fam_sm_8

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, nan
@Participants:    SFL Migrant, SFF Town, SFU na, SFA Migrant, SFV na, SFO na, SFK Migrant, SFM Migrant, SFY na, SFZ na, SF1 na
@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@ID:    nan|fam|SFU|32;|male|peripher||na|secondary||
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|SFV|50;|male|peripher||na|secondary||
@ID:    nan|fam|SFO|56;|female|peripher||na|higher||
@ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFM|55;|female|central||Migrant|higher||
@ID:    nan|fam|SFY|||peripher||na|||
@ID:    nan|fam|SFZ|25;|male|peripher||na|higher||
@ID:    nan|fam|SF1|23;|female|peripher||na|higher||
@L1 of SFL:    be
@L1 of SFF:    brms
@L1 of SFA:    be+pl
@L1 of SFK:    brms
@L1 of SFM:    ru
@MT of SFL:    be
@MT of SFF:    be+ru
@MT of SFA:    be+ru
@MT of SFK:    be+brms
@MT of SFM:    ru
@FL of SFL:    be
@FL of SFF:    brms
@FL of SFA:    be+pl
@FL of SFK:    brms
@FL of SFM:    ru
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at work, SFK speaks on the phone
*SFL:    zdrastvuj , persname !
*SFL:    što , apjac´ pâmahac´ mamê pryšla ?
*SFF:    da .
*SFL:    spraúku nâpisac´ na krydzit ?
*SFU:    nu .
*SFA:    persname , navernâ .
*SFL:    zarâz prydzê .
*SFA:    nu , davajcê sjudy .
*SFA:    na kaho hétâ pisac´ ?
*SFA:    a čamu tak šmat spravâk ?
*SFU:    nu , dyk ne , tam adna tokâ@w .
*SFA:    a hétâ što za takojê ?
*SFA:    dyk hétâ vašý ?
*SFA:    našto hétâ ?
*SFU:    nu , dyk ja znaju .
*SFA:    bêrycë hétu vo vašu bumahu .
*SFA:    davajcê vaš paspârt .
*SFA:    a kali vy prydzêcê za jim ?
*SFU:    lučšý pâdaždac´ .
*SFA:    dyk vy pâdaždicê zarâ .
*SFA:    a vy dze rabotâjêcê ?
*SFU:    na žédé vagzalê .
*SFA:    značýt , ú persname hétâ .
*SFA:    ščas@w ana pâdajdët .
*SFA:    vy pâsjadzicê ú kârydorčýku , dobrâ ?
*SFA:    nu , ni znaju , minut pâsjadzicê dvaccýc´ .
*SFA:    ščas@w jak prydzê persname , ščas@w my âddadzim .
*SFA:    tady jana zrobê vam spraúku .
*SFA:    ja ni znaju , kudy tam lazêc´ pa jahonyx dannyx .
*SFA:    ékânamistkê kalbasy jaduc´ , paxnê na úves´ kârydor !
*SFA:    a persname ni pašla na abed , a nejdzê ž pâdalasê .
*SFL:    xto ?
*SFL:    persname ni zamužým ?
*SFA:    persname doč´kâ .
*SFL:    u ce@w ž jos´ kamp´´jutâr domâ ?
*SFA:    a´ +/.
*SFL:    pâkidajêš persname s saboj , ci što ?
*SFL:    my kupilê druhi , i cjaper tokâ@w u +...
*SFL:    persname zâminajê .
*SFA:    ne , dyk a nam takoj trébâ , persname , takoj râskryvajuščýjsê .
*SFV:    zdrâstujce !
*SFL:    hétâjê , što li ?
*SFV:    ni znaju , dze maja .
*SFV:    nejkâjê rospês´ .
*SFV:    tam podpês´ prascejšýjê byla , a tak krutélëu hétyx nâkruču .
*SFL:    cjaper xočýccý tak +/.
*SFV:    davaj !
*SFL:    +, lehčy , trošku glaz prykryc´ i paru časêkâú zâdramac´ .
