fam_sm_30

@Begin
@Languages:    hyb, hyru
@Participants:    SF10 Town, SFF Town
@ID:    hyb|fam|SF10|29;|male|central||Town|secondary||
@ID:    hyru|fam|SFF|21;|female|central||Town|secondary||
@L1 of SF10:    brms
@L1 of SFF:    brms
@MT of SF10:    be+ru+brms
@MT of SFF:    be+ru
@FL of SF10:    brms
@FL of SFF:    brms
@Situation:    Conversation at home
*SF10:    pryšoú kamandujuščý , nu , čë-tâ@w tut sprašývâjê .
*SF10:    tak smešnâ .
*SF10:    načal´nêk štabâ , kâman´dzir bâtal´jonâ , takijê [_/] takijê palkoúnêkê , takijê +...
*SF10:    a zlyjê takijê .
*SF10:    jak tokâ@w héty kamandujuščý , jany ž , nu , jak dzecê kalja jaho krucêccý .
*SF10:    mne ta čë@w cirac´ ?
*SF10:    jon žý mne (.) ničo ni zrobê .
*SF10:    vsë raúno ú mene dzembêl´ .
*SF10:    a im , to prémêjê lišyc´ , to zvëzdâčku znimê .
*SF10:    jany tam sujicjaccý , a mne smešnâ .
*SF10:    jon [_//] jany tam +...
*SF10:    šo-tâ sprosê .
*SF10:    jany +"/.
*SF10:    +" aj , aj , oj , aj .
*SF10:    +" nu , ladnâ , idzi suda , ka mne .
*SF10:    ja úžo staršým seržantâm byl .
*SF10:    +" nu , raskazyvâj .
*SF10:    nu , ja tam tojê-sëjê râskazaú , kak službâ .
*SF10:    +" oj , kak u nas vsë klasnâ , tavarýš hêneral major !
*SF10:    a , blin , tam +...
*SF10:    +" raj zemnoj , pramâ lučšý , čém domâ .
*SF10:    nu , ja žý znaú , što hâvaryc´ užo .
*SFF:    nu da .
*SF10:    tady +...
*SF10:    opytny .
*SF10:    +" a skokâ@w ty kâraulâú âdstajaú ?
*SF10:    a ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" nu , pêdzisjat dva , vot étâ pisjat@w vtaroj .
*SF10:    +" a na cjurme skokâ@w ?
*SF10:    ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" nu , tristâ .
*SF10:    +" oj , a što paložýnâ ?
*SF10:    kâman´dzir č´ascê +"/.
*SF10:    +" čo@w paložýnâ za écê kârauly ?
*SF10:    a ja hâvaru +"/.
*SF10:    +" nu , za pisjat@w takix kâraulâú paložýn (.) serébrâny krest i , étâ , žylezny krest , i (.) trojê sutâk otpuskâ .
*SF10:    +" za sto pisjat@w kâraulâú na cjurme paložýn žylezny krest i vosêm sutâk otpuskâ .
*SF10:    +" za trystâ kâraulâú na cjurme paložýn sirébrâny krest i (.) dzesêc´ sutâk otpuskâ .
*SF10:    to is´ pâluč´ajêccý , mne tam otpuskâ tokâ@w mesêcý pâltara nâbehalâ .
*SF10:    +" tavarýš palkoúnêk , nu , ja ujedu , vy atmec´cê étâvâ vajennâslužýš´č´êvâ .
*SF10:    ja úžo dumâju +"/.
*SF10:    +" a , swearword , try kryžy pavešu : dva žaleznyx , adzin srébny , jak pajedu daxaty na mesêc !
*SF10:    +" a , blin dumâju ["-"] nu , klas !
*SF10:    aha , š´č´as .
*SF10:    pajexâl ény hêneral , i vsë .
*SF10:    i menja srazu na kuxnju tam , ja ni pomnju ilê ú cjurmu , karočê hâvara .
*SF10:    nu , i vsë .
*SF10:    net krystov nêkakix .
*SF10:    sa mnoj služyú xlopčýk s âstraveckâhâ rajonâ , v rocê mâcêrial´nâvâ âbêspičenêjê .
*SF10:    nu , tam vsjakêjê san´texnêkê , pâvara raznyjê .
*SF10:    mâzutany ["] my ix nâzyvalê , vadzicêlê .
*SFF:    mâzutany ["] .
*SF10:    mazutâ , da , nu , vadzicêlê .
*SFF:    a , aha .
*SF10:    vadzicêlê , slesâry vsjakêjê +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, san´cexnêkê .
*SF10:    nu , u ix mazutâ byla šo .
*SF10:    a jon taki (.) byú , jazyk šyršavy ú jaho , pâdlizac´ .
*SF10:    to is´ ja staju na +...
*SF10:    ves´ bâtal´jon na razvodzê peryd službâj .
*SF10:    idze jaki-nibudz´ major , karol´ gavna i parâ , načal´nêk kâmunal´nâj služby .
*SF10:    jon mne h +"/.
*SF10:    +" tavarêš seržant , što nužnâ dzelâc´ vâjennâslužýš´č´êmu tam (.) v kâraulê pry nâpadzenêjê ?
