kak yx hljadzec´ tam .

*SFA:    persname +...

*SFA:    a ja , vo étâ ja .

*SFA:    dal´šý kaho ?

*SFA:    da , čo-tâ@w skukožýlâsê .

*SFA:    persname persname hdze ?

*SFA:    étâ xto ?

*SFM:    ščas@w pâhlidim , patom uhadajêm .

*SFM:    persname , a hde ty u menja delâs´ ?

*SFL:    poslê persname , dze ana , paslednêjê .

*SFM:    aj , možý , ano bol´š ni pâmiš´č´ajêccý ?

*SFM:    ilê kak ano ?

*SFA:    vo hétâ strelâčkê .

*SFL:    ty bol´nâ vysokâjê , ne úlezlâ ú âb´´jekciú .

*SFM:    vot xaču persname uvidêt´ i ni znaju , hde ana .

*SFM:    a patom persname pridët i vsex mne ix usunêt .

*SFA:    u mjanje kakoj budzê krutoj cêlifon !

*SFA:    u menja budzê serên´kê takoj .

*SFM:    a ú cibja úžo kada@w budêt zamenênyj ?

*SFA:    kada@w ú persname kuplju , tady i zamenêm .

*SFM:    skažy [_/] skažy mne , kakoj u cibja byl prýdyduščýj cêlifon , ja uhadaju , kakoj cêlifon +/.

*SFA:    u tvajej mamy !

*SFA:    skažy , kakoj byú prýdyduščýj , ja ugadaju , kakoj cêlifon u tvajej mamy .

*SFA:    a persname pâčymu ni snjalê ?

*SFM:    a kislên´kâvâ č´ajku u nas nima ?

*SFA:    kân´jačok u čaj jos´ u nas !

*SFO:    ne , kan´jak jest´ .

*SFA:    nextâ jedzê s´ minskâ .

*SFL:    toj , xto jedzê , dzeržý svjaz´ .

*SFA:    paputânâ úsë ú vas , zaputânâ .

*SFA:    pânimajêš , vot (.) râstrybušylâ b sa zloscê !

*SFM:    radnja ž vašý .

*SFA:    kab pa nas z´ persname radnja byla , to byli b i ljudzê !

*SFL:    talkovâjê byla .

*SFA:    a hétyx c´vêrdalobyx +/.

*SFL:    <xoc´ by>[_/] xoc´ by pa adnéj udalasê .

*SFL:    svaje pjac´ pal´cýú iščé persname neštâ ústavêlâ .

*SFL:    kažu , nu étâ ž nadâ delât´ , étâ ž takojê .

*SFL:    +" zâmalčy skazalâ ["-"] persname persname .

*SFL:    a jak persname jej daje ukazan´nê , jana idze da dziréktârâ .

*SFL:    kažý +"/.

*SFL:    +" a ja ú persname persname sprašu , ci rabic´ .

*SFA:    persname , jany tak robêc´ , persname , katoryjê +...

*SFA:    ilê uborščýcý .

*SFL:    a hény hljadzic´ tak , jak persname persname , byvajê .

*SFL:    jak pra rýlizacýju ú jaje pytajuccý , jana ka mne pryxodzê .

*SFA:    ja ž rabilâ étu formu , ja svjazyvâlâsê .

*SFA:    z´ jej stokâ@w mudziscêkê , étâ prostâ +...

*SFA:    jaje ni vaz´mëš .

*SFA:    jana pastavêlâ pa céxam , u cjabe uzjalâ astatkê , zâbamberýlâ pa lesxozu úse astatkê .

*SFM:    pravêl´nâ , étâ <tak , kak>[_////] tak , jak drava hény .

*SFA:    ja ú cjabe nekâlê vybiralâ (.) nâsilen´nju pêlâmâcir´jalâú , skokâ@w izrasxodâvânâ .