*SFL:    znajêš , u papery úkljunêssê , a tady spac´ xočýccý .
*SFL:    a tut žý ni ljažýš paspac´ .
*SFL:    tam persname na hâryzoncê nima ?
*SFL:    bo jaje , jak spraúku , čýlavek nejkê čakajê .
*SFO:    persname nima na gârizon´tê .
*SFL:    spraúku nužnâ , čýlavek tut +/.
*SFK:    vypêšu .
*SFL:    +, sjadzic´ .
*SFK:    padpisyvâc´ svaji pucëvkê , bacên´kâ .
*SFV:    dyk tut adnoj podpêsê ni bylo .
*SFL:    na , padpišýš i persname iščé , a svaji padpisyvâj , da persname pramâ idzi .
*SFL:    jon cibe pakažý , šo ty , dze ni râspisaúsê .
*SFL:    sledujuščý raz budzêš raspisyvâccý .
*SFL:    persname pâzvanilâ mne persname .
*SFL:    čuju , cêlifon tryzvonê va vsju .
*SFL:    nu što ?
*SFL:    ja ni mahu , rukê poúnyjê .
*SFL:    musêlâ stac´ na skamejêčku .
*SFL:    persname najbolêj spravâk bjaré , jak usë roúnâ ú jaho étâ , daxody ahromnyjê .
*SFK:    persname , ručýčkâ sa slovâm štil´ ["] ni tvaja ?
*SFL:    maja , a dze ty jaje âbnaružýlâ ?
*SFL:    belâjê s čornên´kêm .
*SFL:    a čo@w jana tam ?
*SFK:    s čornên´kêm ci z šérýn´kêm , ja ni úhljadalâsê .
*SFK:    a čo@w étâ jana tam ljažyc´ ?
*SFK:    no ja vižu , što ližyt kakajê-tâ ručýčkâ .
*SFK:    bo mne ana ni nužna , u menja svajix takix , dabro jesc´ .
*SFM:    nu , ci sxadilâ ty , persname , ci vzila écê ?
*SFY:    ne , ni xadilâ .
*SFM:    značêt , nadâ tibe +...
*SFM:    a ne , na étât otpusk ni aformêš .
*SFK:    ni nadâ , jej ničohâ ni nadâ .
*SFK:    jej prostâ fêvralëm pastavêc´ troxu zarplaty i zakrylê pad nol´ .
*SFK:    i úsë , ú fêvrali menšý zarplaty načyslênâ tabe budê .
*SFK:    a možý , i xvacê .
*SFL:    a kab na hod uperâd , ci možnâ zaraz pâlučyc´ usë ?
*SFK:    ščas@w na hod uperâd !
*SFK:    étâ ašybkê tokâ@w takijê melkêjê , nu , byvajê +/.
*SFF:    zdrastvujcê .
*SFK:    +, âšybišsê .
*SFK:    jaščé kab i naperâd pâlučyc´ .
*SFL:    znajêš , sumâ vjalikâjê , srazu by kupiú sabe kvarciru .
*SFA:    moj cêlifon nejdzê tut zastrjaú , dzevâčkê .
*SFA:    izvenecê .
*SFK:    persname , što pa budžétu robêccý ?
*SFA:    a ty pašla baltaccý pa gorâdu ?
*SFK:    ja pašla +...
*SFK:    dumâju +"/.
*SFK:    +" pajdu , možý , pâhljažu jakijê dze boty sabe , a hétâ âstal´nojê +/.
*SFA:    tvoj persname sën´nê ú minsku , persname ?
*SFA:    jon mne kak kânsul´tant nužýn .
*SFK:    užo dvaccýc´ pjatym étâ ty budêš ?
*SFK:    čy dvaccýc´ šystohâ pâdhatoúkâ kadrâú ?
*SFA:    kadry čyvo ?
*SFY:    pâdgatovkâ .
*SFA:    usë v ékânamistkâv .
*SFA:    pjaty žurnal za čytverty kvartâl .
*SFA:    jany z´ jim rabotâjut .
