fam_sm_39

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    SF10 Town, SFF Town
@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of SF10:    brms
@L1 of SFF:    brms
@MT of SF10:    be+ru+brms
@MT of SFF:    be+ru
@FL of SF10:    brms
@FL of SFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*SF10:    idzëm v stalovuju zlyjê úse .
*SF10:    večnâ tam (.) nêdažraúšý , nêdaspaúšý .
*SF10:    pa trévohê nas hanjalê (.) pa pjac´ raz u sutkê âbezacêl´nâ .
*SF10:    idzëm v stalovuju .
*SF10:    staic´ mazutâ , zâxadzic´ +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, abedâc´ +...
*SF10:    to is´ nam nadâ ždac´ , paka ani vy@k [_//] zašli , vyšlê .
*SF10:    my tak , jak šli , tak i pašli .
*SF10:    adzin raz jany čë-tâ@w vjaknulê .
*SF10:    nu , noč´´ju my k nim zašli v goscê .
*SFF:    a , étâ roty raznyjê , da ?
*SF10:    da , da .
*SFF:    a , i u vas vajna byla .
*SF10:    +< my bylê strélki +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, a ani bylê mâcêryal´nâjê âbêspičénêjê .
*SF10:    to is´ my (.) kanvoj ["] nasilê +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, nâšyvu .
*SF10:    a jany nasilê (.) tol´kâ vot šyvron .
*SF10:    my ix nâzyvalê +/.
*SFF:    što takojê šyvron ["] ?
*SF10:    šyvron ["] ?
*SF10:    prýnadležnâsc´ k vidu vojsk tam .
*SF10:    dapuscêm , mêniscerstvâ +/.
*SFF:    a !
*SF10:    +, âbarony .
*SFF:    aha .
*SF10:    tam raketnyjê vajska .
*SF10:    u nas <vnutrýnnêjê vajska>["] šyvron .
*SF10:    i tut vot léjblâ byla <vnutrýnnêjê vajska>["] .
*SF10:    nu , étâ ú každâhâ byla , i u mâzutanâ , va vsex .
*SF10:    a my jaščé kupiúšý dužku byli takuju (.) kanvoj ["] .
*SF10:    ot nasilê dužku +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, étu .
*SF10:    patom nam zâprycilê , pâtamu što , nu , lâxabédy bylê ž i u nas .
*SF10:    pašoú adzin lâxabédâ , jaho nejkêjê tam sutâčnêkê adpjarýlê .
*SF10:    dyk my tady tak (.) lipučkê pryšylê , vsë .
*SF10:    idzeš u horâd , pljas´ , pryklejêú .
*SFF:    aha .
*SF10:    pašoú u bâtal´jon , snjaú , šob nikto ni vidzêú .
*SFF:    aha .
*SF10:    vsë .
*SF10:    tak my mazutu strojêlê , karočý , nâstajaščý .
*SF10:    i pâtrulej , vsex strojêlê .
*SF10:    nu , my bylê očýn´ zlyjê .
*SF10:    pâtamu šta nas pâstajannâ +/.
*SFF:    nu , pânimaju ja .
*SF10:    +, vzvodzê +...
*SF10:    a tam kâman´dzir étât +...
*SF10:    tam druhijê saldacêkê zâxacelê , paspalê , zâxacelê tam to da së@w .
*SF10:    a da našýhâ kâman´dzirâ i pâdajci nam bylo strašnâ .
*SF10:    dlinny , xudy , nos harbaty .
*SF10:    furažku tol´kâ adzenê , nu , fryc frycým .
*SFF:    fryc .
*SF10:    dažý ú fil´mê našý s´nimalês´ , našý rotâ .
*SF10:    ja jaščé ne služyú .
*SF10:    raskazyvâlê +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, što našý rotâ s´nimalâs´ u kotâm fil´mê .
*SF10:    i ú masovkê nemcýú ihralê .
*SF10:    dyk jon ésésâúskâhâ âficérâ izâbražaú tam .
*SF10:    nu , i étâ formâ , vot mentoúskâjê pâvsednevkâ ran´šý byla takajê .
*SF10:    zelënâjê , pidžačnâjê cipâ .
*SF10:    jon étu formu jak adzenê , tuflê z dlinnymê nasamê i étu vot furažku takuju .
*SFF:    vsë .
*SF10:    i úsë .
*SF10:    vot on prydzê +...
*SF10:    pis´mo pišýš ilê što .
*SF10:    to isc´ , nu , svabodnâjê vrémê .
*SF10:    a jon +"/.
