fam_sm_24

@Begin
@Languages:    hyb
@Participants:    SFL Migrant, SFA Migrant, SFK Migrant, SFN Migrant
@ID:    hyb|fam|SFL|47;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFA|46;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFK|45;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|SFN|43;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of SFL:    be
@L1 of SFA:    be+pl
@L1 of SFK:    brms
@L1 of SFN:    be
@MT of SFL:    be
@MT of SFA:    be+ru
@MT of SFK:    be+brms
@MT of SFN:    be
@FL of SFL:    be
@FL of SFA:    be+pl
@FL of SFK:    brms
@FL of SFN:    be
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*SFL:    a my za persname jedzêm u subotu , nejdzê z ukropênkê attul´ +...
*SFL:    kažu +"/.
*SFL:    +" incjarésnâ , atkul´ étâ persname ?
*SFL:    +" dy bjaz persname hlaúnâ .
*SFL:    a jon u nas pad nosâm , na kal´cé jakraz .
*SFL:    nu , vot katorâjê z vilejkê jak jedučý .
*SFA:    tožý vyhlêdzêlê !
*SFL:    pad večýr , a ne , pjatnêcý étâ byla .
*SFA:    a rabočý ž dzen´ , pjatnêcý .
*SFL:    kažu +"/.
*SFL:    +" incjarésnâ , ščas@w persname pâzvanju .
*SFK:    ja ú pjatnêcu bylâ na rabocê točnâ .
*SFK:    dzižurýlâ tut da pâsinen´nê .
*SFL:    no étâ bylo úžo znajêš u skol´kâ ?
*SFL:    šés´@w časoú ci sem večýrâ .
*SFA:    my +...
*SFA:    a ja ni pomnju , ci étâ my +/.
*SFL:    pramâ vot u nas +...
*SFL:    my iščé tak jaho na kal´cé čuc´ jak prâpuscilê .
*SFL:    kažu +"/.
*SFL:    +" in´cjarésnâ !
*SFL:    +" i bjaz persname hlaúnâ .
*SFL:    panjatnâ , pa dzjalam pa nejkêm jezdzêc´ .
*SFA:    a jon žý ž u minsku , musê , byú u pajatnêcu .
*SFK:    da , jon pryjexâl , persname , papozžý .
*SFA:    jon iščé , možý , jezdzêú kuda .
*SFK:    tak , pâlažyc´ dzenjužkê za kalbasy , a to ja zabudusê .
*SFL:    tut usë sxvačýnâ ú nas +/.
*SFK:    nu , vidzêš .
*SFL:    +, kamar nosâ ni dattočý .
*SFK:    ja kab xacelâ što úvidzêc´ , ja b tak ni úvidzêlâ .
*SFK:    nu što , ja vyšlâ , razjavêlâsê , persname sjadzic´ .
*SFK:    i my pra pahodu +...
*SFK:    pryšol persname i taki úves´ stajic´ +...
*SFK:    kažý +"/.
*SFK:    +" ja cjaper vo novâscê sluxâl , skazalê , daždžy buduc´ .
*SFK:    a my s persname na nebâ hljadzim i kažým +"/.
*SFK:    +" ne , navernâ , daždžoú ni budzê kak-tâ .
*SFK:    nu tak , nu , znajêš , jak stajim vo tut , razjavêúšý +...
*SFK:    tady ja úžé bez dzêsjaci stalâ , dumâju +"/.
*SFK:    +" pajdu ž ja na aútobus .
*SFK:    ni znaju točnâ , va skokâ@w aútobus .
*SFK:    dyk dobrâ i pryšla , bez dzêsici pryšla , a ú dvaccýc´ dva , nol´ sem aútobus jakraz .
*SFK:    i ja pryšla , nu , i šla .
*SFK:    šascërkâ minja minulâ i pašla na hascinêcu tuda , ú tuju stâranu .
*SFK:    nu , a ja ž razjavêúšýs´ tam pašla .
*SFN:    persname , nu , ja tabe hâvaru , što +/.
*SFK:    zato i ja tabe hâvaru , <što ja vidzêlâ>[_/] što ja vidzêlâ ličnâ .
*SFN:    možý , jon u smarhonêx byú , no ú nas on ni byú .
*SFK:    i ja iščé tak +...
*SFK:    i ja , pânimajêš , ja až âstâlbinelâ .
*SFK:    ja tak i dumâju +/.
*SFN:    u subotu my byli cély dzen´ tožý úse domâ , nêkuda ni vyxadzilê .
*SFN:    nixto da nas ni prýxadziú .
*SFK:    a ja , vidzêš , slučajnâ .