*SFA:    dažý mne damoj u dzevêc´ časoú večýrâ zvanjat .
*SFA:    tabe možý dažý persname tam adkryc´ i skazac´ usë .
*SFA:    vot dve ložkê baršča jelê prâhlacilâ .
*SFL:    zâxvarélâ perâd abedâm .
*SFK:    nu , byvajê , čo@w tam ?
*SFK:    nima .
*SFK:    +" ni sizon skazalê ["-"] na sâpahi .
*SFK:    ščas@w , minutâčku , nâpišu .
*SFK:    kromê spraúkê iščé nadâ što-tâ ?
*SFK:    pačtovyj adrys .
*SFL:    persname , kânsul´tant pryšol .
*SFK:    i mne on +...
*SFK:    užé davno skazalê , ja nâpisalâ pa sem tysêč svajix étyx .
*SFZ:    a den´gê ?
*SFK:    ščas@w !
*SFK:    vo cibe spisâk , idi sâbiraj .
*SFK:    sxadicê naprocêú k persname persname .
*SFK:    ana padpišýt i pastavêt pičac´ .
*SFK:    patom k dzirektâru naverx , tak ?
*SFK:    i tam v pryjomnâj vam pastavêc´ štamp sverxu i zârýgistryrujut vašu spravku .
*SFK:    alo !
*SFK:    sto dvaccýc´ čytyrý , dvescê šysnaccýc´ .
*SFK:    étâ jaje daplatâ ?
*SFK:    a prâhrésiúkâ na étâ jes´ ?
*SFK:    persname , a jej placêccý kakajê-nibudz´ vrédnâsc´ ?
*SFK:    dy s kakohâ čisla ana rabotâjêt vabšče pa žyznê ?
*SFK:    tak , u persname dvojê tady , pâlučajêccý , iždivencý .
*SFK:    a ú persname kantrakt tožý ž nejkê jesc´ .
*SFK:    ščas@w pryšol užé .
*SFK:    užo vse pâzâplacilê , kromê nas ?
*SFK:    druhoj vedâmâscê ja nâpečatâc´ ne mahu vam .
*SFK:    xočýcê , nâbirycê na kamp´´jutârý i nâpičjatâjcê .
*SFK:    ja takuju mahu tokâ@w nâpisac´ .
*SFL:    hétâ jim na štany , vo hétym vo xlapcam zbirajuc´ .
*SFL:    xto ú formê xodzê , toj lêsavod u nas .
*SFL:    što vy étâ zdelâlê ?
*SFK:    dâstavalâ kurýcu ú skâvarodkê , no ja s trapkâj , vsë kak paložýnâ .
*SFK:    no tak nahrélâs´ skâvârada , šo čérýz trapku , pâlučylâs´ , dažý prâpjaklo .
*SFL:    bo trapkâ byla mokrâjê .
*SFK:    možý byc´ .
*SFL:    ni možý byc´ , a točnâ .
*SF1:    ne , što b srazu kidac´ .
*SFK:    plitkâ na palu , pabjeccý vsë , kurýcý na palu !
*SF1:    vy da stala nisli ?
*SFK:    ne , nadâ bylâ naverx pastavêc´ .
*SFL:    kada@w dâstaješ z duxoúkê vot suxoj trapkâj , dyk dažý jesê +...
*SFL:    ni tak , ni nastol´kâ , jana ni tak bystrâ hréjêccý .
*SFL:    uspejêš iščé kudy-nibudz´ prystavêc´ .
*SFL:    a jeslê vaz´mi tolstym slojêm , no mokrâj trapkâj , jana mhnavennâ robêccý +/.
*SFK:    haračýjê .
*SFL:    +, haračýjê , hétâ .
*SFL:    i pjačéccý krépkâ jana tady vot u ruku .
*SFL:    jeslê suxajê , dyk jana kak-tâ ni tak , étâ , prýpikajê .
*SFL:    a hétâ préjê pramâ , pâlučajêccý tak .
*SFK:    no prýpjaklo mne .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page