fam_sm_8

@Begin @Languages:    hyb, hyru, nan @Participants:    SFL Migrant, SFF Town, SFU na, SFA Migrant, SFV na, SFO na, SFK Migrant, SFM Migrant, SFY na, SFZ na, SF1 na @ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary|| @ID:    nan|fam|SFU|32;|male|peripher||na|secondary|| @ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    nan|fam|SFV|50;|male|peripher||na|secondary|| @ID:    nan|fam|SFO|56;|female|peripher||na|higher|| @ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    hyb|fam|SFM|55;|female|central||Migrant|higher|| @ID:    nan|fam|SFY|||peripher||na||| @ID:    nan|fam|SFZ|25;|male|peripher||na|higher|| @ID:    nan|fam|SF1|23;|female|peripher||na|higher|| @L1 of SFL:    be @L1 of SFF:    brms @L1 of SFA:    be+pl @L1 of SFK:    brms @L1 of SFM:    ru @MT of SFL:    be @MT of SFF:    be+ru @MT of SFA:    be+ru @MT of SFK:    be+brms @MT of SFM:    ru @FL of SFL:    be @FL of SFF:    brms @FL of SFA:    be+pl @FL of SFK:    brms @FL of SFM:    ru @Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file @Situation:    Conversation at work, SFK speaks on the phone *SFL:    zdrastvuj , persname ! *SFL:    što , apjac´ pâmahac´ mamê pryšla ? *SFF:    da . *SFL:    spraúku nâpisac´ na krydzit ? *SFU:    nu . *SFA:    persname , navernâ . *SFL:    zarâz prydzê . *SFA:    nu , davajcê sjudy . *SFA:    na kaho hétâ pisac´ ? *SFA:    a čamu tak šmat spravâk ? *SFU:    nu , dyk ne , tam adna tokâ@w . *SFA:    a hétâ što za takojê ? *SFA:    dyk hétâ vašý ? *SFA:    našto hétâ ? *SFU:    nu , dyk ja znaju . *SFA:    bêrycë hétu vo vašu bumahu . *SFA:    davajcê vaš paspârt . *SFA:    a kali vy prydzêcê za jim ? *SFU:    lučšý pâdaždac´ . *SFA:    dyk vy pâdaždicê zarâ . *SFA:    a vy dze rabotâjêcê ? *SFU:    na žédé vagzalê . *SFA:    značýt , ú persname hétâ . *SFA:    ščas@w ana pâdajdët . *SFA:    vy pâsjadzicê ú kârydorčýku , dobrâ ? *SFA:    nu , ni znaju , minut pâsjadzicê dvaccýc´ . *SFA:    ščas@w jak prydzê persname , ščas@w my âddadzim . *SFA:    tady jana zrobê vam spraúku . *SFA:    ja ni znaju , kudy tam lazêc´ pa jahonyx dannyx . *SFA:    ékânamistkê kalbasy jaduc´ , paxnê na úves´ kârydor ! *SFA:    a persname ni pašla na abed , a nejdzê ž pâdalasê . *SFL:    xto ? *SFL:    persname ni zamužým ? *SFA:    persname doč´kâ . *SFL:    u ce@w ž jos´ kamp´´jutâr domâ ? *SFA:    a´ +/. *SFL:    pâkidajêš persname s saboj , ci što ? *SFL:    my kupilê druhi , i cjaper tokâ@w u +... *SFL:    persname zâminajê . *SFA:    ne , dyk a nam takoj trébâ , persname , takoj râskryvajuščýjsê . *SFV:    zdrâstujce ! *SFL:    hétâjê , što li ? *SFV:    ni znaju , dze maja . *SFV:    nejkâjê rospês´ . *SFV:    tam podpês´ prascejšýjê byla , a tak krutélëu hétyx nâkruču . *SFL:    cjaper xočýccý tak +/. *SFV:    davaj ! *SFL:    +, lehčy , trošku glaz prykryc´ i paru časêkâú zâdramac´ . *SFL:    znajêš , u papery úkljunêssê , a tady spac´ xočýccý . *SFL:    a tut žý ni ljažýš paspac´ . *SFL:    tam persname na hâryzoncê nima ? *SFL:    bo jaje , jak spraúku , čýlavek nejkê čakajê . *SFO:    persname nima na gârizon´tê . *SFL:    spraúku nužnâ , čýlavek tut +/. *SFK:    vypêšu . *SFL:    +, sjadzic´ . *SFK:    padpisyvâc´ svaji pucëvkê , bacên´kâ . *SFV:    dyk tut adnoj podpêsê ni bylo . *SFL:    na , padpišýš i persname iščé , a svaji padpisyvâj , da persname pramâ idzi . *SFL:    jon cibe pakažý , šo ty , dze ni râspisaúsê . *SFL:    sledujuščý raz budzêš raspisyvâccý . *SFL:    persname pâzvanilâ mne persname . *SFL:    čuju , cêlifon tryzvonê va vsju . *SFL:    nu što ? *SFL:    ja ni mahu , rukê poúnyjê . *SFL:    musêlâ stac´ na skamejêčku . *SFL:    persname najbolêj spravâk bjaré , jak usë roúnâ ú jaho étâ , daxody ahromnyjê . *SFK:    persname , ručýčkâ sa slovâm štil´ ["] ni tvaja ? *SFL:    maja , a dze ty jaje âbnaružýlâ ? *SFL:    belâjê s čornên´kêm . *SFL:    a čo@w jana tam ? *SFK:    s čornên´kêm ci z šérýn´kêm , ja ni úhljadalâsê . *SFK:    a čo@w étâ jana tam ljažyc´ ? *SFK:    no ja vižu , što ližyt kakajê-tâ ručýčkâ . *SFK:    bo mne ana ni nužna , u menja svajix takix , dabro jesc´ . *SFM:    nu , ci sxadilâ ty , persname , ci vzila écê ? *SFY:    ne , ni xadilâ . *SFM:    značêt , nadâ tibe +... *SFM:    a ne , na étât otpusk ni aformêš . *SFK:    ni nadâ , jej ničohâ ni nadâ . *SFK:    jej prostâ fêvralëm pastavêc´ troxu zarplaty i zakrylê pad nol´ . *SFK:    i úsë , ú fêvrali menšý zarplaty načyslênâ tabe budê . *SFK:    a možý , i xvacê . *SFL:    a kab na hod uperâd , ci možnâ zaraz pâlučyc´ usë ? *SFK:    ščas@w na hod uperâd ! *SFK:    étâ ašybkê tokâ@w takijê melkêjê , nu , byvajê +/. *SFF:    zdrastvujcê . *SFK:    +, âšybišsê . *SFK:    jaščé kab i naperâd pâlučyc´ . *SFL:    znajêš , sumâ vjalikâjê , srazu by kupiú sabe kvarciru . *SFA:    moj cêlifon nejdzê tut zastrjaú , dzevâčkê . *SFA:    izvenecê . *SFK:    persname , što pa budžétu robêccý ? *SFA:    a ty pašla baltaccý pa gorâdu ? *SFK:    ja pašla +... *SFK:    dumâju +"/. *SFK:    +" pajdu , možý , pâhljažu jakijê dze boty sabe , a hétâ âstal´nojê +/. *SFA:    tvoj persname sën´nê ú minsku , persname ? *SFA:    jon mne kak kânsul´tant nužýn . *SFK:    užo dvaccýc´ pjatym étâ ty budêš ? *SFK:    čy dvaccýc´ šystohâ pâdhatoúkâ kadrâú ? *SFA:    kadry čyvo ? *SFY:    pâdgatovkâ . *SFA:    usë v ékânamistkâv . *SFA:    pjaty žurnal za čytverty kvartâl . *SFA:    jany z´ jim rabotâjut . *SFA:    dažý mne damoj u dzevêc´ časoú večýrâ zvanjat . *SFA:    tabe možý dažý persname tam adkryc´ i skazac´ usë . *SFA:    vot dve ložkê baršča jelê prâhlacilâ . *SFL:    zâxvarélâ perâd abedâm . *SFK:    nu , byvajê , čo@w tam ? *SFK:    nima . *SFK:    +" ni sizon skazalê ["-"] na sâpahi . *SFK:    ščas@w , minutâčku , nâpišu . *SFK:    kromê spraúkê iščé nadâ što-tâ ? *SFK:    pačtovyj adrys . *SFL:    persname , kânsul´tant pryšol . *SFK:    i mne on +... *SFK:    užé davno skazalê , ja nâpisalâ pa sem tysêč svajix étyx . *SFZ:    a den´gê ? *SFK:    ščas@w ! *SFK:    vo cibe spisâk , idi sâbiraj . *SFK:    sxadicê naprocêú k persname persname . *SFK:    ana padpišýt i pastavêt pičac´ . *SFK:    patom k dzirektâru naverx , tak ? *SFK:    i tam v pryjomnâj vam pastavêc´ štamp sverxu i zârýgistryrujut vašu spravku . *SFK:    alo ! *SFK:    sto dvaccýc´ čytyrý , dvescê šysnaccýc´ . *SFK:    étâ jaje daplatâ ? *SFK:    a prâhrésiúkâ na étâ jes´ ? *SFK:    persname , a jej placêccý kakajê-nibudz´ vrédnâsc´ ? *SFK:    dy s kakohâ čisla ana rabotâjêt vabšče pa žyznê ? *SFK:    tak , u persname dvojê tady , pâlučajêccý , iždivencý . *SFK:    a ú persname kantrakt tožý ž nejkê jesc´ . *SFK:    ščas@w pryšol užé . *SFK:    užo vse pâzâplacilê , kromê nas ? *SFK:    druhoj vedâmâscê ja nâpečatâc´ ne mahu vam . *SFK:    xočýcê , nâbirycê na kamp´´jutârý i nâpičjatâjcê . *SFK:    ja takuju mahu tokâ@w nâpisac´ . *SFL:    hétâ jim na štany , vo hétym vo xlapcam zbirajuc´ . *SFL:    xto ú formê xodzê , toj lêsavod u nas . *SFL:    što vy étâ zdelâlê ? *SFK:    dâstavalâ kurýcu ú skâvarodkê , no ja s trapkâj , vsë kak paložýnâ . *SFK:    no tak nahrélâs´ skâvârada , šo čérýz trapku , pâlučylâs´ , dažý prâpjaklo . *SFL:    bo trapkâ byla mokrâjê . *SFK:    možý byc´ . *SFL:    ni možý byc´ , a točnâ . *SF1:    ne , što b srazu kidac´ . *SFK:    plitkâ na palu , pabjeccý vsë , kurýcý na palu ! *SF1:    vy da stala nisli ? *SFK:    ne , nadâ bylâ naverx pastavêc´ . *SFL:    kada@w dâstaješ z duxoúkê vot suxoj trapkâj , dyk dažý jesê +... *SFL:    ni tak , ni nastol´kâ , jana ni tak bystrâ hréjêccý . *SFL:    uspejêš iščé kudy-nibudz´ prystavêc´ . *SFL:    a jeslê vaz´mi tolstym slojêm , no mokrâj trapkâj , jana mhnavennâ robêccý +/. *SFK:    haračýjê . *SFL:    +, haračýjê , hétâ . *SFL:    i pjačéccý krépkâ jana tady vot u ruku . *SFL:    jeslê suxajê , dyk jana kak-tâ ni tak , étâ , prýpikajê . *SFL:    a hétâ préjê pramâ , pâlučajêccý tak . *SFK:    no prýpjaklo mne . @End
(Stand: 20.04.2022)