fam_sm_30

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    SF10 Town, SFF Town

@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||

@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||

@L1 of SF10:    brms

@L1 of SFF:    brms

@MT of SF10:    be+ru+brms

@MT of SFF:    be+ru

@FL of SF10:    brms

@FL of SFF:    brms

@Situation:    Conversation at home

*SF10:    pryšoú kamandujuščý , nu , čë-tâ@w tut sprašývâjê .

*SF10:    tak smešnâ .

*SF10:    načal´nêk štabâ , kâman´dzir bâtal´jonâ , takijê [_/] takijê palkoúnêkê , takijê +...

*SF10:    a zlyjê takijê .

*SF10:    jak tokâ@w héty kamandujuščý , jany ž , nu , jak dzecê kalja jaho krucêccý .

*SF10:    mne ta čë@w cirac´ ?

*SF10:    jon žý mne (.) ničo ni zrobê .

*SF10:    vsë raúno ú mene dzembêl´ .

*SF10:    a im , to prémêjê lišyc´ , to zvëzdâčku znimê .

*SF10:    jany tam sujicjaccý , a mne smešnâ .

*SF10:    jon [_//] jany tam +...

*SF10:    šo-tâ sprosê .

*SF10:    jany +"/.

*SF10:    +" aj , aj , oj , aj .

*SF10:    +" nu , ladnâ , idzi suda , ka mne .

*SF10:    ja úžo staršým seržantâm byl .

*SF10:    +" nu , raskazyvâj .

*SF10:    nu , ja tam tojê-sëjê râskazaú , kak službâ .

*SF10:    +" oj , kak u nas vsë klasnâ , tavarýš hêneral major !

*SF10:    a , blin , tam +...

*SF10:    +" raj zemnoj , pramâ lučšý , čém domâ .

*SF10:    nu , ja žý znaú , što hâvaryc´ užo .

*SFF:    nu da .

*SF10:    tady +...

*SF10:    opytny .

*SF10:    +" a skokâ@w ty kâraulâú âdstajaú ?

*SF10:    a ja hâvaru +"/.

*SF10:    +" nu , pêdzisjat dva , vot étâ pisjat@w vtaroj .

*SF10:    +" a na cjurme skokâ@w ?

*SF10:    ja hâvaru +"/.

*SF10:    +" nu , tristâ .

*SF10:    +" oj , a što paložýnâ ?

*SF10:    kâman´dzir č´ascê +"/.

*SF10:    +" čo@w paložýnâ za écê kârauly ?

*SF10:    a ja hâvaru +"/.

*SF10:    +" nu , za pisjat@w takix kâraulâú paložýn (.) serébrâny krest i , étâ , žylezny krest , i (.) trojê sutâk otpuskâ .

*SF10:    +" za sto pisjat@w kâraulâú na cjurme paložýn žylezny krest i vosêm sutâk otpuskâ .

*SF10:    +" za trystâ kâraulâú na cjurme paložýn sirébrâny krest i (.) dzesêc´ sutâk otpuskâ .

*SF10:    to is´ pâluč´ajêccý , mne tam otpuskâ tokâ@w mesêcý pâltara nâbehalâ .

*SF10:    +" tavarýš palkoúnêk , nu , ja ujedu , vy atmec´cê étâvâ vajennâslužýš´č´êvâ .

*SF10:    ja úžo dumâju +"/.

*SF10:    +" a , swearword , try kryžy pavešu : dva žaleznyx , adzin srébny , jak pajedu daxaty na mesêc !

*SF10:    +" a , blin dumâju ["-"] nu , klas !

*SF10:    aha , š´č´as .

*SF10:    pajexâl ény hêneral , i vsë .

*SF10:    i menja srazu na kuxnju tam , ja ni pomnju ilê ú cjurmu , karočê hâvara .

*SF10:    nu , i vsë .

*SF10:    net krystov nêkakix .

*SF10:    sa mnoj služyú xlopčýk s âstraveckâhâ rajonâ , v rocê mâcêrial´nâvâ âbêspičenêjê .

*SF10:    nu , tam vsjakêjê san´texnêkê , pâvara raznyjê .

*SF10:    mâzutany ["] my ix nâzyvalê , vadzicêlê .

*SFF:    mâzutany ["] .

*SF10:    mazutâ , da , nu , vadzicêlê .

*SFF:    a , aha .

*SF10:    vadzicêlê , slesâry vsjakêjê +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, san´cexnêkê .

*SF10:    nu , u ix mazutâ byla šo .

*SF10:    a jon taki (.) byú , jazyk šyršavy ú jaho , pâdlizac´ .

*SF10:    to is´ ja staju na +...

*SF10:    ves´ bâtal´jon na razvodzê peryd službâj .

*SF10:    idze jaki-nibudz´ major , karol´ gavna i parâ , načal´nêk kâmunal´nâj služby .

*SF10:    jon mne h +"/.

*SF10:    +" tavarêš seržant , što nužnâ dzelâc´ vâjennâslužýš´č´êmu tam (.) v kâraulê pry nâpadzenêjê ?

*SFF:    aha .

