fam_sm_32

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    SF10 Town, SFF Town

@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of SF10:    brms

@L1 of SFF:    brms

@MT of SF10:    be+ru+brms

@MT of SFF:    be+ru

@FL of SF10:    brms

@FL of SFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*SF10:    abyčnâ , ja ž hâvaru , pajdzët xto tam u straúnju ["] .

*SF10:    vot +/.

*SFF:    nu da .

*SF10:    +, xvalêc´ .

*SF10:    ja adzin raz sxadziú , da nu .

*SF10:    zâkazaú pečënku (.) s pjuré .

*SF10:    prýnjasli pečënku (.) z mâkaronâmê .

*SF10:    z žonkâj zakaz +...

*SF10:    patom pâprasilê iščo +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, štob kofê prýnjasli .

*SF10:    sjadzelê minut tryccýc´ .

*SF10:    ne kofê tam , ne šmofê .

*SF10:    i ne figa .

*SF10:    a patom jaščé i izžohâ byla .

*SF10:    ja , karočê , adzin raz tudy sxadziú čistâ pâabedâc´ .

*SF10:    âlkahol´ upâtrybljac´ vabščé ne xadziú ni razu .

*SF10:    da nu vas na fig , atravêcê iščé .

*SF10:    v pryncýpê , u žonkê na rabocê (.) tam padruhâ (.) sa svaimê druz´jamê sxadzilê ú pânjadzelâk (.) pâabedâc´ tudy .

*SF10:    nu , tam +/.

*SFF:    na straúnju ["] ?

*SF10:    da .

*SF10:    možý , polhodâ nazad .

*SF10:    i vsë , vse mužyki +...

*SF10:    ne , mužyki narmal´nâ .

*SF10:    mužyki vodku pili , a vot dzecê i vot écê , žony +...

*SF10:    xto šnaps ne piú , vse žyludkâmê mučýlêsê .

*SF10:    jany tam , raz pâstupilâ infarmacýjê +...

*SF10:    vot kakajê-nibudz´ svadz´bâ tam ilê jakajê dyfiljadâ tam , na vyxadnyjê .

*SF10:    salaty úsjakêjê pââstajuccý , jany mâjanézâm svežým pâlili , vperëd .

*SFF:    užýs kakoj .

*SF10:    dyk a čo@w ?

*SF10:    persname [_/] persname ž , kličkâ kaban ["] , jo majo , xazjajênâ étâj , što na dadzé étâm jezdzê .

*SF10:    jon , ty +...

*SF10:    što xočý (.) napxne tudy , aby hrošýj zârabotâc´ .

*SF10:    ja , v pryncýpê , tut u smarhonê (.) iz vsex zâvedzenêj ja pâsicil ix vse .

*SF10:    u kârynjax , navernâ , tokâ@w ú kafé ni byú .

*SF10:    nečývâ tam i byc´ , da ?

*SFF:    da .

*SF10:    dažý adzin raz byú papaú u kafé vêcirok ["] , vot vozlê +/.

*SFF:    a dze étâ ?

*SF10:    +, âvtâvakzalâ .

*SF10:    nu jaho úžo zakrylê .

*SF10:    nu , tam taki baryžnêk .

*SF10:    znajêš , tam vot čarnilâ +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, p´´juc´ écê úse .

*SF10:    čë-tâ@w ja raz .

*SF10:    druh z maskvy pryjexâú .

*SF10:    pajexâlê my na pryrodu , tudy-sjudy .

*SF10:    pâsadzilê adnu dzevušku za rul´ majvo busâ , štob ana úžo nas katalâ .

*SF10:    nu i patom nam pastup@k [_///] načýlâs´ u nas nexvatkâ , i my tut užo zârulilê ú étât vêcirok ["] .

*SF10:    nu , my vodkê úzjali i vyšlê srazu attudâ .

*SF10:    tam vabščé bamžatnê takajê .

*SF10:    nu tak , sa vsex zâvedzenêj gorâdâ smargonê ja , kanešnâ , prýdpâčytaju (.) spadar ["] .

*SFF:    a vilêjê ["] ?

*SFF:    ne ?

*SF10:    ty ž byla tam xoc´ raz ?

*SFF:    da .

*SF10:    kalê ty tam paslednê raz byla ?

*SFF:    na dzen´ raždzen´jê .

*SFF:    ne +/.

*SF10:    ja ž ne znaju +/.

*SFF:    +, na +...

*SFF:    v sên´cjabre .

*SF10:    +, kada@w ú cja@w dzen´ raždzenê .

*SF10:    ja [_/] ja byú , v prošlâm hadu ja byú .

*SFF:    aha .

*SF10:    možý , maj jaki byú .

*SF10:    načalâ majê , kanec aprélê .

*SF10:    kanec , sêrydzinâ aprélê dze-tâ .

*SF10:    v obščým , tam u adnoj cëtkê u žyny na rabocê byú jubilej , pisjat@w let .

*SF10:    i jana , nu , tam nâkryvalâ (.) úžo paljanu .

*SF10:    kak by ja ta (.) tam ne pry dzelax .

*SF10:    jana s raboty prýhlasilâ , vsë .

*SF10:    no tak pâluč´ajêccý , što ja ú ix na rabocê +...

*SF10:    tam adny baby .

*SF10:    byú adzin mužyk , i toj uvolêúsê .

*SF10:    nu jon taki skromnên´kê +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, ačkarýk taki .

*SF10:    i ja tam +...

*SF10:    vot ljubyjê défiljady +...

*SF10:    jeslê jakajê-tâ praverkâ ú ix , ja âbezacêl´nâ jedu z´ jimê tam na étu samu +...

*SF10:    jany , nu +...

*SF10:    pryjexâlâ raz tam dzjaúčynâ s praverkâj .

*SF10:    nu , dzjaúčynâ , žénščýnâ .

*SF10:    jak , dyk +...

*SF10:    jak pa mne , dyk dzjaúčynâ .

*SF10:    tam hady tryccýc´ try jej , možý .

*SF10:    ja ix zavëz tudy , na spadar ["] .

*SF10:    nu , pajexâú mašynu stavêc´ .

*SF10:    zvonêc´ +"/.

*SF10:    +" pryjedz´ , kasjak .

*SF10:    ja tam sa skrypâm , tak nixočučý .

*SF10:    nazaútrâ na rabotu ranâ ústavac´ .

*SF10:    a mne nadâ bylâ , na céxu rabotâú , nadâ bylâ ú šés´@w časoú dze-tâ z domâ vyxadzic´ .

*SF10:    nu , nažrusê ž , blin .

*SF10:    karočý , mašynu pastavêú , tam ad hâraža mne kilâmetrâ pâltara .

*SF10:    nu , pačuxâú .

*SF10:    prýxažu , sjadzjac´ .

*SF10:    nekâjê bul´bâ ú talerkâx zastylâ .

*SF10:    užo , musê , zâzimneúšý .

*SF10:    nejkâjê butylkâ vina na stale i paru mândarynâú .

*SF10:    i étât (.) mužyk +"/.

*SF10:    +" oj , persname persname , a vot kak vy dumâjêcê vot pra étât zâkânadacêl´ny akt ?

*SF10:    tam vot užé +...

*SF10:    hétyjê baby +...

*SF10:    žonkâ maja neštâ tam probujâ hâvaryc´ , a dve vabščé takijê tam +...

*SF10:    nu , kak +...

*SF10:    šo étâ za vot ?

*SF10:    čýlavekâ pâhuljac´ žý ž nadâ narmal´nâ .

*SF10:    pryčom prâvjaralê vo imênnâ vot étâhâ mužyka .

*SF10:    jon narmal´ny kent , prostâ što taki vo skromnên´kê .

*SF10:    tak pa žyznê jon , kanešnâ , bêsprablemny čýlavek .

*SF10:    očýn´ pâmahaú mne patom .

*SF10:    ja tut (.) âfêcyantku zavu .

*SF10:    étâ +"/.

*SF10:    +" oj , ja ni p´´ju tam , u mjane dzêabet .