*SFA:    i , nu , hétyjê pêlâmâcir´jaly , što izrasxodâvâny , nu , nâsilen´nju prodâny .

*SFA:    skol´kâ pašlo drývisiny na pêrýrabotku .

*SFA:    vot étâ pêrýrabotkâ imejêccý v vidu , a ni to , što ényjê cýlindroúkê .

*SFM:    +< xaj by prišla .

*SFM:    +" vot , persname , ty vot étu formu vsju zrabilâ , ty mne râskažy .

*SFM:    +" ty mne +/.

*SFA:    jana zljapâlâ .

*SFM:    +" râskažy , kak ijo@w rabic´ .

*SFM:    nu .

*SFA:    kažu +"/.

*SFA:    +" a što za astatkê ú cjabe tam ?

*SFA:    +" takijê astatkê , nu , načalâ (.) hodâ .

*SFM:    ne , ana b šč´as@w zljapâlâ , nu zarâ načnut zvanit´ iz statistêkê , statistêkâ budê zvanit´ mne .

*SFA:    ja jej âdnaznačnâ dalâ , bo +...

*SFA:    a statistêkâ , étâ ž ni našý , étâ âblasnajê .

*SFA:    našý ž ni sâbirajê étu formu .

*SFA:    i sluxâc´ ni xočý , iščé tak vot (.) fyrkâjêccý .

*SFA:    ja tabe âtal´ju ú kružýčku cëcê persname .

*SFA:    a nam s taboj xvacê âdnavo (.) pakecêkâ .

*SF3:    oj , persname , persname , mne nadâ nâkladnajê ad persname .

*SF3:    jos´ takojê dzelâ ?

*SFA:    dyk a pry čom tut ja ?

*SFA:    tak usilênâ maljujê (.) nâvjarxu .

*SFA:    budz´cê tak ljubezny z jim (.) ustrénuccý .

*SFA:    a persname persname iščé ni râskazalâ (.) horâ svajo .

*SFA:    xaj i jon ni paspic´ dva vyxadnyx .

*SFA:    xoc´ čučuc´ , pâtamu što étâ ž nejkâjê beda .

*SFA:    persname dy persname pa kamp´´jutârý neštâ +/.

*SFL:    nu , z hénymê kamp´´jutârâmê ž râspaúzlasê pa úsjamu kâbinetu , vabščé .

*SFL:    cjaper ščé@w jak pryšoú héty xlapec +...

*SFL:    persname kažý +/.

*SFA:    a što za xlapec , râskazycê .

*SFL:    +" trasuc´ pyl´ iz hétyx pryntârâú .

*SFL:    tak vot uverx pâdnimajuc´ , kažý , pâstajic´ +...

*SFL:    prâkcikant nejkê , mâladzečýnskêm cexnêkumê ž u nejkêm (.) učýccý .

*SFL:    jany účorâ , ja jak byla tam , tožý +...

*SFL:    a xlapec héty taki smarkaty (.) i taki kašljavy , što kazalâ +"/.

*SFL:    +" nu nêvazmožnâ .

*SFL:    +" stajit nadâ mnoj kažý ["-"] prostâ až vo stajit nad hâlavoj .

*SFA:    jak bal´nojê dzicja , dyk xoc´ by na prakcêku ni xadziú , bal´nojê .

*SFA:    hétâ ž prakcêkâ .

*SFL:    +< kažý +"/.

*SFL:    +" tut vo až , u pryntârý nejkêm kapošýccý +...

*SFL:    i kažý +"/.

*SFL:    +" i kašlêjê pramâ ú samy , vot u nos , étâ , xoc´ ty (.) jaho tam kudy âtadvin´ .

*SFL:    užo ž jany tam papkê cjaper kupilê âkuratnyjê , usë zrabilâ na polkâx .

*SFL:    pryxodzêš , užé (.) persname pastavêúšý [_///] tam stajic´ râzabrany +...

*SFL:    nejkê tam , hény , to pracésâr +...

