fam_sm_36

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    SF10 Town, SFF Town

@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of SF10:    brms

@L1 of SFF:    brms

@MT of SF10:    be+ru+brms

@MT of SFF:    be+ru

@FL of SF10:    brms

@FL of SFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*SF10:    patom ja +...

*SF10:    čë-tâ@w pâprasiú , kab ja jahonuju žonku padvëz .

*SF10:    a ja na busê svajom , na starâm iš´č´ë , na tom belâm , pâkataú jaje pa horâdu .

*SF10:    +" a jak fajnâ kažý ["-"] sluxâj , tak do +...

*SF10:    +" a my xacim s persname mašynu minjac´ , navernâ , my kupêm bus .

*SF10:    +" nu , kupljajcê .

*SF10:    zvonê héty úžo čerêz dve hadziny +"/.

*SF10:    +" pâmažy bus kupic´ .

*SF10:    ja druhu pâzvaniú u ašmjany .

*SF10:    jany hâvarjat +"/.

*SF10:    +" my najdzëm .

*SF10:    nu , net by pâcjarpec´ tydzên´ dva .

*SF10:    jon tut našoú nejkâhâ majstru .

*SF10:    pajexâlê ú ašmjany i kupilê bus .

*SF10:    zvonêc´ mne +"/.

*SF10:    +" my hljadzëm bus .

*SF10:    ja zvanju druhu , raskazvâju .

*SF10:    héty havorâ +"/.

*SF10:    +" ni kupljajcê héty bus , jon hod prâviseú , étâ trup .

*SF10:    kupilê .

*SF10:    kupilê , k tamu žý baksâú trystâ zamnohâ zâplacilê , čym za jaho nadâ bylâ placic´ .

*SF10:    nu , âbmanulê .

*SF10:    što-tâ tym-tym , stalê jezdzêc´ , maslâ žré .

*SF10:    palezlê ú vozduxavod , butylkâ plasmasâvâjê zasunutâ .

*SF10:    patom , pâlučajêccý , vot mator +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, prahréjêš +...

*SF10:    atkručývâjêš tam adnu kryšýčku klapânnuju , i jeslê idze dym , značýt , užé étâ (.) trup [_/] trup mašynâ .

*SF10:    mator užé nadâ rýmancirâvâc´ .

*SF10:    a (.) štob dym étât ni šoú , jany tam u vozduxavod zasunulê plasmasâvuju butylku .

*SF10:    abrézâlê tak vot (.) horlyškâ i tak vot cipâ varonâčku zdzelâlê .

*SF10:    abratny tok vozduxâ netu .

*SF10:    i , nu , nima dymočkâ i nima .

*SF10:    pasluxâlê +...

*SF10:    +"