*SFK:    i jon jak uvidzêú mjane , jon +...
*SFK:    ijmu vidzêš +...
*SFK:    jon ni âžydaú , što ja tut staju .
*SFK:    xto-tâ +...
*SFK:    jon uznal , što ja kala lisxozâ budu stajac´ .
*SFK:    jon vidzêú mužykoú .
*SFA:    nu , a vrémênê úžo skokâ@w ?
*SFK:    a ja stajalâ za stalbom , za hétym , vo tut vo .
*SFK:    znajêš , jak mužyki tut vot ?
*SFA:    a vrémênê skokâ@w úžé bylâ ?
*SFK:    nu , biz +/.
*SFL:    dzesêc´ večýrâ .
*SFK:    +, petnaccýcê dzesêc´ ja vyšlâ s lisxozâ , ja ž dzižurýlâ .
*SFA:    nu , jescestvênnâ jon ni zdzelâú .
*SFK:    dy iščé ja z buhalcerýjê .
*SFK:    možý , jivo ž xto ni znajê , a jak ja +...
*SFK:    a jak ja jaho uvidzêlâ , šo jon tam idze , dyk ja tak stalâ , dumâju +"/.
*SFK:    +" hljan´ , pâkazalâs´ .
*SFK:    a patom ja iščé tak pâhljadzelâ , dumâju +"/.
*SFK:    +" nu , hljan´ , persname žý zjac´ .
*SFN:    pajexâúšý u minsk na mašynê .
*SFN:    vyxadnymê dajuc´ stopracéntnuju haran´cêju , što jany ni robêc´ .
*SFN:    u pjatnêcu večýrâm možnâ +...
*SFN:    nu , nixaj ni ú dzesêc´ , možýš v adzinâccýc´ , večýrâm pryjedz´ .
*SFA:    persname , nu , značýt , u pjatnêcu ž jos´ tut jon .
*SFN:    i ú adzinâccýc´ u pânidzel´nêk utrâčkâm sjadzêš i lëhkâ pajedzêš na rabotu .
*SFN:    jeslê b [_///] kali by žylaú by prybyc´ daxaty +...
*SFN:    ja ž kažu , jon jak pryjexâú , dzicê pravedâc´ pribyú .
*SFN:    persname byla na sesêjê , jon pribyú dzicënkâ pravedâc´ .
*SFA:    dyk a , hétâ značýt , jon žý ž jos´ , jon žý ž prybyú , byú vun kali .
*SFN:    navernâ , vez´dze jon tut badzjajêccý , što +...
*SFN:    možý , pašoú seú i pajexâú na zalesê .
*SFK:    uves´ taki duxmjany , a úžé jak išoú kala nas , jak uvidzêú , što ja , hâlavu âpusciú i tak vot i pašoú .
*SFK:    dzisk tokâ@w ú rucé nës taki .
*SFK:    nu , vot éty vot , âbyknavenny taki +/.
*SFA:    kanečnâ .
*SFK:    +, kamp´´jutârny .
*SFK:    možý , muzykâ jakajê , no ja ni úhljadalâsê .
*SFK:    a ves´ taki +/.
*SFA:    nužny râzvličénê .
*SFK:    +, xrancuskêmê duxamê +/.
*SFN:    persname , dyk ja ž pakazyvâlâ , jakijê duxi , âdzêkalon ú jaho .
*SFK:    ja raz stalâ , dumâju +"/.
*SFK:    +" âdzêkalonâm paxnê zdalëkâ .
*SFK:    idze taki ves´ , prašol .
*SFA:    na jaje úžo nixto +/.
*SFK:    xaj hadujê dzjacej , čë@w tam jej , étâ samâ +/.
*SFA:    +, ne hljanê , jana cipér u pâlažén´nê takim incirésnym .
*SFA:    jaje ni trébâ tut sljadzic´ .
*SFN:    a što jaje sljadzic´ ?
*SFA:    i što vot dal´šý budzê ?
*SFK:    što jej padsledzêš ?
*SFA:    što budzê dal´šý ?
*SFK:    jana sama nikudy ni pojdzê .
*SFA:    dal´šý budzê to , što étâ ž užé z molâdâscê +/.
*SFN:    jon , jak jany žyli ú nas , on bajaúsê .
*SFN:    on prostâ-naprâstâ bajaúsê .
*SFN:    pânimajêš , no jon ni meú xodu .
*SFN:    vydzê , pâljacic´ , éty , naniz , nu , kuryc´ , bo ja jix +...
*SFN:    kuryc´ nixto ni râzréšajê , niko , nu , ú pad´´jezdzê .