*SFL:    jana úse zânjala , dze jakojê mestâ holâjê .

*SFA:    nam by pa idzejê +/.

*SFL:    taki vjalikê kâbinet , use staly jej nadâ !

*SFA:    +, vun tak u hénâm xolê , dze hényjê gazety razložýny , kab takuju zrabic´ bytovâčku , vo dlja étyx kamp´´jutérâú .

*SFA:    očýn´ dažý bylo by , pâtamu što +/.

*SFM:    nu , i xaj by i zrabilê užé , i krâsata hétâ .

*SFA:    a takuju vo cipâ , pâtamu što jix nadâ sâstavljac´ .

*SFL:    našli b dze jakuju +...

*SFL:    étâ ž ni mâscerskajê , v kancé kancoú , kâbinet , ljudzê robêc´ .

*SFA:    +< jix nadâ ž kak-tâ zarâ [_//] potym râzdalbljac´ .

*SFA:    užo my z´ jej dâhâvarylêsê , što jana budzê sâbirac´ étyjê staryjê .

*SFL:    +" my kažý ["-"] úžo jej raz hâvarylê +"/.

*SFL:    +" persname , úbjaraj kudy-nibudz´ .

*SFL:    ci staú dze svoj , ci druh_na_druhâ , ci (.) dâpalnicêl´ny jaki tam pry sabe stol staú , ci što .

*SFL:    taki vjalikê kâbinet , dyk use staly , kažý , zanjaúšý .

*SFL:    užo +...

*SFL:    dak pânimajêš , hdze persname stol , paslednê , pad aknom , dyk usë zastaúlênâ kruhom , iščé i tam .

*SF2:    a ú cibe , možý , jes´ ispol´zâvânyjê dlja sobstvênnyx nužd lesâmâcerjaly ?

*SFL:    u persname hétâ i jes´ , tokâ@w persname nima .

*SFL:    nu tam mnohâ čaho .

*SFL:    étâ i (.) spisâvâjêccý .

*SFL:    možý , i nastoljkê , na rémont jakix (.) éstakadâú .

*SFA:    ja ž tabe râskazalâ +/.

*SF2:    jak cjaper , nu da .

*SFA:    +, što ni nadâ , i sibja pradalê nâsilenêju .

*SF2:    pravêl´nâ , nijakêx astatkâú ni budzê .

*SF2:    nu pânimajêš , nu tam iščé ja da hétâhâ ni dašla .

*SF2:    srazu (.) úzjac´ što .

*SFA:    nâsilen´nju rýlizovânâ , ty ú persname biry .

*SF2:    u mene ž jesc´ , râspečatânâ ana .

*SFA:    u cibe i budzê .

*SFA:    nâsilen´nju rýlizovânâ , dapuscêm +...

*SFA:    skokâ@w tam ?

*SFA:    tryccýc´ +/.

*SF2:    nu .

*SFA:    čytyrýstâ kuboú +/.

*SF2:    da .

*SFA:    +, pilâmâcir´´jalâú .

*SFA:    ty birëš +...

*SFA:    tam u mine stajac´ nâvjarxu kâfêcyénty , na hénâj formê .

*SFA:    ja pêrêvažu tam k adzin i try , étâ +/.

*SF2:    nu , karočý , patom .

*SFA:    tokâ@w pêlâmâcir´jaly pêrjavodzêš .

*SF2:    dryvesnyjê mâcir´´jaly .

*SFA:    drêvisinu .

*SF2:    dobrâ , ja ščas@w načnu .

*SF2:    pânjala ja , ja úžo ciper pânjala .

*SFA:    tam stokâ@w mudziscêkê , ja tabe hâvaru .

*SFA:    nu dyk ty ž ni sprašývâjêš .

*SF2:    a što tam u kaho sprosêš ?

*SF2:    nixto ž ni znajê ničohâ .

