fam_sm_36

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    SF10 Town, SFF Town
@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of SF10:    brms
@L1 of SFF:    brms
@MT of SF10:    be+ru+brms
@MT of SFF:    be+ru
@FL of SF10:    brms
@FL of SFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*SF10:    patom ja +...
*SF10:    čë-tâ@w pâprasiú , kab ja jahonuju žonku padvëz .
*SF10:    a ja na busê svajom , na starâm iš´č´ë , na tom belâm , pâkataú jaje pa horâdu .
*SF10:    +" a jak fajnâ kažý ["-"] sluxâj , tak do +...
*SF10:    +" a my xacim s persname mašynu minjac´ , navernâ , my kupêm bus .
*SF10:    +" nu , kupljajcê .
*SF10:    zvonê héty úžo čerêz dve hadziny +"/.
*SF10:    +" pâmažy bus kupic´ .
*SF10:    ja druhu pâzvaniú u ašmjany .
*SF10:    jany hâvarjat +"/.
*SF10:    +" my najdzëm .
*SF10:    nu , net by pâcjarpec´ tydzên´ dva .
*SF10:    jon tut našoú nejkâhâ majstru .
*SF10:    pajexâlê ú ašmjany i kupilê bus .
*SF10:    zvonêc´ mne +"/.
*SF10:    +" my hljadzëm bus .
*SF10:    ja zvanju druhu , raskazvâju .
*SF10:    héty havorâ +"/.
*SF10:    +" ni kupljajcê héty bus , jon hod prâviseú , étâ trup .
*SF10:    kupilê .
*SF10:    kupilê , k tamu žý baksâú trystâ zamnohâ zâplacilê , čym za jaho nadâ bylâ placic´ .
*SF10:    nu , âbmanulê .
*SF10:    što-tâ tym-tym , stalê jezdzêc´ , maslâ žré .
*SF10:    palezlê ú vozduxavod , butylkâ plasmasâvâjê zasunutâ .
*SF10:    patom , pâlučajêccý , vot mator +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, prahréjêš +...
*SF10:    atkručývâjêš tam adnu kryšýčku klapânnuju , i jeslê idze dym , značýt , užé étâ (.) trup [_/] trup mašynâ .
*SF10:    mator užé nadâ rýmancirâvâc´ .
*SF10:    a (.) štob dym étât ni šoú , jany tam u vozduxavod zasunulê plasmasâvuju butylku .
*SF10:    abrézâlê tak vot (.) horlyškâ i tak vot cipâ varonâčku zdzelâlê .
*SF10:    abratny tok vozduxâ netu .
*SF10:    i , nu , nima dymočkâ i nima .
*SF10:    pasluxâlê +...
*SF10:    +" [_/] a mator !
*SF10:    jak âbnaružýlê hétu butél´ku , srazu z hétym majstrâm tam pasralêsê jany .
*SF10:    nu što , étâ ž majstâr načýl vybirac´ .
*SF10:    a druh moj kažý , što +...
*SF10:    +" pryjexâlê b sa mnoj , nixto b vam ni prýdlahaú .
*SF10:    jaho tam use znajuc´ étyjê baryhê .
*SF10:    nu , vot .
*SF10:    i jon mne úsë vyzvanêvâjê +"/.
*SF10:    +" a jak tojê ?
*SF10:    +" a jak hétâ ?
*SF10:    i vo (.) to žý samâjê .
*SF10:    šas@w vot (.) ja čo@w poznâ pryjexâú ?
*SF10:    ja úžo pryjexâú , išoú +...
*SF10:    zvonê +"/.
*SF10:    +" znjaú kâljaso , znjaú târmaznyjê kalodkê , a jak ix pastavêc´ ?
*SF10:    +" ty ž znimaú .
*SFF:    nu da , vidzêl žý užé .
*SF10:    +" alen´ ty !
*SF10:    dyk jon ž +...
*SF10:    ja na écêx busâx jezžu dva hodâ , a jon let šés´@w , navernâ .
*SFF:    aha , i vsë ravno .
*SF10:    i vsë ravno , blin .
*SF10:    zdrastvuj , dzerývâ , ja dub .
*SF10:    cjaper u minsk jamu trébâ jexâc´ .
*SF10:    jon zânimajêccý mebêl´ju , dolžýn vsimu horâdu , i mne v tom čysle , i vsjudu .
*SF10:    nu , najmi ty .
*SF10:    čë@w ty , pisjat@w baksâú ni najdzëš mašynu nanjac´ ?
*SF10:    i jon cikujê , kab étâ ja z´jezdzêú jamu na xaljavu .
*SF10:    i vot mne in´cirés nadtâ bal´šy , asobênnâ z maim šéfâm .
*SF10:    pajedz´ ty .
*SF10:    kab tam z tym (.) bac´kâm tvaim +/.
*SFF:    nu da .
*SF10:    +, dažý .
*SF10:    dyk ladnâ , jon tam pâsjadzeú by , pâčykaú .
*SF10:    a héty ž čykac´ ni budzê .
*SF10:    jon , byvajê , dažý +...
*SF10:    čaho ž ja ú vas nikolê ni âstajusê ?
*SF10:    vot jaho kinu , torbu vam raz +/.
*SFF:    a , i patom abratnâ .
*SF10:    +, srazu ljatu abratnâ .
*SF10:    pâtamu što vot paru raz dažý s persname my pâpadalê .
*SF10:    vot my (.) tam , nu , my pajedzêm tut hvozdzê pâlučac´ .
*SF10:    my ni uspelê tam ni hvozdzê , ničohâ .
*SF10:    vot tokâ@w pryjexâlê , jon užo zvonê +"/.
*SF10:    +" vy dze ?
*SF10:    +" ša@w budzêm .
*SF10:    dyk tam (.) ad vas da biržý minut sorâk nadâ pilêc´ .
*SF10:    pâtamu šta pâpadajêš +...
*SF10:    dva svêtaforâ takix , što staiš tam minut petnaccýc´ na ix .
*SF10:    i (.) vot paslednê raz , jak ja ú vas byl , ja tam vymêrz tady , pomnju , jak (.) pës .
*SF10:    torbu astavêú (.) i dumâju +"/.
*SF10:    +" nu , zaraz jon budzê zvanic´ , had .
*SF10:    prýljaceú i jaščé čytyrý čysa tam +/.
*SFF:    a moh iš´č´ë i č´aju papic´ .
*SF10:    + kab [_/] kab ja znaú by , ja tam i paspaú by ú vas i z´ dzeúkâmê pâznakomêúsê by .
*SF10:    i , étâ samâjê , hljadziš , možý , što i prâvjali by vesêlâ vrémê .
*SF10:    vot u jaho ž dâpytajsê .
*SF10:    +" persname , my nadoúhâ ?
*SF10:    +" a , ni znaju .
*SF10:    ilê druhi raz , dapuscêm , na samâm dzelê my na firmê dze-nibudz´ .
*SF10:    i tam nadâ +...
*SF10:    tam ilê faks tam zajelâ , ilê kserâks ni rabotâjê .
*SF10:    nu , malâ li ?
*SF10:    klâdaúščyk tam kudy-nibudz´ pašoú , tréby čykac´ .
*SF10:    i pxnuccý cerâz uves´ horâd .
*SF10:    a jon +"/.
*SF10:    +" nu , ja úžo svabodny .
*SF10:    +" nu , persname , nu , pâčykaj .
*SF10:    +" zâbirajcê mjane .
*SF10:    dyk što , pâlučajêccý , mne pxnisê dvaccýc´ kilâmetrâú čérýz horâd , jaho vaz´mi , pxnisê abratnâ i tam stoj , što li ?
*SF10:    +" ja úžo zamerz .
*SF10:    +" nu dyk pâsjadzi ty na biržý .
*SFF:    nu [_/] nu , i vsë .
*SF10:    +" a što ja tam budu rabic´ ?
*SF10:    nu , što-nibudz´ rabic´ .
*SF10:    nu , tam žý ž ne na ulêcý stajac´ , blin , marozâm .
*SF10:    pâsjadzi , tam kožýnyjê dzivany , ja znaju , takijê .
*SF10:    zâkuliúsê i (.) baldzej sabe , mečtaj tam a svetlâm buduščým .
*SFF:    nu da .
*SF10:    paétâmu (.) šas@w by ja úzjaú étâhâ š@k +...
*SF10:    dapuscêm , dažé i na majej by mašynê pajexâlê , ne vapros .
*SF10:    ano dažé i vêsjalej bylo .
*SF10:    šo , ú mjane šas@w mašynâ novâjê .
*SF10:    idzët ana , kak agon´ .
*SF10:    nu , a tolku ?
*SF10:    pajedzêš hruziccý étâj mebêl´ju , a héty budzê zvanic´ , raúci tady .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page