*SFF:    aha .
*SF10:    ja jamu +"/.
*SF10:    +" to-tâ , to-tâ .
*SF10:    +" tak , nadâ vo tak dzelâc´ .
*SF10:    ja sporu .
*SF10:    sporu [_//] sporêm , patom dâstaju knižýčku iz planšétâ .
*SFF:    aha .
*SF10:    pakazvâju .
*SF10:    +" vot , sa znakâmê prýpinanêjê .
*SF10:    nu , vsë , pâluč´ajêccý , ja jaho (..) únizêú .
*SF10:    vsë , i mjane nixto ni ljubiú .
*SF10:    pâstajannâ sa vsemê ruhaúsê pâtamu što .
*SF10:    i s načal´nêkâm štabâ tam , i zâmpalitâm , nu .
*SFF:    i narjady at étâvâ tady ?
*SF10:    nu , kak by da .
*SF10:    pâlučajêccý , na sën´nêšnê rozum ja by , kanešnâ , prâmaúčal tam cixên´kâ .
*SFF:    nu da .
*SF10:    xadzi ty , a ty čo@w , a specnaz .
*SF10:    blin , birét zâlamaú tak .
*SFF:    +< a skol´kâ cibe byla ?
*SF10:    dzêvitnaccýc´ .
*SFF:    aha .
*SF10:    i vsë , i +...
*SF10:    a palkoúnêku hadoú sorâk .
*SF10:    a tut nejkê salagâ +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, jaho tut (.) âbgavnjal .
*SF10:    nu , pâlučajêccý , vsë .
*SF10:    byl spisâk seržantâú .
*SF10:    karočê , naš bâtal´jon byl lučšý ú vajskax , našý rotâ lučšý v bâtal´jonê , a ja byú lučšým seržantâm bâtal´jonâ .
*SF10:    mne nadâ pa idzejê na dzembêl´ , dolžýn byl pâlučyc´ rýkâmendacýju kamandujušývâ vnutrýnnêmê vajskamê .
*SF10:    to biš s étâj bumažkâj ja moh pâstupac´ v âkadzemêju émvydé na fâkul´cet vnutrýnnêx vojsk , na rabotu ú milicýju .
*SF10:    prynosêš étu bumahu , i ce srazu zâbirajut .
*SF10:    a dalê étâmu .
*SF10:    i jon , v pryncýpê +...
*SF10:    jaho âtpuscilê na dzembêl´ samâhâ pervâhâ .
*SF10:    pâtamu što +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, inačý +...
*SF10:    nu , to is´ pâlučajêccý , dzembêl´ vot .
*SFF:    aha .
*SF10:    srazu seržanty , patom tam lučšýjê saldaty .
*SF10:    paslednêj pačkâj +...
*SF10:    dze-tâ dzêmbêlizacýjê dve nidzelê idzët ot .
*SF10:    ja , dapuscêm +/.
*SFF:    ni vse srazu ?
*SF10:    net .
*SF10:    dvaccýc´ dzivjatâvâ (.) nâjabra ja úvolêúsê .
*SFF:    aha .
*SF10:    xacja pa [_/] pa sroku vysluhê mne nadâ bylâ uval´njaccý pervâvâ jênvara .
*SF10:    no naš pryžýv tam (.) očýn´ xârašo âtslužyú .
*SF10:    nam na mesêc ran´šý dalê dzembêl´ .
*SF10:    užé klasnâ .
*SF10:    vot .
*SFF:    nu da .
*SF10:    ušol dvaccýc´ (.) dzivjatâvâ , pa-mojmu , nâjabra .
*SF10:    večêrâm nas âtpuscilê .
*SF10:    patom sleduščýjê čerêz dnej pjac´ , sleduščýjê išo čerêz dnej pjac´ .
*SF10:    to is´ nâstajaš´č´ê kusočêk .
*SF10:    asobênnâ kada@w úse úžo [_///] kto-tâ ušol , a ty iščé astaúsê .
*SF10:    to jesc´ étâ +/.
*SFF:    aha .
*SF10:    +, pâluč´ajêccý , očýn´ takajê badzjahâ nipryjatnâjê .
*SF10:    nu , nadâ bylâ xârašo služyc´ , v pryncýpê .
*SF10:    xto ž tam +...
*SF10:    ja ž nê_pêrêd_kem ni prâhibaúsê prostâ .
*SFF:    nu da .
*SF10:    étâ samâ +...
*SF10:    dyk vot étâhâ , karočý , kâzljaka âtpuscilê (..) utrâm .
*SF10:    inačê ja ni znaju +...
*SF10:    vyšlê b my , čýlavek pitnaccýc´ seržantâú , katoryjê (.) taptalê tam pyl´ .
*SF10:    a étât sjadzeú tam u sjabe ú kapcërkê .
*SF10:    možý , saljarku jakuju zâhanjaú .
*SF10:    pâlučiú rýkâmendacýju .
*SF10:    da my b jaho tam parvalê .
*SF10:    pâtamu što +...
*SF10:    v pryncýpê , ja , nâprymer , mentom ne sâbiraúsê stânaviccý .
*SF10:    mne ana , nu , prakcičýskê byla ni nužna .
*SF10:    prostâ mne bylâ abidnâ , što ja âdcjanuú službu .
*SF10:    i vot šol šol na étu rýkâmendacýju +...
*SF10:    vsë , vot i hrafêkê viselê .
*SF10:    a ú paslednê mesêc (.) rézkâ raz-raz-raz , i étât .
*SFF:    a adno na rotu , da , bylâ ?
*SF10:    na úves´ bâtal´jon .
*SFF:    aha .
*SF10:    nu , tyk jon ni , nu , jon ni zaslužývâú .
*SF10:    gâvaru , météošnêkê nêkada@w ni pâlučalê .
*SF10:    vsegda pâlučalê kânvairy , inahda patrul´nyjê .
*SF10:    to isc´ <iz trox>[_/] iz trox rýkâendacýj adnu pâlučaú patrul´ny .
*SF10:    dve , vtaroj i trécê , značýt , kânvairy pâlučalê âdnaznačnâ .
*SF10:    nu , kânvairy i služylê , v pryncýpê , lučšý .
*SF10:    patrul´nyjê tožý bylê takijê tam , bârany .
*SF10:    a tut uzjaú mâzutan pâlučyú .
*SF10:    šo étâ za ?
*SF10:    patom ja jaho vidzêú u âstraúcy nejêk .
*SF10:    nu , étâ úžo ž (.) kakajê raznêcý ?
*SFF:    nu da , vremê .
*SF10:    v pryncýpê +...
*SF10:    +" žyvi ty .
*SF10:    dumâju +".
*SFF:    nu da .
*SF10:    čarvjak .
*SF10:    nu , jon behâú tam , oho !
*SF10:    torby vazilê .
*SF10:    taki nejkê (.) z zamaškâmê na in´cêligen´cêkâ byú .
*SF10:    pâstajannâ tam +...
*SF10:    dlina valos vâjênnaslužýščývâ dalžna byc´ ni bolêjê dvux sân´cimetrâú .
*SF10:    to u nas vot s takoj stryžkâj , jak u mjane , ja by užo +...
*SF10:    xacja tut sân´cimetâr dze-tâ , no étâ úžo byla by bjada .
*SF10:    vot kada@w užé čýlavek tam seržant vot +...
*SF10:    my bylê zamiscicêlê kâman´dzirâú vzvadov , staršýjê seržanty .
*SF10:    nu , râzryšalê tam čubčýk jaki-nibudz´ , a jon +...
*SF10:    v armêju âtxadzilê , ja domâ srazu vru-u , pad nol´ .
*SF10:    a étât , šo ty ?
*SF10:    šýviljurâ , tak zâčisavšý nazad .
*SFF:    aha .
*SF10:    nu tam jaho , kanešnâ žý , âbkramsalê .
*SF10:    ja ličnâ jaščé i stryh jaho .
*SF10:    étâ , mne brat staršý hâvaryt +"/.
*SF10:    +" jeslê buduc´ čë-nêc´@w prýdlahac´ , kakijê-tâ nyčkê , ty na úsë sâhlašajsê .
*SF10:    i ješčé adzin z bêrýstavicý , čërt (.) tožý xitry .
*SF10:    tam tokâ@w nas pryhnalê (.) noč´´ju , dalê kaku-tâ@w formu .
*SF10:    ja išé , pomnju , s prapârščýkâm pâruhaúsê očýn´ sil´nâ .
*SF10:    prâparščyk , heroj avganâ .
*SFF:    aha .
*SF10:    poúhâlavy , žalezny čérâp .
*SFF:    oho !
*SF10:    pulê v hâlave zaseúšý .
*SF10:    i jon formu , načal´nêk +/.
*SFF:    i vidnâ étâ tak š´č´as ?
*SF10:    nu tam paryk jamu pryklejêny .
*SFF:    aha .
*SF10:    načal´nêk vêščyvovâ skladâ , prapârščýk persname , bjaré formu i tak vo brasajêc´ u skladzê .
*SF10:    +" vot étâ tvajo , étâ tvajo , étâ tvajo .
*SF10:    hâvaru +...
*SF10:    mne brat staršý na try s pâlavinâj hodâ i v armêjê služyú .
*SF10:    hâvaru +...
*SF10:    +" formu pâdbiraj srazu .
*SF10:    +" étâ ni to što v saveckêjê vrýmina , druh_perýd_druhâm menjajêmsê .
*SF10:    +" ce@w dalê , ty jejo srazu xlorkâj padpisyvâjêš .
*SF10:    +" tam svoj nomêr vajennnêkâ , hod pryzyvâ , familêju , inêcyaly .
*SF10:    +" vsë , ano úžo tvaja , paka ni pâminjajêš .
*SF10:    +" budzêš xadzic´ , jak čučýlâ .
*SF10:    u mjane figurâ nêstandartnâjê , jeslê kicêl´ padxodzê , mne štany uzkêjê , štany padxodzêc´ , kicêl´ mne zâbal´šy .
*SF10:    vsë .
@End

 

(Stand: 29.05.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page