*SFA:    nu ja [_/] ja rabilâ hétu formu .

*SF2:    a ja znaju , što ty jaje rabilâ ?

*SFA:    čamu ni pâpytaccý ?

*SFA:    jana úzjala úse astatkê , katoryjê ú lisxozê jos´ , drývisiny tam .

*SF2:    nu , dyk pravêl´nâ , úse astatkê , tam napisânâ .

*SFA:    rýlêzavalâ .

*SF2:    ne , dyk tam napisânâ , uklučajučý astatkê ú céxax .

*SF2:    cjaper usë panjatnâ .

*SFA:    étâ úsjakêjê , kak i pa toplêvu jos´ čytyrý ésén .

*SFA:    nu , ty ú jaje +...

*SFA:    tré@w balâ pâprasiccý xorâšýn´kâ , skazac´ , što +...

*SFA:    +" ja vot étâ (.) papozžý vam addam .

*SF2:    +< jana skazalâ , što ničohâ strašnâhâ .

*SF2:    skazalâ , što poslê vyxadnyx .

*SFA:    metal dalê sel´xozšyny , dalê tabe .

*SFA:    pa idzejê možnâ pâlistac´ persname atčot .

*SFA:    u persname sprasi , ci jes´ u jaho astatkê sel´xozšyn .

*SFA:    tady pastavêš hétyjê v +...

*SFA:    nu , pastavêš astatâk [_/] astatâk na načalâ .

*SFA:    to , što ty , dalê tabe .

*SF2:    nu , hétâ ty tady razdvojêš , ad rasxodâ budzê .

*SFA:    u rasxod .

*SFL:    tam jaho +...

*SFL:    vabščé kruhly héty , tol´kâ dlja sobstvênnyx .

*SFL:    tam i kol jos´ , âcýnlindroúkâ , i dlja sobstvênyx nužd .

*SF2:    ne , dyk étâ kol užé , pâdaždi .

*SF2:    tut u nas tol´kâ pîlâmâcêr +/.

*SFL:    +< i pêlâmâcerjaly , i úsë tut .

*SF2:    u nas tol´kâ pêlâmâcir´jaly , cýlindroúku ni nadâ .

*SFL:    nu , a les to pašoú tožý ž na cýlindroúku , jeslê nâsilen´nju nadâ pêrývadzic´ tojê , što doskê prâdali .

*SFL:    skokâ@w hétâ lesâ , značýccý , skokâ@w budzê ?

*SFA:    +< a cýlindroúku nâsilen´nju ni prâdavalê ?

*SFA:    pêlâmâcir´jaly i kruhly les , i draúninâ kruhlâjê .

*SF2:    nâsilen´nju u mene jos´ cyfry , što pašlo .

*SF2:    na sobstvênnâjê prâizvodstvâ tokâ@w vot uzjac´ .

*SFL:    u mâcir´´jal´nym , no ú jejo tožý , navernâ , obščaj cyfrâj .

*SFA:    pâdaždi , a dze hétâ ja bralâ ?

*SF2:    étâ úsë na abšyúku vahonâú ilê iš´čë na što-tâ idze .

*SFA:    a tabe jakajê raznêcý ?

*SFA:    na sobstvênnyjê nuždy ú cjabe što jos´ ?

*SFA:    nixto cibja prâvirjac´ ni budzê , atskakêvâj ad énâj cyfry .

*SFA:    tokâ@w ty na jix patom spišýš drývisinu , tak jak i na rýlizacýju pilâmâcir´´jalâú nâsilen´nju .

*SFA:    ty zrobêš dvižén´nê pa pilâmâcir´´jalâm .

*SFA:    robêš +/.

*SF2:    užo nâpisalâ da .

*SFA:    srazu dvižén´nê pa pêlâmâcir´jalâm .

*SF2:    pilâmâcir´´jaly u mjane vse jos´ , tokâ@w +/.