*SF10:    +" kamandâ , zbor , to isc´ tryvohâ .
*SF10:    vsë , pabëhlê .
*SF10:    patom vybêžýlê .
*SF10:    tam , aha , tak nârmaciv , try (.) četyrê minuty .
*SF10:    my vybehajêm za try minuty dvaccýc´ sekund .
*SF10:    +" no étâ vsë ravno medlênnâ , rybjatâ .
*SF10:    +" nadâ iš´č´ë bystrej .
*SF10:    pabehâjêm (.) dnëm , pabehâjêm noč´´ju .
*SFF:    i xx xx behâlê ?
*SF10:    da .
*SF10:    adzin raz za sutkê dzêvitnaccýc´ raz behâlê .
*SFF:    za što ?
*SF10:    da , nâstrajenê plaxojê .
*SF10:    u jaho žonkâ byla kakajê-tâ scervâ .
*SF10:    i vot , karočý , našý žyzn´ zavisêlâ ad tavo +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, ad taho , kak u ix +...
*SF10:    naš [_//] našý sutkê prâxadzilê v zavisêmâscê ad taho , kak u ix prašla noč .
*SFF:    aha .
*SF10:    sir´´joznâ .
*SF10:    patom kak-tâ raz ja vidal ijo@w .
*SF10:    xadzilê my na (.) čajv ["] .
*SF10:    da , čajv ["] prýizžal (.) v hrodnâ .
*SF10:    my xadzilê , v âcyplenêjê stajalê v ledovâm dvarcé .
*SF10:    i jana byla tam .
*SF10:    nu , tam takajê +...
*SF10:    srazu vidnâ , što scervâ .
*SFF:    pâčemu ?
*SF10:    nu dyk atkudâ ja znaju ?
*SF10:    radzilâs´ takajê , navernâ .
*SF10:    i jana tam +...
*SF10:    čë-tâ@w jon tam padxodzê da jaje tam .
*SF10:    taki , zdajsê , strašny kâpitan , a tam jak étâ , jak šafkâ kalja .
*SF10:    a jana tam čë-tâ@w raz .
*SF10:    tam jon +"/.
*SF10:    +" u-u-u .
*SFF:    a , i vsë .
*SF10:    da .
*SFF:    baiccý .
*SF10:    nu , adzin byú pljus tokâ@w v tom , što , dapuscêm , jeslê prýjezžalâ kakajê-tâ praverkâ , iz minskâ tam +...
*SF10:    to isc´ nam nadâ bylâ +...
*SF10:    trécê étaž u nas byú , pisjat@w dve stupen´kê .
*SF10:    ja , kak ščas@w , pomnju .
*SF10:    zdanêjê (.) dze-tâ vâsemsot dzêvinostâhâ hodâ pastrojkê .
*SFF:    aha .
*SF10:    pol´skêjê kâvâlerysty kada-tâ@w tam stajalê .
*SF10:    lesênkâ uzên´kâjê .
*SF10:    to isc´ u nas ot dva kubrýkâ malên´kêx , tam dvuxjarusnyjê kravacê .
*SF10:    tam pa hâlavam xodzêš .
*SF10:    a ú ix tam mestâ , vo !
*SF10:    âružéjkâ zdarovâjê , dver šyrokâjê .
*SF10:    nu , i nam patom nadâ bylâ zdanêjê âbehac´ , na plac vybehac´ .
*SF10:    sabak nam nadâ bylâ vyvadzic´ .
*SF10:    u nas bylê sabakê .
*SF10:    bronêžylety vynasic´ , tam ximzaščytu raznuju vynasic´ .
*SF10:    my vybehalê (.) za try minuty (.) dvaccýc´ sekund .
*SF10:    inahda za tri minuty , jesli tam narmal´nâ úžo pâpadalâ .
*SF10:    héty nârmaciú byú čytyrý dvaccýc´ , pa-mojmu , ilê čytyrý .
*SF10:    nu , ni važnâ .
*SF10:    a vot écê vse , asobênnâ adna rotâ patrul´nâjê +...
*SF10:    im nadâ bylâ vot (.) pervy étaž +...
*SF10:    i tokâ@w raz , na plac vyjcê metrâú dvaccýc´ .
*SF10:    jany +/.
*SFF:    i vsë .
*SF10:    +, minut pitnaccýc´ vybehalê , vosêm minut .
*SF10:    a my (.) mâmental´nâ .
*SF10:    dyk jeslê prýjazdžalâ praverkâ , to isc´ vsex stavêlê rakâm .
*SF10:    a my (.) mâradony .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |