fam_sm_37

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, nan

@Participants:    SFF Town, SF11 na, SF10 Town, SF13 na

@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||

@ID:    nan|fam|SF11|||peripher||na|||

@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||

@ID:    nan|fam|SF13|||peripher||na|||

@L1 of SFF:    brms

@L1 of SF10:    brms

@MT of SFF:    be+ru

@MT of SF10:    be+ru+brms

@FL of SFF:    brms

@FL of SF10:    brms

@Situation:    Conversation at home

*SFF:    oj , ja padvinus´ , ne ?

*SF11:    č´uc´-č´uc´ , nu , ja vlezu .

*SFF:    davaj , au .

*SF10:    kâmân´dzirovâčkê , persname , nâpisal ?

*SF13:    kanešnâ .

*SF10:    papâ zabral ?

*SF10:    ja ž v pjatnêcu âdbyvaju v slonêm .

*SF13:    da ?

*SF10:    na spabornêctvy .

*SF10:    kudy ž bez´ mjane ?

*SF11:    na lyžý , što li ?

*SFF:    nu , dažý papâ +/.

*SF10:    ne , na lyžýx persname pâbjažyc´ .

*SFF:    nu !

*SF11:    a ty kuda ?

*SFF:    ja f +/.

*SF10:    hirju .

*SF11:    a .

*SF10:    ja hâvaru persname +"/.

*SF10:    +" persname , ja úžo ne sparcmén , ja jae tak tam .

*SF10:    a jon garit@w +/.

*SFF:    možýt , persname , ješ´č´ë padvinuccý ?

*SF11:    da ne , mne narmal´nâ .

*SF10:    a jon garit@w +"/.

*SF10:    +" narmal´nâ .

*SF11:    +< pišy +"/.

*SF11:    +" persname .

*SF10:    voz´mêm s saboj šnapsu hljačok .

*SFF:    ja ot ne pânimaju , papâ na lyžýx .

*SFF:    ja harju +"/.

*SFF:    +" papâ , ty s vot écêm svaim gruzâm kilâmetrâ ne prâbižyš .

*SF10:    +< a étâ vidzêlâ ?

*SFF:    dyk u cja@w štangâ , a +/.

*SF11:    xx dvaccýc´ dva , pjac´ .

*SFF:    +, a ne lyžý .

*SF10:    ja behâc´ +...

*SF10:    ot u mjane (.) vse bêhuny +/.

*SF11:    xx a gruz štangê tožý mišajêt .

*SF10:    +, vse maji +/.

*SFF:    da ?

*SF10:    ni figa ne mešajê , kstacê .

*SF11:    ni mišajêt ?

*SFF:    ni mišajêt , mne kažýccý .

*SF10:    nâbarot , pres , aporâ +/.

*SFF:    pres .

*SF10:    +, dlja (.) pâzvanočnêkâ .

*SFF:    ja [_/] ja vaš´č´e@w +/.

*SF11:    xx pres , blin .

*SFF:    +, vot s papy +/.

*SF10:    jon ni palučý ničohâ +/.

*SFF:    nu !

*SF10:    +, no (.) dze-tâ v sêrydzinê jon prydzët .

*SF10:    étâ ce@w hâran´ciruju .

*SFF:    da .

*SF10:    takžý kak ja pa girê .

*SF10:    pajexâú pervy raz vot , pâsmatréú tam nejkêx paru čýlavek fânacičnyx .

*SF10:    pa dvescê raz tam , pa skokâ@w +...

*SF10:    ja raz semsêt@w .

*SFF:    a skokâ@w nadâ ?

*SF10:    čem bol´šý +/.

*SF11:    xx dvescê dvaccýc´ , nol´ , dêvinostâ .

*SF10:    +, cem lučšý .

*SFF:    tak , ne gâvari paka , š´as@w in´ceresnâjê cemâ .

*SFF:    ja ž ne pišu paka .

*SF10:    a zrja .

*SFF:    a ne , pišu .

*SF10:    pišyš , nu vot i pišy .

*SF10:    vot , nu , karočý , pâlučajêccý , kêdanulê jany raz pa dvescê .

*SF10:    a ja , nu , vot tam semsêt@w .

*SF10:    na rajonê ja tut padnjaú +/.

*SF13:    xx vsë , spasibâ bal´šojê .

*SF10:    +, semsjat@w pjac´ , navernâ .

*SF10:    pervâjê mestâ zanjaú .

*SF10:    to is´ ja tak srazu , tam vzvešývân´jê +/.

*SF13:    v pjac´ rovnâ , da ?

*SF10:    smatru , vesa vsex zapisyvâjut tam .

*SF10:    jeslê âdzinakâvy rýzul´tat , to tam kamu-tâ [_///] xto men´šý vesâm , tot pâbidziú .

*SF10:    a tot raz (.) nejkê dzjadok vyšýú taki , hadoú šysjat@w , dvescê pisjat@w raz kak kêdanuú .

*SFF:    oho !

*SF10:    ja užé ne upiraúsê , šysjat@w raz padnjaú i pašoú +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, srazu v bar .

*SF10:    no što +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, mne patom v kancé kanat .

*SF10:    ja ot na kanat byú zapisân iščo .

*SF10:    vsë .

*SFF:    i kak ?

*SF10:    da kanatâ étâ ž mne iščé čysov šés´@w ždac´ .

*SF10:    ja +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, pašoú u bar .

*SF10:    sto pisjat@w tamatnâhâ sokâ džik .

*SF10:    pâxadziú , pâsmatréú , jak u ténês ihrajuc´ , u vâlibol .

*SF10:    apjac´ pašoú u bar .

*SF10:    hrošýj poúnyjê karmany .

*SF10:    narmal´nâ pabarnêčýú .

*SF10:    patom kanat pâcjanulê (.) i pa damam .

*SFF:    da ?

*SF10:    selê ú aútobus , pajexâlê ú mâgazin .

*SFF:    aha .

*SF10:    vzjalê butylâk dvaccýc´ vodâčkê , kalbaskê .

*SFF:    a skokâ@w vas bylâ ?

*SF10:    nas čýlavek dvaccýc´ i bylâ .

*SFF:    aha .

*SF10:    nu tam (.) žénščýny bylê .

*SF10:    paru čýlavek vabščé nip´´juščýx .

*SF10:    nu i úsë , i hudzelê , spjavalê úsju darohu ad slonêmâ da smarhon´ .

*SFF:    a skokâ@w kilâmetrâú ?

*SF10:    dvescê dvaccýc´ dze-tâ .

*SFF:    a .

*SF10:    vyjêxâlê za horâd , stalê pad dubâm zdarovym takim , râzlažylês´ .

*SF10:    časêk dze-tâ pâstajalê .

*SFF:    aha .

*SF10:    a patom užé pa puci tam xto peú , xto piú .

*SF10:    xto va što harazd .

*SFF:    étâ zima byla , ne ?

*SF10:    letâ , letâ .

*SFF:    letâ , a to ja dumâju , pad dubâm zimoj .

*SF10:    a što tam ?

*SF10:    ilê vodkâ , xacja by i pad dubâm +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, i zimoj .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)