*SFA:    pilâmâcir´´jaly nâsilen´nju plus na sobstvênnyjê nuždy .

*SF2:    +< slušýjcê .

*SF2:    a ci buduc´ +/.

*SFA:    vot étâ rasxod pilâmâcir´jalâú budzê .

*SF2:    +, u nas pilâmâcer´´jaly na rémont ?

*SFA:    nu , ú persname , možý [_/] možý +/.

*SF2:    persname .

*SFA:    atčotu +...

*SFA:    cipâ pa mâcir´jal´nâmu , no očên´ malâ .

*SF2:    nu dyk , jana havorâ , što ú vas , možý byc´ , étâvâ malâ , no možý byc´ , što u vas (.) étâ adno , a iščo možý byc´ rymont .

*SF2:    dyk vot skol´kâ na rymont tyx pašlo iščé .

*SFL:    to mašyny , byvajê , kakijê rýman´cirujê .

*SF2:    nu , dyk v tom ta delâ .

*SF2:    možý , na rymont iščo hdze-tâ pašlo .

*SFL:    znajêš , dze iščé možý byc´ ?

*SFL:    ale tam , navernâ , nima .

*SFL:    u šystym žurnalê vun , dze pârýrabotkâ ú cja@w jos´ pamesêčnâjê .

*SFL:    tabê vot što sën´nê +...

*SFL:    vot ja tabe prynosêlâ što +/.

*SF2:    nu , jos´ u mjane pamesêčnâjê .

*SFL:    pamesêčnâjê astalâsê .

*SFL:    vo , jeslê úzjac´ hétu vo , dva céxâ pêrýrabotânnujê .

*SF2:    nu .

*SFL:    étu obščuju i tam budzê na sobs´tvênnyjê nuždy .

*SF2:    tyk vot ja ž i hâvaru , što ja hétâ znalâ .

*SFL:    vot pêrakinuc´ ix dzesêc´ mesêcýú .

*SFL:    tam try stročkê budzê na (.) sobstvênnyjê nuždy : na kossobstvênnyjê nuždy , na pilâmâcir´´jaly i na (.) âbryznyjê pilâmâcir´´jaly .

*SF2:    u mjane jos´ skol´kâ pilâmâcir´´jalâú (.) u nas prâjêzvêdeno na sobstvênnyjê nuždy .

*SF2:    u mjane jos´ , étâ , na sobstvênnyjê nuždy skol´kâ u nas prâjêzvêdeno .

*SFL:    dyk a tam u ce@w budzê cyfrâ ?

*SFL:    i vabščé , pâlučajêccý , jeslê zbic´ +...

*SFL:    na vnutryzâvackoj âbarot vot jes´ , apisyvâjêcý .

*SFL:    vot étâ kuby , étâ , a vabščé étâ spisalê vun , dze (.) na pilâmâcir´´jaly , únutrânêhâ rynkâ .

*SFL:    étâ hrubâ , tojê štob imênnâ les pašoú na sobs´tvênnyjê nuždy .

*SF2:    ja pânila .

*SFL:    na prâizvodstvâ dosâk dlja sobs´tvênnyx nuždâú , kaloú i nêâbryznyx , i âbryznyx dosâk .

*SFA:    nu , budzêm my hétâ šukac´ , a tam pa pjac´ kuboú u mesêc .

*SFA:    ty jak budzêš rabic´ sleduščý hod , ty ž budzêš brac´ (.) sklad , vot budzêš mâcir´jal´nyjê atxody brac´ .

*SFL:    vam raz , poslê +...

*SFL:    nadâ les kruhly na sobs´tvênnyjê nuždy , ilê što ?

*SFA:    nadâ les kruhly , nadâ pêlâmâcir´jaly , les kruhly na sobs´tvênnyjê .

*SFA:    no les kruhly na sobs´tvênnyjê nuždy , vot , nu hétyjê , pêlâmâcir´jaly .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)