[_/] a mator ! *SF10:    jak âbnaružýlê hétu butél´ku , srazu z hétym majstrâm tam pasralêsê jany . *SF10:    nu što , étâ ž majstâr načýl vybirac´ . *SF10:    a druh moj kažý , što +... *SF10:    +" pryjexâlê b sa mnoj , nixto b vam ni prýdlahaú . *SF10:    jaho tam use znajuc´ étyjê baryhê . *SF10:    nu , vot . *SF10:    i jon mne úsë vyzvanêvâjê +"/. *SF10:    +" a jak tojê ? *SF10:    +" a jak hétâ ? *SF10:    i vo (.) to žý samâjê . *SF10:    šas@w vot (.) ja čo@w poznâ pryjexâú ? *SF10:    ja úžo pryjexâú , išoú +... *SF10:    zvonê +"/. *SF10:    +" znjaú kâljaso , znjaú târmaznyjê kalodkê , a jak ix pastavêc´ ? *SF10:    +" ty ž znimaú . *SFF:    nu da , vidzêl žý užé . *SF10:    +" alen´ ty ! *SF10:    dyk jon ž +... *SF10:    ja na écêx busâx jezžu dva hodâ , a jon let šés´@w , navernâ . *SFF:    aha , i vsë ravno . *SF10:    i vsë ravno , blin . *SF10:    zdrastvuj , dzerývâ , ja dub . *SF10:    cjaper u minsk jamu trébâ jexâc´ . *SF10:    jon zânimajêccý mebêl´ju , dolžýn vsimu horâdu , i mne v tom čysle , i vsjudu . *SF10:    nu , najmi ty . *SF10:    čë@w ty , pisjat@w baksâú ni najdzëš mašynu nanjac´ ? *SF10:    i jon cikujê , kab étâ ja z´jezdzêú jamu na xaljavu . *SF10:    i vot mne in´cirés nadtâ bal´šy , asobênnâ z maim šéfâm . *SF10:    pajedz´ ty . *SF10:    kab tam z tym (.) bac´kâm tvaim +/. *SFF:    nu da . *SF10:    +, dažý . *SF10:    dyk ladnâ , jon tam pâsjadzeú by , pâčykaú . *SF10:    a héty ž čykac´ ni budzê . *SF10:    jon , byvajê , dažý +... *SF10:    čaho ž ja ú vas nikolê ni âstajusê ? *SF10:    vot jaho kinu , torbu vam raz +/. *SFF:    a , i patom abratnâ . *SF10:    +, srazu ljatu abratnâ . *SF10:    pâtamu što vot paru raz dažý s persname my pâpadalê . *SF10:    vot my (.) tam , nu , my pajedzêm tut hvozdzê pâlučac´ . *SF10:    my ni uspelê tam ni hvozdzê , ničohâ . *SF10:    vot tokâ@w pryjexâlê , jon užo zvonê +"/. *SF10:    +" vy dze ? *SF10:    +" ša@w budzêm . *SF10:    dyk tam (.) ad vas da biržý minut sorâk nadâ pilêc´ . *SF10:    pâtamu šta pâpadajêš +... *SF10:    dva svêtaforâ takix , što staiš tam minut petnaccýc´ na ix . *SF10:    i (.) vot paslednê raz , jak ja ú vas byl , ja tam vymêrz tady , pomnju , jak (.) pës . *SF10:    torbu astavêú (.) i dumâju +"/. *SF10:    +" nu , zaraz jon budzê zvanic´ , had . *SF10:    prýljaceú i jaščé čytyrý čysa tam +/. *SFF:    a moh iš´č´ë i č´aju papic´ . *SF10:    + kab [_/] kab ja znaú by , ja tam i paspaú by ú vas i z´ dzeúkâmê pâznakomêúsê by . *SF10:    i , étâ samâjê , hljadziš , možý , što i prâvjali by vesêlâ vrémê . *SF10:    vot u jaho ž dâpytajsê . *SF10:    +" persname , my nadoúhâ ? *SF10:    +" a , ni znaju . *SF10:    ilê druhi raz , dapuscêm , na samâm dzelê my na firmê dze-nibudz´ . *SF10:    i tam nadâ +... *SF10:    tam ilê faks tam zajelâ , ilê kserâks ni rabotâjê . *SF10:    nu , malâ li ? *SF10:    klâdaúščyk tam kudy-nibudz´ pašoú , tréby čykac´ . *SF10:    i pxnuccý cerâz uves´ horâd . *SF10:    a jon +"/. *SF10:    +" nu , ja úžo svabodny . *SF10:    +" nu , persname , nu , pâčykaj . *SF10:    +" zâbirajcê mjane . *SF10:    dyk što , pâlučajêccý , mne pxnisê dvaccýc´ kilâmetrâú čérýz horâd , jaho vaz´mi , pxnisê abratnâ i tam stoj , što li ? *SF10:    +" ja úžo zamerz . *SF10:    +" nu dyk pâsjadzi ty na biržý . *SFF:    nu [_/] nu , i vsë . *SF10:    +" a što ja tam budu rabic´ ? *SF10:    nu , što-nibudz´ rabic´ . *SF10:    nu , tam žý ž ne na ulêcý stajac´ , blin , marozâm . *SF10:    pâsjadzi , tam kožýnyjê dzivany , ja znaju , takijê . *SF10:    zâkuliúsê i (.) baldzej sabe , mečtaj tam a svetlâm buduščým . *SFF:    nu da . *SF10:    paétâmu (.) šas@w by ja úzjaú étâhâ š@k +... *SF10:    dapuscêm , dažé i na majej by mašynê pajexâlê , ne vapros . *SF10:    ano dažé i vêsjalej bylo . *SF10:    šo , ú mjane šas@w mašynâ novâjê . *SF10:    idzët ana , kak agon´ . *SF10:    nu , a tolku ? *SF10:    pajedzêš hruziccý étâj mebêl´ju , a héty budzê zvanic´ , raúci tady . @End
(Stand: 20.04.2022)