fam_sm_2

@Begin

@Languages:    hybe, hyb, hyru, nan

@Participants:    SFA Migrant, SFG na, SFB Migrant, SFD Migrant

@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    nan|fam|SFG|34;|female|peripher||na|higher||

@ID:    hybe|fam|SFB|47;|male|central||Migrant|professional||

@ID:    hyru|fam|SFD|49;|male|central||Migrant|professional||

@L1 of SFA:    be+pl

@L1 of SFG:    brms

@L1 of SFB:    brms

@L1 of SFD:    ru

@MT of SFA:    be+ru

@MT of SFG:    be

@MT of SFB:    be+ru

@MT of SFD:    ru

@FL of SFA:    be+pl

@FL of SFG:    be+ru

@FL of SFB:    brms

@FL of SFD:    ru

@Situation:    Conversation at home

*SFA:    na hétym svežým vozduxu .

*SFA:    a vot zima samâjê vo takajê .

*SFA:    što , jany vyduc´ .

*SFA:    a tam cjaper takajê bâlacjuhâ , božý ž moj !

*SFG:    +< ja ž vot svaju mamu nu nikak sjuda ni mahu .

*SFA:    +< ty ž užo sâbiralâsê .

*SFG:    tak (.) ja sâbiralâsê .

*SFG:    ja úžo pjac´ let von kak sâbiralâs´ .

*SFA:    nu tvaja , možý , maložý ž harazdâ .

*SFG:    nu , majej semdzêsêt .

*SFA:    majej semdêsêt dzevêc´ .

*SFB:    +< nu , maložý , nu usë raúno .

*SFA:    a jeslê semsêt@w dzevêc´ .

*SFB:    úžo semdêsêt +...

*SFB:    ty +/.

*SFG:    no semdêsêt .

*SFB:    maložý , nu , semdêsêt .

*SFG:    i nikak !

*SFA:    +< pra persname réčý nima , bo persname sama úsja tam .

*SFA:    oj , persname našý tak vykrucêúšý nohu bylâ .

*SFA:    božý božý .

*SFA:    ciper ljažalâ úsja , nohê étyjê .

*SFG:    zdaroúê netu , da ?

*SFA:    +< u jaje naha , kalenâ .

*SFB:    nu , tak jesc´ , no , nu , samâ +...

*SFB:    takajê hruznâjê samâ .

*SFB:    nahu vyvêrnulâ vabščé , nu .

*SFA:    +< ne , nu pâxudzelâ jana úsja , pâxudzelâ cjaper usja .

*SFA:    no étâ , pânimajêš , jana ú mâhazinê nisla korâb s étymê (.) s sêharétâmê .

*SFA:    a kažý +"/.

*SFA:    +" ruka tut u mjane taústajê .

*SFA:    +" ja hâvaryt ["-"] ja ne mahu étyjê .

*SFA:    a nejkê tam (.) hoskantrol´ , ci što , dalžno pryjexâc´ byla .

*SFA:    dzevâk âtpuscilâ s mâhazinâ úsix .

*SFB:    ja tak udziúljajus´ .

*SFB:    každuju [_///] čérýz dve nidzelê , čérýz try prýjazdžajê hoskantrol´ .

*SFA:    hoskantrol´ , hoskantrol´ .

*SFB:    u iújê každuju [_///] čérýz dve nidzelê , čérýz try prýjazdžajê hoskantrol´ .

*SFA:    hoskantrol´ , hoskantrol´ .

*SFB:    u iújê +...

*SFB:    čyvo tam ?

*SFB:    što , nu užo +/.

*SFA:    i jana kažý +"/.

*SFA:    +" ja zakrylâsê snutry .

*SFA:    +" sama ú mâgazinê astalâsê .

*SFA:    +" vosêm časoú večýrâ .

*SFA:    +" dumâju +"/.

*SFA:    +" úžo mâhazin zakryty .

*SFB:    +" paradkâjusê .

*SFA:    +" paradkâjusê .

*SFA:    +" i hétu karobku +...

*SFA:    +" râzlažu (.) na vitrinê sêharety .

*SFA:    +" i snjalâ (.) vo hétu vot , nu , vitrynu hétu vo .

*SFA:    +" sciklo pastavêlâ , a s padsobkê neslâ karobku hétyx sêharét .

*SFA:    +" i pâskal´znulâsê , i ljacelâ vo na hétâ sciklo .

*SFA:    kažý +"/.

*SFA:    +" úžo atrézâlâ mne b mne holâvu tam nâstajaščý , bo na sciklo hénâ ljacelâ nâstajaščý .

*SFA:    nu , jana krutanulâsê , úkrucilâ kalenâ .

*SFA:    a kalenâ +...

*SFA:    znajêš , jak kalenâ .

*SFB:    vo tak vo ú druhuju storânu râzvaračývâjêccý .

*SFB:    +" vyvêrnulâ nahu ú druguju stâranu i ljažu (.) pâsjarod mâhazinâ .

*SFD:    kak kurêcý .

*SFB:    nu .

*SFA:    cêlifon tam .

*SFA:    i hâvaryt +"/.

*SFA:    +" ni znaju , <što rabic´>[_/] što rabic´ nadâ .

*SFA:    +" ja ž ni pâdnimus´ , pakudâ ni sastaúlju étu nohu .

*SFA:    a jak sastavêc´ ?

*SFA:    tak jaje ž trébâ .

*SFA:    jana , naha , ú jaje takajê i jos´ .

*SFA:    jana nekâlê (.) išé ú mâladzečýnâ na fêzkul´turý ú cexnêkumê , nu , papalâ jej étâ .

*SFA:    byla dažý ú gipsu .

*SFA:    jana vyvêrnulâ hétâ samâ .

*SFA:    i ciper aby čuc´ , jana saskakêvâjê .

*SFA:    paprobuj sama sastaú !

*SFB:    <jak zaves>[_//] jak zavesâ , u druhi bok vot raz , jana sahnulâsê .

*SFB:    patom ščolk , na druhi vot .

*SFA:    sastavêlâ !

*SFA:    kazalâ , kryčélâ na úves´ mâhazin .

*SFA:    pjatkâj (.) druhoj nahi bilâ bilâ , pakudâ ni sastavêlâ hétu nahu .

*SFG:    a božý .

*SFA:    ja kažu , ty by saznanê mahla pâcerac´ .

*SFA:    jana úžo jak sastavê jaje i , kazalâ , tak iščé na takom vot , nu jak skazac´ , intuziazmê ci , možý , na šokâvâm sâstajannê jana pryšla išé damoj .

*SFA:    zakrylâ mâhazin , štob nêkaho ni dzërhâc´ , jana pryšla damoj .

*SFA:    i úsë úžo , jak selâ , padnjaccý jana úžo bolêj ni pâdnjalasê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)