*SFN:    jon pâljacic´ , byvajê , abuúšýsê , nu jon palëtâjê poú časa i nazad daxaty prýljacic´ .
*SFN:    nu , byvajê , čas .
*SFN:    jon prostâ-naprâstâ bajaúsê .
*SFN:    pašli jany addzel´nâ , i rvanuú .
*SFA:    i addzel´nâ , i na minsk cjaper .
*SFA:    ty znajêš , kali jon robê , kali ni robê ?
*SFK:    kanešnâ , dze ž ana úsë étâ znac´ budzê ?
*SFN:    persname ni pâlažyú hrošý na mabil´nêk , éty samy .
*SFN:    jon s čyjvo-tâ vélkomâ s čužohâ zvonêc´ .
*SFN:    a ja jej sjadžu kažu +"/.
*SFN:    +" dočý , pânimajêš , što na vélkom ni možnâ jamu pâdključyccý ?
*SFN:    a jon prostâ blakirujê , dyk u jaho byú émtéés .
*SFN:    a jana u jaho +...
*SFN:    ja ni znaju .
*SFN:    no jana da tavo jivo ljubêc´ , što jej havorýš +...
*SFN:    jon , dlja jaje jon samy zâlaty .
*SFA:    nejkâjê ž hordâsc´ devêč´jê , žénskâjê , što +...
*SFA:    nu , ty ž vidêš , što +...
*SFA:    dak vidzêš žý , što jon nosêccý .
*SFK:    da jana ž mâladajê .
*SFK:    ladnâ užé b u sorâk ci ú pijsjat@w hadoú mužyk skruciúsê .
*SFN:    jon i taki ni nužýn z molâdâscê , mučýccý úsju žyzn´ .
*SFN:    za mesêc jon pryslaú dvescê tysêč .
*SFN:    ni dlja dzicjacê , ni jady , ni adzežý .
*SFK:    i za kvarciru zâplaci .
*SFA:    dyk hlaúnâ ž i zarâbâtkê , znajêš jak .
*SFA:    a kvarciru sâdziržy , dzjaržy jamu , dlja jahu udavol´stvêjê .
*SFN:    ni pamožý ni rymen´ , pâtamu što i matkâ jamu vabščé ničo skazac´ ni možý .
*SFK:    jana ž jaje [_//] jaho ni pahonê , u jiho jes´ žonkâ , katorâjê pahonêt .
*SFA:    ali vot [_////] vo hétâ mâladzëž .
*SFN:    ja ž tabe kažu , što jana za jaho hatovâ hlaza vycýrâpâc´ .
*SFA:    tol´kâ ot ždac´ , što zarâ , možý , pêramenê âtnašénê .
*SFA:    nu da , ja ž hâvaru , što , možý byc´ , patom dze-tâ što-tâ , pažyúšý užé .
*SFA:    a hétâ ž iščé ni nâdajeúšý druh_druhu , užé nedzê nosêšsê ty .
*SFN:    nu , vot vjasnoj žý ž u jix svadz´bâ byla .
*SFN:    osên´ju ani , ni znaju , ú jakim mesêcý , nu úžo praxladnâ tak davolê bylo , možý , akcjabâr , možý , najabr , na svadz´bê jany huljalê tam , nu , u druzej .
*SFN:    nu , i vobščým , ni važnâ , nu tut vot nejdzê kalja smarhon´ étâ svadz´bâ byla .
*SFN:    étâ samâj , prybylê jany .
*SFN:    neštâ jany tut u zalê , bo my kalja malohâ spalê , a jany ú zal pašli spac´ .
*SFN:    neštâ jon tam burčéú , burčéú , praz balkon spryhnuú i pašoú .
*SFN:    pryjšoúšý ljudzê sa svadz´by , ljahli ciškom .
*SFN:    čaho vam ni xvatajê ?
*SFN:    ty +...
*SFN:    nu vot što étâ jamu ?
*SFA:    nežnyjê čustvâ k čimu , k kamu ?
*SFN:    jakijê nežnyjê hétâ čustvâ ?
*SFL:    kazalâs´ by , persname [_////] jana takajê +...
*SFL:    tak vot prasluxâjêš , paljadzê , jana , kažýccý , vâljavajê takajê .
*SFN:    da , da , da .
*SFL:    usja énérhičnâjê , takajê hétâ +/.
*SFK:    nu , byli , byli ú jahonâj hénâj matkê , tady nejêk my ú horâdzê vstrécêlêsê .
*SFK:    jana kažý +"/.
*SFK:    +" mamâ , éty samy , ja xaču , kab vy zabralê mjane daxaty .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |