fam_sm_32

@Begin @Languages:    hyb, hyru @Participants:    SF10 Town, SFF Town @ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary|| @ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary|| @L1 of SF10:    brms @L1 of SFF:    brms @MT of SF10:    be+ru+brms @MT of SFF:    be+ru @FL of SF10:    brms @FL of SFF:    brms @Situation:    Conversation at home *SF10:    abyčnâ , ja ž hâvaru , pajdzët xto tam u straúnju ["] . *SF10:    vot +/. *SFF:    nu da . *SF10:    +, xvalêc´ . *SF10:    ja adzin raz sxadziú , da nu . *SF10:    zâkazaú pečënku (.) s pjuré . *SF10:    prýnjasli pečënku (.) z mâkaronâmê . *SF10:    z žonkâj zakaz +... *SF10:    patom pâprasilê iščo +/. *SFF:    aha . *SF10:    +, štob kofê prýnjasli . *SF10:    sjadzelê minut tryccýc´ . *SF10:    ne kofê tam , ne šmofê . *SF10:    i ne figa . *SF10:    a patom jaščé i izžohâ byla . *SF10:    ja , karočê , adzin raz tudy sxadziú čistâ pâabedâc´ . *SF10:    âlkahol´ upâtrybljac´ vabščé ne xadziú ni razu . *SF10:    da nu vas na fig , atravêcê iščé . *SF10:    v pryncýpê , u žonkê na rabocê (.) tam padruhâ (.) sa svaimê druz´jamê sxadzilê ú pânjadzelâk (.) pâabedâc´ tudy . *SF10:    nu , tam +/. *SFF:    na straúnju ["] ? *SF10:    da . *SF10:    možý , polhodâ nazad . *SF10:    i vsë , vse mužyki +... *SF10:    ne , mužyki narmal´nâ . *SF10:    mužyki vodku pili , a vot dzecê i vot écê , žony +... *SF10:    xto šnaps ne piú , vse žyludkâmê mučýlêsê . *SF10:    jany tam , raz pâstupilâ infarmacýjê +... *SF10:    vot kakajê-nibudz´ svadz´bâ tam ilê jakajê dyfiljadâ tam , na vyxadnyjê . *SF10:    salaty úsjakêjê pââstajuccý , jany mâjanézâm svežým pâlili , vperëd . *SFF:    užýs kakoj . *SF10:    dyk a čo@w ? *SF10:    persname [_/] persname ž , kličkâ kaban ["] , jo majo , xazjajênâ étâj , što na dadzé étâm jezdzê . *SF10:    jon , ty +... *SF10:    što xočý (.) napxne tudy , aby hrošýj zârabotâc´ . *SF10:    ja , v pryncýpê , tut u smarhonê (.) iz vsex zâvedzenêj ja pâsicil ix vse . *SF10:    u kârynjax , navernâ , tokâ@w ú kafé ni byú . *SF10:    nečývâ tam i byc´ , da ? *SFF:    da . *SF10:    dažý adzin raz byú papaú u kafé vêcirok ["] , vot vozlê +/. *SFF:    a dze étâ ? *SF10:    +, âvtâvakzalâ . *SF10:    nu jaho úžo zakrylê . *SF10:    nu , tam taki baryžnêk . *SF10:    znajêš , tam vot čarnilâ +/. *SFF:    aha . *SF10:    +, p´´juc´ écê úse . *SF10:    čë-tâ@w ja raz . *SF10:    druh z maskvy pryjexâú . *SF10:    pajexâlê my na pryrodu , tudy-sjudy . *SF10:    pâsadzilê adnu dzevušku za rul´ majvo busâ , štob ana úžo nas katalâ . *SF10:    nu i patom nam pastup@k [_///] načýlâs´ u nas nexvatkâ , i my tut užo zârulilê ú étât vêcirok ["] . *SF10:    nu , my vodkê úzjali i vyšlê srazu attudâ . *SF10:    tam vabščé bamžatnê takajê . *SF10:    nu tak , sa vsex zâvedzenêj gorâdâ smargonê ja , kanešnâ , prýdpâčytaju (.) spadar ["] . *SFF:    a vilêjê ["] ? *SFF:    ne ? *SF10:    ty ž byla tam xoc´ raz ? *SFF:    da . *SF10:    kalê ty tam paslednê raz byla ? *SFF:    na dzen´ raždzen´jê . *SFF:    ne +/. *SF10:    ja ž ne znaju +/. *SFF:    +, na +... *SFF:    v sên´cjabre . *SF10:    +, kada@w ú cja@w dzen´ raždzenê . *SF10:    ja [_/] ja byú , v prošlâm hadu ja byú . *SFF:    aha . *SF10:    možý , maj jaki byú . *SF10:    načalâ majê , kanec aprélê . *SF10:    kanec , sêrydzinâ aprélê dze-tâ . *SF10:    v obščým , tam u adnoj cëtkê u žyny na rabocê byú jubilej , pisjat@w let . *SF10:    i jana , nu , tam nâkryvalâ (.) úžo paljanu . *SF10:    kak by ja ta (.) tam ne pry dzelax . *SF10:    jana s raboty prýhlasilâ , vsë . *SF10:    no tak pâluč´ajêccý , što ja ú ix na rabocê +... *SF10:    tam adny baby . *SF10:    byú adzin mužyk , i toj uvolêúsê . *SF10:    nu jon taki skromnên´kê +/. *SFF:    aha . *SF10:    +, ačkarýk taki . *SF10:    i ja tam +... *SF10:    vot ljubyjê défiljady +... *SF10:    jeslê jakajê-tâ praverkâ ú ix , ja âbezacêl´nâ jedu z´ jimê tam na étu samu +... *SF10:    jany , nu +... *SF10:    pryjexâlâ raz tam dzjaúčynâ s praverkâj . *SF10:    nu , dzjaúčynâ , žénščýnâ . *SF10:    jak , dyk +... *SF10:    jak pa mne , dyk dzjaúčynâ . *SF10:    tam hady tryccýc´ try jej , možý . *SF10:    ja ix zavëz tudy , na spadar ["] . *SF10:    nu , pajexâú mašynu stavêc´ . *SF10:    zvonêc´ +"/. *SF10:    +" pryjedz´ , kasjak . *SF10:    ja tam sa skrypâm , tak nixočučý . *SF10:    nazaútrâ na rabotu ranâ ústavac´ . *SF10:    a mne nadâ bylâ , na céxu rabotâú , nadâ bylâ ú šés´@w časoú dze-tâ z domâ vyxadzic´ . *SF10:    nu , nažrusê ž , blin . *SF10:    karočý , mašynu pastavêú , tam ad hâraža mne kilâmetrâ pâltara . *SF10:    nu , pačuxâú . *SF10:    prýxažu , sjadzjac´ . *SF10:    nekâjê bul´bâ ú talerkâx zastylâ . *SF10:    užo , musê , zâzimneúšý . *SF10:    nejkâjê butylkâ vina na stale i paru mândarynâú . *SF10:    i étât (.) mužyk +"/. *SF10:    +" oj , persname persname , a vot kak vy dumâjêcê vot pra étât zâkânadacêl´ny akt ? *SF10:    tam vot užé +... *SF10:    hétyjê baby +... *SF10:    žonkâ maja neštâ tam probujâ hâvaryc´ , a dve vabščé takijê tam +... *SF10:    nu , kak +... *SF10:    šo étâ za vot ? *SF10:    čýlavekâ pâhuljac´ žý ž nadâ narmal´nâ . *SF10:    pryčom prâvjaralê vo imênnâ vot étâhâ mužyka . *SF10:    jon narmal´ny kent , prostâ što taki vo skromnên´kê . *SF10:    tak pa žyznê jon , kanešnâ , bêsprablemny čýlavek . *SF10:    očýn´ pâmahaú mne patom . *SF10:    ja tut (.) âfêcyantku zavu . *SF10:    étâ +"/. *SF10:    +" oj , ja ni p´´ju tam , u mjane dzêabet . *SF10:    lja-lja-tâpalja . *SF10:    +" ni nadâ . *SF10:    vsë tut . *SF10:    vodkê nânjasli , mjasâ , usjaho . *SF10:    lady . *SF10:    +" ja ni p´´ju . *SF10:    nu , hâvaru +"/. *SF10:    +" vo xoc´ vinca davaj . *SF10:    belâhâ vina jej tam čix . *SF10:    paru staparýkâú tam uhâvarylê , patom užo samo pašlo . *SF10:    jany sjadzjac´ , usë raúno pra svaje nejkêjê dâkumenty havorâc´ . *SF10:    a ja v étâ vrémê rabotâú +... *SF10:    a , ja âbmanuú , ja ne na céxu rabotâú , ja lêsarubâm rabotâú . *SF10:    ja úzjaú načaú jamu pra bênzapily raskazyvâc´ (.) na úsju hlotku . *SF10:    écê hâvarat +... *SF10:    a étâ ž [_///] a étâj in´cirésnâ . *SF10:    akazyvâjêccý , ani tam pad minskâm kakuju-tâ dač´u kupilê . *SFF:    aha . *SF10:    i vot +... *SF10:    i tam nâčynajuc´ usë nejkêjê drovy tam pêlavac´ . *SF10:    jej žý ž tak cikaúnâ , jak žý étâ úsë robêccý . *SF10:    étyjê úsë kažuc´ +"/. *SF10:    +" nam , nu , nam ni in´cirésnâ . *SF10:    +" čo@w ty svaju irundu nam , luxtu nejkuju tut pljaceš ? *SF10:    ja hâvaru +"/. *SF10:    +" slyš , ja vašu luxtu čas slušýú . *SF10:    karočý , ani úse ponêlê svaje ašybkê . *SF10:    i my čystâ načylê , prostâ (.) p´´jom , huljajêm tam . *SF10:    étâ nip´´juščýjê , karočý , takajê stalâ nip´´juščýjê , šo ja patom u vastočny jaje valok , blin . *SF10:    taksi vyzvâlê , patom , blin , pad myškâj cjanuú na vtary étaž u kvarciru . *SFF:    užýs . *SF10:    praverkâ prašla na ura , karočê . *SFF:    aha . *SF10:    étâ bylâ +... *SF10:    kakoj , blin , hodzêk ? *SF10:    try to točnâ nazad , aby ni bolêj . *SFF:    +< v smyslê praverkâ ? *SF10:    ana pryjexâlâ , perâd âcistacýjêj pryjexâlâ prâvjarac´ vot étâvâ +/. *SFF:    aha . *SF10:    +, xlopcý . *SF10:    nu , pâluč´ajêccý , vsë raúno ž ty úsix zakonâú znac´ ni budzêš , kem by ty ni byú . *SF10:    a jany ryhistry@k [_///] nu , rýhistracýjê nedvižýmâscê . *SF10:    jana jamu +"/. *SF10:    +" o , tut ašybkâ , tam ašybkâ . *SF10:    to isc´ , nu , jon bystrýn´kâ raz-raz , usë ispraúljajê , ispraúljajê étâ úsë . *SF10:    a jej u kancé praverkê nadâ pisac´ spravku +/. *SFF:    aha . *SF10:    +, pa rýzul´tatâm . *SF10:    nu i , karočý , jana spraúku . *SF10:    čë-tâ@w tam nâpisalâ , kakuju-tâ melâč . *SF10:    jeslê vabščé bez ašybâk , étâ ž ni prakacê . *SF10:    to isc´ , nu , spravâčkâ pâlučylâs´ +/. *SFF:    aha . *SF10:    +, agon´ . *SF10:    vsë . *SF10:    pâtamu šta ana na vtary dzen´ pryšla +... *SF10:    ni bâduna , pravdâ , ni figâ . *SF10:    vot tabe i nip´´juščýjê . *SF10:    prâfêsêanalkâ nâstajaščýjê . *SF10:    dzêabet , aha . *SFF:    aha . *SF10:    pryšla , pabéltâlâsê polčasêkâ . *SF10:    +" nu , ja pajdu . *SF10:    +" tak panravêlâs´ mne ú vas , v vašým horâdzê . *SF10:    +" ne to što ú našým minskê . *SF10:    +" o , tut u vas tak ujutnâ , tut +... *SF10:    +" pajdu pâhuljaju . *SF10:    pašla , kupilâ tam sabe nejkêx trapâk . *SF10:    zon´cêk nejkê kupilâ , katory daúno xacelâ kupic´ , a ú minsku ne mahla najsci . *SF10:    pryšla , nâpisalâ spravku i ukacilâ ú minsk . *SF10:    dalžna byla byc´ trojê sutâk , a ana užé , karočý , na vtarom dne ana užé ujexâlâ . *SF10:    +" nu , jeslê što , skažýcê , što ja u vas tut byla . *SF10:    cjaper [_//] patom prýjazdžaú nekê xlopčýk žonku maju prâvjarac´ . *SF10:    apjac´ ja tam z´ jimê kânifasêú . *SF10:    dyk étâ vot , hétâ [_////] étâ dévuškâ , jana da six por z žonkâj majej pêryzvanêvâjêccý . *SF10:    +" nu , pryvet mužu . *SF10:    +" vsë narmal´nâ . *SF10:    +" kak dzela u vas ? *SF10:    dyk vot . *SF10:    ja , blin , takojê âtstuplenêjê zdzelâú , kanešnâ , pra étu viliju ["] . *SF10:    vot éty dyfiljady +/. *SFF:    aha . *SF10:    +, úse sa mnoj praxodzêc´ . *SF10:    i apjac´-taki ja ix , karočý +... *SF10:    žonku zavëz , a sam pa cixâmu svalêvâju . *SF10:    ne figa , mjane za škvarnik +"/. *SF10:    +" sjuda . *SF10:    nu , pâsjadzelê my ú banketkê , papilê , pajelê . *SF10:    trébâ ž pâtâncavac´ . *SF10:    vyxodzêm na zal éty , obščý . *SF10:    blin , narodu talpa . *SFF:    a , nu da . *SF10:    vse mâlaletkê . *SFF:    škol´nêkâú zâpuskajuc´ . *SF10:    tak vo (.) pa perymêtru staly . *SF10:    butylku švirgel´ nekudy . *SF10:    nu , stalê tam kružočkâm , cipâ tancujêm . *SF10:    nejkêjê dzecê , dzeúkê mâlaletnêjê lezuc´ , pixajuccý . *SF10:    nu , étâ ú ix cipâ +... *SF10:    cipâ jana dzêlavajê , vot mestâ +/. *SFF:    aha , aha . *SF10:    +, âtpixnuc´ . *SF10:    a fig jaho znajê , <jak tam u ix>[_////] kak tam u ix zâvêdzino ? *SF10:    a byla [_/] byla dočkâ étâj (.) žénščýny . *SF10:    jej let dvaccýc´ vosêm , navernâ . *SF10:    nu , ana ú hrodnâ žyve i takajê [_/] takajê mošnâjê . *SF10:    nu , krasivâjê dzeúkâ , nu , mošnâjê . *SF10:    nu , i vot étâ mâlaletkâ úsë tam žopâj jaje talkajê talkajê . *SF10:    étâj nâdajelâ , kak dalâ bokâm . *SF10:    étâ tam i zarylâs´ , blin . *SF10:    vsë balic´ . *SF10:    muzykâ étâ rave . *SF10:    xočýš šo-tâ skazac´ , padxodzêš , bac , vyxodzêš na ulêcu tam +... *SF10:    u vušax zvinic´ . *SF10:    da nu . *SFF:    tam ciper mâladzëž zâpuskajuc´ prostâ pa biletâm . *SFF:    bez stolêkâ , jany prostâ +/. *SF10:    xx , nu dyk vot . *SFF:    +, dzêskaceku +... @End
(Stand: 20.04.2022)