*SF10:    lja-lja-tâpalja .

*SF10:    +" ni nadâ .

*SF10:    vsë tut .

*SF10:    vodkê nânjasli , mjasâ , usjaho .

*SF10:    lady .

*SF10:    +" ja ni p´´ju .

*SF10:    nu , hâvaru +"/.

*SF10:    +" vo xoc´ vinca davaj .

*SF10:    belâhâ vina jej tam čix .

*SF10:    paru staparýkâú tam uhâvarylê , patom užo samo pašlo .

*SF10:    jany sjadzjac´ , usë raúno pra svaje nejkêjê dâkumenty havorâc´ .

*SF10:    a ja v étâ vrémê rabotâú +...

*SF10:    a , ja âbmanuú , ja ne na céxu rabotâú , ja lêsarubâm rabotâú .

*SF10:    ja úzjaú načaú jamu pra bênzapily raskazyvâc´ (.) na úsju hlotku .

*SF10:    écê hâvarat +...

*SF10:    a étâ ž [_///] a étâj in´cirésnâ .

*SF10:    akazyvâjêccý , ani tam pad minskâm kakuju-tâ dač´u kupilê .

*SFF:    aha .

*SF10:    i vot +...

*SF10:    i tam nâčynajuc´ usë nejkêjê drovy tam pêlavac´ .

*SF10:    jej žý ž tak cikaúnâ , jak žý étâ úsë robêccý .

*SF10:    étyjê úsë kažuc´ +"/.

*SF10:    +" nam , nu , nam ni in´cirésnâ .

*SF10:    +" čo@w ty svaju irundu nam , luxtu nejkuju tut pljaceš ?

*SF10:    ja hâvaru +"/.

*SF10:    +" slyš , ja vašu luxtu čas slušýú .

*SF10:    karočý , ani úse ponêlê svaje ašybkê .

*SF10:    i my čystâ načylê , prostâ (.) p´´jom , huljajêm tam .

*SF10:    étâ nip´´juščýjê , karočý , takajê stalâ nip´´juščýjê , šo ja patom u vastočny jaje valok , blin .

*SF10:    taksi vyzvâlê , patom , blin , pad myškâj cjanuú na vtary étaž u kvarciru .

*SFF:    užýs .

*SF10:    praverkâ prašla na ura , karočê .

*SFF:    aha .

*SF10:    étâ bylâ +...

*SF10:    kakoj , blin , hodzêk ?

*SF10:    try to točnâ nazad , aby ni bolêj .

*SFF:    +< v smyslê praverkâ ?

*SF10:    ana pryjexâlâ , perâd âcistacýjêj pryjexâlâ prâvjarac´ vot étâvâ +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, xlopcý .

*SF10:    nu , pâluč´ajêccý , vsë raúno ž ty úsix zakonâú znac´ ni budzêš , kem by ty ni byú .

*SF10:    a jany ryhistry@k [_///] nu , rýhistracýjê nedvižýmâscê .

*SF10:    jana jamu +"/.

*SF10:    +" o , tut ašybkâ , tam ašybkâ .

*SF10:    to isc´ , nu , jon bystrýn´kâ raz-raz , usë ispraúljajê , ispraúljajê étâ úsë .

*SF10:    a jej u kancé praverkê nadâ pisac´ spravku +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, pa rýzul´tatâm .

*SF10:    nu i , karočý , jana spraúku .

*SF10:    čë-tâ@w tam nâpisalâ , kakuju-tâ melâč .

*SF10:    jeslê vabščé bez ašybâk , étâ ž ni prakacê .

*SF10:    to isc´ , nu , spravâčkâ pâlučylâs´ +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, agon´ .

*SF10:    vsë .

*SF10:    pâtamu šta ana na vtary dzen´ pryšla +...

*SF10:    ni bâduna , pravdâ , ni figâ .

*SF10:    vot tabe i nip´´juščýjê .

*SF10:    prâfêsêanalkâ nâstajaščýjê .

*SF10:    dzêabet , aha .

*SFF:    aha .

*SF10:    pryšla , pabéltâlâsê polčasêkâ .

*SF10:    +" nu , ja pajdu .

*SF10:    +" tak panravêlâs´ mne ú vas , v vašým horâdzê .

*SF10:    +" ne to što ú našým minskê .

*SF10:    +" o , tut u vas tak ujutnâ , tut +...

*SF10:    +" pajdu pâhuljaju .

*SF10:    pašla , kupilâ tam sabe nejkêx trapâk .

*SF10:    zon´cêk nejkê kupilâ , katory daúno xacelâ kupic´ , a ú minsku ne mahla najsci .

*SF10:    pryšla , nâpisalâ spravku i ukacilâ ú minsk .

*SF10:    dalžna byla byc´ trojê sutâk , a ana užé , karočý , na vtarom dne ana užé ujexâlâ .

*SF10:    +" nu , jeslê što , skažýcê , što ja u vas tut byla .

*SF10:    cjaper [_//] patom prýjazdžaú nekê xlopčýk žonku maju prâvjarac´ .

*SF10:    apjac´ ja tam z´ jimê kânifasêú .

*SF10:    dyk étâ vot , hétâ [_////] étâ dévuškâ , jana da six por z žonkâj majej pêryzvanêvâjêccý .

*SF10:    +" nu , pryvet mužu .

*SF10:    +" vsë narmal´nâ .

*SF10:    +" kak dzela u vas ?

*SF10:    dyk vot .

*SF10:    ja , blin , takojê âtstuplenêjê zdzelâú , kanešnâ , pra étu viliju ["] .

*SF10:    vot éty dyfiljady +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, úse sa mnoj praxodzêc´ .

*SF10:    i apjac´-taki ja ix , karočý +...

*SF10:    žonku zavëz , a sam pa cixâmu svalêvâju .

*SF10:    ne figa , mjane za škvarnik +"/.

*SF10:    +" sjuda .

*SF10:    nu , pâsjadzelê my ú banketkê , papilê , pajelê .

*SF10:    trébâ ž pâtâncavac´ .

*SF10:    vyxodzêm na zal éty , obščý .

*SF10:    blin , narodu talpa .

*SFF:    a , nu da .

*SF10:    vse mâlaletkê .

*SFF:    škol´nêkâú zâpuskajuc´ .

*SF10:    tak vo (.) pa perymêtru staly .

*SF10:    butylku švirgel´ nekudy .

*SF10:    nu , stalê tam kružočkâm , cipâ tancujêm .

*SF10:    nejkêjê dzecê , dzeúkê mâlaletnêjê lezuc´ , pixajuccý .

*SF10:    nu , étâ ú ix cipâ +...

*SF10:    cipâ jana dzêlavajê , vot mestâ +/.

*SFF:    aha , aha .

*SF10:    +, âtpixnuc´ .

*SF10:    a fig jaho znajê , <jak tam u ix>[_////] kak tam u ix zâvêdzino ?

*SF10:    a byla [_/] byla dočkâ étâj (.) žénščýny .

*SF10:    jej let dvaccýc´ vosêm , navernâ .

*SF10:    nu , ana ú hrodnâ žyve i takajê [_/] takajê mošnâjê .

*SF10:    nu , krasivâjê dzeúkâ , nu , mošnâjê .

*SF10:    nu , i vot étâ mâlaletkâ úsë tam žopâj jaje talkajê talkajê .

*SF10:    étâj nâdajelâ , kak dalâ bokâm .

*SF10:    étâ tam i zarylâs´ , blin .

*SF10:    vsë balic´ .

*SF10:    muzykâ étâ rave .

*SF10:    xočýš šo-tâ skazac´ , padxodzêš , bac , vyxodzêš na ulêcu tam +...

*SF10:    u vušax zvinic´ .

*SF10:    da nu .

*SFF:    tam ciper mâladzëž zâpuskajuc´ prostâ pa biletâm .

*SFF:    bez stolêkâ , jany prostâ +/.

*SF10:    xx , nu dyk vot .

*SFF:    +, dzêskaceku +...

@End

 

(Stand: 09.06.2021)