*SF10:    ja jamu +"/.

*SF10:    +" to-tâ , to-tâ .

*SF10:    +" tak , nadâ vo tak dzelâc´ .

*SF10:    ja sporu .

*SF10:    sporu [_//] sporêm , patom dâstaju knižýčku iz planšétâ .

*SFF:    aha .

*SF10:    pakazvâju .

*SF10:    +" vot , sa znakâmê prýpinanêjê .

*SF10:    nu , vsë , pâluč´ajêccý , ja jaho (..) únizêú .

*SF10:    vsë , i mjane nixto ni ljubiú .

*SF10:    pâstajannâ sa vsemê ruhaúsê pâtamu što .

*SF10:    i s načal´nêkâm štabâ tam , i zâmpalitâm , nu .

*SFF:    i narjady at étâvâ tady ?

*SF10:    nu , kak by da .

*SF10:    pâlučajêccý , na sën´nêšnê rozum ja by , kanešnâ , prâmaúčal tam cixên´kâ .

*SFF:    nu da .

*SF10:    xadzi ty , a ty čo@w , a specnaz .

*SF10:    blin , birét zâlamaú tak .

*SFF:    +< a skol´kâ cibe byla ?

*SF10:    dzêvitnaccýc´ .

*SFF:    aha .

*SF10:    i vsë , i +...

*SF10:    a palkoúnêku hadoú sorâk .

*SF10:    a tut nejkê salagâ +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, jaho tut (.) âbgavnjal .

*SF10:    nu , pâlučajêccý , vsë .

*SF10:    byl spisâk seržantâú .

*SF10:    karočê , naš bâtal´jon byl lučšý ú vajskax , našý rotâ lučšý v bâtal´jonê , a ja byú lučšým seržantâm bâtal´jonâ .

*SF10:    mne nadâ pa idzejê na dzembêl´ , dolžýn byl pâlučyc´ rýkâmendacýju kamandujušývâ vnutrýnnêmê vajskamê .

*SF10:    to biš s étâj bumažkâj ja moh pâstupac´ v âkadzemêju émvydé na fâkul´cet vnutrýnnêx vojsk , na rabotu ú milicýju .

*SF10:    prynosêš étu bumahu , i ce srazu zâbirajut .

*SF10:    a dalê étâmu .

*SF10:    i jon , v pryncýpê +...

*SF10:    jaho âtpuscilê na dzembêl´ samâhâ pervâhâ .

*SF10:    pâtamu što +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, inačý +...

*SF10:    nu , to is´ pâlučajêccý , dzembêl´ vot .

*SFF:    aha .

*SF10:    srazu seržanty , patom tam lučšýjê saldaty .

*SF10:    paslednêj pačkâj +...

*SF10:    dze-tâ dzêmbêlizacýjê dve nidzelê idzët ot .

*SF10:    ja , dapuscêm +/.

*SFF:    ni vse srazu ?

*SF10:    net .

*SF10:    dvaccýc´ dzivjatâvâ (.) nâjabra ja úvolêúsê .

*SFF:    aha .

*SF10:    xacja pa [_/] pa sroku vysluhê mne nadâ bylâ uval´njaccý pervâvâ jênvara .

*SF10:    no naš pryžýv tam (.) očýn´ xârašo âtslužyú .

*SF10:    nam na mesêc ran´šý dalê dzembêl´ .

*SF10:    užé klasnâ .

*SF10:    vot .

*SFF:    nu da .

*SF10:    ušol dvaccýc´ (.) dzivjatâvâ , pa-mojmu , nâjabra .

*SF10:    večêrâm nas âtpuscilê .

*SF10:    patom sleduščýjê čerêz dnej pjac´ , sleduščýjê išo čerêz dnej pjac´ .

*SF10:    to is´ nâstajaš´č´ê kusočêk .

*SF10:    asobênnâ kada@w úse úžo [_///] kto-tâ ušol , a ty iščé astaúsê .

*SF10:    to jesc´ étâ +/.

*SFF:    aha .

*SF10:    +, pâluč´ajêccý , očýn´ takajê badzjahâ nipryjatnâjê .

*SF10:    nu , nadâ bylâ xârašo služyc´ , v pryncýpê .

*SF10:    xto ž tam +...

*SF10:    ja ž nê_pêrêd_kem ni prâhibaúsê prostâ .

*SFF:    nu da .

*SF10:    étâ samâ +...

*SF10:    dyk vot étâhâ , karočý , kâzljaka âtpuscilê (..) utrâm .

*SF10:    inačê ja ni znaju +...

*SF10:    vyšlê b my , čýlavek pitnaccýc´ seržantâú , katoryjê (.) taptalê tam pyl´ .

*SF10:    a étât sjadzeú tam u sjabe ú kapcërkê .

*SF10:    možý , saljarku jakuju zâhanjaú .

*SF10:    pâlučiú rýkâmendacýju .

*SF10:    da my b jaho tam parvalê .

*SF10:    pâtamu što +...

*SF10:    v pryncýpê , ja , nâprymer , mentom ne sâbiraúsê stânaviccý .

*SF10:    mne ana , nu , prakcičýskê byla ni nužna .

*SF10:    prostâ mne bylâ abidnâ , što ja âdcjanuú službu .

*SF10:    i vot šol šol na étu rýkâmendacýju +...

*SF10:    vsë , vot i hrafêkê viselê .

*SF10:    a ú paslednê mesêc (.) rézkâ raz-raz-raz , i étât .

*SFF:    a adno na rotu , da , bylâ ?

*SF10:    na úves´ bâtal´jon .

*SFF:    aha .

*SF10:    nu , tyk jon ni , nu , jon ni zaslužývâú .

*SF10:    gâvaru , météošnêkê nêkada@w ni pâlučalê .

*SF10:    vsegda pâlučalê kânvairy , inahda patrul´nyjê .

*SF10:    to isc´ <iz trox>[_/] iz trox rýkâendacýj adnu pâlučaú patrul´ny .

*SF10:    dve , vtaroj i trécê , značýt , kânvairy pâlučalê âdnaznačnâ .

*SF10:    nu , kânvairy i služylê , v pryncýpê , lučšý .

*SF10:    patrul´nyjê tožý bylê takijê tam , bârany .

*SF10:    a tut uzjaú mâzutan pâlučyú .

*SF10:    šo étâ za ?

*SF10:    patom ja jaho vidzêú u âstraúcy nejêk .

*SF10:    nu , étâ úžo ž (.) kakajê raznêcý ?

*SFF:    nu da , vremê .

*SF10:    v pryncýpê +...

*SF10:    +" žyvi ty .

*SF10:    dumâju +".

*SFF:    nu da .

*SF10:    čarvjak .

*SF10:    nu , jon behâú tam , oho !

*SF10:    torby vazilê .

*SF10:    taki nejkê (.) z zamaškâmê na in´cêligen´cêkâ byú .

*SF10:    pâstajannâ tam +...

*SF10:    dlina valos vâjênnaslužýščývâ dalžna byc´ ni bolêjê dvux sân´cimetrâú .

*SF10:    to u nas vot s takoj stryžkâj , jak u mjane , ja by užo +...

*SF10:    xacja tut sân´cimetâr dze-tâ , no étâ úžo byla by bjada .

*SF10:    vot kada@w užé čýlavek tam seržant vot +...

*SF10:    my bylê zamiscicêlê kâman´dzirâú vzvadov , staršýjê seržanty .

*SF10:    nu , râzryšalê tam čubčýk jaki-nibudz´ , a jon +...

*SF10:    v armêju âtxadzilê , ja domâ srazu vru-u , pad nol´ .

*SF10:    a étât , šo ty ?

*SF10:    šýviljurâ , tak zâčisavšý nazad .

*SFF:    aha .

*SF10:    nu tam jaho , kanešnâ žý , âbkramsalê .

*SF10:    ja ličnâ jaščé i stryh jaho .

*SF10:    étâ , mne brat staršý hâvaryt +"/.

*SF10:    +" jeslê buduc´ čë-nêc´@w prýdlahac´ , kakijê-tâ nyčkê , ty na úsë sâhlašajsê .

*SF10:    i ješčé adzin z bêrýstavicý , čërt (.) tožý xitry .

*SF10:    tam tokâ@w nas pryhnalê (.) noč´´ju , dalê kaku-tâ@w formu .

*SF10:    ja išé , pomnju , s prapârščýkâm pâruhaúsê očýn´ sil´nâ .

*SF10:    prâparščyk , heroj avganâ .

*SFF:    aha .

*SF10:    poúhâlavy , žalezny čérâp .

*SFF:    oho !

*SF10:    pulê v hâlave zaseúšý .

*SF10:    i jon formu , načal´nêk +/.

*SFF:    i vidnâ étâ tak š´č´as ?

*SF10:    nu tam paryk jamu pryklejêny .

*SFF:    aha .

*SF10:    načal´nêk vêščyvovâ skladâ , prapârščýk persname , bjaré formu i tak vo brasajêc´ u skladzê .

*SF10:    +" vot étâ tvajo , étâ tvajo , étâ tvajo .

*SF10:    hâvaru +...

*SF10:    mne brat staršý na try s pâlavinâj hodâ i v armêjê služyú .

*SF10:    hâvaru +...

*SF10:    +" formu pâdbiraj srazu .

*SF10:    +" étâ ni to što v saveckêjê vrýmina , druh_perýd_druhâm menjajêmsê .

*SF10:    +" ce@w dalê , ty jejo srazu xlorkâj padpisyvâjêš .

*SF10:    +" tam svoj nomêr vajennnêkâ , hod pryzyvâ , familêju , inêcyaly .

*SF10:    +" vsë , ano úžo tvaja , paka ni pâminjajêš .

*SF10:    +" budzêš xadzic´ , jak čučýlâ .

*SF10:    u mjane figurâ nêstandartnâjê , jeslê kicêl´ padxodzê , mne štany uzkêjê , štany padxodzêc´ , kicêl´ mne zâbal´šy .

*SF10:    vsë .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)